CZ.1.07/1.3.04/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.07/1.3.04/04.0017"

Transkript

1 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/ CLIL Chemie

2 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 1 Vyučovací předmět Chemie (Chemistry) Ročník 1. Časová dotace 2 hod. týdně Téma Dělící metody směsí Separation methods of mixtures Cíl vyučovací hodiny Klíčová kompetence Získat přehled o základních dělících metodách. Vysvětlit princip vybraných metod. Uvádět konkrétní příklady dělení směsí, včetně příkladů z domácnosti a praxe. Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Průřezová témata Mediální výchova Environmentální výchova Osobnostní a sociální výchova Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti Znalost pojmů chemická látka a směs. Znalost pojmů homogenní a heterogenní směs. Znalost principů některých dělících metod ze ZŠ např. filtrace, sedimentace. Zpracovala: Mgr. Jana Hlaváčková Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 1 z 10

3 Očekávané výstupy Žák: - vyjmenuje dělící metody směsí, - popíše vybrané dělící metody, - uvede příklady využití dělících metod v domácnosti a v praxi. Slovní zásoba pro výuku v angličtině Společenské fráze: Pozdravy Dobrý den, posaďte se. Dobré ráno/odpoledne, všem! Na shledanou v pondělí/úterý/ atd.! Brzy na shledanou! Mějte se hezky! Omluvy a promíjení: Velice se omlouvám. Omlouvám se za zpoždění. To byla moje chyba. Promiňte, zapomněl jsem udělat domácí úkol. Promiňte, zapomněl jsem doma knížku. To je v pořádku. Dobře, ale už to nedělej. To nic. To nevadí. To nic. (reakce na omluvu) Nic si z toho nedělej (reakce na omluvu). Promiňte, nerozuměl jsem. Děkování: Děkuji. Moc děkuji. Díky moc. Není zač (odpověď na poděkování). Není zač (odpověď na poděkování). Není zač (odpověď na poděkování). Děkuji za utření tabule (bílé/černé). Expected outcomes / objectives: The learner is able to: - list separation methods of mixtures, - describe chosen separation methods, - give examples of using of separations methods in a household and in practice. Word list for teaching in English Social rituals: Greetings Hello, please sit down. Good morning/afternoon, everybody! See you on Monday/Tuesday/ etc.! See you soon! Have a nice day! Apologizing and forgiving: I m very sorry. Sorry, I m late. It was my mistake. Excuse me; I forgot to do my home work. Excuse me; I left my book at home. It s OK. It s all right. OK. But don t do it again! It doesn t matter. Never mind. Don t worry (about it). Sorry, I didn t get that / catch that. Thanking: Thank you. Thank you very much. Thanks a lot You re welcome. Not at all. Don t mention it. Thank you for cleaning whiteboard / blackboard. Fáze hodiny: Kontrola docházky Kdo chybí? Jsou tu všichni? Proč jdete pozdě? Kde je vaše třídní kniha? Vezmi prosím třídnici do 6B/do druhé skupiny. Unit stages: Checking attendance Who is missing? Is everybody here? Why are you late? Where is your register/register book/class book? Take the register to 6B/to another group, please. Zahájení hodiny Přestávka skočila a můžeme hned začít. Můžeme začít. Naše dnešní téma je Zkontrolujeme si domácí úkol. Opening lesson The break is over and we can start right now. We can begin. Our topic for today is... Let s check your homework. Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 2 z 10

4 Dnes budeme mluvit o Závěr hodiny Je čas skončit naši hodinu. To je pro dnešek vše, díky. Pracovali jste velmi dobře. Za domácí úkol máte Nezapomeňte udělat domácí úkol. Dělení hodiny Na začátku hodiny Dnes bych rád Dnes se budeme učit o Budeme se učit o Na konci hodiny budete umět/budete schopni Nejdříve Nejdříve několik slov o vašem domácím úkolu Začneme s Na začátek / Začneme s Teď je čas na Teď si prosím vezměte paír. Dále (my) / Poté / Potom (my) Později uděláme nějaká cvičení / nějaké cvičení Nakonec (my) / Na konci hodiny Řízení třídy: Žádosti Přečti ten text, prosím. Můžeš odpovědět na mou otázku? Můžeš to zopakovat? Rozsviť, prosím. Zhasni, prosím. Organizování třídy Posaďte se do dvojic. Sedněte si po jednom. Kdo má službu? Když znáte odpověď, zvedněte ruku. Sedni si do první řady. Today we are going to speak about... Closing lesson It s time to finish our lesson. That s all for today, thank you. You worked very well. Your homework is... Don t forget to do your homework. Sequencing lesson At the beginning of the lesson... Today I would like to... Today we will learn about We are going to learn about At the end of the lesson you ll be able to First of all we... Firstly, a few words about your homework... We start with... To begin with.../ Let s start with... Now it s time for... Now please take a sheet of paper. Next we.../after that.../ Then we... Later (on) we are going to do some exercises / an exercise. Finally we.../ At the end of lesson.. Class management: Requests Can you read the text, please? Can you answer my question? Can you say that again? Switch on / turn on the light, please. Switch of /turn of the light, please. Organizing the class Sit in pairs. Sit one by one. Who is on duty in class? If you are ready to answer, put your hand up. Sit in the first row. Příkazy Otevřete učebnice na str. 65. Zavřete učebnice/sešity. Ukončete práci. Nakresli/zopakuj/odpověz. Udělejte cvičení 10 na str. 25. Za jednu minutu napište co nejvíce slov. Napište to na tabuli. Napiš Nedívej se na odpovědi. Chci, abyste to dodělali doma. Nebavte se! Nedělejte hluk! Commands Open your book at page 65. Close your books, exercise books. Finish your work. Draw/repeat/answer. Do exercise 10 on page 25. Write as many words as possible in one minute. Write it on the board. Write down... Don t look at the answers. I want you to finish this off at home. Don t chat. Don t be noisy! Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 3 z 10

5 Párová a skupinová práce Budete pracovat ve dvojicích / ve skupinkách po třech. Pracuj s partnerem ve dvojici. Teď pracujte ve dvojicích. Utvořte (tři) skupiny. Pracujte samostatně. (více možností pro pokyn pracujte samostatně mn. č.) Teď jste na řadě vy. Počkej, až na tebe přijde řada. Rozdávání a vybírání materiálů Dám vám nějaké handouty (podklady). Dejte mi sešity / testy Můžete rozdat ty testy/podklady? Rozdej ty testy. Rozdejte to, prosím. Dnes mám pro vás nějaké pracovní listy. Bohužel nemám dost kopií. (obávám se, že nemám dost kopií). Můžeš se podělit s Petrem. Pošli ty testy dozadu. Vezmi si jeden a pošli je dál. Má každý jeden? Můžete si je nechat (materiály, testy, apod.) Ten handout si nechte. Vezměte si domácí úkol/sešity. Chci ty písemky zpátky. Seber testy, prosím. Teď mi, prosím, dejte testy. Odevzdejte sešity/testy. Odevzdali všichni testy? Výklad a procvičování: Výklad Dnes budeme mluvit o Dnes budeme opakovat Můžeme si rychle zopakovat Toto je velmi důležité si zapamatovat. Tady jsou nějaká nová slovíčka. Nyní vám řeknu nějaká nová fakta o (dvě možnosti, jak přeložit do aj) Zapamatujte si to. První příklad této metody/ použití/ atd. je Další příklad je Podíváme se na to podrobněji. Všimněte si, že Nepleťte si X a X. Jaký je rozdíl mezi A a B? Co mají tyto metody / postupy / atd. společného? Shrneme si to. Pair-work a and group-work I want you to work in pairs / small groups of three. Work with your partner. Now work in pairs. Make (three) groups. /make up groups. Work on your own. / Everybody work individually. /Work by yourselves (pl.). It s your turn now. Wait for your turn. Distributing and collecting materials I will give you some handouts. Give me your exercise books / tests... Could you give out/pass out the tests/handouts? Hand out the papers. Spread it around, please. I have some worksheets to hand round today. I m afraid I haven t got / there aren t enough copies. Could you share with Peter, please? Pass these papers back please. Take one and pass them on. Has everybody got one? They re for you to keep (handouts, tests, etc.) Keep this handout. Pick up your homework / exercise books. I want the papers back. Collect your test, please. Now, give me your tests, please. Hand in exercise books/tests. Have you all handed your tests in? Presentation and practice: Presentation Today we are going to talk about... Today we will revise... We can do some quick revision of... This is very important to know. Here are some new words. Now I am going to tell you / I will tell you some new facts about... Remember it. The first example of/for this method /usage / etc. Is... The another example is... Let s look at it in more detail. Note that... Do not confused X and Y. What is the difference between A and B? What do these methods /procedures / etc in common? Let me sum this up. Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 4 z 10

6 Uvedení nové aktivity Teď si procvičíme Budeme procvičovat / budeme se učit Je nutné procvičit Naše nové téma je Podívejte se na handout / na stranu XY / na cvičení A / atd. Otočte na stranu XY a uděláme cvičení B. Přesuneme se na cvičení C / úkol 2 / atd. Pojďme na cvičení D / úkol 3 / atd. Vyberte si jeden z nich. Až to uděláte (budete mít hotovo), můžete pokračovat s V neposlední řadě uděláme cvičení E. Instruování Přečtete si cvičení A / odstavec 1 / článek na straně XY / první řádek / ten text / příklad / atd. Podívejte se na Pozorně si prostudujte příklad v učebnici. Přečtete, co máme za úkol. Přečtete si instrukce k této úloze. Přečtěte, co máme s tím cvičením dělat. Zopakujte to. Udělejte to podle zadání/instrukcí. Doplňte vynechávky / mezery. Doplňte chybějící slova / čísla-údaje / počty. Použijte slova v závorkách. Spojte slova z prvního sloupečku se slovy z druhého sloupečku. Popište tento graf / schéma / obrázek. Odpovězte na mé otázky. Odpovídejte celou větou. Začněte tímto cvičením. Dodělejte to doma. Rychle! / Honem! /Udělejte to rychle! Podtrhněte /zakroužkujte správnou odpověď. Zatrhněte / zakřížkujte správnou odpověď. Zkontrolujeme odpovědi / řešení. Jeden po druhém. Zkuste to někdo jiný. Pracujte svým vlastním tempem. Nespěchejte. Domácí úkol: Introducing a new activity We are now going to practise... We will practise /learn... It is necessary to practise... Our new topic is... Look at the handout / at page XY / at exercise A / etc. Turn to page XY and we will do exercise B. Let s move to exercise C / task 2 / etc. Let s go on to exercise D / task 3 / etc. Choose one of them. When you have done that, you can continue with... Last but not least we will do exercise E. Giving instructions Read exercise A / paragraph 1 / article on page XY / line 1 / the text / the example / etc. Look at... Study carefully the example in your textbook. Read what the task is, please. Read the instructions to the task. Read what we are supposed to do with the task. Say it once again. Follow the instructions. Fill in the blanks / gaps. Supply the missing words / figures /numbers. Use the words in brackets. Match the words from the first column with the words from the second column. Describe this graph / diagram / picture. Give answers to my questions. Answer in whole sentences. Star with this exercise. Finish it at home. Be quick! / Quickly! / Do it quickly! Underline / circle the right answer. Tick / cross the right answer. Let s check the answers / the solutions. In turn. / Take it in turns. / One at one. Someone else, try it. Work at your own pace. Take your time. Homework: Kontrola domácího úkolu Připravte si domácí úkoly. Máte domácí úkol? Byl (tam) nějaký problém? / byly nějaké (tam) nějaké problémy? Zkontrolujeme si domácí úkol. Zkontrolujeme si domácí úkol. Ukažte mi svůj úkol. Dejte mi svůj domácí úkol. Checking homework Prepare your homework. Have you got your homework? Was there a problem? / Were there any problems? Let s check our homework. We will check your homework. Let me see your homework. / Show me your... Give me your homework. Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 5 z 10

7 Udělal jsi / udělali jste domácí úkol sám / sami bez pomoci? Teď opravíme domácí úkol. Připravte si domácí úkol a zkontrolujte si ho se sousedem. Vyměňte si úkol se sousedem a opravte si chyby. Podle tabule si opravte domácí úkol. Vyberte domácí úkoly a položte mi je na stůl. Zadání domácího úkolu Váš domácí úkol na příští hodinu je Váš písemný domácí úkol je Toto cvičení / úkol / atd. je váš domácí úkol. Vaším úkolem je nakreslit schéma / aparaturu Dneska vám nedám žádný domácí úkol. Vyjadřování pocitů a postojů: Zlost, překvapení, nespokojenost Byl jsem s vašimi výsledky dost nespokojený. Měl jsem z vašich výsledků radost. Musíte pracovat pilněji. To nebylo / bylo moc dobré. Myslíš to vážně? Zkus to udělat ještě jednou, bude to lepší. Rozhodně se můžeš zlepšit. Souhlas, nesouhlas To je správně. Souhlasím / nesouhlasím s tebou. Velmi dobře! /Zcela správně. Tak ne. / Bohužel ne. To je v pořádku. Radost, nespokojenost Skvělé! (mnoho způsobů) To je škoda! Mám / nemá radost z vaší práce. To je od tebe moc hezké. Udělali jste velký pokrok. To nebylo moc dobré. Příště zkus pracovat lépe. No, mohlo by to být lepší. Jsem s tím spokojen / mám z toho radost. To nemohu přijmout. Je to opsané z internetu. TIP / RADA ke slovní zásobě pro výuku v angličtině! Zvýrazněte si fráze, které používáte nebo byste chtěli používat v hodinách chemie v angličtině. Did you do your homework all by yourself / yourselves without help? Now we will correct your homework. Prepare your homework and check it with your partner. Exchange your homework with your neighbour and correct the mistakes. Correct your homework from the whiteboard. Collect your homework and put it on my desk. Setting homework Your homework for the next lesson is... Your written homework is... This exercise / task / etc. Is your homework. Your task is to draw diagram / lab apparatus... I m not going to set any homework this time. Expressing feelings and attitudes: Anger, surprise, disappointment I was quite disappointed with / at your results. I was delighted by / with your results. You must work harder. That wasn t / was very good. Are you serious? Try to do it once more. It will be better. There s room for improvement. Agreement, disagreement That s right / correct. I agree / don t agree with you. Very good! / Quite right! Not really. / Unfortunately not. That s OK. Pleasure, displeasure How nice. / Perfect! / Beautiful! / Fantastic! / Great! / That s very good. / Excellent! / A good job! / Well done! What a pity / a shame! I am / am not pleased with your work. Hats very kind of you. You have made a lot of progress. That wasn t very good. Try harder next time. Well, it could be better. I am happy with it. I can t accept it. It s copied from the Internet. TIP on using of word list for teaching in English! Highlight phrases you use or would like to use in Chemistry lessons in English. Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 6 z 10

8 Specifická slovní zásoba pro tuto hodinu Klíčová slova Metody dělení směsí Filtrace Sedimentace Extrakce Destilace Heterogenní Homogenní Částice Tekutina Pevná (látka) Kapalná (látka) Plynná (látka) Suspenze Roztok Filtr Filtrát Mřížovitá struktura Gravitace Gravitační síly Odpadní voda/y Čištění odpadních vod Rozpustnost Rozpouštědlo rozpustný Louhování/vyluhování Bod varu Odpařovat Kondenzovat (ochlazovat páry) Ropa Dehet Zkapalněný vzduch Ovocná pálenka Specific word list for this lesson Key words Separation methods of mixtures Filtration Sedimentation Extraction Distillation Homogenous Heterogeneous Particle Fluid Solid (substance) Liquid (substance) Gaseous (substance) Suspension Solution Filter Filtrate Lattice structure Gravity Gravitational forces Waste water Waste water treatment Solubility Solvent soluble Infusing Boiling point Evaporate Condensate (Crude) oil / petroleum Tar Liquefied air Fruit liquor Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 7 z 10

9 Pomůcky a materiály - Bílá tabule, barvené fixy - Popř. interaktivní tabule s přístupem na Internet (školní moodle kurzy atd.) - Písemné / tištěné podklady: tento pracovní list pro učitele včetně přílohy pracovní list žáka - Školní sešity, učebnice chemie (Blažek J., Fábini J.) Popis vyučovací hodiny V této hodině se žáci seznámí s vybranými separačními metodami homogenních a heterogenních směsí. Žáci budou schopni vysvětlit principy těchto metod a budou schopni uvádět příklady separačních metod v domácnosti i v praxi. Osnova zahájení hodiny (5 min.) brainstorming dělení směsí a jeho vyhodnocení (5 min.) vysvětlení vybraných separačních metod: filtrace, sedimentace, extrakce, destilace (20 min.) Dělící metody směsí pracovní list žáka (5 min.) Vyhodnocení pracovních listů žáků (5 min.) Zadání domácího úkolu a shrnutí a reflexe hodiny (5 min.) Požadovaný čas 1 vyučovací hodina = 45 minut Aktivity po vyučovací hodině Zadání domácího úkolu do kurzu chemie v moodle. Vložení zápisu z interaktivní tabule z této hodiny chemie do kurzu chemie v moodle. Pedagogický (reflektivní) deník hodnocení hodiny: Hodnocení proveďte co nejdříve po vyučovací hodině. Teaching aids and materials - Whiteboard, coloured markers - Alternatively interactive board with Internet access (school moodle courses, etc.) - Written / printed handouts: this teachers worksheet incl. students worksheet (enclosed) - Students exercise books, Chemistry text book (Blažek J., Fábini J.) Lesson description In this lesson students learn about chosen separation methods of homogenous and heterogeneous mixtures. The students will be able to explain principles of these methods and to give examples of separating methods in a household and in practice. Concepts /outlines Opening the lesson (5 min.) Brainstorming separation of mixtures and its evaluation (5 min.) Explanation of chosen separation methods: filtration, sedimentation, extraction, distillation (20 min.) Separation of mixtures student s worksheets (5 min.) Evaluation of student s worksheets (5 min.) Homework setting and lesson summarizing and reflection (5 min.) Time required 1 lesson = 45 minutes Activities after the lesson Homework setting in the chemistry course on moodle Putting of the lesson recording from the interactive board on moodle Chemistry course. Pedagogical reflective journal (lesson evaluation: Do the evaluation after the lesson as soon as possible. Postup vyučovací hodiny 1) Zahajte hodinu, zapište do třídní knihy, zkontrolujte úkoly a oznamte téma dnešní hodiny. 2) Napište separation na tabuli a požádejte studenty, aby odhadli český význam tohoto slova (dělení, oddělování). Pak napište separation methods of mixtures na tabuli a nechte studenty vymýšlet synonyma Lesson procedure 1) Open the lesson, write into the register book, check last homework, and announce the topic of today s lesson. 2) Write separation on the whiteboard and ask students to guess the Czech meaning of this word. Then write separation methods of mixtures on the whiteboard and let students brainstorm synonyms and ask them Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 8 z 10

10 k tomuto spojení formou brainstormingu a nechte je zapisovat slova na tabuli (např. filtrace, destilace, sedimentace, extrakce, sublimace, vypařování, odstřeďování, třídění, atd.). Na závěr opravte pravopisné chyby, jeli to zapotřebí. Pokud žáci nejsou schopni nalézt vhodné slovo pro nějakou metodu v angličtině, povzbuďte je, aby ho řekli v češtině a dle potřeby jej přeložte. 3) Zahajte výklad a vysvětlete principy vybraných separačních metod: filtrace, sedimentace, extrakce a destilace. Uveďte jednoduché příklady využití dělících metod v praxi. Filtrace: mechanická separační (dělící) metoda pro heterogenní směsi - suspenze. Proces odstranění pevné složky z tekutiny (kapaliny nebo plynu) pomocí filtrační přepážky (filtru). Přes mřížovitou strukturu filtru projdou jen tekutiny a malé pevné částice (filtrát). Velké částice zůstanou zadrženy na filtru / ve filtru Příklady použití: úprava pitné vody (odstranění mechanických částic), úprava vzduchu pro ventilaci (odstranění mechanických částic, prachu a bakterií) Sedimentace: Mechanická separační metoda pro heterogenní směsi suspenze. Proces odstranění pevných částic z tekutiny (kapaliny nebo plynu) pomocí gravitačních sil (gravitace). Příklady použití: čištění odpadních vod (odstranění hrubých nečistot) Extrakce: Dělící metoda založená na rozpustnosti určité látky v kapalině. Někdy nazývána jako louhování. Dělení látek, z nichž jedna je rozpustná ve vhodném rozpouštědle. Extrakce může probíhat z pevné fáze kapalinou nebo z kapalné fáze jinou kapalinou. Příklady použití: výroba rostlinných olejů (z olejnatých semen a plodů), zpracování parfémů, výroba bionafty (bio-paliva) Destilace: Dělící metoda kapalných homogenních směsí založená na rozdílném bodu varu jednotlivých složek (látek). Látka s nižším bodem varu je při zahřívání odpařována a dále kondenzována v chladiči. to write synonyms on the white board (e.g. filtration, distillation, sedimentation, extraction, sublimation, evaporation, centrifugation, sorting, etc.). At the end correct spelling mistakes if necessary. If the students aren t able to find the correct word for a method in English, encourage them to say this word in Czech and translate it into English if necessary. 3) Start with the presentation and explain principles of chosen separation methods: filtration, sedimentation, extraction a distillation. Give simple examples of separation methods in practice. Filtration: a mechanical separation method of heterogeneous mixtures - suspensions. A process of removing of solids from fluids (liquids or gases) by passing through a filter. Only fluids and small solid particles can pass through the lattice structure of the filter (filtrate). Big solid particles remain on / in the filter. Examples of using: filtration of drinking water (removing of mechanical particles), filtration of ventilation air (removing of mechanical particles, dust and bacteria) Sedimentation: a mechanical separation method of heterogeneous mixtures suspensions. A process of removing of solid particles from fluids (liquids or gases) by gravitational forces (gravity). Examples of using: waste water treatment (removing of rough dirt) Extraction: A separation method based on the solubility of a specific substance in liquid. Sometimes called infusing. A separation of two substances where one of substances is soluble in a suitable solvent. The extraction can be done from solid into liquid or from liquid into liquid. Examples of using: the production of vegetable oils (from oil seeds and fruits), processing of perfumes, production of biodiesel Distillation: A separation method of liquid homogenous mixtures based on a different boiling point of particular components (substances). A substance with a lower boiling point is Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 9 z 10

11 Příklady použití: destilace ropy a dehtu, výroba destilované vody, destilace ovocných pálenek, destilace zkapalněného vzduchu 4) Rozdejte pracovní listy žáka (příloha č. 1 k pracovnímu listu z chemie č. 1). Nechejte žákům čas si pracovní listy prohlédnout a zeptejte se, zda rozumí zadání. Pokud ne, vysvětlete a nechejte je úkol provést. 5) Po pětiminutovém limitu zkontrolujte společně se žáky jejich řešení, dle potřeby opravte. Použijte ke kontrole přílohu č. 2 k tomuto pracovnímu listu (můžete s ní pracovat na interaktivní tabuli, kreslit spojení, zvýrazňovat apod.). 6) Zadejte domácí úkol a spolu s žáky shrňte nejdůležitější fakta. Domácí úkol: Vysvětlete, jaké dělící metody používáme v domácnosti při přípravě turecké kávy, čaje ze sypaných lístků a při vysávání. Uveďte alespoň další 2 příklady dělení směsí z domácnosti a vysvětlete. Úkol proveďte písemně v moodle kurzu. 7) Sdělte žákům, že probranou látku si mohou v českém jazyce přečíst v učebnici (Blažek J., Fábini J.) na str Přílohy Příloha 1: Pracovní list (PLŽ) žáka Dělení směsí Příloha 2: Klíč k řešení k pracovnímu listu žáka Dělení směsí (soubor pro učitele) Příloha 3: Pedagogický (reflektivní) deník (hodnocení hodiny) evaporated during the heating and condensed in a condenser. Examples of using: distillation of petroleum and of tar, production of distillate water, distillation of fruit liquors, distillation of liquefied air. 4) Distribute student s worksheets (attachment No. 1 to the chemistry worksheet No. 1). Let them to go through the worksheets and ask them if they understand the task. If not, explain and let them do this task. 5) After 5 min limit check students solutions together, if necessary check the false ones. Use attachment No. 2 to this worksheet (you can work with this attachment on an interactive board, you can draw matching, highlight etc.). 6) Set homework and summarize the most important facts with students. Homework: Explain which separation methods we use in a household when we prepare Turkish coffee, tea from tea leaves and when we do the vacuuming. Give at least 2 other examples of mixture separation in a household and explain. Do this homework in written form on moodle. 7) Inform students they can read in Czech about the topic of today s lesson in the text book (Blažek J., Fábini J.) on page Attachments Attachment 1: Student s worksheet (SWS) Separation of mixtures Attachment 2: Key to the student s worksheet (SWS) Separation of mixtures (teacher s file) Attachment 3: Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation) Použitá literatura BETÁKOVÁ, L. Angličtina učitele angličtiny. Plzeň: Fraus, ISBN X. BLAŽEK, J.; FABINI, J. CHEMIE PRO STUDIJNÍ OBORY SOŠ A SOU NECHEMICKÉHO ZAMĚŘENÍ. 5. vydání. Praha: SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, ISBN FOX, G.; MAYOR, M.; RUNDELL, M., aj. MACMILLAN English DICTONARY FOR ADVANCED LEARNERS. Oxford: Macmillan Education, ISBN ŠMÍDOVÁ, T.; TEJKALOVÁ, L.; VOJTKOVÁ, N. CLIL ve výuce. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, ISBN UPLOADER, S. Separation of mixtures. Verze 1.1 [online] [cit ]. Dostupné na: < Pracovní list z chemie č. 1 Stránka 10 z 10

12 Chemistry Separation methods of mixtures Attachment 1 Student s worksheet Name: Class: Date: Task 1 (word list): Match the English equivalent from the second column with the Czech words from the first column regarding the topic separation methods of mixtures (the first example is done for you: 1l.). Than write correct words and solution in the table (the first example is done for you in line 1). 1. dělící metoda a) solubility 2. homogenní směs b) gravitational force 3. heterogenní směs c) filter paper 4. kapalina d) soluble 5. pevná látka e) heterogeneous mixture 6. plyn f) dissoluble 7. roztok g) liquid 8. rozpustný h) gas 9. nerozpustný i) solid 10. filtrace j) sedimentation 11. sedimentace k) filtration 12. teplota varu l) separation method 13. gravitační síla m) homogenous mixture 14. rozpustnost n) boiling point 15. filtrační papír o) solution Czech English Solution 1. dělící metoda l) separation method 1. l) 2. homogenní směs heterogenní směs kapalina pevná látka plyn roztok rozpustný nerozpustný filtrace sedimentace teplota varu gravitační síla rozpustnost filtrační papír 15. P Příloha č 1 k pracovnímu listu z chemie č. 1 Stránka 1 z 1

13 Chemistry Separation methods of mixtures Attachment 2 Key to the student s worksheet (teacher s file) Task 1 (word list): 1. dělící metoda a) solubility 2. homogenní směs b) gravitational force 3. heterogenní směs c) filter paper 4. kapalina d) soluble 5. pevná látka e) heterogeneous mixture 6. plyn f) dissoluble 7. roztok g) liquid 8. rozpustný h) gas 9. nerozpustný i) solid 10. filtrace j) sedimentation 11. sedimentace k) filtration 12. teplota varu l) separation method 13. gravitační síla m) homogenous mixture 14. rozpustnost n) boiling point 15. filtrační papír o) solution Czech English Solution 1. dělící metoda l) separation method 1. l) 2. homogenní směs m) homogenous mixture 2. m) 3. heterogenní směs e) heterogeneous mixture 3. e) 4. kapalina g) liquid 4. g) 5. pevná látka i) solid 5. i) 6. plyn h) gas 6. h) 7. roztok o) solution 7. o) 8. rozpustný d) soluble 8. d) 9. nerozpustný f) dissoluble 9. f) 10. filtrace k) filtration 10. k) 11. sedimentace j) sedimentation 11. j) 12. teplota varu n) boiling point 12. n) 13. gravitační síla b) gravitational force 13. b) 14. rozpustnost a) solubility 14. a) 15. filtrační papír c) filter paper 15. c) Příloha č 3 k pracovnímu listu z chemie č. 1 Stránka 1 z 1

14 Chemistry Separation methods of mixtures Attachment 3 Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation) Name: Lesson in class: Date: Část 1 Plán a struktura hodiny A N Podařilo se mi dodržet plán hodiny? Splnili jsme cíle, které jsem pro hodinu stanovil / a? Podařilo se mi vyvážit obsahovou a jazykovou složku? Musel / a jsem někde zrychlovat / nastavovat? Kde? Dodržel / a jsem plánované pořadí aktivit? Zařadil / a jsem závěrečnou reflexi? Byla adekvátně dlouhá? Kdybych plánoval / a tutéž hodinu znovu, měnil/a bych plán? Jak? Budu muset změnit plán navazující hodiny? Průběh hodiny, úkoly, aktivity A N Která aktivita vyšla přesně tak, jak jsem měl / a v plánu? Která nevyšla podle plánu? Co k tomu vedlo? Jak jsem to řešil / a? Napadá mě teď jiné možné řešení? Se kterou aktivitou měli žáci problémy? Byly jejich problémy jazykové nebo se týkaly obsahu? Jak je řešili? Rozuměli instrukcím? Jak řešili případné obtíže? Potřebovali někde mou pomoc vice, než jsem čekal / a? Kde? Jak reagovali na různé způsoby prezentace? Který zafungoval nejlépe? Který byl nejhůře přijat? Který zafungoval jinak, než jsem očekával / a? Dařilo se mi monitorovat práci žáků? Narušilo něco průběh hodiny tak, že bylo nutné přerušit aktivitu? Co to bylo? Bylo to nevyhnutelné? Jak se dařilo navázat? Jaké bylo chování žáků? Ve kterých fázích pracovali podle očekávaní? Příloha č 3 k pracovnímu listu z chemie č. 1 Stránka 1 z 2

15 Chemistry Separation methods of mixtures Attachment 3 Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation) Část 2 Jazyk A N Jak velký prostor pro komunikaci žáci dostali? Se kterými výrazy/strukturami měli žáci problémy? Jak jim s tím mohu pomoci? Které výrazy vnímali jako klíčově? Nevynechali některý? Převažovala komunikace v mateřském nebo cizím jazyce? Musel / a jsem se někdy uchýlit k mateřskému jazyku, i když jsem to původně neplánoval / a? Kdy? Žákovské reflexe A N Dokázali žáci formulovat klíčové body hodiny? Jak jim v tom příště pomoci? Jaké problémy popisovali? Jak jim předcházet? Kterou aktivitu zmiňovali jako snadnou/složitou? Odpovídá to mým původním očekáváním? Jaká témata zmiňovali jako související a jak tuto informaci mohu využit v plánování dalších hodin? Já A N Dělo se mimo výuku něco, co mohlo můj dnešní výkon ovlivnit? Co? Jaký pocit mam z celé hodiny? Ostatní: Datum, podpis: Příloha č 3 k pracovnímu listu z chemie č. 1 Stránka 2 z 2

CLIL Nauka o materiálu

CLIL Nauka o materiálu Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Nauka o materiálu Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Metoda CLIL. Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION

Metoda CLIL. Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION Metoda CLIL Anglický jazyk - chemie Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION Metodický list PaedDr. Jitka Voráčová Tato práce vznikla jako výstup vzdělávacího programu: Projekt CLIL Obsahově

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA HEALTH MATERIALS FOR STUDENTS

ZDRAVOTNÍ RIZIKA HEALTH MATERIALS FOR STUDENTS ZDRAVOTNÍ RIZIKA HEALTH MATERIALS FOR STUDENTS A. Questions for conversation - ask the questions in pairs, take notes, then tell the class about your classmate: 1. What does a healthy lifestyle mean to

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Skripta k poslechovému kurzu

Skripta k poslechovému kurzu Skripta k poslechovému kurzu Obsah Slovesa pro začátečníky blok první slovní zásoba poslouchejte!... 2 Slovesa pro začátečníky blok první slovní zásoba přeložte!... 3 Slovesa pro začátečníky blok první

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6

Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6 Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6 1.Find the hidden words in the word search and write their meaning: A O U P T

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t :

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-20 Z á k l a d o v ý t e x t : Caren: High Wings, Caren speaking, how can I help you? John: Hello,

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky - Základy Můžete mi pomoci, prosím? Pro zeptání se na pomoc Mluvíte? Pro zeptání se, zda člověk mluví Mluvíte _[language]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem Nemluvím_[language]_. Pro vysvětlení,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-19 Z á k l a d o v ý t e x t : Hi Kate, I am sending greetings from London. We got here yesterday. Our

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list VY_32_INOVACE_ANJ_138 Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. - 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek.

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek. Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Ročník 5. Anotace Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : O n t h e p h o n e : Annie: Hello. 892356. Who is it? Jack: Hello. It s Jack.

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Sport, sportování a hry

Sport, sportování a hry Sport, sportování a hry Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více