Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə"

Transkript

1 Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština; francouzsky geography /dʒiːˈɒgrəfi/ zeměpis; geografie German /ˈdʒɜː(r)mən/ německý; němčina history /ˈhɪst(ə)ri/ dějepis information and /ˌaɪ siː ˈtiː/ communication technology (ICT) informatika a komunikační technologie maths /mæθs/ matematika music /ˈmjuːzɪk/ hudební výchova physical /ˌfɪzɪkəl tělesná výchova education (PE) edjʊˈkeɪʃ(ə)n/ /ˌpiː ˈiː/ physics /ˈfɪzɪks/ fyzika Spanish /ˈspænɪʃ/ španělský; španělština Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə question ˈkwestʃən/ ptát se/odpovědět na otázku do homework /ˌduː ˈhəʊmwɜːk/ (u)dělat domácí úkoly finish (school/classes) /ˈfɪnɪʃ/ zkončit; ukončit have a break /ˌhæv ə ˈbreɪk/ mít přestávku have lunch /ˌhæv ˈlʌntʃ/ obědvat sit /sɪt/ sedět stand /stænd/ stát start (school/classes) /stɑːt/ začít Unit 1 Everyday activities get (un)dressed /get (ˌʌn)ˈdrest/ obléct se (vysléct se) get up /ˌget ˈʌp/ vstát (ráno z postele); postavit se go to bed /ˌgəʊ tə ˈbed/ jít spát go to school by /gəʊ tə ˌskuːl baɪ jet do školy (čím) bike/bus/car/train ˈbaɪk/ˈbʌs/ˈkɑː/ˈtreɪn / have a shower /ˌhæv ə ˈʃaʊə/ (o)sprchovat se have /hæv snídat, obědvat, večeřet breakfast/lunch/di ˈbrekfəst/ˈlʌntʃ/ˈdɪn nner ə/ make /meɪk připravit breakfast/lunch/di ˈbrekfəst/ˈlʌntʃ/ˈdɪn snídaně/oběd/večeře nner ə/ play /pleɪ hrát football/tennis/co ˈfʊtbɔːl/ˈtenɪs/ˈkəmp mputer games juːtə geɪmz/ walk to school /ˌwɔːk tə ˈskuːl/ jít pěšky do školy Unit 1 Other words and phrases advanced /ədˈvɑːnst/ pokročilý; rozvinutý all /ɔːl/ celý; všichni; všechno and /ən, ənd, ænd/ a and so /ˌənd ˈsəʊ/ a tak at home /ət ˈhəʊm/ doma bad /bæd/ špatný because /bɪˈkɒz/ protože before /bɪˈfɔː/ předtím než but /bət, bʌt/ ale cafeteria /ˌkæfəˈtɪəriə/ jídelna; bufet (v nemocnici apod) can t stand /ˌkɑːnt ˈstænd/ nemoci vystát; nesnášet certificate /səˈtɪfɪkət/ certifikát; vysvědčení city /ˈsɪti/ (větší) město clean /kliːn/ uklidit; uklízet; čistý clothes /kləʊðz/ oblečení cold /kəʊld/ chladno; zima (ráz počasí); studený compulsory /kəmˈpʌlsəri/ povinný design /dɪˈzaɪn/ navrhnout; projektovat; (na)plánovat different /ˈdɪfrənt/ jiný; rozdílný difficult /ˈdɪfɪk(ə)lt/ obtížný; nesnadný each /iːtʃ/ každý education /ˌedjʊˈkeɪʃ(ə)n/ výchova; (dosažené) vzdělání electronic /ˌelekˈtrɒnɪk/ elektronický /ˈiːmeɪl/ encyclopaedia /ɪnˌsaɪkləˈpiːdiə/ encyklopedie except (for) /ɪkˈsept/ kromě expensive /ɪkˈspensɪv/ nákladný; drahý food /fuːd/ jídlo; strava genius /ˈdʒiːniəs/ génius good /gʊd/ dobrý great /greɪt/ skvělý; úžasný; velký hate /heɪt/ nenávidět; nesnášet leave /liːv/ nechat; zanechat (vzkaz) lesson /ˈles(ə)n/ hodina level /ˈlev(ə)l/ úroveň like /laɪk/ mít rád love /lʌv/ milovat; mít rád make the bed /meɪd/ ustlat postel material /məˈtɪəriəl/ látka; hmota; materiál mean /miːn/ mít na mysli next /nekst/ příští; další OK/okay /ˌəʊˈkeɪ/ OK, v pohodě open /ˈəʊpən/ otevřený; ochotný naslouchat pay /peɪ/ (za)platit practical /ˈpræktɪk(ə)l/ praktický private /ˈpraɪvət/ soukromý; důvěrný product /ˈprɒdʌkt/ výrobek; produkt ready /ˈredi/ připravený; nachystaný relax /rɪˈlæks/ uvolnit (se) same /seɪm/ stejný state /steɪt/ stav take something /ˌteɪk sʌmɵɪŋ ˈaʊt out of əv/ vyndat (něco odkud) technology /tekˈnɒlədʒi/ technologie textile /ˈtekstaɪl/ textilie timetable /ˈtaɪmˌteɪb(ə)l/ jízdní/letový řád typical /ˈtɪpɪk(ə)l/ typický university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ univerzita; vysoká škola; univerzitní unusual /ʌnˈjuːʒʊəl/ neobvyklý

2 Unit 2 Time out Unit 2 Free-time activitiesv chat online /ˌtʃæt ɒnˈlaɪn/ online rozhovor collect things /kəˈlekt ˌɵɪŋz/ sbírat dance /dɑːns/ tancovat; tančit; tanec do sport /ˈduː ˌspɔːt/ provozovat sport draw /drɔː/ (na)kreslit go out with friends /gəʊ aʊt wɪð frendz/ vyjít si ven s přáteli listen to music /ˌlɪsən tə ˈmjuːzɪk/ poslouchat hudbu play a musical instrument /pleɪ ə mjuːzɪkəl ɪnstrəmənt/ hrát na hudební nástroj read /riːd/ číst surf the Internet /sɜːf ði ˈɪntənet/ surfovat po internetu take photos /teɪk ˈfəʊtəʊz/ fotit watch films /wɒtʃ ˈfɪlmz/ sledovat filmy Places to go in a town Unit 2 Places to go in a town Zajímavá místa ve městě. cinema /ˈsɪnəmə/ kino fast-food /ˌfɑːst ˈfuːd restaurant rest(ə)rɒnt/ rychlé občerstvení library /ˈlaɪbrəri/ knihovna museum /mjuːˈziːəm/ muzeum park /pɑːk/ park; sad shopping centre /ˈʃɒpɪŋ ˌsentə(r)/ nákupní středisko sports centre /ˈspɔː(r)ts sentə(r)/ sportovní centrum stadium /ˈsteɪdiəm/ stadion swimming pool /ˈswɪmɪŋ ˌpuːl/ (plavecký) bazén; koupaliště theatre /ˈθɪətə/ divadlo Unit 2 Other words and phrases active /ˈæktɪv/ aktivní announcement /əˈnaʊnsmənt/ oznámení appear /əˈpɪə/ objevit se; vystoupit; zdát se Atlantic Ocean /ətˌlæntɪk ˈəʊʃən/ Atlantický oceán autograph /ˈɔːtəˌgrɑːf/ autogram become /bɪˈkʌm/ stát se bungee jumping /ˈbʌndʒiː ˌdʒʌmpɪŋ/ bungee jumping camera /ˈkæm(ə)rə/ fotoaparát; kamera certainly (=yes, of /ˈsɜːt(ə)nli/ course) samozřejmě climber /ˈklaɪmə/ lezec cloud /klaʊd/ mrak; oblak collection /kəˈlekʃ(ə)n/ sbírka; kolekce collector /kəˈlektə/ sběratel colony /ˈkɒləni/ kolonie comedy /ˈkɒmədi/ komedie comic /ˈkɒmɪk/ komiks (kreslený seriál) concert /ˈkɒnsət/ koncert defend /dɪˈfend/ ochraňovat, chránit easy /ˈiːzi/ jednoduchý event /ɪˈvent/ událost explorer /ɪkˈsplɔːrə/ průzkumník; cestovatel; badatel extreme sport film director first edition /ɪkˌstriːm ˈspɔː(r)t/ adrenalinový sport /ˈfɪlm dəˌrektə(r)/ filmový režisér /ˌfɜː(r)st ɪˈdɪʃ(ə)n/ první vydání flower /ˈflaʊə/ květ; květina funny /ˈfʌni/ legrační; divný high /haɪ/ vysoký; vysoko how long /ˌhaʊ ˈlɒŋ/ jak dlouho how much /ˌhaʊ ˈmʌtʃ/ kolik (o ceně) illustration /ˌɪləˈstreɪʃ(ə)n/ ilustrace introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/ zavést island /ˈaɪlənd/ ostrov; ostrůvek land /lænd/ přistát length /leŋθ/ délka location /ləʊˈkeɪʃ(ə)n/ poloha, umístění magazine /ˌmægəˈziːn/ časopis match (=football) /mætʃ/ zápas meet /miːt/ jít/jet naproti; setkat se mountain /ˈmaʊntɪn/ hora music group /ˈmjuːzɪk ˌgruːp/ hudební skupina national anthem /ˌnæʃ(ə)nəl národní hymna ˈænɵəm/ native /ˈneɪtɪv/ domorodec Netherlands /neðələndz/ Nizozemsko officially /əˈfɪʃəli/ formálně, oficiálně original /əˈrɪdʒ(ə)nəl/ původní; originální painting /ˈpeɪntɪŋ/ malba; obraz; malování; malířství price /praɪs/ cena publication /ˌpʌblɪˈkeɪʃ(ə)n/ uveřejnění; vydání; publikace radio station /ˈreɪdiəʊ ˌsteɪʃ(ə)n/ rozhlasová stanice save (=save /seɪv/ chránit somebody) shirt /ʃɜːt/ košile signature /ˈsɪgnətʃə/ podpis simple /ˈsɪmp(ə)l/ jednoduchý; prostý size /saɪz/ velikost team /tiːm/ tým; družstvo ticket /ˈtɪkɪt/ jízdenka; lístek title /ˈtaɪt(ə)l/ název to be mad about /tə bi ˈmæd əˌbaʊt/ být blázen do tree /triː/ strom under /ˈʌndə/ pod volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/ sopka website /ˈwebˌsaɪt/ internetová stránka wedding /ˈwedɪŋ/ svatba You re welcome. /ˌjɔː ˈwelkəm/ Nemáš zač. Units 1-2 Gateway to exam academy /əˈkædəmi/ akademie energy bar /ˈenə(r)dʒi ˌbɑː(r)/ energetická tyčinka every /ˈevri/ každý session /ˈseʃ(ə)n/ schůzka special /ˈspeʃ(ə)l/ speciální summer /ˈsʌmə/ léto training /ˈtreɪnɪŋ/ trénink; výcvik; výuka Unit 3 Coming home Unit 3 Rooms bathroom /ˈbɑːθˌruːm/ koupelna bedroom /ˈbedruːm/ ložnice dining room /ˈdaɪnɪŋ ˌruːm/ jídelna (v bytě) garage /ˈgærɑːʒ, ˈgærɪdʒ/ garáž; (auto)servis garden /ˈgɑːd(ə)n/ zahrada hall /hɔːl/ kolej; internát

3 kitchen /ˈkɪtʃən/ kuchyně living room /ˈlɪvɪŋ ˌruːm/ obývací pokoj Unit 3 Household objects and furniture armchair /ˈɑːmˌtʃeə/ křeslo bath /bɑːθ/ vana bed /bed/ postel CD player /siː ˈdi ˌpleɪə/ přehrávač kompaktních disků chair /tʃeə/ židle clock /klɒk/ hodiny computer /kəmˈpjuːtə/ počítač cooker /ˈkʊkə/ vařič; sporák cupboard /ˈkʌbəd/ skříň(ka); kredenc desk /desk/ psací stůl; lavice DVD player /ˌdiː viː ˈdiː pleɪə/ DVD přehrávač fridge /frɪdʒ/ lednička games console /ˈɡeɪmz ˌkɒnsəʊl/ herní konzole lamp /læmp/ lampa; svítidlo light /laɪt/ světlo; osvětlení microwave /ˈmaɪkrəˌweɪv/ mikrovlnná trouba phone /fəʊn/ telefon poster /ˈpəʊstə/ plakát radiator /ˈreɪdiˌeɪtə/ radiátor shelf /ʃelf/ police; regál shower /ˈʃaʊə/ sprchový kout; sprcha; přeháňka sink /sɪŋk/ dřez sofa /ˈsəʊfə/ pohovka; gauč table /ˈteɪb(ə)l/ stůl; tabulka toilet /ˈtɔɪlət/ záchod; toaleta TV /ˌtiː ˈviː/ televize washing machine /ˈwɒʃɪŋ məˌʃiːn/ pračka window /ˈwɪndəʊ/ okno Unit 3 Jobs around the house cook /kʊk/ vařit; kuchař do the ironing /ˌduː ði ˈaɪənɪŋ/ žehlit do the shopping /ˌduː ðə ˈʃɒpɪŋ/ nakupovat do the washing /ˌduː ðə ˈwɒʃɪŋ/ prát (prádlo) lay the table /ˌleɪ ðə ˈteɪb(ə)l/ prostřít stůl make the bed /ˌmeɪk ðə ˈbed/ ustlat postel take the rubbish /ˌteɪk ðə ˈrʌbɪʃ aʊt/ vynést smetí out tidy up /ˌtaɪdi ˈʌp/ uklidit, urovnat wash the dishes /ˌwɒʃ ðə ˈdɪʃɪz/ umýt nádobí Unit 3 Other words and phrases access /ˈækses/ přístup alien /ˈeɪliən/ mimozemšťan; návštěvník (z jiné planety) basketball /ˈbɑːskɪtˌbɔːl/ basketbal; košíková best /best/ nejlepší; nejlépe block of flats /blɒk əv ˈflæts/ panelák bungalow /ˈbʌŋgəˌləʊ/ bungalov; přízemní domek coffee cup /ˈkɒfi ˌkʌp/ šálek na kávu cool /kuːl/ chladný cottage /ˈkɒtɪdʒ/ domek; chalupa court (=basketball /kɔːt/ court) hřiště; kurt detached /dɪˈtætʃt/ samostatně stojící energy /ˈenədʒi/ energie; síla enormous /ɪˈnɔːməs/ obrovský; nesmírný flat /flæt/ byt floor (=storey) /flɔː/ patro glass /glɑːs/ sklo; sklenice government /ˈgʌv(ə)nmənt/ vláda grass /grɑːs/ tráva; trávník hall of residence /ˌhɔːl əv kolej ˈrezɪd(ə)ns/ hang on /ˌhæŋ ˈɒn/ počkat hot /hɒt/ horký; horko houseboat /ˈhaʊsˌbəʊt/ houseboat ideal /aɪˈdɪəl/ ideální, dokonalý inside /ˈɪnˌsaɪd/ uvnitř; dovnitř nature /ˈneɪtʃə/ příroda plant /plɑːnt/ rostlina player /ˈpleɪə/ hráč pollution /pəˈluːʃ(ə)n/ znečištění; zašpinění popcorn /ˈpɒpˌkɔːn/ popcorn semi-detached /ˌsemidɪˈtætʃt/ jeden ze dvou k sobě přiléhajících domků shoe /ʃuː/ bota skate park /ˈskeɪt ˌpɑː(r)k/ hřiště (pro bruslaře a skateboardisty) skateboarding /ˈskeɪtˌbɔː(r)dɪŋ/ jízda na skateboardu sleep /sliːp/ spát; spánek space (=empty space) /speɪs/ prázdná (místa) speaking /ˈspiːˌkɪŋ/ u telefonu spectacular /spekˈtækjʊlə/ velkolepý; honosný statue /ˈstætʃuː/ socha summer /ˈsʌmə/ léto sun /sʌn/ slunce surprise /səˈpraɪz/ překvapit; překvapení tank (=water tank) /tæŋk/ nádrž; cisterna terraced /ˈterəst/ řadový (dům) top /tɒp/ špičkový; mezi předními towel /ˈtaʊəl/ ručník; osuška ventilation /ˌventɪˈleɪʃ(ə)n/ ventilace; vyvětrání village /ˈvɪlɪdʒ/ vesnice wall /wɔːl/ stěna; zeď warm /wɔːm/ teplý; teplo winter /ˈwɪntə/ zima wrong /rɒŋ/ špatný Unit 4 Body building Unit 4 Parts of body arm /ɑːm/ paže; ruka back /bæk/ záda chest /tʃest/ hruď ear /ɪə/ ucho; sluch eye /aɪ/ oko face /feɪs/ obličej; tvář finger /ˈfɪŋgə/ prst foot /fʊt/ noha; chodidlo hand /hænd/ ruka head /hed/ hlava leg /leg/ noha mouth /maʊθ/ ústa; pusa neck /nek/ krk; hrdlo; šíje nose /nəʊz/ nos shoulder /ˈʃəʊldə/ rameno stomach /ˈstʌmək/ žaludek; břicho

4 toe /təʊ/ prst (na noze) tooth /tuːθ/ zub Unit 4 Basic physical activities climb /klaɪm/ (vy)lézt; vyšplhat se (na) dive /daɪv/ potápět se; skákat do vody fall /fɔːl/ padat; spadnout (fall in love - zamilovat se) hit /hɪt/ zasáhnout; trefit se jump /dʒʌmp/ skočit; skákat kick /kɪk/ kopat; kopnout (nohou) rest /rest/ odpočinek ride (a horse/bike) /raɪd/ jet (na koni/na kole) run /rʌn/ běžet; utíkat; běh skate /skeɪt/ bruslit ski /skiː/ lyžovat swim /swɪm/ plavat Unit 4 Sports baseball /ˈbeɪsˌbɔːl/ baseball basketball /ˈbɑːskɪtˌbɔːl/ basketbal; košíková cycling /ˈsaɪklɪŋ/ cyklistika; jízda na kole fishing /ˈfɪʃɪŋ/ rybaření; rybolov football /ˈfʊtbɔːl/ fotbal; kopaná; kopací míč golf /gɒlf/ golf gymnastics /dʒɪmˈnæstɪks/ gymnastika ice skating /ˈaɪs ˌskeɪtɪŋ/ bruslení judo /ˈdʒuːdəʊ/ džudo; judo netball /ˈnetˌbɔːl/ dívčí košíková rugby /ˈrʌgbi/ ragby sailing /ˈseɪlɪŋ/ plachtění; plachtařský sport table tennis /ˈteɪb(ə)l ˌtenɪs / stolní tenis tennis /ˈtenɪs/ tenis volleyball /ˈvɒliˌbɔːl/ volejbal; odbíjená Unit 4 Other words and phrases accident /ˈæksɪd(ə)nt/ (dopravní) nehoda; nešťastná náhoda advice /ədˈvaɪs/ rada aerobic /eəˈrəʊbɪk/ aerobik air /eə/ vzduch along /əˈlɒŋ/ podél anaerobic /ˌænəˈrəʊbɪk/ anaerobní athletics /æθˈletɪks/ (lehká) atletika avalanche /ˈævəˌlɑːntʃ/ lavina beat /biːt/ bít; tlouci beat /biːt/ tempo; rytmus between /bɪˈtwiːn/ mezi break /breɪk/ rozbít (se/si), zlomit (se/si) breathe /briːð/ dýchat by accident /ˌbaɪ ˈæksɪd(ə)nt/ náhodou calm /kɑːm/ klidný; tichý; klid; ticho close /kləʊz/ zavřít; zavírat concentrate /ˈkɒns(ə)nˌtreɪt/ soustředit se na co; zaměřit se na conclusion /kənˈkluːʒ(ə)n/ shrnutí; závěr cool down /ˌkuːl ˈdaʊn / zklidnit se (po cvičení) cover /ˈkʌvə/ přikrýt; (za)krýt cricket /ˈkrɪkɪt/ kriket diameter /daɪˈæmɪtə/ průměr die /daɪ/ umřít; zemřít escape /ɪˈskeɪp/ uprchnout; utéct fast /fɑːst/ rychlý; rychle fit /fɪt/ v dobré kondici; způsobilý flexible /ˈfleksəb(ə)l/ pružný; ohebný; flexibilní gentle /ˈdʒent(ə)l/ vznešený; urozený gradually /ˈgrædʒuəli/ postupně gym /dʒɪm/ tělocvična heart /hɑːt/ srdce; srdeční heart rate /ˈhɑː(r)t ˌreɪt/ tepová frekvence heavy /ˈhevi/ těžký; mající velkou hmotnost holiday /ˈhɒlɪdeɪ/ dovolená; svátek how often /ˌhaʊ ˈɒf(t)ən/ jak často intense /ɪnˈtens/ intenzivní interview /ˈɪntəˌvjuː/ interview; dělat interview joint /dʒɔɪnt/ kloub left /left/ levý little by little /ˌlɪt(ə)l baɪ ˈlɪt(ə)l/ pozvolna martial arts /ˌmɑːʃəl ˈɑts/ bojové umění medium /ˈmiːdiəm/ střední mistake /mɪˈsteɪk/ chyba motivate /ˈməʊtɪˌveɪt/ motivovat; podnítit movement /ˈmuːvmənt/ pohyb; přesun muscle /ˈmʌs(ə)l/ sval must /məst, mʌst/ muset near /nɪə/ blízko; nedaleko necessary /ˈnesəs(ə)ri/ potřebný; nezbytný; nutný need /niːd/ potřebovat obligatory /əˈblɪgət(ə)ri/ povinný opposite /ˈɒpəzɪt/ opačný; opak panic /ˈpænɪk/ zděšení; zmatkovat past /pɑːst/ kolem (minout něco) patient /ˈpeɪʃ(ə)nt/ trpělivý period /ˈpɪəriəd/ vyučovací hodina; období permission /pəˈmɪʃ(ə)n/ dovolení, povolení positive /ˈpɒzətɪv/ pozitivní practice /ˈpræktɪs/ praxe; postup; trénink reduce /rɪˈdjuːs/ snížit; omezit relevant /ˈreləv(ə)nt/ náležitý; příslušný rescue /ˈreskjuː/ zachránit; záchrana right /raɪt/ pravý; správný shout /ʃaʊt/ (za)křičet; řvát show /ʃəʊ/ pořad; zábavné představení signal /ˈsɪgn(ə)l/ znamení slow down /ˌsləʊ ˈdaʊn/ zpomalit smoke /sməʊk/ kouřit specific /spəˈsɪfɪk/ přesný; určitý speed /spiːd/ rychlost stay /steɪ/ zůstat; pobyt; návštěva straight on /streɪt ɒn/ rovně stretch /stretʃ/ (pro)táhnout (se) survive /səˈvaɪv/ přežít; zůstat na živu tall /tɔːl/ vysoký; velký tempo /ˈtempəʊ/ tempo; rytmus theory /ˈθɪəri/ teorie transmitter /trænzˈmɪtə/ vysílač travel /ˈtræv(ə)l/ cestovat; cestování triathlon /traɪˈæθlən/ triatlon turn /tɜː(n)/ točit se; zabočit uniform /ˈjuːnɪˌfɔːm/ uniforma

5 wear /weə/ mít na sobě; nosit weather /ˈweðə/ počasí weigh /weɪ/ zvážit; vážit wind /wɪnd/ vítr without /wɪðˈaʊt/ bez Unit 3 4 Gateway to exam bottom /ˈbɒtəm/ úpatí (hory); dno lose /luːz/ prohrát; ztratit goal /gəʊl/ branka; brána; gól; cíl salt /sɔːlt/ sůl score /skɔː/ vstřelit/dát branku/koš; skórovat substitute /ˈsʌbstɪˌtjuːt/ náhradník; náhrada underwater /ˌʌndəˈwɔːtə/ pod vodou; podmořský Unit 5 Good food guide Unit 5 Food apple /ˈæp(ə)l/ jablko banana /bəˈnɑːnə/ banán bean /biːn/ bob; fazole; zrnko biscuit /ˈbɪskɪt/ keks; sušenka bread /bred/ chléb burger /ˈbɜːgə/ hamburger butter /ˈbʌtə/ máslo cake /keɪk/ dort; koláč cheese /tʃiːz/ sýr chicken /ˈtʃɪkɪn/ kuře chips /tʃɪps/ hranolky; smažené brambory egg /eg/ vejce fish /fɪʃ/ ryba; ryby grape /greɪp/ hrozen ice cream /ˈaɪs ˌkriːm/ zmrzlina lemon /ˈlemən/ citrón meat /miːt/ maso melon /ˈmelən/ meloun nuts /nʌts/ zcvoklý; úplný cvok pizza /ˈpiːtsə/ pizza rice /raɪs/ rýže salad /ˈsæləd/ salát (bramborový, ovocný ap.) salt /sɔːlt/ sůl strawberry /ˈstrɔːb(ə)ri/ jahoda; jahodový sugar /ˈʃʊgə/ cukr tomato /təˈmɑːtəʊ/ rajče Unit 5 Drink coffee /ˈkɒfi/ káva; šálek kávy hot chocolate /ˌhɒt ˈtʃɒklət/ horká čokoláda lemonade /ˌleməˈneɪd/ limonáda milk /mɪlk/ mléko milkshake /ˈmɪlkˌʃeɪk/ mléčný koktejl mineral water /ˈmɪn(ə)rəl minerální voda; minerálka ˌwɔːtə(r)/ orange juice /ˈɒrɪndʒ ˌdʒuːs/ pomerančový džus tea /tiː/ čaj; šálek čaje Unit 5 Containers bottle /ˈbɒt(ə)l/ láhev can /kæn/ plechovka carton /ˈkɑːt(ə)n/ krabice (např. džusu) cup /kʌp/ šálek; hrnek glass /glɑːs/ sklo; sklenice packet /ˈpækɪt/ balíček; krabička slice /slaɪs/ krajíc; plátek Unit 5 Other words and phrases additive /ˈædətɪv/ přísada antioxidant /ˌæntiˈɒksɪd(ə)nt/ antioxidant at least /ət ˈliːst / nejméně; alespoň balanced /ˈbælənst/ vyvážený bill (=in restaurant) /bɪl/ účet blueberry /ˈbluːb(ə)ri/ borůvka both /bəʊθ/ oba calcium /ˈkælsiəm/ vápník cancer /ˈkænsə/ rakovina celebrate /ˈseləˌbreɪt/ (o)slavit; oslavovat change /tʃeɪndʒ/ změnit, vyměnit; změna cheerful /ˈtʃɪəf(ə)l/ veselý; radostný chemical /ˈkemɪk(ə)l/ chemikálie; preparát choose /tʃuːz/ vybrat (si) colourful /ˈkʌləf(ə)l/ pestrý; zajímavý; osobitý cost /kɒst/ stát (o penězích) customer /ˈkʌstəmə/ zákazník; host delicious /dɪˈlɪʃəs/ lahodný dessert /dɪˈzɜːt/ zákusek enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ těšit se z čeho; užívat si evidence /ˈevɪd(ə)ns/ důkazy extremely /ɪkˈstriːmli/ nesmírně; neobyčejně flavour /ˈfleɪvə/ chuť; příchuť healthy /ˈhelθi/ zdravý home-made /ˈhəʊmeɪd/ domácí hormone /ˈhɔːməʊn/ hormon how many /ˌhaʊ ˈmeni/ kolik (počitatelná podst. jm.) how much /ˌhaʊ ˈmʌtʃ/ kolik (nepočitatelná podst. jm.) huge /hjuːdʒ/ obrovský; obrovitý include /ɪnˈkluːd/ zahrnovat; obsahovat ingredient /ɪnˈgriːdiənt/ přísada laboratory /ləˈbɒrət(ə)ri, laboratoř ˈlæbrəˌtɔːri/ large /lɑːdʒ/ velký main (=main course) /meɪn/ hlavní (chod) oxygen /ˈɒksɪdʒ(ə)n/ kyslík peel /piːl/ (o)loupat; (o)škrábat; slupka; kůra picnic /ˈpɪknɪk/ piknik preservative /prɪˈzɜːvətɪv/ ochranný prostředek protect /prəˈtekt/ chránit; ochraňovat regular (=regular /ˈregjʊlə/ or large) normální; obvyklý secret /ˈsiːkrət/ tajemství; tajný share /ʃeə/ podílet se (na něčem); sdílet (něco) silly /ˈsɪli/ hloupý; pošetilý starter /ˈstɑːtə/ předkrm stress (=pronunciation) /stres/ důraz (při výslovnosti) syllable /ˈsɪləb(ə)l/ slabika throw /θrəʊ/ házet; hodit violent /ˈvaɪələnt/ násilný; násilnický waiter /ˈweɪtə/ číšník; vrchní

6 Unit 6 Tourist attractions Unit 6 Countries and nationalities Argentina /ɑːdʒənˈtiːnə/ Argentina Argentinian /ɑːdʒənˈtɪniən/ argentinský Brazil /brəˈzɪl/ Brazílie (pozor na přízvuk) Brazilian /brəˈzɪliən/ Brazil/ec(ka); brazilský Czech /tʃek/ český Czech Republic /tʃek rɪˈpʌblɪk/ Česká republika Egypt /ˈiːdʒɪpt/ Egypt Egyptian /ɪˈdʒɪpʃən/ egyptský France /frɑːns/ Francie French /frentʃ/ francouzština; francouzsky Germany /ˈdʒɜːməni/ Německo German /ˈdʒɜː(r)mən/ německý; němčina Ireland /ˈaɪələnd/ Irsko Irish /ˈaɪrɪʃ/ irský; irština Italy /ˈɪtəli/ Itálie Italian /ɪˈtæljən/ italština; italsky; Ital/ka Japan /dʒəˈpæn/ Japonsko (pozor na přízvuk) Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/ Japon/ec(ka); japonský; japonština Poland /ˈpəʊlənd/ Polsko Polish /ˈpəʊlɪʃ/ polský; polština Russia /ˈrʌʃə/ Rusko Russian /ˈrʌʃ(ə)n/ Rus/ka; ruský; ruština Slovakia /sləˈvækiə/ Slovensko Slovakian /sləˈvækiən/ Slovák South Africa /ˌsaʊθ ˈæfrɪkə/ Jihoafrická republika South African /ˌsaʊθ ˈæfrɪkən/ Jihoafričan; jihoafrický Spain /ˈspeɪn/ Španělsko Spanish /ˈspænɪʃ/ španělský; španělština Switzerland /ˈswɪtsələnd/ Švýcarsko Swiss /swɪs/ Švýcar Turkey /ˈtɜːki/ Turecko Turkish /ˈtɜː(r)kɪʃ/ Turek; turecký; turečtina the USA /ˌjuː es ˈeɪ/ Spojené státy americké American /əˈmerɪkən/ Američan/ka; americký Unit 6 Words connected with tourism excursion /ɪkˈskɜːʃ(ə)n/ zájezd; výlet; exkurze guide book /ˈgaɪdˌbʊk/ průvodce (kniha) hotel /həʊˈtel/ hotel (pozor na výslovnost) luggage /ˈlʌgɪdʒ/ zavazadlo; zavazadla package holiday /ˌpækɪdʒ ˈhɒlɪdeɪ/ (turistický) zájezd passport /ˈpɑːspɔːt/ (cestovní) pas sightseeing /ˈsaɪtˌsiːɪŋ/ prohlížení památek; okružní prohlídka tickets /ˈtɪkɪts/ jízdenky train /treɪn/ vlak trip /trɪp/ výlet; zájezd Unit 6 Transport boat /bəʊt/ člun; loď(ka) bus /bʌs/ autobus car /kɑː/ auto coach /kəʊtʃ/ autobus; autokar helicopter /ˈhelɪˌkɒptə/ helikoptéra lorry /ˈlɒri/ dodávka motorbike /ˈməʊtəˌbaɪk/ motorka plane /pleɪn/ letadlo scooter /ˈskuːtə/ skútr; koloběžka ship /ʃɪp/ loď taxi /ˈtæksi/ taxi; taxík train /treɪn/ vlak tram /træm/ tramvaj Underground, the /ˈʌndəˌgraʊnd/ metro van /væn/ nákladní auto Unit 6 Other words and phrases ago /əˈgəʊ/ před (o čase) annual /ˈænjuəl/ každoroční bag /bæg/ taška basis /ˈbeɪsɪs/ základ brilliant /ˈbrɪljənt/ vynikající; báječný; velmi nadaný cheap /tʃiːp/ levný connection /kəˈnekʃ(ə)n/ spojení cool (=great) /kuːl/ senzační creator /kriˈeɪtə/ tvůrce; zakladatel document /ˈdɒkjʊmənt/ dokument; materiál dynamic /daɪˈnæmɪk/ dynamický flag /flæg/ vlajka; prapor foreign /ˈfɒrɪn/ zahraniční; cizí general election /ˌdʒen(ə)rəl všeobecné volby ɪˈlekʃən/ global /ˈgləʊb(ə)l/ celkový; globální honeymoon /ˈhʌniˌmuː(n)/ svatební cesta; líbánky in business /ˌɪn ˈbɪznəs/ být v provozu land /lænd/ přistát last /lɑːst/ poslední; minulý meeting /ˈmiːtɪŋ/ schůze; setkání; schůzka monument /ˈmɒnjʊmənt/ památník; monument nightlife /ˈnaɪtˌlaɪf/ noční život nowadays /ˈnaʊəˌdeɪz/ dnes; v dnešní době on the cheap /ˌɒn ðə ˈtʃiːp/ levně (cestovat) podcast /ˈpɒdˌkɑːst/ nahrávka price /praɪs/ cena rich /rɪtʃ/ bohatý; zámožný route /ruːt/ cesta; směr cesty; trať; dráha; trasa sail /seɪl/ plavit se; plachta sales /seɪlz/ tržba; odbyt shilling /ˈʃɪlɪŋ/ šilink sight (=see the sights) /saɪt/ (turistická) památka success /səkˈses/ úspěch; zdar town /taʊn/ město travel destination /ˈtrævəl destɪˌneɪʃ(ə)n/ turistická/cestovní cílová stanice useful /ˈjuːsf(ə)l/ užitečný via /ˈvaɪə, ˈviːə/ přes; skrz vote /vəʊt/ volit; hlasovat yesterday /ˈjestədeɪ/ včera yesterday /ˈjestədeɪ/ včera Unit 5 6 Gateway to exam barbecue /ˈbɑːbɪˌkjuː/ piknik s opékáním masa na rožni service /ˈsɜːvɪs/ obsluha vegetarian /ˌvedʒəˈteəriən/ vegetarián youth hostel /ˈjuːθ ˌhɒst(ə)l/ ubytovna pro mladé

7 Unit 7 Famous works Unit 7 Places of work clinic /ˈklɪnɪk/ klinika factory /ˈfæktri/ továrna garage /ˈgærɑːʒ, ˈgærɪdʒ/ garáž; (auto)servis hospital /ˈhɒspɪt(ə)l/ nemocnice office /ˈɒfɪs/ kancelář; úřad outdoors /ˌaʊtˈdɔːz/ venku; v přírodě restaurant /ˈrest(ə)rɒnt/ restaurace shop /ʃɒp/ obchod; nakupovat studio /ˈstjuːdiəʊ/ ateliér Unit 7 Jobs and work actor /ˈæktə/ herec actress /ˈæktrəs/ herečka artist /ˈɑːtɪst/ výtvarník; umělec builder /ˈbɪldə/ stavbař bus/taxi/lorry /bʌs/ˈtæksi/ˈlɒri driver ˌdraɪvə/ řidič autobusu/taxi/náklaďáku businessman /ˈbɪznəsmæn/ obchodník businesswoman /ˈbɪznəsˌwʊmən/ obchodnice cleaner /ˈkliːnə/ čistič(ka); uklízeč(ka) cook /kʊk/ vařit; kuchař dentist /ˈdentɪst/ zubař; zubní lékař doctor /ˈdɒktə/ doktor; lékař engineer /ˌendʒɪˈnɪə/ inženýr; technik farmer /ˈfɑːmə/ farmář; zemědělec; sedlák footballer /ˈfʊtbɔːlə/ fotbalista hairdresser /ˈheəˌdresə/ kadeřník; kadeřnice journalist /ˈdʒɜːnəlɪst/ novinář; žurnalista mechanic /mɪˈkænɪk/ mechanik nurse /nɜːs/ zdravotní sestra; ošetřovatelka secretary /ˈsekrətri/ sekretářka; tajemník shop assistant /ˈʃɒp əˌsɪst(ə)nt/ prodavač singer /ˈsɪŋə/ zpěvák waiter /ˈweɪtə/ číšník; vrchní waitress /ˈweɪtrəs/ číšnice; servírka Unit 7 Culture and entertainment art /ɑːt/ výtvarná výchova ballet /ˈbæleɪ/ balet composer /kəmˈpəʊzə/ skladatel dancer /ˈdɑːnsə(r)/ tanečník/ tanečnice director /dəˈrektə, daɪˈrektə/ filmový režisér film /fɪlm/ film literature /ˈlɪtrətʃə/ literatura musician /mjuˈzɪʃ(ə)n/ hudebník novelist /ˈnɒvəlɪst/ romanopisec; spisovatel opera /ˈɒp(ə)rə/ opera painter /ˈpeɪntə/ malíř poet /ˈpəʊɪt/ básník poetry /ˈpəʊɪtri/ poezie singer /ˈsɪŋə/ zpěvák theatre /ˈθɪətə/ divadlo writer /ˈraɪtə/ spisovatel/ka Unit 7 Other words and phrases architecture /ˈɑːkɪˌtektʃə/ architektura; stavební sloh blame /bleɪm/ vinit; obviňovat blonde /blɒnd/ světlovlasý; blondýna ceremony /ˈserəməni/ obřad; slavnost competition /ˌkɒmpəˈtɪʃ(ə)n/ soutěž course /kɔːs/ chod (jídla) cruise (=ship) /kruːz/ plavba; výletní loď cut /kʌt/ řezat; krájet; stříhat decoration /ˌdekəˈreɪʃ(ə)n/ dekorace; ozdoba dress up /ˌdres ˈʌp/ převléknout se za (koho) entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/ zábava express /ɪkˈspres/ vyjádřit (se) finalist /ˈfaɪn(ə)lɪst/ finalista for free /ˌfə ˈfriː/ zdarma gentleman /ˈdʒent(ə)lmən/ gentleman get divorced /ˌget dɪˈvɔː(r)st/ rozvést se give up /ˌgɪv ˈʌp/ vzdát se; přestat grieve /griː(v)/ truchlit guilt /gɪlt/ vina; pocit viny happen /ˈhæpən/ stát se; přihodit se influence /ˈɪnfluəns/ vliv; ovlivnit legend /ˈledʒ(ə)nd/ legenda lie (=not tell the truth) /laɪ/ lhát limousine /ˌlɪməˈziː(n)/ limuzína look after /ˌlʊk ˈɑːftə/ starat se medieval /ˌmediˈiːv(ə)l/ středověký moon /muːn/ měsíc news /njuːz/ zpráva; zprávy newspaper /ˈnjuːzˌpeɪpə/ noviny nominate /ˈnɒmɪˌneɪt/ nominovat; navrhnout on your own /ˌɒn jəː ˈəʊn/ sám paint /peɪnt/ (na)malovat period /ˈpɪəriəd/ vyučovací hodina; období physical /ˈfɪzɪk(ə)l/ fyzický; tělesný popularity /ˈpɒpjʊˈlærəti/ oblíbenost; popularita prize /praɪz/ cena; výhra production /prəˈdʌkʃ(ə)n company ˌkʌmp(ə)ni/ výrobní společnost repair /rɪˈpeə/ opravit romance /rəʊˈmæns/ romance; milostný vztah royal family /ˌrɔɪəl ˈfæm(ə)li/ královská rodina style /staɪl/ učesat; vytvořit účes successful /səkˈsesf(ə)l/ úspěšný waste /weɪst/ plýtvat; mrhat Unit 8 Me and the world around me Unit 8 Feelings angry /ˈæŋgri/ rozhněvaný; rozzlobený; rozčilený bored /bɔːd/ znuděný; otrávený excited /ɪkˈsaɪtɪd/ nedočkavý; vzrušený; rozrušený; rozčilený happy /ˈhæpi/ šťastný; spokojený interested /ˈɪntrəstɪd/ (be ~) zajímat se relaxed /rɪˈlækst/ odpočatý sad /sæd/ smutný; nešťastný surprised /səˈpraɪzd/ překvapený tired /ˈtaɪəd/ unavený; vyčerpaný worried /ˈwʌrid/ ustaraný; znepokojený Unit 8 Personality cheerful /ˈtʃɪəf(ə)l/ veselý; radostný hard-working /ˈhɑː(r)dˌwɜː(r)kɪŋ/ pracovitý; pilný

8 intelligent /ɪnˈtelɪdʒ(ə)nt/ inteligentní; bystrý kind /kaɪnd/ laskavý; přívětivý; vlídný lazy /ˈleɪzi/ líný; lenivý; zahálčivý quiet /ˈkwaɪət/ tichý; klidný; rozvážný; zdrženlivý responsible /rɪˈspɒnsəb(ə)l/ (z)odpovědný serious /ˈsɪəriəs/ vážný; uzavřený; přemýšlivý Unit 8 Social problems crime /kraɪm/ zločin homelessness /ˈhəʊmləsnəs/ bezdomovství hunger /ˈhʌŋgə/ hlad pollution /pəˈluːʃ(ə)n/ znečištění; zašpinění poverty /ˈpɒvəti/ chudoba; bída; nouze unemployment /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/ nezaměstnanost violence /ˈvaɪələns/ násilí Unit 8 Other words and phrases authority /ɔːˈθɒrəti/ autorita; vedení bad mannered /ˌbæd ˈmænəd/ nevychovaný; neslušně se chovající chore /tʃɔː/ povinnost citizenship /ˈsɪtɪz(ə)nʃɪp/ občanství critic (=person) /ˈkrɪtɪk/ kritik cry (=have tears) /kraɪ/ plakat diary /ˈdaɪəri/ kapesní kalendář; zápisník; deník disrespect /ˌdɪsrɪˈspekt/ neúcta effort /ˈefət/ úsilí; snaha far /fɑː/ vzdálený; daleko gadget /ˈgædʒɪt/ (malý) přístroj IQ /ˌaɪ ˈkjuː/ IQ; inteligeční kvocient mark (=out of ten) /mɑːk/ známka near /nɪə/ blízko; nedaleko opposite /ˈɒpəzɪt/ opak (=someone or something completely different from another person/thing) orchestra /ˈɔːkɪstrə/ orchestr own /əʊn/ vlastní; (on our own - my sami) peace /piːs/ mír; klid; pohoda process /ˈprəʊses/ zpracovat; zpracovávat quotation /kwəʊˈteɪʃ(ə)n/ citát Unit 7 8 Gateway to exam award /əˈwɔːd/ udělit; uložit (pokutu); přiznat (náhradu) charity /ˈtʃærəti/ dobročinná činnost citizen /ˈsɪtɪz(ə)n/ občan condition /kənˈdɪʃ(ə)n/ podmínka; okolnost hurricane /ˈhʌrɪkən, hurikán; uragán ˈhʌrɪkeɪn/ independence /ˌɪndɪˈpendəns/ nezávislost refugee /ˌrefjʊˈdʒiː/ uprchlík victim /ˈvɪktɪm/ oběť Unit 9 Wild world Unit 9 Wild animals and insects alligator /ˈælɪˌgeɪtə/ aligátor bear /beə/ medvěd bee /biː/ včela bite /baɪt/ (u)kousnutí, kousnout bite /baɪt/ (u)kousnutí, kousnout eagle /ˈiːg(ə)l/ orel jellyfish /ˈdʒeliˌfɪʃ/ medúza lizard /ˈlɪzəd/ ještěrka scorpion /ˈskɔːpiən/ štír; škorpión shark /ʃɑːk/ žralok snake /sneɪk/ had spider /ˈspaɪdə/ pavouk sting /stɪŋ/ bodnout; štípnout; žihadlo sting /stɪŋ/ bodnout; štípnout; žihadlo tiger /ˈtaɪgə/ tygr wolf /wʊlf/ vlk Unit 9 The natural world field /fiːld/ pole flowers /ˈflaʊəz/ květiny forest /ˈfɒrɪst/ les; prales grass /grɑːs/ tráva; trávník hill /hɪl/ kopec; pahorek island /ˈaɪlənd/ ostrov; ostrůvek lake /leɪk/ jezero mountain /ˈmaʊntɪn/ hora river /ˈrɪvə/ řeka sky /skaɪ/ obloha; nebe valley /ˈvæli/ údolí waterfall /ˈwɔːtəˌfɔːl/ vodopád Unit 9 The weather cloud /klaʊd/ mrak; oblak cloudy /ˈklaʊdi/ zamračený cold /kəʊld/ chladný; neosobní; studený; chladno; zima (ráz počasí) dry /draɪ/ suchý; sucho fog /fɒg/ mlha foggy /ˈfɒgi/ mlhavo hot /hɒt/ horký; horko ice /aɪs/ led icy /ˈaɪsi/ ledový; ledově studený rain /reɪn/ déšť; pršet rain /reɪn/ déšť; pršet rainy /ˈreɪni/ deštivo snow /snəʊ/ sníh; sněžit snow /snəʊ/ sníh; sněžit snowy /ˈsnəʊi/ zasněžený storm /stɔːm/ bouře stormy /ˈstɔːmi/ bouřlivý sun /sʌn/ slunce sunny /ˈsʌni/ slunečno warm /wɔːm/ teplý; teplo wet /wet/ mokrý; deštivý; deštivo wind /wɪnd/ vítr windy /ˈwɪndi/ větrno Unit 9 Other words and phrases alone /əˈləʊn/ sám; samotný arrange /əˈreɪndʒ/ dohodnout (se) cub (=young wolf) /kʌb/ vlče cure /kjʊə/ (vy)léčit danger /ˈdeɪndʒə/ nebezpečí (in danger - v nebezpečí, ohrožený)

9 demographic /ˌdeməˈgræfɪk/ demografický distribution /ˌdɪstrɪˈbjuːʃ(ə)n/ distribuce; prodej east /iːst/ východ fang /fæŋ/ tesák, zub fight /faɪt/ bojovat; zápasit free (=with nothing to do) /friː/ volný (časově) gold /gəʊld/ zlato; zlatý (barva) handwriting /ˈhændˌraɪtɪŋ/ rukopis; písmo headmaster /ˌhedˈmɑːstə/ ředitel hunt /hʌnt/ pátrat; honit; lovit lie (=recline) /laɪ/ ležet miss /mɪs/ minout; zmeškat; mostly /ˈməʊs(t)li/ většinou north /nɔːθ/ sever out (=to be out of /aʊt/ the house) (jít) ven (za zábavou) parachute /ˈpærəˌʃuːt/ padák pet /pet/ domácí zvíře; miláček pick up /ˌpɪk ˈʌp/ sebrat population /ˌpɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/ obyvatelstvo powerful /ˈpaʊəf(ə)l/ mocný; silný proud /praʊd/ hrdý; pyšný province /ˈprɒvɪns/ provincie reach down /ˌriːtʃ ˈdaʊn/ natáhnout se sleepy /ˈsliːpi/ ospalý smell /smel/ čichat; ucítit; vonět south /saʊθ/ jih space (=outer space) /speɪs/ vesmír square kilometre /ˌskweə(r) čtvereční kilometr kɪˈlɒmɪtə(r)/ sure (=yes) /ʃɔː, ʃʊə/ jistě; určitě survival /səˈvaɪv(ə)l/ přežití survive /səˈvaɪv/ přežít; zůstat na živu take place /ˌteɪk ˈpleɪs/ přihodit se; uskutečnit se temperature /ˈtemprɪˌtʃə/ teplota (lehčí onemocnění) west /west/ západ Unit 10 Good buy Unit 10 Clothes blouse /blaʊz/ halenka; blůza boots /buːts/ kotníkové sportovní boty; vysoké boty coat /kəʊt/ kabát dress /dres/ šaty (dámské) jacket /ˈdʒækɪt/ sako; kabátek jeans /dʒiːnz/ džíny; rifle jumper /ˈdʒʌmpə/ lehký svetřík shirt /ʃɜːt/ košile shoes /ʃuːz/ boty shorts /ʃɔːts/ kraťasy; trenýrky; šortky skirt /skɜːt/ sukně socks /sɒks/ ponožky suit /suːt/ kostým (dámský); oblek (pánský) tie /taɪ/ kravata; vázanka tights /taɪts/ punčocháče top /tɒp/ tričko; halenka trainers /ˈtreɪnəz/ sportovní/běžecké boty trousers /ˈtraʊzəz/ kalhoty T-shirt /ˈtiː ˌʃɜːt/ tričko Unit 10 Accessories belt /belt/ pásek; řemen cap /kæp/ čepice; klobouk; víčko glasses /ˈglɑːsɪz/ brýle hat /hæt/ klobouk; pokrývka hlavy jewellery /ˈdʒuːəlri/ klenoty; šperky scarf /skɑːf/ šátek; šála sunglasses /ˈsʌnˌglɑːsɪz/ sluneční brýle watch /wɒtʃ/ hodinky (náramkové; kapesní) Unit 10 Shops bakery /ˈbeɪkəri/ pekařství bank /bæŋk/ břeh bookshop /ˈbʊkˌʃɒp/ knihkupectví butcher s /ˈbʊtʃəz/ řezník chemist s /ˈkemɪsts/ lékárna i drogerie clothes shop /ˈkləʊðz ˌʃɒp/ obchod s oblečením department store /dɪˈpɑːtmənt ˌstɔː/ obchodní dům electrical goods /ɪlektrɪk(ə)l ˈgʊdz elektro shop ˌʃɒp/ greengrocer s /ˈgriːnˌgrəʊsəz/ ovoce a zelenina (obchod) jeweller s /ˈdʒuːələz/ zlatnictví newsagent s /ˈnjuːzeɪdʒənts/ trafika post office /ˈpəʊst ˌɒfɪs/ pošta shoe shop /ˈʃuː ˌʃɒp/ obchod s botami sports shop /ˈspɔːts ˌʃɒp/ obchod se sportovními potřebami stationery shop /ˈsteɪʃən(ə)ri ˌʃɒp/ papírnictví supermarket /ˈsuːpəˌmɑːkɪt/ supermarket Unit 10 Other words and phrases adapt /əˈdæpt/ upravit address /əˈdres/ adresa; bydliště almost /ˈɔːlməʊst/ téměř application form /æplɪˈkeɪʃən ˌfɔːm/ formulář; žádost arrival /əˈraɪv(ə)l/ příjezd be worth /bi ˈwɜːɵ/ stát za to; vyplatit se birth /bɜːθ/ narození clip (=on /klɪp/ klip; ukázka YouTube) designer clothes /dɪˌzaɪnə(r) ˈkləʊðz/ značkové oblečení documentary /ˌdɒkjʊˈment(ə)ri/ dokumentární (film, pořad) domesticated /dəˈmestɪˌkeɪtɪd/ domestikovaný employment /ɪmˈplɔɪmənt/ zaměstnání; zaměstnanost essential /ɪˈsenʃ(ə)l/ nezbytný; podstatný; hlavní fashion designer /ˈfæʃ(ə)n módní návrhář dɪˌzaɪnə(r)/ forever /fərˈevə/ navždy; napořád gender /ˈdʒendə/ pohlaví hit (=on the Internet) /hɪt/ návštěvnost; sledovanost magic /ˈmædʒɪk/ kouzlo; kouzelný no way /ˌnəʊ ˈweɪ/ v žádném případě nowadays /ˈnaʊəˌdeɪz/ dnes present /ˈprez(ə)nt/ dar; dárek previous /ˈpriːviəs/ předchozí racket /ˈrækɪt/ raketa; pálka remember /rɪˈmembə/ pamatovat si reunion /riːˈjuːniən/ sraz; setkání (po letech)

10 signature /ˈsɪgnətʃə/ podpis skill /skɪl/ dovednost; šikovnost stamp /stæmp/ poštovní známka; razítko stuff /stʌf/ věc(i) (obecně hovorově) surname /ˈsɜːˌneɪm/ příjmení too much /tu ˈmʌtʃ/ příliš mnoho wedding /ˈwedɪŋ/ svatba

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here MERRY ENGLISH 2 Part 1 Chapter 0 action animal apple bike can clothes dog food football friend hello hi play ride skateboard swim tree house T-shirt Welcome! Chapter 1 at Australia Australian ball bird

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Zélandu, magazine. Deset jedinečných zážitků na Novém. které si určitě nenechte ujít str. 13 17. Letní kurzy. Gabriela Gunčíková

Zélandu, magazine. Deset jedinečných zážitků na Novém. které si určitě nenechte ujít str. 13 17. Letní kurzy. Gabriela Gunčíková magazine Letní kurzy Extra silná dávka angličtiny str. 8 9 Gabriela Gunčíková Mluvit cizím jazykem je neskutečně osvobozující str. 6 7 Anglická slovíčka a fráze na dovolenou Lektor Jan Vašourek Deset jedinečných

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development 2007 PROGRAM MEDIA 2007 * VZDĚLÁVÁNÍ Podpora projektů vzdělávání filmových

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Systém ERP spuštěn ERP System Running Docházkové terminály v provozu Attendance Terminals in Operation Teambuilding

Více

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

Tmavomodrý svět (Dark-Blue World)

Tmavomodrý svět (Dark-Blue World) Tmavomodrý svět 1 Tmavomodrý svět (Dark-Blue World) Script Commentary David S. Danaher, Associate Professor Slavic Languages and Literatures University of Wisconsin-Madison Revisions

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic 2013 Katalog klasifikovaných ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic Národní divadlo, Praha The National Theatre, Prague Katalog

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více