MENTIO. Výukové počítačové programy. verze 3.3. Zařazeno na Seznam výukového a vzdělávacího sofwaru MŠMT: 330, 331, 332, 333 / 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENTIO. Výukové počítačové programy. verze 3.3. Zařazeno na Seznam výukového a vzdělávacího sofwaru MŠMT: 330, 331, 332, 333 / 2005"

Transkript

1 Výukové počítačové programy MENTIO verze 3.3 Registrováno pro školskou síť: RS00134, RS00135 Zařazeno na Seznam výukového a vzdělávacího sofwaru MŠMT: 330, 331, 332, 333 / 2005 Certifikováno pro interaktivní tabuli Mgr. Marta Petrţílková, 2009

2

3 Obsah Programy Mentio... 7 Popis programu Mentio Slovní zásoba... 9 Jaké další sluţby program poskytuje?... 9 Součásti programu... 9 Mentio Slovní zásoba - Hlavní menu... 9 Mentio Slovní zásoba - Cvičení Cvičení A: Čtení slova Cvičení B: Opis slova Cvičení C: Výběr správného slova I Cvičení D: Výběr správného slova II Cvičení E: Pojmenování Cvičení F: Napsání slova Nastavení programu Mentio Slovní zásoba Vlastní výběr a tisk obrázků Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Evidence v programu Mentio Slovní zásoba Hledání v evidenci Výpis z evidence Mazání více poloţek najednou Alternativní práce s databází Zvukové funkce programu Mentio Slovní zásoba Zvukové funkce ve cvičeních Nahrávání výslovnostních vzorů Slovenská verze programu Mentio Slovní zásoba Seznam výrazů pouţitých ve slovenské verzi Popis programu Mentio MM Jaké další sluţby program poskytuje? Mentio MM - Hlavní menu Mentio MM - Cvičení Cvičení A: Výběr obrázků Cvičení B: Výběr a poloha Cvičení C: Obrázky na čísla Cvičení D: Rozmístění podle popisu Nastavení programu Mentio MM Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Popis programu Mentio Skládačky Jaké další sluţby program poskytuje? Součásti programu Mentio Skládačky - Hlavní menu Mentio Skládačky - Cvičení Nastavení programu Mentio Skládačky Vlastní výběr a tisk obrázků Poznámky, vyhodnocení

4 Informace o programu Popis programu Mentio Slovesa Jaké další sluţby program poskytuje? Dějové posloupnosti v programu Mentio Slovesa Výběr sloves Seznam vyobrazených činností Dějové posloupnosti Doprovodné texty Mluvnické kategorie Syntaktické obměny Mentio Slovesa - Hlavní menu Mentio Slovesa - Cvičení Cvičení A: Velký obrázek s jedním popiskem Cvičení B: Malý obrázek a čtyři popisky Cvičení C: Čtyři malé obrázky a čtyři popisky Nastavení programu Mentio Slovesa Vlastní výběr, tisk obrázků Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Popis programu Mentio Nakupování Jaké další sluţby program poskytuje? Součásti programu Mentio Nakupování - Hlavní menu Mentio Nakupování - Cvičení Cvičení A: Která je to mince / bankovka? Cvičení B: Kolik věcí budu kupovat? Cvičení C: Co je nejdraţší (nejlevnější...)? Cvičení D: Seřaďte věci podle ceny Cvičení E: Kolik mám v peněţence? Cvičení F: Co si můţu koupit? Cvičení G: Vyberte jednu bankovku Cvičení H: Zaplaťte přesně Cvičení I: Mám dost peněz? Cvičení J: Kolik to bude stát? Cvičení K: Velký nákup Nastavení programu Mentio Nakupování Vlastní výběr a tisk obrázků Nastavení cen Zvuk Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Popis programu Mentio Hádanky Jaké další sluţby program poskytuje? Mentio Hádanky - Hlavní menu Mentio Hádanky - Cvičení Nastavení programu Mentio Hádanky Vlastní výběr a tisk obrázků

5 Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Popis programu Mentio Zvuky Jaké další sluţby program poskytuje? Mentio Zvuky - Hlavní menu Mentio Zvuky - Cvičení Cvičení A: Určování zvuků Cvičení B: Výběr z moţností Cvičení C: Výběr z moţností Cvičení D: Je to tak správně? Cvičení E: Utvořte dvojice Cvičení F: Řada zvuků Cvičení G: Skupiny zvuků Cvičení H: Napodobování Cvičení I: Asociace Cvičení J: Zvukové pexeso Cvičení K: Audiotest Audiotest Nastavení programu Mentio Zvuky Vlastní výběr zvuků Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Popis programu Mentio Hlas Jaké další sluţby program poskytuje? Mentio Hlas - Hlavní menu Mentio Hlas - Cvičení Cvičení A: Přítomnost zvuku Cvičení B: Výdechový proud Cvičení C: Tvoření hlasu Cvičení D: Hlasový začátek Cvičení E: Časování hlasu Cvičení F: Hlasitost Cvičení G: Hlasitost v rozmezí Cvičení H: Výška tónu Cvičení I: Modulace hlasu Cvičení J: Střídání různých výšek Cvičení K: Výška tónu v rozmezí Cvičení L: Grafické zobrazení Nastavení programu Mentio Hlas Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Obrazové moduly Barvy Jídlo* Peníze*

6 Doprava Lidské tělo Oblečení* Osobní věci* Příroda Venku Citlivost myši Test myši Mentio Nápověda Obecné zásady pro práci s programy Mentio Nastavení zvuku Doporučená konfigurace počítače Instalační CD Staţení instalačních souborů z Internetu Postup při vlastní instalaci programů Programy Mentio pro Windows 95 a vyšší Instalace programů pro Windows 95 a vyšší Programy Mentio pro Windows 98 a vyšší Instalace systémových součástí Instalace programů pro Windows 98 a vyšší Odstranění nainstalovaných souborů Instalace ovladače hardwarového klíče HASP Instalace prohlíţeče nápovědy Rozdíly v grafické podobě Přechod na verzi 2.0 (2.x) Sdílení dat Licenční ujednání Registrační tabulka Obvyklé chyby při vyplňování Registrační tabulky pomocí klávesnice Reklamace a odstraňování chyb Objednání programů Mentio, obchodní a platební podmínky Kontaktní informace

7 Programy Mentio Programy řady Mentio jsou určeny zejména speciálním pedagogům, kteří se zabývají nápravou specifických poruch učení, jazykových a řečových poruch, kognitivních poruch a poruch komunikace u dětí a dospělých. Programy je téţ moţné vyuţít jako stimulační a motivační prostředek na prvním stupni základních škol a na školách speciálních, popř. v domácím prostředí jako doplněk učiva či cílené terapeutické péče. V současné době jsou k dispozici následující softwarové tituly: Mentio Slovní zásoba (cílené pojmenování, čtení a psaní na úrovni jednotlivých slov, kontrola výslovnosti); Mentio MM (paměťová cvičení); Mentio Skládačky (posílení pravo-levé orientace a rozvoj zrakového vnímání); Mentio Slovesa (dějové posloupnosti, morfologie, syntax, komunikace na úrovni vět); Mentio Nakupování (chápání kategorie počtu, porovnávání čísel, sčítání, odčítání a manipulace s penězi); Mentio Hádanky (porozumění textu, sluchová diferenciace, rozvoj logického myšlení); Mentio Zvuky (rozpoznávání zvuků, audiotest a trénink sluchové paměti). Mentio Hlas (tvoření hlasu, hlasový začátek, výška tónu, hlasitost, modulace)

8 - 8 -

9 Popis programu Mentio Slovní zásoba Program "Mentio Slovní zásoba (Cílené pojmenování, čtení, psaní a kontrola výslovnosti)" obsahuje tematicky uspořádané sady obrázků (upravené digitální fotografie) s texty. Jednotlivé sady lze libovolně kombinovat a na jejich základě utvářet sady vlastní, sestavené na míru podle zájmu a individuálních potřeb uţivatelů. Ke kaţdému slovu je připojena řada různě obtíţných úkolů. Cvičení zahrnují kontrolu výslovnosti, cílené pojmenování, běţné i globální čtení, opis slova, sestavování z písmen, samostatné psaní a výběr správného slova z několika moţností. Zvolená cvičení lze buď aplikovat na celou sadu slov najednou, nebo je lze přiřadit bezprostředně za kaţdé slovo zvlášť. Sady slov je moţné kdykoli vytisknout na tiskárně v několika různých velikostech. U tohoto titulu je k dispozici také slovenská varianta programu. Jaké další služby program poskytuje? Evidence (zaloţení vlastní databáze ţáků nebo pacientů, vyhledávání podle zvolených kritérií, tisk poţadovaných údajů) Vyhodnocení (zhodnocení výkonu podle jednotlivých cvičení, přehled chyb, míra úspěšnosti, uloţení informací o výsledcích na disk) Záznam zvuku (včetně moţnosti porovnání výslovnosti s nahraným vzorem) Volba specifických parametrů (cvičení s nápovědou/bez nápovědy, malá/velká písmena, signalizace chyb) Nastavení citlivosti myši Test plynulosti ukazovacího zařízení a další sluţby Součásti programu Program "Mentio Slovní zásoba" se skládá ze základního modulu "Slovní zásoba" (dříve "Základní rámec") a obrazových modulů "Barvy", "Jídlo", "Peníze", "Doprava", "Lidské tělo", "Oblečení", "Osobní věci", "Venku" a "Příroda". Součástí dodávky jsou i předem nahrané výslovnostní vzory. Obrazové moduly jsou podrobněji popsány v samostatné kapitole. Seznam slovenských výrazů najdete v dalších kapitolách. Mentio Slovní zásoba - Hlavní menu Po spuštění program začíná obrazovkou s Hlavním menu

10 Abyste mohli začít s procvičováním, musíte zaškrtnout alespoň jednu sadu slov a vybrat alespoň jeden typ cvičení. Můţete však označit i více slovních okruhů či více cvičení najednou. Slova, která chcete zařadit do procvičování, zaškrtněte v horním rámečku nadepsaném "Okruh procvičovaných slov". Můţete pouţít buď celé tematické okruhy bez úprav, nebo si vytvořit vlastní sady slov sestavené podle vašich představ. Záleţí tedy jen na vás, s kolika obrázky budete v průběhu jednotlivých sezení pracovat a jakým způsobem si sady procvičovaných slov uspořádáte. Poţadovaná cvičení označte ve spodním rámečku nadepsaném "Typ cvičení". U kaţdého typu cvičení navíc můţete říci, zda chcete, aby se popisky k obrázkům psaly velkou, nebo malou abecedou. Tato volba se provádí pro kaţdé cvičení zvlášť pomocí čtverečků u písmen ABCD, resp. abcd. Další nastavitelné parametry v Hlavním menu mají tento význam: "Všechny okruhy" aktivuje všechny sady slov, které jsou v rámečku nadepsaném "Okruh procvičovaných slov" uvedeny. Jestliţe tuto moţnost zvolíte, stane se totéţ, jako kdybyste ručně zaškrtli všechny čtverečky u řádek s názvy modulů. Je-li volba zapnuta a Vy chcete některé sady vyřadit, musíte nejprve čtvereček "vypnout". "Vybraná cvičení ke kaţdému slovu" určuje, jakým způsobem budou jednotlivá cvičení za sebou řazena. Zvolíme-li si např. sadu slov obsahující výrazy "pivo", "chleba", "brambory", k ní cvičení Pojmenování a Napsání slova a u této volby vybereme ANO (čtvereček zaškrtneme), provede počítač sadu cvičení v následujícím pořadí: pivo - pojmenování, pivo - napsání, chleba - pojmenování, chleba - napsání, brambory - pojmenování, brambory - napsání. Jestliţe u této volby necháme čtvereček prázdný (vybereme NE), počítač provede sadu cvičení takto: pivo - pojmenování, chleba - pojmenování, brambory - pojmenování, pivo - napsání, chleba - napsání, brambory - napsání

11 "Nabídka písmen" se týká cvičení B (Opis slova) a F (Napsání slova). Je-li čtvereček u této volby prázdný, budete během cvičení zadávat písmena z klávesnice. Jestliţe čtvereček zaškrtnete (zvolíte ANO), objeví se u výše uvedených cvičení v levé horní části obrazovky políčka s písmeny a Vy z nich budete pomocí myši vybírat ta, která chcete pouţít. Rozmístění políček s písmeny se provádí náhodně; pořadí nabízených písmen je tedy pokaţdé jiné, a to i tehdy, jestliţe se rozhodnete úlohu opakovat. Rozsah nabídky písmen můţete ovlivnit pomocí volby "Jen správných:" při zaškrtnutém čtverečku se u cvičení B a F budou nabízet jen ta písmena, která jsou v příslušném slově obsaţena; je-li volba vypnuta (čtvereček je prázdný), počítač nabídne kromě písmen správných také políčka s písmeny zavádějícími. "Zvuková signalizace chyb" zapíná/vypíná zvukovou signalizaci chyb. Je-li volba zapnuta a uţivatel v průběhu procvičování udělá chybu, počítač pouţije standardní zvuk Windows. Jestliţe je volba vypnuta, program sice chybu zaznamená a nepustí uţivatele k dalšímu cvičení, ale ţádný zvuk se neozve. "Nápověda prvním písmenem" umoţní zobrazit první písmeno z daného slova ve cvičeních E a v případě, ţe není zapnutá volba "Nabídka písmen", také ve cvičení F. "Světlá barva pozadí" - zaškrtnutím tohoto čtverečku nahradíte původní pozadí v Hlavním menu a ve cvičeních světlým odstínem ţluté. "Slovenská verze" - přepíná českou verzi programu Slovní zásoba na verzi slovenskou. Ve spodní části Hlavního menu se nacházejí tři šedá tlačítka: Tlačítko "Sluţby" umoţňuje uţivateli přístup k dalším, sloţitějším sluţbám (definice vlastní sady slov, tisk obrázků, evidence, nastavení citlivosti myši, aktivace a nastavení zvukových funkcí ad.). Pomocí tlačítka "Cvičení" se spouštějí poţadovaná cvičení (začíná procvičování slov). Tlačítko "Konec" ukončuje běh programu. Mentio Slovní zásoba - Cvičení Program obsahuje celkem šest typů cvičení. Můţete pouţít všechna najednou, nebo si vybrat jen některá. Cvičení jsou prováděna v pořadí uvedeném v Hlavním menu. Pořadí jednotlivých slov zařazovaných do cvičení je náhodné. Cvičení A: Čtení slova Cvičení B: Opis slova Cvičení C: Výběr správného slova I Cvičení D: Výběr správného slova II Cvičení E: Pojmenování

12 Cvičení F: Napsání slova U všech cvičení uvidíte na obrazovce následující tlačítka: Tlačítko "Zpět" vrací cvičení zpět vţdy o jednu obrazovku. Můţete jej pouţít, chcete-li si zopakovat naposledy prováděný úkol (popř. několik úkolů) ještě jednou. Tlačítko "Nevím - Další" posouvá cvičení o jednu obrazovku dopředu. Pouţívá se tehdy, chcete-li právě prováděný úkol z nějakého důvodu přeskočit. Kaţdé pouţití tohoto tlačítka počítač zaznamenává do vyhodnocení jako chybu; pustí Vás ale dál, i kdyţ nebudete znát správnou odpověď. Tlačítko "Konec" ukončuje sadu cvičení a vrací uţivatele do Hlavního menu. Cvičení A: Čtení slova Obrázek s doprovodným textem. Pokračuje se kliknutím levého tlačítka myši na políčko s popiskem. Cvičení umoţňuje vyuţití zvukových funkcí (nahrávání výslovnosti a její porovnání s výslovnostním vzorem). Cvičení B: Opis slova Pod doprovodným textem se objeví volná řádka, na kterou je třeba slovo opsat. Písmena se zadávají přímo z klávesnice, nebo se vybírají pomocí myši z nabídky nad popiskem. Zvolený způsob psaní lze nastavit v Hlavním menu. Opravy v textu se provádějí z klávesnice pomocí šipek a klávesy delete či backspace. Dokud nebude slovo opsáno správně, bude text na šedém tlačítku méně výrazný. Pokračuje se po dokončení úkolu kliknutím na opisovaný vzor

13 Cvičení C: Výběr správného slova I Výběr správného pojmenování pro věc na obrázku. Vybírá se ze tří moţností, zavádějící slova jsou z různých tematických okruhů. Cvičení uţivateli umoţňuje zadání vlastních slov, která budou u příslušného pojmu vţdy nabízena jako zavádějící anebo doprovodná (např. můţeme chtít, aby se u slova "brýle" vţdy objevilo slovo "sklo", "hledat" apod.). V případě, ţe uţivatel definuje k určitému pojmu jen jedno vlastní zavádějící slovo, počítač druhé zavádějící slovo doplní sám, tak jako to dělá v případě, ţe ţádná zavádějící slova nejsou uţivatelem předem zadána. Rozmístění slov se provádí náhodně; tlačítko se správným řešením je tudíţ pokaţdé jinde, a to i v případě, ţe zmáčknete Zpět a budete úlohu opakovat. Pokračuje se kliknutím myši na tlačítko s popisem k obrázku

14 Cvičení D: Výběr správného slova II Obdobné cvičení jako Výběr správného slova I. Opět se vybírá ze tří moţností, zavádějící slova jsou však ze stejného tematického okruhu. Rozmístění slov se i zde provádí náhodně; cvičení také umoţňuje zadání vlastních zavádějících výrazů. Pokračuje se kliknutím myši na tlačítko s popisem k obrázku. Cvičení E: Pojmenování Cvičení zaměřené na nácvik cíleného pojmenování. Pokračuje se kliknutím levého tlačítka myši na políčko s otazníkem. Cvičení umoţňuje vyuţití zvukových funkcí a nápovědu prvním písmenem

15 Cvičení F: Napsání slova Samostatné napsání toho, co je na obrázku. Písmena se stejně jako u cvičení B zadávají přímo z klávesnice, nebo se vybírají pomocí myši z nabídky nad popiskem. Zvolený způsob psaní lze nastavit v Hlavním menu. Opravy v textu se provádějí z klávesnice pomocí šipek a klávesy delete či backspace. Pokračuje se kliknutím na šedé tlačítko s popiskem, které se po dokončení úkolu objeví nad řádkou, do níţ vkládáte text. V případě, ţe v Hlavním menu není zapnuta volba "Nabídka písmen" a písmena se tudíţ zadávají přímo z klávesnice, cvičení po stisknutí tlačítka "1. písmeno" poskytne nápovědu prvním písmenem

16 Nastavení programu Mentio Slovní zásoba Tlačítkem "Sluţby" lze z Hlavního menu otevřít obrazovku s nastavením programu. Na této obrazovce jsou k dispozici následující části: Vlastní výběr a tisk obrázků Poznámky, vyhodnocení Citlivost myši Test myši Informace o programu Evidence Zvukové funkce programu Vlastní výběr a tisk obrázků Tato obrazovka slouţí k sestavení vlastní sady slov a k tisku obrázkových kartiček. Sestavení vlastní sady slov Program umoţňuje sestavovat z nainstalovaných modulů uţivatelem definované sady slov a ty potom zařazovat prostřednictvím Hlavního menu do cvičení či tisknout na kartičky. Záleţí jen na Vás, která slova a podle jakého klíče si do vlastní sady vyberete. Tematické okruhy přitom můţete libovolně kombinovat. Sady slov, které si v tomto programu sami vytvoříte, je moţné pouţít i u ostatních titulů řady Mentio obsahujících tematické okruhy. Sady slov vytvořené slovenskou verzí programu sdílet nelze

17 Chcete-li si vytvořit vlastní sadu slov, zmáčkněte tlačítko "Nová" a do rámečku, který se objevil na obrazovce, napište, jak se tato sada bude jmenovat. Název nové sady se nyní objevil v tabulce "Název sady", kde najdete seznam všech sad slov definovaných uţivatelem. Slova se do vytvářené sady zadávají tak, ţe název sady v tabulce "Název sady" označíte myší (přes vybranou řádku se udělá prouţek) a z políček nadepsaných "Okruh" a "Slovo" pomocí myši a táhla (šoupátka) vyberete obrazový modul a poţadovaný výraz. Ten se do sady přidá buď tlačítkem "Zařadit slovo" nebo poklepáním (dvojitým kliknutím) na vybranou řádku. Jestliţe chcete nějaký výraz ze sady vyřadit, označte jej myší v tabulce "Obsah sady" a zmáčkněte "Vyřadit slovo". V tabulce "Obsah sady" je vţdy vidět, která slova byla zařazena do sady označené vlevo. Vţdy je téţ uvedeno, z kterého obrazového modulu bylo zvolené slovo vybráno. Po označení konkrétního slova v tabulce "Obsah sady" lze k tomuto slovu zadat "Další slova 1 a 2", jeţ se objeví jako slova zavádějící při cvičeních C a D ("Výběr správného slova I, II"). V našem příkladu jsou zadána další slova u slov "káva" (dvě doprovodná slova) a "kompot" (jen jedno doprovodné slovo, to druhé se při cvičeních vybere náhodně). Volba doprovodných slov se týká pouze výše uvedených cvičení (nepřevádí se do jiných programů z řady Mentio). Aby bylo moţné uţivatelem definovanou sadu slov zařadit do cvičení, je třeba ji zařadit do Hlavního menu. To uděláte tak, ţe příslušnou sadu slov v tabulce "Název sady" označíte myší a zmáčknete tlačítko "Hlavní menu". Ţe byla sada do Hlavního menu zařazena, poznáte podle toho, ţe se před ní objeví "HM". Opětovným stlačením tlačítka "Hlavní menu" bude sada z výběru v Hlavním menu programu vyřazena. Počítač si ji nicméně uchová v paměti, takţe ji budete moci v případě potřeby do Hlavního menu opět zařadit. Jestliţe chcete nějakou z Vámi definovaných sad slov z počítače nenávratně vymazat, označte ji myší v tabulce "Název sady" a zmáčkněte "Smazat sadu". Kompletní, autory dodávané obrazové moduly takto vymazat nelze

18 Pomocí dalších tlačítek můţete sadu přejmenovat nebo její obsah zkopírovat do další sady. Počítač si nastavení sad pamatuje a při opětovném spuštění programu pouţije původní nastavení. Pomocí tlačítek "Import" a "Export" můţete zapsat obsah všech sad do textového souboru a tento soubor opět pouţít např. na jiném počítači nebo po nalogování jiného uţivatele. Pomocí tlačítka "Smazat vše" lze smazat všechny uţivatelem definované sady slov. Tisk obrázků Příkaz k zahájení tisku obrázků počítači zadáte pomocí tlačítka "Tisk sady" poté, co jste v tabulce "Název sady" myší označili sadu slov, kterou chcete vytisknout. Výběr pod tlačítkem "Tisk sady" udává počet obrázků na stránku (1, 2, 4, 8 nebo 16 obrázků); zvolíte-li nulu, vytiskne se pouze seznam slov, která jsou v dané sadě obsaţena. Pokud chcete obrázky vytisknout i se slovním doprovodem, zaškrtněte čtvereček "Slova". Přepínač "Ručně" vypne automatické nastavování orientace papíru, uţivatel ji můţe vybrat v nastavení tiskárny. Poznámky, vyhodnocení Tento oddíl slouţí k rozboru posledně provedené skupiny cvičení, vytištění výsledků a k případnému napsání a vytištění vlastního komentáře a poznámek. Přístup ke statistickému shrnutí posledně provedené série cvičení získáte pomocí tlačítka "Přehled chyb" v horní části obrazovky. Po zmáčknutí tohoto tlačítka Vás počítač vyzve, abyste zadali jméno uţivatele, jehoţ výkon se bude hodnotit. Vloţené jméno se pak pouţije také v hlavičce záznamu průběhu cvičení a při tisku osvědčení o práci s programem. Jméno člověka, který řešení prováděl, lze do vyhodnocení zařadit také prostřednictvím řádky "Jméno:". K odkrytí textu, který se jiţ do pole určeného pro vyhodnocení nevešel, pouţijte táhlo v pravé části rámečku

19 Slova "Ano" a "Ne" u přehledu chyb udávají, zda byla ta která volba během procvičování v Hlavním menu zapnuta, nebo vypnuta. Velká písmena označují typy cvičení, které byly prostřednictvím Hlavního menu do procvičování zařazeny. Číslice vedle velkých písmen vyjadřují počet chyb v rámci jednotlivých typů cvičení, kříţek znamená, ţe daná úloha nebyla (vy)řešena (přeskočili jste ji pomocí tlačítka "Nevím - Další", procvičování bylo předčasně ukončeno apod.). Hodnoty na řádce "% úspěšnosti" jsou uvedeny v procentech. Po stisknutí tlačítka "Průběh cvičení" uvidíte, jak si klient při práci s programem počínal, ještě podrobněji: zjistíte, jak dlouho mu trvalo zpracování jednotlivých úkolů, kdy zmáčknul které tlačítko, u kterých slov chyboval atd. U obou typů vyhodnocení můţe uţivatel do tabulky dopisovat vlastní text. Zapovězeným znakem jsou pouze dvojité uvozovky (do souboru se uloţí jako jednoduché uvozovky). Ke kopírování textu z jiných aplikací lze vyuţít klávesy Ctrl + C a Ctrl + V. Text uloţený pomocí tlačítka "Uloţit" lze na obrazovku zpětně zobrazit pomocí tlačítka "Načíst". Tlačítko "Smazat" text v okně smaţe a ponechá pouze hlavičku se jménem. Tlačítko "Tisk" vytiskne text na tiskárně. Chcete-li společně s vyhodnocením vytisknout také informaci o tom, jak při práci s programem vypadalo nastavení Hlavního menu, zaškrtněte volbu "Hlavní menu" umístěnou pod řádkou se jménem. Při zapnuté volbě "Vysvědčení" se vyhodnocení i nastavení Hlavního menu vytisknou ve formě "diplomu". Neuloţené informace jsou po zavření okna ztraceny a není moţno je obnovit. Informace o programu

20 Tlačítko "Registrační tabulka" umoţňuje měnit informace v Registrační tabulce i poté, co jste jiţ zadali přístupové heslo a tabulka se tudíţ při běţném spuštění programu přestala ukazovat. U softwarových titulů, které obsahují obrazové moduly, tak lze např. některé tematické okruhy vyřadit, nebo naopak obnovit jejich pouţívání. Evidence v programu Mentio Slovní zásoba Evidence slouţí k zaznamenávání dat o klientech, hledání údajů a tisku seznamů a tabulek z databáze (nikoli vyhodnocení). Tlačítka "1", "2" a "3" slouţí k zadávání popisů na tlačítka umístěná po jejich pravé straně. Místo slov "Adresa", "Pojišťovna" a "Poznámka" uvedených v našem příkladu si tedy můţete zadat jakýkoli jiný text označující údaje, podle kterých pak bude moţné příslušného člověka najít

21 Tlačítko "Nové jméno" slouţí k vytvoření prázdné karty pro nového klienta. Tlačítkem "Smazat jméno" lze naopak nějakou kartu z databáze vymazat. Po stlačení "Mazání více jmen najednou" lze v zobrazené tabulce vybrat více jmen, která budou smazána současně; tato operace je podrobněji popsána níţe. Tlačítko "Export" slouţí k vypsání obsahu databáze do souboru, který lze případně zapsat na disketu a na jiném počítači opět načíst tlačítkem "Import". Při následném pouţití tlačítek "Export" a "Import" na jednom počítači dojde ke zdvojení obsahu databáze, takţe v ní bude kaţdé jméno uvedeno dvakrát. Tlačítka se šipkami za slovem "Posun" slouţí k pohybu po databázi podle pořadí zaznamenávaných údajů. Dole je políčko s cestou k databázovému souboru. Tlačítkem vpravo ("...") lze vybrat jiný databázový soubor, který se pak bude pouţívat místo souboru původního. Tímto způsobem lze sdílet data v jedné databázi více uţivateli. Při výběru databázového souboru pouţívejte jen soubory vytvořené programem Mentio Slovní zásoba. Pokud není vybrán platný databázový soubor, nejsou databázové funkce přístupné. Tlačítka "Jméno", "Příjmení", "Rodné č.", "Návštěva", "Poprvé", "Adresa", "Pojišťovna" a "Poznámka" jednak popisují jednotlivé řádky karty v databázi, jednak slouţí k vyhledávání podle toho kritéria, které je na nich napsáno (tj. podle jména, příjmení, rodného čísla atd.). Po jejich stlačení se zobrazí panel slouţící k vyhledávání. V případě obrazovky níţe probíhá hledání podle políčka "Jméno". Po vybrání hledané poloţky a stlačení tlačítka "Najdi" (nebo po poklepání na hledanou poloţku) se program vrátí zpět na panel Evidence zobrazený výše. Po návratu na hlavní obrazovku evidence slouţí tlačítka "<<<" a ">>>" k opakování hledání podle posledně zadaného kritéria, např. nalezení dalšího pana Nováka, dalšího člověka pojištěného u VZP apod

22 Hledání v evidenci Součástí obrazovky sluţeb je i poloţka "Hledání v evidenci". Při jejím otevření bez stlačení některého z hledacích tlačítek hlavní obrazovky Evidence se panel hledání pouţije jako při hledání podle pole "Příjmení". Po označení hledané osoby a stlačení tlačítka "Najdi" nebo po poklepání na hledanou osobu program otevře okno Evidence a dále se pokračuje jako při ostatních typech hledání. Výpis z evidence Pomocí stejnojmenné záloţky na obrazovce sluţeb lze pořídit výpis z evidence. Při sestavování výpisu lze vyznačit, která pole mají být přenesena do výpisu, jakoţ i některé další vlastnosti vytvořené tiskové sestavy

23 Po vyznačení vlastností poţadované sestavy a osob, jejichţ údaje mají tvořit součást výpisu, lze pomocí tlačítka "Výpis vybraných záznamů" tiskovou sestavu vygenerovat. Mazání více položek najednou V případě potřeby mazání více poloţek najednou je vhodné vyuţít okno navrţené právě pro tento typ operací. Po označení poloţek určených ke smazání (do seznamu se vypisuje jméno, příjmení a rodné číslo) lze pomocí tlačítka "Smazat vybrané záznamy" započít proces vedoucí k odstranění určených záznamů z databáze. Alternativní práce s databází Soubor databáze s příponou.mdb je ve standardním formátu databázového stroje Microsoft Jet a je moţné s ní pracovat v programu Microsoft Access (doporučujeme verzi 97 nebo vyšší). Zvukové funkce programu Mentio Slovní zásoba Zvukové funkce programu se nastavují na obrazovce sluţeb, pouţívají se u cvičení "A: Čtení slova" a "E: Pojmenování". Pro správnou práci zvukových funkcí programu je nezbytně nutné mít v počítači správně nainstalovanou zvukovou kartu i se vším příslušným ovládacím softwarem a jeho systémovými součástmi, tento zvukový systém musí vyhovovat poţadavkům pro pouţití operačním systémem Windows, úrovně hlasitostí pro nahrávání a přehrávání musí být správně nastaveny, k počítači musí být připojen funkční mikrofon a reproduktorová soustava. Ovládací software musí být nastaven tak, aby nahrávání probíhalo z mikrofonu a přehrávání do reproduktorů. Volný prostor na pevném disku musí umoţňovat nahrání a zápis vzorových výslovností

24 Zvukové funkce ve cvičeních Ve cvičeních "A: Čtení slova" a "E: Pojmenování" jsou na obrazovce tyto grafické symboly: Při kliknutí myší na sluníčko se přehraje vzorový zvukový záznam přiřazený k danému slovu (dodaný od výrobce, popř. nahraný uţivatelem, viz níţe). Přehrávání zvukového vzoru nejde přerušit. Semafor se na obrazovce objeví při nahrávání cvičného záznamu výslovnosti; kdyţ je na obrazovce semafor, počítač "naslouchá". Symbol mikrofonu slouţí k nahrávání cvičného zvukového záznamu (záznam výslovnosti v průběhu cvičení). Na mikrofon, prosím, neklepejte. Chcete-li nahrávat, umístěte na něj šipku kurzoru, stlačte levé tlačítko myši a počkejte, aţ se objeví semafor (počítač naslouchá); teprve pak začněte mluvit. Tlačítko myši je přitom třeba pořád drţet! Pustit ho můţete aţ v okamţiku, kdy uţ nechcete nic nahrávat (semafor zmizí). Po uvolnění tlačítka automaticky dojde k přehrání cvičného zvukového záznamu. Přehrávání cvičného zvukového záznamu lze zopakovat kliknutím na symbol tlampače. Kliknutí na symbol tlampače během přehrávání cvičného zvukového záznamu toto přehrávání přeruší. Ve cvičení "Čtení slova" lze cvičnou (klientovu) výslovnost nahrát aţ po přehrání záznamu vzorového, ve cvičení "Pojmenování" lze vzorovou výslovnost přehrát aţ po nahrání záznamu cvičné výslovnosti. Záznam výslovnosti nemůţe překročit "maximální délku záznamu". Nahrávání výslovnostních vzorů Vzorové zvukové záznamy jsou součástí základní instalace programu. Kromě toho si můţe uţivatel ke kaţdému obrázku nahrát vzory vlastní, buď jako jednotlivá slova, anebo celé věty. Přístup k nahrávání je umoţněn prostřednictvím záloţky "Zvuk" na obrazovce sluţeb

25 Po nainstalování programu se ve cvičeních A a E automaticky pouţívají výslovnostní vzory dodávané výrobcem. V případě, ţe si k obrázkům budete chtít nahrát vlastní zvukové podněty, zkontrolujte, ţe je volba "Pouze vzory od výrobce" vypnutá, a v pravé dolní části obrazovky nastavte sloţku, do níţ se budou zapisovat vzory nové (vytvořené uţivatelem). Jestliţe budete mít volbu "Pouze vzory od výrobce" vypnutou, ale ţádný vlastní výslovnostní vzor si nenahrajete, počítač pouţije vzor ze základní dodávky programu. Při nahrávání výslovnostních vzorů budete postupně vybírat jednotlivé okruhy a slova v tabulkách "Okruh" a "Slovo". Samotné nahrávání probíhá obdobně jako ve cvičeních: tlačítko s tlampačem zastupuje symbol sluníčka ve cvičeních (pro přehrávání jiţ namluvených textů), tlačítko s mikrofonem pak mikrofon, který se ve cvičeních pouţívá pro vyvolání symbolu semaforu. Během nahrávání se na dolním tlačítku objeví semafor a číslo udávající počet sekund zbývajících do maximální délky záznamu. Uvolněním tlačítka lze nahrávání kdykoliv přerušit. Ani zde na tlačítko s mikrofonem neklepejte; při nahrávání levé tlačítko myši pevně drţte, po zobrazení semaforu mluvte na mikrofon a teprve po vyslovení celého slova levé tlačítko myši uvolněte (symbol semaforu zmizí). Při přehrávání se na tlačítku objeví symbol "STOP". Kliknutím na tlačítko lze přehrávání přerušit. Tlačítko "Smazat" je určeno pro případ, ţe jste si k určitému slovu nahráli výslovnostní vzor, se kterým nejste spokojeni, a chtěli byste u tohoto slova pouţít vzor dodávaný výrobcem, ačkoli u ostatních obrázků pouţíváte vzory vlastní. Táhlem (šoupátkem) vpravo dole je moţné nastavit maximální délku zvukového záznamu (do 25 sekund). Máte-li dost volného místa na disku, můţete k jednotlivým výrazům nahrát jako výslovnostní vzor nejen příslušné slovo, ale také např. krátké slovní spojení, jednoduchou větu apod

MENTIO. Výukové počítačové programy. verze 3.6. Zařazeno na Seznam výukového a vzdělávacího sofwaru MŠMT: 330, 331, 332, 333 / 2005

MENTIO. Výukové počítačové programy. verze 3.6. Zařazeno na Seznam výukového a vzdělávacího sofwaru MŠMT: 330, 331, 332, 333 / 2005 Výukové počítačové programy MENTIO verze 3.6 Registrováno pro školskou síť: RS00134, RS00135 Zařazeno na Seznam výukového a vzdělávacího sofwaru MŠMT: 330, 331, 332, 333 / 2005 Certifikováno pro interaktivní

Více

MENTIO. Výukové počítačové programy. verze 3.3. Zařazeno na Seznam výukového a vzdělávacího sofwaru MŠMT: 330, 331, 332, 333 / 2005

MENTIO. Výukové počítačové programy. verze 3.3. Zařazeno na Seznam výukového a vzdělávacího sofwaru MŠMT: 330, 331, 332, 333 / 2005 Výukové počítačové programy MENTIO verze 3.3 Registrováno pro školskou síť: RS00134, RS00135 Zařazeno na Seznam výukového a vzdělávacího sofwaru MŠMT: 330, 331, 332, 333 / 2005 Certifikováno pro interaktivní

Více

Výukové počítačové programy MENTIO. Uživatelská příručka. Mgr. Marta Petržílková, 2016

Výukové počítačové programy MENTIO. Uživatelská příručka. Mgr. Marta Petržílková, 2016 Výukové počítačové programy MENTIO Uživatelská příručka Mgr. Marta Petržílková, 2016 www.mentio.cz Obsah Obsah... 3 Programy Mentio... 7 Popis programu Mentio Slovní zásoba... 9 Jaké další služby program

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II.

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II. VY_32_INOVACE_INF.08 Microsoft Windows II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INSTALACE WINDOWS 1. PRVOTNÍ PŘÍPRAVA

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

Tato podagenda obsahuje hlavní pracovní prostředí pro editaci artiklů, sledování vývoje cen nebo pohybu artiklů.

Tato podagenda obsahuje hlavní pracovní prostředí pro editaci artiklů, sledování vývoje cen nebo pohybu artiklů. 3.1.1 SPRÁVA ZBOŢÍ Tato podagenda obsahuje hlavní pracovní prostředí pro editaci artiklů, sledování vývoje cen nebo pohybu artiklů. Zobrazení Správy zboţí bez výběru artiklu Tato ikona odkazuje na agendu

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Požadavky na počítač Pro používání čtených pomůcek Vám postačí běžný osobní počítač, reproduktory

Více

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení Stažení programu Program Jazyky bez bariér pro smartphone, iphone, tablety s operačním systémem Android a ipad si můžete zdarma stáhnout www.jazyky-bez-barier.cz/download pro mobily, tablety a internet

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes internet 1. Úvodní stránka Stránku, kde si můžete nastavit nahrávání,

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2016 Obsah Tisk dokumentů na VŠPJ... 3 Tiskneme... 4 Tisk přes WiFi z Vašeho notebooku... 6 Správa tiskové fronty... 7 Mapa

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Poté se zobrazí evidenční karta nově podávaného dokumentu. Nyní je nutno vyplnit informace o zasílaném dokumentu.

Poté se zobrazí evidenční karta nově podávaného dokumentu. Nyní je nutno vyplnit informace o zasílaném dokumentu. Podání vlastního dokumentu Klikněte na ikonu Podání vlastního dokumentu. Zobrazí se okno "Zadejte identifikátor dokumentu". Vygenerujte identifikátor pomocí tlačítka GENEROVAT. Poté se zobrazí evidenční

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie A, B. Úloha č. 1 - Baltík v zoo

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie A, B. Úloha č. 1 - Baltík v zoo Úloha č. 1 - Baltík v zoo 30 bodů a) Baltík má rád zvířátka. Šel se na ně podívat do zoologické zahrady. Tvým úkolem je vyčarovat tři stejné prázdné klece (předměty jsou z bank 0 a 2). 10 bodů b) Baltík

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Regionální kolo soutěže Baltík 2008, kategorie A a B

Regionální kolo soutěže Baltík 2008, kategorie A a B Pokyny: 1. Kategorie A řeší pouze úlohy 1, 2, 3 a kategorie B pouze úlohy 2, 3, 4! 2. Řešení úloh ukládejte do sloţky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější)

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port. (Pokud je tiskárna

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Výukový počítačový program MENTIO ZVUKY. Uživatelská příručka. Mgr. Marta Petržílková, 2016

Výukový počítačový program MENTIO ZVUKY. Uživatelská příručka. Mgr. Marta Petržílková, 2016 Výukový počítačový program MENTIO ZVUKY Uživatelská příručka Mgr. Marta Petržílková, 2016 www.mentio.cz Obsah Obsah... 3 Programy Mentio... 5 Popis programu Mentio Zvuky... 7 Jaké další služby program

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Školní kolo soutěže Baltík 2009, kategorie A a B

Školní kolo soutěže Baltík 2009, kategorie A a B Úloha 1 Sídliště Počet bodů: 30 b a) Baltík se rozhodl postavit si nové sídliště. Připravil si veškerý materiál (předmět č. 4 dveře, předmět č. 3 okno, předmět č. 5 střecha a předmět č. 56 anténa) a pustil

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes mobil 1. Úvodní stránka Pro nastavení nahrávání přes mobil jděte na stránky

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Celostátní kolo soutěže Baltík 2008, kategorie C

Celostátní kolo soutěže Baltík 2008, kategorie C Pokyny: 1. Pracujte pouze v ikonkových reţimech! 2. Řešení úloh ukládejte do sloţky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který dostal váš tým přidělený (např.

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

Sociomap Viewer Uživatelský manuál. Verze 3

Sociomap Viewer Uživatelský manuál. Verze 3 Sociomap Viewer Verze 3 1 OBSAH: Sociomap Viewer Základní popis... 3 Panel nástrojů Vieweru...... 4 Nástroje... 4 Bílé pozadí:... 4 Pohled shora po spuštění:... 4 Zobrazit panely:... 5 Klávesové zkratky:...

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI I N T E R A K T I V N Í MATEMATIK A U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI 1. Struktura učebnice 2. Spuštění Interaktivní matematiky Interaktivní matematiky (školní verze) vydávané pedagogickým

Více

CommonTestsAndGames03

CommonTestsAndGames03 CommonTestsAndGames03 Petr Novák (Ing. Ph.D.), novakpe@labe.felk.cvut.cz V1.02.000.000 / 24-06-2014 Obecné poznámky: - WEB verze: Pouze demonstrační verze se zablokovanou schopností vytvářet si vlastní

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Volba televizního kanálu Po zapnutí se set-top-box automaticky nastaví do režimu přehrávání televize, odkud je možné provést změnu

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více

Tento dokument popisuje instalaci a používání elektronické cvičebnice Styx.

Tento dokument popisuje instalaci a používání elektronické cvičebnice Styx. Kapitola 1 Uživatelská příručka Tento dokument popisuje instalaci a používání elektronické cvičebnice Styx. 1.1 Systémové požadavky Cvičebnice je napsána v jazyce Java, uživatel proto musí mít nainstalováno

Více