Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə"

Transkript

1 Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština; francouzsky geography /dʒiːˈɒgrəfi/ zeměpis; geografie German /ˈdʒɜː(r)mən/ německý; němčina history /ˈhɪst(ə)ri/ dějepis information and /ˌaɪ siː ˈtiː/ communication technology (ICT) informatika a komunikační technologie maths /mæθs/ matematika music /ˈmjuːzɪk/ hudební výchova physical /ˌfɪzɪkəl tělesná výchova education (PE) edjʊˈkeɪʃ(ə)n/ /ˌpiː ˈiː/ physics /ˈfɪzɪks/ fyzika Spanish /ˈspænɪʃ/ španělský; španělština Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə question ˈkwestʃən/ ptát se/odpovědět na otázku do homework /ˌduː ˈhəʊmwɜːk/ (u)dělat domácí úkoly finish (school/classes) /ˈfɪnɪʃ/ zkončit; ukončit have a break /ˌhæv ə ˈbreɪk/ mít přestávku have lunch /ˌhæv ˈlʌntʃ/ obědvat sit /sɪt/ sedět stand /stænd/ stát start (school/classes) /stɑːt/ začít Unit 1 Everyday activities get (un)dressed /get (ˌʌn)ˈdrest/ obléct se (vysléct se) get up /ˌget ˈʌp/ vstát (ráno z postele); postavit se go to bed /ˌgəʊ tə ˈbed/ jít spát go to school by /gəʊ tə ˌskuːl baɪ jet do školy (čím) bike/bus/car/train ˈbaɪk/ˈbʌs/ˈkɑː/ˈtreɪn / have a shower /ˌhæv ə ˈʃaʊə/ (o)sprchovat se have /hæv snídat, obědvat, večeřet breakfast/lunch/di ˈbrekfəst/ˈlʌntʃ/ˈdɪn nner ə/ make /meɪk připravit breakfast/lunch/di ˈbrekfəst/ˈlʌntʃ/ˈdɪn snídaně/oběd/večeře nner ə/ play /pleɪ hrát football/tennis/co ˈfʊtbɔːl/ˈtenɪs/ˈkəmp mputer games juːtə geɪmz/ walk to school /ˌwɔːk tə ˈskuːl/ jít pěšky do školy Unit 1 Other words and phrases advanced /ədˈvɑːnst/ pokročilý; rozvinutý all /ɔːl/ celý; všichni; všechno and /ən, ənd, ænd/ a and so /ˌənd ˈsəʊ/ a tak at home /ət ˈhəʊm/ doma bad /bæd/ špatný because /bɪˈkɒz/ protože before /bɪˈfɔː/ předtím než but /bət, bʌt/ ale cafeteria /ˌkæfəˈtɪəriə/ jídelna; bufet (v nemocnici apod) can t stand /ˌkɑːnt ˈstænd/ nemoci vystát; nesnášet certificate /səˈtɪfɪkət/ certifikát; vysvědčení city /ˈsɪti/ (větší) město clean /kliːn/ uklidit; uklízet; čistý clothes /kləʊðz/ oblečení cold /kəʊld/ chladno; zima (ráz počasí); studený compulsory /kəmˈpʌlsəri/ povinný design /dɪˈzaɪn/ navrhnout; projektovat; (na)plánovat different /ˈdɪfrənt/ jiný; rozdílný difficult /ˈdɪfɪk(ə)lt/ obtížný; nesnadný each /iːtʃ/ každý education /ˌedjʊˈkeɪʃ(ə)n/ výchova; (dosažené) vzdělání electronic /ˌelekˈtrɒnɪk/ elektronický /ˈiːmeɪl/ encyclopaedia /ɪnˌsaɪkləˈpiːdiə/ encyklopedie except (for) /ɪkˈsept/ kromě expensive /ɪkˈspensɪv/ nákladný; drahý food /fuːd/ jídlo; strava genius /ˈdʒiːniəs/ génius good /gʊd/ dobrý great /greɪt/ skvělý; úžasný; velký hate /heɪt/ nenávidět; nesnášet leave /liːv/ nechat; zanechat (vzkaz) lesson /ˈles(ə)n/ hodina level /ˈlev(ə)l/ úroveň like /laɪk/ mít rád love /lʌv/ milovat; mít rád make the bed /meɪd/ ustlat postel material /məˈtɪəriəl/ látka; hmota; materiál mean /miːn/ mít na mysli next /nekst/ příští; další OK/okay /ˌəʊˈkeɪ/ OK, v pohodě open /ˈəʊpən/ otevřený; ochotný naslouchat pay /peɪ/ (za)platit practical /ˈpræktɪk(ə)l/ praktický private /ˈpraɪvət/ soukromý; důvěrný product /ˈprɒdʌkt/ výrobek; produkt ready /ˈredi/ připravený; nachystaný relax /rɪˈlæks/ uvolnit (se) same /seɪm/ stejný state /steɪt/ stav take something /ˌteɪk sʌmɵɪŋ ˈaʊt out of əv/ vyndat (něco odkud) technology /tekˈnɒlədʒi/ technologie textile /ˈtekstaɪl/ textilie timetable /ˈtaɪmˌteɪb(ə)l/ jízdní/letový řád typical /ˈtɪpɪk(ə)l/ typický university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ univerzita; vysoká škola; univerzitní unusual /ʌnˈjuːʒʊəl/ neobvyklý

2 Unit 2 Time out Unit 2 Free-time activitiesv chat online /ˌtʃæt ɒnˈlaɪn/ online rozhovor collect things /kəˈlekt ˌɵɪŋz/ sbírat dance /dɑːns/ tancovat; tančit; tanec do sport /ˈduː ˌspɔːt/ provozovat sport draw /drɔː/ (na)kreslit go out with friends /gəʊ aʊt wɪð frendz/ vyjít si ven s přáteli listen to music /ˌlɪsən tə ˈmjuːzɪk/ poslouchat hudbu play a musical instrument /pleɪ ə mjuːzɪkəl ɪnstrəmənt/ hrát na hudební nástroj read /riːd/ číst surf the Internet /sɜːf ði ˈɪntənet/ surfovat po internetu take photos /teɪk ˈfəʊtəʊz/ fotit watch films /wɒtʃ ˈfɪlmz/ sledovat filmy Places to go in a town Unit 2 Places to go in a town Zajímavá místa ve městě. cinema /ˈsɪnəmə/ kino fast-food /ˌfɑːst ˈfuːd restaurant rest(ə)rɒnt/ rychlé občerstvení library /ˈlaɪbrəri/ knihovna museum /mjuːˈziːəm/ muzeum park /pɑːk/ park; sad shopping centre /ˈʃɒpɪŋ ˌsentə(r)/ nákupní středisko sports centre /ˈspɔː(r)ts sentə(r)/ sportovní centrum stadium /ˈsteɪdiəm/ stadion swimming pool /ˈswɪmɪŋ ˌpuːl/ (plavecký) bazén; koupaliště theatre /ˈθɪətə/ divadlo Unit 2 Other words and phrases active /ˈæktɪv/ aktivní announcement /əˈnaʊnsmənt/ oznámení appear /əˈpɪə/ objevit se; vystoupit; zdát se Atlantic Ocean /ətˌlæntɪk ˈəʊʃən/ Atlantický oceán autograph /ˈɔːtəˌgrɑːf/ autogram become /bɪˈkʌm/ stát se bungee jumping /ˈbʌndʒiː ˌdʒʌmpɪŋ/ bungee jumping camera /ˈkæm(ə)rə/ fotoaparát; kamera certainly (=yes, of /ˈsɜːt(ə)nli/ course) samozřejmě climber /ˈklaɪmə/ lezec cloud /klaʊd/ mrak; oblak collection /kəˈlekʃ(ə)n/ sbírka; kolekce collector /kəˈlektə/ sběratel colony /ˈkɒləni/ kolonie comedy /ˈkɒmədi/ komedie comic /ˈkɒmɪk/ komiks (kreslený seriál) concert /ˈkɒnsət/ koncert defend /dɪˈfend/ ochraňovat, chránit easy /ˈiːzi/ jednoduchý event /ɪˈvent/ událost explorer /ɪkˈsplɔːrə/ průzkumník; cestovatel; badatel extreme sport film director first edition /ɪkˌstriːm ˈspɔː(r)t/ adrenalinový sport /ˈfɪlm dəˌrektə(r)/ filmový režisér /ˌfɜː(r)st ɪˈdɪʃ(ə)n/ první vydání flower /ˈflaʊə/ květ; květina funny /ˈfʌni/ legrační; divný high /haɪ/ vysoký; vysoko how long /ˌhaʊ ˈlɒŋ/ jak dlouho how much /ˌhaʊ ˈmʌtʃ/ kolik (o ceně) illustration /ˌɪləˈstreɪʃ(ə)n/ ilustrace introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/ zavést island /ˈaɪlənd/ ostrov; ostrůvek land /lænd/ přistát length /leŋθ/ délka location /ləʊˈkeɪʃ(ə)n/ poloha, umístění magazine /ˌmægəˈziːn/ časopis match (=football) /mætʃ/ zápas meet /miːt/ jít/jet naproti; setkat se mountain /ˈmaʊntɪn/ hora music group /ˈmjuːzɪk ˌgruːp/ hudební skupina national anthem /ˌnæʃ(ə)nəl národní hymna ˈænɵəm/ native /ˈneɪtɪv/ domorodec Netherlands /neðələndz/ Nizozemsko officially /əˈfɪʃəli/ formálně, oficiálně original /əˈrɪdʒ(ə)nəl/ původní; originální painting /ˈpeɪntɪŋ/ malba; obraz; malování; malířství price /praɪs/ cena publication /ˌpʌblɪˈkeɪʃ(ə)n/ uveřejnění; vydání; publikace radio station /ˈreɪdiəʊ ˌsteɪʃ(ə)n/ rozhlasová stanice save (=save /seɪv/ chránit somebody) shirt /ʃɜːt/ košile signature /ˈsɪgnətʃə/ podpis simple /ˈsɪmp(ə)l/ jednoduchý; prostý size /saɪz/ velikost team /tiːm/ tým; družstvo ticket /ˈtɪkɪt/ jízdenka; lístek title /ˈtaɪt(ə)l/ název to be mad about /tə bi ˈmæd əˌbaʊt/ být blázen do tree /triː/ strom under /ˈʌndə/ pod volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/ sopka website /ˈwebˌsaɪt/ internetová stránka wedding /ˈwedɪŋ/ svatba You re welcome. /ˌjɔː ˈwelkəm/ Nemáš zač. Units 1-2 Gateway to exam academy /əˈkædəmi/ akademie energy bar /ˈenə(r)dʒi ˌbɑː(r)/ energetická tyčinka every /ˈevri/ každý session /ˈseʃ(ə)n/ schůzka special /ˈspeʃ(ə)l/ speciální summer /ˈsʌmə/ léto training /ˈtreɪnɪŋ/ trénink; výcvik; výuka Unit 3 Coming home Unit 3 Rooms bathroom /ˈbɑːθˌruːm/ koupelna bedroom /ˈbedruːm/ ložnice dining room /ˈdaɪnɪŋ ˌruːm/ jídelna (v bytě) garage /ˈgærɑːʒ, ˈgærɪdʒ/ garáž; (auto)servis garden /ˈgɑːd(ə)n/ zahrada hall /hɔːl/ kolej; internát

3 kitchen /ˈkɪtʃən/ kuchyně living room /ˈlɪvɪŋ ˌruːm/ obývací pokoj Unit 3 Household objects and furniture armchair /ˈɑːmˌtʃeə/ křeslo bath /bɑːθ/ vana bed /bed/ postel CD player /siː ˈdi ˌpleɪə/ přehrávač kompaktních disků chair /tʃeə/ židle clock /klɒk/ hodiny computer /kəmˈpjuːtə/ počítač cooker /ˈkʊkə/ vařič; sporák cupboard /ˈkʌbəd/ skříň(ka); kredenc desk /desk/ psací stůl; lavice DVD player /ˌdiː viː ˈdiː pleɪə/ DVD přehrávač fridge /frɪdʒ/ lednička games console /ˈɡeɪmz ˌkɒnsəʊl/ herní konzole lamp /læmp/ lampa; svítidlo light /laɪt/ světlo; osvětlení microwave /ˈmaɪkrəˌweɪv/ mikrovlnná trouba phone /fəʊn/ telefon poster /ˈpəʊstə/ plakát radiator /ˈreɪdiˌeɪtə/ radiátor shelf /ʃelf/ police; regál shower /ˈʃaʊə/ sprchový kout; sprcha; přeháňka sink /sɪŋk/ dřez sofa /ˈsəʊfə/ pohovka; gauč table /ˈteɪb(ə)l/ stůl; tabulka toilet /ˈtɔɪlət/ záchod; toaleta TV /ˌtiː ˈviː/ televize washing machine /ˈwɒʃɪŋ məˌʃiːn/ pračka window /ˈwɪndəʊ/ okno Unit 3 Jobs around the house cook /kʊk/ vařit; kuchař do the ironing /ˌduː ði ˈaɪənɪŋ/ žehlit do the shopping /ˌduː ðə ˈʃɒpɪŋ/ nakupovat do the washing /ˌduː ðə ˈwɒʃɪŋ/ prát (prádlo) lay the table /ˌleɪ ðə ˈteɪb(ə)l/ prostřít stůl make the bed /ˌmeɪk ðə ˈbed/ ustlat postel take the rubbish /ˌteɪk ðə ˈrʌbɪʃ aʊt/ vynést smetí out tidy up /ˌtaɪdi ˈʌp/ uklidit, urovnat wash the dishes /ˌwɒʃ ðə ˈdɪʃɪz/ umýt nádobí Unit 3 Other words and phrases access /ˈækses/ přístup alien /ˈeɪliən/ mimozemšťan; návštěvník (z jiné planety) basketball /ˈbɑːskɪtˌbɔːl/ basketbal; košíková best /best/ nejlepší; nejlépe block of flats /blɒk əv ˈflæts/ panelák bungalow /ˈbʌŋgəˌləʊ/ bungalov; přízemní domek coffee cup /ˈkɒfi ˌkʌp/ šálek na kávu cool /kuːl/ chladný cottage /ˈkɒtɪdʒ/ domek; chalupa court (=basketball /kɔːt/ court) hřiště; kurt detached /dɪˈtætʃt/ samostatně stojící energy /ˈenədʒi/ energie; síla enormous /ɪˈnɔːməs/ obrovský; nesmírný flat /flæt/ byt floor (=storey) /flɔː/ patro glass /glɑːs/ sklo; sklenice government /ˈgʌv(ə)nmənt/ vláda grass /grɑːs/ tráva; trávník hall of residence /ˌhɔːl əv kolej ˈrezɪd(ə)ns/ hang on /ˌhæŋ ˈɒn/ počkat hot /hɒt/ horký; horko houseboat /ˈhaʊsˌbəʊt/ houseboat ideal /aɪˈdɪəl/ ideální, dokonalý inside /ˈɪnˌsaɪd/ uvnitř; dovnitř nature /ˈneɪtʃə/ příroda plant /plɑːnt/ rostlina player /ˈpleɪə/ hráč pollution /pəˈluːʃ(ə)n/ znečištění; zašpinění popcorn /ˈpɒpˌkɔːn/ popcorn semi-detached /ˌsemidɪˈtætʃt/ jeden ze dvou k sobě přiléhajících domků shoe /ʃuː/ bota skate park /ˈskeɪt ˌpɑː(r)k/ hřiště (pro bruslaře a skateboardisty) skateboarding /ˈskeɪtˌbɔː(r)dɪŋ/ jízda na skateboardu sleep /sliːp/ spát; spánek space (=empty space) /speɪs/ prázdná (místa) speaking /ˈspiːˌkɪŋ/ u telefonu spectacular /spekˈtækjʊlə/ velkolepý; honosný statue /ˈstætʃuː/ socha summer /ˈsʌmə/ léto sun /sʌn/ slunce surprise /səˈpraɪz/ překvapit; překvapení tank (=water tank) /tæŋk/ nádrž; cisterna terraced /ˈterəst/ řadový (dům) top /tɒp/ špičkový; mezi předními towel /ˈtaʊəl/ ručník; osuška ventilation /ˌventɪˈleɪʃ(ə)n/ ventilace; vyvětrání village /ˈvɪlɪdʒ/ vesnice wall /wɔːl/ stěna; zeď warm /wɔːm/ teplý; teplo winter /ˈwɪntə/ zima wrong /rɒŋ/ špatný Unit 4 Body building Unit 4 Parts of body arm /ɑːm/ paže; ruka back /bæk/ záda chest /tʃest/ hruď ear /ɪə/ ucho; sluch eye /aɪ/ oko face /feɪs/ obličej; tvář finger /ˈfɪŋgə/ prst foot /fʊt/ noha; chodidlo hand /hænd/ ruka head /hed/ hlava leg /leg/ noha mouth /maʊθ/ ústa; pusa neck /nek/ krk; hrdlo; šíje nose /nəʊz/ nos shoulder /ˈʃəʊldə/ rameno stomach /ˈstʌmək/ žaludek; břicho

4 toe /təʊ/ prst (na noze) tooth /tuːθ/ zub Unit 4 Basic physical activities climb /klaɪm/ (vy)lézt; vyšplhat se (na) dive /daɪv/ potápět se; skákat do vody fall /fɔːl/ padat; spadnout (fall in love - zamilovat se) hit /hɪt/ zasáhnout; trefit se jump /dʒʌmp/ skočit; skákat kick /kɪk/ kopat; kopnout (nohou) rest /rest/ odpočinek ride (a horse/bike) /raɪd/ jet (na koni/na kole) run /rʌn/ běžet; utíkat; běh skate /skeɪt/ bruslit ski /skiː/ lyžovat swim /swɪm/ plavat Unit 4 Sports baseball /ˈbeɪsˌbɔːl/ baseball basketball /ˈbɑːskɪtˌbɔːl/ basketbal; košíková cycling /ˈsaɪklɪŋ/ cyklistika; jízda na kole fishing /ˈfɪʃɪŋ/ rybaření; rybolov football /ˈfʊtbɔːl/ fotbal; kopaná; kopací míč golf /gɒlf/ golf gymnastics /dʒɪmˈnæstɪks/ gymnastika ice skating /ˈaɪs ˌskeɪtɪŋ/ bruslení judo /ˈdʒuːdəʊ/ džudo; judo netball /ˈnetˌbɔːl/ dívčí košíková rugby /ˈrʌgbi/ ragby sailing /ˈseɪlɪŋ/ plachtění; plachtařský sport table tennis /ˈteɪb(ə)l ˌtenɪs / stolní tenis tennis /ˈtenɪs/ tenis volleyball /ˈvɒliˌbɔːl/ volejbal; odbíjená Unit 4 Other words and phrases accident /ˈæksɪd(ə)nt/ (dopravní) nehoda; nešťastná náhoda advice /ədˈvaɪs/ rada aerobic /eəˈrəʊbɪk/ aerobik air /eə/ vzduch along /əˈlɒŋ/ podél anaerobic /ˌænəˈrəʊbɪk/ anaerobní athletics /æθˈletɪks/ (lehká) atletika avalanche /ˈævəˌlɑːntʃ/ lavina beat /biːt/ bít; tlouci beat /biːt/ tempo; rytmus between /bɪˈtwiːn/ mezi break /breɪk/ rozbít (se/si), zlomit (se/si) breathe /briːð/ dýchat by accident /ˌbaɪ ˈæksɪd(ə)nt/ náhodou calm /kɑːm/ klidný; tichý; klid; ticho close /kləʊz/ zavřít; zavírat concentrate /ˈkɒns(ə)nˌtreɪt/ soustředit se na co; zaměřit se na conclusion /kənˈkluːʒ(ə)n/ shrnutí; závěr cool down /ˌkuːl ˈdaʊn / zklidnit se (po cvičení) cover /ˈkʌvə/ přikrýt; (za)krýt cricket /ˈkrɪkɪt/ kriket diameter /daɪˈæmɪtə/ průměr die /daɪ/ umřít; zemřít escape /ɪˈskeɪp/ uprchnout; utéct fast /fɑːst/ rychlý; rychle fit /fɪt/ v dobré kondici; způsobilý flexible /ˈfleksəb(ə)l/ pružný; ohebný; flexibilní gentle /ˈdʒent(ə)l/ vznešený; urozený gradually /ˈgrædʒuəli/ postupně gym /dʒɪm/ tělocvična heart /hɑːt/ srdce; srdeční heart rate /ˈhɑː(r)t ˌreɪt/ tepová frekvence heavy /ˈhevi/ těžký; mající velkou hmotnost holiday /ˈhɒlɪdeɪ/ dovolená; svátek how often /ˌhaʊ ˈɒf(t)ən/ jak často intense /ɪnˈtens/ intenzivní interview /ˈɪntəˌvjuː/ interview; dělat interview joint /dʒɔɪnt/ kloub left /left/ levý little by little /ˌlɪt(ə)l baɪ ˈlɪt(ə)l/ pozvolna martial arts /ˌmɑːʃəl ˈɑts/ bojové umění medium /ˈmiːdiəm/ střední mistake /mɪˈsteɪk/ chyba motivate /ˈməʊtɪˌveɪt/ motivovat; podnítit movement /ˈmuːvmənt/ pohyb; přesun muscle /ˈmʌs(ə)l/ sval must /məst, mʌst/ muset near /nɪə/ blízko; nedaleko necessary /ˈnesəs(ə)ri/ potřebný; nezbytný; nutný need /niːd/ potřebovat obligatory /əˈblɪgət(ə)ri/ povinný opposite /ˈɒpəzɪt/ opačný; opak panic /ˈpænɪk/ zděšení; zmatkovat past /pɑːst/ kolem (minout něco) patient /ˈpeɪʃ(ə)nt/ trpělivý period /ˈpɪəriəd/ vyučovací hodina; období permission /pəˈmɪʃ(ə)n/ dovolení, povolení positive /ˈpɒzətɪv/ pozitivní practice /ˈpræktɪs/ praxe; postup; trénink reduce /rɪˈdjuːs/ snížit; omezit relevant /ˈreləv(ə)nt/ náležitý; příslušný rescue /ˈreskjuː/ zachránit; záchrana right /raɪt/ pravý; správný shout /ʃaʊt/ (za)křičet; řvát show /ʃəʊ/ pořad; zábavné představení signal /ˈsɪgn(ə)l/ znamení slow down /ˌsləʊ ˈdaʊn/ zpomalit smoke /sməʊk/ kouřit specific /spəˈsɪfɪk/ přesný; určitý speed /spiːd/ rychlost stay /steɪ/ zůstat; pobyt; návštěva straight on /streɪt ɒn/ rovně stretch /stretʃ/ (pro)táhnout (se) survive /səˈvaɪv/ přežít; zůstat na živu tall /tɔːl/ vysoký; velký tempo /ˈtempəʊ/ tempo; rytmus theory /ˈθɪəri/ teorie transmitter /trænzˈmɪtə/ vysílač travel /ˈtræv(ə)l/ cestovat; cestování triathlon /traɪˈæθlən/ triatlon turn /tɜː(n)/ točit se; zabočit uniform /ˈjuːnɪˌfɔːm/ uniforma

5 wear /weə/ mít na sobě; nosit weather /ˈweðə/ počasí weigh /weɪ/ zvážit; vážit wind /wɪnd/ vítr without /wɪðˈaʊt/ bez Unit 3 4 Gateway to exam bottom /ˈbɒtəm/ úpatí (hory); dno lose /luːz/ prohrát; ztratit goal /gəʊl/ branka; brána; gól; cíl salt /sɔːlt/ sůl score /skɔː/ vstřelit/dát branku/koš; skórovat substitute /ˈsʌbstɪˌtjuːt/ náhradník; náhrada underwater /ˌʌndəˈwɔːtə/ pod vodou; podmořský Unit 5 Good food guide Unit 5 Food apple /ˈæp(ə)l/ jablko banana /bəˈnɑːnə/ banán bean /biːn/ bob; fazole; zrnko biscuit /ˈbɪskɪt/ keks; sušenka bread /bred/ chléb burger /ˈbɜːgə/ hamburger butter /ˈbʌtə/ máslo cake /keɪk/ dort; koláč cheese /tʃiːz/ sýr chicken /ˈtʃɪkɪn/ kuře chips /tʃɪps/ hranolky; smažené brambory egg /eg/ vejce fish /fɪʃ/ ryba; ryby grape /greɪp/ hrozen ice cream /ˈaɪs ˌkriːm/ zmrzlina lemon /ˈlemən/ citrón meat /miːt/ maso melon /ˈmelən/ meloun nuts /nʌts/ zcvoklý; úplný cvok pizza /ˈpiːtsə/ pizza rice /raɪs/ rýže salad /ˈsæləd/ salát (bramborový, ovocný ap.) salt /sɔːlt/ sůl strawberry /ˈstrɔːb(ə)ri/ jahoda; jahodový sugar /ˈʃʊgə/ cukr tomato /təˈmɑːtəʊ/ rajče Unit 5 Drink coffee /ˈkɒfi/ káva; šálek kávy hot chocolate /ˌhɒt ˈtʃɒklət/ horká čokoláda lemonade /ˌleməˈneɪd/ limonáda milk /mɪlk/ mléko milkshake /ˈmɪlkˌʃeɪk/ mléčný koktejl mineral water /ˈmɪn(ə)rəl minerální voda; minerálka ˌwɔːtə(r)/ orange juice /ˈɒrɪndʒ ˌdʒuːs/ pomerančový džus tea /tiː/ čaj; šálek čaje Unit 5 Containers bottle /ˈbɒt(ə)l/ láhev can /kæn/ plechovka carton /ˈkɑːt(ə)n/ krabice (např. džusu) cup /kʌp/ šálek; hrnek glass /glɑːs/ sklo; sklenice packet /ˈpækɪt/ balíček; krabička slice /slaɪs/ krajíc; plátek Unit 5 Other words and phrases additive /ˈædətɪv/ přísada antioxidant /ˌæntiˈɒksɪd(ə)nt/ antioxidant at least /ət ˈliːst / nejméně; alespoň balanced /ˈbælənst/ vyvážený bill (=in restaurant) /bɪl/ účet blueberry /ˈbluːb(ə)ri/ borůvka both /bəʊθ/ oba calcium /ˈkælsiəm/ vápník cancer /ˈkænsə/ rakovina celebrate /ˈseləˌbreɪt/ (o)slavit; oslavovat change /tʃeɪndʒ/ změnit, vyměnit; změna cheerful /ˈtʃɪəf(ə)l/ veselý; radostný chemical /ˈkemɪk(ə)l/ chemikálie; preparát choose /tʃuːz/ vybrat (si) colourful /ˈkʌləf(ə)l/ pestrý; zajímavý; osobitý cost /kɒst/ stát (o penězích) customer /ˈkʌstəmə/ zákazník; host delicious /dɪˈlɪʃəs/ lahodný dessert /dɪˈzɜːt/ zákusek enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ těšit se z čeho; užívat si evidence /ˈevɪd(ə)ns/ důkazy extremely /ɪkˈstriːmli/ nesmírně; neobyčejně flavour /ˈfleɪvə/ chuť; příchuť healthy /ˈhelθi/ zdravý home-made /ˈhəʊmeɪd/ domácí hormone /ˈhɔːməʊn/ hormon how many /ˌhaʊ ˈmeni/ kolik (počitatelná podst. jm.) how much /ˌhaʊ ˈmʌtʃ/ kolik (nepočitatelná podst. jm.) huge /hjuːdʒ/ obrovský; obrovitý include /ɪnˈkluːd/ zahrnovat; obsahovat ingredient /ɪnˈgriːdiənt/ přísada laboratory /ləˈbɒrət(ə)ri, laboratoř ˈlæbrəˌtɔːri/ large /lɑːdʒ/ velký main (=main course) /meɪn/ hlavní (chod) oxygen /ˈɒksɪdʒ(ə)n/ kyslík peel /piːl/ (o)loupat; (o)škrábat; slupka; kůra picnic /ˈpɪknɪk/ piknik preservative /prɪˈzɜːvətɪv/ ochranný prostředek protect /prəˈtekt/ chránit; ochraňovat regular (=regular /ˈregjʊlə/ or large) normální; obvyklý secret /ˈsiːkrət/ tajemství; tajný share /ʃeə/ podílet se (na něčem); sdílet (něco) silly /ˈsɪli/ hloupý; pošetilý starter /ˈstɑːtə/ předkrm stress (=pronunciation) /stres/ důraz (při výslovnosti) syllable /ˈsɪləb(ə)l/ slabika throw /θrəʊ/ házet; hodit violent /ˈvaɪələnt/ násilný; násilnický waiter /ˈweɪtə/ číšník; vrchní

6 Unit 6 Tourist attractions Unit 6 Countries and nationalities Argentina /ɑːdʒənˈtiːnə/ Argentina Argentinian /ɑːdʒənˈtɪniən/ argentinský Brazil /brəˈzɪl/ Brazílie (pozor na přízvuk) Brazilian /brəˈzɪliən/ Brazil/ec(ka); brazilský Czech /tʃek/ český Czech Republic /tʃek rɪˈpʌblɪk/ Česká republika Egypt /ˈiːdʒɪpt/ Egypt Egyptian /ɪˈdʒɪpʃən/ egyptský France /frɑːns/ Francie French /frentʃ/ francouzština; francouzsky Germany /ˈdʒɜːməni/ Německo German /ˈdʒɜː(r)mən/ německý; němčina Ireland /ˈaɪələnd/ Irsko Irish /ˈaɪrɪʃ/ irský; irština Italy /ˈɪtəli/ Itálie Italian /ɪˈtæljən/ italština; italsky; Ital/ka Japan /dʒəˈpæn/ Japonsko (pozor na přízvuk) Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/ Japon/ec(ka); japonský; japonština Poland /ˈpəʊlənd/ Polsko Polish /ˈpəʊlɪʃ/ polský; polština Russia /ˈrʌʃə/ Rusko Russian /ˈrʌʃ(ə)n/ Rus/ka; ruský; ruština Slovakia /sləˈvækiə/ Slovensko Slovakian /sləˈvækiən/ Slovák South Africa /ˌsaʊθ ˈæfrɪkə/ Jihoafrická republika South African /ˌsaʊθ ˈæfrɪkən/ Jihoafričan; jihoafrický Spain /ˈspeɪn/ Španělsko Spanish /ˈspænɪʃ/ španělský; španělština Switzerland /ˈswɪtsələnd/ Švýcarsko Swiss /swɪs/ Švýcar Turkey /ˈtɜːki/ Turecko Turkish /ˈtɜː(r)kɪʃ/ Turek; turecký; turečtina the USA /ˌjuː es ˈeɪ/ Spojené státy americké American /əˈmerɪkən/ Američan/ka; americký Unit 6 Words connected with tourism excursion /ɪkˈskɜːʃ(ə)n/ zájezd; výlet; exkurze guide book /ˈgaɪdˌbʊk/ průvodce (kniha) hotel /həʊˈtel/ hotel (pozor na výslovnost) luggage /ˈlʌgɪdʒ/ zavazadlo; zavazadla package holiday /ˌpækɪdʒ ˈhɒlɪdeɪ/ (turistický) zájezd passport /ˈpɑːspɔːt/ (cestovní) pas sightseeing /ˈsaɪtˌsiːɪŋ/ prohlížení památek; okružní prohlídka tickets /ˈtɪkɪts/ jízdenky train /treɪn/ vlak trip /trɪp/ výlet; zájezd Unit 6 Transport boat /bəʊt/ člun; loď(ka) bus /bʌs/ autobus car /kɑː/ auto coach /kəʊtʃ/ autobus; autokar helicopter /ˈhelɪˌkɒptə/ helikoptéra lorry /ˈlɒri/ dodávka motorbike /ˈməʊtəˌbaɪk/ motorka plane /pleɪn/ letadlo scooter /ˈskuːtə/ skútr; koloběžka ship /ʃɪp/ loď taxi /ˈtæksi/ taxi; taxík train /treɪn/ vlak tram /træm/ tramvaj Underground, the /ˈʌndəˌgraʊnd/ metro van /væn/ nákladní auto Unit 6 Other words and phrases ago /əˈgəʊ/ před (o čase) annual /ˈænjuəl/ každoroční bag /bæg/ taška basis /ˈbeɪsɪs/ základ brilliant /ˈbrɪljənt/ vynikající; báječný; velmi nadaný cheap /tʃiːp/ levný connection /kəˈnekʃ(ə)n/ spojení cool (=great) /kuːl/ senzační creator /kriˈeɪtə/ tvůrce; zakladatel document /ˈdɒkjʊmənt/ dokument; materiál dynamic /daɪˈnæmɪk/ dynamický flag /flæg/ vlajka; prapor foreign /ˈfɒrɪn/ zahraniční; cizí general election /ˌdʒen(ə)rəl všeobecné volby ɪˈlekʃən/ global /ˈgləʊb(ə)l/ celkový; globální honeymoon /ˈhʌniˌmuː(n)/ svatební cesta; líbánky in business /ˌɪn ˈbɪznəs/ být v provozu land /lænd/ přistát last /lɑːst/ poslední; minulý meeting /ˈmiːtɪŋ/ schůze; setkání; schůzka monument /ˈmɒnjʊmənt/ památník; monument nightlife /ˈnaɪtˌlaɪf/ noční život nowadays /ˈnaʊəˌdeɪz/ dnes; v dnešní době on the cheap /ˌɒn ðə ˈtʃiːp/ levně (cestovat) podcast /ˈpɒdˌkɑːst/ nahrávka price /praɪs/ cena rich /rɪtʃ/ bohatý; zámožný route /ruːt/ cesta; směr cesty; trať; dráha; trasa sail /seɪl/ plavit se; plachta sales /seɪlz/ tržba; odbyt shilling /ˈʃɪlɪŋ/ šilink sight (=see the sights) /saɪt/ (turistická) památka success /səkˈses/ úspěch; zdar town /taʊn/ město travel destination /ˈtrævəl destɪˌneɪʃ(ə)n/ turistická/cestovní cílová stanice useful /ˈjuːsf(ə)l/ užitečný via /ˈvaɪə, ˈviːə/ přes; skrz vote /vəʊt/ volit; hlasovat yesterday /ˈjestədeɪ/ včera yesterday /ˈjestədeɪ/ včera Unit 5 6 Gateway to exam barbecue /ˈbɑːbɪˌkjuː/ piknik s opékáním masa na rožni service /ˈsɜːvɪs/ obsluha vegetarian /ˌvedʒəˈteəriən/ vegetarián youth hostel /ˈjuːθ ˌhɒst(ə)l/ ubytovna pro mladé

7 Unit 7 Famous works Unit 7 Places of work clinic /ˈklɪnɪk/ klinika factory /ˈfæktri/ továrna garage /ˈgærɑːʒ, ˈgærɪdʒ/ garáž; (auto)servis hospital /ˈhɒspɪt(ə)l/ nemocnice office /ˈɒfɪs/ kancelář; úřad outdoors /ˌaʊtˈdɔːz/ venku; v přírodě restaurant /ˈrest(ə)rɒnt/ restaurace shop /ʃɒp/ obchod; nakupovat studio /ˈstjuːdiəʊ/ ateliér Unit 7 Jobs and work actor /ˈæktə/ herec actress /ˈæktrəs/ herečka artist /ˈɑːtɪst/ výtvarník; umělec builder /ˈbɪldə/ stavbař bus/taxi/lorry /bʌs/ˈtæksi/ˈlɒri driver ˌdraɪvə/ řidič autobusu/taxi/náklaďáku businessman /ˈbɪznəsmæn/ obchodník businesswoman /ˈbɪznəsˌwʊmən/ obchodnice cleaner /ˈkliːnə/ čistič(ka); uklízeč(ka) cook /kʊk/ vařit; kuchař dentist /ˈdentɪst/ zubař; zubní lékař doctor /ˈdɒktə/ doktor; lékař engineer /ˌendʒɪˈnɪə/ inženýr; technik farmer /ˈfɑːmə/ farmář; zemědělec; sedlák footballer /ˈfʊtbɔːlə/ fotbalista hairdresser /ˈheəˌdresə/ kadeřník; kadeřnice journalist /ˈdʒɜːnəlɪst/ novinář; žurnalista mechanic /mɪˈkænɪk/ mechanik nurse /nɜːs/ zdravotní sestra; ošetřovatelka secretary /ˈsekrətri/ sekretářka; tajemník shop assistant /ˈʃɒp əˌsɪst(ə)nt/ prodavač singer /ˈsɪŋə/ zpěvák waiter /ˈweɪtə/ číšník; vrchní waitress /ˈweɪtrəs/ číšnice; servírka Unit 7 Culture and entertainment art /ɑːt/ výtvarná výchova ballet /ˈbæleɪ/ balet composer /kəmˈpəʊzə/ skladatel dancer /ˈdɑːnsə(r)/ tanečník/ tanečnice director /dəˈrektə, daɪˈrektə/ filmový režisér film /fɪlm/ film literature /ˈlɪtrətʃə/ literatura musician /mjuˈzɪʃ(ə)n/ hudebník novelist /ˈnɒvəlɪst/ romanopisec; spisovatel opera /ˈɒp(ə)rə/ opera painter /ˈpeɪntə/ malíř poet /ˈpəʊɪt/ básník poetry /ˈpəʊɪtri/ poezie singer /ˈsɪŋə/ zpěvák theatre /ˈθɪətə/ divadlo writer /ˈraɪtə/ spisovatel/ka Unit 7 Other words and phrases architecture /ˈɑːkɪˌtektʃə/ architektura; stavební sloh blame /bleɪm/ vinit; obviňovat blonde /blɒnd/ světlovlasý; blondýna ceremony /ˈserəməni/ obřad; slavnost competition /ˌkɒmpəˈtɪʃ(ə)n/ soutěž course /kɔːs/ chod (jídla) cruise (=ship) /kruːz/ plavba; výletní loď cut /kʌt/ řezat; krájet; stříhat decoration /ˌdekəˈreɪʃ(ə)n/ dekorace; ozdoba dress up /ˌdres ˈʌp/ převléknout se za (koho) entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/ zábava express /ɪkˈspres/ vyjádřit (se) finalist /ˈfaɪn(ə)lɪst/ finalista for free /ˌfə ˈfriː/ zdarma gentleman /ˈdʒent(ə)lmən/ gentleman get divorced /ˌget dɪˈvɔː(r)st/ rozvést se give up /ˌgɪv ˈʌp/ vzdát se; přestat grieve /griː(v)/ truchlit guilt /gɪlt/ vina; pocit viny happen /ˈhæpən/ stát se; přihodit se influence /ˈɪnfluəns/ vliv; ovlivnit legend /ˈledʒ(ə)nd/ legenda lie (=not tell the truth) /laɪ/ lhát limousine /ˌlɪməˈziː(n)/ limuzína look after /ˌlʊk ˈɑːftə/ starat se medieval /ˌmediˈiːv(ə)l/ středověký moon /muːn/ měsíc news /njuːz/ zpráva; zprávy newspaper /ˈnjuːzˌpeɪpə/ noviny nominate /ˈnɒmɪˌneɪt/ nominovat; navrhnout on your own /ˌɒn jəː ˈəʊn/ sám paint /peɪnt/ (na)malovat period /ˈpɪəriəd/ vyučovací hodina; období physical /ˈfɪzɪk(ə)l/ fyzický; tělesný popularity /ˈpɒpjʊˈlærəti/ oblíbenost; popularita prize /praɪz/ cena; výhra production /prəˈdʌkʃ(ə)n company ˌkʌmp(ə)ni/ výrobní společnost repair /rɪˈpeə/ opravit romance /rəʊˈmæns/ romance; milostný vztah royal family /ˌrɔɪəl ˈfæm(ə)li/ královská rodina style /staɪl/ učesat; vytvořit účes successful /səkˈsesf(ə)l/ úspěšný waste /weɪst/ plýtvat; mrhat Unit 8 Me and the world around me Unit 8 Feelings angry /ˈæŋgri/ rozhněvaný; rozzlobený; rozčilený bored /bɔːd/ znuděný; otrávený excited /ɪkˈsaɪtɪd/ nedočkavý; vzrušený; rozrušený; rozčilený happy /ˈhæpi/ šťastný; spokojený interested /ˈɪntrəstɪd/ (be ~) zajímat se relaxed /rɪˈlækst/ odpočatý sad /sæd/ smutný; nešťastný surprised /səˈpraɪzd/ překvapený tired /ˈtaɪəd/ unavený; vyčerpaný worried /ˈwʌrid/ ustaraný; znepokojený Unit 8 Personality cheerful /ˈtʃɪəf(ə)l/ veselý; radostný hard-working /ˈhɑː(r)dˌwɜː(r)kɪŋ/ pracovitý; pilný

8 intelligent /ɪnˈtelɪdʒ(ə)nt/ inteligentní; bystrý kind /kaɪnd/ laskavý; přívětivý; vlídný lazy /ˈleɪzi/ líný; lenivý; zahálčivý quiet /ˈkwaɪət/ tichý; klidný; rozvážný; zdrženlivý responsible /rɪˈspɒnsəb(ə)l/ (z)odpovědný serious /ˈsɪəriəs/ vážný; uzavřený; přemýšlivý Unit 8 Social problems crime /kraɪm/ zločin homelessness /ˈhəʊmləsnəs/ bezdomovství hunger /ˈhʌŋgə/ hlad pollution /pəˈluːʃ(ə)n/ znečištění; zašpinění poverty /ˈpɒvəti/ chudoba; bída; nouze unemployment /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/ nezaměstnanost violence /ˈvaɪələns/ násilí Unit 8 Other words and phrases authority /ɔːˈθɒrəti/ autorita; vedení bad mannered /ˌbæd ˈmænəd/ nevychovaný; neslušně se chovající chore /tʃɔː/ povinnost citizenship /ˈsɪtɪz(ə)nʃɪp/ občanství critic (=person) /ˈkrɪtɪk/ kritik cry (=have tears) /kraɪ/ plakat diary /ˈdaɪəri/ kapesní kalendář; zápisník; deník disrespect /ˌdɪsrɪˈspekt/ neúcta effort /ˈefət/ úsilí; snaha far /fɑː/ vzdálený; daleko gadget /ˈgædʒɪt/ (malý) přístroj IQ /ˌaɪ ˈkjuː/ IQ; inteligeční kvocient mark (=out of ten) /mɑːk/ známka near /nɪə/ blízko; nedaleko opposite /ˈɒpəzɪt/ opak (=someone or something completely different from another person/thing) orchestra /ˈɔːkɪstrə/ orchestr own /əʊn/ vlastní; (on our own - my sami) peace /piːs/ mír; klid; pohoda process /ˈprəʊses/ zpracovat; zpracovávat quotation /kwəʊˈteɪʃ(ə)n/ citát Unit 7 8 Gateway to exam award /əˈwɔːd/ udělit; uložit (pokutu); přiznat (náhradu) charity /ˈtʃærəti/ dobročinná činnost citizen /ˈsɪtɪz(ə)n/ občan condition /kənˈdɪʃ(ə)n/ podmínka; okolnost hurricane /ˈhʌrɪkən, hurikán; uragán ˈhʌrɪkeɪn/ independence /ˌɪndɪˈpendəns/ nezávislost refugee /ˌrefjʊˈdʒiː/ uprchlík victim /ˈvɪktɪm/ oběť Unit 9 Wild world Unit 9 Wild animals and insects alligator /ˈælɪˌgeɪtə/ aligátor bear /beə/ medvěd bee /biː/ včela bite /baɪt/ (u)kousnutí, kousnout bite /baɪt/ (u)kousnutí, kousnout eagle /ˈiːg(ə)l/ orel jellyfish /ˈdʒeliˌfɪʃ/ medúza lizard /ˈlɪzəd/ ještěrka scorpion /ˈskɔːpiən/ štír; škorpión shark /ʃɑːk/ žralok snake /sneɪk/ had spider /ˈspaɪdə/ pavouk sting /stɪŋ/ bodnout; štípnout; žihadlo sting /stɪŋ/ bodnout; štípnout; žihadlo tiger /ˈtaɪgə/ tygr wolf /wʊlf/ vlk Unit 9 The natural world field /fiːld/ pole flowers /ˈflaʊəz/ květiny forest /ˈfɒrɪst/ les; prales grass /grɑːs/ tráva; trávník hill /hɪl/ kopec; pahorek island /ˈaɪlənd/ ostrov; ostrůvek lake /leɪk/ jezero mountain /ˈmaʊntɪn/ hora river /ˈrɪvə/ řeka sky /skaɪ/ obloha; nebe valley /ˈvæli/ údolí waterfall /ˈwɔːtəˌfɔːl/ vodopád Unit 9 The weather cloud /klaʊd/ mrak; oblak cloudy /ˈklaʊdi/ zamračený cold /kəʊld/ chladný; neosobní; studený; chladno; zima (ráz počasí) dry /draɪ/ suchý; sucho fog /fɒg/ mlha foggy /ˈfɒgi/ mlhavo hot /hɒt/ horký; horko ice /aɪs/ led icy /ˈaɪsi/ ledový; ledově studený rain /reɪn/ déšť; pršet rain /reɪn/ déšť; pršet rainy /ˈreɪni/ deštivo snow /snəʊ/ sníh; sněžit snow /snəʊ/ sníh; sněžit snowy /ˈsnəʊi/ zasněžený storm /stɔːm/ bouře stormy /ˈstɔːmi/ bouřlivý sun /sʌn/ slunce sunny /ˈsʌni/ slunečno warm /wɔːm/ teplý; teplo wet /wet/ mokrý; deštivý; deštivo wind /wɪnd/ vítr windy /ˈwɪndi/ větrno Unit 9 Other words and phrases alone /əˈləʊn/ sám; samotný arrange /əˈreɪndʒ/ dohodnout (se) cub (=young wolf) /kʌb/ vlče cure /kjʊə/ (vy)léčit danger /ˈdeɪndʒə/ nebezpečí (in danger - v nebezpečí, ohrožený)

9 demographic /ˌdeməˈgræfɪk/ demografický distribution /ˌdɪstrɪˈbjuːʃ(ə)n/ distribuce; prodej east /iːst/ východ fang /fæŋ/ tesák, zub fight /faɪt/ bojovat; zápasit free (=with nothing to do) /friː/ volný (časově) gold /gəʊld/ zlato; zlatý (barva) handwriting /ˈhændˌraɪtɪŋ/ rukopis; písmo headmaster /ˌhedˈmɑːstə/ ředitel hunt /hʌnt/ pátrat; honit; lovit lie (=recline) /laɪ/ ležet miss /mɪs/ minout; zmeškat; mostly /ˈməʊs(t)li/ většinou north /nɔːθ/ sever out (=to be out of /aʊt/ the house) (jít) ven (za zábavou) parachute /ˈpærəˌʃuːt/ padák pet /pet/ domácí zvíře; miláček pick up /ˌpɪk ˈʌp/ sebrat population /ˌpɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/ obyvatelstvo powerful /ˈpaʊəf(ə)l/ mocný; silný proud /praʊd/ hrdý; pyšný province /ˈprɒvɪns/ provincie reach down /ˌriːtʃ ˈdaʊn/ natáhnout se sleepy /ˈsliːpi/ ospalý smell /smel/ čichat; ucítit; vonět south /saʊθ/ jih space (=outer space) /speɪs/ vesmír square kilometre /ˌskweə(r) čtvereční kilometr kɪˈlɒmɪtə(r)/ sure (=yes) /ʃɔː, ʃʊə/ jistě; určitě survival /səˈvaɪv(ə)l/ přežití survive /səˈvaɪv/ přežít; zůstat na živu take place /ˌteɪk ˈpleɪs/ přihodit se; uskutečnit se temperature /ˈtemprɪˌtʃə/ teplota (lehčí onemocnění) west /west/ západ Unit 10 Good buy Unit 10 Clothes blouse /blaʊz/ halenka; blůza boots /buːts/ kotníkové sportovní boty; vysoké boty coat /kəʊt/ kabát dress /dres/ šaty (dámské) jacket /ˈdʒækɪt/ sako; kabátek jeans /dʒiːnz/ džíny; rifle jumper /ˈdʒʌmpə/ lehký svetřík shirt /ʃɜːt/ košile shoes /ʃuːz/ boty shorts /ʃɔːts/ kraťasy; trenýrky; šortky skirt /skɜːt/ sukně socks /sɒks/ ponožky suit /suːt/ kostým (dámský); oblek (pánský) tie /taɪ/ kravata; vázanka tights /taɪts/ punčocháče top /tɒp/ tričko; halenka trainers /ˈtreɪnəz/ sportovní/běžecké boty trousers /ˈtraʊzəz/ kalhoty T-shirt /ˈtiː ˌʃɜːt/ tričko Unit 10 Accessories belt /belt/ pásek; řemen cap /kæp/ čepice; klobouk; víčko glasses /ˈglɑːsɪz/ brýle hat /hæt/ klobouk; pokrývka hlavy jewellery /ˈdʒuːəlri/ klenoty; šperky scarf /skɑːf/ šátek; šála sunglasses /ˈsʌnˌglɑːsɪz/ sluneční brýle watch /wɒtʃ/ hodinky (náramkové; kapesní) Unit 10 Shops bakery /ˈbeɪkəri/ pekařství bank /bæŋk/ břeh bookshop /ˈbʊkˌʃɒp/ knihkupectví butcher s /ˈbʊtʃəz/ řezník chemist s /ˈkemɪsts/ lékárna i drogerie clothes shop /ˈkləʊðz ˌʃɒp/ obchod s oblečením department store /dɪˈpɑːtmənt ˌstɔː/ obchodní dům electrical goods /ɪlektrɪk(ə)l ˈgʊdz elektro shop ˌʃɒp/ greengrocer s /ˈgriːnˌgrəʊsəz/ ovoce a zelenina (obchod) jeweller s /ˈdʒuːələz/ zlatnictví newsagent s /ˈnjuːzeɪdʒənts/ trafika post office /ˈpəʊst ˌɒfɪs/ pošta shoe shop /ˈʃuː ˌʃɒp/ obchod s botami sports shop /ˈspɔːts ˌʃɒp/ obchod se sportovními potřebami stationery shop /ˈsteɪʃən(ə)ri ˌʃɒp/ papírnictví supermarket /ˈsuːpəˌmɑːkɪt/ supermarket Unit 10 Other words and phrases adapt /əˈdæpt/ upravit address /əˈdres/ adresa; bydliště almost /ˈɔːlməʊst/ téměř application form /æplɪˈkeɪʃən ˌfɔːm/ formulář; žádost arrival /əˈraɪv(ə)l/ příjezd be worth /bi ˈwɜːɵ/ stát za to; vyplatit se birth /bɜːθ/ narození clip (=on /klɪp/ klip; ukázka YouTube) designer clothes /dɪˌzaɪnə(r) ˈkləʊðz/ značkové oblečení documentary /ˌdɒkjʊˈment(ə)ri/ dokumentární (film, pořad) domesticated /dəˈmestɪˌkeɪtɪd/ domestikovaný employment /ɪmˈplɔɪmənt/ zaměstnání; zaměstnanost essential /ɪˈsenʃ(ə)l/ nezbytný; podstatný; hlavní fashion designer /ˈfæʃ(ə)n módní návrhář dɪˌzaɪnə(r)/ forever /fərˈevə/ navždy; napořád gender /ˈdʒendə/ pohlaví hit (=on the Internet) /hɪt/ návštěvnost; sledovanost magic /ˈmædʒɪk/ kouzlo; kouzelný no way /ˌnəʊ ˈweɪ/ v žádném případě nowadays /ˈnaʊəˌdeɪz/ dnes present /ˈprez(ə)nt/ dar; dárek previous /ˈpriːviəs/ předchozí racket /ˈrækɪt/ raketa; pálka remember /rɪˈmembə/ pamatovat si reunion /riːˈjuːniən/ sraz; setkání (po letech)

10 signature /ˈsɪgnətʃə/ podpis skill /skɪl/ dovednost; šikovnost stamp /stæmp/ poštovní známka; razítko stuff /stʌf/ věc(i) (obecně hovorově) surname /ˈsɜːˌneɪm/ příjmení too much /tu ˈmʌtʃ/ příliš mnoho wedding /ˈwedɪŋ/ svatba

Project 1, 3.vydání, lekce 5

Project 1, 3.vydání, lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My room bed postel bedside table noční stolek

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová MŮJ BĚŽNÝ DEN VY_32_INOVACE_AH_3_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání,.lekce Time (time_cas.jbb) Project,.vydání,.lekce Time Lekce: A What s the time, please? clock hodiny concert koncert dance tancovat;

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M a r k s S u n d a y This is Mark s Sunday. He

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Hvězda v angličtině (hvezda.jbb) Hvězda v angličtině Lekce: - Jedna, dva, tři Cvičení: Na straně one two three four five Cvičení: Na straně six

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název DUM: VY_32_INOVACE_2A_18_OPPOSITES_-_SLOVA_OPAČNÁ

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název DUM: VY_32_INOVACE_2A_18_OPPOSITES_-_SLOVA_OPAČNÁ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Anglický jazyk 1. 3. Název DUM: VY_32_INOVACE_2A_18_OPPOSITES_-_SLOVA_OPAČNÁ Vyučovací předmět: Anglický

Více

CLOTHES AND FASHION OBLEČENÍ A MÓDA. Vocabulary

CLOTHES AND FASHION OBLEČENÍ A MÓDA. Vocabulary shoe CLOTHES AND FASHION OBLEČENÍ A MÓDA Vocabulary shoes boty leather shoes kožené boty trainers tenisky running shoes běžecké boty slippers pantofle sandals sandále boots kotníkové boty ski boots lyžařské

Více

Project 1, 3.vydání, 3.lekce My world

Project 1, 3.vydání, 3.lekce My world www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání,.lekce My world (p_u_zv.jbb) Project,.vydání,.lekce My world Lekce: A. I ve got a computer bedroom ložnice bike jízdní kolo camera

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 225 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 21. 5. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

shirt T-shirt skirt jacket suit wear kostým prádlo

shirt T-shirt skirt jacket suit wear kostým prádlo Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 1. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: suit, shoes, jacket, T-shirt, dress, wear, Cíl práce a způsob použití: práce

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Unit 4 part A - translation practice 1. Máš rád kávu? Ne, nemám. Nikdy ji nepiji. Do you like coffee? No, I don't. I never drink it. 2. Můžu, prosím, mít sendvič

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

PS 2 - LEKCE 4. Lekce: 4.1 Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. - KNIHOVNA. Cvičení: Vajíčka. Cvičení: Sýr.

PS 2 - LEKCE 4. Lekce: 4.1 Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.  - KNIHOVNA. Cvičení: Vajíčka. Cvičení: Sýr. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Cvičení: Vajíčka. an egg vajíčko 7 8 9 five eggs vajíček

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

AJ 3_05_Housing.notebook. November 08, 2013. Úvodní strana

AJ 3_05_Housing.notebook. November 08, 2013. Úvodní strana Úvodní strana 1 HOUSING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 5 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

Více

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock.

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock. 1. Utvoř otázky (pomocí slovesa DO) a opověz kladně i záporně. Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? Yes, I do. No, I don t. You go to school at 8 o clock. We get up

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

ORIENTACE I. Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte rovně. Jeďte rovně.

ORIENTACE I. Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte rovně. Jeďte rovně. ORIENTACE I Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte rovně. Jeďte rovně. Jděte ven. Jeďte ven. Jděte zpátky. Jeďte zpátky. Jděte

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. ročník Datum vytvoření: 10. června 2012 Datum ověření:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Řebíčková aj5-doc-pro-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M y f a v o u r i t e d a y My name is Peter Johnson and

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Název: Sports and games Autor: Michaela Čermáková Datum, třída: 18.4.2012, 1.E Stručná anotace:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Happy House 2 - lekce 5

Happy House 2 - lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - lekce (happy_house unit_.jbb) Happy House - lekce Lekce: Lekce Cvičení: Strana - poslech Lunchtime! Lunch is on the table in the

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

osoba na obchodní podnikatel skladatel elektrikář návrhář IT technik novinář právník soudce journalist lawyer judge

osoba na obchodní podnikatel skladatel elektrikář návrhář IT technik novinář právník soudce journalist lawyer judge Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: nižší ročníky středních škol Klíčová slova: worker, accountant, nanny, plumber, shop assistant, Cíl práce a způsob použití: práce slouží jako

Více

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Unit 4 part C - translation practice 1. Kam jdou Mickey a Millie? Co koupí? Where do Mickey and Millie go? What do they buy? 2. Co chce Mut? Proč si myslí,

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 4. ročník Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 224 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 23. 3. 2012 Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk

Více

Go first, Walking in the jungle - Playing English 1 a 2 (INFOA 2006, 2007)

Go first, Walking in the jungle - Playing English 1 a 2 (INFOA 2006, 2007) Attract, Engage, Captivate Chinese whisper tichá pošta Tonguetwisters: Pink silk socks with seven pink dots. Happy Harry has a hundred hungry hamsters. Go first, Walking in the jungle - Playing English

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

PS 2 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Budoucí čas s going to. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já si dám zmrzlinu. Cvičení: On si dá pizzu.

PS 2 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Budoucí čas s going to. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já si dám zmrzlinu. Cvičení: On si dá pizzu. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Budoucí čas s going to Cvičení: Já si dám zmrzlinu. I am going to have an ice cream. Já si dám

Více

ZS Purkynova Vyskov. My Family My life Fantastic Activities Opakování slovní zásoby 1 What s the time, please? Adresa Geometrie 3 Praha

ZS Purkynova Vyskov. My Family My life Fantastic Activities Opakování slovní zásoby 1 What s the time, please? Adresa Geometrie 3 Praha Anglický jazyk Pøíspìvek pøidal Administrator Wednesday, 12 October 2011 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 Dangers My body Our future Moje mìsto Opakování slovní zásoby Poèítaèe Pøítomný prùbìhový èas

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

EUPŠ Clothes and fashion I

EUPŠ Clothes and fashion I Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh24 Vypracovala,

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Nově: denní provoz 13-19 hodin. Nealkoholické nápoje Soft drinks

Nově: denní provoz 13-19 hodin. Nealkoholické nápoje Soft drinks Nově: denní provoz 13-19 hodin Nealkoholické nápoje Soft drinks Osvěžující letní domácí limonády Daily homemade lemonades Domácí citronáda Domácí citronáda Domácí oranžáda Pomerančový fresh, soda Homemade

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Dělnická 7.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Costa Rica. small wooden house. malý dřevěný domek 2, 5, 40, second hand

Costa Rica. small wooden house. malý dřevěný domek 2, 5, 40, second hand Costa Rica second hand 2, 5, cheap levné clothes oblečení clothes od návrhářů from fashion designers 40, malý dřevěný domek small wooden house 3, Costa Rica two-room dvoupokojový wooden dřevěný house domek

Více

Chit Chat 2 - Unit 6. Lekce: STRANA KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 6. Lekce: STRANA KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 6 (chch_unit_6.jbb) Chit Chat - Unit 6 Lekce: STRANA 8 Cvičení: SLOVÍČKA naučit It s sunny. Svítí slunce. (It s) hot. (Je) horko.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Our World 1 UNIT 0 UNIT 1

Our World 1 UNIT 0 UNIT 1 Our World 1 UNIT 0 box [bɒks] krabice, krabička star [stɑː] hvězda square [skweə] čtverec rectangle [ˈrekˌtæŋgəl] obdélník triangle [ˈtraɪˌæŋgəl] trojúhelník circle [ˈsɜːkəl] kruh point [pɔɪnt] bod, ukázat

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Chit Chat 2 - Lekce 3

Chit Chat 2 - Lekce 3 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a doctor lékař Drink this. Vypij toto. Drink this.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: V každém sloupečku vyškrtni slovo, které se liší výslovností samohlásky. blue box eight head shirt clock who home my red work hall two

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

SPORTS SPORTY. Vocabulary. sport sportovní odvětví game hra, partie match zápas, utkání competition soutěž, utkání tournament turnaj

SPORTS SPORTY. Vocabulary. sport sportovní odvětví game hra, partie match zápas, utkání competition soutěž, utkání tournament turnaj SPORTS SPORTY Vocabulary sport sportovní odvětví game hra, partie match zápas, utkání competition soutěž, utkání tournament turnaj race závod, běh, dostih motor racing automobilové závody championship

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_13

Více

Od 7.p.r. VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree. Použité zdroje : Květoslava Kaziměrčíková

Od 7.p.r. VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree. Použité zdroje :  Květoslava Kaziměrčíková VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree Od 7.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce s textem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SADA VY_32_INOVACE_AJ3

SADA VY_32_INOVACE_AJ3 SADA VY_32_INOVACE_AJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Magdou Brodovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: brodova@szesro.cz The Czech cuisine VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.01

Více

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití.

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití. JÍDLO I polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. salát Dám si salát. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. nápoj, pití Dám si pití. příloha Dám si přílohu. smažený sýr Dám si smažený sýr. hranolek, hranolky

Více