Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1"

Transkript

1 1 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme jejich prvními uiteli. Dokonce i tehdy, když naše dti zahájí výuku v mateské škole a budou v ní dále pokraovat ve škole, se naše úloha nemusí omezovat na zkoušení látky probírané v hodinách nebo na kontrolu domácích úkol. Jestliže projevíme zájem o to, co se dti uí ve škole a vztáhneme jejich nov nabyté znalosti k tomu, co dlají doma, motivujeme je k tomu, aby se lépe uily a podporujeme je v jejich úsilí. Nesmírn dležité je totiž vypstovat v dtech pozitivní postoj k výuce a také budování víry ve vlastní možnosti. Píruka pro rodie umožuje rodim pomoct dítti ve výuce anglického jazyka doma a angažuje všechny, kteí o dít peují, aby motivovali dít k další práci. Zábava a hry, které jsou obsaženy v Píruce pro rodie, byly sestaveny tak, aby nezabíraly mnoho asu a aby nevyžadovaly od rodi znalost anglického jazyka ani odborných znalostí. Vtšinu cviení je možno vykonávat nkolikrát, tak aby se prodloužil as kontaktu dítte s anglickým jazykem. Na závr cviení je dobré si s díttem pohovoit o tom, co bylo pro nho zajímavé, co mu dlalo obtíže, co bylo jednoduché nebo co by ješt stálo za to procviit. Nic totiž víc nemotivuje dti k další snaze než pocit ze získaného úspchu, radost z dobe vyešeného úkolu, docenní jejich námahy a zasloužené pochvaly. Doufám, že spolená výuka anglického jazyka s využitím her a zábavy obsažené v Píruce pro rodie poskytne jak Vám, tak i Vašim dtem mnoho radosti, tak jako mnoho radosti pineslo mn psaní tchto cviení spolen s mým desetiletým synem. Vím, že to bude pro všechny neobyejn cenná zkušenost. Obsah Pozvání ke spolupráci pro rodie Struktura Píruky pro rodie Období bez uebnice a Unit Hello! Unit 1 Toys (Hraky) Unit 2 Monsters (Píšerky) Unit 3 Everyone s different! (Každý z nás je jiný) Unit 4 It s magic! (Magický svt) Unit 5 I can do that! (Už to dovedu!) Unit 6 I like spaghetti (Mám rád špagety) Unit 7 My family (Moje rodina) Unit 8 What s he wearing? (Co má na sob?) Halloween (Halloween) Christmas (Vánoce) Easter (Velikonoce) Popis obsahu písniek a íkanek Kde si objednat pro dti CD-ROM, DVD, CD Mariola Bogucka Autorka English Adventure 1 Pearson Education Limited

2 Píruka pro rodie POZVÁNÍ KE SPOLUPRÁCI PRO RODIE Zveme ke spolupráci rodie malých žák, abychom : maximalizovali kontakt dítte s anglickým jazykem vypstovali v dtech návyk systematické výuky doma piblížili rodim zásady moderní výuky anglického jazyka varovali rodie ped kladením pro dti neobyejn frustrujících otázek : Co jsi se dnes nauil/a?, Co bylo v hodin? V dnešní dob už nepochybujeme o nutnosti uení se cizích jazyk. Nikoho nepekvapuje skutenost, že stále více eských dtí zaíná s výukou anglického jazyka ve velmi raném vku. Nestaí však pouze zajistit dtem asný start, abychom si byli jistí jejich úspch v budoucnosti. Aby výuka dtí byla efektivní, je teba vyhovt jejich pirozeným potebám vyplývajícím z té etapy intelektuálního, emocionálního a spoleenského rozvoje, ve které se práv nacházejí. Dnes už víme, že malé dti se uí jinak než mládež a dosplí. Abychom piblížili rodim malých žák moderní zásady výuky anglického jazyka, níže jsme uvedli nejdležitjší zásady výuky zamené na dít a jeho vývoj, které jsou využity v kursu English Adventure. Výuka celým JÁ Výuka anglického jazyka u dtí by mla splovat dva zásadní úkoly: utváet jejich komunikaní schopnosti a dbát na celkový rozvoj dítte. Tyto cíle spluje holistický pístup, tzn. pociování nových znalostí celým JÁ. Vyžaduje zapojení všech smysl: zraku, sluchu, hmatu, ichu a dokonce chuti. Dít zárove poznává sebe samo i okolní svt, a tedy výukou nového jazyka se všestrann vyvíjí. Speciální techniky práce s dtmi umožují procviování nových dovedností, nap. cviení motorických dovedností spojujeme se schopností psaní, které je pro dít velmi tžkým úkolem: vyžaduje soustední, korelaci oko-ruka a zajímavý smysluplný úkol. Vhodným stupováním obtížnosti písemných úkol, od opisování s pochopením pes psaní podle zadaného modelu až k tvrímu psaní, vyvíjíme také u dtí dovednost kritického myšlení. Utváení komunikaních kompetencí dítte Efektivní komunikace mezi lidmi vyžaduje znalost slov a struktur daného jazyka, dovednost správným zpsobem je použít a adu komunikaních schopností, nap. interpretace zaslechnuté nebo petené informace, schopnosti mluvit o sob, klást otázky a vymovat si názory. Navíc komunikace, tebaže ve ENGLISH ADVENTURE 1 školních podmínkách, vyžaduje nejednou pekonat trému a nesmlost. Jenom astá cviení, jejichž cílem je výmna informací, umožují dtem rozvíjet schopnosti komunikace s ostatními lidmi. Osvojování jazyka a vdomé studium Nesmírn dležitou záležitostí ve výuce cizího jazyka u dtí je probuzení jejich citlivosti na jiný jazyk než rodný. ím vtší je kontakt s novým jazykem, tím rychlejší budou pokroky ve výuce. Poslech písniek v anglickém jazyce, prohlížení film v originální verzi nebo televizního vysílání v cizím jazyce napomáhá seznamování se a osvojování si jazyka jakoby mimochodem a v pozdjší dob je dobrým základem pro vdomé studium. V hodinách uitel používá pokroilejšího jazyka, než by na to poukazoval poet slov a struktur, které jsou dti schopny používat. Pasivní znalost jazyka a neustálé formování schopnosti chápání smyslu jen z poslechu ei uitele nebo z nahrávek jsou nesmírn dležité. Po takovém nástupu si dti bez zbytených vysvtlení osvojují opakující se gramatické struktury. Povídání o sob V každé kapitole této knihy povzbuzujeme dti k tomu, aby mluvily o sob: o svých zájmech, preferencích, názorech nebo plánech do budoucna. Tímto zpsobem pomáháme dítti uvdomit si svou jedinenost a pedevším právo na projevování sebe. Zárove toto právo vyžaduje vyslechnutí druhého lovka a respektování jeho rozdílnosti. Mnohonásobnost a rozmanitost opakování V každé kapitole jsou první ti lekce (lessons) vnovány zavedení nových slov a ti následující aktivnímu procviování a zapamatování nové látky v rzném kontextu a rozmanitých situacích. asté a rznorodé opakování nových slov, rení, písniek a íkanek má dtem pomoct pi zapamatování pomocí aktivního používání nové jazykové látky v rzných situacích. Jelikož dti nejsou schopny soustedit se na jednu vc delší dobu, pestože schopnost koncentrace se zlepšuje s vývojem dítte, dležité jsou asté zmny typu a charakteru cviení. Výuka s English Adventure probíhá pomocí her a jazykových her, jejichž opodstatnní spoívá nejen v tom, že obsahují zábavný prvek a poskytují pozitivní prožitky, ale mají pedevším edukaní význam. Spolené zpívání a tení Písniky, rytmické opakování a rýmované texty pomáhají pi zapamatování nové látky probírané v hodin. Nesporn píjemné hudební asociace umocují propojení jazykových impulz s pamtí. V English Adventure 1 jsou texty všech písniek umístné v uebnici. V poátení fázi výuky tení je pomrn jednoduchým a píjemným úkolem sledování textu písniky zrakem, ale ne prstem (!). 2 English Adventure 1 Pearson Education Limited 2005

3 ENGLISH ADVENTURE 1 Po spoleném zazpívání písniky si mohou rodie a dti pohrát se vzájemným zadáváním úkol spojených s rychlým vyhledáváním slov v písnice. Píbhy Pi výuce se odedávna používá metoda spojená s vyprávním, do kterého jsou vloženy prezentované a následn procviované nové jazykové prvky. ím je píbh kouzelnjší, neobvyklejší nebo legranjší, tím jednodušeji a na delší dobu se zapamatuje. Scény, které jsou uvádny v uebnici, jsou tak sugestivní, že dokonce dti, které nevidly Disneyv film, lehce pochopí kontext dané situace, pestože poslouchají píbh anglicky. Obrázkové karty a karty se slovy Dležitým prvkem pro práci v hodin jsou obrázkové karty nacházející se na konci knihy, které dti vystihují a uchovávají v obálkách. Karty jsou barevné a velice atraktivním zpsobem ilustrují slovní zásobu, které se dti uí v hodinách (nap. ásti tla, názvy potravin). Dti používají v hodinách karty k rzným hrám a zábav procviujíc tímto zpsobem nová slova. Karty je možné využít také doma k hrám, které dti znají z hodin. Navíc žáci využívají v hodinách karty se slovy, tzn. listy papíru, na kterých se zapisují nová slova. Tyto karty poizuje bu to uitel nebo samotní žáci. Využíváním ady her s použitím obrázkových a slovních karet (nap. piazení vhodného obrázku k odpovídajícímu slovu) rozvíjíme umní tení a psaní. Proto je dobré využít bhem her s díttem zárove obrázkové i slovní karty; tebaže nebyly v hodin využívány, mžeme je vytvoit spolen s díttem! Moje jazykové portfolio Dti od zaátku sbírají svoje práce do desek Moje jazykové portfolio. S každým rokem výuky vyžadují práce vtší znalosti; v English Adventure 1 krom výtvarných prací je také stále víc prací písemných. Uitel dti nehodnotí, ale poukazuje na jejich silné stránky a zdrazuje rozsah nabytých znalostí. Odpov mi na otázky uitele: Co se Ti líbilo nejvíc? nebo Jaká je Tvoje oblíbená písnika nebo hra? dít poznává samo sebe a nabírá odvahu k vyjadování svých názor. Díky jednoduchým otázkám na to, co už dti dovedou, zavádíme prvek vdomé výuky, umní kritického pohledu na vlastní angažování v hodin a kvalitu vykonávané práce. Dít samo rozhoduje o tom, co si zasluhuje na umístní v jazykovém portfoliu. Vdomí a tolerance Jazyková komunikace ve tíd vyžaduje neustálé utváení schopností spolupráce ve skupin a tedy poznávání samého sebe a vymezování hranic já-ostatní. Dti získávají nové spoleenské zkušenosti, které v 1.etap mžeme nazvat Já a mj svt. Pomalu pipravujeme dti na seznamování se s kulturou anglicky mluvících zemí, nap. pomocí tradiních her, zábavy a zvyk v období svátk. Souasn vdomou výukou anglického jazyka dti získávají pocit vlastní totožnosti s domácí kulturou a rodným jazykem. Píruka pro rodie STRUKTURA PÍRUKY PRO RODIE Každá kapitola píruky pro rodie obsahuje následující prvky: Magické slovo Poínaje 1.kapitolou magické slovo ve form obrázku nakresleného na kousku puzzle nás seznamuje s tématikou kapitoly. Dti ho hledají a hádají, jaké je téma kapitoly. Jestliže víte, že dít zahájilo výuku nové kapitoly, mžete se ho zeptat esky: Jaké je magické slovo? nebo anglicky What s the magic word?. Magické slovo (v 1. kapitole to je doll panenka) má za úkol zavést nové téma píštích lekcí a seznámit dti se složitým a abstraktním pojmem slova. Hrdinové kapitoly Stojí za to seznámit se s hrdiny kapitol a píbhy, ve kterých se nám pedstavili. Cílem využívání tchto píbh je angažování a motivování žák. Píbhy pomáhají zavést novou slovní zásobu v kontextu srozumitelném pro dti. Slovní zásoba a struktury V každé kapitole je pedložen soupis nových slov a struktur, se kterými se dti seznamují a procviují v komunikaních situacích. Soupis obsahuje pouze ta slova a struktury, se kterými se dti seznamují aktivn a nikoliv ta, která vyžadují jenom rozpoznání a pochopení z poslechu. Pohrajme si spolu Tato ást obsahuje návrhy na hry a zábavu, které nevyžadují použití složitých materiál nebo odborných znalostí. Jejich cílem je znásobení opakování látky a piblížení dítti komunikaci v anglickém jazyce. Tímto zpsobem chceme minimalizovat trému, která ve velké míe blokuje pirozenost a spontánnost výpovdi. Spolené poslouchání a zpívání, to je nejenom náramná zábava, ale pedevším prodloužení doby kontaktu s anglickým jazykem. Audiokazeta nebo CD (na výbr) je souástí kurzu a texty písniek a íkanek jsou v poznámkách k jednotlivým kapitolám. Chtli bychom Vám rovnž doporuit prohlédnout si spolen s díttem speciáln pipravené filmy na videokazet nebo na DVD, které jsou souástí kurzu. Každý ze ty díl filmu procviuje slova a slovní obraty, které dti znají z hodin, a vystupují v nm dtmi oblíbené postaviky z Disneyových píbh. Je to další ohromná píležitost jak prodloužit dobu kontaktu dítte s anglickým jazykem, a také skvlá zábava, jak pro dít, tak pro rodie. Pozor! Spolené hry nevyžadují pípravu složitých materiál ani odborných znalostí. Hry a zábava nepekraují látku probranou v hodin a nejsou povinné. English Adventure 1 Pearson Education Limited

4 Píruka pro rodie Období bez uebnic Lesson 1-4 a Hello! Lesson 1-4 Pro každé dít je setkání s novým uitelem a neznámými dtmi velkým prožitkem, nejenom nesmlé dti mají problém s navazováním nových známostí a pátelství. Souasná výuka cizích jazyk se opírá o komunikaci a o možnost projevit sebe samého, své pocity a zájmy a podlit se s ostatními o svoje reflexe. Spolupráce ve skupin je tedy základem efektivní výuky anglického jazyka. Cílem cyklu prvních ty lekcí (lesson) je hlavn integrace skupiny vrstevník. V prvních hodinách se zámrn nepoužívají uebnice, aby se dti nerozptylovaly a soustedily svoji pozornost na ostatní úastníky kurzu. Poet slov a slovních obrat zavádných v prvních hodinách je velice omezený, aby dti nemly dojem, že cizí jazyk je pro n píliš obtížná výzva. Nejdležitjší je to, aby se dti cítily bezpen, byly ve skupin uznávány a výuku anglického jazyka si spojovaly s píjemnými chvilkami. Opakování: ísla od 1 do 15. Názvy barev: red (ervený), yellow (žlutý), blue (modrý), green (zelený), black (erný), white (bílý), purple (fialový), brown (hndý), pink (ržový), orange (oranžový). Názvy školních poteb: a computer, a pencil (tužka), a pen (pero), a ruler (pravítko), a book (knížka), a bag (taška). Pídavná jména: big (velký), small (malý), Obraty: It is /It isn t (to je /to není ). Názvy zvíat: an elephant (slon), a lion (lev), a zebra, a giraffe (žirafa), a bird (pták), a hippo (hroch), a fish (ryba), a cat (koka), a dog (pes), a rabbit (králík), a mouse (myš), a horse (k), a duck (kachna), a bat (netopýr). Názvy hraek: a boat (lo ka), a ball (mí), a kite (papírový drak), a teddy bear (medvídek), a doll (panenka), a yo-yo (jojo), a car (auto), a train (vlak). Názvy geometrických tvar: a circle (kružnice), a square (tverec), a rectangle (obdélník), a triangle (trojúhelník). Nová slova a slovní obraty prezentované a procviované v hodinách: Dny v týdnu Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday pondlí úterý steda tvrtek pátek sobota nedle ENGLISH ADVENTURE 1 Barevný psací stl, neboli inventarizace Poproste dít, aby si srovnalo a spoítalo školní poteby, které má ve svém psacím stole a aby je pojmenovalo anglicky, nap. a pen, 10 pencils, 5 books, 3 rulers. Pídavné cviení: Dít uvádí stídav chybné a správné popisy a rodi patin íká Yes nebo No. Potom poproste dít, aby ješt jednou pojmenovalo pedmty, ale tentokrát aby uvedlo jejich barvu, nap. a yellow pen, 2 blue pencils, 8 green pencils. Velké mozky pemýšlí obdobn Na dvou samostatných listech nakreslete spolen s díttem následující geometrické tvary (pitom si vzájemn neukazujte obrázky): kružnici (circle), trojúhelník (triangle), tverec (square) a obdélník (rectangle). Dále do každého tvaru vepište pt slov nebo nakreslete odpovídající obrázky z následujících tématických skupin: barvy, ásti tla, hraky a zvíata. Spolen urete, jakým tvarm budou odpovídat jednotlivé tématické skupiny, nap. kružnice barvy, trojúhelník ásti tla, tverec hraky, obdélník zvíata. Když už s tím budete hotoví, poproste dít, aby postupn jmenovalo slova, která vepsalo do svých tvar. Jestliže se stejné slovo objevilo na Vašem papíru, škrtnte jej. Za každé peškrtnuté slovo dít získává bod; jestliže dít uvede slovo, které nemáte vepsané do svých tvar, bod obdržíte Vy. Vyhrává ten, kdo nasbírá více bod. V dalším kole si mžete vymnit úlohy: Vy uvádíte slova a dít škrtá slova a obrázky ve svých tvarech. Mžete také poprosit dít, aby formou hádanky popsalo slova, za které získalo body, nap. It s a big cat. It s yellow. (A lion.) Kalendá Poproste dít, aby zjistilo, v jakém jazyce jsou vyznaeny dny v týdnu ve vašem domácím kalendái. Jestliže jsou vyznaeny anglicky, poproste dít, aby je peetlo, jestliže esky, spolen pipravte anglické nápisy a umístte je na kalendá. Mžete si esky popovídat o vašem oblíbeném dnu v týdnu a zdvodnit svoji volbu. Slovní híky: zvíata a hraky Pipravte 15 malých list papíru a poproste dít, aby na n napsalo názvy zvíat (7 názv) a názvy hraek (8 názv), které už zná. Pomozte dítti se zapisováním výraz, kontrolujte správnost. Poté zamíchejte lísteky. Vyberte jeden lísteek a zjistte, jaké slovo jste vylosoval/-la, ale neukazujte jej dítti. Schovejte lísteek za zády a pobídnte dít, aby uhádlo, jaké je to slovo. Dít jmenuje slova anglicky, Vy odpovídáte Yes nebo No. Nap. (A car?) (No.) (A doll?) (Yes.) Spolen eknte íkanku, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky a íkanky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 1 Písniky. CD: Nahrávka 2 One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen (x 3) 4 English Adventure 1 Pearson Education Limited 2005

5 ENGLISH ADVENTURE 1 Píruka pro rodie Unit 1 Hraky Lesson 1-6 Hádanky s hrakami Diskrétn vyberte jednu z dtských hraek, schovejte ji za zády a poproste dít, aby uhádlo, jaká je to hraka. Pobídnte dít, aby kladlo jednoduché otázky, nap. Is it big? Is it brown? Is it a teddy bear? MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je a doll (panenka) a prvodním tématem jsou hraky. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disney/Pixarv film Toy Story. Hrdiny píbhu jsou hraky: kovboj Woody, dinosaurus Rex a kosmonaut Buzz (Buzz Astral). PÍBH (uebnice strana 6) Woody a Rex pomocí dalekohledu špehují novou hraku kosmonauta Buzze. Rex se dívá do dalekohledu ze špatné strany, takže Buzz mu pipadá maliký. Woody pomáhá Rexovi správn otoit dalekohled, ale ten se omylem dívá dalekohledem na Woodyho a ne na Buzze. Je zdšený z toho, že Woody je tak obrovský. Woody se snaží vysvtlit omyl, ale Rex utíká. Opakování: Názvy hraek: a car (auto), a teddy bear (medvídek), a ball (mí), a boat (lo ka), a kite (papírový drak), a doll (panenka), a yo-yo (jojo), a train (vlak). ísla od 1 do 15. Názvy barev: brown (hndý), yellow (žlutý), blue (modrý), red (ervený), pink (ržový), green (zelený), purple (fialový). Názvy školních poteb: a pen (pero). Nová slova a slovní obraty prezentované a procviované v hodinách: Pexeso Pipravte malé listy tvrdého papíru, na nž dít s Vaší pomocí opíše slova ze strany 7 uebnice: doll, car, teddy bear, cowboy, dog, dinosaur a spaceman. Pomocí obrázkových karet na konci uebnice, které dít používalo v hodin, si zahrajte Pexeso. Položte obrázkové karty a karty se slovy na stl ve dvou skupinách obrázky/slovy dol. Potom stídav odkrývejte po jedné kart z každé skupiny a snažte se najít odpovídající páry: slovo-obrázek.jestliže nkdo odkryje dv karty, které se k sob nehodí, odkládá je zpátky na místo. Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíc pár. Písnika skládaka Poproste dít, aby uložilo obrázkové karty z hodin v poadí, v nmž jsou uvedeny v písnice ze strany 72 uebnice. Dít potichu te text v uebnici a ukládá obrázky. Poté zapnte nahrávku písniky a zkontrolujte poadí uložení karet. Jako pokaždé doporuujeme spolené zpívání. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu 1 Toys, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 2 Písniky. CD: Nahrávka 3 It s a doll, it s a car, it s a teddy bear, It s a cowboy, it s a dog, it s a dinosaur, It s a spaceman, it s a ball, it s a big red ball. My toys, my toys, my toys! (písnika je nahrána tikrát) Hraky dinosaur cowboy spaceman bike computer game dinosaurus kovboj kosmonaut kolo poítaová hra Obraty Is it a...? It isn t... What is it? This is my favourite toy. Je to...? To není... Co to je? To je moje oblíbená hraka. English Adventure 1 Pearson Education Limited

6 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 Unit 2 Píšerky Lesson 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je eyes (oi) a prvodním tématem jsou píšerky. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv/Pixarv film Monster Inc. (Píšerky s.r.o.). Hrdiny píbhu jsou: modrá píšerka Sulley a zelená píšerka Mike. Píšerky straší v noci dti a jejich oblíbenou inností je vysedávání v šatn. PÍBH (uebnice strana 12) Sulley a Mike sedí v šatn se spátelenou píšerkou. Píšerka se vychloubá, co ona má a co chybí Sulleymu: mluví o svých oích, uších a zubech. Sulleye ze zaátku nudí vychvalování píšerky, ale posléze ztrácí trplivost a ve na ni ze všech sil. Píšerka zdšen utíká a Sulley a Mike se smjí. Opakování: Názvy ástí tla a oblieje: a face (obliej), hair (vlasy), a nose (nos), eyes (oi), ears (uši), a mouth (ústa). Obraty: I ve got (mám ), I m (big). Jsem (velký). Nová slova a slovní obraty prezentované a procviované v hodinách: Slova monster chin scary right/wrong Obraty How many...? I ve got... I haven t got.. That s great! To píšera brada dsivý dobe/špatn Kolik...? Mám... Nemám To je skvlé! Zrození píšerky hra s kostkou Pipravte si vci potebné ke he: hrací kostka a tvrdé listy ze skicáku. Vaším úkolem je nakreslit svou píšerku. Urete poadí kreslených ástí oblieje a poté poproste dít, aby zapsalo toto poadí na papír: 1 eye, 2 ear, 3 nose atd. íslo hozené kostkou bude znamenat poet jednotlivých ástí tla, které je teba nakreslit, nap. jestli dít hází první a hodí trojku, oba dva kreslíte ti páry oí (three eyes) atd. Když nakreslíte svoje píšery, vymyslete pro n jména a porovnejte svoje obrázky. Poproste dít, aby se ztotožnilo s píšerou a eklo o ní pár vt. Nap. I m a scary monster. I ve got three eyes and five ears. Píšerky Poproste dít, aby peetlo popis jedné píšery, kterou si vybralo ze strany 17 uebnice. Úkolem rodie je najít ji. Jestliže chce dít pokraovat, pikryjte text a poproste, aby vyprávlo o jiné píšee, nap. I haven t got hair. I ve got nine heads. Co chybí? K této he je poteba šála nebo velký šátek. Rozložte na rovné ploše karty s píšerami, které jste vystihli z konce uebnice. Poproste dít, aby uvedlo anglické názvy ástí tla vyobrazených na kartách. Potom pikryjte karty šálou/šátkem, poproste dít, aby na chvíli zavelo oi a vytáhnte zpod pikrývky jednu kartu. Odkryjte ostatní karty a zeptejte se dítte, jaká karta chybí. Mžete si vymnit úlohy. Stolní hra Spolen si zahrajte stolní hru ze strany této uebnice. Ke he budete potebovat: figurku pro Vás a pro dít, hrací kostku a list papíru. Cílem hry je sesbírání všech hraek, které vypadly z vozíku. Ped zahájením hry poproste dít, aby napsalo na lísteku názvy všech hraek, které jsou vidt na hrací ploše. Když se vaše figurky ocitnou na políku s hrakou, eknte I ve got a (dinosaur) a nakreslete symbol u názvu této hraky na papíe. Hrajte tak dlouho, až seberete všechny hraky. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu 2 Monsters, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 1 Písniky. CD: Nahrávka 4 I m a scary monster, And I ve got a scary face. I m a scary monster, And I ve got two scary eyes. I m a scary monster, And I ve got a scary mouth. I m a scary monster, And I ve got a scary face. I m a scary monster, And I ve got a scary mouth. I m a scary monster, And I ve got ten scary teeth. Snap, snap! (x 9) VIDEO/DVD Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure 1 1. díl. 6 English Adventure 1 Pearson Education Limited 2005

7 ENGLISH ADVENTURE 1 Píruka pro rodie Unit 3 Každý z nás je jiný Lesson 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je feet (chodidla) a prvodním tématem jsou ásti tla. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Beauty and the Beast ( Kráska a Zvíe ). Hrdiny tohoto píbhu jsou: krásná dívka jménem Bella (Kráska) a mládenec, který je za trest promnný ve strašné zvíe. V píbhu vystupuje rovnž svícen jménem Lumiere (Plamínek) a všák na obleení. PÍBH (uebnice strana 20) Kráska se ped odchodem z domu obléká. Všák omylem pinese Krásce boty Zvíete. Kráska je nemže obout, protože jsou píliš velké a ona má malá chodidla. Kráska a Plamínek si prohlížejí boty a kabát od Zvíete a pemýšlejí, ím se Zvíe liší od Krásky: Zvíe má velká chodidla a dlouhé paže. Kráska si zkouší také jeho klobouk a zjišuje, že Zvíe má strašn velkou hlavu. Práv v této chvíli se Zvíe vrací a je moc rozmrzelý, když vidí Krásku ve svém klobouku. Opakování: Názvy ástí tla: a head ((hlava), arms (paže), feet (chodidla). Názvy ástí oblieje: eyes (oi), hair (vlasy), hand (dla). Názvy barev: brown (hndý), pink (ržový), red (ervený). Slova: big (velký), small (malý), car (auto), pencil (tužka). Názvy obleení: a hat (klobouk), a coat (kabát). Obraty: I ve got (mám ). I m (a beast). (Jsem zvíe). What s your favorite toy? (Jaká je tvoje oblíbená hraka?) Poadí slov: pídavné jméno podstatné jméno, nap. big teeth (velké zuby). Postavy z uebnice Poproste dít, aby ukázalo v uebnici své oblíbené postavy. Dít ukazuje postavu a popisuje ji. Uvádí zárove pravdivé, ale i nepravdivé informace, nap. She s got long hair. He hasn t got short hair. Úkolem rodie je íct pimen: správn (right) nebo nesprávn (wrong). Uhádni, o kom je e Spolen s díttem vypište jména Vám známých osob (rodina, pátelé, slavní lidé). Úkolem dítte je popsat vzhled jedné z tchto osob, zatímco rodi má uhádnout, koho si dít zvolilo. Co to je? Spolen s díttem zhotovte karty se slovy z této kapitoly (seznam slov je uveden ve slovní zásob ). Potom karty zamíchejte. Stídav tahejte karty a pedstavte nebo nakreslete dané slovo. Hádejte, co to je. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu Everyone s different!, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 1 Písniky. CD: Nahrávka 5 1 finger, 1 hand, keep moving (x 3) Keep moving everyone! 1 finger, 1 hand, 1 toe, 1 foot, keep moving (x 3) Keep moving everyone! 1 finger, 1 hand, 1 toe, 1 foot, 1 arm, 1 leg, keep moving (x 3) Keep moving everyone! 1 finger, 1 hand, 1 toe, 1 foot, 1 arm, 1 leg, 1 body, 1 head, keep moving (x 3) Keep moving everyone! Nová slova a slovní obraty prezentované a procviované v hodinách: Pídavná jména Podstatná jména Long short hairy blond finger toe Obraty he s got... he hasn t got... she s got... she hasn t got... dlouhý krátký vlasatý blond prst na ruce prst na noze on má... on nemá... ona má... ona nemá... English Adventure 1 Pearson Education Limited

8 Píruka pro rodie Unit 4 Magický svt Lesson 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je a box (krabice) a prvodním tématem jsou názvy místností a nábytku. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Aladdin ( Aladin ). Hrdinou píbhu je chudý chlapec Aladdin (Aladin), který jednoho dne našel kouzelnou lampu. Uvnit této lampy sídlí Džin. V píbhu vystupuje také zlý vezír Džafar a jeho papoušek Jago. PÍBH (uebnice strana 26) Zlý vezír Džafar chce ukrást Džina a jeho lampu ze skín, v níž, jak se mu zdá, ji Aladin schovává. Posílá svého papouška Jago, aby lampu ukradl. Aladin a Džin je však napálili, protože uložili do skíky dvacet jiných stejn vypadajících lamp. Džafar pikazuje Jagovi, aby otíral všechny lampy tak dlouho, až najde tu pravou. Mezitím Aladin a Džin sedí na létajícím koberci a pozorují Jaga pes okno. Pravá magická lampa je v bezpeí a je v rukou Aladina. Aladin a Džin jsou spokojeni, že se jim jejich kousek tak povedl. Opakování: ísla od 1 do 15. Názvy barev: red (ervený), green (zelený), yellow (žlutý), orange (oranžový), blue (modrý). Obraty: I want... (Chci ). Look! (Podívej se!). Oh, no! (No ne!). What s this? (Co je to?). It s a (lamp) (To je lampa). Názvy školních poteb: a pen (pero), a pencil (tužka), a ruler (pravítko), a book (knížka), a bag (taška). Slova: a table (stl), a chair (židle), a bird (pták), right (dobe), wrong (špatn). Názvy hraek: a doll (panenka), a dinosaur, a cowboy, a spaceman (kosmonaut), a car (auto), a teddy bear (medvídek), a dog (pes), a ball (mí). Nová slova a slovní obraty prezentované a procviované v hodinách: ísla od 16 do 20 sixteen seventeen eighteen nineteen twenty šestnáct sedmnáct osmnáct devatenáct dvacet Pedložky in, on, under v, na, pod Slova Názvy nábytku Názvy místností Genie spider box ring cup magic Magician carpet cupboard bed bath lamp box room boat living room bedroom bathroom kitchen Džin pavouk krabika prstýnek šálek magický, magie kouzelník koberec skíka postel vana lampa krabika pokoj lo ka obývací pokoj ložnice koupelna kuchy Obrat Where s... Kde je...? ENGLISH ADVENTURE 1 Šprýmy zlého vezíra Džafara Pipravte spolen s díttem nkolik karet s názvy nábytku a místností v byt. Poproste dít, aby umístilo karty na správných místech, nap. bed na posteli. Spolen zkontrolujte, jestli dít úkol splnilo správn. Potom položte nkteré karty na jiných místech to jsou samozejm šprýmy zlého vezíra. Poproste dít, aby chyby našlo. Bu všímavý I. Prohlížejte si jednu minutu obrázky a texty na stran 31 uebnice. Po uplynutí této doby poproste dít, aby poukázalo na rozdíly mezi obrázky, nap. It s a living room. It s a bedroom. The big chair is on the cupboard. Poproste dít, aby zakroužkovalo názvy nábytku vyskytujícího se v textu na stran 31. Spoítejte anglicky zakroužkovaná slova. (Odpov : 8). Bu všímavý II. Poproste dít, aby si pozorn prohlédlo pedmty, které jste njakým zpsobem srovnali v místnosti. Dít opustí místnost a rodi pemístí nkteré z daných pedmt. Po návratu do místnosti dít jmenuje rozdíly, nap. The cup is under the table. (viz slovníek vedle). Jako vždy by mla hra zahrnovat pouze ty pedmty, jež dít dokáže pojmenovat anglicky. Spolen si zazpívejte písniku z Unit It s magic!, kterou se dít nauilo v hodin. CD: Nahrávka 6 The spider s in the box, And the box is on the chair. The chair s on the table, And the table s over there. The table s on the carpet, And the carpet s on the floor. Let s sing the song once more! Carpet, table, chair and spider. (x 3) And the spider s in the box! (písnika je nahrána dvakrát) VIDEO/DVD Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure 1 2. díl. 8 English Adventure 1 Pearson Education Limited 2005

9 ENGLISH ADVENTURE 1 Píruka pro rodie Unit 5 Už to dovedu! Lesson 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je swim (plavat) a prvodním tématem jsou innosti a popis dovedností. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film The Jungle Book ( Kniha džunglí ). Hrdiny píbhu jsou Mowgli chlapec vychovaný v džungli a jeho pátelé - zvíata: medvd Baloo (Balu) a opice King Louie (Král Louie). PÍBH (uebnice strana 34) Balu a Mowgli se nachází v paláci Krále Louie. Balu je pevleený za opici a snaží se pesvdit Krále Louie, že je opravdovou opicí. Král Louie je velmi podezíravý a pikazuje mu dlat rzné vci, které opice dlají. Balu taní a skáe. Nakonec mu Král Louie poruí, aby vylezl na strom, ale když se Balu pokouší lézt, padá mu jeho pevlek a opice vidí, že Balu je tak doopravdy medvd. Balu a Mowgli musí rychle utíkat. Opakování: Názvy zvíat: an elephant (slon), a bird (pták), a fish (ryba), a lion (lev), a zebra (zebra), a giraffe (žirafa), a hippo (hroch), a rhino (nosorožec), a dog (pes), a cat (koka), a rabbit (králík), a horse (k), a mouse (myš), a duck (kachna), a monkey (opice), a bear (medvd). Slova: big (velký), small (malý), yes (ano), no (ne), legs (nohy), a nose (nos), long (dlouhý). Obraty: It s a /It isn t a (to je /to není ) Nová slova a slovní obraty prezentované a procviované v hodinách: Slovesa (innosti) Názvy zvíat dance jump climb run walk swim hide fly ride sing tiger snake tanit skákat šplhat bhat chodit plavat skrývat létat jezdit na koni/na kolobžce zpívat tygr had Slova scooter skútr Už to dovedu! Využijte obrázkové karty na konci uebnice, které pedstavují osm inností. Spolen s díttem pipravte listy papíru, na které dít s Vaší pomocí napíše názvy inností odpovídající každému z osmi obrázk. Když už budou hotové dv sady karet, pidlte dítti sadu karet se slovy a sám/sama si vezmte do ruky sadu obrázkových karet. Zamíchejte svoje sady. Následn vyberte jednu obrázkovou kartu ze svojí sady a položte ji na stl. Úkolem dítte je vybrat odpovídající kartu se slovem ze svojí sady a položit ji na stole vedle Vaší karty. Mžete zkontrolovat správnost úkolu, který dít vykoná tím, že eknete: Yes nebo No. Když dít zvolí kartu se slovem odpovídající obrázkové kart, tvoí vtu obsahující innost vyobrazenou na obrázku: I can do that! I can (jump)! (Dovedu to! Dovedu skákat!) Neobvyklá zvíata! Poproste dít, aby peetlo vty o neobvyklých zvíatech na stran 39 v uebnici. Spolen s díttem si pozorn prohlédnte vty po dobu asi jedné minuty. Snažte se je zapamatovat. Po uplynutí jedné minuty zakryjte dlaní vty v uebnici a poproste dít, aby se snažilo íct je zpamti. Koleko a kížek Pipravte tvereky ke he koleko a kížek. Poproste dít, aby vepsalo do každého tvereku název zvíete, nap. tiger, elephant, fish atd. Hrái si volí svj znak: koleko nebo kížek. Aby hrái mohli umístit svj znak, musí utvoit vtu týkající se dovedností zvíete, nap. I can run. I can t fly. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu 5 I can do that!, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 1 Písniky. CD: Nahrávka 7 I can walk. Yes, I can walk. I can ride. Yes, I can ride. I can run. I can hide. I can dance and jump, too. I can sing and so can you! (písnika je nahrána dvakrát) Obraty I can... I can t... Can you...? Are you (a tiger)? It s got... It hasn t got... mohu... nemohu... Mžeš...? Jsi (tygr? ) To má... To nemá... English Adventure 1 Pearson Education Limited

10 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 Unit 6 Mám rád špagety Lesson 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je cheese (sýr) a prvodním tématem jsou potraviny. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film The Sword in the Stone ( Me v kameni ). Hrdiny píbhu jsou: arodj Merlin a malý chlapec jménem Arthur (Artur). PÍBH (uebnice strana 40) Artur a Merlin práv obdvají. Arturovi nechutná žádná potravina, kterou se ho Merlin snaží pohostit. Merlin má nápad: ptá se Artura, jestli má rád kue. Když Artur odpoví, že ano, Merlin vyaruje velké kue. Bohužel magické zaklínadlo se nepovede a kue utíká. Artur a Merlin mají velký hlad a jsou naštvaní, že jim kue uteklo. Opakování: Pedložky: in (v), on (na), under (pod). Názvy barev. Názvy nábytku: a cupboard (skíka), a table (stl). Názvy potravin: bread (chléb), chicken (kue), cheese (sýr), spaghetti, pizza, water (voda), meat (maso), sandwiches (sendvie), an apple (jablko), a banana, a pear (hruška), an egg (vajíko), cake (kolá), milk (mléko); Obraty: I like... (Mám rád...), I don t like... (Nemám rád...). Nová slova a slovní obraty prezentované a procviované v hodinách: Názvy potravin Obraty ice cream chocolate peas salad chips milk shake healthy healthy food Do you like? I like... I don t like... My favourite food is... I feel sick. What s in your lunch box? zmrzlina okoláda hrášek salát, nap. zeleninový (Pozor! Ne zelený salát!) hranolky mléný koktejl zdravý zdravá strava Máš rád/chutná Ti...? Mám rád... Nemám rád... Moje oblíbené jídlo je... Není mi dobe. Co je ve Tvé krabice na svainu? Anglitina kolem nás! Prohlédnte si pozorn etikety na potravinách, reklamy nebo eventuáln rzné nápisy v obchodech a zapište si známá slova v anglickém jazyce, pipomete si je nebo obrate na n pozornost bhem následující návštvy obchodu, nap. ice cream, sandwich, Milky Way atd. Bingo! Využijte karty vystihnuté z uebnice. Vyberte 4 karty, položte je na stl obrázkem dol. Poproste dít, aby uhádlo, co je na obrázku. Dít jmenuje názvy potravin a rodi, jestliže má tento obrázek ped sebou, jej otoí. Ve chvíli, kdy dít vyjmenuje všechny názvy, zvolejte Bingo! Návštva u Merlina Vžijte se do role arodje Merlina a vyarujte, tzn. ukažte posunky rzné potraviny a výrobky, nap. spaghetti. Jestli je obtížné výrobek ukázat posunky, mžete ukázat na odpovídající obrázek v uebnici (str ). Zdravá svainka Spolen s díttem si zahrajte na balení svainy do krabiky. Pro tento úel využijte obrázkové karty nebo skutené výrobky. Dít vkládá výrobky do krabiky a hodnotí, jestli jsou zdravé nebo ne. íká nap. An apple - it s healthy. Chocolate - it s not healthy. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu 6 I like spaghetti, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 1 Písniky. CD: Nahrávka 8 I, I like spaghetti I like spaghetti With salad and peas, I like spaghetti With chicken and cheese. I don t like bananas, Don t like bananas, Yellow or green, I don t like bananas With milk or ice cream. (písnika je nahrána dvakrát) VIDEO/DVD Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure 1 3. díl. 10 English Adventure 1 Pearson Education Limited 2005

11 ENGLISH ADVENTURE 1 Píruka pro rodie Unit 7 Moje rodina Lesson 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je a baby (nemluvn) a prvodním tématem je rodina. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film The Lion King II: Simba s Pride ( Lví král II ). Hrdiny píbhu jsou dv lvíata: Kovu a Kiara. V píbhu vystupují také: Simba (otec Kiary) a lvice (matka Kovu). PÍBH (uebnice strana 48) Kiara (dcera Simby) a Kovu si vypráví o svých rodinách. Kovu vypráví Kiae o svém bratrovi a své seste. Kiara se zase chlubí, že je princezna a její otec je král. Kovu smutn piznává, že on otce nemá. Práv v tuto chvíli pichází jeho matka. Kiara se jí nelíbí, proto na ni vrí. Ve snaze ochránit svoji dceru Simba zkouší lvici vystrašit a hlasit na ní ve. Kiara je velmi pyšná na svého otce a pedstavuje ho Kovu. Opakování: Názvy len rodiny: mum (máma), dad (táta), sister (sestra), brother (bratr). Obraty: This is my (mum) (To je moje máma). I ve got (Mám...). Názvy ástí tla: a nose (nos), toes (prsty u nohou), hands (dlan), eyes (oi). Nová slova a slovní obraty prezentované a procviované v hodinách: Slova short tall wiggle juggle granny grandad baby band nízký vysoký hýbat, nap. nosem, prsty žonglovat babika ddeek nemluvn kapela Rodinný úkol na zapamatování Využijte karty ke he umístné v uebnici, které pedstavují leny rodiny. Úkolem dítte je uvedení poadí 3-4 karet a úkolem rodie je zapamatování poadí a náležité uložení karet. Písnika My family s crazy Poproste dít, aby peetlo text k písnice a vysvtlilo nová slova pomocí prezentování jejich významu ( a ne pekladem do eského jazyka). Spolen zazpívejte písniku. Jako pokaždé nabádáme ke spolenému zpívání. Lvíata Výzva pro rodie Otevete uebnici na stran 48. Poproste dít, aby ukázalo, které lvíe je Kovu a které Kiara. Rodi má jen 30 sekund na zapamatování podrobností jejich vzhledu. Poté dít íká o lvíatech pravdivé nebo nepravdivé vty, nap. Kovu has got a brown body. He has got green eyes. A rodi se snaží pipomenout si vzhled lvíete a íká: Right nebo Wrong. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu 7 My family, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 1 Písniky. CD: Nahrávka 9 Boom, boom, boom, boom! My family s crazy. Boom, boom, boom, boom! My sister can wiggle her nose. Boom, boom, boom, boom! My baby brother can sing and dance. Boom, boom, boom, boom! And my big brother can write with his toes. Boom, boom, boom, boom! My family s crazy. Boom, boom, boom, boom! My granny can walk on her hands. Boom, boom, boom, boom! My mum and dad can juggle with fish. Boom, boom, boom, boom! And my grandad s in a big band! (druhá sloka je nahrána dvakrát) Obraty the same Have you got...? stejný Máš...? English Adventure 1 Pearson Education Limited

12 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 Unit 8 Co má na sob? Lesson 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je boots (boty) a prvodním tématem je obleení. HRDINOVÉ Píbh v Unitu se opírá o Disney/Pixarv film Toy Story. Hrdiny píbhu jsou hraky: kovboj Woody, dinosaur Rex a kosmonaut Buzz (Buzz Rakeák). PÍBH (uebnice strana 54) Rex se práv dívá na televizi. Woody je ve stejném pokoji, ale na televizi se nedívá. Najednou Rex uvidí v televizi kovboje, který má na sob stejné obleení jako Woody. Když se kovboj v televizi otoí, Rex zjistí, že je to Woody. Woody je v televizi! Buzz je rozrušený a bží k televizi, ale v té rychlosti strká do Rexe, ten padá na dálkový ovlada od televize, pi tom pepne program. Když Woody koukne na televizi, vidí jenom muže v pevleení kuete na jiném programu. Woody se domnívá, že si z nho Rex dlá legraci. Opakování: Názvy obleení: a hat (klobouk), a T-shirt (triko), a sweater (svetr), trousers (kalhoty), a dress (šaty), shoes (boty), a skirt (sukn), a coat (kabát). Názvy barev: blue (modrý), red (ervený), yellow (žlutý), brown (hndý), pink (ržový), purple (fialový), green (zelený), orange (oranžový), black (erný). Nová slova a slovní obraty prezentované a procviované v hodinách: Názvy boots obleení scarf skirt shorts trainers jeans glasses Obraty boty (vysoké) šála sukn kraasy tenisky džíny brýle What s he/she wearing? Co má on/ona na sob obleené? Oblíbený odv Ze skín vyndejte pár kus svého obleení, pitom je neukazujte dítti. Poproste dít, aby uhádlo, jaké vci to jsou, nap. an orange T-shirt, jeans, a yellow dress? Návrhái Vyberte si Vaše oblíbené zvíátko, nap. koku. Navrhnte a nakreslete pro nho legraní obleení (každý z Vás zvláš). V této soutži vyhrává ten návrhá, který navrhne víc ástí odvu a uvede jejich názvy anglicky, nap. a yellow hat, purple shorts. Poproste také dít, aby popsalo jednotlivé ásti obleení. Zkontrolujte správnost vykonaného úkolu se slovy na stran v této uebnici. Dít mže také popisovat oba obrázky. Hádanky z posunk Využijte obrázkové karty, které dít nasbíralo po probrání látky ze všech kapitol v uebnici, zahrajte si na hádanky z posunk. Složte karty na hromádku obrázkem dol. Postupn odkrývejte karty a pedstavujte posunky, co je na nich vyobrazeno. Za každý pojmenovaný obrázek si piznáváte jeden bod. Dodatené body mžete získat za správné zapsání píslušného slova. Vyhrává ten hrá, který získá víc bod. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu 8 What s he wearing?, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 1 Písniky. CD: Nahrávka 10 What are you wearing? A sweater or a T-shirt? What are you wearing? Blue jeans or shorts? I m wearing a red T-shirt, A scarf and a hat, Big red boots, And I m wearing yellow shorts. (písnika je nahrána dvakrát) VIDEO/DVD Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure 1 4. díl. 12 English Adventure 1 Pearson Education Limited 2005

13 ENGLISH ADVENTURE 1 Píruka pro rodie SVÁTKY A JINÉ SLAVNOSTI Rzné zvyky utváení kulturního povdomí dítte Výuka anglického jazyka se postupn stává dobrodružstvím s jinou kulturou. Netýká se to pouze obad a zvyk v dob velikononích nebo vánoních svátk, ale také každodenního chování lidí. V hodinách se dti seznamují se základními slovy a hovoí s uitelem o známých zvycích v anglicky mluvících zemích. Bez ohledu na téma a rozsah zvyk podtrhujeme jejich odlišnost a rznorodost, vdom se vyhýbáme jejich nadhodnocování, jiný neznamená lepší nebo horší. Chceme rozvíjet v našich dtech upímnost a úctu k lidem z jiných zemí a souasn utváet povdomí našich domácích zvyk. Halloween HALLOWEEN Svátek Halloween se slaví poslední den v íjnu (31.X). Pipravují se tehdy dýn zvané Jack O lantern. Jsou uvnit vydlabány a mají vyezané otvory pipomínající oi a ústa. Dovnit se vkládá svíka. Tento den se dti pevlékají za duchy, arodjnice, kostry a jiné stvry a chodí od domu k domu a prosí o sladkosti. Tehdy íkají: Trick or treat. (šprým nebo pochoutka). Tento den si dti také hrají na Bobbing for Apple (lov jablek ústy, bez použití rukou z misky plné vody). Opakování: Slova: Halloween, an apple (jablko), a lantern (lampion), a hat (klobouk), a mask (maska), a ghost (duch). Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Slova a rení witch arodjnice spojená s Halloween wizard arodj Co je to za postavu? Poproste dít, aby peetlo vty ze cviení 3 na stran 62 uebnice. Vaším úkolem je oznait popisovanou postavu. Dále mžete poprosit dít, aby se snažilo vty si zapamatovat. Zakryjte je dlaní a dít je odíkává zpamti. Barevné masky na Halloween Pobavte se navrhováním neobvyklých masek a oblek. Pipravte si potebný materiál: listy papíru, barevný papír, lepidlo, staré obleení. Když už navrhnete svoji kolekci, poproste dít, aby popsalo anglicky zvolenou vc, nap. masku: I ve got three eyes. I m green. Vaším úkolem je oznait popisovanou masku. English Adventure 1 Pearson Education Limited

14 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 Christmas VÁNOCE Vánoní svátky se ve Velké Británii slaví od 24. do 26. prosince. 24. prosince je Christmas Eve. 25. prosince je Christmas Day první svátení den. 26. prosince je Boxing Day druhý svátení den. 24. prosince dti vší u krbu nebo u svých postelí speciální vánoní punochy stockings. Santa Claus pichází za dtmi v noci a vkládá jim do punoch dárky. Dti rozbalují své dárky na Christmas Day, tzn. 25. prosince. Tento den jí celá rodina svátení obd. K obdu se obvykle podává krocan s peenými brambory a zeleninou a jako dezert svátení pudding Christmas pudding. U sváteního stolu se trhají crackers, velké pedmty ve tvaru bonbonu. Uvnit jsou malé hraky, kratiké žertíky a papírová epika. Opakování: Slova: a cracker, a stocking (ponožka/ punocha), a bell ( zvonek), pudding, turkey (krocan). Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Slova a rení spojená s ván. svátky Happy Christmas! Father Christmas Christmas tree star candle reindeer reindeer present Christmas card Love from Vánoce as rozdávání dárk Veselé Vánoce! Santa Claus stromeek hvzda svíka sob Pozor!mn..sobi dárek Vánoní pání Slova lásky od Spolen s díttem napište seznam osob, které byste chtli obdarovat dárky. Stídav posunky pedstavujte dárky a zkoušejte hádat, jaký je to dárek a pro koho je uren, nap. a book (for sister), a song (for Mum), a dog (for Dad), a smile (for Grandad). Zvláš dležitý je smysl pro humor a ocenní nemateriálních hodnot. Vánoní ozdoby anglicky Pomozte dítti vystihnout z barevného papíru tyto vánoní ozdoby: zvonek (a bell), hvzdu (a star) a svíku (a candle). Potom poproste dít, aby na vystihnutých tvarech ozdob napsalo anglicky jejich názvy. Mžete povsit pipravené ozdoby na stromeek nebo je pilepit na stromeek nakreslený na velkém archu papíru a popsat: Christmas tree. Spolen eknte íkanku, kterou se dít nauilo v hodin. CD: Nahrávka Christmas presents, A Christmas tree. Christmas cards, For you and me. Father Christmas, Reindeer, too. Cards and presents, For me and you. Easter VELIKONOCE Velikonoce jsou ve Velké Británii státním svátkem. Je to kesanský svátek, který je ovšem spojený se svátkem píchodu jara. Lidé si pi této píležitosti posílají svátení pohlednice. Populárním zvykem je také malování vajec. Dti, obzvlášt ve Spojených státech, ví, že velikononí vajíka nosí a schovává velikononí zajíek. Dti se ve škole nebo se svými rodii úastní honu na velikononí vajíka (Easter Egg Hunt). Opakování: Slova: an Easter egg (velikononí vajíko), a rabbit (králík), a flower (kvtina) Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Slova a rení spojená s velikon. svátky Happy Easter! chocolate egg sweets Easter treats wall tree grass Hon na okoládová vajíka Veselé Velikonoce! okoládové vajíko sladkosti Velikononí pochoutky ze strom tráva Spolen s díttem si prohlédnte obrázek na stran 64 uebnice. Poproste dít, aby si zapamatovalo co nejvíce podrobností. Následn požádejte dít, aby v ureném ase (nap. ti minuty) popsalo obrázek: The brown egg is on the wall. The blue egg is under the hat. atd. Uhádni, které vty jsem opsal/a. Poproste dít, aby opsalo z druhé a tetí sloky íkanky na stran 64 uebnice jen ty vty, které vyjadují jeho pravé preference. Pokuste se uhádnout opsané vty. Potom dít hádá vty, které opsal rodi jako svoje. Zjištte, jestli dobe znáte své zájmy. Spolen eknte íkanku, kterou se dít nauilo v hodin. CD: Nahrávka 12 Do you like chocolates? Do you like sweets? Do you like chocolate eggs, And Easter treats? Yes, I like chocolate. And I like sweets. I like chocolate eggs, And Easter treats. English Adventure 1 Pearson Education Limited 2005 I don t like chocolate. I don t like sweets. I don t like chocolate eggs, And Easter treats.

15 ENGLISH ADVENTURE 1 Píruka pro rodie POPISY OBSAHU PÍSNIEK A ÍKANEK Hello! íkanka v tomto Unitu odpovídá cviení 2 na stran 2 v uebnici. Žáci opakují ísla od 1 do 15. Text íkanky je na stran 4 Píruky pro rodie. Unit 1 Hraky Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 7 uebnice a odpovídá cviení 2. Hrdinka písniky jmenuje svoje hraky: panenku (doll), auto (car), medvídka (teddy bear), kovboje (cowboy), psa (dog), dinosaura (dinosaur), kosmonauta (spaceman) a mí (ball). Žáci si procviují pro n známé názvy hraek. Text písniky je na stran 5 Píruky pro rodie. Unit 2 Píšery Písnika v tomto Unitu odpovídá cviení 4 na stran 13 uebnice a vypráví o hrzostrašné píšee, která má hrozný obliej, hrozné oi, hrozná ústa a deset hrozných zub. Písnika procviuje názvy ásti oblieje v anglickém jazyce. Text písniky je na stran 6 Píruky pro rodie. Unit 3 Každý z nás je jiný Písnika v tomto Unitu odpovídá cviení 2 na stran 21 této uebnice a je spojena s obrázky zobrazujícími chlapce a holiku. V písnice jsou jmenovány ásti tla: prst u ruky (finger), ruka (hand), prst u nohy (toe), chodidlo (foot), paže (arm), noha (leg), hlava (head,) tlo (body). Obrat Keep moving everyone! (Nepestávejte se hýbat!) opakující se v písnice je pobídkou pro všechny k tomu, aby se pohybovali v rytmu hudby a dotýkali se tch ásti tla, jejichž název byl uveden v písnice. Text písniky je na stran 7 Píruky pro rodie. Unit 4 Magický svt Písnika v tomto Unitu odpovídá cviení 4 na stran 27 uebnice a je spojena s obrázkem zobrazujícím pavouka v krabice. Hrdinou písniky je pavouk a zárove nábytek a pedmty, které se nacházejí v rzné poloze vi sob: pavouk je v krabice, krabika leží na židli, židle stojí na stole, stl na koberci a koberec leží na podlaze. Zpíváním písniky The spider s in the box se žáci uí anglicky názvm nábytku a prostorovým pedložkám. Text písniky je na stran 8 Píruky pro rodie. Unit 5 Už to dovedu! Písnika v tomto Unitu odpovídá cviení 4 na stran 35 uebnice. Vypráví o innostech, které umí vykonávat hrdina písniky: umí chodit, jezdit na koni, bhat, schovávat se, tanit, skákat a zpívat. Text písniky je na stran 9 Píruky pro rodie. Unit 6 Mám rád špagety Písnika v tomto Unitu odpovídá cviení 2 na stran 41 této uebnice a je spojena s obrázkem zobrazujícím dvojici dtí sedících u stolu. Hrdinové písniky zpívají o tom, které pokrmy a potraviny mají rádi a které ne. Chlapec má rád špagety se salátem, hráškem, kuecím masem a sýrem. Holika naproti tomu nemá ráda banány ani žluté, ani zelené s mlékem a zmrzlinou. Text písniky je na stran 10 Píruky pro rodie. English Adventure 1 Pearson Education Limited

16 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 Christmas Unit 7 Moje rodina Písnika v tomto Unitu odpovídá cviení 2 na stran 49 uebnice a je spojena s obrázky na stejné stran. Vypráví o bláznivé rodin, jejíž lenové umí vykonávat rzné neobvyklé innosti: sestra umí hýbat nosem, malý bratíek umí zpívat a tanit, starší bratr dokáže psát prsty u nohou, babika umí chodit po rukách, maminka a tatínek umí žonglovat rybami a ddeek hraje v kapele. Text písniky je na stran 11 Píruky pro rodie. Unit 8 Co má na sob? Písnika v tomto Unitu odpovídá cviení 4 na stran 55 uebnice. Opakující se v písnice obrat: What are you wearing? je otázkou co máme na sob svetr, triko, modré džíny nebo krátké kalhoty. Hrdina písniky odpovídá, že má na sob ervené triko, šálu, klobouk, velké ervené boty a žluté krátké kalhoty. Text písniky je na stran 12 Píruky pro rodie. Vánoce íkanka v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 63 uebnice. Vypráví o vánoních svátcích: o dárcích, stromeku, vánoních pohlednicích, Santa Clausovi a o sobech. Text íkanky je na stran 14 Píruky pro rodie. Easter Velikonoce íkanka v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 64 uebnice a vypráví o velikononích pochoutkách (Easter treats): okolád (chocolate), sladkostech (sweets) a okoládových vajíkách (chocolate eggs). Text íkanky je na stran 14 Píruky pro rodie. Zpívejte, hrajte si a dívejte se na píbhy spolen se svými dtmi Výhodné objednávky Song audio CD/kazet, DVD/videa a CD-ROMu se slevou vyizuje výhradní dovozce Bohemian Ventures s.r.o. tel: Další extra materiály zdarma najdete na Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM20 2JE England and Associated Companies throughout the world. Pearson Education Limited Disney Enterprises, Inc. All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior written permission of the Publishers. 16 English Adventure 1 Pearson Education Limited 2005

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black.

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. 1. Colours (věk 3+) Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. Vybarvi pastelky žlutou, modrou, oranžovou, zelenou,

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více