ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA

2 Veselá škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání My, žáci dřevohostické Veselé školy, jsme vzděláváni a vychováváni, abychom se ve světě a v životě neztratili. Umíme se prosadit, jsme sebevědomí a hrdí na své obce a kraj, v němž žijeme. Své znalosti a dovednosti využijeme pro budoucí život v naší krásné zemi. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Údaje o škole Název školy: Základní škola Dřevohostice, příspěvková organizace, okres Přerov - Adresa školy: Školní 355, Dřevohostice IČO: IZO: RED IZO: Telefon: , Ředitel školy: PaedDr. Nataša Kučerová Koordinátor školního vzdělávacího programu: Mgr. Jana Zajícová 1.2 Zřizovatel Zřizovatel: Městys Dřevohostice Adresa zřizovatele: Úřad městyse Dřevohostice, Náměstí 74, Dřevohostice Telefon:

3 1.3 Platnost dokumentu od CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Dřevohostice, příspěvková organizace, okres Přerov je základní školou s 1. až 9. ročníkem v obci Dřevohostice. Vzdělává děti z Dřevohostic a okolních obcí, které činí přibližně 50% všech žáků. Škola vzdělává v tomto školním roce 208 žáků, průměrná naplněnost tříd je 23 žáků. V jednom ročníku je po jedné třídě. 2.2 Vybavení školy V budově školy je devět kmenových učeben, odborné učebny výtvarné výchovy, hudební výchovy, fyziky a chemie, přírodopisu,. vlastivědy, anglického a německého jazyka, výpočetní techniky, tělocvična, cvičná kuchyně a školní dílny. Pro dobu mimo vyučování jsou určena dvě oddělení školní družiny a žákovský klub. Součástí školy je školní park a nevybavené sportovní hřiště. Školní park slouží především dětem ve školní družině a pro environmentální výuku a pracovní činnosti. Stravování probíhá ve školní jídelně, která je součástí školy. Budova školy je účelná, postupně probíhá modernizace. Výzdoba školy je zaměřena na prezentaci žákovských prací a pomůcek pro výuku. Prostory školy jsou dostačující. Děti i pedagogičtí pracovníci mají k dispozici žákovskou a učitelskou knihovnu. Všichni vyučující mají své kabinety. Vyučujícím je k dispozici sborovna vybavená počítači připojenými na internet, kopírkou a tiskárnou. Velká pozornost je věnována žákům se specifickými poruchami učení a chování, pro které je vypracováván individuální vzdělávací plán a kteří navštěvují kroužky individuální péče vedené proškolenými pedagogy. K nápravě těchto poruch se používají i speciální výukové programy. Budova splňuje hygienické podmínky předepsané pro provoz školy. V souladu s nimi je sestaven také rozvrh hodin. Většina tříd je vybavena novým školním nábytkem, všechny třídy jsou postupně nově vybavovány. O volných hodinách mají děti možnost pobývat také venku ve školní zahradě, kde je možné i vyučovat, zejména předmětům s přírodovědným, ekologickým a zeměpisným zaměřením a pracovním činnostem. Tělesnou výchovu vyučujeme dílem v tělocvičně, dílem na venkovním školním hřišti. Pro relaxaci dětí slouží hlavně školní zahrada, v níž je vybudováno dětské hřiště s prolézačkami, pískovištěm, zelenými domky, tabulí, ohništěm, naučnými tabulemi a okrasnou zelení.

4 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, 12 učitelů, z toho 3 muži, a 2 vychovatelky. Pedagogičtí pracovníci dále zastávají funkce výchovného poradce, koordinátor primární prevence, správce ICT a koordinátor environmentální výchovy. Škola spolupracuje s pedagogickopsychologickou poradnou a pravidelně ji navštěvuje psycholog nebo speciální pedagog. Pedagogický sbor je smíšený, muži tvoří asi pětinu. Všichni učitelé jsou zkušení a mají za sebou kratší či delší pedagogickou praxi. Vedení školy se snaží o zajištění dobrého pracovního klimatu ve škole tak, aby pracovníci měli uspokojivé podmínky a motivaci pro práci a výuku. Všichni vyučující mají dokončeno vysokoškolské studium pedagogického směru. Pedagogičtí pracovníci se pravidelně účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a prohlubují nebo rozšiřují si kvalifikaci. Prioritními oblastmi pro další vzdělávání jsou cizí jazyky a environmentální výchova. Školení ICT na úrovni Z získali všichni pedagogové, úrovně P a vyšší asi 80%. 2.4 Charakteristika žáků Školu navštěvují děti z Dřevohostic i z okolních vesnic Čechy, ) Domaželice, Lipová, Líšná, Nahošovice, Radkova Lhota, Radkovy a Turovice. Vzděláváme také děti cizích státních příslušníků. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se speciálními poruchami učení a chování i se zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má ve spolupráci s rodiči vypracován individuální vzdělávací plán, který je podle potřeby upravován a doplňován. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty V minulém roce začala škola spolupracovat úzce s CpKP Mikroregion Moštěnka a místním sdružením pro rodiče a děti Mateřské centrum Dřeváček. Velmi dobrá je spolupráce s Policií ČR a Českým červeným křížem. Pro děti organizujeme kulturně společenské akce, poznávací zahraniční zájezd, ozdravný pobyt, lyžařský výcvikový kurz a kurz společenské výchovy a tance. Škola se se svými aktivitami zapojuje do sportovního, společenského a kulturního dění obce i regionu, ať už jde o přímou účast akcí s žáky nebo o přispění k organizaci a propagaci akcí. V současné době se snažíme navázat kontakt s vhodnou zahraniční školou, která by se stala naším partnerem. Sdružení rodičů a přátel dětí existuje jako samostatná organizace, členskou základnu tvoří rodiče našich žáků, výbor pak zástupci jednotlivých tříd. Sdružení rodičů a přátel dětí škole pomáhá především s organizací některých akcí a finanční podporou. Schází se čtyřikrát ročně a je vedením školy informováno o aktuálním dění ve škole i plánech a projektech, popř. o jejich realizaci.

5 Školská rada je zřízena obcí Dřevohostice, tvoří ji zástupci veřejnosti, rodičů a pedagogických pracovníků. Schází se nejméně dvakrát ročně a pomáhá škole s realizací zejména dlouhodobých záměrů, je informována o činnosti školy a spolupodílí se na schvalování výroční zprávy a dlouhodobých plánů. 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Veselá škola Naše děti pocházejí vesměs z velkých venkovských rodin, které navazují na tradice vesnického života. Rodinné zázemí vede děti přirozeným způsobem k práci, škola na tento vztah navazuje, prohlubuje jej, učí děti pracovním dovednostem v domácnosti, vztahu k životnímu prostředí, zdravému životnímu stylu a vzájemné spolupráci rodinných příslušníků a sousedů. Děti mají silný citový vztah k rodným obcím, ke krajině, kde žijí a vyrůstají. Prožívají na vesnici své dětské radosti, pomáhají dospělým a napodobují jejich životní styl. Zapojují se do kulturního, sportovního a společenského života obce. Škola je vede k tomu, aby se orientovali na prohlubování tradic s trvalou hodnotou, na aktivní zapojení do obecního dění. Cílem našeho působení je, aby si děti zachovaly i v dospělosti vztah k rodným obcím, vraceli se obohaceni o znalosti a zkušenosti získané v dalších stupních vzdělávání a v praxi. Takoví lidé budou jednou dobrými hospodáři, správci a šiřiteli zděděných hodnot a tradic. 3.1 Zaměření školy ) Ve svém školním vzdělávacím programu vycházíme z obecných vzdělávacích cílů a z potřeby utvářet a rozvíjet klíčové kompetence přímo ve výuce i mimo ni prostřednictvím zájmových aktivit a jednorázových a krátkodobých akcí, ve školní družině a žákovském klubu. Důležitou součástí vzdělávání je vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, vztahu k přírodě, ke svému okolí i k ostatním lidem. Formou projektů učíme děti spolupracovat, vzájemně si pomáhat, prosazovat své názory, ale i přijímat kritiku i uznání. Motivační název Veselá škola vyjadřuje snahu, aby škola byla pro žáky i zaměstnance přitažlivým místem, kde jsou si všichni rovni, kde se snažíme překážky a problémy překonávat se zdravým optimismem a chutí do práce. Snažíme se dosáhnout, aby škola byla pro své děti celoživotním partnerem. Při realizaci školního vzdělávacího programu klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti dítěte tak, aby se dokázalo uplatnit jak v teoretických, tak v praktických činnostech, aby využívali znalostí, které mu umožní získávat další poznatky a vědomosti (cizí jazyk, konverzace v cizím jazyce, informatika a práce s osobním počítačem), ale i uplatnit se při specifickém životě na vesnici (fyzika, chemie, přírodověda, přírodopis, pracovní činnosti, občanská a rodinná výchova, estetické výchovy a zájmové kroužky).

6 3.2 Strategie a postupy vedoucí k naplňování klíčových kompetencí v naší škole Kompetence k učení vedeme žáky k samostatné práci s textem za účelem získávání nových informací vedeme žáky k práci s grafy, diagramy, tabulkami vedeme žáky k využívání kalkulátorů k zjednodušení výpočtů vedeme žáky k využívání počítačových programů k procvičení učiva vybíráme úlohy, které vedou žáky k pochopení významu učiva pro život vedeme žáky k chápání logických souvislostí vedeme žáky k účasti a k prezentaci svých schopností v soutěžích a olympiádách vedeme žáky k využívání popisu obrázků k interpretaci učiva vedeme žáky k práci s literaturou při opakování a rozšiřování vědomostí vedeme žáky k poznání smyslu a cíle svých aktivit vedeme žáky k plánování, organizování a řízení vlastní činnosti ) vedeme žáky k hodnocení své činnosti na základě jasných kritérií, které je povedou k vnímání vlastního pokroku vedeme žáky k realizaci vlastních nápadů umožňujeme žákům samostatně si volit obtížnost úkolů podle svých možností učíme žáky orientovat se v informačních zdrojích žákům nabízíme metody práce, které umožňují přímou zkušenost nabízíme dostatek informačních zdrojů vedeme žáky k propojování informací se skutečným životem zařazujeme metody podporující zvídavost Kompetence k řešení problému vedeme žáky k řešení problému na základě pozorování a srovnávání vedeme žáky k řešení nastolených problémů dostupnými metodami pomocí literatury, vlastních zkušeností a vědomostí problémové vyučování vedeme žáky k řešení problémů formou zadaných situací a k vyjádření vlastního názoru vedeme žáky k porovnávání a ověřování vlastních názorů v rozhovoru a diskuzi

7 vedeme žáky k chápání nejrůznějších problémových situací a plánování způsobů jejich řešení vedeme žáky k hledání různých způsobů řešení a k obhajování svých názorů motivujeme žáky řešením úloh ze života vedeme žáky k vyhledávání netradičních úloh a úloh rozvíjejících logické a kombinační myšlení Kompetence komunikativní vedeme žáky k osvojení kultivovaného ústního i grafického projevu vedeme žáky ke kladení vhodných otázek a formulování správných odpovědí vedeme žáky k dodržování pravidel diskuze vedeme žáky k práci ve dvojicích za účelem naučit je vysvětlovat, procvičovat a upevňovat učivo vedeme žáky k využití prvků dramatické výchova k seznámení posluchačů s fakty (učivem) vedeme žáky k získávání nových informací vyhledáváním na internetu a jejich předávání spolužákům vedeme žáky k prověřování svých vědomostí prací s počítačem vedeme žáky k tomu, aby reagovali na příkazy a sami je používali vedeme žáky k účelné komunikaci se spolužáky, využívání jimi získaných informací vedeme žáky k naslouchání a ke kritickému přijímání názorů druhých ) vedeme žáky k argumentaci a obhajobě svého názoru vedeme žáky ke spolupráci formou kooperativního učení Kompetence sociální a personální vedeme žáky ke spolupráci ve dvojicích, trojicích, skupině při skupinové práci vedeme žáky k účasti na debatě a řešení problému, ke spolupráci, k respektování různých hledisek a ke snaze poučit se vedeme žáky k tomu, aby nezesměšňovali a nevysmívali se spolužákům, vážili si názorů a práce druhých vedeme žáky k ochotě střídat role ve skupině vedeme žáky k podílení se na vytváření pravidel práce týmu vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel vedeme žáky k ochotnému poskytnutí pomoci v případě potřeby nebo jsou-li o ni požádáni vedeme žáky k odmítání všeho, co narušuje soužití ve třídě vedeme žáky k reálné pozitivní představě o sobě samých, která podporuje jejich sebedůvěru a samostatný rozvoj

8 Kompetence občanské vedeme žáky k uvědomění si svých práv a povinností vedeme žáky k vyjádření vlastních názorů a k respektování názorů ostatních vedeme žáky k formulování svých volních a charakterových rysů, čestně soupeřit vedeme žáky k rozlišování a uplatňování práv a povinností vyplývajících z různých rolí vedeme žáky k respektování opačného pohlaví vedeme žáky k vytváření zodpovědného přístupu k životnímu prostředí vedeme žáky k rozhodování se v zájmu podpory a ochrany zdraví vedeme žáky k aktivní účasti na dobrovolných a charitativních aktivitách Kompetence pracovní vedeme žáky k podílení se na organizování svého denního režimu vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní práce vedeme žáky k samostatnosti vedeme žáky k vytváření správných pracovních návyků ) vedeme žáky k sebehodnocení, kritickému poznávání svých možností a schopností vedeme žáky k využívání svých znalostí a dovedností v běžném životě vedeme žáky k dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti práce vedeme žáky k uvědomění si vlivu jejich činností na zdraví a stav životního prostředí 3.3 Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V naší škole se vzdělávají i děti vyžadující specifickou pozornost a péči. Integrujeme žáky s poruchami učení a chování, kterým věnujeme pozornost v hodinách podle individuálního vzdělávacího plánu a kteří doplňují a procvičují učivo v kroužcích individuální péče. Našim žákům, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, doporučujeme vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. Tento plán vypracovává třídní učitel, zpravidla na počátku školního roku nebo po diagnostikování poruchy. Plán vychází z vyšetření a doporučení pedagogickopsychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a respektuje potřeby žáka. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme tolerantně a individuálně.

9 Spolupracujeme také s odborníkem v oblasti logopedie. Nezapomínáme ani na děti s tělesným postižením - ty jsou vzdělávány v souladu s pokyny odborného lékaře tak, aby fyzický i duševní stav byly co nejvíce ve vzájemném souladu rozvíjeny a dítě se v co nejvyšší míře mohlo začlenit do běžného života. Vzdělávání žáků tělesně postižených probíhá ve třídách formou individuální integrace. Žáci se vzdělávají podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd nebo individuálních vzdělávacích plánů vypracovaných na základě doporučení speciálně pedagogického centra a podle druhu a závažnosti postižení. Naše škola není bezbariérová a v případě potřeby by byla nutná přítomnost asistenta. Žáky, jejichž zdravotní stav neumožňuje výuku ve škole, jsme schopni vyučovat podle individuálního vzdělávacího plánu v domácím prostředí tak, aby byla co nejvíce zachována kontinuita dítěte s kmenovou třídou a školou. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování a vést žáky k ochotě pomoci a podpořit. Školní jídelna je schopna připravovat individuálně pokrmy pro děti s dietetickými požadavky (diabetická dieta, alergie na některé druhy potravin, např. mléko, čokoláda apod.). 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Dětem nadaným se věnujeme individuálně zejména v zájmových kroužcích a motivujeme je pro co největší míru zapojení do soutěží a prezentace na veřejnosti. Podněcujeme je k veřejným a soutěžním vystoupením a snažíme se prosadit je do účasti při společenských, sportovních a kulturních aktivitách obcí. ) 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou významnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Obsahují charakteristiku průřezového tématu, v níž je zdůrazněn význam a postaveni průřezového tématu v základním vzdělávání. Dále je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka jak v oblasti vědomosti, dovednosti a schopnosti, tak v oblasti postojů a hod not. Obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů (v textu tučným písmem). Kazdy tematicky okruh obsahuje nabídku témat (činnosti, nametu). Vyber témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách je v kompetenci školy. Tematické okruhy průřezových témat procházejí všemi vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oboru. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáku a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetenci žáku. Žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovednosti. Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedena v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání. Všechna průřezová témata však nemusí být zastoupena v každém ročníku. V průběhu základního vzdělávání je povinnosti

10 školy nabídnout žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, jejich rozsah a způsob realizace stanovuje školní vzdělávací program. Průřezová témata se využívají jako součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě projektů, seminářů, kurzů apod. Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu. Osobnostní a sociální výchova OSV 1 Rozvoj schopnosti poznávání OSV 2 Poznávání lidí OSV 3 Řešení problému a rozhodovací dovednosti OSV 4 Sebepoznání a sebepojetí OSV 5 Seberegulace a sebeorganizace OSV 6 Psychohygiena OSV 7 Kreativita OSV 8 Mezilidské vztahy OSV 9 Komunikace OSV 10 Kooperace a kompetice OSV 11 Hodnoty, postoje a praktická etika Průřezová témata Ročník OSV 1 OV OSV 2 PRV OV OSV 3 RV RV RV RV OSV 4 ČJ OV OV OSV 5 OV OSV 6 RV OSV 7 VV, PČ VV, PČ VV, PČ VV, PČ VV, PČ VV, PČ, ČJ VV, ČJ VV, PČ, ČJ VV, PČ, ČJ OSV 8 OV, INF OSV 9 ČJ ČJ, AJ ČJ, AJ ČJ, AJ, RV ČJ, AJ, OV ČJ, AJ ČJ, AJ OSV 10 TV TV TV TV TV TV TV TV TV OSV 11 OV

11 Výchova demokratického občana VDO 1 Občanská společnost a škola VDO 3 Formy participace občanů v politickém životě VDO 2 Občan, občanská společnost a stát VDO 4 Principy demokracie jako formy vlády a způsob rozhodování Ročník Průřezová témata VDO 1 PRV OV OV VDO 2 OV VDO 3 OV VDO 4 VL D, OV )

12 Výchova myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá VMEGS 3 Jsme Evropané VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět Ročník Průřezová témata VMEGS 1 AJ AJ AJ Z Z Z Z VMEGS 2 AJ AJ AJ Z VMEGS 3 D D D, Z D, OV Multikulturní výchova MV 1 Kulturní diference MV 4 Podpora multikulturality ) MV 2 Lidské vztahy MV 5 Principy sociálního smíru a solidarity MV 3 Etnický původ Ročník Průřezová témata MV 1 OV PŘ MV 2 RV MV 3 PŘ D, Z, PŘ, HOLOKAUST MV 4 AJ AJ, Z AJ, Z AJ MV 5 Z Z, OV D, OV

13 Environmentální výchova EV 1 Ekosystémy EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí EV 2 Základní podmínky života EV 4 Vztah člověka k prostředí Ročník Průřezová témata EV 1 Př Z PŘ EV 2 PRV Př Př Z PŘ, CH, F PŘ, CH, F EV 3 PRV Př, VL PŘ, PČ PŘ, CH, F, PČ PŘ, CH, F, PČ, D EV 4 PRV PRV PRV VL VL Z, PČ Z, OV PŘ, Z, CH, F, PČ PŘ, Z, CH, F, PČ, OV Mediální výchova MeV 1 Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení MeV 5 Fungování a vliv mediálních sdělení ve společnosti MeV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality MeV 6 Tvorba mediálního sdělení MeV 3 Stavba mediálních sdělení MeV 7 Práce v realizačním týmu MeV 4 Vnímání autora mediálních sdělení ) Ročník Průřezová témata MeV 1 ČJ OV MeV 2 ČJ OV MeV 3 OV MeV 4 ČJ ČJ ČJ MeV 5 ČJ OV MeV 6 ČJ ČJ ČJ ČJ MeV 7 ČJ ČJ

14 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 Učební plán 1. stupeň Vzdělávac í oblast Jazyk a jazyková komunika ce Vzdělávací obor Vyučovací předmět Minimální časová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. Z toho disponibilní Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka ) Přírodověda Vlastivěda Umění a Hudební výchova Hudební výchova kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a Tělesná výchova Tělesná výchova zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Rozšiřujíc Volitelný předmět í oblast Průřezová témata P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Celkem P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni, časovou dotaci lze čerpat z disponibilní časové dotace

15 4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Český jazyk V učebním plánu školního vzdělávacího programu je pro 1. stupeň uplatněno celkem 9 disponibilních hodin ve vyučovacích předmětech: 1. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska procvičení a upevnění znalostí písmen různými metodami práce skládání, čtení, diktát, opis, přepis, vyhledávání v textu 2. ročník 2 disponibilní hodiny zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska rozvíjení komunikativních dovedností žáků, prohlubování dosud získaných zkušeností v oblasti sociálních vztahů, zdokonalování čtenářských dovedností, prohloubení zájmu dětí o četbu různými metodami práce ve skupinách, dvojicích, práce s textem apod. ) 3. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska procvičování vyjmenovaných slov formou práce na interaktivní tabuli, ve slohu dramatická výchova a komunikační dovednosti (příprava a provedení vánoční besídky a besídky na závěr roku) 4. ročník 1 disponibilní hodina hlavním důvodem pro posílení tohoto vyučovacího předmětu je upevňování znalosti tvarosloví slovní druhy a tvary slov a skladby věta jednoduchá a souvětí, položení základů pravopisu syntaktického a rozvoj čtenářských dovedností, komunikačních schopností, včetně písemného projevu 5. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska upevnění základů morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s podmětem), zdokonalování komunikačních dovedností v oblasti čtení, naslouchání a mluveného projevu.

16 Matematika 2.ročník - 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska systematického procvičování a automatizování sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, počítání s přirozenými čísly do 100 a osvojení si nového učiva z geometrie rýsování, porovnávání a měření úseček. 3. ročník 1 disponibilní hodina upevňování a automatizace spojů velké násobilky, pamětného sčítání a odčítání a písemného sčítání a odčítání formou práce na IAT 4. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska upevňování pamětného počítání, procvičování slovních úloh, využití výukových programů na PC zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska upevňování pamětného počítání, procvičování slovních úloh, využití výukových programů na PC 5. ročník 1 disponibilní hodina Zařazení disponibilní hodiny je žádoucí z hlediska posílení rozvoje matematické gramotnosti, zejména upevňování pamětného ) počítání, řešení slovních úloh Informatika 4. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska seznámení žáků se základy ovládání počítače, předpoklad pro využívání výukových programů na PC v jiných vyučovacích předmětech

17 Prvouka, přírodověda, vlastivěda 3. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska rozšíření učiva Naše obec a její okolí, a zařazení dopravní výchovy (Chodec) a učiva zaměřeného na prevenci sociálně-patologických jevů, dále využívání vycházek, exkurzí, výuky v terénu, pokusů, názorné vyučování - spojení výuky s praxí 4. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska zařazení dopravní výchovy (Cyklista) a výchovy ke zdraví, důraz je kladen na přímou činnostní výuku v terénu. 5. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska rozšíření výchovy ke zdraví a učiva o našem regionu, procvičování učiva na PC )

18 4.2 Učební plán 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Minimální časová dotace ) 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Z toho disponibilní Jazyk a jazyková Český jazyk a Český jazyk a komunikace literatura literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Konverzace v angličtině Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a Dějepis Dějepis společnost Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Rozšiřující oblast Volitelné předměty Průřezová témata P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Celkem

19 P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni, časovou dotaci lze čerpat z disponibilní časové dotace + Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných 6 disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech pro upevňování a rozvíjení Cizího jazyka. Škola má také povinnost zařadit do učebního plánu volitelné předměty v rozsahu minimálně 1 hodiny týdně, a to nejpozději od 7 ročníku. např. Anglická konverzace, Informatika, Poznámky k učebnímu plánu pro 2. Stupeň V učebním plánu školního vzdělávacího programu je pro 2. stupeň uplatněno celkem 9 disponibilních hodin ve vyučovacích předmětech: Český jazyk a literatura 6. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska procvičení učiva 1. stupně, zlepšení plynulosti přechodu na 2. stupeň, bude dbáno na propojení jednotlivých složek předmětu, důraz bude kladen na zkvalitnění čtení s porozuměním, získá se prostor na práci na projektech 7. ročník 1 disponibilní hodina ) zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska rozvoje komunikačních dovedností a praktického využívání teoretických poznatků 9. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska rozvoje komunikačních dovedností a praktického využívání teoretických poznatků Další cizí jazyk 7. ročník 2 disponibilní hodiny Ruský jazyk / Německý jazyk / Konverzace v angličtině zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska získání praktických základů druhého cizího jazyka, slovní zásoby v základních konverzačních tématech, procvičování v konkrétních situacích scénky, rozhovory

20 8. ročník 2 disponibilní hodiny Ruský jazyk / Německý jazyk / Konverzace v angličtině zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska získání praktických základů druhého cizího jazyka, slovní zásoby v základních konverzačních tématech, procvičování v konkrétních situacích scénky, rozhovory 9. ročník 2 disponibilní hodiny Ruský jazyk / Německý jazyk / Konverzace v angličtině zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska získání praktických základů druhého cizího jazyka, slovní zásoby v základních konverzačních tématech, procvičování v konkrétních situacích scénky, rozhovory Matematika ) 7. ročník 1 disponibilní hodina o zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska procvičování a upevňování učiva s důkazem na rozvoj logického myšlení, příprava na Scio testy 8. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska procvičování učiva s důrazem na porozumění textu, příprava na Scio testy 9. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska opakování a procvičování učiva k přijímacím zkouškám na SŠ

21 Fyzika 6. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska hladkého přechodu na 2. stupeň, seznámení s požadavky a metodami práce v novém předmětu, 7. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska delšího procvičování pro zvládnutí obtížnějšího učiva, uplatňování demonstračních pokusů učitele i skupinových pokusů žáků vypracování laboratorních prací Chemie 9. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska procvičování názvosloví solí, redoxních reakcí, náročnosti učiva organické chemie. Přírodopis ꈰѷ 8. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska procvičování učiva Funkce orgánů, propojení učiva s výchovou ke zdraví, uplatňování zajímavých forem a metod práce vlastní projekty, využití videoprogramů Zeměpis 6. ročník 1 disponibilní hodina zařazení disponibilní hodiny na tomto místě je žádoucí z hlediska hladkého přechodu žáků na 2. stupeň, seznámení s požadavky a metodami práce v novém předmětu, z hlediska množství a náročnosti probírané látky, větší potřeby procvičování s důrazem na samostatnou práci a praktické činnosti v oboru kartografie Rodinná výchova

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%.

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČ: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto : Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374, 671 25 Hodonice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Výchovné a vzdělávací strategie:...39 1. ročník...40 2. ročník...41 3. ročník...43 4. ročník...44 JAZYK ANGLICKÝ (osmileté)...

Výchovné a vzdělávací strategie:...39 1. ročník...40 2. ročník...41 3. ročník...43 4. ročník...44 JAZYK ANGLICKÝ (osmileté)... Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2 Obsah 1. Úvod str. 3 2. Hodnocení žáků str.

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SČMSD, ŽATEC, S.R.O. Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ISO 9001 Obor vzdělávání: 65-41-L/01 Gastronomie Školní vzdělávací program:

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více