Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních"

Transkript

1 Petra Majorová, Goran Andonov, Roche Diagnostics Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních podmínkách Projekt ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze - profesionální øízení a dálková kontrola POCT Obr. 1: Všeobecná Fakultní Nemocnice v Praze V poslední dobì se velmi èasto mluví o akreditaci laboratoøí, na které je vyvíjen stále vìtší tlak pobrat nejen co nejvíce odpovìdnosti za laboratorní provoz, ale také za provoz nelaboratorní - tzv. POCT (diagnostika u lùžka). Myslím, že jsme mìli všichni možnost se s touto problematikou diagnostikování u lùžka seznámit, a uvìdomujeme si, že je tøeba s narùstajícím poètem POCT pøístrojù na nemocnièních oddìleních jejich supervizi zlepšit. Cestou jak sjednotit, zefektivnit a zjednodušit proces dálkového øízení POCT pomocí SW øešení Roche DataCare POC se mezi prvními rozhodla jít Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. V prùbìhu roku 2004 se zrodila myšlenka nastartovat proces sjednocení všech POCT pracoviš po stránce užívání glukometrù a stanovení glykémie v nelaboratorních podmínkách. Projekt probìhl pod vedením a supervizí centrální laboratoøe VFN. Hlavním požadavkem bylo dosažení následujících cílù: - pøesné a reprodukovatelné stanovení ladiny glukózy pøístrojem Roche ACCU-CHEK Inform u lùžka pacienta - jednoduchá obsluha a údržba - centralizovaný sbìr a validace výsledkù - zajištìní kontroly kvality dle laboratorních standardù - softwarové øešení pro obousmìrnou komunikaci (Roche DataCare POC) s LIS/NIS - dostupnost dat pro laboratoøi klinická pracovištì v krátkém èase - jednotná evidence a vykazování provedených výkonù - možnost kontroly POCT procesù dle identifikace uživatele - shodná identifikace pacienta pro POCT v rámci celé nemocnice Na poèátku akce jsme pøipravili èasový plán, který jsme rozložili do ètyø jednotlivých fází. Jejich èasové rozložení bylo nutné stále upravovat dle aktuálních potøeb a situace. V I. fázi probìhlo testování sí ového øešení a HW ve VFN a byl instalován DataCare server za úèelem jeho odzkoušení. Nezávisle na testování serveru jsme také dodali na nìkolik vybraných oddìlení pøí- Obr. 2: Supervizor POCT ve VFN - pí. Kvìta Omastová 34 Labor Aktuell 02/05

2 Obr. 3: Testování serveru DataCare POC v laboratoøi stroje na stanovení glukózy (Roche ACCU-CHEK Inform) k odzkoušení budoucími uživateli. Poté jsme se pustili do fáze II. a to fáze zkušebního provozu a opìtovného testování již samotné komunikace softwaru Roche Data Care POC spolu s LIS. Po úspìšném provìøení komunikace jsme pøikroèili k èasovì nejnároènìjší III. fázi, která spoèívala v instalaci pøístrojù, jejich SW pøipojení a otestování pøímo na pracovištích uživatelù. Bìhem pøedposlední fáze jsme byli soustøedìni na nejdùležitìjší krok celého projektu, kterým bylo dùkladné zaškolení uživatelù v širokém rozsahu a které nesmìlo být opomenuto. Tato fáze prùbìžnì pøecházela do poslední finální IV. fáze až do úplného uvedení do rutinního provozu. Po prùbìžném a postupném zaškolení jednotlivých klinik a oddìlení byl urèen èasový horizont pro procvièování používání pøístrojù a ujasnìní správných pracovních postupù. Bìhem zkušební doby byla samozøejmì z centra laboratoøe sjednocena a nastavena konfigurace všech pøístrojù, která spoèívala pøedevším v jednotném úkonu pro zadávání povinných údajù pøed i bìhem použití pøístroje (identifikace uživatelù a pacientù). Dále byly stanoveny stejné podmínky pro omezení zásahu do nastavení pøístroje. Dùležitou èástí jednotné konfigurace bylo povinné a pravidelné stanovení kontroly kvality (QC). Nyní je aktivních a øádnì proškolených 658 uživatelù a celkovì pracují na 48 pøístrojích umístìných na 16 klinikách VFN. Použité softwarové øešení nabízí nejen napojení dalších analyzátorù z øady POCT Roche, ale také i z øad konkurenèních pøístrojù. Tato možnost byla použita i v tomto projektu, kdy jsme také napojili jeden z analyzátorù acidobazické rovnováhy konkureèní firmy (Radiometer). Pøístroj je zapojen, je pod supervizí laboratoøe a dálkovì tak kontrolován a monitorován stejným softwarovým øešením jako 48 pøístrojù na stanovení glukózy (Roche ACCU- CHEK Inform). V prùbìhu projektu, který nebyl otázkou jednoho týdne, se samozøejmì vyskytlo mnoho dalších otázek, pøevážnì organizaèních. Bylo tøeba zapojit mnoho lidí rùzného vzdìlání, rozdílných komunikaèních schopností, rozdílných potøeb a také rùzných oèekávání. Koneèný výsledek byl pøíjemný a pøekvapivý pro všechny. Dálkové øízení POCT a užívání této technologie již není záležitostí vzdálené Obr. 4: Školení uživatelù Obr. 5: Prof. MUDr. T. Zima, DrSc., MBA budoucnosti, ale je to reálná skuteènost. Mìli jsme možnost prokouknout zákulisí komplexního øešení øízeného POCT, které je plnì funkèní a zaruèenì vede ke zjednodušení POCT procesu, ke zlepšení produktivity a k celkovému snížení nákladù. Podìkování Rádi bychom využili této pøíležitosti a podìkovali všem, kteøí se na projektu aktivnì i morálnì podíleli. Velké díky.. Prof. MUDr. T. Zimovi, DrSc., MBA; prim. MUDr. H. Benákové; firmì CAP, panu J. Opoèenskému; Ing. Pelínkové, pí. Hanauerové a také všem aktivním uživatelùm ACCU-CHEK Inform systémù. Naše zvláštní podìkování patøí pí. Kvìtì Omastkové a p. Davidu Èermákovi za odvedenou práci a hlavnì za jejich entusiasmus a zájem o celý projekt. Dìkujeme. G. Andonov, P. Majorová, Roche Diagnostics ACCU-CHEK Inform Systém Pøístroj ACCU-CHEK Inform je urèen pro kvantitativní stanovení hladiny glukózy ve vzorku plné venózní, kapilární, arteriální nebo novorozenecké krve pro profesionální použití. Vlastnosti a pøednosti systému: - jednoduchá a intuitivní obsluha pomocí dotykové obrazovky Labor Aktuell 02/05 35

3 Obr. 6: Pøístroj ACCU-CHEK Inform oddìleních nemocnice - základní obrazovka je rozdìlena do tøí jednotlivých sekcí (provedení mìøení vzorku pacienta, provedení mìøení kontrolního materiálu a databáze výsledkù) - kalibrace pomocí kódového èipu vztahující se k dané výrobní šarži - vysoká úroveò kontroly kvality (QC) - manuální provedení QC - lze pøednastavit automatické uzamèení pøístroje v pøípadì nesprávného provedení QC - umožòuje plné sjednocení namìøených údajù spolu s èasem, datem, identifikací operátora, pacienta, vzorku a používané šarže, k údaji lze pøipojit komentáø, který mùže být definován nebo libovolnì zvolený uživatelem - nastavení pøístrojù pro zadání povinných údajù jako ID uživatelù, pacientù a také operátorù (supervize) - nastavení omezeného pøístupu do pøístroje dle uživatelských skupin - pøednastavení jednotných referenèních nebo kritických mezí, také je lze nastavit pro urèité uživatelské skupiny - souèástí pøístroje je èteèka èárových kódù sloužící k naètení uživatele a pacienta nebo k naètení informací o používaných materiálech - po ukonèení mìøení pøístroj automaticky ukládá výsledky do pamìti - kapacita pamìti je až 4000 výsledkù - zdroj pøístroje zajiš ují dobíjecí baterie, které se vždy plnì dobijí po vložení pøístroje do komunikaèní a dobíjecí stanice, plné nabití zajistí provoz po dobu 5-ti dnù pøi frekvenci 30 vzorkù za den - komunikace s LIS/NIS a se SW aplikací DataCare POC Princip mìøení: Amperometrie. Popis reakce: Enzym glukózo-dehydrogenáza v testovacím proužku pøemìòuje glukózu ve vzorku krve na glukonolakton. Tato reakce vytváøí malý elektrický náboj, který pøístroj pøevádí na koncentraci glukózy. Data: - objem vzorku 4 µl - doba jednoho stanovení 40 sec - typ vzorku - kapilární, arteriální, plná venózní, novorozenecká - mìøící rozmezí 0,6-33,3 mmol/l - rozmezí pro hodnotu Hct % - CV's 1,8-3,2 % - korelace 0,98 - interference s po 2 nejsou známy - dotyková obrazovka - èteèka èárového kódu - délka znakù pro ID uživatele a pacienta je 16 znakù DataCare POC - Data managment systém DataCare POC tvoøí most mezi vzdálenými diagnostickými zaøízeními na místì ošetøení (Point Of Care) a nemocnièním a laboratorním systémem (LIS/NIS). Umožòuje ko- Obr. 7: Stanovení QC Obr. 8: Stanovení hladiny glukózy u lùžka pacienta 36 Labor Aktuell 02/05

4 ordinátorovi sledovat a øídit èinnost vzdálených POCT míst a zajiš ovat øádný sbìr, ovìøování a schvalování dat pøed jejich odesíláním do systému LIS/NIS. DataCare POC je založen na operaèním systému Windows, který uživatelùm poskytuje jednoduchý a logický zpùsob zadávání dat a ovládání pøístrojù, s nimiž komunikuje. DataCare POC usnadòuje pøenos dat o pøijetí, propuštìní a pøekládání pacientù v NIS. Správce systému také mùže pøenášet do LIS data kontroly kvality (QC) z pøístroje. Tím zaruèuje, že jsou splnìny jakostní standardy a že data pøenášená z diagnostických zaøízení jsou použitelná v kontextu se standardy a pracovními postupy pøedepsanými v laboratoøi a nemocnici. DataCare POC nabízí: Rychlý pohled na diagnostikování mimo centrální laboratoø - automatický výbìr funkcí a parametrù - pøehled o nevyhovujících mìøeních kontrolního materiálu (QC) Labor Aktuell 02/05 37

5 Obr. 10: Základní obrazovka DataCare POC, navigaèní nástroje Obr. 9: Možnosti pøípojení DataCare POC Obr. 11: Pøíklad statistiky - automatická filtrace výsledkù pohybujících se mimo nastavené referenèní nebo kritické meze - aktuální stav jednotlivých systémù - validace výsledkù Rozsáhlý výbìr pøehledù a statistik - pøehledy o nastavení jednotlivých pøístrojù a jejich konfigurace - statistiky kontrolních mìøení, pacientských údajù, statistiky o provedené údržbì a zásahu do pøístroje Nastavení pøístrojù - nastavení všech pøístrojù mùže být jednotné, ale také lze vytvoøit konkrétní pracovní skupiny a dle jejich požadavkù nezávisle pøizpùsobit nastavení pøístrojù Flexibilita DataCare POC - možnost napojení dalších analyzátorù z POCT portfolia firmy Roche, ale také konkurenèních analyzátorù, jmenovitì Roche OMNI, OMNI S, OMNI C, Cardiac Reader, CoaguChek Pro DM, analyzátory firmy Radiometer øady ABL 5,6,7, analyzátor OPTI CCA firmy Osmetech - plánuje se rozšíøení spektra pøístrojù POCT s možností pøipojení (NOVA Biomedical, Bayer, IL,.) Závìrem Organizace uvedeného projektu nebyla jednoduchá, pro všechny zúèastnìné byla tato první zkušenost pouèením pro použití v dalších projektech stejného zamìøení. Pro více informací kontaktujte Roche, P. Majorovou, G. Andonova Dálkové øízení procesu kontroly kvality (QC) - dokumentace a archivace namìøených hodnot QC napojených systémù - namìøené výsledky provází komentáø a informace o uživateli, který provedl stanovení QC o datech použitého kontrolního materiálu a použité výrobní šarže testovacích materiálù - okamžité hodnocení namìøených hodnot QC - možnost zobrazení grafù a statistik QC za urèité období, za jednotlivé pøístroje, výrobní šarže kontrolního materiálu atd. Technické informace Databáze Microsoft TM SQL Server 2000 Operaèní systémy Server: Microsoft TM Windows 2000 Server Klient: Microsoft TM NT 4.0/ Windows 2000 Professional Workstation Netvork bandwith 10 Mbps (minimum) Podporované sí ové Ethernet (IEEE 802.3) nebo standardy Token Ring (IEEE 802.5) Sí ový protokol TCP/IP Analyzátor POC sériová propojitelnost pøes multiportový terminálový server (RS 232 na TCP/IP) Propojitelnost s LIS/HIS (prostøednictvím HL7, ASTM) 38 Labor Aktuell 02/05

Expozice Roche Diagnostics na kongresu Euromedlab 2013 se stala magnetem pro návštìvníky

Expozice Roche Diagnostics na kongresu Euromedlab 2013 se stala magnetem pro návštìvníky Ing. Petr Kopecký, Ing. Igor Klimíèek, Ing. Pavel Prouza, Ing. Kateøina Málková Roche s.r.o., Diagnostics Division Expozice Roche Diagnostics na kongresu Euromedlab 2013 se stala magnetem pro návštìvníky

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z

Více

POCT technologie pro intenzivní medicínu

POCT technologie pro intenzivní medicínu MUDr. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division POCT technologie pro intenzivní medicínu Èeská spoleènost intenzivní medicíny poøádala 18. listopadu v Praze odborné sympozium Metody Point of Care

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

Glukometrie II - POCT

Glukometrie II - POCT Glukometrie II - POCT Doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí, založené v roce 1992. Agentura Koniklec smìøuje k vyhledávání a uskuteèòování efektivních a netradièních

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax. URGENTNÍ UM MEDICÍNA 3/2010 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.cz

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více