Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. Univerzita Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. Univerzita Hradec Králové"

Transkript

1 brozura100x210.indd 1 3/3/14 1:07 PM

2 Mírový projekt Jiřího z Poděbrad Cultus (Tractatus) pacis představuje jeden z nejvelkolepějších a nejambicióznějších projektů nápravy křesťanstva, jaké kdy poznal středověký svět. Nabídl řešení tří základních problémů nastolení věčného míru mezi křesťany, obrany křesťanské víry proti turecké hrozbě a nového uspořádání Evropy. Starý křesťanský svět by našel novou architekturu v podobě silné nadnárodní organizace, unie evropských států, zajišťující všem trvalý vnitřní mír a obranu proti vnějšímu útoku. Český král nepředložil pouhou vizi, ale do detailů propracovaný návrh, který postihoval všechny podstatné právní aspekty, správní systém organizace, způsob finančního zajištění jejího chodu i obsáhlé a působivé ideologické zdůvodnění. Projekt nevznesl křesťanský filozof odtržený od reálného světa, ale zkušený státník, politik velkého formátu spolu se vzdělaným právníkem a schopným finančním expertem. Projekt na rozdíl od svých předchůdců výrazně zasáhl do reálné politiky, o možnostech jeho realizace český panovník jednal s polským i uherským králem, s benátskou republikou, s ambiciózním burgundským vévodou i nejmocnějším z evropských panovníků francouzským králem Ludvíkem XI. Jiří z Poděbrad velkolepý návrh určený většině Evropy dokázal dokonale sladit i s vlastním prospěchem a zájmy státu, jemuž vládl. Úspěch projektu by znamenal diplomatickou porážku jeho odpůrců, znemožnil by rozpoutat proti Čechům novou válku na náboženském podkladě, neboť vzniklá nadnárodní unie svou podstatou války v rámci křesťanského společenství nejen vylučovala, ale napadanému měla přispět účinnou diplomatickou i vojenskou pomocí. Až příliš radikální se však pro mentalitu tehdejších vládců jevilo překonání tradiční univerzalistické koncepce s ústřední dvojicí papežem a císařem a nadkonfesní křesťanství, kdy se signatáři zavazovali k ochraně víry, nikoli církve. Síla myšlenek tohoto projektu má, měla a bude mít trvalé a významné místo v dějinách Evropy Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. Univerzita Hradec Králové brozura100x210.indd 2 3/3/14 1:07 PM

3 Přemýšlíme-li o duchovních tvůrcích myšlenky Evropské unie, nemůžeme z nich vynechat Jiříka z Poděbrad. Lze samozřejmě spekulovat o tom, zda poselství krále obojího lidu bylo více motivováno obavou z obklíčení jeho země nebo obecnou pansofickou filozofií, ale rozhodující je, že tato myšlenka nezapadla a že se v mnoha panevropských hnutích postupně transformovala do stále sílícího proudu za evropskou integraci. Bylo ale zapotřebí dvou ničivých světových válek, abychom si uvědomili, že rozdělená Evropa je přirozenou živnou půdou pro vznik válek dalších, ať už lokálních, jako například na Balkáně, tak celoevropských. V tomto smyslu se s hlubokou úctou skláním před jedním z prvních pokusů o vytvoření Evropské unie. Pokusu, který podnikl právě český král. Miloš Zeman prezident České republiky Foto: Herbert Slavík brozura100x210.indd 3 3/3/14 1:07 PM

4 VÝZNAM 550. VÝROČÍ MÍROVÝCH MISÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD Evropskou unii Češi nepřijímají s velkým nadšením. Přitom by s trochou nadsázky šlo říci, že základy společenství evropských států vznikly na území naší vlasti. Projekt Všeobecné mírové organizace Jiřího z Poděbrad nebyl ničím jiným než prvním významným pokusem nenásilného sjednocení zemí starého kontinentu. Unikátnost myšlenky Jiřího z Poděbrad spočívala v dobrovolné účasti v mírovém svazku za podmínky zachování suverenity jednotlivých panovníků. Tedy myšlenky, která je i dnes platná pro sdružení států, kterému říkáme Evropská unie. A zatímco ji vnímáme hlavně jako prostor volného pohybu osob a zboží, tehdejší mírová mise měla zacíl zajistit pro Evropu tolik potřebný val před nebezpečím nájezdu divokých bojovníků z východu. Starý kontinent nikdy neprožil tak dlouhé a souvislé období v míru jako od druhé světové války. Bezesporu tomu přispívá úzká spolupráce jednotlivých států, která vyvrcholila vznikem Evropské unie. Kdyby myšlenkám Jiřího z Poděbrad bylo před 550 lety více nasloucháno, možná jsme si v historii mohli ušetřit mnoho zničujících válečných konfliktů. Jako Češi můžeme být hrdí, že to byl právě náš král, který rozpoznal potřebnost a smysl evropské spolupráce. Jan Hamáček předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky brozura100x210.indd 4 3/3/14 1:07 PM

5 Výročí 550 let od mírové mise Jiřího z Poděbrad patří mezi významná data letošního roku. Jako malá země uprostřed Evropy jsme jen málokdy v dějinách byli výrazným hybatelem mezinárodní politiky. O to více si musíme připomínat momenty, kterými se české země v pozitivním slova smyslu zapsaly do dějin. Mírová iniciativa Jiřího z Poděbrad mezi takové momenty určitě patří. Nebyla sice příliš úspěšná, ale to především proto, že výrazně předběhla svou dobu. Když se dnes člověk seznamuje s některými představami tohoto českého panovníka o mezinárodní spolupráci nebo řešení sporů před mezinárodním soudním tribunálem, znějí překvapivě moderně. Je tedy zcela na místě být na myšlenku Smlouvy o nastolení míru v celém křesťanstvu hrdý. Je ale drobet podivné, když na Jiřího z Poděbrad s takovou náklonností vzpomínají někteří čeští nacionalisté. Vždyť jeho mírový pokus se dnes běžně počítá k inspiračním zdrojům procesu evropské integrace. Jiří z Poděbrad patří společně s Karlem IV. mezi ty naše krále, kterých si nejvíce vážíme. Jeho pozice však byla ve srovnání s Otcem vlasti o to obtížnější, že nepocházel z respektované panovnické dynastie a většina Evropy ho pokládala za kacíře. Král Jiří přesto dokázal zdatně manévrovat, udržet se u moci a ještě přicházet s originální zahraničně politickou iniciativou. Hlavní jeho zásluha však tkví v něčem, co už si dnes uvědomujeme jen málo. Jiří z Poděbrad především dokázal v mezinárodně politicky nejisté situaci a při silné domácí katolické opozici reformovat a stabilizovat zemi. Vyvedl ji tak z krize a rozvratu, ve kterých se nacházela už od husitských válek a jejichž rozsah si dnes už ani neumíme představit. A to byl zkrátka unikátní státnický výkon, před kterým bledne většina reformních pokusů zejména z našich novodobých dějin. Milan Štěch předseda Senátu Parlamentu České republiky brozura100x210.indd 5 3/3/14 1:07 PM

6 Jiří z Poděbrad, volený český král, který svou umírněnou a snášenlivou politikou přispěl ke stabilizaci a vzestupu zemí Koruny české po husitských válkách, je rovněž nositelem odvážné myšlenky, založené na mírovém a navýsost demokratickém způsobu sjednocení evropských zemí. Jeho osvícená snaha o sblížení a propojení národů na základě principů rovnosti a společně sdílených hodnot, stejně jako upřednostňování jednání před válečnými konflikty, je vysoce nadčasová. Symbolickým naplněním myšlenek tohoto českého krále jsou demokracii či bezpečnost rozvíjející organizace typu Evropské unie či NATO, jejichž plnohodnotným členem je i Česká republika. Jsem nesmírně hrdý, že to byl právě český panovník, který se odvážil v nelehké a bouřlivé době patnáctého století mírové ideje prosazovat. Jsem přesvědčen, že odkaz, který nám před více než pěti sty lety český král Jiří z Poděbrad zanechal, musí být inspirativní pro každého státníka, kterému není myšlenka rozvoje demokracie a bezpečnosti lhostejná. Věřím, že cestou obrany a posilováním těchto hodnot půjde i současná vláda ČR, která má za cíl zlepšit život občanů v naší zemi a zajistit dobré fungování státu. Bohuslav Sobotka předseda vlády České republiky brozura100x210.indd 6 3/3/14 1:07 PM

7 PRO- GRAM OSLAV brozura100x210.indd 7 3/3/14 1:07 PM

8 PROGRAM OSLAV března l Poděbrady BLESKOVÁ VÝSTAVA ORIGINÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY MÍROVÉ SPOJENECKÉ SMLOUVY Z ROKU 1464 MEZI ČESKÝM KRÁLEM JIŘÍM Z PODĚBRAD A FRANCOUZSKÝM KRÁLEM LUDVÍKEM XI. 12. duben l Poděbrady START MÍROVÉ EXPEDICE PODĚBRADY - PRAHA ŠTRASBURK POD ZÁŠTITOU MÍSTOPŘEDSEDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU OLDŘICHA VLASÁKA SE ZÁVĚREČNÝM PŘEDÁNÍM MÍROVÉHO POSELSTVÍ ČR 15. DUBNA 2014 PŘEDSEDOVI EVROPSKÉHO PARLAMENTU MARTINU SCHULZOVI 23. duben l Poděbrady (den údajného narození krále Jiřího) OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ EXPOZICE - PAMÁTNÍK JIŘÍHO Z PODĚBRAD A SETKÁNÍ STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ MĚST SPOJENÝCH S JIŘÍM Z PODĚBRAD POD ZÁŠTITOU HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO KRAJE JOSEFA ŘIHÁKA dubna l Poděbrady PODĚBRADSKÉ DNY POEZIE - PREMIÉRA ČTENÍ Z DENÍKU PANOŠE JAROSLAVA, ÚČASTNÍKA VÝPRAVY ČESKÉHO KRÁLE K FRANCOUZSKÉMU KRÁLI 5. květen l Rožmitál pod Třemšínem KOLOKVIUM JIŘÍ Z PODĚBRAD A JEHO RODINA května l Poděbrady (16. května 1464 vyjelo poselstvo do Francie) VYVRCHOLENÍ OSLAV S ŘADOU ODBORNÝCH, SPOLEČENSKÝCH I ZÁBAVNÝCH PROGRAMŮ SPOJENÉ S OSLAVOU 10. VÝROČÍ VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EU brozura100x210.indd 8 3/3/14 1:07 PM

9 7. 8. června l Kunštát PŘÍJEZD KRÁLE JIŘÍHO NA KUNŠTÁT SPOJENÝ SE SVÁTKEM ŘEMESEL 21. červen 2014 l Kunštát OTEVŘENÍ NOVÉ EXPOZICE PÁNI Z KUNŠTÁTU A JEJICH HRAD 22. červen l 15:00 l 24 měst a obcí České republiky (den prvního setkání českého poselstva s francouzským králem Ludvíkem XI.) POCTA KRÁLI JIŘÍMU, 24 KONCERTŮ NA NÁMĚSTÍCH, TŘÍDÁCH A ULICÍCH JIŘÍHO Z PODĚBRAD. AKCE SPOJENA SE KŘTEM NOVÉ MONOGRAFIE O KRÁLI JIŘÍM PETRA HORY HOŘEJŠE zápis do Guinessovy knihy rekordů července l Poděbrady MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE EVROPSKÝCH ZEMÍ POD ZÁŠTITOU EVROPSKÉHO PARLAMENTU MLÁDEŽE 26. červenec l Poděbrady SPOLEČNÁ BOHOSLUŽBA EKUMENICKÉ RADY CÍRKVÍ, ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE A ŽIDOVSKÉ OBCE září l Národní archiv Praha VÝSTAVA ARCHIVNÍCH DOKUMENTŮ - JIŘÍ Z PODĚBRAD, PŘÍTEL MÍRU září l Poděbrady MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE - PROJEKT JIŘÍHO Z PODĚBRAD HLEDÁNÍ NOVÉ EVROPY POD ZÁŠTITOU PŘEDSEDY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JIŘÍHO DRAHOŠE 14. listopad l Poděbrady 100. VÝROČÍ LEGIÍ - POCTA 2. ČESKOSLOVENSKÉMU PĚŠÍMU PLUKU JIŘÍHO Z PODĚBRAD brozura100x210.indd 9 3/3/14 1:07 PM

10 ČESKÉ OSOBNOSTI HOVOŘÍ O JIŘÍM Z PODĚBRAD brozura100x210.indd 10

11 Jiří z Poděbrad se snažil sjednotit nejen české a moravské země, ale i země celé Evropy. Byl respektovaným panovníkem, i když nepocházel z žádného královského, panovnického či jinak urozeného rodu. Jeho úspěch spočíval hlavně v tom, že dokázal ochránit husitské dědictví a husitskou víru před tehdy dominantní katolizací Evropy. Jiří se zasazoval o respektování různých křesťanských proudů a zachování míru v Evropě. Jeho myšlenka společenství národů přežila a dala základ organizacím, jakými jsou dnes OSN nebo EU. O této myšlence přitom jen nemluvil, ale reálně konal. Proto je také příkladem dnešním politikům, kteří více hovoří, než by něco užitečného vykonali. Andrej Babiš místopředseda vlády ČR, ministr financí a předseda hnutí ANO Byl to Jiří z Poděbrad, který se snad jako vůbec první pokusil mírovým způsobem sjednotit Evropu. Není až tak důležité, že šlo hlavně o turecké nebezpečí. Snažil se dostat Čechy z izolace vysláním poselstva z Čech až na konec světa a za to si zaslouží trvalý obdiv a úctu. Už proto, že jsme v posledních letech v situaci právě opačné. Naši nejvyšší představitelé, naše takzvané elity, nás a tuto zemi do izolace dostávají. Svou netolerancí, svými zvláštními kontakty s nejrůznějšími posttotalitními vládci. A také hrabáním si do vlastní kapsy. Lhostejno, zda jde o peníze, či jenom o moc a vliv. Jsou tak pravým opakem Jiřího z Poděbrad, a to je veliká škoda. Věra Čáslavská sportovní gymnastka, čestná předsedkyně Českého olympijského výboru, sedminásobná olympijská vítězka a čtyřnásobná mistryně světa. brozura100x210.indd 11

12 Českým sněmem zvolený král Jiří z Poděbrad vstupuje do velmi složitých historických souvislostí. Tomuto králi dvojího lidu s vynikajícím diplomatickým nadáním se ovšem dařilo mnohé protiklady tehdejší doby překonávat. Díky svému úsilí doma a především v zahraničí dokázal vrátit Čechy, jejichž pověst husitskými válkami v zahraničí velmi utrpěla, zpět do Evropy. Jeho pokus o spojení evropských národů je inspirací i pro dnešní dobu. ThLic. Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský a primas český Jiří z Poděbrad nebyl jen husitským králem, ale především králem dvojího lidu většinových husitů a menšinových katolíků. Lépe než ostatní korunované hlavy pochopil, že hlavním úkolem monarchy není mocenské podřízení poddaných vlastní vůli, nýbrž péče o nenásilné soužití lidí rozdílných politických a náboženských orientací. Právě tato schopnost udržovat rovnováhu v rozbouřené době mu umožnila alespoň na čas obnovit mír, prosperitu a kulturní rozkvět českého státu. Osobně velice oceňuji rozhled tohoto českého krále a jeho vztah ke vzdělanosti. Jiří z Poděbrad totiž věděl, že dobře vládnout lze jen tehdy, když se státník obklopí vynikajícími rádci. V tomto ohledu nečinil rozdílu mezi Čechy a cizinci, ani mezi husity a katolíky, ale vybíral si do královské rady velké humanisticky zaměřené osobnosti své doby. Díky této prozíravosti byl schopen předstoupit před křesťanský svět s velkorysým mírovým projektem pro Evropu. Ačkoli tento záměr nemohl v poměrech 15. století uskutečnit, poskytl nám a celému světu živou inspiraci i pro třetí tisíciletí. Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. předseda Akademie věd ČR brozura100x210.indd 12

13 Jiří z Poděbrad by byl výraznou osobností v každém století. Jeho ambiciózní povaha schopná prosadit se v domácí i zahraniční konkurenci, kombinovaná s diplomatickou obratností pokud možno s každým vyjít (král dvojího lidu), umocněná vůdcovskými schopnostmi, by z něj udělala klíčového muže i dnes. Jde o člověka překračujícího hranice možného. Jeho snaha vytvořit mírovou unii evropských států by rezonovala se současnými integračními snahami. V neposlední řadě bych v něm viděl člověka, který by prospěl ekumenickému dialogu. Daniel Fajfr předseda Ekumenické rady církví v České republice O Jiříkovi vím docela hodně. Říkáme mu husitský král, byl kališník a druhou manželku měl katoličku. Tím, že nepocházel z královského rodu, měl jak doma, tak především při vyjednávání v zahraničí a hlavně při jednáních s církví velice ztíženou pozici. Přesto díky svým osobnostním vlastnostem, vrozené autoritě a politickým schopnostem dokázal povznést český stát z bídy a do jisté míry ho i dostat z politické izolace, ve které se několik desítek let zmítal. Určitě ho hodnotím jako velice důležitou a kladnou postavu v českých dějinách. Dominik Hašek hokejový brankář, olympijský vítěz Jiří z Poděbrad byl nadčasový panovník, který předběhl svou myšlenkou sjednocení Evropy dobu, ve které žil a panoval. Snažil se udržovat rovnováhu mezi husitským a katolickým panstvem. Ale jelikož doba nepřála těmto myšlenkám, nepovedlo se tuto jeho vizi uskutečnit. Důvod byl v odporu papežské stolice, která by ztratila svůj hlavní vliv na Evropu. Skvělá myšlenka sjednocené Evropy se začala naplňovat bohužel až o 5 století později. Vlastně v době, ve které my všichni žijeme dnes. Jarmila Kratochvílová běžkyně, dvojnásobná mistryně světa a držitelka stále platného světového rekordu na 800 metrů z roku 1983 brozura100x210.indd 13

14 Za studentských let jsem sochu krále Jiřího míjela s vědomím, že se narodil a vládnul v 15. století, vzešel z české šlechty a ke konci vlády přivedl k trůnu Jagellonce. Také jsem si ze školy pamatovala, že byl nejen zkušeným bojovníkem, ale i obratným diplomatem. Teprve po listopadu 1989, kdy historici již nemuseli vykládat dějiny tendenčně, vyšlo najevo, že král Jiří z Poděbrad byl vlastně průkopníkem vize spojené Evropy, což jej staví z dnešního hlediska na piedestal prvního Evropana. Marta Kubišová zpěvačka a občanská aktivistka Obdivuji, jak král Jiří z Poděbrad díky svému politickému, hospodářskému a diplomatickému talentu dokázal provést naši zem těžkými časy. Takovou osobnost bychom dnes potřebovali jako sůl. Jenže my se stále díváme kamsi dopředu, místo abychom se učili v historii. To dokládám to i vzpomínkou téměř osobní. Jako malý chlapec jsem si hrával na půdě hostince v Konojedech, kde Jiří přespal, když jel za svým poručníkem Hyncem Ptáčkem na Rataje. A byl tak spokojen, že jim udělil dědičné právo hostinské. Doklady o tom jsou uloženy v zámku v Kostelci nad Černými lesy. Na půdě hostince byla postel a my jsme si s kluky říkali, že v ní spal sám král. Pravda to asi nebyla. Ale co je podstatné, ze starodávné hospody je dnes truhlárna. Trápí mě, jak lehkomyslně se odpoutáváme od své minulosti, jak snadno zapomínáme. Konáme tím neuvěřitelný hřích. Kéž tyto oslavy pomohou probudit paměť národa. Prof. MUDr. Jan Pirk,Dr.Sc. přednosta kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM brozura100x210.indd 14

15 Bezesporu ten nejlepší král pro nejhorší časy. Když byl po hrůzách husitských válek překvapivě zvolen Jiří z Poděbrad, v Římě i ve Vídni kroutili nesouhlasně hlavou nepříliš urozený, příliš kacířský a příliš tělnatý. A přesto byla jeho volba hvězdnou hodinou našeho národa! Jiří z Poděbrad se stal na desetiletí králem sjednotitelem, králem diplomatem a králem vizionářem, který 500 let před vznikem Evropské unie vyzval k řešení panovnických sporů před evropským soudním dvorem. Ne současníci, ale historie mu dala za pravdu. Jsem si jistý, že by osobnost krále Jiřího slušela i našim moderním dějinám JUDr. Pavel Rychetský předseda Ústavního soudu České republiky Krále Jiřího z Poděbrad považuji za jednu z největších osobností našich dějin, která zůstala ve své době poněkud nedoceněná. Na vrchol moci se dostal nikoliv kvůli svému původu, ale zásluhou svých dovedností, zkušeností a politické moudrosti. Jeho úsilí o evropskou spolupráci zůstalo na dlouhé věky opomenuto a plníme je až v dnešní době. K Jiřímu z Poděbrad mám i vřelý osobní vztah - a to prostřednictvím jeho moudré ženy Johanky z Rožmitálu, která pocházela z kraje mého domova. Johanka byla svému muži vždy dobrým rádcem a pomohla mu v jeho životě překonat nejednu kritickou chvíli. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje brozura100x210.indd 15

16 Král Jiří z Poděbrad musel řešit poněkud problematický stav, ve kterém se ocitl. V tehdejší Evropě byl panovník, který nebyl uznán církví, ve velmi složité situaci a věděl, že izolace by byla velikým ohrožením jak pro Království české, tak i pro něj osobně jako krále. Proto se pokusil posunout se do jiné polohy a zavést, moderně řečeno, jiné mantinely evropské politiky. Svým mírovým projektem, který zajisté předešel svou dobu, umožnil Království českému vymanit se z izolace a spojit se s jinými národy proti Turkům a zároveň odvést pozornost od zvláštností církevní a náboženské situace v Čechách. Důvody, které ho vedly k myšlence jeho poselství, nezmenšují ovšem význam jeho mise. Dnes, kdy leckteré jeho myšlenky jsou uskutečněny, můžeme na něj s povděkem vzpomínat. Víme také, že na evropském projektu musíme po generace pracovat. Ještě se neidentifikujeme s Evropou stejně jako s naší vlastí nebo jako v dřívějších staletích s naší vírou, která umožnila právě společnou identitu i přes různé jazykové a národní odlišnosti. Doufejme, že nutnost větší pospolitosti v Evropě nás povede obdobně do budoucnosti, jako svého času krále Jiřího. Karel Schwarzenberg předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předseda TOP 09 Jiří z Poděbrad a Jiří z Prahy, řečený Suchý, mají stejné křestní jméno, ale dělí je od sebe přes šest set let. Ten první byl král, a dlužno dodat, že pozoruhodný král. Ten druhý je komediant, který by si pokládal za čest, kdyby mohl onomu králi dělat dvorního blázna. Určitě by se o toto místo ucházel, kdyby mu v tom nebránilo těch nešťastných šest set roků. Jiří Suchý legenda českého divadla a literatury brozura100x210.indd 16

17 Když se řekne Jiří z Poděbrad, pokaždé si vzpomenu na krásné lázeňské město Poděbrady. Loni na jaře jsme zde s manželkou strávili dovolenou a během procházek jsme si nemohli nevšimnout jezdecké sochy Jiřího z Poděbrad, ba náměstí. Jistě to musel být významný člověk, když se mu staví sochy, na kterých je zpodobňován v sedu na koni. No a vidíte. Já se koním věnuji celý život a na jediné soše, kterou mi postavili, jsem z úsporných důvodů bez koně. Josef Váňa žokej, trenér a chovatel dostihových koní Král Jiří z Poděbrad byl rozhodně silným panovníkem, měl respekt doma i v zahraničí. Z počátku své vlády se však musel vyrovnávat s obtížným mezinárodně-politickým postavením, kdy se dostal do střetu i s papežem. Snažil se zajistit si pro tento případ spojence mezi evropskými katolickými vládci vytvořením Všeobecné mírové organizace křesťanských panovníků, v níž by se všichni snažili o upevnění trvalého míru na principu národní svrchovanosti států a řešení sporů před mezinárodním soudním tribunálem. Důvodem samozřejmě byla i jednota v boji proti Turkům. Tato iniciativa měla velký dopad i na věhlas českého státu v tehdejší Evropě. Při svých aktivitách šířil dobrou pověst Čechů v zahraničí a podnikl v té době ojedinělou diplomatickou misi po evropských zemích. Myšlenky krále Jiřího z Poděbrad jsou stále živé a mnoho podobenství vidíme i v dnešní Evropské unii. Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu brozura100x210.indd 17

18 Jiří z Poděbrad je pro mne jednou z největších osobností českých dějin. Osobností, jejíž historický význam a odkaz je stále živou inspirací zejména v dnešních dnech. Je prvním voleným českým králem. Králem, který po bouřlivém období husitských válek sjednocoval, dokázal vládnout obojímu lidu a překonat nebo alespoň zmírnit hluboké společenské schizma. Králem, který navíc vládl s nepochybnou ekonomickou erudicí. Král, který se vyhýbal řešení konfliktů cestou války, ale také dokázal tvrdě hájit zájmy Českého království, když to bylo třeba. Král, který obětoval dynastické ambice svého rodu ve prospěch budoucnosti svého národa. Král který přes své nesporné národní cítění viděl Čechy v evropském kontextu a učinil v dějinách Evropy první pokus o nastolení systému vzájemné spolupráce a vyjednávání, namísto nesmyslných ozbrojených konfliktů. Nezdá se Vám, že nám někdo podobný v současné době chybí? PhDr. Lubomír Zaorálek ministr zahraničních věcí České republiky Osobnost Jiřího z Poděbrad mne vždy velmi oslovovala. V té době to byl po dlouhém čase opět státník, kterého naše zem nesmírně potřebovala. Pohusitské Čechy byly stále v šoku, když přišel ke slovu člověk realistického vidění, bystrý, nesentimentální, činorodý a velmi pracovitý. Společenský a politický vzestup Jiřího z Poděbrad byl strmý, ne vše se mu dařilo, ne všemi byl přijímán s nadšením. Ale řídil se vždy svým heslem: Spíše rozvahou a opatrností než zbraněmi! Ač mu mnozí vyčítali, že nebyl královské krve, v jeho vládě se významně odrážela prosperita a konsolidace vnitřních poměrů v zemi. Idea dvojvěří stála na těžišti jeho snah, ale nepředstavovala jedinou jeho tezi. Měl jasno i v zahraniční politice. Volba Jiřího z Poděbrad za českého krále náleží k památným a důležitým chvílím v dějinách českého národa. Králem se stal člověk, kterého země potřebovala. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc rektor Univerzity Karlovy v Praze brozura100x210.indd 18

19 ČLENOVÉ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU Prof. JUDr. PhDr. Karolína Adamová, CSc. (UK Praha), Ing. Josef Bacílek (Legionářská obec), PhDr. Jaroslav Boubín, CSc. (Historický ústav Akademie věd), PhDr. Světoslava Danešová (Ministerstvo zahraničních věcí ČR), PhDr. Pavel Douša (Národní muzeum), PhDr. Aleš Dvořák (MŠMT), Ing. Daniel Fajfr (Ekumenická rada církví ČR), Pavel Hlaváč (Zlatý pruh Polabí), PhDr. Jana Hrabětová (Polabské muzeum Poděbrady), Jiří Hrabovský (EWING Public Relations), Mgr. Jakub Charvát (Městské kulturní centrum Poděbrady), Ing. Marie Kabátková (Město Poděbrady), Ing. Lucie Kurková (Městské kulturní centrum Poděbrady), PhDr. Ladislav Langr (Město Poděbrady), Prof.h.c. Dr. Ing. Václav Liška, Dr.h.c. (Svatobor), Ing. Zbyněk Lukavec (Hospodářská komora), Mgr. Martin Matějka Ph.D. (Gymnázium Jiřího z Poděbrad), Andrea Matušková (Evropská komise, zastoupení v ČR), Mgr. Jaromír Novák (Město Poděbrady), PhDr. Alena Pazderová (Národní archiv ČR), JUDr. Josef Rambousek (Lázně Poděbrady), Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové), PhDr. Jan Vinduška (Polabské muzeum Poděbrady), Ing. Daniela Vlková (UK Praha- ÚJOP Poděbrady) Kde jinde by mělo být autentické ohnisko oslav jubilejního výročí slavné mírové mise velkého českého krále Jiřího z Poděbrad než právě v Poděbradech? A kdo jiný by se měl aktivně chopit iniciativy tuto událost důstojně připomenout než město, které od roku 1896 zdobí nádherná jezdecká socha jednoho z nejvýznamnějších českých králů? Právě proto jsme s velkým respektem přistoupili již více než před rokem k přípravám jubilejních oslav a velmi si vážíme, že jsme získali podporu nejvyšších českých politických i odborných kruhů. Postupně se nám podařilo vytvořit inspirativní program, jehož vítaným synergickým efektem je připomenutí souběžných oslav 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Tím víc jsme se s velkou chutí ponořili do příprav. Je skvělé, že výročí unikátního projektu jednoho z prvních českých Evropanů se aktuálně prolíná i s naší současností. A je dvojnásob skvělé, že stále jsou mezi námi lidé, kteří slyší na stále živý odkaz moudrého českého panovníka Jiřího z Poděbrad. PhDr. Ladislav Langr starosta města Poděbrady a předseda organizačního výboru oslav brozura100x210.indd 19

20 PARTNEŘI OSLAV Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo kultury Ministerstvo školství Czech tourism Univerzita Karlova Historický ústav Akademie věd Univerzita Hradec Králové Národní archiv Ekumenická rada církví Evropský parlament mládeže TOP 09 Středočeský kraj Ewing PR Poděbradka a. s. Lázně Poděbrady a.s. Crystal Bohemia a.s. Město Poděbrady Město Kunštát Český rozhlas Česká televize Deníky Bohemia brozura100x210.indd 20

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_15_Jiří z Poděbrad Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte text. Král Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 bez. Jeho smrtí končí vláda rodu v Čechách. Nástupcem se stal jeho zeť, ten vládl krátce

Více

20 let Ústavy České republiky

20 let Ústavy České republiky 20 let Ústavy České republiky Ohlédnutí zpět a pohled vpřed Vědecká konference pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta Vyučovací

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Dne 26. září 2012 tomu bude přesně 800 let, kdy designovaný císař Fridrich II. potvrdil v Basileji českému králi Přemyslu Otakarovi

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120 OBSAH 1. RANÉ JAPONSKO: PŘIJETI ČÍNSKÉ CIVILIZACE 5 Země a lidé 5 Geografické vlivy 5 Rasový a kulturní původ 7 Starověká japonská společnost 10 Rané záznamy 10 Systém rodů udži 11 Šintoismus 12 Přijetí

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny. Německo v 2. polovině 19.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny. Německo v 2. polovině 19. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 972/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 972/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 972/0 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Petra Gazdíka, Romana Sklenáka, Pavla Kováčika, Marka Bendy, Karolíny Peake a Roma Kostřici na

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Žižky a to nejen

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod)

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) Vážení přátelé, Dámy a pánové, soudružky a soudruzi, vážení hosté, nejprve mi dovolte, abych vás, delegáty kongresu, představitele

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 450/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 450/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 450/0 Návrh poslanců Augustina Karla Andrleho Sylora, Pavla Bělobrádka, Daniela Hermana, Heleny Válkové, Leoše Hegera, Marka Černocha,

Více

OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Osobnosti EU V této kapitole se dozvíte: Kdo je evropským komisařem. Kdo je členem soudního a účetního dvora. Čím je zabezpečována činnost Evropské komise.

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA podle ust. 566 zákona č. 513/1991 Sb.. obchodního zákoníku v platném znění

MANDÁTNÍ SMLOUVA podle ust. 566 zákona č. 513/1991 Sb.. obchodního zákoníku v platném znění MANDÁTNÍ SMLOUVA podle ust. 566 zákona č. 513/1991 Sb.. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany Město Poděbrady sídlo: Jiřího náměstí 20/1, Poděbrady IČO: 00239640 DIČ: CZ00239640 Zast. PhDr.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Reformátoři církve Jan Viklef anglický učenec, ze kterého vycházel i Jan Hus, žádal vrátit se ke skromnému životu církve.

Reformátoři církve Jan Viklef anglický učenec, ze kterého vycházel i Jan Hus, žádal vrátit se ke skromnému životu církve. Husitská revoluce (15. století) Václav IV. - syn Karla IV. neměl panovnické schopnosti svého otce - opíral se o drobnou šlechtu, a tím si znepřátelil vysokou šlechtu, která ho nechala na čas uvěznit -

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2214/14 V Praze dne 14.2.2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 19. února 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

STŘEDOVĚK poděbradská éra D 35

STŘEDOVĚK poděbradská éra D 35 STŘEDOVĚK poděbradská éra D 35 1. Kdo byl kdo v období 1434 1471? a) Alžběta Celská b) Václav Šašek z Bířkova c) Fridrich III. d) Petr Chelčický e) Hynek Ptáčník z Pirkštejna f) Lev z Rožmitálu g) Jan

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 548/0 Návrh poslankyně Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Sjednocení Itálie a Německa Klíčová slova:

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Popis projektu Projekt Češi ve světě oslavy Dne české státnosti 2012 proběhne na různých místech v Praze v týdnu od 24. do 30. září 2012 pod záštitou

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner JOSEF HLÁVKA Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner 126TERI 2013/2014 1 ŽIVOTOPIS rakousko-uherský, resp. český, architekt, stavební podnikatel a politik narozen 15. února 1831 v Přešticích zemřel

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

svobodné volby jsou základním prvkem moderních demokratických režimů

svobodné volby jsou základním prvkem moderních demokratických režimů Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Mediální prostředí trh. Mgr. Evžen Staněk

Mediální prostředí trh. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk stanek.evzen@gmail.com 1. Komunikace, komodifikace, nástup tisku I. Papír Čína 3. Století (mleté textilie) Dřevěné formy Čína 700 n. l. Vyměnitelní litery - Čína 11. Století vypálený

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 6. května 2015 v 09:00 h V Praze 29. dubna 2015 Čj. 2234/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více