ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA

2 Veselá škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání My, žáci dřevohostické Veselé školy, jsme vzděláváni a vychováváni, abychom se ve světě a v životě neztratili. Umíme se prosadit, jsme sebevědomí a hrdí na své obce a kraj, v němž žijeme. Své znalosti a dovednosti využijeme pro budoucí život v naší krásné zemi. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Údaje o škole Název školy: Základní škola Dřevohostice, příspěvková organizace, okres Přerov - Adresa školy: Školní 355, Dřevohostice IČO: IZO: RED IZO: Telefon: , Ředitel školy: PaedDr. Nataša Kučerová Koordinátor školního vzdělávacího programu: Mgr. Jana Zajícová 1.2 Zřizovatel Zřizovatel: Městys Dřevohostice Adresa zřizovatele: Úřad městyse Dřevohostice, Náměstí 74, Dřevohostice Telefon:

3 1.3 Platnost dokumentu od CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Dřevohostice, příspěvková organizace, okres Přerov je základní školou s 1. až 9. ročníkem v obci Dřevohostice. Vzdělává děti z Dřevohostic a okolních obcí, které činí přibližně 50% všech žáků. Škola vzdělává v tomto školním roce 208 žáků, průměrná naplněnost tříd je 23 žáků. V jednom ročníku je po jedné třídě. 2.2 Vybavení školy V budově školy je devět kmenových učeben, odborné učebny výtvarné výchovy, hudební výchovy, fyziky a chemie, přírodopisu,. vlastivědy, anglického a německého jazyka, výpočetní techniky, tělocvična, cvičná kuchyně a školní dílny. Pro dobu mimo vyučování jsou určena dvě oddělení školní družiny a žákovský klub. Součástí školy je školní park a nevybavené sportovní hřiště. Školní park slouží především dětem ve školní družině a pro environmentální výuku a pracovní činnosti. Stravování probíhá ve školní jídelně, která je součástí školy. Budova školy je účelná, postupně probíhá modernizace. Výzdoba školy je zaměřena na prezentaci žákovských prací a pomůcek pro výuku. Prostory školy jsou dostačující. Děti i pedagogičtí pracovníci mají k dispozici žákovskou a učitelskou knihovnu. Všichni vyučující mají své kabinety. Vyučujícím je k dispozici sborovna vybavená počítači připojenými na internet, kopírkou a tiskárnou. Velká pozornost je věnována žákům se specifickými poruchami učení a chování, pro které je vypracováván individuální vzdělávací plán a kteří navštěvují kroužky individuální péče vedené proškolenými pedagogy. K nápravě těchto poruch se používají i speciální výukové programy. Budova splňuje hygienické podmínky předepsané pro provoz školy. V souladu s nimi je sestaven také rozvrh hodin. Většina tříd je vybavena novým školním nábytkem, všechny třídy jsou postupně nově vybavovány. O volných hodinách mají děti možnost pobývat také venku ve školní zahradě, kde je možné i vyučovat, zejména předmětům s přírodovědným, ekologickým a zeměpisným zaměřením a pracovním činnostem. Tělesnou výchovu vyučujeme dílem v tělocvičně, dílem na venkovním školním hřišti. Pro relaxaci dětí slouží hlavně školní zahrada, v níž je vybudováno dětské hřiště s prolézačkami, pískovištěm, zelenými domky, tabulí, ohništěm, naučnými tabulemi a okrasnou zelení.

4 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, 12 učitelů, z toho 3 muži, a 2 vychovatelky. Pedagogičtí pracovníci dále zastávají funkce výchovného poradce, koordinátor primární prevence, správce ICT a koordinátor environmentální výchovy. Škola spolupracuje s pedagogickopsychologickou poradnou a pravidelně ji navštěvuje psycholog nebo speciální pedagog. Pedagogický sbor je smíšený, muži tvoří asi pětinu. Všichni učitelé jsou zkušení a mají za sebou kratší či delší pedagogickou praxi. Vedení školy se snaží o zajištění dobrého pracovního klimatu ve škole tak, aby pracovníci měli uspokojivé podmínky a motivaci pro práci a výuku. Všichni vyučující mají dokončeno vysokoškolské studium pedagogického směru. Pedagogičtí pracovníci se pravidelně účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a prohlubují nebo rozšiřují si kvalifikaci. Prioritními oblastmi pro další vzdělávání jsou cizí jazyky a environmentální výchova. Školení ICT na úrovni Z získali všichni pedagogové, úrovně P a vyšší asi 80%. 2.4 Charakteristika žáků Školu navštěvují děti z Dřevohostic i z okolních vesnic Čechy, ) Domaželice, Lipová, Líšná, Nahošovice, Radkova Lhota, Radkovy a Turovice. Vzděláváme také děti cizích státních příslušníků. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se speciálními poruchami učení a chování i se zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má ve spolupráci s rodiči vypracován individuální vzdělávací plán, který je podle potřeby upravován a doplňován. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty V minulém roce začala škola spolupracovat úzce s CpKP Mikroregion Moštěnka a místním sdružením pro rodiče a děti Mateřské centrum Dřeváček. Velmi dobrá je spolupráce s Policií ČR a Českým červeným křížem. Pro děti organizujeme kulturně společenské akce, poznávací zahraniční zájezd, ozdravný pobyt, lyžařský výcvikový kurz a kurz společenské výchovy a tance. Škola se se svými aktivitami zapojuje do sportovního, společenského a kulturního dění obce i regionu, ať už jde o přímou účast akcí s žáky nebo o přispění k organizaci a propagaci akcí. V současné době se snažíme navázat kontakt s vhodnou zahraniční školou, která by se stala naším partnerem. Sdružení rodičů a přátel dětí existuje jako samostatná organizace, členskou základnu tvoří rodiče našich žáků, výbor pak zástupci jednotlivých tříd. Sdružení rodičů a přátel dětí škole pomáhá především s organizací některých akcí a finanční podporou. Schází se čtyřikrát ročně a je vedením školy informováno o aktuálním dění ve škole i plánech a projektech, popř. o jejich realizaci.

5 Školská rada je zřízena obcí Dřevohostice, tvoří ji zástupci veřejnosti, rodičů a pedagogických pracovníků. Schází se nejméně dvakrát ročně a pomáhá škole s realizací zejména dlouhodobých záměrů, je informována o činnosti školy a spolupodílí se na schvalování výroční zprávy a dlouhodobých plánů. 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Veselá škola Naše děti pocházejí vesměs z velkých venkovských rodin, které navazují na tradice vesnického života. Rodinné zázemí vede děti přirozeným způsobem k práci, škola na tento vztah navazuje, prohlubuje jej, učí děti pracovním dovednostem v domácnosti, vztahu k životnímu prostředí, zdravému životnímu stylu a vzájemné spolupráci rodinných příslušníků a sousedů. Děti mají silný citový vztah k rodným obcím, ke krajině, kde žijí a vyrůstají. Prožívají na vesnici své dětské radosti, pomáhají dospělým a napodobují jejich životní styl. Zapojují se do kulturního, sportovního a společenského života obce. Škola je vede k tomu, aby se orientovali na prohlubování tradic s trvalou hodnotou, na aktivní zapojení do obecního dění. Cílem našeho působení je, aby si děti zachovaly i v dospělosti vztah k rodným obcím, vraceli se obohaceni o znalosti a zkušenosti získané v dalších stupních vzdělávání a v praxi. Takoví lidé budou jednou dobrými hospodáři, správci a šiřiteli zděděných hodnot a tradic. 3.1 Zaměření školy ) Ve svém školním vzdělávacím programu vycházíme z obecných vzdělávacích cílů a z potřeby utvářet a rozvíjet klíčové kompetence přímo ve výuce i mimo ni prostřednictvím zájmových aktivit a jednorázových a krátkodobých akcí, ve školní družině a žákovském klubu. Důležitou součástí vzdělávání je vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, vztahu k přírodě, ke svému okolí i k ostatním lidem. Formou projektů učíme děti spolupracovat, vzájemně si pomáhat, prosazovat své názory, ale i přijímat kritiku i uznání. Motivační název Veselá škola vyjadřuje snahu, aby škola byla pro žáky i zaměstnance přitažlivým místem, kde jsou si všichni rovni, kde se snažíme překážky a problémy překonávat se zdravým optimismem a chutí do práce. Snažíme se dosáhnout, aby škola byla pro své děti celoživotním partnerem. Při realizaci školního vzdělávacího programu klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti dítěte tak, aby se dokázalo uplatnit jak v teoretických, tak v praktických činnostech, aby využívali znalostí, které mu umožní získávat další poznatky a vědomosti (cizí jazyk, konverzace v cizím jazyce, informatika a práce s osobním počítačem), ale i uplatnit se při specifickém životě na vesnici (fyzika, chemie, přírodověda, přírodopis, pracovní činnosti, občanská a rodinná výchova, estetické výchovy a zájmové kroužky).

6 3.2 Strategie a postupy vedoucí k naplňování klíčových kompetencí v naší škole Kompetence k učení vedeme žáky k samostatné práci s textem za účelem získávání nových informací vedeme žáky k práci s grafy, diagramy, tabulkami vedeme žáky k využívání kalkulátorů k zjednodušení výpočtů vedeme žáky k využívání počítačových programů k procvičení učiva vybíráme úlohy, které vedou žáky k pochopení významu učiva pro život vedeme žáky k chápání logických souvislostí vedeme žáky k účasti a k prezentaci svých schopností v soutěžích a olympiádách vedeme žáky k využívání popisu obrázků k interpretaci učiva vedeme žáky k práci s literaturou při opakování a rozšiřování vědomostí vedeme žáky k poznání smyslu a cíle svých aktivit vedeme žáky k plánování, organizování a řízení vlastní činnosti ) vedeme žáky k hodnocení své činnosti na základě jasných kritérií, které je povedou k vnímání vlastního pokroku vedeme žáky k realizaci vlastních nápadů umožňujeme žákům samostatně si volit obtížnost úkolů podle svých možností učíme žáky orientovat se v informačních zdrojích žákům nabízíme metody práce, které umožňují přímou zkušenost nabízíme dostatek informačních zdrojů vedeme žáky k propojování informací se skutečným životem zařazujeme metody podporující zvídavost Kompetence k řešení problému vedeme žáky k řešení problému na základě pozorování a srovnávání vedeme žáky k řešení nastolených problémů dostupnými metodami pomocí literatury, vlastních zkušeností a vědomostí problémové vyučování vedeme žáky k řešení problémů formou zadaných situací a k vyjádření vlastního názoru vedeme žáky k porovnávání a ověřování vlastních názorů v rozhovoru a diskuzi

7 vedeme žáky k chápání nejrůznějších problémových situací a plánování způsobů jejich řešení vedeme žáky k hledání různých způsobů řešení a k obhajování svých názorů motivujeme žáky řešením úloh ze života vedeme žáky k vyhledávání netradičních úloh a úloh rozvíjejících logické a kombinační myšlení Kompetence komunikativní vedeme žáky k osvojení kultivovaného ústního i grafického projevu vedeme žáky ke kladení vhodných otázek a formulování správných odpovědí vedeme žáky k dodržování pravidel diskuze vedeme žáky k práci ve dvojicích za účelem naučit je vysvětlovat, procvičovat a upevňovat učivo vedeme žáky k využití prvků dramatické výchova k seznámení posluchačů s fakty (učivem) vedeme žáky k získávání nových informací vyhledáváním na internetu a jejich předávání spolužákům vedeme žáky k prověřování svých vědomostí prací s počítačem vedeme žáky k tomu, aby reagovali na příkazy a sami je používali vedeme žáky k účelné komunikaci se spolužáky, využívání jimi získaných informací vedeme žáky k naslouchání a ke kritickému přijímání názorů druhých ) vedeme žáky k argumentaci a obhajobě svého názoru vedeme žáky ke spolupráci formou kooperativního učení Kompetence sociální a personální vedeme žáky ke spolupráci ve dvojicích, trojicích, skupině při skupinové práci vedeme žáky k účasti na debatě a řešení problému, ke spolupráci, k respektování různých hledisek a ke snaze poučit se vedeme žáky k tomu, aby nezesměšňovali a nevysmívali se spolužákům, vážili si názorů a práce druhých vedeme žáky k ochotě střídat role ve skupině vedeme žáky k podílení se na vytváření pravidel práce týmu vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel vedeme žáky k ochotnému poskytnutí pomoci v případě potřeby nebo jsou-li o ni požádáni vedeme žáky k odmítání všeho, co narušuje soužití ve třídě vedeme žáky k reálné pozitivní představě o sobě samých, která podporuje jejich sebedůvěru a samostatný rozvoj

8 Kompetence občanské vedeme žáky k uvědomění si svých práv a povinností vedeme žáky k vyjádření vlastních názorů a k respektování názorů ostatních vedeme žáky k formulování svých volních a charakterových rysů, čestně soupeřit vedeme žáky k rozlišování a uplatňování práv a povinností vyplývajících z různých rolí vedeme žáky k respektování opačného pohlaví vedeme žáky k vytváření zodpovědného přístupu k životnímu prostředí vedeme žáky k rozhodování se v zájmu podpory a ochrany zdraví vedeme žáky k aktivní účasti na dobrovolných a charitativních aktivitách Kompetence pracovní vedeme žáky k podílení se na organizování svého denního režimu vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní práce vedeme žáky k samostatnosti vedeme žáky k vytváření správných pracovních návyků ) vedeme žáky k sebehodnocení, kritickému poznávání svých možností a schopností vedeme žáky k využívání svých znalostí a dovedností v běžném životě vedeme žáky k dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti práce vedeme žáky k uvědomění si vlivu jejich činností na zdraví a stav životního prostředí 3.3 Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V naší škole se vzdělávají i děti vyžadující specifickou pozornost a péči. Integrujeme žáky s poruchami učení a chování, kterým věnujeme pozornost v hodinách podle individuálního vzdělávacího plánu a kteří doplňují a procvičují učivo v kroužcích individuální péče. Našim žákům, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, doporučujeme vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. Tento plán vypracovává třídní učitel, zpravidla na počátku školního roku nebo po diagnostikování poruchy. Plán vychází z vyšetření a doporučení pedagogickopsychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a respektuje potřeby žáka. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme tolerantně a individuálně.

9 Spolupracujeme také s odborníkem v oblasti logopedie. Nezapomínáme ani na děti s tělesným postižením - ty jsou vzdělávány v souladu s pokyny odborného lékaře tak, aby fyzický i duševní stav byly co nejvíce ve vzájemném souladu rozvíjeny a dítě se v co nejvyšší míře mohlo začlenit do běžného života. Vzdělávání žáků tělesně postižených probíhá ve třídách formou individuální integrace. Žáci se vzdělávají podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd nebo individuálních vzdělávacích plánů vypracovaných na základě doporučení speciálně pedagogického centra a podle druhu a závažnosti postižení. Naše škola není bezbariérová a v případě potřeby by byla nutná přítomnost asistenta. Žáky, jejichž zdravotní stav neumožňuje výuku ve škole, jsme schopni vyučovat podle individuálního vzdělávacího plánu v domácím prostředí tak, aby byla co nejvíce zachována kontinuita dítěte s kmenovou třídou a školou. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování a vést žáky k ochotě pomoci a podpořit. Školní jídelna je schopna připravovat individuálně pokrmy pro děti s dietetickými požadavky (diabetická dieta, alergie na některé druhy potravin, např. mléko, čokoláda apod.). 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Dětem nadaným se věnujeme individuálně zejména v zájmových kroužcích a motivujeme je pro co největší míru zapojení do soutěží a prezentace na veřejnosti. Podněcujeme je k veřejným a soutěžním vystoupením a snažíme se prosadit je do účasti při společenských, sportovních a kulturních aktivitách obcí. ) 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou významnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Obsahují charakteristiku průřezového tématu, v níž je zdůrazněn význam a postaveni průřezového tématu v základním vzdělávání. Dále je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka jak v oblasti vědomosti, dovednosti a schopnosti, tak v oblasti postojů a hod not. Obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů (v textu tučným písmem). Kazdy tematicky okruh obsahuje nabídku témat (činnosti, nametu). Vyber témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách je v kompetenci školy. Tematické okruhy průřezových témat procházejí všemi vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oboru. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáku a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetenci žáku. Žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovednosti. Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedena v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání. Všechna průřezová témata však nemusí být zastoupena v každém ročníku. V průběhu základního vzdělávání je povinnosti

10 školy nabídnout žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, jejich rozsah a způsob realizace stanovuje školní vzdělávací program. Průřezová témata se využívají jako součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě projektů, seminářů, kurzů apod. Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu. Osobnostní a sociální výchova OSV 1 Rozvoj schopnosti poznávání OSV 2 Poznávání lidí OSV 3 Řešení problému a rozhodovací dovednosti OSV 4 Sebepoznání a sebepojetí OSV 5 Seberegulace a sebeorganizace OSV 6 Psychohygiena OSV 7 Kreativita OSV 8 Mezilidské vztahy OSV 9 Komunikace OSV 10 Kooperace a kompetice OSV 11 Hodnoty, postoje a praktická etika Průřezová témata Ročník OSV 1 OV OSV 2 PRV OV OSV 3 RV RV RV RV OSV 4 ČJ OV OV OSV 5 OV OSV 6 RV OSV 7 VV, PČ VV, PČ VV, PČ VV, PČ VV, PČ VV, PČ, ČJ VV, ČJ VV, PČ, ČJ VV, PČ, ČJ OSV 8 OV, INF OSV 9 ČJ ČJ, AJ ČJ, AJ ČJ, AJ, RV ČJ, AJ, OV ČJ, AJ ČJ, AJ OSV 10 TV TV TV TV TV TV TV TV TV OSV 11 OV

11 Výchova demokratického občana VDO 1 Občanská společnost a škola VDO 3 Formy participace občanů v politickém životě VDO 2 Občan, občanská společnost a stát VDO 4 Principy demokracie jako formy vlády a způsob rozhodování Ročník Průřezová témata VDO 1 PRV OV OV VDO 2 OV VDO 3 OV VDO 4 VL D, OV )

12 Výchova myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá VMEGS 3 Jsme Evropané VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět Ročník Průřezová témata VMEGS 1 AJ AJ AJ Z Z Z Z VMEGS 2 AJ AJ AJ Z VMEGS 3 D D D, Z D, OV Multikulturní výchova MV 1 Kulturní diference MV 4 Podpora multikulturality ) MV 2 Lidské vztahy MV 5 Principy sociálního smíru a solidarity MV 3 Etnický původ Ročník Průřezová témata MV 1 OV PŘ MV 2 RV MV 3 PŘ D, Z, PŘ, HOLOKAUST MV 4 AJ AJ, Z AJ, Z AJ MV 5 Z Z, OV D, OV

13 Environmentální výchova EV 1 Ekosystémy EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí EV 2 Základní podmínky života EV 4 Vztah člověka k prostředí Ročník Průřezová témata EV 1 Př Z PŘ EV 2 PRV Př Př Z PŘ, CH, F PŘ, CH, F EV 3 PRV Př, VL PŘ, PČ PŘ, CH, F, PČ PŘ, CH, F, PČ, D EV 4 PRV PRV PRV VL VL Z, PČ Z, OV PŘ, Z, CH, F, PČ PŘ, Z, CH, F, PČ, OV Mediální výchova MeV 1 Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení MeV 5 Fungování a vliv mediálních sdělení ve společnosti MeV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality MeV 6 Tvorba mediálního sdělení MeV 3 Stavba mediálních sdělení MeV 7 Práce v realizačním týmu MeV 4 Vnímání autora mediálních sdělení ) Ročník Průřezová témata MeV 1 ČJ OV MeV 2 ČJ OV MeV 3 OV MeV 4 ČJ ČJ ČJ MeV 5 ČJ OV MeV 6 ČJ ČJ ČJ ČJ MeV 7 ČJ ČJ

14 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 Učební plán 1. stupeň Vzdělávac í oblast Jazyk a jazyková komunika ce Vzdělávací obor Vyučovací předmět Minimální časová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. Z toho disponibilní Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka ) Přírodověda Vlastivěda Umění a Hudební výchova Hudební výchova kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a Tělesná výchova Tělesná výchova zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Rozšiřujíc Volitelný předmět í oblast Průřezová témata P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Celkem P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni, časovou dotaci lze čerpat z disponibilní časové dotace

15 4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Český jazyk V učebním plánu školního vzdělávacího programu je pro 1. stupeň uplatněno celkem 9 disponibilních hodin ve vyučovacích předmětech: 1. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska procvičení a upevnění znalostí písmen různými metodami práce skládání, čtení, diktát, opis, přepis, vyhledávání v textu 2. ročník 2 disponibilní hodiny zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska rozvíjení komunikativních dovedností žáků, prohlubování dosud získaných zkušeností v oblasti sociálních vztahů, zdokonalování čtenářských dovedností, prohloubení zájmu dětí o četbu různými metodami práce ve skupinách, dvojicích, práce s textem apod. ) 3. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska procvičování vyjmenovaných slov formou práce na interaktivní tabuli, ve slohu dramatická výchova a komunikační dovednosti (příprava a provedení vánoční besídky a besídky na závěr roku) 4. ročník 1 disponibilní hodina hlavním důvodem pro posílení tohoto vyučovacího předmětu je upevňování znalosti tvarosloví slovní druhy a tvary slov a skladby věta jednoduchá a souvětí, položení základů pravopisu syntaktického a rozvoj čtenářských dovedností, komunikačních schopností, včetně písemného projevu 5. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska upevnění základů morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s podmětem), zdokonalování komunikačních dovedností v oblasti čtení, naslouchání a mluveného projevu.

16 Matematika 2.ročník - 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska systematického procvičování a automatizování sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, počítání s přirozenými čísly do 100 a osvojení si nového učiva z geometrie rýsování, porovnávání a měření úseček. 3. ročník 1 disponibilní hodina upevňování a automatizace spojů velké násobilky, pamětného sčítání a odčítání a písemného sčítání a odčítání formou práce na IAT 4. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska upevňování pamětného počítání, procvičování slovních úloh, využití výukových programů na PC zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska upevňování pamětného počítání, procvičování slovních úloh, využití výukových programů na PC 5. ročník 1 disponibilní hodina Zařazení disponibilní hodiny je žádoucí z hlediska posílení rozvoje matematické gramotnosti, zejména upevňování pamětného ) počítání, řešení slovních úloh Informatika 4. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska seznámení žáků se základy ovládání počítače, předpoklad pro využívání výukových programů na PC v jiných vyučovacích předmětech

17 Prvouka, přírodověda, vlastivěda 3. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska rozšíření učiva Naše obec a její okolí, a zařazení dopravní výchovy (Chodec) a učiva zaměřeného na prevenci sociálně-patologických jevů, dále využívání vycházek, exkurzí, výuky v terénu, pokusů, názorné vyučování - spojení výuky s praxí 4. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska zařazení dopravní výchovy (Cyklista) a výchovy ke zdraví, důraz je kladen na přímou činnostní výuku v terénu. 5. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska rozšíření výchovy ke zdraví a učiva o našem regionu, procvičování učiva na PC )

18 4.2 Učební plán 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Minimální časová dotace ) 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Z toho disponibilní Jazyk a jazyková Český jazyk a Český jazyk a komunikace literatura literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Konverzace v angličtině Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a Dějepis Dějepis společnost Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Rozšiřující oblast Volitelné předměty Průřezová témata P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Celkem

19 P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni, časovou dotaci lze čerpat z disponibilní časové dotace + Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných 6 disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech pro upevňování a rozvíjení Cizího jazyka. Škola má také povinnost zařadit do učebního plánu volitelné předměty v rozsahu minimálně 1 hodiny týdně, a to nejpozději od 7 ročníku. např. Anglická konverzace, Informatika, Poznámky k učebnímu plánu pro 2. Stupeň V učebním plánu školního vzdělávacího programu je pro 2. stupeň uplatněno celkem 9 disponibilních hodin ve vyučovacích předmětech: Český jazyk a literatura 6. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska procvičení učiva 1. stupně, zlepšení plynulosti přechodu na 2. stupeň, bude dbáno na propojení jednotlivých složek předmětu, důraz bude kladen na zkvalitnění čtení s porozuměním, získá se prostor na práci na projektech 7. ročník 1 disponibilní hodina ) zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska rozvoje komunikačních dovedností a praktického využívání teoretických poznatků 9. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska rozvoje komunikačních dovedností a praktického využívání teoretických poznatků Další cizí jazyk 7. ročník 2 disponibilní hodiny Ruský jazyk / Německý jazyk / Konverzace v angličtině zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska získání praktických základů druhého cizího jazyka, slovní zásoby v základních konverzačních tématech, procvičování v konkrétních situacích scénky, rozhovory

20 8. ročník 2 disponibilní hodiny Ruský jazyk / Německý jazyk / Konverzace v angličtině zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska získání praktických základů druhého cizího jazyka, slovní zásoby v základních konverzačních tématech, procvičování v konkrétních situacích scénky, rozhovory 9. ročník 2 disponibilní hodiny Ruský jazyk / Německý jazyk / Konverzace v angličtině zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska získání praktických základů druhého cizího jazyka, slovní zásoby v základních konverzačních tématech, procvičování v konkrétních situacích scénky, rozhovory Matematika ) 7. ročník 1 disponibilní hodina o zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska procvičování a upevňování učiva s důkazem na rozvoj logického myšlení, příprava na Scio testy 8. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska procvičování učiva s důrazem na porozumění textu, příprava na Scio testy 9. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska opakování a procvičování učiva k přijímacím zkouškám na SŠ

21 Fyzika 6. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska hladkého přechodu na 2. stupeň, seznámení s požadavky a metodami práce v novém předmětu, 7. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska delšího procvičování pro zvládnutí obtížnějšího učiva, uplatňování demonstračních pokusů učitele i skupinových pokusů žáků vypracování laboratorních prací Chemie 9. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska procvičování názvosloví solí, redoxních reakcí, náročnosti učiva organické chemie. Přírodopis ꈰѷ 8. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska procvičování učiva Funkce orgánů, propojení učiva s výchovou ke zdraví, uplatňování zajímavých forem a metod práce vlastní projekty, využití videoprogramů Zeměpis 6. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska hladkého přechodu žáků na 2. stupeň, seznámení s požadavky a metodami práce v novém předmětu, z hlediska množství a náročnosti probírané látky, větší potřeby procvičování s důrazem na samostatnou práci a praktické činnosti v oboru kartografie Rodinná výchova

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova V návaznosti na 51, 52 53, 54 55, zákona č. 561/2004, Vyhlášky ze dne 18.1.2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky dále jen Školský

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Školní řád Základní školy Na Radosti PŘÍLOHA Č. 1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou www.skolalanaradosti.cz Zásady hodnocení průběhu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha E: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Platnost: od 1. 9. 2008 Obsah: 1. Hodnocení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

2. Získávání podkladů pro hodnocení žáků

2. Získávání podkladů pro hodnocení žáků KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení 1. Klasifikace se dělí na průběžnou a pololetní. Při průběžné klasifikaci se hodnotí dílčí studijní výsledky žáků. Pololetní klasifikace se uskutečňuje na konci 1.

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Hodnocení a vlastní hodnocení školy

Hodnocení a vlastní hodnocení školy Hodnocení a vlastní hodnocení školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.1.1. Zásady hodnocení Pedagogičtí pracovníci při hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Brno, Palackého 68 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Schválil: Mgr. Slavomíra Marešová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Č. j.: 230 451/2016/ZSHM OBSAH 1. Zásady hodnocení žáka...- 2-1.1 Hodnocení učitelem...-

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů. Kritéria hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků: Hodnocení je každodenní činnost učitele během vyučovacího procesu i mimo něj. Vychází z klíčových kompetencí a celoškolních výchovně vzdělávacích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nejúčinnější zpětná vazba pro žáka, učitele

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ------------------------------------------------- ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Základní škola Nad Přehradou PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ součást školního řádu Č.j.: 199/2016 Vypracoval: Mgr. Anna Běhunková Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2016 Účinnost ode dne: 1. 9.

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Školská rada schválila dne: 10.9.2012

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 599/2013

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 599/2013 Základní škola Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace se sídlem v Moravském Krumlově, náměstí Klášterní 134 ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ke školnímu řádu Základní školy, Praha 10, Práčská 137 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků I. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHLUM U TŘEBONĚ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHLUM U TŘEBONĚ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHLUM U TŘEBONĚ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD V souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a na základě Vyhlášky č. 48/

Více

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: -zásady hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání a

Více

Hodnotící řád. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500. A. Hodnocení žáků 1. ročníku. Příloha č.1 k č.j.

Hodnotící řád. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500. A. Hodnocení žáků 1. ročníku. Příloha č.1 k č.j. Příloha č.1 k č.j. STTGM 287/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500 Hodnotící řád A. Hodnocení žáků 1. ročníku Žáci 1. ročníku jsou od nástupu do školy hodnoceni širším slovním hodnocením.

Více

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Příloha č. 2 Školního řádu: Pravidla pro hodnocení žáků

Příloha č. 2 Školního řádu: Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873, 102 00 Příloha č. 2 Školního řádu: Pravidla pro hodnocení žáků Pořadové číslo - číslo jednací: Zpracoval: Vydal: 01 - POR/001/2006-02 Mgr. Jiří Doutnáč,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků v předmětech (Klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků v předmětech (Klasifikační řád) Základní školy Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace Příloha č. 1 směrnice Školní řád Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků v předmětech (Klasifikační řád) Vypracoval: ředitelka školy

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Klasifikační řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Klasifikační řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Klasifikační řád pro školní rok 2015/2016 (součást Školního řádu) Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Pravidla

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Na naší škole se používá

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, příspěvková organizace HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění vydávám jako

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků jsou součástí školního řádu ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště. Pravidla pro hodnocení

Více

Pravidla hodnocení žáků školy

Pravidla hodnocení žáků školy Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola, ul. O. Nedbala 30, 370 05 České Budějovice Právní souvislosti Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška MŠMT ČR č.256/2012 1. Zásady klasifikace Hodnocení

Více

z Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy se řídí 51 až 53 školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem

Více