CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Šárka Prokopová Olomouc 2015

2 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Téma práce: Přínosy komunitní práce při práci se seniory Šárka Prokopová Vedoucí práce: Mgr. Šotolová Miloslava Olomouc 2015

3 Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně a ţe jsem všechny pouţité informační zdroje uvedla v seznamu literatury V Olomouci Prokopová Šárka

4 Mé poděkování patří vedoucí práce paní Šotolové Miroslavě za trpělivost, flexibilitu, inspiraci a lidský přístup. Dále bych ráda poděkovala mé rodině, která mě po celou dobu studia podporovala.

5 Obsah Úvod Člověk ve společnosti Stáří ve společnosti Ţivot ve stáří Demografie Autonomie Stárnutí a stáří Komunitní práce Historie komunitní práce Komunitní práce Komunita Pomoc ze strany komunity Komunitní plánování ve městě Frýdek-Místek Principy a hodnoty komunitního plánování Oprese ze strany společnosti Oprese Antiopresivní přístup Senioři a kvalita ţivota Kvalita ţivota Zdraví seniorů Zrak Sluch Role subjektů v komunitním přístupu Role rodiny Role obcí Role státu Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Sluţby ve Frýdku-Místku Sociální práce a sluţby... 33

6 6.1.1 Pečovatelská sluţba Osobní asistence Dobrovolnictví Neformální péče pro seniory Závěr Literatura... 38

7 Úvod Nedávno jsem navštívila seniorku vysokého věku. Obdivuhodné na ní bylo, ţe proţila uţ dvě světové války, byla psychicky nesmírně vitální a měla velikou radost z toho, ţe se po zlomenině pánve vrátila domů. U této paní jsem konzultovala, jakou roli budou hrát v její tíţivé situaci terénní sluţby, které budou navazovat na péči její rodiny i jejich sousedů. V současné době je pomoc u této ţeny zajišťována ze strany blízkého okolí, kdy důleţitou roli zastávají nejen rodinní příslušníci, sousedky, ale i místní sociální sluţby. A to vše je doplněno úlohou státu, který umoţnil poskytnutí bezplatné péče, protoţe paní byla vězněná v koncentračním táboře. Nikdo z těch, kteří poskytují péči, nepovaţovali svou úlohu jako povinnost ani jako důvod k nelibosti. Celou tuto situaci povaţuji úţasně nastavenou intervenci, která umoţňuje této ţeně ţít ve svém domácím prostředí a být šťastná. Dovoluji si říct, ţe tato ţena má dar a díky svému elánu dokáţe pozitivně nakazit své okolí. Kdyţ jsem odcházela, tak mi tato stará dáma děkovala za to, ţe se jí díky pomoci ze strany jejího blízkého okolí, splní její sen a ona bude moct umřít doma. Měla jsem z toho všeho velkou radost. Splněný sen v této podobě můţe znít podivně. Domnívám se, ţe hloubku takového přání můţe pochopit jen ten, kdo se v takové situaci nachází nebo se s ní setkal ve svém blízkém okolí. Ostatní lidé mají snad málo informací nebo příleţitostí se s touto problematikou zabývat. Ve své práci chci poukázat na moţnosti integrace seniorů se sníţenou soběstačností, ve městě Frýdek- Místek. Cílem následujícího textu je představit přínosy komunitní práce při práci se seniory ve Frýdku-Místku, která je zaměřená zejména na pomoc lidem v jejich přirozeném prostředí, v jejich domácnostech za spoluúčasti jejich blízkého okolí. Několik let pracuji v sociálních sluţbách, kdy se věnuji především seniorské skupině uţivatelů. Vţdy jsem pracovala v sociálních sluţbách terénních, z čehoţ vyplývá, ţe se těmito lidmi se setkávám zejména v jejich domácím prostředí, které je pro ně velmi důleţité. Během své praxe jsem uţ mnohokrát slyšela, jak je pro tyto lidi důleţité zemřít doma. Tímto výrokem však lidé na sklonku ţivota formulují zejména své přání moci ve své domácnosti spokojeně doţít a nemuset do jiného prostředí. Demografické prognózy však ukazují, ţe se s problematikou týkající se seniorů budeme setkávat stále častěji a intenzivněji. Stárnoucí populace nebude problémem jen úzkého kruhu rodiny, ale celé naší společnosti. A v té chvíli bude dobré nastavení komunitní práce přinášet své plody ještě mnohem výrazněji neţ je tomu v současné době. 6

8 Ve své práci se pokusím nastínit, jaká je úloha blízkého okolí lidí v seniorském věku a terénních sluţeb. S jakými problémy se musí senioři často vyrovnávat. Zaměřím se na situaci ve statutárním městě Frýdek-Místek, protoţe se v této oblasti orientuji lépe neţ v kterékoliv jiné části našeho kraje. Absolventská práce je nastavená jako teoretická práce, při jejím zpracovávání byla pouţitá metoda kompilace. V první kapitole se seznámíme s postavením člověka ve společnosti, s demografickými předpoklady stárnutí obyvatelstva a nahlédneme na ţivot lidí ve stáří. V této kapitole naznačuji, s jakými problémy se v běţném ţivotě senioři setkávají. Ve druhé kapitole se zabývám komunitní prací, plánovaním a principy této metody intervence různých činitelů vzhledem ke znevýhodněné skupině seniorů. Jde nejen o obecný popis, ale je zde zahrnuta také konkrétní práce ze strany města Frýdek-Místek, které jsem si vybrala. Další kapitolu jsem věnována opresi, ke které dochází ze strany většinové společnosti. Jedním z moţných nástrojů řešení v rámci sociální práce se jeví antiopesivní přístup. Čtvrtá kapitola popisuje vliv různých zdravotních problémů na kvalitu ţivota lidí ve stáří, které v mnohých situacích běţného ţivota velmi intenzivně ovlivňují jejich fungování. Pátá kapitola se zabývá rolí subjektů v komunitním přístupu, zde si můţeme přečíst, jakou roli zastává rodina, obec a stát. Jsou zde zahrnuty i příspěvky na péči, které můţe občan vyuţít a jedná se o pomoc ze strany státu. V poslední kapitole jsem se zaměřila na sociální sluţby ve statutárním městě Frýdek- Místek, které jsou nejčastěji vyuţívány občany města. Zde se můj zájem soustředí především na sluţby terénní, jenţ jsou určeny občanům města zejména proto, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí a téměř plnohodnotně proţívat svůj ţivot. 7

9 1 Člověk ve společnosti Lidé tvoří společnost uţ od pravěku, postupem času se díky všem novým technologiím a to nejen z oblasti medicíny, délka ţivota prodluţuje. Zejména proto můţeme dnes čerpat ze zkušeností a rad starých lidí, jejich přítomnost je nám déle neţ kdy jindy přínosem nejen v osobním, ale i profesním ţivotě. Staří lidé tvoří velkou společenskou skupinu, na kterou by se nemělo zapomínat a ani by se neměla odsuzovat z důvodu přibývajícího věku či zdravotních problémů. V různých kulturách i etapách v celé historii společnosti můţeme pozorovat, jakou příčku zaujímal lidský ţivot na ţebříčku hodnot. Peschke říká, ţe je potřeba vnímat lidský ţivot komplexně a nezapomínat na lidi, kteří jsou zdravotně znevýhodnění nebo staří (Peschke, 1999, s. 113). Kaţdá lidská bytost je neoddělitelný článek přírody a součástí jejich zákonů. Člověk je však také bytost vnímavá, citlivá, ţijící ve vzájemné interakci se svým blízkým okolím, disponuje moţností se rozhodovat a uvědomuje si, ţe ho cosi přesahuje (Dočkal, 2008, s ). Toto tvrzení dokladuje také Kučerová a říká, ţe člověk je automatické zařízení, ale i ţivý a spirituální tvor, který se pokouší naleznout smysl svého ţivota (Kučerová, 1996, s. 23). Pro všechny lidi je důleţité zejména jeho okolí tento fakt poznamenává také Pichaud a píše, ţe člověk nemůţe existovat bez druhých lidí, ke svému bytí potřebuje být v interakci s jinými lidmi (Pichaud, 1998, s. 39). Nejen, ţe člověk nemůţe ţít sám, ale jak říká Kučerová, ale je také ovlivněn svým okolím. Musí se dívat do očí širokému okolí, jenţ je neosobní, riskantní, zlé, ale ke kterému je kaţdý připoután svými potřebami. Prostředím, jeţ udává směr, které si nás přivlastňuje a které smí být bohaté, milé či šťastné (Kučerová, 1996, s. 25). Člověk je také souhrnem společenských vztahů, zajisté, ale není jejich trpný průsečík. Je bytostí, která si je vědoma sama sebe (Kučerová, 1996, s. 19). Kaţdý člověk je od přírody součástí společnosti. Někdy se ocitáme na opačné straně a cítíme se osamělí, ale i nepříjemní vzhledem k ostatním, potřebujeme mít moţnost sebeurčení a vnímáme se jako samostatná jednotka (Dočkal, 2008, s. 80). V ţivotě člověka je důleţité nebýt sám, ţít ve společnosti, která ho ovlivňuje. Křivohlavý konstatuje ţe, není ţádná novinka a ani objev, ţe chceme být také všichni ţiví a 8

10 zdraví. V případě, ţe se nenacházíme v tomto rozpoloţení, pokoušíme se zrealizovat nápravu, nebo-li nastavujeme podmínky pro zlepšení špatné situace (Křivohlavý, 2011, s-69). Sak hodnotí, jakým způsobem na nás působí zvyšující se délka ţivota jednotlivce, která má vliv také na hodnotu a změnu společnosti v dlouhověkou společnost ( Sak, 2012, s. 11). Kaţdý člověk ke svému ţivotu potřebuje společnost, výjimkou nejsou ani lidé v seniorském věku. Stáří není důvod k izolaci od většinové společnosti. Lidé si málokdy neuvědomují nebo si nechtějí ani připustit, ţe i oni jednou budou staří a závislí na svém okolí. 1.1 Stáří ve společnosti Společnost současné doby začíná reagovat na stále se zvyšující počet lidí v důchodovém věku a snaţí se tyto osoby vnímat jako platné členy společenského ţivota. Nejen ze strany státu jsou přijímána rozmanitá opatření, která dbají na to, aby senioři zůstávali aktivními členy společenského ţivota nebo byli do tohoto ţivota zpět integrováni. Ovšem úspěšná integrace záleţí také na celkové kondici a společenské angaţovanosti lidí v pokročilém věku. Stáří je vnímáno jako moudrost ze zkušenosti, které člověk za celý ţivot nasbíral. Pokud se rozhlédneme kolem sebe, můţeme si sami pro sebe zhodnotit, kolik toho pro nás tito lidé vykonali, v čem nám mohou pomoci i dnes. Je naprosto v pořádku, ţe se pokoušíme nastavit kvalitní péči ve chvíli, kdy tito lidé sami nebudou moct. Ovšem k tomuto všemu je také potřeba vytvořit ze strany jednotlivců, rodiny, okolí, obcí a státu určitá opatření, aby lidé vyššího věku měli svůj ţivot na stejné nebo velmi podobné úrovni jako ve svých předcházejících ţivotních etapách. Nejedná se jen o finanční zázemí, které je velmi důleţité, ale také o vytvoření nových typů sluţeb, či přijetí různých opatření, která budou napomáhat k tomu, aby také tito lidé mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí. Dvě velmi vzdálené etapy v lidském ţivotě mají vlastně dost společného, je to dětství a stáří. Stáří a dětství jsou ohraničené nebytím, dítě přichází z nebytí, starý člověk do něho odchází. Dítě získává na síle a jeho schopnosti rostou, senior sílu ztrácí a jeho schopnosti klesají. (Sak, 2012, s. 13) Stále se zvyšující věk starých lidí je docela jistě dobrým výsledkem, ale je nutné na tento vývojový trend s předstihem reagovat. Při absenci přílivu financí do zdraví a účinného nastavení vyuţívání zdravotních a sociálních sluţeb je předpoklad, ţe budou rychle stoupat výdaje za medicínskou a časově náročnější péči. Cílem k tomuto je kromě jiného také zvýšení moci samospráv v podpoře lepšího fungování sociálních a zdravotních sluţeb (Kalvach, s. 7). 9

11 Gruss se zabývá opakovanými dotazy a tím, jak můţeme napomoci ke kvalitnějšímu stáří. Odpověď na tento dotaz není lehká, jedná se o směsici rozmanitých schopností: tělesných, duševní a sociální. (Gruss, 2009, s. 14) Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let moţnost plně vyuţít svůj zdravotní potenciál a aktivně se podílet na ţivotě společnosti. Vývoj demografické situace v ČR předpokládá rostoucí podíl stárnoucí 50+ a staré populace 80+, která bude postupně ekonomicky neaktivní. Nicméně je to 6 % starých lidí, kteří vyţadují trvalou péči v institucích. Skoro všichni lidé v důchodovém věku májí schopnosti k tomu, aby byli samostatní. Zvyšující se věk sebou přináší tělesné i psychické limity, protoţe tělo stárne. Také sociální zvyky seniory ovlivňují a tím se podílejí na nečinnosti stárnoucí populace, která se obává všeho nového. Tento fakt je pak moţné pozorovat na tom, ţe se aktivity omezují jen na neaktivní pojídání léků, které jsou aplikovány často neefektivně. Informovanost v oblasti zdravého způsobu ţivota mají prokazatelně dobré výsledky v kaţdé věkové kategorii. Tělesná aktivita je prevencí před úrazy, absence kouření se kladně projevuje na cévním systému u lidí, kteří přestali kouřit aţ v 75 letech. Procvičování paměti a různé aktivity zaměřené na psychiku můţou zabránit rozvoji demence. Interakce s okolím, sounáleţitost a pocit prospěšnosti u seniorů předcházejí vzniku depresí a duševních nemocí. (www.szu.cz) Aktivita ve stáří se odvíjí od čtyř oblastí a tou je osobitost jedince, sociální nálada, kondice člověka a různé příleţitosti (Dvořáčková, 2013, s. 24). Kalvach ve své publikaci hovoří o dvou protikladných konceptech v přístupu k lidem s omezenou či ztracenou soběstačností, které označuje jako existenciálně humanistický a redukcionisticko-ekonomický. Prioritou redukcionisticko-ekonomického konceptu je převod nesoběstačného jedince pouze na biologické systémy, společensky postproduktivní. Při práci s tímto konceptem jsou vyuţívány především různé typy ústavní péče, které jsou zaloţeny především na úsporných systémech a Kalvach je nazývá jakýmsi nízkoprahovým překladištěm. Dle existenciálně humanistického konceptu je jedinec vnímán jako člověk, jenţ má právo na uspokojení svých potřeb. Toto pojetí soustřeďuje svou pozornost na práci s jedincem v jeho běţném prostředí, na vzájemnost a oporu jeho prostředí, dále pak na zlepšení nebo zachování dovedností tohoto člověka. Hlavní úlohu naplňování tohoto konceptu hrají obce (Kalvach, s. 19). Jestliţe se budeme chtít ubírat směrem existenciálně humanistického konceptu, tak je naprosto namístě, abychom se podíleli na rozvoji sluţeb terénních a tím zachovali mnohem 10

12 větší naděje lidem, kteří chtějí doţít ve svém domově. Tito lidé si budou moci rozhodovat o sluţbách, které jim budou poskytovány ze strany jejich okolí. Důleţitý je také pojem sociální fungování, které v případě bytí člověka ve společnosti hraje velmi důleţitou roli. Matoušek říká, ţe podstatou tohoto konceptu je podle Bartlettové představa, kaţdý člověk a jeho okolí jsou stále v interakci. Při rozboru této interakce je podstatné, ţe prostředí vyvíjí na kaţdého jedince určité poţadavky (nastavuje očekávání, určuje sociální role, ohraničuje sociální a kulturní normy) a člověk je na ně nucený reagovat, Zdravé a bezproblémové jsou taková působení, kdy mezi nároky prostředí a jedincem vládne rovnováha. V případě, ţe lidé nároky prostředí adekvátně nezvládají, je rovnováha narušená a vzniká problém (Matoušek, 2013, s. 277). Sýkorová prezentuje ve své knize shrnutí autorů (Rabušic, Rychtářová, Kučera), ţe demografie stárnutí bude nárokovat mnohem větší poţadavky na zajištění medicínské a sociální péče. V případě osobní a odpovědnější intervence kaţdého starého člověka a vzhledem ke zdravotnímu stavu a soběstačnosti, by se výdaje nemusely zvyšovat dramaticky a to i v případě, ţe se chronické onemocnění a závislost na druhé osobě odsunou do vyššího tj. čtvrtého věku. (Sýkorová, 2007, s ) Také Dvořáčková hovoří o úspěšném zvládnutí demografických změn díky pozitivnímu přístupu zaměřeným na potenciál starších věkových skupin (Dvořáčková, 2013, s. 24). Gruss předvídá, ţe stárnutí lidí bude vyvíjet tlak nejen na politiku a správu státu, ale zejména na představy seniorů, kteří svou roli většinou vnímají ve spojení pasivním příjmem důchodů (Gruss, 2009, s. 184). Sak říká, ţe občané naší republiky hovoří skoro jako jeden, kdyţ tvrdí, ţe nejsme připravení na své stárnutí (Sak, 2012, s. 151). Nad způsobem jakým budeme jednat, bychom se měli zamyslet kaţdý z nás a zároveň my všichni dohromady a určit si priority intervence, která bude vyvíjená v tomto směru. Téměř kaţdý člověk tvrdí, ţe je mu nejlépe doma a to je signál k tomu, aby se společnost respektovala názory svých členů a vytvářela adekvátní podmínky. Také institucionální zařízení hrají důleţitou roli v péči o občana, ale měla být vyuţívána aţ jako poslední moţnost. Bude zapotřebí mnoha společenských změn, v jejichţ důsledku bude společnost ke starým lidem vstřícnější, a tím jim poskytne víc příleţitostí k dalšímu rozvoji. Změny, by se měly týkat zejména těchto oblastí ţivota: rodinné politiky, informovanosti, dopravní infrastruktury apod. 11

13 1.2 Život ve stáří Pokud je člověk v důchodovém věku stále aktivní a jeho tělesná kondice a zdraví mu dovolují podnikat oblíbené aktivity ve stejné míře, na jakou byl zvyklý, tak se dá hovořit o výhře. Nastane-li však situace, kdy se z nějakého zdravotního důvodu musí člověk omezit v činnostech, které pro něj byly doposud důleţité, tak je to problém a pro někoho i důvod k trvalé rozladěnosti. Jednou z moţností je nevzdat se a najít si záliby jiné, ovšem sami si přiznejme, jak někdy trvá, neţ si najdeme novou zálibu, pokud nás ta předchozí omrzela nebo ji jiţ nemůţeme vykonávat. Další z věcí, která se pojí se stářím je ztráta přátel a známých. Udrţet si své původní sociální kontakty je problém v případě, ţe problémy se zdravím ovlivní také mobilitu člověka. Čevela se zmiňuje o principech OSN (1991), kdy jsou v ţivotě starých lidí prioritní zásady stejné jako u všech lidí v různých věkových kategoriích, kteří se vyrovnávají s různými typy postiţení. Směr a smysluplnost ţivota je také v posledních etapách lidského ţivota úzce propojen s ostatními ţivotními etapami a prioritami jednotlivců (Čevela, 2012, s. 31). Kaţdý člověk stárne. Toto elementární tvrzení je všeobecně známé a uznávané. Ostatně lidé říkávají, ţe stárnutí a stáří, stejně jako smrt, jsou jedinou spravedlivou jistotou, kterou máme. (Haškovcová, 2010, s. 16) O lidech, kteří se dostali ve svém ţivotě do jedné z posledních etap, hovoříme jako o seniorech, lidech v důchodovém věku, starých lidech apod. Najít odpověď na otázku, kdo je senior není lehké, ale musíme vycházet z toho, ţe se v tomto pojmu protínají biologickomedicínské aspekty se sociologickými. Senior je člověk završující ţivotní fázi se specifickým postavením ve společnosti. Do seniorského věku se člověk dostává tím, ţe přechází plynule ze kategorie středního věku, tento stav je pevně daný, na jinou ţivotní etapu jiţ nenavazuje. Česká společnost udává, ţe se člověk stane seniorem zhruba v době do 60. a 70. rokem ţivota, dle dispozic kaţdého jedince. Hrozenská se touto problematikou zabývá ve svých výzkumech, ale odpovědi dotazovaných nejsou jednoznačné (Hrozenská, 2013, s ). Lidé v důchodovém věku jsou ve svých aktivitách, samostatnosti a autonomii limitování zejména zhoršujícím se zdravotním stavem a kondice. Senioři svou situaci akceptují, často se s ní vyrovnávají pomocí výběru vhodných činností, které upravují dle aktuálních moţností (Sýkorová, 2007, s. 213). 12

14 Kaţdý člověk, tedy i senior, uspokojuje své potřeby, které se skládají z tělesných, psychických a společenských částí, jeţ jsou vzájemně svázané a nerozdělitelné (Pichaud, 1998, s. 41). Čevela uvádí, ţe kaţdý člověk má své vlastní potřeby a ty jsou ovlivněny časem a prostředím, ve kterém ţije. Vnímáme-li stárnutí jako děj, ve kterém hraje roli vitalita člověka, změna rolí a vztahů, tak můţeme říci, ţe se v celém dění mění také ţebříček potřeb a pořadí, ve kterém budou uspokojovány. Můţe se také stát, ţe uspokojení některé z potřeb můţe zabránit uspokojit potřebu jinou (Čevela, 2012, s. 34). Hudáková se zmiňuje o výsledcích kvalitativního výzkumu, kdy se u seniorů hospitalizovaných a seniorů umístěných v pobytovém zařízení projevil nepochybný vliv mobility, samostatnosti a nevyrovnanosti na kvalitu jejich ţivota a to u obou kategorií sledovaných (Hudáková, 2012, s. 99). Různé indicie nás vedou k názoru, ţe dnešní společnost vkládá mnohem více nadějí do myšlenky, ţe také ve stáří je moţné ţít aktivně, dle daných moţností (Gruss, 2009, s. 18). Jedinec v důchodovém věku dozrál do zajímavé situace, která je specifická jeho souhrnem schopnostmi a to znamená, ţe na konci cesty jsou nevhodnější chvíle vyuţít všeho, co se člověk naučil k nastavení postojů, hodnot, názorů a moţnosti působit i na své okolí (Sak, 2012, s ). Také v seniorském věku můţeme hovořit o spirituálním světě, kdy se jeho bohatství vnímáme v kontextu ţivotních událostí. Jestliţe tuto skutečnost pochopíme, míříme ke snášenlivosti a respektu (Pichaud, 1998, s. 19). V dnešní tolerantní společnosti, která zdůrazňuje osobitou autonomii a subjektivní svobodu, je podtrhována kvalita ţivota, ale samostatnost ţivota uţ není tolik zvýrazňována (Jankovský, 2003, s ). Není neobvyklé, ţe si mnozí jedinci naší společnosti mnohé z problémů, které se pojí ke stáří ani nepřipouští. Často některé lidi otázky problémů stáři nenapadnou, protoţe se s touto situací neměli moţnost setkat osobně nebo u někoho ve svém blízkém okolí. Domnívám se, ţe tuto problematiku jedné z posledních fází lidského ţivota lidé odkládají aţ do doby, kdy se sami stanou součástí takového problému. Mnohdy hraje velikou roli strach, který brání lidem, aby si mohli připustit, ţe většina z nás zestárne a dostane se do této ţivotní etapy. Člověk v období vysokého stáři se musí také vyrovnat s blíţícím koncem ţivota. Stále častěji se setkává s odchodem jejich známého, kamaráda či člověka z blízkého okolí zasáhne. Člověk 13

15 by řekl, ţe stáří je vlastně konečně zaslouţený odpočinek po letech pracování, ale lidé se zde stýkají s různými problémy stejně, jako kaţdá jiná generace. 1.3 Demografie Celosvětová populace stárne, jedná se o nový fenomén, se kterým se teprve začíná pracovat. Je potřeba vytvořit zázemí pro stárnoucí a staré občany. Úmrtnost v niţším věku klesá a celková věková hranice obyvatelstva narůstá, porodnost se díky mnoha ukazatelům sniţuje. V dnešní době není ve vyspělých zemích přirozené, aby rodiče měli tři a více dětí, coţ má vliv na průměrný věk populace. Mnozí občané různých států si prozatím tento problém neuvědomují, ale velmi brzy nastane doba, kdy dětí bude méně neţ samotných seniorů. Hlavní charakterovou vlastností demografického vývoje u nás a v západní Evropě je stárnutí populace. V následujících letech se tento trend bude udrţovat. Celkový dopad na tuto situaci bude mít zejména nástup vysokého věku a relativně dobrý zdravotní stav u poválečných ročníků. V České republice i ostatních rozvinutých zemích Evropy se demografický vývoj vyznačuje především stárnutím populace. Takhle se to bude vyvíjet i v dalších letech. Bude to z důvodu zestárnutí populačně silných poválečných ročníků a později k tomu přispěje hlavně prodluţující se očekávaná doba doţití. Slovy demografa lze konstatovat, ţe bude česká populace stárnout shora věkové pyramidy (MPSV). V populaci se stále intenzivněji zvedá věková hranice: počet lidí starších 60 let v poměru k celkovému počtu světového obyvatelstva se zvýší z 11% v roce 2006 na 22% do roku V tomto období se poprvé v historii lidstva objeví více lidí seniorského věku neţ dětí (do 14 let). V zemích třetího světa se tento trend rozvíjí rychleji neţ ve zbytku světa: do padesáti let bude více neţ 80% seniorů ţít v rozvojových zemích, zatímco v roce 2005 to bylo 60% (průvodce, 2009, MPSV překlad). Demografický vývoj v naši zemi směřuje svou pozornost k délce ţivota lidí ve středním věku, která se díky sníţení úmrtnosti a porodnosti prodluţuje. Jako stále větší problém se jeví zabezpečení staré populace. V současnosti je důchodců, ve srovnání se zaměstnanými zhruba více neţ jedna čtvrtina do roku 2020 se stane tento poměr skoro vyrovnaný (Krebs, 2010, s. 182). 14

16 Kalvach hovoří o tom, ţe se v nedaleké době setkáme se stárnutím silných poválečných ročníků, se projeví zejména tlakem na různé typy sluţeb v rámci komunity. Celý tento trend nazývá jako demografický apel. (Kalvach, s. 16) Dana Sýkorová ve své knize shrnuje postřehy dalších autorů (Easterlin, Muffels-Ruud, Rychtaříková) a uvádí, ţe demografické stárnutí přitahuje pozornost jak v Česku, tak v jiných zemích zvláště svými předpokládanými ekonomickými důsledky. Nezřídka jsou interpretovány v termínech krize, spojované s enormními náklady na finanční, zdravotní a sociální zajištění zvyšujícího se počtu důchodců (Sýkorová, 2007, s. 43). Čevela se ve své knize vyjadřuje k nástupu nové stárnoucí populace, která bude mnohem výrazněji zastoupená v následujících letech zejména díky rozvoji technologií v různých oborech, jenţ se odráţí v celkové kondici seniorů. Tyto procesy nazývá soudobými ději a ve vztahu k nim se také zabývá riziky, která mohou stárnoucí populaci provázet (Čevela, 2012, s. 16). Demografické stárnutí vyvolává nutnost přijmout řešení, ale tyto se omezují pouze na časové vymezení vstupu do důchodu a jejich finanční zajištění (Sýkorová, 2007, s. 43). Z výše uvedených důvodů je zřejmé, ţe je na místě mnohem intenzivněji podporovat, zachovávat nebo vytvářet nové typy sluţeb, které zabezpečí pomoc stárnoucí populaci ve chvíli, kdy budou méně samostatní ať jiţ z důvodu mobility, či jiných zdravotních problémů a tak jim pomohou zachovat si svou soběstačnost a autonomii. 1.4 Autonomie Dnešní doba směřuje k tomu, aby byl člověk samostatný a měl svůj vlastní názor a dokázal vyjádřit své touhy, sny a přání. Společnost nyní na tyto informace slyší více, neţ tomu bylo třeba před několika desítkami let. Kaţdý člověk má právo na to rozhodovat sám za sebe, ačkoliv je pohybově nesamostatný. Toto umoţňuje kaţdému rozhodovat se podle svého uváţení a také podle toho, co mu vyhovuje a s čím je spokojen ve svém ţivotě. Proto by lidé kolem něj měli respektovat kaţdého jedince jako součást společnosti, ale zároveň samostatnou autonomní jednotku. Na hodnotovém ţebříčku stojí autonomie na horní příčce. Ve stáří však autonomie dostává naprosto odlišnou hodnotu, protoţe se často projevuje jistá ztráta samostatnosti a senior je odkázaný na pomoc druhého člověka. Musíme však konstatovat, ţe autonomie a 15

17 závislost na někom druhém se vzájemně neovlivňují. Termín autonomie v sobě zahrnuje sebeurčení, nezávislost, svobodu a kontrolu rozhodování. (Dvořáčková, 2013, s. 47) Člověk má ve svém ţivotě také různé potřeby, například potřebu informovanosti, potřebu náleţet k nějaké skupině, potřebu lásky apod. Jednou z nejdůleţitějších potřeb je potřeba autonomie, kdy se jedná o autonomii v podobě být svobodný, rozhodovat se sám. Člověk můţe být fyzicky závislý a zároveň psychicky zcela autonomní. Pichaud hovoří o autonomii v kontextu se svobodou a moţnosti sebeurčení. Ve společenských skupinách je přirozené vyvíjet tlak na svobodu člověka, proto je nutné si uvědomit, ţe člověk můţe být pohybově omezený, ale současně duševně naprosto autonomní (Pichaud, 1998, s ). Autonomii člověka ve stáří mohou negativně ovlivňovat změny v sociální oblasti, fyziologické a psychické. Tyto změny jsou v tomto období mnohem intenzivnější (Sýkorová, 2007, s. 12). V dnešní tolerantní společnosti, která zdůrazňuje osobitou autonomii a subjektivní svobodu, je podtrhována kvalita ţivota, ale samostatnost ţivota uţ není tolik zvýrazňována (Jankovský, 2003, s ). Kaţdý jedinec a to bez výjimky je v některé oblasti závislý na jiných lidech, ale moţnost autonomního jednání mu nesmí být upírána ani v oblastech, ve kterých je závislý na druhých (Hrdá, 1997, s. 5). 1.5 Stárnutí a stáří Kdyţ se řekne stárnutí a stáří, tak se domnívám, ţe si mnoho lidí problémy spojené se svým zvyšujícím se věkem nepřipouští a to většinou aţ do doby, kdy zjistí, ţe jim jejich síly nestačí, tak jako tomu bylo dříve. Všechno toto je přirozený jev, ale s pokroky naší vědy a medicíny si můţeme déle uţívat samostatného ţivota, který je naplněn mnoha rozličnými aktivitami. Jedna z věcí, která se týká nepřipouštění si stáří je i celkový vzhled starých osob. Někteří z nás se všemoţně snaţí popírat svůj věk. Myslím, ţe velmi brzy nastane doba, kdy si děti nebudou umět představit tu pravou pohádkovou babičku se svraštělou kůţí a bílými vlasy. Stárnutí přirozeně patří k lidskému ţivotu a všemoţné popírání těchto zákonů je někdy snad i proti přírodě. Kaţdý člověk stárne. Toto elementární tvrzení je všeobecně známé a uznávané. Ostatně lidé říkají, ţe stárnutí a stáří, stejně jako smrt, jsou jedinou spravedlivou jistotou, kterou máme. (Haškovcová, 2010, s. 16) 16

18 Grün se na stárnutí nazývá fenoménem, který se týká tělesné stránky kaţdého z nás. Se stárnutím se můţeme dobře vyrovnat, kdyţ objevíme smysl této etapy (Grün, 2009, s. 11). Mlýnková říká, ţe specifikovat stárnutí je velmi nesnadné. Definice stárnutí, se kterými se autorka setkala, nejsou přesné (Mlýnková, 2011, s. 13). Novosad povaţuje na samozřejmé, ţe se v lidském ţivotě střídají jednotlivé etapy, které jsou naprosto přirozeným jevem a není potřeba je brát jako patologické. Zdravotní problémy provázející stáří nazývá nemocemi stáří, které jdou často ruku v ruce s omezováním samostatnosti a soběstačnosti (Novosad, 2011, s. 129). Čevela se zmiňuje o sociálním stáří, které velmi souvisí se změnami úloh, názorů, limity a charakteristickými situacemi ve starším věku, které jsou odráţeny v jejich sociálním fungování a postavení, jenţ je jiné neţ v mládí. Čevela hovoří o nebezpečí různých mýtů o stáří. Mezi mýty číslo jedna patří domněnka, ţe senioři jsou stejnorodá skupina tzv. šedá vlna. V souvislosti s tím hovoří o diskriminačním nálepkování lidí v pokročilém věku (Čevela, 2012, s. 27). Stáří dnešní doby je tvarováno společností, v níţ jsou ideály mládí a krásy těla vnímány pozitivně i v případě, ţe je uměle vytvořeno a doladěno oblečením apod. Tento styl je podsouván jiţ malým dětem. A v tomto je vnímán senior jako něco neţádoucího či sprostého. Zatáhnout do hry s těmito trendy se nechaly rozmanité generace, ale také senioři. Kaţdý ţivot začíná narozením a kaţdý ţivot končí smrtí (Sak, 2012, s ). Stáří je obecné označení pozdních fází ontogeneze. Jde o poslední vývojovou etapu, která uzavírá, završuje lidský ţivot. Čevela dále popisuje, ţe vliv na stařecký stav mají mimo jiné také vlivy prostředí fyzického i sociálního včetně společenského vymezení sociální role i motivací. (Čevela, 2012, s. 19) Jestliţe se setkáváme s lidmi, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění, tak můţeme konstatovat, ţe jsou ve svém ţivotě odkázání na pomoc ze strany druhé osoby. Fungování blízkého okolí se pro člověka v seniorském věku stává velmi důleţitým aspektem k tomu, aby byl schopen ţít ve svém domácím prostředí co nejdéle. 17

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2013 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem, máme tu podzimní čas sklizně, čas přípravy na zimu. V přírodě všechno dozrává, sklízí se plody, které se vyvíjely uţ od jara.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Společenská objednávka je jasná senioři si přejí zůstat co nejdéle doma,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

2 / 2011. Pečovatelská služba SENIOŘI ÚVODNÍ SLOVO CHARAKTERISTIKA STÁŘÍ. Pečovatelská služba senioři ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA

2 / 2011. Pečovatelská služba SENIOŘI ÚVODNÍ SLOVO CHARAKTERISTIKA STÁŘÍ. Pečovatelská služba senioři ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA 2 / 2011 Pečovatelská služba SENIOŘI ÚVODNÍ SLOVO Lidé v seniorském věku jsou tématem, na které se můţeme dívat z mnoha hledisek. Faktem je, ţe tato skupina naší populace

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Předmět: Řízení lidských zdrojů. Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ

Předmět: Řízení lidských zdrojů. Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: Řízení lidských zdrojů Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ 1 I M P L E M E N T A C E (uskutečnění,

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Nové cesty k sociálnímu začlenění. Na člověka zaměřený přístup. Julie Lunt

Nové cesty k sociálnímu začlenění. Na člověka zaměřený přístup. Julie Lunt Nové cesty k sociálnímu začlenění Na člověka zaměřený přístup Julie Lunt Jaký je cíl dnešního dne Seznámit se s projektem a s uplatňováním přístupů zaměřených na člověka v ČR Seznámit se s vývojem situace

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty

Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty Zdravé stárnutí II aktivizace seniorů v regionech Analýza dostupných dat a stanovení priorit pro podporu zdraví v krajích: Praha, Středočeský, Liberecký, Plzeňský, Karlovarský, Moravskoslezský a Jihomoravký

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Roman Matoušek Problémy dosavadních přístupů na co Koncepce reaguje? Podpora na straně poptávky (dávky) nepropojená s adekvátní nabídkou

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně Michaela Šalplachtová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Z á p i s. RNDr. Petr Ţďánský, CSc., Ing. Pavel Bradík, RNDr. Jiří Stejskal, Bc. Blanka Moravcová

Z á p i s. RNDr. Petr Ţďánský, CSc., Ing. Pavel Bradík, RNDr. Jiří Stejskal, Bc. Blanka Moravcová Z á p i s z 14. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 24. 8. 2010 od 14 hod. Domov Dolní zámek Teplice nad Metují Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny RNDr.

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více