Kontakty: Praha, Studio antropologického výzkumu Anthropictures. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontakty: Praha, 12. 4. 2013 Studio antropologického výzkumu Anthropictures. www.anthropictures.cz. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 2"

Transkript

1

2 Kontakty: Ing. Pavel Borecký Mgr. et Mgr. Pavla Burgos Mgr. Lukáš Hanus Mgr. Markéta Slavková Praha, Studio antropologického výzkumu Anthropictures KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 2

3 KOMUNITNÍ MONITORING: Antropologický průzkum neformálních komunitních aktivit a komunitních skupin na území Prahy 14. Doba řešení projektu Klíčová slova: komunita, neformální komunity, soudržnost, aktivizace, komunitní chování Krátká anotace Výzkum je v rámci všech mikroregionů Prahy 14 zaměřen na: 1) identifikaci neformálních komunitních aktivit občanů Prahy 14 2) identifikaci potřeb těchto skupin (komunit) 3) identifikaci klíčových míst styku těchto (skupin) komunit, které jim napomáhají kolektivně uspokojovat jejich společenské potřeby 4) identifikaci společenského chování s ne-aktivizovaným komunitním potenciálem Výzkum se soustředil na identifikování současných neformálních sdružení a skupin jednotlivců všech věkových skupin na Praze 14 a míst jejich společenského styku. Neformální komunitní aktivity jsou zde chápány jako aktivity fungující na bázi lidské a místní blízkosti vyplývající z kolektivně sdílených potřeb. Toto úsilí není přímo organizováno žádnou oficiální institucí s právní formou, není financováno oficiálními dotačními cestami, i když může být s organizovanými iniciativami v intenzivním kontaktu. Kritériem neformálního komunitního chování je jeho autenticita a nezávislost na vnější finanční či organizační podpoře. Výzkum se tedy logicky zaměří pouze na společenské aktivity, které jsou v daných oblastech živé ve sledovaném období, a vykazují rysy možného komunitního rozvoje. Komunitní aktivity budou sledovány jak v jednotlivých pracovně vymezených mikroregionech, tak i jimi napříč. Jako formalizované komunitní chování, jehož monitoring není součástí této analýzy, jsou považovány jeho projevy ústící ke vzniku registrovaných organizací, s vnitřní strukturou, pravidly a registrovanými členy. Typicky například občanská sdružení, státní instituce (školy, školky), tělovýchovné jednoty atd. Formální organizace však často generují vznik neformálních sdružení a naopak. Sledovali jsme proto i formální instituce, ale pouze v dalších neformálních aktivitách, které vznikají na podkladě známosti vytvořené ve formální instituci. Cílem výzkumu bylo najít propojující komunitní potenciál v rámci těch mikroregionů, které mají společný styk a sdílejí společné zájmy, aktivity, cíle. V rámci sledovaného komunitního chování byly zohledněny všechny aktivity vykazující znaky společenské aktivace (tedy občanské, sportovní, umělecké, politické, hudební, revitalizační a další). Jsou jimi ty aktivity, které se realizují na jiném než příbuzenském základě, rozvíjejí vazby mezi obyvateli žijícími v jednom místě a mají přímý vliv na chování obyvatel Prahy 14. Neformální aktivity obyvatel jsou zřejmé nejvíce participantům samotným. Hůře se ale diagnostikují z veřejných projevů, protože projevy neformálních komunitních aktivit zpravidla nemají uniformní, KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 3

4 kodifikovanou či pravidelnou formu. Pro Zkoumání těchto jevů jsme si vybrali přímou metodu práce s lidmi ve sledovaných mikroregionech. Základem výzkumu bylo terénní pozorování v jednotlivých mikroregionech v trvání několika týdnů (dle velikosti lokality). To umožní pochopit motivace lidí ke komunitní aktivizaci přímo, bez nutnosti sledovat pouze jejich projevy. Metodika přímé práce s lidmi v terénu za použití především neformálních rozhovorů a BEING THERE přístupu obecně přináší velkou přesnost v identifikaci jednotlivých aktivit a především pochopení jejich existence. Po prvotní identifikaci těchto aktivit byla zjištěna místa jejich realizace a následně provedeny řízené rozhovory s účastníky identifikovaných akcí (členy komunit ). Celé terénní pozorování bylo doplněno analýzou dostupných materiálů spojených s komunitním životem v jednotlivých mikroregionech (dokumentace událostí, výskyty a prohlášení v tisku atd.). Detailní charakteristika a přínos projektu Komunitní chování obyvatel mikroregionů Prahy 14 bylo identifikováno (sledováno) ve dvou hlavních podobách: 1) Aktivizované komunitní chování (neformální): - Zahrnuje skupiny jednotlivců, kteří prokazatelně a konkrétně kolektivně spolupracují na uspokojování svých potřeb. Toto chování má vztah k potřebám kolektivu, v tomto případě obyvatel žijících v dané lokalitě (či několika lokalitách) v Praze 14. Např. komunita zahrádkářů ze zahrádkářské kolonie Jahodnice. - Jednotlivci se podle potřeby sdružují do formálních či neformálních sdružení s tím že důraz je v tomto výzkumném projektu kladen především na ta neformální, za plného vědomí vzájemné propojenosti formálních a neformálních forem kolektivního lokálního komunitního života. Např. jedna konkrétní komunita sousedů sdružených sice v zahrádkářském svazu, znajících se ze zahrádkářské kolonie, potřebou jejich intenzivního styku je ale jejich přátelství, zájem o kaktusy apod. To dohromady vytváří důležitou solidární síť lidí, kteří jsou si schopni pomoci, když je potřeba. 2) Společenské chování s ne-aktivizovaným komunitním potenciálem - Jedná se o formy chování, které se v jisté lokalitě ve zvýšené míře vyskytují, ale nejsou prozatím součástí žádných formálních nebo neformálních komunitních aktivit. Např. turistika v oblasti suchého poldru Čihadla. - Obyvatelé tímto chováním uspokojují své potřeby především individuálně, ale pro sledovaný mikroregion jsou typické. Dá se říci, že jsou součástí identity místa, ale prozatím neplní funkci společenské svorky, kterou se ale mohou bez většího úsilí stát. Např. se jedná o turistiku, která se v lokalitě odehrává, protože je zrovna v módě chodit do Čihadel, ale na vycházku nevyráží skupinka, ale spíše se děje v partnerských párech, s rodinou či individuálně. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 4

5 - Jejich typickým znakem je spontaneita jejich užívání, kontakt s krajinou (urbánní, rurální, jinou), minimální regulovanost. - Aktivity vyvěrají z charakteru místa, nebo z kulturního jevu, který se zde vyskytuje (např. venčení psů tzv. pejskaři, venkovní sportovní aktivity odehrávající se ve veřejném prostoru (cyklistika, skate, joggování, rybaření atd.), umělecké aktivity ve veřejném prostoru (graffiti, street art), sociálně adaptační aktivity ve veřejném prostoru, jimiž si lidé nacházejí cestu k veřejnému prostoru i za cenu jeho destrukce; nebo přeměny, na které nepanuje celospolečenská shoda; nebo chování, které vyvěrá z frustrace či sociálního vyloučení. Metody výzkumu Výzkum byl proveden ve všech územních katastrech Prahy 14, pracovně označených jako mikroregiony. Rozděleny byly podle jednotlivých historicky vzniklých území na: 1) Aloisov 2) Černý Most I. a II. 3) Hloubětín 4) Hostavice 5) Hutě-Kyje (včetně pomístní oblasti Rajská zahrada) 6) Jahodnice 7) Kyje 8) Lehovec Metodologie: Výzkum byl vypracován pomocí technik kvalitativního výzkumu. Teoreticky vychází z předpokladů kulturní a sociální antropologie. Pracuje se subjektivně vnímanými sociálními konstrukcemi respondentů. Informace analyzuje v rámci hodnocení samotných respondentů, tedy v emic perspektivě. Byl kombinací rešerší dostupných sekundárních materiálů, zúčastněného pozorování ve výzkumném terénu, formální i neformálních rozhovorů. Hlavní část zúčastněného pozorování forem společenského komunitního života terénním pracovníkem trval 3 týdny + 1 týden pro každý mikroregion (viz. 1 8). Terénní pracovník působil v místě, stýkal se s místními, sbíral maximum možných informací za účelem pochopení motivací a charakteru komunitního života v daných lokalitách. Výzkum respektoval etický kodex sociálního výzkumníka tak, aby ochránil respondenty výzkumu, zadavatele výzkumu, výzkumníka samého. Všechny informace uvedené ve výstupech výzkumu byly respondenty udány na základě informovaného souhlasu. Tzn., že respondent byl jasně informován o tom, kdo výzkumník je (člen studia antropologického výzkumu Anthropictures), kdo je zadavatel výzkumu (Praha 14 kulturní p. o.), a že bude anonymizována (případně nepoužita) jakákoliv informace respondentem sdělená, pokud o to on sám požádá. Ale také ve všech případech kdy výzkumník zjistí, že je v konfliktu s jakýmkoliv bodem etického kodexu. Všechny informace byly zpracovány a zveřejněny v souladu s platnou českou legislativou týkající se ochrany osobních údajů. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 5

6 Výzkum byl zpracován v tuhém zimním období února a března 2013, což do jisté míry ovlivnilo identifikaci projevů aktivizovaného i potencionálního komunitního chování ve veřejném prostoru. Výstupy 1) Seznam identifikovaných neformálních komunitních aktivit pro každý jednotlivý mikroregion zvlášť. - Charakteristiku komunitní aktivity včetně naplňované potřeby, jež je zde příčinou vzniku komunitní aktivity. - Uvedení kontaktní osoby a kontaktu na klíčovou osobu (na základě informovaného souhlasu). - Odhad počtů aktivních členů formující komunitu - Lokalizaci aktivizovaného chování v souvislosti s náplní této aktivity (např. Rybáři se scházejí u rybníka, v klubovně, v restauraci apod.) 2) Seznam identifikovaných POTENCIONÁLNÍCH NEAKTIVIZOVANÝCH komunitních aktivit pro každý jednotlivý mikroregion zvlášť. - Charakteristika potencionální ne-aktivizované komunitní aktivity. - Lokalizace této aktivity. 3) SHRNUTÍ identifikovaných neformálních komunitních aktivit pro každý jednotlivý mikroregion zvlášť. 4) SHRNUTÍ identifikovaných POTENCIONÁLNÍCH NEAKTIVIZOVANÝCH komunitních aktivit pro každý jednotlivý mikroregion zvlášť. 5) Seznam fotografií klíčových lokalit (míst) důležitých nebo charakteristických pro identifikované neformální komunitní aktivity v každém jednotlivém mikroregionu zvlášť. 6) Seznam fotografií klíčových lokalit (míst) důležitých nebo charakteristických pro identifikované POTENCIONÁLNĚ NEAKTIVIZOVANÉ komunitní aktivity v každém jednotlivém mikroregionu zvlášť. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 6

7 Mikroregion čiselný kód Aktivizované komunitní skupiny Aloisov KOM-001 Společenský život kolem restaurace U Eriky Aloisov KOM-002 Skupina místních starších pánů v restauraci U Eriky Aloisov KOM-003 Skupina rybářů kolem restaurace U Eriky Aloisov KOM-004 Dětské hřiště vedle restaurace U Eriky Aloisov KOM-005 Společenský život kolem restaurace Hostince u Švejka Aloisov KOM-006 Skupinka místní z okolí mládeže Aloisov KOM-007 HL Ghetto - Tomáš Rampouch (pasíř/kovář) Černý Most KOM-008 Kroužek deskových her Černý Most KOM-009 Tuningové srazy Černý Most KOM-010 Parta od Tenisového centra Černý Most Černý Most KOM-011 Parta cizinci Černý Most KOM-012 Parta z Vlčkova náměstí Černý Most KOM-013 Vnitroblokové party Černý Most KOM-014 Kapely z Jahody Černý Most KOM-015 Graffiti komunita Černý Most KOM-016 Šipkaři z Chlumecké Černý Most KOM-017 Fotbal u ZŠ Vybíralova Černý Most KOM-018 Nohejbalový tým Stop Zevling Černý Most KOM-019 Malá kopaná v Hanspaulské lize Černý Most KOM-020 Taneční kroužek Ľoli ruža Černý Most KOM-021 Parkouristé Černý Most KOM-022 Skateboarding u Plechárny Černý Most KOM-023 Scootering u Plechárny Černý Most KOM-024 Rapová skupina Černý Most KOM-025 U kovboje v Čeňku Černý Most KOM-026 Klub cizinců při MC Klubíčko Černý Most KOM-027 MC Klubíčko kavárny, sborový zpěv a tvůrčí dílny Černý Most KOM-028 Křesťanské společenství Černý Most KOM-029 Anglický klub Církve bratrské Černý Most KOM-030 vietnamská komunita Černý Most KOM-031 tělesně hendikepovaní obyvatelé Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín KOM-032 HL Ghetto - Skateboarding a snowboarding KOM-033 Přátelská skupina pana Raška napojená na o. s. Starý Hloubětín KOM-034 Přátelská skupina rodin kolem ulice V Chaloupkách KOM-035 Sportovci při TJ Slavoj KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 7

8 Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hostavice Hostavice Hostavice Hostavice Hostavice Hostavice Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje KOM-036 Společenský život kolem bazénu KOM-037 Skupina aktivních architektů A1 KOM-038 Římsko-katolická farnost u kostela sv. Jiří KOM-039 Náboženská společnost svědkové Jehovovi KOM-040 Iniciativa za odebrání nebezpečného psa KOM-041 Společenský život kolem cukrárny Havana KOM-042 Sousedé kolem cukrárny Kolibřík KOM-043 Společenský život kolem Hostince v Chaloupkác KOM-044 Společenský život kolem restaurace U Matěje KOM-045 Společenský život kolem restaurace, baru, nonstopu Zipo KOM-046 Společenský život kolem restaurace Atlanta KOM-047 Společenský život kolem restaurace Na staré hospodě KOM-048 Společenský život kolem obchodu a posezení Víno Párty KOM-049 Společenský život kolem čínské restaurace KOM-050 Společenský život kolem hospody Pivnice Žralok KOM-051 Sousedé z nonstopu v ubytovně Areál Hloubětín KOM-052 Společenský život kolem hospody U Kardinála KOM-053 Skupinky zevlujících teenagerů KOM-054 Lidé bez domova - bezdomovci KOM-055 Drogově závislí KOM-056 Komunita sousedů z ulice Lucinková (Sousedské dny) KOM-057 Komunita sousedů kolem ulice Postlova KOM-058 Komunita sousedů kolem ulice Jansova KOM-059 Společenství kolem Dakar baru Hummer Komunitní aktivizace v kauze výstavby skladovací haly společnosti Coca-Cola KOM-060 Company KOM-061 Společenství kondičních běžců v oblasti Čihadel a okolí KOM-062 Skupina kolem restaurace Na Hrádku KOM-063 Aktivní manželé Černí a Vobořilovi KOM-064 Zahrádkářky z řad Českého zahrádkářského svaz ZO Kyje - Hutě KOM-065 Zahrádkáři z řad Český zahrádkářského svazu ZO Bažantnice II KOM-066 Sousedská komunita v oblasti pod ZO Bažantnice II před Hájenkou KOM-067 Sousedská komunita v oblasti za ZO Bažantnice II za Hájenkou KOM-068 Třešňovka Homeless farm KOM-069 Skupina maminek s dětmi KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 8

9 Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje KOM-070 Muslimská skupina KOM-071 Akční senioři KOM-072 Skupina kolem časopisu Frnk KOM-073 Klub Minigolf na Hutích KOM-074 Sdružení Za Hutě krásnější KOM-075 Sportovci KOM-076 Squash Metráčci KOM-077 Komunita proti automatické tlakové stanici pro posílení vody v ulici Lipnická Jahodnice KOM-078 Hosté (štamgasti) hostince u Baštýře Jahodnice KOM-079 TJ Sokol Jahodnice Jahodnice KOM-080 Komunita maminek z bytového areálu Jahodnice Skanska byty Jahodnice KOM-081 Společenství vlastníků bytových jednotek v Nové Jahodnici Jahodnice KOM-082 Původní komunita zahrádkářské kolonie Jahodnice I. a II. Skupina mladých rodin s dětmi z bytového resortu Skanska mající zahrádku Jahodnice KOM-083 v Zahrádkářské kolonii Jahodnice I. a II. Jahodnice KOM-084 Mládež z Jahodnice Jahodnice KOM-085 Skupina rodičů kolem MŠ Jahodnice a dětského hřiště v ulici Kostlivého Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Lehovec Lehovec Lehovec Lehovec Lehovec KOM-086 Šipkaři v hospodě Plzeňka KOM-087 Hospoda Plzeňka KOM-088 Restaurace Pohoda (bývalý Šuplík) KOM-089 Hospůdka u Laktosu KOM-090 J. R. Bowling KOM-091 Farní obec při kostelu sv. Bartoloměje KOM-092 ZŠ Šimanovská aktivizace nespokojených rodičů KOM-093 Restaurace Šimanda KOM-094 Kynologové na cvičišti u Čihadel KOM-095 Komunita sociálních bytů (byty pro osoby v hmotné nouzi) Broumarská Zahrádkářská kolonie Za Horou a zahrádkářská kolonie u Střelnice poblíž ulice KOM-096 Oborská KOM-097 Sportovní sdružení fungující při TJ Sokol Kyje KOM-098 Kulturní dům Kyje KOM-099 Skupina obyvatel Lehovce kolem obchodu U Stehlíků KOM-100 Skupina obyvatel Lehovce kolem paní Aničky KOM-101 Skupin přátel a sousedů kolem rodiny Polánků KOM-102 Společenský život kolem restaurace U Skřetů KOM-103 Fotbalové zápasy na Školáku (hřiště ZŠ Chvaletická) KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 9

10 Lehovec Lehovec Lehovec Lehovec Lehovec Lehovec Lehovec KOM-104 Společeský život kolem restaurace Sochi KOM-105 Společenský život kolem restaurace U Kuchařů a Hotelu Diana KOM-106 Skupinka štamgastů v restauraci U Zlatého lva KOM-107 Romská komunita z Lehovce KOM-108 Sběrači využitelných surovin KOM-109 Lidé bez domova - bezdomovci KOM-110 Sportovní hala v ulici Kardašovská KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 10

11 Mikroregion čiselný kód Neaktivizované komunitní chování Aloisov KOM-111 Procházky kolem Kyjského rybníka Aloisov KOM-112 Rybáři Aloisov KOM-113 Běžci Aloisov KOM-114 Cyklisté Aloisov KOM-115 Pejskaři Aloisov KOM-116 Bruslaři Aloisov KOM-117 Ornitologické aktivity Aloisov KOM-118 Krmení nutrií Aloisov KOM-119 Hosté restaurace U Eriky Černý Most KOM-120 Cikne Čhave, o. s. Černý Most KOM-121 Přespolní běh Černý Most KOM-122 Běžkování Černý Most KOM-123 Rusky mluvící obyvatelé Černý Most KOM-124 Hospodské karetní hry Černý Most KOM-125 Chovatelé psů Černý Most KOM-126 Koupání v nádrži u rybníku Čeněk Černý Most KOM-127 Kultura nájemního bydlení Černý Most KOM-128 Sdružení přátel škol Černý Most KOM-129 Péče o veřejný prostor Černý Most KOM-130 Modeláři Komunity z východní Evropy kolem Ruského Hloubětín KOM-131 obchodu Hloubětín KOM-132 Pejskaři Hloubětín KOM-133 Vietnamci Hloubětín KOM-134 Neaktivizovaní rodiče s dětmi Hloubětín KOM-135 Běžci a cyklisté Hloubětín KOM-136 Senioři Hloubětín KOM-137 Čtenáři-knihovna Hloubětín KOM-138 Graffiti, sprejerství Bezdomovci se sběrným papírem (a občas Hloubětín KOM-139 i jinými sběrnými surovinami) Hostavice KOM-140 Starousedlíci v Hostavicích Hostavice KOM-141 Maminky s malými dětmi Kiosek U splavu a společenské využití oblasti Hostavice KOM-142 Klánovice-Čihadla Hutě-Kyje KOM-143 Sběrači papíru a barevných kovů Hutě-Kyje KOM-144 Cirkusáci a kolotočáři KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 11

12 Hutě-Kyje KOM-145 Pejskaři Hutě-Kyje KOM-146 Ukrajinská menšina Hutě-Kyje KOM-147 Vietnamská menšina Hutě-Kyje KOM-148 Pramen Hutě-Kyje KOM-149 Sport Centrum Pro-6 Hutě-Kyje KOM-150 Dětský klub Myšáci mini školka Hutě-Kyje KOM-151 Tělocvična MB Gym Hutě-Kyje KOM-152 Bývalý pískový důl Bílý kůň Jahodnice KOM-153 Pejskaři Jahodnice KOM-154 Zahradničení v kolonii Jahodnice Kyje KOM-155 Obyvatelé z Kyjí původem z Vietnamu Kyje KOM-156 Rybáři Kyjský rybník Komunita přátel tuningu (zušlechťování Kyje KOM-157 osobních automobilů) Kyje KOM-158 Dětské hřiště u ZŠ Šimanovská Kyje KOM-159 Turistika Kyje KOM-160 Pejskaři Lehovec KOM-161 Lehovec KOM-162 Pejskaři Lehovec KOM-163 Neaktivizovaní fotbalisté Lehovec KOM-164 Běžci Lehovec KOM-165 Neaktivizované maminky s dětmi Lehovec KOM-166 Handicapovaní obyvatelé Lehovec KOM-167 Železniční modeláři, obchod Model Loko Lehovec KOM-168 Graffiti, sprejerství Lehovec KOM-169 Vietnamské potraviny 1, 2, 3 KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 12

13 Obsah Doba řešení projektu... 3 Krátká anotace... 3 Detailní charakteristika a přínos projektu ) Aktivizované komunitní chování (neformální): ) Společenské chování s ne-aktivizovaným komunitním potenciálem... 4 Metody výzkumu... 5 Výstupy... 6 SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Aloisov SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Aloisov Společenský život kolem restaurace U Eriky Skupina místních starších pánů v restauraci U Eriky Skupina rybářů kolem restaurace U Eriky Dětské hřiště vedle restaurace U Eriky Společenský život kolem restaurace Hostince u Švejka Skupinka místní mládeže z okolí HL Ghetto Tomáš Rampouch (pasíř/kovář) SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Aloisov SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Aloisov Procházky kolem Kyjského rybníka Rybáři Běžci Cyklisté Pejskaři Lední bruslaři Ornitologické aktivity Krmení nutrií Hosté restaurace U Eriky SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Černý Most SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Černý Most Kroužek deskových her Parta od Tenisového centra Černý Most Tuningové srazy Parta cizinci KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 13

14 Parta z Vlčkova náměstí Vnitroblokové party Kapely z Jahody Šipkaři z Chlumecké Fotbal u ZŠ Vybíralova Nohejbalový tým Stop Zevling Malá kopaná v Hanspaulské lize Taneční kroužek Ľoli ruža Parkouristé Skateboarding u Plechárny Scootering u Plechárny Rapová skupina U kovboje v Čeňku Klub cizinců při MC Klubíčko MC Klubíčko kavárny, sborový zpěv a tvůrčí dílny Křesťanské společenství Anglický klub Církve bratrské Vietnamská komunita Tělesně handicapovaní obyvatelé SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Černý Most SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Černý Most Cikne Čhave, o. s Přespolní běh Běžkování Rusky mluvící obyvatelé Hospodské karetní hry Chovatelé psů Koupání v nádrži u rybníku Čeněk Kultura nájemního bydlení Sdružení přátel škol Péče o veřejný prostor Modeláři Příloha Projekt vnitroblok KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 14

15 SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Hloubětín SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Hloubětín HL Ghetto Skateboarding a snowboarding Přátelská skupina pana Raška napojená na o. s. Starý Hloubětín Přátelská skupina rodin kolem ulice V Chaloupkách Sportovci při TJ Slavoj Společenský život kolem bazénu Skupina aktivních architektů A Římsko-katolická farnost u kostela sv. Jiří Náboženská společnost svědci Jehovovi Iniciativa za odebrání nebezpečného psa Společenský život kolem cukrárny Havana Sousedé kolem cukrárny Kolibřík Společenský život kolem Hostince v Chaloupkách Společenský život kolem restaurace U Matěje Společenský život kolem restaurace, baru, nonstopu Zipo Společenský život kolem restaurace Atlanta Společenský život kolem restaurace Na staré hospodě Společenský život kolem obchodu a posezení Víno- Párty Společenský život kolem čínské restaurace Sousedé z nonstopu v ubytovně Areál Hloubětín Společenský život kolem hospody U Kardinála Skupinky zevlujících teenagerů Lidé bez domova Bezdomovci Drogově závislí SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Hloubětín SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Hloubětín Komunity z východní Evropy kolem Ruského obchodu Pejskaři Vietnamci Neaktivizovaní rodiče s dětmi Běžci a cyklisté Čtenáři knihovna Graffiti, sprejerství KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 15

16 Bezdomovci se sběrným papírem (a občas i jinými sběrnými surovinami) SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Hostavice SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Hostavice Komunita sousedů z ulice Lucinková (Sousedské dny) Komunita sousedů kolem ulice Postlova Komunita sousedů kolem ulice Jansova Společenství kolem Dakar baru Hummer Komunitní aktivizace v kauze výstavby skladovací haly společnosti Coca-Cola Company Společenství kondičních běžců v oblasti Čihadel a okolí SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Hostavice SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Hostavice Starousedlíci v Hostavicích Maminky s malými dětmi Kiosek U splavu a společenské využití oblasti Klánovice-Čihadla SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Hutě SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Hutě Skupina kolem restaurace Na Hrádku Aktivní manželé Černí a Vobořilovi Zahrádkářky z řad Českého zahrádkářského svaz ZO Kyje Hutě Zahrádkáři z řad Český zahrádkářského svazu ZO Bažantnice II Sousedská komunita v oblasti pod ZO Bažantnice II před Hájenkou Sousedská komunita v oblasti za ZO Bažantnice II za Hájenkou Třešňovka Homeless farm Skupina maminek s dětmi Muslimská skupina Akční senioři Skupina kolem časopisu Frnk Klub Minigolf na Hutích Sdružení Za Hutě krásnější Sportovci Squash Metráčci Komunita proti automatické tlakové stanici pro posílení vody v ulici Lipnická SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Hutě SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Hutě KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 16

17 Sběrači papíru a barevných kovů Cirkusáci a kolotočáři Pejskaři Ukrajinská menšina Vietnamská menšina Pramen Sport Centrum Pro Dětský klub Myšáci mini školka Bývalý pískový důl Bílý kůň SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Jahodnice SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Jahodnice Hosté (štamgasti) hostince u Baštýře TJ Sokol Jahodnice Společenství vlastníků bytových jednotek v Nové Jahodnici Původní komunita zahrádkářské kolonie Jahodnice I. a II Skupina mladých rodin s dětmi z bytového resortu Skanska mající zahrádku v Zahrádkářské kolonii Jahodnice I. a II Mládež z Jahodnice Skupina rodičů kolem MŠ Jahodnice a dětského hřiště v ulici Kostlivého SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Jahodnice SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Jahodnice Zahradničení v kolonii Jahodnice Pejskaři SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Kyje SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Kyje Šipkaři v hospodě Plzeňka Hospoda Plzeňka Restaurace Pohoda (bývalý Šuplík) Hospůdka u Laktosu J. R. Bowling Farní obec při kostele sv. Bartoloměje SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Kyje SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Kyje Obyvatelé z Kyjí původem z Vietnamu KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 17

18 Rybáři Kyjský rybník Komunita přátel tuningu (zušlechťování osobních automobilů) Dětské hřiště u ZŠ Šimanovská Turistika Pejskaři SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Lehovec SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Lehovec Skupina obyvatel Lehovce kolem obchodu U Stehlíků Skupina obyvatel Lehovce kolem paní Aničky Skupin přátel a sousedů kolem rodiny Polánků Společenský život kolem restaurace U Skřetů Fotbalové zápasy na Školáku (hřiště ZŠ Chvaletická) Společeský život kolem restaurace Sochi Společenský život kolem restaurace U Kuchařů a Hotelu Diana Skupinka štamgastů v restauraci U Zlatého lva Romská komunita z Lehovce Sběrači využitelných surovin Lidé bez domova Bezdomovci Sportovní hala v ulici Kardašovská SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Lehovec SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Lehovec Pejskaři Neaktivizovaní fotbalisté Běžci Neaktivizované maminky s dětmi Handicapovaní obyvatelé Železniční modeláři, obchod Model Loko Graffiti, sprejerství Vietnamské potraviny 1, 2, Příloha: mapa Aloisov Příloha: mapa Černý Most Příloha: mapa Hloubětín Příloha: mapa Hostavice KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 18

19 Příloha: mapa Hutě Příloha: mapa Jahodnice KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 19

20 ALOISOV SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Aloisov MIKROREGION: Aloisov Výzkumník: Markéta Slavková Aloisov je relativně malá, klidná čtvrť rodinných domků, která je situovaná na severním břehu Kyjského rybníka mezi Hloubětínem a Kyjemi. Jméno Aloisov tato oblast nese od počátku 19. století, kdy zde byla založena Aloisem z Lichtenštejna vesnice pod stejným jménem. Současný Aloisov je ovšem spíše znám jako Kyje - Praha 9, na základě oficiálního označení ulic. Prostor Aloisova je tvořen pouze několika ulicemi, z nichž nejdelší je Tálínská, ve která se nachází většina zdejších domů. Paralelně s Tálínskou kolem břehu vede ulice U Rybníka, která se line mezi rodinnými domky a krajem Kyjského rybníka, který je hojně využíván místními rybáři. Specifické prostorové rozmístění a atraktivní přírodní prostředí Aloisova se silně odráží i v rámci zdejšího společenského života, který se úzce váže k cyklu turistické sezony. V teplých jarních, obzvláště letních a některých podzimních dnech je okolí Aloisova plné skupin různých věkových kategorií, které zde provozují rozličné volnočasové aktivity. K velké kumulaci osob rovněž dochází v zimních měsících, kdy se rybník stává velmi oblíbenou bruslařskou plochou nejen pro osoby z blízkého okolí, ale i z centra Prahy. Aloisov je tedy místem vysoké mobility osob, z nichž většinu tvoří lidé, kteří oblast pouze navštěvují a menšinu ti, kteří zde bydlí. Toto prostředí má velký komunitní potenciál, který je ovšem v mnohém nenaplněn, a to se týká aktivizovaného i neaktivizovaného komunitního chování. V Aloisově jsem identifikovala pouze několik aktivizovaných komunit, přičemž většina je soukromého charakteru. V rámci těchto skupin se mi nepodařilo najít osoby, které by měly aktivní zájem o spolupráci s městskou částí Prahy 14. Hlavním důvodem je skutečnost, že tento výzkum probíhal v době, kdy je výskyt aktivních osob v této oblasti velice malý a společenský život se koncentruje do vnitřních, v tomto případě spíše soukromých prostor. Zároveň pro Aloisov platí stejně jako pro Hloubětín a Lehovec jistá skepse k aktivnímu přístupu ke spolupráci s městskou částí, respektive v ní nevidí budoucnost. Dalším důvodem může být turistický charakter lokality, kdy často dochází k jisté unavenosti místních obyvatel ze sezonní přelidněnosti životního prostoru. Výsledkem čehož bývá uzavření se do soukromého života. Výjimku tvoří obyvatel Aloisova Tomáš Rampouch napojený na aktivizovanou skupinu HL Ghetto (viz Hloubětín), který by se rád aktivně podílel na kultivaci veřejného prostoru v rámci potenciální spolupráce s městskou částí. Většina aktivizovaných skupin Aloisov vyhledává kvůli jeho atraktivním přírodnímu charakteru. Komunitně aktivizované skupiny zde chodí na: A) procházky (se psy i bez) B) rybaří C) jezdí na kole D) bruslí a E) sdružují se v místních dvou restauracích. Ačkoliv některé tyto aktivity jsou provozovány určitými menšími aktivizovanými komunitami, ve velké většině se jedná o neaktivizované komunitní chování. Centrum společenského dění Aloisova je restaurace U Eriky na západním okraji Kyjského rybníka. Majitelkou hospody je Erika Hochmanová - dnes známá místní osobnost, která dává celému místu osobitou tvář a charakter. Erika Hochmanová nyní rovněž otevřela druhou restauraci v Jahodnici U Eriky 2. Restaurace je zároveň jednou z nejpopulárnějších z celé oblasti Aloisova, Hloubětína i Lehovce a nabízí zázemí aktivizovaným i neaktivizovaným skupinám ze širokého okolí. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 20

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU 2007-2008 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ OBSAH:. Úvod... - 8 -. Úvod do problematiky komunitního plánování...- 8 -.2 Základní východiska,

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO OBSAH 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 1 2. Základní údaje o území MAS... 1 2.1. Územní vymezení MAS ORLICKO... 1 3. Zpracování SPL MAS... 2 3.1. Strategické dokumenty na území MAS ORLICKO... 2 3.2. Zapojení

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020 První část - Integrovaná strategie území MAS zpracovala MAS Sedlčansko o.p.s. srpen 2014 Návrhová verze k

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ

MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ Základní mezioborová studie Kraj Zlínský a Olomoucký Horní Moštěnice, Přestavlky, Němčice, Stará ves, Kostelec u Holešova, Roštění OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLOVNÍČEK POJMŮ 5 3. POPIS PRACOVNÍ

Více

Analýza potřeb dětí a mládeže trávících volný čas na ulici

Analýza potřeb dětí a mládeže trávících volný čas na ulici Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Závěrečná zpráva projektu Autorský tým: Mgr. Pavel Bareš, Mgr. Karolína Dobiášová, PhDr. Hana Geissler, Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.,

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 1 1/2013 C I V I T A S P E R POPULI /VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Vážení čtenáři, jarní - tedy první číslo ročníku 2013 časopisu Regionální rozvoj mezi teorií

Více

SÍDELNÍ SEGREGACE V LOKALITĚ MČ PRAHA-LIBUŠ

SÍDELNÍ SEGREGACE V LOKALITĚ MČ PRAHA-LIBUŠ Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Centrum pro výzkum měst a regionů (CVMR) SÍDELNÍ SEGREGACE V LOKALITĚ MČ PRAHA-LIBUŠ Výzkumná zpráva

Více

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Most DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Praha, prosinec 2009 www.gac.cz Tato výzkumná zpráva vznikla na základě výzkumného projektu Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Oponovaná výzkumná zpráva pro veřejnou správu a další zainteresované subjekty Ing. Martin Musil Ing. Kateřina

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více