Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M"

Transkript

1 Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I.)

2 OBSAH OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY SOUČÁSTI ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU PROJEKTY, AKCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ S KOMBINACÍ POSTIŽENÍ ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT TRADIČNÍ KAŽDOROČNÍ AKCE ŠKOLY/PROJEKTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ ŠVP UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČTENÍ PSANÍ ŘEČOVÁ VÝCHOVA MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A PŘÍRODA ČLOVĚK A PŘÍRODA Obsah

3 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP ČÍSLO JEDNACÍ: PŘEDKLADATEL: ZŘIZOVATEL: Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením (zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I.) ZŠ/58/2014 Základní škola praktická Halenkov Halenkov 25, PSČ ředitel školy: Mgr. Ladislav Mlčoch tel./fax: IZO: Identifikátor zařízení: IČO: Zlínský kraj Krajský úřad ZK, tř. T. Bati 21, ZLÍN tel. : PLATNOST ŠVP OD: Verze č. 1 od Verze č. 2 od Halenkov razítko... Mgr. Ladislav Mlčoch, ředitel škol 4 1 Identifikační údaje

5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 SOUČÁSTI ŠKOLY 1. Základní škola praktická (kapacita 40 žáků) 2. Základní škola speciální (kapacita 12 žáků) 3. Školní jídelna (kapacita 60 obědů denně) 2.2 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY ZŠ praktická Halenkov je školou s 1. až 9., respektive 10. ročníkem samostatně zřízenou pro vzdělávání žáků zdravotně postižených a se speciálními vzdělávacími potřebami ve spádové oblasti Horní Vsacko. Škola je organizována jako malotřídní. Výuka probíhá v odděleních. Vyučuje se podle dobíhajícího vzdělávacího programu Pomocná škola (tento vzdělávací program zanikne na konci škol. roku 2014/15) a podle tří ŠVP pro lehké, středně těžké a těžké mentální postižení a souběžné postižení více vadami. Škola je umístěna ideálně uprostřed spádové oblasti. Vzhledem k 95 % dojíždění žáků jsou přestávky i délka hodin této situaci pružně přizpůsobeny. Škola má schválenou kapacitu 52 žáků, z toho max. 12 žáků v ZŠS. Školní docházku v ní plní jak žáci s lehkým mentálním postižením (9-letá školní docházka), tak se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami (10 letá školní docházka). Ve třídě pro středně těžce a těžce mentálně postižené žáky působí vždy minimálně 2 pedagogové, z nichž jeden je asistent pedagoga. Charakteristickým rysem školy je klidná, rodinná atmosféra, dokonalý přehled o všech žácích, o jejich specifických potřebách, o jejich rodinném zázemí a úzká spolupráce s rodinou, což pokládáme za nezbytný základ pro úspěšnou speciálně pedagogickou práci. 2.3 VYBAVENÍ ŠKOLY Školní budova je sice více než stoletá, ale byla 2x nákladně rekonstruována a rozšířena. Budova je racionálně rozdělena podle druhu činností: 1. patro výuka (kmenové třídy, učebna VV a HV, učebna pro specializované činnosti s rehabilitačním a kompenzačním vybavením, kanceláře, sborovna, ředitelna, hlavní kabinet pomůcek, sociální zřízení) přízemí hlučné nebo nepravidelné činnosti (tělocvična, jídelna + školní kuchyně, učebny PV, přípravna PV, učebna Informatiky) suterén pomocné a provozní činnosti (šatny, sklady, sklepy, kotelna, sociální zařízení)

6 Součástí školy je i školní pozemek s travnatým hřištěm, sadem a záhony pro výuku pěstitelských prací, relaxačním a výukovým sezením a parkovištěm přizpůsobeným k pořádání tradičních dopravních, environmentálních a sportovních soutěží. Bezbariérovost je možno vyřešit tzv. schodolezem. Díky zapojení do projektu EU peníze školám je škola vybavena novými počítači s připojením na internet, notebooky a dataprojektory aj. Škola má učebnu Informatiky, čtyři speciální učebny pracovního vyučování, samostatnou učebnu Hv a Vv, množství pomůcek, moderní keramické tabule, ve všech třídách nový nábytek, pro vozíčkáře speciální lavice a ve všech třídách PC s internetovým připojením. Tělocvična je menší, ale vzhledem k nižším počtům žáků, je dostačující. Díky horské poloze školy věnujeme v TV velkou pozornost pobytu v přírodě. Celkově velikost školy, stav a počet učeben a dalších místností plně uspokojuje potřeby vyučování. V suterénu a v 1. patře jsou sociální zařízení, žáci mají svůj sprchový kout. Šatny jsou rozděleny na dívčí a chlapeckou část s možností převlékání na TV a PV. Škola má vlastní školní jídelnu pro stravování žáků i zaměstnanců. Školní jídelna je vybavena a modernizována podle evropských norem. Školní klima charakterizuje přátelská, klidná, rodinná atmosféra vesnické malotřídní školy bez stresů a negativních jevů. Vnitřní prostory jsou esteticky vyzdobeny pracemi žáků. Škola se nachází v centru Valašska, ve zdravé, horské, lesnaté, ekologicky hodnotné přírodní krajině CHKO Beskydy. 2.4 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Na škole vyučují plně kvalifikovaní speciální pedagogové s pomocí asistentů pedagoga. Věkový průměr je okolo 40 let. Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v rámci DVPP. Prioritou je speciální pedagogika, řízení školy, metody práce s postiženými žáky a využívání ICT ve výuce. Na škole působí plně kvalifikovaný výchovný poradce, metodik minimálního preventivního programu, učitelé jsou proškoleni z poskytování první pomoci a ochrany žáků při mimořádných událostech. Pracovní atmosféra je přátelská, učitelé mají dostatečný prostor pro vlastní kreativitu a svobodné rozhodování. 2.5 PROJEKTY, AKCE Škola se účastní okresních soutěží a přehlídek z oblasti tělovýchovy a kultury. Sama pořádá turistické, poznávací a ekologické akce a projekty, exkurze, výlety, besídky, sportovní závody, dopravní soutěž, Dětský den, celoroční soutěž o nejlepší žáky. 6 3 Charakteristika ŠVP

7 2.6 SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Rodiče mohou navštěvovat školu bez omezení, jsou pravidelně informování o svých dětech na třídních schůzkách i mimo ně. Jsou jim přístupny všechny veřejné informace o škole jak na webu školy, tak na požádání osobně přímo ve škole. Problémy žáků se řeší kolektivní schůzkou na úrovni žák zákonný zástupce TU ŘŠ VP. Školská rada existuje od ledna 2006 jako tříčlenná po jednom zástupci z řad rodičů, zřizovatele a pedagogů. Pravidelná je odborná spolupráce s SPC a PPP. Při školních a mimoškolních akcích spolupracuje škola s okolními praktickými školami, obecním úřadem, úřadem práce, středními školami, místní knihovnou, Policií ČR, místními firmami a dalšími subjekty. 7 3 Charakteristika ŠVP

8 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Výchovné a vzdělávací zaměření speciální školy je dáno stupněm postižení žáků, kteří tento typ vzdělávání navštěvují. Většina žáků je zařazována do speciální školy v průběhu povinné školní docházky. Jen malé procento našich žáků, především těžce mentálně postižených, zahajuje vzdělávání už v 1. roč. na naší škole. ŠVP základní situaci bere v úvahu a obecné vzdělávací cíle a klíčové kompetence RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I. přizpůsobuje popsaným limitům a vlivům. Žáci základní školy speciální mají tak závazné mentální postižení, že jejich úspěšná budoucnost závisí na splnění následujících podmínek: - respektovat specifika mentálně postiženého žáka - individuálním a diferencovaným přístupem a speciálně pedagogickými metodami práce naplnit potřeby těchto žáků, pocit štěstí, úspěchu, ocenění ŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální v maximální možné míře respektuje opoždění psychomotorického a mentálního vývoje žáků se středně těžkým mentálním postižením a jejich mentální, fyzické a pracovní možnosti. Povinná školní docházka v ZŠS je 10 letá a je členěna na 1. až 6. ročník a 7. až 10. ročník. V ZŠS jsou vzděláváni i žáci s autismem a souběžným postižením více vadami. ŠVP pro ZŠS se prioritně zaměřuje na získání kompetencí vedoucích k samostatnosti, sebeobsluze, orientaci v okolí, komunikaci s okolím, na přátelskou, klidnou atmosféru ve třídě, pocit jistoty a bezpečí. Samozřejmostí je silná individualizace výuky. V ZŠS se průběh hodin přizpůsobuje žákům, jejich momentální situaci, náladě. Hodina může být dělena na bloky, části, kombinaci předmětů či jakékoliv specifické způsoby výuky. Žáci mohou být v některých předmětech vyučování bez ohledu na administrativní zařazení do ročníku, učivo se individuálně přizpůsobuje schopnostem žáků, lze postupovat podle individuálního učebního plánu, nebo plánu individuálního rozvoje žáka. Žák ZŠS získává absolvováním 10. ročníku základy vzdělání. K podpoře těchto cílů škola pořádá i mimoškolní akce/projekty: - výlety, exkurze - výstavy, soutěže, besídky - monotématické dny s určitým zaměřením ŠVP při realizaci cílů počítá s pomocí rodičů našich žáků, školské rady i mimoškolních subjektů. ŠVP vytváří postiženým žákům cestu k hodnotnému životu, učí je řešit problémy a vědět si rady v obtížných situacích. Pokud se toto podaří splnit, budou splněny i klíčové kompetence RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I. pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. 8 2 Charakteristika ŠVP

9 3.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Tyto strategie utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků. Pomáhají postiženým žákům rozvíjet vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty důležité pro osobnostní rozvoj a tím co nejvíce usnadnit budoucí uplatnění v samostatném životě. Základním výstupem klíčových kompetencí je spokojený život a maximální nezávislost na okolí. 9 2 Charakteristika ŠVP

10 Kompetence k řešení problémů Kompetence k učení Základní škola praktická Halenkov Na konci ZV pro obor vzdělání ZŠS žák v rámci svých možností a schopností: ovládá základy čtení, psaní, počítání a využívá je ke svému rozvoji a uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky používá návykové stereotypy vnímá pochvalu jako motivaci používá termíny, znaky a symboly spojené s každodenním životem ovládá elementární způsoby práce s PC Na konci ZV pro obor vzdělání ZŠS žák v rámci svých možností a schopností: řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností překonává problémy přiměřeně svým možnostem vnímá problémové situace a řeší je pomocí naučených stereotypů nenechá se při řešení problému odradit nezdarem ví na koho se obrátit o pomoc při řešení problémů Způsoby dosažení klíčové kompetence: žák je čtenářsky a počtářsky gramotný jako základní předpoklad schopnosti učit se, používat učebnice, učební materiály a pomůcky hodnotit pozitivně i malý úspěch je úspěch, učit trpělivosti při učení přizpůsobit metody, formy, organizaci a styl výuky potřebám postižených žáků část výuky realizovat v počítačové učebně dosáhnout maximální názornosti učiva a praktické aplikovatelnosti učiva posuzovat chyby jako nutnou a pozitivní etapu učení, hledat řešení chyby střídat v hodinách druhy práce a tím dosáhnout pestrosti a zajímavosti výuky učivo individualizovat, diferencovat v hodinách i v domácích úkolech podle stupně postižení a schopností, volit optimální speciálně pedagogické metody posuzovat učivo podle praktické využitelnosti a naučit žáky především stereotypy chování, základní pojmy, termíny, znaky a symboly Způsoby dosažení klíčové kompetence: vystavovat žáky situacím, které vyžadují osobní zapojení a angažování trvat na dokončení práce používat druhy práce, postupy, prvky výuky, které vytváří mechanický stereotyp a automatismus chování řešit společně s třídou skupinou společně problémy (služba, pořádek, porušování norem ) v každém ročníku věnovat 6 hodin tématu Chování za mimořádných událostí (viz společný plán) 10 3 Charakteristika ŠVP

11 Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Základní škola praktická Halenkov Na konci ZV pro obor vzdělání ZŠS žák v rámci svých možností a schopností: komunikuje s druhými lidmi i jednoduchou písemnou formou rozumí sdělení a přiměřeně na něj reaguje vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem chápe jednoduché texty, záznamy a obrazové materiály vyjadřuje své názory a postoje a vhodnou formou obhajuje svůj názor využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných k integraci Způsoby dosažení klíčové kompetence: vést žáky ke komunikaci mezi sebou, vůči dospělým slušně, srozumitelně, přátelsky, s respektem a ohleduplně vytvářet při výuce situace, kdy žák musí sdělit svůj názor a zároveň přijmout jiný názor část ověřování znalostí žáků zkoušení vedl ústně, formou rozhovoru dialogu uskutečnit část výuky v učebně ICT a s použitím výukového SW zapojovat žáky do školních soutěží, projektů, besídek a mimoškolních akcí, ve kterých je důležitou součástí činnosti schopnost komunikovat Na konci ZV pro obor vzdělání ZŠS žák v rámci svých možností a schopností: má základní představu o vztazích mezi lidmi orientuje se v prostředí, ve kterém žije podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách uplatňuje základní návyky společenského chování rozpoznává nevhodné a rizikové chování a je seznámen s jeho možnými důsledky navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi v neznámém prostředí prokazuje získanou sebedůvěru uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby Způsoby dosažení klíčové kompetence: sociální a personální kompetence vyvozovat hlavně prakticky na modelových situacích např. v TV, PV, výlet a pod. na modelových situacích naučit žáky odmítnout seznámit žáky a diskutovat ve třídě o školním řádu narušit kastování na slabé a silné umožnit každému žáku zažít pocit úspěchu spolu s ostatními organizovat a zapojovat žáky do soutěží, projektů, besídek a mimoškolních akcí, ve kterých je důležitou součástí schopnost prezentovat se, spolupracovat a rozhodovat se 11 3 Charakteristika ŠVP

12 Kompetence pracovní Kompetence občanské Základní škola praktická Halenkov Na konci ZV pro obor vzdělání ZŠS žák v rámci svých možností a schopností: využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení do společnosti má povědomí o základních právech a povinnostech občanů dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob Způsoby dosažení klíčové kompetence: seznámit žáky a diskutovat ve třídě o školním řádu žáci třídí odpad, uklízí po práci v každém ročníku věnovat minimálně 6 hodin tématu Chování za mimořádných událostí (viz společný plán) seznámit žáky se důležitými institucemi v obci obecní úřad, úřad práce, policie. Na konci ZV pro obor vzdělání ZŠS žák v rámci svých možností a schopností: zvládá základní pracovní dovednosti, operace, postupy při jednoduchých pracích má osvojeny hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých schopností dodržuje zásady BOZP, hygieny práce, ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce přijímá hodnocení výsledků své práce Způsoby dosažení klíčové kompetence: klást prvořadý důraz na výchovy a získání zručnosti, pozitivního vztahu k práci zafixovat u žáků základní pracovní, hygienické bezpečnostní návyky: každá práce se musí dokončit, své místo a nářadí si musím uklidit při hodnocení zapojovat celou pracovní skupinu do vzájemného hodnocení škola pořádá celoškolní soutěž o nejlepšího pracovkáře 12 3 Charakteristika ŠVP

13 3.3 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ S KOMBINACÍ POSTIŽENÍ Ve třídě základní školy speciální se vyučují i žáci s kombinací středně těžké mentální postižení x postižení tělesné, smyslové, řečové nebo autismus. Tento specifický typ žáků vyžaduje zvláštní důraz na kompenzační speciálně pedagogické metody, speciální nábytek, pomůcky a supercitlivý individuální přístup. Žáci s kombinovaným postižením mají ve speciální třídě asistentku pedagoga, která věnuje většinu času právě těmto žákům. Tito žáci mohou v plné míře využít individuální vzdělávací plán, nebo plán individuálního rozvoje žáka. Součástí individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu individuálního rozvoje žáka může být úprava učebních osnov podle reálných vzdělávacích možností žáka, zařazení činností podporujících kompenzační metody, to vše samozřejmě v těsné spolupráci s rodiči, s jejich souhlasem a s odbornou podporou SPC. Jednotlivé kroky tohoto procesu jsou : - podrobný a přesný popis kombinovaného postižení, speciálních vzdělávacích potřeb žáka a jeho možností (SPC) - zohlednění všech zdravotních individuálních zvláštností žáka (ŠVP, škola) - využití všech dostupných podpůrných opatření k dosažení vzdělávacích cílů od stavebních úprav až po diferenciaci a individualizaci vzdělávacího procesu jak v organizaci výuky, tak v obsahu, formách a metodách (pedagog) - celoživotní speciálně pedagogické vzdělávání (pedagog) - vypracování individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu individuálního rozvoje žáka společně s rodiči, SPC (pedagog) - zajištění asistenta pedagoga ve třídě (škola, zřizovatel) 3.4 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Realizaci jednotlivých průřezových témat můžeme najít prakticky v každém předmětu a v každém ročníku a vyplývá ze samé podstaty výchovně vzdělávacího procesu. Průřezová témata jsou realizována především formou integrace, popř. formou projektu. Blíže je integrace rozpracována v následujících tabulkách. Projekty, které naplňují úkoly PT, obsahuje oddíl 3.5 Tradiční akce školy. RVP pro obor vzdělání základní škola speciální stanovuje výběr a zařazení nejméně 3 průřezových témat do ŠVP na obou stupních: 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického občana 3. Environmentální výchova 13 3 Charakteristika ŠVP

14 Vysvětlivky: Formy: - INT integrace tematického okruhu průřezového tématu - PRO samostatný projekt např. Ekoden, dopravní soutěž apod. (Př.: INT/M = tematický okruh PT je součástí předmětu matematika, a to formou integrace průřezového tématu) Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj 1.stupeň 2.stupeň okruhy OSV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník Rozvoj schopnosti poznávání INT/M, JK INT/M, JK INT/M, JK INT/M, JK INT/M, JK INT/M, JK INT/M, JK Sebepoznání a sebepojetí INT/Tv INT/Tv INT/Tv INT/Tv, VU INT/Tv, VU INT/Tv, VU INT/Tv, VU Seberegulace Sebeorganizace INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv Psychohygiena INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv, VkZ INT/Tv, Pv, VkZ Osobnostní a sociální výchova Sociální rozvoj 1.stupeň 2.stupeň okruhy OSV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník Poznávací schopnosti INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU 14 3 Charakteristika ŠVP

15 Mezilidské vztahy INT/Tv INT/Tv INT/Tv INT/Tv, INT/Tv, INT/Tv, INT/Tv, Komunikace INT/ JK INT/ JK INT/ JK INT/ JK INT/ JK INT/ JK INT/ JK Spolupráce a soutěživost INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv, INT/Tv, Pv, Osobnostní a sociální výchova Morální rozvoj 1.stupeň 2.stupeň okruhy OSV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník Řešení problémů a rozhodovací dovednosti INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv Hodnoty, postoje, praktická etika INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv Výchova demokratického občana 1.stupeň 2.stupeň okruhy VDO 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník Občanská společnost a škola INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU 15 3 Charakteristika ŠVP

16 Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU Environmentální výchova 1.stupeň 2.stupeň okruhy EVV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník Ekosystémy PRO PRO PRO PRO PRO INT/VU, PRO INT/VU, PRO INT/VU, PRO INT/VU, PRO INT/VU, PRO Základní podmínky života PRO PRO PRO PRO PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO Lidské aktivity a problémy životního prostředí PRO PRO PRO PRO PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO Vztah člověka k prostředí PRO PRO PRO PRO PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO 16 3 Charakteristika ŠVP

17 3.5 TRADIČNÍ KAŽDOROČNÍ AKCE ŠKOLY/PROJEKTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ ŠVP Součástí ŠVP jsou i různé typy sportovních, poznávacích, výchovných a kulturních akcí, projektů a soutěží. Snahou je, aby se těchto akcí účastnili všichni žáci a měly výrazný výchovně vzdělávací a zároveň i zábavný charakter. Výstupy akcí jsou obsaženy v předmětech Věcné učení, Pracovní výchova, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Hudební výchova. NÁZEV AKCE Turisticko-vlastivědné poznávání regionu Plavecký výcvik (společně všechny ročníky) Mikulášská nadílka Lyžařské závody Vánoční besídka Školní výlet Předmětové exkurze Ekoden Den dětí Dopravní soutěž Celoroční soutěž o NEJ žáka TERMÍN září, květen říjen, duben prosinec únor prosinec květen průběžně podle typu učiva červen červen duben průběžně, červen - vyhlášení 17 3 Charakteristika ŠVP

18 Hodinová dotace pro středně těžké mentální postižení 4 UČEBNÍ PLÁN Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět 1. st st Jazyková komunikace Čtení Psaní Řečová výchova Matematika a její aplik. Matematika Infor. a kom. technologie Informatika Člověk a jeho svět Věcné učení Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Věcné učení Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní výchova Disponibilní čas. dotace 10 Čt-1; Ps-1; M-1 Čt-1; Ps-1; M-1 M-1 Pv-1 Pv-1 Pv-1 11 Pv-1; Hv-1 Pv-1; Hv-1 Hv-1 Čt-1; Ps-1; M-1; Pv-2; Hv-1 Celková povinná týdenní časová dotace Průřezová témata jsou zařazena do oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Člověk a příroda Učební plán

19 5.1 JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČTENÍ 5 UČEBNÍ OSNOVY Název předmětu: ČTENÍ Časové vymezení: Vzdělávací obor Čtení je součástí vzdělávací oblasti Jazyková komunikace. Na 1.stupni má celkovou dotaci 16 hodin a na 2.stupni 12 hodin. Je vyučován ve všech deseti ročnících SŠ, jako stěžejní předmět učebních osnov. V I. období (1.-3. r.) má časovou dotaci 2 hodiny v 1. a 2. ročníku, 3 hodiny ve 3. ročníku, ve II. období (4.-6. r.) 3 hodiny na ročník a na 2. stupni ( r.) také 3 hodiny na ročník. Kromě toho, vědomi si náročnosti a důležitosti předmětu Čtení z hlediska plnění PT a klíčových kompetencí, je tento předmět časově posílen z disponibilních hodin o 1 hodinu týdně v 1., 2. a 10. ročníku. Čtení je vyučováno jako samostatný předmět ve všech deseti ročnících a jeho nácvik je součástí všech předmětů. Organizační vymezení: Je vyučován v kmenové třídě (frontální, skupinová, individuální práce, práce s učebnicí, s pracovními sešity, dětskými knihami, časopisy, nástěnnými obrazy tiskací a psací abecedy, názornými pomůckami) nebo v učebně ICT (výukový SW) a školní knihovně. Výuka může být doplněna exkurzí, výletem, vycházkou, domácími úkoly. Při práci je uplatňován individuální přístup a diferenciace podle stupně postižení a zdravotního stavu žáků volbou různého stupně obtížnosti úkolů a diferencované klasifikace. Většina žáků bude plnit individuální plán práce. Hodnocení vychází z Klasifikačního řádu školy a ze splnění výstupů RVP a ŠVP. Obsahové vymezení: Obsah vzdělávacího oboru Čtení prostupuje do předmětů Psaní a Řečová výchova. Jazyková komunikace se jako celek zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené, písemné, spisovné podobě. Je nástrojem funkčního dorozumívání žáků. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek Jazykové komunikace vzájemně prolíná a doplňuje Jazyková komunikace (Čt)

20 Čtení vede žáky k postupnému osvojování písmen, slov a vět, které vede k rozvíjení čtenářských dovedností, vnímání obsahu textu s u některých žáků doufáme i ve čtení s porozuměním, jako vyvrcholení vzdělávacího procesu. Na 2.stupni žáci lehce vstoupí i do oblasti literární výchovy a dramatizace. Nedílnou součástí čtení je i rozvoj orientace a koncentrace. Pokud je postižení žáka příliš hluboké, je možno zaměřit se pouze na zvládnutí čtení tiskacích písmen. Vzdělávací obsah čtení napomáhá k rozvíjení osobnosti, a tak přispívá k plnění průřezových témat: OSV Osobnostní a sociální výchova rozvíjí poznávací schopnosti, základní dovednosti komunikace v různých situacích, rozvíjí smyslové a citové vnímání, pozornost a soustředění, vytváří základní dovednosti čtení, texty seznamují s životními situacemi a problémy Cílové zaměření čtení: Veškeré úsilí směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáky k: - rozvíjení řečových schopností a myšlení - srozumitelnému vyjadřování se spisovým jazykem - osvojení techniky čtení - získávání základních dovedností pro pochopení čteného textu - získávání zájmu o čtení a rozvíjení schopnosti reprodukovat snadný krátký text - schopnosti využívat získané čtenářské dovednosti v praktickém životě Výchovné a vzdělávací strategie klíčové kompetence Veškeré aktivity vzdělávacího oboru čtení směřují k plnění klíčových kompetencí. Žák by měl být schopen: Kompetence k učení: ovládat základy čtení a využívat je ke svému vzdělávání, používat stereotypy učení, být posluchačem a vypravěčem jednoduchých textů, zajímat se o knížky a přednášet jednoduchá říkadla, uplatňovat zkušenosti získané čtením v praktických situacích. Kompetence k řešení problémů: překonávat problémy přiměřeně svým možnostem, řešit problémy pomocí stereotypů a nápodoby, nenechat se odradit, svěřit se, umět požádat o radu, ví na koho se obrátit, přivolat pomoc. Kompetence komunikativní: komunikovat přiměřeně svým možnostem, rozumět sdělení a přiměřeně na něj reagovat, vyjadřovat své pocity, chápat jednoduché texty, využívat čtenářské dovednosti ke společenské integraci. Kompetence sociální a personální:, mít základní představu o vztazích mezi lidmi, udržovat přátelské vztahy s vrstevníky, respektovat druhé, zná základní zásady společenského chování, má sebedůvěru. Kompetence občanské: pomocí čtenářských dovedností se zapojuje do kolektivu, společnosti, zná pravidla a normy soužití, má povědomí o právech a povinnostech, pomocí stereotypů chrání své zdraví a dodržuje pravidla zdravého života, dokáže se chovat v krizových situacích podle pokynů kompetentních osob Jazyková komunikace (Čt)

21 Kompetence pracovní: měl by mít vytvořeny základní pracovní návyky a pozitivní vztah ke čtení, je schopen přečíst si jednoduché pokyny, postupy, být schopen koncentrovat pozornost na práci a být schopen krátké pracovní výdrže, respektuje kolektiv, přijímá hodnocení své osoby, dodržuje zásady bezpečnosti podle naučených stereotypů Jazyková komunikace (Čt)

22 Vzdělávací oblast: 5.1 JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací obor: ČTENÍ Vyučovací předmět: ČTENÍ Očekávané výstupy / Kompetence žáka - dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání - číst slabiky, dvojslabičná slova, skládat slova ze slabik - tvořit věty podle obrázků - orientovat se na stránce i řádku - chápat obsah krátkých vět doplněných obrázkem Učivo / Tematický plán Příprava na čtení (leporelo, knihy ) Analyticko-syntetické činnosti (věta, slovo, slabika, hláska). Vyvozování hlásek a písmen (a, e, i, o, u, y, m, l, v, t, s, j). Diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání (formou průpravných diferenciačních cvičení a her). Čtení obrázků (zleva doprava). Čtení slabik, slov, jednoduchých vět. Tvoření jednoduchých vět. Správná výslovnost samohlásek a souhlásek. Orientace ve čteném textu. Koncentrační cvičení-poslech pohádek, veršů a říkadel. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata M psaní číslic, procvičování pojmů nad, pod PV práce pro souhru zrakového vnímání a jemné motoriky (stříhání, modelování, navlékání, vytrhávání kousků papíru, nalepování) HV hudebně pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky, rytmizace říkadel, poslechové činnosti Poznámky 1. stupeň I. období (1. 3. ročník) Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, slovní přízvuk, intonace, rytmizace). Vypravování podle obrázků. Edukace a reedukace řeči. Rozvíjení fonetického sluchu. Přednes krátkých básniček a říkadel. OSV komunikační dovednosti Jazyková komunikace (Čt)

23 - zvládat čtení probraných tiskacích i psacích písmen - rozlišit stejně znějící slova různého významu - umět reprodukovat krátký text podle ilustrací a návodných otázek - orientovat se ve větě - číst s porozuměním jednoduché věty - přednášet krátké říkanky a básničky Analyticko-syntetické činnosti (věta, slovo, slabika, hláska). Vyvozování hlásek a písmen opakování poznaných písmen z 1. období. Pokračování nácviku zbývajících hlásek a písmen (malá a velká, tiskací i psací) : P-p, N-n, Š-š, D-d, Z-z, K-k, B-b, C-c, Ou-ou, Au-au, R-r, Č-č, H-h, Ž-ž Diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání (formou průpravných diferenciačních cvičení a her). Čtení slabik, slov, jednoduchých vět. Čtení dvojslabičných i trojslabičných slov složených z otevřených slabik. Čtení zavřených slabik a dvojslabičných slov majících zavřenou slabiku na konci. Tvoření jednoduchých vět. Čtení textu s obrázkem. Čtení s porozuměním. Orientace ve čteném textu. Výslovnost samohlásek a souhlásek, rozlišení stejně znějících slov různého významu. Modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk). Přednes krátkých básniček a říkadel. Koncentrační cvičení- poslech pohádek, veršů a říkadel. M psaní číslic, procvičování pojmů nad, pod PV práce pro souhru zrakového vnímání a jemné motoriky (stříhání, modelování, navlékání, vytrhávání kousků papíru, nalepování) HV hudebně pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky, rytmizace říkadel, poslechové činnosti OSV komunikační dovednosti, rozvoj schopnosti poznávání- - přijímání kladných vzorců chování z příkladů literárních postav, utváření vztahů k druhým lidem, regulace vlastního jednání a prožívání 1. stupeň II. období (4. 6. ročník) Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, slovní přízvuk, intonace, rytmizace) Jazyková komunikace (Čt)

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9 a komunikace 1.ročník Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyslovovat hlásky používat správnou techniku nádechu a výdechu střídat tempo řeči rychle, pomalu podpořené rytmizací výslovnost

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Týdenní počet hodin 64 z toho 1.stupeň 40 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 64 z toho 1.stupeň 40 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Týdenní počet hodin 64 z toho 1.stupeň 40 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Čtení Psaní Řečová výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Vypracovaný podle RVP ZŠS ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Dobříš, Lidická 384 263 01 Dobříš Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 8 až 5 hodin týdně. Český jazyk

Více

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS A B C D E F Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk 4 Ročník:. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jeseník, Fučíkova 312

Kompletní ŠVP. Základní škola Jeseník, Fučíkova 312 školní vzdělávací program ŠVP pro ZŠ speciální a rehabilitační třídy - v. 1.0 Škola hrou - I. Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle přílohy RVP ZV pro LMP) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Ročník: I. Vzdělávací předmět: Český jazyk Očekávané výstupy z RVP ZV

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Příloha č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna,

Více