Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2"

Transkript

1 2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme jejich prvními uiteli. Dokonce i tehdy, když naše dti zahájí výuku v mateské škole a budou v ní dále pokraovat ve škole, se nemusí naše úloha omezovat na zkoušení látky probírané v hodinách nebo na kontrolu domácích úkol. Jestliže projevíme zájem o to, co se dti uí ve škole a vztáhneme jejich nov nabyté znalosti k tomu, co dlají doma, motivujeme je, aby se lépe uily a podporujeme je v jejich úsilí. Nesmírn dležité je totiž vypstování pozitivního postoje k výuce a také budování víry ve vlastní možnosti. Píruka pro rodie umožuje rodim pomoci dítti ve výuce anglického jazyka doma a angažuje všechny, kteí o dít peují, aby motivovali dít k další práci. Hry a zábavy, které jsou obsaženy v Píruce pro rodie, byly sestaveny tak, aby nezabíraly mnoho asu a aby nevyžadovaly od rodi znalost anglického jazyka ani odborných znalostí. Vtšinu cviení je možno vykonávat nkolikrát, tak aby se prodloužil as kontaktu dítte s anglickým jazykem. Na závr cviení je dobré si s díttem pohovoit o tom, co bylo pro nho zajímavé, co mu dlalo obtíže, co bylo jednoduché nebo co by ješt stálo za to procviit. Nic totiž víc nemotivuje dti k další snaze než pocit ze získaného úspchu, radost z dobe vyešeného úkolu, docenní jejich námahy a zasloužené pochvaly. Doufám, že spolená výuka anglického jazyka s využitím her a zábavy obsažené v Píruce pro rodie poskytne jak Vám, tak i Vašim dtem mnoho radosti, tak jako mn pineslo mnoho radosti psaní tchto cviení spolen s mým desetiletým synem. Vím, že to bude pro všechny neobyejn cenná zkušenost. Mariola Bogucka Autorka Obsah Pozvání ke spolupráci pro rodie Struktura Píruky pro rodie Období bez uebnice a Unit Hello! Unit 1 Two worlds (Dva svty) Unit 2 I m dancing! (Taním!) Unit 3 It s snowing! (Snží!) Unit 4 I m scared! (Bojím se!) Unit 5 Lions eat meat (Lvi jedí maso) Unit 6 Bugs! (Brouci) Unit 7 My day (Mj den) Unit 8 I like surfing (Mám rád surfing) New Year s Day (Nový rok) Valentine s Day (Valentýn) Mother s Day (Den matek) Popis obsahu písniek a íkanek Kde si objednat pro dti CD-ROM, CD, DVD English Adventure 2 Pearson Education Limited

2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 POZVÁNÍ KE SPOLUPRÁCI PRO RODIE Zveme ke spolupráci rodie malých žák, abychom : maximalizovali kontakt dítte s anglickým jazykem vypstovali v dtech návyk systematické výuky doma piblížili rodim zásady moderní výuky anglického jazyka varovali rodie ped kladením pro dti neobyejn frustrujících otázek : Co jsi se dnes nauil/a?, Co bylo v hodin? V dnešní dob už nepochybujeme o nutnosti uení se cizích jazyk. Nikoho nepekvapuje skutenost, že stále více eských dtí zaíná s výukou anglického jazyka ve velmi raném vku. Nestaí však pouze zajistit dtem asný start, abychom si byli jisti jejich úspchy v budoucnosti. Aby výuka dtí byla efektivní, je teba vyhovt jejich pirozeným potebám vyplývajícím z té etapy intelektuálního, emocionálního a spoleenského rozvoje, ve které se práv nacházejí. Dnes už víme, že malé dti se uí jinak než mládež a dosplí. Abychom Vám piblížili zásady výuky anglického jazyka, níže jsme uvedli nejdležitjší zásady výuky zamené na dít a jeho vývoj, které jsou využity v kursu English Adventure. Výuka celým JÁ Výuka cizího jazyka u dtí by mla splovat dva zásadní úkoly: utváet jejich komunikaní schopnosti a dbát na celkový rozvoj dítte. Tyto cíle spluje holistický pístup, tzn. výuka pociováním nových znalostí celým JÁ. Vyžaduje zapojení všech smysl: zraku, sluchu, hmatu, ichu a dokonce chuti. Dít zárove poznává sebe samo i okolní svt, a tedy výukou nového jazyka se všestrann vyvíjí. Proto také v kursu English Adventure se snažíme o to, aby si dti procviovaly nové dovednosti, jak ty jazykové jako je poslouchání, mluvení, tení a psaní, tak i ty, které jsou spojené s jejich všeobecným rozvojem: motorické dovednosti, schopnosti petváení informací nebo schopnost kritického myšlení. Utváení komunikaních kompetencí dítte Efektivní komunikace mezi lidmi vyžaduje znalost slov a struktur daného jazyka, dovednost správným zpsobem je použít a adu komunikaních schopností, nap. interpretace zaslechnuté nebo petené informace, schopnosti mluvit o sob, klást otázky a vymovat si názory. Navíc komunikace, tebaže ve školních podmínkách, vyžaduje nejednou pekonat trému a nesmlost. Jenom astá cviení, jejichž cílem je výmna informací, umožují dtem rozvíjet schopnosti komunikace s ostatními lidmi. Osvojování jazyka a vdomé studium Nesmírn dležitou záležitostí ve výuce cizího jazyka u dtí je probuzení jejich citlivosti na jiný jazyk než rodný. ím vtší je kontakt s novým jazykem, tím rychlejší budou pokroky ve výuce. Poslech písniek v anglickém jazyce, prohlížení film v originální verzi nebo televizního vysílání v cizím jazyce napomáhá seznamování se a osvojování si jazyka jakoby mimochodem a v pozdjší dob je dobrým základem pro vdomé studium. V hodinách uitel používá pokroilejšího jazyka, než by na to poukazoval poet slov a struktur, které jsou dti schopny používat. Pasivní znalost jazyka a neustálé formování schopnosti chápání smyslu jen z poslechu ei uitele nebo z nahrávek jsou nesmírn dležité. Po takovém nástupu si dti bez zbytených vysvtlení osvojují opakující se gramatické struktury. tení V English Adventure uíme znalosti tení pomocí zapamatování celého slova ve spojitosti s jeho obrázkovým ekvivalentem. V této ásti uebnice zavádíme abecedu utváejíc tím fonetické povdomí dítte, tj. vdomí souvislosti mezi zvukem a písmenem. Tímto zpsobem umožujeme žákm tení nových slov a následn výuku pravopisu. Upoutání pozornosti žáka na takové prvky jako teka nad i, áreka urující rozdíl mezi l a t, má za úkol vzbudit citlivost dítte na zásadní podrobnosti zápisu ei. Díve než se ale zane pracovat s pravopisem, uitel se ujistí, že žák zná význam slova a jeho správnou výslovnost. Mluvení a psaní Podobn jako v pedchozích kursech tak i v English Adventure 2 se snažíme o to, aby dti mly co nejvíc píležitostí mluvit anglicky. Dodaten zvyšujeme poet cviení, které rozvíjejí zbhlost v psaní. Podstatou souasné výuky je pesvdení, že v každé etap vzdlávání, dokonce i v raném vku školních dtí, by ml proces výuky vycházet ze životních zkušeností žák, jejich reflexí a vdomostí o svt. Proto je tak dležitá personalizace, tzn. umožnní dtem mluvit a psát o sob. V každé kapitole uebnice povzbuzujeme dti k tomu, aby mluvily a psaly o svých zájmech, preferencích, názorech nebo plánech do budoucna. Tímto zpsobem pomáháme dítti uvdomit si svou jedinenost a pedevším právo na projevování sebe sama. Zárove toto právo vyžaduje vyslechnutí druhého lovka a respektování jeho rozdílnosti. Anglitina prostedkem k poznávání jiných kultur a získávání znalostí o svt Výuka anglického jazyka není jenom formování komunikaních schopností dítte, ale také výbornou píležitostí k prohloubení znalostí o okolním svt. Každá kapitola této uebnice obsahuje samostatnou lekci (lesson) (strana s názvem FUN FACTS), bhem níž se žáci seznamují s pekvapujícími fakty z obor jako je biologie, zempis nebo djepis. Staráme se rovnž o to, aby dti poznávaly kulturu v anglicky mluvících zemích, nap. pomocí tradiních her, zábavy a sváteních zvyk. Díky tomu mohou dti utváet svj pocit totožnosti s domácí kulturou a rodným jazykem ve spojení s tolerancí pro jiné kultury. 2 English Adventure 2 Pearson Education Limited 2005

3 ENGLISH ADVENTURE 2 Písniky, rytmické opakování a rýmované texty pomáhají pi zapamatování nové látky probírané v hodin nejenom dtem hudebn nadaným. Nesporn píjemné hudební asociace umocují propojení jazykových impulz s pamtí. Píbhy Pi vyuování se už odedávna používá metoda spojená s vyprávním, do nhož jsou vloženy prezentované a následn procviované nové jazykové prvky. ím je píbh kouzelnjší, neobvyklejší nebo legranjší, tím snadnji a na delší dobu se zapamatuje. Scény prezentované v této knize jsou tak sugestivní, že i dti, které nevidly Disneyv film, lehce pochopí kontext situace, pestože poslouchají vyprávní v anglitin. Obrázkové karty a karty se slovy Dležitým prvkem pro práci v hodin jsou karty nacházející se na konci knihy, které dti vystihují a uchovávají v obálkách. Karty jsou barevné a velice atraktivním zpsobem ilustrují slovní zásobu, které se dti uí v hodinách (nap. názvy sportovních disciplín). Dti používají v hodinách karty k rzným hrám a zábav procviujíc tímto zpsobem nová slova. Karty je možné využít také doma k hrám, které dti znají z vyuování. Navíc žáci využívají v hodinách karty se slovy, tzn. listy papíru, na kterých se zapisují nová slova. Tyto karty poizuje bu to uitel nebo samotní žáci. Využíváním ady her s použitím obrázkových a slovních karet (nap. piazení vhodného obrázku k odpovídajícímu slovu) rozvíjíme umní tení a psaní. Proto je dobré využít bhem her s díttem zárove obrázkové i slovní karty; tebaže by nebyly v hodin využívány, vždy je mžeme poídit spolen s díttem! Moje jazykové portfolio Dti od zaátku sbírají svoje práce do desek Moje jazykové portfolio. S každým rokem výuky vyžadují práce vtší znalosti; v English Adventure 2 krom výtvarných prací je také stále víc prací písemných. Uitel dti nehodnotí, ale poukazuje na jejich silné stránky a zdrazuje rozsah nabytých znalostí. Odpov mi na otázky uitele: Co se Ti líbilo nejvíc? nebo Jaká je Tvoje oblíbená písnika nebo hra? dít poznává sebe sama a nabírá odvahu k vyjadování svých názor. Díky jednoduchým otázkám na to, co už dti dovedou, zavádíme prvek vdomé výuky, umní kritického pohledu na vlastní angažování v hodin a kvalitu vykonávané práce. Dít samo rozhoduje o tom, co si zasluhuje na umístní v jazykovém portfoliu. Kurs English Adventure vyvíjí u dítte také schopnost sebehodnocení: v každé kapitole dti samostatn hodnotí svoji práci v hodinách, vybarvují symbol sluníka, který nejlíp odráží jejich pocity: OK jestliže cítí, že mohly dopadnout lépe, good jestliže jsou spokojené se svými pokroky nebo fantastic jestliže jsou se sebou velice spokojené. Píruka pro rodie STRUKTURA PÍRUKY PRO RODIE Každá kapitola píruky pro rodie obsahuje následující prvky: Magické slovo Poínaje 1. Unitem nás magické slovo ve form obrázku nakresleného na kousku puzzle seznamuje s tématikou unitu. Dti ho hledají a hádají, jaké je téma unitu. Jestliže víte, že dít zahájilo výuku nové kapitoly, mžete se ho zeptat esky: Jaké je magické slovo? nebo anglicky What s the magic word?. Magické slovo (v 1. Unitu to je moustache - vousy) má za úkol zavést nové téma píštích lekcí (lessons) a seznámit dti se složitým a abstrakním pojmem slova. Hrdinové kapitoly Stojí za to seznámit se s hrdiny kapitol a s píbhy, ve kterých se nám pedstavili. Cílem využívání tchto píbh je angažování a motivování žák. Píbhy pomáhají zavést novou slovní zásobu v kontextu srozumitelném pro dti. Slovní zásoba a struktury V každém Unitu je pedložen soupis nových slov a struktur, se kterými se dti seznamují a procviují v komunikaních situacích. Soupis obsahuje pouze ta slova a struktury, se kterými se dti seznamují aktivn a nikoliv ta, která vyžadují jenom rozpoznání a pochopení z poslechu. Anglitina kolem nás Tato ást obsahuje návrhy na hry a zábavu, které nevyžadují použití složitých materiál nebo velmi odborných znalostí. Jejich cílem je znásobení opakování látky a piblížení dítti komunikaci v anglickém jazyce. Tímto zpsobem chceme minimalizovat trému, která ve velké míe blokuje pirozenost a spontánnost výpovdi. Spolené poslouchání a zpívání, to je nejenom náramná zábava, ale pedevším prodloužení doby kontaktu s anglickým jazykem. Audiokazeta nebo CD (na výbr) je souástí kurzu a texty písniek a íkanek jsou v poznámkách k jednotlivým kapitolám. Chtli bychom Vám rovnž doporuit prohlédnout si spolen s díttem speciáln pipravené filmy na videokazet nebo na DVD, které jsou souástí kurzu. Každý ze ty díl filmu procviuje slova a slovní obraty, které dti znají z hodin. Ve filmech vystupují dtmi oblíbené postaviky z Disneyových píbh, to je další ohromná píležitost jak prodloužit dobu kontaktu dítte s anglickým jazykem, a také skvlá zábava, jak pro dít, tak pro rodie. Pozor! Spolené hry nevyžadují pípravu složitých materiál ani odborných znalostí. Hry a zábavy nepekraují látku probranou v hodin a nejsou povinné. English Adventure 2 Pearson Education Limited

4 Píruka pro rodie Období bez uebnic Lesson 1-4 a Abeceda Hello! Lesson 1-4 Pro každé dít je setkání s novým uitelem a neznámými dtmi velkým prožitkem, nejenom nesmlé dti mají problém s navazováním nových známostí a pátelství. Souasná výuka cizích jazyk se opírá o komunikaci a o možnost projevit sebe samého, své pocity a zájmy, podlit se s ostatními o svoje reflexe. Spolupráce ve skupin je tedy základem efektivní výuky anglického jazyka. Cílem cyklu prvních ty lekcí (lessons) je hlavn integrace skupiny vrstevník. V prvních hodinách se zámrn nepoužívají uebnice, aby se dti nerozptylovaly a soustedily svoji pozornost na ostatní úastníky kurzu. Poet slov a rení zavádných v prvních hodinách je velice omezený, aby dti nemly dojem, že cizí jazyk je pro n píliš obtížná výzva. Nejdležitjší je to, aby se dti cítily bezpen, byly ve skupin uznávány a výuku anglického jazyka si spojovaly s píjemnými chvilkami. Magické slovo pro tento Unit je balloon (balónek) a prvodním tématem je lunapark. Opakování: Názvy hraek: a dinosaur (dinosaurus), a ball (mí), a car (auto), a spaceman (kosmonaut), a monster (píšera), a dog (pes), a teddy bear (medvídek), a doll (panenka), a scooter (skútr), a kite (papírový drak), a computer (poíta). Názvy zvíat: a rabbit (králík), a lion (lev), a monkey (opice). Názvy barev: red (ervený), yellow (žlutý), blue (modrý), green (zelený), black (erný), white (bílý), purple (fialový), brown (hndý), pink (ržový), orange (oranžový). Názvy potravin: an egg (vejce), milk (mléko), chocolate (okoláda), bread (chléb), a salad (salát), a sandwich (obložený chlebíek), a banana (banán), cheese (sýr), chicken (kue), pizza (pizza), chips (hranolky). : a lunch box (krabika na svainu), food (jídlo). Obraty: What s your name? (Jak se jmenuješ?) I m Dorota (Jmenuji se Dorota.) What s your favourite colour? (Jaká je Tvoje oblíbená barva?) My favorite colour s red (Moje oblíbená barva je ervená). I like chicken (Mám ráda kue.) I don t like chicken (Nemám rád kue.) Nová slova a slovní obraty prezentované a procviované v hodinách: balloon everything nothing Obraty What s your lucky number? My lucky number s (13). How old are you? I m (seven). What s Konrad got? I can see something starting with (A). Yummy! Yuck! balónek všechno nic Jaké je Tvoje šastné íslo? Moje šastné íslo je (13). Kolik je Ti let? Je mi sedm let. Co má Konrád? Vidím nco, co zaíná písmenem (A). Mam! Fuj! ENGLISH ADVENTURE 2 Vidím slovo, které zaíná na písmeno... Poproste dít, aby otevelo uebnici na stranách 2, 3, 4 nebo 5. Vyberte jedno slovo, nap. balloon (str. 2) a prozra te dítti jeho první písmeno ( b ). Úkolem dítte je zopakovat po Vás písmeno v souladu se zásadami výslovnosti anglické abecedy a potom vyhledat slovo, které jste vybral. Pobídnte dít, aby kladlo otázky zaínající na Is it, nap. Is it (Beth)? Odpovzte Yes nebo No. Když už dít najde všechna slova, která jste vybral, mžete si vymnit úlohy. Psaní po zádech Vyberte jedno písmeno abecedy. Napište ho dítti prstem po zádech, obdobn jako perem na papír. Poproste dít, aby uhádlo, jaké je to písmeno. Když napíšete pár písmen, mžete psát krátká slova, nap. cat, dog, car. Tajná slova Využijte kódu (seznamu tajných znak) písmen a íslic, který je ve cviení 2 na stran 74 uebnice, zašifrujte nkolik dítti známých anglických slov, nap (elephant). Poproste dít, aby rozšifrovalo tato slova. Když dít rozšifruje všechna slova, která jste vybral, mžete si vymnit úlohy. Mžete také soupeit mezi sebou: napište na samostatných listech pt zašifrovaných slov, vymte si listy a snažte se je co nejdív rozluštit. Ten, kdo rozluští slova jako první, vyhrává. Slovní skládaka Vyberte z Unitu Hello! (strana 2-5) pár libovolných slov, nap. balloon, lucky, number a opište je na samostatné lísteky. Potom rozstíhejte listy se slovy tak, aby vznikly slovní puzzle. V závislosti na délce slova mžete lísteky rozstihnout podéln, napí nebo ve dvou rzných místech. Poproste dít, aby složilo správná slova a následn je peetlo. Když dít poskládá správn všechna slova, mžete si vymnit úlohy. Spolen eknte íkanku z Unitu Hello!, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky a íkanky jsou nahrány na CD/audiokazet English Adventure 2 Písniky. CD: Nahrávka 2 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z (íkanka je nahrána dvakrát) 4 English Adventure 2 Pearson Education Limited 2005

5 ENGLISH ADVENTURE 2 Unit 1 Dva svty Lesson 1-6 Magické slovo pro tento Unit je moustache (knír) a prvodním tématem je vnjší vzhled. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Pocahontas. Hrdiny tohoto píbhu jsou indiánská princezna Pocahontas a kapitán lodi, Anglian John Smith, tzn. lidé pocházející ze dvou rzných svt. V píbhu vystupují také pítel Johna Thomas a mýval - zvíátko, které patí Pocahontas. PÍBH (uebnice strana 6) John Smith a Thomas jsou na setkání s Pocahontas, novou Johnovou známou. Cestou John vypráví Thomasovi o Pocahontas, popisuje její dlouhé, erné vlasy a hndé oi. Najednou Thomas zahlédne ohon vynívající z koví; ze zaátku si myslí, že je to Pocahontas, ale ukáže se, že je to jen mýval, který patí princezn. Práv tehdy se objeví Pocahontas a pedstaví se Thomasovi. Opakování: Názvy ásti oblieje a ásti tla: a face (obliej), a nose (nos), teeth (zuby), eyes (oi), ears (uši), a mouth (ústa), hair (vlasy), a chin (brada), an arm (ruka/paže), hands (ruce/dlan). Názvy barev: black (erný), brown (hndý), red (ervený), blue (modrý), green (zelený). Názvy len rodiny: dad (táta), mum (máma), granny (babika), grandad (ddeek). Názvy obleení: shoes (boty), jeans (džíny), a T-shirt (triko), a sweater (svetr), a hat (klobouk). : long (dlouhý), short (krátký, nízký), tall (vysoký), big (velký), small (malý), blond (blond), straight (rovné vlasy), curly (vlnité), a tree (strom), a bear (medvd), glasses (brýle), houses (domy), a boat (lo ka), clothes (odv), beautiful (krásný), too (také), scary (dsivý). Obraty: I ve got a new friend (Mám nového pítele). He s/she s tall (On/Ona je vysoký/á). They re tall (Oni/Ony jsou vysocí/vysoké). He s/she s got long hair (On/Ona má dlouhé vlasy). Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Hledaná hledaný Píruka pro rodie Spolen s díttem pipravte portrét osoby hledané policií. Pomozte dítti nakreslit náležité ásti oblieje: vlasy, oi, nos, ústa, zuby, brýle, náušnice, knír nebo bradku. Potom poproste dít, aby popsalo portrét, nap. He s got short hair. He hasn t got small eyes. Správnost oznamovaných vt mžete zkontrolovat, když se podíváte na cviení 2 na stran 79. Upozornní! Uvedené vty nejsou jedinou správnou odpovdí. Mžete ale povzbudit dít, aby použilo práv tyto vty. Bláznivá rocková hvzda Spolen s díttem pipravte portrét bláznivé rockové hvzdy. Pomozte dítti nakreslit všechny detaily podoby vymyšlené postavy, nap. ervené vlasy, náušnice v uších nebo v nose. Po nakreslení každého prvku poproste dít o popis postavy jednou vtou, nap. He s got red hair. He s got earrings. Osm obliej K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující rzné oblieje. Spolen s díttem uložte karty obrázky nahoru. Poproste dít, aby si v myšlenkách vybralo jednu kartu a Vy se ji budete snažit uhádnout. Ukazujte rzné karty a snažte se uhádnout tu, kterou si dít vybralo. Jestliže karta, kterou ukazujete, není správná, poproste dít, aby zdvodnilo jednou vtou, pro je Vaše volba špatná, nap. No, he hasn t got glasses. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu Two worlds, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 2 Písniky. Obraty moustache beard smile earrings feathers beads paint granny friend racoon tail his her wanted lovely ship people world Topsy-turvy He s/she s got long, black hair. He/She hasn t got long, black hair. His/Her hair s black. Look at her hair! knír, vousy bradka úsmv náušnice peí korále barva babika pítel mýval ohon jeho její hledaný/á pvabný lo lidé svt Obrácený vzhru nohama On/Ona má dlouhé, erné vlasy. On/Ona nemá dlouhé, erné vlasy. Jeho/Její vlasy jsou erné. Podívej se na její vlasy! CD: Nahrávka 3 Dad s got blond hair, blond hair, blond hair. Dad s got blond hair and a big moustache. Mum s got red glasses, glasses, glasses. Mum s got red glasses and earrings too. Grandad s got black hair, black hair, black hair. Grandad s got black hair, and a long, black beard. Granny s got no teeth, no teeth, no teeth. Granny s got no teeth, Just a lovely smile. English Adventure 2 Pearson Education Limited

6 Píruka pro rodie Unit 2 Taním! Lesson 1-6 Magické slovo pro tento Unit je wardrobe (šatní skí) a prvodním tématem je nábytek a názvy inností. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Beauty and the Beast ( Kráska a Zvíe ). Hrdiny tohoto píbhu jsou: krásná dívka jménem Bella (Kráska) a mládenec, který je za trest promnný ve strašné zvíe. V píbhu vystupuje rovnž konvika na aj jménem Mrs. Potts a její syn Chip ( - šálek). PÍBH (uebnice strana 12) Kráska se chce napít aje. Mrs. Potts ji nabízí šálek, jenž k pekvapení Krásky umí mluvit. Chip, syn Mrs. Potts, pedvádí Krásce mnoho vcí, které umí dlat: mluví, zpívá, taní a skáe. V jedné chvíli málem padá ze stolu Kráska ho v pravý as chytne. Mrs. Potts je velice vdná a Kráska se konen mže napít aje. Opakování: Názvy inností: sing (zpívat), dance (tanit), jump (skákat), swim (plavat), run (bhat), fly (létat), walk (chodit), hide (schovávat se), climb (šplhat), draw (kreslit), write (psát), read (íst). Názvy zvíat: a snake (had), a cat (koka), a bird (pták), a horse (k), a dog (pes). : a girl (dívka), a table (stl), a door (dvee), a pencil (tužka), a wizard (kouzelník), a witch (arodjnice). Obraty: Can you dance? (Umíš tanit?) I can talk (Umím mluvit.) I can t fly (Neumím létat.) You re a cup (Ty jsi šálek.) A cup of tea please (Prosím šálek aje.) Thank you (Dkuji.) Help! (Pomoc!) Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Názvy inností Názvy nábytku, zaízení domácnosti a nádobí juggle talk fall sit move stand still sofa chair wardrobe fridge sink plate bin cup teapot žonglovat mluvit padat sedt pohybovat se stát nehybn pohovka židle skí lednika dez talí odpadkový koš šálek konvika na aj cartoon kreslený film ENGLISH ADVENTURE 2 Kouzelný svt domácích pedmt K této he budete potebovat karty z konce uebnice pedstavující nábytek, zaízení domácnosti a nádobí, hrací kostku a list papíru. Spolen s díttem zapište šest názv inností, které už dít zná: 1-dance, 2-sing, 3-jump, 4-run, 5-fly, 6 hide Potom uložte karty obrázky dol. Poproste dít, aby postupn otáelo každou kartu a házelo kostkou. íslice, která padla, odpovídá innosti, kterou nábytek dokáže vykonávat. Poproste dít, aby skládalo odpovídající vty, nap. (3) The teapot can jump. (5) The fridge can fly. Když už dít využije všechny karty, poproste je, aby si zahrálo znovu, tentokrát bude íkat, co daný nábytek nebo nádobí nedokáže udlat, nap. (6) The fridge can hide. (1) The teapot can t dance. Když budou všechny karty využity, mžete si vymnit role a zahrát si znovu. Superhrdinové Na dvou samostatných listech papíru nakreslete svoje oblíbené zvíe nebo svj oblíbený pedmt, nap. koku nebo pero, pitom si je vzájemn neukazujte. Kolem nich nakreslete jiné pedmty, které svdí o tom, že Vaše postava je obdarována nadpirozenými schopnostmi. Každý pedmt by ml pedstavovat odpovídající innost, nap. noty zpívání, tenisky bhání, knížka tení. Když dokreslíte, poproste dít, aby pedstavilo svoji postavu, nap. My supercat can sing. My superpen can run. Potom poproste dít, aby pedstavilo také Vašeho hrdinu, nap. Your superdog can read. Po ukonení cviení mžete pipravit comics k vašim obrázkm, vty o innostech vepisujte do oblák nad obrázky. Z Vašich kreseb mžete udlat výstavku pojmenovanou Superhrdinové nebo Fantastická zvíata a pedmty. Had ze slov Napište na list papíru pár slov z uebnice (strany 12-17) v jednom sledu tak, aby vytvoila jedno dlouhé slovo pipomínající hada (viz strana 91 v uebnici). Poproste dít, aby našlo a zatrhlo všechna slova. Mžete také soutžit mezi sebou: napište na samostatných papírech vždy ti hady ze slov, vymte si papíry a zkuste co nejrychleji najít a zatrhnout píslušná slova. Vyhrává ten, kdo rozluští slova jako první. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu I m dancing!, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 2 Písniky. Obraty I m dancing! He s/she s singing. A (fridge) can t fly. Four in a row. Wow! Do you want a cup of tea? Be careful! The (wardrobe) s dancing! Is the (sofa) juggling? Listen everybody! What are you doing? I m standing still. Joe s out. Taním! (v tuto chvíli). On/Ona zpívá. (Lednika) neumí lítat. tyi v ad. Výkik nadšení/pekvapení. Chceš šálek aje? Dávej si pozor! (Skí) taní! Pohovka žongluje? Poslouchejte mne všichni! Co dláš (v tuto chvíli)? Stojím nehybn. Joe vypadává ze hry. CD: Nahrávka 4 A fridge can t fly, and a chair can t walk. A cup can t jump, and a teapot can t talk. A plate can t dance. A sink can t swim. A wardrobe can t sing, and a bin can t run. (písnika je nahrána dvakrát) VIDEO/DVD Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure 2 1. díl. 6 English Adventure 2 Pearson Education Limited 2005

7 ENGLISH ADVENTURE 2 Unit 3 Snží! Lesson 1-6 Magické slovo pro tento Unit je sunhat (slunení klobouk) a prvodním tématem je obleení a urování typ poasí. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film The Sword in the Stone ( Me v kameni ). Hrdiny tohoto píbhu jsou: chlapec jménem Arthur, arodj Merlin, nevlastní otec Artura, Sir Hektor a jeho syn Kay. PÍBH (uebnice strana 20) K pekvapení Sira Hektora a Kaya je jednoho dne ráno poasí velmi promnlivé. Zprvu svítí slunce a je horko, a tak se Sir Hektor a Kay rozhodnou nkam si vyjít. Ale jen když vyjdou ven, zaíná pršet a fouká silný vítr, chvíli na to padá sníh a je strašná zima. Hrdinové se rozhodnou vrátit se dom, aby si oblékli nco teplého na sebe. Když ale opt vyjdou z domu, venku je sluneno a teplo. Ale za okamžik se strhává bouka. Oba hrdinové jsou zmatení; neví, pro se poasí tak asto mní. Neví o tom, že náhlé zmny poasí jsou záležitostí Merlina a Artura, kteí jsou v zámecké vži. Merlin schváln magickými kletbami zpsobuje náhlé zmny poasí, aby zmátl Sira Hektora a Kaya. Opakování: Názvy obleení: a sweater (svetr), a dress (šaty), a hat (klobouk), trousers (kalhoty), a T-shirt (triko), shoes (boty), a skirt (sukn), a coat (kabát), a scarf (šála), jeans (džíny), shorts (kraasy), trainers (tenisky), boots (vysoké boty). Názvy místností: a bathroom (koupelna), a bedroom (ložnice), a kitchen (kuchy), a living room (obývací pokoj). Názvy barev. Názvy pokrm a potravin. Názvy hraek. : a dog (pes), a fish (ryba), a bird (pták), a snake (had), a wizard (kouzelník), flowers (kvtiny), fruit (ovoce). Slovní obraty: Where s my sweater? (Kde je mj svetr?) What s he wearing? (Co on má na sob?) He s wearing a scarf. (On má na sob šálu.) I like summer. (Mám rád léto.) I don t like winter. (Nemám rád zimu.) Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Názvy roních období spring summer autumn winter sunhat raincoat sneeze tornado owl tower Obraty What s the weather like? It s hot. It s sunny. It s cold. It s raining. It s snowing. It s stormy. It s cloudy. It s windy. It s wet. My favourite season is (spring). Wake up! Today is (Monday). jaro léto podzim zima slunení klobouk pláštnka kýchat tornádo sova vž Jaké máme poasí? Je horko. Je sluneno. Je zima. Prší. Snží. Je bouka. Je zamraeno. Je vtrno. Je vlhko. Moje oblíbené roní období je (jaro). Probu se! Dnes je (pondlí). Píruka pro rodie Pexeso Pipravte isté kousky tvrdého papíru, na které dít s Vaší pomocí opíše obraty ze strany 21 této uebnice: It s cloudy. It s windy. It s raining. It s snowing. It s cold. It s sunny. It s hot. It s stormy. Využijte osm obrázkových karet z konce uebnice pedstavujících rzné poasí a zahrajte si PEXESO. Rozložte obrázkové karty a karty se slovními obraty ve dvou skupinách, obrázky/slovními obraty dol. Potom stídav odkrývejte po jedné kart z každé skupiny a snažte se najít píslušný pár: slovní obratobrázek. Jestliže nkdo odkryje dv karty, které k sob nepatí, odkládá je zpátky na své místo. Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce pár. Tornádo Poproste dít, aby si prohlédlo ilustrace na stran 25 této uebnice. Pikryjte papírem vty nacházející se pod fotografiemi a následn poproste dít, aby popsalo každou fotografii. Správnost odpovdí mžete zkontrolovat, když odkryjete následující vty. Upozornní! Uvedené vty nestanoví jedinou správnou odpov, ale povzbu te dít, aby použilo práv tyto vty. Zeptejte se také dítte, co nového se dozvdlo z textu s názvem Amazing weather. Doplovaka s poasím Vyberte dva slovní obraty spojené s poasím ze strany 21 této uebnice, nap. It s raining a It s windy. Napište tyto slovní obraty na list papíru, avšak nevypisujte všechna písmena místo nich napište áreky, nap. It s R _ ING. It s _IN_ Y. Poproste dít, aby doplnilo chybjící písmena (It s RAINING. It s WINDY.) Potom si mžete vymnit úlohy nebo soutžit mezi sebou: napište na samostatné papíry ti doplovaky s poasím, vymte si papíry a zkuste co nejdív najít chybjící písmena. Vyhrává ten, kdo najde všechna písmena jako první. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu I ts snowing!, které se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 2 Písniky. CD: Nahrávka 5 It s cloudy, it s snowing, it s cold! Where s my sweater? It s windy, it s sunny, it s hot! Where s my sunhat? It s raining, it s stormy, it s wet! Where s my raincoat? (písnika je nahrána dvakrát) English Adventure 2 Pearson Education Limited

8 Píruka pro rodie Unit 4 Bojím se! Lesson 1-6 Magické slovo pro tento Unit je ghost (duch) a prvodním tématem jsou pocity a jejich urování. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Aladdin ( Aladin ). Hrdinou píbhu je Aladdin chudý chlapec, který jednoho dne našel kouzelnou lampu. Uvnit této lampy sídlí Džin. V píbhu vystupuje také opice jménem Abu, která patí Aladinovi. PÍBH (uebnice strana 26) Aladin a Abu uvízli v temné jeskyni. Nemohou najít východ a jsou stále víc unavení a hladoví. Práv tehdy Aladin spatí magickou lampu. Protože je lampa strašn špinavá, Aladin ji chce vyistit. Když ji zane otírat, z lampy vychází Džin. Aladin a Abu najednou zapomenou na únavu a hlad; jsou smrteln vystrašeni. Opakování: Názvy zvíat: a spider (pavouk), a bat (netopýr), a monkey (opice), a tiger (tygr), a bird (pták), a snake (had). Názvy inností. : a ghost (duch), scary (vystrašený), a monster (píšera). Obraty: He s/she s swimming. (On/Ona plave.) He s/she s got long hair (On/Ona má dlouhé vlasy). He s/she s wearing a red sweater (On/Ona má na sob ervený svetr). Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: king princess wind shark free dirty Obraty I m tired. vypovídající I m hungry. o pocitech I m thirsty. I m scared. I m happy. I m sad. I m angry. I m worried. Obraty Are you scared of (spiders)? I m scared of (spiders). I m not scared of (spiders). In the dark We can t get out! He/She s not happy. Is he/she sad? It s dark. There s a monster in my bed! Wait! král princezna vítr žralok volný špinavý Jsem unavený. Jsem hladový. Jsem žíznivý. Jsem vystrašený. Jsem šastný. Jsem smutný. Jsem rozzlobený. Jsem ustaraný. Bojíš se (pavouk)? Bojím se (pavouk). Nebojím se (pavouk). Ve tm Nemžeme se dostat ven! On/Ona není šastný/á. Je smutný/á? Je tma. V mé posteli je píšera! Pokej! Pocity VIDEO/DVD ENGLISH ADVENTURE 2 K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující osm postav vyjadujících rzné pocity. Spolen s díttem položte karty obrázky dol. Potom vyberte jednu kartu, ale neukazujte ji dítti. Posunky pedve te pocit, který pedstavuje daná karta. Úkolem dítte je uhádnout, jaké pocity práv pedstavujete. Na otázky dítte odpovídejte Yes nebo No, nap. Angry? (Yes.) Mžete si vymnit úlohy. Zvíata s pocity K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující osm postav vyjadujících rzné pocity a listy papíru. Spolen s díttem pipravte osm lístek, na které dít s Vaší pomocí opíše názvy osmi jemu známých zvíat, nap. snake, tiger, giraffe, elephant, monkey, bird, horse, dog. Položte obrázkové karty a karty s názvy zvíat na stl do dvou skupin, obrázky/slovy dol. Poproste dít, aby stídav odkrývalo po jedné kart z každé skupiny a skládalo vty vyjadující pocity zvíete, nap. The tiger is sad. Návštva ve tíd Spolen s díttem pipravte osm lístek, na které dít s Vaší pomocí opíše osm slov názvy rzných pocit ze strany 27 uebnice. Poproste dít, aby otevelo uebnici na stranách 32 a 33. Snažte se umístit lísteky s názvy pocit u obrázk píslušných žák. Úkolem dítte je zjistit, jestli jste správn vyešil úkol, pi tom uvést úplné vty o dtech, nap. Yes. She s sad. nebo No! She s angry. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu I m scared!, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 2 Písniky. CD: Nahrávka 6 I m happy, I m so happy. Yes, I am! I m happy, I m so happy. Yes, I am! I m happy, I m not sad, I m happy, I m not sad. I m happy, I m so happy. Yes, I am! I m angry, I m so angry. Yes, I am! I m angry, I m so angry. Yes I am! I m angry, oh so angry, I m angry, oh so angry. I m angry, I m so angry. Yes, I am! I m hungry, I m so hungry. Yes, I am! I m hungry, I m so hungry. Yes I am! I m hungry and I m thirsty, I m hungry and I m thirsty. I m hungry, I m so hungry. Yes, I am! I m tired, I m so tired. Yes, I am! I m tired, I m so tired. Yes, I am! I m worried and I m scared, There s a monster in my bed! I m worried and I m scared. Yes, I am! Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure 2-2. díl. 8 English Adventure 2 Pearson Education Limited 2005

9 ENGLISH ADVENTURE 2 Unit 5 Lvi jedí maso Lesson 1-6 Magické slovo pro tento Unit je hippo (hroch) a prvodním tématem jsou zvíata a jejich potrava. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film The Lion King ( Lví král ). Hrdiny píbhu jsou: lvíe jménem Simba a pták jménem Zazu Simbv spoleník. PÍBH (uebnice strana 34) Simba a Zazu jdou na procházku. Zazu uí Simbu, co jedí rzná zvíata. Když spatí v ece hrocha, Zazu íká Simbovi, že hroši se živí rostlinami. Na Simbovu otázku, co jedí krokodýli, Zazu odpovídá, že se živí rybami a jinými zvíaty. V jistém okamžiku Simba varuje Zazu, aby rychle utíkal Zazu nepostehl, že práv stojí na krokodýlovi. Krokodýl vyskakuje z vody a chce chytit Zazu, ale ptáku se podaí v pravou chvíli utéct. Krokodýli se rovnž živí ptáky. Opakování: Názvy inností. Názvy barev. Názvy ástí oblieje. Názvy ástí tla. Názvy zvíat: a fish (ryba), a bird (pták), a lion (lev), a tiger (tygr), a snake (had), a horse (k), a monkey (opice), a mouse (myš), a cat (koka), a dog (pes), a bat (netopýr), a duck (kachna), a giraffe (žirafa), an elephant (slon), a rabbit (králík), a bear (medvd), a shark (žralok). : grass (tráva), meat (maso), a boat (lo ka), snow (sníh), a coat (kabát), an ice cream (zmrzlina), spaghetti (špagety), plants (rostliny), a jungle (džungle), animals (zvíata), fruit (ovoce). Slovní obraty: Can it swim? (Umí plavat?) Has it got big teeth? (Má velké zuby?) Is it a crocodile? (Je to krokodýl?) It s got long legs. (Má dlouhé nohy.) It can t swim. (Neumí plavat.) It s a giraffe (To je žirafa.) Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Názvy zvíat hippo crocodile antelope bug frog giraffe rhino zebra goat insect hroch krokodýl antilopa brouk žába žirafa nosorožec zebra koza hmyz Hledaná zvíata Píruka pro rodie Spolen s díttem otevete uebnici na nkteré stran 5. unitu (strany 34-39). Vyberte si zvíe, které je vidt na nkterém z obrázk a eknte dítti, jakým písmenem zaíná slovo, které jste zvolil, nap. str. 38, horse, písmeno h. Úkolem dítte je zopakovat po Vás písmeno v souladu se zásadami výslovnosti anglické abecedy a následn vyhledat slovo, které jste zvolil. Povzbu te dít, aby kladlo otázky zaínající na Is it..., nap. Is it (a tiger)? Odpovídejte Yes. nebo No. Když už dít najde všechna slova, která jste vybral, mžete si vymnit úlohy. Zvíecí hádanky K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující zvíata. Sadu je možné rozšíit, jestliže spolen nakreslíte zvíata na další karty. Položte karty obrázky dol. Vyberte si kartu, ale neukazujte ji dítti. Úkolem dítte je uhádnout, které zvíe jste vybral/ -a. Povzbu te dít, aby kladlo otázky Is it (a tiger)? Odpovídejte Yes. nebo No. Masožravá proti býložravým Poproste dít, aby napsalo na malých kartikách názvy známých zvíat, nap. crocodile, frog, monkey, zebra, giraffe, antelope, hippo, rhino (každé slovo na samostatné kartice). Spolen s díttem rozdlte kartiky na dv skupiny zvíat: masožravá (crocodile) a býložravá (frog, monkey, zebra, giraffe, antelope, hippo, rhino). Poproste dít, aby Vám eklo, ím se žíví každé zvíe, nap. Monkeys eat ananas. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu Lions eat meat, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/audiokazet English Adventure 2 Písniky. CD: Nahrávka 7 Frogs and birds and fish eat bugs. Antelopes, zebras and giraffes eat grass. Hippos and rhinos eat grass too, yes they do! But crocodiles and snakes eat meat. Lions and tigers eat meat too, yes they do! (písnika je nahrána dvakrát) Obraty carrot leaves What do (lions) eat? (Lions) eat (meat). I m feeding a (horse). Food chain But not today! mrkev listy Co jedí (lvi)? (Lvi) jedí (maso). Krmím (kon). potravinový etzec Ale ne dnes! English Adventure 2 Pearson Education Limited

10 Píruka pro rodie Unit 6 Brouci Lesson 1-6 Magické slovo pro tento Unit je grasshopper (kobylka) a prvodním tématem kapitoly je hmyz. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv/Pixarv film A Bug s Life ( Život brouka ). Hrdiny píbhu jsou pilní mraveneci, které jsou sužovány gangem kobylek: Flik, princezna Atta a Dora, Attina sestra. PÍBH (uebnice strana 40) Flik, princezna Atta a další mravenci jsou v mravením mst. V urité chvíli pibíhá Dora. Je zdšena, protože vidla velkou píšeru. Popisuje ji a ukazuje její stín na stn. Píšera má mnoho noh, kídel a dv hlavy. Princezna Atta se rozhodne vidt píšeru na vlastní oi. Když vyjde z msta, zjistí, že píšera, kterou vidla Dora, je ve skutenosti obyejný cirkusový brouk, který práv nacviuje cirkusácký kousek, piemž vrhá stín na stnu. Opakování: Názvy ástí tla: a leg (noha), a head (hlava), eyes (oi), a hand (ruka/dla). Názvy potravin: a salad (salát), bread (chléb), pizza (pizza), cheese (sýr), a sandwich (sendvi), an apple (jablko), cake (kolá). Názvy barev. Názvy len rodiny: a sister (sestra), a brother (bratr), mum (máma). : big (velký), small (malý), long (dlouhý), short (krátký), angry (rozhnvaný), princess (princezna), leaves (listy), animals (zvíata). Slovní obraty vyjadující pocity. Slovní obraty: Are you scared of snakes? (Bojíš se had?) It s a grasshopper (To je kobylka.) It s got long legs (Má dlouhé nohy). Have you got a beetle? (Máš brouka?) I ve got 4 beetles (Mám tyi brouky.) That s a fly! (To je moucha!) Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Názvy hmyzu insect stick insect butterfly grasshopper ant bee beetle fly flea moth wings useful strong beautiful Pedložky in front of... behind... next to... ísla Obraty twenty thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety hundred There s a fly on my pizza! I m the winner! Here you are! hmyz pakobylka motýl kobylka mravenec vela brouk moucha blecha mra kídla užitený silný krásný ped... za... vedle... Dvacet ticet tyicet padesát šedesát sedmdesát osmdesát devadesát sto Na mojí pizze je moucha! Jsem vítz! Prosím! Co je to za hmyz? VIDEO/DVD ENGLISH ADVENTURE 2 K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující hmyz. Spolen s díttem uložte karty obrázky nahoru. Dít si v myšlenkách vybere jednu kartu, kterou se Vy budete snažit uhádnout. Ukazujte na rzné karty a snažte se uhádnout, kterou kartu dít vybralo. Jestliže karta, na kterou ukazujete, není správná, poproste dít, aby zdvodnilo jednou vtou, pro je volba špatná, nap. No, it isn t a beetle. It isn t black. It isn t hairy. It hasn t got a big body. Plochy s brouky (Brouci místo lodí) Na dva samostatné listy papíru spolen s díttem nakreslete hrací plochu ke he Lod : vodorovn napište deset po sob následujících písmen abecedy: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, a svisle ísla: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Místo kreslení tradiních lodí, vepište do políek názvy osmi druh hmyzu: butterfly, grasshopper, ant, bee, beetle, fly, flea, moth. Cílem hry je najít tyto názvy. Kla te si navzájem otázky, jako ve he Lod, nap. F-50? Jestliže se dít trefí do Vašeho políka, ve kterém je jeden z druh hmyzu, eknte Yes a pobídnte dít, aby uhádlo, jaký druh to je, nap. fly? (No.) A beetle? (Yes.) Když se trefíte do píslušného políka Vy, nemusíte jmenovat druh hmyzu; poproste dít, aby Vám ho samo eklo. Vyhrává ten, kdo první najde všechen ukrytý hmyz. Matematika s kalkulakou nebo listem papíru Poproste dít, aby uvádlo ísla od 1 do 100. Když dít uvede njaké íslo, zmáknte odpovídající tlaítka s íslicemi na kalkulace, abyste ukázal dítti práv toto íslo, nap. Thirty three 33. ísla je možné také zapisovat na list papíru. Jestliže se dopustíte chyby, poproste dít, aby Vás opravilo a ukázalo správné íslo. Mžete si rovnž vymnit úlohy. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu Bugs!, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 2 Písniky. CD: Nahrávka 8 There s a beetle in my salad And a bee on my bread! There s a fly on my pizza And a flea on my cheese! There s a stick insect on my sandwich And an ant on my apple! There s a grasshopper on my cake And a butterfly on my hand. (písnika je nahrána dvakrát) Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure 2-3. díl. 10 English Adventure 2 Pearson Education Limited 2005

11 ENGLISH ADVENTURE 2 Unit 7 Mj den Lesson 1-6 Magické slovo pro tento Unit je breakfast (snídan) a prvodním tématem jsou každodenní innosti. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film The Emperor s New Groove ( Císaovy nové šaty ). Hrdinou píbhu je mladý rozmazlený panovník Kuzco (Kuzko), kterého ukrutná Izma promnila na lamu. V píbhu vystupuje také dobrý vesnian Paa. PÍBH (uebnice strana 48) Kuzko stále neví, že byl promnn na lamu. Jde mu velice stží pizpsobit se novému životu v horách je velice pekvapen, když musí vstávat brzy ráno. Vypráví Paovi o svém pohodlném život v paláci, kde vstával teprve v deset a hned potom se šel koupat. Život v horách je však úpln jiný: není teplá koupel o pl jedenácté, naopak je studená sprcha o pl sedmé ráno. Kuzkovi se vbec nelíbí jeho nový život. Opakování: Názvy inností: fly (létat), walk (chodit), jump (skákat), talk (hovoit), dance (tanit), swim (plavat), sing (zpívat), run (bhat). Názvy nábytku, zaízení domácnosti a nádobí: a fridge (lednika), a chair (židle), a cup (šálek), a teapot (konvika na aj), a plate (talí), a sink (dez), a wardrobe (šatní skí), a bin (odpadkový koš). Názvy dn v týdnu. Názvy barev. Názvy roních období. Názvy zvíat. : hot (horký), cold (studený), world (svt), dark (tmavý). Slovní obraty vyjádující pocity. Slovní obraty: What s this? (Co je to?) What s your favourite day? (Který je tvj oblíbený den v týdnu?) My favorite day s Saturday (Mým oblíbeným dnem v týdnu je sobota.) Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Názvy inností Názvy zemí Obraty get up have a shower have a bath have breakfast go to school go to town work have lunch go home play have supper go to bed England Japan emperor palace then cool We re late. It s early. I get up late. He/She gets up late. He/She has breakfast at 8 o clock. What day is it? What time is it? It s 6 o clock. It s half past six. What time do you (get up)? On (Thursday) Ben lives in England vstávat z postele sprchovat se koupat se snídat chodit do školy chodit do msta pracovat obdvat jít dom hrát si veeet jít spát Anglie Japonsko vládce, císa palác potom senzaní Opozdili jsme se. Je brzo. Vstávám pozd. On/Ona vstává pozd. On/Ona snídá v osm. Jaký je dnes den? Kolik je hodin? Je šest. Je pl sedmé. V kolik hodin (vstáváš)? Ve (tvrtek) Ben bydlí v Anglii. Píruka pro rodie Den s posunky K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující innosti. Spolen s díttem uložte karty obrázky dol. Vyberte si jednu kartu, ale neukazujte ji dítti. Potom ukažte gesty innost vyobrazenou na obrázku, nap. snídání. Úkolem dítte je uhádnout, jakou innost ukazujete a uvést její název anglicky: (have breakfast). Mj vysnný den K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující innosti. Spolen s díttem uložte karty obrázky nahoru. Poproste dít, aby je uložilo v takovém poadí, v jakém by chtlo vykonávat innosti bhem dne tak, aby ten den byl snadný a píjemný. Poproste také dít, aby urilo hodinu, kdy by vykonávalo tuto innost, následn by dít mlo tvoit píslušné vty anglicky, nap. I get up at nine o clock. I have breakfast at half past nine. Mžete si vymnit úlohy. Náhodný Kuzkv den K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující innosti a list papíru. Nakreslete na papír velký hodinový ciferník a vyznate na nm celé hodiny. Potom na ciferník položte karty obrázky dol, zárove na celých hodinách, ale i na plhodinách. Poproste dít, aby postupn odkrývalo karty a íkalo, co rozmazlený a líný panovník dlá v danou dobu, nap. Kuzco has breakfast at 11 o clock. Kuzco goes to bed at six o clock. Tentokrát náhoda rozhodla o tom, jak vypadá jeho den. Spolen si eknte íkanku z Unitu My day, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky a íkanky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 2 Písniky. CD: Nahrávka 9 I get up, I have a shower, I have breakfast, I go to school, I work, I have lunch, I go home, I play, I have supper, I go to bed. (íkanka je nahrána dvakrát) English Adventure 2 Pearson Education Limited

12 Píruka pro rodie Unit 8 Mám rád surfing Lesson 1-6 Magické slovo pro tento Unit je surfing a prvodním tématem je sport. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Lilo and Stitch ( Lilo a Stitch ). Hrdiny píbhu jsou havajská holika jménem Lilo, její sestra Nani a Stitch. PÍBH (uebnice strana 54) Lilo, Stitch a Nani, sestra Lilo, jsou na pláži. Nani napadne, aby spolen vyzkoušeli njaký sport. Nejdív navrhuje plavání, ale Lilo odpovídá, že nerada plave. Dále navrhuje fotbal, ale tentokrát Stitch íká, že nemá rád tento sport. Najednou pibhne k surfingovému prknu a zvedá jej nahoru. Lilo a Nani si myslí, že Stitch má rád surfing, ale jsou na omylu. Stitch drží prkno nahoe a buší s ním do míe. Nemá rád ani surfing ani fotbal, ale zato má rád baseball! Opakování: Názvy hmyzu. Názvy zvíat. Názvy len rodiny. Názvy inností. Názvy barev: orange (oranžový), yellow (žlutý), blue (modrý), green (zelený), red (ervený). : worried (ustaraný), scared (vystrašený). Slovní obraty: Do you like swimming? (Rád plaveš?) I like swimming (Rád plavu.) I don like football (Nemám rád fotbal.) He s/she s swimming (On/Ona plave.) Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Názvy swimming sportovních football disciplín surfing baseball tennis basketball riding diving Názvy inností Obraty drawing reading singing dancing surfboard swimsuit trunks racket dangerous Let s (swim)! I like (surfing) best of all. Does he/she like (swimming)? He/She likes (swimming). He/She doesn t like (basketball). What s missing? What s your favourite sport? My favourite sport is tennis. plavání fotbal surfing baseball tenis košíková jízda na koni skoky do vody Kreslení tení zpívání tanení surfingové prkno plavky pánské plavky tenisová raketa nebezpený Zaplavme si! Nejvíc mám rád (surfing). Má rád/ráda (plavání)? On/Ona má rád/-a (plavání). On/Ona nemá rád/-a(košíkovou). Co chybí? Jaká je tvoje oblíbená sportovní disciplína? Moje oblíbená sportovní disciplína je tenis. VIDEO/DVD ENGLISH ADVENTURE 2 íslo jedna na mém seznamu je... K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující sportovní disciplíny. Spolen s díttem uložte na stole karty obrázky nahoru. Poproste dít, aby uložilo karty v jedné ad v poadí od nejvíce oblíbené po nejmén oblíbenou disciplínu a následn popsalo karty anglicky, nap. I don t like tennis. I like football. I like swimming best of all. Potom poproste dít, aby vybralo ti karty pedstavující ti oblíbené sportovní disciplíny kamaráda nebo kamarádky ze tídy a vytvoilo píslušné vty, nap. (Matyáš) likes riding, basketball and football. Uhádni, co chybí K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující sportovní disciplíny. Položte karty obrázky nahoru. Poproste dít, aby zavelo oi a Vy v tu chvíli schovejte jednu kartu za zády. Když dít oteve oi, poproste je, aby uhádlo, která karta chybí tím, že vysloví odpovídající sportovní disciplínu anglicky, nap. tennis. Mžete si vymnit úlohy. Slavní sportovci Jmenujte píjmení slavných sportovc známých dítti, pitom je poproste o uvedení sportovní disciplíny, v níž sportovec vyniká, nap. Michael Jordan basketball, David Beckham - football. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu I like surfing, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 2 Písniky. CD: Nahrávka 10 I like surfing, I like swimming, I like playing football too. I like tennis, I like baseball, I like basketball, do you? I like basketball, do you? Do you like surfing? Do you like swimming? Do you like playing basketball? Do you like riding? Do you like diving? Do you like tennis or baseball? Do you like tennis or baseball? I like surfing, I like surfing, I like surfing best of all. I don t like riding, I don t like diving, I don t like tennis or baseball. I don t like tennis or baseball. Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure 2 4. díl. 12 English Adventure 2 Pearson Education Limited 2005

13 ENGLISH ADVENTURE 2 SVÁTKY A JINÉ SLAVNOSTI Rzné zvyky utváení kulturního povdomí dítte Výuka anglického jazyka se postupn stává dobrodružstvím s jinou kulturou. Netýká se to pouze obad a zvyk v dob velikononích nebo vánoních svátk, ale také každodenního chování lidí. V hodinách se dti seznamují se základními slovy a hovoí s uitelem o známých zvycích v anglicky mluvících zemích. Bez ohledu na téma a rozsah zvyk podtrhujeme jejich odlišnost a rznorodost, vdom se vyhýbáme jejich nadhodnocování, jiný neznamená lepší nebo horší. Chceme rozvíjet v našich dtech upímnost a úctu k lidem z jiných zemí a souasn utváet povdomí našich domácích zvyk. New Year s Day NOVÝ ROK Píruka pro rodie Opakování: Názvy len rodiny: mum (máma), dad (táta), granny (babika), grandad (ddeek). : a hat (klobouk), earrings (náušnice), a beard (bradka), hair (vlasy), blond (blond), black (erný), brown (hndý), a party (party, veírek), too (také). Slovní obraty: Who s wearing a red hat? (Kdo má na sob ervený klobouk?) Who s got black hair? (Kdo má erné vlasy?) Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Clock calendar crown fireworks party poppers Obraty New Year s Day Happy New Year! Good health! Good luck! May all your dreams come true! Vidím slovo zaínající písmenem... hodiny kalendá koruna ohostroj hraky vydávající zvuky pipomínající výstely Nový rok Všechno nejlepší do Nového roku! Hodn zdraví! Hodn štstí! A se Ti splní všechny Tvoje sny! Poproste dít, aby otevelo uebnici na stran 62. Vyberte jedno slovo, nap. clock a eknte dítti, jakým písmenem zaíná ( c ). Úkolem dítte je zopakovat písmeno po Vás v souladu se zásadami výslovnosti anglické abecedy a potom vyhledat vybrané slovo. Povzbu te dít, aby kladlo otázky zaínající na Is it...?, nap. Is it (a crown)? Odpovídejte Yes. nebo No. Když už dít najde všechna slova, která jste vybral, mžete si vymnit úlohy. Vidím nco v barv... Poproste dít, aby otevelo uebnici na stran 62. Vyberte jedno slovo, nap. clock a eknte dítti, jakou barvu má tato vc (žlutá yellow). Úkolem dítte je uhádnout vc, kterou jste vybral. Povzbu te dít, aby kladlo otázky zaínající na Is it...?, nap. Is it (a crown)? Odpovídejte Yes. nebo No. Když už dít najde všechna slova, která jste vybral, mžete si vymnit úlohy. Happy New Year! hledání nových slov Poproste dít, aby s Vaší pomocí opsalo na list papíru slovní obrat A Happy New Year! Potom se spolen s díttem snažte napsat co nejvtší poet anglických slov, které je možné vytvoit z písmen, které tvoí tento slovní obrat, nap. we, her, ear, eye, are. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu New Year s day, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 2 Písniky. CD: Nahrávka 11 A happy new year to you all! May all your dreams come true! A happy new year to you all, Good health and good luck too! (písnika je nahrána tikrát) English Adventure 2 Pearson Education Limited

14 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Valentine s Day VALENTÝN 14. února je Den svatého Valentýna (Valentýn) den zamilovaných a den lásky. Toho dne, v souladu s valentýnskou tradicí, se posílá milovaným a oblíbeným osobám anonymní pání, na kterých se vyjadují svoje city. asto se také lidé ten den obdarovávají kvtinami a drobnými dárky. Opakování: Názvy místností. Názvy pokrm a potravin. Názvy zvíat. Pedložky: in (v), on (na), under (pod). : a cup (šálek), a plate (talí), a bin (odpadkový koš), a bag (taška), a pen (pero). Slovní obraty: He s/she s got flowers (On/Ona má kvtiny.) Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: chocolate flowers cake Valentine s card heart Obraty Happy Valentine s Day! Jsi všímavý? I love... okoláda kvtiny kolá valentýnská pání srdce Všechno nejlepší u píležitosti Valentýna! Miluji... Poproste dít, aby otevelo uebnici na stran 63 a krátkou chvíli, nap. 30 sekund si pozorn prohlíželo ilustraci. Poproste dít, aby zavelo uebnici a zeptejte se ho na podrobnosti z obrázku, nap. kolik dtí je na obrázku. Pobídnte dít, aby odpovídalo na Vaše otázky anglicky (Four.) Mžete si vymnit úlohy. Valentýnská hádanka Spolen s díttem vyberte nkolik vašich oblíbených slov z probraných kapitol v uebnici English Adventure 2 a zapište je na list papíru, nap. teddy bear, surfing, tennis. Na dva samostatné papíry napište každý ti slova, pozmte poadí písmen v nich. Listy si vzájemn neukazujte, nap. dyted raeb, frusgin, sinten. Vymte si papíry a snažte se rozluštit slova. Ten, kdo jako první rozluští slova, vyhrává. Mother s Day DEN MATEK Ve Velké Británii se Den matek oslavuje pedposlední nedli v beznu. Ten den se tradin kupují a pedávají maminkám kvtiny nebo se posílá pání. Dti obvykle pipravují pání nebo drobné dáreky ve škole, v hodinách výtvarné výchovy. Na Den matek je teba uinit vše, aby mámy pocítily kouzlo tohoto svta. Opakování: Názvy len rodiny. : some (trochu), flowers (kvtiny), beautiful (krásný), chocolate (okoláda), a book (knížka). Pedložky: next to (vedle), in front of (ped), behind (za). Slovní obraty: This is my mum (To je moje máma). Look at my beautiful flowers (Podívej se na moje krásné kvtiny.) I ve got flowers (Mám kvtiny). Thank you very much (Dkuji mnohokrát). Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Obraty Mother s Day Here s a cup of tea for you, Mum. Všechno nejlepší! Den matek Tady je šálek aje pro Tebe, mami. K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice ze všech kapitol uebnice English Adventure 2 (dohromady 64 karty). Zamíchejte všechny karty a položte je na stl obrázky dol. Poproste dít, aby postupn odkrývalo karty, nazývalo je anglicky a íkalo, jestli vci vyobrazené na nich jsou pro nho píjemné a krásné a jestli by je zaadilo do kategorie NICE, nap. swimming nice, a flea No. Not nice. Každá z tch píjemných vcí mže být dárkem pro použití v dalším cviení. Magická krabika a v ní... Poproste dít, aby gesty pedstavilo dárky, kterými by chtlo obdarovat blízké osoby. Úkolem dítte je pedstírat, že vytahuje dárky z magické krabiky, vhodn je pedstavit a pak pojmenovat pedmty, nap. a cup of tea, a cat, a book. Mžete zkusit hádat, jaké pedmty dít pedstavuje, ješt ped tím než Vám prozradí, co to je. Poté si vymte úlohy: pedstavujte pedmty a dít hádá jejich anglické názvy. Popsané srdíko Poproste dít, aby vystihlo z papíru srdce a potom na nm napsalo co nejvíc slov a vt o lenech rodiny (mám, tátovi, ddekovi, babice) v den jejich svátku, nap. My Mum has got blue eyes. She likes animals and flowers. Nakonec dít podepíše srdíko slovy: Love 14 English Adventure 2 Pearson Education Limited 2005

15 ENGLISH ADVENTURE 2 Píruka pro rodie POPISY OBSAHU PÍSNIEK A ÍKANEK Hello! íkanka v tomto Unitu odpovídá cviení 2 na stran 2 uebnice. Žáci se uí anglickou abecedu. Text íkanky je na stran 4 Píruky pro rodie. Unit 1 Dva svty Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 7 uebnice a vypráví o fyzickém vzhledu jednotlivých len tylenné rodiny. Táta má blond vlasy a mohutný knír, máma nosí náušnice a brýle s ervenými rámeky, ddeek má erné vlasy a dlouhou ernou bradku a babika krásný úsmv. Text písniky je na stran 5 Píruky pro rodie. Unit 2 Taním! Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázky zobrazujícími nábytek, zaízení domácnosti a nádobí na stran 13 uebnice a vypráví o innostech, které nábytek, zaízení domácnosti ani nádobí neumí dlat. Lednika neumí létat, židle neumí chodit, šálek neumí skákat, konvika na aj neumí mluvit, talí neumí tanit, dez neumí plavat, skí neumí zpívat a odpadkový koš neumí bhat. Text písniky je na stran 6 Píruky pro rodie. Unit 4 Bojím se! Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázky na stran 27 uebnice, kde jsou znázornny dti projevující rzné pocity. Hrdina písniky je jednou šastný, jednou rozhnvaný, jednou hladový, podruhé zase žíznivý, unavený, ustaraný a vystrašený. Text písniky je na stran 8 Píruky pro rodie. Unit 5 Lvi jedí maso Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 35 uebnice a vypráví o zvíatech a jejich potrav: žáby, ptáci i ryby se živí hmyzem, antilopy, zebry, žirafy, hroši a nosorožci jí trávu a krokodýli, hadi, lvi a tygi jedí maso. Text písniky je na stran 9 Píruky pro rodie. Unit 6 Brouci Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 41 uebnice a vypráví o skupince dtí, která se vydala na piknik. Do jídla, které si vzaly sebou, se dostal hmyz a je na nejrznjších místech, nap. vela na chlebu, blecha na sýru, mravenec na jablku. Text písniky je na stran 10 Píruky pro rodie. Unit 3 Snží! Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázky na stran 21 uebnice a pedstavuje nám rzné typy poasí. Písnika vypráví o promnlivém poasí a o obleení, jež je nejvhodnjší pro dané poasí, nap. je oblano, snží, je zima kde je mj svetr? (1.sloka). Text písniky je na stran 7 Píruky pro rodie. English Adventure 2 Pearson Education Limited

16 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Unit 7 Mj den íkanka v tomto Unitu je spojena s obrázky na stran 49 uebnice a vypráví o každodenních innostech: o vstávání, sprchování, snídání, odcházení do školy, do práce, obdvání, o návratu dom, zábav, veeení a o spaní. Text íkanky je na stran 11 Píruky pro rodie. New Year s Day Nový rok Písnika v tomto Unitu odpovídá cviení 4 na stran 62 uebnice. Písnika obsahuje novoroní pání: splnní pání, zdraví a štstí. Text písniky je na stran 13 Píruky pro rodie. Unit 8 Mám rád surfing Písnika v tomto Unitu odpovídá cviení 2 na stran 55 uebnice. Vypráví o rzných sportovních disciplínách, které hrdinové písniky mají rádi a o tch, které rádi nemají. Text písniky je na stran 12 Píruky pro rodie. Zpívejte, hrajte si a dívejte se na píbhy spolen se svými dtmi Výhodné objednávky Song audio CD/kazet, DVD/videa a CD-ROMu se slevou vyizuje výhradní dovozce Bohemian Ventures s.r.o. tel: Další extra materiály zdarma najdete na Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM20 2JE England and Associated Companies throughout the world. Pearson Education Limited Disney Enterprises, Inc. All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior written permission of the Publishers. 16 English Adventure 2 Pearson Education Limited 2005

Chit Chat 2 - Lekce 2

Chit Chat 2 - Lekce 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit bedroom ložnice bathroom koupelna kitchen kuchyně living

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M a r k s S u n d a y This is Mark s Sunday. He

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Hvězda v angličtině (hvezda.jbb) Hvězda v angličtině Lekce: - Jedna, dva, tři Cvičení: Na straně one two three four five Cvičení: Na straně six

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. ročník Datum vytvoření: 10. června 2012 Datum ověření:

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Happy House 2 - lekce 5

Happy House 2 - lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - lekce (happy_house unit_.jbb) Happy House - lekce Lekce: Lekce Cvičení: Strana - poslech Lunchtime! Lunch is on the table in the

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka.

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka. 1.1 Představování V angličtině se zeptáme: What is your name? Doslova to znamená: Jaké je tvoje jméno? A odpovíme: I am Tom. (Já jsem Tom.) Nebo: My name is Tom. (Moje jméno je Tom.) Angličtina některé

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Oliver?

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 utor: Jana Vlčková Název: V_32_INOVCE_18_16_Prověrka 2.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva na konci čtvrtého

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Chit Chat 2 - Lekce 1

Chit Chat 2 - Lekce 1 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit I can / can t. Já umím / neumím. ski lyžovat skate

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Story Time 1. fruit ovoce lunch oběd CHAPTER 4. arm paže body tělo circus cirkus eye. oko feet chodidla head hlava leg. noha mouth pusa nose nos

Story Time 1. fruit ovoce lunch oběd CHAPTER 4. arm paže body tělo circus cirkus eye. oko feet chodidla head hlava leg. noha mouth pusa nose nos MERRY ENGLISH 1 Part 1 CHAPTER 1 bed postel book kniha chair židle close zavřít crayon voskovka door dveře my můj pencil tužka room pokoj table stůl window okno Come in. Pojď/te dovnitř. Don t slam the

Více

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary).

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Have got - oznamovací věty Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). I have got a rabbit. Já mám králíka.

Více

Chit Chat 1 - Lekce 5

Chit Chat 1 - Lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a face obličej a mouth ústa a nose nos an ear ucho

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : zvířata, části těla, barvy, části domů, přídavná jména

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : zvířata, části těla, barvy, části domů, přídavná jména ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-13 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hello! My name is Peter and I am an old magician. When

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

MY DICTIONARY 1. Name: Class:

MY DICTIONARY 1. Name: Class: MY DICTIONARY 1 Name: Class: Slovníček k učebnici Chit Chat 1, OXFORD UNIVERSITY PRESS Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského COLOURS - BARVY RED /red/ červený BLUE /blu:/

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí žáků formou rozhovorů, překladu, kvízu a hádanky. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků)

Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí žáků formou rozhovorů, překladu, kvízu a hádanky. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků) Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6.05 Ověř si své znalosti (pro 6. ročník) Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí

Více

Chit Chat 1 - Lekce 9

Chit Chat 1 - Lekce 9 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit fish ryba chicken kuře pizza pizza sausages párky salad

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Unit 4 part A - translation practice 1. Máš rád kávu? Ne, nemám. Nikdy ji nepiji. Do you like coffee? No, I don't. I never drink it. 2. Můžu, prosím, mít sendvič

Více

Czenglish 1 ( )

Czenglish 1 ( ) 1 1 I am Czech. Jsem Češka. 2 I am Czech. Jsem Čech. 3 Is he English? Je to Angličan? 4 He is English. Je Angličan. 5 She is English. Je Angličanka. 6 What is it? Co to je? 7 It is a good book. Je to dobrá

Více

Happy House 2 - lekce 6

Happy House 2 - lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - lekce (happy_house unit_.jbb) Happy House - lekce Lekce: At home Cvičení: Strana 8 - poslech I m at home today. Dnes jsem doma.

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva po pololetí

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Řebíčková aj5-doc-pro-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M y f a v o u r i t e d a y My name is Peter Johnson and

Více

Happy House 2 - Unit 2

Happy House 2 - Unit 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - Unit (hh_unit.jbb) Happy House - Unit Lekce: Unit Cvičení: Strana - poslech Good morning, everybody! Dobré ráno, všichni! Hello,

Více

Happy House 2. Lekce: UNIT 1. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA strana 7. Cvičení: Strana 6 - Playroom safari. a tiger.

Happy House 2. Lekce: UNIT 1. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA strana 7. Cvičení: Strana 6 - Playroom safari. a tiger. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House (hh unit_.jbb) Happy House Lekce: UNIT Cvičení: SLOVÍČKA strana 7 a tiger tygr a monkey opice a zebra zebra a snake had a crocodile

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Anglicko-český slovník k učebnici Smileys 2

Anglicko-český slovník k učebnici Smileys 2 SMILEYS 2 SLOVNÍČEK Let s Start Stand up! Sit down! Open your book! Close your book! Hello! Vstaň! Vstaňte! Sedni si! Sedněte si! Otevři si knihu! Otevřete si knihu! Zavři si knihu! Zavřete si knihu! Ahoj!

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-1-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Doplň křížovku. tajenka: anglicky - přezdívka 2. Přiřaď slova z rámečku k následujícím slovesům. Každé slovo můžeš použít jen jednou.

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

A human body - Don t lose your head!

A human body - Don t lose your head! Jméno autora práce: Dana Lambertová Název práce: A human body - Don t lose your head! Zaměření, cíle práce: Naučit se anglicky správně pojmenovat části lidského těla +správná výslovnost, správný pravopis,

Více

Chit Chat 1 - Lekce 11

Chit Chat 1 - Lekce 11 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a ball míč an aeroplane letadlo a radio rádio a poster

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-1-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Doplň křížovku. Tajenka: anglicky - počítač 2. Přiřaď slova z rámečku k následujícím slovesům. Každé slovo můžeš použít jen jednou.

Více

Jak se máš? How old are you? Kolik ti je let?

Jak se máš? How old are you? Kolik ti je let? How are you? Jak se máš? How old are you? Kolik ti je let? How are your parents? Jak se mají tvoji rodiče? How old are your parents? Kolik let je tvým rodičům? How is your mum? maminka? mum? Kolik let

Více

Chit Chat 2 - Unit 6. Lekce: STRANA KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 6. Lekce: STRANA KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 6 (chch_unit_6.jbb) Chit Chat - Unit 6 Lekce: STRANA 8 Cvičení: SLOVÍČKA naučit It s sunny. Svítí slunce. (It s) hot. (Je) horko.

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY)

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) a teacher = učitel, učitelka a map = mapa a blackboard = tabule a door = dveře a picture = obraz a window = okno a radio = rozhlas a clock = hodiny

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-08 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Oliver?

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 1 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: V každém sloupečku vyškrtni slovo, které se liší výslovností samohlásky. blue box eight head shirt clock who home my red work hall two

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Kate is describing their house and her bedroom. M e t o d i c k é p o

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Anglický jazyk. 1. období 3. ročník. Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: Vyučovací předmět: Období ročník:

Anglický jazyk. 1. období 3. ročník. Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 1. období 3. ročník Our Discovery Island učebnice, pracovní sešit + CD-ROM, anglicko-český slovníček, přístupové kódy na web Tropical Island,

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

a) big... d) good... b) old... e) long... c) thick... f) tall...

a) big... d) good... b) old... e) long... c) thick... f) tall... Okruhy pro opakování a přípravu na srovnávací práce - 6. ročník 1) Napiš protiklady přídavných jmen: a) big... d) good... b) old... e) long... c) thick... f) tall... 2) Napiš krátkou odpověď: a) Has your

Více

PSANÍ. My room is a mess. Anglický jazyk. Hana Vavřenová

PSANÍ. My room is a mess. Anglický jazyk. Hana Vavřenová PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : My room is a mess M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store

Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store 1. Sloveso to be (být) 2. Osobní zájmena 3. Pivlastovací zájmena 4. Neuritý len a/an 5. Uritý len the 6. Ukazovací zájmena 7. Pivlastovací s 8. Množná

Více

Slovníček pro rodiče a žáky

Slovníček pro rodiče a žáky Slovníček pro rodiče a žáky Kid s Box 1 (2. edice) ISBN: 9781107617575 ISBN: 9781107689404 Primary Platform aneb online podpora pro žáčky i rodiče Pracovní sešit (Activity Book) obsahuje kód, pomocí něhož

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/ctyri/ Czenglish 1 (301-400)

www.czenglish.net/czenglish-1/ctyri/ Czenglish 1 (301-400) 1 301 Larry is a kind boy. Larry je milý chlapec. 302 Julian's an undisciplined boy. Julian je neukázněný chlapec. 303 David is a nice boy. David je milý chlapec. 304 Tina's a nice girl. Tina je milá dívka.

Více

Metodický list. Anotace materiálu: Pracovní list pro žáky přítomný čas průběhový, otázky s Who, What, Where.

Metodický list. Anotace materiálu: Pracovní list pro žáky přítomný čas průběhový, otázky s Who, What, Where. Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků (II/2) Sada: 2 Číslo: EU-OPVK-CJ-A1ST-64 Předmět:

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Obsah. Obsah... 1 IX. SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ČERVEN... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 1. ČERVNA "SLÁVA NAZDAR VÝLETU" - ZOO...

Obsah. Obsah... 1 IX. SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ČERVEN... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 1. ČERVNA SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ZOO... Obsah Obsah... 1 IX. SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ČERVEN... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 1. ČERVNA "SLÁVA NAZDAR VÝLETU" - ZOO... 3 A) Básnička s pohybem - ČJ - ZOO... 3 B) Aktivita - Mašinky... 4

Více

Pracovní listy pro výuku angličtiny. 1.ročník

Pracovní listy pro výuku angličtiny. 1.ročník Pracovní listy pro výuku angličtiny 1.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku angličtiny v 1. a ve 2. ročníku vytvořených v

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300)

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300) 1 201 Where's your school bag? Kde je tvoje aktovka? 202 Is she married? Je vdaná? 203 Are you tired? Jste unavení? 204 Aren't you tired? Nejsi unavený? 205 This dog is big but that dog is small. Tento

Více

Chit Chat 1 - Lekce 4

Chit Chat 1 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit happy šťastný sad smutný hungry hladový thirsty žíznivý

Více

Chit Chat 2 - Lekce 8

Chit Chat 2 - Lekce 8 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce 8 (ch_unit8.jbb) Chit Chat - Lekce 8 Lekce: STRANA 8 Cvičení: SLOVÍČKA naučit TV programme televizní pořad science fiction

Více

ČÁST I MLUVNICE A SLOVÍČKA

ČÁST I MLUVNICE A SLOVÍČKA ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/808 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: ČÁST I MLUVNICE A SLOVÍČKA Pečlivě přečtěte následující pokyny, pak podle nich jednotlivá cvičení vypracujte. 1. Vyberte vždy jedno slovo

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek: Gramatika Cílová skupina: začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 5 různých cvičení a závěrečný překlad, pomocí

Více

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock.

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock. 1. Utvoř otázky (pomocí slovesa DO) a opověz kladně i záporně. Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? Yes, I do. No, I don t. You go to school at 8 o clock. We get up

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Chit Chat 2 - Lekce 3

Chit Chat 2 - Lekce 3 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a doctor lékař Drink this. Vypij toto. Drink this.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Part 1 Chapter 1 bear friend hello I m jump magic name new sit down stand up turn Chapter 2 bag book crayon pen pencil pencil case rubber school

Part 1 Chapter 1 bear friend hello I m jump magic name new sit down stand up turn Chapter 2 bag book crayon pen pencil pencil case rubber school Part 1 bear friend hello I m jump magic name new sit down stand up turn medvěd kamarád ahoj já jsem skákej kouzelný jméno nový sedni si vstaň otoč se bag taška book kniha crayon voskovka pen pero pencil

Více