Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem"

Transkript

1 Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která nejsou očima vidět, se u nás dějí i události, které očima vidět jsou. K nim patří celková rekonstrukce farní budovy, probíhající už od února. Tato událost nás vybízí, abychom se zamysleli nad tím, co objekt fary v životě farnosti znamená. Dosud totiž převládá názor, že farní budova je bydliště kněze a sídlo farního úřadu. Tento názor už není smysluplný. Rekonstrukce přináší i správný pohled na to, k čemu by fara měla sloužit. Budova je rozdělena do dvou hlavních celků. Prvním celkem jsou byty kněží v 1. patře, spolu s hostinskými prostorami. Je důležité zmínit, že provoz této části není financován z farních sbírek, ale ze služebního nájmu kněží. Tento prostor je i osobním zázemím kněze a jeho života. Druhý celek není jenom úřad, ale především farní dům domov všech farníků. Do tohoto celku tedy patří nejen kancelář, ale i společné prostory jako centrum života farnosti. Jak víte a znáte, jejich významnou část tvoří farní knihovna sv. Anny. Proto proběhlo zmodernizování jejího prostoru internetová přípojka, doplňky vybavení. Nabízí se tak rozšíření obzorů čtenářů i v rámci moderní komunikace. Velké změny zaznamenaly další prostory sál, kuchyně, sociální zařízení. Byl vytvořen bezbariérový přístup s rampou i se sociálním zařízením. Prostor sálu byl upraven pro společná setkání farnosti a to nejen pro nedělní kafe, ale i pro jiná setkávání a programy. Jmenujme připravovanou duchovní obnovu s Koinonií sv. Jana Křtitele z Plzně-Litic, biblické hodiny, katecheze, přednášky, mimoškolní aktivity dětí včetně náboženství. K nim přistoupí i setkání rodinná, oslavy narozenin, křty, svatební pohoštění, oslavy prvního přijímání, biřmování aj. K těmto účelům byla modernizována farní kuchyně. Rekonstrukce bude končit úpravou zahrady a dvora. Chystá se nějaké slavnostní ukončení stavebních prací a celé renovace fary? V neděli 8. července se bude konat slavnostní vysvěcení opravené farní

2 budovy. Bude zahájeno v 8.30 slavnostní mší svatou, slouženou Otcem biskupem Františkem Radkovským. Po ní bude farní budova vysvěcena, přičemž bude možnost prohlídky obnovených prostor s pohoštěním. Jaké další hosty očekáváme? Je zapotřebí připravit občerstvení, uklidit a vyzdobit kostel i faru, a mnoho času už nezbývá, že? Slavnosti se zúčastní starosta města Pavel Čekan. Ze spřátelené farnosti sv. Alexandra z Rastattu přijede farář P.Ralf Dickerhof se členem farní rady Heinzem Marsetzem. Také přijedou zástupci spolku ostrovských rodáků Heimatverband Schlackenwerth v čele s panem H. Hippmannem, paní a panem Foh a také přijedou další přátelé ostrovské farnosti. Odpoledne od 15 hodin se lze zúčastnit opékání na farní zahradě a s tím spojeného programu. Příprava tohoto slavnostního dne je náročná. Mým přáním by bylo, aby se farníci v co největším počtu přihlásili a byli ochotni se podílet na úklidu i dalších pracích. Ovšem nezapomeňme, že farní dům takto zvelebený bude i v dalších dnech a týdnech potřebovat údržbu. Jistě se, doufám, přihlásí dostatečné množství členů farnosti. Jaké další významné události se v průběhu prázdnin ve farnosti uskuteční? Bude více slavností například slavnost sv. Cyrila a Metoděje, sv. Jakuba (ve farním kostele), výročí svěcení Einsiedelnské kaple v Rastattu (15.7.). Předtím v sobotu14.7. v 9.30 hodin začne pěší pouť z Ostrova do Hroznětína, kde se bude konat v 11 hod. ke cti bl. Hroznaty a u jeho ostatků slavná mše svatá. mděkujeme za rozhovor. SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ ČERVENEC neděle 13. neděle v mezidobí čtení cyklu B, evang. Mk 5,21-43 žaltář 1. týdne Ježíš se zeptal svých učedníků: Za koho lidé pokládají Syna člověka? úterý svátek sv. Tomáše, apoštola evang. J 20, středa památka sv. Prokopa, opata - evang.mt 8, čtvrtek - Slavnost sv. CYRILA, mnicha a METODĚJE, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy doporučený svátek Státní svátek evang. L 10, pátek První pátek v měsíci neděle 14. neděle v mezidobí čtení cyklu B, evang. Mk 6,1-6 žaltář 2. týdne A nemohl tam udělat žádný zázrak pro jejich nevěru. 2

3 středa svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy evang. Mt 19, sobota svátek bl. Hroznaty, mučedníka, hlavního patrona plzeňské diecéze - z Ostrova pěší pouť do Hroznětína k ostatkům bl. Hroznaty mše sv. 11 h. v Hroznětíně neděle 15. neděle v mezidobí čtení cyklu B, evang. Mk 6,7-13 žaltář 3. týdne Ježíš si zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy pondělí Panny Marie Karmelské nezávazná památka žaltář 3. týdne neděle 16. neděle v mezidobí čtení cyklu B, evang. Mk 6,30-34 žaltář 4. týdne Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte pondělí svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy evang. J 15, středa svátek sv. Jakuba, apoštola evang. Mt 20, čtvrtek památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie evang Mt 13, neděle 17. neděle v mezidobí čtení cyklu B, evang. J 6,1-15 žaltář 1. týdne Kde nakoupíme chleba, aby se lidé najedli? úterý památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze evang. Mt 13,36-43 SRPEN středa památka sv. Alfonsa Marie z Liguory, biskupa a učitele církve pátek 1. pátek v měsíci evang. Mt 13, sobota památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze - evang. Mt 9,35-10, neděle 18. neděle v mezidobí čtení cyklu B, evang. J 6,24-35 žaltář 2. týdne Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu pondělí svátek Proměnění Páně - čtení B, evang. Mk 9, středa památka sv. Dominika, kněze evang. Mt 15, čtvrtek svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy - evang. Lk 9, pátek svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka evang. J 12, sobota památka sv. Kláry, panny evang. Mt 17, neděle 19. neděle v mezidobí čtení B, evang. J 6,41-51 žaltář 3. týdne Já jsem chléb života úterý památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka středa Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE doporučený svátek 3

4 Evang. Lk 1, Poutní slavnost v Jáchymově neděle 20. neděle v mezidobí čtení B, evang. J 6,51-59 žaltář 4. týdne Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život pondělí památka sv. Bernarda, opata a učitele církve evang. Mt 19, úterý památka sv. Pia X., papeže evang. Mt 19, středa památka Panny Marie Královny evang. Mt 20,1-16a pátek svátek sv. Bartoloměje, apoštola evang. J 1, neděle 21. neděle v mezidobí čtení B, evang. J 6,60-69 žaltář 1. týdne Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží! pondělí památka sv. Moniky - evang. L 7, úterý památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve evang. Mt 23, středa památka Umučení sv. Jana Křtitele evang. Mk 6, září 22. neděle v mezidobí čtení B, evang. Mk 7,1-8,14-15,21-23 žaltář 2. týdne Člověka nemůže poskvrnit to, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. OKÉNKO SVĚTCŮ Jděte i vy na mou vinici - toto volání našeho Pána zaznívá dějinami až do našich dnů. Připomíná je nám všem Jan Pavel II. ve svém apoštolském listu O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě, který si ve Zpravodaji po částech a velmi stručně probíráme. Jeho český překlad obsahuje 120 stran a málokdo by jej pozorně četl, avšak výtažek hlavních myšlenek si můžeme přečíst snadněji. V tomto čísle se dostáváme k závěrečné páté kapitole. Nejprve však dokončíme kapitolu čtvrtou. Dostali jsme se ve výčtu jednotlivých povolání k nemocným a trpícím. I oni jsou voláni jako dělníci na Boží vinici, neboť břemeno nemoci, které oslabuje tělo a bere vnitřní klid, jim nebrání pracovat na růstu Božího království. Naopak, mohou se účastnit této činnosti 4 ještě cennějším způsobem. Ovšem musíme také vidět, že trpící člověk je cestou církve, protože je cestou Krista, dobrého Samaritána. Ten se nevyhnul, nýbrž byl pohnut soucitem ošetřil jeho rány a staral se o něj (Lk 10,32-34). Křesťanské společenství v průběhu staletí opakuje toto podobenství. Lékaři, zdravotní sestry i bratři sanitáři a dobrovolní pracovníci jsou povoláni k tomu, aby v lásce k nemocným a trpícím byli živým obrazem Krista a jeho církve. Je zapotřebí, aby toto dědictví Krista, lékaře těla i duše, bylo obohacováno rozmachem pastorační péče o nemocné a trpící. Ta musí přinášet pozornost, přítomnost, naslouchání, dialog, konkrétní pomoc nemocnému člověku, u něhož je vystavena zkoušce nejen důvěra v život, ale i víra v Boha.

5 Nejvýznamnější je pak slavení svátostí s nemocnými. Utrpení má pro člověka i společnost také pozitivní smysl, protože se stává účastí na utrpení Kristově i na jeho radosti ze zmrtvýchvstání. Stává se tak silou, která posvěcuje a buduje církev. K růstu civilizace lásky je proto zapotřebí, aby se spolu s Marií, matkou Kristovou, která stála pod křížem, shromáždili na Kalvárii nejen všichni trpící, ale i všichni lidé dobré vůle. Abychom se stavěli ke všem křížům dnešního člověka. Prosme všechny svaté, kteří měli zvláštní účast na Kristově utrpení, aby pomáhali. A prosíme vás všechny, kteří trpíte, abyste pomáhali. Abyste se stali zdrojem síly pro církev a lidstvo prosí naléhavě Jan Pavel II. a pokračuje: Kéž ve strašném boji mezi silami dobra a zla, který zuří v dnešním světě, zvítězí vaše utrpení spojené s Kristovým křížem. - Dále znovu připomíná, že dělníky na vinici Páně jsou všichni členové Božího lidu, bez ohledu na životní stav. V církvi jakožto společenství jsou životní stavy spolu spojeny a mají jediný hluboký smysl: představovat způsob, jímž se žije povolání ke svatosti v dokonalosti lásky. Tyto způsoby jsou sice rozdílné, ale doplňují se. Závěr kapitoly je věnován různým povoláním laiků, neboť uvnitř laického stavu nacházíme rozličná i zcela nová povolání, to znamená různé duchovní a apoštolské cesty. Ať tedy věřící neustále rozvíjejí vlastnosti a vlohy, které dostali a které odpovídají jejich životním 5 podmínkám, a ať používají vlastních darů, přijatých od Ducha svatého. Žádná hřivna, ani ta nejmenší, nesmí zůstat skrytá a bez užitku. Pátá, závěrečná kapitola, která pojednává o výchově a vzdělávání laiků, má název: Abyste nesli hojnější ovoce. Znovu navazuje na evangelijní obraz vinného kmene a ratolestí a rozeznává v něm další aspekt poslání laiků: výzvu k růstu, neustálému zrání a přinášení stále hojnějších plodů. Člověk je ve své svobodě zasažen Božím vyzváním, aby rostl, zrál a přinášel ovoce. Nemůže neodpovědět. Vždyť Ježíš říká: Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. (Jan 15,6). Životní síla ratolestí je dána jejich pevným spojením s vinným kmenem, tedy s Ježíšem Kristem: Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic (Jan 15,5). Vždyť Ježíš mluví o Otcově díle: Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Z tohoto dialogu mezi Bohem, který volá, a člověkem, který je osloven, vyplývá nutnost neustálé výchovy a vzdělávání věřících. Mají být proto zařazeny mezi priority diecéze. Bůh mě volá a posílá jako dělníka na svou vinici. Je tedy důležité objevit a žít vlastní povolání a poslání. Bůh každého z nás volá jeho vlastním jménem jako dobrý pastýř volá své ovce jménem (Jan 10,3). Avšak Boží plán se odhaluje

6 každému z nás v průběhu života, postupně, jakoby den po dni. Vyžaduje to od nás ochotné naslouchání Božímu slovu a slovu církve, modlitbu, podřizování se moudrému duchovnímu vedení, na víře založený výklad obdržených darů a dějinných situací, v nichž člověk žije. Je třeba pak splnit to, co od nás Bůh chce. Připomínají nám to slova Ježíšovy matky k služebníkům Páně: Udělejte, cokoli vám nařídí (Jan 2,5). K tomu je jistě nutná pomoc Boží milosti, ale s ní musíme ochotně spolupracovat. Jan Pavel II. pak vyzdvihuje úsilí o jednotu života, aby v něm nebyl rozpor mezi vírou a denním žitím neboť tento rozpor patří mezi nejzávažnější omyly naší doby. Závěr listu věnuje velký papež aspektům výchovy a vzdělání. Je důležitá celostní formace člověka, ve které však duchovní formace musí zaujímat přední místo. Nutná je stálá systematická katecheze, a to nejen pro růst osobní víry, ale i proto, aby věřící mohli dát světu s jeho těžkými a komplexními problémy odpověď na otázku po naději, kterou mají. Proto se dnes také stále naléhavějším ukazuje teologické vzdělání laiků. V celostní formaci věřících a pro jejich apoštolský úkol je též nezbytný osobní růst v lidských a profesionálních kvalitách. K nim patří růst ve ctnostech, jako je čestnost, spravedlnost, upřímnost, slušnost a statečnost, které jsou nutné pro život ve společnosti. - V tomto formačním procesu je Bůh první a velký vychovatel svého 6 lidu. Boží výchovné dílo se zjevuje a naplňuje v Ježíši a dynamickou přítomností Ducha proniká do nitra lidského srdce. Matka církev je povolána, aby se sama nebo svými projevy účastnila na tomto božském díle. Jan Pavel II. pak mluví o úkolech univerzální i partikulární církve, kde se zvláště zastavuje u farnosti, která má základní odpovědnost za výchovu a vzdělávání svých členů. Podtrhuje také vzájemnou pomoc všech věřících. Pak se Jan Pavel II. zastavuje u jednotlivých míst výchovy. Mezi ně především patří křesťanská rodina jakožto domácí církev. Pak následují katolické školy a univerzity a střediska duchovní obnovy. Zde církev svěřuje vyučujícím vědcům úkol, aby všem ukázali úzký vztah mezi vírou a vědou, mezi evangeliem a lidskou kulturou. Na závěr několika oddílů o výchově Jan Pavel II. připomíná, že účinná výchova může být jen tehdy, když každý sám převezme odpovědnost za vlastní výchovu a bude ji rozvíjet. A čím více se dává k dispozici Božímu působení, tím větší budou pokroky: jen ratolesti, které se nebojí vinařova prořezávání, ponesou více plodů pro sebe i pro druhé. - Na prahu třetího tisíciletí musí celá církev, pastýři i věřící, silněji pocítit svou odpovědnost za uposlechnutí Kristova příkazu: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření (Mk 16,15). Církvi je svěřena náročná a krásná úloha nová evangelizace, kterou dnešní svět naléhavě potřebuje. Celé dílo pak velký

7 papež svěřuje matce Kristově, Marii. Prosí ji, aby nám všem darovala duševní sílu a důvěru v Boha, abychom dokázali překonat všechny překážky, které se staví proti splnění našeho povolání. Apoštolský list končí modlitbou k Panně Marii: Panno a Matko, veď a podporuj nás, abychom žili jako pravé děti církve tvého syna a přispívali tak podle Božího přání k Svátek sv. Benedikta se poněkud vytrácí z našeho povědomí. Je v zákrytu slavnosti věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ale přesto bychom měli vzpomenout 11. července na patrona Evropy, opata Benedikta, jehož jméno přijal i současný papež. Benedikt se narodil kolem roku 480 v Nursii, v pahorkaté střední Itálii, v kraji zvaném Umbrie. Po studiích v Římě odešel do kopců, žil jako poustevník v jeskyni poblíž Subiaka a založil v okolí Svatý Benedikt budování civilizace pravdy a lásky. Amen. K přemýšlení: Co dělám pro své další vzdělání ve víře? pro svůj duchovní růst? Křesťanská rodina je domácí církev, jakým způsobem ji prožíváme? (han) dvanáct malých klášterů. Po třech letech, v roce 529, přesídlil se skupinou mnichů na Monte Cassino, založil tam klášter a sepsal řeholní pravidla. Jeho řehole se stala základem západního mnišství a Monte Cassino nadlouho středem vzdělanosti, náboženského a kulturního života. Benedikt zemřel v klášteře Monte Cassino. Den současného svátku slavili benediktini od 8. století jako den přenesení jeho ostatků. Dne 24. října 1964 prohlásil papež Pavel VI. svatého Benedikta za patrona Evropy. Ze skromných pravidel, jak nazval své regule Benedikt, čili Regule Benedikti, jak je nazýváme nyní, je nejznámější větou ora et labora modli se a pracuj. Do Čech přivedl benediktiny druhý pražský biskup Vojtěch a usadil je v Břevnově u Prahy. Nezapomeňme ani na Benediktovu sestru sv. Scholastiku, která založila ženskou větev řádu. (han) 7

8 Dětské okénko VZKAZ NA PRÁZDNINY Určitě se těšíte na prázdniny. Každý plánuje, co všechno ve volném čase uvidí a prožije. Uprostřed prázdninových cest však (dokončení v tajence řetězovky). Tam kde končí první slovo, začíná slov o druhé. Tajenku přečteš ve směru šipky ve vytečkovaných poličkách. 1-2 zachránil se v arše 2 3 bratr Jákoba 3 4 tepelně zpracovat v peci 4 5 nevěřící apoštol 5 6 počet nádob v Káně Galil. 6 7 sedadlo pro krále 7 8 město, kam měl jít Jonáš 8 9 manželka Adama 9 10 jiným slovem učedník autor Skutků apoštolů pruh tkaniny, kterou má kněz kolem krku při liturgii světadíl drahý kámen Stvořitel ráj tajný Ježíšův učedník telefon do ruky bratr Abrahama tržiště muzika TÁJENKA: 8

9 KRÁTKÉ ZASTAVENÍ NAD STARÝM ZÁKONEM - JOB Job je hlavní postavou stejnojmenné starozákonní knihy. Tato kniha se zamýšlí nad otázkou, proč na světě existuje utrpení a proč trpí lidé, kteří se ničím neprovinili jako například Job. Ukazuje se, že utrpení není lidským rozumem vysvětlitelné, avšak že Bůh ani v utrpení (dokončení věty v tajence). Pojmenujte správně věc uvnitř kruhu a název napište do políček po obvodu obrázku. Začněte v poličku za šipkou. Tajenka kruhovky je ukryta ve vytečkovaných políčkách a čte se po řádcích. TAJENKA: Bůh ani v utrpení 9

10 PODĚKOVÁNÍ Od 1. srpna je P. Wojciech Pelowski přeložen na další působiště. Bude administrátorem farnosti Staňkov na jihozápad od Plzně. Patere Vojtěchu, farníci v Ostrově, v Jáchymově kde jste rektorem kostela sv. Jáchyma a Anny, farníci z dalších obcí, kam jste zajížděl, Vám děkují za tři roky obětavé služby. Zvláště všichni nemocní děkují za Vaše návštěvy v nemocnici i v domovech a za Vaše povzbuzující slova. Děti děkují za Vaše vedení. A všichni také děkujeme za relikviář s ostatky blahoslaveného Jana Pavla II., které jste pro farní kostel v Ostrově získal od krakovského arcibiskupa Stanislava kardinála Dziwisze, papežova dlouholetého tajemníka. P. Wojciech už nyní zve do Staňkova, kde je prý fara vedle kostela a Dětského domova, odkud chodí ministrovat Albín a Šarlota, které známe z Ostrova. 10 Ze života farnosti Fara v novém kabátě Zpráva z Indie Adoptivní syn ostrovské farnosti Nithin (adopce na dálku) dokončil základní školu s velmi dobrým prospěchem, takže byl bez přijímacích zkoušek přijat na lyceum. Rád by se jednou stal lékařem. Bez naší pomoci by školu nemohl navštěvovat. Farní knihovna sv. Anny v Ostrově na faře bude od 8. července opět půjčovat. Můžete si zde i zakoupit nebo objednat nové knihy křesťanských nakladatelství. Během prázdnin bude knihovna otevřena pravidelně v neděli po bohoslužbě ( ). Modleme se o prázdninách za sebe navzájem. Jako se modlila holčička ze 2. třídy: Pane Bože, prosím tě za svého bratra, aby se už brzo vrátil z puberty. A nezapomeňme, že podle dětí se Bible dělí na mladou a starou ; čtěme obě. Lešení na průčelí fary svědčí o tom, že přestavba fary spěje do finiše. Uvnitř je v podstatě vše hotovo, zbývá generální úklid a postupně doladit ještě některé drobnosti. Kdybychom chtěli použít moderní terminologie, tak můžeme říct, že přestavbou vznikla multifunkční fara, která vyhoví jak současným, tak i budoucím potřebám. V prvním patře vznikly dva samostatné malometrážní byty s kuchyňkami, jedna velká společná kuchyně, místnost pro návštěvy farnosti, společenská místnost, a nové sociální zařízení. Přízemí získá bezbariérový vstup. Je zde velká společenská místnost s padesáti místy na sezení. Bude zde možno uspořádat jak přednášky, besedy, kulturní vystoupení ale

11 především může sloužit i farníkům pro uspořádání nejrůznějších setkání a oslav. Místnost je možno rozdělit posuvnými dveřmi na dva prostory. K místnostem přiléhá kancelář farnosti. Došlo i k modernizaci velké přízemní kuchyně. Drobné opravy a úpravy nevyhnuly ani knihovně. V celé budově jsou nové podlahy, byl nainstalován bezdrátový internet. Z vnějšku každého určitě potěší nová fasáda a opravená střecha a okapy. Poděkování za odvedené dílo si zaslouží nejen parta řemeslníků pod vedením pana Bárty, ale všichni farníci, kteří se podíleli na několikerém stěhování nábytku a zařízení z patra do patra, na půdu a zase zpět, úklidech, a ostatních činnostech spojených s půlroční přestavbou. O výsledku práce se bude moci přesvědčit již brzo. Dokončení je směřováno k (rieg) Rozpis úklidu a výzdoby Červenec a Srpen : Prvá; : Michalová; : Srncová; : Běhounková 3. 8.: Prvá; : Michalová; : Srncová; : Běhounková : Prvá Skupiny pro úklid: 1. Běhounková Marie; Breindlová Jitka 2. Prvá Elena; Kamarádová Věra 3. Michalová Anna; Velemanová Jarka 4. Srncová Marie, Terezka Jéchová Na rozložení skupin je patrná potřeba doplnit je. Zvláště prosíme o pomoc mladší. Zvláště bychom prosili o posílení čtvrté skupiny. Úklid probíhá každý pátek, ve skupině je možné domluvit i jiný termín. Hodinu si dohodnou členové skupin mezi sebou. Výzdoba kostela: Božena Matláková a Mariana Nežatická Rozpis lektorů Červenec a Srpen 2012 Červenec Čtení 2. čtení 1. 7.: 13. neděle v mezidobí Faltová Hynk 5. 7.: Sv. Cyrila a Metoděje upřesní se 8. 7.: 14. neděle v mezidobí Radová Kamarád ml : 15. neděle v mezidobí Kamarád st. Poledníček : 16. neděle v mezidobí Hanzlová Faltová 11

12 29. 7.: 17. neděle v mezidobí Kamarád ml. Hynk Srpen : 18. neděle v mezidobí Poledníček Radová : 19. neděle v mezidobí Faltová Kamarád st : Nanebevzetí Panny Marie upřesní se : 20. neděle v mezidobí Kamarád ml. Hynk : 21. neděle v mezidobí Hanzlová Poledníček Za rozdělení služby je odpovědný Pavel Breindl. Pokud nemůžete v stanovený den číst, prosím zajistěte si náhradu, nebo kontaktujte P. Breindla na telefonu Diecéze čte bibli Ž 1,1-3 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Ž 4,9 Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. 12 Co vás oslovilo v měsíci červnu Ž 10,14 Ty však vidíš trápení a hoře. Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou. Bezbranný se spoléhá na tebe, sirotkovi poskytuješ pomoc. Ž 13.6 Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal. Ž 16,11 Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Ž 20,5 Kéž ti dá, po čem srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr! Ž 23,1 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Ž 23,4 I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Ž 25,12

13 Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. Ž 27,14 Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina! Ž 33,11 Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. Malé ohlédnutí Čtrnáctý únor. Pokud máme čas a chuť sledovat média, pak nám určitě neuniklo, že minimálně od začátku února se začíná roztáčet další reklamní atak na naše peněženky, protože se blíží svátek zamilovaných, jejichž patronem je podle tradice mučedník III. století sv. Valentin. Křesťanský svět však tento den spojuje také s oslavou svátku svatých Cyrila a Metoděje, který byl v našich zemích přenesen na 5. červenec. V ten den odešel za svým Pánem mnich Cyril, známý také pod jménem Konstantin. Zemřel v Římě, ačkoli pocházel ze slovanského prostředí a velkou část svého života věnoval apoštolské práci mezi Slovany. Jeho ostatky přicházejí uctít stovky poutníků do baziliky sv. Klementa v Římě. A na svátek obou slovanských věrozvěstů se v tomto chrámě slouží slavná liturgie, kterou každý rok připravuje jedna ze slovanských papežských kolejí. Pro alumny Nepomucena byl letošní svátek příležitostí spolu s některými našimi biskupy duchovně prožít zahájení tříleté přípravy na jubileum příchodu svatých věrozvěstů na Velkou Moravu, od kterého v roce 2013 uplyne již 1150 let. Krátce po půl sedmé prochází bazilikou průvod několika desítek kněží a biskupů latinského i východního obřadu. Horká chvilka pro ministranty skončila úspěšně, máme přibližně přesný počet koncelebrantů (bylo nás v presbytáři něco málo přes sto hlav) a na abaku se mohou dokončit poslední přípravy na eucharistickou oběť. 13

14 Liturgii předsedá emeritní arcibiskup pražský Miloslav kardinál Vlk, který zaplněné bazilice v italské homilii připomíná spojení politické moci a církve, které v devátém století umožnilo misi bratří ze Soluně. Pěvecký sbor Diecézního gymnázia ze slovinské Ljublaně, který doprovázel liturgii, vystřídala nepomucenská latinská schola, bazilikou se nesou tóny litanií a procesí se vydává na cestu o patro níž a několik století zpět. Jaká by to byla slavnost bez agapé. Možnost ochutnat výborný guláš, pivo i další dobroty připravené v nepomucenské kuchyni si nenechal ujít nikdo. Protože nejen gulášem živ je člověk, povídali jsme a dobře se měli, až jsme ale úplně všechno snědli. Z koláčků, řízků nám sice nic nezbylo, ale z povídání ano. Tak vás chci pozvat hned na několik dalších a doufám, že nám spolu bude taky tak dobře. Boží požehnání všem vyprošuje Mgr. Petr Mecl, jáhen plzeňské diecéze et alumnus Nepomuceni. Fotografie: Michal Klement Sdělení redakce Zpravodaj vyjde na prázdninové měsíce jako dvojčíslo na dva měsíce. V září, na podzim bychom chtěli Zpravodaj trochu pozměnit a soustředit se více na dění ve farnosti. Do náplně Zpravodaje může přispět každý z vás. Někteří o prázdninách budete cestovat, navštívíte zajímavá místa, něco zažijete. Pokud se bude chtít o svou radost a zkušenosti podělit s ostatními, napište článek, možná dáte druhým zajímavý tip, nebo uděláte radost. Článek můžete předat písemně redakci, nebo elektronicky poslat na ovou adresu (rieg) 14

15 V sprnu do Žďáru s/za ovocem Ducha Publikováno Autor: Alenka Společně s biskupy vás zveme na V. celostátní setkání mládeže, které se uskuteční od 14. do 19. sprna 2012 ve Žďáru nad Sázavou. -> láska, laskavost, věrnost, sebeovládání a jaké plody jsou ty ostatní??? (srov. Gal 5,2) Byl jsi v roce 2007 na setkání v Táboře a chtěl bys opět zažít jeho atmosféru? Anebo jsi v Táboře nemohl být, ale hodně jsi o něm slyšel od svých kamarádů? Vydej se do Žďáru a pozvi na cestu i mladé ze svého okolí včetně hledajících! I na ně čeká na CSM zajímavý program a kdo ví Třeba právě ve Žďáře najdou odpovědi na své otázky týkající se víry. Program bude obsahovat nabídku i pro vysokoškoláky a již pracující. Setkání je součástí příprav na oslavu cyrilometodějského jubilea v roce 2013 a jeho tématem bude Duch svatý a svátost biřmování. Akci pořádá Sekce pro mládež při České biskupské konferenci (stejný tým, který připravoval program v českém národním centru v Madridu v roce 2011), tak se máte věru na co těšit! Co se děje? Přihlášku najdete na dotazy a diskuse na https://zdar2012.signaly.cz V rámci setkání se bude v sobotu 18. srpna konat tzv. Den rodin, během kterého bude připraven program speciálně pro manželské páry a nebudou chybět ani zajímavé akce pro děti. 15

16 Mše svatá + Nešpory - (Z/L);! Úterý Ostrov / /19 00 Farní společenství Středa Ostrov 8 00 Mše svatá -! Pernink Farní kancelář v Perninku Mše svatá Čtvrtek Hroznětín Ostrov / /18 35 Pátek Ostrov / Jáchymov Sobota Ostrov Abertamy H. Blatná Radošov Společenství Mše svatá Mše svatá - (Z/L);! Adorace - (Z/L);! Adorace prvního pátku a sv. smíření ** Klub seniorů Mše svatá - (Z/L);! Schola - nácvik Mše svatá Společenství Mše svatá (kaple sv. Rodiny) * Mše svatá Mše svatá (první týden) ** Mše svatá (třetí týden) ** Neděle Ostrov 8 30 Mše svatá Řeckokatolická liturgie*** Modlitba večerních chval Jáchymov Mše svatá Hroznětín Mše svatá Poznámky * - Mše svatá s nedělní platností ** - Mše svatá s nedělní platností, vyskytuje se jednou za měsíc *** - Vyskytuje se vždy na první a třetí neděli v měsíci (Z/L) Čas bohoslužby podle zimního Z a letního L času! V období zimního času jsou bohoslužby přesunuty do sálu (kaple). Farní zpravodaj je vydáván farním společenstvím Římskokatolické farnosti v Ostrově. Příspěvky zasílejte na adresu: nebo na poštovní adresu: Malé nám. 25; Ostrov. Publikováno taky na stránkách farnosti: farnostostrov.wordpress.com Redakce: redakční uzávěrka příštího čísla: Redakční rada a spolupracovníci: P. Marek Hric, Pavel Rieger, Filip Breindl, Růžena Kamarádová, Marek Poledníček, Lidmila Hanzlová, Jana Kitzbergerová, Elena Hrubá. 16

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Zpravodaj farnosti a Jáchymov Duben 2012 Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Občasník Letovické farnosti Letnice 2014

Občasník Letovické farnosti Letnice 2014 Občasník Letovické farnosti Letnice 2014 Přijď, Boží větře, přijď a zavaň ze čtyř stran, přijď, Duchu, probudit mé pláně suchých kostí, přijď, Eliášův vánku, do mých bezbožností, přijď, Duchu, skrze nějž

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více