Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Základní škola Lukov, 2012 strana 1

2 Obsah : 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy 2.2 Historie školy aneb Jak to všechno začalo 2.3 Vybavení školy 2.3 Charakteristika pedagogického sboru 2.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 2.5 Charakteristika žáků 2.6 Dlouhodobé projekty 3. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Cíl vzdělávání 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 3.5 Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Tématický okruh Osobnostní rozvoj Tématický okruh Sociální rozvoj Tématický okruh Morální rozvoj Výchova demokratického občana VDO Tématický okruh Občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VGS Tématický okruh Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova MKV Tématický okruh Lidské vztahy Tématický okruh Multikulturalita Environmentální výchova EVV Tématický okruh Ekosystémy Tématický okruh Základní podmínky života Tématický okruh Lidské aktivity a problémy životního prostředí Tématický okruh Vztah člověka k prostředí Mediální výchova MDV Tématické okruhy receptivních činností Tématické okruhy produktivních činností 4. Učební plán Učební osnovy Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Cílové zaměření vzdělávací oblasti Základní škola Lukov, 2012 strana 2

3 5.1 Vyučovací předmět Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření klíčových kompetencí Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 1.období ročník základní školy 2.období 4.-5.ročník základní školy 5.2 Vyučovací předmět Anglický jazyk Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.3 Vyučovací předmět Matematika Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4 Vyučovací předmět Prvouka Vyučovací předmět Vlastivěda Vyučovací předmět Přírodověda Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.7 Vyučovací předmět Informatika Vzdělávací oblast Umění a kultura 5.8 Vyučovací předmět Hudební výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5.10 Vyučovací předmět Pracovní činnosti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 5.11 Vyučovací předmět Tělesná výchova Nepovinné předměty 5.12 Vyučovací předmět Náboženství Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků 6.2 Autoevaluace školy Oblasti autoevaluace Kritéria a nástroje autoevaluace Soulad realizovaného vzdělávacího programu s ŠVP Individuální vzdělávací potřeby Spolupráce s rodinami žáků a širší komunitou Výuka Vyučovací a školní klima Hodnocení žáků Práce učitelů Vedení školy Výsledky vzdělávání Materiální, technické, ekonomické a hygienické podmínky Cíle autoevaluace Časový plán autoevaluačních činností 7. Přílohy Příloha č.1 - Strategie tvorby školního preventivního programu ZŠ Lukov Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Lukov, 2012 strana 3

4 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola 1.2 Předkladatel: Název: Adresa: Základní škola Lukov, příspěvková organizace Pod Kaštany 32, Lukov IČO: Ředitel: PaedDr.Jolana Vlková Kontakty: tel: Zřizovatel: Název: Adresa: Obec Lukov K Lůčkám 350, Lukov IČO: Starosta: Jiří Jangot Kontakty: tel: Platnost dokumentu : verze 3 č.j.: Lš 100/ Základní škola Lukov, 2012 strana 4

5 2.Charakteristika školy Základní myšlenkou vzdělávacího programu Lukovská škola je propojení života školy se životem obce a její otevřenost vůči všem dětem, rodičům i ostatní veřejnosti. Nabízíme výchovu a vzdělávání v duchu tradičních hodnot v souladu s krásnou přírodou na úpatí Hostýnských vrchů. Klidné prostředí s malými třídními kolektivy umožňuje individuální přístup ke všem žákům, nadstandartní vybavení školy dotváří motivující podmínky pro vzdělávání. 2.1 Úplnost a velikost školy Škola zabezpečuje vzdělávání žáků prvního stupně ZŠ. Součástí školy je školní družina s kapacitou 50 žáků. V pěti ročnících základní školy se může vzdělávat až 130 žáků. 2.2 Historie školy aneb Jak to všechno začalo Počátky lukovské školy sahají do konce 18.století. Do té doby docházeli žáci do Fryštáku, později chodily děti i do školy ve Štípě. Kde byla umístěna vůbec první lukovská škola již dnes stěží zjistíme. Dle historických pramenů byla lukovská školní budova zřízena roku 1787, k otevření školy došlo až v letech Rok 1789 můžeme tedy považovat za rok založení školy u nás v Lukově. Na počátku 19 století byla škola přestěhována do budovy lokální kapelánie (dnešní fara). Učebna byla umístěna po pravé straně chodby, takže pokud se nezměnilo půdorysné uspořádání, dnes jsou zde školáci vyučováni náboženství. Místnosti, které měla škola na faře, byly vlastně prvními vyhovujícími prostory pro výuku. Vzrůst počtu obyvatel obce byl patrný i ve vzrůstu počtu žáků. Tato situace vedla k hledání vhodné budovy pro školu. Hrabě Seilern, majitel panství, zapůjčil pro školu budovu č.32, kde se dříve nacházely panské stáje. V roce 1815 byla tato budova přestavěna pro účely školy vyzdvižením starého zdiva na původních základech a pronajata obci. Roku 1866 byla budova předána do užívání obci a jako škola slouží dodnes. V roce 1914 bylo ke škole přistavěno jedno křídlo tak, že půdorys budovy nabyl tvar písmene L. V letech 1967 a 1993 byl objekt rozšířen dalšími dvěma přístavbami. V dlouhé řadě učitelů, působících na této škole, vystupuje do popředí nadučitel František Kratochvíl. Je zakladatelem učitelské knihovny, zakreslil plán hradu Lukova a mimo jiné zachytil na svém obraze i typy krojů lidu na lukovském panství z roku 1893, který byl podkladem pro jeho rekonstrukci v roce Nezapomenutelným učitelem byl i Rudolf Matouš, dlouholetý ředitel školy, kronikář obce a milovník historie kraje a zejména hradu Lukov. Na jeho počest byla při příležitosti 100.výročí jeho narození umístěna na budově školy pamětní deska. 2.2 Vybavení školy ( materiální, prostorové, technické, hygienické ) Budova základní školy se nachází 11 km od krajského města Zlína v centru obce Základní škola Lukov, 2012 strana 5

6 Lukov. Dětem a jejich rodičům nabízíme otevřené vzdělávání v dobře vybaveném prostředí. Každá třída má nadstandartně vybavenou kmenovou učebnu s pracovní a relaxační částí. Mimo to je ve škole speciální prostor pro školní družinu, tělocvična, počítačová učebna, žákovská knihovna, výtvarná dílna a kuchyňka. Součástí školy je odpovídající hygienické zázemí a šatny pro žáky i personál, prostory pro pedagogické a nepedagogické pracovníky ( sborovna, ředitelna, sklad pomůcek, spisovna, úklidová místnost, dílna školníka, kotelna ). Na školní zahradě zbudovala obec Lukov na základě projektu v rámci ESF multifunkční centrum, jehož součástí je velká tělocvična s hygienickým zázemím, sportovní hřiště s umělým povrchem, relaxační a hrací prvky. Škola dále disponuje ohrazeným pozemkem, který je využíván jako venkovní učebna, malé školní arboretum, relaxační a shromažďovací prostor. Materiálové vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Každá učebna má polohovací lavice a židle pro žáky i učitele, počítačovou sestavu s připojením na školní servery a internet, audiosystém, dataprojektor a promítací plátno. Ve třech učebnách jsou interaktivní tabule. Ve škole je celkem 25 počítači, z toho 17 počítačů je součástí počítačové učebny, 8 počítačů je umístěných v jednotlivých třídách včetně školní družiny a v ředitelně.učitelům je k dispozici pedagogická knihovna a velké množství didaktických pomůcek. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Personál školy je plně kvalifikovaný s profesionálním vztahem k dětem, s vysokou mírou osobní zodpovědnosti a tvořivým přístupem k práci. Samozřejmostí je využívání osobního zájmu a dovedností učitelů v didaktice vyučovaných předmětů. Ve škole působí šest pedagogických pracovníků. Věkový průměr sboru činí 38 let. 2.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Škola má velmi dobré vztahy s rodičovskou veřejností, při škole působí aktivní sdružení rodičů Kaštánek, které se podílí na organizaci řady akcí. Rovněž spolupráce s místními organizacemi je tradičně bohatá ( Domov seniorů, Spolek přátel hradu Lukova, Český červený kříž, Hasičský záchranný sbor, Skaut, SK Lukov a další ). Školská rada má 6 členů, kteří se zajímají o dění školy a spolupracují s jejím vedením, rodiči i zřizovatelem. V rámci Mikroregionu Lukovské podhradí škola spolupracuje se školami okolních obcí. Dochází k pravidelným schůzkám vedení škol a koordinátorů školních vzdělávacích programů za účelem zajištění návaznosti vzdělávání dětí. Školy pořádají společné soutěže a setkání pro svoje žáky, spolupodílejí se na nákladech na dopravu při mimoškolních aktivitách. Škola využívá služeb poskytovaných pedagogicko psychologickými poradnami Zlín a Kroměříž a Speciálním pedagogickým centrem Zlín. Základní škola Lukov, 2012 strana 6

7 2.5 Charakteristika žáků Škola se dlouhodobě nepotýká s výraznými výchovnými problémy. Tento pozitivní aspekt má několik důvodů : třídní kolektivy jsou malé, v průměru 15 žáků na třídu většina žáků je z Lukova nebo přilehlé obce Vlčkové, kde je v rodinách kladen důraz na tradiční výchovu rodinné klima školy vytváří otevřené vztahy mezi vedením školy, pedagogy,žáky, zákonnými zástupci a veřejností obce. 2.6 Projekty V rámci vyučování i mimoškolních aktivit pořádá Lukovská škola řadu projektů, z nichž některé mají mnoholetou tradici a účastní se jich nejen žáci školy, ale i rodiče, bývalí žáci, žáci okolních škol a široká veřejnost: projekty z oblasti environmentální výchovy projekty z oblasti prevence rizikového chování, bezpečnosti v silničním provozu a požární výchovy projekty z oblasti estetické výchovy projekty na podporu čtenářské gramotnosti projekty na podporu finanční gramotnosti projekty podporující výchovu k zdravému životnímu stylu projekty na podporu počítačové gramotnosti projekty související s dodržováním lidových tradic projekty multimediální výchovy projekty na podporu spolupráce v rámci komunity obce projekty podporující spolupráci s okolními školami. Škola se neúčastní žádných mezinárodních projektů. Základní škola Lukov, 2012 strana 7

8 3. Charakteristika ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola, verze 3, č.j.: Lš 100/2012 ( 5 zákona č.561/2004sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) navazuje na předchozí verzi 1, č.j. LšZš 434/2007, a verzi 2, č.j.: LšZš 498/2008. Vzdělávací program je vystavěn na vzdělávacím programu Základní škola /96-2, vychází z jeho osvědčených učebních osnov, regionálních podmínek a didaktických zkušeností učitelského sboru. Jedná se o koncepci, která vznikala několikaletou snahou o inovaci naší pedagogické práce a života školy, analýzou vlastních možností a výsledků vzdělávání našich žáků. 3.1 Zaměření školy Vzdělávání je orientováno na formování pevných základů celoživotního učení s ohledem na individualitu každého žáka. Zaměření naší školy je soustředěno na všestranný rozvoj žákových kompetencí. Klademe důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti v mateřském i anglickém jazyce za silné podpory práce s informačními technologiemi. Snažíme se žákům vštípit pozitivní vztah k okolnímu světu, přírodnímu prostředí i ostatním lidem. Environmentální a etická výchova prolíná celým vzdělávacím procesem. Bohatou nabídkou mimoškolních, zájmových, sportovních a kulturních aktivit chce škola umožnit žákům a jejich rodičům poznání, jak lze smysluplně a aktivně trávit volný čas. Naší snahou je poskytovat prostory školy k realizaci zájmových aktivit pro bývalé žáky a ostatní obyvatele celé obce, o naplňování myšlenek komunitní školy. Základní škola Lukov, 2012 strana 8

9 3.1.1 Cíl vzdělávání Cílem našeho úsilí je dále vzdělavatelný kultivovaný žák a spokojený rodič. Dílčí cíle: Být dětem i rodičům partnery ve vzdělávání. Utvářet v žácích vědomí osobní odpovědnosti za své jednání. Seznamovat žáky s řádem a pravidly funkční společnosti protřednictvím malých sociálních skupin skupina, třída, škola. Pomáhat žákům rozvíjet základy, prohlubovat a kultivovat orientaci v základních mravních hodnotách úctě k veškerému životu, úctě k člověku a výsledkům jeho práce, k poctivosti a toleranci, ke schopnosti respektovat a být respektován. Poskytovat žákům základy všeobecného vzdělání s ohledem na jejich individuální potřeby a předpoklady. Všestranně kultivovat osobnost žáků, podporovat kreativitu a samostatnost. Podporovat u žáků snahu a zájem o učení coby nástroj celoživotního vzdělávání. Vést děti k osvojování zdravého životního stylu, být jim příkladem, učit je správně jednat ve prospěch zdraví svého i zdraví jiných. Vytvářet a rozvíjet v dětech odpovědnost za životní prostředí, vést je ke schopnosti uvažovat v globálních souvislostech. Podporovat estetické cítění dětí, pěstovat v dětech pocit zodpovědnosti za vzhled své třídy, svěřené učebnice a pomůcky a své osobní věci. V celém výchovně vzdělávacím procesu se snažit vytvářet přátelskou a tvořivou atmosféru, předcházet stresovým situacím, vyvarovat se ukvapenosti v jednání. Rozvíjet spolupráci s ostatními školami především v oblasti výměny zkušeností z výchovně Základní škola Lukov, 2012 strana 9

10 vzdělávacího procesu a koordinace vzdělávacích programů. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Vše již bylo řečeno a napsáno: Správná škola je pro dítě modelem světa, správná škola je pro dítě hrou. Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí. Potůčky jsou čiré, je-li pramen čirý, kalné, je-li kalný. Vyučovat tedy tak, aby někdo činil něco dříve, než chápe, co činí, znamená dělat jej ne člověkem, nýbrž zvířátkem: mluvit o věcech bez pochopení, znamená počínat si jako papoušek a ne jako člověk. Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou a ne násilnou, plnou lásky a ne nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho, neválím se s ním po zemi a necloumám jím, nýbrž vezmu ho jemně za ruku a jdu s ním, nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel se mnou. Škola bez kázně je jako mlýn bez vody. Žáku náleží práce, učiteli její řízení. J.A.Komenský Jedná se o společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti. O rozvoji klíčových kompetencí žáka rozhoduje v první řadě způsob učení, nikoli obsah. Na následujících stránkách je stručný přehled metod a forem, které jsou užívané z pohledu celé školy a všech zaměstnanců pro výchovu našich žáků. Základní škola Lukov, 2012 strana 10

11 Rozvoj klíčových kompetencí : Kompetence k učení rozvíjíme na naší škole tak, že : žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vedeme žáky k různým formám sebehodnocení učíme žáky pravidla denního režimu ve škole i při domácí přípravě koncepce domácí přípravy pravidelné zadávání domácích úkolů, důsledná kontrola v další hodině, spolupráci s rodiči konzultace, mailová pošta, kontrola zápisů v deníčku žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a utřídění je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě zadáváme žákům úlohy na vyhledávání informací z různých zdrojů, klademe důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti, čtení textu s porozuměním samostatná domácí příprava vytváření studijních návyků formou příspěvků do časopisů, vyhledáváním informací a přípravou referátů,vyplňováním návodných prac.listů žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy - zařazujeme do výuky mezipředmětové projekty - uplatňujeme ve výuce mezipředmětové vztahy žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti - ve výuce převažuje činnostní učení - zařazujeme do výuky metodu pokus-omyl-poučení žák poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich - umožňujeme všem žákům bez ohledu na nadání zažít úspěch ve školní práci - podpora přiměřeného sebevědomí znát hranice svých možností Kompetence k řešení problémů rozvíjíme na naší škole tak, že : žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností ve třídách pracujeme v komunitních kruzích, dramatizace modelové situace žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému zařazujeme do výuky problémové úlohy, vedeme žáky k tomu, aby si sami pokládali otázky a hledali na ně odpovědi rozlišování pojmů realita fikce, podstatné nepodstatné heuristický rozhovor ( objevování neznámého prostřednictvím dialogu učitel-žák s využitím návodných otázek ) Základní škola Lukov, 2012 strana 11

12 žák samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy zařazujeme do výuky modelová řešení problémových úloh tvoříme myšlenkové mapy postupujeme od jednoduchého ke složitému, od známého k neznámému stavíme na zkušenostech získaných v mš a nižších třídách zš žák ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů zapojujeme žáky do organizace soutěží, projektů žáci se účastní oblastních a dalších kol soutěží mezi školami starší děti připravují soutěže pro mladší kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí - zapojujeme žáky do problémů školního a obecního života - tvorba třídních pravidel -metoda kritického myšlení - práce s pojmy, čtení textu s porozuměním Kompetence komunikativní rozvíjíme na naší škole tak, že : žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu - komunitní kruhy ve třídách - diskuze, debaty - volné psaní - projekty Rýmařík, Písařík, Školní akademie, Lukovský slavík žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje - dáváme žákům maximum příležitostí k vzájemné formální i neformální komunikaci: relaxační a hrací koutky ve třídách a společných prostorách školy - v rámci zájmové činnosti pořádáme vycházky, soutěže, neformální setkání žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění - rozvíjíme u žáků komunikační schopnosti ve všech oblastech verbální, nonverbální, mluvené, psané, vizuální, kontaktní - čtení a poslech s porozuměním - návštěvy koncertů, divadel, výstav žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem - běžně ve výuce využíváme ICT technologie ve všech ročnících: počítačová učebna, interaktivní tabule, diaprojektory, televize, žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi - zařazujeme do výuky projektové vyučování Základní škola Lukov, 2012 strana 12

13 - formy společenského styku : podání ruky, pozdravy, blahopřání, žádost o pomoc,prosba, poděkování,omluva, Kompetence sociální a personální rozvíjíme na naší škole tak, že : žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - zařazujeme do výuky práce ve skupinách - tvorba vlastních třídních pravidel žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá - žáci si ve skupinách mění role - modelové situace, dramatizace - základy mravního vědomí :rozlišování dobro zlo, empatie, respekt, schopnost naslouchat,pokora, odměna za dobrou práci, přirozený trest za chybu z nepozornosti, neposlušnosti či neznalosti žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají - kooperace jednotlivců, skupin i tříd - řízená diskuse - pravidla komunikace žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty - umožňujeme žákům zažít úspěch ve skupině, u prospěchově slabších se osvědčuje skupinová práce s mladšími žáky - nácvik sebehodnocení a sebekritiky zpočátku ústně, ve vyšších třídách písemně - domácí příprava dobrovolné úkoly, testy s domácí přípravou Kompetence občanské rozvíjíme na naší škole tak, že : žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí - zařazujeme do výuky metodu hraní rolí - děti učí děti, děti učí učitele - vytváříme při celoškolních projektech pracovní skupiny žáků z různých ročníků - výukové filmy s tématikou prevence sociálně patologických jevů s následným rozborem modelové situace žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu - důsledně dbáme na dodržovaní školního řádu a dohodnutých pravidel v rámci školy ( zdravení, chování o přestávkách ) i na veřejnosti, žáci si vytvářejí jednoduchý seznam pravidel soužití v každé třídě - dopravní výchova - minimální preventivní program žák se zodpovědně rozhoduje podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka Základní škola Lukov, 2012 strana 13

14 - zařazujeme do výuky poskytování první pomoci, požární cvičení, pořádáme fyzicky i psychicky náročné celoškolní aktivity za účasti rodičů ( stezky odvahy, cyklovýlety, turistické vycházky,...) -projekt Mladý zdravotník žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit - vedeme žáky ke sportování, tvořivosti a umělecké činnosti, pořádáme naučné exkurze, spolupracujeme s místní farou, sportovními a kulturními spolky - projekt Lukov brána Hostýnských vrchů žák chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti - výuka často probíhá v terénu nebo alternativní přírodní učebně - celoškolní projekt environmentální výchovy Kompetence pracovní rozvíjíme na naší škole tak, že : žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky - s využitím výtvarné dílny, kuchyňky a školní zahrady vedeme žáky k pracovitosti a k dodržování bezpečnosti práce - sebeobslužné činnosti - stolování - zacházení s pomůckami a vybavením školy - domácí příprava od 2.třídy samostatné zápisy úkolů do deníčku - zapomínací karty úkoly, pomůcky žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot - pomocí audiovizuální techniky a modelováním situací vedeme žáky k zohledňování možných dopadů výsledků pracovní činnosti - výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření - tvorbou různých materiálů, přípravou vystoupení, účastí v soutěžích vedeme žáky k poznávání jejich schopností, rozvíjíme je a porovnáváme je s dovednostmi potřebnými v různých profesích - využíváme spolupráci s nepedagogickými zaměstnanci školy žák se orientuje v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení - hraním didaktických her - účastí v různých projektech Školní mléko, Recyklohraní, Školní akademie, Velikonoční jarmark, Základní škola Lukov, 2012 strana 14

15 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciální vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají ze zákona nárok na výuku podle individuálního vzdělávacího plánu. Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením se snažíme zabezpečit následující podmínky: - uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka - umožnit využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků - uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky - zabezpečit odbornou výuku předmětů speciálně pedagogické péče - zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání - odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné změny, případně úpravy školního prostředí - spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů) - spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky - zajistit pomoc osobního asistenta nebo asistenta pedagoga Pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se snažíme zabezpečit následující podmínky: - individuální nebo skupinovou péči - přípravné třídy - pomoc asistenta pedagoga - menší počet žáků ve třídě - odpovídající metody a formy práce - specifické učebnice a materiály - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu - spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky. Základní škola Lukov, 2012 strana 15

16 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných I této skupině žáků nabízíme sestavení individuálního vzdělávacího programu, který je koncipován tak, aby pokud možno přesně odpovídal jejich nadání a možnostem. Rozvíjíme schopnosti, talent a nadání u každého žáka individuálně, a to ve všech oblastech, v nichž vyniká. V případě zjištění mimořádné úrovně nadání ve všech vzdělávacích oblastech školským poradenským zařízením, umožníme po komisionálním přezkoušení přeřazení žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího. Pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných se snažíme zabezpečit následující podmínky: - podporovat žáka prostřednictvím adekvátních zkušeností pro vyučování dokonce i tehdy, když ostatní děti stejného věku či ročníku nejsou schopné z těchto zkušeností profitovat, - zařadit žáka do skupin a kontaktovat se s ostatními nadanými dětmi po dobu některých částí vyučování, aby mohlo být pochopeno, podporováno a podněcováno, - vyučovat, a ne využívat žáka jako opatrovníka nebo učitelova pomocníka po většinu svého školního dne, - předkládat nové myšlenky a koncepce bez ohledu na možnosti dětí stejného věku - učit žáka poznatkům, které ještě neovládá, namísto toho, aby bylo znova učeno názorům, pojmům, nebo koncepcím, které již zvládl, - učit se tempem, které mu vyhovuje, a tedy i rychleji, než jeho vrstevníci, -myslet alternativně, vnášet intuici a inovaci do vyučovacího procesu, - dávat žákovi příležitost vyjádřit svoje názory, - vytvářet prostor pro pochybnosti a nabídku alternativních řešení - podporovat u žáka intenzivní, vytrvalé a cílevědomé úsilí při získávání vědomostí, - tolerovat smysl pro humor, který je neobvyklý, hravý a často komplikovaný, - učit žáka mít vysoké požadavky na sebe i na ostatní a být citlivé na nesoulad mezi ideály a skutečností s potřebou pomoci při hledání hodnot v lidské rozmanitosti, - klást diferencovaný důraz na vysoké výkony jen v příslušných oblastech učebního plánu, - chápat nerovnoměrný vývoj nadaných dětí mezi osobními normami a rozvojovými schopnostmi, mezi fyzickým zráním a sportovní zručností, - pomáhat žákovi uskutečňovat zájmy, které stojí nad schopnostmi jeho vrstevníků a které jsou mimo učební plán. Základní škola Lukov, 2012 strana 16

17 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezová témata pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi společenskými jevy, zorientovat se v aktuálních problémech současného světa. V podmínkách naší školy jsou stejně jako v reálném životě průřezová témata integrovanou součástí vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a školních projektů, začleňujeme je do života školy jako jeho přirozenou součást. Tématické okruhy procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují tak efektivní propojení vzdělávacích obsahů a vytváření mezipředmětových vazeb. Vzhledem k absenci 2.stupně jsme do školního vzdělávacího programu zařadili pouze tématické okruhy jednotlivých průřezových témat odpovídající věku a sociální zralosti našich žáků Osobnostní a sociální výchova OSV Chrakteristika: Osobnostní a sociální výchova pomáhá žákovi utvářet praktické každodenní životní dovednosti s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám a možnostem za účelem hledání vlastní cesty životem založené na zdravém vztahu k sobě, okolí a společnosti Tématický okruh Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Vymezení obsahu : cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění, mechanické i logické paměti Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : všechny s důrazem na Matematiku a její aplikace Seberegulace sebeorganizace Vymezení obsahu : cvičení sebekontroly, sebeovládání psychických i biologických potřeb, organizace vlastního času a osobních věcí, osvojování základních pravidel soužití Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : všechny Kreativita Vymezení obsahu : cvičení citlivosti, schopnosti vidět věci jinak, chuti přemýšlet, dotahovat nápady ko konce Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : Umění a kultura, Pracovní činnosti Tématický okruh Sociální rozvoj Poznávání lidí Vymezení obsahu : vzájemné poznávání se ve třídě a ve škole, respektování odlišností Začlenění do ročníků:1.-5. Začlenění do vzdělávacích oblastí : všechny Tématický okruh Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika Vymezení obsahu : získání základních návyků chování k vrstevníkům a dospělým, učení přijímání odpovědnosti za svoje jednání ( hodnocení, odměny, tresty ) Začlenění do ročníků: Základní škola Lukov, 2012 strana 17

18 Začlenění do vzdělávacích oblastí : všechny Výchova demokratického občana VDO Chrakteristika: Průřezové téma má v žákovi položit základy občanské gramotnosti. Existuji nejen já jako plnohodnotná osobnost a moje sociální okolí ( rodina, třída ), do kterého patřím. Lidská společnost je mnohovrstevná, multikulturní a mnohonázorová. Smysl výchovy demokratického občany v mladším školním věku vidíme v modelovém učení se principům fungování demokratické společnosti Tématický okruh Občanská společnost a škola Vymezení obsahu : škola jako model světa, který děti mladšího školního věku dokážou vnímat dodržování školního řádu, pravidel, povinností, obhájení vlastních práv ( hlasování, tvorba třídních pravidel, učení se schopnosti říct svůj názor pomocí schránky důvěry, diskuse ) Začlenění do ročníků:1.-5. Začlenění do vzdělávacích oblastí : Člověk a jeho svět Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VGS Chrakteristika: Dítě poznává svět především pomocí smyslů a emocí, teprve získáním určitého stupně vědomostí a zapojením druhé signální soustavy si začíná uvědomovat prostorové a časové souvislosti a následně globálnost našeho světa. Metody a formy učení tohoto průřezového tématu na 1.stupni naší základní školy zahrnují hlavně didaktické a soutěživé hry a audiovizuální výuku Tématický okruh Evropa a svět nás zajímá Vymezení obsahu : rodinné zážitky z cestování, historické souvislosti vývoje v našich zemích, v Evropě a ve světě, život dětí v jiných zemích, tradice, zvyky Začlenění do ročníků: 5. Začlenění do vzdělávacích oblastí : Člověk a jeho svět Multikulturní výchova MKV Charakteristika: V podmínkách naší školy se zaměřujeme na nutný předpoklad a následnou zpětnou vazbu multikulturní výchovy, poznávání vlastních kulturních kořenů a hodnot Tématický okruh Lidské vztahy Vymezení obsahu : rodinné vztahy, vztahy ve třídě, s kamarády, školní klima, životní role ( dítě, syn, sourozenec,kamarád, učitel, rodič, zloděj,...) Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : všechny Tématický okruh Multikulturalita Vymezení obsahu : jazyk jako základní nástroj k dorozumívání mezi lidmi, způsob oblékání, písně, náboženství Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : všechny Základní škola Lukov, 2012 strana 18

19 3.5.5 Environmentální výchova EVV Chrakteristika : Vzhledem k poloze obce v podhůří Hostýnských vrchů je vzdělávání v naší škole orientováno na formování vhodných ekosociálních postojů a jednání. Výchova k pochopení vazby člověka a životního prostředí proto prolíná celým vzdělávacím programem Tématický okruh Ekosystémy Vymezení obsahu : rostliny a živočichové v běžných ekosystémech les, pole, rybník, moře, lidská sídla Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : Člověk a jeho svět Tématický okruh Základní podmínky života Vymezení obsahu : živá a neživá příroda, pokusy a pozorování, koloběh vody, potravní řetězec Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : Člověk a jeho svět Tématický okruh Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vymezení obsahu : odpady a jejich třídění, přírodní suroviny, zemědělství, doprava Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : Člověk a jeho svět Tématický okruh Vztah člověka k prostředí Vymezení obsahu : tématické vycházky po okolí Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : Člověk a jeho svět Mediální výchova MDV Charakteristika: Média slouží jako prostředek k získávání informací, vzdělávání a naplňování volného času. Děti ovládají obsluhu mediálních prostředků ( televize, rádio, internet, video apod.) v ranném věku, chybí jim však schopnost třídit získané informace. Naším úkolem je položit základy mediální gramotnosti vhodnými příklady práce s médii Tématické okruhy receptivních činností Vymezení obsahu : kritické čtení a vnímání mediálních sdělení čtení textu s porozuměním,poslech a rozbor různých mediálních sdělení Začlenění do ročníků: 5. Začlenění do vzdělávacích oblastí : Jazyk a jazyková komunikace Tématické okruhy produktivních činností Vymezení obsahu : tvorba mediálního sdělení modelové situace (školní představení, uvádění, předvádění televizních reklam, příspěvky do školního časopisu a Lukovského zpravodaje ) práce v realizačním týmu tvorba školního časopisu v písemné i elektronické podobě, příprava představení Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura Základní škola Lukov, 2012 strana 19

20 4. Učební plán Učební plán zohledňuje zaměření školy na položení pevných základů celoživotního vzdělávání žáků s ohledem na individualitu každého žáka. Český jazyk ČJ je posílen polovinou disponobilních hodin z několika důvodů : rozvoj čtenářské gramotnosti žáků začlenění tématických okruhů průřezových témat a výuky cizího jazyka v 1. a 2.třídě souvislost se všemi oblastmi vzdělávání. Anglický jazyk AJ v 1. a 2.ročníku je vyučován metodou napříč vzdělávacími oblastmi v krátkých blocích v rámci ostatních předmětů. Žáci se naučí přirozeně vnímat cizí jazyk a vytvoří si slovní zásobu pro souvislou výuku od 3.ročníku. Informační a komunikační technologie - ICT jsou využívány od 1.ročníku ve výuce ostatních vyučovacích předmětů jako prostředek k názorné prezentaci učiva, vyhledávání informací a upevňování učiva pomocí výukových her. Systematická výuka je zařazena v 5.ročníku, zahrnuje i tvorbu vlastních mediálních sdělení. Matematika MA je posílena ve 3.ročníku jednou disponobilní hodinou vzhledem k náročnému obsahu učiva. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je ve svých předmětech Prvouka-PRV, Přírodověda- PŘ a Vlastivěda-VL posílena 3 disponobilními hodinami. Ve výuce těchto předmětů jsou intenzivně zapojována průřezová témata a rozvíjeny klíčové kompetence. Sexuální výchova - sexuální výchovu chápeme jako nedílnou součást etické výchovy. Etická výchova zařazením témat tohoto doplňujícího vzdělávacího oboru do RVP ZV se základnímu vzdělávání, které upravuje zákon č.561/2004 Sb., vrací jeho tradiční výchovně vzdělávací charakter. Naše škola zůstala výchovně vzdělávacímu pojetí vzdělávání žáků věrná. Základní i aplikační témata etické výchovy ( viz RVP ZV ) prolínají všemi vzdělávacími oblastmi ŠVP a navazují i na vzdělávací obsah průřezových témat. Hudební výchova HV je samostatně vyučována 1 hodinu týdně, ve skutečnosti je nedílnou součástí výuky ve všech oblastech vzdělávání. Výtvarná výchova VV je v 1.-3.ročníku vyučována ve dvouhodinových blocích společně s Pracovními činnostmi PC, ve 4.-5.ročníku samostatně. Vzhledem k převážně činnostnímu pojetí výuky na naší škole prolínají aktivity těchto předmětů celým vzdělávacím procesem. Tělesná výchova - TV je posílena 3 disponobilními hodinami vzhledem ke vzrůstající potřebě vyrovnávat úbytek přirozeného pohybu žáků. V mladším školním věku je pro zdravý vývoj žáka důležitá rovnováha mezi psychickým a fyzickým vývojem. Obsahová náplň tělesné výchovy opět prostupuje celým vzdělávacím programem v podobě relaxačních pohybových minutovek a přestávek, soutěží a projektů. Základní škola Lukov, 2012 strana 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více