ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras"

Transkript

1 Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy Počet oborů, velikost Druhy studia Místa poskytovaného vzdělávání dle školského rejstříku Historický vývoj a současnost školy Pedagogický sbor Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Materiálně-technické vybavení školy 8 3. Zaměření školy a její vize Zaměření školy Vize školy Výchovné a vzdělávací strategie Strategie pro kompetence k umělecké komunikaci Strategie pro kompetence osobnostně-sociální Strategie pro kompetence kulturní Vzdělávací obsah uměleckých oborů Hudební obor Vzdělávací obsah oblasti Hudební interpretace a tvorba Přípravné studium Hra na klávesové nástroje Hra na housle Hra na violu Hra na violoncello Hra na zobcovou flétnu Hra na příčnou flétnu Hra na klarinet Hra na saxofon Hra na trubku 74 2

3 Hra na trombon Hra na baskřídlovku Hra na tubu Hra na kytaru Hra na akordeon Hra na bicí nástroje Sólový zpěv Průřezový předmět Sborový zpěv Průřezový předmět Skupinová praxe Vzdělávací obsah oblasti Recepce a reflexe hudby Přípravná hudební výchova Hudební nauka Příprava na umělecké školy Výtvarný obor Taneční obor Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy Formy hodnocení Slovní hodnocení Sebehodnocení Písemné hodnocení formou klasifikace Vlastní hodnocení školy 162 3

4 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jedovnice předkladatel - Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko, Jedovnice IZO: Identifikátor právnické osoby: IČ: ředitel: Mgr. Josef Škvařil - telefon: e- mail: - fax: zřizovatel - Jihomoravský kraj - Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ IČO: Zřizovací listina ze dne (usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 261/05/Z 4 ze dne 16. června2005) Platnost dokumentu: Tento školní vzdělávací program je vydán od Mgr. Josef Škvařil podpis ředitele školy 4

5 2. Charakteristika školy 2.1 Počet oborů, velikost: Ve škole jsou zřízeny tři umělecké obory s níže uvedenou kapacitou: hudební 330 žáků (dále HO) výtvarný 80 žáků (dále VO) taneční 30 žáků (dále TO) Celková kapacita školy činí 440 žáků. 2.2 Druhy studia: Výuka probíhá: v přípravném studiu pro děti ve věku od 5 let v základním studiu I. stupně pro děti a mládež ve věku od 7 let v základním studiu II. stupně pro mládež ve věku od 14 let ve studiu pro dospělé (věková hranice neomezena) 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání dle školského rejstříku: Jedovnice 401 (budova ZŠ) Křtiny 240 (budova ZŠ) Ostrov u Macochy (budova ZŠ) Rudice 115, Jedovnice (budova ZŠ) Lipovec 167 (budova ZŠ) Ochoz u Brna 75 (budova ZŠ) Havlíčkovo náměstí 224, Jedovnice (multifunkční učebna ZUŠ - budova MŠ) Na Větřáku 463, Jedovnice (učebny v budově SPŠ) 5

6 2.4 Historický vývoj a současnost školy Počátky uměleckého školství v Jedovnicích spadají do roku 1967, kdy byla na jedovnické základní škole otevřena pobočka tehdejší blanenské lidové školy umění. V hudebním oboru se tehdy začalo vzdělávat pět žáků. Počet žáků i pedagogů však trvale narůstal. V roce 1972 byla výuka rozšířena o taneční oddělení. Mezníkem v dějinách umělecké školy v Jedovnicích bylo září roku 1979, kdy byla otevřena samostatná Lidová škola umění Jedovnice, tehdy známá pod zkratkou LŠU. V této době navštěvovalo školu již 278 žáků v hudebním a tanečním oboru. V roce 1991 byl ve škole otevřen také výtvarný obor. V souvislosti s přechodem školy na právní subjektivitu k se řady jejích zaměstnanců rozšířily také o administrativní pracovnici. Vzhledem k velmi dobrým výsledkům školy a výraznému převisu poptávky po uměleckém vzdělávání se počátkem roku 2009 podařilo po dlouhotrvajících jednáních získat povolení MŠMT k navýšení kapacity školy o 55 žáků. V současnosti tak škola vzdělává přes 400 žáků a její celková kapacita je dlouhodobě bezezbytku naplňována. Zřizovatelem Základní umělecké školy Jedovnice je Jihomoravský kraj. Jejím kmenovým působištěm je již od založení budova jedovnické základní školy. V průběhu let se však výuka rozšiřovala a postupně vznikaly pobočky v okolních obcích. Dnes má Základní umělecká škola Jedovnice stálé pobočky ve Křtinách, v Ostrově u Macochy, v Rudici, v Lipovci a v Ochozi u Brna. Kromě velkého množství poboček je specifikem školy absence vlastní budovy. Tato skutečnost je do jisté míry limitujícím faktorem pro její činnost, nicméně vhodnou organizací výuky se dlouhodobě daří tuto nevýhodu eliminovat. Důkazem jsou výsledky školy, které jsou plně srovnatelné s mnohem většími organizacemi disponujícími dokonalým zázemím. Od roku 2006 však došlo k výrazně pozitivnímu posunu i v této oblasti. Byl vybudován koncertní sál školy multifunkční učebna v budově MŠ Jedovnice, svého ateliéru se po letech dočkali i mladí výtvarníci. V současnosti se škola rozšiřuje do prostor SPŠ Jedovnice, kde se formou pronájmu daří získávat nové samostatné učebny. Výzvou do budoucnosti zůstává vybudování specializovaného tanečního sálu. V hudebním oboru se škole daří zachovávat tradici souborové hry spojenou s poměrně vysokým procentem žáků hrajících na dechové nástroje. Tito žáci své znalosti zpravidla rozvíjejí v tanečním či dechovém orchestru školy. Tradice dechových orchestrů je nedílnou součástí historie školy již od jejího vzniku. Na škole však úspěšně působí také řada dalších 6

7 instrumentálních či vokálních souborů, které rozvíjejí hudební znalosti a dovednosti žáků v širokém spektru hudebních žánrů. Navzdory mezioborové kapacitě školy s výraznou převahou hudebního oboru je snahou školy vyváženost profilace žádný obor či hudební nástroj není preferován na úkor ostatních. 2.5 Pedagogický sbor Pedagogický sbor vykazuje vysokou stabilitu a kvalifikovanost. Někteří pedagogové na škole působí již od doby jejího vzniku. Tato skutečnost má za následek poněkud vyšší věkový průměr zaměstnanců. V posledních letech však přirozenou generační obměnou dochází k nástupu mladých pedagogů, čímž se výše uvedený stav postupně eliminuje. Odborným zaměřením i počtem učitelů je komplexně pokryta šíře nabídky pro vzdělávání ve všech uměleckých oborech a studijních zaměřeních. 2.6 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Základní umělecká škola Jedovnice je již od svého vzniku institucí, která se významným způsobem podílí na kulturním dění v regionu. V současnosti škola působí na osmi pracovištích v šesti obcích v okruhu dvaceti kilometrů. V průběhu několika desetiletí se stala nedílnou součástí místního kulturního života. Každoročně organizuje na šest desítek různých veřejných vystoupení. Jedná se o tematické programy hudebního oboru, výstavy, koncerty či kulturní programy organizované ve spolupráci s jednotlivými obecními úřady, zájmovými organizacemi a sdruženími, ale i akce konané mimo region či v zahraničí. Za hranicemi školu v poslední době reprezentoval např. komorní orchestr Musica Nova (2009 Vaduz Lichtenštejnsko, 2012 Krems Rakousko). Žáci školy také pravidelně prezentují své umění v rámci programů mezinárodního partnerství mezi městysem Jedovnice a bavorským Aschheimem. Mimo region působnosti školy často vystupuje i Taneční orchestr ZUŠ Jedovnice (přehlídka Mozartovy děti v rámci festivalu Brno město uprostřed Evropy aj.). Nejnovější aktivitou v oblasti mezinárodní spolupráce je navázání partnerství s Občanským sdružením Franze Lehára v Komárně. Pevnou tradici má také umělecká spolupráce s mimoškolními hudebními tělesy, jako např. realizace společných vystoupení žáků a učitelů hudebního oboru s pěveckými sbory Píseň - Jedovnice, Rastislav - Blansko, Kantila Křtiny, jedovnickými dechovými orchestry Olšověnka a Bivojanka či Komorním orchestrem města Blanska. 7

8 V rámci spolupráce s vnějšími subjekty plní důležitou výchovnou úlohu i charitativní aspekt. Škola spolupracuje s Domovem pro seniory Brno Holásecká, místní organizací Českého červeného kříže i se Svazem tělesně postižených občanů. Nad rámec této spolupráce jsou pořádány také benefiční či charitativní koncerty. Přirozeně integrovanou součástí vzdělávacího procesu umělecké školy je moderní projektová výuka. Tematické výukové projekty jsou systematicky realizovány zejména ve výtvarném oboru a v menší míře i v hudebním a tanečním oboru. Škola se dlouhodobě zapojuje do výtvarných projektů s enviromentální tematikou, což koresponduje s její lokalizací v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Za všechny lze uvést např. pravidelnou účast v mezinárodní výtvarné soutěži Mladí tvůrci pro Dunaj, kde se žákům ZUŠ Jedovnice v konkurenci stovek škol a tisíců autorů podařilo v posledních letech již dvakrát získat vítězství v mezinárodním kole (Budapešť 2011, Vídeň 2012) či dlouhodobá spolupráce s EkoCentrem Brno. V hudebním oboru je samozřejmostí spolupráce s uměleckými školami vyššího stupně, zejména konzervatoří Brno či JAMU. Tato spolupráce probíhá v několika rovinách, ať už se jedná o přípravu talentovaných žáků k budoucímu studiu, dalšího vzdělávání pedagogů či účast na vyhlašovaných soutěžních titulech (např. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů apod.). Úspěšně se také rozvíjí spolupráce s Církevní konzervatoří Opava v rámci každoroční přehlídky Máme rádi baroko. 2.7 Materiálně-technické vybavení školy Materiálně-technické vybavení školy lze označit jako dobré. Škola využívá pro svoji činnost osm různých pracovišť, která jsou standardně vybavena hudebními nástroji i audiovizuální a multimediální technikou. Výtvarný obor má k dispozici malou a velkou keramickou pec. Škola disponuje základním inventářem hudebních nástrojů, které si mohou žáci po splnění předepsaných podmínek bezplatně zapůjčit. Absence vlastní budovy se do jisté míry pozitivně projevuje v úspoře provozních nákladů. Tato skutečnost příznivě ovlivňuje jak výši úplaty za vzdělávání, tak i objem finančních prostředků určených k pořizování či obměně vybavení školy. 8

9 3. Zaměření školy a její vize Tradice nikoliv strnulost Modernost nikoliv podbízivost Atraktivita nikoliv prodejnost 3.1. Zaměření školy - co nabízíme: výchovu mladé generace, která se bude aktivně podílet na kulturním dění ve svém okolí kultivaci žáků prostřednictvím postupného zvládání základů zvoleného uměleckého oboru rozvíjení schopnosti poznat kvalitu a zhodnotit vlastní výkony respektování individuální osobnosti žáka, vedení k orientaci a chápání světa umění působení na estetické cítění žáků a formování jejich postojů k umění vedení k systematičnosti, důslednosti a odpovědnosti za sebe i druhé rozvíjení tvořivosti a zdravého sebevědomí žáků prohlubování součinnosti rodiny a školy individuální přístup k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, přípravu žáků ke studiu na uměleckých školách práci v souborech a kolektivech s různým uměleckým zaměřením důraz na kolektivní výuku komorní a souborovou hru aktivní zapojení všech žáků do dění školy a veřejných vystoupení využívání možností projektové výuky 9

10 3.2. Vize školy chceme být: - otevřenou a transparentní uměleckou školou s jasně definovanými pravidly a atributy - centrem kulturního dění regionu a jeho uměleckým reprezentantem Chceme být školou: - s profesionálním, odborně kvalifikovaným a charakterním pedagogickým sborem - schopnou flexibilně upravovat vyučovací metody v reakci na požadavky současné doby při zachování individuálnosti pedagogického přístupu jednotlivých pedagogů - umožňující tvořivou a originální profilaci jednotlivých vzdělávacích zaměření - s výsledky, které jsou vidět - klást důraz na prezentaci práce žáků na veřejnosti - se žáky, kteří se chtějí něco naučit. - s rodiči žáků, kteří škole důvěřují a podporují její práci 10

11 4. Výchovné a vzdělávací strategie 4.1. Strategie pro kompetence k umělecké komunikaci - Probouzíme v žácích chuť a potřebu objevovat vlastní umělecké schopnosti a dále je rozvíjet. K tomu slouží množství besídek, třídních přehrávek, koncertů, soutěží, výstav a dalších tematických programů. - Učíme je ovládat základní umělecké vyjadřovací prostředky, spojit představu a záměr s nástrojem, pohybem či výtvarnou technikou. - Vedeme žáky k získávání potřebných vědomostí a dovedností vlastním příkladem, ukázkami práce vyspělejších žáků a učitelů či využitím didaktické techniky. - Předáváme jim vědomosti a dovednosti tak, aby si dokázali utvořit vlastní názor na umělecké dílo. Vedeme žáky k analýze uměleckých děl. - Připravujeme žáky na veřejná vystoupení a prezentace, soutěže a výstavy. - Seznamujeme žáky s historickým vývojem a novými směry umělecké komunikace nejen v teoretických předmětech Strategie pro kompetence osobnostně-sociální - Zadáváním úkolů v každé vyučovací hodině a následnou systematickou kontrolou jejich plnění formujeme návyky a morálně-volní vlastnosti žáků potřebné k dlouhodobé a systematické práci. - Vedeme žáky k sebehodnocení tím, že jim umožňujeme srovnávání s výkony ostatních. - Vedeme žáky k týmové spolupráci a zodpovědnosti za společné umělecké dílo (např. hra v orchestru, taneční choreografie, společné projekty VO atd.). - Od nejmladšího věku žáky zapojujeme do dění ve škole, do společných aktivit. Pořádáme koncerty, výstavy, společné programy. - Vedeme žáky k úctě ke zdravotně, sociálně či jinak handicapovaným lidem. (Koncerty a kulturní programy pro ČČK, STPO, spolupráce s ústavem pro zrakově postižené atd.) - Vedeme žáky všech oborů k periodické prezentaci své práce na veřejnosti či účasti v soutěžích. - Komunikujeme a spolupracujeme s rodiči tak, aby výsledkem vzájemné interakce bylo maximální zefektivnění práce žáka při plném pochopení specifičnosti jeho osobnosti. 11

12 4.3. Strategie pro kompetence kulturní - Účastí na kulturních událostech v regionu žáky vedeme k přirozené úctě ke kulturnímu dědictví a k regionálnímu povědomí. - Aktivně se zapojujeme se do kulturního života obcí v místech působnosti školy, a nezřídka reprezentujeme školu i za hranicemi okresu či kraje. - Informujeme žáky i jejich rodiče o aktuální nabídce kulturních akcí a doporučujeme jejich návštěvu. - Zapojením žáků do širokého spektra uměleckých aktivit školy v nich pěstujeme úctu a respekt k duchovním hodnotám lidského života. - V rámci veškerých činností v žácích pěstujeme smysl pro kvalitu, krásu a originalitu. - Kolektivní prací v souborech či výukových projektech vedeme žáky k toleranci a respektu k ostatním a zároveň podporujeme jejich motivaci pro celoživotní působení v různých uměleckých oblastech. 12

13 5. Vzdělávací obsah uměleckých oborů 5.1 Hudební obor Charakteristika hudebního oboru Hudební obor umožňuje žákovi využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i k osobnímu uměleckému sdělení. Děje se tak prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojení si základních teoretických znalostí. Všeobecné poznámky k hudebnímu oboru Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků: do přípravného studia jsou zařazovány děti od 5 let do I. stupně základního studia jsou zařazovány děti od 7 let do II. stupně základního studia jsou zařazovány děti od 14 let studium pro dospělé jeho vzdělávací obsah i způsob organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky. Začne-li žák docházku do II. stupně studia bez předchozího absolvování I. stupně, začíná plnit vzdělávací výstupy I. stupně dle individuálně zpracovaného studijním plánu. Přihlásí-li se ke studiu žák starší, než je spodní limit uvedený v předchozích bodech, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky. Přejde-li žák v průběhu studia na jiný nástroj, začíná plnit osnovy daného nástroje od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky. může ve výjimečných případech postoupit do vyššího ročníku v pololetí na základě komisionální zkoušky. 13

14 5.1.1 Vzdělávací obsah oblasti Hudební interpretace a tvorba Vzdělávací zaměření: Přípravné studium Hra na klávesové nástroje Hra na housle Hra na violu Hra na violoncello Hra na zobcovou flétnu Hra na příčnou flétnu Hra na klarinet Hra na saxofon Hra na trubku Hra na trombon Hra na baskřídlovku Hra na tubu Hra na kytaru Hra na akordeon Hra na bicí nástroje Sólový zpěv Průřezové předměty: Sborový zpěv Skupinová praxe 14

15 Přípravné studium V přípravném studiu hudebního oboru je hravou formou podchycen zájem dětí o hudbu. Na základě individuálních předpokladů jsou u žáků rozvíjeny jejich hudební schopnosti, návyky a dovednosti. Aktivizuje a podněcuje se jejich tvořivost v elementárních činnostech pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových. Součástí výchovně vzdělávacího procesu je zjišťování, sledování a usměrňování zájmu žáků se zřetelem na možnosti jejich dalšího studia v základní umělecké škole. varianta A Je určena dětem, které na začátku studia v umělecké škole nemají zvolený hudební nástroj. V 1. ročníku a v prvním pololetí 2. ročníku přípravného studia navštěvují kolektivní výuku přípravné hudební výchovy v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Ve druhém pololetí 2. ročníku je hodina přípravné hudební výchovy rozšířena skupinovým vyučováním hry na vybraný nástroj nebo přípravnou hlasovou výchovou. Celkový rozsah výuky ve druhém pololetí 2. ročníku je tedy ve výši dvou hodin týdně. varianta B Je určena pro děti, které mají již od počátku výuky zvolený hudební nástroj. Tyto děti jsou vyučovány v celém průběhu přípravného studia v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně (1 hodina kolektivní výuky přípravné hudební nauky a 1 hodina individuální nebo skupinové výuky hry na hudební nástroj případně pěveckého hlasového výcviku). Učební plány přípravného studia: varianta A Předmět Hodinová dotace 1. ročník 1. pololetí 1. ročník 2. pololetí 2. ročník 1. pololetí 2. ročník 2. pololetí Přípravná hudební výchova Příprava ke hře na nástroj* Celkem *viz obsahová náplň jednotlivých studijních zaměření 15

16 varianta B Předmět Hodinová dotace 1. ročník 1. pololetí 1. ročník 2. pololetí 2. ročník 1. pololetí 2. ročník 2. pololetí Přípravná hudební výchova Příprava ke hře na nástroj* Celkem *viz obsahová náplň jednotlivých studijních zaměření Očekávané výstupy předmětu Přípravná hudební výchova (PHV) varianta A, B: : dokáže zazpívat jednoduchou píseň rozlišuje vzestupnou a sestupnou melodii umí rytmizovat říkadla pomocí hry na tělo zná nástroje orffovského instrumentáře, dokáže je použít při elementárním doprovodu jednoduché písně umí rozlišit pojmy zvuk a tón, na principu kontrastu rozeznává vlastnosti tónů zná houslový klíč, notovou osnovu, noty c 1 g 1 zná notu celou, půlovou, čtvrťovou při poslechu umí rozlišit kontrastní charakter jednoduchých skladeb (pochod, ukolébavka), kontrastní tempo a dynamiku (p, f) 16

17 Hra na klávesové nástroje Charakteristika vzdělávacího zaměření: - nabízí možnost výuky hry na tři klávesové nástroje: klavír, cembalo, varhany - učební obsah vzdělávacího zaměření je sestaven celistvě, vychází ze spolupráce pedagogů dílčích studijních zaměření či předmětů - výuka klávesových nástrojů v prvním stupni základního studia je koncipována jednotně jako studijní zaměření hra na klavír. Jejím prostřednictvím žák získává základní nástrojové dovednosti - v případě profilace a zájmu žáka o hru na varhany či cembalo je možné modifikovat výuku v 6. a 7. ročníku tak, že vedle hry na klavír získává žák základy hry na zvolený nástroj. Tato skutečnost je zohledněna v očekávaných výstupech - žák během studia (zejména v přechodu do II. cyklu) vybírá podle svého zájmu a s ohledem na doporučení pedagoga vhodný nástroj nebo studijní zaměření - učební plán druhého stupně již rozděluje tři studijní zaměření: hru na klavír, varhany a cembalo - studijní zaměření hra na klavír II. cyklu je vyučováno ve třech modulech: hra na klavír, klavír v komorní hře, hra na klavír pro studenty pedagogiky - žák může měnit modul na základě úspěšně vykonané vyrovnávací zkoušky Učební plány využívají následujících integrovaných předmětů: skupinová praxe obsahuje jednotlivé atributy komorní hry včetně dalších možností hudební spolupráce sborový zpěv pro klavíristy je alternativou skupinové praxe neboť zahrnuje atributy kolektivní interpretace 17

18 klavírní praktikum je formou skupinové výuky pro klavíristy, podporuje komplexní vzdělání žáka. Aktivity směřují k získání dovedností v oblasti hudební spolupráce, improvizace, přípravě k veřejnému vystupování. Obsahuje prvky poslechového interpretačního a poslechového semináře. Integruje prvky nástrojové praxe a percepce, umožňuje žákovi komplexnější získávání nástrojových dovedností v souladu s poznatky o klavírní hře. Připravuje žáka k hudební spolupráci, obsahuje prvky interpretačního semináře. hra na klavír v 2. cyklu praktické dovednosti hry na klavír jsou rozvíjeny v rámci uvědomění si hudebně teoretických souvislostí (prvky percepce a reflexe hudby ve výuce), nabízí žákovi hlubší vhled do hudebních souvislosti. poznává především sólovou literaturu nástroje, je schopný prokázat schopnost hudební spolupráce a souhry (skupinová praxe, klavírní praktikum) klavír v komorní hře ve 2. cyklu integruje předměty individuální a skupinové výuky, využívá integrovaného předmětu skupinová praxe, žák se aktivně účastní doprovodů ve třídách jiných nástrojů klavír pro studenty pedagogiky 2. cyklu integruje hudební teorii s hudební praxí potřebnou pro pedagogickou praxi, obsahuje předměty individuální a skupinové výuky (klavírní praktikum, skupinová praxe) hra na varhany v rámci předmětu jsou zahrnuty jak reprodukční (hra na nástroj, doprovod liturgického zpěvu), tak perceptivní (varhanní praxe, nauka o varhanách) disciplíny. Kombinuje individuální a skupinovou výuku (skupinová praxe) 18

19 Učební plány vzdělávacího zaměření hra na klávesové nástroje: Základní studium I. stupně Hra na klavír Varianta A Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na klavír (0,5) **** 1(0,5) **** Příprava ke hře na varhany** 0,5 0,5 Příprava ke hře na cembalo** 0,5 0,5 Hudební nauka Skupinová praxe*** Klavírní praktikum*** Celkem ,5 2-3,5 Poznámky: ** nepovinný volitelný předmět *** povinně volitelný předmět (žák musí plnit vzdělávací obsah minimálně jednoho z uvedených předmětů) **** půlhodinová dotace v předmětu Hra na klavír je v 6. a 7. ročníku povolena pouze v případě, že žák čerpá 0,5h dotaci individuální výuky v předmětu Příprava ke hře na varhany cembalo Varianta B Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na klavír (0,5) **** 1(0,5) **** Příprava ke hře na 0,5 0,5 varhany** Příprava ke hře na 0,5 0,5 cembalo** Hudební nauka Klavírní praktikum Sborový zpěv* Skupinová praxe* 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Celkem 2-3,5 2-3,5 2-3,5 3-4,5 3-4, Poznámky: * nepovinný předmět ** nepovinný volitelný předmět (žák musí plnit vzdělávací obsah minimálně jednoho z uvedených předmětů) **** půlhodinová dotace v předmětu Hra na klavír je v 6. a 7. ročníku povolena pouze v případě, že žák čerpá 0,5h dotaci individuální výuky v předmětu Příprava ke hře na varhany cembalo 19

20 Varianta C Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na klavír (0,5) **** 1(0,5) **** Příprava ke hře na varhany** 0,5 0,5 Příprava ke hře na cembalo** 0,5 0,5 Hudební nauka Klavírní praktikum*** ,5-1 0,5-1 Sborový zpěv*** Skupinová praxe*** 0,5-1 0,5-1 Celkem ,5 3,5 1,5 3,5 Poznámky: ** nepovinný volitelný předmět *** povinně volitelný předmět (žák musí plnit vzdělávací obsah minimálně jednoho z uvedených předmětů) **** půlhodinová dotace v předmětu Hra na klavír je v 6. a 7. ročníku povolena pouze v případě, že žák čerpá 0,5h dotaci individuální výuky v předmětu Příprava ke hře na varhany cembalo Varianta D Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na klavír (0,5) **** 1(0,5) **** Příprava ke hře na 0,5 0,5 varhany** Příprava ke hře na 0,5 0,5 cembalo** Hudební nauka Klavírní praktikum*** 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 Sborový zpěv*** Skupinová praxe* 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Celkem 2,5-4 2,5-4 2,5-4 2,5-4 2,5-4 1,5-3,5 2-3,5 Poznámky: * nepovinný předmět ** nepovinný volitelný předmět *** povinně volitelný předmět (žák musí plnit vzdělávací obsah minimálně jednoho z uvedených předmětů) **** půlhodinová dotace v předmětu Hra na klavír je v 6. a 7. ročníku povolena pouze v případě, že žák čerpá 0,5h dotaci individuální výuky v předmětu Příprava ke hře na varhany cembalo 20

21 Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin základní studium I. stupně Varianta A Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na klavír 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1,5-2 (1****) 2 (1,5****) Příp. ke hře na varhany** 0,5 0,5 Příp. ke hře na cembalo** 0,5 0,5 Hudební nauka Klavírní praktikum*** 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 Sborový zpěv*** Skupinová praxe* 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 Celkem 3 5,5 3 5,5 3 5,5 3 5,5 3 5, ,5 Poznámky: * nepovinný předmět ** nepovinný volitelný předmět *** povinně volitelný předmět (žák musí plnit vzdělávací obsah minimálně jednoho z uvedených předmětů) ** ** snížená dotace v předmětu Hra na klavír je v 6. a 7. ročníku povolena pouze v případě, že žák čerpá 0,5h dotaci individuální výuky v předmětu Příprava ke hře na varhany cembalo Varianta B Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na klavír 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1,5 2 1,5 2 (1****) 2 (1,5****) Příp. ke hře na varhany** 0,5 0,5 Příp. ke hře na cembalo** 0,5 0,5 Hudební nauka Klavírní praktikum*** 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 Skupinová praxe*** 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 Celkem ,5 3 4,5 Poznámky: ** nepovinný volitelný předmět *** povinně volitelný předmět (žák musí plnit vzdělávací obsah minimálně jednoho z uvedených předmětů) ** ** snížená dotace v předmětu Hra na klavír je v 6. a 7. ročníku povolena pouze v případě, že žák čerpá 0,5h dotaci individuální výuky v předmětu Příprava ke hře na varhany cembalo 21

22 Varianta C Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na klavír 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1,5 2 1,5 2 (1****) 2 (1,5****) Příp. ke hře na varhany** 0,5 0,5 Příp. ke hře na cembalo** 0,5 0,5 Hudební nauka Skupinová praxe*** Klavírní praktikum*** Celkem 2,5-3 2,5-3 2,5-3 3,5-5 3,5-5 2,5 4,5 3 4,5 Poznámky: ** nepovinný volitelný předmět *** povinně volitelný předmět (žák musí plnit vzdělávací obsah minimálně jednoho z uvedených předmětů) ** ** snížená dotace v předmětu Hra na klavír je v 6. a 7. ročníku povolena pouze v případě, že žák čerpá 0,5h dotaci individuální výuky v předmětu Příprava ke hře na varhany cembalo Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno pro mimořádně talentované žáky s vyhraněnými aspiracemi, kteří chtějí pokračovat v dalším studiu na konzervatoři, ve středních školách uměleckého zaměření, popř. ve studiu na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Je realizováno formou individuálního vzdělávacího plánu, který zohledňuje dispozice a individuální potřeby žáka a zaměření zvoleného vyššího typu umělecké školy. Podmínkou pro zařazení žáka do tohoto studia je výborný prospěch a kvalitní reprezentace školy v rámci koncertů, soutěží atd. Základní studium II. stupně Hra na klavír Modul A Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na klavír Klavírní praktikum Skupinová praxe Celkem

23 Modul B Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na klavír 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 Klavírní praktikum 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 Skupinová praxe Celkem Modul C Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Klavír pro studenty pedagogiky Klavírní praktikum Skupinová praxe Celkem Hra na varhany Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na varhany Varhanní praxe Skupinová praxe Celkem Hra na cembalo Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na cembalo Klavírní praktikum Skupinová praxe Celkem Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 23

24 Vzdělávací obsah předmětů: Základní studium I. stupně Hra na klavír získává motivaci a vztah ke klavírní hře. Rozvíjí jednotlivé složky své hudební osobnosti: melodické, metro-rytmické, harmonické cítění. Seznamuje se zvukovými možnostmi nástroje a učí se na klavíru realizovat své hudební představy. Způsob a atmosféra výuky podněcuje aktivní přístup žáka a rozvíjí možnosti vlastního sebevyjádření. se učí poslouchat klavírní tón a získává schopnost zvukové sebekontroly. Osvojuje si základní nástrojové dovednosti technické a úhozové, které podle svých možností rozvíjí. Seznamuje se s klavírní literaturou, nejprve elementární, a poznává základní pravidla správné interpretace. Růst žákovy hudebnosti podporují improvizační postupy, víceruční hra s učitelem, hra podle sluchu, transpoziční úlohy a hra z listu, které pedagog zařazuje podle potřeby žáka. V 6. a 7. ročníku je možné začít v rámci předmětu s přípravou hry na varhany nebo cembalo. Skupinová praxe Vzdělávací obsah předmětu integruje více aktivit, jejichž cílem je uplatnit žákovy schopnosti hudební spolupráce. Současně přináší možnost praktického využití získaných nástrojových dovedností a nové příležitosti hudebního vyjádření. Pedagog volí podle možností a vyspělosti žáka jednu z následujících aktivit: Skupinová tvorba Výuka probíhá ve skupině žáků, kombinuje spolupráci více nástrojů. Je možné uplatňovat vlastní improvizační postupy, provozovat různé žánry a styly. Čtyřruční hra Navazuje na schopnost víceruční hry praktikované od počátku klavírní výuky. Žáci hledají společné hudební vyjádření na jednom nástroji, kultivují práci se zvukem, poznávají celek díla. 24

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu 5.20. Studijní zaměření: Hra na violu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Povinné předměty Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle 5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy,

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru 5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

Studijní zaměření Hra na violoncello

Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na violoncello Violoncello patří do rodiny smyčcových nástrojů houslového typu. První violoncella se objevují v 16. století. Původně violoncello sloužilo k doprovodným účelům, ale

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Třeboň Školní vzdělávací program motto: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. A.Ward OBSAH Obsah...2 1. Identifikační

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 2.období/ 4. 5. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k porozumění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ Č. j.: ZUŠT/025/2014 2 Obsah strana 1. Identifikační údaje 004 2. Charakteristika školy 005 2.1. Počet oborů, velikost 005 2.2. Historie a současnost

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ Obsah 1. Identifikační údaje 3 Zřizovatel 3 Platnost dokumentu 3 Datum účinnosti 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Studijní zaměření Hra na tubu

Studijní zaměření Hra na tubu Studijní zaměření Hra na tubu Hra na tubu je vyhledávaný studijní obor. Cílem výuky je získání odborného hudebního vzdělání, které umožňuje uplatnění v různých hudebních žánrech. Vyžaduje nemalé schopnosti

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY GUSTAVA WALTERA OBSAH: Kapitoly str. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 3. ZAMĚŘENÍ A VIZE 5 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 6 5. VZDĚLÁVACÍ

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně 7.7 UMĚNÍ A KULTURA 7.7.1 Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně Hudební výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. 5. ročníku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

Studijní zaměření Hra na saxofon

Studijní zaměření Hra na saxofon Studijní zaměření Hra na saxofon Saxofon je jednoplátkový nástroj s kónickou trubicí, který byl vynalezen kolem roku 1840 belgickým nástrojařem, flétnistou a klarinetistou Adolphem Saxem. Studium hry na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD 2 OBSAH OBSAH...3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 2.1 OBORY ŠKOLY...8 2.2 KAPACITA ŠKOLY

Více

1 Identifikační údaje. 4

1 Identifikační údaje. 4 Obsah 1 Identifikační údaje. 4 2 Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů 5 2.2 Historie a současnost 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru 5 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 7 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie Motto: Drž se, vytrvej a vydrž. Trpělivost je zázračná. (Comte de Buffon) Název školy: Církevní husitská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Z á k l a d n í u m ě l e c k é š k o l y M i r o s l a v ŠVP ZUŠ Miroslav 1 O b s a h : s t r a n a : Identifikační údaje 3 Charakteristika školy 4-5 Zaměření

Více

Studijní zaměření Hra na pozoun

Studijní zaměření Hra na pozoun Studijní zaměření Hra na pozoun Snižcový tenorový pozoun zvaný také trombon je nástroj dnes všeobecně používaný v hudební praxi v symfonickém orchestru, v taneční a populární hudbě i v hudbě dechové. Vznikl

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Č. j.: 12/2012 FM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Č. j.: 12/2012 FM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1. Identifikační údaje..... 5 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 2. část Vzdělávací obsah hudebního a tanečního oboru, učební plány a osnovy studijních zaměření. Platnost od: 1.9.2015 1 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Č. j.: 12/2012 FM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Č. j.: 12/2012 FM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost školy... 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 5 2.4 Dlouhodobé projekty,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BOROVANY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 1. období/ 1.- 3. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DAČICE 2012 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Předkladatel..4 1.3 Zřizovatel.4 1.4 Platnost dokumentu..4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLARINET

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLARINET ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLARINET Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Základní umělecké školy Stod

Základní umělecké školy Stod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Stod Motto: Umění je zámek se spoustou komnat a učitelé jsou jeho kasteláni. Nechte se provést po tomto zámku, každá komnata je pro Vás otevřena. OBSAH:

Více