ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola plná pohody

2 1 Identifikační údaje Název ŠVP Údaje o škole Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Umístění školy Charakteristika žáků Podmínky školy Vlastní hodnocení školy Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení autoevaluačních činností Spolupráce s dalšími institucemi Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Celkové dotace - přehled Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova

3 5.9 Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Způsoby hodnocení Kritéria hodnocení

4 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MOTIVAČNÍ NÁZEV: Škola plná pohody 1.2 Údaje o škole NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace ADRESA ŠKOLY: Hrabyně 70, JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Jiřina Klimšová KONTAKT: web: IČ: RED-IZO: KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP: Mgr. Monika Halfarová 1.3 Zřizovatel NÁZEV ZŘIZOVATELE: Obec Hrabyně ADRESA ZŘIZOVATELE: Hrabyně 70 KONTAKTY: Platnost dokumentu PLATNOST OD: VERZE SVP: 2 ČÍSLO JEDNACÍ: 81/13 4

5 ředitel školy Razítko školy Mgr. Jiřina Klimšová 5

6 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 1. Charakteristika školy Jsme malotřídní školou, která má pět ročníků ve čtyřech třídách a dvě oddělení školní družiny. Součástí příspěvkové organizace je také Mateřská škola, která má rovněž dvě oddělení. V budově školy je výdejna stravy, stejně tak v Mateřské škole. Školy stojí v centru obce, součástí budovy ZŠ je Obecní úřad. Vedle školy se nachází školní zahrada s multifunkčním hřištěm, která je využívána pro tělesnou výchovu a mimoškolní aktivity. Do školy dojíždějí žáci ze tří částí obce (Hrabyně, Josefovice, Rehabilitačního centra) a z vedlejší obce Budišovic. Autobusové spojení je plně vyhovující. U budovy MŠ je zahrada v přírodním stylu, která byla vybudována na podzim roku 2014 z Evropských dotací. Na naší škole se vyučuje jazyk anglický, který se učí žáci již od 1. ročníku. V hodinách informatiky, ale také v kroužku informatiky se děti učí nejen práci s počítačem, ale také práci s internetem; vyhledávání, zpracování a prezentaci získaných informací.ta probíhá v naší počítačové učebně, která se nachází v přízemí budovy. V současné době je tato učebna vybavena 17 PC stanicemi. V roce 2006 bylo postaveno nové multifunkční hřiště, které je plně využíváno nejen v hodinách tělesné výchovy, ale také ve školní družině a v různých sportovních soutěžích a aktivitách pořádaných školou. Každoročně jezdíme s dětmi na Ozdravný pobyt, kde děti stráví týden plný her, soutěží a dobrodružství. Tímto se upevňují vztahy mezi dětmi, ale také vztahy mezi učiteli a dětmi. 2.2 Umístění školy Škola je umístěna v centru města nebo obce, v sídlišti. 2.3 Charakteristika žáků Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 5 % žáků cizích státních příslušníků. Žák je integrován mezi své vrstevníky (spolužáky), má uzpůsobenou lavici k celodennímu stání, k potřebě má dvojí učebnice. V hodinách Tv paní učitelka pracuje dle individuálního plánu, v ostatních předmětech žák nepotřebuje pomoc. 6

7 2.4 Podmínky školy Uspořádání školy je málotřídní. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy. Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český. Počet školních budov je 2-5 neprovázaných, ve venkovním areálu se nachází sportovní hřiště, zahrada/park. Bezbarierový přístup není zajištěn. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, hřiště, herna, vyhrazená učebna, knihovna, informační centrum. Žákům jsou k dispozici šatny. Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: ICT, tělocvična. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 17 pracovních stanic, specializované učebny, bezdrátové připojení v celé škole. Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: tělesná výchova, zeměpis, výtvarná výchova. Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty: profesní specialisté: PPP Opava, SVC Opava protidrogová prevence: Policie ČR 2.5 Vlastní hodnocení školy Oblasti autoevaluace 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči 4. Výsleky vzdělávání žáků 5. Vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob ve vzdělávání 6. Řízení školy, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Cíle a kritéria autoevaluace Podmínky ke vzdělání: obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče), obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky, obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků, strategie učení cizímu jazyku, rozvoj kompetencí k učení), obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program, 7

8 podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků, postoje žáků ke škole), podmínky ke vzdělávání ekonomické, podmínky ke vzdělávání materiální, podmínky ke vzdělávání personální, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel. sboru), podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče), úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza, vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační řízení školy, vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické řízení školy, výsledky vzdělávání žáků - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků), výsledky vzdělávání žáků - klíčové kompetence, výsledky vzdělávání žáků - znalosti a dovednosti Nástroje autoevaluace analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků, zpětná vazba absolventů Časové rozvržení autoevaluačních činností Autoevaluační činnosti jsou prováděny nepravidelně. 2.6 Spolupráce s dalšími institucemi Škola spolupracuje s institucemi: místní a regionální instituce: Sbor dobrovolných hasičů Hrabyně. Myslivecké sdružení Hrabyně, Smolkov. obec/město: Zastupitelé obce Hrabyně. školská rada školské poradenské zařízení: PPP Opava SVC Opava 8

9 2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Společné akce žáků a rodičů: akademie, konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, mimoškolní akce (výlety, exkurze), ostatní slavnosti, projektové dny, třídní schůzky, vánoční slavnost. Pravidelné školní akce: akademie, den otevřených dveří, divadlo, ples, sezónní besídky. 2.8 Charakteristika pedagogického sboru Na škole působí okolo 7 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti %. Učitelský sbor se skládá z pěti učitelek plně kvalifikovaných pro výuku 1. stupně ZŠ. Vychovatelky jsou kvalifikovány pro práci s dětmi ve školní družině. Ve škole je školnice a pracovnice pro výdej stravy. Řediteli pomáhá v řízení školy pedagogická rada, Školská rada, MS, porady na pracovišti, plán hospitací a kontrol. Učitelé se průběžně vzdělávají na vzdělávacích akcích s různým zaměřením na výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu, hudební výchovu, pracovní výchovu, jazyky, matematiku, jazyk český, pro žáky se SVP atd. 2.9 Dlouhodobé projekty Dlouhodobý projekt se prolíná celou tělesnou výchovou. Projekt je zaměřen na zlepšení tělesné zdatnosti žáků. 9

10 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Zaměření školy: všeobecné 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učíme žáky vyhledávat informace orientovat se v informačních technologiích Učíme žáky používat informační technologie Učíme žáky třídit získané informace Učíme žáky umět používat získané informace Učíme žáky předávat a sdělovat své poznatky Učíme žáky plánovat si učení Učíme žáky používat vhodné pomůcky Učíme žáky číst s porozuměním Učíme žáky sebehodnotit a srovnávat Učíme žáky spolupracovat a vzájemně si pomáhat v kolektivu Učíme žáky operovat s obecně užívanými znaky a symboly Kompetence k řešení problémů Učíme žáky rozpoznávat problémy ve škole i mimo ni Učíme žáky pomáhat slabším spolužákům Učíme žáky nenechat se odradit nezdarem Učíme žáky promyslet si a naplánovat způsob řešení problému Učíme žáky řešit úlohy z praktického života Učíme žáky být vytrvalým a trpělivým k řešení problému Učíme žáky nebát se problému Učíme žáky ověřit si řešení problému Učíme žáky obhájit své řešení a zodpovídat za ně Učíme žáky sledovat vlastní pokrok Učíme žáky najít příčinu a řešení problému Kompetence komunikativní Učíme žáky naslouchat ostatním, učíme trpělivosti 10

11 Výchovné a vzdělávací strategie při naslouchání druhých Učíme žáky volit vhodné argumenty Učíme žáky udržet si oční kontakt, mít o něj při rozhovoru zájem Učíme žáky srozumitelnosti slovního a písemného projevu Učíme žáky smysluplnosti projevu Učíme žáky rozumět různým typům textu a záznamu Učíme žáky využívat informační prostředky Učíme žáky využívat gest, zvuků, mimiky a jiných komunikačních prostředků Učíme žáky klást otázky, umět na ně odpovídat Učíme žáky ovládat cizí jazyk Učíme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a jinými dospělými Kompetence sociální a personální Učíme žáky podílet se na utváření atmosféry ve skupině Učíme žáky umět se citlivě chovat se ke spolužákům a ke svému okolí Učíme žáky umět poskytnout první pomoc nebo o ni požádat Učíme žáky ocenit zkušenosti druhých Učíme žáky respektovat různé názory poučit se z toho,co si ostatní myslí, říkají a dělají Učíme žáky mít dobrý pocit z vykonané práce Učíme žáky vytvářet si pozitivní představu o sobě samém Učíme žáky ovládat a řídit svoje jednání a chování Učíme žáky přijmout dítě z jiné sociální skupiny a jiné rasy Kompetence občanské Učíme žáky aktivně se zapojovat do činností Učíme žáky respektovat soukromí druhých Učíme žáky respektovat pravidla pro různé skupiny Učíme žáky odmítat útlak a hrubé zacházení Učíme žáky uvědomovat si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí Učíme žáky umět se rozhodovat podle dané situace Učíme žáky respektovat společenské normy Učíme žáky aktivně se zapojovat do kulturního dění a sportovních aktivit Učíme žáky chápat ekologické souvislosti a enviromentální problémy 11

12 Výchovné a vzdělávací strategie Vedeme žáky ke třídění odpadků Kompetence pracovní Učíme žáky znát cíl své práce Učíme žáky znát nářadí a náčiní k této práci Učíme žáky znát pracovní postup Učíme žáky schopnosti práci zvládnout, dokončit a svých výsledků využít Učíme žáky schopnosti vyřešit vzniklé problémy Učíme žáky dovednosti zhodnotit výsledek své práce Učíme žáky zhodnotit práci druhých Učíme žáky bezpečnosti při práci Učíme žáky sebevzdělávat se Učíme žáky využívat získaných znalostí a zkušeností Učíme žáky rozvíjet podnikatelskému myšlení Učíme žáky orientovat se v základních aktivitách 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením -uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka -umožnit využívání všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků -uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky -zabezpečit odbornou výuku předmětů speciálně pedagogické péče -zohlednit druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání -odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné změny, případně úpravy školního prostředí -podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné nabídky -spolupracovat se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školského poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat s odborníky jiných resortů 12

13 Zabezpečení výuky žáků se zdravotním znevýhodněním umožnit využívání všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky zabezpečit odbornou výuku předmětů speciálně pedagogické péče zohlednit druh, stupeň a míru znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné změny, případně úpravy školního prostředí podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné nabídky spolupracovat se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školského poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat s odborníky jiných resortů Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a mnohdy i sociálně znevýhodňujícího prostředí je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. V tomto případě škola využije výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánování výuky tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Důležité podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním: individuální nebo skupinová péče pomoc asistenta pedagoga odpovídající metody a formy práce 13

14 specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětná vazba spolupráce s psychologem, speciálním pedagogem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Specifika mimořádně nadaných žáků: žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky problematický přístup k pravidlům školní práce tendence k vytváření vlastních pravidel sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učiteli, který může být i kontroverzní vlastní pracovní tempo vytváření vlastních postupů řešení úloh, které umožňují kreativitu malá ochota ke spolupráci v kolektivu rychlá orientace v učebních postupech záliba v řešení problémových úloh zvláště ve spojitosti s vysokými schopnostmi oboru; přeceňování svých schopností u žáků s pohybovým nadáním kvalitní koncentrace, dobrá paměť, hledání a nacházení kreativních postupů vhled do vlastního učení zvýšená motivace k rozlišování základního učiva do hloubky, především ve vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte potřeba projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí 14

15 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezové téma/tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Vl, Př Vl, Př Sebepoznání a sebepojetí Vl, Př Vl, Př Seberegulace a sebeorganizace Vl, Př Vl, Př Psychohygiena Vl, Př Vl, Př Kreativita Vl, Př Vl, Př Poznávání lidí Vl, Př Vl, Př Mezilidské vztahy Vl, Př Vl, Př Komunikace Vl, Př Vl, Př Kooperace a kompetice Vl, Př Vl, Př Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vl, Př Vl, Př Hodnoty, postoje, praktická etika Vl, Př Vl, Př VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Vl Vl Občan, občanská společnost a stát Vl Vl Formy participace občanů v politickém životě Vl Vl Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Vl VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Čj Objevujeme Evropu a svět Čj Jsme Evropané Čj 15

16 Průřezové téma/tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Čj, Aj Čj, Aj Aj Aj Aj Lidské vztahy Čj, Aj Čj, Aj Aj Aj Aj Etnický původ Čj, Aj Čj, Aj Aj Aj Aj Multikulturalita Čj, Aj Čj, Aj Aj Aj Aj Princip sociálního smíru a solidarity Čj, Aj Čj, Aj Aj Aj Aj ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prv, Vv Základní podmínky života Prv, Vv Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv, Vv Vztah člověka k prostředí Prv, Vv MEDIÁLNÍ VÝCHOVA kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Čj, Vv Info, Čj, Vv interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj, Vv Info, Čj, Vv stavba mediálních sdělení Čj, Pč, Vv Info, Čj, Pč, Vv vnímání autora mediálních sdělení Čj, Vv Info, Čj, Vv fungování a vliv médií ve společnosti Čj, Vv Info, Čj, Vv tvorba mediálního sdělení Čj, Pč, Vv Info, Čj, Pč, Vv práce v realizačním týmu Čj, Pč, Vv Info, Čj, Pč, Vv Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat: Zkratka Aj Čj Název předmětu Anglický jazyk Český jazyk a literatura 16

17 Zkratka Info Pč Př Prv Vl Vv Název předmětu Informatika Pracovní činnosti Přírodověda Prvouka Vlastivěda Výtvarná výchova 17

18 4 Učební plán 4.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Předmět Český jazyk a literatura 1. stupeň Dotace 2. stupeň Dotace 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 1. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2. stupeň Anglický jazyk Matematika Informační a Informatika 1 1 komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět Pracovní činnosti práce Celkem hodin Poznámky k učebnímu plánu Poznámky k učebnímu plánu 18

19 Základní vzdělávání se realizuje v průběhu povinné devítileté školní docházky. V podmínkách školy je základní vzdělávání realizováno v pěti po sobě jdoucích ročnících 1.stupně základní školy a to malotřídní formou vyučování. Vzdělávací a výchovný proces se odehrává ve 2.obdobích: 1. období ročník 2. období ročník Každé období má své specifické cíle a stanovené očekávané výstupy závazné pro 2.období. Za 1.období ŠVP stanovuje očekávané výstupy na konci 3. ročníku jen orientačně. Stejně tak na konci 5. ročníku jde v podmínkách školy o orientační výstupy, které jsou však základem při přechodu žáků na jiné školy. Hrají významnou roli v autoevaluaci školy. ŠVP Škola plná pohody realizuje požadavky na základní vzdělávání prostřednictvím formulovaných vzdělávacích oblastí a vytváří pro školní praxi vyučovací předměty: Vzdělávací oblast Vyučovací předmět zkratka Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Čj Aj Matematika a její aplikace Matematika Ma Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět V ročníku není samostatným předmětem Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Inf Prv Př Vl 19

20 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět zkratka Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Čj Aj Umění a kultura Člověk a svět zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova ( není samostatným předmětem ) Tělesná výchova Výchova ke zdraví ( není samostatným předmětem ) Hv Vv Tv Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pč V průběhu ročníku je realizována 1 hodina týdně plaveckého výcviku. 20

21 Učební plán pro 1.stupeň ŠVP Škola plná pohody Vzdělávací oblasti Vyučovací ročník Dotace DČD předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace DČD - disponibilní časová dotace 21

22 22

23 5 Učební osnovy 5.1 Český jazyk a literatura Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Vzdělávací oblast Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednosti, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. Jazyk a jazyková komunikace bude vyučována v tématických celcích: - Komunikační a slohová výchova - Jazyková výchova - Literární výchova Obsahové: - pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství - pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství - rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti - vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů - zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace 23

24 Název předmětu Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Český jazyk a literatura - samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama - individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání Hodinová dotace : Český jazyk - 1.ročník 8 hodin - 2.ročník 9 hodin - 3.ročník - 8 hodin - 4.ročník - 8 hodin - 5.ročník - 7 hodin Anglický jazyk - 1. ročník - 1 hodina - 2.ročník - 1 hodina - 3.ročník - 3 hodiny - 4.ročník - 3 hodiny - 5.ročník - 3 hodiny ORGANIZAČNÍ : - výuka probíhá zpravidla ve 45 minutových vyučovacích hodinách - je možné využití výuky ve dvouhodinových blocích - projektové vyučování je možné realizovat během celého dopoledne - vyučování bude probíhat ve třídách, v herně, v PC učebně, na školním hřišti Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Učíme žáky rozpoznávat problémy ve škole i mimo ni Učíme žáky pomáhat slabším spolužákům Učíme žáky nenechat se odradit nezdarem 24

25 Název předmětu Český jazyk a literatura Učíme žáky promyslet si a naplánovat způsob řešení problému Učíme žáky řešit úlohy z praktického života Učíme žáky být vytrvalým a trpělivým k řešení problému Učíme žáky nebát se problému Učíme žáky ověřit si řešení problému Učíme žáky obhájit své řešení a zodpovídat za ně Učíme žáky sledovat vlastní pokrok Učíme žáky najít příčinu a řešení problému Český jazyk a literatura 1. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Učivo ŠVP výstupy poznávání písmen abecedy, jejich správný písemný zápis, zápis číslic 0 - žák se učí psát správné tvary písmen a číslic; správně spojuje písmena a 9 slabiky určování významu slov žák porovnává významy slov tvoření vět jednoduchých žák se učí se poznávat a tvořit větu jednoduchou převypráví příběh, sdělí své pocity z přečteného textu žák vyjadřuje své pocity z přečteného textu dramatizace pohádky nebo povídky žák se učí hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce rozvíjení znělého hlasu, správná artikulace, srozumitelné mluvení žák se učí základy správného tvoření dechu, hlasu,artikulace a správného držení těla pochopení jednoduchého sděleného nebo písemného pokynu žák se učí správně reagovat na písemný nebo mluvený projev nácvik srozumitelného mluvení žák pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost psaní velkých písmen na začátku věty, ve vlastním jméně žák napíše velké písmeno na začátku věty, ve vlastních jménech 25

26 Český jazyk a literatura 1. ročník zvládnutí základních hygienických návyků při psaní práce s literárním textem, dramatizace pohádky procvičování krátkých mluvených projevů žák se učí základním hyg.návykům spojených se psaním žák se učí poslouchat liter.text a rozumět mu žák se seznamuje se základ.komunikačními pravidly žák se učí na základě zážitků tvořit jednoduchý mluvený projev všímání si spojitosti textu s obrázky žák tvoří věty dle obrázků Průřezová témata, přesahy, souvislosti MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ Jazyk a jazyková výchova, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce - Máma a táta - rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost: - poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických skupinách žijících v české a evropské společnosti - rozvíjí se dovednost orientovat se v rozmanité společnosti a využívat kulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy Jazyk a jazyková výchova, Člověk a jeho svět Máma a táta- právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost. Důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích, uplatňování principu slušného chování (základní morální normy), význam mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, umění vžít se do role druhého: - stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity Jazyk a jazyková výchova, Člověk a jeho svět - Máma a táta - Vztahy mezi kulturami, předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace). - pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným skupinám lidí MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference Jazyk a jazyková výchova, Člověk a jeho svět, Umění a kultura Máma a táta - jedinečnost každého člověka a jeho individuálních zvláštnosti, jednota tělesné i duševní stránky člověka, poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik: - učí se přijmout druhé jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazená jiné - napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita Jazyk a jazyková výchova - Máma a táta -jedinečnost každého člověka a jeho individuálních zvláštnosti, jednota tělesné i duševní stránky 26

27 Český jazyk a literatura 1. ročník člověka, poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik, rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost: - učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky různých skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých Český jazyk a literatura 2. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Učivo ŠVP výstupy plynulé čtení souvětí a vět, členění textu a větného přízvuku žák se učí plynule číst s porozuměním procvičování v mluveném a čteném projevu, psaní jednoduchých vět žák správně píše a spojuje slova ve větách, kontroluje písemný projev spojování a oddělování vět, sled vět v řeči mluvené i psané žák se učí poznávat a tvořit větu jednoduchou cvičení psaní správného tvaru písmen a číslic žák procvičuje správné tvary písmen i číslic vyjadřování pocitů ze čteného textu, nácvik čtení s porozuměním žák vyjadřuje své pocity z přečteného textu nácvik krátkého mluveného projevu žák se učí správně reagovat na mluvený nebo písemný projev správná výslovnost dlouhých a krátkých samohlásek, souhlásek na konci slov psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách výslovnost a psaní slov se skup. bě, dě, tě, ně, pě, vě, mě nácvik základních hygienických návyků při psaní práce s literárním textem, všímání si spojitosti textu s obrázky převyprávění příběhu, domýšlení konců jednoduchých příběhů, pohádek žák pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost žák rozlišuje zvukovou a graf.podobu slova, člení slova na hlásky, krátké a dlouhé samohlásky žák se učí správné výslovnosti a psaní slov se skupinou -dě,-tě,-ně,-bě, -pě, -vě, -mě žák dodržuje zákl.hyg.návyky spojených se psaním žák pracuje s liter.textem žák se učí na základě zážitků jednoduchý mluvený projev 27

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola plná pohody 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více