ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola plná pohody

2 1 Identifikační údaje Název ŠVP Údaje o škole Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Umístění školy Charakteristika žáků Podmínky školy Vlastní hodnocení školy Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení autoevaluačních činností Spolupráce s dalšími institucemi Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Celkové dotace - přehled Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova

3 5.9 Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Způsoby hodnocení Kritéria hodnocení

4 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MOTIVAČNÍ NÁZEV: Škola plná pohody 1.2 Údaje o škole NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace ADRESA ŠKOLY: Hrabyně 70, JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Jiřina Klimšová KONTAKT: web: IČ: RED-IZO: KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP: Mgr. Monika Halfarová 1.3 Zřizovatel NÁZEV ZŘIZOVATELE: Obec Hrabyně ADRESA ZŘIZOVATELE: Hrabyně 70 KONTAKTY: Platnost dokumentu PLATNOST OD: VERZE SVP: 2 ČÍSLO JEDNACÍ: 81/13 4

5 ředitel školy Razítko školy Mgr. Jiřina Klimšová 5

6 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 1. Charakteristika školy Jsme malotřídní školou, která má pět ročníků ve čtyřech třídách a dvě oddělení školní družiny. Součástí příspěvkové organizace je také Mateřská škola, která má rovněž dvě oddělení. V budově školy je výdejna stravy, stejně tak v Mateřské škole. Školy stojí v centru obce, součástí budovy ZŠ je Obecní úřad. Vedle školy se nachází školní zahrada s multifunkčním hřištěm, která je využívána pro tělesnou výchovu a mimoškolní aktivity. Do školy dojíždějí žáci ze tří částí obce (Hrabyně, Josefovice, Rehabilitačního centra) a z vedlejší obce Budišovic. Autobusové spojení je plně vyhovující. U budovy MŠ je zahrada v přírodním stylu, která byla vybudována na podzim roku 2014 z Evropských dotací. Na naší škole se vyučuje jazyk anglický, který se učí žáci již od 1. ročníku. V hodinách informatiky, ale také v kroužku informatiky se děti učí nejen práci s počítačem, ale také práci s internetem; vyhledávání, zpracování a prezentaci získaných informací.ta probíhá v naší počítačové učebně, která se nachází v přízemí budovy. V současné době je tato učebna vybavena 17 PC stanicemi. V roce 2006 bylo postaveno nové multifunkční hřiště, které je plně využíváno nejen v hodinách tělesné výchovy, ale také ve školní družině a v různých sportovních soutěžích a aktivitách pořádaných školou. Každoročně jezdíme s dětmi na Ozdravný pobyt, kde děti stráví týden plný her, soutěží a dobrodružství. Tímto se upevňují vztahy mezi dětmi, ale také vztahy mezi učiteli a dětmi. 2.2 Umístění školy Škola je umístěna v centru města nebo obce, v sídlišti. 2.3 Charakteristika žáků Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 5 % žáků cizích státních příslušníků. Žák je integrován mezi své vrstevníky (spolužáky), má uzpůsobenou lavici k celodennímu stání, k potřebě má dvojí učebnice. V hodinách Tv paní učitelka pracuje dle individuálního plánu, v ostatních předmětech žák nepotřebuje pomoc. 6

7 2.4 Podmínky školy Uspořádání školy je málotřídní. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy. Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český. Počet školních budov je 2-5 neprovázaných, ve venkovním areálu se nachází sportovní hřiště, zahrada/park. Bezbarierový přístup není zajištěn. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, hřiště, herna, vyhrazená učebna, knihovna, informační centrum. Žákům jsou k dispozici šatny. Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: ICT, tělocvična. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 17 pracovních stanic, specializované učebny, bezdrátové připojení v celé škole. Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: tělesná výchova, zeměpis, výtvarná výchova. Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty: profesní specialisté: PPP Opava, SVC Opava protidrogová prevence: Policie ČR 2.5 Vlastní hodnocení školy Oblasti autoevaluace 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči 4. Výsleky vzdělávání žáků 5. Vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob ve vzdělávání 6. Řízení školy, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Cíle a kritéria autoevaluace Podmínky ke vzdělání: obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče), obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky, obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků, strategie učení cizímu jazyku, rozvoj kompetencí k učení), obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program, 7

8 podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků, postoje žáků ke škole), podmínky ke vzdělávání ekonomické, podmínky ke vzdělávání materiální, podmínky ke vzdělávání personální, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel. sboru), podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče), úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza, vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační řízení školy, vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické řízení školy, výsledky vzdělávání žáků - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků), výsledky vzdělávání žáků - klíčové kompetence, výsledky vzdělávání žáků - znalosti a dovednosti Nástroje autoevaluace analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků, zpětná vazba absolventů Časové rozvržení autoevaluačních činností Autoevaluační činnosti jsou prováděny nepravidelně. 2.6 Spolupráce s dalšími institucemi Škola spolupracuje s institucemi: místní a regionální instituce: Sbor dobrovolných hasičů Hrabyně. Myslivecké sdružení Hrabyně, Smolkov. obec/město: Zastupitelé obce Hrabyně. školská rada školské poradenské zařízení: PPP Opava SVC Opava 8

9 2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Společné akce žáků a rodičů: akademie, konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, mimoškolní akce (výlety, exkurze), ostatní slavnosti, projektové dny, třídní schůzky, vánoční slavnost. Pravidelné školní akce: akademie, den otevřených dveří, divadlo, ples, sezónní besídky. 2.8 Charakteristika pedagogického sboru Na škole působí okolo 7 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti %. Učitelský sbor se skládá z pěti učitelek plně kvalifikovaných pro výuku 1. stupně ZŠ. Vychovatelky jsou kvalifikovány pro práci s dětmi ve školní družině. Ve škole je školnice a pracovnice pro výdej stravy. Řediteli pomáhá v řízení školy pedagogická rada, Školská rada, MS, porady na pracovišti, plán hospitací a kontrol. Učitelé se průběžně vzdělávají na vzdělávacích akcích s různým zaměřením na výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu, hudební výchovu, pracovní výchovu, jazyky, matematiku, jazyk český, pro žáky se SVP atd. 2.9 Dlouhodobé projekty Dlouhodobý projekt se prolíná celou tělesnou výchovou. Projekt je zaměřen na zlepšení tělesné zdatnosti žáků. 9

10 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Zaměření školy: všeobecné 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učíme žáky vyhledávat informace orientovat se v informačních technologiích Učíme žáky používat informační technologie Učíme žáky třídit získané informace Učíme žáky umět používat získané informace Učíme žáky předávat a sdělovat své poznatky Učíme žáky plánovat si učení Učíme žáky používat vhodné pomůcky Učíme žáky číst s porozuměním Učíme žáky sebehodnotit a srovnávat Učíme žáky spolupracovat a vzájemně si pomáhat v kolektivu Učíme žáky operovat s obecně užívanými znaky a symboly Kompetence k řešení problémů Učíme žáky rozpoznávat problémy ve škole i mimo ni Učíme žáky pomáhat slabším spolužákům Učíme žáky nenechat se odradit nezdarem Učíme žáky promyslet si a naplánovat způsob řešení problému Učíme žáky řešit úlohy z praktického života Učíme žáky být vytrvalým a trpělivým k řešení problému Učíme žáky nebát se problému Učíme žáky ověřit si řešení problému Učíme žáky obhájit své řešení a zodpovídat za ně Učíme žáky sledovat vlastní pokrok Učíme žáky najít příčinu a řešení problému Kompetence komunikativní Učíme žáky naslouchat ostatním, učíme trpělivosti 10

11 Výchovné a vzdělávací strategie při naslouchání druhých Učíme žáky volit vhodné argumenty Učíme žáky udržet si oční kontakt, mít o něj při rozhovoru zájem Učíme žáky srozumitelnosti slovního a písemného projevu Učíme žáky smysluplnosti projevu Učíme žáky rozumět různým typům textu a záznamu Učíme žáky využívat informační prostředky Učíme žáky využívat gest, zvuků, mimiky a jiných komunikačních prostředků Učíme žáky klást otázky, umět na ně odpovídat Učíme žáky ovládat cizí jazyk Učíme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a jinými dospělými Kompetence sociální a personální Učíme žáky podílet se na utváření atmosféry ve skupině Učíme žáky umět se citlivě chovat se ke spolužákům a ke svému okolí Učíme žáky umět poskytnout první pomoc nebo o ni požádat Učíme žáky ocenit zkušenosti druhých Učíme žáky respektovat různé názory poučit se z toho,co si ostatní myslí, říkají a dělají Učíme žáky mít dobrý pocit z vykonané práce Učíme žáky vytvářet si pozitivní představu o sobě samém Učíme žáky ovládat a řídit svoje jednání a chování Učíme žáky přijmout dítě z jiné sociální skupiny a jiné rasy Kompetence občanské Učíme žáky aktivně se zapojovat do činností Učíme žáky respektovat soukromí druhých Učíme žáky respektovat pravidla pro různé skupiny Učíme žáky odmítat útlak a hrubé zacházení Učíme žáky uvědomovat si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí Učíme žáky umět se rozhodovat podle dané situace Učíme žáky respektovat společenské normy Učíme žáky aktivně se zapojovat do kulturního dění a sportovních aktivit Učíme žáky chápat ekologické souvislosti a enviromentální problémy 11

12 Výchovné a vzdělávací strategie Vedeme žáky ke třídění odpadků Kompetence pracovní Učíme žáky znát cíl své práce Učíme žáky znát nářadí a náčiní k této práci Učíme žáky znát pracovní postup Učíme žáky schopnosti práci zvládnout, dokončit a svých výsledků využít Učíme žáky schopnosti vyřešit vzniklé problémy Učíme žáky dovednosti zhodnotit výsledek své práce Učíme žáky zhodnotit práci druhých Učíme žáky bezpečnosti při práci Učíme žáky sebevzdělávat se Učíme žáky využívat získaných znalostí a zkušeností Učíme žáky rozvíjet podnikatelskému myšlení Učíme žáky orientovat se v základních aktivitách 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením -uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka -umožnit využívání všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků -uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky -zabezpečit odbornou výuku předmětů speciálně pedagogické péče -zohlednit druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání -odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné změny, případně úpravy školního prostředí -podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné nabídky -spolupracovat se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školského poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat s odborníky jiných resortů 12

13 Zabezpečení výuky žáků se zdravotním znevýhodněním umožnit využívání všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky zabezpečit odbornou výuku předmětů speciálně pedagogické péče zohlednit druh, stupeň a míru znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné změny, případně úpravy školního prostředí podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné nabídky spolupracovat se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školského poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat s odborníky jiných resortů Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a mnohdy i sociálně znevýhodňujícího prostředí je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. V tomto případě škola využije výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánování výuky tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Důležité podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním: individuální nebo skupinová péče pomoc asistenta pedagoga odpovídající metody a formy práce 13

14 specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětná vazba spolupráce s psychologem, speciálním pedagogem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Specifika mimořádně nadaných žáků: žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky problematický přístup k pravidlům školní práce tendence k vytváření vlastních pravidel sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učiteli, který může být i kontroverzní vlastní pracovní tempo vytváření vlastních postupů řešení úloh, které umožňují kreativitu malá ochota ke spolupráci v kolektivu rychlá orientace v učebních postupech záliba v řešení problémových úloh zvláště ve spojitosti s vysokými schopnostmi oboru; přeceňování svých schopností u žáků s pohybovým nadáním kvalitní koncentrace, dobrá paměť, hledání a nacházení kreativních postupů vhled do vlastního učení zvýšená motivace k rozlišování základního učiva do hloubky, především ve vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte potřeba projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí 14

15 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezové téma/tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Vl, Př Vl, Př Sebepoznání a sebepojetí Vl, Př Vl, Př Seberegulace a sebeorganizace Vl, Př Vl, Př Psychohygiena Vl, Př Vl, Př Kreativita Vl, Př Vl, Př Poznávání lidí Vl, Př Vl, Př Mezilidské vztahy Vl, Př Vl, Př Komunikace Vl, Př Vl, Př Kooperace a kompetice Vl, Př Vl, Př Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vl, Př Vl, Př Hodnoty, postoje, praktická etika Vl, Př Vl, Př VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Vl Vl Občan, občanská společnost a stát Vl Vl Formy participace občanů v politickém životě Vl Vl Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Vl VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Čj Objevujeme Evropu a svět Čj Jsme Evropané Čj 15

16 Průřezové téma/tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Čj, Aj Čj, Aj Aj Aj Aj Lidské vztahy Čj, Aj Čj, Aj Aj Aj Aj Etnický původ Čj, Aj Čj, Aj Aj Aj Aj Multikulturalita Čj, Aj Čj, Aj Aj Aj Aj Princip sociálního smíru a solidarity Čj, Aj Čj, Aj Aj Aj Aj ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prv, Vv Základní podmínky života Prv, Vv Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv, Vv Vztah člověka k prostředí Prv, Vv MEDIÁLNÍ VÝCHOVA kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Čj, Vv Info, Čj, Vv interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj, Vv Info, Čj, Vv stavba mediálních sdělení Čj, Pč, Vv Info, Čj, Pč, Vv vnímání autora mediálních sdělení Čj, Vv Info, Čj, Vv fungování a vliv médií ve společnosti Čj, Vv Info, Čj, Vv tvorba mediálního sdělení Čj, Pč, Vv Info, Čj, Pč, Vv práce v realizačním týmu Čj, Pč, Vv Info, Čj, Pč, Vv Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat: Zkratka Aj Čj Název předmětu Anglický jazyk Český jazyk a literatura 16

17 Zkratka Info Pč Př Prv Vl Vv Název předmětu Informatika Pracovní činnosti Přírodověda Prvouka Vlastivěda Výtvarná výchova 17

18 4 Učební plán 4.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Předmět Český jazyk a literatura 1. stupeň Dotace 2. stupeň Dotace 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 1. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2. stupeň Anglický jazyk Matematika Informační a Informatika 1 1 komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět Pracovní činnosti práce Celkem hodin Poznámky k učebnímu plánu Poznámky k učebnímu plánu 18

19 Základní vzdělávání se realizuje v průběhu povinné devítileté školní docházky. V podmínkách školy je základní vzdělávání realizováno v pěti po sobě jdoucích ročnících 1.stupně základní školy a to malotřídní formou vyučování. Vzdělávací a výchovný proces se odehrává ve 2.obdobích: 1. období ročník 2. období ročník Každé období má své specifické cíle a stanovené očekávané výstupy závazné pro 2.období. Za 1.období ŠVP stanovuje očekávané výstupy na konci 3. ročníku jen orientačně. Stejně tak na konci 5. ročníku jde v podmínkách školy o orientační výstupy, které jsou však základem při přechodu žáků na jiné školy. Hrají významnou roli v autoevaluaci školy. ŠVP Škola plná pohody realizuje požadavky na základní vzdělávání prostřednictvím formulovaných vzdělávacích oblastí a vytváří pro školní praxi vyučovací předměty: Vzdělávací oblast Vyučovací předmět zkratka Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Čj Aj Matematika a její aplikace Matematika Ma Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět V ročníku není samostatným předmětem Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Inf Prv Př Vl 19

20 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět zkratka Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Čj Aj Umění a kultura Člověk a svět zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova ( není samostatným předmětem ) Tělesná výchova Výchova ke zdraví ( není samostatným předmětem ) Hv Vv Tv Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pč V průběhu ročníku je realizována 1 hodina týdně plaveckého výcviku. 20

21 Učební plán pro 1.stupeň ŠVP Škola plná pohody Vzdělávací oblasti Vyučovací ročník Dotace DČD předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace DČD - disponibilní časová dotace 21

22 22

23 5 Učební osnovy 5.1 Český jazyk a literatura Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Vzdělávací oblast Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednosti, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. Jazyk a jazyková komunikace bude vyučována v tématických celcích: - Komunikační a slohová výchova - Jazyková výchova - Literární výchova Obsahové: - pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství - pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství - rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti - vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů - zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace 23

24 Název předmětu Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Český jazyk a literatura - samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama - individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání Hodinová dotace : Český jazyk - 1.ročník 8 hodin - 2.ročník 9 hodin - 3.ročník - 8 hodin - 4.ročník - 8 hodin - 5.ročník - 7 hodin Anglický jazyk - 1. ročník - 1 hodina - 2.ročník - 1 hodina - 3.ročník - 3 hodiny - 4.ročník - 3 hodiny - 5.ročník - 3 hodiny ORGANIZAČNÍ : - výuka probíhá zpravidla ve 45 minutových vyučovacích hodinách - je možné využití výuky ve dvouhodinových blocích - projektové vyučování je možné realizovat během celého dopoledne - vyučování bude probíhat ve třídách, v herně, v PC učebně, na školním hřišti Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Učíme žáky rozpoznávat problémy ve škole i mimo ni Učíme žáky pomáhat slabším spolužákům Učíme žáky nenechat se odradit nezdarem 24

25 Název předmětu Český jazyk a literatura Učíme žáky promyslet si a naplánovat způsob řešení problému Učíme žáky řešit úlohy z praktického života Učíme žáky být vytrvalým a trpělivým k řešení problému Učíme žáky nebát se problému Učíme žáky ověřit si řešení problému Učíme žáky obhájit své řešení a zodpovídat za ně Učíme žáky sledovat vlastní pokrok Učíme žáky najít příčinu a řešení problému Český jazyk a literatura 1. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Učivo ŠVP výstupy poznávání písmen abecedy, jejich správný písemný zápis, zápis číslic 0 - žák se učí psát správné tvary písmen a číslic; správně spojuje písmena a 9 slabiky určování významu slov žák porovnává významy slov tvoření vět jednoduchých žák se učí se poznávat a tvořit větu jednoduchou převypráví příběh, sdělí své pocity z přečteného textu žák vyjadřuje své pocity z přečteného textu dramatizace pohádky nebo povídky žák se učí hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce rozvíjení znělého hlasu, správná artikulace, srozumitelné mluvení žák se učí základy správného tvoření dechu, hlasu,artikulace a správného držení těla pochopení jednoduchého sděleného nebo písemného pokynu žák se učí správně reagovat na písemný nebo mluvený projev nácvik srozumitelného mluvení žák pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost psaní velkých písmen na začátku věty, ve vlastním jméně žák napíše velké písmeno na začátku věty, ve vlastních jménech 25

26 Český jazyk a literatura 1. ročník zvládnutí základních hygienických návyků při psaní práce s literárním textem, dramatizace pohádky procvičování krátkých mluvených projevů žák se učí základním hyg.návykům spojených se psaním žák se učí poslouchat liter.text a rozumět mu žák se seznamuje se základ.komunikačními pravidly žák se učí na základě zážitků tvořit jednoduchý mluvený projev všímání si spojitosti textu s obrázky žák tvoří věty dle obrázků Průřezová témata, přesahy, souvislosti MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ Jazyk a jazyková výchova, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce - Máma a táta - rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost: - poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických skupinách žijících v české a evropské společnosti - rozvíjí se dovednost orientovat se v rozmanité společnosti a využívat kulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy Jazyk a jazyková výchova, Člověk a jeho svět Máma a táta- právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost. Důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích, uplatňování principu slušného chování (základní morální normy), význam mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, umění vžít se do role druhého: - stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity Jazyk a jazyková výchova, Člověk a jeho svět - Máma a táta - Vztahy mezi kulturami, předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace). - pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným skupinám lidí MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference Jazyk a jazyková výchova, Člověk a jeho svět, Umění a kultura Máma a táta - jedinečnost každého člověka a jeho individuálních zvláštnosti, jednota tělesné i duševní stránky člověka, poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik: - učí se přijmout druhé jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazená jiné - napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita Jazyk a jazyková výchova - Máma a táta -jedinečnost každého člověka a jeho individuálních zvláštnosti, jednota tělesné i duševní stránky 26

27 Český jazyk a literatura 1. ročník člověka, poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik, rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost: - učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky různých skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých Český jazyk a literatura 2. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Učivo ŠVP výstupy plynulé čtení souvětí a vět, členění textu a větného přízvuku žák se učí plynule číst s porozuměním procvičování v mluveném a čteném projevu, psaní jednoduchých vět žák správně píše a spojuje slova ve větách, kontroluje písemný projev spojování a oddělování vět, sled vět v řeči mluvené i psané žák se učí poznávat a tvořit větu jednoduchou cvičení psaní správného tvaru písmen a číslic žák procvičuje správné tvary písmen i číslic vyjadřování pocitů ze čteného textu, nácvik čtení s porozuměním žák vyjadřuje své pocity z přečteného textu nácvik krátkého mluveného projevu žák se učí správně reagovat na mluvený nebo písemný projev správná výslovnost dlouhých a krátkých samohlásek, souhlásek na konci slov psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách výslovnost a psaní slov se skup. bě, dě, tě, ně, pě, vě, mě nácvik základních hygienických návyků při psaní práce s literárním textem, všímání si spojitosti textu s obrázky převyprávění příběhu, domýšlení konců jednoduchých příběhů, pohádek žák pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost žák rozlišuje zvukovou a graf.podobu slova, člení slova na hlásky, krátké a dlouhé samohlásky žák se učí správné výslovnosti a psaní slov se skupinou -dě,-tě,-ně,-bě, -pě, -vě, -mě žák dodržuje zákl.hyg.návyky spojených se psaním žák pracuje s liter.textem žák se učí na základě zážitků jednoduchý mluvený projev 27

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více