Vznik křesťanského náboţenství. 1. Palestinská scéna v hellénistické době

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vznik křesťanského náboţenství. 1. Palestinská scéna v hellénistické době"

Transkript

1 Vznik křesťanského náboţenství 1. Palestinská scéna v hellénistické době Po rozpadu Makedonské říše se Palestina stala nejprve součástí Říše Ptolemaiovců, ale r. 198 př. Kr. ji dobyla Říše Seleukovců. Seleukovci začali provádět násilnou kulturní hellenizaci Ţidů (šlo jim o kulturní sjednocení říše na obranu proti Římanům). Dokonce zakázali projevy judaistické víry a jeruzalémský Chrám zasvětili Diovi. Proto vypuklo r. 167 ţidovské povstání, jehoţ vůdcové pocházeli z kněţské rodiny Hasmoneovců: nejvýznamnějším z nich se stal Juda řečený Makkabejský (zřejmě podle hebrejského slova makkébet = kladivo). Povstání bylo úspěšné. Ţidé si dokonce vydobyli samostatnost, Chrám v r. 164 vysvěcením navrátili Hospodinu (coţ dodnes připomíná významný judaistický svátek Chanuka) a plně obnovili svůj náboţenský ţivot. Ke svému Judskému království, v němţ vládla hasmoneovská dynastie, také připojili Izrael (severní Palestinu), Edom (zemi Ezauových potomků), a dokonce některá zajordánská území (na východ od Jordánu). V dobytých krajích násilím obnovili judaismus. 2. Rozčlenění judaistické společnosti Ve 2. století př. Kr. se ţidovské náboţenství i politika rozdělily do 3 směrů: 1. Saduceové (podle někdejšího velekněze Sádoka; hebr. sádok = spravedlivý): Významní kněţí s velkým vlivem na politiku, v náboţenských záleţitostech se řídili jen doslovně chápaným textem starozákonních Knih Mojţíšových (tedy psanou Tórou; hebr. torah = návod). Ve svých proměnlivých postojích k hellénismu sledovali bezprostřední prospěch. Ve veřejnosti nebyli oblíbeni, početní odpůrci jim vyčítali obojakost a odtrţenost od moderního pojetí náboţenství. 2. Farizeové (oddělení; pravděpodobně byli takto nazýváni svými odpůrci, sami se označovali jako haberím = druzi): Vzdělaní laici, odpůrci hellénismu i hasmoneovské vlády. Byli přesvědčeni, ţe spásný příchod Mesiáše a Boţí Poslední soud se uskuteční jen tehdy, jestliţe všichni Hospodinovi vyznavači budou ţít důsledně podle Tóry. Znamenalo to především, ţe také laici přijmou za své i náročné předpisy, určené původně pouze pro kněze. K tomu napomáhala ústní Tóra: ústně tradované výklady, které vysvětlovaly, jak kaţdý judaista můţe v současné době dodrţovat ovšem v aktualizované podobě všechny zásady Boţího zákona. Farizeové dovedli do důsledků chápání Posledního soudu jako konečného vítězství dobra nad zlem: jelikoţ největším zlem je smrt, musí být součástí Posledního soudu i zmrtvýchvstání zemřelých. Ti budou potom také souzeni, ale bude to pro ně především příleţitost, aby podle svých předchozích skutků před Bohem obstáli. 3. Esejci (zbožní: takto je nazývalo jejich okolí, sami svá společenství označovali slovem jachad = jednota): Měli leccos společného s farizeji. Stejně jako oni ţádali co nejdůslednější dodrţování Boţího zákona i laickou obcí a také věřili ve zmrtvýchvstání. Lišili se však zejména přísnějším pojetím etických (mravních) norem. Ţili v asketických komunitách (odříkavých společenstvích) na odlehlých místech. Měli společný majetek, zavrhovali otroctví a válku, omezovali svůj sexuální ţivot (k pobytům v komunitě odcházeli bez svých ţen), očišťovali se rituální koupelí, studovali Tóru. Pravidelně působili v obydlených oblastech: rozdávali almuţny, léčili nemocné a svými nabádavými kázáními se snaţili získávat následovníky. Z esejských komunit je nám nejznámější ta, která ţila v dnešním Chirbet Kumranu u Mrtvého moře. V r byl v tamějších jeskyních objeven její archiv (na pergamenových a papyrových svitcích) z 2. století př. Kr. 1. století po Kr. Obsahuje mj. nejstarší známé rukopisy starozákonních textů a dokazuje, ţe nebyly v průběhu pozdějších věků zkresleny. Tento pohled na tehdejší judaistickou společnost můţeme vyuţít také k obecnějšímu zjištění: prakticky v kaţdém společenském (politickém, náboţenském, kulturním) hnutí nalezneme 3 hlavní proudy: umírněnce, střed a horlivce: často se hovoří o konzervativcích (lat. conservare =

2 zachovat, uchránit), liberálech (lat. liberalis = svobodomyslný, snášenlivý) a radikálech (lat. radicalis = měnící od kořene, od základu). V moderní politice mají tyto proudy své poměrně přesné vymezení, ale my k nim napříště sáhneme i v souvislosti se vzdálenější historií. Myšlenkové proudy v judaismu hasmoneovské doby: Saduceové: Farizeové: Esejci: Kněží Laici Laici Přímý vliv na společnost Asketické komunity Pro náboženský život je nejdůležitější: Tóra psaná a ústní Praktická mravnost Víra v konec dějin: Poslední soud nad živými a také zmrtvýchvstání zemřelých 3. Judsko a římští triumvirové V r. 64 př. Kr. římský vojevůdce Pompeius rozbil Říši Seleukovců a Sýrii v judském sousedství přičlenil k Římské říši. Ţidé poţádali Pompeia, aby rozhodl právě probíhající nástupnický spor v dynastii Hasmoneovců. Pompeius přitáhl r. 63 do Judska, dobyl Jeruzalém, uklidnil situaci na judském trůně, ale zároveň oddělil od Judska zajordánská města, která sice ponechal mimo Římskou říši, ale podřídil je římskému vlivu. Do role svého neoficiálního důvěrníka v Judsku si vybral edomitského náčelníka Antipatra. Během 2. občanské války v Římské říši Antipatros pruţně přešel od Pompeia k Caesarovi, kterého pak podpořil v jeho egyptském dobrodruţství. Caesar vzápětí Antipatrovi udělil pro Judsko titul správce (judskému králi zůstaly jen velekněţské pravomoci) a Ţidy jako celek v mnoha směrech podporoval. V r. 43 byl však Antipatros otráven a Hasmoneovci vyhnali jeho syna Héróda. Ten se uchýlil do Říma a tam si vymohl od senátu své jmenování do hodnosti judského krále. Héródés se vrátil do Judska, a aby jako vlastně edomitský cizinec více splynul s ţidovským prostředím, oţenil se s mladou Hasmoneovnou Mariamné, V r. 37 pak s římskou vojenskou pomocí svrhl Hasmoneovce a nastoupil na judský královský trůn. Héródés I. Shrnutí: Ve 2. století se ţidovská Palestina úspěšným povstáním proti Seleukovcům zcela osamostatnila: vzniklo Judské království pod vládou dynastie Hasmoneovců. Ţidovská společnost se rozdělila na konzervativní saduceje, liberální farizeje a radikální esejce. V průběhu pronikání římského vlivu na Blízký východ (zásluhou Pompeiovou a Caesarovou) byla hasmoneovská dynastie svrţena i vystřídána dynastií Herodovců. Otázky a úlohy: 1. Která slavná umělecká díla zpracovávají tematiku Posledního soudu? Seznamte s nimi spoluţáky (podrobnější informace zjistěte v literatuře nebo na internetu). 2. Zkuste najít v historii kterékoli země či epochy nějaké příklady konzervativního, liberálního a radikálního přístupu (vůbec se nemusí jednat o výlučně politickou záleţitost). Výběr z odborné literatury: Zenon Kosidowski: Na počátku bylo slovo. Praha Stanislav Segert: Starověké dějiny Ţidů. Praha Roger Scruton: Slovník politického myšlení. Brno 1999.

3 4. Héródés I. Veliký Héródovu vládu nad Judskem charakterizují dvě protikladné tendence. Héródés se zaslouţil o velký hospodářský rozkvět Judského království, jeţ stále zahrnovalo i severně poloţený Izrael a nově některá další, menší území. S nadhledem si udrţoval římskou přízeň: kdyţ rozšířil královský hrad v Jeruzalémě, nazval jej Antonia (podle Marca A.), z úpadku vzkřísil Samaří (viz IV.B.15.), ovšem pod jménem Sebasté (latinsky Augusta), další město přeměnil v největší judský přístav, samozřejmě nazvaný Kaisareia (tedy Caesarea), atd. Venkovu přidal pevnosti, ale vrcholem jeho budovatelského úsilí bylo zahájení velkolepé rozšiřující přestavby jeruzalémského Chrámu. Héródés však suţoval zemi svou chorobnou podezřívavostí, pro niţ dal zabít řadu svých politických odpůrců včetně leckterých příslušníků svého početného příbuzenstva (měl 10 manţelek; dal popravit dokonce i krásnou Mariamné a dva ze svých synů). Model Jeruzaléma na přelomu letopočtu (vpravo vzadu Chrám). 5. Ježíš Nazaretský a vznik křesťanství a) Úvod V Judsku kolem přelomu letopočtu vzniklo nové náboţenství křesťanství. Dnes, na počátku 21. století je nejrozšířenějším náboţenstvím na světě, hlásí se k němu více neţ 2 miliardy lidí (tedy asi třetina světového obyvatelstva) a je nejpočetnějším náboţenstvím ve všech světadílech kromě Afriky a Asie. Jeho počátky jsou spojeny s ţivotem a veřejným působením Jeţíše Nazaretského (posléze nazývaného také Kristus). O Jeţíšovi pojednává několik historických pramenů, ale všechny vznikly s cílem zachytit především Jeţíšovy názory (jeho učení), nikoli ţivotopis. Proto o Jeţíšově ţivotě nevíme vše a zůstává tu prostor pro úvahy a diskusi. Jeţíši Nazaretskému a počátkům křesťanství se věnuje druhá, mladší část Bible: Nový zákon. Tímto názvem se myslí, ţe po judaistickém Starém zákonu neboli Staré smlouvě mezi Bohem a lidmi (viz IV.B.10.) přináší křesťanství podobnou Novou smlouvu, která na Starou smlouvu navazuje a hlouběji ji rozvíjí. Nový zákon vznikl v 1. století po Kr. Byl napsán řecky, coţ je dokladem vlivu hellénistické kultury. Spisy o Jeţíšovi a jeho učení se nazývají evangelia (řec. euangélion = dobré poselství). Vznikly na základě ústní tradice a existuje jich řada. Ve století po Kr. křesťané vytvořili kánon (závazný soupis) spisů Nového zákona. Nový zákon se skládá ze 27 spisů, roztříděných do 2 částí: 1. Evangelijní část: obsahuje 4 evangelia, která byla shledána nejvěrohodnějšími. Ostatní evangelia se označují jako apokryfy (nepravé spisy) a do Nového zákona nebyla zařazena. Čtyři kanonická evangelia byla sepsána mimo Palestinu, jsou anonymní, ale nazývají se podle předpokládaných (domnělých) autorů. Můţeme je rozdělit takto: a) Synoptická (souhledná) evangelia: jsou si podobná strukturou i obsahem, takţe je lze dobře porovnávat (evangelium Matoušovo, Markovo a Lukášovo); b) Janovo evangelium: je nejmladší, jeho autor byl výrazně ovlivněn nejen judaistickým, ale také řeckým filozofickým myšlením. Chronologické pořadí evangelií je pravděpodobně toto: Mk (vznik v období let 60 75), L (70 80), Mt (80 90), J (kolem r. 100). 2. Apoštolská část: týká se apoštolů (řec. apóstolos = vyslanec), tedy prvních stoupenců i šiřitelů Jeţíšova učení. Obsahuje:

4 a) Knihu Skutky apoštolské, jejímţ autorem je evangelista Lukáš; b) 21 epištol (nabádavých listů), které někteří významní apoštolové (zejména Pavel z Tarsu) posílali křesťanským skupinám, jejichţ vznik předtím sami podnítili (kromě kanonických epištol ovšem existují podobně jako u evangelií také epištoly apokryfní); c) Zjevení Janovo (Apokalypsu): obrazný, jinotajný spis o budoucím konci dějin (tedy o Posledním soudu a o jeho okolnostech). b) Ježíš jako historická postava Na počátku křesťanství stojí Ješua (hebr. Hospodin je spása; počeštěně přes řečtinu a latinu Jeţíš), který se narodil v Judském království velmi pravděpodobně mezi léty 7 a 4 př. Kr. Původně předpokládaný rok Jeţíšova narození byl v 6. století po Kr. určen zpětně jako počátek křesťanského letopočtu, který je pouţíván dodnes. Teprve později se zjistilo, ţe doba Jeţíšova narození byla propočtena chybně: Jeţíš se narodil na sklonku vlády Héróda Velikého, jenţ ovšem zemřel jiţ v r. 4 př. Kr. Evangelia vyprávějí, ţe Jeţíš se narodil v rodině tesaře Josefa a jeho ţeny Marie: byli vzdálenými potomky někdejšího slavného krále Davida (viz IV.B.13.d.). Jako Jeţíšovo rodiště se nejčastěji udává judský Betlém (odkud téţ pocházel David), rodina však trvale ţila v Nazaretu v nejsevernějším izraelském kraji Galilea. Jeţíš se zřejmě vyučil otcovu řemeslu. V jiţní, judské části státu měl o málo staršího vzdáleného bratrance Jana, syna kněze Zachariáše a jeho ţeny Alţběty. Héródés I. ve své závěti pamatoval na ty své syny, kteří přeţili jeho otcovskou péči: třem z nich rozdělil Judské království do správy. Obyvatelé se však opakovaně proti nim bouřili. Toho vyuţil Augustus a v r. 6 po Kr. Římané začlenili území Judského království přímo do své říše jako provincii Iudaea. Pro řízení římské správy na judském území byl ustanoven úřad římského místodrţitele (prefekta) se sídlem v Kaisareii. Jako odveta za římskou anexi vypuklo hned v r. 6 po Kr. povstání Judy Galilejského: bylo však potlačeno a Juda zabit. Jeho přeţivší stoupenci vytvořili tajnou skupinu bojovníků zélótů (řec. horlivců). Jeţíšův příbuzný Jan se sblíţil s esejci. Pak však začal sám působit na veřejnosti. U řeky Jordánu, kam za ním přicházeli jeho posluchači, upozorňoval, ţe Poslední soud je blízko a ţe před jeho začátkem dojde k příchodu Mesiáše, Bohem vyslaného a jiţ ve Starém zákoně očekávaného duchovního vůdce Hospodinova lidu (viz IV.B.16.). Jan vyzýval, aby se lidé ještě včas odhodlali k zásadní změně ţivota ve smyslu Boţího zákona. Ty, kteří uposlechli, Jan křtil v Jordánu: poléval je vodou, aby tak vnějškově znázornil jejich vnitřní přerod. Takto pokřtil i Jeţíše. Shrnutí: Po smrti Héróda I. Velikého Římané anektovali Judsko. O náboţenském vývoji v části ţidovské společnosti v atmosféře následujících politicky neklidných let nás informuje biblický Nový zákon: vypráví o veřejném působení Jana Křitele a Jeţíše Nazaretského, kteří podněcovali veřejnost k zásadní osobní změně ţivota směrem k Bohu. Otázky a úlohy: 1. Zjistěte z dostupných statistických údajů, jaká část českého obyvatelstva se hlásí ke křesťanství. Můţete tuto informaci porovnat se situací v některých jiných státech. 2. Kaţdý ze 4 evangelistů bývá zobrazován (především v chrámech) s určitým atributem (charakteristickým symbolickým znakem). Které atributy to jsou? 3. Co všechno v dnešní běţné češtině můţe znamenat (i v ustálených spojeních) slovo křest? Výběr z odborné literatury: Ursula Struppe Walter Kirschläger: Jak porozumět Bibli. Praha Wolfgang Trilling: Hledání historického Jeţíše. Praha 1993.

5 c) Ježíšovo veřejné působení V letech byl římským místodrţitelem v Judsku Pontius Pilatus, ctiţádostivý úředník bez citu pro míru v jednání s porobeným obyvatelstvem. Provokativně nechal římské vojsko pochodovat Jeruzalémem s obrazy císaře, a peníze z jeruzalémského chrámového pokladu pouţil na stavbu vodovodu. Ţidé si na Piláta stěţovali aţ u císaře Tiberia a ten jim dal částečně za pravdu. Leonardo da Vinci ( ): obraz Křest Kristův. Pod Pilátovým dohledem působili někdejší judští údělní králové Héródovi synové především jako správci náboţenského ţivota. Jeden z nich, Héródés Antipas, však dal popravit Jana Křtitele (podle evangelií byl bezprostředním důvodem fakt, ţe Jan veřejně kritizoval Héróda za to, ţe se oţenil se svou vzdálenou příbuznou Herodiadou, která byla původně provdána za jeho bratra Héróda Boetha, od něhoţ však odešla, protoţe získal po otci jen malé dědictví). Někteří Janovi stoupenci pak posílili skupinu příznivců Jeţíše Nazaretského, který začal vystupovat na veřejnosti krátce předtím. Východištěm své činnosti učinil město Kafarnaum na břehu Genezaretského jezera v Galileji. Shromáţdil kolem sebe skupinu učedníků i pomocníků, jejímţ jádrem bylo 12 mladých muţů, označovaných nejprve prostým pojmem Dvanáct, později téţ výrazem apoštolové. Byli to: bratři Šimon (Jeţíšem nazván aramejsky Kéfas = řec. Pétros, tedy Kámen, Skála) a Ondřej, bratři Jakub a Jan Zebedeovi, Matouš, Filip, Bartoloměj, Tomáš, Jakub Alfeův, Juda Tadeáš, Šimon zvaný Zélótés a Jidáš Iškariotský. Jeţíš dospěl k hlubokému přesvědčení, ţe se sám těší mimořádně blízkému vztahu k Bohu a ţe má za úkol přivést k tomuto vztahu všechny ostatní. Vytvořil soustavu názorů, jeţ se současníkům jevily především jako odváţná reforma judaismu, ale ve skutečnosti zakládaly nový náboţenský systém. Jeţíš převzal z judaismu zásady obsaţené v Desateru (viz IV.B.13.b.) a doplnil je o učení, které v evangeliích najdeme výslovně vyjádřené zejména v Kázání na hoře (a v jeho obdobách). Základním principem Jeţíšova učení je vztah k jedinému, všemohoucímu Bohu jako k Otci všech lidí. Bůh Otec chová k lidem otcovskou lásku, jejímţ stěţejním projevem je odpouštění hříchů (tedy vědomého jednání proti Boţímu řádu světa). Aby však člověk mohl očekávat Boţí otcovskou odpouštějící lásku, musí nejprve sám jednat s druhými lidmi jako s milovanými bratry a sestrami. Vztah člověka k Bohu se tedy uskutečňuje prostřednictvím vztahu k druhým lidem; jde o zásadní přínosnou změnu v celých dějinách náboţenského vývoje (odráţí se tu zvýšený respekt k osobnosti jednotlivce uvnitř pozdně starověké společnosti). Jeţíš tyto názory shrnuje do dnes všeobecně známých výzev: Miluj svého bližního jako sám sebe! Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Milujte své nepřátele. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. (Mk 12,28-34; Mt 5,38-48; L 6,27-36.) Jakmile se v souţití jakékoli skupiny lidí takový způsob myšlení, jednání i chování stane obvyklým, toto společenství se ocitne ve stavu, který Jeţíš pojmenovává jako Boţí království, jeţ představuje cíl dějin. Jeţíš otevřeně prohlašoval, ţe k tomuto cíli mohou nejsnáze směřovat lidé, kteří nejsou zatíţeni hromaděním či udrţováním velkého majetku nebo společenských privilegií (Snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království. Mt 19,24.). Viditelně přijímal mezi své společníky

6 také lidi z okraje společnosti a jeho působení mělo mj. ráz sociálního protestu (proti nespravedlnosti společenských rozdílů). Včasnou a účinnou pomoc bliţnímu nadřazoval okázalému dodrţování bohosluţebných předpisů. Jeţíš přijal a dále prohloubil učení o Posledním soudu. Vedle Boha Otce bude při tomto soudu stát také mesiášský Syn člověka (tímto termínem Jeţíš označoval sám sebe). Podle evangelií bude z Boţího pověření Syn člověka sám soudit, nebo se bude u soudícího Boha Otce za lidi přimlouvat. Měřítkem pro posouzení kaţdého jednotlivce budou samozřejmě jeho předchozí skutky vůči druhým lidem. Obstojí jen ten, kdo jiţ za svého ţivota ţil jako Boţí syn či dcera, tedy v lásce ke svým bliţním. Jeţíš hlásá také vzkříšení mrtvých o Posledním soudu, ale chápe je jako přechod do Boţí blízkosti, nikoli jako návrat do našeho světa. Hlavním výsledkem Posledního soudu bude ovšem skutečnost, ţe v jeho době nastane Boţí království po celém světě a potrvá zde uţ navěky; dějinný vývoj světa bude završen. Jan Zrzavý ( ): obraz Kázání na hoře. Jeţíš zaujal i svými osobními vlastnostmi. Zanícený výklad svého učení spojoval s rozváţným postupem v debatách s odpůrci. Často vyprávěl podobenství: obrazné příběhy z běţného ţivota, jejichţ překvapivé rozuzlení ilustrovalo nové pohledy na vztah člověk Bůh. Jeţíš dokládal sílu svých názorů i nezištným uzdravováním váţně nemocných (evangelia dokonce hovoří o jeho schopnosti křísit mrtvé). Všechny ústřední zásady svého učení vtělil Jeţíš do jediné modlitby, kterou své učedníky naučil: Otče náš. Shrnutí: Jeţíš Nazaretský šířil za pomoci svých učedníků-apoštolů v severopalestinském kraji Galilea své učení, z něhoţ vyrostlo nové náboţenství, křesťanství. Judaistická Stará smlouva byla tedy doplněna Novou smlouvou, zaloţenou na synovském vztahu lidí k Bohu, coţ vyţadovalo láskyplné jednání mezi lidmi a přinášelo naději na Boţí odpuštění hříchů při Posledním soudu i na brzké nastolení dokonalého a věčného Boţího království na zemi. Otázky a úlohy: 1. Která známá umělecká díla zobrazují Jeţíše s dvanácti apoštoly? Zjistěte o nich podrobnosti a představte je spoluţákům. 2. Zjistěte obsah některého z novozákonních podobenství, převyprávějte je a pokuste se odhalit jeho smysl. 3. Kde ve světě kolem nás můţeme najít uplatňování křesťanského přístupu k člověku? Výběr z odborné literatury: Tomáš Halík: Oslovit Zachea. Praha Traugott Holtz: Jeţíš z Nazareta. Praha Milan Machovec: Jeţíš pro moderního člověka. Praha Vittorio Messori: Hypotézy o Jeţíšovi. Praha Petr Pokorný: Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha Výběr z uměleckých zpracování: Malířství: Cyklus 9 deskových maleb Vyšebrodský oltář (kolem 1350). Petr Brandl: obraz Klanění tří králů (1727). Hudba: Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční (1796). Literatura: Lewis Wallace: román Ben Hur (1880; zfilmováno 1959: režie William Wyler, v titulní roli Charlton Heston, rekordních 11 Oscarů).

7 d) Velikonoční týden Jeţíš získal v oblastech, kde působil, řadu stoupenců, ovšem z celojudského (natoţ celořímského) hlediska byla jeho činnost pouze lokální. Jeţíšovi příznivci sice začali Jeţíše povaţovat za Mesiáše, avšak pro něj to znamenalo i riziko. Mnozí judaisté v něm viděli nepravého Spasitele, protoţe svými názory stál mimo tradiční podobu ţidovské víry; Římané mohli spatřovat v jeho označování za ţidovského krále útok na základy své moci nad Judskem; a konečně skutečnost, ţe Jeţíš chápal své úsilí zcela jinak neţ jako všeobecně očekávaný politický zápas, činila nevypočitatelnou i přízeň, kterou mu část ţidovské veřejnosti původně projevovala. Po zhruba tříletém veřejném působení přišel Jeţíš velmi pravděpodobně v r. 30 s apoštoly do Jeruzaléma. Jiţ dříve je vyzval k pokračování v započatém díle a nabádal je k tomu, aby křtili vodou všechny, kdo se předtím rozhodnou pro ţivot směřující k Boţímu království. Za příštího apoštolského vůdce Jeţíš potvrdil Petra. Evangelia líčí Jeţíšův vjezd do Jeruzaléma na oslu a nadšené vítání ze strany stoupenců; odtud pochází křesťanský svátek Květná neděle, jímţ začíná Velikonoční týden, povaţovaný za vrchol křesťanského roku. V Jeruzalémě tehdy právě začínaly oslavy výročního jarního judaistického svátku pesach (viz IV.B.13.b.). Po několika událostech, z nichţ nejznámější se odehrála v Chrámu, odkud Jeţíš vyhnal obchodníky, kteří tam svou ţivností znesvěcovali chrámový prostor, sešli se apoštolové se svým Mistrem naposledy (Poslední večeře o Zeleném čtvrtku). V noci o pár hodin později dali judaističtí velekněţí (zejména Kaifáš) Jeţíše zajmout (se zrádným přispěním apoštola Jidáše). Druhý den (na Velký pátek) byl Jeţíš předveden k soudu před Pontia Pilata (a krátce snad také před Héróda): Pilát odsoudil Jeţíše k smrti ukřiţováním. Motivace rozsudku není dodnes jasná; je moţné, ţe Pilát uplatnil Tiberiův zákon o stíhání za uráţku císaře (viz IV.D.7.b.). Bible: Nový zákon: Evangelium podle Marka (Mk 11,15-18): Přišli do Jeruzaléma. Kdyţ vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů; nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. A učil je: Coţ není psáno:,můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Velekněţí a zákoníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili; báli se ho totiţ, protoţe všechen lid byl nadšen jeho učením. Římané popravili Jeţíše na kříţi vztyčeném na pahorku Golgota vně městských hradeb. Jeden z Jeţíšových tajných stoupenců Josef z Arimatie (člen judaistického poradního sboru sanhedrinu) Jeţíšovo tělo pohřbil. Apoštolové a někteří další Jeţíšovi stoupenci však v následujících dnech zaţívali působivé pocity z opětného setkání s Jeţíšem a dospěli k přesvědčení, ţe Jeţíš, kterého označovali za Syna Boţího, byl Bohem Otcem vzkříšen z mrtvých, aby tak byla zřetelně a nepochybně dokázána Boţí síla zvítězit nad zlem i smrtí. Do této atmosféry přispěli také evangelisté tvrzením, ţe v neděli po Jeţíšově ukřiţování (o Velikonoční neděli po Bílé sobotě) apoštolové nebo někteří jiní Jeţíšovi stoupenci nalezli Jeţíšův hrob prázdný. Ukřižování ze Svaté Barbory (český deskový obraz ). Zvěstí o Jeţíšově zmrtvýchvstání do Boţí blízkosti se rozumělo, ţe stejná budoucnost čeká i jiné lidi. Jeţíš, chápaný jako zároveň člověk i Boţí syn, tedy vykoupil lidstvo z hrozby nevyhnutelného definitivního konce jejich existence podobně, jako bývali otroci vykupováni na svobodu. Odtud Jeţíšovo přízvisko Vykupitel, byť mnohem častější se stalo pojmenování Kristus (řec Christos = Pomazaný, tedy Mesiáš).

8 e) Křesťanství po Ježíšově ukřižování Apoštolové se pokusili pokračovat v Jeţíšově díle. Přitom proţívali vědomí Boţí posilující pomoci, coţ vyjádřili slovy, ţe byli naplněni Duchem svatým. Nový zákon také vypráví, ţe s nimi aţ do své smrti pobývala i Jeţíšova matka Maria. Skupina apoštolů si udrţela symbolický počet 12 členů: za zrádce Jidáše, který po vyinkasování odměny třiceti stříbrných mincí zemřel (patrně sebevraţdou), si vybrali muţe jménem Matěj. Apoštolové šířili Jeţíšovo učení a jeho stoupence křtili. Počet pokřtěných prudce vzrůstal: můţeme je jiţ nazývat křesťany vyznavači nového, křesťanského náboţenství. Docházelo však také ke konfliktům: výmluvný křesťanský řečník Štěpán byl dokonce z rozhodnutí sanhedrinu veřejně za hradbami Jeruzaléma ukamenován k smrti. Štěpán se tak stal prvním křesťanským mučedníkem (zemřel pro svou věrnost křesťanské víře). Apoštol Petr vedl křesťanskou obec v Jeruzalémě a podílel se na dohodě křesťanů přicházejících z judaistického i řeckého prostředí. Byl však uvězněn novým judským králem Héródem Agrippou, a kdyţ se mu podařilo uprchnout, dostal se aţ do Říma, kde řadu let vedl tamější křesťanské společenství. Mezi prvními křesťany také vynikl Ţid (s římským občanstvím) Pavel z maloasijského Tarsu. Původně podporoval pronásledování křesťanů, ale v Jeruzalémě se spřátelil s Petrem a svůj další ţivot naplnil 3 velkými misijními cestami po východním Středomoří, na nichţ účinně hlásal i šířil křesťanství. Zakládal křesťanská společenství a po svém odjezdu s nimi udrţoval kontakt prostřednictvím epištol. 14 pavlovských listů je obsaţeno v Novém zákoně, ale sám Pavel z nich napsal jen polovinu (První list Tesalonickým asi z r. 51 je vůbec nejstarším novozákonním spisem), druhá je patrně dílem jeho ţáků. Pavel výrazně rozšířil a prohloubil Jeţíšovo učení (proto i on bývá nazýván apoštol): mezi jeho hlavní součásti zařadil víru v Jeţíšovo zmrtvýchvstání. Nakonec se také ocitl v Římě. Kdyţ tam však v 60. letech vypuklo velké pronásledování početně rostoucích křesťanů, byli oba, Petr i Pavel, popraveni. Tím skončilo první, počáteční období křesťanských dějin. Předěl v dalším vývoji znamenaly dramatické události v Palestině, jeţ jsou označovány jako Ţidovská válka (66 70). Shrnutí: Římané popravili Jeţíše ukřiţováním, protoţe svým učením o Boţím království narušoval ustálené římské i ţidovské představy o efektivním uspořádání společnosti. Jeţíšovi apoštolové (Petr) i jiní stoupenci (Pavel z Tarsu) ovšem rozšířili Jeţíšovy názory a víru v jeho spasitelské zmrtvýchvstání za hranice Palestiny, dokonce aţ do Říma. Také tam však vypuklo pronásledování křesťanů. Otázky a úlohy: 1. Kde v blízkosti svého bydliště nebo školy najdete umělecká díla vztahující se k Jeţíšovu velikonočnímu příběhu? Představte je spoluţákům. 2. Co všechno můţe znamenat výraz křížová cesta? 3. Najděte a charakterizujte příklady historických či politických osobností, které v průběhu svého ţivota také změnily názory tak razantně jako Pavel z Tarsu. Výběr z odborné literatury: August Franzen: Malé církevní dějiny. Praha Výběr z uměleckých zpracování: Malířství: Leonardo da Vinci: freska Poslední večeře (1498). Sochařství: Michelangelo Buonarroti: sousoší Pieta (asi 1499). Hudba: Georg Friedrich Händel: oratorium Mesiáš (1741). Literatura: Pär Lagerkvist: román Barabáš (1950), Henryk Sienkiewicz: román Quo vadis (1896). Mika Waltari: román v dopisech Jeho království (1959). Divadlo: Andrew Lloyd Webber Tim Rice: rocková opera Jesus Christ Superstar (1969; zfilmováno 1973: režie Norman Jewison, v titulní roli Ted Neeley).

9

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí.

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Cesta do Betléma má v dějinách své místo. Stalo se v oněch

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

OBSAH. Předmluva 17.

OBSAH. Předmluva 17. OBSAH Předmluva 17 1 UVEDENÍ 21 1.1 K dějinám disciplíny 22 1.2 K významu literárního úvodu jako vědeckého podoboru 32 1.3 Předběžné hermeneutické úvahy: Funkce jazyka 33 1.3.1 Jazyk jako organizování

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

ŽIV O T JEŽÍŠE KRISTA FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M. "VYŠEHRAD", SPOL. S R.O. V PRAZE r935. Veškerá práva vyhrazena

ŽIV O T JEŽÍŠE KRISTA FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M. VYŠEHRAD, SPOL. S R.O. V PRAZE r935. Veškerá práva vyhrazena FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M ŽIV O T JEŽÍŠE Veškerá práva vyhrazena KRISTA V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M Aut orisovaný překlad z němčiny opatřil Ant. Stříž S 33 pttvodními fotografiekými snímky autorovými

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Časová dotace ve výuce: hudba, Jesus, Christ, Superstar, Máří, 1-2 hodiny Magdalena Název souboru: Mgr. Štěpánka Steinová UK_STE_8_HV_9R_JESUS_CHRIST

Časová dotace ve výuce: hudba, Jesus, Christ, Superstar, Máří, 1-2 hodiny Magdalena Název souboru: Mgr. Štěpánka Steinová UK_STE_8_HV_9R_JESUS_CHRIST Pořadové číslo projektu Nově a lépe s počítači CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Šablona č.: Sada č.: III/2 6 Datum vytvoření: Datum ověření: 22.10.2012 30.10.2012 Pro ročník: Vzdělávací oblast: IX. Umění a kultura

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

OBSAH. Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY

OBSAH. Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY OBSAH Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY Vzestup a pád novoasyrské říše 37 Úvod 37 Bilance po přelomu tisíciletí 38 Nepřímá

Více

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít Kviz č. 1 Vánoční příběh Vánoční příběh o narození Pána Ježíše jsi určitě slyšel. Vyber správná slova napsaná pod příběhem a podle smyslu větu doplň. Anděl sdělil Marii, že bude mít a dá mu jméno. Marie

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

05.06.2011. Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů. Modlitby letnic - šavuot

05.06.2011. Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů. Modlitby letnic - šavuot Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů 05.06.2011 05/06/2011 Revive Israel Ministries Modlitby letnic - šavuot Ašer Intrater Jsme připraveni na první noc modliteb, která proběhne z úterý na středu

Více

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona Franýois Vouga Teologie Nového zákona KŇAZ5KÝ SBMINÁR sv. Františka Xilverského BANSKÁ BYSTRICA KNIŽNIC A zapísané dňa J prfrastkové číslo: il (ilfj značka:,ti;. I! /tj!i OBSAH PŘEDMLUVA....... I 1. ÚVOD

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University Studijní zprávy za jednotlivé části BROŽURA es 12 S OTÁZKAMI KRÁLovsTVÍ, MOC " ASLAVA PŘEHLED NOVÉHO ZÁKONA lel University . es 12 - KRÁLovS'IV1, MOC A SLÁVA POKYNY Po ukončení studia každé části vyplň

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY. - žák umí interpretovat příběh Davida, dobu - biblický příběh o králi Davidovi a doba

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY. - žák umí interpretovat příběh Davida, dobu - biblický příběh o králi Davidovi a doba VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění symbolické formě řeči POROZUMĚNÍ BIBLICKÝM PŘÍBĚHŮM Žák je

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Mgr. Jan Dušek: KŘESŤANSTVÍ v proměnách dvou tisíciletí

Mgr. Jan Dušek: KŘESŤANSTVÍ v proměnách dvou tisíciletí Mgr. Jan Dušek: KŘESŤANSTVÍ v proměnách dvou tisíciletí Křesťanská víra znamená svěřit se životnímu smyslu, který nese mne i celý svět, přijmout jej za pevný základ, na kterém mohu pevně stát. Můžeme to

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy Státní závěrečná zkouška (bakalářská) Biblická teologie Předpokládá se prostudovaná látka Starého a Nového zákona, schopnost dobře se v Bibli orientovat,

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0204

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0204 Starověká Palestina Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0204 Na pobřeží Středozemního moře na jih od Foinikie se usazoval mořský kmen Pelištejců okolo roku 1200 př. n. l. V této době bylo území pod nadvládou

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 5.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l.

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l. VY_32_INOVACE_D_373 NADVLÁDA MAKEDONIE 338 323 př. n. l. Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 16. 3. 2013 Datum pilotáže: 25. 3: 2013 Metodika: pomocí prezentace přiblížit

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Úvod do studia Bible

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Úvod do studia Bible Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Úvod do studia Bible Převzato z: http://mira.majestat.cz/menu/bible-plan-cteni [cit. 18. 2. 2013] Odpovězte na otázky. Význam Bible

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více

C12. mladší žáci. PoznejBibli / PŘÍBĚH: Bůh posílá svého Syna Ježíše. biblické příběhy pro děti

C12. mladší žáci. PoznejBibli / PŘÍBĚH: Bůh posílá svého Syna Ježíše. biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh posílá svého Syna Ježíše PŘEČTI SI: Lukáš 2,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 1. Jan 4,14

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 2)Období zápasu dvou kulturstaroslověnské a latinské (= 10. a 11.stol.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví

Více

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více