Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem"

Transkript

1 Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která nejsou očima vidět, se u nás dějí i události, které očima vidět jsou. K nim patří celková rekonstrukce farní budovy, probíhající už od února. Tato událost nás vybízí, abychom se zamysleli nad tím, co objekt fary v životě farnosti znamená. Dosud totiž převládá názor, že farní budova je bydliště kněze a sídlo farního úřadu. Tento názor už není smysluplný. Rekonstrukce přináší i správný pohled na to, k čemu by fara měla sloužit. Budova je rozdělena do dvou hlavních celků. Prvním celkem jsou byty kněží v 1. patře, spolu s hostinskými prostorami. Je důležité zmínit, že provoz této části není financován z farních sbírek, ale ze služebního nájmu kněží. Tento prostor je i osobním zázemím kněze a jeho života. Druhý celek není jenom úřad, ale především farní dům domov všech farníků. Do tohoto celku tedy patří nejen kancelář, ale i společné prostory jako centrum života farnosti. Jak víte a znáte, jejich významnou část tvoří farní knihovna sv. Anny. Proto proběhlo zmodernizování jejího prostoru internetová přípojka, doplňky vybavení. Nabízí se tak rozšíření obzorů čtenářů i v rámci moderní komunikace. Velké změny zaznamenaly další prostory sál, kuchyně, sociální zařízení. Byl vytvořen bezbariérový přístup s rampou i se sociálním zařízením. Prostor sálu byl upraven pro společná setkání farnosti a to nejen pro nedělní kafe, ale i pro jiná setkávání a programy. Jmenujme připravovanou duchovní obnovu s Koinonií sv. Jana Křtitele z Plzně-Litic, biblické hodiny, katecheze, přednášky, mimoškolní aktivity dětí včetně náboženství. K nim přistoupí i setkání rodinná, oslavy narozenin, křty, svatební pohoštění, oslavy prvního přijímání, biřmování aj. K těmto účelům byla modernizována farní kuchyně. Rekonstrukce bude končit úpravou zahrady a dvora. Chystá se nějaké slavnostní ukončení stavebních prací a celé renovace fary? V neděli 8. července se bude konat slavnostní vysvěcení opravené farní

2 budovy. Bude zahájeno v 8.30 slavnostní mší svatou, slouženou Otcem biskupem Františkem Radkovským. Po ní bude farní budova vysvěcena, přičemž bude možnost prohlídky obnovených prostor s pohoštěním. Jaké další hosty očekáváme? Je zapotřebí připravit občerstvení, uklidit a vyzdobit kostel i faru, a mnoho času už nezbývá, že? Slavnosti se zúčastní starosta města Pavel Čekan. Ze spřátelené farnosti sv. Alexandra z Rastattu přijede farář P.Ralf Dickerhof se členem farní rady Heinzem Marsetzem. Také přijedou zástupci spolku ostrovských rodáků Heimatverband Schlackenwerth v čele s panem H. Hippmannem, paní a panem Foh a také přijedou další přátelé ostrovské farnosti. Odpoledne od 15 hodin se lze zúčastnit opékání na farní zahradě a s tím spojeného programu. Příprava tohoto slavnostního dne je náročná. Mým přáním by bylo, aby se farníci v co největším počtu přihlásili a byli ochotni se podílet na úklidu i dalších pracích. Ovšem nezapomeňme, že farní dům takto zvelebený bude i v dalších dnech a týdnech potřebovat údržbu. Jistě se, doufám, přihlásí dostatečné množství členů farnosti. Jaké další významné události se v průběhu prázdnin ve farnosti uskuteční? Bude více slavností například slavnost sv. Cyrila a Metoděje, sv. Jakuba (ve farním kostele), výročí svěcení Einsiedelnské kaple v Rastattu (15.7.). Předtím v sobotu14.7. v 9.30 hodin začne pěší pouť z Ostrova do Hroznětína, kde se bude konat v 11 hod. ke cti bl. Hroznaty a u jeho ostatků slavná mše svatá. mděkujeme za rozhovor. SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ ČERVENEC neděle 13. neděle v mezidobí čtení cyklu B, evang. Mk 5,21-43 žaltář 1. týdne Ježíš se zeptal svých učedníků: Za koho lidé pokládají Syna člověka? úterý svátek sv. Tomáše, apoštola evang. J 20, středa památka sv. Prokopa, opata - evang.mt 8, čtvrtek - Slavnost sv. CYRILA, mnicha a METODĚJE, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy doporučený svátek Státní svátek evang. L 10, pátek První pátek v měsíci neděle 14. neděle v mezidobí čtení cyklu B, evang. Mk 6,1-6 žaltář 2. týdne A nemohl tam udělat žádný zázrak pro jejich nevěru. 2

3 středa svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy evang. Mt 19, sobota svátek bl. Hroznaty, mučedníka, hlavního patrona plzeňské diecéze - z Ostrova pěší pouť do Hroznětína k ostatkům bl. Hroznaty mše sv. 11 h. v Hroznětíně neděle 15. neděle v mezidobí čtení cyklu B, evang. Mk 6,7-13 žaltář 3. týdne Ježíš si zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy pondělí Panny Marie Karmelské nezávazná památka žaltář 3. týdne neděle 16. neděle v mezidobí čtení cyklu B, evang. Mk 6,30-34 žaltář 4. týdne Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte pondělí svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy evang. J 15, středa svátek sv. Jakuba, apoštola evang. Mt 20, čtvrtek památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie evang Mt 13, neděle 17. neděle v mezidobí čtení cyklu B, evang. J 6,1-15 žaltář 1. týdne Kde nakoupíme chleba, aby se lidé najedli? úterý památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze evang. Mt 13,36-43 SRPEN středa památka sv. Alfonsa Marie z Liguory, biskupa a učitele církve pátek 1. pátek v měsíci evang. Mt 13, sobota památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze - evang. Mt 9,35-10, neděle 18. neděle v mezidobí čtení cyklu B, evang. J 6,24-35 žaltář 2. týdne Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu pondělí svátek Proměnění Páně - čtení B, evang. Mk 9, středa památka sv. Dominika, kněze evang. Mt 15, čtvrtek svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy - evang. Lk 9, pátek svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka evang. J 12, sobota památka sv. Kláry, panny evang. Mt 17, neděle 19. neděle v mezidobí čtení B, evang. J 6,41-51 žaltář 3. týdne Já jsem chléb života úterý památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka středa Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE doporučený svátek 3

4 Evang. Lk 1, Poutní slavnost v Jáchymově neděle 20. neděle v mezidobí čtení B, evang. J 6,51-59 žaltář 4. týdne Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život pondělí památka sv. Bernarda, opata a učitele církve evang. Mt 19, úterý památka sv. Pia X., papeže evang. Mt 19, středa památka Panny Marie Královny evang. Mt 20,1-16a pátek svátek sv. Bartoloměje, apoštola evang. J 1, neděle 21. neděle v mezidobí čtení B, evang. J 6,60-69 žaltář 1. týdne Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží! pondělí památka sv. Moniky - evang. L 7, úterý památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve evang. Mt 23, středa památka Umučení sv. Jana Křtitele evang. Mk 6, září 22. neděle v mezidobí čtení B, evang. Mk 7,1-8,14-15,21-23 žaltář 2. týdne Člověka nemůže poskvrnit to, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. OKÉNKO SVĚTCŮ Jděte i vy na mou vinici - toto volání našeho Pána zaznívá dějinami až do našich dnů. Připomíná je nám všem Jan Pavel II. ve svém apoštolském listu O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě, který si ve Zpravodaji po částech a velmi stručně probíráme. Jeho český překlad obsahuje 120 stran a málokdo by jej pozorně četl, avšak výtažek hlavních myšlenek si můžeme přečíst snadněji. V tomto čísle se dostáváme k závěrečné páté kapitole. Nejprve však dokončíme kapitolu čtvrtou. Dostali jsme se ve výčtu jednotlivých povolání k nemocným a trpícím. I oni jsou voláni jako dělníci na Boží vinici, neboť břemeno nemoci, které oslabuje tělo a bere vnitřní klid, jim nebrání pracovat na růstu Božího království. Naopak, mohou se účastnit této činnosti 4 ještě cennějším způsobem. Ovšem musíme také vidět, že trpící člověk je cestou církve, protože je cestou Krista, dobrého Samaritána. Ten se nevyhnul, nýbrž byl pohnut soucitem ošetřil jeho rány a staral se o něj (Lk 10,32-34). Křesťanské společenství v průběhu staletí opakuje toto podobenství. Lékaři, zdravotní sestry i bratři sanitáři a dobrovolní pracovníci jsou povoláni k tomu, aby v lásce k nemocným a trpícím byli živým obrazem Krista a jeho církve. Je zapotřebí, aby toto dědictví Krista, lékaře těla i duše, bylo obohacováno rozmachem pastorační péče o nemocné a trpící. Ta musí přinášet pozornost, přítomnost, naslouchání, dialog, konkrétní pomoc nemocnému člověku, u něhož je vystavena zkoušce nejen důvěra v život, ale i víra v Boha.

5 Nejvýznamnější je pak slavení svátostí s nemocnými. Utrpení má pro člověka i společnost také pozitivní smysl, protože se stává účastí na utrpení Kristově i na jeho radosti ze zmrtvýchvstání. Stává se tak silou, která posvěcuje a buduje církev. K růstu civilizace lásky je proto zapotřebí, aby se spolu s Marií, matkou Kristovou, která stála pod křížem, shromáždili na Kalvárii nejen všichni trpící, ale i všichni lidé dobré vůle. Abychom se stavěli ke všem křížům dnešního člověka. Prosme všechny svaté, kteří měli zvláštní účast na Kristově utrpení, aby pomáhali. A prosíme vás všechny, kteří trpíte, abyste pomáhali. Abyste se stali zdrojem síly pro církev a lidstvo prosí naléhavě Jan Pavel II. a pokračuje: Kéž ve strašném boji mezi silami dobra a zla, který zuří v dnešním světě, zvítězí vaše utrpení spojené s Kristovým křížem. - Dále znovu připomíná, že dělníky na vinici Páně jsou všichni členové Božího lidu, bez ohledu na životní stav. V církvi jakožto společenství jsou životní stavy spolu spojeny a mají jediný hluboký smysl: představovat způsob, jímž se žije povolání ke svatosti v dokonalosti lásky. Tyto způsoby jsou sice rozdílné, ale doplňují se. Závěr kapitoly je věnován různým povoláním laiků, neboť uvnitř laického stavu nacházíme rozličná i zcela nová povolání, to znamená různé duchovní a apoštolské cesty. Ať tedy věřící neustále rozvíjejí vlastnosti a vlohy, které dostali a které odpovídají jejich životním 5 podmínkám, a ať používají vlastních darů, přijatých od Ducha svatého. Žádná hřivna, ani ta nejmenší, nesmí zůstat skrytá a bez užitku. Pátá, závěrečná kapitola, která pojednává o výchově a vzdělávání laiků, má název: Abyste nesli hojnější ovoce. Znovu navazuje na evangelijní obraz vinného kmene a ratolestí a rozeznává v něm další aspekt poslání laiků: výzvu k růstu, neustálému zrání a přinášení stále hojnějších plodů. Člověk je ve své svobodě zasažen Božím vyzváním, aby rostl, zrál a přinášel ovoce. Nemůže neodpovědět. Vždyť Ježíš říká: Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. (Jan 15,6). Životní síla ratolestí je dána jejich pevným spojením s vinným kmenem, tedy s Ježíšem Kristem: Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic (Jan 15,5). Vždyť Ježíš mluví o Otcově díle: Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Z tohoto dialogu mezi Bohem, který volá, a člověkem, který je osloven, vyplývá nutnost neustálé výchovy a vzdělávání věřících. Mají být proto zařazeny mezi priority diecéze. Bůh mě volá a posílá jako dělníka na svou vinici. Je tedy důležité objevit a žít vlastní povolání a poslání. Bůh každého z nás volá jeho vlastním jménem jako dobrý pastýř volá své ovce jménem (Jan 10,3). Avšak Boží plán se odhaluje

6 každému z nás v průběhu života, postupně, jakoby den po dni. Vyžaduje to od nás ochotné naslouchání Božímu slovu a slovu církve, modlitbu, podřizování se moudrému duchovnímu vedení, na víře založený výklad obdržených darů a dějinných situací, v nichž člověk žije. Je třeba pak splnit to, co od nás Bůh chce. Připomínají nám to slova Ježíšovy matky k služebníkům Páně: Udělejte, cokoli vám nařídí (Jan 2,5). K tomu je jistě nutná pomoc Boží milosti, ale s ní musíme ochotně spolupracovat. Jan Pavel II. pak vyzdvihuje úsilí o jednotu života, aby v něm nebyl rozpor mezi vírou a denním žitím neboť tento rozpor patří mezi nejzávažnější omyly naší doby. Závěr listu věnuje velký papež aspektům výchovy a vzdělání. Je důležitá celostní formace člověka, ve které však duchovní formace musí zaujímat přední místo. Nutná je stálá systematická katecheze, a to nejen pro růst osobní víry, ale i proto, aby věřící mohli dát světu s jeho těžkými a komplexními problémy odpověď na otázku po naději, kterou mají. Proto se dnes také stále naléhavějším ukazuje teologické vzdělání laiků. V celostní formaci věřících a pro jejich apoštolský úkol je též nezbytný osobní růst v lidských a profesionálních kvalitách. K nim patří růst ve ctnostech, jako je čestnost, spravedlnost, upřímnost, slušnost a statečnost, které jsou nutné pro život ve společnosti. - V tomto formačním procesu je Bůh první a velký vychovatel svého 6 lidu. Boží výchovné dílo se zjevuje a naplňuje v Ježíši a dynamickou přítomností Ducha proniká do nitra lidského srdce. Matka církev je povolána, aby se sama nebo svými projevy účastnila na tomto božském díle. Jan Pavel II. pak mluví o úkolech univerzální i partikulární církve, kde se zvláště zastavuje u farnosti, která má základní odpovědnost za výchovu a vzdělávání svých členů. Podtrhuje také vzájemnou pomoc všech věřících. Pak se Jan Pavel II. zastavuje u jednotlivých míst výchovy. Mezi ně především patří křesťanská rodina jakožto domácí církev. Pak následují katolické školy a univerzity a střediska duchovní obnovy. Zde církev svěřuje vyučujícím vědcům úkol, aby všem ukázali úzký vztah mezi vírou a vědou, mezi evangeliem a lidskou kulturou. Na závěr několika oddílů o výchově Jan Pavel II. připomíná, že účinná výchova může být jen tehdy, když každý sám převezme odpovědnost za vlastní výchovu a bude ji rozvíjet. A čím více se dává k dispozici Božímu působení, tím větší budou pokroky: jen ratolesti, které se nebojí vinařova prořezávání, ponesou více plodů pro sebe i pro druhé. - Na prahu třetího tisíciletí musí celá církev, pastýři i věřící, silněji pocítit svou odpovědnost za uposlechnutí Kristova příkazu: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření (Mk 16,15). Církvi je svěřena náročná a krásná úloha nová evangelizace, kterou dnešní svět naléhavě potřebuje. Celé dílo pak velký

7 papež svěřuje matce Kristově, Marii. Prosí ji, aby nám všem darovala duševní sílu a důvěru v Boha, abychom dokázali překonat všechny překážky, které se staví proti splnění našeho povolání. Apoštolský list končí modlitbou k Panně Marii: Panno a Matko, veď a podporuj nás, abychom žili jako pravé děti církve tvého syna a přispívali tak podle Božího přání k Svátek sv. Benedikta se poněkud vytrácí z našeho povědomí. Je v zákrytu slavnosti věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ale přesto bychom měli vzpomenout 11. července na patrona Evropy, opata Benedikta, jehož jméno přijal i současný papež. Benedikt se narodil kolem roku 480 v Nursii, v pahorkaté střední Itálii, v kraji zvaném Umbrie. Po studiích v Římě odešel do kopců, žil jako poustevník v jeskyni poblíž Subiaka a založil v okolí Svatý Benedikt budování civilizace pravdy a lásky. Amen. K přemýšlení: Co dělám pro své další vzdělání ve víře? pro svůj duchovní růst? Křesťanská rodina je domácí církev, jakým způsobem ji prožíváme? (han) dvanáct malých klášterů. Po třech letech, v roce 529, přesídlil se skupinou mnichů na Monte Cassino, založil tam klášter a sepsal řeholní pravidla. Jeho řehole se stala základem západního mnišství a Monte Cassino nadlouho středem vzdělanosti, náboženského a kulturního života. Benedikt zemřel v klášteře Monte Cassino. Den současného svátku slavili benediktini od 8. století jako den přenesení jeho ostatků. Dne 24. října 1964 prohlásil papež Pavel VI. svatého Benedikta za patrona Evropy. Ze skromných pravidel, jak nazval své regule Benedikt, čili Regule Benedikti, jak je nazýváme nyní, je nejznámější větou ora et labora modli se a pracuj. Do Čech přivedl benediktiny druhý pražský biskup Vojtěch a usadil je v Břevnově u Prahy. Nezapomeňme ani na Benediktovu sestru sv. Scholastiku, která založila ženskou větev řádu. (han) 7

8 Dětské okénko VZKAZ NA PRÁZDNINY Určitě se těšíte na prázdniny. Každý plánuje, co všechno ve volném čase uvidí a prožije. Uprostřed prázdninových cest však (dokončení v tajence řetězovky). Tam kde končí první slovo, začíná slov o druhé. Tajenku přečteš ve směru šipky ve vytečkovaných poličkách. 1-2 zachránil se v arše 2 3 bratr Jákoba 3 4 tepelně zpracovat v peci 4 5 nevěřící apoštol 5 6 počet nádob v Káně Galil. 6 7 sedadlo pro krále 7 8 město, kam měl jít Jonáš 8 9 manželka Adama 9 10 jiným slovem učedník autor Skutků apoštolů pruh tkaniny, kterou má kněz kolem krku při liturgii světadíl drahý kámen Stvořitel ráj tajný Ježíšův učedník telefon do ruky bratr Abrahama tržiště muzika TÁJENKA: 8

9 KRÁTKÉ ZASTAVENÍ NAD STARÝM ZÁKONEM - JOB Job je hlavní postavou stejnojmenné starozákonní knihy. Tato kniha se zamýšlí nad otázkou, proč na světě existuje utrpení a proč trpí lidé, kteří se ničím neprovinili jako například Job. Ukazuje se, že utrpení není lidským rozumem vysvětlitelné, avšak že Bůh ani v utrpení (dokončení věty v tajence). Pojmenujte správně věc uvnitř kruhu a název napište do políček po obvodu obrázku. Začněte v poličku za šipkou. Tajenka kruhovky je ukryta ve vytečkovaných políčkách a čte se po řádcích. TAJENKA: Bůh ani v utrpení 9

10 PODĚKOVÁNÍ Od 1. srpna je P. Wojciech Pelowski přeložen na další působiště. Bude administrátorem farnosti Staňkov na jihozápad od Plzně. Patere Vojtěchu, farníci v Ostrově, v Jáchymově kde jste rektorem kostela sv. Jáchyma a Anny, farníci z dalších obcí, kam jste zajížděl, Vám děkují za tři roky obětavé služby. Zvláště všichni nemocní děkují za Vaše návštěvy v nemocnici i v domovech a za Vaše povzbuzující slova. Děti děkují za Vaše vedení. A všichni také děkujeme za relikviář s ostatky blahoslaveného Jana Pavla II., které jste pro farní kostel v Ostrově získal od krakovského arcibiskupa Stanislava kardinála Dziwisze, papežova dlouholetého tajemníka. P. Wojciech už nyní zve do Staňkova, kde je prý fara vedle kostela a Dětského domova, odkud chodí ministrovat Albín a Šarlota, které známe z Ostrova. 10 Ze života farnosti Fara v novém kabátě Zpráva z Indie Adoptivní syn ostrovské farnosti Nithin (adopce na dálku) dokončil základní školu s velmi dobrým prospěchem, takže byl bez přijímacích zkoušek přijat na lyceum. Rád by se jednou stal lékařem. Bez naší pomoci by školu nemohl navštěvovat. Farní knihovna sv. Anny v Ostrově na faře bude od 8. července opět půjčovat. Můžete si zde i zakoupit nebo objednat nové knihy křesťanských nakladatelství. Během prázdnin bude knihovna otevřena pravidelně v neděli po bohoslužbě ( ). Modleme se o prázdninách za sebe navzájem. Jako se modlila holčička ze 2. třídy: Pane Bože, prosím tě za svého bratra, aby se už brzo vrátil z puberty. A nezapomeňme, že podle dětí se Bible dělí na mladou a starou ; čtěme obě. Lešení na průčelí fary svědčí o tom, že přestavba fary spěje do finiše. Uvnitř je v podstatě vše hotovo, zbývá generální úklid a postupně doladit ještě některé drobnosti. Kdybychom chtěli použít moderní terminologie, tak můžeme říct, že přestavbou vznikla multifunkční fara, která vyhoví jak současným, tak i budoucím potřebám. V prvním patře vznikly dva samostatné malometrážní byty s kuchyňkami, jedna velká společná kuchyně, místnost pro návštěvy farnosti, společenská místnost, a nové sociální zařízení. Přízemí získá bezbariérový vstup. Je zde velká společenská místnost s padesáti místy na sezení. Bude zde možno uspořádat jak přednášky, besedy, kulturní vystoupení ale

11 především může sloužit i farníkům pro uspořádání nejrůznějších setkání a oslav. Místnost je možno rozdělit posuvnými dveřmi na dva prostory. K místnostem přiléhá kancelář farnosti. Došlo i k modernizaci velké přízemní kuchyně. Drobné opravy a úpravy nevyhnuly ani knihovně. V celé budově jsou nové podlahy, byl nainstalován bezdrátový internet. Z vnějšku každého určitě potěší nová fasáda a opravená střecha a okapy. Poděkování za odvedené dílo si zaslouží nejen parta řemeslníků pod vedením pana Bárty, ale všichni farníci, kteří se podíleli na několikerém stěhování nábytku a zařízení z patra do patra, na půdu a zase zpět, úklidech, a ostatních činnostech spojených s půlroční přestavbou. O výsledku práce se bude moci přesvědčit již brzo. Dokončení je směřováno k (rieg) Rozpis úklidu a výzdoby Červenec a Srpen : Prvá; : Michalová; : Srncová; : Běhounková 3. 8.: Prvá; : Michalová; : Srncová; : Běhounková : Prvá Skupiny pro úklid: 1. Běhounková Marie; Breindlová Jitka 2. Prvá Elena; Kamarádová Věra 3. Michalová Anna; Velemanová Jarka 4. Srncová Marie, Terezka Jéchová Na rozložení skupin je patrná potřeba doplnit je. Zvláště prosíme o pomoc mladší. Zvláště bychom prosili o posílení čtvrté skupiny. Úklid probíhá každý pátek, ve skupině je možné domluvit i jiný termín. Hodinu si dohodnou členové skupin mezi sebou. Výzdoba kostela: Božena Matláková a Mariana Nežatická Rozpis lektorů Červenec a Srpen 2012 Červenec Čtení 2. čtení 1. 7.: 13. neděle v mezidobí Faltová Hynk 5. 7.: Sv. Cyrila a Metoděje upřesní se 8. 7.: 14. neděle v mezidobí Radová Kamarád ml : 15. neděle v mezidobí Kamarád st. Poledníček : 16. neděle v mezidobí Hanzlová Faltová 11

12 29. 7.: 17. neděle v mezidobí Kamarád ml. Hynk Srpen : 18. neděle v mezidobí Poledníček Radová : 19. neděle v mezidobí Faltová Kamarád st : Nanebevzetí Panny Marie upřesní se : 20. neděle v mezidobí Kamarád ml. Hynk : 21. neděle v mezidobí Hanzlová Poledníček Za rozdělení služby je odpovědný Pavel Breindl. Pokud nemůžete v stanovený den číst, prosím zajistěte si náhradu, nebo kontaktujte P. Breindla na telefonu Diecéze čte bibli Ž 1,1-3 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Ž 4,9 Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. 12 Co vás oslovilo v měsíci červnu Ž 10,14 Ty však vidíš trápení a hoře. Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou. Bezbranný se spoléhá na tebe, sirotkovi poskytuješ pomoc. Ž 13.6 Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal. Ž 16,11 Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Ž 20,5 Kéž ti dá, po čem srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr! Ž 23,1 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Ž 23,4 I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Ž 25,12

13 Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. Ž 27,14 Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina! Ž 33,11 Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. Malé ohlédnutí Čtrnáctý únor. Pokud máme čas a chuť sledovat média, pak nám určitě neuniklo, že minimálně od začátku února se začíná roztáčet další reklamní atak na naše peněženky, protože se blíží svátek zamilovaných, jejichž patronem je podle tradice mučedník III. století sv. Valentin. Křesťanský svět však tento den spojuje také s oslavou svátku svatých Cyrila a Metoděje, který byl v našich zemích přenesen na 5. červenec. V ten den odešel za svým Pánem mnich Cyril, známý také pod jménem Konstantin. Zemřel v Římě, ačkoli pocházel ze slovanského prostředí a velkou část svého života věnoval apoštolské práci mezi Slovany. Jeho ostatky přicházejí uctít stovky poutníků do baziliky sv. Klementa v Římě. A na svátek obou slovanských věrozvěstů se v tomto chrámě slouží slavná liturgie, kterou každý rok připravuje jedna ze slovanských papežských kolejí. Pro alumny Nepomucena byl letošní svátek příležitostí spolu s některými našimi biskupy duchovně prožít zahájení tříleté přípravy na jubileum příchodu svatých věrozvěstů na Velkou Moravu, od kterého v roce 2013 uplyne již 1150 let. Krátce po půl sedmé prochází bazilikou průvod několika desítek kněží a biskupů latinského i východního obřadu. Horká chvilka pro ministranty skončila úspěšně, máme přibližně přesný počet koncelebrantů (bylo nás v presbytáři něco málo přes sto hlav) a na abaku se mohou dokončit poslední přípravy na eucharistickou oběť. 13

14 Liturgii předsedá emeritní arcibiskup pražský Miloslav kardinál Vlk, který zaplněné bazilice v italské homilii připomíná spojení politické moci a církve, které v devátém století umožnilo misi bratří ze Soluně. Pěvecký sbor Diecézního gymnázia ze slovinské Ljublaně, který doprovázel liturgii, vystřídala nepomucenská latinská schola, bazilikou se nesou tóny litanií a procesí se vydává na cestu o patro níž a několik století zpět. Jaká by to byla slavnost bez agapé. Možnost ochutnat výborný guláš, pivo i další dobroty připravené v nepomucenské kuchyni si nenechal ujít nikdo. Protože nejen gulášem živ je člověk, povídali jsme a dobře se měli, až jsme ale úplně všechno snědli. Z koláčků, řízků nám sice nic nezbylo, ale z povídání ano. Tak vás chci pozvat hned na několik dalších a doufám, že nám spolu bude taky tak dobře. Boží požehnání všem vyprošuje Mgr. Petr Mecl, jáhen plzeňské diecéze et alumnus Nepomuceni. Fotografie: Michal Klement Sdělení redakce Zpravodaj vyjde na prázdninové měsíce jako dvojčíslo na dva měsíce. V září, na podzim bychom chtěli Zpravodaj trochu pozměnit a soustředit se více na dění ve farnosti. Do náplně Zpravodaje může přispět každý z vás. Někteří o prázdninách budete cestovat, navštívíte zajímavá místa, něco zažijete. Pokud se bude chtít o svou radost a zkušenosti podělit s ostatními, napište článek, možná dáte druhým zajímavý tip, nebo uděláte radost. Článek můžete předat písemně redakci, nebo elektronicky poslat na ovou adresu (rieg) 14

15 V sprnu do Žďáru s/za ovocem Ducha Publikováno Autor: Alenka Společně s biskupy vás zveme na V. celostátní setkání mládeže, které se uskuteční od 14. do 19. sprna 2012 ve Žďáru nad Sázavou. -> láska, laskavost, věrnost, sebeovládání a jaké plody jsou ty ostatní??? (srov. Gal 5,2) Byl jsi v roce 2007 na setkání v Táboře a chtěl bys opět zažít jeho atmosféru? Anebo jsi v Táboře nemohl být, ale hodně jsi o něm slyšel od svých kamarádů? Vydej se do Žďáru a pozvi na cestu i mladé ze svého okolí včetně hledajících! I na ně čeká na CSM zajímavý program a kdo ví Třeba právě ve Žďáře najdou odpovědi na své otázky týkající se víry. Program bude obsahovat nabídku i pro vysokoškoláky a již pracující. Setkání je součástí příprav na oslavu cyrilometodějského jubilea v roce 2013 a jeho tématem bude Duch svatý a svátost biřmování. Akci pořádá Sekce pro mládež při České biskupské konferenci (stejný tým, který připravoval program v českém národním centru v Madridu v roce 2011), tak se máte věru na co těšit! Co se děje? Přihlášku najdete na dotazy a diskuse na https://zdar2012.signaly.cz V rámci setkání se bude v sobotu 18. srpna konat tzv. Den rodin, během kterého bude připraven program speciálně pro manželské páry a nebudou chybět ani zajímavé akce pro děti. 15

16 Mše svatá + Nešpory - (Z/L);! Úterý Ostrov / /19 00 Farní společenství Středa Ostrov 8 00 Mše svatá -! Pernink Farní kancelář v Perninku Mše svatá Čtvrtek Hroznětín Ostrov / /18 35 Pátek Ostrov / Jáchymov Sobota Ostrov Abertamy H. Blatná Radošov Společenství Mše svatá Mše svatá - (Z/L);! Adorace - (Z/L);! Adorace prvního pátku a sv. smíření ** Klub seniorů Mše svatá - (Z/L);! Schola - nácvik Mše svatá Společenství Mše svatá (kaple sv. Rodiny) * Mše svatá Mše svatá (první týden) ** Mše svatá (třetí týden) ** Neděle Ostrov 8 30 Mše svatá Řeckokatolická liturgie*** Modlitba večerních chval Jáchymov Mše svatá Hroznětín Mše svatá Poznámky * - Mše svatá s nedělní platností ** - Mše svatá s nedělní platností, vyskytuje se jednou za měsíc *** - Vyskytuje se vždy na první a třetí neděli v měsíci (Z/L) Čas bohoslužby podle zimního Z a letního L času! V období zimního času jsou bohoslužby přesunuty do sálu (kaple). Farní zpravodaj je vydáván farním společenstvím Římskokatolické farnosti v Ostrově. Příspěvky zasílejte na adresu: nebo na poštovní adresu: Malé nám. 25; Ostrov. Publikováno taky na stránkách farnosti: farnostostrov.wordpress.com Redakce: redakční uzávěrka příštího čísla: Redakční rada a spolupracovníci: P. Marek Hric, Pavel Rieger, Filip Breindl, Růžena Kamarádová, Marek Poledníček, Lidmila Hanzlová, Jana Kitzbergerová, Elena Hrubá. 16

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2012 Středa 4. července

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého 2008/09 červen Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého è. 6 Obsah: Úvodník 1 Výuka náboženství a systematická katecheze dětí ve školním roce 2009/2010 2-3 Uzavření školního

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více