Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice"

Transkript

1 Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace IČO: , Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

2 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět -1.období Prvouka Přírodověda Vlastivěda Vzdělávací oblast: Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST:ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE HODNOCENÍ ŽÁKŮ AUTOEVALUACE

3 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÉ HEŘMANICE Předkladatel: Název školy : Základní škola České Heřmanice Adresa školy : České Heřmanice 50, Ředitelka : Mgr. Jaroslava Kafková telefon : Web : Zařazení do sítě škol : IZO : REDIZO : IČO : Zřizovatel školy : Název: Obec České Heřmanice Adresa: České Heřmanice 75, Telefon : Platnost dokumentu od: Mgr. Jaroslava Kafková ředitelka školy 3

4 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1.Úplnost a velikost školy Naše málotřídní škola je školou rodinného typu v pěkném zdravém a klidném venkovském prostředí, která poskytuje základní vzdělání žákům 1.stupně. Součástí školy je školní družina. Kapacita školy je 40 žáků, kapacita školní družiny je 25 žáků. V budově školy se nachází i mateřská škola, se kterou máme velmi dobré přátelské vztahy. Společné akce propojují oba dětské kolektivy, pomáhají odstranit obavy z přechodu z MŠ do ZŠ a vytvářejí podmínky pro dobrou spolupráci. Po ukončení školní docházky v naší škole žáci mají možnost výběru školy v nedalekých městech - Vysoké Mýto, Litomyšl, Choceň nebo ve spádové obci Sloupnice, se kterou máme velmi dobré vztahy a spolupráci. 2.2.Vybavení školy. V prvním patře budovy má ZŠ k dispozici moderně vybavené učebny, sborovnu, kabinet a jídelnu. Třídy jsou vybaveny lavicemi a židlemi nastavitelnými podle výšky žáků. V každé třídě je velký koberec, který slouží nejen k relaxaci o přestávkách, ale probíhá zde také část výuky. Nedílnou součástí vybavení jsou počítače. Žáci všech ročníků mohou využívat počítače nejen ve výuce, ale i v zájmovém kroužku, o přestávkách, při pobytu ve školní družině i ve volném čase. Mohou využívat bohatý výukový software. Fond učebnic a učebních textů je dostatečně široký, aktualizovaný a odpovídá vzdělávacímu programu školy. Učební pomůcky jsou zastoupeny v míře odpovídající požadavkům příslušného učebního plánu, jsou podle potřeby využívány a dokupovány. Didaktická technika je funkční a je využívána v procesu výuky. Vyučující mají možnost využití tiskárny, kopírky a skeneru. Vyučování začíná v 8:00 a končí nejpozději v 15:00. Rozvrh je v návaznosti na autobusové spoje a bezpečnou dopravu žáků domů. Součástí školy je školní družina, kde mají žáci možnost trávit volný čas mezi vyučováním a po vyučování. Žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně. Stravování je zajištěno školní jídelnou, která je součástí mateřské školy. Zajišťujeme také celodenní pitný režim. Na patře jsou též záchody - pro dívky a pro chlapce. Rozvoji žáků i pedagogů pak napomáhají žákovská a učitelská knihovna. V těsném sousedství školy bylo vybudováno moderní centrum volnočasových aktivit. Sportovní areál je vybaven víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem, běžeckou dráhou s umělým povrchem, cvičnou tenisovou stěnou, cvičnou horolezeckou stěnou, doskočištěm na skok daleký, prolézačkami a hřištěm pro předškolní děti. Tento sportovní areál je využíván jak v hodinách tělesné výchovy, tak o přestávkách a ve družině. Za nepříznivého počasí využíváme tělocvičnu. K budově školy přiléhá také malý školní pozemek určený převážně pro výuku praktických činností, prvouky a přírodovědy. V rámci výuky a mimoškolních činností je dlouhodobě realizována řada aktivit, zaměřených především na: -komplexní péči o děti se specifickými poruchami učení a chování. Počet těchto dětí bývá v naší škole 1-2 žáci. Všichni integrovaní žáci mají na základě doporučení PPP a SPC vypracovaný vlastní individuální vzdělávací plán, který je podle potřeb pravidelně doplňován -zavádění nových výukových technologií, metod a forem výuky orientovaných na postupné získávání informační gramotnosti žáků v celém průběhu školní docházky -kulturní rozvoj žáků. Děje se tak prostřednictvím projektů, které jsou zařazeny v celoročním plánu školy a zahrnují návštěvu kulturních akcí, výtvarné aktivity, pořádání a účast na sportovních soutěžích, vystoupení na Dnu matek a Vánočním jarmarku -zlepšení zdravotního stavu žáků - ozdravné pobyty v případě zájmu a finančních možností rodičů ( škola v přírodě), výuka pod širým nebem", výuka plavání plavecká škola Vysoké Mýto, bruslení podle zimních podmínek na místním rybníce. 2.3.Charakteristika pedagogického sboru. Pedagogický sbor tvoří ředitelka plně kvalifikovaná a podle počtu žáků a zřízených tříd jedna učitelka s plným úvazkem plně kvalifikovaná a vychovatelka ŠD plně kvalifikovaná, která vyučuje zatím neaprobovaně zbývající počet hodin týdně předměty převážně 4

5 výchovného charakteru. Všichni pedagogové školy včetně ředitelky mají dosaženou úroveň ICT vzdělání minimálně kompletní P nebo vyšší. Pedagogičtí pracovníci mají platné certifikované vzdělání zdravotnické.( zdravotnické minimum pro pedagogické pracovníky, zdravotník zotavovacích akcí). Ředitelka je absolventka jazykového vzdělávání pedagogů MEJA. Celý sbor se aktivně zapojuje do DVPP. Provoz školy zajišťuje jeden nepedagogický pracovník - školnice. Kromě své hlavní pracovní náplně spolupracuje s pedagogy na větších akcích a pravidelných projektech. 2.4.Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce. Dlouhodobě se zapojujeme do následujících projektů: - Les ve škole, škola v lese - třídění odpadů Den Země - Zdravé zuby - Ovoce do škol - Školní mléko a mléčné výrobky - Poznávání rostlin a živočichů Zlatá studánka Mezinárodní spolupráci zatím nemáme, ale snažíme se o zapojení do etwinningu Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči našich žáků je důležitým stavebním prvkem programu školy. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních hodinách, případně osobně či telefonicky podle přání rodičů (zákonných zástupců). Žáci a rodiče mají možnost navštěvovat školní internetové stránky oslovit prostřednictvím uvedených kontaktů pracovníky a podílet se vlastními příspěvky na jejich tvorbě. Materiály pro rodiče jsou také rozmnožovány pomocí kopírky.škola průběžně informuje rodiče žáků o dění ve škole, a to pomocí školní nástěnky, webových stránek a tištěných letáčků.rodiče jsou zváni na všechny akce pořádané školou a často se zapojují do přípravy a organizace těchto akcí. Někteří rodiče podporují školu drobnými sponzorskými dary.rodiče pracují i ve školské radě. Spolupráce s PPP, SPC a logopedem Rodiče mají možnost vyšetření vady řeči dětí a žáků přímo ve škole u asistenta logopeda a následně pak využít pravidelné konzultace při nápravě vad a poruch.škola doporučuje vyšetření dětí a žáků v poradně. Spolupracuje pak s PPP na základě zprávy při nápravě vad a poruch a při sestavování individuálních plánů. Nabízí rodičům individuální pohovory o dětech a jejich problémech s vysvětlením a výběrem vhodných metod a učebních pomůcek. Spolupráce se zřizovatelem Starosta obce se aktivně zajímá o činnost školy. Zahajuje nový školní rok, pravidelně spolupracuje na vyhlašování žáka roku. Každoročně se zapojuje při zápisu do 1. třídy ZŠ. Zřizovatel pravidelně kontroluje hospodaření školy se svěřenými prostředky. Zaměstnanci OÚ provádí drobnou údržbu ve škole - drobné opravy, sečení trávy, atd. Dobrá je také spolupráce s místními organizacemi ať už formou spoluúčasti na některých akcích nebo podporou prostřednictvím sponzorských darů. Máme možnost také v obecním časopise Heřmánek informovat veřejnost o životě školy. Při přípravě projektových dnů spolupracujeme s místní knihovnou, Domovem důchodců ve Sloupnici, mateřskou školou, plaveckou školou ve Vysokém Mýtě, Spolupracujeme se spádovou školou ve Sloupnici, kam odcházejí někteří žáci po skončení docházky v naší škole ( návaznost učiva, učebnice.) Obecní úřad se podílí na financování dopravy žáků do ZŠ ve Sloupnici. 5

6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.Zaměření školy: Naše škola nemá specifické zaměření. Orientujeme ji na všestranný rozvoj osobnosti žáka, rozvoj jeho vrozených i získaných dispozic. Dbáme přitom, aby žáci nebyli ve škole přetěžováni, snažíme se je připravovat na život dospělého člověka. Zajišťujeme rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání pro všechny žáky a přihlížíme k jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Umožňujeme realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vytváříme předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, a tím pro postupné utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Snažíme se vést žáky k osobní zodpovědnosti za vlastní vzdělávání a chování, dbáme na zohlednění individuálních schopností žáků, snažíme se o vstřícné prostředí otevřené dětem i rodičům, postavené na slušnosti a zodpovědnosti. Ve škole dbáme na dětské zájmy, vycházíme z nich a využíváme je. Dětská reakce a zájem ukazují, čím je dítě osloveno, co na ně působí. Dětské touhy je třeba usměrňovat, probouzet vztah k pozitivním hodnotám a tím dítě vychovávat a zdokonalovat. Žákům necháváme vždy prostor k tomu, aby mohli zaujímat svá stanoviska i řešit různé opravdové životní situace. Školní práci přizpůsobujeme fyziologii a psychologii dítěte. Motivace, účelnost a radost z učení jsou charakteristickými znaky naší školy Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie vymezují postupy, závazné pro všechny pedagogy a měly by vést k naplnění cílů školního vzdělávacího programu. Jsou formulovány na základě obecných charakteristik klíčových kompetencí a vedou k jejich rozvíjení. Pro naplnění kompetence k učení učitel: - klade důraz na pochopení učiva, čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací - rozlišuje základní a rozšiřující učivo, volí vhodné metody vzhledem k intelektuálnímu stavu třídy i jednotlivců - pozitivně motivuje slabší žáky - umožňuje žákům realizovat vlastní nápady, podněcuje tvořivost - pracuje s chybou - zodpovědně přistupuje k hodnocení žáků - v případě neúspěchů nebo dlouhé nemoci spolupracuje s rodiči žáka - vede žáky k objevování vztahů a souvislostí - snaží se vzbudit zájem o svůj předmět - vede k zdravé soutěživosti Procesy k získání této kompetence jsou součástí výuky ve všech ročnících a předmětech. Pro získání kompetence k řešení problémů učitel: - vede žáky k objevování vztahů a souvislostí, - podporuje logické myšlení, samostatnou práci - učí vyhledávat a porovnávat různé informace - podporuje netradiční způsoby řešení problémů - podporuje účast žáků v soutěžích - zařazuje problémové úlohy z praktického života - citlivě vede žáky k vlastnímu sebehodnocení Tato kompetence je naplňována především v předmětech matematika, prvouka, přírodověda. 6

7 Pro naplnění kompetence komunikativní učitel vede žáky, aby: - se nebáli vyjádřit svůj názor - dokázali formulovat své myšlenky a uměli je prezentovat - uměli přijmout i názory druhých - dodržovali pravidla slušné komunikace Získávání této kompetence je nezbytné v celém procesu, zvláštní pozornost jí věnujeme v rámci občanské a rodinné výchovy- prvouka, vlastivěda Pro naplnění kompetence sociální a personální učitel: - staví na vzájemném respektu - zařazuje týmové práce - učí vnímat odlišnosti - učí kriticky přistupovat k vlastní práci, ale i k práci jiných - učí vážit si práce jiných a vzájemně si pomáhat Získávání této kompetence je nezbytné v celém procesu, zvláštní pozornost jí věnujeme v rámci občanské a rodinné výchovy- prvouka, vlastivěda Pro naplnění kompetence občanské učitel: - především jde příkladem ve svém chování a jednání - klade důraz na dodržování práv a povinností žáka - vede k ohleduplnému a citlivému vztahu vůči okolí - vede k toleranci odlišných názorů, jevů - využívá ve výuce regionální fakta k posílení hrdosti na místo, kde žije - dbá na esteticky podnětné a zdravé prostředí Procesy k získání této kompetence jsou součástí výuky ve všech ročnících a předmětech. Pro naplnění kompetence pracovní učitel: - vede žáky k udržování pravidel, k plnění povinností, k samostatnosti a zodpovědnosti - klade důraz na bezpečnost - vede k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností při budoucí profesní orientaci Procesy k získání této kompetence jsou součástí výuky ve všech ročnících a předmětech 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním jsou v naší škole vzděláváni formou integrace do běžné třídy. Škola nemůže vzhledem ke svému vybavení přijmout tělesně postižené žáky s omezenou možností pohybu. Na základě vyjádření a doporučení odborného pracoviště, které podklady k integraci vydává, je žákům upravován v souladu s RVP ZV jejich individuální vzdělávací plán včetně metod práce a způsobu hodnocení výsledků vzdělávání. Pro žáky mimořádně nadané a žáky se zvýšeným zájmem o vzdělávání vytváříme ve škole tyto podmínky: zadáváme individuální a samostatné úkoly, podporujeme vlastní pracovní tempo, nabízíme možnost uplatnění mimo školu ( soutěže, prezentace), dbáme na to, aby u těchto žáků nedocházelo k výkyvům v chování, k porušování pravidel a řádů pro ostatní spolužáky, pěstujeme u nich toleranci a ochotu pomáhat při spolupráci s žáky méně nadanými nebo s menším zájmem o učení, tvoříme individuální vzdělávací plán. Škola je připravena i na spolupráci asistenta pedagoga 7

8 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Osobnostní a sociální výchova má každodenní využití v běžném životě. Specifikem je, že se učivem stává sám žák a běžné situace každodenního života. Smyslem tématu je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na vztazích k sobě samému, lidem a světu. Výchova demokratického občana (VDO) Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti, která vyjadřuje způsobilost orientovat se v problémech a konfliktech demokratické společnosti. Využívá ke své realizaci nejen tématických okruhů, ale i zkušeností a prožitků žáků. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Výchova k myšlení v evropských a globálních podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty (humanismus, svobodnou vůli, morálku, atd.). Multikulturní výchova (MuV) Umožňuje žákům seznamovat se s různými kulturami, jejich tradicemi a hodnotami. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. U menšinových etnik rozvíjí kulturní specifika a poznání kultury celé společnosti. Dotýká se mezilidských vtahů ve společnosti. Environmentální výchova (EV) Environmentální výchova vede jedince k pochopení složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Vede k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, ovlivňuje životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Mediální výchova (MeV) Mediální výchova nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Mediální výchova má žáka vybavit základní úrovní mediální gramotnosti, schopností analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Tematické okruhy všech průřezových témat jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů. Projekty které na škole probíhají, prolínají všechna z níže uvedených průřezových témat. 1. Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní a sociální výchova jsou na 1.stupni běžnou součástí výuky ve všech vyučovacích předmětech, proto zde není toto průřezové téma vyplněno. 2. Výchova demokratického občana Tématické okruhy

9 Občanská společnost a škola Prv Prv Prv Vl Vl Občan,občanská Společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Vl Vl Vl Vl 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tématické okruhy Evropa a svět nás zajímá Aj Vl, AJ Vl, Aj Objevujeme Evropu a svět Vl, AJ Vl,Aj, Inf Jsme Evropané Vl Vl, 4. Multikulturní výchova Tématické okruhy Kulturní diference Hv Prv Hv Prv Hv Aj Aj,Hv, Vv Vl,Aj Lidské vztahy Prv Prv Prv Tv, Hv Vl Čj,Vv, Př Vl,Hv, Tv Etnický původ Vl,Čj Vl,Hv Multikulturalita Aj Aj, Aj, Princip sociálního smíru a solidarity Vl, Vl, 5. Environmentální výchova Tématické okruhy Ekosystémy Prv Prv Prv Př Př 9

10 Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Prv Prv Př, Vl Prv Vv Př Prv Př, Př, Prv Vv Prv, Vv Př, Vl, Vv Př, Vv, Vl,Pč 6. Mediální výchova Tématické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Čj Inf,Čj Inf Inf Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Hv Hv Hv Hv, Vv, Čj, Hv, Vv Inf Čj Projekty Výstupy žáka Projekt ročník Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Poznámka - Zná základní pravidla individuálních a kolektivních sportů - Umí se zapojit do kolektivních her - Využívá své pohybové dovednosti - Dokáže si vyhledat knížku - Umí se orientovat v knihovně - Rozezná jednoduché literární žánry - Má zájem si půjčit knihu Sportovní den Den v knihovně Tv - OSV - VDO Čj, Vv - OSV - VDO - VMEGS - MuV - MeV - atletika - turnaje v míčových sportech - netradiční disciplíny - využití tělocvičny a hřiště - návštěva Obecní knihovny - zapojení do projektu Čtení pomáhá 10

11 - Zná nejznámější památky nejen Prahy - Umí vyprávět o svých výletech po naší vlasti -Poznává krásy naší vlasti Putování naší vlastí Prv, ČJ, VL - OSV - VDO - MuV Výlety a exkurze dle přiměřeně věkovým možnostem žáka - plnění zadaných úkolů - Dokáže se společensky chovat - Dodržuje pravidla společenského chování - Umí převyprávět odehraný děj - Umí si postavit draka - Dokáže se zapojit do kolektivu - Umí přijmout prohru - Dokáže si navrhnout výkres - Využívá křídy - Je ohleduplný k druhým - Zvládne taneční vystoupení - Dokáže zazpívat píseň - Dokáže si zapamatovat scénář - Umí si připravit kostým - Dovede spolupracovat - Zvládá základní dovednosti plavání - Umí plavat s pomůckami - Zvládne techniku základních stylů plavání Divadelní představení Drakiáda Malování před školou Vystoupení ke Dni matek Plavání Prv, VL, Př - OSV - EV - MeV Pracovní činnosti - OSV Výtvarná výchova, český jazyk - OSV - VDO - MeV Tělesná výchova, dramatická výchova, pracovní činnosti, hudební výchova - OSV, VDO, MuV, EV, MeV Tělesná výchova - OSV - výběr dle aktuální nabídky pro žáky 1. stupně - spolupráce s MŠ - plnění zadaných úkolů - soutěže v pouštění draků - záleží na dobrých povětrnostních podmínkách - malování na asfaltovou silnici dle přiřazeného tématu - práce s křídami Představení pro maminky, přátele školy - uspořádané v květnu Žáci získají základní dovednosti v plavání - hodiny vedené instruktorem plavecké školy AAA ve Vysokém Mýtě - Zná lidové zvyky spojené s jednotlivými svátky - Zná historii a tradice našeho národa - Dokáže vyrobit různé předměty typické pro jednotlivé tradice Lidové zvyky a tradice - Vánoční jarmark Výtvarná výchova, pracovní činnosti, český jazyk, hudební výchova - OSV - VDO - MuV - EV Žáci vytvářejí různé tradiční výrobky - uspořádají pro rodiče jarmark 11

12 - Dokáže popsat a orientovat se ve své vesnici, škole - Umí provést kamaráda po vesnici - zná nejbližší města -Umí pojmenovat členy rodiny, zná adresu bydliště - Poznává přírodu v okolí svého domova, školy - Pozná některé druhy rostlin a živočichů - Pozná některé nerosty a minerály Známe svoji rodinu, vesnici, školu, Máme rádi přírodu Prv, Vl - OSV, VDO Prv, Vl - EV - OSV - Návštěva obecního úřadu, pošty, kostela, obchodu, knihovny - Vycházka do okolí školy a vesnice - Účast na soutěži - Poznávání rostlin a živočichů v České Třebové 4. UČEBNÍ PLÁN Učební plán ŠVP Základní školy České Heřmanice vychází z učebního plánu RVP ZV. V tomto RVP ZV jsou stanoveny minimální časové dotace. V našem učebním plánu jsme tyto dotace respektovali. Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace UČEBNÍ PLÁN PRO ROČNÍK Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Třída Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace 9/1 9/1 8/1 7/1 7/ Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika 4 5/1 5/1 5/ Inf ormační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Informatika Prvouka Přírodověda /1 2/1 Vlastivěda /1 2 Hudební výchova Výtvarná výchova 2/1 2/1 2/ Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Disponibilní časová dotace 14 Celková povinná časová dotace

13 Celková týdenní hodinová dotace je RVP ZV stanovena: pro ročník maximálně 22 hodin pro ročník maximálně 26 hodin 1. Závazná minimální časová dotace je uváděna u jednotlivých vzdělávacích oblastí. Je navýšena prostřednictvím disponibilních hodin pro ročník celkem o 14 vyučovacích hodin. 2. Celková časová dotace 118 hodin týdně (včetně disponibilních) je pro ročník závazná. 3. Průřezová témata jsou integrována do jednotlivých předmětů. Průběžně a přirozeně těmito předměty prolínají. Začlenění průřezových témat probíhá i formou projektových dnů. Jejich konkretizace je uvedena v charakteristice průřezových témat i v jednotlivých tabulkách daných předmětů. 4. V rámci učebního plánu může v ročníku probíhat výuka jednotlivých předmětů bez pevné časové dotace v menších časových celcích než jedna vyučovací hodina; jednotlivé řízené činnosti mohou být kombinovány a propojovány při zachování celkové stanovené denní a týdenní dotace pro vyučovací předměty a dodržení požadavků na odpočinek. I při integraci průřezových témat, při projektech apod. musí vyučující dodržet časovou proporci jednotlivých předmětů v týdnu a zásady hygieny školní práce (přestávky, relaxace atd.). Na 1. stupni jsme posílili hodinové dotace vyučovacím předmětům: český jazyk a literatura o 5 disponibilních hodin, matematika o 3 disponibilní hodiny, vzdělávací oblast člověk a jeho svět o 3 disponibilní hodiny a umění a kultura o 3 disponibilní hodiny. Český jazyk a literatura vyučovací předmět je zařazen povinně do všech ročníků a je na 1.stupni posílen o 5 disponibilních hodin. V rámci předmětu se realizují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a Multikulturní výchova. Hlavním důvodem pro posílení tohoto vyučovacího předmětu je jeho význam pro rozvoj čtenářské gramotnosti a pro úspěšné osvojování poznatků v dalších vyučovacích předmětech. Anglický jazyk předmět s časovou dotací 3 hodiny týdně je zařazen povinně od 3. Matematika předmět je povinně zařazen do všech ročníků a na l.stupni je posílen o 3 disponibilní hodiny. Hlavním důvodem pro posílení tohoto vyučovacího předmětu je rozvoj matematické gramotnosti a úspěšné osvojování poznatků v dalších vyučovacích předmětech. Informatika učivo v ročníku je realizováno jako součást jiných vyučovacích předmětů; ve 5. ročníku je zařazován jako samostatný vyučovací předmět, je též spojován s obsahem jiných vyučovacích předmětů. Člověk a jeho svět realizuje se v ročníku ve vyučovacím předmětu prvouka a ve ročníku v předmětech přírodověda a vlastivěda, tedy ve všech ročnících 1. stupně základního vzdělávání. Na posílení této vzdělávací oblasti byly využity 3 disponibilní hodina. v této vzdělávací oblasti systematicky prolínají výstupy sexuální a etické výchovy V rámci předmětů se realizují průřezová témata Výchova demokratického občana, Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Hlavním důvodem pro posílení tohoto předmětu je poloha naší školy, která je v krásném prostředí a chceme, aby žáci o naší přírodě věděli co nejvíce. Také se účastníme přírodovědných soutěží, na které je nutno se řádně připravit. Umění a kultura 13

14 realizuje se v samostatných vyučovacích předmětech hudební výchova a výtvarná výchova, které jsou zařazeny ve všech ročnících.a posíleny o 3 disponibilní hodiny. Hlavním důvodem je, že každoročně u nás probíhá Jarmark, kde žáci vystavují své výrobky, dále den Matek vytváření kulis a účastníme se výtvarných soutěží. Člověk a zdraví tělesná výchova je zařazena do všech ročníků vždy 2 vyučovací hodiny týdně výchova ke zdraví je realizována zejména v tělesné výchově, prvouce a přírodovědě Člověk a svět práce učivo vzdělávací oblasti se realizuje ve všech ročnících jako samostatný předmět praktické činnosti. Sexuální výchova vzdělávací obor, který není zařazen do výuky jako samostatný předmět. Výstupy tohoto oboru prolínají do výuky zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 5. UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací období Vzdělávací a výchovný proces je rozdělen na období 1.období ročník 2.období ročník Každé vzdělávací období má své specifické cíle a stanovené očekávané výstupy, které jsou na konci 5.ročníku a na konci 9.ročníku závazné. Na konci 3.ročníku je očekávaný výstup pouze orientační. Učivo je v pojetí ŠVP chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů a představuje závazný výčet témat, námětů a činností, které mu škola nabídne všem žákům k osvojování. Obsah učiva Školního vzdělávacího programu je rozpracovaný do jednotlivých ročníků. Vzdělávací období pro ročník Cílová a obsahová specifikace jednotlivých vyučovacích předmětů Vzdělávací program realizuje požadavky na základní vzdělávání prostřednictvím formulovaných vzdělávacích oblastí a vytváří pro školní praxi dílčí celky vyučovací předměty. Oblast: 14 Předmět: 1. Jazyk a jazyková komunikace český jazyk a literatura anglický jazyk (od 3. ročníku) 2. Matematika a její aplikace matematika 3. Informační a komunikační technologie informatika (v ročníku není samostatným předmětem)

15 4. Člověk a jeho svět prvouka v ročníku přírodověda ve 4. a 5. ročníku vlastivěda - ve 4. a 5. ročníku 5. Umění a kultura hudební výchova výtvarná výchova dramatická výchova (není samostatným předmětem) 6. Člověk a zdraví tělesná výchova výchova ke zdraví (není samostatným předmětem) 7. Člověk a svět práce praktické činnosti 8. Doplňující vzdělávací obor etická výchova (není samostatným předmětem) Hlavní cíle 1. období Cílem prvního období základního vzdělávání je naučit žáky: základům čtení, psaní, počítání a prvního cizího jazyku. Vyučování má ve všech předmětech činnostní charakter. Při vytváření dovedností a návyků v ročníku se požaduje, aby žáci chápali účel a smysl každé své činnosti, aby o činnostech hovořili a měli pro ně dostatečný časový prostor. V souladu s charakterem myšlení žáků je těžiště vyučování v přímém poznávání skutečností kolem nás. K výuce v tomto období patří i vyučovací předměty s výchovným zaměřením, tj. hudební, výtvarná, tělesná výchova a pracovní činnosti. V programu jsou uplatňovány též: dramatická výchova, výchova ke zdraví, etická výchova a informační a komunikační technologie, ale netvoří samostatné předměty. Charakteristické pro toto období je prolínání učiva mezi všemi vyučovacími předměty. 5.1.Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast je v ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu český jazyk a ve 3. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu anglický jazyk Český jazyk a literatura Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2.ročníku ve 3..ročníku 15 9 hodin týdně 8 hodin týdně Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě - k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností - vede k využívání různých zdrojů informací př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj Výchovně vzdělávací cíle: rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané vyjadřovat srozumitelně, zejména mluvenou řečí, myšlenky, psanou formou se vyjadřovat jen v jednoduchých větách číst správně a s porozuměním texty přiměřené délkou i obsahem

16 znát příklady literárních děl vhodných pro daný věk včetně ilustrací číst s porozuměním jednoduché naučné texty, pokusit se vyjádřit jejich myšlenky vnímat krásu a bohatost mateřského jazyka při výuce českému jazyku je třeba stále pamatovat na to, že se v tomto období vytváří vztah žáků k literatuře a jejich zájem o četbu, tedy že začíná výchova budoucích čtenářů svou schopnost vyjadřovat se umět uplatnit i v prvouce, matematice i dalších vyučovacích předmětech Charakteristika výuky: Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány: komunikační a slohovou výchovou; čtením a literární výchovou; psaním; jazykovou výchovou. Komunikace v českém jazyce se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím dramatické výchovy. V komunikační výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), mluvit a rozhodovat se na základě vnímaných pokynů a přečteného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, učí se rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni. Komunikační dovednosti žáků jsou vytvářeny nejen ve všech složkách českého jazyka, ale ve všech vyučovacích předmětech. Jednotlivé vyučovací předměty musí poskytovat dostatek prostoru k vyjadřování myšlenek a postřehů žáků k tomu, co se učí a co pozorují. Slovní zásoba je rozšiřována zejména využitím učiva prvouky, četby a vlastních zážitků. V tomto období je kladen důraz zejména na ústní vyjadřování žáků. Samostatná písemná forma vyjadřování je uplatňována od 3. ročníku. Při prvním písemném vyjadřování se požaduje používat krátké jednoduché věty o tom, co žáci prožili, nebo co dobře znají. Pro rozvoj vyjadřovacích schopností v prvním vzdělávacím období využíváme: vyprávění (o obrázku, vlastních zážitcích, přečteném textu, podle obrázkové osnovy) rozhovory žáků k určitému tématu formulace otázek a odpovědí k danému tématu možnosti svobodného výběru způsobu vyjádření myšlenek (v čítankách 2. a 3. r. jsou připraveny náměty, které žáky vždy zaujmou), využívá se mezipředmětových vztahů jednoduchých popisů z písanek, hlavně z prvoučného učiva, k psaní podobných textů možnost zpracovávat první knihy např.: o květinách, o ptácích aj. v co nejjednodušší podobě, volně doplněné ilustracemi, výstřižky apod., využíváme i dětských knih a encyklopedií Komunikační výchova tedy obsahuje činnosti: a) receptivní, tj. čtení a naslouchání; b) produktivní (tvořivé činnosti), tj. mluvený a písemný projev žáka. Při výuce čtení v tomto období se snažíme naučit všechny žáky, i průměrně nadané, číst přiměřeně náročné, umělecké i naučné texty jasně, zřetelně a s porozuměním. Při čtení textů se obohacuje slovní zásoba žáků a rozvíjí se i jejich ústní vyjadřování. Při práci s texty se spojuje výcvik čtení s rozvojem vyjadřování, se vzděláváním v různých oborech i s výchovou žáků. Čtení se využívá v prvouce při poznávání přírody i života lidí a světa. Při prožívání literárních ukázek a čtení prvních knížek poznávají žáci život dětí i dospělých, učí se chápat a hodnotit jejich životní příběhy, činy, charaktery a lidské vztahy. Tím rozšiřují svoji životní zkušenost, obohacují svůj citový život. Žáci se při vyučování čtení učí esteticky prožívat a chápat přiměřené texty, později je výrazně číst, předčítat, přednášet, vyprávět, někdy i ilustrovat, něco podle popisu vyrobit, jindy text dramatizovat. Při čtení, poslechu a recitaci se zjemňuje smyslové vnímání žáků, např. sluch 16

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zřizovatel: Předkladatel: Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R.A.F. 1989 Adresa školy: Letců R.A.F. 1989

Více