OBSAH EDITORIAL E X A R C H Á T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH EDITORIAL E X A R C H Á T"

Transkript

1 Exarchát 3 OBSAH Slovo otce biskupa 4 Informace a aktuality 5 Duch Svatý nám umožňuje žít jako děti Boží 6 Tichý svědek: patriarcha Josyf Slipyj 7 Kde se Bůh a člověk setkávají... 8 Poslední pomazání 12 Zámojská synoda - část X. 14 Arcibiskup Dominik Duka kardinálem 16 Ptáte se? Odpovídáme... kardinálové 17 Postní almužna Rozdíly mezi katolickou a pravoslavnou církví 20 Českobudějovická farnost na římovských pašijích 23 Liturgický slovník: K 24 Sté výročí narození prvního šéfredaktora Slova 26 E X A R C H Á T Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR, Haštalské nám. 4, Praha 1 tel fax Zodpovědný redaktor: Ladislav Hučko Výkonný redaktor: Tomáš F. Král Jazyková úprava: Richard Vocel EDITORIAL Vážení čtenáři, otevíráme spolu 39. číslo zpravodaje Exarchát, které jsme z části věnovali tématice Ducha Svatého, který vede a sjednocuje Kristovu Církev, daruje jí řád a harmonii, působí ve svátostech, prohlubuje naši společnou i soukromou modlitbu, je dárcem života, obhájcem pravdy a utěšitelem. Každý z nás bychom mohli vydat řadu svědectví o působení Ducha Svatého v konkrétních životních situacích, kdy se zdá, že jsme opuštění, že se něco důležitého nezdařilo, že upadáme čím dál více do pokušení a hříchu a přesto kdesi v temnotě zářil plamínek Ducha Svatého, jeho útěchy, rady, pomoci... Vyprošujme si proto pro náš život, pro naši práci i pro naše křesťanské společenství dary Ducha Svatého: moudrost, rozumnost, vědění, radu, lásku, zbožnost a bázeň. Tomáš F. Král Redakční rada: Viera Folkmanová Milan Hanuš Jan Klobušický Ján Kočerha Tomáš Mrňávek Příspěvky mohou být kráceny. Tisk: FOKUS, s. r. o., Dolákova 24/ 536, Praha 8. Vychází šestkrát do roka. NEPRODEJNÉ. Distribuováno za dobrovolný dar (náklady na jeden výtisk činí cca 20,-) Bankovní spojení: ČSOB /0300 ČS /0800

2 4 Zpravodaj SLOVO OTCE BISKUPA Kolem nás se stále odehrávají nové a nové s k u t e č n o s t i. Život je jeden k o n t i n u á l n í proud změn; a to jak v osobním, tak i společenském životě. Kromě změn ve vlastním životě se prostřednictvím masmédií stáváme i svědky události, které se odehrávají v těch nejvzdálenějších koutech světa. Někdy není lehké vyznat se ve zprávách, protože nepoznáme všechny okolnosti, jak a proč k něčemu došlo, a v důsledku potřeby stručnosti a nejenom proto se z nich nejednou ztrácí právě to nejdůležitější. Jsme nuceni zůstávat na povrchu dění, odkázáni jenom na to, co se k nám zvenku dostane rozličnými kanály. A proto z toho vyvozujeme ne vždycky pravdivé závěry. Jsme však hladoví po stále nových zprávách a nejednou nevnímáme změny a potřeby změn vedle sebe. To, co se stane vedle nás v sousedství nebo i v bezprostřední blízkosti, se nám zdá někdy o mnoho méně reálné, než o čem se dovídáme ze vzdálenosti několika tisíc kilometrů. Svět se zmenšil. Když se na to ale objektivně podíváme, s podivem (a hrůzou) zjistíme, že zatím co se veliké vzdálenosti zkracují a zmenšují, malé neúměrně rostou. Nevíme, co dělá, jak smýšlí, jaké má starosti náš syn nebo dcera, ale víme podrobně, co si myslí, co jí, jak se obléká nějaký sportovec nebo herečka žijící na jiném kontinentu nebo jakým ekologickým problémem čelí lidé na dalekém ostrově v Tichém oceánu. A to by se mělo změnit, protože nás to vede k tomu, že začínáme žít ve virtuálním, tedy neskutečném, světě, který mění nás, ale my ho nijak neovlivňujeme. Zdá se, jako bychom se stali jenom hříčkou různých vnějších okolností, které nedokážeme ovlivnit. Musíme chytit svou existenci, svůj život pevně do rukou a dívat se především vedle sebe, před sebe i za sebe. Vyhýbejme se tomu, abychom se dívali příliš často mimo sebe a své blízké, svou rodinu, sousedy, spolupracovníky, spoluobčany. Je lehké milovat ty, kdo jsou od nás na míle vzdáleni, ale je těžší milovat ty, kteří jsou denně vedle nás. Věnujme se rozhodně tomu, co od nás Bůh vyžaduje v daném okamžiku, především co od nás legitimně očekávají naši blízcí; uvědomme si jasně, kde je naše místo, věnujme se plně těm, již na nás závisí a potřebují nás. Jen pak budeme mít pocit dobře, hodnotně a plně prožívaného života, na kterém spočívá Boží požehnání. Žehná X Ladislav

3 Exarchát 5 INFORMACE A AKTUALITY v U příležitosti svého jmenování kardinálem sloužil dne 25. února 2012 arcibiskup pražský Dominik Duka v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnostní mši za církev v ČR a za papeže Benedikta XVI. Spolu s novým kardinálem koncelebroval také apoštolský nuncius Giuseppe Leanza, biskupové Čech a Moravy a kněží nejen z pražské arcidiecéze. Apoštolský exarchát reprezentovali o. biskup Ladislav a generální vikář Milan Hanuš. v Papež Benedikt XVI. zveřejnil dne 7. března 2012 jména pěti nových členů Kongregace pro východní církve. Stali se jimi kardinál a milánský arcibiskup Angelo Scola, prefekt Kongregace pro biskupy Marc Quellet, pařížský arcibiskup André Vingt-Tois, mnichovský arcibiskup Reinhard Marx a maronitský patriarcha Antiochie Béchar Boutros Raï. Kongregaci vede kardinál Leonardo Sandri, sekretářem je bývalý rektor Papežského východního institutu Cyril Vasiľ. v V katedrále sv. Jana Křtitele v Prešově se dne 10. března 2012 uskutečnila vzpomínka na nedožité sté narozeniny prvního šéfredaktora slovenského řeckokatolického časopisu Slovo o. Ladislava Hučka. Archijerejské svaté liturgie se zúčastnil prešovský metropolita- arcibiskup Ján Babjak, pražský apoštolský exarcha Ladislav Hučko a emeritní biskup Ján Eugen Kočiš. Homilii pronesl arcibiskup Ján Babjak, na závěr liturgie zmínil několik vzpomínek na svého otce jeho syn, biskup Ladislav. v Biskupové Ukrajiny požadují zákon o zákaze potratů. Ve společném prohlášení Konference ukrajinských latinských biskupů a synody řeckokatolických biskupů Ukrajiny ze dne 19. března 2012 se poukazuje na skutečnost, že zákon o potratech platí na Ukrajině ještě z dob Sovětského svazu. Potraty lze bez jakéhokoliv důvodu provádět do 12. týdne těhotenství. v Vatikánská Kongregace pro nauku víry zveřejnila dne 29. března 2012 nótu, ve které upozorňuje na jednání čtyř řeholníků vyloučených z baziliánského řádu a označuje jejich jednání za provokaci ve vztahu k církevní autoritě a poškozující celou katolickou církev. V nótě se uvádí, že všichni čtyři samozvaní biskupové z tohoto společenství jsou exkomunikováni podle Kodexu kanonického práva pro východní církve. Nótu zveřejnilo dne 2. dubna 2012 také tiskové středisko České biskupské konference. v Bývalý prefekt Kongregace pro východní církve a emeritní syrský patriarcha Antiochie, kardinál Ignác Moussa I. Daoud, zemřel dne 6. dubna 2012 v Římě. Narodil se v roce 1930, syrským patriarchou Antiochie se stal v roce 1998, prefektem Kongregace pro východní církve v roce 2000, kardinálem v roce 2001.

4 6 Zpravodaj DUCH SVATÝ NÁM UMOŽŇUJE ŽÍT JAKO DĚTI BOŽÍ Drazí bratři a sestry, Velikonoční tajemství utrpení, smrt, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení Krista vrcholí mocným vylitím Ducha Svatého na apoštoly, shromážděné spolu s Ježíšovou Matkou Marií a dalšími učedníky. Byl to křest, křest Duchem Svatým (srov. Sk 1, 5). Skutky apoštolů podávají zprávu o tom, že ráno na slavnost Letnic bylo večeřadlo naplněno hukotem, jako když se přižene silný vítr, a nad každým z nich se usadil jakoby jazyk z ohně (srov. Sk 2, 2-3). Sv. Řehoř Veliký komentuje: Duch Svatý dnes nečekaně a zvučně sestoupil na učedníky a svou láskou zevnitř proměnil mysl tělesných bytostí. Navenek se ukázaly jazyky jako z ohně, zatímco uvnitř začala planout srdce, poněvadž přijetím Boha ve vidění ohně něžně vzplanula láskou (Hom. in. Evang. XXX, 1). Hlas Boží zbožštil lidský jazyk apoštolů, kteří tak byli uschopněni polyfonicky hlásat jediné Boží Slovo. Dech Ducha Svatého naplňuje vesmír, rodí víru, přitahuje k pravdě, vytváří jednotu mezi národy. Hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý slyšel, jak jsou v jejich jazycích hlásány velké Boží skutky (Sk 2, 6. 11). Bl. Antonio Rosmini vysvětluje, že v den křesťanských Letnic Bůh vyhlásil svůj zákon lásky tím, že jej Duchem Svatým vepsal nikoli do kamenných desek, ale do srdcí apoštolů, a jejich prostřednictvím jej potom sdělil celé Církvi (Turín 1863). Duch Svatý, Pán a Dárce života jak recitujeme v Krédu byl spojen s Otcem skrze Syna a dokončuje Zjevení Nejsvětější Trojice. Pochází od Boha jako dech jeho úst a má moc posvěcovat, odstraňovat rozdělení a rozhánět zmatení způsobené hříchem. On, jenž je netělesný a nehmotný, rozdává Božská dobra, nese živé bytosti, aby jednaly ve shodě s dobrem. Jako srozumitelné Světlo dává smysl modlitbě, umožňuje rozmach evangelizačního poslání, zapaluje srdce toho, kdo naslouchá radostné zvěsti, inspiruje křesťanské umění a liturgickou melodii. Drazí přátelé, Duch Svatý, který v nás vytváří víru ve chvíli našeho křtu, nám umožňuje žít vědomě a souhlasně jako děti Boží podle obrazu jednorozeného Syna. Také moc odpuštění hříchů je darem Ducha Svatého, neboť když se večer o Velikonocích ukázal Ježíš apoštolům, dechl na ně a řekl: Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny (Jan 20, 23). Svěřme Církev Panně Marii, chrámu Ducha Svatého, aby žila stále z Ježíše Krista, jeho Slova, jeho přikázání a nepomíjivým působením Ducha Utěšitele hlásala všem, že Ježíš je Pán (1 Kor 12, 3). Benedikt XVI. před modlitbou Regina caeli ( ), podle RV

5 Exarchát 7 TICHÝ SVĚDEK 120. VÝROČÍ NAROZENÍ PATRIARCHY JOSYFA SLIPÉHO 22. března 2012 vydala Vrchní rada Ukrajiny rezoluci k uctění 120. výročí narození patriarchy Ukrajinské řeckokatolické církve (UHKC), kardinála Josyfa Slipého. K uctění tohoto výročí byla vládou ustavena komise pro přípravu a organizaci oslav kardinálova výročí. V únoru 2012 vyhlásili biskupové UHKC zahájení Roku patriarchy Slipého. Při této příležitosti o něm vydali svědectví, jako o ztělesnění osudů řeckokatolické církve a celého národa ve 20. století: Slipij, podobně jako miliony Ukrajinců, byl odsouzen k mučení v žalářích NKVD/KGB a mučednictví v gulazích. Později, po příslušných dohodách, se stal hlasem těchto lidí mimo Ukrajinu, jejich podporou, která nikdy nepřestávala připomínat mnoho svých krajanů trpících nesvobodou komunistického režimu, uvádí společný list biskupů. Prvním bodem oslav byla prezentace dvousvazkové knihy prof. Volodymyra Serhijčuka (Kyjevská národní univerzita Tarase Ševčenka) nazvané Josyf Slipij v dokumentech tajných sovětských služeb, ve které jsou shromážděny protokoly z výslechů, zprávy, vězeňská hlášení, seznamy konfiskovaného majetku a další dokumenty zachycující pravou tvář bolševického režimu na Ukrajině, který se snažil zničit UHKC. Josyf Slypij se narodil 17. února Po studiích ve Lvově, Innsbrucku, Římě a Paříži se stal profesorem a později i rektorem ( ) lvovského kněžského semináře. V roce 1939 byl vysvěcen na biskupa a 1. listopadu 1944, po smrti metropolity Andreje Šeptického, se stal jeho nástupcem a hlavou UHKC. 11. dubna 1945 byl Slipij na příkaz sovětské vlády zatčen. Celkem tak strávil 18 let ve stalinských pracovních táborech na Sibiři. Díky intervencím papeže Jana XXIII. a amerického prezidenta Johna F. Kennedyho byl propuštěn z vězení. Nesměl však nadále zůstávat na území Sovětského svazu, a proto po zbytek svého života žil v emigraci v Římě. Díky tomu se však stal jednou z inspirujících osobností Druhého vatikánského koncilu ( ). Dalších 21 let spravoval Slipij řeckokatolickou církev na Západě. Zemřel 7. září Jeho ostatky však byly navráceny na rodnou Ukrajinu do Lvova až v roce (upraveno a přeloženo podle

6 8 KDE SE BŮH A ČLOVĚK SETKÁVAJÍ... Zpravodaj DRUHÁ ČÁST ROZHOVORU S O. JANEM KOTASEM Otec Jan Kotas je děkanem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě, současně je správcem farnosti u baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a přednáší liturgiku na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. O svém vztahu ke křesťanskému Východu nám velmi poutavě vyprávěl na vyšehradské faře Při listopadovém slavení svátku sv. Klimenta jste v katedrále pronesl homilii. Pro přítomné bylo zřejmé, že jste biritualista. Jak jste Vy osobně objevil východní křesťanství? Příležitostí k tomu se stalo moje postgraduální studium v Římě. V roce 2002 mě pražský arcibiskup poslal na Univerzitu sv. Anselma, přesněji na Papežský liturgický institut, abych studoval liturgiku a abych se po návratu věnoval tomuto oboru na teologické fakultě a v kněžském semináři. Když jsem studoval v Římě, naši profesoři nás uváděli nejen do poznání naší vlastní západní tradice, ale také do znalosti ostatních liturgických tradic - dnes totiž není možné zabývat se seriózně liturgikou a přitom znát jen vlastní tradici. A křesťanský svět, který sdílí jednu víru v jednoho Pána, je právě v liturgii velmi rozmanitý a bohatý. V Římě funguje pozoruhodná věc: po staletí tam žijí malé i větší komunity křesťanů prakticky z celého světa. Pokud má člověk čas a chuť, může je při jejich bohoslužbách postupně navštěvovat a prožít s nimi jejich liturgii. Naši profesoři nás v tomto směru povzbuzovali. Jako studenti jsme měli určité předpoklady odnést si z těchto návštěv nejen zážitek, ale i skutečné porozumění, znali jsme totiž ze studia historii, reálie a strukturu těchto bohoslužeb. Navštěvoval jsem tedy se zájmem liturgie jednotlivých tradic, a když jsem se jednou ocitl v chrámu sv. Antonína opata, v blízkosti baziliky Santa Maria Maggiore u Papežského východního institutu, potkal jsem slovenské i české studenty - řeckokatolíky. Tehdy mě přizvali ke koncelebraci. Místní duchovní správce, otec Claudio, mě přijal velmi srdečně, stejně i profesoři z Orientale, a aniž jsem to plánoval či očekával, otevřela se mi najednou zcela reálná možnost pravidelně přicházet do papežské koleje Russicum a osvojit si byzantskou liturgii. Byl jsem tím překvapen. A byl jsem

7 Exarchát 9 překvapen také velmi osobně a vnitřně: slavení byzantské liturgie mě tehdy hluboce zasáhlo. Od té doby jsem přicházel na svatou liturgii každou neděli, někdy i častěji, prožil jsem tam i jedny celé Velikonoce. A tak se východní liturgie a katolíci východního slovanského obřadu stali součástí mého duchovního života. Později jsem od Kongregace pro východní církve obdržel dekret, který mě, ač jsem kněz římského obřadu, opravňuje slavit liturgii i podle obřadu byzantského. Když jsem se v roce 2007 vrátil z Říma, považoval jsem za důležité navázat živý kontakt s řeckokatolíky tady v Praze. Dostal jsem se ke kostelu sv. Kosmy a Damiána u pražského Emauzského kláštera a od té doby tam jednou týdně pravidelně sloužím byzantskou liturgii. Otec biskup Ladislav mě také přizval k práci v liturgické komisi exarchátu. Je to má vděčná služba církevnímu společenství, které se se mnou rozdělilo o své liturgické bohatství. Přínosem je i s ohledem na moji práci na teologické fakultě, protože díky teoretické znalosti i praktické zkušenosti se světem byzantské liturgie mohu studentům ukazovat na některé důležité souvislosti, které rozšiřují jejich poznání. Osobně věřím, že tu tiše stojím u jednoho z Božích zásahů ve svém životě. Nic jsem sám nehledal ani neplánoval, ale Pán mi v určité chvíli sám otevřel dveře k další části své vinice, k novému poznání, zkušenosti a službě. Netroufám si ani říci, že už vím, co tím krokem zamýšlel, mám jen jakousi pokojnou jistotu, že to má smysl a že Pán ví, proč mě na ten práh přivedl. Nedávno jsem se znovu vrátil ke vzpomínkám na své první setkání s Východem a k myšlenkám o moudrém Božím vedení - to když moji rodiče přišli na svatou liturgii, kterou jsme sloužili při jedné slavnostní příležitosti, a maminka, která nikdy předtím na byzantské liturgii nebyla, mi potom s velikým dojetím říkala, že měla pocit, že se ocitla doma. Myslím, že se Hospodin dotkl něčeho v hloubi mé duše i mých blízkých. Mám z toho radost a křesťanský Východ jsem si zamiloval. Proto jsem od počátku považoval a dodnes považuji za svou odpovědnost před Pánem tento dar rozvíjet a nenechat ho ladem. Tím, že se člověku naskytne možnost srovnání více obřadů, může si více uvědomit ten svůj a nepovažovat jej za úplnou samozřejmost, protože o něm víc přemýšlí Máte úplnou pravdu, i já jsem hluboce přesvědčen, že studium tradic přináší mimo jiné možnost pochopit leccos podstatného ve své vlastní, domácí tradici. Takže díky studiu křesťanského Východu jsem mnohem lépe porozuměl některým prvkům západní liturgie. A naopak, pro

8 10 Zpravodaj některé otázky týkající se studia byzantské liturgie nacházíme podněty v západní tradici. Na tom je vidět, jak je křesťanský svět organicky propojen, jak různé liturgické tradice mají mnoho společného a setkávají se na mnoha místech. Když jste se s východní liturgií a jejím systémem seznamoval, nebyla pro Vás těžko srozumitelná? Východní liturgie (ve srovnání se západní) zahrnuje více proměnlivých částí, na někoho mohou působit jako bohatství rozmanitosti, na jiného na první pohled nesystematicky či nepřehledně Byl jsem ve výhodě, protože jsem opravdu ty věci studoval. Neznal jsem je sice dokonale v každodenních jednotlivostech, ale když jsem přišel na liturgii, docela dobře jsem se v ní orientoval. Byla pro mě bohatstvím, nikoliv nepřehledným zmatkem. Systematická znalost je pak nezbytná v pedagogické praxi, protože na jejím základě může člověk pomoci ostatním orientovat se v tom, odkud a kam liturgie vede, jaké věci s čím souvisejí a proč mají zrovna tuto podobou. Domnívám se, že velikým neštěstím schizmatu mezi Východem a Západem - kromě toho, že byla porušena jednota církve a že přišly neshody v některých dogmatických otázkách - je historický fakt, že dva velké okruhy křesťanství spolu dlouhou dobu nekomunikovaly s důvěrou a otevřeností. Každá z těchto větví křesťanství zůstala tak trochu vydána napospas své vlastní kulturní jednostrannosti. Část křesťanů na Východě dokonce ztratila i pouto s Petrovým stolcem. Část ho věrně zachovala, ale byla na Západě částečně přijímána jako nedospělý mladší bratr v daleké cizině. Katolická církev na Západě si uchovala oddanost Petrovu nástupci i neporušený poklad víry, zapomněla však dýchat oběma plícemi, jak naléhavě připomínali kardinál Špidlík či blahoslavený papež Jan Pavel II. Přitom se potřebujeme navzájem, máme-li být duchovně zdraví a všestranně se rozvíjet k plnosti Kristově. Poslední papežové, Jan Pavel II. i Benedikt XVI., například velmi zdůrazňují hodnotu svědectví východních křesťanů v západním světě a v západní církvi. Východní liturgie bývá pro nás západní křesťany objevem mimo jiné proto, že v rozhovoru s Bohem nechává prostor i jiným vrstvám lidství, než které jsme do něho většinou zvyklí zapojovat. Najednou nám totiž s naléhavostí dochází, jak nedostatečný koncept člověka máme ve svých běžných představách (teď nemluvím o teologii, ale o každodenní praxi) a k jaké spirituální chudokrevnosti nás někdy vede. Proto může být západní křesťan tolik fascinován východní liturgií, i když jí třeba moc nerozumí. Najednou má pocit, že do rozhovoru s Bohem konečně může

9 Exarchát 11 vstoupit celý. Také východní křesťan při pohledu na západní liturgii může s překvapením a radostí zjišťovat něco podobného, jen takříkajíc z protějšího břehu. Po staletí jsme se měli navzájem doplňovat i korigovat. Máme si být darem. Naše blízkost v rozmanitosti tradic může vést k tomu, že lidství, které jsme dostali od Boha jako dar a výzvu, budeme rozvíjet ke Kristově plnosti, která zahrnuje bezpochyby srdce i rozum, duši i tělo, Východ i Západ, chcete-li. Jste také děkanem kapituly v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Jaký význam má dnes kapitula jako instituce? A jakou roli hraje skutečnost, že jedním z kanovníků kapituly Všech svatých je také východní katolický kněz, generální vikář exarchátu Milan Hanuš? Pro existenci naší kapituly nalezneme dva důvody. Kostel Všech svatých byl už od doby Jana Lucemburského a Karla IV. propojen s katedrální školou a posléze s pražskou univerzitou. Sbor kněží, který působil u tohoto kostela, tvořili mistři pražské univerzity, dnes bychom řekli učitelé a vědci působící na univerzitě. Je zajímavé, že ještě na začátku 20. století se z našich řad rekrutovalo několik rektorů Karlovy univerzity a několik významných, dodnes uznávaných badatelů. To, co se dnes od kapituly čeká, je společenství modlitby a práce kněží-teologů, kteří budou rozvíjet kontakt mezi církví a akademickou obcí. Kontakt mezi vírou a vědou je nesmírně důležitá věc. Druhým vážným důvodem pro plnohodnotné fungování kapituly je hrob sv. Prokopa. Do našeho kostela byl Prokopův hrob ze Sázavy přenesen roku Došlo k tomu jednak proto, že Sázavský klášter byl tehdy velmi zchátralý, druhým důvodem však byla samotná úcta ke sv. Prokopovi, která měla být završena přenesením jeho hrobu do centra českého království k ostatním českým zemským patronům. V roce 1987 byl proveden antropologický průzkum hrobu. Dr. Vlček sice konstatoval, že ze Sázavy byly v 16. století omylem přineseny i kosti dalších neznámých osob, že ale část ostatků, přesně část lebeční kosti, skutečně patří sv. Prokopovi. Biskup Jan Lebeda byl tehdy přítomen při otevření, průzkumu i opětovném zapečetění hrobu a úředně potvrdil autentičnost hrobu. Před několika lety se na Sázavu vrátil jeden malý ostatek sv. Prokopa, Prokopův hrob jako takový však zůstává na Pražském hradě. Kapitula je tedy vlastně správcem hrobu sv. Prokopa, a tak se staráme o kostel Všech svatých také jako o poutní místo. Myslím, že právě tento důvod vedl pana arcibiskupa Dominika Duku k tomu, aby pozval jednoho z řeckokatolických kněží k členství v našem kolegiu. Sv. Prokop spojuje křesťanský Východ i Západ a je svědkem ještě nerozdělené

10 12 Zpravodaj církve. Je svědkem slovanské liturgie v naší zemi i základů mnišského života u nás. Proto je dobře, že katolíci západního i východního obřadu mají zde své kněze a mohou s důvěrou přicházet na toto poutní místo jako domů. Máme velikou radost, že o. Milan je členem našeho kolegia a na zasedání kapituly jsme rozhodli, že péče o poutníky přicházející do kostela Všech svatých bude právě jeho službou. Viera Folkmanová POSLEDNÍ POMAZÁNÍ Když na něco důležitého zapomeneme, komentujeme to někdy rčením: Zapomněl jsem na to jako na smrt. No alespoň člověk, který se účastní svaté liturgie Jana Zlatoústého, ani nemůže na samotnou smrt pořádně zapomenout, když se při svaté liturgii pokaždé modlí za to, aby ukončení jeho života bylo křesťanské, bez bolesti, bez zahanbení a v pokoji. Dokonce jde ještě dál a v té samé přímluvě prosí i o dobrou odpověď na strašném Kristově soudu, na který se zapomíná snad ještě víc. Zapomínáme i proto, že smrt či umírání vnímáme jako něco negativního, na co nechceme myslet, ale čemu se nejspíš nevyhneme, byť bychom si Kristova slova: Amen, pravím vám: Někteří z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí Syna člověka, jak přichází se svým královstvím. (Mt 16, 28; srov. též Mk 9, 1), vysvětlovali jakkoliv. K naplnění těchto Spasitelových slov můžeme asi nejlépe napomoci častou modlitbou: Otče náš, přijď království Tvé, O to, aby ukončení života mnoha pacientů v různých zdravotnických zařízeních bylo takové, o jaké prosíme, se kromě lékařů a zdravotníků starají i nemocniční duchovní. Především je nutné, aby bylo křesťanské, s jasným zřetelem na to dát dobrou odpověď na posledním Kristově soudu. Bez ohledu na to, jaký život člověk žil, žádá onen člověk či

11 Exarchát 13 jeho příbuzní nebo personál, aby do nemocnice přijel katolický kněz kvůli pomazání nemocných, kterému se i právě proto lidově říká poslední pomazání. A nezřídka je udělováno i na poslední chvíli. Už mnohokrát se stalo a bude se tak dít i dál, že se v nemocnicích budou lidé nejen uzdravovat, ale i umírat, a možná je napadne, že by bylo vhodné dát si to s Pánem Bohem nějak do pořádku. A synonymem pro to je asi zavolat si kněze, stejně jak to udělala ve své těžké hodině pacientka na lůžku jedné pražské nemocnice. Zmíněná nemocnice sice zaměstnává pět duchovních, ale žádného katolického kněze, a v takových případech se volá některý z těch, již jsou pověřeni svým biskupem k duchovní službě v nemocnicích nebo jednoduše kněze z nejbližší farnosti, nemá-li zrovna jiné povinnosti. A někdy je napilno. Když jsem toho odpoledne vešel do nemocničního pokoje, paní, která chtěla přijmout svátosti nemocných, s námahou řekla: Vyzpovídat. To bylo její poslední slovo v životě. Dále komunikovala už jenom gesty. Mezitím co jsem jí uděloval svátosti, zvonil na nemocničním stolku její telefon. Zeptal jsem se jí, mám-li ten hovor přijmout. Přikývla. Volal její syn, který se až takto dozvěděl, že se mamince přitížilo, že nemůže ani telefonovat a on právě mluví s knězem, kterého si nechala zavolat. Poprosil mě, abych na něj počkal, že přijde během půl hodiny. Řekl jsem to i zdravotní sestře, která pacienty pravidelně kontrolovala. Odpověděla jen, že už to asi nestihne. Po vysloužení svátosti jsem zůstal u lůžka. Vzal jsem paní za ruku a začal se modlit růženec. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Při druhém desátku vydechla naposled. Je povzbudivé, že se v nemocnicích opět začíná pohlížet na člověka jako na bytost, která má nejen tělo, ale i duši; neplatí však, že jakákoliv spirituální péče je tou správnou duchovní pomocí. Pouze budeme-li pohlížet na smrt, i když na ni někdy úplně zapomeneme, ve světle Kristova vzkříšení, můžeme poskytnout účinnou pomoc i na místech, kde mnozí vidí zánik. Christos voskrese! Voistinu voskrese! o. JánKO

12 14 ZÁMOJSKÁ SYNODA - ČÁST X. Zpravodaj VI. POMAZANIE CHORÝCH Najvýznamnejším miestnym koncilom pre katolíkov grécko-slovanského obradu bola provinciálna rusínska synoda, ktorá sa konala v meste Zámošč roku Chystáme sa vám postupne predložiť jej najdôležitejšie ustanovenia, ktoré vyberáme zo slovenského prekladu originálneho textu Synodus provincialis Ruthenorum habita in civitate Zamoscić anno 1720, Romae: Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Jeho autorom je Ing. Martin Slaninka a bol vydaný ako účelová nepredajná publikácia biskupským úradom v Prešove. Sväté pomazanie chorých, spomínané pre veriacich u Marka, odporúčané a vyhlásené apoštolom Jakubom, Pánovým bratom, je sviatosťou Novej zmluvy, ktorú ustanovil náš najmilostivejší Vykupiteľ, aby nás táto sviatosť posilnila mocnou ochranou v čase, keď nás svojou ľstivosťou náš protivník prudšie napadol a strácame životnú silu. Jej matériou je olej, ktorého dobrotivú moc, pridelenú kňazom vo východnej cirkvi už od mnohých storočí, táto synoda ocenila, že jej nijako netreba brániť. Avšak disciplína tejto cirkvi predpisovala, aby sa každý zostatok svätého oleja po pomazaní chorého spálil; nemá sa teda používať pre iné účely ani poslúžiť pre druhého chorého. Farári nech dbajú o to, aby im táto matéria na udelenie sviatosti, tj. olivový olej, nikdy nechýbala. Ak sa v tom ukážu nedbanliví, majú byť prísne potrestaní biskupom. Posvätná synoda však usúdila, že je povolené tým istým olejom pomazať viacerých, ak naraz ochoreli na tom istom mieste, teda aj počas zhubného moru. Preto by mal každý kňaz mať striebornú alebo cínovú nádobku na olej; tá je určená len na použitie, v ktorej ho môžu slušne požehnať a uchovávať len pre také prípady. Čo sa týka formuly, nech sa používa všade, ako sa používala vo východnej cirkvi doteraz. Je vyjadrená týmito slovami: Svätý Otče, nebeský lekár duší a tiel, ktorý si poslal svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, aby uzdravoval všetky neduhy a aby nás oslobodil od smrti, uzdrav týmto pomazaním svojho služobníka od každej choroby tela i duše, ktorá ho drží, a oživ ho milosťou svojho Krista, modlitbami Najsvätejšej našej Bohorodičky, vždy Panny a príhovormi všetkých tvojich svätých. Veď ty si prameňom všetkých uzdravení, náš Boh a tebe vzdávame slávu s jednorodeným tvojím Synom a s jednopodstatným Svätým Duchom teraz i vždy i na veky vekov. Amen. Táto formula, ktorú sa kňazi modlia podľa rady blaženého Jakuba pri pomazaní chorého v mene Pána, nech sa spája s pomazaním jednotlivých častí, aby sa látka tejto sviatosti spojila so slovami, ktoré nech sa vyslovujú tým spôsobom, aby ich vyslovenie nezačalo a nekončilo pred

13 Exarchát 15 skutočným pomazaním a po ňom. Pomazanie sa robí na oči, uši, nozdry, ústa a ruky, tj. pomazanie piatich zmyslov ľudského tela, potom na hruď, z ktorej vychádzajú nerozumné myšlienky a nakoniec na nohy, ktoré nás viedli na ceste ku hriechu; tak ako to bolo doteraz zachovávané. Hoci sa v gréckej cirkvi prijalo, ako kedysi aj v latinskej, aby sa zavolalo sedem kňazov, a ak nie sú poruke, tak aspoň troch, aby udelili túto sviatosť. Všetci použijú aj olej a vyslovia slová. Nech však pastieri duší vedia, že pozývať obvykle viacerých kňazov znamená jednak úctu k tejto sviatosti, jednak viac milostí, čo je azda osožné, jednak modlitby viacerých kňazov pridávajú na účinnosti sviatosti (teda kumulácia intencií zvyšuje efekt akejkoľvek sviatosti; pozn. sadzača). Z toho dôvodu posvätná synoda usudzuje, že treba ustanoviť toto: ak sa nemôžu primerane pozvať siedmi alebo traja kňazi, nech jeden, ktorý je za tú osobu zodpovedný pred celou Cirkvou a ktorého cnosťou sa táto sviatosť vykonáva, nech pomôže a udelí chorému sviatosť. Okrem toho, keďže obrady posledného pomazania sú v gréckej cirkvi veľmi dlhé, najmä ak sú pozvaní viacerí kňazi a každý vykonáva obrad, treba uvážiť, že obrady svätého pomazania boli stanovené kvôli sviatosti, a nie sviatosť kvôli obradom (azda to otcovia synody hovoria tým, ktorý nie pravoverne zmýšľajú o tom, čo je pravoslávne, akoby obrad sám mal byť pravou vierou; pozn. sadzača). Čo sa týka veriacich, vystavených nebezpečenstvu smrti, aby neboli pozbavení spasiteľnej sviatosti pre nedostatok času, synoda ustanovila, že sviatosť udelí aspoň jeden kňaz, a preto prikazuje pripraviť nový obrad, v ktorom sa vynechajú dlhšie modlitby, evanjeliá a epištoly. Použijú sa však pri pomazaní veriacich, o ktorých sa vie, že sa ešte neblíži ich koniec. Kňazi nech neudeľujú túto sviatosť vopred zdravým alebo tým, čo neochoreli nebezpečnou chorobou. A chorí nech vedia, že ak po prijatí posledného pomazania vyzdravejú, alebo sa zdá, že sa uzdravili, a keď potom znovu, aj opakovane, upadnú do toho istého nebezpečenstva života, vždy sa môžu tešiť z pomoci tejto sviatosti. Keďže satan striehne na pätu Božích synov, mnohých jednoduchých ľudí, ale často aj múdrejších, odstraší od sviatosti posledného pomazania falošným nahováraním, že pomazanie uskorí príchod smrti. Preto má starostlivý farár napomenúť každého chorého a poučiť ho, že táto sviatosť bola ustanovená Pánom pre dušu nielen kvôli uľahčeniu od strachu zo smrti, ale aj kvôli uzdraveniu chorého tela, ktoré nastáva, ak je duša uvoľnená pre spásu. Naznačuje to horeuvedená formula gréckej cirkvi. (pokračování)

14 16 Zpravodaj ARCIBISKUP DOMINIK DUKA KARDINÁLEM Pražský římskokatolický arcibiskup Dominik Duka byl papežem Benediktem XVI. dne 6. ledna 2012 jmenován kardinálem. Do kardinálského sboru byl uveden 18. února v bazilice sv. Petra v Římě. Nový kardinál je již 11. kardinálem na pražském biskupském stolci a 24. kardinálem z českých a moravských diecézí. Redaktorka české sekce Radia Vaticana Johana Bronková připravila rozhovor s panem kardinálem u příležitosti jeho uvedení do kardinálského sboru. Z tohoto rozhovoru jsme vybrali první dvě otázky, které se týkají bezprostředních dojmů po samotném obřadu. Pane kardinále, jak jste prožil slavnostní chvíle konzistoře? Musím říci, že jsem dosud nemohl vydechnout, abych trochu reflektoval celou tuto událost. Je to bezesporu mimořádná událost, popravdě řečeno také radostná; na druhé straně jde také o událost, kdy se člověk pohybuje zcela poprvé jako neznalý situace a jako nováček, takže musím být trochu ve střehu, abych některé úkony nepopletl a byl všude včas. Myslím, že se budu vracet z Říma do Prahy s vědomím, že odpovědnost, která vyplývá z tohoto jmenování, mne zase o krůček více zavazuje. Jak se tímto jmenováním rozšíří Vaše povinnosti arcibiskupa-metropolity? Musím se přiznat, že jsem dosud neměl čas nahlédnout do Kodexu kanonického práva, ale do jisté míry je kardinálské jmenování pro úřad metropolity či arcibiskupa spíše hodnost. Další úkoly se vážou k Římu proto jsme také dnes odpoledne navštívili baziliku sv. Marcelina a Petra. Přitom jsme také zjistili, že jsme uvedli špatná data, neboť jsou zde zasvěceny dvě baziliky těmto světcům. Již ale bylo vše napraveno měli jsme možnost si kostel prohlédnout. Je to starobylá bazilika, která se váže k úřadu kardinálů. Pro mne bylo milým překvapením, že byla přidělena také pařížskému kardinálovi Jean-Marie Lustigerovi, kterého jsem mohl považovat za svého přítele, tudíž je to pro mne radostný moment. Johana Bronková (převzato z zkráceno)

15 Exarchát 17 PTÁTE SE? ODPOVÍDÁME... CO ZNAMENÁ BÝT KARDINÁLEM? Pojem kardinál vychází z latinského slova cardo cardinis neboli pant-stěžej. Pojem má tak v přeneseném slova smyslu odkazovat na důležitou funkci kardinálů: být muži, kteří napomáhají dobrému chodu správy církve. Původně byl jako kardinál chápán hlavní římský farní kněz, až později byl tento titul udílen i dalším 25 kněžím spravujícím jednotlivé římské farnosti a potom i biskupům diecézí, jejichž území obklopovala město Řím. Dnes je tento titul udělován biskupům nebo výjimečně i kněžím, kteří tvoří poradní sbor papeže. Ti z nich, kteří jsou mladší osmdesáti let, mají povinnost volit v konkláve papeže. Sbor kardinálů tvoří tzv. kuriální a extrakuriální kardinálové. Kuriální kardinálové spravují jménem papeže tzv. římská dikasteria, která fungují jako jakási ministerstva Katolické církve, jež zastupují jednotlivé okruhy péče Církve (pro nauku víry, pro východní církve, pro liturgii, pro biskupy, kněze, zasvěcené osoby i laiky, pro misie atd.). Extrakuriální kardinálové na rozdíl od kardinálů v předchozí skupině nemají povinnost sídlit v Římě, ale jsou Svatému otci k dispozici pomocí i radou v konkrétních problémech správy církve. V čele kardinálského sboru stojí děkan a viceděkan, kteří jsou voleni z kardinálů-biskupů šesti římských diecézí (Ostie, Porto a Santa Rufina, Albano, Sabina, Tusculum-Frascati a Praeneste-Palestrina). V současné době je děkanem kolegia Angelo Sodano (bývalý státní sekretář státu Vatikán). Kardinálové jsou do kardinálského sboru jmenováni (kreováni) papežem. Při ceremonii kreování uděluje Svatý otec nově jmenovanému kardinálský biret (čtyřhranou pokrývku hlavy) a kardinálský prsten, který naznačuje, že kardinál je vlastně jakýmsi vyslancem či zástupcem Svatého otce. Od této chvíle kardinálové oblékají jasně červená (purpurová) roucha-kleriky. Papež rovněž stanovuje počet osob kolegia. Od 12. století až do dnešního dne vzrostl počet kardinálů z původních 30 na současných 213 (k roku 2012), z nichž 125 má právo volit papeže. V kardinálském kolegiu nejsou však jen římskokatoličtí biskupové, ale i východní. Automaticky jsou jako členové kolegia kardinálů chápáni východní katoličtí patriarchové (arménský, chaldejský, maronitský,

16 18 Zpravodaj melchitský a syrský katolický patriarcha). V současnosti jsou do kolegia zařazeni také řeckokatoličtí biskupové: Ljubomyr Huzar, emeritní vrchní arcibiskup Ukrajinské řeckokatolické církve, a Lucian Muresan, vrchní arcibiskup Fagarasa a Alba Iulia z Rumunska. V minulosti patřili mezi kardinály také další řeckokatoličtí biskupové, např. Josyf Slipij nebo Miroslav Lubačevský z Ukrajinské řeckokatolické církve. Tomáš F. Král POSTNÍ ALMUŽNA 2012 Během postní doby mají věřící v ČR opět možnost návratu ke starobylé postní tradici almužně. Takto získaná finanční částka pak pomůže lidem v nouzi na daném místě. Pastorační akce s názvem Postní almužna byla zahájena o 1. neděli postní a potrvá do konce postu. Podstatou akce je, že člověk vloží do malé papírové schránky obnos Mons. Jan Graubner přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Lidé tak budou moci to, co si odřekli během postu, věnovat v podobě peněžité postní almužny na pomoc potřebným. Tyto dary církev použije prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině. Ke konci postní doby věřící odevzdají svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela. Sběr postních schránek od věřících se uskuteční podle pokynů místního duchovního správce. Tato cesta duchovního prožitku je zvláště vhodným nástrojem pro rodiny při prožívání postní doby s dětmi. Je mnoho cest, jak se uskromnit ve svých potřebách a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě. Je v tom skrytý

17 Exarchát 19 hluboký sociální rozměr křesťanské víry, uzavírá olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. O. Mgr. Adrián Kostilník poskytl jeden příklad z letošní praxe: Když jsme se ve farnosti před rokem seznamovali s novou akcí Postní almužna, jevila se nám tato myšlenka jako dobrá věc. Podařilo se nám rozdat skoro všechny kasičky, ale velkým překvapením bylo, když se nám jich vrátila jen asi třetina. Pak jsem s farníky rozebíral, proč se nezapojili, i když myšlenku postní almužny pochopili že nejde ani tak o peníze, ale spíše o to zříci se něčeho pro lásku k bližním a potřebným. Přesto jim trošku vadila anonymita jejich darů. Lépe by bylo, aby dar byl předem určen konkrétní myšlenkou. Letos, před postní dobou, mi přišel od kněze Pavla K., spolužáka ze studií v Olomouci, kterému vyhořela fara: Po vyhasnutí kotle jsem na dva dny odjel z fary. Po návratu jsem zjistil, že mi hoří na chodbě v patře. Několik dnů byl ničen ohněm trám zazděný v komíně, než se prohořel stropem do kuchyně; tam mi začaly hořet potraviny, stůl a židle a dveře do chodby. Na chodbě shořely bundy, boty, nářadí a nějaká elektronika. Černý kouř pronikl přes zavřené dveře do mého pokoje, kde naměřili hasiči infrakamerou 80 stupňů. Byly znehodnoceny mé osobní věci v kuchyni, na chodbě a v koupelně za 30 tis. a oblečení, matrace, obleky za dalších 15 tis...., ty asi nebudu moct nosit na veřejnosti. Nepočítám knížky, které budou použitelné s kolíkem na nose. Tak předem dík za každou pomoc i formou modlitby. Hned se mi nabídla myšlenka, zda by letošní postní almužna nemohla být věnována jemu. Když jsem to ohlásil první postní neděli, mělo to velký ohlas, a kasičky se do jedné rozebraly. Ještě jich bylo málo, a proto jsme doobjednali další kusy. Věřím, že se nám velká část těchto postních kasiček vrátí a bude možné touto formou pomoci člověku v nouzi. Ale především ať je postní almužna výrazem našeho odhodlání měnit sama sebe tím, že pomáháme druhým. Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. Natalia Slyvotska

18 20 Zpravodaj ROZDÍLY MEZI KATOLICKOU A PRAVOSLAVNOU CÍRKVÍ Platnost svátostí Pravoslavná námitka: V římskokatolické koncepci se předpokládá, že svátosti jsou udělovány (ne vysluhovány) kněžími, a to dovoleně, nebo nedovoleně, ale platným způsobem; pravoslavní však tvrdí, že svátosti jsou slouženy (tedy vysluhovány) klérem, a v důsledku toho otázka platnosti ztrácí mimo kontext služby v plnosti apoštolské církve smysl (pozn. překl.: čili když se konají mimo dané církve, v tomto případě pravoslavné, jsou neplatné za jakýchkoli podmínek). Tyto odlišné koncepce vedly k nedorozuměním a k často neoprávněným obviňováním pravoslavné církve v otázce přijímání konvertitů. Kdysi byla vydána oficiální a legitimní instrukce, popsaná v příručkách kléru, že se konvertiti mají přijímat prostřednictvím zříkání se herezí a vyznání víry, ale bez opakování obřadu křtu a myropomazání, pokud byly formálně správně uděleny v nepravoslavných církvích. Touto praxí se řídila především Ruská pravoslavná církev, a to ne bez vlivu latinské teologie, jejímž hlavním cílem bylo umožnit a ulehčit návrat uniatů (řeckokatolíků) k pravoslaví. V současných okolnostech se tento způsob ekonomie (jehož cílem je milosrdně přijímat obrácené) může velmi lehko zaměnit s praktickým uznáním svátostí a tajemství, jež jsou udělovány mimo pravoslavnou církev. Milost svátostných aktů udělených mimo církev (pravoslavnou) nemůže být nikdy jako taková uznána. (je také pravdou, že v každém případě pravoslavní nesmí přistupovat ke svátostem nepravoslavných církví). Pravoslavní neuvažují o případné přítomnosti milosti mimo hranice viditelné církve: jediná milost, která může být rozhodně a oficiálně uznána jako přítomná a aktivní v životě nepravoslavných (a také nekřesťanů), je ta, která je vede k plnosti církve (myslí se pravoslavné). Katolická odpověď: Tento postoj, který však, jak se zdá, nesdílí celá pravoslavní církev, alespoň ne oficiálně - žel, už dopředu vylučuje jakýkoli plodný dialog. Říká: Buď se k nám připojíte, nebo nemáme s vámi o čem jednat, avšak protiřečí tomu celá biblická tradice. Už

19 Exarchát 21 ve Starém zákoně (Lv 11, 10-30) je uvedeno: dva muže, kteří nebyli s Mojžíšem, když ustanovil sedmdesát mužů z izraelských starců, a prorokovali, Mojžíš za to neodsoudil; ale odsoudil ty, kteří kvůli tomu žárlili. Něco podobného se opakovalo i v Novém zákoně. Když Ježíšovi Jan řekl, že bránili někomu, kdo vyháněl zlé duchy v jeho jménu, Ježíš odpověděl: Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi (Mk 9, 38-40). Katolická církev na tomto základě uznává i platnost svátosti křtu uděleného kdekoli a kýmkoli. Tuto svátost ustanovil Kristus, a ne Církev. Církev na ni jenom dohlíží a připravuje ji, případně schvaluje. V pravoslavné církvi se to děje právě opačně, než jak se tvrdí v tomto textu. Pro ni je důležitá osoba, která uděluje křest, a ne Kristus, který křest přikázal. Vzájemné uznání křtu se toleruje mezi katolickou církví a mnohými protestantskými církvemi. S pravoslavnou církví nic takového neexistuje, i když katolická církev uznává pravoslavný křest. Je zřejmé, že buď je něco platné, nebo není. Nemůžeme tvrdit, že něco je někde platné, a jinde není. Platnost svátosti, kterou kněz jenom vysluhuje, ale nevykonává ji, nemůže záviset na naší libovůli nebo momentální potřebě. Dále není pravdou, co se tvrdí na začátku, že v katolické koncepci svátosti koná (dělá, uděluje) kněz. To protiřečí učení Katolické církve. Papež Pavel VI. například prohlásil: Každá mše svatá, třebaže sloužena knězem i soukromě, není činností soukromou, ale činností Krista a církve (Pavel VI., Mysterium Fidei, , 4). Pokud si budeme hrát se slovíčky, ale unikne nám obsah, jen stěží dosáhneme nějaký pozitivní výsledek. Papežské tituly Pravoslavná námitka: Z toho, jak pravoslaví odmítlo definici Prvního vatikánského koncilu o papežském prvenství, je možné pochopit, nakolik není ochotno přijmout jakoukoli definici, která by chtěla poukazovat na římského papeže jako na nejvyšší hlavu Církve. Termín pontifex (je převzat z pohanství a už Tertulián se k němu stavěl ironicky) se jeví jako nepřirozený, zatím co výraz Kristův vikář (termín používaný původně karlovskými vladaři a následně přivlastněn papeži) je absolutně nepřípustný (protože vyvolává dojem nepřítomnosti Kristovy autority v Církvi a je to skutečně urážka Krista, když si ji porovnáme s jeho výrokem, že bude v Církvi stále přítomný). Katolická odpověď: Termín zástupce (vikář) Krista na zemi, apli-

20 22 Zpravodaj kovaný na postavu papeže, nemůže být v žádném případě nevhodný, právě naopak. Když v evangeliu čteme, že Ježíš říká Petrovi: Tobě dám klíče od nebeského království, tak se míní, že on ji má spravovat, dokud opět nepřijde. Ježíš říká, že zůstává s námi až do konce světa, ale v jiném smyslu než že ho má Petr zastupovat. Vždyť například v knize Zjevení svatého Jana čteme: Hle, přijdu brzy a moje odplata se mnou, abych odměnil každého podle jeho činů (Zj 22, 12). Když někdo slibuje, že přijde, to znamená, že tady ještě není. Jak je to? Ježíš je s námi, to je pravda, ale jiným způsobem. On nám poslal svého Svatého Ducha a je mezi námi ve svém Slově, v eucharistii a dalších svátostech církve To jsou však jiné druhy přítomnosti než na jakou se odvolává papež a jakou slibuje Kniha Zjevení. Papež má řídit církev, soudit, rozhodovat. To Ježíš přímo nekoná. Na to má svého pověřeného zástupce. On koná, ale skrze něho. Papež je při tom tajemně řízen milostí Svatého Ducha, posilován Slovem Božím, eucharistií Svěřil nám své učení, svou nauku a někdo na ni musí dohlížet, zaručovat jednotu v konkrétních, ale i duchovních otázkách. To pravoslavným chybí. Pokud termín zástupce používali i jiné světské osoby (králové a císaři), odvolávají se na jinou rovinu zástupnictví. Například pro Karla Velikého jsou imperátor a králové posvátné osoby (basileos), Božími zástupci ve věcech moci a světské autority, zatím co kněží a speciálně papež jsou Kristovými zástupci a Petrovým nástupcem, co se týká víry, mravů a vysluhování svátostí (srov. B. Mondin, Storia della teologia. Epoca scolastica, ESD, Bologna 1996, 15). Jde o dvě roviny zástupnictví, které se nemají smíchávat. Původně používali titul pontifex velekněží starého Říma; znamenal stavitel mostů. Od císaře Augusta převzali titul římští císařové. V symbolickém smyslu znamená vytváření mostů mezi Bohem a lidmi. Tuto symboliku převzala i katolická církev. Termín se používal zpočátku nejen pro papeže, ale i pro biskupy obecně. Výlučně s papežem byl spjat (podle Oxfordského slovníku křesťanských církví, The Oxford Dictionary of the Christian Church, 1997) až od 15. století (jinde se píše, že už od 11. století). Tertuliánovy ironické poznámky (z roku cca 220) týkající se titulu pontifex pocházejí až z jeho montanistického (heretického) období, a tak je těžké se na ně dnes odvolávat jako na směrodatné. Římský titul pontifex maximus je do řečtiny překládán termínem archijerej (nejvyšší velekněz). V Septuagintě i v Novém zákoně se řecký termín archijerej vztahuje na židovského velekněze, takže ani řecký termín pro biskupa není původně křesťanský. lh

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Ukrajině. Za věřící se na dnešní Ukrajině považuje: 68% žen

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více