ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras"

Transkript

1 Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy Počet oborů, velikost Druhy studia Místa poskytovaného vzdělávání dle školského rejstříku Historický vývoj a současnost školy Pedagogický sbor Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Materiálně-technické vybavení školy 8 3. Zaměření školy a její vize Zaměření školy Vize školy Výchovné a vzdělávací strategie Strategie pro kompetence k umělecké komunikaci Strategie pro kompetence osobnostně-sociální Strategie pro kompetence kulturní Vzdělávací obsah uměleckých oborů Hudební obor Vzdělávací obsah oblasti Hudební interpretace a tvorba Přípravné studium Hra na klávesové nástroje Hra na housle Hra na violu Hra na violoncello Hra na zobcovou flétnu Hra na příčnou flétnu Hra na klarinet Hra na saxofon Hra na trubku 74 2

3 Hra na trombon Hra na baskřídlovku Hra na tubu Hra na kytaru Hra na akordeon Hra na bicí nástroje Sólový zpěv Průřezový předmět Sborový zpěv Průřezový předmět Skupinová praxe Vzdělávací obsah oblasti Recepce a reflexe hudby Přípravná hudební výchova Hudební nauka Příprava na umělecké školy Výtvarný obor Taneční obor Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy Formy hodnocení Slovní hodnocení Sebehodnocení Písemné hodnocení formou klasifikace Vlastní hodnocení školy 162 3

4 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jedovnice předkladatel - Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko, Jedovnice IZO: Identifikátor právnické osoby: IČ: ředitel: Mgr. Josef Škvařil - telefon: e- mail: - fax: zřizovatel - Jihomoravský kraj - Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ IČO: Zřizovací listina ze dne (usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 261/05/Z 4 ze dne 16. června2005) Platnost dokumentu: Tento školní vzdělávací program je vydán od Mgr. Josef Škvařil podpis ředitele školy 4

5 2. Charakteristika školy 2.1 Počet oborů, velikost: Ve škole jsou zřízeny tři umělecké obory s níže uvedenou kapacitou: hudební 330 žáků (dále HO) výtvarný 80 žáků (dále VO) taneční 30 žáků (dále TO) Celková kapacita školy činí 440 žáků. 2.2 Druhy studia: Výuka probíhá: v přípravném studiu pro děti ve věku od 5 let v základním studiu I. stupně pro děti a mládež ve věku od 7 let v základním studiu II. stupně pro mládež ve věku od 14 let ve studiu pro dospělé (věková hranice neomezena) 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání dle školského rejstříku: Jedovnice 401 (budova ZŠ) Křtiny 240 (budova ZŠ) Ostrov u Macochy (budova ZŠ) Rudice 115, Jedovnice (budova ZŠ) Lipovec 167 (budova ZŠ) Ochoz u Brna 75 (budova ZŠ) Havlíčkovo náměstí 224, Jedovnice (multifunkční učebna ZUŠ - budova MŠ) Na Větřáku 463, Jedovnice (učebny v budově SPŠ) 5

6 2.4 Historický vývoj a současnost školy Počátky uměleckého školství v Jedovnicích spadají do roku 1967, kdy byla na jedovnické základní škole otevřena pobočka tehdejší blanenské lidové školy umění. V hudebním oboru se tehdy začalo vzdělávat pět žáků. Počet žáků i pedagogů však trvale narůstal. V roce 1972 byla výuka rozšířena o taneční oddělení. Mezníkem v dějinách umělecké školy v Jedovnicích bylo září roku 1979, kdy byla otevřena samostatná Lidová škola umění Jedovnice, tehdy známá pod zkratkou LŠU. V této době navštěvovalo školu již 278 žáků v hudebním a tanečním oboru. V roce 1991 byl ve škole otevřen také výtvarný obor. V souvislosti s přechodem školy na právní subjektivitu k se řady jejích zaměstnanců rozšířily také o administrativní pracovnici. Vzhledem k velmi dobrým výsledkům školy a výraznému převisu poptávky po uměleckém vzdělávání se počátkem roku 2009 podařilo po dlouhotrvajících jednáních získat povolení MŠMT k navýšení kapacity školy o 55 žáků. V současnosti tak škola vzdělává přes 400 žáků a její celková kapacita je dlouhodobě bezezbytku naplňována. Zřizovatelem Základní umělecké školy Jedovnice je Jihomoravský kraj. Jejím kmenovým působištěm je již od založení budova jedovnické základní školy. V průběhu let se však výuka rozšiřovala a postupně vznikaly pobočky v okolních obcích. Dnes má Základní umělecká škola Jedovnice stálé pobočky ve Křtinách, v Ostrově u Macochy, v Rudici, v Lipovci a v Ochozi u Brna. Kromě velkého množství poboček je specifikem školy absence vlastní budovy. Tato skutečnost je do jisté míry limitujícím faktorem pro její činnost, nicméně vhodnou organizací výuky se dlouhodobě daří tuto nevýhodu eliminovat. Důkazem jsou výsledky školy, které jsou plně srovnatelné s mnohem většími organizacemi disponujícími dokonalým zázemím. Od roku 2006 však došlo k výrazně pozitivnímu posunu i v této oblasti. Byl vybudován koncertní sál školy multifunkční učebna v budově MŠ Jedovnice, svého ateliéru se po letech dočkali i mladí výtvarníci. V současnosti se škola rozšiřuje do prostor SPŠ Jedovnice, kde se formou pronájmu daří získávat nové samostatné učebny. Výzvou do budoucnosti zůstává vybudování specializovaného tanečního sálu. V hudebním oboru se škole daří zachovávat tradici souborové hry spojenou s poměrně vysokým procentem žáků hrajících na dechové nástroje. Tito žáci své znalosti zpravidla rozvíjejí v tanečním či dechovém orchestru školy. Tradice dechových orchestrů je nedílnou součástí historie školy již od jejího vzniku. Na škole však úspěšně působí také řada dalších 6

7 instrumentálních či vokálních souborů, které rozvíjejí hudební znalosti a dovednosti žáků v širokém spektru hudebních žánrů. Navzdory mezioborové kapacitě školy s výraznou převahou hudebního oboru je snahou školy vyváženost profilace žádný obor či hudební nástroj není preferován na úkor ostatních. 2.5 Pedagogický sbor Pedagogický sbor vykazuje vysokou stabilitu a kvalifikovanost. Někteří pedagogové na škole působí již od doby jejího vzniku. Tato skutečnost má za následek poněkud vyšší věkový průměr zaměstnanců. V posledních letech však přirozenou generační obměnou dochází k nástupu mladých pedagogů, čímž se výše uvedený stav postupně eliminuje. Odborným zaměřením i počtem učitelů je komplexně pokryta šíře nabídky pro vzdělávání ve všech uměleckých oborech a studijních zaměřeních. 2.6 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Základní umělecká škola Jedovnice je již od svého vzniku institucí, která se významným způsobem podílí na kulturním dění v regionu. V současnosti škola působí na osmi pracovištích v šesti obcích v okruhu dvaceti kilometrů. V průběhu několika desetiletí se stala nedílnou součástí místního kulturního života. Každoročně organizuje na šest desítek různých veřejných vystoupení. Jedná se o tematické programy hudebního oboru, výstavy, koncerty či kulturní programy organizované ve spolupráci s jednotlivými obecními úřady, zájmovými organizacemi a sdruženími, ale i akce konané mimo region či v zahraničí. Za hranicemi školu v poslední době reprezentoval např. komorní orchestr Musica Nova (2009 Vaduz Lichtenštejnsko, 2012 Krems Rakousko). Žáci školy také pravidelně prezentují své umění v rámci programů mezinárodního partnerství mezi městysem Jedovnice a bavorským Aschheimem. Mimo region působnosti školy často vystupuje i Taneční orchestr ZUŠ Jedovnice (přehlídka Mozartovy děti v rámci festivalu Brno město uprostřed Evropy aj.). Nejnovější aktivitou v oblasti mezinárodní spolupráce je navázání partnerství s Občanským sdružením Franze Lehára v Komárně. Pevnou tradici má také umělecká spolupráce s mimoškolními hudebními tělesy, jako např. realizace společných vystoupení žáků a učitelů hudebního oboru s pěveckými sbory Píseň - Jedovnice, Rastislav - Blansko, Kantila Křtiny, jedovnickými dechovými orchestry Olšověnka a Bivojanka či Komorním orchestrem města Blanska. 7

8 V rámci spolupráce s vnějšími subjekty plní důležitou výchovnou úlohu i charitativní aspekt. Škola spolupracuje s Domovem pro seniory Brno Holásecká, místní organizací Českého červeného kříže i se Svazem tělesně postižených občanů. Nad rámec této spolupráce jsou pořádány také benefiční či charitativní koncerty. Přirozeně integrovanou součástí vzdělávacího procesu umělecké školy je moderní projektová výuka. Tematické výukové projekty jsou systematicky realizovány zejména ve výtvarném oboru a v menší míře i v hudebním a tanečním oboru. Škola se dlouhodobě zapojuje do výtvarných projektů s enviromentální tematikou, což koresponduje s její lokalizací v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Za všechny lze uvést např. pravidelnou účast v mezinárodní výtvarné soutěži Mladí tvůrci pro Dunaj, kde se žákům ZUŠ Jedovnice v konkurenci stovek škol a tisíců autorů podařilo v posledních letech již dvakrát získat vítězství v mezinárodním kole (Budapešť 2011, Vídeň 2012) či dlouhodobá spolupráce s EkoCentrem Brno. V hudebním oboru je samozřejmostí spolupráce s uměleckými školami vyššího stupně, zejména konzervatoří Brno či JAMU. Tato spolupráce probíhá v několika rovinách, ať už se jedná o přípravu talentovaných žáků k budoucímu studiu, dalšího vzdělávání pedagogů či účast na vyhlašovaných soutěžních titulech (např. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů apod.). Úspěšně se také rozvíjí spolupráce s Církevní konzervatoří Opava v rámci každoroční přehlídky Máme rádi baroko. 2.7 Materiálně-technické vybavení školy Materiálně-technické vybavení školy lze označit jako dobré. Škola využívá pro svoji činnost osm různých pracovišť, která jsou standardně vybavena hudebními nástroji i audiovizuální a multimediální technikou. Výtvarný obor má k dispozici malou a velkou keramickou pec. Škola disponuje základním inventářem hudebních nástrojů, které si mohou žáci po splnění předepsaných podmínek bezplatně zapůjčit. Absence vlastní budovy se do jisté míry pozitivně projevuje v úspoře provozních nákladů. Tato skutečnost příznivě ovlivňuje jak výši úplaty za vzdělávání, tak i objem finančních prostředků určených k pořizování či obměně vybavení školy. 8

9 3. Zaměření školy a její vize Tradice nikoliv strnulost Modernost nikoliv podbízivost Atraktivita nikoliv prodejnost 3.1. Zaměření školy - co nabízíme: výchovu mladé generace, která se bude aktivně podílet na kulturním dění ve svém okolí kultivaci žáků prostřednictvím postupného zvládání základů zvoleného uměleckého oboru rozvíjení schopnosti poznat kvalitu a zhodnotit vlastní výkony respektování individuální osobnosti žáka, vedení k orientaci a chápání světa umění působení na estetické cítění žáků a formování jejich postojů k umění vedení k systematičnosti, důslednosti a odpovědnosti za sebe i druhé rozvíjení tvořivosti a zdravého sebevědomí žáků prohlubování součinnosti rodiny a školy individuální přístup k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, přípravu žáků ke studiu na uměleckých školách práci v souborech a kolektivech s různým uměleckým zaměřením důraz na kolektivní výuku komorní a souborovou hru aktivní zapojení všech žáků do dění školy a veřejných vystoupení využívání možností projektové výuky 9

10 3.2. Vize školy chceme být: - otevřenou a transparentní uměleckou školou s jasně definovanými pravidly a atributy - centrem kulturního dění regionu a jeho uměleckým reprezentantem Chceme být školou: - s profesionálním, odborně kvalifikovaným a charakterním pedagogickým sborem - schopnou flexibilně upravovat vyučovací metody v reakci na požadavky současné doby při zachování individuálnosti pedagogického přístupu jednotlivých pedagogů - umožňující tvořivou a originální profilaci jednotlivých vzdělávacích zaměření - s výsledky, které jsou vidět - klást důraz na prezentaci práce žáků na veřejnosti - se žáky, kteří se chtějí něco naučit. - s rodiči žáků, kteří škole důvěřují a podporují její práci 10

11 4. Výchovné a vzdělávací strategie 4.1. Strategie pro kompetence k umělecké komunikaci - Probouzíme v žácích chuť a potřebu objevovat vlastní umělecké schopnosti a dále je rozvíjet. K tomu slouží množství besídek, třídních přehrávek, koncertů, soutěží, výstav a dalších tematických programů. - Učíme je ovládat základní umělecké vyjadřovací prostředky, spojit představu a záměr s nástrojem, pohybem či výtvarnou technikou. - Vedeme žáky k získávání potřebných vědomostí a dovedností vlastním příkladem, ukázkami práce vyspělejších žáků a učitelů či využitím didaktické techniky. - Předáváme jim vědomosti a dovednosti tak, aby si dokázali utvořit vlastní názor na umělecké dílo. Vedeme žáky k analýze uměleckých děl. - Připravujeme žáky na veřejná vystoupení a prezentace, soutěže a výstavy. - Seznamujeme žáky s historickým vývojem a novými směry umělecké komunikace nejen v teoretických předmětech Strategie pro kompetence osobnostně-sociální - Zadáváním úkolů v každé vyučovací hodině a následnou systematickou kontrolou jejich plnění formujeme návyky a morálně-volní vlastnosti žáků potřebné k dlouhodobé a systematické práci. - Vedeme žáky k sebehodnocení tím, že jim umožňujeme srovnávání s výkony ostatních. - Vedeme žáky k týmové spolupráci a zodpovědnosti za společné umělecké dílo (např. hra v orchestru, taneční choreografie, společné projekty VO atd.). - Od nejmladšího věku žáky zapojujeme do dění ve škole, do společných aktivit. Pořádáme koncerty, výstavy, společné programy. - Vedeme žáky k úctě ke zdravotně, sociálně či jinak handicapovaným lidem. (Koncerty a kulturní programy pro ČČK, STPO, spolupráce s ústavem pro zrakově postižené atd.) - Vedeme žáky všech oborů k periodické prezentaci své práce na veřejnosti či účasti v soutěžích. - Komunikujeme a spolupracujeme s rodiči tak, aby výsledkem vzájemné interakce bylo maximální zefektivnění práce žáka při plném pochopení specifičnosti jeho osobnosti. 11

12 4.3. Strategie pro kompetence kulturní - Účastí na kulturních událostech v regionu žáky vedeme k přirozené úctě ke kulturnímu dědictví a k regionálnímu povědomí. - Aktivně se zapojujeme se do kulturního života obcí v místech působnosti školy, a nezřídka reprezentujeme školu i za hranicemi okresu či kraje. - Informujeme žáky i jejich rodiče o aktuální nabídce kulturních akcí a doporučujeme jejich návštěvu. - Zapojením žáků do širokého spektra uměleckých aktivit školy v nich pěstujeme úctu a respekt k duchovním hodnotám lidského života. - V rámci veškerých činností v žácích pěstujeme smysl pro kvalitu, krásu a originalitu. - Kolektivní prací v souborech či výukových projektech vedeme žáky k toleranci a respektu k ostatním a zároveň podporujeme jejich motivaci pro celoživotní působení v různých uměleckých oblastech. 12

13 5. Vzdělávací obsah uměleckých oborů 5.1 Hudební obor Charakteristika hudebního oboru Hudební obor umožňuje žákovi využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i k osobnímu uměleckému sdělení. Děje se tak prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojení si základních teoretických znalostí. Všeobecné poznámky k hudebnímu oboru Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků: do přípravného studia jsou zařazovány děti od 5 let do I. stupně základního studia jsou zařazovány děti od 7 let do II. stupně základního studia jsou zařazovány děti od 14 let studium pro dospělé jeho vzdělávací obsah i způsob organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky. Začne-li žák docházku do II. stupně studia bez předchozího absolvování I. stupně, začíná plnit vzdělávací výstupy I. stupně dle individuálně zpracovaného studijním plánu. Přihlásí-li se ke studiu žák starší, než je spodní limit uvedený v předchozích bodech, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky. Přejde-li žák v průběhu studia na jiný nástroj, začíná plnit osnovy daného nástroje od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky. může ve výjimečných případech postoupit do vyššího ročníku v pololetí na základě komisionální zkoušky. 13

14 5.1.1 Vzdělávací obsah oblasti Hudební interpretace a tvorba Vzdělávací zaměření: Přípravné studium Hra na klávesové nástroje Hra na housle Hra na violu Hra na violoncello Hra na zobcovou flétnu Hra na příčnou flétnu Hra na klarinet Hra na saxofon Hra na trubku Hra na trombon Hra na baskřídlovku Hra na tubu Hra na kytaru Hra na akordeon Hra na bicí nástroje Sólový zpěv Průřezové předměty: Sborový zpěv Skupinová praxe 14

15 Přípravné studium V přípravném studiu hudebního oboru je hravou formou podchycen zájem dětí o hudbu. Na základě individuálních předpokladů jsou u žáků rozvíjeny jejich hudební schopnosti, návyky a dovednosti. Aktivizuje a podněcuje se jejich tvořivost v elementárních činnostech pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových. Součástí výchovně vzdělávacího procesu je zjišťování, sledování a usměrňování zájmu žáků se zřetelem na možnosti jejich dalšího studia v základní umělecké škole. varianta A Je určena dětem, které na začátku studia v umělecké škole nemají zvolený hudební nástroj. V 1. ročníku a v prvním pololetí 2. ročníku přípravného studia navštěvují kolektivní výuku přípravné hudební výchovy v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Ve druhém pololetí 2. ročníku je hodina přípravné hudební výchovy rozšířena skupinovým vyučováním hry na vybraný nástroj nebo přípravnou hlasovou výchovou. Celkový rozsah výuky ve druhém pololetí 2. ročníku je tedy ve výši dvou hodin týdně. varianta B Je určena pro děti, které mají již od počátku výuky zvolený hudební nástroj. Tyto děti jsou vyučovány v celém průběhu přípravného studia v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně (1 hodina kolektivní výuky přípravné hudební nauky a 1 hodina individuální nebo skupinové výuky hry na hudební nástroj případně pěveckého hlasového výcviku). Učební plány přípravného studia: varianta A Předmět Hodinová dotace 1. ročník 1. pololetí 1. ročník 2. pololetí 2. ročník 1. pololetí 2. ročník 2. pololetí Přípravná hudební výchova Příprava ke hře na nástroj* Celkem *viz obsahová náplň jednotlivých studijních zaměření 15

16 varianta B Předmět Hodinová dotace 1. ročník 1. pololetí 1. ročník 2. pololetí 2. ročník 1. pololetí 2. ročník 2. pololetí Přípravná hudební výchova Příprava ke hře na nástroj* Celkem *viz obsahová náplň jednotlivých studijních zaměření Očekávané výstupy předmětu Přípravná hudební výchova (PHV) varianta A, B: : dokáže zazpívat jednoduchou píseň rozlišuje vzestupnou a sestupnou melodii umí rytmizovat říkadla pomocí hry na tělo zná nástroje orffovského instrumentáře, dokáže je použít při elementárním doprovodu jednoduché písně umí rozlišit pojmy zvuk a tón, na principu kontrastu rozeznává vlastnosti tónů zná houslový klíč, notovou osnovu, noty c 1 g 1 zná notu celou, půlovou, čtvrťovou při poslechu umí rozlišit kontrastní charakter jednoduchých skladeb (pochod, ukolébavka), kontrastní tempo a dynamiku (p, f) 16

17 Hra na klávesové nástroje Charakteristika vzdělávacího zaměření: - nabízí možnost výuky hry na tři klávesové nástroje: klavír, cembalo, varhany - učební obsah vzdělávacího zaměření je sestaven celistvě, vychází ze spolupráce pedagogů dílčích studijních zaměření či předmětů - výuka klávesových nástrojů v prvním stupni základního studia je koncipována jednotně jako studijní zaměření hra na klavír. Jejím prostřednictvím žák získává základní nástrojové dovednosti - v případě profilace a zájmu žáka o hru na varhany či cembalo je možné modifikovat výuku v 6. a 7. ročníku tak, že vedle hry na klavír získává žák základy hry na zvolený nástroj. Tato skutečnost je zohledněna v očekávaných výstupech - žák během studia (zejména v přechodu do II. cyklu) vybírá podle svého zájmu a s ohledem na doporučení pedagoga vhodný nástroj nebo studijní zaměření - učební plán druhého stupně již rozděluje tři studijní zaměření: hru na klavír, varhany a cembalo - studijní zaměření hra na klavír II. cyklu je vyučováno ve třech modulech: hra na klavír, klavír v komorní hře, hra na klavír pro studenty pedagogiky - žák může měnit modul na základě úspěšně vykonané vyrovnávací zkoušky Učební plány využívají následujících integrovaných předmětů: skupinová praxe obsahuje jednotlivé atributy komorní hry včetně dalších možností hudební spolupráce sborový zpěv pro klavíristy je alternativou skupinové praxe neboť zahrnuje atributy kolektivní interpretace 17

18 klavírní praktikum je formou skupinové výuky pro klavíristy, podporuje komplexní vzdělání žáka. Aktivity směřují k získání dovedností v oblasti hudební spolupráce, improvizace, přípravě k veřejnému vystupování. Obsahuje prvky poslechového interpretačního a poslechového semináře. Integruje prvky nástrojové praxe a percepce, umožňuje žákovi komplexnější získávání nástrojových dovedností v souladu s poznatky o klavírní hře. Připravuje žáka k hudební spolupráci, obsahuje prvky interpretačního semináře. hra na klavír v 2. cyklu praktické dovednosti hry na klavír jsou rozvíjeny v rámci uvědomění si hudebně teoretických souvislostí (prvky percepce a reflexe hudby ve výuce), nabízí žákovi hlubší vhled do hudebních souvislosti. poznává především sólovou literaturu nástroje, je schopný prokázat schopnost hudební spolupráce a souhry (skupinová praxe, klavírní praktikum) klavír v komorní hře ve 2. cyklu integruje předměty individuální a skupinové výuky, využívá integrovaného předmětu skupinová praxe, žák se aktivně účastní doprovodů ve třídách jiných nástrojů klavír pro studenty pedagogiky 2. cyklu integruje hudební teorii s hudební praxí potřebnou pro pedagogickou praxi, obsahuje předměty individuální a skupinové výuky (klavírní praktikum, skupinová praxe) hra na varhany v rámci předmětu jsou zahrnuty jak reprodukční (hra na nástroj, doprovod liturgického zpěvu), tak perceptivní (varhanní praxe, nauka o varhanách) disciplíny. Kombinuje individuální a skupinovou výuku (skupinová praxe) 18

19 Učební plány vzdělávacího zaměření hra na klávesové nástroje: Základní studium I. stupně Hra na klavír Varianta A Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na klavír (0,5) **** 1(0,5) **** Příprava ke hře na varhany** 0,5 0,5 Příprava ke hře na cembalo** 0,5 0,5 Hudební nauka Skupinová praxe*** Klavírní praktikum*** Celkem ,5 2-3,5 Poznámky: ** nepovinný volitelný předmět *** povinně volitelný předmět (žák musí plnit vzdělávací obsah minimálně jednoho z uvedených předmětů) **** půlhodinová dotace v předmětu Hra na klavír je v 6. a 7. ročníku povolena pouze v případě, že žák čerpá 0,5h dotaci individuální výuky v předmětu Příprava ke hře na varhany cembalo Varianta B Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na klavír (0,5) **** 1(0,5) **** Příprava ke hře na 0,5 0,5 varhany** Příprava ke hře na 0,5 0,5 cembalo** Hudební nauka Klavírní praktikum Sborový zpěv* Skupinová praxe* 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Celkem 2-3,5 2-3,5 2-3,5 3-4,5 3-4, Poznámky: * nepovinný předmět ** nepovinný volitelný předmět (žák musí plnit vzdělávací obsah minimálně jednoho z uvedených předmětů) **** půlhodinová dotace v předmětu Hra na klavír je v 6. a 7. ročníku povolena pouze v případě, že žák čerpá 0,5h dotaci individuální výuky v předmětu Příprava ke hře na varhany cembalo 19

20 Varianta C Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na klavír (0,5) **** 1(0,5) **** Příprava ke hře na varhany** 0,5 0,5 Příprava ke hře na cembalo** 0,5 0,5 Hudební nauka Klavírní praktikum*** ,5-1 0,5-1 Sborový zpěv*** Skupinová praxe*** 0,5-1 0,5-1 Celkem ,5 3,5 1,5 3,5 Poznámky: ** nepovinný volitelný předmět *** povinně volitelný předmět (žák musí plnit vzdělávací obsah minimálně jednoho z uvedených předmětů) **** půlhodinová dotace v předmětu Hra na klavír je v 6. a 7. ročníku povolena pouze v případě, že žák čerpá 0,5h dotaci individuální výuky v předmětu Příprava ke hře na varhany cembalo Varianta D Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na klavír (0,5) **** 1(0,5) **** Příprava ke hře na 0,5 0,5 varhany** Příprava ke hře na 0,5 0,5 cembalo** Hudební nauka Klavírní praktikum*** 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 Sborový zpěv*** Skupinová praxe* 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Celkem 2,5-4 2,5-4 2,5-4 2,5-4 2,5-4 1,5-3,5 2-3,5 Poznámky: * nepovinný předmět ** nepovinný volitelný předmět *** povinně volitelný předmět (žák musí plnit vzdělávací obsah minimálně jednoho z uvedených předmětů) **** půlhodinová dotace v předmětu Hra na klavír je v 6. a 7. ročníku povolena pouze v případě, že žák čerpá 0,5h dotaci individuální výuky v předmětu Příprava ke hře na varhany cembalo 20

21 Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin základní studium I. stupně Varianta A Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na klavír 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1,5-2 (1****) 2 (1,5****) Příp. ke hře na varhany** 0,5 0,5 Příp. ke hře na cembalo** 0,5 0,5 Hudební nauka Klavírní praktikum*** 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 Sborový zpěv*** Skupinová praxe* 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 Celkem 3 5,5 3 5,5 3 5,5 3 5,5 3 5, ,5 Poznámky: * nepovinný předmět ** nepovinný volitelný předmět *** povinně volitelný předmět (žák musí plnit vzdělávací obsah minimálně jednoho z uvedených předmětů) ** ** snížená dotace v předmětu Hra na klavír je v 6. a 7. ročníku povolena pouze v případě, že žák čerpá 0,5h dotaci individuální výuky v předmětu Příprava ke hře na varhany cembalo Varianta B Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na klavír 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1,5 2 1,5 2 (1****) 2 (1,5****) Příp. ke hře na varhany** 0,5 0,5 Příp. ke hře na cembalo** 0,5 0,5 Hudební nauka Klavírní praktikum*** 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 Skupinová praxe*** 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 Celkem ,5 3 4,5 Poznámky: ** nepovinný volitelný předmět *** povinně volitelný předmět (žák musí plnit vzdělávací obsah minimálně jednoho z uvedených předmětů) ** ** snížená dotace v předmětu Hra na klavír je v 6. a 7. ročníku povolena pouze v případě, že žák čerpá 0,5h dotaci individuální výuky v předmětu Příprava ke hře na varhany cembalo 21

22 Varianta C Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na klavír 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1,5 2 1,5 2 (1****) 2 (1,5****) Příp. ke hře na varhany** 0,5 0,5 Příp. ke hře na cembalo** 0,5 0,5 Hudební nauka Skupinová praxe*** Klavírní praktikum*** Celkem 2,5-3 2,5-3 2,5-3 3,5-5 3,5-5 2,5 4,5 3 4,5 Poznámky: ** nepovinný volitelný předmět *** povinně volitelný předmět (žák musí plnit vzdělávací obsah minimálně jednoho z uvedených předmětů) ** ** snížená dotace v předmětu Hra na klavír je v 6. a 7. ročníku povolena pouze v případě, že žák čerpá 0,5h dotaci individuální výuky v předmětu Příprava ke hře na varhany cembalo Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno pro mimořádně talentované žáky s vyhraněnými aspiracemi, kteří chtějí pokračovat v dalším studiu na konzervatoři, ve středních školách uměleckého zaměření, popř. ve studiu na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Je realizováno formou individuálního vzdělávacího plánu, který zohledňuje dispozice a individuální potřeby žáka a zaměření zvoleného vyššího typu umělecké školy. Podmínkou pro zařazení žáka do tohoto studia je výborný prospěch a kvalitní reprezentace školy v rámci koncertů, soutěží atd. Základní studium II. stupně Hra na klavír Modul A Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na klavír Klavírní praktikum Skupinová praxe Celkem

23 Modul B Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na klavír 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 Klavírní praktikum 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 Skupinová praxe Celkem Modul C Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Klavír pro studenty pedagogiky Klavírní praktikum Skupinová praxe Celkem Hra na varhany Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na varhany Varhanní praxe Skupinová praxe Celkem Hra na cembalo Hodinová dotace Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na cembalo Klavírní praktikum Skupinová praxe Celkem Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 23

24 Vzdělávací obsah předmětů: Základní studium I. stupně Hra na klavír získává motivaci a vztah ke klavírní hře. Rozvíjí jednotlivé složky své hudební osobnosti: melodické, metro-rytmické, harmonické cítění. Seznamuje se zvukovými možnostmi nástroje a učí se na klavíru realizovat své hudební představy. Způsob a atmosféra výuky podněcuje aktivní přístup žáka a rozvíjí možnosti vlastního sebevyjádření. se učí poslouchat klavírní tón a získává schopnost zvukové sebekontroly. Osvojuje si základní nástrojové dovednosti technické a úhozové, které podle svých možností rozvíjí. Seznamuje se s klavírní literaturou, nejprve elementární, a poznává základní pravidla správné interpretace. Růst žákovy hudebnosti podporují improvizační postupy, víceruční hra s učitelem, hra podle sluchu, transpoziční úlohy a hra z listu, které pedagog zařazuje podle potřeby žáka. V 6. a 7. ročníku je možné začít v rámci předmětu s přípravou hry na varhany nebo cembalo. Skupinová praxe Vzdělávací obsah předmětu integruje více aktivit, jejichž cílem je uplatnit žákovy schopnosti hudební spolupráce. Současně přináší možnost praktického využití získaných nástrojových dovedností a nové příležitosti hudebního vyjádření. Pedagog volí podle možností a vyspělosti žáka jednu z následujících aktivit: Skupinová tvorba Výuka probíhá ve skupině žáků, kombinuje spolupráci více nástrojů. Je možné uplatňovat vlastní improvizační postupy, provozovat různé žánry a styly. Čtyřruční hra Navazuje na schopnost víceruční hry praktikované od počátku klavírní výuky. Žáci hledají společné hudební vyjádření na jednom nástroji, kultivují práci se zvukem, poznávají celek díla. 24

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 6, Nad Alejí 28/1879 Čím více byly děti obdařeny nadáním, tím více jsou povinny tohoto nadání využít. Wolfgang Amadeus Mozart Obsah Obsah...1 1.

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2 Historie a současnost 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu:

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi 12.2.1760 20.3.1812 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Historie školy... 5 2.2 Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu: Stanislava Krčková, Jaroslav Jeřábek,

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Moudrost je třeba nejen získávat, ale i používat Cicero ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Obsah 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Počet oborů,

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více