MENTIO. Výukové počítačové programy. verze 3.3. Zařazeno na Seznam výukového a vzdělávacího sofwaru MŠMT: 330, 331, 332, 333 / 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENTIO. Výukové počítačové programy. verze 3.3. Zařazeno na Seznam výukového a vzdělávacího sofwaru MŠMT: 330, 331, 332, 333 / 2005"

Transkript

1 Výukové počítačové programy MENTIO verze 3.3 Registrováno pro školskou síť: RS00134, RS00135 Zařazeno na Seznam výukového a vzdělávacího sofwaru MŠMT: 330, 331, 332, 333 / 2005 Certifikováno pro interaktivní tabuli Mgr. Marta Petrţílková, 2009

2

3 Obsah Programy Mentio... 7 Popis programu Mentio Slovní zásoba... 9 Jaké další sluţby program poskytuje?... 9 Součásti programu... 9 Mentio Slovní zásoba - Hlavní menu... 9 Mentio Slovní zásoba - Cvičení Cvičení A: Čtení slova Cvičení B: Opis slova Cvičení C: Výběr správného slova I Cvičení D: Výběr správného slova II Cvičení E: Pojmenování Cvičení F: Napsání slova Nastavení programu Mentio Slovní zásoba Vlastní výběr a tisk obrázků Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Evidence v programu Mentio Slovní zásoba Hledání v evidenci Výpis z evidence Mazání více poloţek najednou Alternativní práce s databází Zvukové funkce programu Mentio Slovní zásoba Zvukové funkce ve cvičeních Nahrávání výslovnostních vzorů Slovenská verze programu Mentio Slovní zásoba Seznam výrazů pouţitých ve slovenské verzi Popis programu Mentio MM Jaké další sluţby program poskytuje? Mentio MM - Hlavní menu Mentio MM - Cvičení Cvičení A: Výběr obrázků Cvičení B: Výběr a poloha Cvičení C: Obrázky na čísla Cvičení D: Rozmístění podle popisu Nastavení programu Mentio MM Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Popis programu Mentio Skládačky Jaké další sluţby program poskytuje? Součásti programu Mentio Skládačky - Hlavní menu Mentio Skládačky - Cvičení Nastavení programu Mentio Skládačky Vlastní výběr a tisk obrázků Poznámky, vyhodnocení

4 Informace o programu Popis programu Mentio Slovesa Jaké další sluţby program poskytuje? Dějové posloupnosti v programu Mentio Slovesa Výběr sloves Seznam vyobrazených činností Dějové posloupnosti Doprovodné texty Mluvnické kategorie Syntaktické obměny Mentio Slovesa - Hlavní menu Mentio Slovesa - Cvičení Cvičení A: Velký obrázek s jedním popiskem Cvičení B: Malý obrázek a čtyři popisky Cvičení C: Čtyři malé obrázky a čtyři popisky Nastavení programu Mentio Slovesa Vlastní výběr, tisk obrázků Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Popis programu Mentio Nakupování Jaké další sluţby program poskytuje? Součásti programu Mentio Nakupování - Hlavní menu Mentio Nakupování - Cvičení Cvičení A: Která je to mince / bankovka? Cvičení B: Kolik věcí budu kupovat? Cvičení C: Co je nejdraţší (nejlevnější...)? Cvičení D: Seřaďte věci podle ceny Cvičení E: Kolik mám v peněţence? Cvičení F: Co si můţu koupit? Cvičení G: Vyberte jednu bankovku Cvičení H: Zaplaťte přesně Cvičení I: Mám dost peněz? Cvičení J: Kolik to bude stát? Cvičení K: Velký nákup Nastavení programu Mentio Nakupování Vlastní výběr a tisk obrázků Nastavení cen Zvuk Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Popis programu Mentio Hádanky Jaké další sluţby program poskytuje? Mentio Hádanky - Hlavní menu Mentio Hádanky - Cvičení Nastavení programu Mentio Hádanky Vlastní výběr a tisk obrázků

5 Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Popis programu Mentio Zvuky Jaké další sluţby program poskytuje? Mentio Zvuky - Hlavní menu Mentio Zvuky - Cvičení Cvičení A: Určování zvuků Cvičení B: Výběr z moţností Cvičení C: Výběr z moţností Cvičení D: Je to tak správně? Cvičení E: Utvořte dvojice Cvičení F: Řada zvuků Cvičení G: Skupiny zvuků Cvičení H: Napodobování Cvičení I: Asociace Cvičení J: Zvukové pexeso Cvičení K: Audiotest Audiotest Nastavení programu Mentio Zvuky Vlastní výběr zvuků Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Popis programu Mentio Hlas Jaké další sluţby program poskytuje? Mentio Hlas - Hlavní menu Mentio Hlas - Cvičení Cvičení A: Přítomnost zvuku Cvičení B: Výdechový proud Cvičení C: Tvoření hlasu Cvičení D: Hlasový začátek Cvičení E: Časování hlasu Cvičení F: Hlasitost Cvičení G: Hlasitost v rozmezí Cvičení H: Výška tónu Cvičení I: Modulace hlasu Cvičení J: Střídání různých výšek Cvičení K: Výška tónu v rozmezí Cvičení L: Grafické zobrazení Nastavení programu Mentio Hlas Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Obrazové moduly Barvy Jídlo* Peníze*

6 Doprava Lidské tělo Oblečení* Osobní věci* Příroda Venku Citlivost myši Test myši Mentio Nápověda Obecné zásady pro práci s programy Mentio Nastavení zvuku Doporučená konfigurace počítače Instalační CD Staţení instalačních souborů z Internetu Postup při vlastní instalaci programů Programy Mentio pro Windows 95 a vyšší Instalace programů pro Windows 95 a vyšší Programy Mentio pro Windows 98 a vyšší Instalace systémových součástí Instalace programů pro Windows 98 a vyšší Odstranění nainstalovaných souborů Instalace ovladače hardwarového klíče HASP Instalace prohlíţeče nápovědy Rozdíly v grafické podobě Přechod na verzi 2.0 (2.x) Sdílení dat Licenční ujednání Registrační tabulka Obvyklé chyby při vyplňování Registrační tabulky pomocí klávesnice Reklamace a odstraňování chyb Objednání programů Mentio, obchodní a platební podmínky Kontaktní informace

7 Programy Mentio Programy řady Mentio jsou určeny zejména speciálním pedagogům, kteří se zabývají nápravou specifických poruch učení, jazykových a řečových poruch, kognitivních poruch a poruch komunikace u dětí a dospělých. Programy je téţ moţné vyuţít jako stimulační a motivační prostředek na prvním stupni základních škol a na školách speciálních, popř. v domácím prostředí jako doplněk učiva či cílené terapeutické péče. V současné době jsou k dispozici následující softwarové tituly: Mentio Slovní zásoba (cílené pojmenování, čtení a psaní na úrovni jednotlivých slov, kontrola výslovnosti); Mentio MM (paměťová cvičení); Mentio Skládačky (posílení pravo-levé orientace a rozvoj zrakového vnímání); Mentio Slovesa (dějové posloupnosti, morfologie, syntax, komunikace na úrovni vět); Mentio Nakupování (chápání kategorie počtu, porovnávání čísel, sčítání, odčítání a manipulace s penězi); Mentio Hádanky (porozumění textu, sluchová diferenciace, rozvoj logického myšlení); Mentio Zvuky (rozpoznávání zvuků, audiotest a trénink sluchové paměti). Mentio Hlas (tvoření hlasu, hlasový začátek, výška tónu, hlasitost, modulace)

8 - 8 -

9 Popis programu Mentio Slovní zásoba Program "Mentio Slovní zásoba (Cílené pojmenování, čtení, psaní a kontrola výslovnosti)" obsahuje tematicky uspořádané sady obrázků (upravené digitální fotografie) s texty. Jednotlivé sady lze libovolně kombinovat a na jejich základě utvářet sady vlastní, sestavené na míru podle zájmu a individuálních potřeb uţivatelů. Ke kaţdému slovu je připojena řada různě obtíţných úkolů. Cvičení zahrnují kontrolu výslovnosti, cílené pojmenování, běţné i globální čtení, opis slova, sestavování z písmen, samostatné psaní a výběr správného slova z několika moţností. Zvolená cvičení lze buď aplikovat na celou sadu slov najednou, nebo je lze přiřadit bezprostředně za kaţdé slovo zvlášť. Sady slov je moţné kdykoli vytisknout na tiskárně v několika různých velikostech. U tohoto titulu je k dispozici také slovenská varianta programu. Jaké další služby program poskytuje? Evidence (zaloţení vlastní databáze ţáků nebo pacientů, vyhledávání podle zvolených kritérií, tisk poţadovaných údajů) Vyhodnocení (zhodnocení výkonu podle jednotlivých cvičení, přehled chyb, míra úspěšnosti, uloţení informací o výsledcích na disk) Záznam zvuku (včetně moţnosti porovnání výslovnosti s nahraným vzorem) Volba specifických parametrů (cvičení s nápovědou/bez nápovědy, malá/velká písmena, signalizace chyb) Nastavení citlivosti myši Test plynulosti ukazovacího zařízení a další sluţby Součásti programu Program "Mentio Slovní zásoba" se skládá ze základního modulu "Slovní zásoba" (dříve "Základní rámec") a obrazových modulů "Barvy", "Jídlo", "Peníze", "Doprava", "Lidské tělo", "Oblečení", "Osobní věci", "Venku" a "Příroda". Součástí dodávky jsou i předem nahrané výslovnostní vzory. Obrazové moduly jsou podrobněji popsány v samostatné kapitole. Seznam slovenských výrazů najdete v dalších kapitolách. Mentio Slovní zásoba - Hlavní menu Po spuštění program začíná obrazovkou s Hlavním menu

10 Abyste mohli začít s procvičováním, musíte zaškrtnout alespoň jednu sadu slov a vybrat alespoň jeden typ cvičení. Můţete však označit i více slovních okruhů či více cvičení najednou. Slova, která chcete zařadit do procvičování, zaškrtněte v horním rámečku nadepsaném "Okruh procvičovaných slov". Můţete pouţít buď celé tematické okruhy bez úprav, nebo si vytvořit vlastní sady slov sestavené podle vašich představ. Záleţí tedy jen na vás, s kolika obrázky budete v průběhu jednotlivých sezení pracovat a jakým způsobem si sady procvičovaných slov uspořádáte. Poţadovaná cvičení označte ve spodním rámečku nadepsaném "Typ cvičení". U kaţdého typu cvičení navíc můţete říci, zda chcete, aby se popisky k obrázkům psaly velkou, nebo malou abecedou. Tato volba se provádí pro kaţdé cvičení zvlášť pomocí čtverečků u písmen ABCD, resp. abcd. Další nastavitelné parametry v Hlavním menu mají tento význam: "Všechny okruhy" aktivuje všechny sady slov, které jsou v rámečku nadepsaném "Okruh procvičovaných slov" uvedeny. Jestliţe tuto moţnost zvolíte, stane se totéţ, jako kdybyste ručně zaškrtli všechny čtverečky u řádek s názvy modulů. Je-li volba zapnuta a Vy chcete některé sady vyřadit, musíte nejprve čtvereček "vypnout". "Vybraná cvičení ke kaţdému slovu" určuje, jakým způsobem budou jednotlivá cvičení za sebou řazena. Zvolíme-li si např. sadu slov obsahující výrazy "pivo", "chleba", "brambory", k ní cvičení Pojmenování a Napsání slova a u této volby vybereme ANO (čtvereček zaškrtneme), provede počítač sadu cvičení v následujícím pořadí: pivo - pojmenování, pivo - napsání, chleba - pojmenování, chleba - napsání, brambory - pojmenování, brambory - napsání. Jestliţe u této volby necháme čtvereček prázdný (vybereme NE), počítač provede sadu cvičení takto: pivo - pojmenování, chleba - pojmenování, brambory - pojmenování, pivo - napsání, chleba - napsání, brambory - napsání

11 "Nabídka písmen" se týká cvičení B (Opis slova) a F (Napsání slova). Je-li čtvereček u této volby prázdný, budete během cvičení zadávat písmena z klávesnice. Jestliţe čtvereček zaškrtnete (zvolíte ANO), objeví se u výše uvedených cvičení v levé horní části obrazovky políčka s písmeny a Vy z nich budete pomocí myši vybírat ta, která chcete pouţít. Rozmístění políček s písmeny se provádí náhodně; pořadí nabízených písmen je tedy pokaţdé jiné, a to i tehdy, jestliţe se rozhodnete úlohu opakovat. Rozsah nabídky písmen můţete ovlivnit pomocí volby "Jen správných:" při zaškrtnutém čtverečku se u cvičení B a F budou nabízet jen ta písmena, která jsou v příslušném slově obsaţena; je-li volba vypnuta (čtvereček je prázdný), počítač nabídne kromě písmen správných také políčka s písmeny zavádějícími. "Zvuková signalizace chyb" zapíná/vypíná zvukovou signalizaci chyb. Je-li volba zapnuta a uţivatel v průběhu procvičování udělá chybu, počítač pouţije standardní zvuk Windows. Jestliţe je volba vypnuta, program sice chybu zaznamená a nepustí uţivatele k dalšímu cvičení, ale ţádný zvuk se neozve. "Nápověda prvním písmenem" umoţní zobrazit první písmeno z daného slova ve cvičeních E a v případě, ţe není zapnutá volba "Nabídka písmen", také ve cvičení F. "Světlá barva pozadí" - zaškrtnutím tohoto čtverečku nahradíte původní pozadí v Hlavním menu a ve cvičeních světlým odstínem ţluté. "Slovenská verze" - přepíná českou verzi programu Slovní zásoba na verzi slovenskou. Ve spodní části Hlavního menu se nacházejí tři šedá tlačítka: Tlačítko "Sluţby" umoţňuje uţivateli přístup k dalším, sloţitějším sluţbám (definice vlastní sady slov, tisk obrázků, evidence, nastavení citlivosti myši, aktivace a nastavení zvukových funkcí ad.). Pomocí tlačítka "Cvičení" se spouštějí poţadovaná cvičení (začíná procvičování slov). Tlačítko "Konec" ukončuje běh programu. Mentio Slovní zásoba - Cvičení Program obsahuje celkem šest typů cvičení. Můţete pouţít všechna najednou, nebo si vybrat jen některá. Cvičení jsou prováděna v pořadí uvedeném v Hlavním menu. Pořadí jednotlivých slov zařazovaných do cvičení je náhodné. Cvičení A: Čtení slova Cvičení B: Opis slova Cvičení C: Výběr správného slova I Cvičení D: Výběr správného slova II Cvičení E: Pojmenování

12 Cvičení F: Napsání slova U všech cvičení uvidíte na obrazovce následující tlačítka: Tlačítko "Zpět" vrací cvičení zpět vţdy o jednu obrazovku. Můţete jej pouţít, chcete-li si zopakovat naposledy prováděný úkol (popř. několik úkolů) ještě jednou. Tlačítko "Nevím - Další" posouvá cvičení o jednu obrazovku dopředu. Pouţívá se tehdy, chcete-li právě prováděný úkol z nějakého důvodu přeskočit. Kaţdé pouţití tohoto tlačítka počítač zaznamenává do vyhodnocení jako chybu; pustí Vás ale dál, i kdyţ nebudete znát správnou odpověď. Tlačítko "Konec" ukončuje sadu cvičení a vrací uţivatele do Hlavního menu. Cvičení A: Čtení slova Obrázek s doprovodným textem. Pokračuje se kliknutím levého tlačítka myši na políčko s popiskem. Cvičení umoţňuje vyuţití zvukových funkcí (nahrávání výslovnosti a její porovnání s výslovnostním vzorem). Cvičení B: Opis slova Pod doprovodným textem se objeví volná řádka, na kterou je třeba slovo opsat. Písmena se zadávají přímo z klávesnice, nebo se vybírají pomocí myši z nabídky nad popiskem. Zvolený způsob psaní lze nastavit v Hlavním menu. Opravy v textu se provádějí z klávesnice pomocí šipek a klávesy delete či backspace. Dokud nebude slovo opsáno správně, bude text na šedém tlačítku méně výrazný. Pokračuje se po dokončení úkolu kliknutím na opisovaný vzor

13 Cvičení C: Výběr správného slova I Výběr správného pojmenování pro věc na obrázku. Vybírá se ze tří moţností, zavádějící slova jsou z různých tematických okruhů. Cvičení uţivateli umoţňuje zadání vlastních slov, která budou u příslušného pojmu vţdy nabízena jako zavádějící anebo doprovodná (např. můţeme chtít, aby se u slova "brýle" vţdy objevilo slovo "sklo", "hledat" apod.). V případě, ţe uţivatel definuje k určitému pojmu jen jedno vlastní zavádějící slovo, počítač druhé zavádějící slovo doplní sám, tak jako to dělá v případě, ţe ţádná zavádějící slova nejsou uţivatelem předem zadána. Rozmístění slov se provádí náhodně; tlačítko se správným řešením je tudíţ pokaţdé jinde, a to i v případě, ţe zmáčknete Zpět a budete úlohu opakovat. Pokračuje se kliknutím myši na tlačítko s popisem k obrázku

14 Cvičení D: Výběr správného slova II Obdobné cvičení jako Výběr správného slova I. Opět se vybírá ze tří moţností, zavádějící slova jsou však ze stejného tematického okruhu. Rozmístění slov se i zde provádí náhodně; cvičení také umoţňuje zadání vlastních zavádějících výrazů. Pokračuje se kliknutím myši na tlačítko s popisem k obrázku. Cvičení E: Pojmenování Cvičení zaměřené na nácvik cíleného pojmenování. Pokračuje se kliknutím levého tlačítka myši na políčko s otazníkem. Cvičení umoţňuje vyuţití zvukových funkcí a nápovědu prvním písmenem

15 Cvičení F: Napsání slova Samostatné napsání toho, co je na obrázku. Písmena se stejně jako u cvičení B zadávají přímo z klávesnice, nebo se vybírají pomocí myši z nabídky nad popiskem. Zvolený způsob psaní lze nastavit v Hlavním menu. Opravy v textu se provádějí z klávesnice pomocí šipek a klávesy delete či backspace. Pokračuje se kliknutím na šedé tlačítko s popiskem, které se po dokončení úkolu objeví nad řádkou, do níţ vkládáte text. V případě, ţe v Hlavním menu není zapnuta volba "Nabídka písmen" a písmena se tudíţ zadávají přímo z klávesnice, cvičení po stisknutí tlačítka "1. písmeno" poskytne nápovědu prvním písmenem

16 Nastavení programu Mentio Slovní zásoba Tlačítkem "Sluţby" lze z Hlavního menu otevřít obrazovku s nastavením programu. Na této obrazovce jsou k dispozici následující části: Vlastní výběr a tisk obrázků Poznámky, vyhodnocení Citlivost myši Test myši Informace o programu Evidence Zvukové funkce programu Vlastní výběr a tisk obrázků Tato obrazovka slouţí k sestavení vlastní sady slov a k tisku obrázkových kartiček. Sestavení vlastní sady slov Program umoţňuje sestavovat z nainstalovaných modulů uţivatelem definované sady slov a ty potom zařazovat prostřednictvím Hlavního menu do cvičení či tisknout na kartičky. Záleţí jen na Vás, která slova a podle jakého klíče si do vlastní sady vyberete. Tematické okruhy přitom můţete libovolně kombinovat. Sady slov, které si v tomto programu sami vytvoříte, je moţné pouţít i u ostatních titulů řady Mentio obsahujících tematické okruhy. Sady slov vytvořené slovenskou verzí programu sdílet nelze

17 Chcete-li si vytvořit vlastní sadu slov, zmáčkněte tlačítko "Nová" a do rámečku, který se objevil na obrazovce, napište, jak se tato sada bude jmenovat. Název nové sady se nyní objevil v tabulce "Název sady", kde najdete seznam všech sad slov definovaných uţivatelem. Slova se do vytvářené sady zadávají tak, ţe název sady v tabulce "Název sady" označíte myší (přes vybranou řádku se udělá prouţek) a z políček nadepsaných "Okruh" a "Slovo" pomocí myši a táhla (šoupátka) vyberete obrazový modul a poţadovaný výraz. Ten se do sady přidá buď tlačítkem "Zařadit slovo" nebo poklepáním (dvojitým kliknutím) na vybranou řádku. Jestliţe chcete nějaký výraz ze sady vyřadit, označte jej myší v tabulce "Obsah sady" a zmáčkněte "Vyřadit slovo". V tabulce "Obsah sady" je vţdy vidět, která slova byla zařazena do sady označené vlevo. Vţdy je téţ uvedeno, z kterého obrazového modulu bylo zvolené slovo vybráno. Po označení konkrétního slova v tabulce "Obsah sady" lze k tomuto slovu zadat "Další slova 1 a 2", jeţ se objeví jako slova zavádějící při cvičeních C a D ("Výběr správného slova I, II"). V našem příkladu jsou zadána další slova u slov "káva" (dvě doprovodná slova) a "kompot" (jen jedno doprovodné slovo, to druhé se při cvičeních vybere náhodně). Volba doprovodných slov se týká pouze výše uvedených cvičení (nepřevádí se do jiných programů z řady Mentio). Aby bylo moţné uţivatelem definovanou sadu slov zařadit do cvičení, je třeba ji zařadit do Hlavního menu. To uděláte tak, ţe příslušnou sadu slov v tabulce "Název sady" označíte myší a zmáčknete tlačítko "Hlavní menu". Ţe byla sada do Hlavního menu zařazena, poznáte podle toho, ţe se před ní objeví "HM". Opětovným stlačením tlačítka "Hlavní menu" bude sada z výběru v Hlavním menu programu vyřazena. Počítač si ji nicméně uchová v paměti, takţe ji budete moci v případě potřeby do Hlavního menu opět zařadit. Jestliţe chcete nějakou z Vámi definovaných sad slov z počítače nenávratně vymazat, označte ji myší v tabulce "Název sady" a zmáčkněte "Smazat sadu". Kompletní, autory dodávané obrazové moduly takto vymazat nelze

18 Pomocí dalších tlačítek můţete sadu přejmenovat nebo její obsah zkopírovat do další sady. Počítač si nastavení sad pamatuje a při opětovném spuštění programu pouţije původní nastavení. Pomocí tlačítek "Import" a "Export" můţete zapsat obsah všech sad do textového souboru a tento soubor opět pouţít např. na jiném počítači nebo po nalogování jiného uţivatele. Pomocí tlačítka "Smazat vše" lze smazat všechny uţivatelem definované sady slov. Tisk obrázků Příkaz k zahájení tisku obrázků počítači zadáte pomocí tlačítka "Tisk sady" poté, co jste v tabulce "Název sady" myší označili sadu slov, kterou chcete vytisknout. Výběr pod tlačítkem "Tisk sady" udává počet obrázků na stránku (1, 2, 4, 8 nebo 16 obrázků); zvolíte-li nulu, vytiskne se pouze seznam slov, která jsou v dané sadě obsaţena. Pokud chcete obrázky vytisknout i se slovním doprovodem, zaškrtněte čtvereček "Slova". Přepínač "Ručně" vypne automatické nastavování orientace papíru, uţivatel ji můţe vybrat v nastavení tiskárny. Poznámky, vyhodnocení Tento oddíl slouţí k rozboru posledně provedené skupiny cvičení, vytištění výsledků a k případnému napsání a vytištění vlastního komentáře a poznámek. Přístup ke statistickému shrnutí posledně provedené série cvičení získáte pomocí tlačítka "Přehled chyb" v horní části obrazovky. Po zmáčknutí tohoto tlačítka Vás počítač vyzve, abyste zadali jméno uţivatele, jehoţ výkon se bude hodnotit. Vloţené jméno se pak pouţije také v hlavičce záznamu průběhu cvičení a při tisku osvědčení o práci s programem. Jméno člověka, který řešení prováděl, lze do vyhodnocení zařadit také prostřednictvím řádky "Jméno:". K odkrytí textu, který se jiţ do pole určeného pro vyhodnocení nevešel, pouţijte táhlo v pravé části rámečku

19 Slova "Ano" a "Ne" u přehledu chyb udávají, zda byla ta která volba během procvičování v Hlavním menu zapnuta, nebo vypnuta. Velká písmena označují typy cvičení, které byly prostřednictvím Hlavního menu do procvičování zařazeny. Číslice vedle velkých písmen vyjadřují počet chyb v rámci jednotlivých typů cvičení, kříţek znamená, ţe daná úloha nebyla (vy)řešena (přeskočili jste ji pomocí tlačítka "Nevím - Další", procvičování bylo předčasně ukončeno apod.). Hodnoty na řádce "% úspěšnosti" jsou uvedeny v procentech. Po stisknutí tlačítka "Průběh cvičení" uvidíte, jak si klient při práci s programem počínal, ještě podrobněji: zjistíte, jak dlouho mu trvalo zpracování jednotlivých úkolů, kdy zmáčknul které tlačítko, u kterých slov chyboval atd. U obou typů vyhodnocení můţe uţivatel do tabulky dopisovat vlastní text. Zapovězeným znakem jsou pouze dvojité uvozovky (do souboru se uloţí jako jednoduché uvozovky). Ke kopírování textu z jiných aplikací lze vyuţít klávesy Ctrl + C a Ctrl + V. Text uloţený pomocí tlačítka "Uloţit" lze na obrazovku zpětně zobrazit pomocí tlačítka "Načíst". Tlačítko "Smazat" text v okně smaţe a ponechá pouze hlavičku se jménem. Tlačítko "Tisk" vytiskne text na tiskárně. Chcete-li společně s vyhodnocením vytisknout také informaci o tom, jak při práci s programem vypadalo nastavení Hlavního menu, zaškrtněte volbu "Hlavní menu" umístěnou pod řádkou se jménem. Při zapnuté volbě "Vysvědčení" se vyhodnocení i nastavení Hlavního menu vytisknou ve formě "diplomu". Neuloţené informace jsou po zavření okna ztraceny a není moţno je obnovit. Informace o programu

20 Tlačítko "Registrační tabulka" umoţňuje měnit informace v Registrační tabulce i poté, co jste jiţ zadali přístupové heslo a tabulka se tudíţ při běţném spuštění programu přestala ukazovat. U softwarových titulů, které obsahují obrazové moduly, tak lze např. některé tematické okruhy vyřadit, nebo naopak obnovit jejich pouţívání. Evidence v programu Mentio Slovní zásoba Evidence slouţí k zaznamenávání dat o klientech, hledání údajů a tisku seznamů a tabulek z databáze (nikoli vyhodnocení). Tlačítka "1", "2" a "3" slouţí k zadávání popisů na tlačítka umístěná po jejich pravé straně. Místo slov "Adresa", "Pojišťovna" a "Poznámka" uvedených v našem příkladu si tedy můţete zadat jakýkoli jiný text označující údaje, podle kterých pak bude moţné příslušného člověka najít

21 Tlačítko "Nové jméno" slouţí k vytvoření prázdné karty pro nového klienta. Tlačítkem "Smazat jméno" lze naopak nějakou kartu z databáze vymazat. Po stlačení "Mazání více jmen najednou" lze v zobrazené tabulce vybrat více jmen, která budou smazána současně; tato operace je podrobněji popsána níţe. Tlačítko "Export" slouţí k vypsání obsahu databáze do souboru, který lze případně zapsat na disketu a na jiném počítači opět načíst tlačítkem "Import". Při následném pouţití tlačítek "Export" a "Import" na jednom počítači dojde ke zdvojení obsahu databáze, takţe v ní bude kaţdé jméno uvedeno dvakrát. Tlačítka se šipkami za slovem "Posun" slouţí k pohybu po databázi podle pořadí zaznamenávaných údajů. Dole je políčko s cestou k databázovému souboru. Tlačítkem vpravo ("...") lze vybrat jiný databázový soubor, který se pak bude pouţívat místo souboru původního. Tímto způsobem lze sdílet data v jedné databázi více uţivateli. Při výběru databázového souboru pouţívejte jen soubory vytvořené programem Mentio Slovní zásoba. Pokud není vybrán platný databázový soubor, nejsou databázové funkce přístupné. Tlačítka "Jméno", "Příjmení", "Rodné č.", "Návštěva", "Poprvé", "Adresa", "Pojišťovna" a "Poznámka" jednak popisují jednotlivé řádky karty v databázi, jednak slouţí k vyhledávání podle toho kritéria, které je na nich napsáno (tj. podle jména, příjmení, rodného čísla atd.). Po jejich stlačení se zobrazí panel slouţící k vyhledávání. V případě obrazovky níţe probíhá hledání podle políčka "Jméno". Po vybrání hledané poloţky a stlačení tlačítka "Najdi" (nebo po poklepání na hledanou poloţku) se program vrátí zpět na panel Evidence zobrazený výše. Po návratu na hlavní obrazovku evidence slouţí tlačítka "<<<" a ">>>" k opakování hledání podle posledně zadaného kritéria, např. nalezení dalšího pana Nováka, dalšího člověka pojištěného u VZP apod

22 Hledání v evidenci Součástí obrazovky sluţeb je i poloţka "Hledání v evidenci". Při jejím otevření bez stlačení některého z hledacích tlačítek hlavní obrazovky Evidence se panel hledání pouţije jako při hledání podle pole "Příjmení". Po označení hledané osoby a stlačení tlačítka "Najdi" nebo po poklepání na hledanou osobu program otevře okno Evidence a dále se pokračuje jako při ostatních typech hledání. Výpis z evidence Pomocí stejnojmenné záloţky na obrazovce sluţeb lze pořídit výpis z evidence. Při sestavování výpisu lze vyznačit, která pole mají být přenesena do výpisu, jakoţ i některé další vlastnosti vytvořené tiskové sestavy

23 Po vyznačení vlastností poţadované sestavy a osob, jejichţ údaje mají tvořit součást výpisu, lze pomocí tlačítka "Výpis vybraných záznamů" tiskovou sestavu vygenerovat. Mazání více položek najednou V případě potřeby mazání více poloţek najednou je vhodné vyuţít okno navrţené právě pro tento typ operací. Po označení poloţek určených ke smazání (do seznamu se vypisuje jméno, příjmení a rodné číslo) lze pomocí tlačítka "Smazat vybrané záznamy" započít proces vedoucí k odstranění určených záznamů z databáze. Alternativní práce s databází Soubor databáze s příponou.mdb je ve standardním formátu databázového stroje Microsoft Jet a je moţné s ní pracovat v programu Microsoft Access (doporučujeme verzi 97 nebo vyšší). Zvukové funkce programu Mentio Slovní zásoba Zvukové funkce programu se nastavují na obrazovce sluţeb, pouţívají se u cvičení "A: Čtení slova" a "E: Pojmenování". Pro správnou práci zvukových funkcí programu je nezbytně nutné mít v počítači správně nainstalovanou zvukovou kartu i se vším příslušným ovládacím softwarem a jeho systémovými součástmi, tento zvukový systém musí vyhovovat poţadavkům pro pouţití operačním systémem Windows, úrovně hlasitostí pro nahrávání a přehrávání musí být správně nastaveny, k počítači musí být připojen funkční mikrofon a reproduktorová soustava. Ovládací software musí být nastaven tak, aby nahrávání probíhalo z mikrofonu a přehrávání do reproduktorů. Volný prostor na pevném disku musí umoţňovat nahrání a zápis vzorových výslovností

24 Zvukové funkce ve cvičeních Ve cvičeních "A: Čtení slova" a "E: Pojmenování" jsou na obrazovce tyto grafické symboly: Při kliknutí myší na sluníčko se přehraje vzorový zvukový záznam přiřazený k danému slovu (dodaný od výrobce, popř. nahraný uţivatelem, viz níţe). Přehrávání zvukového vzoru nejde přerušit. Semafor se na obrazovce objeví při nahrávání cvičného záznamu výslovnosti; kdyţ je na obrazovce semafor, počítač "naslouchá". Symbol mikrofonu slouţí k nahrávání cvičného zvukového záznamu (záznam výslovnosti v průběhu cvičení). Na mikrofon, prosím, neklepejte. Chcete-li nahrávat, umístěte na něj šipku kurzoru, stlačte levé tlačítko myši a počkejte, aţ se objeví semafor (počítač naslouchá); teprve pak začněte mluvit. Tlačítko myši je přitom třeba pořád drţet! Pustit ho můţete aţ v okamţiku, kdy uţ nechcete nic nahrávat (semafor zmizí). Po uvolnění tlačítka automaticky dojde k přehrání cvičného zvukového záznamu. Přehrávání cvičného zvukového záznamu lze zopakovat kliknutím na symbol tlampače. Kliknutí na symbol tlampače během přehrávání cvičného zvukového záznamu toto přehrávání přeruší. Ve cvičení "Čtení slova" lze cvičnou (klientovu) výslovnost nahrát aţ po přehrání záznamu vzorového, ve cvičení "Pojmenování" lze vzorovou výslovnost přehrát aţ po nahrání záznamu cvičné výslovnosti. Záznam výslovnosti nemůţe překročit "maximální délku záznamu". Nahrávání výslovnostních vzorů Vzorové zvukové záznamy jsou součástí základní instalace programu. Kromě toho si můţe uţivatel ke kaţdému obrázku nahrát vzory vlastní, buď jako jednotlivá slova, anebo celé věty. Přístup k nahrávání je umoţněn prostřednictvím záloţky "Zvuk" na obrazovce sluţeb

25 Po nainstalování programu se ve cvičeních A a E automaticky pouţívají výslovnostní vzory dodávané výrobcem. V případě, ţe si k obrázkům budete chtít nahrát vlastní zvukové podněty, zkontrolujte, ţe je volba "Pouze vzory od výrobce" vypnutá, a v pravé dolní části obrazovky nastavte sloţku, do níţ se budou zapisovat vzory nové (vytvořené uţivatelem). Jestliţe budete mít volbu "Pouze vzory od výrobce" vypnutou, ale ţádný vlastní výslovnostní vzor si nenahrajete, počítač pouţije vzor ze základní dodávky programu. Při nahrávání výslovnostních vzorů budete postupně vybírat jednotlivé okruhy a slova v tabulkách "Okruh" a "Slovo". Samotné nahrávání probíhá obdobně jako ve cvičeních: tlačítko s tlampačem zastupuje symbol sluníčka ve cvičeních (pro přehrávání jiţ namluvených textů), tlačítko s mikrofonem pak mikrofon, který se ve cvičeních pouţívá pro vyvolání symbolu semaforu. Během nahrávání se na dolním tlačítku objeví semafor a číslo udávající počet sekund zbývajících do maximální délky záznamu. Uvolněním tlačítka lze nahrávání kdykoliv přerušit. Ani zde na tlačítko s mikrofonem neklepejte; při nahrávání levé tlačítko myši pevně drţte, po zobrazení semaforu mluvte na mikrofon a teprve po vyslovení celého slova levé tlačítko myši uvolněte (symbol semaforu zmizí). Při přehrávání se na tlačítku objeví symbol "STOP". Kliknutím na tlačítko lze přehrávání přerušit. Tlačítko "Smazat" je určeno pro případ, ţe jste si k určitému slovu nahráli výslovnostní vzor, se kterým nejste spokojeni, a chtěli byste u tohoto slova pouţít vzor dodávaný výrobcem, ačkoli u ostatních obrázků pouţíváte vzory vlastní. Táhlem (šoupátkem) vpravo dole je moţné nastavit maximální délku zvukového záznamu (do 25 sekund). Máte-li dost volného místa na disku, můţete k jednotlivým výrazům nahrát jako výslovnostní vzor nejen příslušné slovo, ale také např. krátké slovní spojení, jednoduchou větu apod

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS

Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS "Projekt Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace ţáků ke vzdělávání se v těchto oborech, reg.číslo: CZ.1.07/1.1.05/02.0043."

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Webdispečink manuál. Červen 2011. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. HI Software Development s.r.o. Legionářská 1319/10 779 00 Olomouc

Webdispečink manuál. Červen 2011. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. HI Software Development s.r.o. Legionářská 1319/10 779 00 Olomouc Webdispečink manuál Červen 2011 1 Obsah Popis systému... 6 1.1 Podporované internetové prohlíţeče... 6 1.2 Způsob detekce jízdy... 6 1.3 Omezení systému... 6 1.4 Přihlášení do systému... 7 1.5 Doporučená

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

autor příručky: RNDr. Libor Jelínek vydáno v lednu 2011 (pro verzi 10/11)

autor příručky: RNDr. Libor Jelínek vydáno v lednu 2011 (pro verzi 10/11) BAKALÁŘI příručka k systému počítačového zpracování školní agendy instalace konfigurace, aktualizace evidence, klasifikace, vysvědčení rozvrh, suplování, plán akcí školy třídní kniha, web učitelé - rodiče

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS Creating web applications using Open source CMS Bakalářská práce Lukáš Dubina Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o.

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o. GEUS 14.0 základní příručka uživatele programu GEUS ware s.r.o. Toto je základní příručka programu GEUS verze 14.0. Obsahuje popis instalace programu a hlavní změny proti předchozí verzi programu. Obsah

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Services of Windows Server 2008 and their configuration Zdeněk Habrman Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více