Téma Číslovky Join Us - Teacher s Book

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma Číslovky 1 12. Join Us - Teacher s Book"

Transkript

1 Téma Číslovky 1 12 Specifické cíle Běžné výrazy užívané v jednoduchých rozhovorech žáci rozumí otázkám, které se týkají osobních informací a dokáží na něodpovědět. Oblasti slovní zásoby osobní věci, škola, třída a číslovky Plnění jednoduchých instrukcí. Číslování a klasifikace předmětů. Výrazy aktivněužívané žáky How are you? I m OK. I m fine. Thank you. one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve Twelve is two plus ten. pencil case, pencils, pens, rubbers, rulers How many? What s your phone number? My phone number is.... butterfly Výrazy k porozumění I m your teacher. Now let s start again. caterpillar apple on your desk / book / pencil case in your bag is eating ehled aktivit Osvojování jednoduchých společenských výrazů. Poslech a říkání číslovek Opakování výrazůpro školní potřeby a jejich počítání. Hra s otázkami zaměřenými na zjišťování množství. Porozumění otázkám zaměřených na zjišťování množství a počítání předmětůve skupině. Poslech telefonních čísel a jejich rozpoznávání. Zjišťování telefonních čísel a jejich sdělování. Poslech instrukcí k řaděčinností a jejich předvedení. Poslech instrukcí k řaděčinností a určení jejich pořadí. Aktivity k upevnění učiva a kontrola toho, co se žáci naučili. Rozvoj sociálních dovedností Spolupráce za účelem dosažení společného cíle (dramatizace). Účast ve skupinových hrách. Budování dobrých vztahůmezi spolužáky při výměnětelefonních čísel.

2 Mezipředmětové vztahy Matematika: nácvik sčítání, určování počtu položek ve skupiněa jejich počítání. Motorické a pohybové dovednosti: poznávání vlastních schopností v motorických a pohybových aktivitách. Materiály Pupil s Book str Pupil s Book Audio CD / Songs CD / Activity Book Audio CD Flashcards Friends: Toby, Pit, Pat, Emma Mike, Magic the cat Activity Book str Portfolio (P) str. 4 Úvodní aktivita Cíl: opakování pozdravůa představování. Hello, everybody. Hello. What s your name? Žák: Susanna. Hello, Susanna. Žák: Hello. Stejným způsobem pokračujte se všemi žáky. Všem žákům připomeňte, jak se loučit na konci každé hodiny. Bye-bye, class! Bye-bye! Listen and point. Speak. Poslouchej a ukazuj. Mluv. Cíl: osvojení jednoduchých společenských výrazů. Rozvoj sociálních dovedností: spolupráce za účelem dosažení společného cíle (dramatizace). esvědčte se, že žáci mají zavřené knihy. Hello. I m (učitelovo jméno). Význam naznačte gesty a výrazem obličeje. I m your teacher. Větu přeložte do češtiny. Hello. How are you? (ukažte na některé dítě) Vysvětlete, co tato otázka znamená v češtiněa že v angličtiněse běžněpoužívá při pozdravech. Je to projev slušnosti, nikoliv zahájení rozhovoru o zdraví toho druhého. Řekněte žákům, že na tuto otázku se odpovídá I m OK / I m fine, thank you. eložte tyto odpovědi do češtiny. edveďte rozhovor se dvěma žáky. How are you? Žák 1: I m OK. Ask me the question (ukažte na druhého žáka a gestem jej vyzvěte, aby se zeptal). Žák 2: How are you? I m fine. Thank you. Open your books at page eight (předveďte). Řekněte žákům, aby se podívali na obrázky, a v češtiněsi s nimi povídejte o tom, co na nich vidí, např. kolik

3 lidí je na obrázku, kde jsou, o čem spolu mluví, atd. Quiet now (dejte si prst na ústa). Listen (přiložte si dlaňk uchu a naznačte poslouchání). ehrajte jednou nahrávku, žáci poslouchají a v učebnici sledují obrázky a rozhovor. epis nahrávky (T07) Kapitola 2. Str Listen and point. Speak. Poslouchej a ukazuj. Mluv. Děti: Hello, I m Miss Martin. I m your teacher. Hello. How are you? Chlapec: I m OK. Chlapec: How are you, Miss Martin? I m fine. Thank you. Listen and point. ehrajte nahrávku znova. Žáci poslouchají a ve svých učebnicích ukazují na lidi, kteří právěmluví. Close your books (předveďte zavírání knihy). Listen and repeat. ehrajte nahrávku ještějednou, tentokrát po částech a se zavřenými knihami, a nechte žáky opakovat. Žáci poslouchají a opakují. Speak. Vyzvěte dva žáky, aby před třídou předvedli rozhovor. Jeden hraje roli učitele a druhý žáka (hraje pouze jeden žák, i kdyžv nahrávce jsou dva). Požádejte je, aby předvedli rozhovor. Je-li to potřeba, napovězte jim v češtině, co mají říkat. Žák 1: Hello. I m Miss Martin. I m your teacher. Žák 2: Hello Žák 1: How are you? Žák 2: I m OK (pauza). And how are you, Miss Martin? Žák 1: I m OK. Thank you. Work in pairs. Podle příkladu, který předvedli dva jejich spolužáci, nacvičují ostatní minirozhovor ve dvojicích. Potom si vymění role a rozhovor opakují. Různé úrovněaktivity Snazší: Žáci udělají pouze část Listen and repeat. Obtížnější: Žáci personifikují rozhovor. Uvedou své vlastní jméno a dodají I m your friend. Jsem tvůj kamarád. Pracovní sešit strana 8 Read and colour. Čti a vybarvi. Žáci si přečtou text a vybarvují podle něj školní potřeby.

4 TPR aktivity V těchto aktivitách žáci opakují a učí se číslovky Podle úrovnětřídy žáci buďčísla rovnou říkají, nebo je opakují po učiteli. Pro kontrolu zopakujte správněkaždé číslo. Look and say and repeat. Napište na tabuli číslovky One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Každému dítěti přidělte jedno číslo. Řekněte nějaké číslo, např. eleven. Žáci s číslem jedenáct vstanou, vytleskávají rytmus a počítají one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Stejněpokračujte i s ostatními čísly Find a friend. Řekněte číslo, např. eight. Každý žák s číslem osm vyhledá spolužáka se stejným číslem, pak se všichni postaví do řady před tabuli. (V řaděmohou být 2/3/4 žáci s týmžčíslem, záleží to na počtu žákůve třídě). S každým dalším vyvolaným číslem řada před tabulí poroste. Žáci by se měli stavět v pořadí od 1do 12. Sit down. Žáci se vrátí na svá místa. Say. Ukazujte na číslovky napsané na tabuli, a to buďna přeskáčku, nebo ve správném pořadí. Například: pozpátku od 12 do 1, sudá čísla, lichá čísla, násobky 3 atd. Žáci čísla říkají. Listen and say the chant. Poslouchej a říkej říkanku. Cíl: opakování/osvojení číslovek Rozvoj sociálních dovedností: účast ve skupinových aktivitách převzatých z odlišných kultur. Mezipředmětové vztahy Matematika: procvičování sčítání. Open your books at page nine (předveďte). Look at activity two. Look. Řekněte žákům, aby se podívali na obrázek, a v češtiněsi s nimi povídejte o tom, co se tam děje. Na obrázku děti hrají hru, ve které počítají, aby zjistily, kdo je to. Děti vytvoří kruh, jedno z nich počítá od 1 do 12 a postupněukazuje na jednotlivé děti v kruhu. Na koho připadne 12, opouští kruh. To se opakuje, ažzbude pouze jedno dítě. Tento žák je to a musí dát fant. Listen (přiložte dlaňk uchu a naznačte poslouchání). Řekněte žákům, aby poslouchali a v učebnici ukazovali na slovy napsaná čísla, pak pusťte nahrávku. epis nahrávky (T08) Kapitola 2. Str Listen and say the chant. One, two, three. Poslouchej a říkej říkanku. Jedna, dva, tři. One, two, three, four, five, six, seven,

5 eight, nine, ten and now eleven. Twelve is two plus ten. Now let s start again. Twelve is two plus ten. Napište na tabuli součet 12 = Jsou-li žáci zvyklí psát = 12, napište sčítání slovy, tj. two plus ten is twelve, a přečtěte je nahlas. Vysvětlete, že dítěv říkance říká číslo 12 a sčítání s výsledkem 12. What does Let s start again mean? eložte do češtiny Začínáme znova. Close your books. Let s start again. Vyzvěte žáky, aby si zavřeli učebnice, říkali říkanku bez pomoci nahrávky a počítali si při tom na prstech. Všichni žáci počítají najednou, říkají říkanku s vámi a dělají to, co vy. Listen and count. ehrajte znova nahrávku, žáci mají učebnice stále zavřené. Žáci říkají číslovky společněs nahrávkou. Opakujte tak dlouho, dokud žáci nezískají jistotu. Now play the game. Rozdělte třídu do skupin, asi tak po šesti. Každá skupina utvoří malý kruh. V každé skupiněstojí jedno z dětí uprostřed, počítá a ukazuje na děti v kruhu. Ostatní počítají s ním. Na koho připadne číslo 12, opustí kruh. To pokračuje tak dlouho, ažzbude jenom jedno dítě. Tento žák je to a musí dát fant. Různé úrovněaktivity Snazší: i hře pusťte nahrávku. Obtížnější: Žáci říkají při hře říkanku zpaměti. Nakonec si vytváří své vlastní varianty hry (i kdyžse nerýmuje se slovem again!). Např.twelve is six plus six / three plus nine / five plus seven. Read and colour the frames. ečti a vybarvi rámečky. Cíl: opakování/osvojení názvůškolních potřeb a jejich počítání. Naučte žáky nové slovíčko ruler pravítko. Použijte k tomu skutečné pravítko nebo obrázek na tabuli. Open your books at page nine (předveďte). Look at activity three. Look and say (ukazujte v učebnici na jeden předmět po druhém). Žáci říkají slovní spojení. Žák 1: Two pens. Žák 2: Five rulers. Žák 3: One pencil case. Žák 4: Four pencils. Žák 5: Three rubbers. Pokračujte tak dlouho, ažse celá třída vystřídá. Colour the frames (ukažte na rámečky okolo slov). Žáci vybarví všechny rámečky barvami, které mají dané předměty. Různé úrovněaktivity Snazší: ed tím, nežzačnou vybarvovat, spojí žáci čarou rámeček a odpovídající předměty. Obtížnější: Po ukončení aktivity říkají žáci nahlas slovní spojení v číselném pořadí, např: one pencil case, two pens, three rubbers, four pencils, five rulers. i čtení mohou přidat i barvy, např.one yellow pencil case, two blue pens.

6 Pracovní sešit strana 9 Write. Napiš. Žáci píší slova pod obrázky školních potřeb. bag book pencil pencil case pen rubber ruler Pracovní sešit strana 59 Play Happy Families. Zahrajte si kvarteta. Řekněte žákům, aby si na str. 59 vystřihli kartičky. Potom jim vysvětlete pravidla hry. Žáci pracují ve skupinách po 3 až4. Všechny své kartičky dají dohromady. Cílem hry je posbírat všechny stejné kartičky - kvarteto, (tašky, penály, pera nebo knihy). Kartičky se zamíchají a každý z hráčůdostane 4. Zbytek je na hromádce uprostřed. Hráči se střídají a ptají se jeden druhého, má-li kartičku, kterou potřebují, např. Žák 1: Anna, have you got a red pen? Žák 2: No, I haven t. Žák 2: Sara, have you got a blue book? Žák 3: Yes, here you are. Jestliže je odpověď Yes, hráčmusí dát kartičku tomu, kdo o ní požádal. Hra končí, kdyžněkterý z hráčů získá kvarteto čtyřkartiček v různých barvách, např. červenou tašku, modrou tašku, zelenou tašku a žlutou tašku. Play the game. Zahrajte si hru. Cíl: porozumění otázkám zaměřeným na množství a odpovědi na ně. Mezipředmětové vztahy Motorické a pohybové dovednosti: poznávání vlastních schopností v motorických a pohybových aktivitách. Open your books at page ten (předveďte). Look at activity four. Look. Řekněte dětem, aby si prohlédli fotografie, a povídejte si s nimi o tom, co děti na nich dělají. (Hrají hru, ve které hádají čísla. Jedno dítěpřiloží tři prsty na záda spolužáka a zeptá se How many? Spolužák musí uhádnout číslo a říci jej anglicky). TPR aktivita Vyzvěte jedno dítěk tabuli a společněpředveďte hru. How many? (přiložte na záda dítěte například čtyři prsty). Žák: Three? No, try again. Žák: Four! Yes.

7 Play in pairs. Žáci utvoří dvojice a hrají hru. Potom si vymění role. Count and write the numbers. Počítej a napiščísla. Cíl: porozumění otázkám na množství a odpovědi na ně. Mezipředmětové vztahy Matematika: určení počtu položek ve skupiněa jejich počítání. Open your books at page ten (předveďte). Look at activity five. Look. How many red bags? Let s count. One, two, three, four, five (žáci počítají nahlas společněs učitelem). Write five. Five (red bags). Eight (orange pencils). Twelve (blue and yellow rubbers). Eleven (pink and green pens). Různé úrovněaktivity Snazší: Žáci píši číslovky číslicemi. Obtížnější: Žáci píší číslovky slovy. Pracovní sešit strana 10 Listen and write. Poslouchej a napiš. Žáci poslouchají popisy školních tašek a označí každou jménem dítěte. epis nahrávky (T05) Kapitola 2. Str Listen and write. Poslouchej a napiš. Hi! I m Betty. In my bag, there are three red pencils, two blue and orange rubbers, three red books and there is a pink and green pencil case. Hi! I m Josh. In my bag, there are three red pencils, two blue and orange rubbers, two red books. There s also a blue and green pencil case in my bag. Hi! My name s Annabel. In my bag, there are three red pencils, two blue and orange rubbers, three red books and there is a red and blue pencil case. Hi! I m Ben. In my bag, there s a blue and green pencil case and a blue rubber. There are three red pencils and two red books. Josh, Annabel Betty, Ben

8 Listen and write the numbers. Poslouchej a napiščísla. Cíl: poslech telefonních čísel a jejich rozpoznání. Mezipředmětové vztahy Rozvoj sociálních dovedností: budování dobrých vztahůse spolužáky při vzájemné výměně telefonních čísel. Open your books at page eleven (předveďte). Řekněte žákům, aby si prohlédli obrázek. Zeptejte se jich, co Toby hledá (telefonní čísla). Quiet now (dejte si prst na ústa). Listen (přiložte si dlaňk uchu a naznačte poslouchání). Pusťte nahrávku, děti se při tom dívají na obrázky. epis nahrávky (T09) Kapitola 2. Str Listen and write the numbers. Poslouchej a napiščísla. Toby: Alice: Toby: Mary: Toby: John: What s your phone number, Alice? Five two one six eight nine. Five two one six eight nine. And what s your phone number, Mary? Three four seven eight two seven. Three four seven eight two seven. What s your phone number, John? Two six nine seven four three. Two six nine seven four three. Listen and write. ehrajte nahrávku ještějednou. Po každém telefonním čísle ji zastavte a dejte žákům čas na zapsání čísla. Listen and check. ehrajte znova nahrávku a žáci si zkontrolují odpovědi. Alice: Mary: John: Listen and repeat. Pusťte naposledy nahrávku, po každém telefonním čísle ji zastavte a nechte žáky číslo zopakovat. Write your phone number (ukažte místo na stránce, kam mají číslo napsat). Žáci píší čísla tužkou. Pokud si číslo nepamatují, mohou si ho vymyslet. Doma si ho pak zkontrolují a napíší perem. Work in pairs. Ask and answer. edveďte aktivitu s jedním žákem. What s your phone number? Žák: My phone number is... Žáci pracují ve dvojicích. Sledujte průběh aktivity a kontrolujte, zda žáci říkají správněčísla, která si zapsali.

9 Pracovní sešit strana 11 Find 12 numbers. Najdi 12 čísel. Žáci vyhledají čísla a zakroužkují je. Match. iřaď. Žáci přiřazují bubliny a tvoří minirozhovory. What s your phone number? What s your name? I m Linda. How are you? I m fine. Thank you. Pracovní sešit strana 12 Match. iřaď. Žáci čtou telefonní čísla a přiřazují je k číslům. My phone number is five seven eight three four. My phone number is eight three nine four seven. My phone number is five seven nine four one. My phone number is five seven three four eight. My phone number is seven three four one nine. My phone number is five seven six three four

10 Listen and mime. Poslouchej a předveď. Cíl: poslech pokynůk řaděčinností a jejich předvedení. Mezipředmětové vztahy Motorické a pohybové dovednosti: poznávání vlastních schopností v motorických a pohybových aktivitách. TPR aktivita V této aktivitěse prezentují předložky on a in. Každý žák si připraví na lavici knihu, penál a školní tašku s jablkem uvnitř. Pokud někdo nemá jablko, může si udělat kouli z papíru a dát si ji do tašky. Let s imagine. Řekněte žákům, aťsi představí, že se k jablku v jejich tašce chce dostat housenka. Na tabuli nakreslete housenku a jablko, pod obrázky napište slova caterpillar a apple a zřetelněje vyslovte. Quiet now (dejte si prst na ústa). Listen and look. (přiložte si dlaňk uchu a naznačte poslouchání, ukažte si také na oči a naznačte, že se mají žáci dívat). Žáci mají knihy zavřené. Pusťte nahrávku a předvádějte činnosti s předměty (viz níže), které jsou připraveny na vašem stole. epis nahrávky (T10) Kapitola 2. Str Listen and mime. Poslouchej a předveď. SLOVA A caterpillar is on your desk. Now it s on your book. Now it s on your pencil case. Now it s in your bag. Look in your bag. The caterpillar is in your apple. ČINNOSTI Pohybujte dvěma prsty po stole, jako kdyžleze housenka. Lezte prsty po knize. ejděte prsty na penál. Vlezte prsty do tašky. Podívejte se do tašky. edstírejte, že koušete jablko. Listen and do. Ještějednou přehrajte nahrávku a předveďte, co mají žáci dělat. Žáci mají knihy stále zavřené, sledují vás a napodobují, co děláte vy. Listen, do and say. Znova přehrajte nahrávku, předvádějte a zároveňříkejte text. Žáci napodobují činnosti a při tom říkají text. Tuto fázi opakujte několikrát. Open your books at page twelve (předveďte). Listen and look (přiložte si dlaňk uchu a naznačte poslouchání, ukažte si na oči a naznačte, že se mají žáci dívat). Žáci poslouchají naposledy nahrávku a sledují obrázky v učebnici. Now look and say. Žáci se střídají v popisu obrázků. i popisu dodržujte pořadí obrázkův učebnici, které také souhlasí s popisem na nahrávce. Zachováte tak logické řazení příběhu.

11 Různé úrovněaktivity Snazší: Během všech fází aktivity předvádějte jak výslovnost, tak činnosti. Obtížnější: Žáci vyprávějí a předvádějí příběh samostatněbez vaší pomoci. Listen and write the numbers. Poslouchej a napiščísla. Cíl: poslech a určení pořadí činností. Open your books at page twelve (předveďte). Look at activity eight. Vysvětlete žákům, že uslyší pokyny ke stejným činnostem, ale v jiném pořadí nežv učebnici. Listen and point. Žáci poslouchají a během poslechu ukazují na odpovídající obrázky v učebnici. i dalším poslechu zapisují do rámečkůsprávná čísla. epis nahrávky (T11) Kapitola 2. str Listen and write the numbers. Poslouchej a napiščísla. One: Look in your bag. Two: Now it s on your book. Three: Now it s on your pencil case. Four: A caterpillar is on your desk. Five: Now it s in your bag. Six: The caterpillar is in your apple. Listen and write the numbers. Pusťte nahrávku ještějednou a po každé větěji zastavte. Žáci zapisují čísla. Listen and check. Pro kontrolu odpovědí pusťte nahrávku ještějednou. Zleva doprava: 4, 2, 3, 5, 1, 6. Check your English! Vyzkoušej si svou angličtinu! Look and write. Dívej se a piš. Open your books at page thirteen (předveďte). Napište číslo na tabuli. ipomeňte žákům, co znamená v češtině Check your English!. Look at activity one. Look and write. Žáci zapisují do vyznačených řádkůnázvy předmětů. bag, book, pencil, rubber, pencil case, pen

12 Read and tick. ečti a označ. Teacher: Look at activity two. Read Toby s phone number. Tick the correct number. Žáci přečtou telefonní číslo Tobyho a vyberou odpovídající číslo. Odpověď Self-evaluation My progress Sebehodnocení Co jsem se naučil Česky řekněte žákům, aby si vybarvili knížku, o které si myslí, že nejlépe odpovídá jejich hodnocení vlastní práce v této kapitole. Tipy, jak postupovat, najdete na str. 25 na konci kapitoly 1. Pracovní sešit strana 13 Write. Napiš. Žáci vybírají věty v horní části stránky a doplňují jimi rozhovor. Děvče: Hello. John: Hi. Děvče: What s your name? John: John. Děvče: How are you? John: I m fine. Thank you. John: What s your phone number. Děvče: Portfolio (page 4) Vyzvěte žáky, aby si vyplnili Portfolio na straně4 a sami si zhodnotili, co se v kapitole naučili, a potom aby si nakreslili a vybarvili některé školní předměty. Slovíčka V této chvíli upozorněte žáky na seznam slovíček z této kapitoly vzadu v učebnici. Na straně26 v knize pro učitele najdete různé nápady, jak využívat tato slovíčka při výuce.

13 Téma Barvy Specifické cíle Běžné výrazy užívané k jednoduchým rozhovorům včetněotázek a instrukcí. Oblasti slovní zásoby barvy a předměty denní potřeby (hračky). Porozumění jednoduchým instrukcím a jejich plnění. Výrazy aktivněpoužívané žáky orange, green, blue, pink, yellow, red, black, white, brown car, train, ball, doll, plane, bike, skateboard, boat Take a ball. Throw the ball to your friend. Listen. Look up. The ball comes back. Ouch! My favourite book is Výrazy k porozumění the lovely butterfly milk king and queen ehled aktivit Poslech devíti barev a jejich určování. Opakování číslovek 1 9. Čtení názvůbarev a určování odpovídajících obrázků. Procvičování názvůbarev v písničce. Poslech ilustrovaného příběhu a porozumění příběhu s pomocí obrázků. Poslech popisůvěcí a určování názvůbarev. Poslech instrukcí k řaděčinností a jejich plnění. Poslech instrukcí k řaděčinností a určování jejich pořadí. Aktivity k upevnění učiva a kontrola toho, co se žáci naučili. iřazování krátkých popisůknížek k obrázkům na jejich obálkách. Rozvoj sociálních dovedností Spolupráce za účelem dosažení společného cíle (dramatizace). Výraz emocí ve hře. Diskuse o přínosu hraní her a o zodpovědnosti dětí za to, že nevymýšlejí žerty, které mohou mít vážné důsledky. Mezipředmětové vztahy Hudební výchova: rozpoznávání rytmu a jeho napodobení. Výtvarná výchova: uvědomění si logické návaznosti řady obrázků. Motorické a pohybové dovednosti: rozvoj výrazových prostředkůřeči těla. Kultura: diskuse o knihovnách a oblíbených knížkách.

14 Materiály Pupil s Book str Pupil s Book Audio CD / Songs CD / Activity Book Audio CD / Video Flashcards Colours: black, white, brown, orange, green, blue, pink, yellow, red Flashcard Animals: butterfly Flashcards Friends: Pit, Pat, Toby Activity Book str Portfolio str. 5 Listen, point and repeat. Poslouchej, ukazuj a opakuj. Cíl: poslech a určení devíti barev, opakování číslovek 1 9. Look. What colour is it? Ukazujte po jednom obrázky barev (nebo malé obrázky vystřižené ze str. 67), které žáci znají z modulu 1 nebo z úrovněstarter. Orange. Green. Blue. Pink. Yellow. Red. Naučte žáky tři nové barvy black, white, brown ukazujte na různé věci ve třídě, které mají tyto barvy. Potom připevněte obrázky na tabuli. Pozvěte devět žákůk tabuli a každému z nich přidělte jednu barvu. Listen and point. Říkejte názvy barev ve stejném pořadí jako obrázky na tabuli. Žák, který uslyší svou barvu, ukáže na odpovídající obrázek Listen and point. Říkejte názvy barev v jiném pořadí. Žák, který uslyší svou barvu, ukáže na odpovídající obrázek. Stejným způsobem pokračujte s ostatními žáky, dokud se všichni nevystřídají. Open your books at page fourteen (napište číslici na tabuli). Look at activity one. Listen and point. Pusťte nahrávku. Žáci poslouchají a podle nahrávky ukazují na barevná autíčka. epis nahrávky (T12) Kapitola 3. str Listen, point and repeat. Poslouchej, ukazuj a opakuj. Car number one is orange. Car number two is green. Car number three is black. Car number four is blue. Car number five is pink. Car number six is brown. Car number seven is yellow. Car number eight is white. Car number nine is red. Listen, point and repeat. ehrajte nahrávku znova. Po každé větěji zastavte a nechte ji žáky zopakovat. Opakujte tak dlouho, dokud žáci nezískají jistotu

15 Různé úrovněaktivity Snazší: i prezentaci barev dejte každé barvějedno číslo. Např. one blue, two yellow, three red, four pink, five green, six orange, seven brown, eight white, nine black. Obtížnější: Udělejte některou z následujících TPR aktivit. TPR aktivity V těchto aktivitách se opakují / procvičují barvy. Listen and do. Rozdělte třídu na devět skupin a každé skupiněpřidělte jednu barvu. Listen and stand up. Vysvětlete žákům, že všichni ve skupiněvstanou, jakmile uslyší barvu skupiny. ehrajte znova nahrávku. Žáci podle zadaných instrukcí vstávají a zůstávají stát. Nakonec stojí všichni. Listen and sit down. Pusťte nahrávku znova. Jakmile žáci uslyší svou barvu, posadí se. Listen and wave. Pusťte nahrávku znova. Jakmile žáci uslyší svou barvu, zamávají. Listen and say out loud. Pusťte nahrávku znova. Jakmile žáci uslyší na nahrávce svou barvu, řeknou ji nahlas. Touch something brown. Dotkni se něčeho hnědého. Let s play a game. Zadejte instrukci Touch something brown. V češtiněžákům vysvětlete, že mají chodit po tříděa dotknout se hnědého předmětu, např.lavice, stolu, dveří. Ažpředmět najdou a dotknou se ho, tak nahlas řeknou slovo brown. Stejným způsobem vystřídejte všechny barvy. Read and write the numbers. Čti a napiščíslice. Cíl: určování barev, čtení názvůbarev, určování odpovídajících obrázků. Look and say. ipevněte obrázky barev na tabuli a vyzvěte žáky, aby říkali názvy barev. Now look at activity two. Look at the example. Look. Number 4: Is it a blue car? Yes, it is. Number four is a blue car. Now read the word and find the number. Žáci zapisují do kroužkůčísla autíček. Let s check. What number is yellow (or the yellow car)? Number seven. Stejným způsobem zkontrolujte všechny odpovědi. Další kontrolu proveďte tak, že uděláte cvičení obráceně. What s number 7? Yellow (or the yellow car). Pokračujte stejným způsobem se všemi čísly. 4. blue 5. pink 6. brown 9. red 2. green 3. black 1. orange 7. yellow 8. white

16 Paměťová hra Žáci pracují ve dvojicích. Pozorněsi prohlédnou stránku. Po chvíli žák A zavře učebnici a žák B se ptá What s number five? Žák A odpovídá (zpaměti) The pink car. Po pěti ažšesti otázkách si vymění role. Kartičky s barvami Open your books at page sixty-seven. What are the colours? Write the words. Žáci si vystřihnou kartičky s barvami a na jejich zadní stranu napíší název barvy. Řekněte žákům, aby si položili kartičky na lavice barvou nahoru. Point to the pink flashcard. Žáci poslouchají a plní instrukce. Rozdělte třídu do dvojic. Test your partner. Žáci říkají jeden druhému, aby ukázal určitou barvu. Pro kontrolu společněobracejí kartičky. Různé úrovněaktivity Snazší: Názvy barev na zadní stranu obrázkůopisují žáci ze strany 14. Obtížnější: Žáci píší názvy barev zpaměti. Listen and sing. The butterfly. Poslouchej a zazpívej písničku. Motýl. Cíl: procvičování názvůbarev v písničce. Mezipředmětové vztahy Hudební výchova: rozpoznání rytmu a jeho napodobení. (Pozn. překl. Chyba tisku. Text, který je na tomto místěv Join Us for English - Teacher s Book, sem nepatří.) Look. Zvedněte obrázek Tobyho a zeptejte se Who s this? Toby. Look. Zvedněte obrázek motýla a zaptejte se What s this? The English word for motýl is butterfly. Butterfly. Open your books at page fifteen (napište číslo na tabuli). Look at activity three. Řekněte žákům, aby se prohlédli obrázky a česky řekli, co se tam děje. (Toby honí motýla a chtěl by, aby si mu sedl na tlapku.) Řekněte žákům, aby popsali barvu motýla. Listen to the song The butterfly. Point to the correct butterfly. Pusťte nahrávku písničky. Podle barev, které slyší, ukazují žáci na jednotlivé obrázky.

17 epis nahrávky (T13) - CD Songs (T06 07) Kapitola 3. Str Listen and sing. The butterfly. Poslouchej a zazpívej písničku. Motýl. Look at the butterfly, The lovely butterfly. Hello, hello, hello. Look at the butterfly, The lovely butterfly. Hello, hello, hello. It s black and white, It s pink and blue. It s brown and orange too. It s black and white, It s pink and blue. It s brown and orange too. Oh, little butterfly, My little butterfly, Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Oh, little butterfly, My little butterfly, Bye-bye, bye-bye, bye-bye. What does lovely butterfly mean? What does little butterfly mean? Žáci vám odpoví v češtině. Let s listen again. Pusťte znova nahrávku. Vyzvěte žáky, aby se ke zpěvu přidali. Různé úrovněaktivity Snazší: i zpěvu žáci sledují obrázky v učebnici. Obtížnější: Žáci mají při zpěvu zavřené učebnice a obrázky si představují. Video Oznamte žákům, že budou sledovat video, kde uvidí slova písničky a uslyší hudební doprovod. Jejich úkolem je zpívat s hudbou. Look and sing. Pusťte video a vytleskáváním pomáhejte žákům udržet rytmus, zpívejte s nimi. TPR aktivita idělte jednotlivým žákům role a předveďte jim, co mají dělat. Rozdělte žáky do tří kruhůuprostřed třídy. Kruh 1 jsou černobílí motýli, kruh 2 jsou růžovomodří motýli, kruh 3 jsou hnědooranžoví motýli. Pusťte nahrávku, žáci zpívají a dělají následující činnosti. První sloku zpívají všichni žáci dohromady a v kruzích chodí jedním směrem. i druhé sloce se otočí a chodí v opačném směru.

18 Kruh 1: Potom žáci v kruhu 1 zazpívají It s black and white a dvakrát poskočí na místě. Kruh 2: Žáci ve druhém kruhu se otáčejí dokola a zpívají It s pink and blue. Kruh 3: Žáci ve třetí skupiněse předkloní a zpívají It s brown and orange too. i zpěvu předposlední sloky se všichni žáci seběhnou doprostřed kruhu. i poslední sloce se pak vrátí na svá původní místa. Pracovní sešit strana 14 Listen to the poem. Colour. Poslouchej básničku. Vybarvuj. Žáci poslouchají básničku, sledují text a vybarvují hračky. epis nahrávky (T06) a odpovědi. Kapitola 3. Str Listen to the poem. Colour. Poslouchej básničku. Vybarvuj. I like my black bike, My yellow ball, My green boat, My brown train And my orange plane. Listen and stick (page 73) Magic milk. Poslouchej a nalepuj (str.73) Kouzelné mléko. Cíl: porozumění kreslenému příběhu za pomoci obrázkůa poslechu. Rozvoj sociálních dovedností: spolupráce za účelem dosažení společného cíle (dramatizace rolí). Mezipředmětové vztahy Výtvarná výchova: rozpoznání logické návaznosti řady obrázků. ipomeňte žákům, kdo jsou jednotlivé postavy. Who s this? Ukažte obrázek Pita. Pit. To samé udělejte s obrázky Pata a Tobyho. Open your books at page sixteen (napište číslo na tabuli). Look. What colour is the milk? White, blue, green. Look and imagine. Řekněte žákům, aby si prohlédli obrázky a představili si, co se tam děje. (Pit a Pat pomocí kouzelnické hůlky mění barvu mléka. Magic pije rozlité mléko.) Zeptejte se žáků, co si myslí, že se stane s kocourem Magic. Find the last picture. Řekněte žákům, aby na straně73 našli poslední část příběhu a nalepili obrázek do prázdného místa na konci. (Magic je modrý a zelený jako mléko, které vypil.) Close your books. Quiet now. Listen to the story. Pusťte nahrávku. Žáci poslouchají se zavřenými knihami.

19 epis nahrávky (T14) Kapitola 3. Str Listen and stick. Magic milk. Poslouchej a nalepuj. Kouzelné mléko. Pit: Pat: Pit Pat: Pit: Pat Pit: Pat: Izzy, wizzy, woo. Colour the milk blue. My milk! It s blue. Hee! Hee! Hee! Izzy, wizzy, King and Queen. Colour the milk green. My milk! It s green! Hee! Hee! Hee! Look at Magic! Oh,no! Open your books at page sixteen (napište na tabuli číslo). Listen and point. Pusťte znova nahrávku. Žáci poslouchají a podle textu, který slyší, ukazují na jednotlivé obrázky. Listen and look. ehrajte nahrávku a předveďte gesta potřebná k dramatizaci rolí, např. 1. předveďte mávnutí kouzelnou hůlkou nad sklenicí nebo nádobou 2. zachechtejte se 3. mávněte znova kouzelnou hůlkou 4. zachechtejte se 5. předstírejte, že jste převrátili sklenici a že utíkáte pryč 6. s úžasem sledujte účinek kouzla Listen and act. Žáci předvádějí příběh a dělají při tom výše popsaná gesta. Listen, act and repeat. Všichni žáci společněopakují a předvádějí příběh. Různé úrovněaktivity Snazší: Žáci opakují příběh zároveňs nahrávkou. Obtížnější: Dva žáci zahrají příběh před tabulí bez pomoci nahrávky. Další žák může hrát roli kocoura. Zbytek třídy napovídá hercům a nakonec jim zatleská. Rozvoj sociálních dovedností: výraz emocí ve hře. Po skončení si žáci česky povídají o tom, co jim hraní her přináší a o zodpovědnosti dětí za to, že nevymýšlejí žerty, které mohou mít vážné důsledky.

20 Listen and colour. Poslouchej a vybarvuj. Cíl: poslech popisu a rozpoznání názvůbarev. Open your books at page seventeen (napište číslo na tabuli). Look at activity five. What can you see? Point and say. Train, boat, doll, plane, skateboard, car, ball, bike (v učebnici ukazujte na jednu hračku po druhé). What colour are they? Žáci se snaží uhádnout, jakou barvu hračky mají. Vyzvěte žáky, aby si na lavici připravili modrou, zelenou, červenou, žlutou, růžovou, oranžovou, hnědou, bílou a černou pastelku. Listen. Žáci poslouchají a každou hračku označí odpovídající barvou. epis nahrávky (T15) Kapitola 3. Str Listen and colour. Poslouchej a vybarvuj. Colour the boat blue. Colour the car green. Colour the train red. Colour the doll yellow. Colour the ball pink. Colour the skateboard orange. Colour the bike brown. Colour the plane black and white. Listen again and check. Žáci znova poslouchají nahrávku a kontrolují správnost barev, kterými označili hračky. Now finish colouring the toys. Žáci vybarvují hračky. Různé úrovněaktivity Snazší: Zkontrolujte správnost barev ještěpřed tím, nežžáci začnou vybarvovat, např. What colour is the ball? Pink. Obtížnější: Po skončení aktivity se žáci ptají a odpovídají ve dvojicích: Žák 1: What colour is the plane? Žák 2: Black and white. Pracovní sešit strana 15 Read, draw and colour. ečti, nakresli a vybarvi. Žáci přečtou popisy předmětů, nakreslí je a vybarví.

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY)

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) a teacher = učitel, učitelka a map = mapa a blackboard = tabule a door = dveře a picture = obraz a window = okno a radio = rozhlas a clock = hodiny

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

AJ - Angličtina pro začátečníky

AJ - Angličtina pro začátečníky AJ - Angličtina pro začátečníky KAPITOLA: 1, LEKCE:1 METODICKÁ PŘÍPRAVA ONLINE jazyky angličtina pro samouky, s.r.o., info@onlinejazyky OSNOVA ČAS TÉMATA POPIS ČINNOSTI POMŮCKY ŠKOLA ŠKOLA 2 LIDÉ POZDRAVY

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: TEMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Čísla a hodiny Jazyk a jazyková komunikace Anglický

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black.

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. 1. Colours (věk 3+) Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. Vybarvi pastelky žlutou, modrou, oranžovou, zelenou,

Více

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours Anglický jazyk Ročník: 3 Téma: What is this? It is a (an). Colours Vzdělávací cíl: Procvičování otázek a odpovědí, členů a,an Slovní zásoba barvy Nácvik psaní anglických slov Výchovný cíl: Barevný svět

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

VY_22_INOVACE_ANJ1_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

VY_22_INOVACE_ANJ1_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_22_INOVACE_ANJ1_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku

Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku Mgr. Borovcová Martina Zaměření a cíle: Tato hodina anglického jazyka má několik hlavních úkolů. 1. Zopakovat slovní zásobu pomocí výukového programu

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ VY_22_INOVACE_AJC1_11_3B Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Žáci si uvědomí a zopakují známá slova

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Anglický jazyk I. stupeň, 1. období - 3. ročník

Anglický jazyk I. stupeň, 1. období - 3. ročník - 1 - Anglický jazyk I. stupeň, 1. období - 3. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozezná základní fonetické znaky známá slova

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Bydlení a každodenní život, denní režim

Bydlení a každodenní život, denní režim Bydlení a každodenní život, denní režim Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034

Více

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 Obsah Obsah... 1 VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 A) Básnička s pohybem - ČJ - Človíček... 4 B) Aktivita - Miminko... 4 C) Tvorba s dětmi

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

Obsah. E) English - Wind the bobbin up... 12 7. LEDNA "MRZNE AŽ PRAŠTÍ" - SNÍH... 13

Obsah. E) English - Wind the bobbin up... 12 7. LEDNA MRZNE AŽ PRAŠTÍ - SNÍH... 13 Obsah Obsah... 1 V. MRZNE AŽ PRAŠTÍ - LEDEN... 5 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 5 Nákup pro výtvarnou činnost:... 5 5. LEDNA "MRZNE AŽ PRAŠTÍ" - MRÁZ... 6 A) Básnička s pohybem - ČJ - Malíř Mráz...

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2- AJ-I-I- 1-4.r.

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2- AJ-I-I- 1-4.r. 1-4.r. Časování sloves Milena Kelly English 4 /učebnice + pracovní sešit/4.roč. 2-4.r. 3-4.r. 4-4.r. 5-4.r. 6-5.r. Osobní a přivlastňovací zájmena Čísla 20-100 Čísla 20-100 Předložky - in, to Lidské tělo

Více

Anglický jazyk - 3. ročník

Anglický jazyk - 3. ročník Anglický jazyk - 3. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává náš mateřský jazyk s angličtinou, rozeznává pojmy mateřský a cizí jazyk seznámí se s výslovností a zeměmi, kde se mluví anglicky dokáže

Více

Příprava na vyučování

Příprava na vyučování Příprava na vyučování A, Úvod Ve své přípravě jsem zpracovala návod ke hře Pyramida pro procvičování a rozšiřování slovní zásoby v anglickém jazyce na 1.stupni ZŠ (možno použít i pro 2.stupeň). Úkol vede

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.)

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.) Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Třída: III.(4., 5.) Základní škola, Mateřská

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Anglický jazyk 4. B 2014/2015

Anglický jazyk 4. B 2014/2015 Info ze dne 22. září 2014 Anglický jazyk 4. B 2014/2015 V letošním školním roce by jednu hodinu angličtiny Vašich dětí měl vést rodilý mluvčí. Pro jednu skupinu to bude v pondělí, pro druhou ve čtvrtek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

A JOB APPLICATION- 1D

A JOB APPLICATION- 1D A JOB APPLICATION- 1D VY_22_INOVACE_12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A JOB APPLICATION- 1D 1/ Read the letter 49 Ruskin Road BG6 4HR 18 September

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN...2

II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN...2 Obsah Obsah...1 II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN...2 Nákup věcí pro výtvarnou činnost:... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 13. ŘÍJNA "SLADKÁ SKLIZEŇ"... 2 - ZVÍŘATA, ČÍSLOVKY 1-10, VELKÝ A MALÝ... 2 A)

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 - slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Přehledvzdělávacích materiálů

Přehledvzdělávacích materiálů Přehledvzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými materiály

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více