Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:"

Transkript

1

2

3 Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě po prvním testu viz bod IV). Pokud neuspějete ani napotřetí, nemůžete již tuto podmínku získat a musíte splnit předepsaný počet podmínek pomocí podmínek B a C, nebo kreditů. V případě, že dáváte přednost plnění podmínek B a C, můžete nepovinné podmínky A vynechat záměrně. Musíte pouze dosáhnout počtu podmínek předepsaného pro dané čtvrtletí (uvedené u každého předmětu) a na konci čtvrtého čtvrtletí mít také splněny všechny povinné podmínky. II. Podmínky povinné (jsou označeny tučně) můžete zkusit získat až čtyřmi pokusy. Čtvrtý termín však stanovuje ředitel školy (obvykle na konci čtvrtého čtvrtletí, zhruba týden před odjezdem na Expedici) a zkoušení proběhne před komisí. Pokud nesplníte povinnou podmínku (platí pro podmínky A i B) ani ve čtvrtém termínu, tj. Váš výkon nebude možné hodnotit ani jako dostatečný, nesplníte podmínky pro zvládnutí učiva daného předmětu. To znamená, že se nezúčastníte výzkumných prací na Expedici, ale budete se připravovat na souhrnnou zkoušku z daného vyučovacího předmětu. Stejný postup platí i v případě, že nestihnete získat potřebný počet podmínek do termínu platného pro čtvrté čtvrtletí. Povinné podmínky B jsou navíc podmínkou klasifikace z předmětu (např. povinná četba) a nesplní-li je student do konce klasifikačního období, nemůže být z předmětu hodnocen. III. Pokud v některém předmětu nestihnete získat potřebný počet podmínek v jiném než čtvrtém čtvrtletí, nebo nestihnete získat povinnou podmínku vázanou termínově v dané čtvrtletí, budete skládat souhrnnou zkoušku z tohoto předmětu v rozsahu učiva za dané čtvrtletí. Počet podmínek se pro další čtvrtletí nesnižuje a podmínky musíte do konce dalšího čtvrtletí doplnit či nahradit kreditem (nelze u povinných podmínek). IV. Když je v předmětu probráno určité téma podmínka oznámí Vám vyučující termín konání kontrolního testu (v případě znalostní podmínky). Test budete psát během vyučovací hodiny. Pokud uspějete, získáte (splníte) tak danou podmínku. Nebudete-li s dosaženým hodnocením spokojen/a, můžete si během deseti pracovních dnů opravit test. Podmínkou je alespoň hodnocení C. Při horším hodnocení musíte využít další termín. Oprava probíhá v rámci odpoledních konzultačních hodin vyučujících, nebo v průběhu dobrovolných akcí. 3

4 V. Pokud desetidenní lhůtu k opravě nevyužijete, propadne Vám jeden termín zkoušky. Další termíny mohou být předmětem domluvy nebo určeny vyučujícím a zkoušení v těchto termínech by mělo probíhat písemnou formou (pokud učitel nestanoví jinak). VI. Na základě domluvy s vyučujícím se můžete nechat z libovolné podmínky přezkoušet a zlepšit si tak hodnocení. Přezkoušení je počítáno jako další termín plnění podmínky. VII. Vyučující může vybrané podmínky zkoušet pouze ústně. Může také vyhlásit termín, do kterého musíte určitou podmínku splnit (může se lišit od závěrečného květnového termínu). V takovém případě to ale včas (nejméně měsíc dopředu) oznámí a v písemné formě tuto informaci vyvěsí na nástěnku ve škole. V případě, že příslušnou podmínku nesplníte v tomto termínu bez závažného důvodu a jde zároveň o podmínku povinnou, propadnou Vám všechny tři termíny. Další postup bude v souladu s bodem II. VIII. V případě, že v době vyhlášení testu z určité podmínky (bod IV) krátkodobě onemocníte (max. sedm pracovních dní), máte na splnění této podmínky deset pracovních dní od návratu do školy. Forma plnění podmínky je pak předmětem domluvy s vyučujícím. V případě dlouhodobé nemoci je forma i rozsah plnění podmínek předmětem domluvy s vyučujícím, v případě vážné nemoci i s ředitelem školy. IX. Vyučující může vybrané podmínky A zkoušet skupinově (po kruzích). Aby mohl celý kruh v podmínce uspět, všichni studenti z kruhu musí získat hodnocení alespoň dostatečně (D). V případě že někdo z kruhu podmínku nesplní, známky se nezapisují nikomu z kruhu a zapíší se, pokud do jednoho týdne ti, kdo podmínku nesplnili, uspějí alespoň dostatečně (D). V opačném případě se skupinové zkoušení pro celý kruh opakuje bez ohledu na předchozí hodnocení. X. Počet pokusů plnění jedné podmínky může vyučující snížit, případně zvýšit. Učiní tak během září dodatkem k podmínkám a k sylabu přednášek (existuje-li). Každopádně máte na základě žádosti možnost jednou plnit podmínku před komisí. Při tvorbě podmínek typu B a C dbejte následujících zásad: I. Podmínky B a C jsou nedílnou součástí výuky na Přírodní škole. Můžete jich ale splnit i více a vynechat pak nepovinné podmínky A (pokud máte dostatečný celkový počet podmínek pro dané čtvrtletí). 4

5 II. Podmínky B a C si můžete nechat zadat nejpozději dva týdny před koncem plnění podmínek v daném čtvrtletí. Odevzdat je pak můžete nejpozději týden před tímto termínem (pokud učitel daného předmětu neuvede jinak). Důvodem je provedení kontroly a možnost případných oprav podmínky. III. Podmínky B a C jsou rovnocenné podmínkám A. Proto je nutné odevzdávat B a C podmínky kvalitně zpracované. To znamená zejména: a) čitelné u schémat dostatečně velká, u všech rozvržená a předkreslená písmena, rozvržené obrázky; nevyhýbejte se pravítku, kružítku a dalším rýsovacím potřebám záměrné uvolnění formy a chyby v rozvržení jde snadno rozlišit b) vhodně upravené pokud má podmínka viset, je třeba ji opatřit závěsem apod.; obecně musí být podmínka funkční c) esteticky zpracované nelze odevzdat podmínky zohýbané, otrhané, poslepované, upatlané, bez vygumovaných předkreslených linií apod. d) obsahově správné kontrola a konzultace obsahu by měla být samozřejmostí e) bez gramatických chyb IV. U všech podmínek musí být uvedeny zdroje, ze kterých autor při tvorbě čerpal, jméno autora a datum zpracování, a to tak, aby to nerušilo funkci podmínek. Musí zároveň obsahovat všechny náležitosti uvedené u konkrétní podmínky. V. Učitel může u každé podmínky vyžadovat povinně i zdroje mimo internet (knižní). Studentovi to sdělí při konzultaci u zadávání podmínky. VI. Je nepřípustné vytvářet podmínky kopírováním, nebo opisováním souvislých částí textů jiných autorů. Pokud je použití cizího textu nezbytné, musí být za příslušnou pasáží připojena i citace. Podmínky vytvořené kopírováním a přepisováním cizích textů bez citace nebudou uznány. VII. Svůj postup konzultujte s vyučujícím, abyste se vyhnuli zbytečným opravám. Prodlužování podmínek ve čtvrtém čtvrtletí Na konci čtvrtého čtvrtletí je možné posunout si termín plnění podmínek z jednoho předmětu o tři pracovní dny. Podmínkou je splnění podmínek ze všech ostatních podmínkových předmětů (dokládá se elektronickým indexem). Prodloužení potvrzuje vyučující daného předmětu. 5

6 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ÚVOD Předmět obsahuje tři složky navzájem se prolínající: 1. Komunikační a slohová výchova 2. Jazyková výchova 3. Literární výchova Podmínky jsou rozloženy do dvou hlavních oblastí: I. získané společnou prací při vyučování II. získané samostatnou domácí prací a prací ve skupinách * A 1 * A 2 * A 3 * A 4 * A 5 * A 6 * A 7 * A 8 * A 9 * A 10 * A 11 * A 12 * A 13 * A 14 * A 15 * A 16 * A 17 OBLAST I. Kontrolní diktáty: 8 [ celoročně ] Kontrolní slohové práce: 4 [ celoročně ] Pololetní a závěrečná práce z jazyka Ústní zkoušení s propojením všech tří složek: 4 [ celoročně ] Práce v hodině, cvičení v sešitech, úprava a písmo všech rukou psaných projevů, domácí úkoly (10+10): 4 zápočty [ celoročně ] Pravopis procvičování, zásady českého pravopisu. (skupinová práce) [ říjen a celoročně ] Popis uměleckého díla. Popis výrobku. Popis pracovního postupu. [ listopad ] Nauka o významu slov. [ listopad ] Nauka o tvoření slov. [ prosinec] Tvarosloví nové poznatky. [ leden ] Charakteristika. [ leden ] Líčení. [ březen ] Epické příběhy. Epos. Pověst. Legenda. [ listopad ] Epika. Satira. Ukázky z moderní literatury. Veršovaná i prozaická díla. Lidová moudrost. [ leden ] Bajky nebajky. O zvířatech a lidech. [ únor ] Skladba. Opakování větných členů. (skupinová práce) [ únor ] Skladba. Věta jednočlenná a dvojčlenná. (skupinová práce) [ březen ] 6

7 * A 18 * B 1 * B 2 * B 3 * B 4 * B 5 * B 6 B 7 B 8 Skladba. Souvětí podřadné. [ duben / květen ] OBLAST II. Tvůrčí činnosti a tvůrčí psaní. Portfolio. Jaké knihy měli rádi tvoji rodiče a prarodiče. Vyprávění černá hodinka v rodině. [ prosinec] Prožívám s hrdiny knih jejich příběhy? Myslím na ně? Představuji si, že žiju s nimi? Zdá se mi o nich? Vyprávějte a nakreslete svůj sen. [ listopad ] Zvláštní a neobvyklé postavy v literatuře a ve filmu. Charakteristika. Výtvarné zpracování. (např. Golem, Frankenstein, Člověk obojživelník, Robot, Adam a Eva). [ březen ] Pohádka a řemeslo (kovář, švec). Napište o dvou postavách: popis, práce, uveďte název pohádky a autora. [ duben ] Nakreslete rozmarná písmena abecedy a vymyslete si jejich vlastnosti: 3 [ květen ] Čtenářský deník: 4 povinné knihy (zadáno před prázdninami). Vlastní tvorba. Hra pro výuku českého jazyka skupinová práce. Celkem 26 podmínek, z toho 24 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do do do do

8 OBČANSKÁ VÝCHOVA / ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE A 1 A 2 * A 3 A 4 A 5 A 6 * A 7 * A 8 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Majetek, peníze, vlastnictví Co je to majetek. Jaké jsou formy vlastnictví. Co jsou to peníze. [ září ] Hospodaření s majetkem a penězi a rozpočet Jak je potřeba zacházet s majetkem a penězi. Proč je potřeba udělat si rozpočet. K čemu slouží banka. [ září / říjen ] Hospodaření s majetkem a penězi souhrnné opakování [ říjen ] Tržní hospodářství Co je to nabídka a poptávka. Jak funguje trh. [ říjen ] Hospodářská politika státu Jak stát rozděluje peníze. Kam putují naše daně. [ listopad ] Sociální politika státu Ne každý má všeho dostatek, jak se o něj stát postará. [ listopad ] Národní hospodářství souhrnné opakování [ listopad / prosinec] Trh práce Jaká mají lidé povolání, čím se živí, kde pracují. [ prosinec] OBČANSKÁ VÝCHOVA * A 9 Evropská integrace Evropská unie a my. [ leden ] (PT Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech) * A 10 Mezinárodní spolupráce Jak se svět propojuje. Spolupráce může být vojenská a politická, ale i ekologická a humanitární. [ únor ] (PT Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech) * A 11 Globální problémy lidstva a způsoby jejich řešení Svět se propojuje a to má spoustu výhod, ale přináší to i mnoho problémů, co s tím? [ březen ] (PT Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a PT Enviromentální výchova) - realizace: skupinová práce rozbor a možné řešení vybraného problému * A 12 Světová náboženství Člověk může vyznávat různé druhy náboženství, jaké jsou? [ březen / duben ] (PT Multikulturní výchova) - realizace: skupinová práce charakteristika jednoho světového náboženství 8

9 * A 13 * A 14 * B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 Člověk a morálka Jaké má člověk morální hodnoty? Proč je něco dobře a něco špatně? [ duben / květen ] (PT Osobnostní a sociální výchova) - realizace: písemné zamyšlení Životní styl Co všechno patří ke zdravému životnímu stylu. [ květen ] Portfolio (výstupy z jednotlivých podmínek) Pomůcky (přehledy, plakáty) - studenti po dohodě s učitelem připraví pomůcku pro výuku občanské výchovy (např. plakát představující souhrnně určité téma, slovníček odborných pojmů, apod.) Hra na opakování - studenti připraví a zorganizují hru na zopakování probíraných témat Referát - studenti vypracují a přednesou referát na zadané téma, které se bude vztahovat k probíraným tématům (promluva cca 5 10 min + písemná osnova) Nápad - studenti mohou předložit a na základě konzultace s učitelem realizovat vlastní nápad, který bude mít souvislost s probíranými tématy Dětský domov Pyšely - studenti se zúčastní alespoň jedné akce pořádané školou pro Dětský domov v Pyšelích Příprava jídla na výjezdě Účast na nějaké pracovní činnosti např. úprava prostor nové školní budovy, hrabání listí u Salesiánů, práce v lese na Sluneční pasece (bude upřesněno) Rukodělný výrobek (na některém z výjezdů, bude upřesněno) Celkem 23 podmínek, z toho 10 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky do podmínek do podmínek do podmínek Podklady k práci v hodinách a plnění podmínek budou studenti dostávat průběžně od vyučujícího. 9

10 DĚJEPIS * A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 * A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 * A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 * A 16 * B 1 RANÝ STŘEDOVĚK (cca ) Řecká a římská tradice; úvod do studia středověku [ str. 5 16; září ] - splnění nepovinné podmínky mohou kromě testu studenti dosáhnout různým způsobem (např. ústní pohovor, výsledky samostatné i skupinové práce, domácí úkoly apod.) Společnost [ str ; září ] Dějiny významných států a národů v Evropě raného středověku 2 testy [ str ; říjen ] Dějiny českých zemí [ str ; listopad ] Kultura raného středověku [ str ; listopad ] Raný středověk souhrn: 4 testy (min. úspěšnost B) VRCHOLNÝ A POZDNÍ STŘEDOVĚK (cca ) Společnost [ str ; prosinec ] Dějiny států a národů [ str ; leden ] Dějiny českých zemí 2 testy [ str ; únor] Kultura [ str ; únor] Vrcholný a pozdní středověk souhrn: 3 testy (min. úspěšnost B) RANÝ NOVOVĚK ( ) Společnost raného novověku; reformace a její důsledky [ str ; březen ] Vývoj v dalších významných evropských státech a českého státu [ str ; březen ] Kultura na počátku novověku [ str ; duben ] Třicetiletá válka [ str ; duben / květen ] Raný novověk souhrnné opakování: 3 testy (min. úspěšnost B) Četba středověk (splnitelné do 21.1.) - studenti si vyberou knihu z nabídnutého seznamu literatury k danému tematickému celku (tj. středověk), knihu přečtou a provedou písemnou reflexi přečteného (na základě předem zadaných otázek) 10

11 * B 2 * B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 Četba raný novověk - studenti si vyberou knihu z nabídnutého seznamu literatury k danému tematickému celku (tj. raný novověk), knihu přečtou a provedou písemnou reflexi přečteného (na základě předem zadaných otázek) Povinné exkurze, výstavy - student se v rámci střed aktivně zúčastní středečních programů týkajících se dějepisu Dokumentární film - studenti po dohodě s učitelem vyberou a přinesou dokumentární film, který se bude vztahovat k probíraným tématům; předem připraví otázky pro spolužáky, které jim pomohou zapamatovat si důležitá fakta a události, o nichž film pojednává Pomůcky (mapy, přehledy, časové osy) - studenti po dohodě s učitelem připraví pomůcku pro výuku dějepisu (např. nástěnná mapa, plakát představující souhrnně určité téma, časová osa, slovníček odborných pojmů apod.) Hra na opakování - studenti připraví a zorganizují hru na zopakování probíraných témat Návštěva výstavy/muzea/ účast na exkurzi - studenti navštíví výstavu/muzeum nebo se zúčastní exkurze, která bude mít vztah k probíraným tématům; podmínka bude splněna i v případě, že návštěvu nebo exkurzi vykonají spolu s rodiči (oddílem, zájmovým kroužkem apod.), ovšem za předpokladu, že o ní podají písemnou/ústní zprávu, která bude podložena informačními materiály (katalog, průvodce apod.) Rozšiřující četba - studenti si mohou vybrat a přečíst další knihy ze seznamu doporučené literatury a zpracovat reflexi na základě přečtených děl - studenti si také mohou na základě konzultace s učitelem vybrat knihy, které nejsou na seznamu doporučené literatury, ale vztahují se k probíraným tématům Referát - studenti vypracují a přednesou referát na zadané téma (promluva cca 5 10 min + písemná osnova) Vedem článek pro web s tematikou terezínského ghetta - studenti na základě konzultace s učitelem vytvoří materiál, který se využije při vytváření webových stránek ghetta v Terezíně 11

12 B 11 Nápad - studenti mohou předložit a na základě konzultace s učitelem realizovat vlastní nápad, který bude mít souvislost s probíranými tématy Celkem 27 podmínek, z toho 7 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky (jedna typu B) do podmínek (povinná četba *B1) do podmínek do podmínek (povinná četba *B2; *B3) Učebnice: Válková, V.: Dějepis pro 7. ročník (nová řada dle RVP). Středověk a raný novověk. Praha: SPN,

13 A 1 A 2 * A 3 A 4 * A 5 A 6 A 7 * A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 * A 13 BIOLOGIE / VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Zajímaví ptáci. Student zná nejběžnější ptáky žijící u nás. Ví, kde žijí a čím se živí (20 druhů). Péče o potomstvo u ptáků. Přezimování. Stavba těla ptáka, přizpůsobení k letu. [ září ] Zajímaví savci. Student zná zástupce hmyzožravců, hlodavců, šelem a kopytníků žijící u nás. Ví, kde žijí a čím se živí. [ říjen ] Obratlovci souhrn (neplní se automaticky zahrnuje paryby, ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce) Základní vlastnosti živých organismů. Vznik života. Buňka. Stavba a fungování, buněčné organely, buňka bakteriální, živočišná, houbová a rostlinná. Dýchání a fotosyntéza. [ listopad ] Houby. Jejich zvláštnosti, způsob života a výživy, stavba těla, srovnání s ostatními říšemi organismů, význam, zajímavosti. Lišejníky a jejich ekologický význam. (zkoušení po kruzích) [ listopad ] Úvod do biologie rostlin, srovnání rostlin s ostatními říšemi organismů, rostlinná buňka, rostlinná pletiva. Vnější a vnitřní stavba orgánů mnohobuněčných rostlin (kořen, stonek, list). [ prosinec ] Hlavní děje v rostlině (dýchání, fotosyntéza, proteosyntéza, dělení buňky). Rostlina a voda, rostlina a energie, rostlina a dusík, rostlinné hormony. [ prosinec / leden ] Rostlina jako organismus (kdo splnil podmínky A6 a A7 alespoň za C, má tuto automaticky) Řasy, mechy, kapradiny, přesličky, plavuně. Znaky, způsob života, hlavní zástupci u nás, zajímavosti. [ leden / únor ] Nahosemenné rostliny. Znaky, způsob života, hlavní zástupci u nás, zajímavosti. [ únor ] Kvetoucí = krytosemenné rostliny. Stavba rozmnožovacích orgánů (květ, plod), způsob života, rozdělení na rostliny jednoděložné a dvouděložné. [ březen ] Nejdůležitější čeledi krytosemenných rostlin. Hlavní zástupci u nás. [ duben ] Přehled systému a evoluce rostlin souhrn (ústní zkoušení po kruzích) * A 14 Základy ekologie rostlin a hub, vazba jednotlivých druhů rostlin na prostředí, rostlinná populace a společenstva a jejich průzkum; hlavní původní rostlinná společenstva naší krajiny, ekologická stabilita, vegetační pásy na Zemi. (test + odevzdání protokolů z praktické aktivity v terénu) [ květen, nebo v rámci nějakého projektového bloku ] 13

14 A 15 * B 1 * B 2 * B 3 * B 4 * B 5 * B 6 * B 7 * B 8 B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 * B 14 B 15 B 16 Zdraví a rizikový životní styl. Praktika a tematické exkurze k výuce (student odevzdá protokoly z min. 80 %) Zdravotnický kurz teoretické i praktické zásady první pomoci. Obvazová technika, vybavení lékárničky. Základy anatomie a fyziologie člověka. (výjezd listopad) Poznávačka živočichů obratlovci (včetně hlasů nejběžnějších ptáků a žab) Poznávačka živočichů bezobratlí (možno splnit do 3. čtvrtletí) Poznávačka rostlin 1 podzimní aspekt (na některé středeční, nebo sobotní akci v okolí Prahy) (pravděpodobně říjen doporučuji splnit do 1. termínu) Poznávačka rostlin 2 jarní aspekt Poznávačka hornin a minerálů (doporučuji splnit do vánoc; konzultace bude toho třeba víc, než vloni ) Průzkum zadané lokality (geologický, botanický, zoologický, ekologický) (pravděpodobně na výjezdě na Paseku) 90% účast na výjezdech a exkurzích školy Tvorba učební pomůcky: prezentace, model, schéma kvalitní (konzultace) Student sestaví sbírku semen rostlin nejméně 20 druhů. Dokáže všechny semena ze své sbírky poznat a pojmenovat. (konzultace) Student samostatně provede, nebo se bude podílet na jednoduchém botanickém výzkumu ve volném čase, nebo na dobrovolné akci. Kvalitně ho zdokumentuje, dokáže vyvodit z pozorování zákonitosti a závěry. (konzultace) Student nakreslí alespoň 10 rostlin dle skutečnosti v přírodě, nebo ve skleníku botanické zahrady napíše, kdy a kde rostliny kreslil. Skupinový úkol: každý kruh připraví pro zbytek třídy jeden ze středečních programů spojených s plněním podmínek, včetně pomoci s výkladem, zkoušení apod. (ekologie rostlin a hub A15; poznávačka hornin B7; exkurze v botanické zahradě B17) Poznávačka pokojových rostlin Poznávačka rostlin větvičky, plody, semena, pupeny ad. (dle situace, pravděpodobně na dobrovolné akci Sv. Ján, Pyšely apod. bude vyhlášeno) 14

15 B 17 C 1 C 2 C 3 C 4 Projekt v pražské Botanické zahradě, tvorba pracovních listů. Léčivé rostliny zásady jejich sběru, účinky a užití. Rostlinní škůdci a ochrana proti nim. Exotická fytocenóza. (konzultace) Rostliny v pravěku. (konzultace) Celkem 36 podmínek, z toho 14 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínek (A1 A3 + poznávačka podzimní, zdravotnický kurz + jedna nepovinná) do do podmínek do podmínek 15

16 CHEMIE A 1 A 2 A 3 A 4 * A 5 * A 6 A 7 Chemie čím se zabývá, vznik a vývoj, obory chemie, základní pojmy: prvek, sloučenina, směs, roztok a jeho koncentrace, atom, molekula. [ září; Anežka K.] Látky a jejich přeměny. Jak zjišťujeme vlastnosti látek? Čím se látky od sebe liší? Jak provádíme jednoduché chemické pokusy? Voda, vzduch a oheň. [ září / říjen; Anežka K.] Atomové jádro. Soudržnost, velikost, složení, rozpad jádra. Přirozená a umělá radioaktivita a její typy. Student vysvětlí podstatu jaderné zbraně a jaderné elektrárny. Zná vliv radioaktivního záření na živé organismy. Dozimetrie. [ říjen; František T.] Elektronový obal. Student popíše, podle jakých zákonitostí probíhá jeho budování, dvě základní snahy při něm. Vysvětlí a použije na zadaném příkladu pojem elektronegativita a bude schopen ji přibližně určit z hlavy u libovolného atomu, zná-li jeho Z. Proč se některé atomy slučují? Student vysvětlí, proč a jak vzniká chemická vazba, jaké jsou její typy, pojmy délka vazby, pevnost vazby, násobná vazba. Vše vysvětlí na teorii elektronových sfér. [ říjen / listopad, František T.] Student bezchybně ovládá názvosloví anorganických sloučenin, je schopen napsat podle vzorce název a naopak (hydridy, sulfidy, oxidy, hydroxidy, halogenidy, kyslíkaté a bezkyslíkaté kyseliny, soli kyselin). U sloučenin určí typ vazby. [ listopad / prosinec; Matura M.] - Nutná domácí příprava před každým pokusem o splnění podmínky student přinese z domova vypracovaných (a rodiči podepsaných) minimálně 30 příkladů na tvorbu vzorce z názvu a 30 příkladů na tvorbu názvu ze vzorce (jiné příklady, než v předchozích pokusech). Zadání příkladů lze použít z webu což je současně portál vhodný k procvičování. Zadání bude k dispozici v druhém pololetí také na webu přírodní školy a u učitele chemie. POZOR podmínku je třeba splnit do konce února. Pokud student tento termín nedodrží, nejede na expedici. Periodická soustava prvků. Student je schopen vysvětlit její zákonitosti, ví, co všechno se z ní dá zjistit (relativní hmotnosti, reaktivita, elektronegativita, relativní atomový poloměr, oxidační čísla, pravděpodobné sloučeniny). Skupiny a periody. Ví, jaké typy prvků jsou v jednotlivých skupinách. Periodický zákon. Dokáže odhadnout vlastnosti náhodně zadaného prvku na základě práce s tabulkou. [ prosinec / leden; Matura M.] Nejdůležitější skupiny anorganických sloučenin oxidy, hydridy, sulfidy, halogenidy. Vlastnosti, výskyt, význam v přírodě a pro člověka. [ leden / únor; Marek M.] 16

17 A 8 A 9 A 10 A 11 * B 1 B 2 B 3 B 4 * B 5 B 6 Kyseliny, hydroxidy, pojem kyselosti a zásaditosti, ph, neutralizace, soli. Výskyt a význam v přírodě i pro člověka. [ únor / březen; Matura M.] Chemické prvky a jejich vlastnosti 1: Nekovy vodík, kyslík, halogeny, síra, uhlík, dusík, fosfor, vzácné plyny. Výskyt v přírodě, vliv na prostředí a význam pro člověka. [ březen / duben, Matura M.] Chemické prvky a jejich vlastnosti 2: Kovy železo, hliník, měď, zinek, stříbro, zlato, olovo, alkalické kovy. [ duben / květen, Matura M.] Chemické reakce. Student obecně vysvětlí a na příkladech ukáže základní typy chemických reakcí, vysvětlí, jak a proč se mění rychlost reakce, zná základní pojmy z termochemie (tepelné zabarvení reakce, aktivační energie, katalýza). Umí vyčíslit jednodušší typy chemických rovnic a odhadnout po zadání výchozích látek (reaktantů), jaké budou produkty. [ květen; Matura M.] Student zná symboly, české a latinské názvy prvků hlavních a vedlejších skupin bez lanthanoidů a aktinoidů. Ví, v jaké formě a kde se důležitější prvky v přírodě vyskytují. (podmínku je možné splnit u Marka Matury do konce listopadu; kdo termín nedodrží, nejede na expedici) Kvalitně zpracované zápisky v sešitě (kontrola 4x za rok), student se o plnění musí přihlásit nejpozději při konci podmínek v prvním čtvrtletí. Chemie a životní prostředí vlastní (i skupinové) sledování chemických látek v okolním prostředí, vyhodnocení, zaprotokolování a interpretace získaných údajů, případně účast na jiných aktivitách souvisejících s ochranou životního prostředí ve svém volném čase. Student nakreslí a popíše obrázkovou Periodickou tabulku, která bude zachycovat většinu prvků, případně jejich skupin jednoduchými obrázkovými symboly nebo poznámkami (i vtipnými) a bude informovat o jejich vlastnostech a výskytu. Student může vymyslet a připravit stolní hru na procvičování Periodické tabulky, značek a vlastností chemických prvků a zrealizovat ji ve škole. Student odevzdá schválené protokoly alespoň ze 75 % praktik. Při praktických cvičeních používá plášť, zná a dodržuje zásady bezpečnosti práce. Student nastuduje a připraví libovolné 2 chemické pokusy, uskutečnitelné ve školních podmínkách. Ty pak předvede, popíše, co se při nich dělo, případně doplní rovnice. Zaprotokoluje. 17

18 B 7 B 8 B 9 C 1 C 2 C 3 Student vede hodinu nová látka (připraví si na ni učební listy včetně pracovních listů, případně kontrolních otázek) tak, aby bylo zřejmé, že studenty zaujal a něco naučil. (konzultace) Tvorba učební pomůcky (včetně přípravy učebního textu z předem domluvené podmínky). Projekt Voda a její koloběh. Student se naučí zpaměti nakreslit Periodickou tabulku, umístění a symboly všech prvků. Dokáže pohovořit o stavbě a struktuře PT. Vybrané staré názory na stavbu, původ a přeměny hmoty (antika, středověk atd.). Alespoň u dvou důležitých anorganických látek student nastuduje jejich získávání, výrobu, využití, vlastnosti ad. Celkem 23 podmínek, z toho 4 povinné (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky do podmínek do podmínek do podmínek Nezbytná literatura a učebnice (aktuální vydání u všech titulů): Beneš a kol.: Základy chemie I, Fortuna (využití sekunda a tercie) Mareček A., Honza J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl, Olomouc (využití celé studium) Periodická tabulka například: Kotlík B. (2006), Fragment (studenti musí mít při výuce u sebe) Další doporučená literatura a učebnice: Vacík J. (1999): Přehled středoškolské chemie, SPN (využití celé studium) Dostupné a ověřené zdroje na internetu: - vybrané přednášky a prezentace s cvičeními ke stažení, výsledky některých testů velmi podrobná a kvalitní, navíc interaktivní tabulka v anglickém i českém jazyce výborný portál pro procvičování chemie 18

19 ZEMĚPIS * A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 * A 6 A 7 A 8 * A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 * A 14 B 1 * B 2 * B 3 * B 4 * B 5 * B 6 * B 7 Opakování přírodní sféry z primy [ září ] Severní Amerika reliéf, vodstvo, klima, příroda [ říjen ] Severní Amerika obyvatelstvo, hospodářství, politické uspořádání [ listopad ] Jižní a Střední Amerika reliéf, vodstvo, klima, příroda [ prosinec] Jižní a Střední Amerika obyvatelstvo, hospodářství, politické uspořádání [ leden ] Amerika souhrn (při hodnocení podmínek A2 A5 nejhůř za B je podmínka uznána automaticky) Afrika reliéf, vodstvo, klima, příroda [1/2 únor ] Afrika obyvatelstvo, hospodářství, politické uspořádání [2/2 únor ] Afrika souhrn (při hodnocení podmínek A7 A8 nejhůř za B je podmínka uznána automaticky) Asie reliéf, vodstvo, klima, příroda [ březen ] Jihozápadní a jižní Asie obyvatelstvo, hospodářství, politické uspořádání [1/2 duben ] Jihovýchodní a východní Asie obyvatelstvo, hospodářství, politické uspořádání [2/2 duben ] Střední Asie, Zakavkazsko obyvatelstvo, hospodářství, politické uspořádání [1/2 květen ] Asijské regiony souhrn (při hodnocení podmínek A11 A13 nejhůř za B je podmínka uznána automaticky) Kvalitně vedený sešit (kontrola vždy ve čtvrtletí) Orientace na nebeské sféře (dubnový výjezd) Orientační běh (listopadový výjezd) Aktivní účast na projektu Evropská unie (listopadový výjezd, při neúčasti nutno vypracovat náhradní práci ) Místopis světa (kdykoliv během roku, nejpozději do 15. února 2013) Místopis Česka (kdykoliv během roku, nejpozději do 8. února 2013) Místopis Prahy (kdykoliv během roku, nejpozději do 8. února 2013) 19

20 B 8 B 9 B 10 B 11 Referát prezentace ve třídě na téma z výuky včetně odevzdaného textu, délka ústního projevu minut, text stačí v bodech, ale s jasnou a přehlednou strukturou (kdykoliv během roku, nutná konzultace předem) Státní vlajky (všechny evropské nezávislé státy) Práce s textem student přečte zadaný článek a vytvoří krátký písemný souhrn (půl A4) a ústně představí hlavní myšlenky článku (kdykoliv během roku) Vlastní návrh studenta Celkem 25 podmínek, z toho 10 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky do podmínek do podmínek do podmínek Doporučená literatura: Zeměpis světa I, učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia, Holeček, Janský, Tlach, Nakladatelství České geografické společnosti Zeměpis světa II, učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia, Holeček, Janský, Tlach, Nakladatelství České geografické společnosti Pojmy na místopisy jsou na: 20

21 FYZIKA * A 1 A 2 A 3 * A 4 A 5 A 6 * A 7 A 8 * A 9 * B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 C 1 C 2 Fyzikální veličiny a jednotky, převody jednotek, úprava jednoduchých výrazů. [ nutno splnit do prvního termínu podmínek formou splněných pěti testíků ] Klid a pohyb tělesa, rychlost a dráha rovnoměrného pohybu. Výpočet. [ září ] Síla a její měření, skládání sil, gravitační síla, Newtonův gravitační zákon. [ říjen ] Posuvné účinky síly. Newtonovy pohybové zákony a jejich užití. [ ústní zkoušení po kruzích; prosinec] Otáčivý účinek síly, rameno síly, moment síly. [ prosinec / leden ] Deformační účinek síly. Tlak a tlaková síla. Tření. [ únor / březen ] Mechanické vlastnosti kapalin. Pascalův zákon. Hydrostatický tlak, hydraulický lis. Vztlaková síla, Archimédův zákon a jeho aplikace. [ ústní zkoušení po kruzích; březen / duben ] Mechanické vlastnosti plynů. Atmosférický tlak. [ duben ] Základy optiky přímočaré šíření světla, stín, odraz a lom světla, zobrazení čočkami, rozklad světla. Optická zařízení. [ ústní zkoušení po kruzích; květen ] Protokoly z praktik (80 % při nepřítomnosti ve škole nutno praktika doplnit) Tvorba učební pomůcky I. (schéma, PC prezentace) Tvorba učební pomůcky II. (funkční model jednoduchého zařízení) Alespoň 2 kvalitní fyzikální pokusy předvést a vysvětlit před třídou, předložit protokol (téma související s probíranými tématy) Příprava praktik nebo exkurze související s fyzikou a probíranou látkou, možno i ve dvojici či trojici (cení se i vlastní nápad, možno i ve spolupráci s dr. Vojtěchem Žákem na MFF UK ) Účast na alespoň dvou setkáních fyzikálního kroužku na MFF UK, odevzdání záznamů Kvalitní článek na web Energetika konzultace s Filipem M. Aktuality ve fyzice, studium odborných časopisů pro mládež (konzultace) Fyzikální základy zadaného technického zařízení ( Jak věci fungují ) 21

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě po prvním

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Tercie Studenti budou za klasifikační období psát pět kontrolních písemných prací, které se budou skládat z teoretické a praktické části. Součástí prověřování

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH PLNĚNÍ PODMÍNEK... 4 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... 6 OBČANSKÁ VÝCHOVA... 8 DĚJEPIS... 10 BIOLOGIE... 12 CHEMIE... 15 ZEMĚPIS...

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Chemie tercie Písemný test 1) Minimální počet známek za klasifikační období se skládá z hlavních písemných prací s váhou čtyři (budou dopředu nahlášeny z vybraných

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

PODMÍNKY PRO 4. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PODMÍNKY PRO 4. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PODMÍNKY PRO 4. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH PLNĚNÍ PODMÍNEK... 4 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... 6 OBČANSKÁ VÝCHOVA... 8 DĚJEPIS... 10 BIOLOGIE... 13 CHEMIE... 17 ZEMĚPIS...

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Lambda-Tercie. fyzika

Lambda-Tercie. fyzika Lambda-Tercie Oxenden, C. et al. New English File Elementary MULTIPACK B (dokončíme), a New English File Pre-Intermediate MULTIPACK A, Oxford: OUP, 2005 Zeměpis světa 1 (Holeček, Janský, Tlach), Nakladatelství

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Koncepce domácí přípravy žáků

Koncepce domácí přípravy žáků příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla tel.: +420 577 944 182 tel. ředitelna: +420 577 941 688 fax: +420 577 941 689 www.1zsnapajedla.cz info@1zsnapajedla.cz Koncepce domácí přípravy žáků

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Vnitřního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové, viz VII. odstavec 4.(viz

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Dodatek č.2. 1. Hodnocení prospěchu žáků-konkretizace získávání podkladů

Dodatek č.2. 1. Hodnocení prospěchu žáků-konkretizace získávání podkladů Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim, Nádražní 253 www.zsht.cz, email: zsht@centrum.cz IČO: 71002782 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 3. ŠKOLNÍ ŘÁD-PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracovala:

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola PRIMA Občanská výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) Pracovní sešit k ČJ pro ZŠ a víceletá gymnázia, 6. ročník (FRAUS - nová generace) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 žák zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky, rozlišuje

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

Mí Prima. Fyzika: žádná učebnice není potřeba

Mí Prima. Fyzika: žádná učebnice není potřeba Mí Prima Oxenden, C. et al. New English File Elementary MULTIPACK A, Oxford: OUP, 2005 Učebnici je třeba pořídit novou, nikoli z druhé ruky od starších studentů. Děkuji za pochopení, VN. Zatím nic nekupovat,

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Markéta Talandová 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 8. ročník Druhy vět Podmět Přísudek Shoda podmětu s přísudkem Přívlastek Podstatná jména Přídavná

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více