Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Základní škola Lukov, 2012 strana 1

2 Obsah : 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy 2.2 Historie školy aneb Jak to všechno začalo 2.3 Vybavení školy 2.3 Charakteristika pedagogického sboru 2.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 2.5 Charakteristika žáků 2.6 Dlouhodobé projekty 3. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Cíl vzdělávání 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 3.5 Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Tématický okruh Osobnostní rozvoj Tématický okruh Sociální rozvoj Tématický okruh Morální rozvoj Výchova demokratického občana VDO Tématický okruh Občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VGS Tématický okruh Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova MKV Tématický okruh Lidské vztahy Tématický okruh Multikulturalita Environmentální výchova EVV Tématický okruh Ekosystémy Tématický okruh Základní podmínky života Tématický okruh Lidské aktivity a problémy životního prostředí Tématický okruh Vztah člověka k prostředí Mediální výchova MDV Tématické okruhy receptivních činností Tématické okruhy produktivních činností 4. Učební plán Učební osnovy Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Cílové zaměření vzdělávací oblasti Základní škola Lukov, 2012 strana 2

3 5.1 Vyučovací předmět Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření klíčových kompetencí Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 1.období ročník základní školy 2.období 4.-5.ročník základní školy 5.2 Vyučovací předmět Anglický jazyk Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.3 Vyučovací předmět Matematika Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4 Vyučovací předmět Prvouka Vyučovací předmět Vlastivěda Vyučovací předmět Přírodověda Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.7 Vyučovací předmět Informatika Vzdělávací oblast Umění a kultura 5.8 Vyučovací předmět Hudební výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5.10 Vyučovací předmět Pracovní činnosti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 5.11 Vyučovací předmět Tělesná výchova Nepovinné předměty 5.12 Vyučovací předmět Náboženství Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků 6.2 Autoevaluace školy Oblasti autoevaluace Kritéria a nástroje autoevaluace Soulad realizovaného vzdělávacího programu s ŠVP Individuální vzdělávací potřeby Spolupráce s rodinami žáků a širší komunitou Výuka Vyučovací a školní klima Hodnocení žáků Práce učitelů Vedení školy Výsledky vzdělávání Materiální, technické, ekonomické a hygienické podmínky Cíle autoevaluace Časový plán autoevaluačních činností 7. Přílohy Příloha č.1 - Strategie tvorby školního preventivního programu ZŠ Lukov Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Lukov, 2012 strana 3

4 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola 1.2 Předkladatel: Název: Adresa: Základní škola Lukov, příspěvková organizace Pod Kaštany 32, Lukov IČO: Ředitel: PaedDr.Jolana Vlková Kontakty: tel: Zřizovatel: Název: Adresa: Obec Lukov K Lůčkám 350, Lukov IČO: Starosta: Jiří Jangot Kontakty: tel: Platnost dokumentu : verze 3 č.j.: Lš 100/ Základní škola Lukov, 2012 strana 4

5 2.Charakteristika školy Základní myšlenkou vzdělávacího programu Lukovská škola je propojení života školy se životem obce a její otevřenost vůči všem dětem, rodičům i ostatní veřejnosti. Nabízíme výchovu a vzdělávání v duchu tradičních hodnot v souladu s krásnou přírodou na úpatí Hostýnských vrchů. Klidné prostředí s malými třídními kolektivy umožňuje individuální přístup ke všem žákům, nadstandartní vybavení školy dotváří motivující podmínky pro vzdělávání. 2.1 Úplnost a velikost školy Škola zabezpečuje vzdělávání žáků prvního stupně ZŠ. Součástí školy je školní družina s kapacitou 50 žáků. V pěti ročnících základní školy se může vzdělávat až 130 žáků. 2.2 Historie školy aneb Jak to všechno začalo Počátky lukovské školy sahají do konce 18.století. Do té doby docházeli žáci do Fryštáku, později chodily děti i do školy ve Štípě. Kde byla umístěna vůbec první lukovská škola již dnes stěží zjistíme. Dle historických pramenů byla lukovská školní budova zřízena roku 1787, k otevření školy došlo až v letech Rok 1789 můžeme tedy považovat za rok založení školy u nás v Lukově. Na počátku 19 století byla škola přestěhována do budovy lokální kapelánie (dnešní fara). Učebna byla umístěna po pravé straně chodby, takže pokud se nezměnilo půdorysné uspořádání, dnes jsou zde školáci vyučováni náboženství. Místnosti, které měla škola na faře, byly vlastně prvními vyhovujícími prostory pro výuku. Vzrůst počtu obyvatel obce byl patrný i ve vzrůstu počtu žáků. Tato situace vedla k hledání vhodné budovy pro školu. Hrabě Seilern, majitel panství, zapůjčil pro školu budovu č.32, kde se dříve nacházely panské stáje. V roce 1815 byla tato budova přestavěna pro účely školy vyzdvižením starého zdiva na původních základech a pronajata obci. Roku 1866 byla budova předána do užívání obci a jako škola slouží dodnes. V roce 1914 bylo ke škole přistavěno jedno křídlo tak, že půdorys budovy nabyl tvar písmene L. V letech 1967 a 1993 byl objekt rozšířen dalšími dvěma přístavbami. V dlouhé řadě učitelů, působících na této škole, vystupuje do popředí nadučitel František Kratochvíl. Je zakladatelem učitelské knihovny, zakreslil plán hradu Lukova a mimo jiné zachytil na svém obraze i typy krojů lidu na lukovském panství z roku 1893, který byl podkladem pro jeho rekonstrukci v roce Nezapomenutelným učitelem byl i Rudolf Matouš, dlouholetý ředitel školy, kronikář obce a milovník historie kraje a zejména hradu Lukov. Na jeho počest byla při příležitosti 100.výročí jeho narození umístěna na budově školy pamětní deska. 2.2 Vybavení školy ( materiální, prostorové, technické, hygienické ) Budova základní školy se nachází 11 km od krajského města Zlína v centru obce Základní škola Lukov, 2012 strana 5

6 Lukov. Dětem a jejich rodičům nabízíme otevřené vzdělávání v dobře vybaveném prostředí. Každá třída má nadstandartně vybavenou kmenovou učebnu s pracovní a relaxační částí. Mimo to je ve škole speciální prostor pro školní družinu, tělocvična, počítačová učebna, žákovská knihovna, výtvarná dílna a kuchyňka. Součástí školy je odpovídající hygienické zázemí a šatny pro žáky i personál, prostory pro pedagogické a nepedagogické pracovníky ( sborovna, ředitelna, sklad pomůcek, spisovna, úklidová místnost, dílna školníka, kotelna ). Na školní zahradě zbudovala obec Lukov na základě projektu v rámci ESF multifunkční centrum, jehož součástí je velká tělocvična s hygienickým zázemím, sportovní hřiště s umělým povrchem, relaxační a hrací prvky. Škola dále disponuje ohrazeným pozemkem, který je využíván jako venkovní učebna, malé školní arboretum, relaxační a shromažďovací prostor. Materiálové vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Každá učebna má polohovací lavice a židle pro žáky i učitele, počítačovou sestavu s připojením na školní servery a internet, audiosystém, dataprojektor a promítací plátno. Ve třech učebnách jsou interaktivní tabule. Ve škole je celkem 25 počítači, z toho 17 počítačů je součástí počítačové učebny, 8 počítačů je umístěných v jednotlivých třídách včetně školní družiny a v ředitelně.učitelům je k dispozici pedagogická knihovna a velké množství didaktických pomůcek. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Personál školy je plně kvalifikovaný s profesionálním vztahem k dětem, s vysokou mírou osobní zodpovědnosti a tvořivým přístupem k práci. Samozřejmostí je využívání osobního zájmu a dovedností učitelů v didaktice vyučovaných předmětů. Ve škole působí šest pedagogických pracovníků. Věkový průměr sboru činí 38 let. 2.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Škola má velmi dobré vztahy s rodičovskou veřejností, při škole působí aktivní sdružení rodičů Kaštánek, které se podílí na organizaci řady akcí. Rovněž spolupráce s místními organizacemi je tradičně bohatá ( Domov seniorů, Spolek přátel hradu Lukova, Český červený kříž, Hasičský záchranný sbor, Skaut, SK Lukov a další ). Školská rada má 6 členů, kteří se zajímají o dění školy a spolupracují s jejím vedením, rodiči i zřizovatelem. V rámci Mikroregionu Lukovské podhradí škola spolupracuje se školami okolních obcí. Dochází k pravidelným schůzkám vedení škol a koordinátorů školních vzdělávacích programů za účelem zajištění návaznosti vzdělávání dětí. Školy pořádají společné soutěže a setkání pro svoje žáky, spolupodílejí se na nákladech na dopravu při mimoškolních aktivitách. Škola využívá služeb poskytovaných pedagogicko psychologickými poradnami Zlín a Kroměříž a Speciálním pedagogickým centrem Zlín. Základní škola Lukov, 2012 strana 6

7 2.5 Charakteristika žáků Škola se dlouhodobě nepotýká s výraznými výchovnými problémy. Tento pozitivní aspekt má několik důvodů : třídní kolektivy jsou malé, v průměru 15 žáků na třídu většina žáků je z Lukova nebo přilehlé obce Vlčkové, kde je v rodinách kladen důraz na tradiční výchovu rodinné klima školy vytváří otevřené vztahy mezi vedením školy, pedagogy,žáky, zákonnými zástupci a veřejností obce. 2.6 Projekty V rámci vyučování i mimoškolních aktivit pořádá Lukovská škola řadu projektů, z nichž některé mají mnoholetou tradici a účastní se jich nejen žáci školy, ale i rodiče, bývalí žáci, žáci okolních škol a široká veřejnost: projekty z oblasti environmentální výchovy projekty z oblasti prevence rizikového chování, bezpečnosti v silničním provozu a požární výchovy projekty z oblasti estetické výchovy projekty na podporu čtenářské gramotnosti projekty na podporu finanční gramotnosti projekty podporující výchovu k zdravému životnímu stylu projekty na podporu počítačové gramotnosti projekty související s dodržováním lidových tradic projekty multimediální výchovy projekty na podporu spolupráce v rámci komunity obce projekty podporující spolupráci s okolními školami. Škola se neúčastní žádných mezinárodních projektů. Základní škola Lukov, 2012 strana 7

8 3. Charakteristika ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola, verze 3, č.j.: Lš 100/2012 ( 5 zákona č.561/2004sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) navazuje na předchozí verzi 1, č.j. LšZš 434/2007, a verzi 2, č.j.: LšZš 498/2008. Vzdělávací program je vystavěn na vzdělávacím programu Základní škola /96-2, vychází z jeho osvědčených učebních osnov, regionálních podmínek a didaktických zkušeností učitelského sboru. Jedná se o koncepci, která vznikala několikaletou snahou o inovaci naší pedagogické práce a života školy, analýzou vlastních možností a výsledků vzdělávání našich žáků. 3.1 Zaměření školy Vzdělávání je orientováno na formování pevných základů celoživotního učení s ohledem na individualitu každého žáka. Zaměření naší školy je soustředěno na všestranný rozvoj žákových kompetencí. Klademe důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti v mateřském i anglickém jazyce za silné podpory práce s informačními technologiemi. Snažíme se žákům vštípit pozitivní vztah k okolnímu světu, přírodnímu prostředí i ostatním lidem. Environmentální a etická výchova prolíná celým vzdělávacím procesem. Bohatou nabídkou mimoškolních, zájmových, sportovních a kulturních aktivit chce škola umožnit žákům a jejich rodičům poznání, jak lze smysluplně a aktivně trávit volný čas. Naší snahou je poskytovat prostory školy k realizaci zájmových aktivit pro bývalé žáky a ostatní obyvatele celé obce, o naplňování myšlenek komunitní školy. Základní škola Lukov, 2012 strana 8

9 3.1.1 Cíl vzdělávání Cílem našeho úsilí je dále vzdělavatelný kultivovaný žák a spokojený rodič. Dílčí cíle: Být dětem i rodičům partnery ve vzdělávání. Utvářet v žácích vědomí osobní odpovědnosti za své jednání. Seznamovat žáky s řádem a pravidly funkční společnosti protřednictvím malých sociálních skupin skupina, třída, škola. Pomáhat žákům rozvíjet základy, prohlubovat a kultivovat orientaci v základních mravních hodnotách úctě k veškerému životu, úctě k člověku a výsledkům jeho práce, k poctivosti a toleranci, ke schopnosti respektovat a být respektován. Poskytovat žákům základy všeobecného vzdělání s ohledem na jejich individuální potřeby a předpoklady. Všestranně kultivovat osobnost žáků, podporovat kreativitu a samostatnost. Podporovat u žáků snahu a zájem o učení coby nástroj celoživotního vzdělávání. Vést děti k osvojování zdravého životního stylu, být jim příkladem, učit je správně jednat ve prospěch zdraví svého i zdraví jiných. Vytvářet a rozvíjet v dětech odpovědnost za životní prostředí, vést je ke schopnosti uvažovat v globálních souvislostech. Podporovat estetické cítění dětí, pěstovat v dětech pocit zodpovědnosti za vzhled své třídy, svěřené učebnice a pomůcky a své osobní věci. V celém výchovně vzdělávacím procesu se snažit vytvářet přátelskou a tvořivou atmosféru, předcházet stresovým situacím, vyvarovat se ukvapenosti v jednání. Rozvíjet spolupráci s ostatními školami především v oblasti výměny zkušeností z výchovně Základní škola Lukov, 2012 strana 9

10 vzdělávacího procesu a koordinace vzdělávacích programů. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Vše již bylo řečeno a napsáno: Správná škola je pro dítě modelem světa, správná škola je pro dítě hrou. Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí. Potůčky jsou čiré, je-li pramen čirý, kalné, je-li kalný. Vyučovat tedy tak, aby někdo činil něco dříve, než chápe, co činí, znamená dělat jej ne člověkem, nýbrž zvířátkem: mluvit o věcech bez pochopení, znamená počínat si jako papoušek a ne jako člověk. Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou a ne násilnou, plnou lásky a ne nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho, neválím se s ním po zemi a necloumám jím, nýbrž vezmu ho jemně za ruku a jdu s ním, nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel se mnou. Škola bez kázně je jako mlýn bez vody. Žáku náleží práce, učiteli její řízení. J.A.Komenský Jedná se o společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti. O rozvoji klíčových kompetencí žáka rozhoduje v první řadě způsob učení, nikoli obsah. Na následujících stránkách je stručný přehled metod a forem, které jsou užívané z pohledu celé školy a všech zaměstnanců pro výchovu našich žáků. Základní škola Lukov, 2012 strana 10

11 Rozvoj klíčových kompetencí : Kompetence k učení rozvíjíme na naší škole tak, že : žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vedeme žáky k různým formám sebehodnocení učíme žáky pravidla denního režimu ve škole i při domácí přípravě koncepce domácí přípravy pravidelné zadávání domácích úkolů, důsledná kontrola v další hodině, spolupráci s rodiči konzultace, mailová pošta, kontrola zápisů v deníčku žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a utřídění je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě zadáváme žákům úlohy na vyhledávání informací z různých zdrojů, klademe důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti, čtení textu s porozuměním samostatná domácí příprava vytváření studijních návyků formou příspěvků do časopisů, vyhledáváním informací a přípravou referátů,vyplňováním návodných prac.listů žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy - zařazujeme do výuky mezipředmětové projekty - uplatňujeme ve výuce mezipředmětové vztahy žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti - ve výuce převažuje činnostní učení - zařazujeme do výuky metodu pokus-omyl-poučení žák poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich - umožňujeme všem žákům bez ohledu na nadání zažít úspěch ve školní práci - podpora přiměřeného sebevědomí znát hranice svých možností Kompetence k řešení problémů rozvíjíme na naší škole tak, že : žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností ve třídách pracujeme v komunitních kruzích, dramatizace modelové situace žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému zařazujeme do výuky problémové úlohy, vedeme žáky k tomu, aby si sami pokládali otázky a hledali na ně odpovědi rozlišování pojmů realita fikce, podstatné nepodstatné heuristický rozhovor ( objevování neznámého prostřednictvím dialogu učitel-žák s využitím návodných otázek ) Základní škola Lukov, 2012 strana 11

12 žák samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy zařazujeme do výuky modelová řešení problémových úloh tvoříme myšlenkové mapy postupujeme od jednoduchého ke složitému, od známého k neznámému stavíme na zkušenostech získaných v mš a nižších třídách zš žák ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů zapojujeme žáky do organizace soutěží, projektů žáci se účastní oblastních a dalších kol soutěží mezi školami starší děti připravují soutěže pro mladší kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí - zapojujeme žáky do problémů školního a obecního života - tvorba třídních pravidel -metoda kritického myšlení - práce s pojmy, čtení textu s porozuměním Kompetence komunikativní rozvíjíme na naší škole tak, že : žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu - komunitní kruhy ve třídách - diskuze, debaty - volné psaní - projekty Rýmařík, Písařík, Školní akademie, Lukovský slavík žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje - dáváme žákům maximum příležitostí k vzájemné formální i neformální komunikaci: relaxační a hrací koutky ve třídách a společných prostorách školy - v rámci zájmové činnosti pořádáme vycházky, soutěže, neformální setkání žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění - rozvíjíme u žáků komunikační schopnosti ve všech oblastech verbální, nonverbální, mluvené, psané, vizuální, kontaktní - čtení a poslech s porozuměním - návštěvy koncertů, divadel, výstav žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem - běžně ve výuce využíváme ICT technologie ve všech ročnících: počítačová učebna, interaktivní tabule, diaprojektory, televize, žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi - zařazujeme do výuky projektové vyučování Základní škola Lukov, 2012 strana 12

13 - formy společenského styku : podání ruky, pozdravy, blahopřání, žádost o pomoc,prosba, poděkování,omluva, Kompetence sociální a personální rozvíjíme na naší škole tak, že : žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - zařazujeme do výuky práce ve skupinách - tvorba vlastních třídních pravidel žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá - žáci si ve skupinách mění role - modelové situace, dramatizace - základy mravního vědomí :rozlišování dobro zlo, empatie, respekt, schopnost naslouchat,pokora, odměna za dobrou práci, přirozený trest za chybu z nepozornosti, neposlušnosti či neznalosti žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají - kooperace jednotlivců, skupin i tříd - řízená diskuse - pravidla komunikace žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty - umožňujeme žákům zažít úspěch ve skupině, u prospěchově slabších se osvědčuje skupinová práce s mladšími žáky - nácvik sebehodnocení a sebekritiky zpočátku ústně, ve vyšších třídách písemně - domácí příprava dobrovolné úkoly, testy s domácí přípravou Kompetence občanské rozvíjíme na naší škole tak, že : žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí - zařazujeme do výuky metodu hraní rolí - děti učí děti, děti učí učitele - vytváříme při celoškolních projektech pracovní skupiny žáků z různých ročníků - výukové filmy s tématikou prevence sociálně patologických jevů s následným rozborem modelové situace žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu - důsledně dbáme na dodržovaní školního řádu a dohodnutých pravidel v rámci školy ( zdravení, chování o přestávkách ) i na veřejnosti, žáci si vytvářejí jednoduchý seznam pravidel soužití v každé třídě - dopravní výchova - minimální preventivní program žák se zodpovědně rozhoduje podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka Základní škola Lukov, 2012 strana 13

14 - zařazujeme do výuky poskytování první pomoci, požární cvičení, pořádáme fyzicky i psychicky náročné celoškolní aktivity za účasti rodičů ( stezky odvahy, cyklovýlety, turistické vycházky,...) -projekt Mladý zdravotník žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit - vedeme žáky ke sportování, tvořivosti a umělecké činnosti, pořádáme naučné exkurze, spolupracujeme s místní farou, sportovními a kulturními spolky - projekt Lukov brána Hostýnských vrchů žák chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti - výuka často probíhá v terénu nebo alternativní přírodní učebně - celoškolní projekt environmentální výchovy Kompetence pracovní rozvíjíme na naší škole tak, že : žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky - s využitím výtvarné dílny, kuchyňky a školní zahrady vedeme žáky k pracovitosti a k dodržování bezpečnosti práce - sebeobslužné činnosti - stolování - zacházení s pomůckami a vybavením školy - domácí příprava od 2.třídy samostatné zápisy úkolů do deníčku - zapomínací karty úkoly, pomůcky žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot - pomocí audiovizuální techniky a modelováním situací vedeme žáky k zohledňování možných dopadů výsledků pracovní činnosti - výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření - tvorbou různých materiálů, přípravou vystoupení, účastí v soutěžích vedeme žáky k poznávání jejich schopností, rozvíjíme je a porovnáváme je s dovednostmi potřebnými v různých profesích - využíváme spolupráci s nepedagogickými zaměstnanci školy žák se orientuje v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení - hraním didaktických her - účastí v různých projektech Školní mléko, Recyklohraní, Školní akademie, Velikonoční jarmark, Základní škola Lukov, 2012 strana 14

15 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciální vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají ze zákona nárok na výuku podle individuálního vzdělávacího plánu. Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením se snažíme zabezpečit následující podmínky: - uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka - umožnit využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků - uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky - zabezpečit odbornou výuku předmětů speciálně pedagogické péče - zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání - odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné změny, případně úpravy školního prostředí - spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů) - spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky - zajistit pomoc osobního asistenta nebo asistenta pedagoga Pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se snažíme zabezpečit následující podmínky: - individuální nebo skupinovou péči - přípravné třídy - pomoc asistenta pedagoga - menší počet žáků ve třídě - odpovídající metody a formy práce - specifické učebnice a materiály - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu - spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky. Základní škola Lukov, 2012 strana 15

16 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných I této skupině žáků nabízíme sestavení individuálního vzdělávacího programu, který je koncipován tak, aby pokud možno přesně odpovídal jejich nadání a možnostem. Rozvíjíme schopnosti, talent a nadání u každého žáka individuálně, a to ve všech oblastech, v nichž vyniká. V případě zjištění mimořádné úrovně nadání ve všech vzdělávacích oblastech školským poradenským zařízením, umožníme po komisionálním přezkoušení přeřazení žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího. Pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných se snažíme zabezpečit následující podmínky: - podporovat žáka prostřednictvím adekvátních zkušeností pro vyučování dokonce i tehdy, když ostatní děti stejného věku či ročníku nejsou schopné z těchto zkušeností profitovat, - zařadit žáka do skupin a kontaktovat se s ostatními nadanými dětmi po dobu některých částí vyučování, aby mohlo být pochopeno, podporováno a podněcováno, - vyučovat, a ne využívat žáka jako opatrovníka nebo učitelova pomocníka po většinu svého školního dne, - předkládat nové myšlenky a koncepce bez ohledu na možnosti dětí stejného věku - učit žáka poznatkům, které ještě neovládá, namísto toho, aby bylo znova učeno názorům, pojmům, nebo koncepcím, které již zvládl, - učit se tempem, které mu vyhovuje, a tedy i rychleji, než jeho vrstevníci, -myslet alternativně, vnášet intuici a inovaci do vyučovacího procesu, - dávat žákovi příležitost vyjádřit svoje názory, - vytvářet prostor pro pochybnosti a nabídku alternativních řešení - podporovat u žáka intenzivní, vytrvalé a cílevědomé úsilí při získávání vědomostí, - tolerovat smysl pro humor, který je neobvyklý, hravý a často komplikovaný, - učit žáka mít vysoké požadavky na sebe i na ostatní a být citlivé na nesoulad mezi ideály a skutečností s potřebou pomoci při hledání hodnot v lidské rozmanitosti, - klást diferencovaný důraz na vysoké výkony jen v příslušných oblastech učebního plánu, - chápat nerovnoměrný vývoj nadaných dětí mezi osobními normami a rozvojovými schopnostmi, mezi fyzickým zráním a sportovní zručností, - pomáhat žákovi uskutečňovat zájmy, které stojí nad schopnostmi jeho vrstevníků a které jsou mimo učební plán. Základní škola Lukov, 2012 strana 16

17 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezová témata pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi společenskými jevy, zorientovat se v aktuálních problémech současného světa. V podmínkách naší školy jsou stejně jako v reálném životě průřezová témata integrovanou součástí vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a školních projektů, začleňujeme je do života školy jako jeho přirozenou součást. Tématické okruhy procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují tak efektivní propojení vzdělávacích obsahů a vytváření mezipředmětových vazeb. Vzhledem k absenci 2.stupně jsme do školního vzdělávacího programu zařadili pouze tématické okruhy jednotlivých průřezových témat odpovídající věku a sociální zralosti našich žáků Osobnostní a sociální výchova OSV Chrakteristika: Osobnostní a sociální výchova pomáhá žákovi utvářet praktické každodenní životní dovednosti s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám a možnostem za účelem hledání vlastní cesty životem založené na zdravém vztahu k sobě, okolí a společnosti Tématický okruh Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Vymezení obsahu : cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění, mechanické i logické paměti Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : všechny s důrazem na Matematiku a její aplikace Seberegulace sebeorganizace Vymezení obsahu : cvičení sebekontroly, sebeovládání psychických i biologických potřeb, organizace vlastního času a osobních věcí, osvojování základních pravidel soužití Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : všechny Kreativita Vymezení obsahu : cvičení citlivosti, schopnosti vidět věci jinak, chuti přemýšlet, dotahovat nápady ko konce Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : Umění a kultura, Pracovní činnosti Tématický okruh Sociální rozvoj Poznávání lidí Vymezení obsahu : vzájemné poznávání se ve třídě a ve škole, respektování odlišností Začlenění do ročníků:1.-5. Začlenění do vzdělávacích oblastí : všechny Tématický okruh Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika Vymezení obsahu : získání základních návyků chování k vrstevníkům a dospělým, učení přijímání odpovědnosti za svoje jednání ( hodnocení, odměny, tresty ) Začlenění do ročníků: Základní škola Lukov, 2012 strana 17

18 Začlenění do vzdělávacích oblastí : všechny Výchova demokratického občana VDO Chrakteristika: Průřezové téma má v žákovi položit základy občanské gramotnosti. Existuji nejen já jako plnohodnotná osobnost a moje sociální okolí ( rodina, třída ), do kterého patřím. Lidská společnost je mnohovrstevná, multikulturní a mnohonázorová. Smysl výchovy demokratického občany v mladším školním věku vidíme v modelovém učení se principům fungování demokratické společnosti Tématický okruh Občanská společnost a škola Vymezení obsahu : škola jako model světa, který děti mladšího školního věku dokážou vnímat dodržování školního řádu, pravidel, povinností, obhájení vlastních práv ( hlasování, tvorba třídních pravidel, učení se schopnosti říct svůj názor pomocí schránky důvěry, diskuse ) Začlenění do ročníků:1.-5. Začlenění do vzdělávacích oblastí : Člověk a jeho svět Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VGS Chrakteristika: Dítě poznává svět především pomocí smyslů a emocí, teprve získáním určitého stupně vědomostí a zapojením druhé signální soustavy si začíná uvědomovat prostorové a časové souvislosti a následně globálnost našeho světa. Metody a formy učení tohoto průřezového tématu na 1.stupni naší základní školy zahrnují hlavně didaktické a soutěživé hry a audiovizuální výuku Tématický okruh Evropa a svět nás zajímá Vymezení obsahu : rodinné zážitky z cestování, historické souvislosti vývoje v našich zemích, v Evropě a ve světě, život dětí v jiných zemích, tradice, zvyky Začlenění do ročníků: 5. Začlenění do vzdělávacích oblastí : Člověk a jeho svět Multikulturní výchova MKV Charakteristika: V podmínkách naší školy se zaměřujeme na nutný předpoklad a následnou zpětnou vazbu multikulturní výchovy, poznávání vlastních kulturních kořenů a hodnot Tématický okruh Lidské vztahy Vymezení obsahu : rodinné vztahy, vztahy ve třídě, s kamarády, školní klima, životní role ( dítě, syn, sourozenec,kamarád, učitel, rodič, zloděj,...) Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : všechny Tématický okruh Multikulturalita Vymezení obsahu : jazyk jako základní nástroj k dorozumívání mezi lidmi, způsob oblékání, písně, náboženství Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : všechny Základní škola Lukov, 2012 strana 18

19 3.5.5 Environmentální výchova EVV Chrakteristika : Vzhledem k poloze obce v podhůří Hostýnských vrchů je vzdělávání v naší škole orientováno na formování vhodných ekosociálních postojů a jednání. Výchova k pochopení vazby člověka a životního prostředí proto prolíná celým vzdělávacím programem Tématický okruh Ekosystémy Vymezení obsahu : rostliny a živočichové v běžných ekosystémech les, pole, rybník, moře, lidská sídla Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : Člověk a jeho svět Tématický okruh Základní podmínky života Vymezení obsahu : živá a neživá příroda, pokusy a pozorování, koloběh vody, potravní řetězec Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : Člověk a jeho svět Tématický okruh Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vymezení obsahu : odpady a jejich třídění, přírodní suroviny, zemědělství, doprava Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : Člověk a jeho svět Tématický okruh Vztah člověka k prostředí Vymezení obsahu : tématické vycházky po okolí Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : Člověk a jeho svět Mediální výchova MDV Charakteristika: Média slouží jako prostředek k získávání informací, vzdělávání a naplňování volného času. Děti ovládají obsluhu mediálních prostředků ( televize, rádio, internet, video apod.) v ranném věku, chybí jim však schopnost třídit získané informace. Naším úkolem je položit základy mediální gramotnosti vhodnými příklady práce s médii Tématické okruhy receptivních činností Vymezení obsahu : kritické čtení a vnímání mediálních sdělení čtení textu s porozuměním,poslech a rozbor různých mediálních sdělení Začlenění do ročníků: 5. Začlenění do vzdělávacích oblastí : Jazyk a jazyková komunikace Tématické okruhy produktivních činností Vymezení obsahu : tvorba mediálního sdělení modelové situace (školní představení, uvádění, předvádění televizních reklam, příspěvky do školního časopisu a Lukovského zpravodaje ) práce v realizačním týmu tvorba školního časopisu v písemné i elektronické podobě, příprava představení Začlenění do ročníků: Začlenění do vzdělávacích oblastí : Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura Základní škola Lukov, 2012 strana 19

20 4. Učební plán Učební plán zohledňuje zaměření školy na položení pevných základů celoživotního vzdělávání žáků s ohledem na individualitu každého žáka. Český jazyk ČJ je posílen polovinou disponobilních hodin z několika důvodů : rozvoj čtenářské gramotnosti žáků začlenění tématických okruhů průřezových témat a výuky cizího jazyka v 1. a 2.třídě souvislost se všemi oblastmi vzdělávání. Anglický jazyk AJ v 1. a 2.ročníku je vyučován metodou napříč vzdělávacími oblastmi v krátkých blocích v rámci ostatních předmětů. Žáci se naučí přirozeně vnímat cizí jazyk a vytvoří si slovní zásobu pro souvislou výuku od 3.ročníku. Informační a komunikační technologie - ICT jsou využívány od 1.ročníku ve výuce ostatních vyučovacích předmětů jako prostředek k názorné prezentaci učiva, vyhledávání informací a upevňování učiva pomocí výukových her. Systematická výuka je zařazena v 5.ročníku, zahrnuje i tvorbu vlastních mediálních sdělení. Matematika MA je posílena ve 3.ročníku jednou disponobilní hodinou vzhledem k náročnému obsahu učiva. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je ve svých předmětech Prvouka-PRV, Přírodověda- PŘ a Vlastivěda-VL posílena 3 disponobilními hodinami. Ve výuce těchto předmětů jsou intenzivně zapojována průřezová témata a rozvíjeny klíčové kompetence. Sexuální výchova - sexuální výchovu chápeme jako nedílnou součást etické výchovy. Etická výchova zařazením témat tohoto doplňujícího vzdělávacího oboru do RVP ZV se základnímu vzdělávání, které upravuje zákon č.561/2004 Sb., vrací jeho tradiční výchovně vzdělávací charakter. Naše škola zůstala výchovně vzdělávacímu pojetí vzdělávání žáků věrná. Základní i aplikační témata etické výchovy ( viz RVP ZV ) prolínají všemi vzdělávacími oblastmi ŠVP a navazují i na vzdělávací obsah průřezových témat. Hudební výchova HV je samostatně vyučována 1 hodinu týdně, ve skutečnosti je nedílnou součástí výuky ve všech oblastech vzdělávání. Výtvarná výchova VV je v 1.-3.ročníku vyučována ve dvouhodinových blocích společně s Pracovními činnostmi PC, ve 4.-5.ročníku samostatně. Vzhledem k převážně činnostnímu pojetí výuky na naší škole prolínají aktivity těchto předmětů celým vzdělávacím procesem. Tělesná výchova - TV je posílena 3 disponobilními hodinami vzhledem ke vzrůstající potřebě vyrovnávat úbytek přirozeného pohybu žáků. V mladším školním věku je pro zdravý vývoj žáka důležitá rovnováha mezi psychickým a fyzickým vývojem. Obsahová náplň tělesné výchovy opět prostupuje celým vzdělávacím programem v podobě relaxačních pohybových minutovek a přestávek, soutěží a projektů. Základní škola Lukov, 2012 strana 20

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1. Stručná charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

r Na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení; zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment. Využíváme sebekontrolu

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více