Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2"

Transkript

1 2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme jejich prvními uiteli. Dokonce i tehdy, když naše dti zahájí výuku v mateské škole a budou v ní dále pokraovat ve škole, se nemusí naše úloha omezovat na zkoušení látky probírané v hodinách nebo na kontrolu domácích úkol. Jestliže projevíme zájem o to, co se dti uí ve škole a vztáhneme jejich nov nabyté znalosti k tomu, co dlají doma, motivujeme je, aby se lépe uily a podporujeme je v jejich úsilí. Nesmírn dležité je totiž vypstování pozitivního postoje k výuce a také budování víry ve vlastní možnosti. Píruka pro rodie umožuje rodim pomoci dítti ve výuce anglického jazyka doma a angažuje všechny, kteí o dít peují, aby motivovali dít k další práci. Hry a zábavy, které jsou obsaženy v Píruce pro rodie, byly sestaveny tak, aby nezabíraly mnoho asu a aby nevyžadovaly od rodi znalost anglického jazyka ani odborných znalostí. Vtšinu cviení je možno vykonávat nkolikrát, tak aby se prodloužil as kontaktu dítte s anglickým jazykem. Na závr cviení je dobré si s díttem pohovoit o tom, co bylo pro nho zajímavé, co mu dlalo obtíže, co bylo jednoduché nebo co by ješt stálo za to procviit. Nic totiž víc nemotivuje dti k další snaze než pocit ze získaného úspchu, radost z dobe vyešeného úkolu, docenní jejich námahy a zasloužené pochvaly. Doufám, že spolená výuka anglického jazyka s využitím her a zábavy obsažené v Píruce pro rodie poskytne jak Vám, tak i Vašim dtem mnoho radosti, tak jako mn pineslo mnoho radosti psaní tchto cviení spolen s mým desetiletým synem. Vím, že to bude pro všechny neobyejn cenná zkušenost. Mariola Bogucka Autorka Obsah Pozvání ke spolupráci pro rodie Struktura Píruky pro rodie Období bez uebnice a Unit Hello! Unit 1 Two worlds (Dva svty) Unit 2 I m dancing! (Taním!) Unit 3 It s snowing! (Snží!) Unit 4 I m scared! (Bojím se!) Unit 5 Lions eat meat (Lvi jedí maso) Unit 6 Bugs! (Brouci) Unit 7 My day (Mj den) Unit 8 I like surfing (Mám rád surfing) New Year s Day (Nový rok) Valentine s Day (Valentýn) Mother s Day (Den matek) Popis obsahu písniek a íkanek Kde si objednat pro dti CD-ROM, CD, DVD English Adventure 2 Pearson Education Limited

2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 POZVÁNÍ KE SPOLUPRÁCI PRO RODIE Zveme ke spolupráci rodie malých žák, abychom : maximalizovali kontakt dítte s anglickým jazykem vypstovali v dtech návyk systematické výuky doma piblížili rodim zásady moderní výuky anglického jazyka varovali rodie ped kladením pro dti neobyejn frustrujících otázek : Co jsi se dnes nauil/a?, Co bylo v hodin? V dnešní dob už nepochybujeme o nutnosti uení se cizích jazyk. Nikoho nepekvapuje skutenost, že stále více eských dtí zaíná s výukou anglického jazyka ve velmi raném vku. Nestaí však pouze zajistit dtem asný start, abychom si byli jisti jejich úspchy v budoucnosti. Aby výuka dtí byla efektivní, je teba vyhovt jejich pirozeným potebám vyplývajícím z té etapy intelektuálního, emocionálního a spoleenského rozvoje, ve které se práv nacházejí. Dnes už víme, že malé dti se uí jinak než mládež a dosplí. Abychom Vám piblížili zásady výuky anglického jazyka, níže jsme uvedli nejdležitjší zásady výuky zamené na dít a jeho vývoj, které jsou využity v kursu English Adventure. Výuka celým JÁ Výuka cizího jazyka u dtí by mla splovat dva zásadní úkoly: utváet jejich komunikaní schopnosti a dbát na celkový rozvoj dítte. Tyto cíle spluje holistický pístup, tzn. výuka pociováním nových znalostí celým JÁ. Vyžaduje zapojení všech smysl: zraku, sluchu, hmatu, ichu a dokonce chuti. Dít zárove poznává sebe samo i okolní svt, a tedy výukou nového jazyka se všestrann vyvíjí. Proto také v kursu English Adventure se snažíme o to, aby si dti procviovaly nové dovednosti, jak ty jazykové jako je poslouchání, mluvení, tení a psaní, tak i ty, které jsou spojené s jejich všeobecným rozvojem: motorické dovednosti, schopnosti petváení informací nebo schopnost kritického myšlení. Utváení komunikaních kompetencí dítte Efektivní komunikace mezi lidmi vyžaduje znalost slov a struktur daného jazyka, dovednost správným zpsobem je použít a adu komunikaních schopností, nap. interpretace zaslechnuté nebo petené informace, schopnosti mluvit o sob, klást otázky a vymovat si názory. Navíc komunikace, tebaže ve školních podmínkách, vyžaduje nejednou pekonat trému a nesmlost. Jenom astá cviení, jejichž cílem je výmna informací, umožují dtem rozvíjet schopnosti komunikace s ostatními lidmi. Osvojování jazyka a vdomé studium Nesmírn dležitou záležitostí ve výuce cizího jazyka u dtí je probuzení jejich citlivosti na jiný jazyk než rodný. ím vtší je kontakt s novým jazykem, tím rychlejší budou pokroky ve výuce. Poslech písniek v anglickém jazyce, prohlížení film v originální verzi nebo televizního vysílání v cizím jazyce napomáhá seznamování se a osvojování si jazyka jakoby mimochodem a v pozdjší dob je dobrým základem pro vdomé studium. V hodinách uitel používá pokroilejšího jazyka, než by na to poukazoval poet slov a struktur, které jsou dti schopny používat. Pasivní znalost jazyka a neustálé formování schopnosti chápání smyslu jen z poslechu ei uitele nebo z nahrávek jsou nesmírn dležité. Po takovém nástupu si dti bez zbytených vysvtlení osvojují opakující se gramatické struktury. tení V English Adventure uíme znalosti tení pomocí zapamatování celého slova ve spojitosti s jeho obrázkovým ekvivalentem. V této ásti uebnice zavádíme abecedu utváejíc tím fonetické povdomí dítte, tj. vdomí souvislosti mezi zvukem a písmenem. Tímto zpsobem umožujeme žákm tení nových slov a následn výuku pravopisu. Upoutání pozornosti žáka na takové prvky jako teka nad i, áreka urující rozdíl mezi l a t, má za úkol vzbudit citlivost dítte na zásadní podrobnosti zápisu ei. Díve než se ale zane pracovat s pravopisem, uitel se ujistí, že žák zná význam slova a jeho správnou výslovnost. Mluvení a psaní Podobn jako v pedchozích kursech tak i v English Adventure 2 se snažíme o to, aby dti mly co nejvíc píležitostí mluvit anglicky. Dodaten zvyšujeme poet cviení, které rozvíjejí zbhlost v psaní. Podstatou souasné výuky je pesvdení, že v každé etap vzdlávání, dokonce i v raném vku školních dtí, by ml proces výuky vycházet ze životních zkušeností žák, jejich reflexí a vdomostí o svt. Proto je tak dležitá personalizace, tzn. umožnní dtem mluvit a psát o sob. V každé kapitole uebnice povzbuzujeme dti k tomu, aby mluvily a psaly o svých zájmech, preferencích, názorech nebo plánech do budoucna. Tímto zpsobem pomáháme dítti uvdomit si svou jedinenost a pedevším právo na projevování sebe sama. Zárove toto právo vyžaduje vyslechnutí druhého lovka a respektování jeho rozdílnosti. Anglitina prostedkem k poznávání jiných kultur a získávání znalostí o svt Výuka anglického jazyka není jenom formování komunikaních schopností dítte, ale také výbornou píležitostí k prohloubení znalostí o okolním svt. Každá kapitola této uebnice obsahuje samostatnou lekci (lesson) (strana s názvem FUN FACTS), bhem níž se žáci seznamují s pekvapujícími fakty z obor jako je biologie, zempis nebo djepis. Staráme se rovnž o to, aby dti poznávaly kulturu v anglicky mluvících zemích, nap. pomocí tradiních her, zábavy a sváteních zvyk. Díky tomu mohou dti utváet svj pocit totožnosti s domácí kulturou a rodným jazykem ve spojení s tolerancí pro jiné kultury. 2 English Adventure 2 Pearson Education Limited 2005

3 ENGLISH ADVENTURE 2 Písniky, rytmické opakování a rýmované texty pomáhají pi zapamatování nové látky probírané v hodin nejenom dtem hudebn nadaným. Nesporn píjemné hudební asociace umocují propojení jazykových impulz s pamtí. Píbhy Pi vyuování se už odedávna používá metoda spojená s vyprávním, do nhož jsou vloženy prezentované a následn procviované nové jazykové prvky. ím je píbh kouzelnjší, neobvyklejší nebo legranjší, tím snadnji a na delší dobu se zapamatuje. Scény prezentované v této knize jsou tak sugestivní, že i dti, které nevidly Disneyv film, lehce pochopí kontext situace, pestože poslouchají vyprávní v anglitin. Obrázkové karty a karty se slovy Dležitým prvkem pro práci v hodin jsou karty nacházející se na konci knihy, které dti vystihují a uchovávají v obálkách. Karty jsou barevné a velice atraktivním zpsobem ilustrují slovní zásobu, které se dti uí v hodinách (nap. názvy sportovních disciplín). Dti používají v hodinách karty k rzným hrám a zábav procviujíc tímto zpsobem nová slova. Karty je možné využít také doma k hrám, které dti znají z vyuování. Navíc žáci využívají v hodinách karty se slovy, tzn. listy papíru, na kterých se zapisují nová slova. Tyto karty poizuje bu to uitel nebo samotní žáci. Využíváním ady her s použitím obrázkových a slovních karet (nap. piazení vhodného obrázku k odpovídajícímu slovu) rozvíjíme umní tení a psaní. Proto je dobré využít bhem her s díttem zárove obrázkové i slovní karty; tebaže by nebyly v hodin využívány, vždy je mžeme poídit spolen s díttem! Moje jazykové portfolio Dti od zaátku sbírají svoje práce do desek Moje jazykové portfolio. S každým rokem výuky vyžadují práce vtší znalosti; v English Adventure 2 krom výtvarných prací je také stále víc prací písemných. Uitel dti nehodnotí, ale poukazuje na jejich silné stránky a zdrazuje rozsah nabytých znalostí. Odpov mi na otázky uitele: Co se Ti líbilo nejvíc? nebo Jaká je Tvoje oblíbená písnika nebo hra? dít poznává sebe sama a nabírá odvahu k vyjadování svých názor. Díky jednoduchým otázkám na to, co už dti dovedou, zavádíme prvek vdomé výuky, umní kritického pohledu na vlastní angažování v hodin a kvalitu vykonávané práce. Dít samo rozhoduje o tom, co si zasluhuje na umístní v jazykovém portfoliu. Kurs English Adventure vyvíjí u dítte také schopnost sebehodnocení: v každé kapitole dti samostatn hodnotí svoji práci v hodinách, vybarvují symbol sluníka, který nejlíp odráží jejich pocity: OK jestliže cítí, že mohly dopadnout lépe, good jestliže jsou spokojené se svými pokroky nebo fantastic jestliže jsou se sebou velice spokojené. Píruka pro rodie STRUKTURA PÍRUKY PRO RODIE Každá kapitola píruky pro rodie obsahuje následující prvky: Magické slovo Poínaje 1. Unitem nás magické slovo ve form obrázku nakresleného na kousku puzzle seznamuje s tématikou unitu. Dti ho hledají a hádají, jaké je téma unitu. Jestliže víte, že dít zahájilo výuku nové kapitoly, mžete se ho zeptat esky: Jaké je magické slovo? nebo anglicky What s the magic word?. Magické slovo (v 1. Unitu to je moustache - vousy) má za úkol zavést nové téma píštích lekcí (lessons) a seznámit dti se složitým a abstrakním pojmem slova. Hrdinové kapitoly Stojí za to seznámit se s hrdiny kapitol a s píbhy, ve kterých se nám pedstavili. Cílem využívání tchto píbh je angažování a motivování žák. Píbhy pomáhají zavést novou slovní zásobu v kontextu srozumitelném pro dti. Slovní zásoba a struktury V každém Unitu je pedložen soupis nových slov a struktur, se kterými se dti seznamují a procviují v komunikaních situacích. Soupis obsahuje pouze ta slova a struktury, se kterými se dti seznamují aktivn a nikoliv ta, která vyžadují jenom rozpoznání a pochopení z poslechu. Anglitina kolem nás Tato ást obsahuje návrhy na hry a zábavu, které nevyžadují použití složitých materiál nebo velmi odborných znalostí. Jejich cílem je znásobení opakování látky a piblížení dítti komunikaci v anglickém jazyce. Tímto zpsobem chceme minimalizovat trému, která ve velké míe blokuje pirozenost a spontánnost výpovdi. Spolené poslouchání a zpívání, to je nejenom náramná zábava, ale pedevším prodloužení doby kontaktu s anglickým jazykem. Audiokazeta nebo CD (na výbr) je souástí kurzu a texty písniek a íkanek jsou v poznámkách k jednotlivým kapitolám. Chtli bychom Vám rovnž doporuit prohlédnout si spolen s díttem speciáln pipravené filmy na videokazet nebo na DVD, které jsou souástí kurzu. Každý ze ty díl filmu procviuje slova a slovní obraty, které dti znají z hodin. Ve filmech vystupují dtmi oblíbené postaviky z Disneyových píbh, to je další ohromná píležitost jak prodloužit dobu kontaktu dítte s anglickým jazykem, a také skvlá zábava, jak pro dít, tak pro rodie. Pozor! Spolené hry nevyžadují pípravu složitých materiál ani odborných znalostí. Hry a zábavy nepekraují látku probranou v hodin a nejsou povinné. English Adventure 2 Pearson Education Limited

4 Píruka pro rodie Období bez uebnic Lesson 1-4 a Abeceda Hello! Lesson 1-4 Pro každé dít je setkání s novým uitelem a neznámými dtmi velkým prožitkem, nejenom nesmlé dti mají problém s navazováním nových známostí a pátelství. Souasná výuka cizích jazyk se opírá o komunikaci a o možnost projevit sebe samého, své pocity a zájmy, podlit se s ostatními o svoje reflexe. Spolupráce ve skupin je tedy základem efektivní výuky anglického jazyka. Cílem cyklu prvních ty lekcí (lessons) je hlavn integrace skupiny vrstevník. V prvních hodinách se zámrn nepoužívají uebnice, aby se dti nerozptylovaly a soustedily svoji pozornost na ostatní úastníky kurzu. Poet slov a rení zavádných v prvních hodinách je velice omezený, aby dti nemly dojem, že cizí jazyk je pro n píliš obtížná výzva. Nejdležitjší je to, aby se dti cítily bezpen, byly ve skupin uznávány a výuku anglického jazyka si spojovaly s píjemnými chvilkami. Magické slovo pro tento Unit je balloon (balónek) a prvodním tématem je lunapark. Opakování: Názvy hraek: a dinosaur (dinosaurus), a ball (mí), a car (auto), a spaceman (kosmonaut), a monster (píšera), a dog (pes), a teddy bear (medvídek), a doll (panenka), a scooter (skútr), a kite (papírový drak), a computer (poíta). Názvy zvíat: a rabbit (králík), a lion (lev), a monkey (opice). Názvy barev: red (ervený), yellow (žlutý), blue (modrý), green (zelený), black (erný), white (bílý), purple (fialový), brown (hndý), pink (ržový), orange (oranžový). Názvy potravin: an egg (vejce), milk (mléko), chocolate (okoláda), bread (chléb), a salad (salát), a sandwich (obložený chlebíek), a banana (banán), cheese (sýr), chicken (kue), pizza (pizza), chips (hranolky). : a lunch box (krabika na svainu), food (jídlo). Obraty: What s your name? (Jak se jmenuješ?) I m Dorota (Jmenuji se Dorota.) What s your favourite colour? (Jaká je Tvoje oblíbená barva?) My favorite colour s red (Moje oblíbená barva je ervená). I like chicken (Mám ráda kue.) I don t like chicken (Nemám rád kue.) Nová slova a slovní obraty prezentované a procviované v hodinách: balloon everything nothing Obraty What s your lucky number? My lucky number s (13). How old are you? I m (seven). What s Konrad got? I can see something starting with (A). Yummy! Yuck! balónek všechno nic Jaké je Tvoje šastné íslo? Moje šastné íslo je (13). Kolik je Ti let? Je mi sedm let. Co má Konrád? Vidím nco, co zaíná písmenem (A). Mam! Fuj! ENGLISH ADVENTURE 2 Vidím slovo, které zaíná na písmeno... Poproste dít, aby otevelo uebnici na stranách 2, 3, 4 nebo 5. Vyberte jedno slovo, nap. balloon (str. 2) a prozra te dítti jeho první písmeno ( b ). Úkolem dítte je zopakovat po Vás písmeno v souladu se zásadami výslovnosti anglické abecedy a potom vyhledat slovo, které jste vybral. Pobídnte dít, aby kladlo otázky zaínající na Is it, nap. Is it (Beth)? Odpovzte Yes nebo No. Když už dít najde všechna slova, která jste vybral, mžete si vymnit úlohy. Psaní po zádech Vyberte jedno písmeno abecedy. Napište ho dítti prstem po zádech, obdobn jako perem na papír. Poproste dít, aby uhádlo, jaké je to písmeno. Když napíšete pár písmen, mžete psát krátká slova, nap. cat, dog, car. Tajná slova Využijte kódu (seznamu tajných znak) písmen a íslic, který je ve cviení 2 na stran 74 uebnice, zašifrujte nkolik dítti známých anglických slov, nap (elephant). Poproste dít, aby rozšifrovalo tato slova. Když dít rozšifruje všechna slova, která jste vybral, mžete si vymnit úlohy. Mžete také soupeit mezi sebou: napište na samostatných listech pt zašifrovaných slov, vymte si listy a snažte se je co nejdív rozluštit. Ten, kdo rozluští slova jako první, vyhrává. Slovní skládaka Vyberte z Unitu Hello! (strana 2-5) pár libovolných slov, nap. balloon, lucky, number a opište je na samostatné lísteky. Potom rozstíhejte listy se slovy tak, aby vznikly slovní puzzle. V závislosti na délce slova mžete lísteky rozstihnout podéln, napí nebo ve dvou rzných místech. Poproste dít, aby složilo správná slova a následn je peetlo. Když dít poskládá správn všechna slova, mžete si vymnit úlohy. Spolen eknte íkanku z Unitu Hello!, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky a íkanky jsou nahrány na CD/audiokazet English Adventure 2 Písniky. CD: Nahrávka 2 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z (íkanka je nahrána dvakrát) 4 English Adventure 2 Pearson Education Limited 2005

5 ENGLISH ADVENTURE 2 Unit 1 Dva svty Lesson 1-6 Magické slovo pro tento Unit je moustache (knír) a prvodním tématem je vnjší vzhled. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Pocahontas. Hrdiny tohoto píbhu jsou indiánská princezna Pocahontas a kapitán lodi, Anglian John Smith, tzn. lidé pocházející ze dvou rzných svt. V píbhu vystupují také pítel Johna Thomas a mýval - zvíátko, které patí Pocahontas. PÍBH (uebnice strana 6) John Smith a Thomas jsou na setkání s Pocahontas, novou Johnovou známou. Cestou John vypráví Thomasovi o Pocahontas, popisuje její dlouhé, erné vlasy a hndé oi. Najednou Thomas zahlédne ohon vynívající z koví; ze zaátku si myslí, že je to Pocahontas, ale ukáže se, že je to jen mýval, který patí princezn. Práv tehdy se objeví Pocahontas a pedstaví se Thomasovi. Opakování: Názvy ásti oblieje a ásti tla: a face (obliej), a nose (nos), teeth (zuby), eyes (oi), ears (uši), a mouth (ústa), hair (vlasy), a chin (brada), an arm (ruka/paže), hands (ruce/dlan). Názvy barev: black (erný), brown (hndý), red (ervený), blue (modrý), green (zelený). Názvy len rodiny: dad (táta), mum (máma), granny (babika), grandad (ddeek). Názvy obleení: shoes (boty), jeans (džíny), a T-shirt (triko), a sweater (svetr), a hat (klobouk). : long (dlouhý), short (krátký, nízký), tall (vysoký), big (velký), small (malý), blond (blond), straight (rovné vlasy), curly (vlnité), a tree (strom), a bear (medvd), glasses (brýle), houses (domy), a boat (lo ka), clothes (odv), beautiful (krásný), too (také), scary (dsivý). Obraty: I ve got a new friend (Mám nového pítele). He s/she s tall (On/Ona je vysoký/á). They re tall (Oni/Ony jsou vysocí/vysoké). He s/she s got long hair (On/Ona má dlouhé vlasy). Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Hledaná hledaný Píruka pro rodie Spolen s díttem pipravte portrét osoby hledané policií. Pomozte dítti nakreslit náležité ásti oblieje: vlasy, oi, nos, ústa, zuby, brýle, náušnice, knír nebo bradku. Potom poproste dít, aby popsalo portrét, nap. He s got short hair. He hasn t got small eyes. Správnost oznamovaných vt mžete zkontrolovat, když se podíváte na cviení 2 na stran 79. Upozornní! Uvedené vty nejsou jedinou správnou odpovdí. Mžete ale povzbudit dít, aby použilo práv tyto vty. Bláznivá rocková hvzda Spolen s díttem pipravte portrét bláznivé rockové hvzdy. Pomozte dítti nakreslit všechny detaily podoby vymyšlené postavy, nap. ervené vlasy, náušnice v uších nebo v nose. Po nakreslení každého prvku poproste dít o popis postavy jednou vtou, nap. He s got red hair. He s got earrings. Osm obliej K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující rzné oblieje. Spolen s díttem uložte karty obrázky nahoru. Poproste dít, aby si v myšlenkách vybralo jednu kartu a Vy se ji budete snažit uhádnout. Ukazujte rzné karty a snažte se uhádnout tu, kterou si dít vybralo. Jestliže karta, kterou ukazujete, není správná, poproste dít, aby zdvodnilo jednou vtou, pro je Vaše volba špatná, nap. No, he hasn t got glasses. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu Two worlds, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 2 Písniky. Obraty moustache beard smile earrings feathers beads paint granny friend racoon tail his her wanted lovely ship people world Topsy-turvy He s/she s got long, black hair. He/She hasn t got long, black hair. His/Her hair s black. Look at her hair! knír, vousy bradka úsmv náušnice peí korále barva babika pítel mýval ohon jeho její hledaný/á pvabný lo lidé svt Obrácený vzhru nohama On/Ona má dlouhé, erné vlasy. On/Ona nemá dlouhé, erné vlasy. Jeho/Její vlasy jsou erné. Podívej se na její vlasy! CD: Nahrávka 3 Dad s got blond hair, blond hair, blond hair. Dad s got blond hair and a big moustache. Mum s got red glasses, glasses, glasses. Mum s got red glasses and earrings too. Grandad s got black hair, black hair, black hair. Grandad s got black hair, and a long, black beard. Granny s got no teeth, no teeth, no teeth. Granny s got no teeth, Just a lovely smile. English Adventure 2 Pearson Education Limited

6 Píruka pro rodie Unit 2 Taním! Lesson 1-6 Magické slovo pro tento Unit je wardrobe (šatní skí) a prvodním tématem je nábytek a názvy inností. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Beauty and the Beast ( Kráska a Zvíe ). Hrdiny tohoto píbhu jsou: krásná dívka jménem Bella (Kráska) a mládenec, který je za trest promnný ve strašné zvíe. V píbhu vystupuje rovnž konvika na aj jménem Mrs. Potts a její syn Chip ( - šálek). PÍBH (uebnice strana 12) Kráska se chce napít aje. Mrs. Potts ji nabízí šálek, jenž k pekvapení Krásky umí mluvit. Chip, syn Mrs. Potts, pedvádí Krásce mnoho vcí, které umí dlat: mluví, zpívá, taní a skáe. V jedné chvíli málem padá ze stolu Kráska ho v pravý as chytne. Mrs. Potts je velice vdná a Kráska se konen mže napít aje. Opakování: Názvy inností: sing (zpívat), dance (tanit), jump (skákat), swim (plavat), run (bhat), fly (létat), walk (chodit), hide (schovávat se), climb (šplhat), draw (kreslit), write (psát), read (íst). Názvy zvíat: a snake (had), a cat (koka), a bird (pták), a horse (k), a dog (pes). : a girl (dívka), a table (stl), a door (dvee), a pencil (tužka), a wizard (kouzelník), a witch (arodjnice). Obraty: Can you dance? (Umíš tanit?) I can talk (Umím mluvit.) I can t fly (Neumím létat.) You re a cup (Ty jsi šálek.) A cup of tea please (Prosím šálek aje.) Thank you (Dkuji.) Help! (Pomoc!) Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Názvy inností Názvy nábytku, zaízení domácnosti a nádobí juggle talk fall sit move stand still sofa chair wardrobe fridge sink plate bin cup teapot žonglovat mluvit padat sedt pohybovat se stát nehybn pohovka židle skí lednika dez talí odpadkový koš šálek konvika na aj cartoon kreslený film ENGLISH ADVENTURE 2 Kouzelný svt domácích pedmt K této he budete potebovat karty z konce uebnice pedstavující nábytek, zaízení domácnosti a nádobí, hrací kostku a list papíru. Spolen s díttem zapište šest názv inností, které už dít zná: 1-dance, 2-sing, 3-jump, 4-run, 5-fly, 6 hide Potom uložte karty obrázky dol. Poproste dít, aby postupn otáelo každou kartu a házelo kostkou. íslice, která padla, odpovídá innosti, kterou nábytek dokáže vykonávat. Poproste dít, aby skládalo odpovídající vty, nap. (3) The teapot can jump. (5) The fridge can fly. Když už dít využije všechny karty, poproste je, aby si zahrálo znovu, tentokrát bude íkat, co daný nábytek nebo nádobí nedokáže udlat, nap. (6) The fridge can hide. (1) The teapot can t dance. Když budou všechny karty využity, mžete si vymnit role a zahrát si znovu. Superhrdinové Na dvou samostatných listech papíru nakreslete svoje oblíbené zvíe nebo svj oblíbený pedmt, nap. koku nebo pero, pitom si je vzájemn neukazujte. Kolem nich nakreslete jiné pedmty, které svdí o tom, že Vaše postava je obdarována nadpirozenými schopnostmi. Každý pedmt by ml pedstavovat odpovídající innost, nap. noty zpívání, tenisky bhání, knížka tení. Když dokreslíte, poproste dít, aby pedstavilo svoji postavu, nap. My supercat can sing. My superpen can run. Potom poproste dít, aby pedstavilo také Vašeho hrdinu, nap. Your superdog can read. Po ukonení cviení mžete pipravit comics k vašim obrázkm, vty o innostech vepisujte do oblák nad obrázky. Z Vašich kreseb mžete udlat výstavku pojmenovanou Superhrdinové nebo Fantastická zvíata a pedmty. Had ze slov Napište na list papíru pár slov z uebnice (strany 12-17) v jednom sledu tak, aby vytvoila jedno dlouhé slovo pipomínající hada (viz strana 91 v uebnici). Poproste dít, aby našlo a zatrhlo všechna slova. Mžete také soutžit mezi sebou: napište na samostatných papírech vždy ti hady ze slov, vymte si papíry a zkuste co nejrychleji najít a zatrhnout píslušná slova. Vyhrává ten, kdo rozluští slova jako první. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu I m dancing!, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 2 Písniky. Obraty I m dancing! He s/she s singing. A (fridge) can t fly. Four in a row. Wow! Do you want a cup of tea? Be careful! The (wardrobe) s dancing! Is the (sofa) juggling? Listen everybody! What are you doing? I m standing still. Joe s out. Taním! (v tuto chvíli). On/Ona zpívá. (Lednika) neumí lítat. tyi v ad. Výkik nadšení/pekvapení. Chceš šálek aje? Dávej si pozor! (Skí) taní! Pohovka žongluje? Poslouchejte mne všichni! Co dláš (v tuto chvíli)? Stojím nehybn. Joe vypadává ze hry. CD: Nahrávka 4 A fridge can t fly, and a chair can t walk. A cup can t jump, and a teapot can t talk. A plate can t dance. A sink can t swim. A wardrobe can t sing, and a bin can t run. (písnika je nahrána dvakrát) VIDEO/DVD Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure 2 1. díl. 6 English Adventure 2 Pearson Education Limited 2005

7 ENGLISH ADVENTURE 2 Unit 3 Snží! Lesson 1-6 Magické slovo pro tento Unit je sunhat (slunení klobouk) a prvodním tématem je obleení a urování typ poasí. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film The Sword in the Stone ( Me v kameni ). Hrdiny tohoto píbhu jsou: chlapec jménem Arthur, arodj Merlin, nevlastní otec Artura, Sir Hektor a jeho syn Kay. PÍBH (uebnice strana 20) K pekvapení Sira Hektora a Kaya je jednoho dne ráno poasí velmi promnlivé. Zprvu svítí slunce a je horko, a tak se Sir Hektor a Kay rozhodnou nkam si vyjít. Ale jen když vyjdou ven, zaíná pršet a fouká silný vítr, chvíli na to padá sníh a je strašná zima. Hrdinové se rozhodnou vrátit se dom, aby si oblékli nco teplého na sebe. Když ale opt vyjdou z domu, venku je sluneno a teplo. Ale za okamžik se strhává bouka. Oba hrdinové jsou zmatení; neví, pro se poasí tak asto mní. Neví o tom, že náhlé zmny poasí jsou záležitostí Merlina a Artura, kteí jsou v zámecké vži. Merlin schváln magickými kletbami zpsobuje náhlé zmny poasí, aby zmátl Sira Hektora a Kaya. Opakování: Názvy obleení: a sweater (svetr), a dress (šaty), a hat (klobouk), trousers (kalhoty), a T-shirt (triko), shoes (boty), a skirt (sukn), a coat (kabát), a scarf (šála), jeans (džíny), shorts (kraasy), trainers (tenisky), boots (vysoké boty). Názvy místností: a bathroom (koupelna), a bedroom (ložnice), a kitchen (kuchy), a living room (obývací pokoj). Názvy barev. Názvy pokrm a potravin. Názvy hraek. : a dog (pes), a fish (ryba), a bird (pták), a snake (had), a wizard (kouzelník), flowers (kvtiny), fruit (ovoce). Slovní obraty: Where s my sweater? (Kde je mj svetr?) What s he wearing? (Co on má na sob?) He s wearing a scarf. (On má na sob šálu.) I like summer. (Mám rád léto.) I don t like winter. (Nemám rád zimu.) Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Názvy roních období spring summer autumn winter sunhat raincoat sneeze tornado owl tower Obraty What s the weather like? It s hot. It s sunny. It s cold. It s raining. It s snowing. It s stormy. It s cloudy. It s windy. It s wet. My favourite season is (spring). Wake up! Today is (Monday). jaro léto podzim zima slunení klobouk pláštnka kýchat tornádo sova vž Jaké máme poasí? Je horko. Je sluneno. Je zima. Prší. Snží. Je bouka. Je zamraeno. Je vtrno. Je vlhko. Moje oblíbené roní období je (jaro). Probu se! Dnes je (pondlí). Píruka pro rodie Pexeso Pipravte isté kousky tvrdého papíru, na které dít s Vaší pomocí opíše obraty ze strany 21 této uebnice: It s cloudy. It s windy. It s raining. It s snowing. It s cold. It s sunny. It s hot. It s stormy. Využijte osm obrázkových karet z konce uebnice pedstavujících rzné poasí a zahrajte si PEXESO. Rozložte obrázkové karty a karty se slovními obraty ve dvou skupinách, obrázky/slovními obraty dol. Potom stídav odkrývejte po jedné kart z každé skupiny a snažte se najít píslušný pár: slovní obratobrázek. Jestliže nkdo odkryje dv karty, které k sob nepatí, odkládá je zpátky na své místo. Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce pár. Tornádo Poproste dít, aby si prohlédlo ilustrace na stran 25 této uebnice. Pikryjte papírem vty nacházející se pod fotografiemi a následn poproste dít, aby popsalo každou fotografii. Správnost odpovdí mžete zkontrolovat, když odkryjete následující vty. Upozornní! Uvedené vty nestanoví jedinou správnou odpov, ale povzbu te dít, aby použilo práv tyto vty. Zeptejte se také dítte, co nového se dozvdlo z textu s názvem Amazing weather. Doplovaka s poasím Vyberte dva slovní obraty spojené s poasím ze strany 21 této uebnice, nap. It s raining a It s windy. Napište tyto slovní obraty na list papíru, avšak nevypisujte všechna písmena místo nich napište áreky, nap. It s R _ ING. It s _IN_ Y. Poproste dít, aby doplnilo chybjící písmena (It s RAINING. It s WINDY.) Potom si mžete vymnit úlohy nebo soutžit mezi sebou: napište na samostatné papíry ti doplovaky s poasím, vymte si papíry a zkuste co nejdív najít chybjící písmena. Vyhrává ten, kdo najde všechna písmena jako první. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu I ts snowing!, které se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 2 Písniky. CD: Nahrávka 5 It s cloudy, it s snowing, it s cold! Where s my sweater? It s windy, it s sunny, it s hot! Where s my sunhat? It s raining, it s stormy, it s wet! Where s my raincoat? (písnika je nahrána dvakrát) English Adventure 2 Pearson Education Limited

8 Píruka pro rodie Unit 4 Bojím se! Lesson 1-6 Magické slovo pro tento Unit je ghost (duch) a prvodním tématem jsou pocity a jejich urování. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Aladdin ( Aladin ). Hrdinou píbhu je Aladdin chudý chlapec, který jednoho dne našel kouzelnou lampu. Uvnit této lampy sídlí Džin. V píbhu vystupuje také opice jménem Abu, která patí Aladinovi. PÍBH (uebnice strana 26) Aladin a Abu uvízli v temné jeskyni. Nemohou najít východ a jsou stále víc unavení a hladoví. Práv tehdy Aladin spatí magickou lampu. Protože je lampa strašn špinavá, Aladin ji chce vyistit. Když ji zane otírat, z lampy vychází Džin. Aladin a Abu najednou zapomenou na únavu a hlad; jsou smrteln vystrašeni. Opakování: Názvy zvíat: a spider (pavouk), a bat (netopýr), a monkey (opice), a tiger (tygr), a bird (pták), a snake (had). Názvy inností. : a ghost (duch), scary (vystrašený), a monster (píšera). Obraty: He s/she s swimming. (On/Ona plave.) He s/she s got long hair (On/Ona má dlouhé vlasy). He s/she s wearing a red sweater (On/Ona má na sob ervený svetr). Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: king princess wind shark free dirty Obraty I m tired. vypovídající I m hungry. o pocitech I m thirsty. I m scared. I m happy. I m sad. I m angry. I m worried. Obraty Are you scared of (spiders)? I m scared of (spiders). I m not scared of (spiders). In the dark We can t get out! He/She s not happy. Is he/she sad? It s dark. There s a monster in my bed! Wait! král princezna vítr žralok volný špinavý Jsem unavený. Jsem hladový. Jsem žíznivý. Jsem vystrašený. Jsem šastný. Jsem smutný. Jsem rozzlobený. Jsem ustaraný. Bojíš se (pavouk)? Bojím se (pavouk). Nebojím se (pavouk). Ve tm Nemžeme se dostat ven! On/Ona není šastný/á. Je smutný/á? Je tma. V mé posteli je píšera! Pokej! Pocity VIDEO/DVD ENGLISH ADVENTURE 2 K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující osm postav vyjadujících rzné pocity. Spolen s díttem položte karty obrázky dol. Potom vyberte jednu kartu, ale neukazujte ji dítti. Posunky pedve te pocit, který pedstavuje daná karta. Úkolem dítte je uhádnout, jaké pocity práv pedstavujete. Na otázky dítte odpovídejte Yes nebo No, nap. Angry? (Yes.) Mžete si vymnit úlohy. Zvíata s pocity K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující osm postav vyjadujících rzné pocity a listy papíru. Spolen s díttem pipravte osm lístek, na které dít s Vaší pomocí opíše názvy osmi jemu známých zvíat, nap. snake, tiger, giraffe, elephant, monkey, bird, horse, dog. Položte obrázkové karty a karty s názvy zvíat na stl do dvou skupin, obrázky/slovy dol. Poproste dít, aby stídav odkrývalo po jedné kart z každé skupiny a skládalo vty vyjadující pocity zvíete, nap. The tiger is sad. Návštva ve tíd Spolen s díttem pipravte osm lístek, na které dít s Vaší pomocí opíše osm slov názvy rzných pocit ze strany 27 uebnice. Poproste dít, aby otevelo uebnici na stranách 32 a 33. Snažte se umístit lísteky s názvy pocit u obrázk píslušných žák. Úkolem dítte je zjistit, jestli jste správn vyešil úkol, pi tom uvést úplné vty o dtech, nap. Yes. She s sad. nebo No! She s angry. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu I m scared!, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 2 Písniky. CD: Nahrávka 6 I m happy, I m so happy. Yes, I am! I m happy, I m so happy. Yes, I am! I m happy, I m not sad, I m happy, I m not sad. I m happy, I m so happy. Yes, I am! I m angry, I m so angry. Yes, I am! I m angry, I m so angry. Yes I am! I m angry, oh so angry, I m angry, oh so angry. I m angry, I m so angry. Yes, I am! I m hungry, I m so hungry. Yes, I am! I m hungry, I m so hungry. Yes I am! I m hungry and I m thirsty, I m hungry and I m thirsty. I m hungry, I m so hungry. Yes, I am! I m tired, I m so tired. Yes, I am! I m tired, I m so tired. Yes, I am! I m worried and I m scared, There s a monster in my bed! I m worried and I m scared. Yes, I am! Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure 2-2. díl. 8 English Adventure 2 Pearson Education Limited 2005

9 ENGLISH ADVENTURE 2 Unit 5 Lvi jedí maso Lesson 1-6 Magické slovo pro tento Unit je hippo (hroch) a prvodním tématem jsou zvíata a jejich potrava. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film The Lion King ( Lví král ). Hrdiny píbhu jsou: lvíe jménem Simba a pták jménem Zazu Simbv spoleník. PÍBH (uebnice strana 34) Simba a Zazu jdou na procházku. Zazu uí Simbu, co jedí rzná zvíata. Když spatí v ece hrocha, Zazu íká Simbovi, že hroši se živí rostlinami. Na Simbovu otázku, co jedí krokodýli, Zazu odpovídá, že se živí rybami a jinými zvíaty. V jistém okamžiku Simba varuje Zazu, aby rychle utíkal Zazu nepostehl, že práv stojí na krokodýlovi. Krokodýl vyskakuje z vody a chce chytit Zazu, ale ptáku se podaí v pravou chvíli utéct. Krokodýli se rovnž živí ptáky. Opakování: Názvy inností. Názvy barev. Názvy ástí oblieje. Názvy ástí tla. Názvy zvíat: a fish (ryba), a bird (pták), a lion (lev), a tiger (tygr), a snake (had), a horse (k), a monkey (opice), a mouse (myš), a cat (koka), a dog (pes), a bat (netopýr), a duck (kachna), a giraffe (žirafa), an elephant (slon), a rabbit (králík), a bear (medvd), a shark (žralok). : grass (tráva), meat (maso), a boat (lo ka), snow (sníh), a coat (kabát), an ice cream (zmrzlina), spaghetti (špagety), plants (rostliny), a jungle (džungle), animals (zvíata), fruit (ovoce). Slovní obraty: Can it swim? (Umí plavat?) Has it got big teeth? (Má velké zuby?) Is it a crocodile? (Je to krokodýl?) It s got long legs. (Má dlouhé nohy.) It can t swim. (Neumí plavat.) It s a giraffe (To je žirafa.) Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Názvy zvíat hippo crocodile antelope bug frog giraffe rhino zebra goat insect hroch krokodýl antilopa brouk žába žirafa nosorožec zebra koza hmyz Hledaná zvíata Píruka pro rodie Spolen s díttem otevete uebnici na nkteré stran 5. unitu (strany 34-39). Vyberte si zvíe, které je vidt na nkterém z obrázk a eknte dítti, jakým písmenem zaíná slovo, které jste zvolil, nap. str. 38, horse, písmeno h. Úkolem dítte je zopakovat po Vás písmeno v souladu se zásadami výslovnosti anglické abecedy a následn vyhledat slovo, které jste zvolil. Povzbu te dít, aby kladlo otázky zaínající na Is it..., nap. Is it (a tiger)? Odpovídejte Yes. nebo No. Když už dít najde všechna slova, která jste vybral, mžete si vymnit úlohy. Zvíecí hádanky K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující zvíata. Sadu je možné rozšíit, jestliže spolen nakreslíte zvíata na další karty. Položte karty obrázky dol. Vyberte si kartu, ale neukazujte ji dítti. Úkolem dítte je uhádnout, které zvíe jste vybral/ -a. Povzbu te dít, aby kladlo otázky Is it (a tiger)? Odpovídejte Yes. nebo No. Masožravá proti býložravým Poproste dít, aby napsalo na malých kartikách názvy známých zvíat, nap. crocodile, frog, monkey, zebra, giraffe, antelope, hippo, rhino (každé slovo na samostatné kartice). Spolen s díttem rozdlte kartiky na dv skupiny zvíat: masožravá (crocodile) a býložravá (frog, monkey, zebra, giraffe, antelope, hippo, rhino). Poproste dít, aby Vám eklo, ím se žíví každé zvíe, nap. Monkeys eat ananas. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu Lions eat meat, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/audiokazet English Adventure 2 Písniky. CD: Nahrávka 7 Frogs and birds and fish eat bugs. Antelopes, zebras and giraffes eat grass. Hippos and rhinos eat grass too, yes they do! But crocodiles and snakes eat meat. Lions and tigers eat meat too, yes they do! (písnika je nahrána dvakrát) Obraty carrot leaves What do (lions) eat? (Lions) eat (meat). I m feeding a (horse). Food chain But not today! mrkev listy Co jedí (lvi)? (Lvi) jedí (maso). Krmím (kon). potravinový etzec Ale ne dnes! English Adventure 2 Pearson Education Limited

10 Píruka pro rodie Unit 6 Brouci Lesson 1-6 Magické slovo pro tento Unit je grasshopper (kobylka) a prvodním tématem kapitoly je hmyz. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv/Pixarv film A Bug s Life ( Život brouka ). Hrdiny píbhu jsou pilní mraveneci, které jsou sužovány gangem kobylek: Flik, princezna Atta a Dora, Attina sestra. PÍBH (uebnice strana 40) Flik, princezna Atta a další mravenci jsou v mravením mst. V urité chvíli pibíhá Dora. Je zdšena, protože vidla velkou píšeru. Popisuje ji a ukazuje její stín na stn. Píšera má mnoho noh, kídel a dv hlavy. Princezna Atta se rozhodne vidt píšeru na vlastní oi. Když vyjde z msta, zjistí, že píšera, kterou vidla Dora, je ve skutenosti obyejný cirkusový brouk, který práv nacviuje cirkusácký kousek, piemž vrhá stín na stnu. Opakování: Názvy ástí tla: a leg (noha), a head (hlava), eyes (oi), a hand (ruka/dla). Názvy potravin: a salad (salát), bread (chléb), pizza (pizza), cheese (sýr), a sandwich (sendvi), an apple (jablko), cake (kolá). Názvy barev. Názvy len rodiny: a sister (sestra), a brother (bratr), mum (máma). : big (velký), small (malý), long (dlouhý), short (krátký), angry (rozhnvaný), princess (princezna), leaves (listy), animals (zvíata). Slovní obraty vyjadující pocity. Slovní obraty: Are you scared of snakes? (Bojíš se had?) It s a grasshopper (To je kobylka.) It s got long legs (Má dlouhé nohy). Have you got a beetle? (Máš brouka?) I ve got 4 beetles (Mám tyi brouky.) That s a fly! (To je moucha!) Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Názvy hmyzu insect stick insect butterfly grasshopper ant bee beetle fly flea moth wings useful strong beautiful Pedložky in front of... behind... next to... ísla Obraty twenty thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety hundred There s a fly on my pizza! I m the winner! Here you are! hmyz pakobylka motýl kobylka mravenec vela brouk moucha blecha mra kídla užitený silný krásný ped... za... vedle... Dvacet ticet tyicet padesát šedesát sedmdesát osmdesát devadesát sto Na mojí pizze je moucha! Jsem vítz! Prosím! Co je to za hmyz? VIDEO/DVD ENGLISH ADVENTURE 2 K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující hmyz. Spolen s díttem uložte karty obrázky nahoru. Dít si v myšlenkách vybere jednu kartu, kterou se Vy budete snažit uhádnout. Ukazujte na rzné karty a snažte se uhádnout, kterou kartu dít vybralo. Jestliže karta, na kterou ukazujete, není správná, poproste dít, aby zdvodnilo jednou vtou, pro je volba špatná, nap. No, it isn t a beetle. It isn t black. It isn t hairy. It hasn t got a big body. Plochy s brouky (Brouci místo lodí) Na dva samostatné listy papíru spolen s díttem nakreslete hrací plochu ke he Lod : vodorovn napište deset po sob následujících písmen abecedy: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, a svisle ísla: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Místo kreslení tradiních lodí, vepište do políek názvy osmi druh hmyzu: butterfly, grasshopper, ant, bee, beetle, fly, flea, moth. Cílem hry je najít tyto názvy. Kla te si navzájem otázky, jako ve he Lod, nap. F-50? Jestliže se dít trefí do Vašeho políka, ve kterém je jeden z druh hmyzu, eknte Yes a pobídnte dít, aby uhádlo, jaký druh to je, nap. fly? (No.) A beetle? (Yes.) Když se trefíte do píslušného políka Vy, nemusíte jmenovat druh hmyzu; poproste dít, aby Vám ho samo eklo. Vyhrává ten, kdo první najde všechen ukrytý hmyz. Matematika s kalkulakou nebo listem papíru Poproste dít, aby uvádlo ísla od 1 do 100. Když dít uvede njaké íslo, zmáknte odpovídající tlaítka s íslicemi na kalkulace, abyste ukázal dítti práv toto íslo, nap. Thirty three 33. ísla je možné také zapisovat na list papíru. Jestliže se dopustíte chyby, poproste dít, aby Vás opravilo a ukázalo správné íslo. Mžete si rovnž vymnit úlohy. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu Bugs!, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 2 Písniky. CD: Nahrávka 8 There s a beetle in my salad And a bee on my bread! There s a fly on my pizza And a flea on my cheese! There s a stick insect on my sandwich And an ant on my apple! There s a grasshopper on my cake And a butterfly on my hand. (písnika je nahrána dvakrát) Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure 2-3. díl. 10 English Adventure 2 Pearson Education Limited 2005

11 ENGLISH ADVENTURE 2 Unit 7 Mj den Lesson 1-6 Magické slovo pro tento Unit je breakfast (snídan) a prvodním tématem jsou každodenní innosti. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film The Emperor s New Groove ( Císaovy nové šaty ). Hrdinou píbhu je mladý rozmazlený panovník Kuzco (Kuzko), kterého ukrutná Izma promnila na lamu. V píbhu vystupuje také dobrý vesnian Paa. PÍBH (uebnice strana 48) Kuzko stále neví, že byl promnn na lamu. Jde mu velice stží pizpsobit se novému životu v horách je velice pekvapen, když musí vstávat brzy ráno. Vypráví Paovi o svém pohodlném život v paláci, kde vstával teprve v deset a hned potom se šel koupat. Život v horách je však úpln jiný: není teplá koupel o pl jedenácté, naopak je studená sprcha o pl sedmé ráno. Kuzkovi se vbec nelíbí jeho nový život. Opakování: Názvy inností: fly (létat), walk (chodit), jump (skákat), talk (hovoit), dance (tanit), swim (plavat), sing (zpívat), run (bhat). Názvy nábytku, zaízení domácnosti a nádobí: a fridge (lednika), a chair (židle), a cup (šálek), a teapot (konvika na aj), a plate (talí), a sink (dez), a wardrobe (šatní skí), a bin (odpadkový koš). Názvy dn v týdnu. Názvy barev. Názvy roních období. Názvy zvíat. : hot (horký), cold (studený), world (svt), dark (tmavý). Slovní obraty vyjádující pocity. Slovní obraty: What s this? (Co je to?) What s your favourite day? (Který je tvj oblíbený den v týdnu?) My favorite day s Saturday (Mým oblíbeným dnem v týdnu je sobota.) Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Názvy inností Názvy zemí Obraty get up have a shower have a bath have breakfast go to school go to town work have lunch go home play have supper go to bed England Japan emperor palace then cool We re late. It s early. I get up late. He/She gets up late. He/She has breakfast at 8 o clock. What day is it? What time is it? It s 6 o clock. It s half past six. What time do you (get up)? On (Thursday) Ben lives in England vstávat z postele sprchovat se koupat se snídat chodit do školy chodit do msta pracovat obdvat jít dom hrát si veeet jít spát Anglie Japonsko vládce, císa palác potom senzaní Opozdili jsme se. Je brzo. Vstávám pozd. On/Ona vstává pozd. On/Ona snídá v osm. Jaký je dnes den? Kolik je hodin? Je šest. Je pl sedmé. V kolik hodin (vstáváš)? Ve (tvrtek) Ben bydlí v Anglii. Píruka pro rodie Den s posunky K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující innosti. Spolen s díttem uložte karty obrázky dol. Vyberte si jednu kartu, ale neukazujte ji dítti. Potom ukažte gesty innost vyobrazenou na obrázku, nap. snídání. Úkolem dítte je uhádnout, jakou innost ukazujete a uvést její název anglicky: (have breakfast). Mj vysnný den K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující innosti. Spolen s díttem uložte karty obrázky nahoru. Poproste dít, aby je uložilo v takovém poadí, v jakém by chtlo vykonávat innosti bhem dne tak, aby ten den byl snadný a píjemný. Poproste také dít, aby urilo hodinu, kdy by vykonávalo tuto innost, následn by dít mlo tvoit píslušné vty anglicky, nap. I get up at nine o clock. I have breakfast at half past nine. Mžete si vymnit úlohy. Náhodný Kuzkv den K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující innosti a list papíru. Nakreslete na papír velký hodinový ciferník a vyznate na nm celé hodiny. Potom na ciferník položte karty obrázky dol, zárove na celých hodinách, ale i na plhodinách. Poproste dít, aby postupn odkrývalo karty a íkalo, co rozmazlený a líný panovník dlá v danou dobu, nap. Kuzco has breakfast at 11 o clock. Kuzco goes to bed at six o clock. Tentokrát náhoda rozhodla o tom, jak vypadá jeho den. Spolen si eknte íkanku z Unitu My day, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky a íkanky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 2 Písniky. CD: Nahrávka 9 I get up, I have a shower, I have breakfast, I go to school, I work, I have lunch, I go home, I play, I have supper, I go to bed. (íkanka je nahrána dvakrát) English Adventure 2 Pearson Education Limited

12 Píruka pro rodie Unit 8 Mám rád surfing Lesson 1-6 Magické slovo pro tento Unit je surfing a prvodním tématem je sport. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Lilo and Stitch ( Lilo a Stitch ). Hrdiny píbhu jsou havajská holika jménem Lilo, její sestra Nani a Stitch. PÍBH (uebnice strana 54) Lilo, Stitch a Nani, sestra Lilo, jsou na pláži. Nani napadne, aby spolen vyzkoušeli njaký sport. Nejdív navrhuje plavání, ale Lilo odpovídá, že nerada plave. Dále navrhuje fotbal, ale tentokrát Stitch íká, že nemá rád tento sport. Najednou pibhne k surfingovému prknu a zvedá jej nahoru. Lilo a Nani si myslí, že Stitch má rád surfing, ale jsou na omylu. Stitch drží prkno nahoe a buší s ním do míe. Nemá rád ani surfing ani fotbal, ale zato má rád baseball! Opakování: Názvy hmyzu. Názvy zvíat. Názvy len rodiny. Názvy inností. Názvy barev: orange (oranžový), yellow (žlutý), blue (modrý), green (zelený), red (ervený). : worried (ustaraný), scared (vystrašený). Slovní obraty: Do you like swimming? (Rád plaveš?) I like swimming (Rád plavu.) I don like football (Nemám rád fotbal.) He s/she s swimming (On/Ona plave.) Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Názvy swimming sportovních football disciplín surfing baseball tennis basketball riding diving Názvy inností Obraty drawing reading singing dancing surfboard swimsuit trunks racket dangerous Let s (swim)! I like (surfing) best of all. Does he/she like (swimming)? He/She likes (swimming). He/She doesn t like (basketball). What s missing? What s your favourite sport? My favourite sport is tennis. plavání fotbal surfing baseball tenis košíková jízda na koni skoky do vody Kreslení tení zpívání tanení surfingové prkno plavky pánské plavky tenisová raketa nebezpený Zaplavme si! Nejvíc mám rád (surfing). Má rád/ráda (plavání)? On/Ona má rád/-a (plavání). On/Ona nemá rád/-a(košíkovou). Co chybí? Jaká je tvoje oblíbená sportovní disciplína? Moje oblíbená sportovní disciplína je tenis. VIDEO/DVD ENGLISH ADVENTURE 2 íslo jedna na mém seznamu je... K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující sportovní disciplíny. Spolen s díttem uložte na stole karty obrázky nahoru. Poproste dít, aby uložilo karty v jedné ad v poadí od nejvíce oblíbené po nejmén oblíbenou disciplínu a následn popsalo karty anglicky, nap. I don t like tennis. I like football. I like swimming best of all. Potom poproste dít, aby vybralo ti karty pedstavující ti oblíbené sportovní disciplíny kamaráda nebo kamarádky ze tídy a vytvoilo píslušné vty, nap. (Matyáš) likes riding, basketball and football. Uhádni, co chybí K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice pedstavující sportovní disciplíny. Položte karty obrázky nahoru. Poproste dít, aby zavelo oi a Vy v tu chvíli schovejte jednu kartu za zády. Když dít oteve oi, poproste je, aby uhádlo, která karta chybí tím, že vysloví odpovídající sportovní disciplínu anglicky, nap. tennis. Mžete si vymnit úlohy. Slavní sportovci Jmenujte píjmení slavných sportovc známých dítti, pitom je poproste o uvedení sportovní disciplíny, v níž sportovec vyniká, nap. Michael Jordan basketball, David Beckham - football. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu I like surfing, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 2 Písniky. CD: Nahrávka 10 I like surfing, I like swimming, I like playing football too. I like tennis, I like baseball, I like basketball, do you? I like basketball, do you? Do you like surfing? Do you like swimming? Do you like playing basketball? Do you like riding? Do you like diving? Do you like tennis or baseball? Do you like tennis or baseball? I like surfing, I like surfing, I like surfing best of all. I don t like riding, I don t like diving, I don t like tennis or baseball. I don t like tennis or baseball. Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure 2 4. díl. 12 English Adventure 2 Pearson Education Limited 2005

13 ENGLISH ADVENTURE 2 SVÁTKY A JINÉ SLAVNOSTI Rzné zvyky utváení kulturního povdomí dítte Výuka anglického jazyka se postupn stává dobrodružstvím s jinou kulturou. Netýká se to pouze obad a zvyk v dob velikononích nebo vánoních svátk, ale také každodenního chování lidí. V hodinách se dti seznamují se základními slovy a hovoí s uitelem o známých zvycích v anglicky mluvících zemích. Bez ohledu na téma a rozsah zvyk podtrhujeme jejich odlišnost a rznorodost, vdom se vyhýbáme jejich nadhodnocování, jiný neznamená lepší nebo horší. Chceme rozvíjet v našich dtech upímnost a úctu k lidem z jiných zemí a souasn utváet povdomí našich domácích zvyk. New Year s Day NOVÝ ROK Píruka pro rodie Opakování: Názvy len rodiny: mum (máma), dad (táta), granny (babika), grandad (ddeek). : a hat (klobouk), earrings (náušnice), a beard (bradka), hair (vlasy), blond (blond), black (erný), brown (hndý), a party (party, veírek), too (také). Slovní obraty: Who s wearing a red hat? (Kdo má na sob ervený klobouk?) Who s got black hair? (Kdo má erné vlasy?) Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Clock calendar crown fireworks party poppers Obraty New Year s Day Happy New Year! Good health! Good luck! May all your dreams come true! Vidím slovo zaínající písmenem... hodiny kalendá koruna ohostroj hraky vydávající zvuky pipomínající výstely Nový rok Všechno nejlepší do Nového roku! Hodn zdraví! Hodn štstí! A se Ti splní všechny Tvoje sny! Poproste dít, aby otevelo uebnici na stran 62. Vyberte jedno slovo, nap. clock a eknte dítti, jakým písmenem zaíná ( c ). Úkolem dítte je zopakovat písmeno po Vás v souladu se zásadami výslovnosti anglické abecedy a potom vyhledat vybrané slovo. Povzbu te dít, aby kladlo otázky zaínající na Is it...?, nap. Is it (a crown)? Odpovídejte Yes. nebo No. Když už dít najde všechna slova, která jste vybral, mžete si vymnit úlohy. Vidím nco v barv... Poproste dít, aby otevelo uebnici na stran 62. Vyberte jedno slovo, nap. clock a eknte dítti, jakou barvu má tato vc (žlutá yellow). Úkolem dítte je uhádnout vc, kterou jste vybral. Povzbu te dít, aby kladlo otázky zaínající na Is it...?, nap. Is it (a crown)? Odpovídejte Yes. nebo No. Když už dít najde všechna slova, která jste vybral, mžete si vymnit úlohy. Happy New Year! hledání nových slov Poproste dít, aby s Vaší pomocí opsalo na list papíru slovní obrat A Happy New Year! Potom se spolen s díttem snažte napsat co nejvtší poet anglických slov, které je možné vytvoit z písmen, které tvoí tento slovní obrat, nap. we, her, ear, eye, are. Spolen si zazpívejte písniku z Unitu New Year s day, kterou se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/ audiokazet English Adventure 2 Písniky. CD: Nahrávka 11 A happy new year to you all! May all your dreams come true! A happy new year to you all, Good health and good luck too! (písnika je nahrána tikrát) English Adventure 2 Pearson Education Limited

14 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Valentine s Day VALENTÝN 14. února je Den svatého Valentýna (Valentýn) den zamilovaných a den lásky. Toho dne, v souladu s valentýnskou tradicí, se posílá milovaným a oblíbeným osobám anonymní pání, na kterých se vyjadují svoje city. asto se také lidé ten den obdarovávají kvtinami a drobnými dárky. Opakování: Názvy místností. Názvy pokrm a potravin. Názvy zvíat. Pedložky: in (v), on (na), under (pod). : a cup (šálek), a plate (talí), a bin (odpadkový koš), a bag (taška), a pen (pero). Slovní obraty: He s/she s got flowers (On/Ona má kvtiny.) Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: chocolate flowers cake Valentine s card heart Obraty Happy Valentine s Day! Jsi všímavý? I love... okoláda kvtiny kolá valentýnská pání srdce Všechno nejlepší u píležitosti Valentýna! Miluji... Poproste dít, aby otevelo uebnici na stran 63 a krátkou chvíli, nap. 30 sekund si pozorn prohlíželo ilustraci. Poproste dít, aby zavelo uebnici a zeptejte se ho na podrobnosti z obrázku, nap. kolik dtí je na obrázku. Pobídnte dít, aby odpovídalo na Vaše otázky anglicky (Four.) Mžete si vymnit úlohy. Valentýnská hádanka Spolen s díttem vyberte nkolik vašich oblíbených slov z probraných kapitol v uebnici English Adventure 2 a zapište je na list papíru, nap. teddy bear, surfing, tennis. Na dva samostatné papíry napište každý ti slova, pozmte poadí písmen v nich. Listy si vzájemn neukazujte, nap. dyted raeb, frusgin, sinten. Vymte si papíry a snažte se rozluštit slova. Ten, kdo jako první rozluští slova, vyhrává. Mother s Day DEN MATEK Ve Velké Británii se Den matek oslavuje pedposlední nedli v beznu. Ten den se tradin kupují a pedávají maminkám kvtiny nebo se posílá pání. Dti obvykle pipravují pání nebo drobné dáreky ve škole, v hodinách výtvarné výchovy. Na Den matek je teba uinit vše, aby mámy pocítily kouzlo tohoto svta. Opakování: Názvy len rodiny. : some (trochu), flowers (kvtiny), beautiful (krásný), chocolate (okoláda), a book (knížka). Pedložky: next to (vedle), in front of (ped), behind (za). Slovní obraty: This is my mum (To je moje máma). Look at my beautiful flowers (Podívej se na moje krásné kvtiny.) I ve got flowers (Mám kvtiny). Thank you very much (Dkuji mnohokrát). Nová slova a rení prezentovaná a procviovaná v hodinách: Obraty Mother s Day Here s a cup of tea for you, Mum. Všechno nejlepší! Den matek Tady je šálek aje pro Tebe, mami. K této he budete potebovat obrázkové karty z konce uebnice ze všech kapitol uebnice English Adventure 2 (dohromady 64 karty). Zamíchejte všechny karty a položte je na stl obrázky dol. Poproste dít, aby postupn odkrývalo karty, nazývalo je anglicky a íkalo, jestli vci vyobrazené na nich jsou pro nho píjemné a krásné a jestli by je zaadilo do kategorie NICE, nap. swimming nice, a flea No. Not nice. Každá z tch píjemných vcí mže být dárkem pro použití v dalším cviení. Magická krabika a v ní... Poproste dít, aby gesty pedstavilo dárky, kterými by chtlo obdarovat blízké osoby. Úkolem dítte je pedstírat, že vytahuje dárky z magické krabiky, vhodn je pedstavit a pak pojmenovat pedmty, nap. a cup of tea, a cat, a book. Mžete zkusit hádat, jaké pedmty dít pedstavuje, ješt ped tím než Vám prozradí, co to je. Poté si vymte úlohy: pedstavujte pedmty a dít hádá jejich anglické názvy. Popsané srdíko Poproste dít, aby vystihlo z papíru srdce a potom na nm napsalo co nejvíc slov a vt o lenech rodiny (mám, tátovi, ddekovi, babice) v den jejich svátku, nap. My Mum has got blue eyes. She likes animals and flowers. Nakonec dít podepíše srdíko slovy: Love 14 English Adventure 2 Pearson Education Limited 2005

15 ENGLISH ADVENTURE 2 Píruka pro rodie POPISY OBSAHU PÍSNIEK A ÍKANEK Hello! íkanka v tomto Unitu odpovídá cviení 2 na stran 2 uebnice. Žáci se uí anglickou abecedu. Text íkanky je na stran 4 Píruky pro rodie. Unit 1 Dva svty Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 7 uebnice a vypráví o fyzickém vzhledu jednotlivých len tylenné rodiny. Táta má blond vlasy a mohutný knír, máma nosí náušnice a brýle s ervenými rámeky, ddeek má erné vlasy a dlouhou ernou bradku a babika krásný úsmv. Text písniky je na stran 5 Píruky pro rodie. Unit 2 Taním! Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázky zobrazujícími nábytek, zaízení domácnosti a nádobí na stran 13 uebnice a vypráví o innostech, které nábytek, zaízení domácnosti ani nádobí neumí dlat. Lednika neumí létat, židle neumí chodit, šálek neumí skákat, konvika na aj neumí mluvit, talí neumí tanit, dez neumí plavat, skí neumí zpívat a odpadkový koš neumí bhat. Text písniky je na stran 6 Píruky pro rodie. Unit 4 Bojím se! Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázky na stran 27 uebnice, kde jsou znázornny dti projevující rzné pocity. Hrdina písniky je jednou šastný, jednou rozhnvaný, jednou hladový, podruhé zase žíznivý, unavený, ustaraný a vystrašený. Text písniky je na stran 8 Píruky pro rodie. Unit 5 Lvi jedí maso Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 35 uebnice a vypráví o zvíatech a jejich potrav: žáby, ptáci i ryby se živí hmyzem, antilopy, zebry, žirafy, hroši a nosorožci jí trávu a krokodýli, hadi, lvi a tygi jedí maso. Text písniky je na stran 9 Píruky pro rodie. Unit 6 Brouci Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 41 uebnice a vypráví o skupince dtí, která se vydala na piknik. Do jídla, které si vzaly sebou, se dostal hmyz a je na nejrznjších místech, nap. vela na chlebu, blecha na sýru, mravenec na jablku. Text písniky je na stran 10 Píruky pro rodie. Unit 3 Snží! Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázky na stran 21 uebnice a pedstavuje nám rzné typy poasí. Písnika vypráví o promnlivém poasí a o obleení, jež je nejvhodnjší pro dané poasí, nap. je oblano, snží, je zima kde je mj svetr? (1.sloka). Text písniky je na stran 7 Píruky pro rodie. English Adventure 2 Pearson Education Limited

16 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Unit 7 Mj den íkanka v tomto Unitu je spojena s obrázky na stran 49 uebnice a vypráví o každodenních innostech: o vstávání, sprchování, snídání, odcházení do školy, do práce, obdvání, o návratu dom, zábav, veeení a o spaní. Text íkanky je na stran 11 Píruky pro rodie. New Year s Day Nový rok Písnika v tomto Unitu odpovídá cviení 4 na stran 62 uebnice. Písnika obsahuje novoroní pání: splnní pání, zdraví a štstí. Text písniky je na stran 13 Píruky pro rodie. Unit 8 Mám rád surfing Písnika v tomto Unitu odpovídá cviení 2 na stran 55 uebnice. Vypráví o rzných sportovních disciplínách, které hrdinové písniky mají rádi a o tch, které rádi nemají. Text písniky je na stran 12 Píruky pro rodie. Zpívejte, hrajte si a dívejte se na píbhy spolen se svými dtmi Výhodné objednávky Song audio CD/kazet, DVD/videa a CD-ROMu se slevou vyizuje výhradní dovozce Bohemian Ventures s.r.o. tel: Další extra materiály zdarma najdete na Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM20 2JE England and Associated Companies throughout the world. Pearson Education Limited Disney Enterprises, Inc. All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior written permission of the Publishers. 16 English Adventure 2 Pearson Education Limited 2005

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 1 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY)

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) a teacher = učitel, učitelka a map = mapa a blackboard = tabule a door = dveře a picture = obraz a window = okno a radio = rozhlas a clock = hodiny

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store

Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store 1. Sloveso to be (být) 2. Osobní zájmena 3. Pivlastovací zájmena 4. Neuritý len a/an 5. Uritý len the 6. Ukazovací zájmena 7. Pivlastovací s 8. Množná

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Píruka pro rodie. Obsah. ENGLISH ADVENTURE Starter B. Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali. Milí rodie!

Píruka pro rodie. Obsah. ENGLISH ADVENTURE Starter B. Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali. Milí rodie! Starter B Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE Starter B Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme

Více

1. Presentation. 2. Vocabulary and useful phrases. 3. Describing a person

1. Presentation. 2. Vocabulary and useful phrases. 3. Describing a person 3. Describing a person Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "Popis osoby", umět popsat vzhled člověka a oblečení, zopakovat si přítomný čas slovesa mít. Učebnice Project 2, Introduction strana 4 1. Presentation

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

Píruka pro rodie. Obsah. ENGLISH ADVENTURE Starter A. Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali. Christmas (Vánoce)... 13

Píruka pro rodie. Obsah. ENGLISH ADVENTURE Starter A. Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali. Christmas (Vánoce)... 13 Starter A Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE Starter A Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black.

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. 1. Colours (věk 3+) Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. Vybarvi pastelky žlutou, modrou, oranžovou, zelenou,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 Obsah Obsah... 1 VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 A) Básnička s pohybem - ČJ - Človíček... 4 B) Aktivita - Miminko... 4 C) Tvorba s dětmi

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.)

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.) Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Třída: III.(4., 5.) Základní škola, Mateřská

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Ludmila Jožáková aj5-kap-joz-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky.

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Pracovní listy pro výuku angličtiny. 2.ročník

Pracovní listy pro výuku angličtiny. 2.ročník Pracovní listy pro výuku angličtiny 2.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku angličtiny v 1. a ve 2. ročníku vytvořených v

Více

BOB S BIG TRIP AROUND THE WORLD.

BOB S BIG TRIP AROUND THE WORLD. 1 BOB S BIG TRIP AROUND THE WORLD. BOB AT HOME. HE LOVES FLOWERS. DO YOU LOVE FLOWERS TOO? Bobův velký výlet kolem světa. Bob doma. Miluje kytky. Miluješ kytky také? 2 HALLO THIS IS BOB, THE LITTLE MOUSE.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný : Conversation Žák: přirozeně konverzuje používá fráze a obraty zvládá dialog správně vyslovuje What s your name? My name is... How are you? I m fine, thank you/thanks. How old are you?

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Bydlení a každodenní život, denní režim

Bydlení a každodenní život, denní režim Bydlení a každodenní život, denní režim Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1. díl V BEZBARIÉROVÉ FORMĚ PRO ŽÁKY SE SPU. 3.3 Have got - otázky. Helena Pálenská. Obsahuje multimediální CD pro procvičování anglických slov a vět.

1. díl V BEZBARIÉROVÉ FORMĚ PRO ŽÁKY SE SPU. 3.3 Have got - otázky. Helena Pálenská. Obsahuje multimediální CD pro procvičování anglických slov a vět. 3.3 Have got - otázky V otázkách stojí have nebo has na začátku věty. Have you got a pet? Máte domácího mazlíčka? Cvičení: Máš domácího mazlíčka? Máte domácího mazlíčka? Have you got a pet? Máš domácího

Více

Příprava na vyučování

Příprava na vyučování Příprava na vyučování A, Úvod Ve své přípravě jsem zpracovala návod ke hře Pyramida pro procvičování a rozšiřování slovní zásoby v anglickém jazyce na 1.stupni ZŠ (možno použít i pro 2.stupeň). Úkol vede

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

AJ - Angličtina pro začátečníky

AJ - Angličtina pro začátečníky AJ - Angličtina pro začátečníky KAPITOLA: 1, LEKCE:1 METODICKÁ PŘÍPRAVA ONLINE jazyky angličtina pro samouky, s.r.o., info@onlinejazyky OSNOVA ČAS TÉMATA POPIS ČINNOSTI POMŮCKY ŠKOLA ŠKOLA 2 LIDÉ POZDRAVY

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Obsah. E) English - Wind the bobbin up... 12 7. LEDNA "MRZNE AŽ PRAŠTÍ" - SNÍH... 13

Obsah. E) English - Wind the bobbin up... 12 7. LEDNA MRZNE AŽ PRAŠTÍ - SNÍH... 13 Obsah Obsah... 1 V. MRZNE AŽ PRAŠTÍ - LEDEN... 5 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 5 Nákup pro výtvarnou činnost:... 5 5. LEDNA "MRZNE AŽ PRAŠTÍ" - MRÁZ... 6 A) Básnička s pohybem - ČJ - Malíř Mráz...

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Komunikuji tedy jsem (angličtina)

Komunikuji tedy jsem (angličtina) Metodická příručka Komunikuji tedy jsem (angličtina) Program odpolední aktivity v rámci projektu Víme jak na to, aneb škola je kamarád Zpracovala a realizovala Mgr. Zdeňka Bartošáková Základní škola, Vítkov,

Více

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2- AJ-I-I- 1-4.r.

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2- AJ-I-I- 1-4.r. 1-4.r. Časování sloves Milena Kelly English 4 /učebnice + pracovní sešit/4.roč. 2-4.r. 3-4.r. 4-4.r. 5-4.r. 6-5.r. Osobní a přivlastňovací zájmena Čísla 20-100 Čísla 20-100 Předložky - in, to Lidské tělo

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Angličtina napříč předměty Mgr. Lenka Lebedová, MŠ a ZŠ Ostopovice, Školní 18

Angličtina napříč předměty Mgr. Lenka Lebedová, MŠ a ZŠ Ostopovice, Školní 18 Angličtina napříč předměty Mgr. Lenka Lebedová, MŠ a ZŠ Ostopovice, Školní 18 Projekt LTAP ( Language teaching Across the Primary Curriculum Jazyk napříč primárním vyučováním) je zaměřen na počátky jazykového

Více

ANGLI TINA DOMÁCÍ DOU OVATEL PRO ŠKOLÁKY 8 11 LET. Št pánka Pa ízková

ANGLI TINA DOMÁCÍ DOU OVATEL PRO ŠKOLÁKY 8 11 LET. Št pánka Pa ízková ANGLI TINA DOMÁCÍ DOU OVATEL PRO ŠKOLÁKY 8 11 LET Št pánka Pa ízková Napsala: Mgr. Št pánka Pa ízková Jazyková revize: Laurie Bram Namluvili: Laurie Bram Waylan Bram Jon Behrends Ilustrace: Vital Imagery

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ANGLICKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele

ANGLICKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele ANGLICKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více