ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program"

Transkript

1 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a získání vztahu k hudbě a umění jako součásti k plnému a spokojenému životu, založenému na dobrých vztazích k sobě, k ostatním a ke světu. V souladu s emocionálním a rozumovým vývojem žáků směřuje hudební výchova k tomu, aby kultivovali svoji hudebnost, zpěvní hlas, smysl pro rytmus, hudební paměť a fantazii. Získávají také vhled do hudební kultury české i jiných národů, seznamují se s hudbou a uměním minulosti i dneška. Žáci se učí Hv v odborné učebně, která je dostatečně vybavena: klavír, keyboard, rytmické a melodické nástroje, intonační tabulka, rytmické kostky, notová tabule, poslechové skladby, portréty hudebních skladatelů, video. Poslech zajišťuje kvalitní hi-fi věž. Hudební fakta mají žáci možnost hledat na internetu v počítačové učebně nebo z odborné literatury v Informačním centru. Velký prostor učebny Hv je využíván pro pohybové a taneční, pro práci ve skupinách, práci na projektech, i pro kroužek hudebně pohybové výchovy v čase mimo vyučování. Předmět hudební výchova je na naší škole posílen nepovinným předmětem Sborový zpěv, kde dostávají příležitost všichni žáci talentovaní i méně talentovaní, kteří svou pílí a chutí zpívat, získávají srovnatelné dovednosti. Žáci s tímto sborem pravidelně vystupují na školních akcích, vánočních koncertech, vernisážích, v domovech důchodců. Samotná vystoupení jsou vyvrcholením jejich úsilí a děti tak prožívají pocit uspokojení z dobře vykonané práce a získávají i vyšší sebeúctu. Cílem vzdělávání je: - naučit žáky čistě a výrazně zpívat lidové i umělé dětské písně v hlasovém rozsahu přiměřeném žákům mladšího školního věku - nacvičit správné dýchání a tvoření tónů - rozvíjet hudební sluch a paměť na melodii i slova - učit rozlišovat a udržovat určitý rytmus - rozvíjet hudebnost zařazováním poslechu lidových písní i poslechu hodnotné vážné hudby vhodné pro tento věk a vést žáky k zájmu o hudbu - poznat a dbát o rozvoj talentovaných žáků B) Klíčové kompetence jsou utvářeny těmito strategiemi: Kompetence k učení Žáci - podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace - používají obecně užívané hudební termíny - získané znalosti propojují do souvislostí - uplatňují vlastní tvorbu - K 472, str. 1 -

2 Učitel - vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací - k používání odborné terminologie - k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi - k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů - stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu Kompetence k řešení problémů Žáci - vyhledávají vazby mezi druhy umění a uměleckými žánry na základě podobnosti jejich znaků a témat, která jsou jimi zpracovávána - uplatňují kritické myšlení při posuzování hudebního díla i vlastní tvorby - žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů Učitel - vede žáky ke správným způsobům řešení problémů - s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení Kompetence komunikativní Žáci - při práci ve skupině vyjadřují svůj názor, vhodnou formou ho obhájí a tolerují názor druhých - rozvíjí dovednosti pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmu z hudebního díla Učitel - zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat - zajímá se o náměty a názory žáků Kompetence sociální a personální Žáci - efektivně spolupracují, respektují názory jiných - objektivně přistupují k hodnocení své práce i práce ostatních, chápou odlišné kvality svých spolužáků - respektují pravidla při práci v týmu, dodržují je a svou pracovní činností kladně ovlivňují kvalitu práce Učitel - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - umožňuje každému žákovi zažít úspěch Kompetence občanské Žáci - respektují názor druhých - chrání a oceňují naše kulturní tradice - aktivně se zapojují do kulturního dění Učitel - vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění - vytváří potřebu návštěv hudebních koncertů - K 472, str. 2 -

3 - podporuje individuální zájem žáků o kulturní dění - vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé Kompetence pracovní Žáci - při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená pravidla - žáci si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem - osvojují si hudební techniky a nástroje Učitel - vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů - K 472, str. 3 -

4 C) Obsah výuky: 1. ročník Vokální, instrumentální, hudebně pohybové, poslechové Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové Jednoduché lidové písně a říkadla, rytmické a taneční hry písně spojené s pohybem. Jednoduchý rytmický doprovod. Dechová cvičení, poslech písní. Písně lidové a umělé. Koledy. Písně k táboráku. Rozlišování zvuků a tónů, melodizované říkanky, hudebně pohybové hry, poslech písní nebo skladeb, jednoduchý rytmus. Doprovod. Orffovy nástroje Zimní náměty, písně o zvířatech, koledy, lidové písně. Jarní písně, jarní hry dětí dříve a nyní. Melodické a rytmické hry na ozvěnu. Letní písně, písně k táboráku. Hudebně pohybové hry. Lv říkanky, veršované pohádky,hádanky. Vv kresba (ilustrace písničky) Lv říkadla, veršované pohádky Pč loutky k písničkám Vv ilustrace písní M počítání postav, zvířátek z písniček Jednoduché tance Mazurka valč. krok - K 472, str. 4 -

5 2. ročník Vokální, instrumentální, hudebně pohybové, poslechové Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové Při rytmizaci textů pracuje se čtvrťovými a osminovými hodnotami ve 2 / 4 a 3 / 4 taktu. Sluchově rozlišuje vážnou, lidovou a moderní hudbu. Dechová a hlasová cvičení z 1. roč., automatizovat. Rytmická cvičení propojujeme s písněmi, využíváme rytmických slabik, tempo udáváme tleskáním nebo vyťukáváním dob, rozšiřujeme hlasový rozsah a upevňujeme ho. Písně volíme do rozsahu oktávy. Zpěv podle pokynů učitele (jednoduchý začátek všech, podřídit se určitému tempu). Sluchem rozlišovat stoupající a klesající melodii. Hudební teorii - osnova (notová), houslový klíč, taktová čára, noty podle délky. V poslechových skladbách seznamovat děti s hudebními nástroji. Zná našeho nejznámějšího skladatele a rozpozná některé jeho skladby (Prodaná nevěsta). Učivo je propojeno s jednotlivými předměty. Je možno využít procvičování písní v oddechových chvilkách. Tv zařazovat hudebně pohybové hry, instrumentálně a pěvecky realizovat jednoduchou melodii a pohybově vyjádřit její charakter Navštěvovat divadelní představení a výchovné koncerty. Do lit. vých. zařazovat poslechové skladby, procvičovat rytmizaci, deklamaci, jazykolamy, rozpočitadla. - K 472, str. 5 -

6 3. ročník Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vědomě užívá již naučené správné hudební návyky a dovednosti opakování známých písní, nácvik nových písní Instrumentální dodržuje rytmus ve skladbách 2/4, 3/4, 4/4 pozná délku not, provede grafický záznam rytmická cvičení, posilování hudební paměti, projev sólový, skupinový Vokální Žák rozvíjí individuální hudeb. předpoklady Lidová píseň, umělá píseň kánon rozlišuje hru na klavír, housle, basu, trubku,pozná píseň lidovou, vážnou hudbu, trampské písně a moderní hudbu, umí hrát na jednoduché rytmické nástroje tempo pomalé,rychlé,táhlé, Výchovný koncert Instrumentální Žák za pomoci melodických nástrojů vymýšlí dál doprovod žák se učí naslouchat zpěvu svému i svých spolužáků, učí se vnímat vážnou hudbu sestupná, vzestupná melodie, rytmické, rytmické hudební nástroje, hra na ně poslechová činnost Výchovný koncert - K 472, str. 6 -

7 4. ročník Vokální Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové Žák rozvíjí individuální hudeb. předpoklady Lidová píseň, umělá píseň kánon Dodržuje předepsaná dynamická znaménka a hudební značky Notový záznam Zná život a dílo hud. skladatele, epizody ze života skladatelů poslechové hudby. Poslouchá hudbu a má emocionální sluchový zážitek, odlišuje charakter hudby B. Smetana Prodaná nevěsta, Má vlast, Vltava, L. Janáček B.Martinů Otvírání studánek, W. A. Mozart Česká mše vánoční Výchovný koncert Hudební pohybová výchova zvládá pohybové vyjádření melodie, tempa, dynamiky a emocionálního zážitku TV Instrumentální Hudebně pohybové Hraje na rytmické a melodické nástroje a doprovází tak zpěv Rozlišuje pojmy chůze, běh, poskoky, dřepy, podřepy, orientace levá, pravá strana, otočky, průplety apod. Tanec ve 2/4 a 3/4 Tv - K 472, str. 7 -

8 5. ročník Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové Vědomě již žák pozná a zná Opakování not ve známých písní Tv, Vv všechny noty na linkách i v mezerách, dovede přečíst notový zápis Vokální Žák rozvíjí individuální hudeb. předpoklady Lidová píseň, umělá píseň kánon Instrumentální Hraje na rytmické a melodické nástroje a doprovází tak zpěv Rozpoznává různá tempa - v opeře, v muzikálu,při moderní hudbě a lidové hudbě V notovém zápise pracuje a dodržuje rytmus 2/4, 3/4, 4/4, zapisuje do notového záznamu Tempo pomalé, rychlé, táhlé, vhodné vytváření nálady Rytmická cvičení, posilování hudební paměti Čj-čtení Vv, Mv Vv, Tv, Čj, Vlast. Video, poslech nebo návštěva muzikálového představení Emocionálně prožívá hudbu Hudební skladatelé Smetana, Dvořák, Haydn, Beethoven, Suk, Mozart, Bach, J.J.Ryba Mv, Vv, Čj aj,. návštěva koncertu Rozlišování hry na hudební nástroje - klavír, housle, basa, trubka, varhany, Orffovy Martinů - otvírání studánek, Smetana -Má vlast, Dvořák - Lašské tance, Janáček-dle volby, Vlastivěda, Čj, Vv, Pč, - K 472, str. 8 -

9 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové instrumentální nástroje, bubny, Hraďišťan, cimbálové muziky, harfa, dechové nástroje, slavnostní dechovka chvíle Zná některé moderní interprety, ale také velikány hudebního nebe, skladatele pro děti Hudební skladatelé i součastní Vlastivěda významní skladatelé Projekt - můj oblíbený zpěvák Hudebně pohybové Rozlišuje pojmy chůze, běh, poskoky, dřepy, podřepy, orientace levá, pravá strana, otočky, průplety apod. Tanec ve 2/4 a 3/4 Tv - K 472, str. 9 -

10 2. stupeň 6. ročník Vokální Očekávané výstupy Žák uplatňuje pravidla hlasové hygieny, získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě, zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase Učivo Pěvecký a mluvní projev hlasová hygiena, artikulace, hlasový rozsah, vícehlasý a jednohlasý zpěv, techniky vokálního projevu, individuální hlasový projev Čj Mezipředmětové Dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého Rytmus řeči a hudební rytmus odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a hudby Instrumentální Na základě svých hudebních schopností a dovedností využívá jednoduché i složitější hudební nástroje k doprovodné hře i reprodukci jednoduchých motivů a témat Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Orientace v notovém záznamu melodie a reprodukce notového záznamu -Hra na hudební nástroje nástrojová reprodukce melodií ( motivků, témat, písní) Hra a tvorba doprovodů s využitím Orffova instrumentáře Nástrojová improvizace - K 472, str. 10 -

11 Hudebně pohybové Očekávané výstupy Volí vhodný typ hudebně pohybových prvků na základě reflexe poslouchané hudby Aktivně se zapojuje do hudebních aktivit a využívá při nich své pohybové schopnosti Učivo Pohybový doprovod znějící hudby taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění Orientace v hudebním prostoru rozvoj pohybové paměti Tv Mezipředmětové Podle stupně hudebních schopností se orientuje v proudu znějící hudby, vnímá melodii, harmonickou i formální strukturu skladby - Orientace v hudebním prostoru vnímání struktury hudebního díla výrazové prostředky, významné sémantické prvky užité ve skladbě (zvukomalba, pohyb melodie) a jejich význam pro pochopení díla D, Vv - K 472, str. 11 -

12 7. ročník Vokální Očekávané výstupy Žák uplatňuje pravidla hlasové hygieny při zpěvu i v běžném životě, zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase Rozpozná na základě individuálních schopností přednosti i nedostatky vlastního zpěvu i zpěvu ostatních a dokáže kvalitní vokální projev druhého ocenit Učivo Lidský hlas (hlasový výcvik, dechová technika, hlasová hygiena, typy zpěvních hlasů) Pěvecký a mluvní projev rozšiřování hlasového rozsahu Rytmus řeči a hudební rytmus odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a hudby Orientace v notovém záznamu melodie a reprodukce notového záznamu Mezipředmětové Instrumentální Tvoří na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduchá aranžmá a improvizace s pomocí jednoduchých i složitějších hudebních nástrojů, volí vhodné typy doprovodů Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Hra na hudební nástroje nástrojová reprodukce melodií ( motivků, témat ), hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře Záznam hudby - noty - K 472, str. 12 -

13 Hudebně pohybové Očekávané výstupy Aktivně se zapojuje do hudebních aktivit a využívá při nich své pohybové schopnosti Rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu Učivo Tanec a pohyb Pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla (pantomima, improvizace) Pohybový doprovod znějící hudby taktování, taneční kroky lidový tanec, společenské tance, vlastní pohybové ztvárnění Tv Mezipředmětové Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá melodii, harmonickou i formální strukturu hudebního díla, chápe jejich význam a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku Postihuje charakteristické stylotvorné prvky a na jejich základě dokáže charakterizovat znějící hudbu jednotlivých slohů, stylů a žánrů Orientace v hudebním prostoru postihování hudebně výrazových prostředků Významné sémantické prvky a jejich význam v hudební skladbě (pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) Hudební dílo a její autor hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora 8. ročník - K 472, str. 13 -

14 Vokální Očekávané výstupy Žák využívá získané pěvecké návyky při interpretaci písní a vokálních skladeb různých žánrů Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Učivo Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti - převádění melodie z nezpěvné do zpěvné polohy, zachycování rytmu (melodie) pomocí notového záznamu Techniky vokálního projevu Intonace a vokální improvizace Mezipředmětové Instrumentální Tvoří na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduchá aranžmá a improvizace s pomocí jednoduchých i složitějších hudebních nástrojů, volí vhodné typy doprovodů, interpretuje různé motivy, témata i části skladeb Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje (představy rytmické, melodické, tempové, dynamické, formální) Starší hudební nástroje D Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů Moderní hudební nástroje Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové - K 472, str. 14 -

15 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové Hudebně pohybové Aktivně se zapojuje do hudebních aktivit a využívá při nich svých pohybových schopností Rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby - tempové, dynamické, rytmicko-metrické, harmonické Orientace v prostoru rozvoj pohybové paměti, reprodukce pohybů prováděných při tanci - K 472, str. 15 -

16 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá melodii, harmonickou i formální strukturu skladby, postihuje charakteristické stylotvorné a významné sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami - Hudební styly a žánry chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i společnosti Hudební dílo a jeho autor doba vzniku, život autora, hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly Renesance Baroko Klasicismus Romantismus Artificiální hudba 20. století D, Vv - K 472, str. 16 -

17 9. ročník Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové Vokální Žák uplatňuje pravidla hlasové hygieny při zpěvu i v běžném životě, zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dodržuje získané pěvecké návyky při interpretaci písní a vokálních skladeb různých žánrů Reflexe vokálního projevu vlastní vokální projev a projev ostatních, hledání možností nápravy hlasové nedostatečnosti Intonace a vokální improvizace v durových a mollových tóninách imitace, tonální intonační metoda, melodická či harmonická opora hudebního nástroje Čj Moderní písně - K 472, str. 17 -

18 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové Instrumentální Hudebně pohybové Volí vhodné typy doprovodů, interpretuje různé motivy, témata i části skladeb Orientuje se v zápise písní a skladeb hudby artificiální i nonartificiální zapsaných pomocí not, kytarových značek či harmonických funkcí, tyto písně či skladby na základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje Rozpozná některé z tanců různých stylových období a na základě individuální hudební vyspělosti i získaných dovedností předvede jednoduchou pohybovou vazbu Nástrojová reprodukce melodií (motivků, témat, písní, jednoduchých skladeb) Hra a tvorba doprovodů s využitím Orffova instrumentáře (nástrojové improvizace) Záznam hudby noty, notační programy Tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby tempové, dynamické, rytmicko metrické, harmonické Orientace v prostoru pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách Tv - K 472, str. 18 -

19 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové Charakterizuje znějící hudbu jednotlivých slohů, stylů a žánrů s uplatněním hlediska historického vývoje Hudební styly a žánry chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a zvykům D, Vv Konfrontuje znějící skladbu s dalšími skladbami z hlediska jejich funkce, stylu a žánru Vyhledává a všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění a rozpoznává vliv kontextu na způsoby jejího utváření, její interpretace a recepce Hudební dílo a její autor hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi (inspirace, kýč, módnost a modernost) Interpretace znějící hudby slovní charakteristika hudebního díla, vytváření vlastních soudů - K 472, str. 19 -

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu:

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2 Historie a současnost 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 6, Nad Alejí 28/1879 Čím více byly děti obdařeny nadáním, tím více jsou povinny tohoto nadání využít. Wolfgang Amadeus Mozart Obsah Obsah...1 1.

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu: Stanislava Krčková, Jaroslav Jeřábek,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi 12.2.1760 20.3.1812 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Historie školy... 5 2.2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více