CZ.1.07/1.3.04/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.07/1.3.04/04.0017"

Transkript

1 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/ CLIL Chemie

2 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 1 Vyučovací předmět Chemie (Chemistry) Ročník 1. Časová dotace 2 hod. týdně Téma Dělící metody směsí Separation methods of mixtures Cíl vyučovací hodiny Klíčová kompetence Získat přehled o základních dělících metodách. Vysvětlit princip vybraných metod. Uvádět konkrétní příklady dělení směsí, včetně příkladů z domácnosti a praxe. Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Průřezová témata Mediální výchova Environmentální výchova Osobnostní a sociální výchova Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti Znalost pojmů chemická látka a směs. Znalost pojmů homogenní a heterogenní směs. Znalost principů některých dělících metod ze ZŠ např. filtrace, sedimentace. Zpracovala: Mgr. Jana Hlaváčková Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 1 z 10

3 Očekávané výstupy Žák: - vyjmenuje dělící metody směsí, - popíše vybrané dělící metody, - uvede příklady využití dělících metod v domácnosti a v praxi. Slovní zásoba pro výuku v angličtině Společenské fráze: Pozdravy Dobrý den, posaďte se. Dobré ráno/odpoledne, všem! Na shledanou v pondělí/úterý/ atd.! Brzy na shledanou! Mějte se hezky! Omluvy a promíjení: Velice se omlouvám. Omlouvám se za zpoždění. To byla moje chyba. Promiňte, zapomněl jsem udělat domácí úkol. Promiňte, zapomněl jsem doma knížku. To je v pořádku. Dobře, ale už to nedělej. To nic. To nevadí. To nic. (reakce na omluvu) Nic si z toho nedělej (reakce na omluvu). Promiňte, nerozuměl jsem. Děkování: Děkuji. Moc děkuji. Díky moc. Není zač (odpověď na poděkování). Není zač (odpověď na poděkování). Není zač (odpověď na poděkování). Děkuji za utření tabule (bílé/černé). Expected outcomes / objectives: The learner is able to: - list separation methods of mixtures, - describe chosen separation methods, - give examples of using of separations methods in a household and in practice. Word list for teaching in English Social rituals: Greetings Hello, please sit down. Good morning/afternoon, everybody! See you on Monday/Tuesday/ etc.! See you soon! Have a nice day! Apologizing and forgiving: I m very sorry. Sorry, I m late. It was my mistake. Excuse me; I forgot to do my home work. Excuse me; I left my book at home. It s OK. It s all right. OK. But don t do it again! It doesn t matter. Never mind. Don t worry (about it). Sorry, I didn t get that / catch that. Thanking: Thank you. Thank you very much. Thanks a lot You re welcome. Not at all. Don t mention it. Thank you for cleaning whiteboard / blackboard. Fáze hodiny: Kontrola docházky Kdo chybí? Jsou tu všichni? Proč jdete pozdě? Kde je vaše třídní kniha? Vezmi prosím třídnici do 6B/do druhé skupiny. Unit stages: Checking attendance Who is missing? Is everybody here? Why are you late? Where is your register/register book/class book? Take the register to 6B/to another group, please. Zahájení hodiny Přestávka skočila a můžeme hned začít. Můžeme začít. Naše dnešní téma je Zkontrolujeme si domácí úkol. Opening lesson The break is over and we can start right now. We can begin. Our topic for today is... Let s check your homework. Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 2 z 10

4 Dnes budeme mluvit o Závěr hodiny Je čas skončit naši hodinu. To je pro dnešek vše, díky. Pracovali jste velmi dobře. Za domácí úkol máte Nezapomeňte udělat domácí úkol. Dělení hodiny Na začátku hodiny Dnes bych rád Dnes se budeme učit o Budeme se učit o Na konci hodiny budete umět/budete schopni Nejdříve Nejdříve několik slov o vašem domácím úkolu Začneme s Na začátek / Začneme s Teď je čas na Teď si prosím vezměte paír. Dále (my) / Poté / Potom (my) Později uděláme nějaká cvičení / nějaké cvičení Nakonec (my) / Na konci hodiny Řízení třídy: Žádosti Přečti ten text, prosím. Můžeš odpovědět na mou otázku? Můžeš to zopakovat? Rozsviť, prosím. Zhasni, prosím. Organizování třídy Posaďte se do dvojic. Sedněte si po jednom. Kdo má službu? Když znáte odpověď, zvedněte ruku. Sedni si do první řady. Today we are going to speak about... Closing lesson It s time to finish our lesson. That s all for today, thank you. You worked very well. Your homework is... Don t forget to do your homework. Sequencing lesson At the beginning of the lesson... Today I would like to... Today we will learn about We are going to learn about At the end of the lesson you ll be able to First of all we... Firstly, a few words about your homework... We start with... To begin with.../ Let s start with... Now it s time for... Now please take a sheet of paper. Next we.../after that.../ Then we... Later (on) we are going to do some exercises / an exercise. Finally we.../ At the end of lesson.. Class management: Requests Can you read the text, please? Can you answer my question? Can you say that again? Switch on / turn on the light, please. Switch of /turn of the light, please. Organizing the class Sit in pairs. Sit one by one. Who is on duty in class? If you are ready to answer, put your hand up. Sit in the first row. Příkazy Otevřete učebnice na str. 65. Zavřete učebnice/sešity. Ukončete práci. Nakresli/zopakuj/odpověz. Udělejte cvičení 10 na str. 25. Za jednu minutu napište co nejvíce slov. Napište to na tabuli. Napiš Nedívej se na odpovědi. Chci, abyste to dodělali doma. Nebavte se! Nedělejte hluk! Commands Open your book at page 65. Close your books, exercise books. Finish your work. Draw/repeat/answer. Do exercise 10 on page 25. Write as many words as possible in one minute. Write it on the board. Write down... Don t look at the answers. I want you to finish this off at home. Don t chat. Don t be noisy! Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 3 z 10

5 Párová a skupinová práce Budete pracovat ve dvojicích / ve skupinkách po třech. Pracuj s partnerem ve dvojici. Teď pracujte ve dvojicích. Utvořte (tři) skupiny. Pracujte samostatně. (více možností pro pokyn pracujte samostatně mn. č.) Teď jste na řadě vy. Počkej, až na tebe přijde řada. Rozdávání a vybírání materiálů Dám vám nějaké handouty (podklady). Dejte mi sešity / testy Můžete rozdat ty testy/podklady? Rozdej ty testy. Rozdejte to, prosím. Dnes mám pro vás nějaké pracovní listy. Bohužel nemám dost kopií. (obávám se, že nemám dost kopií). Můžeš se podělit s Petrem. Pošli ty testy dozadu. Vezmi si jeden a pošli je dál. Má každý jeden? Můžete si je nechat (materiály, testy, apod.) Ten handout si nechte. Vezměte si domácí úkol/sešity. Chci ty písemky zpátky. Seber testy, prosím. Teď mi, prosím, dejte testy. Odevzdejte sešity/testy. Odevzdali všichni testy? Výklad a procvičování: Výklad Dnes budeme mluvit o Dnes budeme opakovat Můžeme si rychle zopakovat Toto je velmi důležité si zapamatovat. Tady jsou nějaká nová slovíčka. Nyní vám řeknu nějaká nová fakta o (dvě možnosti, jak přeložit do aj) Zapamatujte si to. První příklad této metody/ použití/ atd. je Další příklad je Podíváme se na to podrobněji. Všimněte si, že Nepleťte si X a X. Jaký je rozdíl mezi A a B? Co mají tyto metody / postupy / atd. společného? Shrneme si to. Pair-work a and group-work I want you to work in pairs / small groups of three. Work with your partner. Now work in pairs. Make (three) groups. /make up groups. Work on your own. / Everybody work individually. /Work by yourselves (pl.). It s your turn now. Wait for your turn. Distributing and collecting materials I will give you some handouts. Give me your exercise books / tests... Could you give out/pass out the tests/handouts? Hand out the papers. Spread it around, please. I have some worksheets to hand round today. I m afraid I haven t got / there aren t enough copies. Could you share with Peter, please? Pass these papers back please. Take one and pass them on. Has everybody got one? They re for you to keep (handouts, tests, etc.) Keep this handout. Pick up your homework / exercise books. I want the papers back. Collect your test, please. Now, give me your tests, please. Hand in exercise books/tests. Have you all handed your tests in? Presentation and practice: Presentation Today we are going to talk about... Today we will revise... We can do some quick revision of... This is very important to know. Here are some new words. Now I am going to tell you / I will tell you some new facts about... Remember it. The first example of/for this method /usage / etc. Is... The another example is... Let s look at it in more detail. Note that... Do not confused X and Y. What is the difference between A and B? What do these methods /procedures / etc in common? Let me sum this up. Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 4 z 10

6 Uvedení nové aktivity Teď si procvičíme Budeme procvičovat / budeme se učit Je nutné procvičit Naše nové téma je Podívejte se na handout / na stranu XY / na cvičení A / atd. Otočte na stranu XY a uděláme cvičení B. Přesuneme se na cvičení C / úkol 2 / atd. Pojďme na cvičení D / úkol 3 / atd. Vyberte si jeden z nich. Až to uděláte (budete mít hotovo), můžete pokračovat s V neposlední řadě uděláme cvičení E. Instruování Přečtete si cvičení A / odstavec 1 / článek na straně XY / první řádek / ten text / příklad / atd. Podívejte se na Pozorně si prostudujte příklad v učebnici. Přečtete, co máme za úkol. Přečtete si instrukce k této úloze. Přečtěte, co máme s tím cvičením dělat. Zopakujte to. Udělejte to podle zadání/instrukcí. Doplňte vynechávky / mezery. Doplňte chybějící slova / čísla-údaje / počty. Použijte slova v závorkách. Spojte slova z prvního sloupečku se slovy z druhého sloupečku. Popište tento graf / schéma / obrázek. Odpovězte na mé otázky. Odpovídejte celou větou. Začněte tímto cvičením. Dodělejte to doma. Rychle! / Honem! /Udělejte to rychle! Podtrhněte /zakroužkujte správnou odpověď. Zatrhněte / zakřížkujte správnou odpověď. Zkontrolujeme odpovědi / řešení. Jeden po druhém. Zkuste to někdo jiný. Pracujte svým vlastním tempem. Nespěchejte. Domácí úkol: Introducing a new activity We are now going to practise... We will practise /learn... It is necessary to practise... Our new topic is... Look at the handout / at page XY / at exercise A / etc. Turn to page XY and we will do exercise B. Let s move to exercise C / task 2 / etc. Let s go on to exercise D / task 3 / etc. Choose one of them. When you have done that, you can continue with... Last but not least we will do exercise E. Giving instructions Read exercise A / paragraph 1 / article on page XY / line 1 / the text / the example / etc. Look at... Study carefully the example in your textbook. Read what the task is, please. Read the instructions to the task. Read what we are supposed to do with the task. Say it once again. Follow the instructions. Fill in the blanks / gaps. Supply the missing words / figures /numbers. Use the words in brackets. Match the words from the first column with the words from the second column. Describe this graph / diagram / picture. Give answers to my questions. Answer in whole sentences. Star with this exercise. Finish it at home. Be quick! / Quickly! / Do it quickly! Underline / circle the right answer. Tick / cross the right answer. Let s check the answers / the solutions. In turn. / Take it in turns. / One at one. Someone else, try it. Work at your own pace. Take your time. Homework: Kontrola domácího úkolu Připravte si domácí úkoly. Máte domácí úkol? Byl (tam) nějaký problém? / byly nějaké (tam) nějaké problémy? Zkontrolujeme si domácí úkol. Zkontrolujeme si domácí úkol. Ukažte mi svůj úkol. Dejte mi svůj domácí úkol. Checking homework Prepare your homework. Have you got your homework? Was there a problem? / Were there any problems? Let s check our homework. We will check your homework. Let me see your homework. / Show me your... Give me your homework. Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 5 z 10

7 Udělal jsi / udělali jste domácí úkol sám / sami bez pomoci? Teď opravíme domácí úkol. Připravte si domácí úkol a zkontrolujte si ho se sousedem. Vyměňte si úkol se sousedem a opravte si chyby. Podle tabule si opravte domácí úkol. Vyberte domácí úkoly a položte mi je na stůl. Zadání domácího úkolu Váš domácí úkol na příští hodinu je Váš písemný domácí úkol je Toto cvičení / úkol / atd. je váš domácí úkol. Vaším úkolem je nakreslit schéma / aparaturu Dneska vám nedám žádný domácí úkol. Vyjadřování pocitů a postojů: Zlost, překvapení, nespokojenost Byl jsem s vašimi výsledky dost nespokojený. Měl jsem z vašich výsledků radost. Musíte pracovat pilněji. To nebylo / bylo moc dobré. Myslíš to vážně? Zkus to udělat ještě jednou, bude to lepší. Rozhodně se můžeš zlepšit. Souhlas, nesouhlas To je správně. Souhlasím / nesouhlasím s tebou. Velmi dobře! /Zcela správně. Tak ne. / Bohužel ne. To je v pořádku. Radost, nespokojenost Skvělé! (mnoho způsobů) To je škoda! Mám / nemá radost z vaší práce. To je od tebe moc hezké. Udělali jste velký pokrok. To nebylo moc dobré. Příště zkus pracovat lépe. No, mohlo by to být lepší. Jsem s tím spokojen / mám z toho radost. To nemohu přijmout. Je to opsané z internetu. TIP / RADA ke slovní zásobě pro výuku v angličtině! Zvýrazněte si fráze, které používáte nebo byste chtěli používat v hodinách chemie v angličtině. Did you do your homework all by yourself / yourselves without help? Now we will correct your homework. Prepare your homework and check it with your partner. Exchange your homework with your neighbour and correct the mistakes. Correct your homework from the whiteboard. Collect your homework and put it on my desk. Setting homework Your homework for the next lesson is... Your written homework is... This exercise / task / etc. Is your homework. Your task is to draw diagram / lab apparatus... I m not going to set any homework this time. Expressing feelings and attitudes: Anger, surprise, disappointment I was quite disappointed with / at your results. I was delighted by / with your results. You must work harder. That wasn t / was very good. Are you serious? Try to do it once more. It will be better. There s room for improvement. Agreement, disagreement That s right / correct. I agree / don t agree with you. Very good! / Quite right! Not really. / Unfortunately not. That s OK. Pleasure, displeasure How nice. / Perfect! / Beautiful! / Fantastic! / Great! / That s very good. / Excellent! / A good job! / Well done! What a pity / a shame! I am / am not pleased with your work. Hats very kind of you. You have made a lot of progress. That wasn t very good. Try harder next time. Well, it could be better. I am happy with it. I can t accept it. It s copied from the Internet. TIP on using of word list for teaching in English! Highlight phrases you use or would like to use in Chemistry lessons in English. Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 6 z 10

8 Specifická slovní zásoba pro tuto hodinu Klíčová slova Metody dělení směsí Filtrace Sedimentace Extrakce Destilace Heterogenní Homogenní Částice Tekutina Pevná (látka) Kapalná (látka) Plynná (látka) Suspenze Roztok Filtr Filtrát Mřížovitá struktura Gravitace Gravitační síly Odpadní voda/y Čištění odpadních vod Rozpustnost Rozpouštědlo rozpustný Louhování/vyluhování Bod varu Odpařovat Kondenzovat (ochlazovat páry) Ropa Dehet Zkapalněný vzduch Ovocná pálenka Specific word list for this lesson Key words Separation methods of mixtures Filtration Sedimentation Extraction Distillation Homogenous Heterogeneous Particle Fluid Solid (substance) Liquid (substance) Gaseous (substance) Suspension Solution Filter Filtrate Lattice structure Gravity Gravitational forces Waste water Waste water treatment Solubility Solvent soluble Infusing Boiling point Evaporate Condensate (Crude) oil / petroleum Tar Liquefied air Fruit liquor Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 7 z 10

9 Pomůcky a materiály - Bílá tabule, barvené fixy - Popř. interaktivní tabule s přístupem na Internet (školní moodle kurzy atd.) - Písemné / tištěné podklady: tento pracovní list pro učitele včetně přílohy pracovní list žáka - Školní sešity, učebnice chemie (Blažek J., Fábini J.) Popis vyučovací hodiny V této hodině se žáci seznámí s vybranými separačními metodami homogenních a heterogenních směsí. Žáci budou schopni vysvětlit principy těchto metod a budou schopni uvádět příklady separačních metod v domácnosti i v praxi. Osnova zahájení hodiny (5 min.) brainstorming dělení směsí a jeho vyhodnocení (5 min.) vysvětlení vybraných separačních metod: filtrace, sedimentace, extrakce, destilace (20 min.) Dělící metody směsí pracovní list žáka (5 min.) Vyhodnocení pracovních listů žáků (5 min.) Zadání domácího úkolu a shrnutí a reflexe hodiny (5 min.) Požadovaný čas 1 vyučovací hodina = 45 minut Aktivity po vyučovací hodině Zadání domácího úkolu do kurzu chemie v moodle. Vložení zápisu z interaktivní tabule z této hodiny chemie do kurzu chemie v moodle. Pedagogický (reflektivní) deník hodnocení hodiny: Hodnocení proveďte co nejdříve po vyučovací hodině. Teaching aids and materials - Whiteboard, coloured markers - Alternatively interactive board with Internet access (school moodle courses, etc.) - Written / printed handouts: this teachers worksheet incl. students worksheet (enclosed) - Students exercise books, Chemistry text book (Blažek J., Fábini J.) Lesson description In this lesson students learn about chosen separation methods of homogenous and heterogeneous mixtures. The students will be able to explain principles of these methods and to give examples of separating methods in a household and in practice. Concepts /outlines Opening the lesson (5 min.) Brainstorming separation of mixtures and its evaluation (5 min.) Explanation of chosen separation methods: filtration, sedimentation, extraction, distillation (20 min.) Separation of mixtures student s worksheets (5 min.) Evaluation of student s worksheets (5 min.) Homework setting and lesson summarizing and reflection (5 min.) Time required 1 lesson = 45 minutes Activities after the lesson Homework setting in the chemistry course on moodle Putting of the lesson recording from the interactive board on moodle Chemistry course. Pedagogical reflective journal (lesson evaluation: Do the evaluation after the lesson as soon as possible. Postup vyučovací hodiny 1) Zahajte hodinu, zapište do třídní knihy, zkontrolujte úkoly a oznamte téma dnešní hodiny. 2) Napište separation na tabuli a požádejte studenty, aby odhadli český význam tohoto slova (dělení, oddělování). Pak napište separation methods of mixtures na tabuli a nechte studenty vymýšlet synonyma Lesson procedure 1) Open the lesson, write into the register book, check last homework, and announce the topic of today s lesson. 2) Write separation on the whiteboard and ask students to guess the Czech meaning of this word. Then write separation methods of mixtures on the whiteboard and let students brainstorm synonyms and ask them Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 8 z 10

10 k tomuto spojení formou brainstormingu a nechte je zapisovat slova na tabuli (např. filtrace, destilace, sedimentace, extrakce, sublimace, vypařování, odstřeďování, třídění, atd.). Na závěr opravte pravopisné chyby, jeli to zapotřebí. Pokud žáci nejsou schopni nalézt vhodné slovo pro nějakou metodu v angličtině, povzbuďte je, aby ho řekli v češtině a dle potřeby jej přeložte. 3) Zahajte výklad a vysvětlete principy vybraných separačních metod: filtrace, sedimentace, extrakce a destilace. Uveďte jednoduché příklady využití dělících metod v praxi. Filtrace: mechanická separační (dělící) metoda pro heterogenní směsi - suspenze. Proces odstranění pevné složky z tekutiny (kapaliny nebo plynu) pomocí filtrační přepážky (filtru). Přes mřížovitou strukturu filtru projdou jen tekutiny a malé pevné částice (filtrát). Velké částice zůstanou zadrženy na filtru / ve filtru Příklady použití: úprava pitné vody (odstranění mechanických částic), úprava vzduchu pro ventilaci (odstranění mechanických částic, prachu a bakterií) Sedimentace: Mechanická separační metoda pro heterogenní směsi suspenze. Proces odstranění pevných částic z tekutiny (kapaliny nebo plynu) pomocí gravitačních sil (gravitace). Příklady použití: čištění odpadních vod (odstranění hrubých nečistot) Extrakce: Dělící metoda založená na rozpustnosti určité látky v kapalině. Někdy nazývána jako louhování. Dělení látek, z nichž jedna je rozpustná ve vhodném rozpouštědle. Extrakce může probíhat z pevné fáze kapalinou nebo z kapalné fáze jinou kapalinou. Příklady použití: výroba rostlinných olejů (z olejnatých semen a plodů), zpracování parfémů, výroba bionafty (bio-paliva) Destilace: Dělící metoda kapalných homogenních směsí založená na rozdílném bodu varu jednotlivých složek (látek). Látka s nižším bodem varu je při zahřívání odpařována a dále kondenzována v chladiči. to write synonyms on the white board (e.g. filtration, distillation, sedimentation, extraction, sublimation, evaporation, centrifugation, sorting, etc.). At the end correct spelling mistakes if necessary. If the students aren t able to find the correct word for a method in English, encourage them to say this word in Czech and translate it into English if necessary. 3) Start with the presentation and explain principles of chosen separation methods: filtration, sedimentation, extraction a distillation. Give simple examples of separation methods in practice. Filtration: a mechanical separation method of heterogeneous mixtures - suspensions. A process of removing of solids from fluids (liquids or gases) by passing through a filter. Only fluids and small solid particles can pass through the lattice structure of the filter (filtrate). Big solid particles remain on / in the filter. Examples of using: filtration of drinking water (removing of mechanical particles), filtration of ventilation air (removing of mechanical particles, dust and bacteria) Sedimentation: a mechanical separation method of heterogeneous mixtures suspensions. A process of removing of solid particles from fluids (liquids or gases) by gravitational forces (gravity). Examples of using: waste water treatment (removing of rough dirt) Extraction: A separation method based on the solubility of a specific substance in liquid. Sometimes called infusing. A separation of two substances where one of substances is soluble in a suitable solvent. The extraction can be done from solid into liquid or from liquid into liquid. Examples of using: the production of vegetable oils (from oil seeds and fruits), processing of perfumes, production of biodiesel Distillation: A separation method of liquid homogenous mixtures based on a different boiling point of particular components (substances). A substance with a lower boiling point is Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 9 z 10

11 Příklady použití: destilace ropy a dehtu, výroba destilované vody, destilace ovocných pálenek, destilace zkapalněného vzduchu 4) Rozdejte pracovní listy žáka (příloha č. 1 k pracovnímu listu z chemie č. 1). Nechejte žákům čas si pracovní listy prohlédnout a zeptejte se, zda rozumí zadání. Pokud ne, vysvětlete a nechejte je úkol provést. 5) Po pětiminutovém limitu zkontrolujte společně se žáky jejich řešení, dle potřeby opravte. Použijte ke kontrole přílohu č. 2 k tomuto pracovnímu listu (můžete s ní pracovat na interaktivní tabuli, kreslit spojení, zvýrazňovat apod.). 6) Zadejte domácí úkol a spolu s žáky shrňte nejdůležitější fakta. Domácí úkol: Vysvětlete, jaké dělící metody používáme v domácnosti při přípravě turecké kávy, čaje ze sypaných lístků a při vysávání. Uveďte alespoň další 2 příklady dělení směsí z domácnosti a vysvětlete. Úkol proveďte písemně v moodle kurzu. 7) Sdělte žákům, že probranou látku si mohou v českém jazyce přečíst v učebnici (Blažek J., Fábini J.) na str Přílohy Příloha 1: Pracovní list (PLŽ) žáka Dělení směsí Příloha 2: Klíč k řešení k pracovnímu listu žáka Dělení směsí (soubor pro učitele) Příloha 3: Pedagogický (reflektivní) deník (hodnocení hodiny) evaporated during the heating and condensed in a condenser. Examples of using: distillation of petroleum and of tar, production of distillate water, distillation of fruit liquors, distillation of liquefied air. 4) Distribute student s worksheets (attachment No. 1 to the chemistry worksheet No. 1). Let them to go through the worksheets and ask them if they understand the task. If not, explain and let them do this task. 5) After 5 min limit check students solutions together, if necessary check the false ones. Use attachment No. 2 to this worksheet (you can work with this attachment on an interactive board, you can draw matching, highlight etc.). 6) Set homework and summarize the most important facts with students. Homework: Explain which separation methods we use in a household when we prepare Turkish coffee, tea from tea leaves and when we do the vacuuming. Give at least 2 other examples of mixture separation in a household and explain. Do this homework in written form on moodle. 7) Inform students they can read in Czech about the topic of today s lesson in the text book (Blažek J., Fábini J.) on page Attachments Attachment 1: Student s worksheet (SWS) Separation of mixtures Attachment 2: Key to the student s worksheet (SWS) Separation of mixtures (teacher s file) Attachment 3: Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation) Použitá literatura BETÁKOVÁ, L. Angličtina učitele angličtiny. Plzeň: Fraus, ISBN X. BLAŽEK, J.; FABINI, J. CHEMIE PRO STUDIJNÍ OBORY SOŠ A SOU NECHEMICKÉHO ZAMĚŘENÍ. 5. vydání. Praha: SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, ISBN FOX, G.; MAYOR, M.; RUNDELL, M., aj. MACMILLAN English DICTONARY FOR ADVANCED LEARNERS. Oxford: Macmillan Education, ISBN ŠMÍDOVÁ, T.; TEJKALOVÁ, L.; VOJTKOVÁ, N. CLIL ve výuce. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, ISBN UPLOADER, S. Separation of mixtures. Verze 1.1 [online] [cit ]. Dostupné na: < Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 10 z 10

12 Chemistry Separation methods of mixtures Attachment 1 Student s worksheet Name: Class: Date: Task 1 (word list): Match the English equivalent from the second column with the Czech words from the first column regarding the topic separation methods of mixtures (the first example is done for you: 1l.). Than write correct words and solution in the table (the first example is done for you in line 1). 1. dělící metoda a) solubility 2. homogenní směs b) gravitational force 3. heterogenní směs c) filter paper 4. kapalina d) soluble 5. pevná látka e) heterogeneous mixture 6. plyn f) dissoluble 7. roztok g) liquid 8. rozpustný h) gas 9. nerozpustný i) solid 10. filtrace j) sedimentation 11. sedimentace k) filtration 12. teplota varu l) separation method 13. gravitační síla m) homogenous mixture 14. rozpustnost n) boiling point 15. filtrační papír o) solution Czech English Solution 1. dělící metoda l) separation method 1. l) 2. homogenní směs heterogenní směs kapalina pevná látka plyn roztok rozpustný nerozpustný filtrace sedimentace teplota varu gravitační síla rozpustnost filtrační papír 15. P Příloha č 1 k pracovnímu listu z chemie č. 1 Stránka 1 z 1

13 Chemistry Separation methods of mixtures Attachment 2 Key to the student s worksheet (teacher s file) Task 1 (word list): 1. dělící metoda a) solubility 2. homogenní směs b) gravitational force 3. heterogenní směs c) filter paper 4. kapalina d) soluble 5. pevná látka e) heterogeneous mixture 6. plyn f) dissoluble 7. roztok g) liquid 8. rozpustný h) gas 9. nerozpustný i) solid 10. filtrace j) sedimentation 11. sedimentace k) filtration 12. teplota varu l) separation method 13. gravitační síla m) homogenous mixture 14. rozpustnost n) boiling point 15. filtrační papír o) solution Czech English Solution 1. dělící metoda l) separation method 1. l) 2. homogenní směs m) homogenous mixture 2. m) 3. heterogenní směs e) heterogeneous mixture 3. e) 4. kapalina g) liquid 4. g) 5. pevná látka i) solid 5. i) 6. plyn h) gas 6. h) 7. roztok o) solution 7. o) 8. rozpustný d) soluble 8. d) 9. nerozpustný f) dissoluble 9. f) 10. filtrace k) filtration 10. k) 11. sedimentace j) sedimentation 11. j) 12. teplota varu n) boiling point 12. n) 13. gravitační síla b) gravitational force 13. b) 14. rozpustnost a) solubility 14. a) 15. filtrační papír c) filter paper 15. c) Příloha č 3 k pracovnímu listu z chemie č. 1 Stránka 1 z 1

14 Chemistry Separation methods of mixtures Attachment 3 Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation) Name: Lesson in class: Date: Část 1 Plán a struktura hodiny A N Podařilo se mi dodržet plán hodiny? Splnili jsme cíle, které jsem pro hodinu stanovil / a? Podařilo se mi vyvážit obsahovou a jazykovou složku? Musel / a jsem někde zrychlovat / nastavovat? Kde? Dodržel / a jsem plánované pořadí aktivit? Zařadil / a jsem závěrečnou reflexi? Byla adekvátně dlouhá? Kdybych plánoval / a tutéž hodinu znovu, měnil/a bych plán? Jak? Budu muset změnit plán navazující hodiny? Průběh hodiny, úkoly, aktivity A N Která aktivita vyšla přesně tak, jak jsem měl / a v plánu? Která nevyšla podle plánu? Co k tomu vedlo? Jak jsem to řešil / a? Napadá mě teď jiné možné řešení? Se kterou aktivitou měli žáci problémy? Byly jejich problémy jazykové nebo se týkaly obsahu? Jak je řešili? Rozuměli instrukcím? Jak řešili případné obtíže? Potřebovali někde mou pomoc vice, než jsem čekal / a? Kde? Jak reagovali na různé způsoby prezentace? Který zafungoval nejlépe? Který byl nejhůře přijat? Který zafungoval jinak, než jsem očekával / a? Dařilo se mi monitorovat práci žáků? Narušilo něco průběh hodiny tak, že bylo nutné přerušit aktivitu? Co to bylo? Bylo to nevyhnutelné? Jak se dařilo navázat? Jaké bylo chování žáků? Ve kterých fázích pracovali podle očekávaní? Příloha č 3 k pracovnímu listu z chemie č. 1 Stránka 1 z 2

15 Chemistry Separation methods of mixtures Attachment 3 Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation) Část 2 Jazyk A N Jak velký prostor pro komunikaci žáci dostali? Se kterými výrazy/strukturami měli žáci problémy? Jak jim s tím mohu pomoci? Které výrazy vnímali jako klíčově? Nevynechali některý? Převažovala komunikace v mateřském nebo cizím jazyce? Musel / a jsem se někdy uchýlit k mateřskému jazyku, i když jsem to původně neplánoval / a? Kdy? Žákovské reflexe A N Dokázali žáci formulovat klíčové body hodiny? Jak jim v tom příště pomoci? Jaké problémy popisovali? Jak jim předcházet? Kterou aktivitu zmiňovali jako snadnou/složitou? Odpovídá to mým původním očekáváním? Jaká témata zmiňovali jako související a jak tuto informaci mohu využit v plánování dalších hodin? Já A N Dělo se mimo výuku něco, co mohlo můj dnešní výkon ovlivnit? Co? Jaký pocit mam z celé hodiny? Ostatní: Datum, podpis: Příloha č 3 k pracovnímu listu z chemie č. 1 Stránka 2 z 2

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ PREZENTACE V ANGLIČTINĚ aneb The more languages you speak, the better! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body, o čem to bude

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Systém ERP spuštěn ERP System Running Docházkové terminály v provozu Attendance Terminals in Operation Teambuilding

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

Číslo: 53. únor 2013. Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100

Číslo: 53. únor 2013. Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100 Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100 Číslo: 53 únor 2013 Z občasníku vybíráme: Úvodník vedení školy Představujeme vyučující anglického jazyka Výsledky SCIO

Více