MENTIO. Výukové počítačové programy. verze 3.3. Zařazeno na Seznam výukového a vzdělávacího sofwaru MŠMT: 330, 331, 332, 333 / 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENTIO. Výukové počítačové programy. verze 3.3. Zařazeno na Seznam výukového a vzdělávacího sofwaru MŠMT: 330, 331, 332, 333 / 2005"

Transkript

1 Výukové počítačové programy MENTIO verze 3.3 Registrováno pro školskou síť: RS00134, RS00135 Zařazeno na Seznam výukového a vzdělávacího sofwaru MŠMT: 330, 331, 332, 333 / 2005 Certifikováno pro interaktivní tabuli Mgr. Marta Petrţílková, 2009

2

3 Obsah Programy Mentio... 7 Popis programu Mentio Slovní zásoba... 9 Jaké další sluţby program poskytuje?... 9 Součásti programu... 9 Mentio Slovní zásoba - Hlavní menu... 9 Mentio Slovní zásoba - Cvičení Cvičení A: Čtení slova Cvičení B: Opis slova Cvičení C: Výběr správného slova I Cvičení D: Výběr správného slova II Cvičení E: Pojmenování Cvičení F: Napsání slova Nastavení programu Mentio Slovní zásoba Vlastní výběr a tisk obrázků Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Evidence v programu Mentio Slovní zásoba Hledání v evidenci Výpis z evidence Mazání více poloţek najednou Alternativní práce s databází Zvukové funkce programu Mentio Slovní zásoba Zvukové funkce ve cvičeních Nahrávání výslovnostních vzorů Slovenská verze programu Mentio Slovní zásoba Seznam výrazů pouţitých ve slovenské verzi Popis programu Mentio MM Jaké další sluţby program poskytuje? Mentio MM - Hlavní menu Mentio MM - Cvičení Cvičení A: Výběr obrázků Cvičení B: Výběr a poloha Cvičení C: Obrázky na čísla Cvičení D: Rozmístění podle popisu Nastavení programu Mentio MM Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Popis programu Mentio Skládačky Jaké další sluţby program poskytuje? Součásti programu Mentio Skládačky - Hlavní menu Mentio Skládačky - Cvičení Nastavení programu Mentio Skládačky Vlastní výběr a tisk obrázků Poznámky, vyhodnocení

4 Informace o programu Popis programu Mentio Slovesa Jaké další sluţby program poskytuje? Dějové posloupnosti v programu Mentio Slovesa Výběr sloves Seznam vyobrazených činností Dějové posloupnosti Doprovodné texty Mluvnické kategorie Syntaktické obměny Mentio Slovesa - Hlavní menu Mentio Slovesa - Cvičení Cvičení A: Velký obrázek s jedním popiskem Cvičení B: Malý obrázek a čtyři popisky Cvičení C: Čtyři malé obrázky a čtyři popisky Nastavení programu Mentio Slovesa Vlastní výběr, tisk obrázků Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Popis programu Mentio Nakupování Jaké další sluţby program poskytuje? Součásti programu Mentio Nakupování - Hlavní menu Mentio Nakupování - Cvičení Cvičení A: Která je to mince / bankovka? Cvičení B: Kolik věcí budu kupovat? Cvičení C: Co je nejdraţší (nejlevnější...)? Cvičení D: Seřaďte věci podle ceny Cvičení E: Kolik mám v peněţence? Cvičení F: Co si můţu koupit? Cvičení G: Vyberte jednu bankovku Cvičení H: Zaplaťte přesně Cvičení I: Mám dost peněz? Cvičení J: Kolik to bude stát? Cvičení K: Velký nákup Nastavení programu Mentio Nakupování Vlastní výběr a tisk obrázků Nastavení cen Zvuk Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Popis programu Mentio Hádanky Jaké další sluţby program poskytuje? Mentio Hádanky - Hlavní menu Mentio Hádanky - Cvičení Nastavení programu Mentio Hádanky Vlastní výběr a tisk obrázků

5 Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Popis programu Mentio Zvuky Jaké další sluţby program poskytuje? Mentio Zvuky - Hlavní menu Mentio Zvuky - Cvičení Cvičení A: Určování zvuků Cvičení B: Výběr z moţností Cvičení C: Výběr z moţností Cvičení D: Je to tak správně? Cvičení E: Utvořte dvojice Cvičení F: Řada zvuků Cvičení G: Skupiny zvuků Cvičení H: Napodobování Cvičení I: Asociace Cvičení J: Zvukové pexeso Cvičení K: Audiotest Audiotest Nastavení programu Mentio Zvuky Vlastní výběr zvuků Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Popis programu Mentio Hlas Jaké další sluţby program poskytuje? Mentio Hlas - Hlavní menu Mentio Hlas - Cvičení Cvičení A: Přítomnost zvuku Cvičení B: Výdechový proud Cvičení C: Tvoření hlasu Cvičení D: Hlasový začátek Cvičení E: Časování hlasu Cvičení F: Hlasitost Cvičení G: Hlasitost v rozmezí Cvičení H: Výška tónu Cvičení I: Modulace hlasu Cvičení J: Střídání různých výšek Cvičení K: Výška tónu v rozmezí Cvičení L: Grafické zobrazení Nastavení programu Mentio Hlas Poznámky, vyhodnocení Informace o programu Obrazové moduly Barvy Jídlo* Peníze*

6 Doprava Lidské tělo Oblečení* Osobní věci* Příroda Venku Citlivost myši Test myši Mentio Nápověda Obecné zásady pro práci s programy Mentio Nastavení zvuku Doporučená konfigurace počítače Instalační CD Staţení instalačních souborů z Internetu Postup při vlastní instalaci programů Programy Mentio pro Windows 95 a vyšší Instalace programů pro Windows 95 a vyšší Programy Mentio pro Windows 98 a vyšší Instalace systémových součástí Instalace programů pro Windows 98 a vyšší Odstranění nainstalovaných souborů Instalace ovladače hardwarového klíče HASP Instalace prohlíţeče nápovědy Rozdíly v grafické podobě Přechod na verzi 2.0 (2.x) Sdílení dat Licenční ujednání Registrační tabulka Obvyklé chyby při vyplňování Registrační tabulky pomocí klávesnice Reklamace a odstraňování chyb Objednání programů Mentio, obchodní a platební podmínky Kontaktní informace

7 Programy Mentio Programy řady Mentio jsou určeny zejména speciálním pedagogům, kteří se zabývají nápravou specifických poruch učení, jazykových a řečových poruch, kognitivních poruch a poruch komunikace u dětí a dospělých. Programy je téţ moţné vyuţít jako stimulační a motivační prostředek na prvním stupni základních škol a na školách speciálních, popř. v domácím prostředí jako doplněk učiva či cílené terapeutické péče. V současné době jsou k dispozici následující softwarové tituly: Mentio Slovní zásoba (cílené pojmenování, čtení a psaní na úrovni jednotlivých slov, kontrola výslovnosti); Mentio MM (paměťová cvičení); Mentio Skládačky (posílení pravo-levé orientace a rozvoj zrakového vnímání); Mentio Slovesa (dějové posloupnosti, morfologie, syntax, komunikace na úrovni vět); Mentio Nakupování (chápání kategorie počtu, porovnávání čísel, sčítání, odčítání a manipulace s penězi); Mentio Hádanky (porozumění textu, sluchová diferenciace, rozvoj logického myšlení); Mentio Zvuky (rozpoznávání zvuků, audiotest a trénink sluchové paměti). Mentio Hlas (tvoření hlasu, hlasový začátek, výška tónu, hlasitost, modulace)

8 - 8 -

9 Popis programu Mentio Slovní zásoba Program "Mentio Slovní zásoba (Cílené pojmenování, čtení, psaní a kontrola výslovnosti)" obsahuje tematicky uspořádané sady obrázků (upravené digitální fotografie) s texty. Jednotlivé sady lze libovolně kombinovat a na jejich základě utvářet sady vlastní, sestavené na míru podle zájmu a individuálních potřeb uţivatelů. Ke kaţdému slovu je připojena řada různě obtíţných úkolů. Cvičení zahrnují kontrolu výslovnosti, cílené pojmenování, běţné i globální čtení, opis slova, sestavování z písmen, samostatné psaní a výběr správného slova z několika moţností. Zvolená cvičení lze buď aplikovat na celou sadu slov najednou, nebo je lze přiřadit bezprostředně za kaţdé slovo zvlášť. Sady slov je moţné kdykoli vytisknout na tiskárně v několika různých velikostech. U tohoto titulu je k dispozici také slovenská varianta programu. Jaké další služby program poskytuje? Evidence (zaloţení vlastní databáze ţáků nebo pacientů, vyhledávání podle zvolených kritérií, tisk poţadovaných údajů) Vyhodnocení (zhodnocení výkonu podle jednotlivých cvičení, přehled chyb, míra úspěšnosti, uloţení informací o výsledcích na disk) Záznam zvuku (včetně moţnosti porovnání výslovnosti s nahraným vzorem) Volba specifických parametrů (cvičení s nápovědou/bez nápovědy, malá/velká písmena, signalizace chyb) Nastavení citlivosti myši Test plynulosti ukazovacího zařízení a další sluţby Součásti programu Program "Mentio Slovní zásoba" se skládá ze základního modulu "Slovní zásoba" (dříve "Základní rámec") a obrazových modulů "Barvy", "Jídlo", "Peníze", "Doprava", "Lidské tělo", "Oblečení", "Osobní věci", "Venku" a "Příroda". Součástí dodávky jsou i předem nahrané výslovnostní vzory. Obrazové moduly jsou podrobněji popsány v samostatné kapitole. Seznam slovenských výrazů najdete v dalších kapitolách. Mentio Slovní zásoba - Hlavní menu Po spuštění program začíná obrazovkou s Hlavním menu

10 Abyste mohli začít s procvičováním, musíte zaškrtnout alespoň jednu sadu slov a vybrat alespoň jeden typ cvičení. Můţete však označit i více slovních okruhů či více cvičení najednou. Slova, která chcete zařadit do procvičování, zaškrtněte v horním rámečku nadepsaném "Okruh procvičovaných slov". Můţete pouţít buď celé tematické okruhy bez úprav, nebo si vytvořit vlastní sady slov sestavené podle vašich představ. Záleţí tedy jen na vás, s kolika obrázky budete v průběhu jednotlivých sezení pracovat a jakým způsobem si sady procvičovaných slov uspořádáte. Poţadovaná cvičení označte ve spodním rámečku nadepsaném "Typ cvičení". U kaţdého typu cvičení navíc můţete říci, zda chcete, aby se popisky k obrázkům psaly velkou, nebo malou abecedou. Tato volba se provádí pro kaţdé cvičení zvlášť pomocí čtverečků u písmen ABCD, resp. abcd. Další nastavitelné parametry v Hlavním menu mají tento význam: "Všechny okruhy" aktivuje všechny sady slov, které jsou v rámečku nadepsaném "Okruh procvičovaných slov" uvedeny. Jestliţe tuto moţnost zvolíte, stane se totéţ, jako kdybyste ručně zaškrtli všechny čtverečky u řádek s názvy modulů. Je-li volba zapnuta a Vy chcete některé sady vyřadit, musíte nejprve čtvereček "vypnout". "Vybraná cvičení ke kaţdému slovu" určuje, jakým způsobem budou jednotlivá cvičení za sebou řazena. Zvolíme-li si např. sadu slov obsahující výrazy "pivo", "chleba", "brambory", k ní cvičení Pojmenování a Napsání slova a u této volby vybereme ANO (čtvereček zaškrtneme), provede počítač sadu cvičení v následujícím pořadí: pivo - pojmenování, pivo - napsání, chleba - pojmenování, chleba - napsání, brambory - pojmenování, brambory - napsání. Jestliţe u této volby necháme čtvereček prázdný (vybereme NE), počítač provede sadu cvičení takto: pivo - pojmenování, chleba - pojmenování, brambory - pojmenování, pivo - napsání, chleba - napsání, brambory - napsání

11 "Nabídka písmen" se týká cvičení B (Opis slova) a F (Napsání slova). Je-li čtvereček u této volby prázdný, budete během cvičení zadávat písmena z klávesnice. Jestliţe čtvereček zaškrtnete (zvolíte ANO), objeví se u výše uvedených cvičení v levé horní části obrazovky políčka s písmeny a Vy z nich budete pomocí myši vybírat ta, která chcete pouţít. Rozmístění políček s písmeny se provádí náhodně; pořadí nabízených písmen je tedy pokaţdé jiné, a to i tehdy, jestliţe se rozhodnete úlohu opakovat. Rozsah nabídky písmen můţete ovlivnit pomocí volby "Jen správných:" při zaškrtnutém čtverečku se u cvičení B a F budou nabízet jen ta písmena, která jsou v příslušném slově obsaţena; je-li volba vypnuta (čtvereček je prázdný), počítač nabídne kromě písmen správných také políčka s písmeny zavádějícími. "Zvuková signalizace chyb" zapíná/vypíná zvukovou signalizaci chyb. Je-li volba zapnuta a uţivatel v průběhu procvičování udělá chybu, počítač pouţije standardní zvuk Windows. Jestliţe je volba vypnuta, program sice chybu zaznamená a nepustí uţivatele k dalšímu cvičení, ale ţádný zvuk se neozve. "Nápověda prvním písmenem" umoţní zobrazit první písmeno z daného slova ve cvičeních E a v případě, ţe není zapnutá volba "Nabídka písmen", také ve cvičení F. "Světlá barva pozadí" - zaškrtnutím tohoto čtverečku nahradíte původní pozadí v Hlavním menu a ve cvičeních světlým odstínem ţluté. "Slovenská verze" - přepíná českou verzi programu Slovní zásoba na verzi slovenskou. Ve spodní části Hlavního menu se nacházejí tři šedá tlačítka: Tlačítko "Sluţby" umoţňuje uţivateli přístup k dalším, sloţitějším sluţbám (definice vlastní sady slov, tisk obrázků, evidence, nastavení citlivosti myši, aktivace a nastavení zvukových funkcí ad.). Pomocí tlačítka "Cvičení" se spouštějí poţadovaná cvičení (začíná procvičování slov). Tlačítko "Konec" ukončuje běh programu. Mentio Slovní zásoba - Cvičení Program obsahuje celkem šest typů cvičení. Můţete pouţít všechna najednou, nebo si vybrat jen některá. Cvičení jsou prováděna v pořadí uvedeném v Hlavním menu. Pořadí jednotlivých slov zařazovaných do cvičení je náhodné. Cvičení A: Čtení slova Cvičení B: Opis slova Cvičení C: Výběr správného slova I Cvičení D: Výběr správného slova II Cvičení E: Pojmenování

12 Cvičení F: Napsání slova U všech cvičení uvidíte na obrazovce následující tlačítka: Tlačítko "Zpět" vrací cvičení zpět vţdy o jednu obrazovku. Můţete jej pouţít, chcete-li si zopakovat naposledy prováděný úkol (popř. několik úkolů) ještě jednou. Tlačítko "Nevím - Další" posouvá cvičení o jednu obrazovku dopředu. Pouţívá se tehdy, chcete-li právě prováděný úkol z nějakého důvodu přeskočit. Kaţdé pouţití tohoto tlačítka počítač zaznamenává do vyhodnocení jako chybu; pustí Vás ale dál, i kdyţ nebudete znát správnou odpověď. Tlačítko "Konec" ukončuje sadu cvičení a vrací uţivatele do Hlavního menu. Cvičení A: Čtení slova Obrázek s doprovodným textem. Pokračuje se kliknutím levého tlačítka myši na políčko s popiskem. Cvičení umoţňuje vyuţití zvukových funkcí (nahrávání výslovnosti a její porovnání s výslovnostním vzorem). Cvičení B: Opis slova Pod doprovodným textem se objeví volná řádka, na kterou je třeba slovo opsat. Písmena se zadávají přímo z klávesnice, nebo se vybírají pomocí myši z nabídky nad popiskem. Zvolený způsob psaní lze nastavit v Hlavním menu. Opravy v textu se provádějí z klávesnice pomocí šipek a klávesy delete či backspace. Dokud nebude slovo opsáno správně, bude text na šedém tlačítku méně výrazný. Pokračuje se po dokončení úkolu kliknutím na opisovaný vzor

13 Cvičení C: Výběr správného slova I Výběr správného pojmenování pro věc na obrázku. Vybírá se ze tří moţností, zavádějící slova jsou z různých tematických okruhů. Cvičení uţivateli umoţňuje zadání vlastních slov, která budou u příslušného pojmu vţdy nabízena jako zavádějící anebo doprovodná (např. můţeme chtít, aby se u slova "brýle" vţdy objevilo slovo "sklo", "hledat" apod.). V případě, ţe uţivatel definuje k určitému pojmu jen jedno vlastní zavádějící slovo, počítač druhé zavádějící slovo doplní sám, tak jako to dělá v případě, ţe ţádná zavádějící slova nejsou uţivatelem předem zadána. Rozmístění slov se provádí náhodně; tlačítko se správným řešením je tudíţ pokaţdé jinde, a to i v případě, ţe zmáčknete Zpět a budete úlohu opakovat. Pokračuje se kliknutím myši na tlačítko s popisem k obrázku

14 Cvičení D: Výběr správného slova II Obdobné cvičení jako Výběr správného slova I. Opět se vybírá ze tří moţností, zavádějící slova jsou však ze stejného tematického okruhu. Rozmístění slov se i zde provádí náhodně; cvičení také umoţňuje zadání vlastních zavádějících výrazů. Pokračuje se kliknutím myši na tlačítko s popisem k obrázku. Cvičení E: Pojmenování Cvičení zaměřené na nácvik cíleného pojmenování. Pokračuje se kliknutím levého tlačítka myši na políčko s otazníkem. Cvičení umoţňuje vyuţití zvukových funkcí a nápovědu prvním písmenem

15 Cvičení F: Napsání slova Samostatné napsání toho, co je na obrázku. Písmena se stejně jako u cvičení B zadávají přímo z klávesnice, nebo se vybírají pomocí myši z nabídky nad popiskem. Zvolený způsob psaní lze nastavit v Hlavním menu. Opravy v textu se provádějí z klávesnice pomocí šipek a klávesy delete či backspace. Pokračuje se kliknutím na šedé tlačítko s popiskem, které se po dokončení úkolu objeví nad řádkou, do níţ vkládáte text. V případě, ţe v Hlavním menu není zapnuta volba "Nabídka písmen" a písmena se tudíţ zadávají přímo z klávesnice, cvičení po stisknutí tlačítka "1. písmeno" poskytne nápovědu prvním písmenem

16 Nastavení programu Mentio Slovní zásoba Tlačítkem "Sluţby" lze z Hlavního menu otevřít obrazovku s nastavením programu. Na této obrazovce jsou k dispozici následující části: Vlastní výběr a tisk obrázků Poznámky, vyhodnocení Citlivost myši Test myši Informace o programu Evidence Zvukové funkce programu Vlastní výběr a tisk obrázků Tato obrazovka slouţí k sestavení vlastní sady slov a k tisku obrázkových kartiček. Sestavení vlastní sady slov Program umoţňuje sestavovat z nainstalovaných modulů uţivatelem definované sady slov a ty potom zařazovat prostřednictvím Hlavního menu do cvičení či tisknout na kartičky. Záleţí jen na Vás, která slova a podle jakého klíče si do vlastní sady vyberete. Tematické okruhy přitom můţete libovolně kombinovat. Sady slov, které si v tomto programu sami vytvoříte, je moţné pouţít i u ostatních titulů řady Mentio obsahujících tematické okruhy. Sady slov vytvořené slovenskou verzí programu sdílet nelze

17 Chcete-li si vytvořit vlastní sadu slov, zmáčkněte tlačítko "Nová" a do rámečku, který se objevil na obrazovce, napište, jak se tato sada bude jmenovat. Název nové sady se nyní objevil v tabulce "Název sady", kde najdete seznam všech sad slov definovaných uţivatelem. Slova se do vytvářené sady zadávají tak, ţe název sady v tabulce "Název sady" označíte myší (přes vybranou řádku se udělá prouţek) a z políček nadepsaných "Okruh" a "Slovo" pomocí myši a táhla (šoupátka) vyberete obrazový modul a poţadovaný výraz. Ten se do sady přidá buď tlačítkem "Zařadit slovo" nebo poklepáním (dvojitým kliknutím) na vybranou řádku. Jestliţe chcete nějaký výraz ze sady vyřadit, označte jej myší v tabulce "Obsah sady" a zmáčkněte "Vyřadit slovo". V tabulce "Obsah sady" je vţdy vidět, která slova byla zařazena do sady označené vlevo. Vţdy je téţ uvedeno, z kterého obrazového modulu bylo zvolené slovo vybráno. Po označení konkrétního slova v tabulce "Obsah sady" lze k tomuto slovu zadat "Další slova 1 a 2", jeţ se objeví jako slova zavádějící při cvičeních C a D ("Výběr správného slova I, II"). V našem příkladu jsou zadána další slova u slov "káva" (dvě doprovodná slova) a "kompot" (jen jedno doprovodné slovo, to druhé se při cvičeních vybere náhodně). Volba doprovodných slov se týká pouze výše uvedených cvičení (nepřevádí se do jiných programů z řady Mentio). Aby bylo moţné uţivatelem definovanou sadu slov zařadit do cvičení, je třeba ji zařadit do Hlavního menu. To uděláte tak, ţe příslušnou sadu slov v tabulce "Název sady" označíte myší a zmáčknete tlačítko "Hlavní menu". Ţe byla sada do Hlavního menu zařazena, poznáte podle toho, ţe se před ní objeví "HM". Opětovným stlačením tlačítka "Hlavní menu" bude sada z výběru v Hlavním menu programu vyřazena. Počítač si ji nicméně uchová v paměti, takţe ji budete moci v případě potřeby do Hlavního menu opět zařadit. Jestliţe chcete nějakou z Vámi definovaných sad slov z počítače nenávratně vymazat, označte ji myší v tabulce "Název sady" a zmáčkněte "Smazat sadu". Kompletní, autory dodávané obrazové moduly takto vymazat nelze

18 Pomocí dalších tlačítek můţete sadu přejmenovat nebo její obsah zkopírovat do další sady. Počítač si nastavení sad pamatuje a při opětovném spuštění programu pouţije původní nastavení. Pomocí tlačítek "Import" a "Export" můţete zapsat obsah všech sad do textového souboru a tento soubor opět pouţít např. na jiném počítači nebo po nalogování jiného uţivatele. Pomocí tlačítka "Smazat vše" lze smazat všechny uţivatelem definované sady slov. Tisk obrázků Příkaz k zahájení tisku obrázků počítači zadáte pomocí tlačítka "Tisk sady" poté, co jste v tabulce "Název sady" myší označili sadu slov, kterou chcete vytisknout. Výběr pod tlačítkem "Tisk sady" udává počet obrázků na stránku (1, 2, 4, 8 nebo 16 obrázků); zvolíte-li nulu, vytiskne se pouze seznam slov, která jsou v dané sadě obsaţena. Pokud chcete obrázky vytisknout i se slovním doprovodem, zaškrtněte čtvereček "Slova". Přepínač "Ručně" vypne automatické nastavování orientace papíru, uţivatel ji můţe vybrat v nastavení tiskárny. Poznámky, vyhodnocení Tento oddíl slouţí k rozboru posledně provedené skupiny cvičení, vytištění výsledků a k případnému napsání a vytištění vlastního komentáře a poznámek. Přístup ke statistickému shrnutí posledně provedené série cvičení získáte pomocí tlačítka "Přehled chyb" v horní části obrazovky. Po zmáčknutí tohoto tlačítka Vás počítač vyzve, abyste zadali jméno uţivatele, jehoţ výkon se bude hodnotit. Vloţené jméno se pak pouţije také v hlavičce záznamu průběhu cvičení a při tisku osvědčení o práci s programem. Jméno člověka, který řešení prováděl, lze do vyhodnocení zařadit také prostřednictvím řádky "Jméno:". K odkrytí textu, který se jiţ do pole určeného pro vyhodnocení nevešel, pouţijte táhlo v pravé části rámečku

19 Slova "Ano" a "Ne" u přehledu chyb udávají, zda byla ta která volba během procvičování v Hlavním menu zapnuta, nebo vypnuta. Velká písmena označují typy cvičení, které byly prostřednictvím Hlavního menu do procvičování zařazeny. Číslice vedle velkých písmen vyjadřují počet chyb v rámci jednotlivých typů cvičení, kříţek znamená, ţe daná úloha nebyla (vy)řešena (přeskočili jste ji pomocí tlačítka "Nevím - Další", procvičování bylo předčasně ukončeno apod.). Hodnoty na řádce "% úspěšnosti" jsou uvedeny v procentech. Po stisknutí tlačítka "Průběh cvičení" uvidíte, jak si klient při práci s programem počínal, ještě podrobněji: zjistíte, jak dlouho mu trvalo zpracování jednotlivých úkolů, kdy zmáčknul které tlačítko, u kterých slov chyboval atd. U obou typů vyhodnocení můţe uţivatel do tabulky dopisovat vlastní text. Zapovězeným znakem jsou pouze dvojité uvozovky (do souboru se uloţí jako jednoduché uvozovky). Ke kopírování textu z jiných aplikací lze vyuţít klávesy Ctrl + C a Ctrl + V. Text uloţený pomocí tlačítka "Uloţit" lze na obrazovku zpětně zobrazit pomocí tlačítka "Načíst". Tlačítko "Smazat" text v okně smaţe a ponechá pouze hlavičku se jménem. Tlačítko "Tisk" vytiskne text na tiskárně. Chcete-li společně s vyhodnocením vytisknout také informaci o tom, jak při práci s programem vypadalo nastavení Hlavního menu, zaškrtněte volbu "Hlavní menu" umístěnou pod řádkou se jménem. Při zapnuté volbě "Vysvědčení" se vyhodnocení i nastavení Hlavního menu vytisknou ve formě "diplomu". Neuloţené informace jsou po zavření okna ztraceny a není moţno je obnovit. Informace o programu

20 Tlačítko "Registrační tabulka" umoţňuje měnit informace v Registrační tabulce i poté, co jste jiţ zadali přístupové heslo a tabulka se tudíţ při běţném spuštění programu přestala ukazovat. U softwarových titulů, které obsahují obrazové moduly, tak lze např. některé tematické okruhy vyřadit, nebo naopak obnovit jejich pouţívání. Evidence v programu Mentio Slovní zásoba Evidence slouţí k zaznamenávání dat o klientech, hledání údajů a tisku seznamů a tabulek z databáze (nikoli vyhodnocení). Tlačítka "1", "2" a "3" slouţí k zadávání popisů na tlačítka umístěná po jejich pravé straně. Místo slov "Adresa", "Pojišťovna" a "Poznámka" uvedených v našem příkladu si tedy můţete zadat jakýkoli jiný text označující údaje, podle kterých pak bude moţné příslušného člověka najít

21 Tlačítko "Nové jméno" slouţí k vytvoření prázdné karty pro nového klienta. Tlačítkem "Smazat jméno" lze naopak nějakou kartu z databáze vymazat. Po stlačení "Mazání více jmen najednou" lze v zobrazené tabulce vybrat více jmen, která budou smazána současně; tato operace je podrobněji popsána níţe. Tlačítko "Export" slouţí k vypsání obsahu databáze do souboru, který lze případně zapsat na disketu a na jiném počítači opět načíst tlačítkem "Import". Při následném pouţití tlačítek "Export" a "Import" na jednom počítači dojde ke zdvojení obsahu databáze, takţe v ní bude kaţdé jméno uvedeno dvakrát. Tlačítka se šipkami za slovem "Posun" slouţí k pohybu po databázi podle pořadí zaznamenávaných údajů. Dole je políčko s cestou k databázovému souboru. Tlačítkem vpravo ("...") lze vybrat jiný databázový soubor, který se pak bude pouţívat místo souboru původního. Tímto způsobem lze sdílet data v jedné databázi více uţivateli. Při výběru databázového souboru pouţívejte jen soubory vytvořené programem Mentio Slovní zásoba. Pokud není vybrán platný databázový soubor, nejsou databázové funkce přístupné. Tlačítka "Jméno", "Příjmení", "Rodné č.", "Návštěva", "Poprvé", "Adresa", "Pojišťovna" a "Poznámka" jednak popisují jednotlivé řádky karty v databázi, jednak slouţí k vyhledávání podle toho kritéria, které je na nich napsáno (tj. podle jména, příjmení, rodného čísla atd.). Po jejich stlačení se zobrazí panel slouţící k vyhledávání. V případě obrazovky níţe probíhá hledání podle políčka "Jméno". Po vybrání hledané poloţky a stlačení tlačítka "Najdi" (nebo po poklepání na hledanou poloţku) se program vrátí zpět na panel Evidence zobrazený výše. Po návratu na hlavní obrazovku evidence slouţí tlačítka "<<<" a ">>>" k opakování hledání podle posledně zadaného kritéria, např. nalezení dalšího pana Nováka, dalšího člověka pojištěného u VZP apod

22 Hledání v evidenci Součástí obrazovky sluţeb je i poloţka "Hledání v evidenci". Při jejím otevření bez stlačení některého z hledacích tlačítek hlavní obrazovky Evidence se panel hledání pouţije jako při hledání podle pole "Příjmení". Po označení hledané osoby a stlačení tlačítka "Najdi" nebo po poklepání na hledanou osobu program otevře okno Evidence a dále se pokračuje jako při ostatních typech hledání. Výpis z evidence Pomocí stejnojmenné záloţky na obrazovce sluţeb lze pořídit výpis z evidence. Při sestavování výpisu lze vyznačit, která pole mají být přenesena do výpisu, jakoţ i některé další vlastnosti vytvořené tiskové sestavy

23 Po vyznačení vlastností poţadované sestavy a osob, jejichţ údaje mají tvořit součást výpisu, lze pomocí tlačítka "Výpis vybraných záznamů" tiskovou sestavu vygenerovat. Mazání více položek najednou V případě potřeby mazání více poloţek najednou je vhodné vyuţít okno navrţené právě pro tento typ operací. Po označení poloţek určených ke smazání (do seznamu se vypisuje jméno, příjmení a rodné číslo) lze pomocí tlačítka "Smazat vybrané záznamy" započít proces vedoucí k odstranění určených záznamů z databáze. Alternativní práce s databází Soubor databáze s příponou.mdb je ve standardním formátu databázového stroje Microsoft Jet a je moţné s ní pracovat v programu Microsoft Access (doporučujeme verzi 97 nebo vyšší). Zvukové funkce programu Mentio Slovní zásoba Zvukové funkce programu se nastavují na obrazovce sluţeb, pouţívají se u cvičení "A: Čtení slova" a "E: Pojmenování". Pro správnou práci zvukových funkcí programu je nezbytně nutné mít v počítači správně nainstalovanou zvukovou kartu i se vším příslušným ovládacím softwarem a jeho systémovými součástmi, tento zvukový systém musí vyhovovat poţadavkům pro pouţití operačním systémem Windows, úrovně hlasitostí pro nahrávání a přehrávání musí být správně nastaveny, k počítači musí být připojen funkční mikrofon a reproduktorová soustava. Ovládací software musí být nastaven tak, aby nahrávání probíhalo z mikrofonu a přehrávání do reproduktorů. Volný prostor na pevném disku musí umoţňovat nahrání a zápis vzorových výslovností

24 Zvukové funkce ve cvičeních Ve cvičeních "A: Čtení slova" a "E: Pojmenování" jsou na obrazovce tyto grafické symboly: Při kliknutí myší na sluníčko se přehraje vzorový zvukový záznam přiřazený k danému slovu (dodaný od výrobce, popř. nahraný uţivatelem, viz níţe). Přehrávání zvukového vzoru nejde přerušit. Semafor se na obrazovce objeví při nahrávání cvičného záznamu výslovnosti; kdyţ je na obrazovce semafor, počítač "naslouchá". Symbol mikrofonu slouţí k nahrávání cvičného zvukového záznamu (záznam výslovnosti v průběhu cvičení). Na mikrofon, prosím, neklepejte. Chcete-li nahrávat, umístěte na něj šipku kurzoru, stlačte levé tlačítko myši a počkejte, aţ se objeví semafor (počítač naslouchá); teprve pak začněte mluvit. Tlačítko myši je přitom třeba pořád drţet! Pustit ho můţete aţ v okamţiku, kdy uţ nechcete nic nahrávat (semafor zmizí). Po uvolnění tlačítka automaticky dojde k přehrání cvičného zvukového záznamu. Přehrávání cvičného zvukového záznamu lze zopakovat kliknutím na symbol tlampače. Kliknutí na symbol tlampače během přehrávání cvičného zvukového záznamu toto přehrávání přeruší. Ve cvičení "Čtení slova" lze cvičnou (klientovu) výslovnost nahrát aţ po přehrání záznamu vzorového, ve cvičení "Pojmenování" lze vzorovou výslovnost přehrát aţ po nahrání záznamu cvičné výslovnosti. Záznam výslovnosti nemůţe překročit "maximální délku záznamu". Nahrávání výslovnostních vzorů Vzorové zvukové záznamy jsou součástí základní instalace programu. Kromě toho si můţe uţivatel ke kaţdému obrázku nahrát vzory vlastní, buď jako jednotlivá slova, anebo celé věty. Přístup k nahrávání je umoţněn prostřednictvím záloţky "Zvuk" na obrazovce sluţeb

25 Po nainstalování programu se ve cvičeních A a E automaticky pouţívají výslovnostní vzory dodávané výrobcem. V případě, ţe si k obrázkům budete chtít nahrát vlastní zvukové podněty, zkontrolujte, ţe je volba "Pouze vzory od výrobce" vypnutá, a v pravé dolní části obrazovky nastavte sloţku, do níţ se budou zapisovat vzory nové (vytvořené uţivatelem). Jestliţe budete mít volbu "Pouze vzory od výrobce" vypnutou, ale ţádný vlastní výslovnostní vzor si nenahrajete, počítač pouţije vzor ze základní dodávky programu. Při nahrávání výslovnostních vzorů budete postupně vybírat jednotlivé okruhy a slova v tabulkách "Okruh" a "Slovo". Samotné nahrávání probíhá obdobně jako ve cvičeních: tlačítko s tlampačem zastupuje symbol sluníčka ve cvičeních (pro přehrávání jiţ namluvených textů), tlačítko s mikrofonem pak mikrofon, který se ve cvičeních pouţívá pro vyvolání symbolu semaforu. Během nahrávání se na dolním tlačítku objeví semafor a číslo udávající počet sekund zbývajících do maximální délky záznamu. Uvolněním tlačítka lze nahrávání kdykoliv přerušit. Ani zde na tlačítko s mikrofonem neklepejte; při nahrávání levé tlačítko myši pevně drţte, po zobrazení semaforu mluvte na mikrofon a teprve po vyslovení celého slova levé tlačítko myši uvolněte (symbol semaforu zmizí). Při přehrávání se na tlačítku objeví symbol "STOP". Kliknutím na tlačítko lze přehrávání přerušit. Tlačítko "Smazat" je určeno pro případ, ţe jste si k určitému slovu nahráli výslovnostní vzor, se kterým nejste spokojeni, a chtěli byste u tohoto slova pouţít vzor dodávaný výrobcem, ačkoli u ostatních obrázků pouţíváte vzory vlastní. Táhlem (šoupátkem) vpravo dole je moţné nastavit maximální délku zvukového záznamu (do 25 sekund). Máte-li dost volného místa na disku, můţete k jednotlivým výrazům nahrát jako výslovnostní vzor nejen příslušné slovo, ale také např. krátké slovní spojení, jednoduchou větu apod

MENTIO. Výukové počítačové programy. verze 3.3. Zařazeno na Seznam výukového a vzdělávacího sofwaru MŠMT: 330, 331, 332, 333 / 2005

MENTIO. Výukové počítačové programy. verze 3.3. Zařazeno na Seznam výukového a vzdělávacího sofwaru MŠMT: 330, 331, 332, 333 / 2005 Výukové počítačové programy MENTIO verze 3.3 Registrováno pro školskou síť: RS00134, RS00135 Zařazeno na Seznam výukového a vzdělávacího sofwaru MŠMT: 330, 331, 332, 333 / 2005 Certifikováno pro interaktivní

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1.

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1. VIP KARTY... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.1 VŠEOBECNÉ INFORMACECHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.2 OBSAH APLIKACE... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.3 VIP KARTY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit zástupce na

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení Stažení programu Program Jazyky bez bariér pro smartphone, iphone, tablety s operačním systémem Android a ipad si můžete zdarma stáhnout www.jazyky-bez-barier.cz/download pro mobily, tablety a internet

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

A-Test 4.0. Druhy pohledů

A-Test 4.0. Druhy pohledů A-Test 4.0 Program A-Test 4.0 byl napsán proto, aby Vám usnadnil výuku cizích jazyků, zejména angličtiny. Program je již čtvrtou verzí, tentokrát poprvé pro systém Windows. Popularita programu je totiž

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor SOFTWARE ASP ASP ALCAD Systémový programátor UŢIVATELSKÝ MANUÁL Technické parametry mohou být změněny bez předchozího oznámení. ALCAD navrhuje a vyrábí své produkty v nejvyšší moţné kvalitě, nicméně technické

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem 1/10 Mozilla Firefox víc než pouhý prohlížeč Prohlížeč Mozilla Firefox je známý svou spolehlivostí, rychlostí, ochranou soukromí uživatelů a příjemným uživatelským prostředím. Přestože je určen především

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Úvod Aplikace VOX komunikátor je dostupná zdarma na AppStore díky podpoře Nadace Vodafone. Jedná se o jednoduchou, kapesní elektronickou komunikační tabulku

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více