OBSAH EDITORIAL E X A R C H Á T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH EDITORIAL E X A R C H Á T"

Transkript

1 Exarchát 3 OBSAH Slovo otce biskupa 4 Informace a aktuality 5 Duch Svatý nám umožňuje žít jako děti Boží 6 Tichý svědek: patriarcha Josyf Slipyj 7 Kde se Bůh a člověk setkávají... 8 Poslední pomazání 12 Zámojská synoda - část X. 14 Arcibiskup Dominik Duka kardinálem 16 Ptáte se? Odpovídáme... kardinálové 17 Postní almužna Rozdíly mezi katolickou a pravoslavnou církví 20 Českobudějovická farnost na římovských pašijích 23 Liturgický slovník: K 24 Sté výročí narození prvního šéfredaktora Slova 26 E X A R C H Á T Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR, Haštalské nám. 4, Praha 1 tel fax Zodpovědný redaktor: Ladislav Hučko Výkonný redaktor: Tomáš F. Král Jazyková úprava: Richard Vocel EDITORIAL Vážení čtenáři, otevíráme spolu 39. číslo zpravodaje Exarchát, které jsme z části věnovali tématice Ducha Svatého, který vede a sjednocuje Kristovu Církev, daruje jí řád a harmonii, působí ve svátostech, prohlubuje naši společnou i soukromou modlitbu, je dárcem života, obhájcem pravdy a utěšitelem. Každý z nás bychom mohli vydat řadu svědectví o působení Ducha Svatého v konkrétních životních situacích, kdy se zdá, že jsme opuštění, že se něco důležitého nezdařilo, že upadáme čím dál více do pokušení a hříchu a přesto kdesi v temnotě zářil plamínek Ducha Svatého, jeho útěchy, rady, pomoci... Vyprošujme si proto pro náš život, pro naši práci i pro naše křesťanské společenství dary Ducha Svatého: moudrost, rozumnost, vědění, radu, lásku, zbožnost a bázeň. Tomáš F. Král Redakční rada: Viera Folkmanová Milan Hanuš Jan Klobušický Ján Kočerha Tomáš Mrňávek Příspěvky mohou být kráceny. Tisk: FOKUS, s. r. o., Dolákova 24/ 536, Praha 8. Vychází šestkrát do roka. NEPRODEJNÉ. Distribuováno za dobrovolný dar (náklady na jeden výtisk činí cca 20,-) Bankovní spojení: ČSOB /0300 ČS /0800

2 4 Zpravodaj SLOVO OTCE BISKUPA Kolem nás se stále odehrávají nové a nové s k u t e č n o s t i. Život je jeden k o n t i n u á l n í proud změn; a to jak v osobním, tak i společenském životě. Kromě změn ve vlastním životě se prostřednictvím masmédií stáváme i svědky události, které se odehrávají v těch nejvzdálenějších koutech světa. Někdy není lehké vyznat se ve zprávách, protože nepoznáme všechny okolnosti, jak a proč k něčemu došlo, a v důsledku potřeby stručnosti a nejenom proto se z nich nejednou ztrácí právě to nejdůležitější. Jsme nuceni zůstávat na povrchu dění, odkázáni jenom na to, co se k nám zvenku dostane rozličnými kanály. A proto z toho vyvozujeme ne vždycky pravdivé závěry. Jsme však hladoví po stále nových zprávách a nejednou nevnímáme změny a potřeby změn vedle sebe. To, co se stane vedle nás v sousedství nebo i v bezprostřední blízkosti, se nám zdá někdy o mnoho méně reálné, než o čem se dovídáme ze vzdálenosti několika tisíc kilometrů. Svět se zmenšil. Když se na to ale objektivně podíváme, s podivem (a hrůzou) zjistíme, že zatím co se veliké vzdálenosti zkracují a zmenšují, malé neúměrně rostou. Nevíme, co dělá, jak smýšlí, jaké má starosti náš syn nebo dcera, ale víme podrobně, co si myslí, co jí, jak se obléká nějaký sportovec nebo herečka žijící na jiném kontinentu nebo jakým ekologickým problémem čelí lidé na dalekém ostrově v Tichém oceánu. A to by se mělo změnit, protože nás to vede k tomu, že začínáme žít ve virtuálním, tedy neskutečném, světě, který mění nás, ale my ho nijak neovlivňujeme. Zdá se, jako bychom se stali jenom hříčkou různých vnějších okolností, které nedokážeme ovlivnit. Musíme chytit svou existenci, svůj život pevně do rukou a dívat se především vedle sebe, před sebe i za sebe. Vyhýbejme se tomu, abychom se dívali příliš často mimo sebe a své blízké, svou rodinu, sousedy, spolupracovníky, spoluobčany. Je lehké milovat ty, kdo jsou od nás na míle vzdáleni, ale je těžší milovat ty, kteří jsou denně vedle nás. Věnujme se rozhodně tomu, co od nás Bůh vyžaduje v daném okamžiku, především co od nás legitimně očekávají naši blízcí; uvědomme si jasně, kde je naše místo, věnujme se plně těm, již na nás závisí a potřebují nás. Jen pak budeme mít pocit dobře, hodnotně a plně prožívaného života, na kterém spočívá Boží požehnání. Žehná X Ladislav

3 Exarchát 5 INFORMACE A AKTUALITY v U příležitosti svého jmenování kardinálem sloužil dne 25. února 2012 arcibiskup pražský Dominik Duka v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnostní mši za církev v ČR a za papeže Benedikta XVI. Spolu s novým kardinálem koncelebroval také apoštolský nuncius Giuseppe Leanza, biskupové Čech a Moravy a kněží nejen z pražské arcidiecéze. Apoštolský exarchát reprezentovali o. biskup Ladislav a generální vikář Milan Hanuš. v Papež Benedikt XVI. zveřejnil dne 7. března 2012 jména pěti nových členů Kongregace pro východní církve. Stali se jimi kardinál a milánský arcibiskup Angelo Scola, prefekt Kongregace pro biskupy Marc Quellet, pařížský arcibiskup André Vingt-Tois, mnichovský arcibiskup Reinhard Marx a maronitský patriarcha Antiochie Béchar Boutros Raï. Kongregaci vede kardinál Leonardo Sandri, sekretářem je bývalý rektor Papežského východního institutu Cyril Vasiľ. v V katedrále sv. Jana Křtitele v Prešově se dne 10. března 2012 uskutečnila vzpomínka na nedožité sté narozeniny prvního šéfredaktora slovenského řeckokatolického časopisu Slovo o. Ladislava Hučka. Archijerejské svaté liturgie se zúčastnil prešovský metropolita- arcibiskup Ján Babjak, pražský apoštolský exarcha Ladislav Hučko a emeritní biskup Ján Eugen Kočiš. Homilii pronesl arcibiskup Ján Babjak, na závěr liturgie zmínil několik vzpomínek na svého otce jeho syn, biskup Ladislav. v Biskupové Ukrajiny požadují zákon o zákaze potratů. Ve společném prohlášení Konference ukrajinských latinských biskupů a synody řeckokatolických biskupů Ukrajiny ze dne 19. března 2012 se poukazuje na skutečnost, že zákon o potratech platí na Ukrajině ještě z dob Sovětského svazu. Potraty lze bez jakéhokoliv důvodu provádět do 12. týdne těhotenství. v Vatikánská Kongregace pro nauku víry zveřejnila dne 29. března 2012 nótu, ve které upozorňuje na jednání čtyř řeholníků vyloučených z baziliánského řádu a označuje jejich jednání za provokaci ve vztahu k církevní autoritě a poškozující celou katolickou církev. V nótě se uvádí, že všichni čtyři samozvaní biskupové z tohoto společenství jsou exkomunikováni podle Kodexu kanonického práva pro východní církve. Nótu zveřejnilo dne 2. dubna 2012 také tiskové středisko České biskupské konference. v Bývalý prefekt Kongregace pro východní církve a emeritní syrský patriarcha Antiochie, kardinál Ignác Moussa I. Daoud, zemřel dne 6. dubna 2012 v Římě. Narodil se v roce 1930, syrským patriarchou Antiochie se stal v roce 1998, prefektem Kongregace pro východní církve v roce 2000, kardinálem v roce 2001.

4 6 Zpravodaj DUCH SVATÝ NÁM UMOŽŇUJE ŽÍT JAKO DĚTI BOŽÍ Drazí bratři a sestry, Velikonoční tajemství utrpení, smrt, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení Krista vrcholí mocným vylitím Ducha Svatého na apoštoly, shromážděné spolu s Ježíšovou Matkou Marií a dalšími učedníky. Byl to křest, křest Duchem Svatým (srov. Sk 1, 5). Skutky apoštolů podávají zprávu o tom, že ráno na slavnost Letnic bylo večeřadlo naplněno hukotem, jako když se přižene silný vítr, a nad každým z nich se usadil jakoby jazyk z ohně (srov. Sk 2, 2-3). Sv. Řehoř Veliký komentuje: Duch Svatý dnes nečekaně a zvučně sestoupil na učedníky a svou láskou zevnitř proměnil mysl tělesných bytostí. Navenek se ukázaly jazyky jako z ohně, zatímco uvnitř začala planout srdce, poněvadž přijetím Boha ve vidění ohně něžně vzplanula láskou (Hom. in. Evang. XXX, 1). Hlas Boží zbožštil lidský jazyk apoštolů, kteří tak byli uschopněni polyfonicky hlásat jediné Boží Slovo. Dech Ducha Svatého naplňuje vesmír, rodí víru, přitahuje k pravdě, vytváří jednotu mezi národy. Hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý slyšel, jak jsou v jejich jazycích hlásány velké Boží skutky (Sk 2, 6. 11). Bl. Antonio Rosmini vysvětluje, že v den křesťanských Letnic Bůh vyhlásil svůj zákon lásky tím, že jej Duchem Svatým vepsal nikoli do kamenných desek, ale do srdcí apoštolů, a jejich prostřednictvím jej potom sdělil celé Církvi (Turín 1863). Duch Svatý, Pán a Dárce života jak recitujeme v Krédu byl spojen s Otcem skrze Syna a dokončuje Zjevení Nejsvětější Trojice. Pochází od Boha jako dech jeho úst a má moc posvěcovat, odstraňovat rozdělení a rozhánět zmatení způsobené hříchem. On, jenž je netělesný a nehmotný, rozdává Božská dobra, nese živé bytosti, aby jednaly ve shodě s dobrem. Jako srozumitelné Světlo dává smysl modlitbě, umožňuje rozmach evangelizačního poslání, zapaluje srdce toho, kdo naslouchá radostné zvěsti, inspiruje křesťanské umění a liturgickou melodii. Drazí přátelé, Duch Svatý, který v nás vytváří víru ve chvíli našeho křtu, nám umožňuje žít vědomě a souhlasně jako děti Boží podle obrazu jednorozeného Syna. Také moc odpuštění hříchů je darem Ducha Svatého, neboť když se večer o Velikonocích ukázal Ježíš apoštolům, dechl na ně a řekl: Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny (Jan 20, 23). Svěřme Církev Panně Marii, chrámu Ducha Svatého, aby žila stále z Ježíše Krista, jeho Slova, jeho přikázání a nepomíjivým působením Ducha Utěšitele hlásala všem, že Ježíš je Pán (1 Kor 12, 3). Benedikt XVI. před modlitbou Regina caeli ( ), podle RV

5 Exarchát 7 TICHÝ SVĚDEK 120. VÝROČÍ NAROZENÍ PATRIARCHY JOSYFA SLIPÉHO 22. března 2012 vydala Vrchní rada Ukrajiny rezoluci k uctění 120. výročí narození patriarchy Ukrajinské řeckokatolické církve (UHKC), kardinála Josyfa Slipého. K uctění tohoto výročí byla vládou ustavena komise pro přípravu a organizaci oslav kardinálova výročí. V únoru 2012 vyhlásili biskupové UHKC zahájení Roku patriarchy Slipého. Při této příležitosti o něm vydali svědectví, jako o ztělesnění osudů řeckokatolické církve a celého národa ve 20. století: Slipij, podobně jako miliony Ukrajinců, byl odsouzen k mučení v žalářích NKVD/KGB a mučednictví v gulazích. Později, po příslušných dohodách, se stal hlasem těchto lidí mimo Ukrajinu, jejich podporou, která nikdy nepřestávala připomínat mnoho svých krajanů trpících nesvobodou komunistického režimu, uvádí společný list biskupů. Prvním bodem oslav byla prezentace dvousvazkové knihy prof. Volodymyra Serhijčuka (Kyjevská národní univerzita Tarase Ševčenka) nazvané Josyf Slipij v dokumentech tajných sovětských služeb, ve které jsou shromážděny protokoly z výslechů, zprávy, vězeňská hlášení, seznamy konfiskovaného majetku a další dokumenty zachycující pravou tvář bolševického režimu na Ukrajině, který se snažil zničit UHKC. Josyf Slypij se narodil 17. února Po studiích ve Lvově, Innsbrucku, Římě a Paříži se stal profesorem a později i rektorem ( ) lvovského kněžského semináře. V roce 1939 byl vysvěcen na biskupa a 1. listopadu 1944, po smrti metropolity Andreje Šeptického, se stal jeho nástupcem a hlavou UHKC. 11. dubna 1945 byl Slipij na příkaz sovětské vlády zatčen. Celkem tak strávil 18 let ve stalinských pracovních táborech na Sibiři. Díky intervencím papeže Jana XXIII. a amerického prezidenta Johna F. Kennedyho byl propuštěn z vězení. Nesměl však nadále zůstávat na území Sovětského svazu, a proto po zbytek svého života žil v emigraci v Římě. Díky tomu se však stal jednou z inspirujících osobností Druhého vatikánského koncilu ( ). Dalších 21 let spravoval Slipij řeckokatolickou církev na Západě. Zemřel 7. září Jeho ostatky však byly navráceny na rodnou Ukrajinu do Lvova až v roce (upraveno a přeloženo podle

6 8 KDE SE BŮH A ČLOVĚK SETKÁVAJÍ... Zpravodaj DRUHÁ ČÁST ROZHOVORU S O. JANEM KOTASEM Otec Jan Kotas je děkanem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě, současně je správcem farnosti u baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a přednáší liturgiku na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. O svém vztahu ke křesťanskému Východu nám velmi poutavě vyprávěl na vyšehradské faře Při listopadovém slavení svátku sv. Klimenta jste v katedrále pronesl homilii. Pro přítomné bylo zřejmé, že jste biritualista. Jak jste Vy osobně objevil východní křesťanství? Příležitostí k tomu se stalo moje postgraduální studium v Římě. V roce 2002 mě pražský arcibiskup poslal na Univerzitu sv. Anselma, přesněji na Papežský liturgický institut, abych studoval liturgiku a abych se po návratu věnoval tomuto oboru na teologické fakultě a v kněžském semináři. Když jsem studoval v Římě, naši profesoři nás uváděli nejen do poznání naší vlastní západní tradice, ale také do znalosti ostatních liturgických tradic - dnes totiž není možné zabývat se seriózně liturgikou a přitom znát jen vlastní tradici. A křesťanský svět, který sdílí jednu víru v jednoho Pána, je právě v liturgii velmi rozmanitý a bohatý. V Římě funguje pozoruhodná věc: po staletí tam žijí malé i větší komunity křesťanů prakticky z celého světa. Pokud má člověk čas a chuť, může je při jejich bohoslužbách postupně navštěvovat a prožít s nimi jejich liturgii. Naši profesoři nás v tomto směru povzbuzovali. Jako studenti jsme měli určité předpoklady odnést si z těchto návštěv nejen zážitek, ale i skutečné porozumění, znali jsme totiž ze studia historii, reálie a strukturu těchto bohoslužeb. Navštěvoval jsem tedy se zájmem liturgie jednotlivých tradic, a když jsem se jednou ocitl v chrámu sv. Antonína opata, v blízkosti baziliky Santa Maria Maggiore u Papežského východního institutu, potkal jsem slovenské i české studenty - řeckokatolíky. Tehdy mě přizvali ke koncelebraci. Místní duchovní správce, otec Claudio, mě přijal velmi srdečně, stejně i profesoři z Orientale, a aniž jsem to plánoval či očekával, otevřela se mi najednou zcela reálná možnost pravidelně přicházet do papežské koleje Russicum a osvojit si byzantskou liturgii. Byl jsem tím překvapen. A byl jsem

7 Exarchát 9 překvapen také velmi osobně a vnitřně: slavení byzantské liturgie mě tehdy hluboce zasáhlo. Od té doby jsem přicházel na svatou liturgii každou neděli, někdy i častěji, prožil jsem tam i jedny celé Velikonoce. A tak se východní liturgie a katolíci východního slovanského obřadu stali součástí mého duchovního života. Později jsem od Kongregace pro východní církve obdržel dekret, který mě, ač jsem kněz římského obřadu, opravňuje slavit liturgii i podle obřadu byzantského. Když jsem se v roce 2007 vrátil z Říma, považoval jsem za důležité navázat živý kontakt s řeckokatolíky tady v Praze. Dostal jsem se ke kostelu sv. Kosmy a Damiána u pražského Emauzského kláštera a od té doby tam jednou týdně pravidelně sloužím byzantskou liturgii. Otec biskup Ladislav mě také přizval k práci v liturgické komisi exarchátu. Je to má vděčná služba církevnímu společenství, které se se mnou rozdělilo o své liturgické bohatství. Přínosem je i s ohledem na moji práci na teologické fakultě, protože díky teoretické znalosti i praktické zkušenosti se světem byzantské liturgie mohu studentům ukazovat na některé důležité souvislosti, které rozšiřují jejich poznání. Osobně věřím, že tu tiše stojím u jednoho z Božích zásahů ve svém životě. Nic jsem sám nehledal ani neplánoval, ale Pán mi v určité chvíli sám otevřel dveře k další části své vinice, k novému poznání, zkušenosti a službě. Netroufám si ani říci, že už vím, co tím krokem zamýšlel, mám jen jakousi pokojnou jistotu, že to má smysl a že Pán ví, proč mě na ten práh přivedl. Nedávno jsem se znovu vrátil ke vzpomínkám na své první setkání s Východem a k myšlenkám o moudrém Božím vedení - to když moji rodiče přišli na svatou liturgii, kterou jsme sloužili při jedné slavnostní příležitosti, a maminka, která nikdy předtím na byzantské liturgii nebyla, mi potom s velikým dojetím říkala, že měla pocit, že se ocitla doma. Myslím, že se Hospodin dotkl něčeho v hloubi mé duše i mých blízkých. Mám z toho radost a křesťanský Východ jsem si zamiloval. Proto jsem od počátku považoval a dodnes považuji za svou odpovědnost před Pánem tento dar rozvíjet a nenechat ho ladem. Tím, že se člověku naskytne možnost srovnání více obřadů, může si více uvědomit ten svůj a nepovažovat jej za úplnou samozřejmost, protože o něm víc přemýšlí Máte úplnou pravdu, i já jsem hluboce přesvědčen, že studium tradic přináší mimo jiné možnost pochopit leccos podstatného ve své vlastní, domácí tradici. Takže díky studiu křesťanského Východu jsem mnohem lépe porozuměl některým prvkům západní liturgie. A naopak, pro

8 10 Zpravodaj některé otázky týkající se studia byzantské liturgie nacházíme podněty v západní tradici. Na tom je vidět, jak je křesťanský svět organicky propojen, jak různé liturgické tradice mají mnoho společného a setkávají se na mnoha místech. Když jste se s východní liturgií a jejím systémem seznamoval, nebyla pro Vás těžko srozumitelná? Východní liturgie (ve srovnání se západní) zahrnuje více proměnlivých částí, na někoho mohou působit jako bohatství rozmanitosti, na jiného na první pohled nesystematicky či nepřehledně Byl jsem ve výhodě, protože jsem opravdu ty věci studoval. Neznal jsem je sice dokonale v každodenních jednotlivostech, ale když jsem přišel na liturgii, docela dobře jsem se v ní orientoval. Byla pro mě bohatstvím, nikoliv nepřehledným zmatkem. Systematická znalost je pak nezbytná v pedagogické praxi, protože na jejím základě může člověk pomoci ostatním orientovat se v tom, odkud a kam liturgie vede, jaké věci s čím souvisejí a proč mají zrovna tuto podobou. Domnívám se, že velikým neštěstím schizmatu mezi Východem a Západem - kromě toho, že byla porušena jednota církve a že přišly neshody v některých dogmatických otázkách - je historický fakt, že dva velké okruhy křesťanství spolu dlouhou dobu nekomunikovaly s důvěrou a otevřeností. Každá z těchto větví křesťanství zůstala tak trochu vydána napospas své vlastní kulturní jednostrannosti. Část křesťanů na Východě dokonce ztratila i pouto s Petrovým stolcem. Část ho věrně zachovala, ale byla na Západě částečně přijímána jako nedospělý mladší bratr v daleké cizině. Katolická církev na Západě si uchovala oddanost Petrovu nástupci i neporušený poklad víry, zapomněla však dýchat oběma plícemi, jak naléhavě připomínali kardinál Špidlík či blahoslavený papež Jan Pavel II. Přitom se potřebujeme navzájem, máme-li být duchovně zdraví a všestranně se rozvíjet k plnosti Kristově. Poslední papežové, Jan Pavel II. i Benedikt XVI., například velmi zdůrazňují hodnotu svědectví východních křesťanů v západním světě a v západní církvi. Východní liturgie bývá pro nás západní křesťany objevem mimo jiné proto, že v rozhovoru s Bohem nechává prostor i jiným vrstvám lidství, než které jsme do něho většinou zvyklí zapojovat. Najednou nám totiž s naléhavostí dochází, jak nedostatečný koncept člověka máme ve svých běžných představách (teď nemluvím o teologii, ale o každodenní praxi) a k jaké spirituální chudokrevnosti nás někdy vede. Proto může být západní křesťan tolik fascinován východní liturgií, i když jí třeba moc nerozumí. Najednou má pocit, že do rozhovoru s Bohem konečně může

9 Exarchát 11 vstoupit celý. Také východní křesťan při pohledu na západní liturgii může s překvapením a radostí zjišťovat něco podobného, jen takříkajíc z protějšího břehu. Po staletí jsme se měli navzájem doplňovat i korigovat. Máme si být darem. Naše blízkost v rozmanitosti tradic může vést k tomu, že lidství, které jsme dostali od Boha jako dar a výzvu, budeme rozvíjet ke Kristově plnosti, která zahrnuje bezpochyby srdce i rozum, duši i tělo, Východ i Západ, chcete-li. Jste také děkanem kapituly v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Jaký význam má dnes kapitula jako instituce? A jakou roli hraje skutečnost, že jedním z kanovníků kapituly Všech svatých je také východní katolický kněz, generální vikář exarchátu Milan Hanuš? Pro existenci naší kapituly nalezneme dva důvody. Kostel Všech svatých byl už od doby Jana Lucemburského a Karla IV. propojen s katedrální školou a posléze s pražskou univerzitou. Sbor kněží, který působil u tohoto kostela, tvořili mistři pražské univerzity, dnes bychom řekli učitelé a vědci působící na univerzitě. Je zajímavé, že ještě na začátku 20. století se z našich řad rekrutovalo několik rektorů Karlovy univerzity a několik významných, dodnes uznávaných badatelů. To, co se dnes od kapituly čeká, je společenství modlitby a práce kněží-teologů, kteří budou rozvíjet kontakt mezi církví a akademickou obcí. Kontakt mezi vírou a vědou je nesmírně důležitá věc. Druhým vážným důvodem pro plnohodnotné fungování kapituly je hrob sv. Prokopa. Do našeho kostela byl Prokopův hrob ze Sázavy přenesen roku Došlo k tomu jednak proto, že Sázavský klášter byl tehdy velmi zchátralý, druhým důvodem však byla samotná úcta ke sv. Prokopovi, která měla být završena přenesením jeho hrobu do centra českého království k ostatním českým zemským patronům. V roce 1987 byl proveden antropologický průzkum hrobu. Dr. Vlček sice konstatoval, že ze Sázavy byly v 16. století omylem přineseny i kosti dalších neznámých osob, že ale část ostatků, přesně část lebeční kosti, skutečně patří sv. Prokopovi. Biskup Jan Lebeda byl tehdy přítomen při otevření, průzkumu i opětovném zapečetění hrobu a úředně potvrdil autentičnost hrobu. Před několika lety se na Sázavu vrátil jeden malý ostatek sv. Prokopa, Prokopův hrob jako takový však zůstává na Pražském hradě. Kapitula je tedy vlastně správcem hrobu sv. Prokopa, a tak se staráme o kostel Všech svatých také jako o poutní místo. Myslím, že právě tento důvod vedl pana arcibiskupa Dominika Duku k tomu, aby pozval jednoho z řeckokatolických kněží k členství v našem kolegiu. Sv. Prokop spojuje křesťanský Východ i Západ a je svědkem ještě nerozdělené

10 12 Zpravodaj církve. Je svědkem slovanské liturgie v naší zemi i základů mnišského života u nás. Proto je dobře, že katolíci západního i východního obřadu mají zde své kněze a mohou s důvěrou přicházet na toto poutní místo jako domů. Máme velikou radost, že o. Milan je členem našeho kolegia a na zasedání kapituly jsme rozhodli, že péče o poutníky přicházející do kostela Všech svatých bude právě jeho službou. Viera Folkmanová POSLEDNÍ POMAZÁNÍ Když na něco důležitého zapomeneme, komentujeme to někdy rčením: Zapomněl jsem na to jako na smrt. No alespoň člověk, který se účastní svaté liturgie Jana Zlatoústého, ani nemůže na samotnou smrt pořádně zapomenout, když se při svaté liturgii pokaždé modlí za to, aby ukončení jeho života bylo křesťanské, bez bolesti, bez zahanbení a v pokoji. Dokonce jde ještě dál a v té samé přímluvě prosí i o dobrou odpověď na strašném Kristově soudu, na který se zapomíná snad ještě víc. Zapomínáme i proto, že smrt či umírání vnímáme jako něco negativního, na co nechceme myslet, ale čemu se nejspíš nevyhneme, byť bychom si Kristova slova: Amen, pravím vám: Někteří z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí Syna člověka, jak přichází se svým královstvím. (Mt 16, 28; srov. též Mk 9, 1), vysvětlovali jakkoliv. K naplnění těchto Spasitelových slov můžeme asi nejlépe napomoci častou modlitbou: Otče náš, přijď království Tvé, O to, aby ukončení života mnoha pacientů v různých zdravotnických zařízeních bylo takové, o jaké prosíme, se kromě lékařů a zdravotníků starají i nemocniční duchovní. Především je nutné, aby bylo křesťanské, s jasným zřetelem na to dát dobrou odpověď na posledním Kristově soudu. Bez ohledu na to, jaký život člověk žil, žádá onen člověk či

11 Exarchát 13 jeho příbuzní nebo personál, aby do nemocnice přijel katolický kněz kvůli pomazání nemocných, kterému se i právě proto lidově říká poslední pomazání. A nezřídka je udělováno i na poslední chvíli. Už mnohokrát se stalo a bude se tak dít i dál, že se v nemocnicích budou lidé nejen uzdravovat, ale i umírat, a možná je napadne, že by bylo vhodné dát si to s Pánem Bohem nějak do pořádku. A synonymem pro to je asi zavolat si kněze, stejně jak to udělala ve své těžké hodině pacientka na lůžku jedné pražské nemocnice. Zmíněná nemocnice sice zaměstnává pět duchovních, ale žádného katolického kněze, a v takových případech se volá některý z těch, již jsou pověřeni svým biskupem k duchovní službě v nemocnicích nebo jednoduše kněze z nejbližší farnosti, nemá-li zrovna jiné povinnosti. A někdy je napilno. Když jsem toho odpoledne vešel do nemocničního pokoje, paní, která chtěla přijmout svátosti nemocných, s námahou řekla: Vyzpovídat. To bylo její poslední slovo v životě. Dále komunikovala už jenom gesty. Mezitím co jsem jí uděloval svátosti, zvonil na nemocničním stolku její telefon. Zeptal jsem se jí, mám-li ten hovor přijmout. Přikývla. Volal její syn, který se až takto dozvěděl, že se mamince přitížilo, že nemůže ani telefonovat a on právě mluví s knězem, kterého si nechala zavolat. Poprosil mě, abych na něj počkal, že přijde během půl hodiny. Řekl jsem to i zdravotní sestře, která pacienty pravidelně kontrolovala. Odpověděla jen, že už to asi nestihne. Po vysloužení svátosti jsem zůstal u lůžka. Vzal jsem paní za ruku a začal se modlit růženec. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Při druhém desátku vydechla naposled. Je povzbudivé, že se v nemocnicích opět začíná pohlížet na člověka jako na bytost, která má nejen tělo, ale i duši; neplatí však, že jakákoliv spirituální péče je tou správnou duchovní pomocí. Pouze budeme-li pohlížet na smrt, i když na ni někdy úplně zapomeneme, ve světle Kristova vzkříšení, můžeme poskytnout účinnou pomoc i na místech, kde mnozí vidí zánik. Christos voskrese! Voistinu voskrese! o. JánKO

12 14 ZÁMOJSKÁ SYNODA - ČÁST X. Zpravodaj VI. POMAZANIE CHORÝCH Najvýznamnejším miestnym koncilom pre katolíkov grécko-slovanského obradu bola provinciálna rusínska synoda, ktorá sa konala v meste Zámošč roku Chystáme sa vám postupne predložiť jej najdôležitejšie ustanovenia, ktoré vyberáme zo slovenského prekladu originálneho textu Synodus provincialis Ruthenorum habita in civitate Zamoscić anno 1720, Romae: Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Jeho autorom je Ing. Martin Slaninka a bol vydaný ako účelová nepredajná publikácia biskupským úradom v Prešove. Sväté pomazanie chorých, spomínané pre veriacich u Marka, odporúčané a vyhlásené apoštolom Jakubom, Pánovým bratom, je sviatosťou Novej zmluvy, ktorú ustanovil náš najmilostivejší Vykupiteľ, aby nás táto sviatosť posilnila mocnou ochranou v čase, keď nás svojou ľstivosťou náš protivník prudšie napadol a strácame životnú silu. Jej matériou je olej, ktorého dobrotivú moc, pridelenú kňazom vo východnej cirkvi už od mnohých storočí, táto synoda ocenila, že jej nijako netreba brániť. Avšak disciplína tejto cirkvi predpisovala, aby sa každý zostatok svätého oleja po pomazaní chorého spálil; nemá sa teda používať pre iné účely ani poslúžiť pre druhého chorého. Farári nech dbajú o to, aby im táto matéria na udelenie sviatosti, tj. olivový olej, nikdy nechýbala. Ak sa v tom ukážu nedbanliví, majú byť prísne potrestaní biskupom. Posvätná synoda však usúdila, že je povolené tým istým olejom pomazať viacerých, ak naraz ochoreli na tom istom mieste, teda aj počas zhubného moru. Preto by mal každý kňaz mať striebornú alebo cínovú nádobku na olej; tá je určená len na použitie, v ktorej ho môžu slušne požehnať a uchovávať len pre také prípady. Čo sa týka formuly, nech sa používa všade, ako sa používala vo východnej cirkvi doteraz. Je vyjadrená týmito slovami: Svätý Otče, nebeský lekár duší a tiel, ktorý si poslal svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, aby uzdravoval všetky neduhy a aby nás oslobodil od smrti, uzdrav týmto pomazaním svojho služobníka od každej choroby tela i duše, ktorá ho drží, a oživ ho milosťou svojho Krista, modlitbami Najsvätejšej našej Bohorodičky, vždy Panny a príhovormi všetkých tvojich svätých. Veď ty si prameňom všetkých uzdravení, náš Boh a tebe vzdávame slávu s jednorodeným tvojím Synom a s jednopodstatným Svätým Duchom teraz i vždy i na veky vekov. Amen. Táto formula, ktorú sa kňazi modlia podľa rady blaženého Jakuba pri pomazaní chorého v mene Pána, nech sa spája s pomazaním jednotlivých častí, aby sa látka tejto sviatosti spojila so slovami, ktoré nech sa vyslovujú tým spôsobom, aby ich vyslovenie nezačalo a nekončilo pred

13 Exarchát 15 skutočným pomazaním a po ňom. Pomazanie sa robí na oči, uši, nozdry, ústa a ruky, tj. pomazanie piatich zmyslov ľudského tela, potom na hruď, z ktorej vychádzajú nerozumné myšlienky a nakoniec na nohy, ktoré nás viedli na ceste ku hriechu; tak ako to bolo doteraz zachovávané. Hoci sa v gréckej cirkvi prijalo, ako kedysi aj v latinskej, aby sa zavolalo sedem kňazov, a ak nie sú poruke, tak aspoň troch, aby udelili túto sviatosť. Všetci použijú aj olej a vyslovia slová. Nech však pastieri duší vedia, že pozývať obvykle viacerých kňazov znamená jednak úctu k tejto sviatosti, jednak viac milostí, čo je azda osožné, jednak modlitby viacerých kňazov pridávajú na účinnosti sviatosti (teda kumulácia intencií zvyšuje efekt akejkoľvek sviatosti; pozn. sadzača). Z toho dôvodu posvätná synoda usudzuje, že treba ustanoviť toto: ak sa nemôžu primerane pozvať siedmi alebo traja kňazi, nech jeden, ktorý je za tú osobu zodpovedný pred celou Cirkvou a ktorého cnosťou sa táto sviatosť vykonáva, nech pomôže a udelí chorému sviatosť. Okrem toho, keďže obrady posledného pomazania sú v gréckej cirkvi veľmi dlhé, najmä ak sú pozvaní viacerí kňazi a každý vykonáva obrad, treba uvážiť, že obrady svätého pomazania boli stanovené kvôli sviatosti, a nie sviatosť kvôli obradom (azda to otcovia synody hovoria tým, ktorý nie pravoverne zmýšľajú o tom, čo je pravoslávne, akoby obrad sám mal byť pravou vierou; pozn. sadzača). Čo sa týka veriacich, vystavených nebezpečenstvu smrti, aby neboli pozbavení spasiteľnej sviatosti pre nedostatok času, synoda ustanovila, že sviatosť udelí aspoň jeden kňaz, a preto prikazuje pripraviť nový obrad, v ktorom sa vynechajú dlhšie modlitby, evanjeliá a epištoly. Použijú sa však pri pomazaní veriacich, o ktorých sa vie, že sa ešte neblíži ich koniec. Kňazi nech neudeľujú túto sviatosť vopred zdravým alebo tým, čo neochoreli nebezpečnou chorobou. A chorí nech vedia, že ak po prijatí posledného pomazania vyzdravejú, alebo sa zdá, že sa uzdravili, a keď potom znovu, aj opakovane, upadnú do toho istého nebezpečenstva života, vždy sa môžu tešiť z pomoci tejto sviatosti. Keďže satan striehne na pätu Božích synov, mnohých jednoduchých ľudí, ale často aj múdrejších, odstraší od sviatosti posledného pomazania falošným nahováraním, že pomazanie uskorí príchod smrti. Preto má starostlivý farár napomenúť každého chorého a poučiť ho, že táto sviatosť bola ustanovená Pánom pre dušu nielen kvôli uľahčeniu od strachu zo smrti, ale aj kvôli uzdraveniu chorého tela, ktoré nastáva, ak je duša uvoľnená pre spásu. Naznačuje to horeuvedená formula gréckej cirkvi. (pokračování)

14 16 Zpravodaj ARCIBISKUP DOMINIK DUKA KARDINÁLEM Pražský římskokatolický arcibiskup Dominik Duka byl papežem Benediktem XVI. dne 6. ledna 2012 jmenován kardinálem. Do kardinálského sboru byl uveden 18. února v bazilice sv. Petra v Římě. Nový kardinál je již 11. kardinálem na pražském biskupském stolci a 24. kardinálem z českých a moravských diecézí. Redaktorka české sekce Radia Vaticana Johana Bronková připravila rozhovor s panem kardinálem u příležitosti jeho uvedení do kardinálského sboru. Z tohoto rozhovoru jsme vybrali první dvě otázky, které se týkají bezprostředních dojmů po samotném obřadu. Pane kardinále, jak jste prožil slavnostní chvíle konzistoře? Musím říci, že jsem dosud nemohl vydechnout, abych trochu reflektoval celou tuto událost. Je to bezesporu mimořádná událost, popravdě řečeno také radostná; na druhé straně jde také o událost, kdy se člověk pohybuje zcela poprvé jako neznalý situace a jako nováček, takže musím být trochu ve střehu, abych některé úkony nepopletl a byl všude včas. Myslím, že se budu vracet z Říma do Prahy s vědomím, že odpovědnost, která vyplývá z tohoto jmenování, mne zase o krůček více zavazuje. Jak se tímto jmenováním rozšíří Vaše povinnosti arcibiskupa-metropolity? Musím se přiznat, že jsem dosud neměl čas nahlédnout do Kodexu kanonického práva, ale do jisté míry je kardinálské jmenování pro úřad metropolity či arcibiskupa spíše hodnost. Další úkoly se vážou k Římu proto jsme také dnes odpoledne navštívili baziliku sv. Marcelina a Petra. Přitom jsme také zjistili, že jsme uvedli špatná data, neboť jsou zde zasvěceny dvě baziliky těmto světcům. Již ale bylo vše napraveno měli jsme možnost si kostel prohlédnout. Je to starobylá bazilika, která se váže k úřadu kardinálů. Pro mne bylo milým překvapením, že byla přidělena také pařížskému kardinálovi Jean-Marie Lustigerovi, kterého jsem mohl považovat za svého přítele, tudíž je to pro mne radostný moment. Johana Bronková (převzato z zkráceno)

15 Exarchát 17 PTÁTE SE? ODPOVÍDÁME... CO ZNAMENÁ BÝT KARDINÁLEM? Pojem kardinál vychází z latinského slova cardo cardinis neboli pant-stěžej. Pojem má tak v přeneseném slova smyslu odkazovat na důležitou funkci kardinálů: být muži, kteří napomáhají dobrému chodu správy církve. Původně byl jako kardinál chápán hlavní římský farní kněz, až později byl tento titul udílen i dalším 25 kněžím spravujícím jednotlivé římské farnosti a potom i biskupům diecézí, jejichž území obklopovala město Řím. Dnes je tento titul udělován biskupům nebo výjimečně i kněžím, kteří tvoří poradní sbor papeže. Ti z nich, kteří jsou mladší osmdesáti let, mají povinnost volit v konkláve papeže. Sbor kardinálů tvoří tzv. kuriální a extrakuriální kardinálové. Kuriální kardinálové spravují jménem papeže tzv. římská dikasteria, která fungují jako jakási ministerstva Katolické církve, jež zastupují jednotlivé okruhy péče Církve (pro nauku víry, pro východní církve, pro liturgii, pro biskupy, kněze, zasvěcené osoby i laiky, pro misie atd.). Extrakuriální kardinálové na rozdíl od kardinálů v předchozí skupině nemají povinnost sídlit v Římě, ale jsou Svatému otci k dispozici pomocí i radou v konkrétních problémech správy církve. V čele kardinálského sboru stojí děkan a viceděkan, kteří jsou voleni z kardinálů-biskupů šesti římských diecézí (Ostie, Porto a Santa Rufina, Albano, Sabina, Tusculum-Frascati a Praeneste-Palestrina). V současné době je děkanem kolegia Angelo Sodano (bývalý státní sekretář státu Vatikán). Kardinálové jsou do kardinálského sboru jmenováni (kreováni) papežem. Při ceremonii kreování uděluje Svatý otec nově jmenovanému kardinálský biret (čtyřhranou pokrývku hlavy) a kardinálský prsten, který naznačuje, že kardinál je vlastně jakýmsi vyslancem či zástupcem Svatého otce. Od této chvíle kardinálové oblékají jasně červená (purpurová) roucha-kleriky. Papež rovněž stanovuje počet osob kolegia. Od 12. století až do dnešního dne vzrostl počet kardinálů z původních 30 na současných 213 (k roku 2012), z nichž 125 má právo volit papeže. V kardinálském kolegiu nejsou však jen římskokatoličtí biskupové, ale i východní. Automaticky jsou jako členové kolegia kardinálů chápáni východní katoličtí patriarchové (arménský, chaldejský, maronitský,

16 18 Zpravodaj melchitský a syrský katolický patriarcha). V současnosti jsou do kolegia zařazeni také řeckokatoličtí biskupové: Ljubomyr Huzar, emeritní vrchní arcibiskup Ukrajinské řeckokatolické církve, a Lucian Muresan, vrchní arcibiskup Fagarasa a Alba Iulia z Rumunska. V minulosti patřili mezi kardinály také další řeckokatoličtí biskupové, např. Josyf Slipij nebo Miroslav Lubačevský z Ukrajinské řeckokatolické církve. Tomáš F. Král POSTNÍ ALMUŽNA 2012 Během postní doby mají věřící v ČR opět možnost návratu ke starobylé postní tradici almužně. Takto získaná finanční částka pak pomůže lidem v nouzi na daném místě. Pastorační akce s názvem Postní almužna byla zahájena o 1. neděli postní a potrvá do konce postu. Podstatou akce je, že člověk vloží do malé papírové schránky obnos Mons. Jan Graubner přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Lidé tak budou moci to, co si odřekli během postu, věnovat v podobě peněžité postní almužny na pomoc potřebným. Tyto dary církev použije prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině. Ke konci postní doby věřící odevzdají svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela. Sběr postních schránek od věřících se uskuteční podle pokynů místního duchovního správce. Tato cesta duchovního prožitku je zvláště vhodným nástrojem pro rodiny při prožívání postní doby s dětmi. Je mnoho cest, jak se uskromnit ve svých potřebách a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě. Je v tom skrytý

17 Exarchát 19 hluboký sociální rozměr křesťanské víry, uzavírá olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. O. Mgr. Adrián Kostilník poskytl jeden příklad z letošní praxe: Když jsme se ve farnosti před rokem seznamovali s novou akcí Postní almužna, jevila se nám tato myšlenka jako dobrá věc. Podařilo se nám rozdat skoro všechny kasičky, ale velkým překvapením bylo, když se nám jich vrátila jen asi třetina. Pak jsem s farníky rozebíral, proč se nezapojili, i když myšlenku postní almužny pochopili že nejde ani tak o peníze, ale spíše o to zříci se něčeho pro lásku k bližním a potřebným. Přesto jim trošku vadila anonymita jejich darů. Lépe by bylo, aby dar byl předem určen konkrétní myšlenkou. Letos, před postní dobou, mi přišel od kněze Pavla K., spolužáka ze studií v Olomouci, kterému vyhořela fara: Po vyhasnutí kotle jsem na dva dny odjel z fary. Po návratu jsem zjistil, že mi hoří na chodbě v patře. Několik dnů byl ničen ohněm trám zazděný v komíně, než se prohořel stropem do kuchyně; tam mi začaly hořet potraviny, stůl a židle a dveře do chodby. Na chodbě shořely bundy, boty, nářadí a nějaká elektronika. Černý kouř pronikl přes zavřené dveře do mého pokoje, kde naměřili hasiči infrakamerou 80 stupňů. Byly znehodnoceny mé osobní věci v kuchyni, na chodbě a v koupelně za 30 tis. a oblečení, matrace, obleky za dalších 15 tis...., ty asi nebudu moct nosit na veřejnosti. Nepočítám knížky, které budou použitelné s kolíkem na nose. Tak předem dík za každou pomoc i formou modlitby. Hned se mi nabídla myšlenka, zda by letošní postní almužna nemohla být věnována jemu. Když jsem to ohlásil první postní neděli, mělo to velký ohlas, a kasičky se do jedné rozebraly. Ještě jich bylo málo, a proto jsme doobjednali další kusy. Věřím, že se nám velká část těchto postních kasiček vrátí a bude možné touto formou pomoci člověku v nouzi. Ale především ať je postní almužna výrazem našeho odhodlání měnit sama sebe tím, že pomáháme druhým. Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. Natalia Slyvotska

18 20 Zpravodaj ROZDÍLY MEZI KATOLICKOU A PRAVOSLAVNOU CÍRKVÍ Platnost svátostí Pravoslavná námitka: V římskokatolické koncepci se předpokládá, že svátosti jsou udělovány (ne vysluhovány) kněžími, a to dovoleně, nebo nedovoleně, ale platným způsobem; pravoslavní však tvrdí, že svátosti jsou slouženy (tedy vysluhovány) klérem, a v důsledku toho otázka platnosti ztrácí mimo kontext služby v plnosti apoštolské církve smysl (pozn. překl.: čili když se konají mimo dané církve, v tomto případě pravoslavné, jsou neplatné za jakýchkoli podmínek). Tyto odlišné koncepce vedly k nedorozuměním a k často neoprávněným obviňováním pravoslavné církve v otázce přijímání konvertitů. Kdysi byla vydána oficiální a legitimní instrukce, popsaná v příručkách kléru, že se konvertiti mají přijímat prostřednictvím zříkání se herezí a vyznání víry, ale bez opakování obřadu křtu a myropomazání, pokud byly formálně správně uděleny v nepravoslavných církvích. Touto praxí se řídila především Ruská pravoslavná církev, a to ne bez vlivu latinské teologie, jejímž hlavním cílem bylo umožnit a ulehčit návrat uniatů (řeckokatolíků) k pravoslaví. V současných okolnostech se tento způsob ekonomie (jehož cílem je milosrdně přijímat obrácené) může velmi lehko zaměnit s praktickým uznáním svátostí a tajemství, jež jsou udělovány mimo pravoslavnou církev. Milost svátostných aktů udělených mimo církev (pravoslavnou) nemůže být nikdy jako taková uznána. (je také pravdou, že v každém případě pravoslavní nesmí přistupovat ke svátostem nepravoslavných církví). Pravoslavní neuvažují o případné přítomnosti milosti mimo hranice viditelné církve: jediná milost, která může být rozhodně a oficiálně uznána jako přítomná a aktivní v životě nepravoslavných (a také nekřesťanů), je ta, která je vede k plnosti církve (myslí se pravoslavné). Katolická odpověď: Tento postoj, který však, jak se zdá, nesdílí celá pravoslavní církev, alespoň ne oficiálně - žel, už dopředu vylučuje jakýkoli plodný dialog. Říká: Buď se k nám připojíte, nebo nemáme s vámi o čem jednat, avšak protiřečí tomu celá biblická tradice. Už

19 Exarchát 21 ve Starém zákoně (Lv 11, 10-30) je uvedeno: dva muže, kteří nebyli s Mojžíšem, když ustanovil sedmdesát mužů z izraelských starců, a prorokovali, Mojžíš za to neodsoudil; ale odsoudil ty, kteří kvůli tomu žárlili. Něco podobného se opakovalo i v Novém zákoně. Když Ježíšovi Jan řekl, že bránili někomu, kdo vyháněl zlé duchy v jeho jménu, Ježíš odpověděl: Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi (Mk 9, 38-40). Katolická církev na tomto základě uznává i platnost svátosti křtu uděleného kdekoli a kýmkoli. Tuto svátost ustanovil Kristus, a ne Církev. Církev na ni jenom dohlíží a připravuje ji, případně schvaluje. V pravoslavné církvi se to děje právě opačně, než jak se tvrdí v tomto textu. Pro ni je důležitá osoba, která uděluje křest, a ne Kristus, který křest přikázal. Vzájemné uznání křtu se toleruje mezi katolickou církví a mnohými protestantskými církvemi. S pravoslavnou církví nic takového neexistuje, i když katolická církev uznává pravoslavný křest. Je zřejmé, že buď je něco platné, nebo není. Nemůžeme tvrdit, že něco je někde platné, a jinde není. Platnost svátosti, kterou kněz jenom vysluhuje, ale nevykonává ji, nemůže záviset na naší libovůli nebo momentální potřebě. Dále není pravdou, co se tvrdí na začátku, že v katolické koncepci svátosti koná (dělá, uděluje) kněz. To protiřečí učení Katolické církve. Papež Pavel VI. například prohlásil: Každá mše svatá, třebaže sloužena knězem i soukromě, není činností soukromou, ale činností Krista a církve (Pavel VI., Mysterium Fidei, , 4). Pokud si budeme hrát se slovíčky, ale unikne nám obsah, jen stěží dosáhneme nějaký pozitivní výsledek. Papežské tituly Pravoslavná námitka: Z toho, jak pravoslaví odmítlo definici Prvního vatikánského koncilu o papežském prvenství, je možné pochopit, nakolik není ochotno přijmout jakoukoli definici, která by chtěla poukazovat na římského papeže jako na nejvyšší hlavu Církve. Termín pontifex (je převzat z pohanství a už Tertulián se k němu stavěl ironicky) se jeví jako nepřirozený, zatím co výraz Kristův vikář (termín používaný původně karlovskými vladaři a následně přivlastněn papeži) je absolutně nepřípustný (protože vyvolává dojem nepřítomnosti Kristovy autority v Církvi a je to skutečně urážka Krista, když si ji porovnáme s jeho výrokem, že bude v Církvi stále přítomný). Katolická odpověď: Termín zástupce (vikář) Krista na zemi, apli-

20 22 Zpravodaj kovaný na postavu papeže, nemůže být v žádném případě nevhodný, právě naopak. Když v evangeliu čteme, že Ježíš říká Petrovi: Tobě dám klíče od nebeského království, tak se míní, že on ji má spravovat, dokud opět nepřijde. Ježíš říká, že zůstává s námi až do konce světa, ale v jiném smyslu než že ho má Petr zastupovat. Vždyť například v knize Zjevení svatého Jana čteme: Hle, přijdu brzy a moje odplata se mnou, abych odměnil každého podle jeho činů (Zj 22, 12). Když někdo slibuje, že přijde, to znamená, že tady ještě není. Jak je to? Ježíš je s námi, to je pravda, ale jiným způsobem. On nám poslal svého Svatého Ducha a je mezi námi ve svém Slově, v eucharistii a dalších svátostech církve To jsou však jiné druhy přítomnosti než na jakou se odvolává papež a jakou slibuje Kniha Zjevení. Papež má řídit církev, soudit, rozhodovat. To Ježíš přímo nekoná. Na to má svého pověřeného zástupce. On koná, ale skrze něho. Papež je při tom tajemně řízen milostí Svatého Ducha, posilován Slovem Božím, eucharistií Svěřil nám své učení, svou nauku a někdo na ni musí dohlížet, zaručovat jednotu v konkrétních, ale i duchovních otázkách. To pravoslavným chybí. Pokud termín zástupce používali i jiné světské osoby (králové a císaři), odvolávají se na jinou rovinu zástupnictví. Například pro Karla Velikého jsou imperátor a králové posvátné osoby (basileos), Božími zástupci ve věcech moci a světské autority, zatím co kněží a speciálně papež jsou Kristovými zástupci a Petrovým nástupcem, co se týká víry, mravů a vysluhování svátostí (srov. B. Mondin, Storia della teologia. Epoca scolastica, ESD, Bologna 1996, 15). Jde o dvě roviny zástupnictví, které se nemají smíchávat. Původně používali titul pontifex velekněží starého Říma; znamenal stavitel mostů. Od císaře Augusta převzali titul římští císařové. V symbolickém smyslu znamená vytváření mostů mezi Bohem a lidmi. Tuto symboliku převzala i katolická církev. Termín se používal zpočátku nejen pro papeže, ale i pro biskupy obecně. Výlučně s papežem byl spjat (podle Oxfordského slovníku křesťanských církví, The Oxford Dictionary of the Christian Church, 1997) až od 15. století (jinde se píše, že už od 11. století). Tertuliánovy ironické poznámky (z roku cca 220) týkající se titulu pontifex pocházejí až z jeho montanistického (heretického) období, a tak je těžké se na ně dnes odvolávat jako na směrodatné. Římský titul pontifex maximus je do řečtiny překládán termínem archijerej (nejvyšší velekněz). V Septuagintě i v Novém zákoně se řecký termín archijerej vztahuje na židovského velekněze, takže ani řecký termín pro biskupa není původně křesťanský. lh

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství)

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství) KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 7. KOINONIA, LEITURGIA 2 Činnosti církve MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Habemus episcopum! Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým (Hradec Králové, 3. března 2011) Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes jmenoval

Více

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 20 SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 A. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á IČ: 73 63 28 48 sídlo: 160 00 Praha 6 Dejvice, Thákurova 676/3 zapsaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností vedeném Ministerstvem kultury

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více