Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə"

Transkript

1 Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština; francouzsky geography /dʒiːˈɒgrəfi/ zeměpis; geografie German /ˈdʒɜː(r)mən/ německý; němčina history /ˈhɪst(ə)ri/ dějepis information and /ˌaɪ siː ˈtiː/ communication technology (ICT) informatika a komunikační technologie maths /mæθs/ matematika music /ˈmjuːzɪk/ hudební výchova physical /ˌfɪzɪkəl tělesná výchova education (PE) edjʊˈkeɪʃ(ə)n/ /ˌpiː ˈiː/ physics /ˈfɪzɪks/ fyzika Spanish /ˈspænɪʃ/ španělský; španělština Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə question ˈkwestʃən/ ptát se/odpovědět na otázku do homework /ˌduː ˈhəʊmwɜːk/ (u)dělat domácí úkoly finish (school/classes) /ˈfɪnɪʃ/ zkončit; ukončit have a break /ˌhæv ə ˈbreɪk/ mít přestávku have lunch /ˌhæv ˈlʌntʃ/ obědvat sit /sɪt/ sedět stand /stænd/ stát start (school/classes) /stɑːt/ začít Unit 1 Everyday activities get (un)dressed /get (ˌʌn)ˈdrest/ obléct se (vysléct se) get up /ˌget ˈʌp/ vstát (ráno z postele); postavit se go to bed /ˌgəʊ tə ˈbed/ jít spát go to school by /gəʊ tə ˌskuːl baɪ jet do školy (čím) bike/bus/car/train ˈbaɪk/ˈbʌs/ˈkɑː/ˈtreɪn / have a shower /ˌhæv ə ˈʃaʊə/ (o)sprchovat se have /hæv snídat, obědvat, večeřet breakfast/lunch/di ˈbrekfəst/ˈlʌntʃ/ˈdɪn nner ə/ make /meɪk připravit breakfast/lunch/di ˈbrekfəst/ˈlʌntʃ/ˈdɪn snídaně/oběd/večeře nner ə/ play /pleɪ hrát football/tennis/co ˈfʊtbɔːl/ˈtenɪs/ˈkəmp mputer games juːtə geɪmz/ walk to school /ˌwɔːk tə ˈskuːl/ jít pěšky do školy Unit 1 Other words and phrases advanced /ədˈvɑːnst/ pokročilý; rozvinutý all /ɔːl/ celý; všichni; všechno and /ən, ənd, ænd/ a and so /ˌənd ˈsəʊ/ a tak at home /ət ˈhəʊm/ doma bad /bæd/ špatný because /bɪˈkɒz/ protože before /bɪˈfɔː/ předtím než but /bət, bʌt/ ale cafeteria /ˌkæfəˈtɪəriə/ jídelna; bufet (v nemocnici apod) can t stand /ˌkɑːnt ˈstænd/ nemoci vystát; nesnášet certificate /səˈtɪfɪkət/ certifikát; vysvědčení city /ˈsɪti/ (větší) město clean /kliːn/ uklidit; uklízet; čistý clothes /kləʊðz/ oblečení cold /kəʊld/ chladno; zima (ráz počasí); studený compulsory /kəmˈpʌlsəri/ povinný design /dɪˈzaɪn/ navrhnout; projektovat; (na)plánovat different /ˈdɪfrənt/ jiný; rozdílný difficult /ˈdɪfɪk(ə)lt/ obtížný; nesnadný each /iːtʃ/ každý education /ˌedjʊˈkeɪʃ(ə)n/ výchova; (dosažené) vzdělání electronic /ˌelekˈtrɒnɪk/ elektronický /ˈiːmeɪl/ encyclopaedia /ɪnˌsaɪkləˈpiːdiə/ encyklopedie except (for) /ɪkˈsept/ kromě expensive /ɪkˈspensɪv/ nákladný; drahý food /fuːd/ jídlo; strava genius /ˈdʒiːniəs/ génius good /gʊd/ dobrý great /greɪt/ skvělý; úžasný; velký hate /heɪt/ nenávidět; nesnášet leave /liːv/ nechat; zanechat (vzkaz) lesson /ˈles(ə)n/ hodina level /ˈlev(ə)l/ úroveň like /laɪk/ mít rád love /lʌv/ milovat; mít rád make the bed /meɪd/ ustlat postel material /məˈtɪəriəl/ látka; hmota; materiál mean /miːn/ mít na mysli next /nekst/ příští; další OK/okay /ˌəʊˈkeɪ/ OK, v pohodě open /ˈəʊpən/ otevřený; ochotný naslouchat pay /peɪ/ (za)platit practical /ˈpræktɪk(ə)l/ praktický private /ˈpraɪvət/ soukromý; důvěrný product /ˈprɒdʌkt/ výrobek; produkt ready /ˈredi/ připravený; nachystaný relax /rɪˈlæks/ uvolnit (se) same /seɪm/ stejný state /steɪt/ stav take something /ˌteɪk sʌmɵɪŋ ˈaʊt out of əv/ vyndat (něco odkud) technology /tekˈnɒlədʒi/ technologie textile /ˈtekstaɪl/ textilie timetable /ˈtaɪmˌteɪb(ə)l/ jízdní/letový řád typical /ˈtɪpɪk(ə)l/ typický university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ univerzita; vysoká škola; univerzitní unusual /ʌnˈjuːʒʊəl/ neobvyklý

2 Unit 2 Time out Unit 2 Free-time activitiesv chat online /ˌtʃæt ɒnˈlaɪn/ online rozhovor collect things /kəˈlekt ˌɵɪŋz/ sbírat dance /dɑːns/ tancovat; tančit; tanec do sport /ˈduː ˌspɔːt/ provozovat sport draw /drɔː/ (na)kreslit go out with friends /gəʊ aʊt wɪð frendz/ vyjít si ven s přáteli listen to music /ˌlɪsən tə ˈmjuːzɪk/ poslouchat hudbu play a musical instrument /pleɪ ə mjuːzɪkəl ɪnstrəmənt/ hrát na hudební nástroj read /riːd/ číst surf the Internet /sɜːf ði ˈɪntənet/ surfovat po internetu take photos /teɪk ˈfəʊtəʊz/ fotit watch films /wɒtʃ ˈfɪlmz/ sledovat filmy Places to go in a town Unit 2 Places to go in a town Zajímavá místa ve městě. cinema /ˈsɪnəmə/ kino fast-food /ˌfɑːst ˈfuːd restaurant rest(ə)rɒnt/ rychlé občerstvení library /ˈlaɪbrəri/ knihovna museum /mjuːˈziːəm/ muzeum park /pɑːk/ park; sad shopping centre /ˈʃɒpɪŋ ˌsentə(r)/ nákupní středisko sports centre /ˈspɔː(r)ts sentə(r)/ sportovní centrum stadium /ˈsteɪdiəm/ stadion swimming pool /ˈswɪmɪŋ ˌpuːl/ (plavecký) bazén; koupaliště theatre /ˈθɪətə/ divadlo Unit 2 Other words and phrases active /ˈæktɪv/ aktivní announcement /əˈnaʊnsmənt/ oznámení appear /əˈpɪə/ objevit se; vystoupit; zdát se Atlantic Ocean /ətˌlæntɪk ˈəʊʃən/ Atlantický oceán autograph /ˈɔːtəˌgrɑːf/ autogram become /bɪˈkʌm/ stát se bungee jumping /ˈbʌndʒiː ˌdʒʌmpɪŋ/ bungee jumping camera /ˈkæm(ə)rə/ fotoaparát; kamera certainly (=yes, of /ˈsɜːt(ə)nli/ course) samozřejmě climber /ˈklaɪmə/ lezec cloud /klaʊd/ mrak; oblak collection /kəˈlekʃ(ə)n/ sbírka; kolekce collector /kəˈlektə/ sběratel colony /ˈkɒləni/ kolonie comedy /ˈkɒmədi/ komedie comic /ˈkɒmɪk/ komiks (kreslený seriál) concert /ˈkɒnsət/ koncert defend /dɪˈfend/ ochraňovat, chránit easy /ˈiːzi/ jednoduchý event /ɪˈvent/ událost explorer /ɪkˈsplɔːrə/ průzkumník; cestovatel; badatel extreme sport film director first edition /ɪkˌstriːm ˈspɔː(r)t/ adrenalinový sport /ˈfɪlm dəˌrektə(r)/ filmový režisér /ˌfɜː(r)st ɪˈdɪʃ(ə)n/ první vydání flower /ˈflaʊə/ květ; květina funny /ˈfʌni/ legrační; divný high /haɪ/ vysoký; vysoko how long /ˌhaʊ ˈlɒŋ/ jak dlouho how much /ˌhaʊ ˈmʌtʃ/ kolik (o ceně) illustration /ˌɪləˈstreɪʃ(ə)n/ ilustrace introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/ zavést island /ˈaɪlənd/ ostrov; ostrůvek land /lænd/ přistát length /leŋθ/ délka location /ləʊˈkeɪʃ(ə)n/ poloha, umístění magazine /ˌmægəˈziːn/ časopis match (=football) /mætʃ/ zápas meet /miːt/ jít/jet naproti; setkat se mountain /ˈmaʊntɪn/ hora music group /ˈmjuːzɪk ˌgruːp/ hudební skupina national anthem /ˌnæʃ(ə)nəl národní hymna ˈænɵəm/ native /ˈneɪtɪv/ domorodec Netherlands /neðələndz/ Nizozemsko officially /əˈfɪʃəli/ formálně, oficiálně original /əˈrɪdʒ(ə)nəl/ původní; originální painting /ˈpeɪntɪŋ/ malba; obraz; malování; malířství price /praɪs/ cena publication /ˌpʌblɪˈkeɪʃ(ə)n/ uveřejnění; vydání; publikace radio station /ˈreɪdiəʊ ˌsteɪʃ(ə)n/ rozhlasová stanice save (=save /seɪv/ chránit somebody) shirt /ʃɜːt/ košile signature /ˈsɪgnətʃə/ podpis simple /ˈsɪmp(ə)l/ jednoduchý; prostý size /saɪz/ velikost team /tiːm/ tým; družstvo ticket /ˈtɪkɪt/ jízdenka; lístek title /ˈtaɪt(ə)l/ název to be mad about /tə bi ˈmæd əˌbaʊt/ být blázen do tree /triː/ strom under /ˈʌndə/ pod volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/ sopka website /ˈwebˌsaɪt/ internetová stránka wedding /ˈwedɪŋ/ svatba You re welcome. /ˌjɔː ˈwelkəm/ Nemáš zač. Units 1-2 Gateway to exam academy /əˈkædəmi/ akademie energy bar /ˈenə(r)dʒi ˌbɑː(r)/ energetická tyčinka every /ˈevri/ každý session /ˈseʃ(ə)n/ schůzka special /ˈspeʃ(ə)l/ speciální summer /ˈsʌmə/ léto training /ˈtreɪnɪŋ/ trénink; výcvik; výuka Unit 3 Coming home Unit 3 Rooms bathroom /ˈbɑːθˌruːm/ koupelna bedroom /ˈbedruːm/ ložnice dining room /ˈdaɪnɪŋ ˌruːm/ jídelna (v bytě) garage /ˈgærɑːʒ, ˈgærɪdʒ/ garáž; (auto)servis garden /ˈgɑːd(ə)n/ zahrada hall /hɔːl/ kolej; internát

3 kitchen /ˈkɪtʃən/ kuchyně living room /ˈlɪvɪŋ ˌruːm/ obývací pokoj Unit 3 Household objects and furniture armchair /ˈɑːmˌtʃeə/ křeslo bath /bɑːθ/ vana bed /bed/ postel CD player /siː ˈdi ˌpleɪə/ přehrávač kompaktních disků chair /tʃeə/ židle clock /klɒk/ hodiny computer /kəmˈpjuːtə/ počítač cooker /ˈkʊkə/ vařič; sporák cupboard /ˈkʌbəd/ skříň(ka); kredenc desk /desk/ psací stůl; lavice DVD player /ˌdiː viː ˈdiː pleɪə/ DVD přehrávač fridge /frɪdʒ/ lednička games console /ˈɡeɪmz ˌkɒnsəʊl/ herní konzole lamp /læmp/ lampa; svítidlo light /laɪt/ světlo; osvětlení microwave /ˈmaɪkrəˌweɪv/ mikrovlnná trouba phone /fəʊn/ telefon poster /ˈpəʊstə/ plakát radiator /ˈreɪdiˌeɪtə/ radiátor shelf /ʃelf/ police; regál shower /ˈʃaʊə/ sprchový kout; sprcha; přeháňka sink /sɪŋk/ dřez sofa /ˈsəʊfə/ pohovka; gauč table /ˈteɪb(ə)l/ stůl; tabulka toilet /ˈtɔɪlət/ záchod; toaleta TV /ˌtiː ˈviː/ televize washing machine /ˈwɒʃɪŋ məˌʃiːn/ pračka window /ˈwɪndəʊ/ okno Unit 3 Jobs around the house cook /kʊk/ vařit; kuchař do the ironing /ˌduː ði ˈaɪənɪŋ/ žehlit do the shopping /ˌduː ðə ˈʃɒpɪŋ/ nakupovat do the washing /ˌduː ðə ˈwɒʃɪŋ/ prát (prádlo) lay the table /ˌleɪ ðə ˈteɪb(ə)l/ prostřít stůl make the bed /ˌmeɪk ðə ˈbed/ ustlat postel take the rubbish /ˌteɪk ðə ˈrʌbɪʃ aʊt/ vynést smetí out tidy up /ˌtaɪdi ˈʌp/ uklidit, urovnat wash the dishes /ˌwɒʃ ðə ˈdɪʃɪz/ umýt nádobí Unit 3 Other words and phrases access /ˈækses/ přístup alien /ˈeɪliən/ mimozemšťan; návštěvník (z jiné planety) basketball /ˈbɑːskɪtˌbɔːl/ basketbal; košíková best /best/ nejlepší; nejlépe block of flats /blɒk əv ˈflæts/ panelák bungalow /ˈbʌŋgəˌləʊ/ bungalov; přízemní domek coffee cup /ˈkɒfi ˌkʌp/ šálek na kávu cool /kuːl/ chladný cottage /ˈkɒtɪdʒ/ domek; chalupa court (=basketball /kɔːt/ court) hřiště; kurt detached /dɪˈtætʃt/ samostatně stojící energy /ˈenədʒi/ energie; síla enormous /ɪˈnɔːməs/ obrovský; nesmírný flat /flæt/ byt floor (=storey) /flɔː/ patro glass /glɑːs/ sklo; sklenice government /ˈgʌv(ə)nmənt/ vláda grass /grɑːs/ tráva; trávník hall of residence /ˌhɔːl əv kolej ˈrezɪd(ə)ns/ hang on /ˌhæŋ ˈɒn/ počkat hot /hɒt/ horký; horko houseboat /ˈhaʊsˌbəʊt/ houseboat ideal /aɪˈdɪəl/ ideální, dokonalý inside /ˈɪnˌsaɪd/ uvnitř; dovnitř nature /ˈneɪtʃə/ příroda plant /plɑːnt/ rostlina player /ˈpleɪə/ hráč pollution /pəˈluːʃ(ə)n/ znečištění; zašpinění popcorn /ˈpɒpˌkɔːn/ popcorn semi-detached /ˌsemidɪˈtætʃt/ jeden ze dvou k sobě přiléhajících domků shoe /ʃuː/ bota skate park /ˈskeɪt ˌpɑː(r)k/ hřiště (pro bruslaře a skateboardisty) skateboarding /ˈskeɪtˌbɔː(r)dɪŋ/ jízda na skateboardu sleep /sliːp/ spát; spánek space (=empty space) /speɪs/ prázdná (místa) speaking /ˈspiːˌkɪŋ/ u telefonu spectacular /spekˈtækjʊlə/ velkolepý; honosný statue /ˈstætʃuː/ socha summer /ˈsʌmə/ léto sun /sʌn/ slunce surprise /səˈpraɪz/ překvapit; překvapení tank (=water tank) /tæŋk/ nádrž; cisterna terraced /ˈterəst/ řadový (dům) top /tɒp/ špičkový; mezi předními towel /ˈtaʊəl/ ručník; osuška ventilation /ˌventɪˈleɪʃ(ə)n/ ventilace; vyvětrání village /ˈvɪlɪdʒ/ vesnice wall /wɔːl/ stěna; zeď warm /wɔːm/ teplý; teplo winter /ˈwɪntə/ zima wrong /rɒŋ/ špatný Unit 4 Body building Unit 4 Parts of body arm /ɑːm/ paže; ruka back /bæk/ záda chest /tʃest/ hruď ear /ɪə/ ucho; sluch eye /aɪ/ oko face /feɪs/ obličej; tvář finger /ˈfɪŋgə/ prst foot /fʊt/ noha; chodidlo hand /hænd/ ruka head /hed/ hlava leg /leg/ noha mouth /maʊθ/ ústa; pusa neck /nek/ krk; hrdlo; šíje nose /nəʊz/ nos shoulder /ˈʃəʊldə/ rameno stomach /ˈstʌmək/ žaludek; břicho

4 toe /təʊ/ prst (na noze) tooth /tuːθ/ zub Unit 4 Basic physical activities climb /klaɪm/ (vy)lézt; vyšplhat se (na) dive /daɪv/ potápět se; skákat do vody fall /fɔːl/ padat; spadnout (fall in love - zamilovat se) hit /hɪt/ zasáhnout; trefit se jump /dʒʌmp/ skočit; skákat kick /kɪk/ kopat; kopnout (nohou) rest /rest/ odpočinek ride (a horse/bike) /raɪd/ jet (na koni/na kole) run /rʌn/ běžet; utíkat; běh skate /skeɪt/ bruslit ski /skiː/ lyžovat swim /swɪm/ plavat Unit 4 Sports baseball /ˈbeɪsˌbɔːl/ baseball basketball /ˈbɑːskɪtˌbɔːl/ basketbal; košíková cycling /ˈsaɪklɪŋ/ cyklistika; jízda na kole fishing /ˈfɪʃɪŋ/ rybaření; rybolov football /ˈfʊtbɔːl/ fotbal; kopaná; kopací míč golf /gɒlf/ golf gymnastics /dʒɪmˈnæstɪks/ gymnastika ice skating /ˈaɪs ˌskeɪtɪŋ/ bruslení judo /ˈdʒuːdəʊ/ džudo; judo netball /ˈnetˌbɔːl/ dívčí košíková rugby /ˈrʌgbi/ ragby sailing /ˈseɪlɪŋ/ plachtění; plachtařský sport table tennis /ˈteɪb(ə)l ˌtenɪs / stolní tenis tennis /ˈtenɪs/ tenis volleyball /ˈvɒliˌbɔːl/ volejbal; odbíjená Unit 4 Other words and phrases accident /ˈæksɪd(ə)nt/ (dopravní) nehoda; nešťastná náhoda advice /ədˈvaɪs/ rada aerobic /eəˈrəʊbɪk/ aerobik air /eə/ vzduch along /əˈlɒŋ/ podél anaerobic /ˌænəˈrəʊbɪk/ anaerobní athletics /æθˈletɪks/ (lehká) atletika avalanche /ˈævəˌlɑːntʃ/ lavina beat /biːt/ bít; tlouci beat /biːt/ tempo; rytmus between /bɪˈtwiːn/ mezi break /breɪk/ rozbít (se/si), zlomit (se/si) breathe /briːð/ dýchat by accident /ˌbaɪ ˈæksɪd(ə)nt/ náhodou calm /kɑːm/ klidný; tichý; klid; ticho close /kləʊz/ zavřít; zavírat concentrate /ˈkɒns(ə)nˌtreɪt/ soustředit se na co; zaměřit se na conclusion /kənˈkluːʒ(ə)n/ shrnutí; závěr cool down /ˌkuːl ˈdaʊn / zklidnit se (po cvičení) cover /ˈkʌvə/ přikrýt; (za)krýt cricket /ˈkrɪkɪt/ kriket diameter /daɪˈæmɪtə/ průměr die /daɪ/ umřít; zemřít escape /ɪˈskeɪp/ uprchnout; utéct fast /fɑːst/ rychlý; rychle fit /fɪt/ v dobré kondici; způsobilý flexible /ˈfleksəb(ə)l/ pružný; ohebný; flexibilní gentle /ˈdʒent(ə)l/ vznešený; urozený gradually /ˈgrædʒuəli/ postupně gym /dʒɪm/ tělocvična heart /hɑːt/ srdce; srdeční heart rate /ˈhɑː(r)t ˌreɪt/ tepová frekvence heavy /ˈhevi/ těžký; mající velkou hmotnost holiday /ˈhɒlɪdeɪ/ dovolená; svátek how often /ˌhaʊ ˈɒf(t)ən/ jak často intense /ɪnˈtens/ intenzivní interview /ˈɪntəˌvjuː/ interview; dělat interview joint /dʒɔɪnt/ kloub left /left/ levý little by little /ˌlɪt(ə)l baɪ ˈlɪt(ə)l/ pozvolna martial arts /ˌmɑːʃəl ˈɑts/ bojové umění medium /ˈmiːdiəm/ střední mistake /mɪˈsteɪk/ chyba motivate /ˈməʊtɪˌveɪt/ motivovat; podnítit movement /ˈmuːvmənt/ pohyb; přesun muscle /ˈmʌs(ə)l/ sval must /məst, mʌst/ muset near /nɪə/ blízko; nedaleko necessary /ˈnesəs(ə)ri/ potřebný; nezbytný; nutný need /niːd/ potřebovat obligatory /əˈblɪgət(ə)ri/ povinný opposite /ˈɒpəzɪt/ opačný; opak panic /ˈpænɪk/ zděšení; zmatkovat past /pɑːst/ kolem (minout něco) patient /ˈpeɪʃ(ə)nt/ trpělivý period /ˈpɪəriəd/ vyučovací hodina; období permission /pəˈmɪʃ(ə)n/ dovolení, povolení positive /ˈpɒzətɪv/ pozitivní practice /ˈpræktɪs/ praxe; postup; trénink reduce /rɪˈdjuːs/ snížit; omezit relevant /ˈreləv(ə)nt/ náležitý; příslušný rescue /ˈreskjuː/ zachránit; záchrana right /raɪt/ pravý; správný shout /ʃaʊt/ (za)křičet; řvát show /ʃəʊ/ pořad; zábavné představení signal /ˈsɪgn(ə)l/ znamení slow down /ˌsləʊ ˈdaʊn/ zpomalit smoke /sməʊk/ kouřit specific /spəˈsɪfɪk/ přesný; určitý speed /spiːd/ rychlost stay /steɪ/ zůstat; pobyt; návštěva straight on /streɪt ɒn/ rovně stretch /stretʃ/ (pro)táhnout (se) survive /səˈvaɪv/ přežít; zůstat na živu tall /tɔːl/ vysoký; velký tempo /ˈtempəʊ/ tempo; rytmus theory /ˈθɪəri/ teorie transmitter /trænzˈmɪtə/ vysílač travel /ˈtræv(ə)l/ cestovat; cestování triathlon /traɪˈæθlən/ triatlon turn /tɜː(n)/ točit se; zabočit uniform /ˈjuːnɪˌfɔːm/ uniforma

5 wear /weə/ mít na sobě; nosit weather /ˈweðə/ počasí weigh /weɪ/ zvážit; vážit wind /wɪnd/ vítr without /wɪðˈaʊt/ bez Unit 3 4 Gateway to exam bottom /ˈbɒtəm/ úpatí (hory); dno lose /luːz/ prohrát; ztratit goal /gəʊl/ branka; brána; gól; cíl salt /sɔːlt/ sůl score /skɔː/ vstřelit/dát branku/koš; skórovat substitute /ˈsʌbstɪˌtjuːt/ náhradník; náhrada underwater /ˌʌndəˈwɔːtə/ pod vodou; podmořský Unit 5 Good food guide Unit 5 Food apple /ˈæp(ə)l/ jablko banana /bəˈnɑːnə/ banán bean /biːn/ bob; fazole; zrnko biscuit /ˈbɪskɪt/ keks; sušenka bread /bred/ chléb burger /ˈbɜːgə/ hamburger butter /ˈbʌtə/ máslo cake /keɪk/ dort; koláč cheese /tʃiːz/ sýr chicken /ˈtʃɪkɪn/ kuře chips /tʃɪps/ hranolky; smažené brambory egg /eg/ vejce fish /fɪʃ/ ryba; ryby grape /greɪp/ hrozen ice cream /ˈaɪs ˌkriːm/ zmrzlina lemon /ˈlemən/ citrón meat /miːt/ maso melon /ˈmelən/ meloun nuts /nʌts/ zcvoklý; úplný cvok pizza /ˈpiːtsə/ pizza rice /raɪs/ rýže salad /ˈsæləd/ salát (bramborový, ovocný ap.) salt /sɔːlt/ sůl strawberry /ˈstrɔːb(ə)ri/ jahoda; jahodový sugar /ˈʃʊgə/ cukr tomato /təˈmɑːtəʊ/ rajče Unit 5 Drink coffee /ˈkɒfi/ káva; šálek kávy hot chocolate /ˌhɒt ˈtʃɒklət/ horká čokoláda lemonade /ˌleməˈneɪd/ limonáda milk /mɪlk/ mléko milkshake /ˈmɪlkˌʃeɪk/ mléčný koktejl mineral water /ˈmɪn(ə)rəl minerální voda; minerálka ˌwɔːtə(r)/ orange juice /ˈɒrɪndʒ ˌdʒuːs/ pomerančový džus tea /tiː/ čaj; šálek čaje Unit 5 Containers bottle /ˈbɒt(ə)l/ láhev can /kæn/ plechovka carton /ˈkɑːt(ə)n/ krabice (např. džusu) cup /kʌp/ šálek; hrnek glass /glɑːs/ sklo; sklenice packet /ˈpækɪt/ balíček; krabička slice /slaɪs/ krajíc; plátek Unit 5 Other words and phrases additive /ˈædətɪv/ přísada antioxidant /ˌæntiˈɒksɪd(ə)nt/ antioxidant at least /ət ˈliːst / nejméně; alespoň balanced /ˈbælənst/ vyvážený bill (=in restaurant) /bɪl/ účet blueberry /ˈbluːb(ə)ri/ borůvka both /bəʊθ/ oba calcium /ˈkælsiəm/ vápník cancer /ˈkænsə/ rakovina celebrate /ˈseləˌbreɪt/ (o)slavit; oslavovat change /tʃeɪndʒ/ změnit, vyměnit; změna cheerful /ˈtʃɪəf(ə)l/ veselý; radostný chemical /ˈkemɪk(ə)l/ chemikálie; preparát choose /tʃuːz/ vybrat (si) colourful /ˈkʌləf(ə)l/ pestrý; zajímavý; osobitý cost /kɒst/ stát (o penězích) customer /ˈkʌstəmə/ zákazník; host delicious /dɪˈlɪʃəs/ lahodný dessert /dɪˈzɜːt/ zákusek enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ těšit se z čeho; užívat si evidence /ˈevɪd(ə)ns/ důkazy extremely /ɪkˈstriːmli/ nesmírně; neobyčejně flavour /ˈfleɪvə/ chuť; příchuť healthy /ˈhelθi/ zdravý home-made /ˈhəʊmeɪd/ domácí hormone /ˈhɔːməʊn/ hormon how many /ˌhaʊ ˈmeni/ kolik (počitatelná podst. jm.) how much /ˌhaʊ ˈmʌtʃ/ kolik (nepočitatelná podst. jm.) huge /hjuːdʒ/ obrovský; obrovitý include /ɪnˈkluːd/ zahrnovat; obsahovat ingredient /ɪnˈgriːdiənt/ přísada laboratory /ləˈbɒrət(ə)ri, laboratoř ˈlæbrəˌtɔːri/ large /lɑːdʒ/ velký main (=main course) /meɪn/ hlavní (chod) oxygen /ˈɒksɪdʒ(ə)n/ kyslík peel /piːl/ (o)loupat; (o)škrábat; slupka; kůra picnic /ˈpɪknɪk/ piknik preservative /prɪˈzɜːvətɪv/ ochranný prostředek protect /prəˈtekt/ chránit; ochraňovat regular (=regular /ˈregjʊlə/ or large) normální; obvyklý secret /ˈsiːkrət/ tajemství; tajný share /ʃeə/ podílet se (na něčem); sdílet (něco) silly /ˈsɪli/ hloupý; pošetilý starter /ˈstɑːtə/ předkrm stress (=pronunciation) /stres/ důraz (při výslovnosti) syllable /ˈsɪləb(ə)l/ slabika throw /θrəʊ/ házet; hodit violent /ˈvaɪələnt/ násilný; násilnický waiter /ˈweɪtə/ číšník; vrchní

6 Unit 6 Tourist attractions Unit 6 Countries and nationalities Argentina /ɑːdʒənˈtiːnə/ Argentina Argentinian /ɑːdʒənˈtɪniən/ argentinský Brazil /brəˈzɪl/ Brazílie (pozor na přízvuk) Brazilian /brəˈzɪliən/ Brazil/ec(ka); brazilský Czech /tʃek/ český Czech Republic /tʃek rɪˈpʌblɪk/ Česká republika Egypt /ˈiːdʒɪpt/ Egypt Egyptian /ɪˈdʒɪpʃən/ egyptský France /frɑːns/ Francie French /frentʃ/ francouzština; francouzsky Germany /ˈdʒɜːməni/ Německo German /ˈdʒɜː(r)mən/ německý; němčina Ireland /ˈaɪələnd/ Irsko Irish /ˈaɪrɪʃ/ irský; irština Italy /ˈɪtəli/ Itálie Italian /ɪˈtæljən/ italština; italsky; Ital/ka Japan /dʒəˈpæn/ Japonsko (pozor na přízvuk) Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/ Japon/ec(ka); japonský; japonština Poland /ˈpəʊlənd/ Polsko Polish /ˈpəʊlɪʃ/ polský; polština Russia /ˈrʌʃə/ Rusko Russian /ˈrʌʃ(ə)n/ Rus/ka; ruský; ruština Slovakia /sləˈvækiə/ Slovensko Slovakian /sləˈvækiən/ Slovák South Africa /ˌsaʊθ ˈæfrɪkə/ Jihoafrická republika South African /ˌsaʊθ ˈæfrɪkən/ Jihoafričan; jihoafrický Spain /ˈspeɪn/ Španělsko Spanish /ˈspænɪʃ/ španělský; španělština Switzerland /ˈswɪtsələnd/ Švýcarsko Swiss /swɪs/ Švýcar Turkey /ˈtɜːki/ Turecko Turkish /ˈtɜː(r)kɪʃ/ Turek; turecký; turečtina the USA /ˌjuː es ˈeɪ/ Spojené státy americké American /əˈmerɪkən/ Američan/ka; americký Unit 6 Words connected with tourism excursion /ɪkˈskɜːʃ(ə)n/ zájezd; výlet; exkurze guide book /ˈgaɪdˌbʊk/ průvodce (kniha) hotel /həʊˈtel/ hotel (pozor na výslovnost) luggage /ˈlʌgɪdʒ/ zavazadlo; zavazadla package holiday /ˌpækɪdʒ ˈhɒlɪdeɪ/ (turistický) zájezd passport /ˈpɑːspɔːt/ (cestovní) pas sightseeing /ˈsaɪtˌsiːɪŋ/ prohlížení památek; okružní prohlídka tickets /ˈtɪkɪts/ jízdenky train /treɪn/ vlak trip /trɪp/ výlet; zájezd Unit 6 Transport boat /bəʊt/ člun; loď(ka) bus /bʌs/ autobus car /kɑː/ auto coach /kəʊtʃ/ autobus; autokar helicopter /ˈhelɪˌkɒptə/ helikoptéra lorry /ˈlɒri/ dodávka motorbike /ˈməʊtəˌbaɪk/ motorka plane /pleɪn/ letadlo scooter /ˈskuːtə/ skútr; koloběžka ship /ʃɪp/ loď taxi /ˈtæksi/ taxi; taxík train /treɪn/ vlak tram /træm/ tramvaj Underground, the /ˈʌndəˌgraʊnd/ metro van /væn/ nákladní auto Unit 6 Other words and phrases ago /əˈgəʊ/ před (o čase) annual /ˈænjuəl/ každoroční bag /bæg/ taška basis /ˈbeɪsɪs/ základ brilliant /ˈbrɪljənt/ vynikající; báječný; velmi nadaný cheap /tʃiːp/ levný connection /kəˈnekʃ(ə)n/ spojení cool (=great) /kuːl/ senzační creator /kriˈeɪtə/ tvůrce; zakladatel document /ˈdɒkjʊmənt/ dokument; materiál dynamic /daɪˈnæmɪk/ dynamický flag /flæg/ vlajka; prapor foreign /ˈfɒrɪn/ zahraniční; cizí general election /ˌdʒen(ə)rəl všeobecné volby ɪˈlekʃən/ global /ˈgləʊb(ə)l/ celkový; globální honeymoon /ˈhʌniˌmuː(n)/ svatební cesta; líbánky in business /ˌɪn ˈbɪznəs/ být v provozu land /lænd/ přistát last /lɑːst/ poslední; minulý meeting /ˈmiːtɪŋ/ schůze; setkání; schůzka monument /ˈmɒnjʊmənt/ památník; monument nightlife /ˈnaɪtˌlaɪf/ noční život nowadays /ˈnaʊəˌdeɪz/ dnes; v dnešní době on the cheap /ˌɒn ðə ˈtʃiːp/ levně (cestovat) podcast /ˈpɒdˌkɑːst/ nahrávka price /praɪs/ cena rich /rɪtʃ/ bohatý; zámožný route /ruːt/ cesta; směr cesty; trať; dráha; trasa sail /seɪl/ plavit se; plachta sales /seɪlz/ tržba; odbyt shilling /ˈʃɪlɪŋ/ šilink sight (=see the sights) /saɪt/ (turistická) památka success /səkˈses/ úspěch; zdar town /taʊn/ město travel destination /ˈtrævəl destɪˌneɪʃ(ə)n/ turistická/cestovní cílová stanice useful /ˈjuːsf(ə)l/ užitečný via /ˈvaɪə, ˈviːə/ přes; skrz vote /vəʊt/ volit; hlasovat yesterday /ˈjestədeɪ/ včera yesterday /ˈjestədeɪ/ včera Unit 5 6 Gateway to exam barbecue /ˈbɑːbɪˌkjuː/ piknik s opékáním masa na rožni service /ˈsɜːvɪs/ obsluha vegetarian /ˌvedʒəˈteəriən/ vegetarián youth hostel /ˈjuːθ ˌhɒst(ə)l/ ubytovna pro mladé

7 Unit 7 Famous works Unit 7 Places of work clinic /ˈklɪnɪk/ klinika factory /ˈfæktri/ továrna garage /ˈgærɑːʒ, ˈgærɪdʒ/ garáž; (auto)servis hospital /ˈhɒspɪt(ə)l/ nemocnice office /ˈɒfɪs/ kancelář; úřad outdoors /ˌaʊtˈdɔːz/ venku; v přírodě restaurant /ˈrest(ə)rɒnt/ restaurace shop /ʃɒp/ obchod; nakupovat studio /ˈstjuːdiəʊ/ ateliér Unit 7 Jobs and work actor /ˈæktə/ herec actress /ˈæktrəs/ herečka artist /ˈɑːtɪst/ výtvarník; umělec builder /ˈbɪldə/ stavbař bus/taxi/lorry /bʌs/ˈtæksi/ˈlɒri driver ˌdraɪvə/ řidič autobusu/taxi/náklaďáku businessman /ˈbɪznəsmæn/ obchodník businesswoman /ˈbɪznəsˌwʊmən/ obchodnice cleaner /ˈkliːnə/ čistič(ka); uklízeč(ka) cook /kʊk/ vařit; kuchař dentist /ˈdentɪst/ zubař; zubní lékař doctor /ˈdɒktə/ doktor; lékař engineer /ˌendʒɪˈnɪə/ inženýr; technik farmer /ˈfɑːmə/ farmář; zemědělec; sedlák footballer /ˈfʊtbɔːlə/ fotbalista hairdresser /ˈheəˌdresə/ kadeřník; kadeřnice journalist /ˈdʒɜːnəlɪst/ novinář; žurnalista mechanic /mɪˈkænɪk/ mechanik nurse /nɜːs/ zdravotní sestra; ošetřovatelka secretary /ˈsekrətri/ sekretářka; tajemník shop assistant /ˈʃɒp əˌsɪst(ə)nt/ prodavač singer /ˈsɪŋə/ zpěvák waiter /ˈweɪtə/ číšník; vrchní waitress /ˈweɪtrəs/ číšnice; servírka Unit 7 Culture and entertainment art /ɑːt/ výtvarná výchova ballet /ˈbæleɪ/ balet composer /kəmˈpəʊzə/ skladatel dancer /ˈdɑːnsə(r)/ tanečník/ tanečnice director /dəˈrektə, daɪˈrektə/ filmový režisér film /fɪlm/ film literature /ˈlɪtrətʃə/ literatura musician /mjuˈzɪʃ(ə)n/ hudebník novelist /ˈnɒvəlɪst/ romanopisec; spisovatel opera /ˈɒp(ə)rə/ opera painter /ˈpeɪntə/ malíř poet /ˈpəʊɪt/ básník poetry /ˈpəʊɪtri/ poezie singer /ˈsɪŋə/ zpěvák theatre /ˈθɪətə/ divadlo writer /ˈraɪtə/ spisovatel/ka Unit 7 Other words and phrases architecture /ˈɑːkɪˌtektʃə/ architektura; stavební sloh blame /bleɪm/ vinit; obviňovat blonde /blɒnd/ světlovlasý; blondýna ceremony /ˈserəməni/ obřad; slavnost competition /ˌkɒmpəˈtɪʃ(ə)n/ soutěž course /kɔːs/ chod (jídla) cruise (=ship) /kruːz/ plavba; výletní loď cut /kʌt/ řezat; krájet; stříhat decoration /ˌdekəˈreɪʃ(ə)n/ dekorace; ozdoba dress up /ˌdres ˈʌp/ převléknout se za (koho) entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/ zábava express /ɪkˈspres/ vyjádřit (se) finalist /ˈfaɪn(ə)lɪst/ finalista for free /ˌfə ˈfriː/ zdarma gentleman /ˈdʒent(ə)lmən/ gentleman get divorced /ˌget dɪˈvɔː(r)st/ rozvést se give up /ˌgɪv ˈʌp/ vzdát se; přestat grieve /griː(v)/ truchlit guilt /gɪlt/ vina; pocit viny happen /ˈhæpən/ stát se; přihodit se influence /ˈɪnfluəns/ vliv; ovlivnit legend /ˈledʒ(ə)nd/ legenda lie (=not tell the truth) /laɪ/ lhát limousine /ˌlɪməˈziː(n)/ limuzína look after /ˌlʊk ˈɑːftə/ starat se medieval /ˌmediˈiːv(ə)l/ středověký moon /muːn/ měsíc news /njuːz/ zpráva; zprávy newspaper /ˈnjuːzˌpeɪpə/ noviny nominate /ˈnɒmɪˌneɪt/ nominovat; navrhnout on your own /ˌɒn jəː ˈəʊn/ sám paint /peɪnt/ (na)malovat period /ˈpɪəriəd/ vyučovací hodina; období physical /ˈfɪzɪk(ə)l/ fyzický; tělesný popularity /ˈpɒpjʊˈlærəti/ oblíbenost; popularita prize /praɪz/ cena; výhra production /prəˈdʌkʃ(ə)n company ˌkʌmp(ə)ni/ výrobní společnost repair /rɪˈpeə/ opravit romance /rəʊˈmæns/ romance; milostný vztah royal family /ˌrɔɪəl ˈfæm(ə)li/ královská rodina style /staɪl/ učesat; vytvořit účes successful /səkˈsesf(ə)l/ úspěšný waste /weɪst/ plýtvat; mrhat Unit 8 Me and the world around me Unit 8 Feelings angry /ˈæŋgri/ rozhněvaný; rozzlobený; rozčilený bored /bɔːd/ znuděný; otrávený excited /ɪkˈsaɪtɪd/ nedočkavý; vzrušený; rozrušený; rozčilený happy /ˈhæpi/ šťastný; spokojený interested /ˈɪntrəstɪd/ (be ~) zajímat se relaxed /rɪˈlækst/ odpočatý sad /sæd/ smutný; nešťastný surprised /səˈpraɪzd/ překvapený tired /ˈtaɪəd/ unavený; vyčerpaný worried /ˈwʌrid/ ustaraný; znepokojený Unit 8 Personality cheerful /ˈtʃɪəf(ə)l/ veselý; radostný hard-working /ˈhɑː(r)dˌwɜː(r)kɪŋ/ pracovitý; pilný

8 intelligent /ɪnˈtelɪdʒ(ə)nt/ inteligentní; bystrý kind /kaɪnd/ laskavý; přívětivý; vlídný lazy /ˈleɪzi/ líný; lenivý; zahálčivý quiet /ˈkwaɪət/ tichý; klidný; rozvážný; zdrženlivý responsible /rɪˈspɒnsəb(ə)l/ (z)odpovědný serious /ˈsɪəriəs/ vážný; uzavřený; přemýšlivý Unit 8 Social problems crime /kraɪm/ zločin homelessness /ˈhəʊmləsnəs/ bezdomovství hunger /ˈhʌŋgə/ hlad pollution /pəˈluːʃ(ə)n/ znečištění; zašpinění poverty /ˈpɒvəti/ chudoba; bída; nouze unemployment /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/ nezaměstnanost violence /ˈvaɪələns/ násilí Unit 8 Other words and phrases authority /ɔːˈθɒrəti/ autorita; vedení bad mannered /ˌbæd ˈmænəd/ nevychovaný; neslušně se chovající chore /tʃɔː/ povinnost citizenship /ˈsɪtɪz(ə)nʃɪp/ občanství critic (=person) /ˈkrɪtɪk/ kritik cry (=have tears) /kraɪ/ plakat diary /ˈdaɪəri/ kapesní kalendář; zápisník; deník disrespect /ˌdɪsrɪˈspekt/ neúcta effort /ˈefət/ úsilí; snaha far /fɑː/ vzdálený; daleko gadget /ˈgædʒɪt/ (malý) přístroj IQ /ˌaɪ ˈkjuː/ IQ; inteligeční kvocient mark (=out of ten) /mɑːk/ známka near /nɪə/ blízko; nedaleko opposite /ˈɒpəzɪt/ opak (=someone or something completely different from another person/thing) orchestra /ˈɔːkɪstrə/ orchestr own /əʊn/ vlastní; (on our own - my sami) peace /piːs/ mír; klid; pohoda process /ˈprəʊses/ zpracovat; zpracovávat quotation /kwəʊˈteɪʃ(ə)n/ citát Unit 7 8 Gateway to exam award /əˈwɔːd/ udělit; uložit (pokutu); přiznat (náhradu) charity /ˈtʃærəti/ dobročinná činnost citizen /ˈsɪtɪz(ə)n/ občan condition /kənˈdɪʃ(ə)n/ podmínka; okolnost hurricane /ˈhʌrɪkən, hurikán; uragán ˈhʌrɪkeɪn/ independence /ˌɪndɪˈpendəns/ nezávislost refugee /ˌrefjʊˈdʒiː/ uprchlík victim /ˈvɪktɪm/ oběť Unit 9 Wild world Unit 9 Wild animals and insects alligator /ˈælɪˌgeɪtə/ aligátor bear /beə/ medvěd bee /biː/ včela bite /baɪt/ (u)kousnutí, kousnout bite /baɪt/ (u)kousnutí, kousnout eagle /ˈiːg(ə)l/ orel jellyfish /ˈdʒeliˌfɪʃ/ medúza lizard /ˈlɪzəd/ ještěrka scorpion /ˈskɔːpiən/ štír; škorpión shark /ʃɑːk/ žralok snake /sneɪk/ had spider /ˈspaɪdə/ pavouk sting /stɪŋ/ bodnout; štípnout; žihadlo sting /stɪŋ/ bodnout; štípnout; žihadlo tiger /ˈtaɪgə/ tygr wolf /wʊlf/ vlk Unit 9 The natural world field /fiːld/ pole flowers /ˈflaʊəz/ květiny forest /ˈfɒrɪst/ les; prales grass /grɑːs/ tráva; trávník hill /hɪl/ kopec; pahorek island /ˈaɪlənd/ ostrov; ostrůvek lake /leɪk/ jezero mountain /ˈmaʊntɪn/ hora river /ˈrɪvə/ řeka sky /skaɪ/ obloha; nebe valley /ˈvæli/ údolí waterfall /ˈwɔːtəˌfɔːl/ vodopád Unit 9 The weather cloud /klaʊd/ mrak; oblak cloudy /ˈklaʊdi/ zamračený cold /kəʊld/ chladný; neosobní; studený; chladno; zima (ráz počasí) dry /draɪ/ suchý; sucho fog /fɒg/ mlha foggy /ˈfɒgi/ mlhavo hot /hɒt/ horký; horko ice /aɪs/ led icy /ˈaɪsi/ ledový; ledově studený rain /reɪn/ déšť; pršet rain /reɪn/ déšť; pršet rainy /ˈreɪni/ deštivo snow /snəʊ/ sníh; sněžit snow /snəʊ/ sníh; sněžit snowy /ˈsnəʊi/ zasněžený storm /stɔːm/ bouře stormy /ˈstɔːmi/ bouřlivý sun /sʌn/ slunce sunny /ˈsʌni/ slunečno warm /wɔːm/ teplý; teplo wet /wet/ mokrý; deštivý; deštivo wind /wɪnd/ vítr windy /ˈwɪndi/ větrno Unit 9 Other words and phrases alone /əˈləʊn/ sám; samotný arrange /əˈreɪndʒ/ dohodnout (se) cub (=young wolf) /kʌb/ vlče cure /kjʊə/ (vy)léčit danger /ˈdeɪndʒə/ nebezpečí (in danger - v nebezpečí, ohrožený)

9 demographic /ˌdeməˈgræfɪk/ demografický distribution /ˌdɪstrɪˈbjuːʃ(ə)n/ distribuce; prodej east /iːst/ východ fang /fæŋ/ tesák, zub fight /faɪt/ bojovat; zápasit free (=with nothing to do) /friː/ volný (časově) gold /gəʊld/ zlato; zlatý (barva) handwriting /ˈhændˌraɪtɪŋ/ rukopis; písmo headmaster /ˌhedˈmɑːstə/ ředitel hunt /hʌnt/ pátrat; honit; lovit lie (=recline) /laɪ/ ležet miss /mɪs/ minout; zmeškat; mostly /ˈməʊs(t)li/ většinou north /nɔːθ/ sever out (=to be out of /aʊt/ the house) (jít) ven (za zábavou) parachute /ˈpærəˌʃuːt/ padák pet /pet/ domácí zvíře; miláček pick up /ˌpɪk ˈʌp/ sebrat population /ˌpɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/ obyvatelstvo powerful /ˈpaʊəf(ə)l/ mocný; silný proud /praʊd/ hrdý; pyšný province /ˈprɒvɪns/ provincie reach down /ˌriːtʃ ˈdaʊn/ natáhnout se sleepy /ˈsliːpi/ ospalý smell /smel/ čichat; ucítit; vonět south /saʊθ/ jih space (=outer space) /speɪs/ vesmír square kilometre /ˌskweə(r) čtvereční kilometr kɪˈlɒmɪtə(r)/ sure (=yes) /ʃɔː, ʃʊə/ jistě; určitě survival /səˈvaɪv(ə)l/ přežití survive /səˈvaɪv/ přežít; zůstat na živu take place /ˌteɪk ˈpleɪs/ přihodit se; uskutečnit se temperature /ˈtemprɪˌtʃə/ teplota (lehčí onemocnění) west /west/ západ Unit 10 Good buy Unit 10 Clothes blouse /blaʊz/ halenka; blůza boots /buːts/ kotníkové sportovní boty; vysoké boty coat /kəʊt/ kabát dress /dres/ šaty (dámské) jacket /ˈdʒækɪt/ sako; kabátek jeans /dʒiːnz/ džíny; rifle jumper /ˈdʒʌmpə/ lehký svetřík shirt /ʃɜːt/ košile shoes /ʃuːz/ boty shorts /ʃɔːts/ kraťasy; trenýrky; šortky skirt /skɜːt/ sukně socks /sɒks/ ponožky suit /suːt/ kostým (dámský); oblek (pánský) tie /taɪ/ kravata; vázanka tights /taɪts/ punčocháče top /tɒp/ tričko; halenka trainers /ˈtreɪnəz/ sportovní/běžecké boty trousers /ˈtraʊzəz/ kalhoty T-shirt /ˈtiː ˌʃɜːt/ tričko Unit 10 Accessories belt /belt/ pásek; řemen cap /kæp/ čepice; klobouk; víčko glasses /ˈglɑːsɪz/ brýle hat /hæt/ klobouk; pokrývka hlavy jewellery /ˈdʒuːəlri/ klenoty; šperky scarf /skɑːf/ šátek; šála sunglasses /ˈsʌnˌglɑːsɪz/ sluneční brýle watch /wɒtʃ/ hodinky (náramkové; kapesní) Unit 10 Shops bakery /ˈbeɪkəri/ pekařství bank /bæŋk/ břeh bookshop /ˈbʊkˌʃɒp/ knihkupectví butcher s /ˈbʊtʃəz/ řezník chemist s /ˈkemɪsts/ lékárna i drogerie clothes shop /ˈkləʊðz ˌʃɒp/ obchod s oblečením department store /dɪˈpɑːtmənt ˌstɔː/ obchodní dům electrical goods /ɪlektrɪk(ə)l ˈgʊdz elektro shop ˌʃɒp/ greengrocer s /ˈgriːnˌgrəʊsəz/ ovoce a zelenina (obchod) jeweller s /ˈdʒuːələz/ zlatnictví newsagent s /ˈnjuːzeɪdʒənts/ trafika post office /ˈpəʊst ˌɒfɪs/ pošta shoe shop /ˈʃuː ˌʃɒp/ obchod s botami sports shop /ˈspɔːts ˌʃɒp/ obchod se sportovními potřebami stationery shop /ˈsteɪʃən(ə)ri ˌʃɒp/ papírnictví supermarket /ˈsuːpəˌmɑːkɪt/ supermarket Unit 10 Other words and phrases adapt /əˈdæpt/ upravit address /əˈdres/ adresa; bydliště almost /ˈɔːlməʊst/ téměř application form /æplɪˈkeɪʃən ˌfɔːm/ formulář; žádost arrival /əˈraɪv(ə)l/ příjezd be worth /bi ˈwɜːɵ/ stát za to; vyplatit se birth /bɜːθ/ narození clip (=on /klɪp/ klip; ukázka YouTube) designer clothes /dɪˌzaɪnə(r) ˈkləʊðz/ značkové oblečení documentary /ˌdɒkjʊˈment(ə)ri/ dokumentární (film, pořad) domesticated /dəˈmestɪˌkeɪtɪd/ domestikovaný employment /ɪmˈplɔɪmənt/ zaměstnání; zaměstnanost essential /ɪˈsenʃ(ə)l/ nezbytný; podstatný; hlavní fashion designer /ˈfæʃ(ə)n módní návrhář dɪˌzaɪnə(r)/ forever /fərˈevə/ navždy; napořád gender /ˈdʒendə/ pohlaví hit (=on the Internet) /hɪt/ návštěvnost; sledovanost magic /ˈmædʒɪk/ kouzlo; kouzelný no way /ˌnəʊ ˈweɪ/ v žádném případě nowadays /ˈnaʊəˌdeɪz/ dnes present /ˈprez(ə)nt/ dar; dárek previous /ˈpriːviəs/ předchozí racket /ˈrækɪt/ raketa; pálka remember /rɪˈmembə/ pamatovat si reunion /riːˈjuːniən/ sraz; setkání (po letech)

10 signature /ˈsɪgnətʃə/ podpis skill /skɪl/ dovednost; šikovnost stamp /stæmp/ poštovní známka; razítko stuff /stʌf/ věc(i) (obecně hovorově) surname /ˈsɜːˌneɪm/ příjmení too much /tu ˈmʌtʃ/ příliš mnoho wedding /ˈwedɪŋ/ svatba

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 225 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 21. 5. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita Vocabulary Autor: Silvie Teclová Název: Sports and games

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Ludmila Jožáková aj5-kap-joz-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Shopping. www.jazykovekarty.cz

Shopping. www.jazykovekarty.cz Shopping Where does your family do everyday grocery shopping? Which shops do you prefer when you need to buy shoes, clothes, electronics, etc. and why? What are the advantages and disadvantages of internet

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný : Conversation Žák: přirozeně konverzuje používá fráze a obraty zvládá dialog správně vyslovuje What s your name? My name is... How are you? I m fine, thank you/thanks. How old are you?

Více

Tabulka vypracovaných DUM

Tabulka vypracovaných DUM Tabulka vypracovaných DUM Číslo Zkratka Název Předmět 1 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-001 Halloween AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 A brave little dog AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 Vampires AJ 4 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-004 An alien

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

greetings and forms of address introductions parting understanding thanks apologies agreement disagreement satisfaction dissatisfaction and anger

greetings and forms of address introductions parting understanding thanks apologies agreement disagreement satisfaction dissatisfaction and anger OBSAH VÝSLOVNOST PRONUNCIATION... 8 VŠEOBECNÉ GENERAL EXPRESSIONS... 9 VÝRAZY pozdravy a oslovení greetings and forms of address.. 9 představování introductions... 10 loučení parting... 12 dorozumění understanding...

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

films, games, music, hobbies, culture, media Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8.

films, games, music, hobbies, culture, media Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. films, games, music, hobbies, culture, media Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/leden Main Film Genres Film Sub-Genres Other Major Film Categories

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Rezidence Rooseveltova

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Bydlení a každodenní život, denní režim

Bydlení a každodenní život, denní režim Bydlení a každodenní život, denní režim Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_06 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

Project 2-3. vydání. Lekce: My life. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: My school. after. bed. bus stop. bus. class.

Project 2-3. vydání. Lekce: My life. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: My school. after. bed. bus stop. bus. class. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project -. vydání (project treti_v_lekce_.jbb) Project -. vydání Lekce: My life Cvičení: My school after po bed postel bus stop autobusová zastávka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

VY_22_INOVACE_92 P2 U5 Revision

VY_22_INOVACE_92 P2 U5 Revision VY_22_INOVACE_92 P2 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6. 1. Complete the table Revision P2 U5 English Czech Comparative Superlative cloudy

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_305 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Nemocní

Více

17 Where are the toilets?

17 Where are the toilets? 17 Where are the toilets? T E P R A H C 1. Listen and read. Act the dialogues. Dnes jsem pro Tobiho připravil překvapení. Zorganizoval jsem s kamarády výlet na hrad. Než jsme se ale vůbec dostali z Londýna,

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

A JOB APPLICATION- 1D

A JOB APPLICATION- 1D A JOB APPLICATION- 1D VY_22_INOVACE_12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A JOB APPLICATION- 1D 1/ Read the letter 49 Ruskin Road BG6 4HR 18 September

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

1/ Srovnávání a používání přítomných časů

1/ Srovnávání a používání přítomných časů Úroveň jazyka Pre Intermediate 1/ Srovnávání a používání přítomných časů Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 A/ Přítomný čas prostý (present simple tense) užíváme: pokud hovoříme o situacích

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více