ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost Studium pro dospělé Historie a současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Zaměření školy Vize školy VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ HUDEBNÍ OBOR Vzdělávací oblast: Recepce a reflexe hudby Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na violu Studijní zaměření Hra na kontrabas Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na klarinet Studijní zaměření Hra na saxofon Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na tenor (baryton) Studijní zaměření Hra na tubu Studijní zaměření Hra na kytaru Studijní zaměření Hra na basovou kytaru Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Hra na akordeon Povinně volitelné předměty

3 Vyučovací předmět: Čtyřruční hra...81 Vyučovací předmět: Interpretační seminář...81 Vyučovací předmět: Komorní hra - klávesy...82 Vyučovací předmět: Komorní hra smyčcové nástroje...83 Vyučovací předmět: Hudecká muzika (HUMUZ)...84 Vyučovací předmět: Komorní hra dechové nástroje...85 Vyučovací předmět: Komorní hra - kytary...86 Vyučovací předmět: Komorní hra basová kytara...87 Vyučovací předmět: Komorní zpěv...87 Vyučovací předmět: Komorní hra - akordeon VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU Přípravné studium Studijní zaměření - VÝTVARNÁ TVORBA VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU Přípravné studium Studijní zaměření TANEC I Studijní zaměření TANEC II ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁSADY A ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ Oblasti vlastního hodnocení školy

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Předkladatel: Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova Šlapanice, Riegrova 17 IČO: Ředitelka školy: Mgr. Hana Richterová Telefon: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Telefon: Platnost dokumentu od: Datum vydání: kulaté razítko Mgr. Hana Richterová, ředitelka Gymnázia a Základní umělecké školy ve Šlapanicích 3

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Počet oborů, velikost Žáci se mohou vzdělávat v těchto třech uměleckých oborech: hudební taneční výtvarný Ve všech uměleckých oborech nabízíme výuku: v přípravném studiu pro děti od 5 let v základním studiu I. stupně pro děti a mládež od 7 let v základním studiu II. stupně pro mládež od 14 let ve studiu pro dospělé od 19 let (horní věková hranice neomezena) Výuka probíhá: individuálně - v hudebním oboru je to hra na: klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, housle, kontrabas, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, baskřídlovku, tubu a také se zde vyučuje sólový zpěv kolektivně - především v tanečním a výtvarném oboru. V hudebním oboru jako: hudební nauka, komorní hra, hudecká muzika, interpretační seminář Studium pro dospělé Je organizováno v souladu s Vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č.71/2005 Sb. O zařazení dospělého žáka do tohoto studia rozhoduje ředitel školy. Vzdělávací obsah jednotlivých vyučovacích předmětů vypracuje učitel pro každého žáka. Hodinové dotace odpovídají učebním plánům pro základní studium II. stupně Historie a současnost Škola byla původně založena v roce 1947 jako Městský hudební ústav, později přejmenovaný na Hudební školu a v roce 1961 na Lidovou školu umění. V roce 1990 byly všechny Lidové školy umění přejmenovány na Základní umělecké školy. K poslední změně v názvu došlo v roce 2006, kdy zřizovatel v rámci optimalizace sloučil školu se zdejším Gymnáziem a vznikla tak nová instituce, pod společným názvem Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17, Šlapanice, Riegrova 17. Škola je díky své poloze a integrované dopravě snadno dostupná jak pro děti ze Šlapanic a okolí, tak pro brněnské žáky. ZUŠ zajišťuje umělecké vzdělávání nejen ve Šlapanicích, ale i v místech poskytovaného vzdělávání - v Bílovicích nad Svitavou, v Blažovicích, v Podolí a v Újezdu u Brna. Ve všech těchto obcích se naši žáci aktivně zapojují do společenského života Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor Základní umělecké školy ve Šlapanicích je plně kvalifikovaný, věkově pestrý od mladých až po zkušené. Všichni se aktivně podíleli na tvorbě a realizaci tohoto školního vzdělávacího programu. Škola má průměrně 20 zaměstnanců, z nichž nadpoloviční většinu tvoří ženy. 4

6 2.5. Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Z pravidelných, periodicky se opakujících akcí na regionální úrovni je možno jmenovat: různá kulturní vystoupení ve spolupráci s městskými úřady (Šlapanice, Bílovice nad Svitavou, Blažovice, Podolí a Újezd u Brna) výchovné koncerty pro mateřské školy ze širokého okolí žákovské koncerty vystoupení dětí z tanečního oboru (ve spolupráci s hudebním oborem) stálá výstava prací žáků výtvarného oboru (v prostorách školy) Naše škola v současné době nerealizuje žádné mezinárodní projekty Vybavení školy a její podmínky Škola vytváří odpovídající podmínky pro zajištění kvalitní výuky základního uměleckého vzdělávání. Má prostorově i akusticky vhodné učebny, také taneční sál, který je též využíván jako sál koncertní. Škola je vybavena některými hudebními nástroji, které žákům na jeden rok zapůjčuje zdarma. Ve většině učeben je pianino. V roce 2009 byla dokončena výstavba podkrovního ateliéru, do nějž byl kompletně přesunut výtvarný obor. Ateliér je vybaven tak, aby byla zabezpečena pestrost výuky výtvarného oboru. K výbavě krom jiného patří hrnčířský kruh, keramická pec, malířské stojany, běžná sedací místa pro žáky a další. Potřeby nutné ke kvalitnímu uměleckému vzdělávání jsou průběžně obnovovány a doplňovány. 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Prioritou naší školy je především kvalitní umělecké vzdělávání. Naším cílem není pouze příprava žáků na uměleckou dráhu, ale spíše výchova citově bohatých osobností, které jsou schopny sebevyjádření v umělecké oblasti Zaměření školy Škola je zaměřena na: vzdělávání žáků ve zvoleném uměleckém oboru poskytování co nejširší vzdělávací nabídky, pokud možno ve všech žánrech intenzivní spolupráci učitelů a žáků individuální i kolektivní výuku vzájemnou spolupráci všech tří uměleckých oborů komplexní umělecko-kulturní výchovu žáků Škola podporuje žáky nejen při jejich základním uměleckém vzdělávání, ale i při řadě aktivit s tímto vzděláváním souvisejících Vize školy Z tohoto hlediska považujeme za podstatné: vést žáky k praktickému uměleckému uplatnění v amatérských souborech vybavit žáky schopnostmi kolektivní spolupráce a komunikace vést žáky k celoživotnímu vzdělávání se 5

7 klást důraz na prezentaci školy na veřejnosti vytvářet co nejlepší podmínky pro žáky, kteří se chtějí připravovat ke studiu na vyšších typech uměleckých a pedagogických škol vychovávat kulturní generaci, která se bude aktivně podílet na kulturním dění ve svém regionu 6

8 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Výchovné a vzdělávací strategie představují soubor společně uplatňovaných postupů, jejichž cílem je vybavit žáka klíčovými kompetencemi, tj. souhrnem vědomostí, dovedností a postojů, důležitých pro jeho umělecký i osobnostní rozvoj. Utváření těchto klíčových kompetencí (kompetence k umělecké komunikaci, kompetence osobnostně sociální a kompetence kulturní) je zaměřeno především na rozvoj schopností žáka tvořit, vnímat a interpretovat umělecké dílo, umožňují mu vytvářet si pozitivní vztah nejen k umění a kultuře, ale také ke svému sociálnímu prostředí a k celé společnosti vůbec. Snahou pedagogů naší školy je vybavit žáka kompetencemi na takové úrovni, která je pro něj v dané chvíli dosažitelná. Jako správný směr k dosažení klíčových kompetencí jsme na naší škole zvolili tyto strategie: všechny metody a formy práce přizpůsobujeme věku a mentálnímu vývoji žáka učíme žáka řemeslu k rozvíjení žákovy kreativity a umělecké představivosti využíváme kromě tradičních metod také přístupné audiovizuální prostředky snažíme se, aby učení bylo vedeno zábavnou formou postoje žáka a jeho umělecké zrání ovlivňujeme také svým osobním příkladem vedeme žáka k sebehodnocení a umožňujeme mu srovnávání s výkony spolužáků vedeme žáka k týmové spolupráci a zodpovědnosti za společné umělecké dílo, tím podporujeme rozvoj jeho sociálních dovedností a schopnost vzájemné kooperace pravidelně hodnotíme žákův výkon a motivujeme ho tak k lepším výkonům a k soustavné domácí přípravě pozitivní motivací posilujeme žákovu cílevědomost klademe důraz na vytváření osobního vztahu se žákem, s jeho rodiči se snažíme intenzivně komunikovat snažíme se, aby žák chápal uměleckou tvorbu jako prostor ke komunikaci a k sebevyjádření učíme žáka vnímat umění jako zdroj emocionálního prožitku organizujeme různá vystoupení, kterými naše studenty aktivně zapojujeme do kulturního dění v regionu 7

9 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ 5.1. HUDEBNÍ OBOR V hudebním oboru se žáci prostřednictvím soustavného teoretického a praktického vzdělávání učí chápat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace. Vzdělávací obsah hudebního oboru je členěn do dvou vzájemně provázaných oblastí Hudební interpretace a tvorba a Recepce a reflexe hudby. V oblasti Hudební interpretace a tvorba je žákovi umožněno osvojit si hru na hudební nástroj nebo se věnovat sólovému zpěvu. Žák získává elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí jako sólista nebo hráč v hudebním kolektivu. Vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby (u nás především předmět Hudební nauka) se zaměřuje na komplexní rozvoj hudebně-teoretických znalostí žáků. Hudební obor je v naší škole realizován přípravným studiem, základním studiem prvního a druhého stupně a také studiem pro dospělé. Na konci každého školního roku se konají postupové zkoušky a všichni žáci se dle svých schopností také účastní různých koncertů a projektů školy. V 7. ročníku I. stupně a ve 4. ročníku II. stupně vykonají žáci absolventskou zkoušku nebo hrají na absolventském koncertu Vzdělávací oblast: Recepce a reflexe hudby Tato vzdělávací oblast je na ZUŠ Šlapanice naplňována ve vyučovacích předmětech Přípravná hudební výchova a Hudební nauka, v menší míře také ve vyučovacích předmětech jednotlivých studijních zaměření. Vyučovací předmět: Přípravná hudební výchova Tento vyučovací předmět je zaměřen na přirozené rozvíjení hudebnosti dětí, na vytváření smyslu pro povinnost, systematičnost v domácí přípravě a kolektivní spolupráci. Zvláštní akcent je kladen na hravost, tvořivost a získávání pozitivního vztahu k hudbě. Vzdělávací obsah předmětu: Přípravná hudební výchova rozvíjení rytmického a harmonického cítění rozvíjení tonálního cítění a intonace základní hlasová výchova rozvíjení dělené pozornosti, hudební paměti a představivosti orientace v grafickém záznamu hudebního díla osvojování si hudebních pojmů a označení seznamování s hudebními nástroji aktivní poslech hudby s následnou reflexí rozvíjení schopnosti vyjádřit vlastní názor na danou skladbu rozvíjení hudební tvořivosti (aktivní muzicírování) na principech Orfovy školy hudebně pohybová výchova (vyjádření hudby pohybem, taktování, jednoduché taneční kroky) probouzení estetického cítění sledování kulturního dění (koncerty, hudební festivaly, opery, muzikály ) osvojování si vhodného chování a vystupování na koncertech a jiných kulturních akcích 8

10 Učební osnovy vyučovacího předmětu: Přípravná hudební výchova opakuje a tvoří jednoduché rytmické modely, ovládá rytmus, metrum a těžkou dobu, rozliší dvoudobé a třídobé metrum umí chůzí rozlišit střídání čtvrťových, půlových a osminových not, reaguje na změny tempa (a dynamiky) ovládá taktování ve dvoučtvrťovém a tříčtvrťovém taktu zná notu celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou i stejné pomlky rozlišuje tóny vysoké a hluboké, pozná melodie známých písní, určí, kdy melodie stoupá a klesá intonuje, pohybově znázorňuje a zapíše do not jednoduché melodie a realizuje je na melodické bicí nástroje rozpozná vhodný harmonický doprovod, užívá (a pohybově znázorní) pojmy tónika a dominanta zná a zapíše houslový klíč a elementární hudební znaky zná noty g g2 a umí je zapsat poznává podle vzhledu i zvuku nejrozšířenější hudební nástroje, především ty, jejichž výuku škola nabízí umí soustředěně vyslechnout krátkou hudební nahrávku a vyjádřit, jak na něj hudba zapůsobila (slovně, výtvarně, pohybem) spolu s ostatními žáky se aktivně zúčastní hudebních vystoupení v rámci koncertů ZUŠ Vyučovací předmět: Hudební nauka Předmět hudební nauka je realizován v pěti jednoletých, na sebe navazujících oddílech. Žák může v případě nutnosti společně s učitelem zvolit způsob rozložení těchto pěti oddílů do sedmi let studia prvního stupně. Přerušení kontinuity výuky je možné maximálně na jeden školní rok. Pokud žák ze závažných důvodů nemůže vyučovací předmět hudební nauka navštěvovat, pracuje podle studijního plánu a v pololetí a na konci školního roku složí zkoušku. Vzdělávací obsah předmětu: Hudební nauka rozvíjení rytmického cítění rozvíjení tonálního cítění a intonace, základní hlasová výchova rozvíjení harmonického cítění, pochopení harmonických funkcí, tvorba jednoduchého doprovodu rozvíjení dělené pozornosti, hudební paměti a představivosti orientace v grafickém záznamu hudebního díla osvojování si hudebních pojmů, označení, názvosloví seznámení s hudebními formami seznámení s vývojem hudby, charakteristickými znaky jednotlivých hudebních epoch seznámení s hudebními nástroji, rozdělení hudebních nástrojů i lidských hlasů do skupin, poznávání různých hudebních (nástrojových i hlasových) uskupení aktivní poslech hudby s následnou reflexí, rozvíjení schopnosti hodnocení hudebního díla rozvíjení hudební tvořivosti (aktivní muzicírování) na principech Orfovy školy hudebně pohybová výchova (vyjádření hudby pohybem, taktování, jednoduché taneční kroky) probouzení estetického cítění sledování kulturního dění (koncerty, hudební festivaly, opery, muzikály ) Tento předmět je určen všem studijním zaměřením hudebního oboru. 9

11 Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hudební nauka 1. ročník se orientuje v grafickém záznamu hudebního díla a svým způsobem jej realizuje chápe pojmy notová osnova, klíč, nota, pomlka apod. zná noty v houslovém klíči v rozsahu g c3 i s posuvkami a má povědomí o basovém klíči zná stupnice C dur, G dur, D dur, A dur, E dur, F dur a jejich trojzvuky, rozumí pojmu tónina ovládá notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou, šestnáctinovou, notu čtvrťovou s tečkou, takty 4/4, 3/4, 2/4, 3/8 a 6/8 sluchem rozezná tónorod písně rytmicky a intonačně reprodukuje jednoduchý notový zápis, zaznamená jednoduchou hudební myšlenku vytváří vlastní rytmické a melodické útvary chápe a užívá dynamická znaménka (p, mf, f, crescendo, decrescendo) zná základní tempové názvosloví a pojmy jako repetice, koruna, ligatura aj. propojuje teoretické vědomosti s praktickými dovednostmi 2. ročník čte noty v houslovém klíči v rozsahu g c3 a pasivně ovládá basový klíč rozumí stavbě durových stupnic a jejich tónických kvintakordů C dur, G dur, D dur, A dur, E dur, F dur, B dur, Es dur, As dur zná základní intervaly a jejich zápis sluchem rozezná celý tón a půltón a základní intervaly od primy po kvintu ovládá délky not a pomlk, takty 4/4, 3/4, 2/4, 3/8 a 6/8 chápe a užívá dynamická znaménka (pp ff) se orientuje v rozdělení lidských hlasů zná základní dechové, smyčcové a bicí nástroje, rozpozná je podle vzhledu i zvukové nahrávky umí soustředěně vyslechnout krátké hudební dílo a vyjádřit, jak na něj hudba zapůsobila 3. ročník zná noty v houslovém klíči v rozsahu g c3, pasivně ovládá basový klíč a tříčárkovanou oktávu v houslovém klíči zná stupnici a moll, e moll, h moll, fis moll, cis moll, d moll, g moll, c moll, f moll - aiolskou, harmonickou a melodickou zná tónické kvintakordy a jejich obraty ovládá hlavní stupně ve stupnici, paralelní stupnice a stejnojmenné stupnice umí zapsat intervaly čisté a velké a rozlišit je sluchem transponuje jednoduchou melodii do jiné tóniny zná základní hudební nástroje a jejich rozdělení, rozpozná je podle vzhledu i zvukové nahrávky má povědomí o životě a díle našich nejznámějších hudebních skladatelů 4. ročník zná oktávy (subkontra oktáva pětičárkovaná oktáva), dvojité posuvky rozumí stavbě stupnic dur i moll, tónických akordů i jejich obratů ovládá enharmonickou záměnu i enharmonicky záměnné stupnice určuje i tvoří intervaly 10

12 chápe význam harmonických funkcí a vytvoří jednoduchý doprovod se orientuje v základních hudebních uskupeních, rozdělení lidských hlasů i hudebních nástrojů do skupin a dokáže je identifikovat má základní povědomí o světových hudebních skladatelích z období baroka a klasicismu umí zařadit významné české skladatele časově i geograficky, má povědomí o jejich tvorbě na základě svých zkušeností vyjadřuje své názory na znějící hudbu a umí je zdůvodnit 5. ročník rozumí stavbě stupnic a akordů dur i moll, chápe vztahy v kvart-kvintovém kruhu, ovládá enharmonickou záměnu určuje i tvoří intervaly včetně zvětšených a zmenšených umí vytvořit jednoduchý harmonický doprovod s využitím akordických značek má základní povědomí o výstavbě skladeb, orientuje se v jednotlivých hudebních formách chápe souvislosti vývoje hudby, rozpozná charakteristické znaky hudebního vyjadřování v jednotlivých epochách umí zařadit významné světové i české skladatele časově i geograficky, má povědomí o jejich tvorbě aktivně poslouchá hudbu, orientuje se v jejich druzích a ve způsobech její interpretace propojuje teoretické vědomosti s praktickými dovednostmi, chápe význam tohoto spojení 11

13 Studijní zaměření Hra na klavír Charakteristika: Studium je rozděleno do dvou stupňů. První stupeň je sedmiletý, druhý čtyřletý. Žák zde získává základní pianistické dovednosti, které uplatní v oblasti sólové i komorní hry. Hra na klavír je ideálním prostředkem k rozvoji osobnosti dítěte. Žák při hře zapojuje a rozvíjí svalovou činnost i jemnou prstovou motoriku. Učí se koordinaci těla a rukou, koncentraci a sebeovládání. Získává širší kulturní rozhled, prohlubuje se jeho citové vnímání. Celkově se kultivuje jeho osobnost. Studiu prvního stupně předchází Přípravné studium hry na klavír, které může být na ZUŠ Šlapanice realizováno ve dvou variantách: Přípravné studium hry na klavír Varianta 1: dvouleté přípravné studium Hře na klavír se může dítě věnovat již v předškolním věku. Výuka probíhá zábavnou formou, kdy pedagog využívá k práci se žákem hudební hry, říkadla, hádanky a brzy také písně, které žák hraje nejprve podle sluchu, později podle not. Hlavním cílem pedagoga je probudit v dětech hudební cítění, navodit sluchovou a rytmickou představivost, rozvíjet jejich hudební paměť i tvořivost, vše v jednotě se zvládnutím základních prvků klavírní hry. Tento předmět navštěvují žáci od 5 let. Učební plán: 1. ročník 2. ročník Přípravné studium hry na klavír 1 1 PHV 1 Učební osnovy vyučovacího předmětu: Přípravné studium hry na klavír 1. ročník umí správně sedět u klavíru, má uvolněné držení těla a přirozený tvar ruky se orientuje na klaviatuře dokáže hrát úhozy portamento a staccato hraje podle sluchu jednoduchá říkadla a písně v pětiprstové poloze 2. ročník se orientuje v jednoduchém notovém zápisu dokáže hrát legato rozlišuje p a f při hře lidových písní plynule střídá pravou a levou ruku jednoduché písně doprovodí pomocí dudácké kvinty Varianta 2: jednoleté přípravné studium Předmět mohou navštěvovat žáci od 6 let. Výuka probíhá zábavnou formou, kdy pedagog využívá k práci se žákem hudební hry, říkadla, hádanky a brzy také písně, které žák hraje nejprve podle sluchu, později podle not. Hlavním cílem pedagoga je probudit v dětech hudební cítění, navodit sluchovou a rytmickou představivost, rozvíjet jejich hudební paměť i tvořivost, vše v jednotě se zvládnutím základních prvků klavírní hry. 12

14 Učební plán: 1. pololetí 2. pololetí Přípravné studium hry na klavír 1 1 PHV 1 1 Učební osnovy vyučovacího předmětu: Přípravné studium hry na klavír umí správně sedět u klavíru, má uvolněné držení těla a přirozený tvar ruky se orientuje na klaviatuře rozlišuje p a f hraje podle sluchu jednoduchá říkadla a písně v pětiprstové poloze při hře lidových písní plynule střídá pravou a levou ruku dokáže hrát úhozy portamento, staccato a legato se orientuje v jednoduchém notovém zápisu ZÁKLADNÍ STUDIUM - I. STUPEŇ Učební plán: Hra na klavír Hudební nauka Volitelné předměty: Čtyřruční hra Interpretační seminář Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na klavír 1. ročník umí správně sedět u klavíru, má uvolněné držení těla a přirozený tvar ruky dokáže hrát úhozy portamento, staccato i legato rozumí notovému zápisu - rytmickým hodnotám not a pomlk, taktu a jeho členění čte noty v houslovém i basovém klíči v přiměřeném rozsahu umí hrát oběma rukama současně hraje cvičení na přípravu stupnic a akordů hraje dvojhmaty rozezná melodii a doprovod zná základní dynamická a tempová označení a využívá je při hře zahraje snadnou lidovou píseň, kterou si doprovodí T, D 2. ročník hraje durové stupnice každou rukou zvlášť podle svých technických možností hraje durové stupnice od bílých kláves dohromady v protipohybu hraje tónický kvintakord s obraty - každou rukou zvlášť hraje tercie legato 13

15 používá při hře pedál zahraje jednoduchou polyfonní skladbu užívá sluchovou sebekontrolu jak při interpretaci skladeb, tak v elementární improvizaci hraje lidové písně s doprovodem T, S, D hraje čtyřručně s učitelem zahraje jednoduchou skladbu zpaměti 3. ročník hraje melodické ozdoby (příraz, nátryl) hraje durové stupnice rovným pohybem i protipohybem, mollové každou rukou zvlášť hraje tónický kvintakord s obraty k dané stupnici dohromady hraje technická cvičení a etudy v rytmických i úhozových variantách používá synkopický i rovný pedál podle návodu učitele rozliší různé druhy skladeb (menuet, pochod, valčík) zahraje přednesovou skladbu zpaměti vnímá náladu skladby a je schopen vyjádřit tuto náladu elementárními výrazovými prostředky doprovodí jednoduchou lidovou píseň pomocí T, S, D hraje čtyřručně se spolužákem nebo s učitelem 4. ročník hraje durové i mollové stupnice dohromady v rovném pohybu hraje přípravná cvičení ke hře čtyřhlasého akordu zvládá hru jednoduchých melodických ozdob umí rozlišit hudební styly baroko, klasicismus a romantismus a dokáže je reprodukovat podle svých schopností zahraje zpaměti náročnější přednesovou skladbu se podle svých možností zapojí do komorní hry nebo hraje čtyřručně se spolužákem používá základních harmonických funkcí při tvorbě doprovodu k jednoduchým lidovým písním 5. ročník hraje durové a mollové stupnice v rovném pohybu přes tři oktávy hraje čtyřhlasé akordy a obraty každou rukou zvlášť hraje cvičení na přípravu oktáv zvládá prstovou techniku umí zahrát základní melodické ozdoby (skupinku, mordent, trylek, obal) uplatňuje výrazové schopnosti v přednesu skladeb barokních, klasických, romantických i soudobých zahraje jednoduchou skladbu z listu interpretuje přednesové skladby na koncertních vystoupeních 6. ročník hraje durové a mollové stupnice kombinovaným způsobem hraje ke stupnicím čtyřhlasé akordy s obraty tenuto, staccato a rozloženě hraje velký rozklad kvintakordu a obraty každou rukou zvlášť umí pracovat s dynamikou ve skladbě, snaží se vystihnout obsah, charakter a náladu skladby hraje náročnější skladby z období baroka, klasicismu, romantismu i skladby soudobých autorů 14

16 hraje podle individuálního zájmu a schopností populární a jazzové skladby hodnotí výkony svoje i druhých 7. ročník propojuje veškeré získané technické i výrazové dovednosti při interpretaci samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu a podílí se na jejím výběru uplatňuje sluchovou sebekontrolu využívá podle stupně své vyspělosti zvukových možností nástroje interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů, využívá dynamiku, tempová rozlišení, vhodnou artikulaci, frázování, agogiku zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu se aktivně účastní čtyřruční nebo komorní hry Přípravné studium hry na klavír - před II. stupněm základního studia Do přípravného studia II. stupně jsou na základě talentové zkoušky přijímáni žáci od čtrnácti let. Tito studenti mají minimální nebo vůbec žádnou hudební průpravu (případně mohli studovat v odlišném studijním zaměření), přičemž docházku do tohoto přípravného ročníku mohou zahájit i bez předchozího absolvování I. stupně. V tom případě plní očekávané výstupy I. stupně. Tyto jsou definovány v tematickém plánu, který může být rozpracován na delší časový úsek než jeden školní rok. Učební osnovy vyučovacího předmětu: Přípravné studium hry na klavír předvede získané dovednosti a nástrojovou techniku na úrovni očekávaných výstupů I. stupně, v míře jakou dovolí jeho individuální možnosti interpretuje repertoár adekvátní jeho věku, schopnostem a hudebnímu zaměření; uplatní zde dosažené technické a výrazové prostředky ZÁKLADNÍ STUDIUM - II. STUPEŇ Učební plán: I. II. III. IV. Hra na klavír Volitelné předměty: Čtyřruční hra Interpretační seminář Učební osnovy předmětu: Hra na klavír I. ročník hraje stupnice durové a mollové kombinovaným způsobem v rychlém tempu 15

17 hraje k daným stupnicím čtyřhlasé akordy, velký rozklad kvintakordu a jeho obratů a dominantní septakord zvládá hru náročnějších etud uvede příklady skladeb významných světových a českých autorů různých stylových období a žánrů II. ročník dokáže samostatně tvořit prstoklad hraje doprovody k písním podle sluchu i akordových značek zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu interpretuje přednesové skladby různých stylových období a žánrů na koncertních vystoupeních III. ročník využívá všechny doposud získané znalosti a dovednosti k vyjádření svých představ se aktivně podílí na výběru studovaných skladeb má vypěstovaný vztah ke svému nástroji hraje čtyřručně, spolupracuje při komorní hře IV. ročník má vytvořen názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů, tento svůj názor zformuluje a vyjádří při hře zpaměti využívá znalosti o výrazu, harmonii, formě a obsahu hrané skladby ukončí studium veřejným absolventským koncertem 16

18 Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje se uplatňují jednak jako sólový nástroj a pro své zvukové a technické možnosti je vhodné je využít také k doprovodu jiných nástrojů či zpěvu nebo jako součást nejrůznějších hudebních souborů. Při výuce hry na elektronické klávesové nástroje si žák osvojí základy klavírní hry, naučí se využívat široké technické možnosti nástroje, které umožňují interpretovat skladby nejrůznějších období a stylů klasické klavírní literatury i skladby z oblasti populární a jazzové hudby. Žáci se vyučují individuálně nebo ve skupině dvou až tří žáků. Studiu prvního stupně předchází Přípravné studium hry na elektronické klávesové nástroje, které může být na ZUŠ Šlapanice realizováno ve dvou variantách: Přípravné studium hry na elektronické klávesové nástroje Varianta 1: dvouleté přípravné studium Hře na elektronické klávesové nástroje se může dítě věnovat již v předškolním věku, tento předmět mohou navštěvovat žáci od 5 let. Výuka probíhá zábavnou formou, kdy pedagog využívá k práci se žákem hudební hry, říkadla, hádanky a písně, které žák hraje nejprve podle sluchu, později podle not. Učební plán: 1. ročník 2. ročník Přípravné studium hry na elektronické klávesové nástroje 1 1 PHV 1 Učební osnovy vyučovacího předmětu: Přípravné studium hry na elektronické klávesové nástroje 1. ročník umí správně sedět u nástroje, má uvolněné držení těla a přirozený tvar ruky se orientuje na klaviatuře dokáže hrát úhozy portamento a staccato hraje jednoduché lidové písně pomocí pětiprstové techniky pravé ruky 2. ročník se orientuje v jednoduchém notovém zápisu dokáže hrát legato hraje podle sluchu na základě písniček a říkadel při hře lidových písní plynule střídá pravou a levou ruku jednoduché písně doprovodí pomocí automatického doprovodu Varianta 2: jednoleté přípravné studium Předmět mohou navštěvovat žáci od 6 let. Výuka probíhá zábavnou formou, kdy pedagog využívá k práci se žákem hudební hry, říkadla, hádanky a brzy také písně, které žák hraje nejprve podle sluchu, později podle not. 17

19 Učební plán: 1. pololetí 2. pololetí Přípravné studium hry na elektronické klávesové nástroje 1 1 PHV 1 1 Učební osnovy vyučovacího předmětu: Přípravné studium hry na elektronické klávesové nástroje zvládá správné sezení u nástroje orientuje se na klaviatuře rozlišuje pomalá a rychlá tempa hraje jednoduché lidové písně pomocí pětiprstové techniky pravé ruky ZÁKLADNÍ STUDIUM - I. STUPEŇ Učební plán: Hra na elektronické klávesové nástroje Hudební nauka Komorní hra ročník ovládá základní obsluhu nástroje je schopen uvolnění a správného postavení obou rukou zvládá pětiprstovou techniku pravé ruky využívá doprovodu v levé ruce podle základních akordových značek (C, F, G) jednoprstovou technikou hraje durové stupnice C, G a F + T 5 pravou a levou rukou zvlášť 2. ročník ovládá základní obsluhu nástroje požívá hru legata a staccata zvládá jednohlasý doprovod melodické linky levou rukou za pomoci rytmicko -harmonického doprovodu nástroje pomocí základních akordových značek (C, F, G) akordickou technikou hraje durové stupnice do dvou # a dvou b protipohybem a T 5 dohromady 3. ročník využívá základních harmonických funkcí při doprovodu skladeb (T 5 a jeho obraty a D 7 ) hraje durové stupnice do čtyř # a čtyř b protipohybem a T 5 (tenuto, staccato) 4. ročník je schopen samostatné obsluhy nástroje 18

20 hraje náročnější skladby různých žánrů hraje skladbu menšího rozsahu zpaměti doprovodí skladbu dle akordových značek (dur, moll, D 7 ) se orientuje v houslovém i basovém klíči hraje durové a mollové stupnice do čtyř # a čtyř b protipohybem a T 5 (tenuto, staccato a rozloženě) se účastní komorní nebo souborové hry 5. ročník má na repertoáru skladby různých žánrů jazz, rock, pop je schopen hry zpaměti a hry z listu prohlubuje hru z listu a hru dle akordových značek buduje širší a rozmanitější repertoár s většími nároky na technickou dovednost hraje durové a mollové stupnice do šesti # a šesti b protipohybem a T 5 (tenuto, staccato a rozloženě) 6. ročník interpretuje skladby různých žánrů včetně správného výrazu je schopen zahrát více skladeb zpaměti zvládá hru dvojhmatů prohlubuje technickou a výrazovou dovednost dbá na sluchovou sebekontrolu hraje všechny durové a mollové stupnice protipohybem a T 5 (tenuto, staccato a rozloženě) 7. ročník prohlubuje správnou interpretaci skladeb různých žánrů využívá veškeré zvukové a technologické možnosti nástroje uplatňuje sluchovou sebekontrolu zvládá hru z listu ukončí I. stupeň absolventským koncertem Přípravné studium hry na elektronické klávesové nástroje - před II. stupněm základního studia Do přípravného studia II. stupně jsou na základě talentové zkoušky přijímáni žáci od čtrnácti let. Tito studenti mají minimální nebo vůbec žádnou hudební průpravu (případně mohli studovat v odlišném studijním zaměření), přičemž docházku do tohoto přípravného ročníku mohou zahájit i bez předchozího absolvování I. stupně. V tom případě plní očekávané výstupy I. stupně. Tyto jsou definovány v tematickém plánu, který může být rozpracován na delší časový úsek než jeden školní rok. 19

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 6, Nad Alejí 28/1879 Čím více byly děti obdařeny nadáním, tím více jsou povinny tohoto nadání využít. Wolfgang Amadeus Mozart Obsah Obsah...1 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2 Historie a současnost 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu:

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu: Stanislava Krčková, Jaroslav Jeřábek,

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi 12.2.1760 20.3.1812 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Historie školy... 5 2.2 Charakteristika

Více

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Obsah 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Počet oborů,

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Závěrečná práce Vypracovala : Lucie Peterková Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

KONTRABAS (2) KONCEPCE VÝUKY V ZUŠ POLICE NAD METUJÍ. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autor: Lubor Bořek

KONTRABAS (2) KONCEPCE VÝUKY V ZUŠ POLICE NAD METUJÍ. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autor: Lubor Bořek KONTRABAS (2) KONCEPCE VÝUKY V ZUŠ POLICE NAD METUJÍ (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autor: Lubor Bořek Duben 2013 1. Reforma ZUV ve vztahu k výuce hry na kontrabas

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více