Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:"

Transkript

1

2

3 Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě po prvním testu viz bod IV). Pokud neuspějete ani napotřetí, nemůžete již tuto podmínku získat a musíte splnit předepsaný počet podmínek pomocí podmínek B a C, nebo kreditů. V případě, že dáváte přednost plnění podmínek B a C, můžete nepovinné podmínky A vynechat záměrně. Musíte pouze dosáhnout počtu podmínek předepsaného pro dané čtvrtletí (uvedené u každého předmětu) a na konci čtvrtého čtvrtletí mít také splněny všechny povinné podmínky. II. Podmínky povinné (jsou označeny tučně) můžete zkusit získat až čtyřmi pokusy. Čtvrtý termín však stanovuje ředitel školy (obvykle na konci čtvrtého čtvrtletí, zhruba týden před odjezdem na Expedici) a zkoušení proběhne před komisí. Pokud nesplníte povinnou podmínku (platí pro podmínky A i B) ani ve čtvrtém termínu, tj. Váš výkon nebude možné hodnotit ani jako dostatečný, nesplníte podmínky pro zvládnutí učiva daného předmětu. To znamená, že se nezúčastníte výzkumných prací na Expedici, ale budete se připravovat na souhrnnou zkoušku z daného vyučovacího předmětu. Stejný postup platí i v případě, že nestihnete získat potřebný počet podmínek do termínu platného pro čtvrté čtvrtletí. Povinné podmínky B jsou navíc podmínkou klasifikace z předmětu (např. povinná četba) a nesplní-li je student do konce klasifikačního období, nemůže být z předmětu hodnocen. III. Pokud v některém předmětu nestihnete získat potřebný počet podmínek v jiném než čtvrtém čtvrtletí, nebo nestihnete získat povinnou podmínku vázanou termínově v dané čtvrtletí, budete skládat souhrnnou zkoušku z tohoto předmětu v rozsahu učiva za dané čtvrtletí. Počet podmínek se pro další čtvrtletí nesnižuje a podmínky musíte do konce dalšího čtvrtletí doplnit či nahradit kreditem (nelze u povinných podmínek). IV. Když je v předmětu probráno určité téma podmínka oznámí Vám vyučující termín konání kontrolního testu (v případě znalostní podmínky). Test budete psát během vyučovací hodiny. Pokud uspějete, získáte (splníte) tak danou podmínku. Nebudete-li s dosaženým hodnocením spokojen/a, můžete si během deseti pracovních dnů opravit test. Podmínkou je alespoň hodnocení C. Při horším hodnocení musíte využít další termín. Oprava probíhá v rámci odpoledních konzultačních hodin vyučujících, nebo v průběhu dobrovolných akcí. 3

4 V. Pokud desetidenní lhůtu k opravě nevyužijete, propadne Vám jeden termín zkoušky. Další termíny mohou být předmětem domluvy nebo určeny vyučujícím a zkoušení v těchto termínech by mělo probíhat písemnou formou (pokud učitel nestanoví jinak). VI. Na základě domluvy s vyučujícím se můžete nechat z libovolné podmínky přezkoušet a zlepšit si tak hodnocení. Přezkoušení je počítáno jako další termín plnění podmínky. VII. Vyučující může vybrané podmínky zkoušet pouze ústně. Může také vyhlásit termín, do kterého musíte určitou podmínku splnit (může se lišit od závěrečného květnového termínu). V takovém případě to ale včas (nejméně měsíc dopředu) oznámí a v písemné formě tuto informaci vyvěsí na nástěnku ve škole. V případě, že příslušnou podmínku nesplníte v tomto termínu bez závažného důvodu a jde zároveň o podmínku povinnou, propadnou Vám všechny tři termíny. Další postup bude v souladu s bodem II. VIII. V případě, že v době vyhlášení testu z určité podmínky (bod IV) krátkodobě onemocníte (max. sedm pracovních dní), máte na splnění této podmínky deset pracovních dní od návratu do školy. Forma plnění podmínky je pak předmětem domluvy s vyučujícím. V případě dlouhodobé nemoci je forma i rozsah plnění podmínek předmětem domluvy s vyučujícím, v případě vážné nemoci i s ředitelem školy. IX. Vyučující může vybrané podmínky A zkoušet skupinově (po kruzích). Aby mohl celý kruh v podmínce uspět, všichni studenti z kruhu musí získat hodnocení alespoň dostatečně (D). V případě že někdo z kruhu podmínku nesplní, známky se nezapisují nikomu z kruhu a zapíší se, pokud do jednoho týdne ti, kdo podmínku nesplnili, uspějí alespoň dostatečně (D). V opačném případě se skupinové zkoušení pro celý kruh opakuje bez ohledu na předchozí hodnocení. X. Počet pokusů plnění jedné podmínky může vyučující snížit, případně zvýšit. Učiní tak během září dodatkem k podmínkám a k sylabu přednášek (existuje-li). Každopádně máte na základě žádosti možnost jednou plnit podmínku před komisí. Při tvorbě podmínek typu B a C dbejte následujících zásad: I. Podmínky B a C jsou nedílnou součástí výuky na Přírodní škole. Můžete jich ale splnit i více a vynechat pak nepovinné podmínky A (pokud máte dostatečný celkový počet podmínek pro dané čtvrtletí). 4

5 II. Podmínky B a C si můžete nechat zadat nejpozději dva týdny před koncem plnění podmínek v daném čtvrtletí. Odevzdat je pak můžete nejpozději týden před tímto termínem (pokud učitel daného předmětu neuvede jinak). Důvodem je provedení kontroly a možnost případných oprav podmínky. III. Podmínky B a C jsou rovnocenné podmínkám A. Proto je nutné odevzdávat B a C podmínky kvalitně zpracované. To znamená zejména: a) čitelné u schémat dostatečně velká, u všech rozvržená a předkreslená písmena, rozvržené obrázky; nevyhýbejte se pravítku, kružítku a dalším rýsovacím potřebám záměrné uvolnění formy a chyby v rozvržení jde snadno rozlišit b) vhodně upravené pokud má podmínka viset, je třeba ji opatřit závěsem apod.; obecně musí být podmínka funkční c) esteticky zpracované nelze odevzdat podmínky zohýbané, otrhané, poslepované, upatlané, bez vygumovaných předkreslených linií apod. d) obsahově správné kontrola a konzultace obsahu by měla být samozřejmostí e) bez gramatických chyb IV. U všech podmínek musí být uvedeny zdroje, ze kterých autor při tvorbě čerpal, jméno autora a datum zpracování, a to tak, aby to nerušilo funkci podmínek. Musí zároveň obsahovat všechny náležitosti uvedené u konkrétní podmínky. V. Učitel může u každé podmínky vyžadovat povinně i zdroje mimo internet (knižní). Studentovi to sdělí při konzultaci u zadávání podmínky. VI. Je nepřípustné vytvářet podmínky kopírováním, nebo opisováním souvislých částí textů jiných autorů. Pokud je použití cizího textu nezbytné, musí být za příslušnou pasáží připojena i citace. Podmínky vytvořené kopírováním a přepisováním cizích textů bez citace nebudou uznány. VII. Svůj postup konzultujte s vyučujícím, abyste se vyhnuli zbytečným opravám. Prodlužování podmínek ve čtvrtém čtvrtletí Na konci čtvrtého čtvrtletí je možné posunout si termín plnění podmínek z jednoho předmětu o tři pracovní dny. Podmínkou je splnění podmínek ze všech ostatních podmínkových předmětů (dokládá se elektronickým indexem). Prodloužení potvrzuje vyučující daného předmětu. 5

6 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ÚVOD Předmět obsahuje tři složky navzájem se prolínající: 1. Komunikační a slohová výchova 2. Jazyková výchova 3. Literární výchova Podmínky jsou rozloženy do dvou hlavních oblastí: I. získané společnou prací při vyučování II. získané samostatnou domácí prací a prací ve skupinách * A 1 * A 2 * A 3 * A 4 * A 5 * A 6 * A 7 * A 8 * A 9 * A 10 * A 11 * A 12 * A 13 * A 14 * A 15 * A 16 * A 17 OBLAST I. Kontrolní diktáty: 8 [ celoročně ] Kontrolní slohové práce: 4 [ celoročně ] Pololetní a závěrečná práce z jazyka Ústní zkoušení s propojením všech tří složek: 4 [ celoročně ] Práce v hodině, cvičení v sešitech, úprava a písmo všech rukou psaných projevů, domácí úkoly (10+10): 4 zápočty [ celoročně ] Pravopis procvičování, zásady českého pravopisu. (skupinová práce) [ říjen a celoročně ] Popis uměleckého díla. Popis výrobku. Popis pracovního postupu. [ listopad ] Nauka o významu slov. [ listopad ] Nauka o tvoření slov. [ prosinec] Tvarosloví nové poznatky. [ leden ] Charakteristika. [ leden ] Líčení. [ březen ] Epické příběhy. Epos. Pověst. Legenda. [ listopad ] Epika. Satira. Ukázky z moderní literatury. Veršovaná i prozaická díla. Lidová moudrost. [ leden ] Bajky nebajky. O zvířatech a lidech. [ únor ] Skladba. Opakování větných členů. (skupinová práce) [ únor ] Skladba. Věta jednočlenná a dvojčlenná. (skupinová práce) [ březen ] 6

7 * A 18 * B 1 * B 2 * B 3 * B 4 * B 5 * B 6 B 7 B 8 Skladba. Souvětí podřadné. [ duben / květen ] OBLAST II. Tvůrčí činnosti a tvůrčí psaní. Portfolio. Jaké knihy měli rádi tvoji rodiče a prarodiče. Vyprávění černá hodinka v rodině. [ prosinec] Prožívám s hrdiny knih jejich příběhy? Myslím na ně? Představuji si, že žiju s nimi? Zdá se mi o nich? Vyprávějte a nakreslete svůj sen. [ listopad ] Zvláštní a neobvyklé postavy v literatuře a ve filmu. Charakteristika. Výtvarné zpracování. (např. Golem, Frankenstein, Člověk obojživelník, Robot, Adam a Eva). [ březen ] Pohádka a řemeslo (kovář, švec). Napište o dvou postavách: popis, práce, uveďte název pohádky a autora. [ duben ] Nakreslete rozmarná písmena abecedy a vymyslete si jejich vlastnosti: 3 [ květen ] Čtenářský deník: 4 povinné knihy (zadáno před prázdninami). Vlastní tvorba. Hra pro výuku českého jazyka skupinová práce. Celkem 26 podmínek, z toho 24 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do do do do

8 OBČANSKÁ VÝCHOVA / ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE A 1 A 2 * A 3 A 4 A 5 A 6 * A 7 * A 8 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Majetek, peníze, vlastnictví Co je to majetek. Jaké jsou formy vlastnictví. Co jsou to peníze. [ září ] Hospodaření s majetkem a penězi a rozpočet Jak je potřeba zacházet s majetkem a penězi. Proč je potřeba udělat si rozpočet. K čemu slouží banka. [ září / říjen ] Hospodaření s majetkem a penězi souhrnné opakování [ říjen ] Tržní hospodářství Co je to nabídka a poptávka. Jak funguje trh. [ říjen ] Hospodářská politika státu Jak stát rozděluje peníze. Kam putují naše daně. [ listopad ] Sociální politika státu Ne každý má všeho dostatek, jak se o něj stát postará. [ listopad ] Národní hospodářství souhrnné opakování [ listopad / prosinec] Trh práce Jaká mají lidé povolání, čím se živí, kde pracují. [ prosinec] OBČANSKÁ VÝCHOVA * A 9 Evropská integrace Evropská unie a my. [ leden ] (PT Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech) * A 10 Mezinárodní spolupráce Jak se svět propojuje. Spolupráce může být vojenská a politická, ale i ekologická a humanitární. [ únor ] (PT Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech) * A 11 Globální problémy lidstva a způsoby jejich řešení Svět se propojuje a to má spoustu výhod, ale přináší to i mnoho problémů, co s tím? [ březen ] (PT Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a PT Enviromentální výchova) - realizace: skupinová práce rozbor a možné řešení vybraného problému * A 12 Světová náboženství Člověk může vyznávat různé druhy náboženství, jaké jsou? [ březen / duben ] (PT Multikulturní výchova) - realizace: skupinová práce charakteristika jednoho světového náboženství 8

9 * A 13 * A 14 * B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 Člověk a morálka Jaké má člověk morální hodnoty? Proč je něco dobře a něco špatně? [ duben / květen ] (PT Osobnostní a sociální výchova) - realizace: písemné zamyšlení Životní styl Co všechno patří ke zdravému životnímu stylu. [ květen ] Portfolio (výstupy z jednotlivých podmínek) Pomůcky (přehledy, plakáty) - studenti po dohodě s učitelem připraví pomůcku pro výuku občanské výchovy (např. plakát představující souhrnně určité téma, slovníček odborných pojmů, apod.) Hra na opakování - studenti připraví a zorganizují hru na zopakování probíraných témat Referát - studenti vypracují a přednesou referát na zadané téma, které se bude vztahovat k probíraným tématům (promluva cca 5 10 min + písemná osnova) Nápad - studenti mohou předložit a na základě konzultace s učitelem realizovat vlastní nápad, který bude mít souvislost s probíranými tématy Dětský domov Pyšely - studenti se zúčastní alespoň jedné akce pořádané školou pro Dětský domov v Pyšelích Příprava jídla na výjezdě Účast na nějaké pracovní činnosti např. úprava prostor nové školní budovy, hrabání listí u Salesiánů, práce v lese na Sluneční pasece (bude upřesněno) Rukodělný výrobek (na některém z výjezdů, bude upřesněno) Celkem 23 podmínek, z toho 10 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky do podmínek do podmínek do podmínek Podklady k práci v hodinách a plnění podmínek budou studenti dostávat průběžně od vyučujícího. 9

10 DĚJEPIS * A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 * A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 * A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 * A 16 * B 1 RANÝ STŘEDOVĚK (cca ) Řecká a římská tradice; úvod do studia středověku [ str. 5 16; září ] - splnění nepovinné podmínky mohou kromě testu studenti dosáhnout různým způsobem (např. ústní pohovor, výsledky samostatné i skupinové práce, domácí úkoly apod.) Společnost [ str ; září ] Dějiny významných států a národů v Evropě raného středověku 2 testy [ str ; říjen ] Dějiny českých zemí [ str ; listopad ] Kultura raného středověku [ str ; listopad ] Raný středověk souhrn: 4 testy (min. úspěšnost B) VRCHOLNÝ A POZDNÍ STŘEDOVĚK (cca ) Společnost [ str ; prosinec ] Dějiny států a národů [ str ; leden ] Dějiny českých zemí 2 testy [ str ; únor] Kultura [ str ; únor] Vrcholný a pozdní středověk souhrn: 3 testy (min. úspěšnost B) RANÝ NOVOVĚK ( ) Společnost raného novověku; reformace a její důsledky [ str ; březen ] Vývoj v dalších významných evropských státech a českého státu [ str ; březen ] Kultura na počátku novověku [ str ; duben ] Třicetiletá válka [ str ; duben / květen ] Raný novověk souhrnné opakování: 3 testy (min. úspěšnost B) Četba středověk (splnitelné do 21.1.) - studenti si vyberou knihu z nabídnutého seznamu literatury k danému tematickému celku (tj. středověk), knihu přečtou a provedou písemnou reflexi přečteného (na základě předem zadaných otázek) 10

11 * B 2 * B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 Četba raný novověk - studenti si vyberou knihu z nabídnutého seznamu literatury k danému tematickému celku (tj. raný novověk), knihu přečtou a provedou písemnou reflexi přečteného (na základě předem zadaných otázek) Povinné exkurze, výstavy - student se v rámci střed aktivně zúčastní středečních programů týkajících se dějepisu Dokumentární film - studenti po dohodě s učitelem vyberou a přinesou dokumentární film, který se bude vztahovat k probíraným tématům; předem připraví otázky pro spolužáky, které jim pomohou zapamatovat si důležitá fakta a události, o nichž film pojednává Pomůcky (mapy, přehledy, časové osy) - studenti po dohodě s učitelem připraví pomůcku pro výuku dějepisu (např. nástěnná mapa, plakát představující souhrnně určité téma, časová osa, slovníček odborných pojmů apod.) Hra na opakování - studenti připraví a zorganizují hru na zopakování probíraných témat Návštěva výstavy/muzea/ účast na exkurzi - studenti navštíví výstavu/muzeum nebo se zúčastní exkurze, která bude mít vztah k probíraným tématům; podmínka bude splněna i v případě, že návštěvu nebo exkurzi vykonají spolu s rodiči (oddílem, zájmovým kroužkem apod.), ovšem za předpokladu, že o ní podají písemnou/ústní zprávu, která bude podložena informačními materiály (katalog, průvodce apod.) Rozšiřující četba - studenti si mohou vybrat a přečíst další knihy ze seznamu doporučené literatury a zpracovat reflexi na základě přečtených děl - studenti si také mohou na základě konzultace s učitelem vybrat knihy, které nejsou na seznamu doporučené literatury, ale vztahují se k probíraným tématům Referát - studenti vypracují a přednesou referát na zadané téma (promluva cca 5 10 min + písemná osnova) Vedem článek pro web s tematikou terezínského ghetta - studenti na základě konzultace s učitelem vytvoří materiál, který se využije při vytváření webových stránek ghetta v Terezíně 11

12 B 11 Nápad - studenti mohou předložit a na základě konzultace s učitelem realizovat vlastní nápad, který bude mít souvislost s probíranými tématy Celkem 27 podmínek, z toho 7 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky (jedna typu B) do podmínek (povinná četba *B1) do podmínek do podmínek (povinná četba *B2; *B3) Učebnice: Válková, V.: Dějepis pro 7. ročník (nová řada dle RVP). Středověk a raný novověk. Praha: SPN,

13 A 1 A 2 * A 3 A 4 * A 5 A 6 A 7 * A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 * A 13 BIOLOGIE / VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Zajímaví ptáci. Student zná nejběžnější ptáky žijící u nás. Ví, kde žijí a čím se živí (20 druhů). Péče o potomstvo u ptáků. Přezimování. Stavba těla ptáka, přizpůsobení k letu. [ září ] Zajímaví savci. Student zná zástupce hmyzožravců, hlodavců, šelem a kopytníků žijící u nás. Ví, kde žijí a čím se živí. [ říjen ] Obratlovci souhrn (neplní se automaticky zahrnuje paryby, ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce) Základní vlastnosti živých organismů. Vznik života. Buňka. Stavba a fungování, buněčné organely, buňka bakteriální, živočišná, houbová a rostlinná. Dýchání a fotosyntéza. [ listopad ] Houby. Jejich zvláštnosti, způsob života a výživy, stavba těla, srovnání s ostatními říšemi organismů, význam, zajímavosti. Lišejníky a jejich ekologický význam. (zkoušení po kruzích) [ listopad ] Úvod do biologie rostlin, srovnání rostlin s ostatními říšemi organismů, rostlinná buňka, rostlinná pletiva. Vnější a vnitřní stavba orgánů mnohobuněčných rostlin (kořen, stonek, list). [ prosinec ] Hlavní děje v rostlině (dýchání, fotosyntéza, proteosyntéza, dělení buňky). Rostlina a voda, rostlina a energie, rostlina a dusík, rostlinné hormony. [ prosinec / leden ] Rostlina jako organismus (kdo splnil podmínky A6 a A7 alespoň za C, má tuto automaticky) Řasy, mechy, kapradiny, přesličky, plavuně. Znaky, způsob života, hlavní zástupci u nás, zajímavosti. [ leden / únor ] Nahosemenné rostliny. Znaky, způsob života, hlavní zástupci u nás, zajímavosti. [ únor ] Kvetoucí = krytosemenné rostliny. Stavba rozmnožovacích orgánů (květ, plod), způsob života, rozdělení na rostliny jednoděložné a dvouděložné. [ březen ] Nejdůležitější čeledi krytosemenných rostlin. Hlavní zástupci u nás. [ duben ] Přehled systému a evoluce rostlin souhrn (ústní zkoušení po kruzích) * A 14 Základy ekologie rostlin a hub, vazba jednotlivých druhů rostlin na prostředí, rostlinná populace a společenstva a jejich průzkum; hlavní původní rostlinná společenstva naší krajiny, ekologická stabilita, vegetační pásy na Zemi. (test + odevzdání protokolů z praktické aktivity v terénu) [ květen, nebo v rámci nějakého projektového bloku ] 13

14 A 15 * B 1 * B 2 * B 3 * B 4 * B 5 * B 6 * B 7 * B 8 B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 * B 14 B 15 B 16 Zdraví a rizikový životní styl. Praktika a tematické exkurze k výuce (student odevzdá protokoly z min. 80 %) Zdravotnický kurz teoretické i praktické zásady první pomoci. Obvazová technika, vybavení lékárničky. Základy anatomie a fyziologie člověka. (výjezd listopad) Poznávačka živočichů obratlovci (včetně hlasů nejběžnějších ptáků a žab) Poznávačka živočichů bezobratlí (možno splnit do 3. čtvrtletí) Poznávačka rostlin 1 podzimní aspekt (na některé středeční, nebo sobotní akci v okolí Prahy) (pravděpodobně říjen doporučuji splnit do 1. termínu) Poznávačka rostlin 2 jarní aspekt Poznávačka hornin a minerálů (doporučuji splnit do vánoc; konzultace bude toho třeba víc, než vloni ) Průzkum zadané lokality (geologický, botanický, zoologický, ekologický) (pravděpodobně na výjezdě na Paseku) 90% účast na výjezdech a exkurzích školy Tvorba učební pomůcky: prezentace, model, schéma kvalitní (konzultace) Student sestaví sbírku semen rostlin nejméně 20 druhů. Dokáže všechny semena ze své sbírky poznat a pojmenovat. (konzultace) Student samostatně provede, nebo se bude podílet na jednoduchém botanickém výzkumu ve volném čase, nebo na dobrovolné akci. Kvalitně ho zdokumentuje, dokáže vyvodit z pozorování zákonitosti a závěry. (konzultace) Student nakreslí alespoň 10 rostlin dle skutečnosti v přírodě, nebo ve skleníku botanické zahrady napíše, kdy a kde rostliny kreslil. Skupinový úkol: každý kruh připraví pro zbytek třídy jeden ze středečních programů spojených s plněním podmínek, včetně pomoci s výkladem, zkoušení apod. (ekologie rostlin a hub A15; poznávačka hornin B7; exkurze v botanické zahradě B17) Poznávačka pokojových rostlin Poznávačka rostlin větvičky, plody, semena, pupeny ad. (dle situace, pravděpodobně na dobrovolné akci Sv. Ján, Pyšely apod. bude vyhlášeno) 14

15 B 17 C 1 C 2 C 3 C 4 Projekt v pražské Botanické zahradě, tvorba pracovních listů. Léčivé rostliny zásady jejich sběru, účinky a užití. Rostlinní škůdci a ochrana proti nim. Exotická fytocenóza. (konzultace) Rostliny v pravěku. (konzultace) Celkem 36 podmínek, z toho 14 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínek (A1 A3 + poznávačka podzimní, zdravotnický kurz + jedna nepovinná) do do podmínek do podmínek 15

16 CHEMIE A 1 A 2 A 3 A 4 * A 5 * A 6 A 7 Chemie čím se zabývá, vznik a vývoj, obory chemie, základní pojmy: prvek, sloučenina, směs, roztok a jeho koncentrace, atom, molekula. [ září; Anežka K.] Látky a jejich přeměny. Jak zjišťujeme vlastnosti látek? Čím se látky od sebe liší? Jak provádíme jednoduché chemické pokusy? Voda, vzduch a oheň. [ září / říjen; Anežka K.] Atomové jádro. Soudržnost, velikost, složení, rozpad jádra. Přirozená a umělá radioaktivita a její typy. Student vysvětlí podstatu jaderné zbraně a jaderné elektrárny. Zná vliv radioaktivního záření na živé organismy. Dozimetrie. [ říjen; František T.] Elektronový obal. Student popíše, podle jakých zákonitostí probíhá jeho budování, dvě základní snahy při něm. Vysvětlí a použije na zadaném příkladu pojem elektronegativita a bude schopen ji přibližně určit z hlavy u libovolného atomu, zná-li jeho Z. Proč se některé atomy slučují? Student vysvětlí, proč a jak vzniká chemická vazba, jaké jsou její typy, pojmy délka vazby, pevnost vazby, násobná vazba. Vše vysvětlí na teorii elektronových sfér. [ říjen / listopad, František T.] Student bezchybně ovládá názvosloví anorganických sloučenin, je schopen napsat podle vzorce název a naopak (hydridy, sulfidy, oxidy, hydroxidy, halogenidy, kyslíkaté a bezkyslíkaté kyseliny, soli kyselin). U sloučenin určí typ vazby. [ listopad / prosinec; Matura M.] - Nutná domácí příprava před každým pokusem o splnění podmínky student přinese z domova vypracovaných (a rodiči podepsaných) minimálně 30 příkladů na tvorbu vzorce z názvu a 30 příkladů na tvorbu názvu ze vzorce (jiné příklady, než v předchozích pokusech). Zadání příkladů lze použít z webu což je současně portál vhodný k procvičování. Zadání bude k dispozici v druhém pololetí také na webu přírodní školy a u učitele chemie. POZOR podmínku je třeba splnit do konce února. Pokud student tento termín nedodrží, nejede na expedici. Periodická soustava prvků. Student je schopen vysvětlit její zákonitosti, ví, co všechno se z ní dá zjistit (relativní hmotnosti, reaktivita, elektronegativita, relativní atomový poloměr, oxidační čísla, pravděpodobné sloučeniny). Skupiny a periody. Ví, jaké typy prvků jsou v jednotlivých skupinách. Periodický zákon. Dokáže odhadnout vlastnosti náhodně zadaného prvku na základě práce s tabulkou. [ prosinec / leden; Matura M.] Nejdůležitější skupiny anorganických sloučenin oxidy, hydridy, sulfidy, halogenidy. Vlastnosti, výskyt, význam v přírodě a pro člověka. [ leden / únor; Marek M.] 16

17 A 8 A 9 A 10 A 11 * B 1 B 2 B 3 B 4 * B 5 B 6 Kyseliny, hydroxidy, pojem kyselosti a zásaditosti, ph, neutralizace, soli. Výskyt a význam v přírodě i pro člověka. [ únor / březen; Matura M.] Chemické prvky a jejich vlastnosti 1: Nekovy vodík, kyslík, halogeny, síra, uhlík, dusík, fosfor, vzácné plyny. Výskyt v přírodě, vliv na prostředí a význam pro člověka. [ březen / duben, Matura M.] Chemické prvky a jejich vlastnosti 2: Kovy železo, hliník, měď, zinek, stříbro, zlato, olovo, alkalické kovy. [ duben / květen, Matura M.] Chemické reakce. Student obecně vysvětlí a na příkladech ukáže základní typy chemických reakcí, vysvětlí, jak a proč se mění rychlost reakce, zná základní pojmy z termochemie (tepelné zabarvení reakce, aktivační energie, katalýza). Umí vyčíslit jednodušší typy chemických rovnic a odhadnout po zadání výchozích látek (reaktantů), jaké budou produkty. [ květen; Matura M.] Student zná symboly, české a latinské názvy prvků hlavních a vedlejších skupin bez lanthanoidů a aktinoidů. Ví, v jaké formě a kde se důležitější prvky v přírodě vyskytují. (podmínku je možné splnit u Marka Matury do konce listopadu; kdo termín nedodrží, nejede na expedici) Kvalitně zpracované zápisky v sešitě (kontrola 4x za rok), student se o plnění musí přihlásit nejpozději při konci podmínek v prvním čtvrtletí. Chemie a životní prostředí vlastní (i skupinové) sledování chemických látek v okolním prostředí, vyhodnocení, zaprotokolování a interpretace získaných údajů, případně účast na jiných aktivitách souvisejících s ochranou životního prostředí ve svém volném čase. Student nakreslí a popíše obrázkovou Periodickou tabulku, která bude zachycovat většinu prvků, případně jejich skupin jednoduchými obrázkovými symboly nebo poznámkami (i vtipnými) a bude informovat o jejich vlastnostech a výskytu. Student může vymyslet a připravit stolní hru na procvičování Periodické tabulky, značek a vlastností chemických prvků a zrealizovat ji ve škole. Student odevzdá schválené protokoly alespoň ze 75 % praktik. Při praktických cvičeních používá plášť, zná a dodržuje zásady bezpečnosti práce. Student nastuduje a připraví libovolné 2 chemické pokusy, uskutečnitelné ve školních podmínkách. Ty pak předvede, popíše, co se při nich dělo, případně doplní rovnice. Zaprotokoluje. 17

18 B 7 B 8 B 9 C 1 C 2 C 3 Student vede hodinu nová látka (připraví si na ni učební listy včetně pracovních listů, případně kontrolních otázek) tak, aby bylo zřejmé, že studenty zaujal a něco naučil. (konzultace) Tvorba učební pomůcky (včetně přípravy učebního textu z předem domluvené podmínky). Projekt Voda a její koloběh. Student se naučí zpaměti nakreslit Periodickou tabulku, umístění a symboly všech prvků. Dokáže pohovořit o stavbě a struktuře PT. Vybrané staré názory na stavbu, původ a přeměny hmoty (antika, středověk atd.). Alespoň u dvou důležitých anorganických látek student nastuduje jejich získávání, výrobu, využití, vlastnosti ad. Celkem 23 podmínek, z toho 4 povinné (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky do podmínek do podmínek do podmínek Nezbytná literatura a učebnice (aktuální vydání u všech titulů): Beneš a kol.: Základy chemie I, Fortuna (využití sekunda a tercie) Mareček A., Honza J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl, Olomouc (využití celé studium) Periodická tabulka například: Kotlík B. (2006), Fragment (studenti musí mít při výuce u sebe) Další doporučená literatura a učebnice: Vacík J. (1999): Přehled středoškolské chemie, SPN (využití celé studium) Dostupné a ověřené zdroje na internetu: - vybrané přednášky a prezentace s cvičeními ke stažení, výsledky některých testů velmi podrobná a kvalitní, navíc interaktivní tabulka v anglickém i českém jazyce výborný portál pro procvičování chemie 18

19 ZEMĚPIS * A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 * A 6 A 7 A 8 * A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 * A 14 B 1 * B 2 * B 3 * B 4 * B 5 * B 6 * B 7 Opakování přírodní sféry z primy [ září ] Severní Amerika reliéf, vodstvo, klima, příroda [ říjen ] Severní Amerika obyvatelstvo, hospodářství, politické uspořádání [ listopad ] Jižní a Střední Amerika reliéf, vodstvo, klima, příroda [ prosinec] Jižní a Střední Amerika obyvatelstvo, hospodářství, politické uspořádání [ leden ] Amerika souhrn (při hodnocení podmínek A2 A5 nejhůř za B je podmínka uznána automaticky) Afrika reliéf, vodstvo, klima, příroda [1/2 únor ] Afrika obyvatelstvo, hospodářství, politické uspořádání [2/2 únor ] Afrika souhrn (při hodnocení podmínek A7 A8 nejhůř za B je podmínka uznána automaticky) Asie reliéf, vodstvo, klima, příroda [ březen ] Jihozápadní a jižní Asie obyvatelstvo, hospodářství, politické uspořádání [1/2 duben ] Jihovýchodní a východní Asie obyvatelstvo, hospodářství, politické uspořádání [2/2 duben ] Střední Asie, Zakavkazsko obyvatelstvo, hospodářství, politické uspořádání [1/2 květen ] Asijské regiony souhrn (při hodnocení podmínek A11 A13 nejhůř za B je podmínka uznána automaticky) Kvalitně vedený sešit (kontrola vždy ve čtvrtletí) Orientace na nebeské sféře (dubnový výjezd) Orientační běh (listopadový výjezd) Aktivní účast na projektu Evropská unie (listopadový výjezd, při neúčasti nutno vypracovat náhradní práci ) Místopis světa (kdykoliv během roku, nejpozději do 15. února 2013) Místopis Česka (kdykoliv během roku, nejpozději do 8. února 2013) Místopis Prahy (kdykoliv během roku, nejpozději do 8. února 2013) 19

20 B 8 B 9 B 10 B 11 Referát prezentace ve třídě na téma z výuky včetně odevzdaného textu, délka ústního projevu minut, text stačí v bodech, ale s jasnou a přehlednou strukturou (kdykoliv během roku, nutná konzultace předem) Státní vlajky (všechny evropské nezávislé státy) Práce s textem student přečte zadaný článek a vytvoří krátký písemný souhrn (půl A4) a ústně představí hlavní myšlenky článku (kdykoliv během roku) Vlastní návrh studenta Celkem 25 podmínek, z toho 10 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky do podmínek do podmínek do podmínek Doporučená literatura: Zeměpis světa I, učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia, Holeček, Janský, Tlach, Nakladatelství České geografické společnosti Zeměpis světa II, učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia, Holeček, Janský, Tlach, Nakladatelství České geografické společnosti Pojmy na místopisy jsou na: 20

21 FYZIKA * A 1 A 2 A 3 * A 4 A 5 A 6 * A 7 A 8 * A 9 * B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 C 1 C 2 Fyzikální veličiny a jednotky, převody jednotek, úprava jednoduchých výrazů. [ nutno splnit do prvního termínu podmínek formou splněných pěti testíků ] Klid a pohyb tělesa, rychlost a dráha rovnoměrného pohybu. Výpočet. [ září ] Síla a její měření, skládání sil, gravitační síla, Newtonův gravitační zákon. [ říjen ] Posuvné účinky síly. Newtonovy pohybové zákony a jejich užití. [ ústní zkoušení po kruzích; prosinec] Otáčivý účinek síly, rameno síly, moment síly. [ prosinec / leden ] Deformační účinek síly. Tlak a tlaková síla. Tření. [ únor / březen ] Mechanické vlastnosti kapalin. Pascalův zákon. Hydrostatický tlak, hydraulický lis. Vztlaková síla, Archimédův zákon a jeho aplikace. [ ústní zkoušení po kruzích; březen / duben ] Mechanické vlastnosti plynů. Atmosférický tlak. [ duben ] Základy optiky přímočaré šíření světla, stín, odraz a lom světla, zobrazení čočkami, rozklad světla. Optická zařízení. [ ústní zkoušení po kruzích; květen ] Protokoly z praktik (80 % při nepřítomnosti ve škole nutno praktika doplnit) Tvorba učební pomůcky I. (schéma, PC prezentace) Tvorba učební pomůcky II. (funkční model jednoduchého zařízení) Alespoň 2 kvalitní fyzikální pokusy předvést a vysvětlit před třídou, předložit protokol (téma související s probíranými tématy) Příprava praktik nebo exkurze související s fyzikou a probíranou látkou, možno i ve dvojici či trojici (cení se i vlastní nápad, možno i ve spolupráci s dr. Vojtěchem Žákem na MFF UK ) Účast na alespoň dvou setkáních fyzikálního kroužku na MFF UK, odevzdání záznamů Kvalitní článek na web Energetika konzultace s Filipem M. Aktuality ve fyzice, studium odborných časopisů pro mládež (konzultace) Fyzikální základy zadaného technického zařízení ( Jak věci fungují ) 21

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Gymnázium Or Chadaš, Belgická

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 Předkladatel: název školy Základní škola T.G. Masaryka Šardice,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více