Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem"

Transkript

1 Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která nejsou očima vidět, se u nás dějí i události, které očima vidět jsou. K nim patří celková rekonstrukce farní budovy, probíhající už od února. Tato událost nás vybízí, abychom se zamysleli nad tím, co objekt fary v životě farnosti znamená. Dosud totiž převládá názor, že farní budova je bydliště kněze a sídlo farního úřadu. Tento názor už není smysluplný. Rekonstrukce přináší i správný pohled na to, k čemu by fara měla sloužit. Budova je rozdělena do dvou hlavních celků. Prvním celkem jsou byty kněží v 1. patře, spolu s hostinskými prostorami. Je důležité zmínit, že provoz této části není financován z farních sbírek, ale ze služebního nájmu kněží. Tento prostor je i osobním zázemím kněze a jeho života. Druhý celek není jenom úřad, ale především farní dům domov všech farníků. Do tohoto celku tedy patří nejen kancelář, ale i společné prostory jako centrum života farnosti. Jak víte a znáte, jejich významnou část tvoří farní knihovna sv. Anny. Proto proběhlo zmodernizování jejího prostoru internetová přípojka, doplňky vybavení. Nabízí se tak rozšíření obzorů čtenářů i v rámci moderní komunikace. Velké změny zaznamenaly další prostory sál, kuchyně, sociální zařízení. Byl vytvořen bezbariérový přístup s rampou i se sociálním zařízením. Prostor sálu byl upraven pro společná setkání farnosti a to nejen pro nedělní kafe, ale i pro jiná setkávání a programy. Jmenujme připravovanou duchovní obnovu s Koinonií sv. Jana Křtitele z Plzně-Litic, biblické hodiny, katecheze, přednášky, mimoškolní aktivity dětí včetně náboženství. K nim přistoupí i setkání rodinná, oslavy narozenin, křty, svatební pohoštění, oslavy prvního přijímání, biřmování aj. K těmto účelům byla modernizována farní kuchyně. Rekonstrukce bude končit úpravou zahrady a dvora. Chystá se nějaké slavnostní ukončení stavebních prací a celé renovace fary? V neděli 8. července se bude konat slavnostní vysvěcení opravené farní

2 budovy. Bude zahájeno v 8.30 slavnostní mší svatou, slouženou Otcem biskupem Františkem Radkovským. Po ní bude farní budova vysvěcena, přičemž bude možnost prohlídky obnovených prostor s pohoštěním. Jaké další hosty očekáváme? Je zapotřebí připravit občerstvení, uklidit a vyzdobit kostel i faru, a mnoho času už nezbývá, že? Slavnosti se zúčastní starosta města Pavel Čekan. Ze spřátelené farnosti sv. Alexandra z Rastattu přijede farář P.Ralf Dickerhof se členem farní rady Heinzem Marsetzem. Také přijedou zástupci spolku ostrovských rodáků Heimatverband Schlackenwerth v čele s panem H. Hippmannem, paní a panem Foh a také přijedou další přátelé ostrovské farnosti. Odpoledne od 15 hodin se lze zúčastnit opékání na farní zahradě a s tím spojeného programu. Příprava tohoto slavnostního dne je náročná. Mým přáním by bylo, aby se farníci v co největším počtu přihlásili a byli ochotni se podílet na úklidu i dalších pracích. Ovšem nezapomeňme, že farní dům takto zvelebený bude i v dalších dnech a týdnech potřebovat údržbu. Jistě se, doufám, přihlásí dostatečné množství členů farnosti. Jaké další významné události se v průběhu prázdnin ve farnosti uskuteční? Bude více slavností například slavnost sv. Cyrila a Metoděje, sv. Jakuba (ve farním kostele), výročí svěcení Einsiedelnské kaple v Rastattu (15.7.). Předtím v sobotu14.7. v 9.30 hodin začne pěší pouť z Ostrova do Hroznětína, kde se bude konat v 11 hod. ke cti bl. Hroznaty a u jeho ostatků slavná mše svatá. mděkujeme za rozhovor. SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ ČERVENEC neděle 13. neděle v mezidobí čtení cyklu B, evang. Mk 5,21-43 žaltář 1. týdne Ježíš se zeptal svých učedníků: Za koho lidé pokládají Syna člověka? úterý svátek sv. Tomáše, apoštola evang. J 20, středa památka sv. Prokopa, opata - evang.mt 8, čtvrtek - Slavnost sv. CYRILA, mnicha a METODĚJE, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy doporučený svátek Státní svátek evang. L 10, pátek První pátek v měsíci neděle 14. neděle v mezidobí čtení cyklu B, evang. Mk 6,1-6 žaltář 2. týdne A nemohl tam udělat žádný zázrak pro jejich nevěru. 2

3 středa svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy evang. Mt 19, sobota svátek bl. Hroznaty, mučedníka, hlavního patrona plzeňské diecéze - z Ostrova pěší pouť do Hroznětína k ostatkům bl. Hroznaty mše sv. 11 h. v Hroznětíně neděle 15. neděle v mezidobí čtení cyklu B, evang. Mk 6,7-13 žaltář 3. týdne Ježíš si zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy pondělí Panny Marie Karmelské nezávazná památka žaltář 3. týdne neděle 16. neděle v mezidobí čtení cyklu B, evang. Mk 6,30-34 žaltář 4. týdne Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte pondělí svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy evang. J 15, středa svátek sv. Jakuba, apoštola evang. Mt 20, čtvrtek památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie evang Mt 13, neděle 17. neděle v mezidobí čtení cyklu B, evang. J 6,1-15 žaltář 1. týdne Kde nakoupíme chleba, aby se lidé najedli? úterý památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze evang. Mt 13,36-43 SRPEN středa památka sv. Alfonsa Marie z Liguory, biskupa a učitele církve pátek 1. pátek v měsíci evang. Mt 13, sobota památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze - evang. Mt 9,35-10, neděle 18. neděle v mezidobí čtení cyklu B, evang. J 6,24-35 žaltář 2. týdne Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu pondělí svátek Proměnění Páně - čtení B, evang. Mk 9, středa památka sv. Dominika, kněze evang. Mt 15, čtvrtek svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy - evang. Lk 9, pátek svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka evang. J 12, sobota památka sv. Kláry, panny evang. Mt 17, neděle 19. neděle v mezidobí čtení B, evang. J 6,41-51 žaltář 3. týdne Já jsem chléb života úterý památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka středa Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE doporučený svátek 3

4 Evang. Lk 1, Poutní slavnost v Jáchymově neděle 20. neděle v mezidobí čtení B, evang. J 6,51-59 žaltář 4. týdne Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život pondělí památka sv. Bernarda, opata a učitele církve evang. Mt 19, úterý památka sv. Pia X., papeže evang. Mt 19, středa památka Panny Marie Královny evang. Mt 20,1-16a pátek svátek sv. Bartoloměje, apoštola evang. J 1, neděle 21. neděle v mezidobí čtení B, evang. J 6,60-69 žaltář 1. týdne Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží! pondělí památka sv. Moniky - evang. L 7, úterý památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve evang. Mt 23, středa památka Umučení sv. Jana Křtitele evang. Mk 6, září 22. neděle v mezidobí čtení B, evang. Mk 7,1-8,14-15,21-23 žaltář 2. týdne Člověka nemůže poskvrnit to, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. OKÉNKO SVĚTCŮ Jděte i vy na mou vinici - toto volání našeho Pána zaznívá dějinami až do našich dnů. Připomíná je nám všem Jan Pavel II. ve svém apoštolském listu O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě, který si ve Zpravodaji po částech a velmi stručně probíráme. Jeho český překlad obsahuje 120 stran a málokdo by jej pozorně četl, avšak výtažek hlavních myšlenek si můžeme přečíst snadněji. V tomto čísle se dostáváme k závěrečné páté kapitole. Nejprve však dokončíme kapitolu čtvrtou. Dostali jsme se ve výčtu jednotlivých povolání k nemocným a trpícím. I oni jsou voláni jako dělníci na Boží vinici, neboť břemeno nemoci, které oslabuje tělo a bere vnitřní klid, jim nebrání pracovat na růstu Božího království. Naopak, mohou se účastnit této činnosti 4 ještě cennějším způsobem. Ovšem musíme také vidět, že trpící člověk je cestou církve, protože je cestou Krista, dobrého Samaritána. Ten se nevyhnul, nýbrž byl pohnut soucitem ošetřil jeho rány a staral se o něj (Lk 10,32-34). Křesťanské společenství v průběhu staletí opakuje toto podobenství. Lékaři, zdravotní sestry i bratři sanitáři a dobrovolní pracovníci jsou povoláni k tomu, aby v lásce k nemocným a trpícím byli živým obrazem Krista a jeho církve. Je zapotřebí, aby toto dědictví Krista, lékaře těla i duše, bylo obohacováno rozmachem pastorační péče o nemocné a trpící. Ta musí přinášet pozornost, přítomnost, naslouchání, dialog, konkrétní pomoc nemocnému člověku, u něhož je vystavena zkoušce nejen důvěra v život, ale i víra v Boha.

5 Nejvýznamnější je pak slavení svátostí s nemocnými. Utrpení má pro člověka i společnost také pozitivní smysl, protože se stává účastí na utrpení Kristově i na jeho radosti ze zmrtvýchvstání. Stává se tak silou, která posvěcuje a buduje církev. K růstu civilizace lásky je proto zapotřebí, aby se spolu s Marií, matkou Kristovou, která stála pod křížem, shromáždili na Kalvárii nejen všichni trpící, ale i všichni lidé dobré vůle. Abychom se stavěli ke všem křížům dnešního člověka. Prosme všechny svaté, kteří měli zvláštní účast na Kristově utrpení, aby pomáhali. A prosíme vás všechny, kteří trpíte, abyste pomáhali. Abyste se stali zdrojem síly pro církev a lidstvo prosí naléhavě Jan Pavel II. a pokračuje: Kéž ve strašném boji mezi silami dobra a zla, který zuří v dnešním světě, zvítězí vaše utrpení spojené s Kristovým křížem. - Dále znovu připomíná, že dělníky na vinici Páně jsou všichni členové Božího lidu, bez ohledu na životní stav. V církvi jakožto společenství jsou životní stavy spolu spojeny a mají jediný hluboký smysl: představovat způsob, jímž se žije povolání ke svatosti v dokonalosti lásky. Tyto způsoby jsou sice rozdílné, ale doplňují se. Závěr kapitoly je věnován různým povoláním laiků, neboť uvnitř laického stavu nacházíme rozličná i zcela nová povolání, to znamená různé duchovní a apoštolské cesty. Ať tedy věřící neustále rozvíjejí vlastnosti a vlohy, které dostali a které odpovídají jejich životním 5 podmínkám, a ať používají vlastních darů, přijatých od Ducha svatého. Žádná hřivna, ani ta nejmenší, nesmí zůstat skrytá a bez užitku. Pátá, závěrečná kapitola, která pojednává o výchově a vzdělávání laiků, má název: Abyste nesli hojnější ovoce. Znovu navazuje na evangelijní obraz vinného kmene a ratolestí a rozeznává v něm další aspekt poslání laiků: výzvu k růstu, neustálému zrání a přinášení stále hojnějších plodů. Člověk je ve své svobodě zasažen Božím vyzváním, aby rostl, zrál a přinášel ovoce. Nemůže neodpovědět. Vždyť Ježíš říká: Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. (Jan 15,6). Životní síla ratolestí je dána jejich pevným spojením s vinným kmenem, tedy s Ježíšem Kristem: Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic (Jan 15,5). Vždyť Ježíš mluví o Otcově díle: Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Z tohoto dialogu mezi Bohem, který volá, a člověkem, který je osloven, vyplývá nutnost neustálé výchovy a vzdělávání věřících. Mají být proto zařazeny mezi priority diecéze. Bůh mě volá a posílá jako dělníka na svou vinici. Je tedy důležité objevit a žít vlastní povolání a poslání. Bůh každého z nás volá jeho vlastním jménem jako dobrý pastýř volá své ovce jménem (Jan 10,3). Avšak Boží plán se odhaluje

6 každému z nás v průběhu života, postupně, jakoby den po dni. Vyžaduje to od nás ochotné naslouchání Božímu slovu a slovu církve, modlitbu, podřizování se moudrému duchovnímu vedení, na víře založený výklad obdržených darů a dějinných situací, v nichž člověk žije. Je třeba pak splnit to, co od nás Bůh chce. Připomínají nám to slova Ježíšovy matky k služebníkům Páně: Udělejte, cokoli vám nařídí (Jan 2,5). K tomu je jistě nutná pomoc Boží milosti, ale s ní musíme ochotně spolupracovat. Jan Pavel II. pak vyzdvihuje úsilí o jednotu života, aby v něm nebyl rozpor mezi vírou a denním žitím neboť tento rozpor patří mezi nejzávažnější omyly naší doby. Závěr listu věnuje velký papež aspektům výchovy a vzdělání. Je důležitá celostní formace člověka, ve které však duchovní formace musí zaujímat přední místo. Nutná je stálá systematická katecheze, a to nejen pro růst osobní víry, ale i proto, aby věřící mohli dát světu s jeho těžkými a komplexními problémy odpověď na otázku po naději, kterou mají. Proto se dnes také stále naléhavějším ukazuje teologické vzdělání laiků. V celostní formaci věřících a pro jejich apoštolský úkol je též nezbytný osobní růst v lidských a profesionálních kvalitách. K nim patří růst ve ctnostech, jako je čestnost, spravedlnost, upřímnost, slušnost a statečnost, které jsou nutné pro život ve společnosti. - V tomto formačním procesu je Bůh první a velký vychovatel svého 6 lidu. Boží výchovné dílo se zjevuje a naplňuje v Ježíši a dynamickou přítomností Ducha proniká do nitra lidského srdce. Matka církev je povolána, aby se sama nebo svými projevy účastnila na tomto božském díle. Jan Pavel II. pak mluví o úkolech univerzální i partikulární církve, kde se zvláště zastavuje u farnosti, která má základní odpovědnost za výchovu a vzdělávání svých členů. Podtrhuje také vzájemnou pomoc všech věřících. Pak se Jan Pavel II. zastavuje u jednotlivých míst výchovy. Mezi ně především patří křesťanská rodina jakožto domácí církev. Pak následují katolické školy a univerzity a střediska duchovní obnovy. Zde církev svěřuje vyučujícím vědcům úkol, aby všem ukázali úzký vztah mezi vírou a vědou, mezi evangeliem a lidskou kulturou. Na závěr několika oddílů o výchově Jan Pavel II. připomíná, že účinná výchova může být jen tehdy, když každý sám převezme odpovědnost za vlastní výchovu a bude ji rozvíjet. A čím více se dává k dispozici Božímu působení, tím větší budou pokroky: jen ratolesti, které se nebojí vinařova prořezávání, ponesou více plodů pro sebe i pro druhé. - Na prahu třetího tisíciletí musí celá církev, pastýři i věřící, silněji pocítit svou odpovědnost za uposlechnutí Kristova příkazu: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření (Mk 16,15). Církvi je svěřena náročná a krásná úloha nová evangelizace, kterou dnešní svět naléhavě potřebuje. Celé dílo pak velký

7 papež svěřuje matce Kristově, Marii. Prosí ji, aby nám všem darovala duševní sílu a důvěru v Boha, abychom dokázali překonat všechny překážky, které se staví proti splnění našeho povolání. Apoštolský list končí modlitbou k Panně Marii: Panno a Matko, veď a podporuj nás, abychom žili jako pravé děti církve tvého syna a přispívali tak podle Božího přání k Svátek sv. Benedikta se poněkud vytrácí z našeho povědomí. Je v zákrytu slavnosti věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ale přesto bychom měli vzpomenout 11. července na patrona Evropy, opata Benedikta, jehož jméno přijal i současný papež. Benedikt se narodil kolem roku 480 v Nursii, v pahorkaté střední Itálii, v kraji zvaném Umbrie. Po studiích v Římě odešel do kopců, žil jako poustevník v jeskyni poblíž Subiaka a založil v okolí Svatý Benedikt budování civilizace pravdy a lásky. Amen. K přemýšlení: Co dělám pro své další vzdělání ve víře? pro svůj duchovní růst? Křesťanská rodina je domácí církev, jakým způsobem ji prožíváme? (han) dvanáct malých klášterů. Po třech letech, v roce 529, přesídlil se skupinou mnichů na Monte Cassino, založil tam klášter a sepsal řeholní pravidla. Jeho řehole se stala základem západního mnišství a Monte Cassino nadlouho středem vzdělanosti, náboženského a kulturního života. Benedikt zemřel v klášteře Monte Cassino. Den současného svátku slavili benediktini od 8. století jako den přenesení jeho ostatků. Dne 24. října 1964 prohlásil papež Pavel VI. svatého Benedikta za patrona Evropy. Ze skromných pravidel, jak nazval své regule Benedikt, čili Regule Benedikti, jak je nazýváme nyní, je nejznámější větou ora et labora modli se a pracuj. Do Čech přivedl benediktiny druhý pražský biskup Vojtěch a usadil je v Břevnově u Prahy. Nezapomeňme ani na Benediktovu sestru sv. Scholastiku, která založila ženskou větev řádu. (han) 7

8 Dětské okénko VZKAZ NA PRÁZDNINY Určitě se těšíte na prázdniny. Každý plánuje, co všechno ve volném čase uvidí a prožije. Uprostřed prázdninových cest však (dokončení v tajence řetězovky). Tam kde končí první slovo, začíná slov o druhé. Tajenku přečteš ve směru šipky ve vytečkovaných poličkách. 1-2 zachránil se v arše 2 3 bratr Jákoba 3 4 tepelně zpracovat v peci 4 5 nevěřící apoštol 5 6 počet nádob v Káně Galil. 6 7 sedadlo pro krále 7 8 město, kam měl jít Jonáš 8 9 manželka Adama 9 10 jiným slovem učedník autor Skutků apoštolů pruh tkaniny, kterou má kněz kolem krku při liturgii světadíl drahý kámen Stvořitel ráj tajný Ježíšův učedník telefon do ruky bratr Abrahama tržiště muzika TÁJENKA: 8

9 KRÁTKÉ ZASTAVENÍ NAD STARÝM ZÁKONEM - JOB Job je hlavní postavou stejnojmenné starozákonní knihy. Tato kniha se zamýšlí nad otázkou, proč na světě existuje utrpení a proč trpí lidé, kteří se ničím neprovinili jako například Job. Ukazuje se, že utrpení není lidským rozumem vysvětlitelné, avšak že Bůh ani v utrpení (dokončení věty v tajence). Pojmenujte správně věc uvnitř kruhu a název napište do políček po obvodu obrázku. Začněte v poličku za šipkou. Tajenka kruhovky je ukryta ve vytečkovaných políčkách a čte se po řádcích. TAJENKA: Bůh ani v utrpení 9

10 PODĚKOVÁNÍ Od 1. srpna je P. Wojciech Pelowski přeložen na další působiště. Bude administrátorem farnosti Staňkov na jihozápad od Plzně. Patere Vojtěchu, farníci v Ostrově, v Jáchymově kde jste rektorem kostela sv. Jáchyma a Anny, farníci z dalších obcí, kam jste zajížděl, Vám děkují za tři roky obětavé služby. Zvláště všichni nemocní děkují za Vaše návštěvy v nemocnici i v domovech a za Vaše povzbuzující slova. Děti děkují za Vaše vedení. A všichni také děkujeme za relikviář s ostatky blahoslaveného Jana Pavla II., které jste pro farní kostel v Ostrově získal od krakovského arcibiskupa Stanislava kardinála Dziwisze, papežova dlouholetého tajemníka. P. Wojciech už nyní zve do Staňkova, kde je prý fara vedle kostela a Dětského domova, odkud chodí ministrovat Albín a Šarlota, které známe z Ostrova. 10 Ze života farnosti Fara v novém kabátě Zpráva z Indie Adoptivní syn ostrovské farnosti Nithin (adopce na dálku) dokončil základní školu s velmi dobrým prospěchem, takže byl bez přijímacích zkoušek přijat na lyceum. Rád by se jednou stal lékařem. Bez naší pomoci by školu nemohl navštěvovat. Farní knihovna sv. Anny v Ostrově na faře bude od 8. července opět půjčovat. Můžete si zde i zakoupit nebo objednat nové knihy křesťanských nakladatelství. Během prázdnin bude knihovna otevřena pravidelně v neděli po bohoslužbě ( ). Modleme se o prázdninách za sebe navzájem. Jako se modlila holčička ze 2. třídy: Pane Bože, prosím tě za svého bratra, aby se už brzo vrátil z puberty. A nezapomeňme, že podle dětí se Bible dělí na mladou a starou ; čtěme obě. Lešení na průčelí fary svědčí o tom, že přestavba fary spěje do finiše. Uvnitř je v podstatě vše hotovo, zbývá generální úklid a postupně doladit ještě některé drobnosti. Kdybychom chtěli použít moderní terminologie, tak můžeme říct, že přestavbou vznikla multifunkční fara, která vyhoví jak současným, tak i budoucím potřebám. V prvním patře vznikly dva samostatné malometrážní byty s kuchyňkami, jedna velká společná kuchyně, místnost pro návštěvy farnosti, společenská místnost, a nové sociální zařízení. Přízemí získá bezbariérový vstup. Je zde velká společenská místnost s padesáti místy na sezení. Bude zde možno uspořádat jak přednášky, besedy, kulturní vystoupení ale

11 především může sloužit i farníkům pro uspořádání nejrůznějších setkání a oslav. Místnost je možno rozdělit posuvnými dveřmi na dva prostory. K místnostem přiléhá kancelář farnosti. Došlo i k modernizaci velké přízemní kuchyně. Drobné opravy a úpravy nevyhnuly ani knihovně. V celé budově jsou nové podlahy, byl nainstalován bezdrátový internet. Z vnějšku každého určitě potěší nová fasáda a opravená střecha a okapy. Poděkování za odvedené dílo si zaslouží nejen parta řemeslníků pod vedením pana Bárty, ale všichni farníci, kteří se podíleli na několikerém stěhování nábytku a zařízení z patra do patra, na půdu a zase zpět, úklidech, a ostatních činnostech spojených s půlroční přestavbou. O výsledku práce se bude moci přesvědčit již brzo. Dokončení je směřováno k (rieg) Rozpis úklidu a výzdoby Červenec a Srpen : Prvá; : Michalová; : Srncová; : Běhounková 3. 8.: Prvá; : Michalová; : Srncová; : Běhounková : Prvá Skupiny pro úklid: 1. Běhounková Marie; Breindlová Jitka 2. Prvá Elena; Kamarádová Věra 3. Michalová Anna; Velemanová Jarka 4. Srncová Marie, Terezka Jéchová Na rozložení skupin je patrná potřeba doplnit je. Zvláště prosíme o pomoc mladší. Zvláště bychom prosili o posílení čtvrté skupiny. Úklid probíhá každý pátek, ve skupině je možné domluvit i jiný termín. Hodinu si dohodnou členové skupin mezi sebou. Výzdoba kostela: Božena Matláková a Mariana Nežatická Rozpis lektorů Červenec a Srpen 2012 Červenec Čtení 2. čtení 1. 7.: 13. neděle v mezidobí Faltová Hynk 5. 7.: Sv. Cyrila a Metoděje upřesní se 8. 7.: 14. neděle v mezidobí Radová Kamarád ml : 15. neděle v mezidobí Kamarád st. Poledníček : 16. neděle v mezidobí Hanzlová Faltová 11

12 29. 7.: 17. neděle v mezidobí Kamarád ml. Hynk Srpen : 18. neděle v mezidobí Poledníček Radová : 19. neděle v mezidobí Faltová Kamarád st : Nanebevzetí Panny Marie upřesní se : 20. neděle v mezidobí Kamarád ml. Hynk : 21. neděle v mezidobí Hanzlová Poledníček Za rozdělení služby je odpovědný Pavel Breindl. Pokud nemůžete v stanovený den číst, prosím zajistěte si náhradu, nebo kontaktujte P. Breindla na telefonu Diecéze čte bibli Ž 1,1-3 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Ž 4,9 Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. 12 Co vás oslovilo v měsíci červnu Ž 10,14 Ty však vidíš trápení a hoře. Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou. Bezbranný se spoléhá na tebe, sirotkovi poskytuješ pomoc. Ž 13.6 Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal. Ž 16,11 Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Ž 20,5 Kéž ti dá, po čem srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr! Ž 23,1 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Ž 23,4 I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Ž 25,12

13 Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. Ž 27,14 Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina! Ž 33,11 Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. Malé ohlédnutí Čtrnáctý únor. Pokud máme čas a chuť sledovat média, pak nám určitě neuniklo, že minimálně od začátku února se začíná roztáčet další reklamní atak na naše peněženky, protože se blíží svátek zamilovaných, jejichž patronem je podle tradice mučedník III. století sv. Valentin. Křesťanský svět však tento den spojuje také s oslavou svátku svatých Cyrila a Metoděje, který byl v našich zemích přenesen na 5. červenec. V ten den odešel za svým Pánem mnich Cyril, známý také pod jménem Konstantin. Zemřel v Římě, ačkoli pocházel ze slovanského prostředí a velkou část svého života věnoval apoštolské práci mezi Slovany. Jeho ostatky přicházejí uctít stovky poutníků do baziliky sv. Klementa v Římě. A na svátek obou slovanských věrozvěstů se v tomto chrámě slouží slavná liturgie, kterou každý rok připravuje jedna ze slovanských papežských kolejí. Pro alumny Nepomucena byl letošní svátek příležitostí spolu s některými našimi biskupy duchovně prožít zahájení tříleté přípravy na jubileum příchodu svatých věrozvěstů na Velkou Moravu, od kterého v roce 2013 uplyne již 1150 let. Krátce po půl sedmé prochází bazilikou průvod několika desítek kněží a biskupů latinského i východního obřadu. Horká chvilka pro ministranty skončila úspěšně, máme přibližně přesný počet koncelebrantů (bylo nás v presbytáři něco málo přes sto hlav) a na abaku se mohou dokončit poslední přípravy na eucharistickou oběť. 13

14 Liturgii předsedá emeritní arcibiskup pražský Miloslav kardinál Vlk, který zaplněné bazilice v italské homilii připomíná spojení politické moci a církve, které v devátém století umožnilo misi bratří ze Soluně. Pěvecký sbor Diecézního gymnázia ze slovinské Ljublaně, který doprovázel liturgii, vystřídala nepomucenská latinská schola, bazilikou se nesou tóny litanií a procesí se vydává na cestu o patro níž a několik století zpět. Jaká by to byla slavnost bez agapé. Možnost ochutnat výborný guláš, pivo i další dobroty připravené v nepomucenské kuchyni si nenechal ujít nikdo. Protože nejen gulášem živ je člověk, povídali jsme a dobře se měli, až jsme ale úplně všechno snědli. Z koláčků, řízků nám sice nic nezbylo, ale z povídání ano. Tak vás chci pozvat hned na několik dalších a doufám, že nám spolu bude taky tak dobře. Boží požehnání všem vyprošuje Mgr. Petr Mecl, jáhen plzeňské diecéze et alumnus Nepomuceni. Fotografie: Michal Klement Sdělení redakce Zpravodaj vyjde na prázdninové měsíce jako dvojčíslo na dva měsíce. V září, na podzim bychom chtěli Zpravodaj trochu pozměnit a soustředit se více na dění ve farnosti. Do náplně Zpravodaje může přispět každý z vás. Někteří o prázdninách budete cestovat, navštívíte zajímavá místa, něco zažijete. Pokud se bude chtít o svou radost a zkušenosti podělit s ostatními, napište článek, možná dáte druhým zajímavý tip, nebo uděláte radost. Článek můžete předat písemně redakci, nebo elektronicky poslat na ovou adresu (rieg) 14

15 V sprnu do Žďáru s/za ovocem Ducha Publikováno Autor: Alenka Společně s biskupy vás zveme na V. celostátní setkání mládeže, které se uskuteční od 14. do 19. sprna 2012 ve Žďáru nad Sázavou. -> láska, laskavost, věrnost, sebeovládání a jaké plody jsou ty ostatní??? (srov. Gal 5,2) Byl jsi v roce 2007 na setkání v Táboře a chtěl bys opět zažít jeho atmosféru? Anebo jsi v Táboře nemohl být, ale hodně jsi o něm slyšel od svých kamarádů? Vydej se do Žďáru a pozvi na cestu i mladé ze svého okolí včetně hledajících! I na ně čeká na CSM zajímavý program a kdo ví Třeba právě ve Žďáře najdou odpovědi na své otázky týkající se víry. Program bude obsahovat nabídku i pro vysokoškoláky a již pracující. Setkání je součástí příprav na oslavu cyrilometodějského jubilea v roce 2013 a jeho tématem bude Duch svatý a svátost biřmování. Akci pořádá Sekce pro mládež při České biskupské konferenci (stejný tým, který připravoval program v českém národním centru v Madridu v roce 2011), tak se máte věru na co těšit! Co se děje? Přihlášku najdete na dotazy a diskuse na https://zdar2012.signaly.cz V rámci setkání se bude v sobotu 18. srpna konat tzv. Den rodin, během kterého bude připraven program speciálně pro manželské páry a nebudou chybět ani zajímavé akce pro děti. 15

16 Mše svatá + Nešpory - (Z/L);! Úterý Ostrov / /19 00 Farní společenství Středa Ostrov 8 00 Mše svatá -! Pernink Farní kancelář v Perninku Mše svatá Čtvrtek Hroznětín Ostrov / /18 35 Pátek Ostrov / Jáchymov Sobota Ostrov Abertamy H. Blatná Radošov Společenství Mše svatá Mše svatá - (Z/L);! Adorace - (Z/L);! Adorace prvního pátku a sv. smíření ** Klub seniorů Mše svatá - (Z/L);! Schola - nácvik Mše svatá Společenství Mše svatá (kaple sv. Rodiny) * Mše svatá Mše svatá (první týden) ** Mše svatá (třetí týden) ** Neděle Ostrov 8 30 Mše svatá Řeckokatolická liturgie*** Modlitba večerních chval Jáchymov Mše svatá Hroznětín Mše svatá Poznámky * - Mše svatá s nedělní platností ** - Mše svatá s nedělní platností, vyskytuje se jednou za měsíc *** - Vyskytuje se vždy na první a třetí neděli v měsíci (Z/L) Čas bohoslužby podle zimního Z a letního L času! V období zimního času jsou bohoslužby přesunuty do sálu (kaple). Farní zpravodaj je vydáván farním společenstvím Římskokatolické farnosti v Ostrově. Příspěvky zasílejte na adresu: nebo na poštovní adresu: Malé nám. 25; Ostrov. Publikováno taky na stránkách farnosti: farnostostrov.wordpress.com Redakce: redakční uzávěrka příštího čísla: Redakční rada a spolupracovníci: P. Marek Hric, Pavel Rieger, Filip Breindl, Růžena Kamarádová, Marek Poledníček, Lidmila Hanzlová, Jana Kitzbergerová, Elena Hrubá. 16

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. Rá j, prostor Otcová srdce!

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. Rá j, prostor Otcová srdce! Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Únor 2015 1 Rá j, prostor Otcová srdce! Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně. (Žid 10,19) Prolitím své krve nám Ježíš dává veliký

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

O B S A H. Jubilejní pouť do Říma... 2. Zprávy z provincie... 6 Zprávy z České kongregace sester dominikánek... 7

O B S A H. Jubilejní pouť do Říma... 2. Zprávy z provincie... 6 Zprávy z České kongregace sester dominikánek... 7 O B S A H Jubilejní pouť do Říma....................................... 2 Zprávy z provincie........................................... 6 Zprávy z České kongregace sester dominikánek...................

Více

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a ekologie Rozhovor s Ivo Králíčkem Po diecézi Hradec Králové Jak se pracuje v konzervátorském centru 2 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 4 Ročník XI. Duben 2005 Pane, vyřkni své věčné slovo, ať je má duše slyší! Pane, sešli své světlo na mne, abych je spatřil! Pane, vtiskni

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice LASTURA Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice 14 2.pololetí 2007 NĚCO O ZÁZRACÍCH Zkusili jste si někdy spočítat o kolika zázracích je psáno v Bibli? A o

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více