Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. Univerzita Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. Univerzita Hradec Králové"

Transkript

1 brozura100x210.indd 1 3/3/14 1:07 PM

2 Mírový projekt Jiřího z Poděbrad Cultus (Tractatus) pacis představuje jeden z nejvelkolepějších a nejambicióznějších projektů nápravy křesťanstva, jaké kdy poznal středověký svět. Nabídl řešení tří základních problémů nastolení věčného míru mezi křesťany, obrany křesťanské víry proti turecké hrozbě a nového uspořádání Evropy. Starý křesťanský svět by našel novou architekturu v podobě silné nadnárodní organizace, unie evropských států, zajišťující všem trvalý vnitřní mír a obranu proti vnějšímu útoku. Český král nepředložil pouhou vizi, ale do detailů propracovaný návrh, který postihoval všechny podstatné právní aspekty, správní systém organizace, způsob finančního zajištění jejího chodu i obsáhlé a působivé ideologické zdůvodnění. Projekt nevznesl křesťanský filozof odtržený od reálného světa, ale zkušený státník, politik velkého formátu spolu se vzdělaným právníkem a schopným finančním expertem. Projekt na rozdíl od svých předchůdců výrazně zasáhl do reálné politiky, o možnostech jeho realizace český panovník jednal s polským i uherským králem, s benátskou republikou, s ambiciózním burgundským vévodou i nejmocnějším z evropských panovníků francouzským králem Ludvíkem XI. Jiří z Poděbrad velkolepý návrh určený většině Evropy dokázal dokonale sladit i s vlastním prospěchem a zájmy státu, jemuž vládl. Úspěch projektu by znamenal diplomatickou porážku jeho odpůrců, znemožnil by rozpoutat proti Čechům novou válku na náboženském podkladě, neboť vzniklá nadnárodní unie svou podstatou války v rámci křesťanského společenství nejen vylučovala, ale napadanému měla přispět účinnou diplomatickou i vojenskou pomocí. Až příliš radikální se však pro mentalitu tehdejších vládců jevilo překonání tradiční univerzalistické koncepce s ústřední dvojicí papežem a císařem a nadkonfesní křesťanství, kdy se signatáři zavazovali k ochraně víry, nikoli církve. Síla myšlenek tohoto projektu má, měla a bude mít trvalé a významné místo v dějinách Evropy Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. Univerzita Hradec Králové brozura100x210.indd 2 3/3/14 1:07 PM

3 Přemýšlíme-li o duchovních tvůrcích myšlenky Evropské unie, nemůžeme z nich vynechat Jiříka z Poděbrad. Lze samozřejmě spekulovat o tom, zda poselství krále obojího lidu bylo více motivováno obavou z obklíčení jeho země nebo obecnou pansofickou filozofií, ale rozhodující je, že tato myšlenka nezapadla a že se v mnoha panevropských hnutích postupně transformovala do stále sílícího proudu za evropskou integraci. Bylo ale zapotřebí dvou ničivých světových válek, abychom si uvědomili, že rozdělená Evropa je přirozenou živnou půdou pro vznik válek dalších, ať už lokálních, jako například na Balkáně, tak celoevropských. V tomto smyslu se s hlubokou úctou skláním před jedním z prvních pokusů o vytvoření Evropské unie. Pokusu, který podnikl právě český král. Miloš Zeman prezident České republiky Foto: Herbert Slavík brozura100x210.indd 3 3/3/14 1:07 PM

4 VÝZNAM 550. VÝROČÍ MÍROVÝCH MISÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD Evropskou unii Češi nepřijímají s velkým nadšením. Přitom by s trochou nadsázky šlo říci, že základy společenství evropských států vznikly na území naší vlasti. Projekt Všeobecné mírové organizace Jiřího z Poděbrad nebyl ničím jiným než prvním významným pokusem nenásilného sjednocení zemí starého kontinentu. Unikátnost myšlenky Jiřího z Poděbrad spočívala v dobrovolné účasti v mírovém svazku za podmínky zachování suverenity jednotlivých panovníků. Tedy myšlenky, která je i dnes platná pro sdružení států, kterému říkáme Evropská unie. A zatímco ji vnímáme hlavně jako prostor volného pohybu osob a zboží, tehdejší mírová mise měla zacíl zajistit pro Evropu tolik potřebný val před nebezpečím nájezdu divokých bojovníků z východu. Starý kontinent nikdy neprožil tak dlouhé a souvislé období v míru jako od druhé světové války. Bezesporu tomu přispívá úzká spolupráce jednotlivých států, která vyvrcholila vznikem Evropské unie. Kdyby myšlenkám Jiřího z Poděbrad bylo před 550 lety více nasloucháno, možná jsme si v historii mohli ušetřit mnoho zničujících válečných konfliktů. Jako Češi můžeme být hrdí, že to byl právě náš král, který rozpoznal potřebnost a smysl evropské spolupráce. Jan Hamáček předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky brozura100x210.indd 4 3/3/14 1:07 PM

5 Výročí 550 let od mírové mise Jiřího z Poděbrad patří mezi významná data letošního roku. Jako malá země uprostřed Evropy jsme jen málokdy v dějinách byli výrazným hybatelem mezinárodní politiky. O to více si musíme připomínat momenty, kterými se české země v pozitivním slova smyslu zapsaly do dějin. Mírová iniciativa Jiřího z Poděbrad mezi takové momenty určitě patří. Nebyla sice příliš úspěšná, ale to především proto, že výrazně předběhla svou dobu. Když se dnes člověk seznamuje s některými představami tohoto českého panovníka o mezinárodní spolupráci nebo řešení sporů před mezinárodním soudním tribunálem, znějí překvapivě moderně. Je tedy zcela na místě být na myšlenku Smlouvy o nastolení míru v celém křesťanstvu hrdý. Je ale drobet podivné, když na Jiřího z Poděbrad s takovou náklonností vzpomínají někteří čeští nacionalisté. Vždyť jeho mírový pokus se dnes běžně počítá k inspiračním zdrojům procesu evropské integrace. Jiří z Poděbrad patří společně s Karlem IV. mezi ty naše krále, kterých si nejvíce vážíme. Jeho pozice však byla ve srovnání s Otcem vlasti o to obtížnější, že nepocházel z respektované panovnické dynastie a většina Evropy ho pokládala za kacíře. Král Jiří přesto dokázal zdatně manévrovat, udržet se u moci a ještě přicházet s originální zahraničně politickou iniciativou. Hlavní jeho zásluha však tkví v něčem, co už si dnes uvědomujeme jen málo. Jiří z Poděbrad především dokázal v mezinárodně politicky nejisté situaci a při silné domácí katolické opozici reformovat a stabilizovat zemi. Vyvedl ji tak z krize a rozvratu, ve kterých se nacházela už od husitských válek a jejichž rozsah si dnes už ani neumíme představit. A to byl zkrátka unikátní státnický výkon, před kterým bledne většina reformních pokusů zejména z našich novodobých dějin. Milan Štěch předseda Senátu Parlamentu České republiky brozura100x210.indd 5 3/3/14 1:07 PM

6 Jiří z Poděbrad, volený český král, který svou umírněnou a snášenlivou politikou přispěl ke stabilizaci a vzestupu zemí Koruny české po husitských válkách, je rovněž nositelem odvážné myšlenky, založené na mírovém a navýsost demokratickém způsobu sjednocení evropských zemí. Jeho osvícená snaha o sblížení a propojení národů na základě principů rovnosti a společně sdílených hodnot, stejně jako upřednostňování jednání před válečnými konflikty, je vysoce nadčasová. Symbolickým naplněním myšlenek tohoto českého krále jsou demokracii či bezpečnost rozvíjející organizace typu Evropské unie či NATO, jejichž plnohodnotným členem je i Česká republika. Jsem nesmírně hrdý, že to byl právě český panovník, který se odvážil v nelehké a bouřlivé době patnáctého století mírové ideje prosazovat. Jsem přesvědčen, že odkaz, který nám před více než pěti sty lety český král Jiří z Poděbrad zanechal, musí být inspirativní pro každého státníka, kterému není myšlenka rozvoje demokracie a bezpečnosti lhostejná. Věřím, že cestou obrany a posilováním těchto hodnot půjde i současná vláda ČR, která má za cíl zlepšit život občanů v naší zemi a zajistit dobré fungování státu. Bohuslav Sobotka předseda vlády České republiky brozura100x210.indd 6 3/3/14 1:07 PM

7 PRO- GRAM OSLAV brozura100x210.indd 7 3/3/14 1:07 PM

8 PROGRAM OSLAV března l Poděbrady BLESKOVÁ VÝSTAVA ORIGINÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY MÍROVÉ SPOJENECKÉ SMLOUVY Z ROKU 1464 MEZI ČESKÝM KRÁLEM JIŘÍM Z PODĚBRAD A FRANCOUZSKÝM KRÁLEM LUDVÍKEM XI. 12. duben l Poděbrady START MÍROVÉ EXPEDICE PODĚBRADY - PRAHA ŠTRASBURK POD ZÁŠTITOU MÍSTOPŘEDSEDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU OLDŘICHA VLASÁKA SE ZÁVĚREČNÝM PŘEDÁNÍM MÍROVÉHO POSELSTVÍ ČR 15. DUBNA 2014 PŘEDSEDOVI EVROPSKÉHO PARLAMENTU MARTINU SCHULZOVI 23. duben l Poděbrady (den údajného narození krále Jiřího) OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ EXPOZICE - PAMÁTNÍK JIŘÍHO Z PODĚBRAD A SETKÁNÍ STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ MĚST SPOJENÝCH S JIŘÍM Z PODĚBRAD POD ZÁŠTITOU HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO KRAJE JOSEFA ŘIHÁKA dubna l Poděbrady PODĚBRADSKÉ DNY POEZIE - PREMIÉRA ČTENÍ Z DENÍKU PANOŠE JAROSLAVA, ÚČASTNÍKA VÝPRAVY ČESKÉHO KRÁLE K FRANCOUZSKÉMU KRÁLI 5. květen l Rožmitál pod Třemšínem KOLOKVIUM JIŘÍ Z PODĚBRAD A JEHO RODINA května l Poděbrady (16. května 1464 vyjelo poselstvo do Francie) VYVRCHOLENÍ OSLAV S ŘADOU ODBORNÝCH, SPOLEČENSKÝCH I ZÁBAVNÝCH PROGRAMŮ SPOJENÉ S OSLAVOU 10. VÝROČÍ VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EU brozura100x210.indd 8 3/3/14 1:07 PM

9 7. 8. června l Kunštát PŘÍJEZD KRÁLE JIŘÍHO NA KUNŠTÁT SPOJENÝ SE SVÁTKEM ŘEMESEL 21. červen 2014 l Kunštát OTEVŘENÍ NOVÉ EXPOZICE PÁNI Z KUNŠTÁTU A JEJICH HRAD 22. červen l 15:00 l 24 měst a obcí České republiky (den prvního setkání českého poselstva s francouzským králem Ludvíkem XI.) POCTA KRÁLI JIŘÍMU, 24 KONCERTŮ NA NÁMĚSTÍCH, TŘÍDÁCH A ULICÍCH JIŘÍHO Z PODĚBRAD. AKCE SPOJENA SE KŘTEM NOVÉ MONOGRAFIE O KRÁLI JIŘÍM PETRA HORY HOŘEJŠE zápis do Guinessovy knihy rekordů července l Poděbrady MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE EVROPSKÝCH ZEMÍ POD ZÁŠTITOU EVROPSKÉHO PARLAMENTU MLÁDEŽE 26. červenec l Poděbrady SPOLEČNÁ BOHOSLUŽBA EKUMENICKÉ RADY CÍRKVÍ, ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE A ŽIDOVSKÉ OBCE září l Národní archiv Praha VÝSTAVA ARCHIVNÍCH DOKUMENTŮ - JIŘÍ Z PODĚBRAD, PŘÍTEL MÍRU září l Poděbrady MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE - PROJEKT JIŘÍHO Z PODĚBRAD HLEDÁNÍ NOVÉ EVROPY POD ZÁŠTITOU PŘEDSEDY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JIŘÍHO DRAHOŠE 14. listopad l Poděbrady 100. VÝROČÍ LEGIÍ - POCTA 2. ČESKOSLOVENSKÉMU PĚŠÍMU PLUKU JIŘÍHO Z PODĚBRAD brozura100x210.indd 9 3/3/14 1:07 PM

10 ČESKÉ OSOBNOSTI HOVOŘÍ O JIŘÍM Z PODĚBRAD brozura100x210.indd 10

11 Jiří z Poděbrad se snažil sjednotit nejen české a moravské země, ale i země celé Evropy. Byl respektovaným panovníkem, i když nepocházel z žádného královského, panovnického či jinak urozeného rodu. Jeho úspěch spočíval hlavně v tom, že dokázal ochránit husitské dědictví a husitskou víru před tehdy dominantní katolizací Evropy. Jiří se zasazoval o respektování různých křesťanských proudů a zachování míru v Evropě. Jeho myšlenka společenství národů přežila a dala základ organizacím, jakými jsou dnes OSN nebo EU. O této myšlence přitom jen nemluvil, ale reálně konal. Proto je také příkladem dnešním politikům, kteří více hovoří, než by něco užitečného vykonali. Andrej Babiš místopředseda vlády ČR, ministr financí a předseda hnutí ANO Byl to Jiří z Poděbrad, který se snad jako vůbec první pokusil mírovým způsobem sjednotit Evropu. Není až tak důležité, že šlo hlavně o turecké nebezpečí. Snažil se dostat Čechy z izolace vysláním poselstva z Čech až na konec světa a za to si zaslouží trvalý obdiv a úctu. Už proto, že jsme v posledních letech v situaci právě opačné. Naši nejvyšší představitelé, naše takzvané elity, nás a tuto zemi do izolace dostávají. Svou netolerancí, svými zvláštními kontakty s nejrůznějšími posttotalitními vládci. A také hrabáním si do vlastní kapsy. Lhostejno, zda jde o peníze, či jenom o moc a vliv. Jsou tak pravým opakem Jiřího z Poděbrad, a to je veliká škoda. Věra Čáslavská sportovní gymnastka, čestná předsedkyně Českého olympijského výboru, sedminásobná olympijská vítězka a čtyřnásobná mistryně světa. brozura100x210.indd 11

12 Českým sněmem zvolený král Jiří z Poděbrad vstupuje do velmi složitých historických souvislostí. Tomuto králi dvojího lidu s vynikajícím diplomatickým nadáním se ovšem dařilo mnohé protiklady tehdejší doby překonávat. Díky svému úsilí doma a především v zahraničí dokázal vrátit Čechy, jejichž pověst husitskými válkami v zahraničí velmi utrpěla, zpět do Evropy. Jeho pokus o spojení evropských národů je inspirací i pro dnešní dobu. ThLic. Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský a primas český Jiří z Poděbrad nebyl jen husitským králem, ale především králem dvojího lidu většinových husitů a menšinových katolíků. Lépe než ostatní korunované hlavy pochopil, že hlavním úkolem monarchy není mocenské podřízení poddaných vlastní vůli, nýbrž péče o nenásilné soužití lidí rozdílných politických a náboženských orientací. Právě tato schopnost udržovat rovnováhu v rozbouřené době mu umožnila alespoň na čas obnovit mír, prosperitu a kulturní rozkvět českého státu. Osobně velice oceňuji rozhled tohoto českého krále a jeho vztah ke vzdělanosti. Jiří z Poděbrad totiž věděl, že dobře vládnout lze jen tehdy, když se státník obklopí vynikajícími rádci. V tomto ohledu nečinil rozdílu mezi Čechy a cizinci, ani mezi husity a katolíky, ale vybíral si do královské rady velké humanisticky zaměřené osobnosti své doby. Díky této prozíravosti byl schopen předstoupit před křesťanský svět s velkorysým mírovým projektem pro Evropu. Ačkoli tento záměr nemohl v poměrech 15. století uskutečnit, poskytl nám a celému světu živou inspiraci i pro třetí tisíciletí. Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. předseda Akademie věd ČR brozura100x210.indd 12

13 Jiří z Poděbrad by byl výraznou osobností v každém století. Jeho ambiciózní povaha schopná prosadit se v domácí i zahraniční konkurenci, kombinovaná s diplomatickou obratností pokud možno s každým vyjít (král dvojího lidu), umocněná vůdcovskými schopnostmi, by z něj udělala klíčového muže i dnes. Jde o člověka překračujícího hranice možného. Jeho snaha vytvořit mírovou unii evropských států by rezonovala se současnými integračními snahami. V neposlední řadě bych v něm viděl člověka, který by prospěl ekumenickému dialogu. Daniel Fajfr předseda Ekumenické rady církví v České republice O Jiříkovi vím docela hodně. Říkáme mu husitský král, byl kališník a druhou manželku měl katoličku. Tím, že nepocházel z královského rodu, měl jak doma, tak především při vyjednávání v zahraničí a hlavně při jednáních s církví velice ztíženou pozici. Přesto díky svým osobnostním vlastnostem, vrozené autoritě a politickým schopnostem dokázal povznést český stát z bídy a do jisté míry ho i dostat z politické izolace, ve které se několik desítek let zmítal. Určitě ho hodnotím jako velice důležitou a kladnou postavu v českých dějinách. Dominik Hašek hokejový brankář, olympijský vítěz Jiří z Poděbrad byl nadčasový panovník, který předběhl svou myšlenkou sjednocení Evropy dobu, ve které žil a panoval. Snažil se udržovat rovnováhu mezi husitským a katolickým panstvem. Ale jelikož doba nepřála těmto myšlenkám, nepovedlo se tuto jeho vizi uskutečnit. Důvod byl v odporu papežské stolice, která by ztratila svůj hlavní vliv na Evropu. Skvělá myšlenka sjednocené Evropy se začala naplňovat bohužel až o 5 století později. Vlastně v době, ve které my všichni žijeme dnes. Jarmila Kratochvílová běžkyně, dvojnásobná mistryně světa a držitelka stále platného světového rekordu na 800 metrů z roku 1983 brozura100x210.indd 13

14 Za studentských let jsem sochu krále Jiřího míjela s vědomím, že se narodil a vládnul v 15. století, vzešel z české šlechty a ke konci vlády přivedl k trůnu Jagellonce. Také jsem si ze školy pamatovala, že byl nejen zkušeným bojovníkem, ale i obratným diplomatem. Teprve po listopadu 1989, kdy historici již nemuseli vykládat dějiny tendenčně, vyšlo najevo, že král Jiří z Poděbrad byl vlastně průkopníkem vize spojené Evropy, což jej staví z dnešního hlediska na piedestal prvního Evropana. Marta Kubišová zpěvačka a občanská aktivistka Obdivuji, jak král Jiří z Poděbrad díky svému politickému, hospodářskému a diplomatickému talentu dokázal provést naši zem těžkými časy. Takovou osobnost bychom dnes potřebovali jako sůl. Jenže my se stále díváme kamsi dopředu, místo abychom se učili v historii. To dokládám to i vzpomínkou téměř osobní. Jako malý chlapec jsem si hrával na půdě hostince v Konojedech, kde Jiří přespal, když jel za svým poručníkem Hyncem Ptáčkem na Rataje. A byl tak spokojen, že jim udělil dědičné právo hostinské. Doklady o tom jsou uloženy v zámku v Kostelci nad Černými lesy. Na půdě hostince byla postel a my jsme si s kluky říkali, že v ní spal sám král. Pravda to asi nebyla. Ale co je podstatné, ze starodávné hospody je dnes truhlárna. Trápí mě, jak lehkomyslně se odpoutáváme od své minulosti, jak snadno zapomínáme. Konáme tím neuvěřitelný hřích. Kéž tyto oslavy pomohou probudit paměť národa. Prof. MUDr. Jan Pirk,Dr.Sc. přednosta kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM brozura100x210.indd 14

15 Bezesporu ten nejlepší král pro nejhorší časy. Když byl po hrůzách husitských válek překvapivě zvolen Jiří z Poděbrad, v Římě i ve Vídni kroutili nesouhlasně hlavou nepříliš urozený, příliš kacířský a příliš tělnatý. A přesto byla jeho volba hvězdnou hodinou našeho národa! Jiří z Poděbrad se stal na desetiletí králem sjednotitelem, králem diplomatem a králem vizionářem, který 500 let před vznikem Evropské unie vyzval k řešení panovnických sporů před evropským soudním dvorem. Ne současníci, ale historie mu dala za pravdu. Jsem si jistý, že by osobnost krále Jiřího slušela i našim moderním dějinám JUDr. Pavel Rychetský předseda Ústavního soudu České republiky Krále Jiřího z Poděbrad považuji za jednu z největších osobností našich dějin, která zůstala ve své době poněkud nedoceněná. Na vrchol moci se dostal nikoliv kvůli svému původu, ale zásluhou svých dovedností, zkušeností a politické moudrosti. Jeho úsilí o evropskou spolupráci zůstalo na dlouhé věky opomenuto a plníme je až v dnešní době. K Jiřímu z Poděbrad mám i vřelý osobní vztah - a to prostřednictvím jeho moudré ženy Johanky z Rožmitálu, která pocházela z kraje mého domova. Johanka byla svému muži vždy dobrým rádcem a pomohla mu v jeho životě překonat nejednu kritickou chvíli. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje brozura100x210.indd 15

16 Král Jiří z Poděbrad musel řešit poněkud problematický stav, ve kterém se ocitl. V tehdejší Evropě byl panovník, který nebyl uznán církví, ve velmi složité situaci a věděl, že izolace by byla velikým ohrožením jak pro Království české, tak i pro něj osobně jako krále. Proto se pokusil posunout se do jiné polohy a zavést, moderně řečeno, jiné mantinely evropské politiky. Svým mírovým projektem, který zajisté předešel svou dobu, umožnil Království českému vymanit se z izolace a spojit se s jinými národy proti Turkům a zároveň odvést pozornost od zvláštností církevní a náboženské situace v Čechách. Důvody, které ho vedly k myšlence jeho poselství, nezmenšují ovšem význam jeho mise. Dnes, kdy leckteré jeho myšlenky jsou uskutečněny, můžeme na něj s povděkem vzpomínat. Víme také, že na evropském projektu musíme po generace pracovat. Ještě se neidentifikujeme s Evropou stejně jako s naší vlastí nebo jako v dřívějších staletích s naší vírou, která umožnila právě společnou identitu i přes různé jazykové a národní odlišnosti. Doufejme, že nutnost větší pospolitosti v Evropě nás povede obdobně do budoucnosti, jako svého času krále Jiřího. Karel Schwarzenberg předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předseda TOP 09 Jiří z Poděbrad a Jiří z Prahy, řečený Suchý, mají stejné křestní jméno, ale dělí je od sebe přes šest set let. Ten první byl král, a dlužno dodat, že pozoruhodný král. Ten druhý je komediant, který by si pokládal za čest, kdyby mohl onomu králi dělat dvorního blázna. Určitě by se o toto místo ucházel, kdyby mu v tom nebránilo těch nešťastných šest set roků. Jiří Suchý legenda českého divadla a literatury brozura100x210.indd 16

17 Když se řekne Jiří z Poděbrad, pokaždé si vzpomenu na krásné lázeňské město Poděbrady. Loni na jaře jsme zde s manželkou strávili dovolenou a během procházek jsme si nemohli nevšimnout jezdecké sochy Jiřího z Poděbrad, ba náměstí. Jistě to musel být významný člověk, když se mu staví sochy, na kterých je zpodobňován v sedu na koni. No a vidíte. Já se koním věnuji celý život a na jediné soše, kterou mi postavili, jsem z úsporných důvodů bez koně. Josef Váňa žokej, trenér a chovatel dostihových koní Král Jiří z Poděbrad byl rozhodně silným panovníkem, měl respekt doma i v zahraničí. Z počátku své vlády se však musel vyrovnávat s obtížným mezinárodně-politickým postavením, kdy se dostal do střetu i s papežem. Snažil se zajistit si pro tento případ spojence mezi evropskými katolickými vládci vytvořením Všeobecné mírové organizace křesťanských panovníků, v níž by se všichni snažili o upevnění trvalého míru na principu národní svrchovanosti států a řešení sporů před mezinárodním soudním tribunálem. Důvodem samozřejmě byla i jednota v boji proti Turkům. Tato iniciativa měla velký dopad i na věhlas českého státu v tehdejší Evropě. Při svých aktivitách šířil dobrou pověst Čechů v zahraničí a podnikl v té době ojedinělou diplomatickou misi po evropských zemích. Myšlenky krále Jiřího z Poděbrad jsou stále živé a mnoho podobenství vidíme i v dnešní Evropské unii. Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu brozura100x210.indd 17

18 Jiří z Poděbrad je pro mne jednou z největších osobností českých dějin. Osobností, jejíž historický význam a odkaz je stále živou inspirací zejména v dnešních dnech. Je prvním voleným českým králem. Králem, který po bouřlivém období husitských válek sjednocoval, dokázal vládnout obojímu lidu a překonat nebo alespoň zmírnit hluboké společenské schizma. Králem, který navíc vládl s nepochybnou ekonomickou erudicí. Král, který se vyhýbal řešení konfliktů cestou války, ale také dokázal tvrdě hájit zájmy Českého království, když to bylo třeba. Král, který obětoval dynastické ambice svého rodu ve prospěch budoucnosti svého národa. Král který přes své nesporné národní cítění viděl Čechy v evropském kontextu a učinil v dějinách Evropy první pokus o nastolení systému vzájemné spolupráce a vyjednávání, namísto nesmyslných ozbrojených konfliktů. Nezdá se Vám, že nám někdo podobný v současné době chybí? PhDr. Lubomír Zaorálek ministr zahraničních věcí České republiky Osobnost Jiřího z Poděbrad mne vždy velmi oslovovala. V té době to byl po dlouhém čase opět státník, kterého naše zem nesmírně potřebovala. Pohusitské Čechy byly stále v šoku, když přišel ke slovu člověk realistického vidění, bystrý, nesentimentální, činorodý a velmi pracovitý. Společenský a politický vzestup Jiřího z Poděbrad byl strmý, ne vše se mu dařilo, ne všemi byl přijímán s nadšením. Ale řídil se vždy svým heslem: Spíše rozvahou a opatrností než zbraněmi! Ač mu mnozí vyčítali, že nebyl královské krve, v jeho vládě se významně odrážela prosperita a konsolidace vnitřních poměrů v zemi. Idea dvojvěří stála na těžišti jeho snah, ale nepředstavovala jedinou jeho tezi. Měl jasno i v zahraniční politice. Volba Jiřího z Poděbrad za českého krále náleží k památným a důležitým chvílím v dějinách českého národa. Králem se stal člověk, kterého země potřebovala. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc rektor Univerzity Karlovy v Praze brozura100x210.indd 18

19 ČLENOVÉ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU Prof. JUDr. PhDr. Karolína Adamová, CSc. (UK Praha), Ing. Josef Bacílek (Legionářská obec), PhDr. Jaroslav Boubín, CSc. (Historický ústav Akademie věd), PhDr. Světoslava Danešová (Ministerstvo zahraničních věcí ČR), PhDr. Pavel Douša (Národní muzeum), PhDr. Aleš Dvořák (MŠMT), Ing. Daniel Fajfr (Ekumenická rada církví ČR), Pavel Hlaváč (Zlatý pruh Polabí), PhDr. Jana Hrabětová (Polabské muzeum Poděbrady), Jiří Hrabovský (EWING Public Relations), Mgr. Jakub Charvát (Městské kulturní centrum Poděbrady), Ing. Marie Kabátková (Město Poděbrady), Ing. Lucie Kurková (Městské kulturní centrum Poděbrady), PhDr. Ladislav Langr (Město Poděbrady), Prof.h.c. Dr. Ing. Václav Liška, Dr.h.c. (Svatobor), Ing. Zbyněk Lukavec (Hospodářská komora), Mgr. Martin Matějka Ph.D. (Gymnázium Jiřího z Poděbrad), Andrea Matušková (Evropská komise, zastoupení v ČR), Mgr. Jaromír Novák (Město Poděbrady), PhDr. Alena Pazderová (Národní archiv ČR), JUDr. Josef Rambousek (Lázně Poděbrady), Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové), PhDr. Jan Vinduška (Polabské muzeum Poděbrady), Ing. Daniela Vlková (UK Praha- ÚJOP Poděbrady) Kde jinde by mělo být autentické ohnisko oslav jubilejního výročí slavné mírové mise velkého českého krále Jiřího z Poděbrad než právě v Poděbradech? A kdo jiný by se měl aktivně chopit iniciativy tuto událost důstojně připomenout než město, které od roku 1896 zdobí nádherná jezdecká socha jednoho z nejvýznamnějších českých králů? Právě proto jsme s velkým respektem přistoupili již více než před rokem k přípravám jubilejních oslav a velmi si vážíme, že jsme získali podporu nejvyšších českých politických i odborných kruhů. Postupně se nám podařilo vytvořit inspirativní program, jehož vítaným synergickým efektem je připomenutí souběžných oslav 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Tím víc jsme se s velkou chutí ponořili do příprav. Je skvělé, že výročí unikátního projektu jednoho z prvních českých Evropanů se aktuálně prolíná i s naší současností. A je dvojnásob skvělé, že stále jsou mezi námi lidé, kteří slyší na stále živý odkaz moudrého českého panovníka Jiřího z Poděbrad. PhDr. Ladislav Langr starosta města Poděbrady a předseda organizačního výboru oslav brozura100x210.indd 19

20 PARTNEŘI OSLAV Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo kultury Ministerstvo školství Czech tourism Univerzita Karlova Historický ústav Akademie věd Univerzita Hradec Králové Národní archiv Ekumenická rada církví Evropský parlament mládeže TOP 09 Středočeský kraj Ewing PR Poděbradka a. s. Lázně Poděbrady a.s. Crystal Bohemia a.s. Město Poděbrady Město Kunštát Český rozhlas Česká televize Deníky Bohemia brozura100x210.indd 20

Monarchistický zpravodaj

Monarchistický zpravodaj Monarchistický zpravodaj Zpravodaj Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) Číslo 32/2011 Z obsahu čísla: HLÍDKA královská svatba v Británii 2 * Princip egality 4 * OZNAMY a dění v KČ

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE PROSINEC 2013 OBSAH Úvodní slovo...3 Č á s t I. K historii NKÚ...5 Richard Mandelík: Jak se zrodily zákon o

Více

V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N

V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N MARTIN ŠANDERA HYNCE PTÁČEK Z PIRKŠTEJNA Opomíjený vítěz husitské revoluce V Y Š E H R A D Vyobrazení na přebalu: Výjev z Kroniky české Václava Hájka z Libočan

Více

ŠveHLAS. Zpravodaj Společnosti Antonína Švehly, o.s. číslo 2/2012 (prosinec)

ŠveHLAS. Zpravodaj Společnosti Antonína Švehly, o.s. číslo 2/2012 (prosinec) číslo 2/2012 (prosinec) ŠveHLAS Zpravodaj Společnosti Antonína Švehly, o.s. Pavel Kohout: První republika byla obdobím, kdy tento národ měl seriózní politiky Prezidentští kandidáti: Kde zůstala krajina?

Více

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem 1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Ing. Svetlana Drábková Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid 4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19 šéfredaktorů nebyl spolupracovníkem StB, zavázán. Do roku 1968 jsem totiž pracoval jako hlasatel Čs. rozhlasu v Plzni a během srpnové invaze do Československa jsem

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

Obsah: Kronika města Chrudimě za rok 2005

Obsah: Kronika města Chrudimě za rok 2005 Kronika města Chrudimě rok 25 Kronika města Chrudimě za rok 25 Obsah: 1. ÚVOD...5 Vládcem roku 25 je Merkur... 5 Nejprve alespoň o některých událostech, jež v tomto roce změnily svět...5 Jak se rodily

Více

Stát možná koupí Důl Frenštát

Stát možná koupí Důl Frenštát SOBOTA - NEDĚLE Vláda ani parlament nejsou firma Zdeněk Jičínský, právník a publicista 7.-8. BŘEZNA 2015 3 9 Strašidlo v prostěradle a zloděj koní TOULKY ROČNÍK 25 ČÍSLO 56 CENA 12 Kč Jiří Krytinář: Byl

Více

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích červenec 2013 číslo 5 ISSN 1804-3283 editorial Milé čtenářky, milí čtenáři, vzhledem

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ODS SVOBODA A PROSPERITA volby do PSP ČR 1992

VOLEBNÍ PROGRAM ODS SVOBODA A PROSPERITA volby do PSP ČR 1992 VOLEBNÍ PROGRAM ODS SVOBODA A PROSPERITA volby do PSP ČR 1992 1. Dopis Václava Klause 2. Kdo jsme a co chceme 3. Právní stát 4. Ekonomická reforma 5. Zahraniční politika 6. Zemědělství a venkov 7. Sociální

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Demokracie versus extremismus DEMOKRACIE VERSUS EXTREMISMUS VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Teoretická část Motto: Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti

Více

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé ČASOPIS NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE číslo 5 LÉTO 2010 NOVÁ LEVICE VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé AKTUÁLNĚ 2 Připravme se na

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

I mlčení je lež. sborník z konference. aneb proč je potřebné mluvit a učit o komunistických zločinech. Ostrava 9. - 11. 12.

I mlčení je lež. sborník z konference. aneb proč je potřebné mluvit a učit o komunistických zločinech. Ostrava 9. - 11. 12. Občanské sdružení sborník z konference I mlčení je lež aneb proč je potřebné mluvit a učit o komunistických zločinech Akce se konala pod záštitou Místopředsedy Senátu České republiky MVDr. Jiřího Lišky

Více

Svátek Romů roztancoval centrum Brna

Svátek Romů roztancoval centrum Brna Romský hlas měsíčník romů v české republicer Ročník 15 číslo 1 2 vyšlo 26. dubna 2013 zprávy BRNO Novým zástupcem veřejného ochránce lidských práv se stal už bývalý poslanec parlamentu za ČSSD Stanislav

Více

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni Asi-milovaní, o. s., 2009 hrozby neonacismu příležitosti

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

VK: Nevím, to hodnocení je širší a má mnoho aspektů. Já považuji v Evropě za strašně

VK: Nevím, to hodnocení je širší a má mnoho aspektů. Já považuji v Evropě za strašně červen / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER červen /2014 Jiří Weigl: Dialog vlády a neziskového sektoru Václav Klaus: Evropské volby vyhráli nevoliči Václav Tomek: Michail Bakunin 200 let od narození Václav Klaus:

Více

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3 2/ 2013 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zdravím Vás jménem celého Diplomatického fóra. I tento rok jsme Vám připravili

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Plzeň 2014 Monika Nováková Západočeská univerzita v Plzni

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více