Téma Číslovky Join Us - Teacher s Book

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma Číslovky 1 12. Join Us - Teacher s Book"

Transkript

1 Téma Číslovky 1 12 Specifické cíle Běžné výrazy užívané v jednoduchých rozhovorech žáci rozumí otázkám, které se týkají osobních informací a dokáží na něodpovědět. Oblasti slovní zásoby osobní věci, škola, třída a číslovky Plnění jednoduchých instrukcí. Číslování a klasifikace předmětů. Výrazy aktivněužívané žáky How are you? I m OK. I m fine. Thank you. one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve Twelve is two plus ten. pencil case, pencils, pens, rubbers, rulers How many? What s your phone number? My phone number is.... butterfly Výrazy k porozumění I m your teacher. Now let s start again. caterpillar apple on your desk / book / pencil case in your bag is eating ehled aktivit Osvojování jednoduchých společenských výrazů. Poslech a říkání číslovek Opakování výrazůpro školní potřeby a jejich počítání. Hra s otázkami zaměřenými na zjišťování množství. Porozumění otázkám zaměřených na zjišťování množství a počítání předmětůve skupině. Poslech telefonních čísel a jejich rozpoznávání. Zjišťování telefonních čísel a jejich sdělování. Poslech instrukcí k řaděčinností a jejich předvedení. Poslech instrukcí k řaděčinností a určení jejich pořadí. Aktivity k upevnění učiva a kontrola toho, co se žáci naučili. Rozvoj sociálních dovedností Spolupráce za účelem dosažení společného cíle (dramatizace). Účast ve skupinových hrách. Budování dobrých vztahůmezi spolužáky při výměnětelefonních čísel.

2 Mezipředmětové vztahy Matematika: nácvik sčítání, určování počtu položek ve skupiněa jejich počítání. Motorické a pohybové dovednosti: poznávání vlastních schopností v motorických a pohybových aktivitách. Materiály Pupil s Book str Pupil s Book Audio CD / Songs CD / Activity Book Audio CD Flashcards Friends: Toby, Pit, Pat, Emma Mike, Magic the cat Activity Book str Portfolio (P) str. 4 Úvodní aktivita Cíl: opakování pozdravůa představování. Hello, everybody. Hello. What s your name? Žák: Susanna. Hello, Susanna. Žák: Hello. Stejným způsobem pokračujte se všemi žáky. Všem žákům připomeňte, jak se loučit na konci každé hodiny. Bye-bye, class! Bye-bye! Listen and point. Speak. Poslouchej a ukazuj. Mluv. Cíl: osvojení jednoduchých společenských výrazů. Rozvoj sociálních dovedností: spolupráce za účelem dosažení společného cíle (dramatizace). esvědčte se, že žáci mají zavřené knihy. Hello. I m (učitelovo jméno). Význam naznačte gesty a výrazem obličeje. I m your teacher. Větu přeložte do češtiny. Hello. How are you? (ukažte na některé dítě) Vysvětlete, co tato otázka znamená v češtiněa že v angličtiněse běžněpoužívá při pozdravech. Je to projev slušnosti, nikoliv zahájení rozhovoru o zdraví toho druhého. Řekněte žákům, že na tuto otázku se odpovídá I m OK / I m fine, thank you. eložte tyto odpovědi do češtiny. edveďte rozhovor se dvěma žáky. How are you? Žák 1: I m OK. Ask me the question (ukažte na druhého žáka a gestem jej vyzvěte, aby se zeptal). Žák 2: How are you? I m fine. Thank you. Open your books at page eight (předveďte). Řekněte žákům, aby se podívali na obrázky, a v češtiněsi s nimi povídejte o tom, co na nich vidí, např. kolik

3 lidí je na obrázku, kde jsou, o čem spolu mluví, atd. Quiet now (dejte si prst na ústa). Listen (přiložte si dlaňk uchu a naznačte poslouchání). ehrajte jednou nahrávku, žáci poslouchají a v učebnici sledují obrázky a rozhovor. epis nahrávky (T07) Kapitola 2. Str Listen and point. Speak. Poslouchej a ukazuj. Mluv. Děti: Hello, I m Miss Martin. I m your teacher. Hello. How are you? Chlapec: I m OK. Chlapec: How are you, Miss Martin? I m fine. Thank you. Listen and point. ehrajte nahrávku znova. Žáci poslouchají a ve svých učebnicích ukazují na lidi, kteří právěmluví. Close your books (předveďte zavírání knihy). Listen and repeat. ehrajte nahrávku ještějednou, tentokrát po částech a se zavřenými knihami, a nechte žáky opakovat. Žáci poslouchají a opakují. Speak. Vyzvěte dva žáky, aby před třídou předvedli rozhovor. Jeden hraje roli učitele a druhý žáka (hraje pouze jeden žák, i kdyžv nahrávce jsou dva). Požádejte je, aby předvedli rozhovor. Je-li to potřeba, napovězte jim v češtině, co mají říkat. Žák 1: Hello. I m Miss Martin. I m your teacher. Žák 2: Hello Žák 1: How are you? Žák 2: I m OK (pauza). And how are you, Miss Martin? Žák 1: I m OK. Thank you. Work in pairs. Podle příkladu, který předvedli dva jejich spolužáci, nacvičují ostatní minirozhovor ve dvojicích. Potom si vymění role a rozhovor opakují. Různé úrovněaktivity Snazší: Žáci udělají pouze část Listen and repeat. Obtížnější: Žáci personifikují rozhovor. Uvedou své vlastní jméno a dodají I m your friend. Jsem tvůj kamarád. Pracovní sešit strana 8 Read and colour. Čti a vybarvi. Žáci si přečtou text a vybarvují podle něj školní potřeby.

4 TPR aktivity V těchto aktivitách žáci opakují a učí se číslovky Podle úrovnětřídy žáci buďčísla rovnou říkají, nebo je opakují po učiteli. Pro kontrolu zopakujte správněkaždé číslo. Look and say and repeat. Napište na tabuli číslovky One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Každému dítěti přidělte jedno číslo. Řekněte nějaké číslo, např. eleven. Žáci s číslem jedenáct vstanou, vytleskávají rytmus a počítají one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Stejněpokračujte i s ostatními čísly Find a friend. Řekněte číslo, např. eight. Každý žák s číslem osm vyhledá spolužáka se stejným číslem, pak se všichni postaví do řady před tabuli. (V řaděmohou být 2/3/4 žáci s týmžčíslem, záleží to na počtu žákůve třídě). S každým dalším vyvolaným číslem řada před tabulí poroste. Žáci by se měli stavět v pořadí od 1do 12. Sit down. Žáci se vrátí na svá místa. Say. Ukazujte na číslovky napsané na tabuli, a to buďna přeskáčku, nebo ve správném pořadí. Například: pozpátku od 12 do 1, sudá čísla, lichá čísla, násobky 3 atd. Žáci čísla říkají. Listen and say the chant. Poslouchej a říkej říkanku. Cíl: opakování/osvojení číslovek Rozvoj sociálních dovedností: účast ve skupinových aktivitách převzatých z odlišných kultur. Mezipředmětové vztahy Matematika: procvičování sčítání. Open your books at page nine (předveďte). Look at activity two. Look. Řekněte žákům, aby se podívali na obrázek, a v češtiněsi s nimi povídejte o tom, co se tam děje. Na obrázku děti hrají hru, ve které počítají, aby zjistily, kdo je to. Děti vytvoří kruh, jedno z nich počítá od 1 do 12 a postupněukazuje na jednotlivé děti v kruhu. Na koho připadne 12, opouští kruh. To se opakuje, ažzbude pouze jedno dítě. Tento žák je to a musí dát fant. Listen (přiložte dlaňk uchu a naznačte poslouchání). Řekněte žákům, aby poslouchali a v učebnici ukazovali na slovy napsaná čísla, pak pusťte nahrávku. epis nahrávky (T08) Kapitola 2. Str Listen and say the chant. One, two, three. Poslouchej a říkej říkanku. Jedna, dva, tři. One, two, three, four, five, six, seven,

5 eight, nine, ten and now eleven. Twelve is two plus ten. Now let s start again. Twelve is two plus ten. Napište na tabuli součet 12 = Jsou-li žáci zvyklí psát = 12, napište sčítání slovy, tj. two plus ten is twelve, a přečtěte je nahlas. Vysvětlete, že dítěv říkance říká číslo 12 a sčítání s výsledkem 12. What does Let s start again mean? eložte do češtiny Začínáme znova. Close your books. Let s start again. Vyzvěte žáky, aby si zavřeli učebnice, říkali říkanku bez pomoci nahrávky a počítali si při tom na prstech. Všichni žáci počítají najednou, říkají říkanku s vámi a dělají to, co vy. Listen and count. ehrajte znova nahrávku, žáci mají učebnice stále zavřené. Žáci říkají číslovky společněs nahrávkou. Opakujte tak dlouho, dokud žáci nezískají jistotu. Now play the game. Rozdělte třídu do skupin, asi tak po šesti. Každá skupina utvoří malý kruh. V každé skupiněstojí jedno z dětí uprostřed, počítá a ukazuje na děti v kruhu. Ostatní počítají s ním. Na koho připadne číslo 12, opustí kruh. To pokračuje tak dlouho, ažzbude jenom jedno dítě. Tento žák je to a musí dát fant. Různé úrovněaktivity Snazší: i hře pusťte nahrávku. Obtížnější: Žáci říkají při hře říkanku zpaměti. Nakonec si vytváří své vlastní varianty hry (i kdyžse nerýmuje se slovem again!). Např.twelve is six plus six / three plus nine / five plus seven. Read and colour the frames. ečti a vybarvi rámečky. Cíl: opakování/osvojení názvůškolních potřeb a jejich počítání. Naučte žáky nové slovíčko ruler pravítko. Použijte k tomu skutečné pravítko nebo obrázek na tabuli. Open your books at page nine (předveďte). Look at activity three. Look and say (ukazujte v učebnici na jeden předmět po druhém). Žáci říkají slovní spojení. Žák 1: Two pens. Žák 2: Five rulers. Žák 3: One pencil case. Žák 4: Four pencils. Žák 5: Three rubbers. Pokračujte tak dlouho, ažse celá třída vystřídá. Colour the frames (ukažte na rámečky okolo slov). Žáci vybarví všechny rámečky barvami, které mají dané předměty. Různé úrovněaktivity Snazší: ed tím, nežzačnou vybarvovat, spojí žáci čarou rámeček a odpovídající předměty. Obtížnější: Po ukončení aktivity říkají žáci nahlas slovní spojení v číselném pořadí, např: one pencil case, two pens, three rubbers, four pencils, five rulers. i čtení mohou přidat i barvy, např.one yellow pencil case, two blue pens.

6 Pracovní sešit strana 9 Write. Napiš. Žáci píší slova pod obrázky školních potřeb. bag book pencil pencil case pen rubber ruler Pracovní sešit strana 59 Play Happy Families. Zahrajte si kvarteta. Řekněte žákům, aby si na str. 59 vystřihli kartičky. Potom jim vysvětlete pravidla hry. Žáci pracují ve skupinách po 3 až4. Všechny své kartičky dají dohromady. Cílem hry je posbírat všechny stejné kartičky - kvarteto, (tašky, penály, pera nebo knihy). Kartičky se zamíchají a každý z hráčůdostane 4. Zbytek je na hromádce uprostřed. Hráči se střídají a ptají se jeden druhého, má-li kartičku, kterou potřebují, např. Žák 1: Anna, have you got a red pen? Žák 2: No, I haven t. Žák 2: Sara, have you got a blue book? Žák 3: Yes, here you are. Jestliže je odpověď Yes, hráčmusí dát kartičku tomu, kdo o ní požádal. Hra končí, kdyžněkterý z hráčů získá kvarteto čtyřkartiček v různých barvách, např. červenou tašku, modrou tašku, zelenou tašku a žlutou tašku. Play the game. Zahrajte si hru. Cíl: porozumění otázkám zaměřeným na množství a odpovědi na ně. Mezipředmětové vztahy Motorické a pohybové dovednosti: poznávání vlastních schopností v motorických a pohybových aktivitách. Open your books at page ten (předveďte). Look at activity four. Look. Řekněte dětem, aby si prohlédli fotografie, a povídejte si s nimi o tom, co děti na nich dělají. (Hrají hru, ve které hádají čísla. Jedno dítěpřiloží tři prsty na záda spolužáka a zeptá se How many? Spolužák musí uhádnout číslo a říci jej anglicky). TPR aktivita Vyzvěte jedno dítěk tabuli a společněpředveďte hru. How many? (přiložte na záda dítěte například čtyři prsty). Žák: Three? No, try again. Žák: Four! Yes.

7 Play in pairs. Žáci utvoří dvojice a hrají hru. Potom si vymění role. Count and write the numbers. Počítej a napiščísla. Cíl: porozumění otázkám na množství a odpovědi na ně. Mezipředmětové vztahy Matematika: určení počtu položek ve skupiněa jejich počítání. Open your books at page ten (předveďte). Look at activity five. Look. How many red bags? Let s count. One, two, three, four, five (žáci počítají nahlas společněs učitelem). Write five. Five (red bags). Eight (orange pencils). Twelve (blue and yellow rubbers). Eleven (pink and green pens). Různé úrovněaktivity Snazší: Žáci píši číslovky číslicemi. Obtížnější: Žáci píší číslovky slovy. Pracovní sešit strana 10 Listen and write. Poslouchej a napiš. Žáci poslouchají popisy školních tašek a označí každou jménem dítěte. epis nahrávky (T05) Kapitola 2. Str Listen and write. Poslouchej a napiš. Hi! I m Betty. In my bag, there are three red pencils, two blue and orange rubbers, three red books and there is a pink and green pencil case. Hi! I m Josh. In my bag, there are three red pencils, two blue and orange rubbers, two red books. There s also a blue and green pencil case in my bag. Hi! My name s Annabel. In my bag, there are three red pencils, two blue and orange rubbers, three red books and there is a red and blue pencil case. Hi! I m Ben. In my bag, there s a blue and green pencil case and a blue rubber. There are three red pencils and two red books. Josh, Annabel Betty, Ben

8 Listen and write the numbers. Poslouchej a napiščísla. Cíl: poslech telefonních čísel a jejich rozpoznání. Mezipředmětové vztahy Rozvoj sociálních dovedností: budování dobrých vztahůse spolužáky při vzájemné výměně telefonních čísel. Open your books at page eleven (předveďte). Řekněte žákům, aby si prohlédli obrázek. Zeptejte se jich, co Toby hledá (telefonní čísla). Quiet now (dejte si prst na ústa). Listen (přiložte si dlaňk uchu a naznačte poslouchání). Pusťte nahrávku, děti se při tom dívají na obrázky. epis nahrávky (T09) Kapitola 2. Str Listen and write the numbers. Poslouchej a napiščísla. Toby: Alice: Toby: Mary: Toby: John: What s your phone number, Alice? Five two one six eight nine. Five two one six eight nine. And what s your phone number, Mary? Three four seven eight two seven. Three four seven eight two seven. What s your phone number, John? Two six nine seven four three. Two six nine seven four three. Listen and write. ehrajte nahrávku ještějednou. Po každém telefonním čísle ji zastavte a dejte žákům čas na zapsání čísla. Listen and check. ehrajte znova nahrávku a žáci si zkontrolují odpovědi. Alice: Mary: John: Listen and repeat. Pusťte naposledy nahrávku, po každém telefonním čísle ji zastavte a nechte žáky číslo zopakovat. Write your phone number (ukažte místo na stránce, kam mají číslo napsat). Žáci píší čísla tužkou. Pokud si číslo nepamatují, mohou si ho vymyslet. Doma si ho pak zkontrolují a napíší perem. Work in pairs. Ask and answer. edveďte aktivitu s jedním žákem. What s your phone number? Žák: My phone number is... Žáci pracují ve dvojicích. Sledujte průběh aktivity a kontrolujte, zda žáci říkají správněčísla, která si zapsali.

9 Pracovní sešit strana 11 Find 12 numbers. Najdi 12 čísel. Žáci vyhledají čísla a zakroužkují je. Match. iřaď. Žáci přiřazují bubliny a tvoří minirozhovory. What s your phone number? What s your name? I m Linda. How are you? I m fine. Thank you. Pracovní sešit strana 12 Match. iřaď. Žáci čtou telefonní čísla a přiřazují je k číslům. My phone number is five seven eight three four. My phone number is eight three nine four seven. My phone number is five seven nine four one. My phone number is five seven three four eight. My phone number is seven three four one nine. My phone number is five seven six three four

10 Listen and mime. Poslouchej a předveď. Cíl: poslech pokynůk řaděčinností a jejich předvedení. Mezipředmětové vztahy Motorické a pohybové dovednosti: poznávání vlastních schopností v motorických a pohybových aktivitách. TPR aktivita V této aktivitěse prezentují předložky on a in. Každý žák si připraví na lavici knihu, penál a školní tašku s jablkem uvnitř. Pokud někdo nemá jablko, může si udělat kouli z papíru a dát si ji do tašky. Let s imagine. Řekněte žákům, aťsi představí, že se k jablku v jejich tašce chce dostat housenka. Na tabuli nakreslete housenku a jablko, pod obrázky napište slova caterpillar a apple a zřetelněje vyslovte. Quiet now (dejte si prst na ústa). Listen and look. (přiložte si dlaňk uchu a naznačte poslouchání, ukažte si také na oči a naznačte, že se mají žáci dívat). Žáci mají knihy zavřené. Pusťte nahrávku a předvádějte činnosti s předměty (viz níže), které jsou připraveny na vašem stole. epis nahrávky (T10) Kapitola 2. Str Listen and mime. Poslouchej a předveď. SLOVA A caterpillar is on your desk. Now it s on your book. Now it s on your pencil case. Now it s in your bag. Look in your bag. The caterpillar is in your apple. ČINNOSTI Pohybujte dvěma prsty po stole, jako kdyžleze housenka. Lezte prsty po knize. ejděte prsty na penál. Vlezte prsty do tašky. Podívejte se do tašky. edstírejte, že koušete jablko. Listen and do. Ještějednou přehrajte nahrávku a předveďte, co mají žáci dělat. Žáci mají knihy stále zavřené, sledují vás a napodobují, co děláte vy. Listen, do and say. Znova přehrajte nahrávku, předvádějte a zároveňříkejte text. Žáci napodobují činnosti a při tom říkají text. Tuto fázi opakujte několikrát. Open your books at page twelve (předveďte). Listen and look (přiložte si dlaňk uchu a naznačte poslouchání, ukažte si na oči a naznačte, že se mají žáci dívat). Žáci poslouchají naposledy nahrávku a sledují obrázky v učebnici. Now look and say. Žáci se střídají v popisu obrázků. i popisu dodržujte pořadí obrázkův učebnici, které také souhlasí s popisem na nahrávce. Zachováte tak logické řazení příběhu.

11 Různé úrovněaktivity Snazší: Během všech fází aktivity předvádějte jak výslovnost, tak činnosti. Obtížnější: Žáci vyprávějí a předvádějí příběh samostatněbez vaší pomoci. Listen and write the numbers. Poslouchej a napiščísla. Cíl: poslech a určení pořadí činností. Open your books at page twelve (předveďte). Look at activity eight. Vysvětlete žákům, že uslyší pokyny ke stejným činnostem, ale v jiném pořadí nežv učebnici. Listen and point. Žáci poslouchají a během poslechu ukazují na odpovídající obrázky v učebnici. i dalším poslechu zapisují do rámečkůsprávná čísla. epis nahrávky (T11) Kapitola 2. str Listen and write the numbers. Poslouchej a napiščísla. One: Look in your bag. Two: Now it s on your book. Three: Now it s on your pencil case. Four: A caterpillar is on your desk. Five: Now it s in your bag. Six: The caterpillar is in your apple. Listen and write the numbers. Pusťte nahrávku ještějednou a po každé větěji zastavte. Žáci zapisují čísla. Listen and check. Pro kontrolu odpovědí pusťte nahrávku ještějednou. Zleva doprava: 4, 2, 3, 5, 1, 6. Check your English! Vyzkoušej si svou angličtinu! Look and write. Dívej se a piš. Open your books at page thirteen (předveďte). Napište číslo na tabuli. ipomeňte žákům, co znamená v češtině Check your English!. Look at activity one. Look and write. Žáci zapisují do vyznačených řádkůnázvy předmětů. bag, book, pencil, rubber, pencil case, pen

12 Read and tick. ečti a označ. Teacher: Look at activity two. Read Toby s phone number. Tick the correct number. Žáci přečtou telefonní číslo Tobyho a vyberou odpovídající číslo. Odpověď Self-evaluation My progress Sebehodnocení Co jsem se naučil Česky řekněte žákům, aby si vybarvili knížku, o které si myslí, že nejlépe odpovídá jejich hodnocení vlastní práce v této kapitole. Tipy, jak postupovat, najdete na str. 25 na konci kapitoly 1. Pracovní sešit strana 13 Write. Napiš. Žáci vybírají věty v horní části stránky a doplňují jimi rozhovor. Děvče: Hello. John: Hi. Děvče: What s your name? John: John. Děvče: How are you? John: I m fine. Thank you. John: What s your phone number. Děvče: Portfolio (page 4) Vyzvěte žáky, aby si vyplnili Portfolio na straně4 a sami si zhodnotili, co se v kapitole naučili, a potom aby si nakreslili a vybarvili některé školní předměty. Slovíčka V této chvíli upozorněte žáky na seznam slovíček z této kapitoly vzadu v učebnici. Na straně26 v knize pro učitele najdete různé nápady, jak využívat tato slovíčka při výuce.

13 Téma Barvy Specifické cíle Běžné výrazy užívané k jednoduchým rozhovorům včetněotázek a instrukcí. Oblasti slovní zásoby barvy a předměty denní potřeby (hračky). Porozumění jednoduchým instrukcím a jejich plnění. Výrazy aktivněpoužívané žáky orange, green, blue, pink, yellow, red, black, white, brown car, train, ball, doll, plane, bike, skateboard, boat Take a ball. Throw the ball to your friend. Listen. Look up. The ball comes back. Ouch! My favourite book is Výrazy k porozumění the lovely butterfly milk king and queen ehled aktivit Poslech devíti barev a jejich určování. Opakování číslovek 1 9. Čtení názvůbarev a určování odpovídajících obrázků. Procvičování názvůbarev v písničce. Poslech ilustrovaného příběhu a porozumění příběhu s pomocí obrázků. Poslech popisůvěcí a určování názvůbarev. Poslech instrukcí k řaděčinností a jejich plnění. Poslech instrukcí k řaděčinností a určování jejich pořadí. Aktivity k upevnění učiva a kontrola toho, co se žáci naučili. iřazování krátkých popisůknížek k obrázkům na jejich obálkách. Rozvoj sociálních dovedností Spolupráce za účelem dosažení společného cíle (dramatizace). Výraz emocí ve hře. Diskuse o přínosu hraní her a o zodpovědnosti dětí za to, že nevymýšlejí žerty, které mohou mít vážné důsledky. Mezipředmětové vztahy Hudební výchova: rozpoznávání rytmu a jeho napodobení. Výtvarná výchova: uvědomění si logické návaznosti řady obrázků. Motorické a pohybové dovednosti: rozvoj výrazových prostředkůřeči těla. Kultura: diskuse o knihovnách a oblíbených knížkách.

14 Materiály Pupil s Book str Pupil s Book Audio CD / Songs CD / Activity Book Audio CD / Video Flashcards Colours: black, white, brown, orange, green, blue, pink, yellow, red Flashcard Animals: butterfly Flashcards Friends: Pit, Pat, Toby Activity Book str Portfolio str. 5 Listen, point and repeat. Poslouchej, ukazuj a opakuj. Cíl: poslech a určení devíti barev, opakování číslovek 1 9. Look. What colour is it? Ukazujte po jednom obrázky barev (nebo malé obrázky vystřižené ze str. 67), které žáci znají z modulu 1 nebo z úrovněstarter. Orange. Green. Blue. Pink. Yellow. Red. Naučte žáky tři nové barvy black, white, brown ukazujte na různé věci ve třídě, které mají tyto barvy. Potom připevněte obrázky na tabuli. Pozvěte devět žákůk tabuli a každému z nich přidělte jednu barvu. Listen and point. Říkejte názvy barev ve stejném pořadí jako obrázky na tabuli. Žák, který uslyší svou barvu, ukáže na odpovídající obrázek Listen and point. Říkejte názvy barev v jiném pořadí. Žák, který uslyší svou barvu, ukáže na odpovídající obrázek. Stejným způsobem pokračujte s ostatními žáky, dokud se všichni nevystřídají. Open your books at page fourteen (napište číslici na tabuli). Look at activity one. Listen and point. Pusťte nahrávku. Žáci poslouchají a podle nahrávky ukazují na barevná autíčka. epis nahrávky (T12) Kapitola 3. str Listen, point and repeat. Poslouchej, ukazuj a opakuj. Car number one is orange. Car number two is green. Car number three is black. Car number four is blue. Car number five is pink. Car number six is brown. Car number seven is yellow. Car number eight is white. Car number nine is red. Listen, point and repeat. ehrajte nahrávku znova. Po každé větěji zastavte a nechte ji žáky zopakovat. Opakujte tak dlouho, dokud žáci nezískají jistotu

15 Různé úrovněaktivity Snazší: i prezentaci barev dejte každé barvějedno číslo. Např. one blue, two yellow, three red, four pink, five green, six orange, seven brown, eight white, nine black. Obtížnější: Udělejte některou z následujících TPR aktivit. TPR aktivity V těchto aktivitách se opakují / procvičují barvy. Listen and do. Rozdělte třídu na devět skupin a každé skupiněpřidělte jednu barvu. Listen and stand up. Vysvětlete žákům, že všichni ve skupiněvstanou, jakmile uslyší barvu skupiny. ehrajte znova nahrávku. Žáci podle zadaných instrukcí vstávají a zůstávají stát. Nakonec stojí všichni. Listen and sit down. Pusťte nahrávku znova. Jakmile žáci uslyší svou barvu, posadí se. Listen and wave. Pusťte nahrávku znova. Jakmile žáci uslyší svou barvu, zamávají. Listen and say out loud. Pusťte nahrávku znova. Jakmile žáci uslyší na nahrávce svou barvu, řeknou ji nahlas. Touch something brown. Dotkni se něčeho hnědého. Let s play a game. Zadejte instrukci Touch something brown. V češtiněžákům vysvětlete, že mají chodit po tříděa dotknout se hnědého předmětu, např.lavice, stolu, dveří. Ažpředmět najdou a dotknou se ho, tak nahlas řeknou slovo brown. Stejným způsobem vystřídejte všechny barvy. Read and write the numbers. Čti a napiščíslice. Cíl: určování barev, čtení názvůbarev, určování odpovídajících obrázků. Look and say. ipevněte obrázky barev na tabuli a vyzvěte žáky, aby říkali názvy barev. Now look at activity two. Look at the example. Look. Number 4: Is it a blue car? Yes, it is. Number four is a blue car. Now read the word and find the number. Žáci zapisují do kroužkůčísla autíček. Let s check. What number is yellow (or the yellow car)? Number seven. Stejným způsobem zkontrolujte všechny odpovědi. Další kontrolu proveďte tak, že uděláte cvičení obráceně. What s number 7? Yellow (or the yellow car). Pokračujte stejným způsobem se všemi čísly. 4. blue 5. pink 6. brown 9. red 2. green 3. black 1. orange 7. yellow 8. white

16 Paměťová hra Žáci pracují ve dvojicích. Pozorněsi prohlédnou stránku. Po chvíli žák A zavře učebnici a žák B se ptá What s number five? Žák A odpovídá (zpaměti) The pink car. Po pěti ažšesti otázkách si vymění role. Kartičky s barvami Open your books at page sixty-seven. What are the colours? Write the words. Žáci si vystřihnou kartičky s barvami a na jejich zadní stranu napíší název barvy. Řekněte žákům, aby si položili kartičky na lavice barvou nahoru. Point to the pink flashcard. Žáci poslouchají a plní instrukce. Rozdělte třídu do dvojic. Test your partner. Žáci říkají jeden druhému, aby ukázal určitou barvu. Pro kontrolu společněobracejí kartičky. Různé úrovněaktivity Snazší: Názvy barev na zadní stranu obrázkůopisují žáci ze strany 14. Obtížnější: Žáci píší názvy barev zpaměti. Listen and sing. The butterfly. Poslouchej a zazpívej písničku. Motýl. Cíl: procvičování názvůbarev v písničce. Mezipředmětové vztahy Hudební výchova: rozpoznání rytmu a jeho napodobení. (Pozn. překl. Chyba tisku. Text, který je na tomto místěv Join Us for English - Teacher s Book, sem nepatří.) Look. Zvedněte obrázek Tobyho a zeptejte se Who s this? Toby. Look. Zvedněte obrázek motýla a zaptejte se What s this? The English word for motýl is butterfly. Butterfly. Open your books at page fifteen (napište číslo na tabuli). Look at activity three. Řekněte žákům, aby se prohlédli obrázky a česky řekli, co se tam děje. (Toby honí motýla a chtěl by, aby si mu sedl na tlapku.) Řekněte žákům, aby popsali barvu motýla. Listen to the song The butterfly. Point to the correct butterfly. Pusťte nahrávku písničky. Podle barev, které slyší, ukazují žáci na jednotlivé obrázky.

17 epis nahrávky (T13) - CD Songs (T06 07) Kapitola 3. Str Listen and sing. The butterfly. Poslouchej a zazpívej písničku. Motýl. Look at the butterfly, The lovely butterfly. Hello, hello, hello. Look at the butterfly, The lovely butterfly. Hello, hello, hello. It s black and white, It s pink and blue. It s brown and orange too. It s black and white, It s pink and blue. It s brown and orange too. Oh, little butterfly, My little butterfly, Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Oh, little butterfly, My little butterfly, Bye-bye, bye-bye, bye-bye. What does lovely butterfly mean? What does little butterfly mean? Žáci vám odpoví v češtině. Let s listen again. Pusťte znova nahrávku. Vyzvěte žáky, aby se ke zpěvu přidali. Různé úrovněaktivity Snazší: i zpěvu žáci sledují obrázky v učebnici. Obtížnější: Žáci mají při zpěvu zavřené učebnice a obrázky si představují. Video Oznamte žákům, že budou sledovat video, kde uvidí slova písničky a uslyší hudební doprovod. Jejich úkolem je zpívat s hudbou. Look and sing. Pusťte video a vytleskáváním pomáhejte žákům udržet rytmus, zpívejte s nimi. TPR aktivita idělte jednotlivým žákům role a předveďte jim, co mají dělat. Rozdělte žáky do tří kruhůuprostřed třídy. Kruh 1 jsou černobílí motýli, kruh 2 jsou růžovomodří motýli, kruh 3 jsou hnědooranžoví motýli. Pusťte nahrávku, žáci zpívají a dělají následující činnosti. První sloku zpívají všichni žáci dohromady a v kruzích chodí jedním směrem. i druhé sloce se otočí a chodí v opačném směru.

18 Kruh 1: Potom žáci v kruhu 1 zazpívají It s black and white a dvakrát poskočí na místě. Kruh 2: Žáci ve druhém kruhu se otáčejí dokola a zpívají It s pink and blue. Kruh 3: Žáci ve třetí skupiněse předkloní a zpívají It s brown and orange too. i zpěvu předposlední sloky se všichni žáci seběhnou doprostřed kruhu. i poslední sloce se pak vrátí na svá původní místa. Pracovní sešit strana 14 Listen to the poem. Colour. Poslouchej básničku. Vybarvuj. Žáci poslouchají básničku, sledují text a vybarvují hračky. epis nahrávky (T06) a odpovědi. Kapitola 3. Str Listen to the poem. Colour. Poslouchej básničku. Vybarvuj. I like my black bike, My yellow ball, My green boat, My brown train And my orange plane. Listen and stick (page 73) Magic milk. Poslouchej a nalepuj (str.73) Kouzelné mléko. Cíl: porozumění kreslenému příběhu za pomoci obrázkůa poslechu. Rozvoj sociálních dovedností: spolupráce za účelem dosažení společného cíle (dramatizace rolí). Mezipředmětové vztahy Výtvarná výchova: rozpoznání logické návaznosti řady obrázků. ipomeňte žákům, kdo jsou jednotlivé postavy. Who s this? Ukažte obrázek Pita. Pit. To samé udělejte s obrázky Pata a Tobyho. Open your books at page sixteen (napište číslo na tabuli). Look. What colour is the milk? White, blue, green. Look and imagine. Řekněte žákům, aby si prohlédli obrázky a představili si, co se tam děje. (Pit a Pat pomocí kouzelnické hůlky mění barvu mléka. Magic pije rozlité mléko.) Zeptejte se žáků, co si myslí, že se stane s kocourem Magic. Find the last picture. Řekněte žákům, aby na straně73 našli poslední část příběhu a nalepili obrázek do prázdného místa na konci. (Magic je modrý a zelený jako mléko, které vypil.) Close your books. Quiet now. Listen to the story. Pusťte nahrávku. Žáci poslouchají se zavřenými knihami.

19 epis nahrávky (T14) Kapitola 3. Str Listen and stick. Magic milk. Poslouchej a nalepuj. Kouzelné mléko. Pit: Pat: Pit Pat: Pit: Pat Pit: Pat: Izzy, wizzy, woo. Colour the milk blue. My milk! It s blue. Hee! Hee! Hee! Izzy, wizzy, King and Queen. Colour the milk green. My milk! It s green! Hee! Hee! Hee! Look at Magic! Oh,no! Open your books at page sixteen (napište na tabuli číslo). Listen and point. Pusťte znova nahrávku. Žáci poslouchají a podle textu, který slyší, ukazují na jednotlivé obrázky. Listen and look. ehrajte nahrávku a předveďte gesta potřebná k dramatizaci rolí, např. 1. předveďte mávnutí kouzelnou hůlkou nad sklenicí nebo nádobou 2. zachechtejte se 3. mávněte znova kouzelnou hůlkou 4. zachechtejte se 5. předstírejte, že jste převrátili sklenici a že utíkáte pryč 6. s úžasem sledujte účinek kouzla Listen and act. Žáci předvádějí příběh a dělají při tom výše popsaná gesta. Listen, act and repeat. Všichni žáci společněopakují a předvádějí příběh. Různé úrovněaktivity Snazší: Žáci opakují příběh zároveňs nahrávkou. Obtížnější: Dva žáci zahrají příběh před tabulí bez pomoci nahrávky. Další žák může hrát roli kocoura. Zbytek třídy napovídá hercům a nakonec jim zatleská. Rozvoj sociálních dovedností: výraz emocí ve hře. Po skončení si žáci česky povídají o tom, co jim hraní her přináší a o zodpovědnosti dětí za to, že nevymýšlejí žerty, které mohou mít vážné důsledky.

20 Listen and colour. Poslouchej a vybarvuj. Cíl: poslech popisu a rozpoznání názvůbarev. Open your books at page seventeen (napište číslo na tabuli). Look at activity five. What can you see? Point and say. Train, boat, doll, plane, skateboard, car, ball, bike (v učebnici ukazujte na jednu hračku po druhé). What colour are they? Žáci se snaží uhádnout, jakou barvu hračky mají. Vyzvěte žáky, aby si na lavici připravili modrou, zelenou, červenou, žlutou, růžovou, oranžovou, hnědou, bílou a černou pastelku. Listen. Žáci poslouchají a každou hračku označí odpovídající barvou. epis nahrávky (T15) Kapitola 3. Str Listen and colour. Poslouchej a vybarvuj. Colour the boat blue. Colour the car green. Colour the train red. Colour the doll yellow. Colour the ball pink. Colour the skateboard orange. Colour the bike brown. Colour the plane black and white. Listen again and check. Žáci znova poslouchají nahrávku a kontrolují správnost barev, kterými označili hračky. Now finish colouring the toys. Žáci vybarvují hračky. Různé úrovněaktivity Snazší: Zkontrolujte správnost barev ještěpřed tím, nežžáci začnou vybarvovat, např. What colour is the ball? Pink. Obtížnější: Po skončení aktivity se žáci ptají a odpovídají ve dvojicích: Žák 1: What colour is the plane? Žák 2: Black and white. Pracovní sešit strana 15 Read, draw and colour. ečti, nakresli a vybarvi. Žáci přečtou popisy předmětů, nakreslí je a vybarví.

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka.

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka. 1.1 Představování V angličtině se zeptáme: What is your name? Doslova to znamená: Jaké je tvoje jméno? A odpovíme: I am Tom. (Já jsem Tom.) Nebo: My name is Tom. (Moje jméno je Tom.) Angličtina některé

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Happy House 2 - Unit 2

Happy House 2 - Unit 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - Unit (hh_unit.jbb) Happy House - Unit Lekce: Unit Cvičení: Strana - poslech Good morning, everybody! Dobré ráno, všichni! Hello,

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY)

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) a teacher = učitel, učitelka a map = mapa a blackboard = tabule a door = dveře a picture = obraz a window = okno a radio = rozhlas a clock = hodiny

Více

Chit Chat 2 - Lekce 2

Chit Chat 2 - Lekce 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit bedroom ložnice bathroom koupelna kitchen kuchyně living

Více

Happy House 2 - lekce 5

Happy House 2 - lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - lekce (happy_house unit_.jbb) Happy House - lekce Lekce: Lekce Cvičení: Strana - poslech Lunchtime! Lunch is on the table in the

Více

Chit Chat 1 - Lekce 11

Chit Chat 1 - Lekce 11 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a ball míč an aeroplane letadlo a radio rádio a poster

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

AJ - Angličtina pro začátečníky

AJ - Angličtina pro začátečníky AJ - Angličtina pro začátečníky KAPITOLA: 1, LEKCE:1 METODICKÁ PŘÍPRAVA ONLINE jazyky angličtina pro samouky, s.r.o., info@onlinejazyky OSNOVA ČAS TÉMATA POPIS ČINNOSTI POMŮCKY ŠKOLA ŠKOLA 2 LIDÉ POZDRAVY

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

Anglický jazyk 2. ročník

Anglický jazyk 2. ročník ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Anglický jazyk 2. ročník Birthday, toys opakování z 1. třídy Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková 1 Pořadové číslo projektu Nově a lépe s počítači Šablona č.: III/2 Datum

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

Následná aktivita: překlad vět, varianta A a B, varianta B pro žáky se SPCHU (příloha 3, a 4)

Následná aktivita: překlad vět, varianta A a B, varianta B pro žáky se SPCHU (příloha 3, a 4) Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Drawing dictation Pořadové číslo: III_2-05_01 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Opakování vazby THERE IS/THERE ARE a předložek

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: TEMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Čísla a hodiny Jazyk a jazyková komunikace Anglický

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. ročník Datum vytvoření: 10. června 2012 Datum ověření:

Více

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours Anglický jazyk Ročník: 3 Téma: What is this? It is a (an). Colours Vzdělávací cíl: Procvičování otázek a odpovědí, členů a,an Slovní zásoba barvy Nácvik psaní anglických slov Výchovný cíl: Barevný svět

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Téma Domácí mazlíčci. Jazyk aktivněpoužívaný žáky budgie, cat, dog, fish, frog, mouse, rabbit

Téma Domácí mazlíčci. Jazyk aktivněpoužívaný žáky budgie, cat, dog, fish, frog, mouse, rabbit Téma Domácí mazlíčci Specifické cíle Běžné fráze užívané v jednoduchých rozhovorech žáci se naučí mluvit o svých vlastních zvířátkách, popsat kde jsou, a plnit jednoduché instrukce. Oblasti slovní zásoby

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : zvířata, části těla, barvy, části domů, přídavná jména

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : zvířata, části těla, barvy, části domů, přídavná jména ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-13 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hello! My name is Peter and I am an old magician. When

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva po pololetí

Více

PSANÍ. My room is a mess. Anglický jazyk. Hana Vavřenová

PSANÍ. My room is a mess. Anglický jazyk. Hana Vavřenová PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : My room is a mess M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Sport, sportování a hry

Sport, sportování a hry Sport, sportování a hry Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas:

Více

Introduction. Syllabus. 1 - Hello! 2 - A party. 3 - Colours. 4 - School. 5 - Animals. 6 - Party food. 7 - Let s play! 8 - Holidays.

Introduction. Syllabus. 1 - Hello! 2 - A party. 3 - Colours. 4 - School. 5 - Animals. 6 - Party food. 7 - Let s play! 8 - Holidays. Günter Gerngross Herbert Puchta Paola Tite Introduction Syllabus 1 - Hello! 2 - A party 3 - Colours 4 - School 5 - Animals 6 - Party food 7 - Let s play! 8 - Holidays Christmas Easter Holidays CAMBRIDGE

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

A human body - Don t lose your head!

A human body - Don t lose your head! Jméno autora práce: Dana Lambertová Název práce: A human body - Don t lose your head! Zaměření, cíle práce: Naučit se anglicky správně pojmenovat části lidského těla +správná výslovnost, správný pravopis,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M a r k s S u n d a y This is Mark s Sunday. He

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

Práce ve dvojicích: Děti pracují ve dvojicích a vzájemně se ptají a odpovídají: Who are you? I am

Práce ve dvojicích: Děti pracují ve dvojicích a vzájemně se ptají a odpovídají: Who are you? I am Vzorová hodina k 1.části : Já jsem Super-Nature Čísla obrázků: 8-14 Příprava I, am, we, are, you, who, Chloe, Susie, Adam, Britney, Clive, children I m, We are, Who are you? Who we are? Let s chant Dívka,

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary).

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Have got - oznamovací věty Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). I have got a rabbit. Já mám králíka.

Více

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné

Více

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black.

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. 1. Colours (věk 3+) Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. Vybarvi pastelky žlutou, modrou, oranžovou, zelenou,

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

VY_32_INOVACE_AJ3_06_01. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Angličtina 3. Bingo 1

VY_32_INOVACE_AJ3_06_01. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Angličtina 3. Bingo 1 VY_32_INOVACE_AJ3_06_01 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Angličtina 3 Bingo 1 VY_32_INOVACE_AJ3_06_01 Anotace: Materiál obsahuje 18 listů prezentace, 1 pracovní list pro učitele ( bingo

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ VY_22_INOVACE_AJC1_11_3B Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Žáci si uvědomí a zopakují známá slova

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.18

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.18 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.18 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

Chit Chat 2 - Lekce 1

Chit Chat 2 - Lekce 1 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit I can / can t. Já umím / neumím. ski lyžovat skate

Více

Hello. Hello. y words. My Picture Dictionary Objects. 1 Přečtěte si v učebnici znovu stranu 4. Co jsou oblíbené věci těch osob?

Hello. Hello. y words. My Picture Dictionary Objects. 1 Přečtěte si v učebnici znovu stranu 4. Co jsou oblíbené věci těch osob? Hello Hello My Picture Dictionary Objects 1 Přečtěte si v učebnici znovu stranu. Co jsou oblíbené věci těch osob? dog Doplňte do tabulky věci o sobě. Name Age Class Favourite colour Favourite thing my

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku

Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku Mgr. Borovcová Martina Zaměření a cíle: Tato hodina anglického jazyka má několik hlavních úkolů. 1. Zopakovat slovní zásobu pomocí výukového programu

Více

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdravy Zvířata IX. X. Opakování učebnice Happy House 1 Představení nové učebnice Happy House2 Pozdravy Abeceda A-G Hláskování a hádání slov, názorné obrázky Způsobové slovesa I can, I can t Abeceda

Více

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT. Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT. Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny Podpůrný výukový materiál s využitím ICT Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny Název: Autor: Angličtina není dřina! (II) Mgr. Iva Brandýská Datum vzniku: 21.5.2015 Obsah: Krycí list, Smart Notebook

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : O n t h e p h o n e : Annie: Hello. 892356. Who is it? Jack: Hello. It s Jack.

Více

ČÁST I MLUVNICE A SLOVÍČKA

ČÁST I MLUVNICE A SLOVÍČKA ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/808 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: ČÁST I MLUVNICE A SLOVÍČKA Pečlivě přečtěte následující pokyny, pak podle nich jednotlivá cvičení vypracujte. 1. Vyberte vždy jedno slovo

Více

VY_22_INOVACE_ANJ1_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

VY_22_INOVACE_ANJ1_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_22_INOVACE_ANJ1_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

1. Presentation. 4. In the Classroom

1. Presentation. 4. In the Classroom 4. In the Classroom ZŠ a MŠ Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 15 Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "Třída", umět popsat činnosti a předměty ve třídě, zopakovat si vazbu there is, předložky a rozkazovací způsob.

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Hudební výchova 1. ročník. Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková

Hudební výchova 1. ročník. Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Hudební výchova 1. ročník Lidové písně se zvířaty, MPV ČJ, CLIL AJ Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková 1 Pořadové číslo projektu Nově a lépe s počítači Šablona č.: III/2

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Oliver?

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

SLOVNÍČEK K UČEBNICI HAPPY STREET 1

SLOVNÍČEK K UČEBNICI HAPPY STREET 1 SLOVNÍČEK K UČEBNICI HAPPY STREET 1 Name: Class: Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Komenského Frýdek-Místek Greetings - pozdravy Hello! Hi! Bye! Goodbye! How are you? Fine! Ahoj! Ahoj! Nashle!

Více

Bydlení a každodenní život, denní režim

Bydlení a každodenní život, denní režim Bydlení a každodenní život, denní režim Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Lidské tělo, zdraví, návštěva lékaře

Lidské tělo, zdraví, návštěva lékaře Lidské tělo, zdraví, návštěva lékaře Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 I.

Více

Chit Chat 2 - Lekce 8

Chit Chat 2 - Lekce 8 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce 8 (ch_unit8.jbb) Chit Chat - Lekce 8 Lekce: STRANA 8 Cvičení: SLOVÍČKA naučit TV programme televizní pořad science fiction

Více

Podpora integrace a inkluze ve školách a školských zařízeních Města Choceň RČ: CZ.1.07/1.2.00/47.0005

Podpora integrace a inkluze ve školách a školských zařízeních Města Choceň RČ: CZ.1.07/1.2.00/47.0005 Podpora integrace a inkluze ve školách a školských zařízeních Města Choceň RČ: CZ.1.07/1.2.00/47.0005 Výukové materiály pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky sociálně znevýhodněné Název

Více

lekce 7.2. a 9.2. Písničky: One flower and two flowers a three flowers and four, Five flowers and six flowers and one garden, no more.

lekce 7.2. a 9.2. Písničky: One flower and two flowers a three flowers and four, Five flowers and six flowers and one garden, no more. lekce 7.2. a 9.2. One flower and two flowers a three flowers and four, Five flowers and six flowers and one garden, no more. Give me a car, please... Here you are... Thank you. What's this? This is a car.

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Brighten Your English! Mgr. Lenka Bukalová Mgr. Linda Chmelařová, Ph.D. Mgr. Miroslav Kubíček PaedDr. Jana Pecháčková Mgr. Ruth Valentová, Ph.D.

Brighten Your English! Mgr. Lenka Bukalová Mgr. Linda Chmelařová, Ph.D. Mgr. Miroslav Kubíček PaedDr. Jana Pecháčková Mgr. Ruth Valentová, Ph.D. Brighten Your English! Mgr. Lenka Bukalová Mgr. Linda Chmelařová, Ph.D. Mgr. Miroslav Kubíček PaedDr. Jana Pecháčková Mgr. Ruth Valentová, Ph.D. a Každá kapitola je rozdělena na aktivitu A a aktivitu B.

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Jak postupovat při zpracování jednotlivých částí testu: Flyers

Jak postupovat při zpracování jednotlivých částí testu: Flyers Jak postupovat při zpracování jednotlivých částí testu: Flyers Tip 1 Je třeba bezchybně porozumět zadání, které je vždy psané anglicky. Pomůže ti následující slovníček. Choose a word from the box. Vyber

Více

High numbers, Who s and What s in the house? Upevňování správných návyků a dodržování stanovených pravidel při práci s PC

High numbers, Who s and What s in the house? Upevňování správných návyků a dodržování stanovených pravidel při práci s PC Jméno autora práce Rybecká Petra Název práce High numbers, Who s and What s in the house? Zaměření, cíle práce Chápání číselných pojmů Určování (pojmenovávání) rodinných členů a místností v domě. Popis

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Kate is describing their house and her bedroom. M e t o d i c k é p o

Více

Od 7.p.r. VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree. Použité zdroje : Květoslava Kaziměrčíková

Od 7.p.r. VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree. Použité zdroje :  Květoslava Kaziměrčíková VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree Od 7.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce s textem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

To have got VY_32_INOVACE_ANJ_11

To have got VY_32_INOVACE_ANJ_11 VY_32_INOVACE_ANJ_11 To have got Autor: Jana Tesaříková Použití: 5. třída Datum vypracování: 1.11.2012 Datum pilotáže: 9.1.2013 Anotace: Tato prezentace slouží jako pomůcka k teoretickému výkladu slovesa

Více

Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6

Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6 Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6 1.Find the hidden words in the word search and write their meaning: A O U P T

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : a PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Facebook My friends M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

a) big... d) good... b) old... e) long... c) thick... f) tall...

a) big... d) good... b) old... e) long... c) thick... f) tall... Okruhy pro opakování a přípravu na srovnávací práce - 6. ročník 1) Napiš protiklady přídavných jmen: a) big... d) good... b) old... e) long... c) thick... f) tall... 2) Napiš krátkou odpověď: a) Has your

Více

Sport DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Sport DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Sport

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Anglický jazyk I. stupeň, 1. období - 3. ročník

Anglický jazyk I. stupeň, 1. období - 3. ročník - 1 - Anglický jazyk I. stupeň, 1. období - 3. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozezná základní fonetické znaky známá slova

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

RACS. metodická příručka. obsah ... Předmluva Welcome!

RACS. metodická příručka. obsah ... Předmluva Welcome! RACS metodická příručka obsah Předmluva Welcome!............................................................................................................................. 2 4 1. A time machine (pozdravy,

Více