Téma Číslovky Join Us - Teacher s Book

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma Číslovky 1 12. Join Us - Teacher s Book"

Transkript

1 Téma Číslovky 1 12 Specifické cíle Běžné výrazy užívané v jednoduchých rozhovorech žáci rozumí otázkám, které se týkají osobních informací a dokáží na něodpovědět. Oblasti slovní zásoby osobní věci, škola, třída a číslovky Plnění jednoduchých instrukcí. Číslování a klasifikace předmětů. Výrazy aktivněužívané žáky How are you? I m OK. I m fine. Thank you. one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve Twelve is two plus ten. pencil case, pencils, pens, rubbers, rulers How many? What s your phone number? My phone number is.... butterfly Výrazy k porozumění I m your teacher. Now let s start again. caterpillar apple on your desk / book / pencil case in your bag is eating ehled aktivit Osvojování jednoduchých společenských výrazů. Poslech a říkání číslovek Opakování výrazůpro školní potřeby a jejich počítání. Hra s otázkami zaměřenými na zjišťování množství. Porozumění otázkám zaměřených na zjišťování množství a počítání předmětůve skupině. Poslech telefonních čísel a jejich rozpoznávání. Zjišťování telefonních čísel a jejich sdělování. Poslech instrukcí k řaděčinností a jejich předvedení. Poslech instrukcí k řaděčinností a určení jejich pořadí. Aktivity k upevnění učiva a kontrola toho, co se žáci naučili. Rozvoj sociálních dovedností Spolupráce za účelem dosažení společného cíle (dramatizace). Účast ve skupinových hrách. Budování dobrých vztahůmezi spolužáky při výměnětelefonních čísel.

2 Mezipředmětové vztahy Matematika: nácvik sčítání, určování počtu položek ve skupiněa jejich počítání. Motorické a pohybové dovednosti: poznávání vlastních schopností v motorických a pohybových aktivitách. Materiály Pupil s Book str Pupil s Book Audio CD / Songs CD / Activity Book Audio CD Flashcards Friends: Toby, Pit, Pat, Emma Mike, Magic the cat Activity Book str Portfolio (P) str. 4 Úvodní aktivita Cíl: opakování pozdravůa představování. Hello, everybody. Hello. What s your name? Žák: Susanna. Hello, Susanna. Žák: Hello. Stejným způsobem pokračujte se všemi žáky. Všem žákům připomeňte, jak se loučit na konci každé hodiny. Bye-bye, class! Bye-bye! Listen and point. Speak. Poslouchej a ukazuj. Mluv. Cíl: osvojení jednoduchých společenských výrazů. Rozvoj sociálních dovedností: spolupráce za účelem dosažení společného cíle (dramatizace). esvědčte se, že žáci mají zavřené knihy. Hello. I m (učitelovo jméno). Význam naznačte gesty a výrazem obličeje. I m your teacher. Větu přeložte do češtiny. Hello. How are you? (ukažte na některé dítě) Vysvětlete, co tato otázka znamená v češtiněa že v angličtiněse běžněpoužívá při pozdravech. Je to projev slušnosti, nikoliv zahájení rozhovoru o zdraví toho druhého. Řekněte žákům, že na tuto otázku se odpovídá I m OK / I m fine, thank you. eložte tyto odpovědi do češtiny. edveďte rozhovor se dvěma žáky. How are you? Žák 1: I m OK. Ask me the question (ukažte na druhého žáka a gestem jej vyzvěte, aby se zeptal). Žák 2: How are you? I m fine. Thank you. Open your books at page eight (předveďte). Řekněte žákům, aby se podívali na obrázky, a v češtiněsi s nimi povídejte o tom, co na nich vidí, např. kolik

3 lidí je na obrázku, kde jsou, o čem spolu mluví, atd. Quiet now (dejte si prst na ústa). Listen (přiložte si dlaňk uchu a naznačte poslouchání). ehrajte jednou nahrávku, žáci poslouchají a v učebnici sledují obrázky a rozhovor. epis nahrávky (T07) Kapitola 2. Str Listen and point. Speak. Poslouchej a ukazuj. Mluv. Děti: Hello, I m Miss Martin. I m your teacher. Hello. How are you? Chlapec: I m OK. Chlapec: How are you, Miss Martin? I m fine. Thank you. Listen and point. ehrajte nahrávku znova. Žáci poslouchají a ve svých učebnicích ukazují na lidi, kteří právěmluví. Close your books (předveďte zavírání knihy). Listen and repeat. ehrajte nahrávku ještějednou, tentokrát po částech a se zavřenými knihami, a nechte žáky opakovat. Žáci poslouchají a opakují. Speak. Vyzvěte dva žáky, aby před třídou předvedli rozhovor. Jeden hraje roli učitele a druhý žáka (hraje pouze jeden žák, i kdyžv nahrávce jsou dva). Požádejte je, aby předvedli rozhovor. Je-li to potřeba, napovězte jim v češtině, co mají říkat. Žák 1: Hello. I m Miss Martin. I m your teacher. Žák 2: Hello Žák 1: How are you? Žák 2: I m OK (pauza). And how are you, Miss Martin? Žák 1: I m OK. Thank you. Work in pairs. Podle příkladu, který předvedli dva jejich spolužáci, nacvičují ostatní minirozhovor ve dvojicích. Potom si vymění role a rozhovor opakují. Různé úrovněaktivity Snazší: Žáci udělají pouze část Listen and repeat. Obtížnější: Žáci personifikují rozhovor. Uvedou své vlastní jméno a dodají I m your friend. Jsem tvůj kamarád. Pracovní sešit strana 8 Read and colour. Čti a vybarvi. Žáci si přečtou text a vybarvují podle něj školní potřeby.

4 TPR aktivity V těchto aktivitách žáci opakují a učí se číslovky Podle úrovnětřídy žáci buďčísla rovnou říkají, nebo je opakují po učiteli. Pro kontrolu zopakujte správněkaždé číslo. Look and say and repeat. Napište na tabuli číslovky One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Každému dítěti přidělte jedno číslo. Řekněte nějaké číslo, např. eleven. Žáci s číslem jedenáct vstanou, vytleskávají rytmus a počítají one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Stejněpokračujte i s ostatními čísly Find a friend. Řekněte číslo, např. eight. Každý žák s číslem osm vyhledá spolužáka se stejným číslem, pak se všichni postaví do řady před tabuli. (V řaděmohou být 2/3/4 žáci s týmžčíslem, záleží to na počtu žákůve třídě). S každým dalším vyvolaným číslem řada před tabulí poroste. Žáci by se měli stavět v pořadí od 1do 12. Sit down. Žáci se vrátí na svá místa. Say. Ukazujte na číslovky napsané na tabuli, a to buďna přeskáčku, nebo ve správném pořadí. Například: pozpátku od 12 do 1, sudá čísla, lichá čísla, násobky 3 atd. Žáci čísla říkají. Listen and say the chant. Poslouchej a říkej říkanku. Cíl: opakování/osvojení číslovek Rozvoj sociálních dovedností: účast ve skupinových aktivitách převzatých z odlišných kultur. Mezipředmětové vztahy Matematika: procvičování sčítání. Open your books at page nine (předveďte). Look at activity two. Look. Řekněte žákům, aby se podívali na obrázek, a v češtiněsi s nimi povídejte o tom, co se tam děje. Na obrázku děti hrají hru, ve které počítají, aby zjistily, kdo je to. Děti vytvoří kruh, jedno z nich počítá od 1 do 12 a postupněukazuje na jednotlivé děti v kruhu. Na koho připadne 12, opouští kruh. To se opakuje, ažzbude pouze jedno dítě. Tento žák je to a musí dát fant. Listen (přiložte dlaňk uchu a naznačte poslouchání). Řekněte žákům, aby poslouchali a v učebnici ukazovali na slovy napsaná čísla, pak pusťte nahrávku. epis nahrávky (T08) Kapitola 2. Str Listen and say the chant. One, two, three. Poslouchej a říkej říkanku. Jedna, dva, tři. One, two, three, four, five, six, seven,

5 eight, nine, ten and now eleven. Twelve is two plus ten. Now let s start again. Twelve is two plus ten. Napište na tabuli součet 12 = Jsou-li žáci zvyklí psát = 12, napište sčítání slovy, tj. two plus ten is twelve, a přečtěte je nahlas. Vysvětlete, že dítěv říkance říká číslo 12 a sčítání s výsledkem 12. What does Let s start again mean? eložte do češtiny Začínáme znova. Close your books. Let s start again. Vyzvěte žáky, aby si zavřeli učebnice, říkali říkanku bez pomoci nahrávky a počítali si při tom na prstech. Všichni žáci počítají najednou, říkají říkanku s vámi a dělají to, co vy. Listen and count. ehrajte znova nahrávku, žáci mají učebnice stále zavřené. Žáci říkají číslovky společněs nahrávkou. Opakujte tak dlouho, dokud žáci nezískají jistotu. Now play the game. Rozdělte třídu do skupin, asi tak po šesti. Každá skupina utvoří malý kruh. V každé skupiněstojí jedno z dětí uprostřed, počítá a ukazuje na děti v kruhu. Ostatní počítají s ním. Na koho připadne číslo 12, opustí kruh. To pokračuje tak dlouho, ažzbude jenom jedno dítě. Tento žák je to a musí dát fant. Různé úrovněaktivity Snazší: i hře pusťte nahrávku. Obtížnější: Žáci říkají při hře říkanku zpaměti. Nakonec si vytváří své vlastní varianty hry (i kdyžse nerýmuje se slovem again!). Např.twelve is six plus six / three plus nine / five plus seven. Read and colour the frames. ečti a vybarvi rámečky. Cíl: opakování/osvojení názvůškolních potřeb a jejich počítání. Naučte žáky nové slovíčko ruler pravítko. Použijte k tomu skutečné pravítko nebo obrázek na tabuli. Open your books at page nine (předveďte). Look at activity three. Look and say (ukazujte v učebnici na jeden předmět po druhém). Žáci říkají slovní spojení. Žák 1: Two pens. Žák 2: Five rulers. Žák 3: One pencil case. Žák 4: Four pencils. Žák 5: Three rubbers. Pokračujte tak dlouho, ažse celá třída vystřídá. Colour the frames (ukažte na rámečky okolo slov). Žáci vybarví všechny rámečky barvami, které mají dané předměty. Různé úrovněaktivity Snazší: ed tím, nežzačnou vybarvovat, spojí žáci čarou rámeček a odpovídající předměty. Obtížnější: Po ukončení aktivity říkají žáci nahlas slovní spojení v číselném pořadí, např: one pencil case, two pens, three rubbers, four pencils, five rulers. i čtení mohou přidat i barvy, např.one yellow pencil case, two blue pens.

6 Pracovní sešit strana 9 Write. Napiš. Žáci píší slova pod obrázky školních potřeb. bag book pencil pencil case pen rubber ruler Pracovní sešit strana 59 Play Happy Families. Zahrajte si kvarteta. Řekněte žákům, aby si na str. 59 vystřihli kartičky. Potom jim vysvětlete pravidla hry. Žáci pracují ve skupinách po 3 až4. Všechny své kartičky dají dohromady. Cílem hry je posbírat všechny stejné kartičky - kvarteto, (tašky, penály, pera nebo knihy). Kartičky se zamíchají a každý z hráčůdostane 4. Zbytek je na hromádce uprostřed. Hráči se střídají a ptají se jeden druhého, má-li kartičku, kterou potřebují, např. Žák 1: Anna, have you got a red pen? Žák 2: No, I haven t. Žák 2: Sara, have you got a blue book? Žák 3: Yes, here you are. Jestliže je odpověď Yes, hráčmusí dát kartičku tomu, kdo o ní požádal. Hra končí, kdyžněkterý z hráčů získá kvarteto čtyřkartiček v různých barvách, např. červenou tašku, modrou tašku, zelenou tašku a žlutou tašku. Play the game. Zahrajte si hru. Cíl: porozumění otázkám zaměřeným na množství a odpovědi na ně. Mezipředmětové vztahy Motorické a pohybové dovednosti: poznávání vlastních schopností v motorických a pohybových aktivitách. Open your books at page ten (předveďte). Look at activity four. Look. Řekněte dětem, aby si prohlédli fotografie, a povídejte si s nimi o tom, co děti na nich dělají. (Hrají hru, ve které hádají čísla. Jedno dítěpřiloží tři prsty na záda spolužáka a zeptá se How many? Spolužák musí uhádnout číslo a říci jej anglicky). TPR aktivita Vyzvěte jedno dítěk tabuli a společněpředveďte hru. How many? (přiložte na záda dítěte například čtyři prsty). Žák: Three? No, try again. Žák: Four! Yes.

7 Play in pairs. Žáci utvoří dvojice a hrají hru. Potom si vymění role. Count and write the numbers. Počítej a napiščísla. Cíl: porozumění otázkám na množství a odpovědi na ně. Mezipředmětové vztahy Matematika: určení počtu položek ve skupiněa jejich počítání. Open your books at page ten (předveďte). Look at activity five. Look. How many red bags? Let s count. One, two, three, four, five (žáci počítají nahlas společněs učitelem). Write five. Five (red bags). Eight (orange pencils). Twelve (blue and yellow rubbers). Eleven (pink and green pens). Různé úrovněaktivity Snazší: Žáci píši číslovky číslicemi. Obtížnější: Žáci píší číslovky slovy. Pracovní sešit strana 10 Listen and write. Poslouchej a napiš. Žáci poslouchají popisy školních tašek a označí každou jménem dítěte. epis nahrávky (T05) Kapitola 2. Str Listen and write. Poslouchej a napiš. Hi! I m Betty. In my bag, there are three red pencils, two blue and orange rubbers, three red books and there is a pink and green pencil case. Hi! I m Josh. In my bag, there are three red pencils, two blue and orange rubbers, two red books. There s also a blue and green pencil case in my bag. Hi! My name s Annabel. In my bag, there are three red pencils, two blue and orange rubbers, three red books and there is a red and blue pencil case. Hi! I m Ben. In my bag, there s a blue and green pencil case and a blue rubber. There are three red pencils and two red books. Josh, Annabel Betty, Ben

8 Listen and write the numbers. Poslouchej a napiščísla. Cíl: poslech telefonních čísel a jejich rozpoznání. Mezipředmětové vztahy Rozvoj sociálních dovedností: budování dobrých vztahůse spolužáky při vzájemné výměně telefonních čísel. Open your books at page eleven (předveďte). Řekněte žákům, aby si prohlédli obrázek. Zeptejte se jich, co Toby hledá (telefonní čísla). Quiet now (dejte si prst na ústa). Listen (přiložte si dlaňk uchu a naznačte poslouchání). Pusťte nahrávku, děti se při tom dívají na obrázky. epis nahrávky (T09) Kapitola 2. Str Listen and write the numbers. Poslouchej a napiščísla. Toby: Alice: Toby: Mary: Toby: John: What s your phone number, Alice? Five two one six eight nine. Five two one six eight nine. And what s your phone number, Mary? Three four seven eight two seven. Three four seven eight two seven. What s your phone number, John? Two six nine seven four three. Two six nine seven four three. Listen and write. ehrajte nahrávku ještějednou. Po každém telefonním čísle ji zastavte a dejte žákům čas na zapsání čísla. Listen and check. ehrajte znova nahrávku a žáci si zkontrolují odpovědi. Alice: Mary: John: Listen and repeat. Pusťte naposledy nahrávku, po každém telefonním čísle ji zastavte a nechte žáky číslo zopakovat. Write your phone number (ukažte místo na stránce, kam mají číslo napsat). Žáci píší čísla tužkou. Pokud si číslo nepamatují, mohou si ho vymyslet. Doma si ho pak zkontrolují a napíší perem. Work in pairs. Ask and answer. edveďte aktivitu s jedním žákem. What s your phone number? Žák: My phone number is... Žáci pracují ve dvojicích. Sledujte průběh aktivity a kontrolujte, zda žáci říkají správněčísla, která si zapsali.

9 Pracovní sešit strana 11 Find 12 numbers. Najdi 12 čísel. Žáci vyhledají čísla a zakroužkují je. Match. iřaď. Žáci přiřazují bubliny a tvoří minirozhovory. What s your phone number? What s your name? I m Linda. How are you? I m fine. Thank you. Pracovní sešit strana 12 Match. iřaď. Žáci čtou telefonní čísla a přiřazují je k číslům. My phone number is five seven eight three four. My phone number is eight three nine four seven. My phone number is five seven nine four one. My phone number is five seven three four eight. My phone number is seven three four one nine. My phone number is five seven six three four

10 Listen and mime. Poslouchej a předveď. Cíl: poslech pokynůk řaděčinností a jejich předvedení. Mezipředmětové vztahy Motorické a pohybové dovednosti: poznávání vlastních schopností v motorických a pohybových aktivitách. TPR aktivita V této aktivitěse prezentují předložky on a in. Každý žák si připraví na lavici knihu, penál a školní tašku s jablkem uvnitř. Pokud někdo nemá jablko, může si udělat kouli z papíru a dát si ji do tašky. Let s imagine. Řekněte žákům, aťsi představí, že se k jablku v jejich tašce chce dostat housenka. Na tabuli nakreslete housenku a jablko, pod obrázky napište slova caterpillar a apple a zřetelněje vyslovte. Quiet now (dejte si prst na ústa). Listen and look. (přiložte si dlaňk uchu a naznačte poslouchání, ukažte si také na oči a naznačte, že se mají žáci dívat). Žáci mají knihy zavřené. Pusťte nahrávku a předvádějte činnosti s předměty (viz níže), které jsou připraveny na vašem stole. epis nahrávky (T10) Kapitola 2. Str Listen and mime. Poslouchej a předveď. SLOVA A caterpillar is on your desk. Now it s on your book. Now it s on your pencil case. Now it s in your bag. Look in your bag. The caterpillar is in your apple. ČINNOSTI Pohybujte dvěma prsty po stole, jako kdyžleze housenka. Lezte prsty po knize. ejděte prsty na penál. Vlezte prsty do tašky. Podívejte se do tašky. edstírejte, že koušete jablko. Listen and do. Ještějednou přehrajte nahrávku a předveďte, co mají žáci dělat. Žáci mají knihy stále zavřené, sledují vás a napodobují, co děláte vy. Listen, do and say. Znova přehrajte nahrávku, předvádějte a zároveňříkejte text. Žáci napodobují činnosti a při tom říkají text. Tuto fázi opakujte několikrát. Open your books at page twelve (předveďte). Listen and look (přiložte si dlaňk uchu a naznačte poslouchání, ukažte si na oči a naznačte, že se mají žáci dívat). Žáci poslouchají naposledy nahrávku a sledují obrázky v učebnici. Now look and say. Žáci se střídají v popisu obrázků. i popisu dodržujte pořadí obrázkův učebnici, které také souhlasí s popisem na nahrávce. Zachováte tak logické řazení příběhu.

11 Různé úrovněaktivity Snazší: Během všech fází aktivity předvádějte jak výslovnost, tak činnosti. Obtížnější: Žáci vyprávějí a předvádějí příběh samostatněbez vaší pomoci. Listen and write the numbers. Poslouchej a napiščísla. Cíl: poslech a určení pořadí činností. Open your books at page twelve (předveďte). Look at activity eight. Vysvětlete žákům, že uslyší pokyny ke stejným činnostem, ale v jiném pořadí nežv učebnici. Listen and point. Žáci poslouchají a během poslechu ukazují na odpovídající obrázky v učebnici. i dalším poslechu zapisují do rámečkůsprávná čísla. epis nahrávky (T11) Kapitola 2. str Listen and write the numbers. Poslouchej a napiščísla. One: Look in your bag. Two: Now it s on your book. Three: Now it s on your pencil case. Four: A caterpillar is on your desk. Five: Now it s in your bag. Six: The caterpillar is in your apple. Listen and write the numbers. Pusťte nahrávku ještějednou a po každé větěji zastavte. Žáci zapisují čísla. Listen and check. Pro kontrolu odpovědí pusťte nahrávku ještějednou. Zleva doprava: 4, 2, 3, 5, 1, 6. Check your English! Vyzkoušej si svou angličtinu! Look and write. Dívej se a piš. Open your books at page thirteen (předveďte). Napište číslo na tabuli. ipomeňte žákům, co znamená v češtině Check your English!. Look at activity one. Look and write. Žáci zapisují do vyznačených řádkůnázvy předmětů. bag, book, pencil, rubber, pencil case, pen

12 Read and tick. ečti a označ. Teacher: Look at activity two. Read Toby s phone number. Tick the correct number. Žáci přečtou telefonní číslo Tobyho a vyberou odpovídající číslo. Odpověď Self-evaluation My progress Sebehodnocení Co jsem se naučil Česky řekněte žákům, aby si vybarvili knížku, o které si myslí, že nejlépe odpovídá jejich hodnocení vlastní práce v této kapitole. Tipy, jak postupovat, najdete na str. 25 na konci kapitoly 1. Pracovní sešit strana 13 Write. Napiš. Žáci vybírají věty v horní části stránky a doplňují jimi rozhovor. Děvče: Hello. John: Hi. Děvče: What s your name? John: John. Děvče: How are you? John: I m fine. Thank you. John: What s your phone number. Děvče: Portfolio (page 4) Vyzvěte žáky, aby si vyplnili Portfolio na straně4 a sami si zhodnotili, co se v kapitole naučili, a potom aby si nakreslili a vybarvili některé školní předměty. Slovíčka V této chvíli upozorněte žáky na seznam slovíček z této kapitoly vzadu v učebnici. Na straně26 v knize pro učitele najdete různé nápady, jak využívat tato slovíčka při výuce.

13 Téma Barvy Specifické cíle Běžné výrazy užívané k jednoduchým rozhovorům včetněotázek a instrukcí. Oblasti slovní zásoby barvy a předměty denní potřeby (hračky). Porozumění jednoduchým instrukcím a jejich plnění. Výrazy aktivněpoužívané žáky orange, green, blue, pink, yellow, red, black, white, brown car, train, ball, doll, plane, bike, skateboard, boat Take a ball. Throw the ball to your friend. Listen. Look up. The ball comes back. Ouch! My favourite book is Výrazy k porozumění the lovely butterfly milk king and queen ehled aktivit Poslech devíti barev a jejich určování. Opakování číslovek 1 9. Čtení názvůbarev a určování odpovídajících obrázků. Procvičování názvůbarev v písničce. Poslech ilustrovaného příběhu a porozumění příběhu s pomocí obrázků. Poslech popisůvěcí a určování názvůbarev. Poslech instrukcí k řaděčinností a jejich plnění. Poslech instrukcí k řaděčinností a určování jejich pořadí. Aktivity k upevnění učiva a kontrola toho, co se žáci naučili. iřazování krátkých popisůknížek k obrázkům na jejich obálkách. Rozvoj sociálních dovedností Spolupráce za účelem dosažení společného cíle (dramatizace). Výraz emocí ve hře. Diskuse o přínosu hraní her a o zodpovědnosti dětí za to, že nevymýšlejí žerty, které mohou mít vážné důsledky. Mezipředmětové vztahy Hudební výchova: rozpoznávání rytmu a jeho napodobení. Výtvarná výchova: uvědomění si logické návaznosti řady obrázků. Motorické a pohybové dovednosti: rozvoj výrazových prostředkůřeči těla. Kultura: diskuse o knihovnách a oblíbených knížkách.

14 Materiály Pupil s Book str Pupil s Book Audio CD / Songs CD / Activity Book Audio CD / Video Flashcards Colours: black, white, brown, orange, green, blue, pink, yellow, red Flashcard Animals: butterfly Flashcards Friends: Pit, Pat, Toby Activity Book str Portfolio str. 5 Listen, point and repeat. Poslouchej, ukazuj a opakuj. Cíl: poslech a určení devíti barev, opakování číslovek 1 9. Look. What colour is it? Ukazujte po jednom obrázky barev (nebo malé obrázky vystřižené ze str. 67), které žáci znají z modulu 1 nebo z úrovněstarter. Orange. Green. Blue. Pink. Yellow. Red. Naučte žáky tři nové barvy black, white, brown ukazujte na různé věci ve třídě, které mají tyto barvy. Potom připevněte obrázky na tabuli. Pozvěte devět žákůk tabuli a každému z nich přidělte jednu barvu. Listen and point. Říkejte názvy barev ve stejném pořadí jako obrázky na tabuli. Žák, který uslyší svou barvu, ukáže na odpovídající obrázek Listen and point. Říkejte názvy barev v jiném pořadí. Žák, který uslyší svou barvu, ukáže na odpovídající obrázek. Stejným způsobem pokračujte s ostatními žáky, dokud se všichni nevystřídají. Open your books at page fourteen (napište číslici na tabuli). Look at activity one. Listen and point. Pusťte nahrávku. Žáci poslouchají a podle nahrávky ukazují na barevná autíčka. epis nahrávky (T12) Kapitola 3. str Listen, point and repeat. Poslouchej, ukazuj a opakuj. Car number one is orange. Car number two is green. Car number three is black. Car number four is blue. Car number five is pink. Car number six is brown. Car number seven is yellow. Car number eight is white. Car number nine is red. Listen, point and repeat. ehrajte nahrávku znova. Po každé větěji zastavte a nechte ji žáky zopakovat. Opakujte tak dlouho, dokud žáci nezískají jistotu

15 Různé úrovněaktivity Snazší: i prezentaci barev dejte každé barvějedno číslo. Např. one blue, two yellow, three red, four pink, five green, six orange, seven brown, eight white, nine black. Obtížnější: Udělejte některou z následujících TPR aktivit. TPR aktivity V těchto aktivitách se opakují / procvičují barvy. Listen and do. Rozdělte třídu na devět skupin a každé skupiněpřidělte jednu barvu. Listen and stand up. Vysvětlete žákům, že všichni ve skupiněvstanou, jakmile uslyší barvu skupiny. ehrajte znova nahrávku. Žáci podle zadaných instrukcí vstávají a zůstávají stát. Nakonec stojí všichni. Listen and sit down. Pusťte nahrávku znova. Jakmile žáci uslyší svou barvu, posadí se. Listen and wave. Pusťte nahrávku znova. Jakmile žáci uslyší svou barvu, zamávají. Listen and say out loud. Pusťte nahrávku znova. Jakmile žáci uslyší na nahrávce svou barvu, řeknou ji nahlas. Touch something brown. Dotkni se něčeho hnědého. Let s play a game. Zadejte instrukci Touch something brown. V češtiněžákům vysvětlete, že mají chodit po tříděa dotknout se hnědého předmětu, např.lavice, stolu, dveří. Ažpředmět najdou a dotknou se ho, tak nahlas řeknou slovo brown. Stejným způsobem vystřídejte všechny barvy. Read and write the numbers. Čti a napiščíslice. Cíl: určování barev, čtení názvůbarev, určování odpovídajících obrázků. Look and say. ipevněte obrázky barev na tabuli a vyzvěte žáky, aby říkali názvy barev. Now look at activity two. Look at the example. Look. Number 4: Is it a blue car? Yes, it is. Number four is a blue car. Now read the word and find the number. Žáci zapisují do kroužkůčísla autíček. Let s check. What number is yellow (or the yellow car)? Number seven. Stejným způsobem zkontrolujte všechny odpovědi. Další kontrolu proveďte tak, že uděláte cvičení obráceně. What s number 7? Yellow (or the yellow car). Pokračujte stejným způsobem se všemi čísly. 4. blue 5. pink 6. brown 9. red 2. green 3. black 1. orange 7. yellow 8. white

16 Paměťová hra Žáci pracují ve dvojicích. Pozorněsi prohlédnou stránku. Po chvíli žák A zavře učebnici a žák B se ptá What s number five? Žák A odpovídá (zpaměti) The pink car. Po pěti ažšesti otázkách si vymění role. Kartičky s barvami Open your books at page sixty-seven. What are the colours? Write the words. Žáci si vystřihnou kartičky s barvami a na jejich zadní stranu napíší název barvy. Řekněte žákům, aby si položili kartičky na lavice barvou nahoru. Point to the pink flashcard. Žáci poslouchají a plní instrukce. Rozdělte třídu do dvojic. Test your partner. Žáci říkají jeden druhému, aby ukázal určitou barvu. Pro kontrolu společněobracejí kartičky. Různé úrovněaktivity Snazší: Názvy barev na zadní stranu obrázkůopisují žáci ze strany 14. Obtížnější: Žáci píší názvy barev zpaměti. Listen and sing. The butterfly. Poslouchej a zazpívej písničku. Motýl. Cíl: procvičování názvůbarev v písničce. Mezipředmětové vztahy Hudební výchova: rozpoznání rytmu a jeho napodobení. (Pozn. překl. Chyba tisku. Text, který je na tomto místěv Join Us for English - Teacher s Book, sem nepatří.) Look. Zvedněte obrázek Tobyho a zeptejte se Who s this? Toby. Look. Zvedněte obrázek motýla a zaptejte se What s this? The English word for motýl is butterfly. Butterfly. Open your books at page fifteen (napište číslo na tabuli). Look at activity three. Řekněte žákům, aby se prohlédli obrázky a česky řekli, co se tam děje. (Toby honí motýla a chtěl by, aby si mu sedl na tlapku.) Řekněte žákům, aby popsali barvu motýla. Listen to the song The butterfly. Point to the correct butterfly. Pusťte nahrávku písničky. Podle barev, které slyší, ukazují žáci na jednotlivé obrázky.

17 epis nahrávky (T13) - CD Songs (T06 07) Kapitola 3. Str Listen and sing. The butterfly. Poslouchej a zazpívej písničku. Motýl. Look at the butterfly, The lovely butterfly. Hello, hello, hello. Look at the butterfly, The lovely butterfly. Hello, hello, hello. It s black and white, It s pink and blue. It s brown and orange too. It s black and white, It s pink and blue. It s brown and orange too. Oh, little butterfly, My little butterfly, Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Oh, little butterfly, My little butterfly, Bye-bye, bye-bye, bye-bye. What does lovely butterfly mean? What does little butterfly mean? Žáci vám odpoví v češtině. Let s listen again. Pusťte znova nahrávku. Vyzvěte žáky, aby se ke zpěvu přidali. Různé úrovněaktivity Snazší: i zpěvu žáci sledují obrázky v učebnici. Obtížnější: Žáci mají při zpěvu zavřené učebnice a obrázky si představují. Video Oznamte žákům, že budou sledovat video, kde uvidí slova písničky a uslyší hudební doprovod. Jejich úkolem je zpívat s hudbou. Look and sing. Pusťte video a vytleskáváním pomáhejte žákům udržet rytmus, zpívejte s nimi. TPR aktivita idělte jednotlivým žákům role a předveďte jim, co mají dělat. Rozdělte žáky do tří kruhůuprostřed třídy. Kruh 1 jsou černobílí motýli, kruh 2 jsou růžovomodří motýli, kruh 3 jsou hnědooranžoví motýli. Pusťte nahrávku, žáci zpívají a dělají následující činnosti. První sloku zpívají všichni žáci dohromady a v kruzích chodí jedním směrem. i druhé sloce se otočí a chodí v opačném směru.

18 Kruh 1: Potom žáci v kruhu 1 zazpívají It s black and white a dvakrát poskočí na místě. Kruh 2: Žáci ve druhém kruhu se otáčejí dokola a zpívají It s pink and blue. Kruh 3: Žáci ve třetí skupiněse předkloní a zpívají It s brown and orange too. i zpěvu předposlední sloky se všichni žáci seběhnou doprostřed kruhu. i poslední sloce se pak vrátí na svá původní místa. Pracovní sešit strana 14 Listen to the poem. Colour. Poslouchej básničku. Vybarvuj. Žáci poslouchají básničku, sledují text a vybarvují hračky. epis nahrávky (T06) a odpovědi. Kapitola 3. Str Listen to the poem. Colour. Poslouchej básničku. Vybarvuj. I like my black bike, My yellow ball, My green boat, My brown train And my orange plane. Listen and stick (page 73) Magic milk. Poslouchej a nalepuj (str.73) Kouzelné mléko. Cíl: porozumění kreslenému příběhu za pomoci obrázkůa poslechu. Rozvoj sociálních dovedností: spolupráce za účelem dosažení společného cíle (dramatizace rolí). Mezipředmětové vztahy Výtvarná výchova: rozpoznání logické návaznosti řady obrázků. ipomeňte žákům, kdo jsou jednotlivé postavy. Who s this? Ukažte obrázek Pita. Pit. To samé udělejte s obrázky Pata a Tobyho. Open your books at page sixteen (napište číslo na tabuli). Look. What colour is the milk? White, blue, green. Look and imagine. Řekněte žákům, aby si prohlédli obrázky a představili si, co se tam děje. (Pit a Pat pomocí kouzelnické hůlky mění barvu mléka. Magic pije rozlité mléko.) Zeptejte se žáků, co si myslí, že se stane s kocourem Magic. Find the last picture. Řekněte žákům, aby na straně73 našli poslední část příběhu a nalepili obrázek do prázdného místa na konci. (Magic je modrý a zelený jako mléko, které vypil.) Close your books. Quiet now. Listen to the story. Pusťte nahrávku. Žáci poslouchají se zavřenými knihami.

19 epis nahrávky (T14) Kapitola 3. Str Listen and stick. Magic milk. Poslouchej a nalepuj. Kouzelné mléko. Pit: Pat: Pit Pat: Pit: Pat Pit: Pat: Izzy, wizzy, woo. Colour the milk blue. My milk! It s blue. Hee! Hee! Hee! Izzy, wizzy, King and Queen. Colour the milk green. My milk! It s green! Hee! Hee! Hee! Look at Magic! Oh,no! Open your books at page sixteen (napište na tabuli číslo). Listen and point. Pusťte znova nahrávku. Žáci poslouchají a podle textu, který slyší, ukazují na jednotlivé obrázky. Listen and look. ehrajte nahrávku a předveďte gesta potřebná k dramatizaci rolí, např. 1. předveďte mávnutí kouzelnou hůlkou nad sklenicí nebo nádobou 2. zachechtejte se 3. mávněte znova kouzelnou hůlkou 4. zachechtejte se 5. předstírejte, že jste převrátili sklenici a že utíkáte pryč 6. s úžasem sledujte účinek kouzla Listen and act. Žáci předvádějí příběh a dělají při tom výše popsaná gesta. Listen, act and repeat. Všichni žáci společněopakují a předvádějí příběh. Různé úrovněaktivity Snazší: Žáci opakují příběh zároveňs nahrávkou. Obtížnější: Dva žáci zahrají příběh před tabulí bez pomoci nahrávky. Další žák může hrát roli kocoura. Zbytek třídy napovídá hercům a nakonec jim zatleská. Rozvoj sociálních dovedností: výraz emocí ve hře. Po skončení si žáci česky povídají o tom, co jim hraní her přináší a o zodpovědnosti dětí za to, že nevymýšlejí žerty, které mohou mít vážné důsledky.

20 Listen and colour. Poslouchej a vybarvuj. Cíl: poslech popisu a rozpoznání názvůbarev. Open your books at page seventeen (napište číslo na tabuli). Look at activity five. What can you see? Point and say. Train, boat, doll, plane, skateboard, car, ball, bike (v učebnici ukazujte na jednu hračku po druhé). What colour are they? Žáci se snaží uhádnout, jakou barvu hračky mají. Vyzvěte žáky, aby si na lavici připravili modrou, zelenou, červenou, žlutou, růžovou, oranžovou, hnědou, bílou a černou pastelku. Listen. Žáci poslouchají a každou hračku označí odpovídající barvou. epis nahrávky (T15) Kapitola 3. Str Listen and colour. Poslouchej a vybarvuj. Colour the boat blue. Colour the car green. Colour the train red. Colour the doll yellow. Colour the ball pink. Colour the skateboard orange. Colour the bike brown. Colour the plane black and white. Listen again and check. Žáci znova poslouchají nahrávku a kontrolují správnost barev, kterými označili hračky. Now finish colouring the toys. Žáci vybarvují hračky. Různé úrovněaktivity Snazší: Zkontrolujte správnost barev ještěpřed tím, nežžáci začnou vybarvovat, např. What colour is the ball? Pink. Obtížnější: Po skončení aktivity se žáci ptají a odpovídají ve dvojicích: Žák 1: What colour is the plane? Žák 2: Black and white. Pracovní sešit strana 15 Read, draw and colour. ečti, nakresli a vybarvi. Žáci přečtou popisy předmětů, nakreslí je a vybarví.

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black.

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. 1. Colours (věk 3+) Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. Vybarvi pastelky žlutou, modrou, oranžovou, zelenou,

Více

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková

Více

Programy Vidět a naučit se

Programy Vidět a naučit se Programy Vidět a naučit se Program Vidět a naučit se zahrnuje několik dílčích programů každý z nich se zaměřuje na určitou oblast vývoje. Tři dílčí programy, na nichž právě pracujeme, jsou: Vidět a naučit

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28 Lekce 2 Cíl lekce: Cílem této lekce je, aby se studenti uměli zorientovat pomocí základních pokynů a informací, popř. velmi jednoduše takové pokyny sdělit (viz požadavky Evropského referenčního rámce pro

Více

Část 2. 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům

Část 2. 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům Část 2 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům Přehled aktivit Úroveň Obecná lidská práva Bezpečnost Děti Demokracie Diskr. a xenofobie Globalizace Chudoba Média Mír a násilí Občanství

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte METODIKA 2008 Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte 2008 Výstup řešení projektu: 1F44L/058/050

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu...

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu... 1 obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CO JE RVP A ŠVP... 2 CO JE ESF... 2 CO JE PROJEKT SBOROVNA... 3 Cíle projektu...3 Účastnická skupina...3 Lektorský tým...3 Financování projektu...3 METODA PROJEKTU SBOROVNA...

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Michal Dubec Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu jak zajistit bezpečnost dětí na internetu Podpora projektu: OBSAH A. Jak používat tento balíček s. 4 B. Příručka pro rodiče a vychovatele s. 5 1. Zabezpečením k bezpečnosti 2. Komunikace 3. Šikana na internetu

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více