D O D A T E K č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D O D A T E K č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU"

Transkript

1 D O D A T E K č. ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Tento dodatek č. se vydává za účelem vytvoření podmínek pro čerpání finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Škola: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Zaměření: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Ondřejská 56, Karlovy Vary Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary Číšník, servírka Kuchař, kuchařka 65-5-H/0 Kuchař číšník Číšník, servírka Kuchař, kuchařka 3 roky, denní střední vzdělání s výučním listem Platnost Dodatku č.: od do Ředitel školy: RNDr. Jiří Neumann razítko a podpis

2 . PŘEDMĚT ÚPRAVY Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Dodatek č. školních vzdělávacích programů oboru 65-5-H/0 Kuchař číšník, tj. Číšník, servírka a Kuchař, kuchařka se vydává za účelem vytvoření organizačních podmínek pro čerpání finanční podpory při realizaci projektu : Žadatel Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Název projektu Modernizace výuky SOU stravování a služeb KV Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní osy 7. Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory 7..5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Datum zahájení Datum ukončení Základními prostředky k dosažení stanoveného cíle projektu jsou klíčové aktivity. Jednou z oblastí aktivit, které škola využila, je metoda individualizace výuky. Obecný cíl individualizace výuky Vytvoření podmínek pro rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných v uvedených oblastech. Školní cíl individualizace výuky Podpořit rozvoj individuálních schopností žáků 3.ročníků pro úspěšný přechod do nástavbového studia a pro zvýšení úspěšnosti maturitní zkoušky. Školní cíl vychází ze skutečnosti, že žáci oborů s výučním listem, kteří mají studijní předpoklady a zájem pokračovat vzděláváním s maturitní zkouškou (nástavbovým studiem), ztrácení ve svých třídních kolektivech po dobu tří let studijní tempo, motivaci a nedostatečně využívají svůj potenciál. Následně mají potíže při zahájení nástavbového studia a při skládání maturitní zkoušky. Klíčovou aktivitou individualizace uplatněné v předmětech Anglický jazyk, Německý jazyk a Matematika dochází k eliminaci těchto nepříznivých jevů a k rozvoji individuálních schopností dotčených žáků. Pro naplnění individualizace výuky škola zvolila formu dělení žáků do menších skupin ve stávajících povinných vyučovacích předmětech za účelem zvyšování kvality a náročnosti výuky, podpory inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí. Jedná se následující klíčové aktivity: II / Individualizace výuky cizích jazyků Anglický jazyk 3.ročník II / Individualizace výuky cizích jazyků Německý jazyk 3.ročník IV/ Individualizace výuky pro zvýšení efektivity Matematika 3.ročník rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol Výstupem každé klíčové aktivity je 64 odučených vyučovacích hodin povinného nebo volitelného předmětu v období realizace projektu. Počet žáků ve skupině se řídí 2, odst.5, 6, 7 a 3 vyhlášky č.3/2005sb.o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění. Žáci musí být zapsáni v nově vytvořené skupinové výuce v rozsahu nejméně 32 hodin ročně. Podpořeny mohou být 2 skupiny v celkové časové dotaci 64 hodin za dobu realizace projektu. Kriteriem k zařazení do skupiny individualizované výuky je zájem žáka o intenzivnější rozvoj jazykových kompetencí a přípravu k přijetí na nástavbové studium a jeho úspěšné zvládnutí. 2

3 DODATEK č. UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK Škola: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost Dodatku č. ŠVP: od do Počet hodin výuky: 3. ročník 32 Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Kuchař, kuchařka Číšník, servírka 65-5-H/0 Kuchař - číšník 3 roky, denní střední vzdělání s výučním listem Ad/ Organizace výuky Organizační formou je vytvoření nové skupiny individualizované výuky ze žáků jedné týdenní směny tříd 3.ročníku oboru 65-5-H/0 Kuchař číšník, a to dle kritéria, kterým je zájem žáka o intenzivnější rozvoj jazykových kompetencí a přípravu k přijetí na nástavbové studium a jeho úspěšné zvládnutí. Žáci této skupiny budou ve třetím ročníku absolvovat 2 ze 3 hodin týdenního učebního plánu se svojí třídou a na zbývající hodinu týdně budou soustředěni do skupiny individualizované výuky. Žáci musí být v individualizované skupině zapsáni a absolvovat ve školním roce nejméně 32 hodin. Ad/ Charakteristika učiva Vychází z RVP 65-5-H/0 Kuchař číšník z okruhu Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce. Obsah předmětu je v rovině jazykové a komunikační rozdělen do tří základních oblastí: - rozvoj komunikačních kompetencí v běžných i odborných konverzačních tématech - scelení, systematizace a prohloubení gramatiky Výuka individualizované skupiny navazuje na vzdělávání v oboru s výučním listem, které upevňuje, rozšiřuje a rozvíjí. Studijní předpoklady žáků individualizované skupiny lze využít k realizaci náročnějších metod a forem výuky, k vyššímu tempu a samostatnější práci žáků. Slovní zásoba konverzačních témat je přizpůsobena a potřebám budoucího studia s důrazem na schopnost pohotově reagovat a odborně komunikovat Ad/ Hodnocení výsledků žáků Hodnocení žáků z výuky individualizované skupiny je započteno a zohledněno v předmětu Anglický jazyk. Ad/ Materiální zajištění vzdělávání Rozvrhové sladění výuky individualizované skupiny napříč 3.ročníkem a zajištění učebny. 3

4 Výsledky vzdělávání a kompetence Anglický jazyk skupina individualizace Tematický celek Hodinová dotace Žák / žákyně: Jazykové prostředky a řečové dovednosti 32 Používá správně ve větě členy neurčité a určité Členy Vyslovuje správně koncové -s, -es u množného čísla Množné číslo Napíše a přečte správně základní číslovky Číslovky základní Správně časuje slovesa Sloveso to be, to have got Používá zájmeno whose, správně vyslovuje Přivlastňovací pád Reprodukuje tabulku zájmen Předmětový tvar osobních zájmen Tvoří rozkaz pro všechny osoby Rozkazovací způsob Zeptá se na čas a odpoví Určování času Seznámí se s přítomným časem prostým Přítomný čas prostý Rozlišuje odlišné tvoření záporu Přítomný čas prostý, zápor Ovládá pravidlo tvoření otázky Přítomný čas prostý, otázka Popíše pokoj Předložky místní Popíše svůj pracovní den Předložky časové Respektuje pravidla anglického slovosledu Slovosled věty oznamovací Zapamatuje si základní vazby Vazby se slovesem have Využívá tento jev při popisu aktivit Číslovky násobné Seznámí se s dvojí vazbou sloves Použití ingového tvaru Tvoří nová slova s příponou Tvoření slov, přípona -er Tvoří přítomný průběhový Přítomný průběhový čas Rozliší použití času Přítomný průběhový čas - použití Při popisu místa aplikuje vazbu there is / are Vazba there is, are Používá ve větě neurčitá zájmena some, any, no a jejich složeniny Some, any, no Rozliší rozdíly mezi podstatnými jmény Počitatelná / nepočit. podstat. jm Klade jednoduché otázky Otázka na podmět Uvědomuje si význam způsobových sloves Can, may, must Uvědomí si rozdíl mezi must a have to Have to Ovládá vyjádření budoucího času pomocí vazby be going to Be going to 4

5 Vyjádří budoucí čas, kladnou i zápornou větu Will, will not Správně vyslovuje druhý a třetí stupeň přídavných jmen Stupňování přídavných jmen Rozlišuje., 2. a 3. stupeň u přídav. jmen a správně jej užívá ve větě Porovnání., 2., 3. stupeň Používá vazby would like při obsluze hosta a při žádosti Would like / like Tvoří a používá minulý čas prostý, pravidelná i nepravidelná slovesa Minulý čas prostý 5

6 DODATEK č. UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK Škola: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost Dodatku č. ŠVP: od do Počet hodin výuky: 3. ročník 32 Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Kuchař, kuchařka Číšník, servírka 65-5-H/0 Kuchař - číšník 3 roky, denní střední vzdělání s výučním listem Ad/ Organizace výuky Organizační formou je vytvoření nové skupiny individualizované výuky ze žáků jedné týdenní směny tříd 3.ročníku oboru 65-5-H/0 Kuchař číšník, a to dle kritéria, kterým je zájem žáka o intenzivnější rozvoj jazykových kompetencí a přípravu k přijetí na nástavbové studium a jeho úspěšné zvládnutí. Žáci této skupiny budou ve třetím ročníku absolvovat 2 ze 3 hodin týdenního učebního plánu se svojí třídou a na zbývající hodinu týdně budou soustředěni do skupiny individualizované výuky. Žáci musí být v individualizované skupině zapsáni a absolvovat ve školním roce nejméně 32 hodin. Ad/ Charakteristika učiva Vychází z RVP 65-5-H/0 Kuchař číšník z okruhu Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce. Obsah předmětu je v rovině jazykové a komunikační rozdělen do tří základních oblastí: - rozvoj komunikačních kompetencí v běžných i odborných konverzačních tématech - scelení, systematizace a prohloubení gramatiky Výuka individualizované skupiny navazuje na vzdělávání v oboru s výučním listem, které upevňuje, rozšiřuje a rozvíjí. Studijní předpoklady žáků individualizované skupiny lze využít k realizaci náročnějších metod a forem výuky, k vyššímu tempu a samostatnější práci žáků. Slovní zásoba konverzačních témat je přizpůsobena a potřebám budoucího studia s důrazem na schopnost pohotově reagovat a odborně komunikovat Ad/ Hodnocení výsledků žáků Hodnocení žáků z výuky individualizované skupiny je započteno a zohledněno v předmětu Anglický jazyk. Ad/ Materiální zajištění vzdělávání Rozvrhové sladění výuky individualizované skupiny napříč 3.ročníkem a zajištění učebny. 6

7 Výsledky vzdělávání a kompetence Německý jazyk Žák/žákyně: - správně vyslovuje jednotlivé samohlásky a dvojhlásky - časuje a používá pravidelná slovesa v přítomném čase - používá tato slovesa ve větách v jednotném a množném čísle - časuje a používá slovesa být, mít a stát se v přítomném čase - používá tato slovesa ve větách v jednotném a množném čísle Tematické celky Výslovnost a pravopis Časování pravidelných sloves Časování pomocných sloves Hodinová dotace 32 - vytváří věty se správným slovosledem - zaznamená krátká sdělení i delší mluvené slovo - tvoří samostatné otázky doplňovací a zjišťovací - používá utvořených otázek v krátkých rozhovorech - skloňuje podstatná jména všech rodů v jednotném i množném čísle - používá vyskloňovaných podstatných jmen ve větách - zapisuje základní číslovky - používá naučených číslovek v krátkých rozhovorech - vytváří rozkazovací způsob pravidelných sloves - užívá ho v rámci věty - používá správně záporná slova nein, nicht, kein - tvoří otázky a odpovědi s těmito výrazy - sestavuje krátké rozhovory s těmito výrazy - skloňuje přivlastňovací zájmena - používá správně zájmeno svůj - užívá tato přivlastňovací zájmena při konverzaci - vyskloňuje osobní zájmena ve všech pádech - používá tato zájmena ve větách - seznámí se se všemi předložkami se 3. pádem - používá těchto předložek ve větách a při konverzaci - zopakuje si všechny předložky ve složitějších větách - využije těchto předložek při konverzačních cvičeních 7 Pořádek slov ve větě oznamovací Tvoření otázek Silné skloňování podstatných jmne Číslovky opakování, použití Rozkazovací způsob sloves Zápor v německé větě Skloňování přivlastňovacích zájmen Skloňování osobních zájmen Předložky se 3. pádem Procvičování předložek se 3. pádem

8 - použivá předložky se 3. a 4. pádem Předložky se 3. a 4. pádem - zopakuje se všechny předložky ve složitějších větách Používání předložek se 3. a 4. pádem - využije těchto předložek při konverzačních cvičeních - časuje správně všechna nepravidelná slovesa Časování nepravidelných silných sloves - tvoří správně rozkazovací způsob u těchto sloves - používá těchto sloves ve větách - zopakuje si tato slovesa ve složitějších větách Procvičování nepravidelných sloves - používá těchto sloves při konverzaci - zná správně časové údaje hodiny Určování času - používá těchto údajů v krátkých rozhovorech - umí jmenovat dny v týdnu, měsíce, roční období Dny v týdnu, měsíce, roční období - umí správně používat předložky, které se pojí s těmito údaji - používá předložky se 4. pádem ve větách Předložky se 4. pádem - časuje všechna způsobová slovesa - používá jich ve větách a při konverzaci - tvoří množné číslo podstatných jmen - umí najít tvary množného čísla ve slovníku - používá ve větách správné tvary přídavných jmen bez členu - sestavuje krátká spojení s těmito přídavnými jmény - vytváří perfektum slabých sloves - používá perfekta v krátkých rozhovorech - vytváří préteritum sloves sein, haben - používá préterita v písemném i ústním projevu - naučí se nejpoužívanější zeměpisné názvy (státy, řeky, pohoří) - používá tyto názvy v písemném i ústním projevu tvoří trpný rod sloves - používá trpného rodu při sestavování výroby různých pokrmů seznámí se s principem tvoření perfekta silných sloves - používá perfekta při konverzaci Časování způsobových sloves Množné číslo podstatných jmen Skloňování přídavných jmen bez členu Perfektum slabých sloves Préteritum slovesa sein, haben Zeměpisné názvy Trpný rod v přítomném čase Perfektum vybraných silných sloves

9 DODATEK č. UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU MATEMATIKA Škola: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost Dodatku č. ŠVP: od do Počet hodin výuky: 3. ročník 32 Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Kuchař, kuchařka Číšník, servírka 65-5-H/0 Kuchař - číšník 3 roky, denní střední vzdělání s výučním listem Ad/ Organizace výuky Organizační formou je vytvoření nové skupiny individualizované výuky ze žáků jedné týdenní směny tříd 3.ročníku oboru 65-5-H/0 Kuchař číšník, a to dle kritéria, kterým je zájem žáka o intenzivnější rozvoj jazykových kompetencí a přípravu k přijetí na nástavbové studium a jeho úspěšné zvládnutí. Žáci této skupiny budou ve třetím ročníku absolvovat 2 ze 3 hodin týdenního učebního plánu se svojí třídou a na zbývající hodinu týdně budou soustředěni do skupiny individualizované výuky. Žáci musí být v individualizované skupině zapsáni a absolvovat ve školním roce nejméně 32 hodin. Ad/ Charakteristika učiva Vychází z RVP 65-5-H/0 Kuchař číšník z okruhu Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce. Obsah předmětu je rozdělen do základních oblastí: - jsou upevňovány operace s reálnými čísly, mocniny a odmocniny, výrazy a jejich úpravy - řešení různých druhů rovnic, nerovnic a řešení slovních úloh pomocí rovnic. - planimetrie, stereometrie, výpočty obvodu a obsahu rovinných obrazců, výpočty povrchu a objemu těles, funkce a konstrukce grafů Výuka individualizované skupiny navazuje na vzdělávání v oboru s výučním listem, které upevňuje, rozšiřuje a rozvíjí. Studijní předpoklady žáků individualizované skupiny lze využít k realizaci náročnějších metod a forem výuky, k vyššímu tempu a samostatnější práci žáků. Obsah je přizpůsoben potřebám budoucího nástavbového studia s důrazem na systematizaci, výpočetní zručnost a logické myšlení. Ad/ Hodnocení výsledků žáků Hodnocení žáků z výuky individualizované skupiny je započteno a zohledněno v předmětu Anglický jazyk. Ad/ Materiální zajištění vzdělávání Rozvrhové sladění výuky individualizované skupiny napříč 3.ročníkem a zajištění učebn 9

10 Výsledky vzdělávání a kompetence Matematika Tematické celky Hodinová dotace Žák/žákyně: Počítání s celými čísly a závorkami - zná pořadí provádění početních operací a druhy závorek - provádí aritmetické operace se zlomky a desetinnými čísly Zlomky - ovládá výpočty se zlomky při správném pořadí početních operací - udělá prvočíselný rozklad čísla Dělitelnost - určí největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek - určí množinu z její charakteristické vlastnosti Množina průnik, sjednocení - provádí množinové operace průnik a sjednocení - vyčíslí mocninu reálného čísla Mocnina, vzorce pro mocniny - používá vzorce pro počítání s mocninami - provádí krácení mocnin o stejném základu Počítání s mocninami (násobení, krácení) - provádí složitější početní operace s mocninami - provádí operace s mocninami se záporným mocnitelem Mocnina se záporným mocnitelem - převádí mocninu se záporným mocnitelem na kladný mocnitel - odmocní reálné číslo Odmocnina, vzorce pro odmocniny - počítá s odmocninami dle vzorců, výsledek ponechá v odmocnině - určí počet členů výrazu s proměnnou Výrazy, hodnota, početní operace - dosadí za proměnné do výrazu a vypočte jeho hodnotu - provádí početní operace s výrazy - násobí jednočleny mezi sebou Násobení výrazů, vzorce pro výrazy - provádí násobení polynomů mezi sebou - upravuje výrazy podle vzorců (a+b) 2, (a-b) 2, (a+b)(a-b) - rozkládá výrazy na součin vytýkáním před závorku Rozklad výrazů na součin, vzorce - rozloží na součin výrazy podle vzorců (a+b) 2, (a-b) 2, (a+b)(a-b) - provádí určování podmínek z jednočlenů Lomený výraz podmínky existence - určí podmínky ze složitějších jmenovatelů - rozloží LV na součin a zkrátí (výraz zjednoduší) LV krácení, určení společného jmenovatele - ze součinových tvarů určí společného jmenovatele - určí společného jmenovatele a LV sečte (odečte) Sčítání a odčítání LV - rozloží na součin čitatele i jmenovatele a výrazy zkrátí Násobení a dělení LV - dělení LV převede na násobení a úpravou zkrátí

11 - řeší základní LR Řešení LR, zkouška, počet řešení - u LR se zlomky se zbaví zlomků a rovnici vyřeší - provádí zkoušku dosazením - rozhodne, kolik řešení má uvedená rovnice - u LR se zlomky se zbaví zlomků a rovnici vyřeší LR se zlomky a závorkami v zadání - zbaví se závorek, rovnici vyřeší - určí společný násobek, kterým rovnici vynásobí LR s neznámou ve jmenovateli - zbaví se zlomků a rovnici vyřeší - zbaví se zlomků, závorek Vyjádření neznáme ze vzorce - vyjádří požadovanou proměnnou ze vzorce - vyjádří nerovnost do číselné osy, zapíše množinu pomocí intervalu Intervaly průniky a sjednocení - vyřeší nerovnici, řešení zakreslí do číselné osy a zapíše intervalem Lineární nerovnice v R - řeší nerovnice v oboru celých, resp. přirozených čísel Lineární nerovnice v N, Z - řeší nerovnice zvlášť Soustava lineárních nerovnic - řešení obou nerovnic zakreslí do jedné číselné osy a nalezne celkové řešení - upraví si soustavu do základního tvaru Soustava 2 rovnic o 2 neznámých - SM - řeší soustavu pomocí sčítací metody - upraví si soustavu do základního tvaru Soustava 2 rovnic o 2 neznámých - DM - řeší soustavu pomocí dosazovací metody - určí neznámou, převede slovní text na vyjádření pomocí neznámých, sestaví rovnici a vyřeší úlohu Slovní úlohy řešené rovnicí označí neznámé, sestaví soustavu, vyřeší a ověří výsledky úlohy Slovní úlohy řešené soustavou převede soustavu do základního tvaru, určí koeficienty Kvadratická rovnice, normovaný tvar - vyřeší KR pomocí diskriminantu - řeší kvadratické rovnice bez lineárního členu Kvadratická rovnice bez užití D - řeší kvadratické rovnice bez absolutního členu - určí společný jmenovatel, zbaví se zlomků Rovnice s neznámou ve jmenovateli řešené přes - vyřeší KR pomocí známých metod řešení KR - vyjádří goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku Pravoúhlý trojúhelník (Zavedení GF) - dořeší chybějící údaj pomocí Pythagorovy věty - dopočte požadovaný údaj v pravoúhlém trojúhelníku pomocí některé z goniometrických funkcí GF v pravoúhlém trojúhelníku 2

12 3

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Metodické a evaluační centrum, o. p. s.

Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Zpráva z testování vstupní úrovně v rámci projektu Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitou Zpráva za školu Strana 1

Více

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Podnikání DL studium, od 2011 64-41-L/51Podnikání Verze z 05. 09. 2011 Platnost 1.9.2011 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více