Vznik křesťanského náboţenství. 1. Palestinská scéna v hellénistické době

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vznik křesťanského náboţenství. 1. Palestinská scéna v hellénistické době"

Transkript

1 Vznik křesťanského náboţenství 1. Palestinská scéna v hellénistické době Po rozpadu Makedonské říše se Palestina stala nejprve součástí Říše Ptolemaiovců, ale r. 198 př. Kr. ji dobyla Říše Seleukovců. Seleukovci začali provádět násilnou kulturní hellenizaci Ţidů (šlo jim o kulturní sjednocení říše na obranu proti Římanům). Dokonce zakázali projevy judaistické víry a jeruzalémský Chrám zasvětili Diovi. Proto vypuklo r. 167 ţidovské povstání, jehoţ vůdcové pocházeli z kněţské rodiny Hasmoneovců: nejvýznamnějším z nich se stal Juda řečený Makkabejský (zřejmě podle hebrejského slova makkébet = kladivo). Povstání bylo úspěšné. Ţidé si dokonce vydobyli samostatnost, Chrám v r. 164 vysvěcením navrátili Hospodinu (coţ dodnes připomíná významný judaistický svátek Chanuka) a plně obnovili svůj náboţenský ţivot. Ke svému Judskému království, v němţ vládla hasmoneovská dynastie, také připojili Izrael (severní Palestinu), Edom (zemi Ezauových potomků), a dokonce některá zajordánská území (na východ od Jordánu). V dobytých krajích násilím obnovili judaismus. 2. Rozčlenění judaistické společnosti Ve 2. století př. Kr. se ţidovské náboţenství i politika rozdělily do 3 směrů: 1. Saduceové (podle někdejšího velekněze Sádoka; hebr. sádok = spravedlivý): Významní kněţí s velkým vlivem na politiku, v náboţenských záleţitostech se řídili jen doslovně chápaným textem starozákonních Knih Mojţíšových (tedy psanou Tórou; hebr. torah = návod). Ve svých proměnlivých postojích k hellénismu sledovali bezprostřední prospěch. Ve veřejnosti nebyli oblíbeni, početní odpůrci jim vyčítali obojakost a odtrţenost od moderního pojetí náboţenství. 2. Farizeové (oddělení; pravděpodobně byli takto nazýváni svými odpůrci, sami se označovali jako haberím = druzi): Vzdělaní laici, odpůrci hellénismu i hasmoneovské vlády. Byli přesvědčeni, ţe spásný příchod Mesiáše a Boţí Poslední soud se uskuteční jen tehdy, jestliţe všichni Hospodinovi vyznavači budou ţít důsledně podle Tóry. Znamenalo to především, ţe také laici přijmou za své i náročné předpisy, určené původně pouze pro kněze. K tomu napomáhala ústní Tóra: ústně tradované výklady, které vysvětlovaly, jak kaţdý judaista můţe v současné době dodrţovat ovšem v aktualizované podobě všechny zásady Boţího zákona. Farizeové dovedli do důsledků chápání Posledního soudu jako konečného vítězství dobra nad zlem: jelikoţ největším zlem je smrt, musí být součástí Posledního soudu i zmrtvýchvstání zemřelých. Ti budou potom také souzeni, ale bude to pro ně především příleţitost, aby podle svých předchozích skutků před Bohem obstáli. 3. Esejci (zbožní: takto je nazývalo jejich okolí, sami svá společenství označovali slovem jachad = jednota): Měli leccos společného s farizeji. Stejně jako oni ţádali co nejdůslednější dodrţování Boţího zákona i laickou obcí a také věřili ve zmrtvýchvstání. Lišili se však zejména přísnějším pojetím etických (mravních) norem. Ţili v asketických komunitách (odříkavých společenstvích) na odlehlých místech. Měli společný majetek, zavrhovali otroctví a válku, omezovali svůj sexuální ţivot (k pobytům v komunitě odcházeli bez svých ţen), očišťovali se rituální koupelí, studovali Tóru. Pravidelně působili v obydlených oblastech: rozdávali almuţny, léčili nemocné a svými nabádavými kázáními se snaţili získávat následovníky. Z esejských komunit je nám nejznámější ta, která ţila v dnešním Chirbet Kumranu u Mrtvého moře. V r byl v tamějších jeskyních objeven její archiv (na pergamenových a papyrových svitcích) z 2. století př. Kr. 1. století po Kr. Obsahuje mj. nejstarší známé rukopisy starozákonních textů a dokazuje, ţe nebyly v průběhu pozdějších věků zkresleny. Tento pohled na tehdejší judaistickou společnost můţeme vyuţít také k obecnějšímu zjištění: prakticky v kaţdém společenském (politickém, náboţenském, kulturním) hnutí nalezneme 3 hlavní proudy: umírněnce, střed a horlivce: často se hovoří o konzervativcích (lat. conservare =

2 zachovat, uchránit), liberálech (lat. liberalis = svobodomyslný, snášenlivý) a radikálech (lat. radicalis = měnící od kořene, od základu). V moderní politice mají tyto proudy své poměrně přesné vymezení, ale my k nim napříště sáhneme i v souvislosti se vzdálenější historií. Myšlenkové proudy v judaismu hasmoneovské doby: Saduceové: Farizeové: Esejci: Kněží Laici Laici Přímý vliv na společnost Asketické komunity Pro náboženský život je nejdůležitější: Tóra psaná a ústní Praktická mravnost Víra v konec dějin: Poslední soud nad živými a také zmrtvýchvstání zemřelých 3. Judsko a římští triumvirové V r. 64 př. Kr. římský vojevůdce Pompeius rozbil Říši Seleukovců a Sýrii v judském sousedství přičlenil k Římské říši. Ţidé poţádali Pompeia, aby rozhodl právě probíhající nástupnický spor v dynastii Hasmoneovců. Pompeius přitáhl r. 63 do Judska, dobyl Jeruzalém, uklidnil situaci na judském trůně, ale zároveň oddělil od Judska zajordánská města, která sice ponechal mimo Římskou říši, ale podřídil je římskému vlivu. Do role svého neoficiálního důvěrníka v Judsku si vybral edomitského náčelníka Antipatra. Během 2. občanské války v Římské říši Antipatros pruţně přešel od Pompeia k Caesarovi, kterého pak podpořil v jeho egyptském dobrodruţství. Caesar vzápětí Antipatrovi udělil pro Judsko titul správce (judskému králi zůstaly jen velekněţské pravomoci) a Ţidy jako celek v mnoha směrech podporoval. V r. 43 byl však Antipatros otráven a Hasmoneovci vyhnali jeho syna Héróda. Ten se uchýlil do Říma a tam si vymohl od senátu své jmenování do hodnosti judského krále. Héródés se vrátil do Judska, a aby jako vlastně edomitský cizinec více splynul s ţidovským prostředím, oţenil se s mladou Hasmoneovnou Mariamné, V r. 37 pak s římskou vojenskou pomocí svrhl Hasmoneovce a nastoupil na judský královský trůn. Héródés I. Shrnutí: Ve 2. století se ţidovská Palestina úspěšným povstáním proti Seleukovcům zcela osamostatnila: vzniklo Judské království pod vládou dynastie Hasmoneovců. Ţidovská společnost se rozdělila na konzervativní saduceje, liberální farizeje a radikální esejce. V průběhu pronikání římského vlivu na Blízký východ (zásluhou Pompeiovou a Caesarovou) byla hasmoneovská dynastie svrţena i vystřídána dynastií Herodovců. Otázky a úlohy: 1. Která slavná umělecká díla zpracovávají tematiku Posledního soudu? Seznamte s nimi spoluţáky (podrobnější informace zjistěte v literatuře nebo na internetu). 2. Zkuste najít v historii kterékoli země či epochy nějaké příklady konzervativního, liberálního a radikálního přístupu (vůbec se nemusí jednat o výlučně politickou záleţitost). Výběr z odborné literatury: Zenon Kosidowski: Na počátku bylo slovo. Praha Stanislav Segert: Starověké dějiny Ţidů. Praha Roger Scruton: Slovník politického myšlení. Brno 1999.

3 4. Héródés I. Veliký Héródovu vládu nad Judskem charakterizují dvě protikladné tendence. Héródés se zaslouţil o velký hospodářský rozkvět Judského království, jeţ stále zahrnovalo i severně poloţený Izrael a nově některá další, menší území. S nadhledem si udrţoval římskou přízeň: kdyţ rozšířil královský hrad v Jeruzalémě, nazval jej Antonia (podle Marca A.), z úpadku vzkřísil Samaří (viz IV.B.15.), ovšem pod jménem Sebasté (latinsky Augusta), další město přeměnil v největší judský přístav, samozřejmě nazvaný Kaisareia (tedy Caesarea), atd. Venkovu přidal pevnosti, ale vrcholem jeho budovatelského úsilí bylo zahájení velkolepé rozšiřující přestavby jeruzalémského Chrámu. Héródés však suţoval zemi svou chorobnou podezřívavostí, pro niţ dal zabít řadu svých politických odpůrců včetně leckterých příslušníků svého početného příbuzenstva (měl 10 manţelek; dal popravit dokonce i krásnou Mariamné a dva ze svých synů). Model Jeruzaléma na přelomu letopočtu (vpravo vzadu Chrám). 5. Ježíš Nazaretský a vznik křesťanství a) Úvod V Judsku kolem přelomu letopočtu vzniklo nové náboţenství křesťanství. Dnes, na počátku 21. století je nejrozšířenějším náboţenstvím na světě, hlásí se k němu více neţ 2 miliardy lidí (tedy asi třetina světového obyvatelstva) a je nejpočetnějším náboţenstvím ve všech světadílech kromě Afriky a Asie. Jeho počátky jsou spojeny s ţivotem a veřejným působením Jeţíše Nazaretského (posléze nazývaného také Kristus). O Jeţíšovi pojednává několik historických pramenů, ale všechny vznikly s cílem zachytit především Jeţíšovy názory (jeho učení), nikoli ţivotopis. Proto o Jeţíšově ţivotě nevíme vše a zůstává tu prostor pro úvahy a diskusi. Jeţíši Nazaretskému a počátkům křesťanství se věnuje druhá, mladší část Bible: Nový zákon. Tímto názvem se myslí, ţe po judaistickém Starém zákonu neboli Staré smlouvě mezi Bohem a lidmi (viz IV.B.10.) přináší křesťanství podobnou Novou smlouvu, která na Starou smlouvu navazuje a hlouběji ji rozvíjí. Nový zákon vznikl v 1. století po Kr. Byl napsán řecky, coţ je dokladem vlivu hellénistické kultury. Spisy o Jeţíšovi a jeho učení se nazývají evangelia (řec. euangélion = dobré poselství). Vznikly na základě ústní tradice a existuje jich řada. Ve století po Kr. křesťané vytvořili kánon (závazný soupis) spisů Nového zákona. Nový zákon se skládá ze 27 spisů, roztříděných do 2 částí: 1. Evangelijní část: obsahuje 4 evangelia, která byla shledána nejvěrohodnějšími. Ostatní evangelia se označují jako apokryfy (nepravé spisy) a do Nového zákona nebyla zařazena. Čtyři kanonická evangelia byla sepsána mimo Palestinu, jsou anonymní, ale nazývají se podle předpokládaných (domnělých) autorů. Můţeme je rozdělit takto: a) Synoptická (souhledná) evangelia: jsou si podobná strukturou i obsahem, takţe je lze dobře porovnávat (evangelium Matoušovo, Markovo a Lukášovo); b) Janovo evangelium: je nejmladší, jeho autor byl výrazně ovlivněn nejen judaistickým, ale také řeckým filozofickým myšlením. Chronologické pořadí evangelií je pravděpodobně toto: Mk (vznik v období let 60 75), L (70 80), Mt (80 90), J (kolem r. 100). 2. Apoštolská část: týká se apoštolů (řec. apóstolos = vyslanec), tedy prvních stoupenců i šiřitelů Jeţíšova učení. Obsahuje:

4 a) Knihu Skutky apoštolské, jejímţ autorem je evangelista Lukáš; b) 21 epištol (nabádavých listů), které někteří významní apoštolové (zejména Pavel z Tarsu) posílali křesťanským skupinám, jejichţ vznik předtím sami podnítili (kromě kanonických epištol ovšem existují podobně jako u evangelií také epištoly apokryfní); c) Zjevení Janovo (Apokalypsu): obrazný, jinotajný spis o budoucím konci dějin (tedy o Posledním soudu a o jeho okolnostech). b) Ježíš jako historická postava Na počátku křesťanství stojí Ješua (hebr. Hospodin je spása; počeštěně přes řečtinu a latinu Jeţíš), který se narodil v Judském království velmi pravděpodobně mezi léty 7 a 4 př. Kr. Původně předpokládaný rok Jeţíšova narození byl v 6. století po Kr. určen zpětně jako počátek křesťanského letopočtu, který je pouţíván dodnes. Teprve později se zjistilo, ţe doba Jeţíšova narození byla propočtena chybně: Jeţíš se narodil na sklonku vlády Héróda Velikého, jenţ ovšem zemřel jiţ v r. 4 př. Kr. Evangelia vyprávějí, ţe Jeţíš se narodil v rodině tesaře Josefa a jeho ţeny Marie: byli vzdálenými potomky někdejšího slavného krále Davida (viz IV.B.13.d.). Jako Jeţíšovo rodiště se nejčastěji udává judský Betlém (odkud téţ pocházel David), rodina však trvale ţila v Nazaretu v nejsevernějším izraelském kraji Galilea. Jeţíš se zřejmě vyučil otcovu řemeslu. V jiţní, judské části státu měl o málo staršího vzdáleného bratrance Jana, syna kněze Zachariáše a jeho ţeny Alţběty. Héródés I. ve své závěti pamatoval na ty své syny, kteří přeţili jeho otcovskou péči: třem z nich rozdělil Judské království do správy. Obyvatelé se však opakovaně proti nim bouřili. Toho vyuţil Augustus a v r. 6 po Kr. Římané začlenili území Judského království přímo do své říše jako provincii Iudaea. Pro řízení římské správy na judském území byl ustanoven úřad římského místodrţitele (prefekta) se sídlem v Kaisareii. Jako odveta za římskou anexi vypuklo hned v r. 6 po Kr. povstání Judy Galilejského: bylo však potlačeno a Juda zabit. Jeho přeţivší stoupenci vytvořili tajnou skupinu bojovníků zélótů (řec. horlivců). Jeţíšův příbuzný Jan se sblíţil s esejci. Pak však začal sám působit na veřejnosti. U řeky Jordánu, kam za ním přicházeli jeho posluchači, upozorňoval, ţe Poslední soud je blízko a ţe před jeho začátkem dojde k příchodu Mesiáše, Bohem vyslaného a jiţ ve Starém zákoně očekávaného duchovního vůdce Hospodinova lidu (viz IV.B.16.). Jan vyzýval, aby se lidé ještě včas odhodlali k zásadní změně ţivota ve smyslu Boţího zákona. Ty, kteří uposlechli, Jan křtil v Jordánu: poléval je vodou, aby tak vnějškově znázornil jejich vnitřní přerod. Takto pokřtil i Jeţíše. Shrnutí: Po smrti Héróda I. Velikého Římané anektovali Judsko. O náboţenském vývoji v části ţidovské společnosti v atmosféře následujících politicky neklidných let nás informuje biblický Nový zákon: vypráví o veřejném působení Jana Křitele a Jeţíše Nazaretského, kteří podněcovali veřejnost k zásadní osobní změně ţivota směrem k Bohu. Otázky a úlohy: 1. Zjistěte z dostupných statistických údajů, jaká část českého obyvatelstva se hlásí ke křesťanství. Můţete tuto informaci porovnat se situací v některých jiných státech. 2. Kaţdý ze 4 evangelistů bývá zobrazován (především v chrámech) s určitým atributem (charakteristickým symbolickým znakem). Které atributy to jsou? 3. Co všechno v dnešní běţné češtině můţe znamenat (i v ustálených spojeních) slovo křest? Výběr z odborné literatury: Ursula Struppe Walter Kirschläger: Jak porozumět Bibli. Praha Wolfgang Trilling: Hledání historického Jeţíše. Praha 1993.

5 c) Ježíšovo veřejné působení V letech byl římským místodrţitelem v Judsku Pontius Pilatus, ctiţádostivý úředník bez citu pro míru v jednání s porobeným obyvatelstvem. Provokativně nechal římské vojsko pochodovat Jeruzalémem s obrazy císaře, a peníze z jeruzalémského chrámového pokladu pouţil na stavbu vodovodu. Ţidé si na Piláta stěţovali aţ u císaře Tiberia a ten jim dal částečně za pravdu. Leonardo da Vinci ( ): obraz Křest Kristův. Pod Pilátovým dohledem působili někdejší judští údělní králové Héródovi synové především jako správci náboţenského ţivota. Jeden z nich, Héródés Antipas, však dal popravit Jana Křtitele (podle evangelií byl bezprostředním důvodem fakt, ţe Jan veřejně kritizoval Héróda za to, ţe se oţenil se svou vzdálenou příbuznou Herodiadou, která byla původně provdána za jeho bratra Héróda Boetha, od něhoţ však odešla, protoţe získal po otci jen malé dědictví). Někteří Janovi stoupenci pak posílili skupinu příznivců Jeţíše Nazaretského, který začal vystupovat na veřejnosti krátce předtím. Východištěm své činnosti učinil město Kafarnaum na břehu Genezaretského jezera v Galileji. Shromáţdil kolem sebe skupinu učedníků i pomocníků, jejímţ jádrem bylo 12 mladých muţů, označovaných nejprve prostým pojmem Dvanáct, později téţ výrazem apoštolové. Byli to: bratři Šimon (Jeţíšem nazván aramejsky Kéfas = řec. Pétros, tedy Kámen, Skála) a Ondřej, bratři Jakub a Jan Zebedeovi, Matouš, Filip, Bartoloměj, Tomáš, Jakub Alfeův, Juda Tadeáš, Šimon zvaný Zélótés a Jidáš Iškariotský. Jeţíš dospěl k hlubokému přesvědčení, ţe se sám těší mimořádně blízkému vztahu k Bohu a ţe má za úkol přivést k tomuto vztahu všechny ostatní. Vytvořil soustavu názorů, jeţ se současníkům jevily především jako odváţná reforma judaismu, ale ve skutečnosti zakládaly nový náboţenský systém. Jeţíš převzal z judaismu zásady obsaţené v Desateru (viz IV.B.13.b.) a doplnil je o učení, které v evangeliích najdeme výslovně vyjádřené zejména v Kázání na hoře (a v jeho obdobách). Základním principem Jeţíšova učení je vztah k jedinému, všemohoucímu Bohu jako k Otci všech lidí. Bůh Otec chová k lidem otcovskou lásku, jejímţ stěţejním projevem je odpouštění hříchů (tedy vědomého jednání proti Boţímu řádu světa). Aby však člověk mohl očekávat Boţí otcovskou odpouštějící lásku, musí nejprve sám jednat s druhými lidmi jako s milovanými bratry a sestrami. Vztah člověka k Bohu se tedy uskutečňuje prostřednictvím vztahu k druhým lidem; jde o zásadní přínosnou změnu v celých dějinách náboţenského vývoje (odráţí se tu zvýšený respekt k osobnosti jednotlivce uvnitř pozdně starověké společnosti). Jeţíš tyto názory shrnuje do dnes všeobecně známých výzev: Miluj svého bližního jako sám sebe! Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Milujte své nepřátele. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. (Mk 12,28-34; Mt 5,38-48; L 6,27-36.) Jakmile se v souţití jakékoli skupiny lidí takový způsob myšlení, jednání i chování stane obvyklým, toto společenství se ocitne ve stavu, který Jeţíš pojmenovává jako Boţí království, jeţ představuje cíl dějin. Jeţíš otevřeně prohlašoval, ţe k tomuto cíli mohou nejsnáze směřovat lidé, kteří nejsou zatíţeni hromaděním či udrţováním velkého majetku nebo společenských privilegií (Snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království. Mt 19,24.). Viditelně přijímal mezi své společníky

6 také lidi z okraje společnosti a jeho působení mělo mj. ráz sociálního protestu (proti nespravedlnosti společenských rozdílů). Včasnou a účinnou pomoc bliţnímu nadřazoval okázalému dodrţování bohosluţebných předpisů. Jeţíš přijal a dále prohloubil učení o Posledním soudu. Vedle Boha Otce bude při tomto soudu stát také mesiášský Syn člověka (tímto termínem Jeţíš označoval sám sebe). Podle evangelií bude z Boţího pověření Syn člověka sám soudit, nebo se bude u soudícího Boha Otce za lidi přimlouvat. Měřítkem pro posouzení kaţdého jednotlivce budou samozřejmě jeho předchozí skutky vůči druhým lidem. Obstojí jen ten, kdo jiţ za svého ţivota ţil jako Boţí syn či dcera, tedy v lásce ke svým bliţním. Jeţíš hlásá také vzkříšení mrtvých o Posledním soudu, ale chápe je jako přechod do Boţí blízkosti, nikoli jako návrat do našeho světa. Hlavním výsledkem Posledního soudu bude ovšem skutečnost, ţe v jeho době nastane Boţí království po celém světě a potrvá zde uţ navěky; dějinný vývoj světa bude završen. Jan Zrzavý ( ): obraz Kázání na hoře. Jeţíš zaujal i svými osobními vlastnostmi. Zanícený výklad svého učení spojoval s rozváţným postupem v debatách s odpůrci. Často vyprávěl podobenství: obrazné příběhy z běţného ţivota, jejichţ překvapivé rozuzlení ilustrovalo nové pohledy na vztah člověk Bůh. Jeţíš dokládal sílu svých názorů i nezištným uzdravováním váţně nemocných (evangelia dokonce hovoří o jeho schopnosti křísit mrtvé). Všechny ústřední zásady svého učení vtělil Jeţíš do jediné modlitby, kterou své učedníky naučil: Otče náš. Shrnutí: Jeţíš Nazaretský šířil za pomoci svých učedníků-apoštolů v severopalestinském kraji Galilea své učení, z něhoţ vyrostlo nové náboţenství, křesťanství. Judaistická Stará smlouva byla tedy doplněna Novou smlouvou, zaloţenou na synovském vztahu lidí k Bohu, coţ vyţadovalo láskyplné jednání mezi lidmi a přinášelo naději na Boţí odpuštění hříchů při Posledním soudu i na brzké nastolení dokonalého a věčného Boţího království na zemi. Otázky a úlohy: 1. Která známá umělecká díla zobrazují Jeţíše s dvanácti apoštoly? Zjistěte o nich podrobnosti a představte je spoluţákům. 2. Zjistěte obsah některého z novozákonních podobenství, převyprávějte je a pokuste se odhalit jeho smysl. 3. Kde ve světě kolem nás můţeme najít uplatňování křesťanského přístupu k člověku? Výběr z odborné literatury: Tomáš Halík: Oslovit Zachea. Praha Traugott Holtz: Jeţíš z Nazareta. Praha Milan Machovec: Jeţíš pro moderního člověka. Praha Vittorio Messori: Hypotézy o Jeţíšovi. Praha Petr Pokorný: Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha Výběr z uměleckých zpracování: Malířství: Cyklus 9 deskových maleb Vyšebrodský oltář (kolem 1350). Petr Brandl: obraz Klanění tří králů (1727). Hudba: Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční (1796). Literatura: Lewis Wallace: román Ben Hur (1880; zfilmováno 1959: režie William Wyler, v titulní roli Charlton Heston, rekordních 11 Oscarů).

7 d) Velikonoční týden Jeţíš získal v oblastech, kde působil, řadu stoupenců, ovšem z celojudského (natoţ celořímského) hlediska byla jeho činnost pouze lokální. Jeţíšovi příznivci sice začali Jeţíše povaţovat za Mesiáše, avšak pro něj to znamenalo i riziko. Mnozí judaisté v něm viděli nepravého Spasitele, protoţe svými názory stál mimo tradiční podobu ţidovské víry; Římané mohli spatřovat v jeho označování za ţidovského krále útok na základy své moci nad Judskem; a konečně skutečnost, ţe Jeţíš chápal své úsilí zcela jinak neţ jako všeobecně očekávaný politický zápas, činila nevypočitatelnou i přízeň, kterou mu část ţidovské veřejnosti původně projevovala. Po zhruba tříletém veřejném působení přišel Jeţíš velmi pravděpodobně v r. 30 s apoštoly do Jeruzaléma. Jiţ dříve je vyzval k pokračování v započatém díle a nabádal je k tomu, aby křtili vodou všechny, kdo se předtím rozhodnou pro ţivot směřující k Boţímu království. Za příštího apoštolského vůdce Jeţíš potvrdil Petra. Evangelia líčí Jeţíšův vjezd do Jeruzaléma na oslu a nadšené vítání ze strany stoupenců; odtud pochází křesťanský svátek Květná neděle, jímţ začíná Velikonoční týden, povaţovaný za vrchol křesťanského roku. V Jeruzalémě tehdy právě začínaly oslavy výročního jarního judaistického svátku pesach (viz IV.B.13.b.). Po několika událostech, z nichţ nejznámější se odehrála v Chrámu, odkud Jeţíš vyhnal obchodníky, kteří tam svou ţivností znesvěcovali chrámový prostor, sešli se apoštolové se svým Mistrem naposledy (Poslední večeře o Zeleném čtvrtku). V noci o pár hodin později dali judaističtí velekněţí (zejména Kaifáš) Jeţíše zajmout (se zrádným přispěním apoštola Jidáše). Druhý den (na Velký pátek) byl Jeţíš předveden k soudu před Pontia Pilata (a krátce snad také před Héróda): Pilát odsoudil Jeţíše k smrti ukřiţováním. Motivace rozsudku není dodnes jasná; je moţné, ţe Pilát uplatnil Tiberiův zákon o stíhání za uráţku císaře (viz IV.D.7.b.). Bible: Nový zákon: Evangelium podle Marka (Mk 11,15-18): Přišli do Jeruzaléma. Kdyţ vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů; nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. A učil je: Coţ není psáno:,můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Velekněţí a zákoníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili; báli se ho totiţ, protoţe všechen lid byl nadšen jeho učením. Římané popravili Jeţíše na kříţi vztyčeném na pahorku Golgota vně městských hradeb. Jeden z Jeţíšových tajných stoupenců Josef z Arimatie (člen judaistického poradního sboru sanhedrinu) Jeţíšovo tělo pohřbil. Apoštolové a někteří další Jeţíšovi stoupenci však v následujících dnech zaţívali působivé pocity z opětného setkání s Jeţíšem a dospěli k přesvědčení, ţe Jeţíš, kterého označovali za Syna Boţího, byl Bohem Otcem vzkříšen z mrtvých, aby tak byla zřetelně a nepochybně dokázána Boţí síla zvítězit nad zlem i smrtí. Do této atmosféry přispěli také evangelisté tvrzením, ţe v neděli po Jeţíšově ukřiţování (o Velikonoční neděli po Bílé sobotě) apoštolové nebo někteří jiní Jeţíšovi stoupenci nalezli Jeţíšův hrob prázdný. Ukřižování ze Svaté Barbory (český deskový obraz ). Zvěstí o Jeţíšově zmrtvýchvstání do Boţí blízkosti se rozumělo, ţe stejná budoucnost čeká i jiné lidi. Jeţíš, chápaný jako zároveň člověk i Boţí syn, tedy vykoupil lidstvo z hrozby nevyhnutelného definitivního konce jejich existence podobně, jako bývali otroci vykupováni na svobodu. Odtud Jeţíšovo přízvisko Vykupitel, byť mnohem častější se stalo pojmenování Kristus (řec Christos = Pomazaný, tedy Mesiáš).

8 e) Křesťanství po Ježíšově ukřižování Apoštolové se pokusili pokračovat v Jeţíšově díle. Přitom proţívali vědomí Boţí posilující pomoci, coţ vyjádřili slovy, ţe byli naplněni Duchem svatým. Nový zákon také vypráví, ţe s nimi aţ do své smrti pobývala i Jeţíšova matka Maria. Skupina apoštolů si udrţela symbolický počet 12 členů: za zrádce Jidáše, který po vyinkasování odměny třiceti stříbrných mincí zemřel (patrně sebevraţdou), si vybrali muţe jménem Matěj. Apoštolové šířili Jeţíšovo učení a jeho stoupence křtili. Počet pokřtěných prudce vzrůstal: můţeme je jiţ nazývat křesťany vyznavači nového, křesťanského náboţenství. Docházelo však také ke konfliktům: výmluvný křesťanský řečník Štěpán byl dokonce z rozhodnutí sanhedrinu veřejně za hradbami Jeruzaléma ukamenován k smrti. Štěpán se tak stal prvním křesťanským mučedníkem (zemřel pro svou věrnost křesťanské víře). Apoštol Petr vedl křesťanskou obec v Jeruzalémě a podílel se na dohodě křesťanů přicházejících z judaistického i řeckého prostředí. Byl však uvězněn novým judským králem Héródem Agrippou, a kdyţ se mu podařilo uprchnout, dostal se aţ do Říma, kde řadu let vedl tamější křesťanské společenství. Mezi prvními křesťany také vynikl Ţid (s římským občanstvím) Pavel z maloasijského Tarsu. Původně podporoval pronásledování křesťanů, ale v Jeruzalémě se spřátelil s Petrem a svůj další ţivot naplnil 3 velkými misijními cestami po východním Středomoří, na nichţ účinně hlásal i šířil křesťanství. Zakládal křesťanská společenství a po svém odjezdu s nimi udrţoval kontakt prostřednictvím epištol. 14 pavlovských listů je obsaţeno v Novém zákoně, ale sám Pavel z nich napsal jen polovinu (První list Tesalonickým asi z r. 51 je vůbec nejstarším novozákonním spisem), druhá je patrně dílem jeho ţáků. Pavel výrazně rozšířil a prohloubil Jeţíšovo učení (proto i on bývá nazýván apoštol): mezi jeho hlavní součásti zařadil víru v Jeţíšovo zmrtvýchvstání. Nakonec se také ocitl v Římě. Kdyţ tam však v 60. letech vypuklo velké pronásledování početně rostoucích křesťanů, byli oba, Petr i Pavel, popraveni. Tím skončilo první, počáteční období křesťanských dějin. Předěl v dalším vývoji znamenaly dramatické události v Palestině, jeţ jsou označovány jako Ţidovská válka (66 70). Shrnutí: Římané popravili Jeţíše ukřiţováním, protoţe svým učením o Boţím království narušoval ustálené římské i ţidovské představy o efektivním uspořádání společnosti. Jeţíšovi apoštolové (Petr) i jiní stoupenci (Pavel z Tarsu) ovšem rozšířili Jeţíšovy názory a víru v jeho spasitelské zmrtvýchvstání za hranice Palestiny, dokonce aţ do Říma. Také tam však vypuklo pronásledování křesťanů. Otázky a úlohy: 1. Kde v blízkosti svého bydliště nebo školy najdete umělecká díla vztahující se k Jeţíšovu velikonočnímu příběhu? Představte je spoluţákům. 2. Co všechno můţe znamenat výraz křížová cesta? 3. Najděte a charakterizujte příklady historických či politických osobností, které v průběhu svého ţivota také změnily názory tak razantně jako Pavel z Tarsu. Výběr z odborné literatury: August Franzen: Malé církevní dějiny. Praha Výběr z uměleckých zpracování: Malířství: Leonardo da Vinci: freska Poslední večeře (1498). Sochařství: Michelangelo Buonarroti: sousoší Pieta (asi 1499). Hudba: Georg Friedrich Händel: oratorium Mesiáš (1741). Literatura: Pär Lagerkvist: román Barabáš (1950), Henryk Sienkiewicz: román Quo vadis (1896). Mika Waltari: román v dopisech Jeho království (1959). Divadlo: Andrew Lloyd Webber Tim Rice: rocková opera Jesus Christ Superstar (1969; zfilmováno 1973: režie Norman Jewison, v titulní roli Ted Neeley).

9

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga

K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga Gospels3a (Vznik evangelií) Význam tématu: liturgický teologický historický literární K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga Raně křesťanské

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

5. Principát (27 př. Kr. - L. P. 284) a) Augustus. 1. Východiska principátu

5. Principát (27 př. Kr. - L. P. 284) a) Augustus. 1. Východiska principátu 5. Principát (27 př. Kr. - L. P. 284) a) Augustus 1. Východiska principátu Po bitvě u Aktia r. 30 př. Kr. se Octavianus stal v pořadí čtvrtým jedinovládcem v Římské říši (po Sullovi, Pompeiovi a Caesarovi).

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

2. kolo: A) V neděli 9.1. jsme si v kostele připomínali událost, že Pán Ježíš byl... (2. body) Pokřtěn.

2. kolo: A) V neděli 9.1. jsme si v kostele připomínali událost, že Pán Ježíš byl... (2. body) Pokřtěn. 1. kolo: A) Co si připomínáme na svátek mláďátek? (1. bod) Vyvraždění novorozeňátek chlapců do stáří dvou let v Betlémě (případně okolí). B) Naše církev má sedm svátostí. Které? (7. bodů) Křest, biřmování,

Více

Úvod do Skutků apoštolských

Úvod do Skutků apoštolských Úvod do Skutků apoštolských Autor Pradávná církevní tradice tvrdí, že autorem Skutků, podobně jako třetího evangelia, je Lukáš, byť nikde jako autor není v Bibli zmiňován. Při nedávném úvodu do Lk ev.

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Gerlinde Baumann. Bible

Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Bible O knize Bible je bestseller. Ale kdo ji četl? Jak je to vlastně s Knihou knih? Kdo ji napsal? Písmo svaté a slovo Boží co to znamená? Hovoří Bible bezprostředně ke každému člověku,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

15.5.2011. Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů. Proces a dokonalost (7x7)

15.5.2011. Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů. Proces a dokonalost (7x7) Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů 15.5.2011 15/5/2011 Revive Israel Ministries Proces a dokonalost (7x7) Ašer Intrater Obvykle nevyučuji na téma biblické numerologie, protoţe osobně raději

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. A)Evropská B)Orientální

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. A)Evropská B)Orientální 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA A)Evropská B)Orientální A)EVROPSKÁ po zániku západořímské říše roku 476 n.l. se začínají rozvíjet jednotlivé národní literatury centrem jsou kláštery, chrámy, školy, univerzity

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Význam biblického křtu

Význam biblického křtu Význam biblického křtu Kdy je člověk připraven udělat smlouvu s Bohem? Radim Passer 17 17. Radim Passer Význam biblického křtu Kdy je člověk připraven udělat smlouvu s Bohem? Milost a pokoj vám všem od

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky:

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro dorost PoznejBibli 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání Šimon Petr byl představen Pánu Ježíši svým bratrem.

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Ježíš v evangeliu podle Marka

Ježíš v evangeliu podle Marka Ježíš v evangeliu podle Marka Komentář k Markovu evangeliu pro maminky s miminky, Vršovice 20011-12 Jozef Nagy Předběžné úvahy Slovo evangelium znamená v češtině radostná zvěst. Stejným slovem jsou označovány

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

ÚVOD. 1 Co je bible? 2 Členění bible

ÚVOD. 1 Co je bible? 2 Členění bible Úvod do bible a teologie ÚVOD DO BIBLE Ladislav Heryán (podle textu G.I. Vlková, Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého, Olomouc 2007; se svolením autorky) ÚVOD 1 Co je bible? Slovo

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Bůh vzor skutečného otcovství

Bůh vzor skutečného otcovství 1 Bůh vzor skutečného otcovství Otče, tys poslal na svět svého jednorozeného Syna, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu. Ukaž svou otcovskou lásku také nám všem, kdo toužebně očekáváme tvou pomoc, a doveď

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Kdy bylo léta Páně? ORMOND EDWARDS

Kdy bylo léta Páně? ORMOND EDWARDS Kdy bylo léta Páně? ORMOND EDWARDS V loňském roce se často přetřásala otázka, zda bude přicházející nok 2000 skutečně nokem nového tisíciletí či nikoli. Z matematického hlediska byla odpověď snadná rok

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více