Výroční zpráva za rok 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2003"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2003 Úvod Váţení přátelé, milí bratři a sestry! Jsem rád, ţe Vás mohu oslovit na stránkách této výroční zprávy. Vţdyť mnozí z Vás, kdo ji budete číst, jste nám v loňském roce pomáhali v naplňování naší vize. I v tomto roce jsme se snaţili obrátit zraky křesťanů v naší zemi za hranice našich sborů a našich aktuálních potřeb směrem k velkému Kristovu poslání: Misijní záměr Hlavní činnost Kde sloužili naši misionáři Poděkování Finanční zpráva Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen." (Mt 28, 19-20) Jak se nám to dařilo? Náš misijní záměr Motivování Kristovou láskou k národům chceme vzbuzovat zájem české církve o misijní službu a pomáhat jednotlivým křesťanům objevit své místo v Božím povolání ke světové misii. Chceme být prostředníkem mezi dlouhodobými misionáři a místním vysílajícím sborem a citlivě pomáhat tomu, aby byla pracovníku na misijním poli zajištěna všestranná podpora. Chceme být otevření ke spolupráci s dalšími misijními organizacemi. Naše hlavní činnost Koordinace podpory misionářů a humanitární pomoci Při této činnosti komunikujeme s misionáři, zajišťujeme jejich finanční podporu, věnujeme se nezbytné administrativní práci, zpracováváme modlitební témata od misionářů a poskytujeme další sluţby sborům, které misionáře vyslaly, podle jejich konkrétních poţadavků. V roce 2003 jsme takto podporovali sluţbu manţelů Dohnalových, Pitzmosových a Kršiakových v Chorvatsku, manţelů Slánských v Rusku, manţelů Tichých v Anglii, Meshacka Okumu v Keni a manţelů Böhmových ve Slovinsku. Podporovali jsme téţ manţele Andyho a Mary Ellen F., kteří se v Kanadě připravují na další nasazení s Wycliffovými překladateli Bible. To je dohromady 15 misionářů, z nichţ 13 bylo po celý rok dlouhodobě v poli. Soustřeďovali jsme také podporu na humanitární pomoc a sociální rozvoj v romských táborech na Zakarpatské Ukrajině, kterou při svých krátkodobých výjezdech předává a rozděluje Pavel Faul, pastor Křesťanského sboru Domaţlice. Byli jsme prostředníky pro ty, kteří se podíleli na práci s narkomany v Rusku, kde Vaši pomoc předával misionář Marek Slánský. Misijní víkendy a motivace V lednu 2003 jsme uspořádali misijní víkend, kde se naši dlouhodobí i krátkodobí misionáři sdíleli o svých zkušenostech. Víkend byl povzbuzením pro všechny jeho účastníky. Po celý rok jsme byli také aktivními účastníky projektu Misie je moţná, v němţ spojilo své síly několik misijních organizací. Projekt má slouţit k rozvoji misijního povědomí v českých evangelikálních sborech a k lepšímu vyuţívání existujících příleţitostí k zapojení do krátkodobé misijní sluţby i podpory dlouhodobé misijní práce. Po celý rok jsme rozesílali ový misijní oběţník, který se snaţí motivovat české křesťany pro misijní práci. Pravidelně jsme téţ připravovali stránku fondu v časopise Ţivot víry. Naši činnost jsme také propagovali na různých křesťanských akcích a konferencích a na našich webových stránkách.

2 Podpora krátkodobé misie I v roce 2003 jsme na základě grantových ţádostí podpořili několik krátkodobých misijních cest do různých zemí, například do Rumunska a Indonézie. Představitelé nadačního fondu Správní radu fondu tvořili Mgr. Jiří Preis (předseda), Ivana Šímová a RNDr. Tomáš Frantík. Funkci ředitele fondu vykonával na začátku roku Mgr. Petr Hrdina, jeho asistentkou byla Mgr. Pavla Richterová. V průběhu roku převzal funkci ředitele fondu Ing. Michal Klesnil. Kde sloužili v roce 2003 námi podporovaní misionáři? Evropa Marek Slánský Rusko - Toljatti Manţelé Slánští proţili koncem roku 2002 těţký čas, kdy přišli během těhotenství o své děťátko. Čelili také mnohým tlakům v duchovní i tělesné oblasti, zejména v oblasti vztahů ve sboru, v němţ slouţí. Uprostřed toho všeho se ale na jejich sluţbě začala zjevovat Boţí sláva. Bůh začal skrze Marka mocně otvírat dveře pro sluţbu organizace ACET v Rusku. Tato křesťanská organizace slouţí v oblasti prevence AIDS. AIDS se stává váţným problémem pro celé Rusko a také ruská církev ve své valné většině na ni není připravena. Markovi se otevřely dveře k nejvyšším představitelům několika ruských denominací. Ve spolupráci s Tomášem Řehákem, vedoucím ACET ČR, bylo uskutečněno několik významných seminářů, na nichţ byli proškoleni noví lektoři. Semináře se uskutečnily v Toljatti, Kazani, Moskvě (opakovaně), Orenburgu, Miassu a Ufě. Ve velkých nákladech mohlo být také vydáno několik knih k této problematice a zdarma distribuováno mezi křesťanské vedoucí. Tato sluţba tak dostává skutečně strategický význam pro celé Rusko. Další oblasti sluţby Slánských je Dům modliteb - zřejmě jediná organizace, která se snaţí organizovat jednotné mezidenominační modlitby za Rusko. Vydává časopis a pravidelní internetová modlitební témata. I tato sluţba uţ nabývá strategických rozměrů. Marek také slouţil jako vedoucí domácí skupinky místního sboru. K modlitbám: Ochrana zdraví, ochrana při cestách, zdraví Leny i děťátka při případném dalším těhotenství. Podpora: AC Frýdek-Místek, Křesťanské společenství Praha, Nadační fond KMS, účet u ČSOB č.: /0300, v.s. 700 Modlitební dopisy: Nadační fond KMS, Tusarova 57, Praha 7, Petr a Veronika Tichých, děti Jakub a Hana Birmingham - do roku 2005 Petr s Veronikou a dětmi Jakubem a Haničkou celý rok slouţili v Birminghamském středisku Betelu - církve pro narkomany, alkoholiky, bezdomovce a HIV pozitivní. Petr vedl chválící skupinku a začal se v této oblasti učednicky věnovat dalším lidem. Začal také pravidelně kázat na shromáţděních. Kromě toho pracoval v obchodu s nábytkem, kterým Betel financuje svou činnost. Veronika vedla skupinku vyučování základů pro nové křesťany. Oba byli během roku přijati za plnoprávné misionáře mezinárodní organizace WEC. Tiší se během roku potýkali s častými nemocemi dětí, kvůli kterým musela nakonec Veronika s dětmi přijet koncem roku do Prahy na důkladné vyšetření. U obou dětí byly diagnostikovány imunitní problémy. Nyní jsou jiţ všichni opět v Anglii a vyhlíţejí naplnění své vize - zaloţení střediska Betelu v Čechách. K modlitbám: Ochrana rodiny při velkém nasazení pro sluţbu Betelu v Anglii, růst podpory pro jejich sluţbu nyní i při budování střediska v Praze, aby Bůh v pravý čas otevřel dveře do Čech, zdraví dětí

3 Podpora: Betel Britain, Křesťanské společenství Praha, Nadační fond KMS, účet u ČSOB č.: /0300, v.s. 900 Modlitební dopisy: NF KMS, Jiřía Kateřina Dohnalovi, děti Tereza a Matyáš Chorvatsko, Rovinj Jiţ osm let ţijí Jirka a Katka s dětmi Terezou a Matyášem v istrijském městě Rovinj na jihu Chorvatska. Jirka je zde vedoucím místního sboru, který sám pomáhal zakládat. Jsou tak spolu s Pitzmosovými a Kršiakovými zřejmě jedinými českými misionáři v novodobé historii, kterým se podařilo v zahraničí zaloţit funkční sbor. Začátkem roku si Dohnalovi odpočinuli na tříměsíční dovolené v Čechách. Jirka se vrátil zpět s novým elánem do sborové práce. Po celou dobu své misijní práce v Rovinji se zaměřují na budování místních vedoucích, na duchovní boj a modlitby za situaci ve městě a v Chorvatsku, které je charakterizováno bezobsaţným lidovým náboţenstvím plným pověr na jedné straně a beznadějí a bezcílností ţivotů mladých lidí na straně druhé. Časová náročnost letní sezónní práce a vysoká nezaměstnanost jsou dalšími faktory, které ovlivňují moţnosti stabilního růstu členské základny sboru a jeho finanční soběstačnost. Radostí je práce nového staršovstva sloţeného jiţ částečně z odchovaných sluţebníků a dozrávání dalších chorvatských vedoucích domácích skupin. Během roku 2003 se podařilo rozjet sluţbu evangelizačního Koffee housu. Pravidelně jej navštěvuje jiţ několik nevěřících lidí. Zlepšovaly se vzájemné vztahy ve sboru a dařilo se víc zapojovat do sluţby místní křesťany. Začaly také práce na nových prostorách pro scházení. K modlitbám: Zdraví Jirky, Katky, Terezky i Matyáše, povolení k trvalému pobytu, pracovní povolení a v budoucnu moţnost získat státní občanství. Podpora: Křesťanské společenství Praha, sbor EC Rovinj, Nadační fond KMS, č.ú.: ČSOB /0300 v.s.200 Modlitební dopisy: Nadační fond KMS, Tusarova 57, Praha 7, Jiřía Radka Pitzmosovi, děti Vítek a Štěpánka Chorvatsko, Rovinj Jirka během roku rozjíţděl sluţbu ACET v Chorvatsku. Zatím se pobočku ACET nepodařilo zaregistrovat, ale proces registrace je započat. Měl přednášky na školách. Přednášky jsou dobře přijímány a zdá se, ţe by mohly být dobrým nástrojem k zasaţení mladých lidí. Jinak se aktivně podíleli na sluţbě v rovinjském společenství. Radka zde vede dětskou druţinu. K modlitbám: Zdraví rodiny, zvláště úleva od alergií, růst finanční podpory a průlom v celkové situaci sluţby a ţivota rodiny. Podpora: Křesťanské spol. Praha, sbor EC Rovinj, Nadační fond KMS, č.ú.: ČSOB /0300 v.s.210 Modlitební dopisy: Nadační fond KMS, Tusarova 57, Praha 7, Chorvatsko, Rovinj Jana Katka Kršiakovi Honza po celý rok vedl v rovinjském společenství chvály, na kterých se začala podílet i Katka. Kromě toho slouţil i kázáním a po část roku vedl schůzky vedoucích. Přes řadu obtíţí ve sluţbě v Rovinji vytrvávají a jsou v ní velmi poţehnaní. K modlitbám: poţehnání ve sborové sluţbě i v rodinném ţivotě, pokračování a růst podpory. Ochrana pro jejich zdraví. Podpora: Křesťanské společenství Praha, sbor EC Rovinj, sbor v Japonsku a v USA, Nadační fond KMS, č.ú.: ČSOB /0300 v.s. 220 Modlitební dopisy: Nadační fond KMS, Tusarova 57, Praha 7,

4 Petra Eva Böhmovi, děti Štěpán a Kateřina Nova Gorica, Slovinsko Petr byl dlouholetým pastorem sboru Dobrá zpráva v Jablonci nad Nisou. S manţelkou a dcerou Katkou a synem Štěpánem odjeli v roce 2000 do Slovinska, kde zaloţili malou skupinku. Prostřednictvím filmu Jeţíš, osobního svědectví a ţivota zvěstují evangelium lidem, zvláště těm na okraji společnosti. Jejich touhou je vznik sboru. Díky osobnímu nasazení i přes určitý nedostatek financí udrţují duchovně významné místo, sborové prostory na poměrně frekventovaném místě Nové Gorice. Toto Centrum evangelia je na frekventovaném viditelném místě na předměstí Nové Gorice zvaném SOLKAN ( dostupné z Nové Gorice městskou dopravou). Prostory jsou významným znamením přítomnosti evangelia ve městě, centrem pro setkávání a práci s nově příchozími i dobrou základnou pro skupinky či jednotlivce přicházející zvenku pomáhat zdejší misii. Vzhledem k místní duchovní atmosféře a vysokým cenám, včetně cen pronájmu, je Evangelijski center zázrak připravený od Pána. Pravidelné bohosluţby se konají kaţdou neděli. Od září 2002 začali Böhmovi první běh Alfa kurzů přímo u nich doma (Mají k dispozici originál videokazety a učebnice ve slovinštině). Hned v lednu 2003 pokračovali druhým během Alfy. Od května 2003 fungují domácí skupinky v Gorici a Cerknu. Ve městě také uskutečnili dvě evangelizace. Po třech letech modliteb a rozsévání se tak vytvořil základ společenství. K modlitbám: Ochrana a moudrost pro celou rodinu, proměna a sebevydání závislých lidí, dobrá spolupráce rodin těchto lidí i přesto, ţe pomoc přichází z nekatolického prostředí. Podpora: vysílající sbor Dobrá zpráva Jablonec, mezinárodní síť sborů, do které je DzJ zapojen, Nadační fond KMS, účet u ČSOB č.: /0300, v.s. 800 Modlitební zprávy: Afrika MeshackOkumu, děti Gedaliah a Marianne Keňa, Nairobi Po tragické smrti manţelky v roce 2002 zůstal Meshack sám se dvěma malými dětmi. Přesto statečně pokračoval ve sluţbě Pánu v rámci misijní organizace World Vision International. Na různých místech Keni školil pastory a křesťanské vedoucí na témata jako je sociální odpovědnost vůči světu, evangelizace či partnerské vztahy. Jeho sluţba nesla velmi dobré ovoce a byla široce přijímána. Přesto s ním však WVI v září 2003 neobnovila smlouvu a Meshack zůstal s dětmi bez prostředků. Díky obětavosti mnohých českých křesťanů, jejichţ pomoc jsme mohli zprostředkovat, jeho rodina nestrádala. Na konci roku nastoupil do nové sluţby u anglikánské misijní organizace Carlile College. Pracuje v jednom z největších chudinských slumů v Keni jménem Kibera. Ţije zde okolo 600 tisíc lidí bez základní hygieny, mnoho z nich je závislých na drogách a alkoholu. Asi 70% jich je bez práce. Meshackovým hlavním úkolem je školit další pastory, jak efektivně slouţit těmto lidem. K modlitbám: Ochrana a poţehnání rodiny, poţehnání ve sluţbě, ochrana zdraví Meshacka i dětí. Podpora: Ngong Pentecostal Church v Keni, jednotlivci v České a Slovenské republice, Nadační fond KMS, účet u ČSOB č.: /0300, v.s. 600 Modlitební dopisy: Severní Amerika Andya Mary Ellen F., syn Caleb Severní Amerika Neuvádíme celé jméno, protoţe slouţili v rámci organizace Wycliffovi překladatelé Bible v jedné ze středoasijských zemí, kde křesťané nejsou vítáni. Andy svojí sluţbou nepřímo podporoval překlad Bible do místních jazyků. Během svého pobytu se oţenil s misionářkou Mary Ellen, a od podzimu 2002 ţijí v USA a Kanadě. Studují a připravují se na další práci v rámci organizace Wycliffovi překladatelé Bible. Na počátku roku 2003 se jim narodil syn Caleb.

5 K modlitbám: důkladná příprava, neztenčení podpory, moudrost při výběru místa další sluţby Podpora: W.B.T of Canada, Nadační fond KMS, účet u ČSOB č.: /0300, v.s. 850 Modlitební dopisy - kontakt v ČR: Nadační fond KMS, Tusarova 57, Praha 7 Srdečné poděkování Děkuji všem, kdo se za nás modlíte, a všem, kdo jste v roce 2003 finančně podpořili naší sluţbu. Bez Vás bychom nemohli dělat to, co děláme. Neuvádíme zde dárce jmenovitě, neboť mnozí si to výslovně nepřejí. Děkuji Petru Hrdinovi a Pavle Richterové za jejich obětavou práci v kanceláři fondu. Petru Hrdinovi děkuji také za vedení účetnictví. Děkuji všem dobrovolným pomocníkům, zejména Lukáši Chaloupkovi za překlady do angličtiny, Kateřině Benšové za administrativní pomoc, Pavle Richterové za údrţbu webových stránek fondu a Václavu Kordulovi za rozesílání misijních oběţníků. Největší dík ale patří našemu Pánu za Jeho vedení, podporu a poţehnání. Kéţ naše práce nepřestane být závislá na Něm a kéţ Mu dělá radost. Ing. Michal Klesnil, ředitel NF KMS Finanční zpráva k Rozvaha: Výsledovka: Aktiva Kč Náklady Kč Pokladna 9.241,26 Spotřeba materiálu ,58 Bankovní účty ,46 Cestovné ,00 Poskytnuté prov. zálohy ,00 Náklady na reprezentaci 3.078,60 Daň z příjmů 152,00 Ostatní sluţby ,60 Nerozdělený zisk ,25 Mzdové náklady ,00 Aktiva celkem ,97 Zákonné soc. pojištění ,00 Ostatní soc. pojištění 2.094,00 Pasiv Kč Ostatní soc. náklady 1.540,00 Dodavatelé ,70 Úroky ,18 Ostatní závazky 354,00 Kurzové ztráty ,19 Zaměstnanci 4.013,00 Poskytnuté přísp. zúčt. mezi org. sloţ ,66 Vlastní jmění ,46 Poskytnuté příspěvky - ost ,00 organizace Fondy organizace ,92 Příspěvky soukromníkům ,86 Pasiva celkem ,08 Celkem ,67 Rozdíl ,89 Výnosy Kč Trţby z prodeje sluţeb 7.932,00 Úroky 1.213,54 Kurzové zisky 13,94 Jiné ost. výnosy 0,05 Přijaté přísp. zúčt. mezi org. sloţ ,66 Přijaté příspěvky od jiných organizací ,42 Příspěvky od soukromníků ,95 Celkem ,56

6 Zisk celkem ,89 Podle zákona musíme uvést sbory a organizace, které nás v roce 2003 podpořily částkou vyšší neţ Kč. Byly to: First baptist Church Interserve Europe Paul Toshihito Akimo sbor Křesťanské společenství Rakovník sbor Křesťanské společenství Praha sbor Křesťanské společenství Praha - region Jihovýcho sbor Křesťanské společenství Praha - region Sever sbor Křesťanské společenství Ţďár nad Sázavou neidentifikovaný sbor Křesťanských společenství Zpráva revizora NF KMS za rok 2003 Účetnictví je vedeno správně a v souladu s předpisy. Účetní uzávěrka navazuje na účetnictví. Konečný hospodářský výsledek tvoří zisk ve výši ,89 Kč. Výše nákladů na provoz v roce 2003 činila 22% z hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Tato částka splňuje limit 30% pro náklady související se správou fondu stanovený ve statutu. V roce 2003 dostávali pravidelné příspěvky Jiří Dohnal, Jiří Pitzmos, Jan Kršiak, Meshack Okumu, Petr Böhm, Petr Tichý, Marek Slánský. Jednorázový příspěvek byl vyplacen Andymu F. Pavel Faul rozděloval dvakrát humanitární pomoc v Cholmovci na Zakarpatské Ukrajině a z fondu krátkodobé misie byly vyplaceny 4 podpory v souladu s pravidly stanovenými správní radou. Nadační fond pracuje v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem. revizi provedl dne 8. května 2004 Jan Benda, revizor fondu úplné znění revizní zprávy je k dispozici v kanceláři fondu

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2013 www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 2013 Jsme vděčni především Bohu za to, že můžeme tento rok opět prezentovat výroční zprávu, což svědčí o skutečnosti,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM Klára Bětíková Vedoucí práce: Mgr. ThLic. Walerian

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Výroèní zpráva Køesťanské misijní spoleènosti za rok 2007

Výroèní zpráva Køesťanské misijní spoleènosti za rok 2007 Výroèní zpráva Køesťanské misijní spoleènosti za rok 2007 Vize KMS slouží k vzájemnému dorozumění křesťanských pracovníků, kteří usilují o misii a o jednotu křesťanů ve světle Písma. Chce napomáhat k duchovnímu

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013

PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013 PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN Isachar 2013 Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE Tato zpráva popisuje zadání, východiska a směr další práce Občanského sdružení Isachar a Episkopální církve Eastern

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 FEED THE HUNGRY, NADAČNÍ FOND KRMTE HLADOVÉ, FR. KADLECE 6, PRAHA 8 KORESPONDENČNÍ ADRESA: FTH ČR, P.O.BOX 39, 158 00 PRAHA 5 IČ: 62930648, Registrace u MS v Praze, odd. N vl.

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková

Více

Výroční zpráva 2014 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28

Výroční zpráva 2014 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 2/28 Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, stejně jako v posledních patnácti letech jsem potěšen, že Vám mohu i letos nabídnout novou

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Diplomová práce 2010 Konzalová Rita Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Obsah a základní údaje

Obsah a základní údaje Obsah a základní údaje Diakonie Evangelické církve metodistické...................................................... 1 Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9 Horní Počernice tel.: +420-2-81866940, fax:

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více