Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M"

Transkript

1 Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I.)

2 OBSAH OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY SOUČÁSTI ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU PROJEKTY, AKCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ S KOMBINACÍ POSTIŽENÍ ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT TRADIČNÍ KAŽDOROČNÍ AKCE ŠKOLY/PROJEKTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ ŠVP UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČTENÍ PSANÍ ŘEČOVÁ VÝCHOVA MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A PŘÍRODA ČLOVĚK A PŘÍRODA Obsah

3 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP ČÍSLO JEDNACÍ: PŘEDKLADATEL: ZŘIZOVATEL: Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením (zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I.) ZŠ/58/2014 Základní škola praktická Halenkov Halenkov 25, PSČ ředitel školy: Mgr. Ladislav Mlčoch tel./fax: IZO: Identifikátor zařízení: IČO: Zlínský kraj Krajský úřad ZK, tř. T. Bati 21, ZLÍN tel. : PLATNOST ŠVP OD: Verze č. 1 od Verze č. 2 od Halenkov razítko... Mgr. Ladislav Mlčoch, ředitel škol 4 1 Identifikační údaje

5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 SOUČÁSTI ŠKOLY 1. Základní škola praktická (kapacita 40 žáků) 2. Základní škola speciální (kapacita 12 žáků) 3. Školní jídelna (kapacita 60 obědů denně) 2.2 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY ZŠ praktická Halenkov je školou s 1. až 9., respektive 10. ročníkem samostatně zřízenou pro vzdělávání žáků zdravotně postižených a se speciálními vzdělávacími potřebami ve spádové oblasti Horní Vsacko. Škola je organizována jako malotřídní. Výuka probíhá v odděleních. Vyučuje se podle dobíhajícího vzdělávacího programu Pomocná škola (tento vzdělávací program zanikne na konci škol. roku 2014/15) a podle tří ŠVP pro lehké, středně těžké a těžké mentální postižení a souběžné postižení více vadami. Škola je umístěna ideálně uprostřed spádové oblasti. Vzhledem k 95 % dojíždění žáků jsou přestávky i délka hodin této situaci pružně přizpůsobeny. Škola má schválenou kapacitu 52 žáků, z toho max. 12 žáků v ZŠS. Školní docházku v ní plní jak žáci s lehkým mentálním postižením (9-letá školní docházka), tak se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami (10 letá školní docházka). Ve třídě pro středně těžce a těžce mentálně postižené žáky působí vždy minimálně 2 pedagogové, z nichž jeden je asistent pedagoga. Charakteristickým rysem školy je klidná, rodinná atmosféra, dokonalý přehled o všech žácích, o jejich specifických potřebách, o jejich rodinném zázemí a úzká spolupráce s rodinou, což pokládáme za nezbytný základ pro úspěšnou speciálně pedagogickou práci. 2.3 VYBAVENÍ ŠKOLY Školní budova je sice více než stoletá, ale byla 2x nákladně rekonstruována a rozšířena. Budova je racionálně rozdělena podle druhu činností: 1. patro výuka (kmenové třídy, učebna VV a HV, učebna pro specializované činnosti s rehabilitačním a kompenzačním vybavením, kanceláře, sborovna, ředitelna, hlavní kabinet pomůcek, sociální zřízení) přízemí hlučné nebo nepravidelné činnosti (tělocvična, jídelna + školní kuchyně, učebny PV, přípravna PV, učebna Informatiky) suterén pomocné a provozní činnosti (šatny, sklady, sklepy, kotelna, sociální zařízení)

6 Součástí školy je i školní pozemek s travnatým hřištěm, sadem a záhony pro výuku pěstitelských prací, relaxačním a výukovým sezením a parkovištěm přizpůsobeným k pořádání tradičních dopravních, environmentálních a sportovních soutěží. Bezbariérovost je možno vyřešit tzv. schodolezem. Díky zapojení do projektu EU peníze školám je škola vybavena novými počítači s připojením na internet, notebooky a dataprojektory aj. Škola má učebnu Informatiky, čtyři speciální učebny pracovního vyučování, samostatnou učebnu Hv a Vv, množství pomůcek, moderní keramické tabule, ve všech třídách nový nábytek, pro vozíčkáře speciální lavice a ve všech třídách PC s internetovým připojením. Tělocvična je menší, ale vzhledem k nižším počtům žáků, je dostačující. Díky horské poloze školy věnujeme v TV velkou pozornost pobytu v přírodě. Celkově velikost školy, stav a počet učeben a dalších místností plně uspokojuje potřeby vyučování. V suterénu a v 1. patře jsou sociální zařízení, žáci mají svůj sprchový kout. Šatny jsou rozděleny na dívčí a chlapeckou část s možností převlékání na TV a PV. Škola má vlastní školní jídelnu pro stravování žáků i zaměstnanců. Školní jídelna je vybavena a modernizována podle evropských norem. Školní klima charakterizuje přátelská, klidná, rodinná atmosféra vesnické malotřídní školy bez stresů a negativních jevů. Vnitřní prostory jsou esteticky vyzdobeny pracemi žáků. Škola se nachází v centru Valašska, ve zdravé, horské, lesnaté, ekologicky hodnotné přírodní krajině CHKO Beskydy. 2.4 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Na škole vyučují plně kvalifikovaní speciální pedagogové s pomocí asistentů pedagoga. Věkový průměr je okolo 40 let. Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v rámci DVPP. Prioritou je speciální pedagogika, řízení školy, metody práce s postiženými žáky a využívání ICT ve výuce. Na škole působí plně kvalifikovaný výchovný poradce, metodik minimálního preventivního programu, učitelé jsou proškoleni z poskytování první pomoci a ochrany žáků při mimořádných událostech. Pracovní atmosféra je přátelská, učitelé mají dostatečný prostor pro vlastní kreativitu a svobodné rozhodování. 2.5 PROJEKTY, AKCE Škola se účastní okresních soutěží a přehlídek z oblasti tělovýchovy a kultury. Sama pořádá turistické, poznávací a ekologické akce a projekty, exkurze, výlety, besídky, sportovní závody, dopravní soutěž, Dětský den, celoroční soutěž o nejlepší žáky. 6 3 Charakteristika ŠVP

7 2.6 SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Rodiče mohou navštěvovat školu bez omezení, jsou pravidelně informování o svých dětech na třídních schůzkách i mimo ně. Jsou jim přístupny všechny veřejné informace o škole jak na webu školy, tak na požádání osobně přímo ve škole. Problémy žáků se řeší kolektivní schůzkou na úrovni žák zákonný zástupce TU ŘŠ VP. Školská rada existuje od ledna 2006 jako tříčlenná po jednom zástupci z řad rodičů, zřizovatele a pedagogů. Pravidelná je odborná spolupráce s SPC a PPP. Při školních a mimoškolních akcích spolupracuje škola s okolními praktickými školami, obecním úřadem, úřadem práce, středními školami, místní knihovnou, Policií ČR, místními firmami a dalšími subjekty. 7 3 Charakteristika ŠVP

8 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Výchovné a vzdělávací zaměření speciální školy je dáno stupněm postižení žáků, kteří tento typ vzdělávání navštěvují. Většina žáků je zařazována do speciální školy v průběhu povinné školní docházky. Jen malé procento našich žáků, především těžce mentálně postižených, zahajuje vzdělávání už v 1. roč. na naší škole. ŠVP základní situaci bere v úvahu a obecné vzdělávací cíle a klíčové kompetence RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I. přizpůsobuje popsaným limitům a vlivům. Žáci základní školy speciální mají tak závazné mentální postižení, že jejich úspěšná budoucnost závisí na splnění následujících podmínek: - respektovat specifika mentálně postiženého žáka - individuálním a diferencovaným přístupem a speciálně pedagogickými metodami práce naplnit potřeby těchto žáků, pocit štěstí, úspěchu, ocenění ŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální v maximální možné míře respektuje opoždění psychomotorického a mentálního vývoje žáků se středně těžkým mentálním postižením a jejich mentální, fyzické a pracovní možnosti. Povinná školní docházka v ZŠS je 10 letá a je členěna na 1. až 6. ročník a 7. až 10. ročník. V ZŠS jsou vzděláváni i žáci s autismem a souběžným postižením více vadami. ŠVP pro ZŠS se prioritně zaměřuje na získání kompetencí vedoucích k samostatnosti, sebeobsluze, orientaci v okolí, komunikaci s okolím, na přátelskou, klidnou atmosféru ve třídě, pocit jistoty a bezpečí. Samozřejmostí je silná individualizace výuky. V ZŠS se průběh hodin přizpůsobuje žákům, jejich momentální situaci, náladě. Hodina může být dělena na bloky, části, kombinaci předmětů či jakékoliv specifické způsoby výuky. Žáci mohou být v některých předmětech vyučování bez ohledu na administrativní zařazení do ročníku, učivo se individuálně přizpůsobuje schopnostem žáků, lze postupovat podle individuálního učebního plánu, nebo plánu individuálního rozvoje žáka. Žák ZŠS získává absolvováním 10. ročníku základy vzdělání. K podpoře těchto cílů škola pořádá i mimoškolní akce/projekty: - výlety, exkurze - výstavy, soutěže, besídky - monotématické dny s určitým zaměřením ŠVP při realizaci cílů počítá s pomocí rodičů našich žáků, školské rady i mimoškolních subjektů. ŠVP vytváří postiženým žákům cestu k hodnotnému životu, učí je řešit problémy a vědět si rady v obtížných situacích. Pokud se toto podaří splnit, budou splněny i klíčové kompetence RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I. pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. 8 2 Charakteristika ŠVP

9 3.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Tyto strategie utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků. Pomáhají postiženým žákům rozvíjet vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty důležité pro osobnostní rozvoj a tím co nejvíce usnadnit budoucí uplatnění v samostatném životě. Základním výstupem klíčových kompetencí je spokojený život a maximální nezávislost na okolí. 9 2 Charakteristika ŠVP

10 Kompetence k řešení problémů Kompetence k učení Základní škola praktická Halenkov Na konci ZV pro obor vzdělání ZŠS žák v rámci svých možností a schopností: ovládá základy čtení, psaní, počítání a využívá je ke svému rozvoji a uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky používá návykové stereotypy vnímá pochvalu jako motivaci používá termíny, znaky a symboly spojené s každodenním životem ovládá elementární způsoby práce s PC Na konci ZV pro obor vzdělání ZŠS žák v rámci svých možností a schopností: řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností překonává problémy přiměřeně svým možnostem vnímá problémové situace a řeší je pomocí naučených stereotypů nenechá se při řešení problému odradit nezdarem ví na koho se obrátit o pomoc při řešení problémů Způsoby dosažení klíčové kompetence: žák je čtenářsky a počtářsky gramotný jako základní předpoklad schopnosti učit se, používat učebnice, učební materiály a pomůcky hodnotit pozitivně i malý úspěch je úspěch, učit trpělivosti při učení přizpůsobit metody, formy, organizaci a styl výuky potřebám postižených žáků část výuky realizovat v počítačové učebně dosáhnout maximální názornosti učiva a praktické aplikovatelnosti učiva posuzovat chyby jako nutnou a pozitivní etapu učení, hledat řešení chyby střídat v hodinách druhy práce a tím dosáhnout pestrosti a zajímavosti výuky učivo individualizovat, diferencovat v hodinách i v domácích úkolech podle stupně postižení a schopností, volit optimální speciálně pedagogické metody posuzovat učivo podle praktické využitelnosti a naučit žáky především stereotypy chování, základní pojmy, termíny, znaky a symboly Způsoby dosažení klíčové kompetence: vystavovat žáky situacím, které vyžadují osobní zapojení a angažování trvat na dokončení práce používat druhy práce, postupy, prvky výuky, které vytváří mechanický stereotyp a automatismus chování řešit společně s třídou skupinou společně problémy (služba, pořádek, porušování norem ) v každém ročníku věnovat 6 hodin tématu Chování za mimořádných událostí (viz společný plán) 10 3 Charakteristika ŠVP

11 Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Základní škola praktická Halenkov Na konci ZV pro obor vzdělání ZŠS žák v rámci svých možností a schopností: komunikuje s druhými lidmi i jednoduchou písemnou formou rozumí sdělení a přiměřeně na něj reaguje vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem chápe jednoduché texty, záznamy a obrazové materiály vyjadřuje své názory a postoje a vhodnou formou obhajuje svůj názor využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných k integraci Způsoby dosažení klíčové kompetence: vést žáky ke komunikaci mezi sebou, vůči dospělým slušně, srozumitelně, přátelsky, s respektem a ohleduplně vytvářet při výuce situace, kdy žák musí sdělit svůj názor a zároveň přijmout jiný názor část ověřování znalostí žáků zkoušení vedl ústně, formou rozhovoru dialogu uskutečnit část výuky v učebně ICT a s použitím výukového SW zapojovat žáky do školních soutěží, projektů, besídek a mimoškolních akcí, ve kterých je důležitou součástí činnosti schopnost komunikovat Na konci ZV pro obor vzdělání ZŠS žák v rámci svých možností a schopností: má základní představu o vztazích mezi lidmi orientuje se v prostředí, ve kterém žije podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách uplatňuje základní návyky společenského chování rozpoznává nevhodné a rizikové chování a je seznámen s jeho možnými důsledky navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi v neznámém prostředí prokazuje získanou sebedůvěru uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby Způsoby dosažení klíčové kompetence: sociální a personální kompetence vyvozovat hlavně prakticky na modelových situacích např. v TV, PV, výlet a pod. na modelových situacích naučit žáky odmítnout seznámit žáky a diskutovat ve třídě o školním řádu narušit kastování na slabé a silné umožnit každému žáku zažít pocit úspěchu spolu s ostatními organizovat a zapojovat žáky do soutěží, projektů, besídek a mimoškolních akcí, ve kterých je důležitou součástí schopnost prezentovat se, spolupracovat a rozhodovat se 11 3 Charakteristika ŠVP

12 Kompetence pracovní Kompetence občanské Základní škola praktická Halenkov Na konci ZV pro obor vzdělání ZŠS žák v rámci svých možností a schopností: využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení do společnosti má povědomí o základních právech a povinnostech občanů dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob Způsoby dosažení klíčové kompetence: seznámit žáky a diskutovat ve třídě o školním řádu žáci třídí odpad, uklízí po práci v každém ročníku věnovat minimálně 6 hodin tématu Chování za mimořádných událostí (viz společný plán) seznámit žáky se důležitými institucemi v obci obecní úřad, úřad práce, policie. Na konci ZV pro obor vzdělání ZŠS žák v rámci svých možností a schopností: zvládá základní pracovní dovednosti, operace, postupy při jednoduchých pracích má osvojeny hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých schopností dodržuje zásady BOZP, hygieny práce, ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce přijímá hodnocení výsledků své práce Způsoby dosažení klíčové kompetence: klást prvořadý důraz na výchovy a získání zručnosti, pozitivního vztahu k práci zafixovat u žáků základní pracovní, hygienické bezpečnostní návyky: každá práce se musí dokončit, své místo a nářadí si musím uklidit při hodnocení zapojovat celou pracovní skupinu do vzájemného hodnocení škola pořádá celoškolní soutěž o nejlepšího pracovkáře 12 3 Charakteristika ŠVP

13 3.3 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ S KOMBINACÍ POSTIŽENÍ Ve třídě základní školy speciální se vyučují i žáci s kombinací středně těžké mentální postižení x postižení tělesné, smyslové, řečové nebo autismus. Tento specifický typ žáků vyžaduje zvláštní důraz na kompenzační speciálně pedagogické metody, speciální nábytek, pomůcky a supercitlivý individuální přístup. Žáci s kombinovaným postižením mají ve speciální třídě asistentku pedagoga, která věnuje většinu času právě těmto žákům. Tito žáci mohou v plné míře využít individuální vzdělávací plán, nebo plán individuálního rozvoje žáka. Součástí individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu individuálního rozvoje žáka může být úprava učebních osnov podle reálných vzdělávacích možností žáka, zařazení činností podporujících kompenzační metody, to vše samozřejmě v těsné spolupráci s rodiči, s jejich souhlasem a s odbornou podporou SPC. Jednotlivé kroky tohoto procesu jsou : - podrobný a přesný popis kombinovaného postižení, speciálních vzdělávacích potřeb žáka a jeho možností (SPC) - zohlednění všech zdravotních individuálních zvláštností žáka (ŠVP, škola) - využití všech dostupných podpůrných opatření k dosažení vzdělávacích cílů od stavebních úprav až po diferenciaci a individualizaci vzdělávacího procesu jak v organizaci výuky, tak v obsahu, formách a metodách (pedagog) - celoživotní speciálně pedagogické vzdělávání (pedagog) - vypracování individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu individuálního rozvoje žáka společně s rodiči, SPC (pedagog) - zajištění asistenta pedagoga ve třídě (škola, zřizovatel) 3.4 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Realizaci jednotlivých průřezových témat můžeme najít prakticky v každém předmětu a v každém ročníku a vyplývá ze samé podstaty výchovně vzdělávacího procesu. Průřezová témata jsou realizována především formou integrace, popř. formou projektu. Blíže je integrace rozpracována v následujících tabulkách. Projekty, které naplňují úkoly PT, obsahuje oddíl 3.5 Tradiční akce školy. RVP pro obor vzdělání základní škola speciální stanovuje výběr a zařazení nejméně 3 průřezových témat do ŠVP na obou stupních: 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického občana 3. Environmentální výchova 13 3 Charakteristika ŠVP

14 Vysvětlivky: Formy: - INT integrace tematického okruhu průřezového tématu - PRO samostatný projekt např. Ekoden, dopravní soutěž apod. (Př.: INT/M = tematický okruh PT je součástí předmětu matematika, a to formou integrace průřezového tématu) Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj 1.stupeň 2.stupeň okruhy OSV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník Rozvoj schopnosti poznávání INT/M, JK INT/M, JK INT/M, JK INT/M, JK INT/M, JK INT/M, JK INT/M, JK Sebepoznání a sebepojetí INT/Tv INT/Tv INT/Tv INT/Tv, VU INT/Tv, VU INT/Tv, VU INT/Tv, VU Seberegulace Sebeorganizace INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv Psychohygiena INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv, VkZ INT/Tv, Pv, VkZ Osobnostní a sociální výchova Sociální rozvoj 1.stupeň 2.stupeň okruhy OSV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník Poznávací schopnosti INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU 14 3 Charakteristika ŠVP

15 Mezilidské vztahy INT/Tv INT/Tv INT/Tv INT/Tv, INT/Tv, INT/Tv, INT/Tv, Komunikace INT/ JK INT/ JK INT/ JK INT/ JK INT/ JK INT/ JK INT/ JK Spolupráce a soutěživost INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv, INT/Tv, Pv, Osobnostní a sociální výchova Morální rozvoj 1.stupeň 2.stupeň okruhy OSV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník Řešení problémů a rozhodovací dovednosti INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv Hodnoty, postoje, praktická etika INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv INT/Tv, Pv Výchova demokratického občana 1.stupeň 2.stupeň okruhy VDO 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník Občanská společnost a škola INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU 15 3 Charakteristika ŠVP

16 Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU INT/VU Environmentální výchova 1.stupeň 2.stupeň okruhy EVV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník Ekosystémy PRO PRO PRO PRO PRO INT/VU, PRO INT/VU, PRO INT/VU, PRO INT/VU, PRO INT/VU, PRO Základní podmínky života PRO PRO PRO PRO PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO Lidské aktivity a problémy životního prostředí PRO PRO PRO PRO PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO Vztah člověka k prostředí PRO PRO PRO PRO PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO INT/VU, PV, PRO 16 3 Charakteristika ŠVP

17 3.5 TRADIČNÍ KAŽDOROČNÍ AKCE ŠKOLY/PROJEKTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ ŠVP Součástí ŠVP jsou i různé typy sportovních, poznávacích, výchovných a kulturních akcí, projektů a soutěží. Snahou je, aby se těchto akcí účastnili všichni žáci a měly výrazný výchovně vzdělávací a zároveň i zábavný charakter. Výstupy akcí jsou obsaženy v předmětech Věcné učení, Pracovní výchova, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Hudební výchova. NÁZEV AKCE Turisticko-vlastivědné poznávání regionu Plavecký výcvik (společně všechny ročníky) Mikulášská nadílka Lyžařské závody Vánoční besídka Školní výlet Předmětové exkurze Ekoden Den dětí Dopravní soutěž Celoroční soutěž o NEJ žáka TERMÍN září, květen říjen, duben prosinec únor prosinec květen průběžně podle typu učiva červen červen duben průběžně, červen - vyhlášení 17 3 Charakteristika ŠVP

18 Hodinová dotace pro středně těžké mentální postižení 4 UČEBNÍ PLÁN Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět 1. st st Jazyková komunikace Čtení Psaní Řečová výchova Matematika a její aplik. Matematika Infor. a kom. technologie Informatika Člověk a jeho svět Věcné učení Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Věcné učení Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní výchova Disponibilní čas. dotace 10 Čt-1; Ps-1; M-1 Čt-1; Ps-1; M-1 M-1 Pv-1 Pv-1 Pv-1 11 Pv-1; Hv-1 Pv-1; Hv-1 Hv-1 Čt-1; Ps-1; M-1; Pv-2; Hv-1 Celková povinná týdenní časová dotace Průřezová témata jsou zařazena do oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Člověk a příroda Učební plán

19 5.1 JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČTENÍ 5 UČEBNÍ OSNOVY Název předmětu: ČTENÍ Časové vymezení: Vzdělávací obor Čtení je součástí vzdělávací oblasti Jazyková komunikace. Na 1.stupni má celkovou dotaci 16 hodin a na 2.stupni 12 hodin. Je vyučován ve všech deseti ročnících SŠ, jako stěžejní předmět učebních osnov. V I. období (1.-3. r.) má časovou dotaci 2 hodiny v 1. a 2. ročníku, 3 hodiny ve 3. ročníku, ve II. období (4.-6. r.) 3 hodiny na ročník a na 2. stupni ( r.) také 3 hodiny na ročník. Kromě toho, vědomi si náročnosti a důležitosti předmětu Čtení z hlediska plnění PT a klíčových kompetencí, je tento předmět časově posílen z disponibilních hodin o 1 hodinu týdně v 1., 2. a 10. ročníku. Čtení je vyučováno jako samostatný předmět ve všech deseti ročnících a jeho nácvik je součástí všech předmětů. Organizační vymezení: Je vyučován v kmenové třídě (frontální, skupinová, individuální práce, práce s učebnicí, s pracovními sešity, dětskými knihami, časopisy, nástěnnými obrazy tiskací a psací abecedy, názornými pomůckami) nebo v učebně ICT (výukový SW) a školní knihovně. Výuka může být doplněna exkurzí, výletem, vycházkou, domácími úkoly. Při práci je uplatňován individuální přístup a diferenciace podle stupně postižení a zdravotního stavu žáků volbou různého stupně obtížnosti úkolů a diferencované klasifikace. Většina žáků bude plnit individuální plán práce. Hodnocení vychází z Klasifikačního řádu školy a ze splnění výstupů RVP a ŠVP. Obsahové vymezení: Obsah vzdělávacího oboru Čtení prostupuje do předmětů Psaní a Řečová výchova. Jazyková komunikace se jako celek zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené, písemné, spisovné podobě. Je nástrojem funkčního dorozumívání žáků. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek Jazykové komunikace vzájemně prolíná a doplňuje Jazyková komunikace (Čt)

20 Čtení vede žáky k postupnému osvojování písmen, slov a vět, které vede k rozvíjení čtenářských dovedností, vnímání obsahu textu s u některých žáků doufáme i ve čtení s porozuměním, jako vyvrcholení vzdělávacího procesu. Na 2.stupni žáci lehce vstoupí i do oblasti literární výchovy a dramatizace. Nedílnou součástí čtení je i rozvoj orientace a koncentrace. Pokud je postižení žáka příliš hluboké, je možno zaměřit se pouze na zvládnutí čtení tiskacích písmen. Vzdělávací obsah čtení napomáhá k rozvíjení osobnosti, a tak přispívá k plnění průřezových témat: OSV Osobnostní a sociální výchova rozvíjí poznávací schopnosti, základní dovednosti komunikace v různých situacích, rozvíjí smyslové a citové vnímání, pozornost a soustředění, vytváří základní dovednosti čtení, texty seznamují s životními situacemi a problémy Cílové zaměření čtení: Veškeré úsilí směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáky k: - rozvíjení řečových schopností a myšlení - srozumitelnému vyjadřování se spisovým jazykem - osvojení techniky čtení - získávání základních dovedností pro pochopení čteného textu - získávání zájmu o čtení a rozvíjení schopnosti reprodukovat snadný krátký text - schopnosti využívat získané čtenářské dovednosti v praktickém životě Výchovné a vzdělávací strategie klíčové kompetence Veškeré aktivity vzdělávacího oboru čtení směřují k plnění klíčových kompetencí. Žák by měl být schopen: Kompetence k učení: ovládat základy čtení a využívat je ke svému vzdělávání, používat stereotypy učení, být posluchačem a vypravěčem jednoduchých textů, zajímat se o knížky a přednášet jednoduchá říkadla, uplatňovat zkušenosti získané čtením v praktických situacích. Kompetence k řešení problémů: překonávat problémy přiměřeně svým možnostem, řešit problémy pomocí stereotypů a nápodoby, nenechat se odradit, svěřit se, umět požádat o radu, ví na koho se obrátit, přivolat pomoc. Kompetence komunikativní: komunikovat přiměřeně svým možnostem, rozumět sdělení a přiměřeně na něj reagovat, vyjadřovat své pocity, chápat jednoduché texty, využívat čtenářské dovednosti ke společenské integraci. Kompetence sociální a personální:, mít základní představu o vztazích mezi lidmi, udržovat přátelské vztahy s vrstevníky, respektovat druhé, zná základní zásady společenského chování, má sebedůvěru. Kompetence občanské: pomocí čtenářských dovedností se zapojuje do kolektivu, společnosti, zná pravidla a normy soužití, má povědomí o právech a povinnostech, pomocí stereotypů chrání své zdraví a dodržuje pravidla zdravého života, dokáže se chovat v krizových situacích podle pokynů kompetentních osob Jazyková komunikace (Čt)

21 Kompetence pracovní: měl by mít vytvořeny základní pracovní návyky a pozitivní vztah ke čtení, je schopen přečíst si jednoduché pokyny, postupy, být schopen koncentrovat pozornost na práci a být schopen krátké pracovní výdrže, respektuje kolektiv, přijímá hodnocení své osoby, dodržuje zásady bezpečnosti podle naučených stereotypů Jazyková komunikace (Čt)

22 Vzdělávací oblast: 5.1 JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací obor: ČTENÍ Vyučovací předmět: ČTENÍ Očekávané výstupy / Kompetence žáka - dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání - číst slabiky, dvojslabičná slova, skládat slova ze slabik - tvořit věty podle obrázků - orientovat se na stránce i řádku - chápat obsah krátkých vět doplněných obrázkem Učivo / Tematický plán Příprava na čtení (leporelo, knihy ) Analyticko-syntetické činnosti (věta, slovo, slabika, hláska). Vyvozování hlásek a písmen (a, e, i, o, u, y, m, l, v, t, s, j). Diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání (formou průpravných diferenciačních cvičení a her). Čtení obrázků (zleva doprava). Čtení slabik, slov, jednoduchých vět. Tvoření jednoduchých vět. Správná výslovnost samohlásek a souhlásek. Orientace ve čteném textu. Koncentrační cvičení-poslech pohádek, veršů a říkadel. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata M psaní číslic, procvičování pojmů nad, pod PV práce pro souhru zrakového vnímání a jemné motoriky (stříhání, modelování, navlékání, vytrhávání kousků papíru, nalepování) HV hudebně pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky, rytmizace říkadel, poslechové činnosti Poznámky 1. stupeň I. období (1. 3. ročník) Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, slovní přízvuk, intonace, rytmizace). Vypravování podle obrázků. Edukace a reedukace řeči. Rozvíjení fonetického sluchu. Přednes krátkých básniček a říkadel. OSV komunikační dovednosti Jazyková komunikace (Čt)

23 - zvládat čtení probraných tiskacích i psacích písmen - rozlišit stejně znějící slova různého významu - umět reprodukovat krátký text podle ilustrací a návodných otázek - orientovat se ve větě - číst s porozuměním jednoduché věty - přednášet krátké říkanky a básničky Analyticko-syntetické činnosti (věta, slovo, slabika, hláska). Vyvozování hlásek a písmen opakování poznaných písmen z 1. období. Pokračování nácviku zbývajících hlásek a písmen (malá a velká, tiskací i psací) : P-p, N-n, Š-š, D-d, Z-z, K-k, B-b, C-c, Ou-ou, Au-au, R-r, Č-č, H-h, Ž-ž Diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání (formou průpravných diferenciačních cvičení a her). Čtení slabik, slov, jednoduchých vět. Čtení dvojslabičných i trojslabičných slov složených z otevřených slabik. Čtení zavřených slabik a dvojslabičných slov majících zavřenou slabiku na konci. Tvoření jednoduchých vět. Čtení textu s obrázkem. Čtení s porozuměním. Orientace ve čteném textu. Výslovnost samohlásek a souhlásek, rozlišení stejně znějících slov různého významu. Modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk). Přednes krátkých básniček a říkadel. Koncentrační cvičení- poslech pohádek, veršů a říkadel. M psaní číslic, procvičování pojmů nad, pod PV práce pro souhru zrakového vnímání a jemné motoriky (stříhání, modelování, navlékání, vytrhávání kousků papíru, nalepování) HV hudebně pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky, rytmizace říkadel, poslechové činnosti OSV komunikační dovednosti, rozvoj schopnosti poznávání- - přijímání kladných vzorců chování z příkladů literárních postav, utváření vztahů k druhým lidem, regulace vlastního jednání a prožívání 1. stupeň II. období (4. 6. ročník) Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, slovní přízvuk, intonace, rytmizace) Jazyková komunikace (Čt)

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Vypracovaný podle RVP ZŠS ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Dobříš, Lidická 384 263 01 Dobříš Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 8 až 5 hodin týdně. Český jazyk

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle přílohy RVP ZV pro LMP) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Školní vzdělávací program ZŠS

Školní vzdělávací program ZŠS Školní vzdělávací program ZŠS Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269 Základní škola praktická Klášterec nad Ohří,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola, Příbram, Pod Šachtami 335 Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ RVP pro ZŠ speciální Školní vzdělávací program je platný: od 1.9. 2008 Upraven od 1.9.2014

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro obor ZŠS Život v radosti

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro obor ZŠS Život v radosti 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro obor ZŠS Život v radosti 3.1 Zaměření školy Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální Život v radosti je určen žákům se

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání žáků v oboru vzdělání praktická škola dvouletá Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá 78-62-C/02 PRAKTICKÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, 431 51 Klášterec nad Ohří Tel., fax: 474 375 438, e-mail: jirina.malastova@seznam.cz Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola,praktická škola a Dětský domov, Boskovice,Štefánikova 2 Školní vzdělávací program základní školy praktické zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Ne pro školu,

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod

Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod Vyučovací předměty Český jazyk Anglický jazyk Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více