Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo

2 Motto : Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí, čiré, je-li pramen čirý, kalné, je-li kalný. Vyučovati tedy tak, aby někdo činil něco dříve, než chápe, co činí, znamená dělati jej ne člověkem, nýbrž zvířetem : mluviti však o věcech bez pochopení znamená počínati si co papoušek a ne jako člověk. Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou, a ne násilnou, plnou lásky, a ne nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho, neválím s ním po zemi a necloumám jím, nýbrž vezmu ho jemně za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou. J. A. Komenský

3 Obsah 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Předkladatel Zřizovatel školy Platnost dokumentu : Organizační schéma školy Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu Velikost školy Vybavení školy Pedagogický sbor Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči Charakteristika ŠVP Zaměření školy Priority naší školy : Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat... 22

4 4. Učební plán Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Název a charakteristika předmětů Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Hudební výchova Výtvarná výchova integrovaná s pracovním vyučováním Tělesná výchova Školní druţina Vzdělávací obsahy předmětů Pravidla pro hodnocení ţáků Klasifikační řád Vlastní hodnocení školy školy Oblasti vlastního hodnocení, kriteria vlastního hodnocení Cíle vlastního hodnocení Nástroje vlastního hodnocení Časové rozvrţení vlastního hodnocení Přílohy Dotazníky pro autoevaluaci Školní projekty Cestujeme po Evropě

5 Naše domácí zvířata Naše domácí zvířata Dopravní výchova Jsem čtenář Napříč kontinenty Největší Čech Oblíbený autor Poznej centrum regionu Poznej je kdyţ kvetou Poznáváme vesmír Jsem hlava rodiny Spisovatelská dílna Čím budu Řemesla a tradice

6 1. Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Štítary pro základní vzdělávání 1.2. Předkladatel Základní škola a Mateřská školy, Štítary Základní údaje o škole: Adresa: Štítary 191, Šumná Ředitel školy: Mgr. Lubomír Novák Telefon: IČO: Identifikátor zařízení: IZO: Mateřská škola: Základní škola: Školní druţina při ZŠ: Školní jídelna: Školní jídelna výdejna: Od je součástí školy mateřská škola (odloučené pracoviště Štítary 21, Šumná),pracuje podle samostatného vzdělávacího programu Zřizovatel školy Městys Štítary Štítary Šumná telefon: Platnost dokumentu : Od , schválen na zasedání školské rady ,č.j. 2/2007 6

7 1.5. Organizační schéma školy Ředitel školy statutární orgán Zástupce statutárního orgánu Vedoucí učitelka MŠ Vedoucí školní jídelny Učitelé ZŠ, MŠ Vychovatelé ŠD Domovník Uklízečka, údržbář, topič Kuchař Pracovnice pro výdej stravy 7

8 2. Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu 2.1. Velikost školy Základní škola Štítary je škola malotřídní/ ročník, 2 třídy, 1 oddělení školní druţiny/,která poskytuje základní vzdělání. Kapacita školy je 60 ţáků, kapacita druţiny je 40 ţáků. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou vyuţitelné v učení i v ţivotě a umoţňují ţákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. O konkrétních prostředcích a postupech, jak toho dosahovat, budou hovořit další oddíly tohoto dokumentu. Učební plán sestaven tak, aby ţák ZŠ měl moţnost seznámit se v rozumné míře se všemi obory. Nikdo přece předem neví, jaký talent či zájem v kom dřímá. Vycházíme z myšlenky A. Einsteina : Ze školy ( pozn. - rozumí se základní školy ) by měla vycházet harmonicky rozvinutá osobnost, ne specialista." Škola nemůţe být jen o váţné práci. Mimořádné dny školního roku jsou pravidelně v termínovém kalendáři a znamenají nejen oţivení školního ţivota, ale i mnohem více. Mikuláš s čerty a anděly navštíví všechny třídy 1. stupně ( zajišťuje DDM Šumná), mimořádný program je poslední předvánoční školní den, v únoru pořádáme ve spolupráci se SRPŠ maškarní karneval, před Velikonocemi probíhá barevný den vyjadřovaný oblečením, svůj program má Den dětí, atd. I tímto způsobem se snaţíme ovlivňovat příznivě klima školy, klima ve třídách, aby tzv. skryté kurikulum působilo pokud moţno v souladu s tím oficiálně proklamovaným Vybavení školy Celý školní areál leţí na okraji městyse Štítary. Okolí školy skýtá velmi dobré moţnosti pro činnost školní druţiny i pro tělesnou výchovu.k dispozici jsou dvě kmenové učebny, učebna se SMART tabulí, která slouţí k výuce jazyků, tělocvična, školní druţina / 3 herny/, výdejna stravy s jídelnou, odborná pracovna / dílna/.pro tělesnou výchovu, školní druţinu,mimoškolní činnost i rekreaci o přestávkách slouţí školní hřiště. Pěstitelství vyuţívá školní pozemek se skladem na nářadí. Zajištěna je i distribuce dotovaného školního mléka. Škola je vybavena 15 počítači propojenými v síti. Slouţí především pro výukové programy 1. stupně. Internet je připojen rádiovým přenosem signálu a je permanentně k dispozici. Strava do školní jídelny se přiváţí z vývařovny v mateřské škole Pedagogický sbor Pedagogický sbor pracuje ve sloţení: Základní škola: ředitel školy / třídní učitel II. třídy/ učitelka ZŠ / třídní učitelka I. třídy/ vychovatelka ŠD / vychovatelka a učitelka výchov I. a II. třídy/ 8

9 Mateřská škola : vedoucí učitelka MŠ,která je zároveň zástupcem statutárního orgánu, učitelka MŠ Aprobovanost pedagogických pracovníků je 100 % Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola je zapojená do projektu EU peníze školám - individualizace výuky anglického jazyka a matematiky. Škola mívala v minulosti aţ 150 ţáků v pěti třídách. V současné době jsou ve škole dvě třídy, které navštěvuje ţáků, jedno oddělení školní druţiny, kterou navštěvuje ţáků. Ve školní jídelně se stravuje ţáků a zaměstnanci. Při škole je zřízena tříčlenná školská rada, která spolupracuje se školou hlavně v oblasti řízení a ekonomiky. Sdruţení rodičů a přátel školy pomáhá škole zabezpečovat hlavně mimoškolní akce. Škola dlouhodobě spolupracuje s : - úřadem městyse Štítary - DDM Šumná - MŠ Štítary/jako se svojí součástí/ - ZŠ Šumná /spádová škola/ - ZŠ Pavlice/malotřídní škola/ - ZŠ nám.republiky Znojmo - PPP Znojmo - SPC Brno - Speciální školy Znojmo S těmito a dalšími organizacemi spolupracujeme na nejrůznějších akcích a projektech např.: Projekt Oranţové hřiště... s městysem Štítary Projekt Celoţivotní vzdělávání rozvoj profesních pedagogických kompetencí... se ZŠ nám Republiky,ZŠ Šumná,ZŠ Pavlice 2.5. Spolupráce s rodiči 9

10 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Priority naší školy : 1. Připravit ţáky pro ţivot v dnešním světě bez hranic, kde mají téměř neomezené moţnosti k uplatnění. 2. Rozvíjet čtenářskou gramotnost a jazykovou vybavenost ţáků. Našim cílem je škola, která : - ţáky motivuje k aktivnímu učení, řešení problémů, učí je sociálním dovednostem a rozvíjí jejich kreativitu, motivuje je k celoţivotnímu učení - podporuje pocit bezpečí, pozitivní proţívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení - podněcuje ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů - vede ţáky k všestranné a účinné komunikaci v mateřském i cizím jazyce - rozvíjí u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní a druhých - připravuje ţáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti - vytváří u ţáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a proţívání ţivotních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě - učí ţáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný - vede ţáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učí je ţít společně s ostatními lidmi - pomáhá ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní ţivotní i profesní orientaci Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii. Kompetence, které by měl ţák během výchovně vzdělávacího procesu podle školního vzdělávacího programu získat, zároveň definují cílový profil absolventa školy. Kompetence k učení - vím, proč se učím, učím se pro sebe - umím plánovat a organizovat své učení, hledám vhodné metody a strategie - vím, kde najdu informace a umím je zpracovat, dát do souvislostí - umím pozorovat a experimentovat - nebojím se zeptat a poradit se zkušenějšími - jsem zodpovědný za své učení, svou práci umím prezentovat Kompetence k řešení problémů - jsem schopen problém rozpoznat, analyzovat, najít způsob řešení - nebojím se překáţek - jsem vytrvalý a nedám se odradit nezdarem, dotáhnu činnost do konce - umím pouţít různé zdroje informací a posoudit jejich věrohodnost - myslím samostatně, logicky a tvořivě Kompetence komunikativní - osvojil jsem si klidnou, ohleduplnou a smysluplnou komunikaci 10

11 - dokáţu naslouchat druhým, přijmout jejich názor nebo ho silou svých argumentů ovlivnit - vyuţívám celou řadu informačních a komunikačních prostředků Kompetence sociální a personální - plním svou roli ve skupině, umím spolupracovat - jsem ohleduplný k druhým, vcítím se do jejich situace - nebojím se učinit rozhodnutí a nést za ně odpovědnost - dokáţu řešit konfliktní situace - umím hodnotit sebe i druhé, vyslovit pochvalu i kritiku a hledám nápravu nedostatků - jsem netolerantní k projevům jakékoli nesnášenlivosti Kompetence občanské - chápu kontinuitu minulosti a současnosti - kriticky vnímám vývoj společnosti - chápu základní demokratické principy - chovám se v souladu se zdravým ţivotním stylem a ekologicky - vnímám kulturní a historické hodnoty a váţím si jich Kompetence pracovní - umím se postavit k práci, zorganizovat si ji - umím volit vhodné nástroje a materiál - umím pracovat podle zadání, ale dokáţu najít i nová řešení, jsem flexibilní - jsem zodpovědný za výsledky své práce - dodrţuji zásady hygieny a bezpečnosti při práci Klíčové kompetence se u ţáka podle školního vzdělávacího programu utvářejí a rozvíjejí ve všech vzdělávacích oblastech a vyučovacích předmětech a projektech a jejich výčet je součástí jejich charakteristiky Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příleţitosti, aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků a jsou uplatňovány všemi pedagogy školy. Postupy, kterými naplňujeme klíčové kompetence : Kompetence k učení * Klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem. * Vyuţíváme různých zdrojů informací ( učebnice, odborná literatura, média, internet, výukové programy ). * Metodou kritického čtení vedeme ţáky k třídění informací a jejich efektivnímu vyuţívání v procesu učení. * Formou samostatného pozorování a experimentu vedeme ţáky ke konfrontaci vlastního závěru se závěry jiných. * Provádíme nácvik různých metod učení ( pozorování, pokus, projekt, skupinová práce, mluvní cvičení, referát aj.). * Organizujeme vědomostní a dovednostní soutěţe ( přírodovědné, literární, pěvecké, výtvarné, matematické, sportovní). * V hodinách vyuţíváme výukové programy a vedeme ţáky k tvorbě referátů a projektů pomocí informačních a komunikačních technologií. 11

12 Kompetence k řešení problémů * Učíme ţáky správně nacházet a formulovat problém, pracovat s chybou, rozvíjet sebekontrolu. * Vytváříme modelové problémové situace vyuţíváme situací reálných. * Vedeme ţáky k vyuţívání získaných vědomostí a dovedností k praktickému řešení problému. * Vyuţíváme metody skupinové, tématické a projektové práce, netradičních zadání úkolů. * Diskutujeme o různých moţnostech řešení i o případném neúspěchu zvolené cesty. * Učíme ţáky správně prezentovat svá řešení formou písemnou a ústní. * Vedeme ţáky ke sledování vlastního pokroku při zdolávání problémů. * upevňujeme v ţácích schopnost činit uváţlivá rozhodnutí. * Vedeme ţáky k sebehodnocení Kompetence komunikativní * Prostřednictvím referátů, slohových prací, mluvnických cvičení, diskusí na dané téma vedeme ţáky k formulaci myšlenek a názorů v logickém sledu. * Poskytujeme dětem prostor k sebehodnocení i vzájemnému hodnocení. * Vedeme ţáky ke smysluplnému vyuţívání klasických i moderních komunikačních prostředků. * Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci ve vyučování. * Umoţňujeme spolupráci tříd při organizaci sportovních vědomostních soutěţí. * Podporujeme přátelské vztahy ve třídě a mezi třídami. * Starší organizují soutěţe pro mladší, při vzdělávání se stávají tzv. tutory pro mladší. * Spolupracujeme s MŠ, organizujeme společné akce, vystoupení Kompetence sociální personální * Při skupinových pracích ţáků usilujeme o vzájemnou pomoc a o střídání rolí ve skupině. * Ţáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel, k osvojování základů kooperace a týmové práce. * Klademe důraz na systematičnost a vytrvalost. * Vedeme ţáky k odmítání šikany. * Prohlubujeme rozvíjení empatie a tolerance mezi ţáky. * Upevňujeme dobrá mezilidské vztahy tím, ţe učíme ţáky v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni dokázat poţádat. * Účinnou motivací a osobním pozitivním přístupem vedeme ţáky k vytváření příjemné pracovní atmosféry. * učíme ţáky vzájemné komunikace, diskusi a asertivnímu chování. * Vedeme ţáky k tomu, aby na základě vlastní zkušenosti pochopili důleţitost spolupráce a vzájemné pomoci pro efektivitu práce, pro zlepšování mezilidských vztahů, aby dokázali ocenit zkušenosti druhých lidí, respektovali odlišné názory. * Pochvalou podporujeme sebedůvěru ţáků. * vedeme ţáky k poznávání svých schopností. * Učíme ţáky pozitivně hodnotit jejich vlastní pokrok při osvojování nových vědomostí a dovedností a následně tak zaţívat pocit sebeuspokojení a sebeúcty. * pořádáme pro veřejnost vernisáţe, dny otevřených dveří, školní akademie. 12

13 Kompetence občanské * Seznamujeme se v rámci výuky i mimo ni s kulturními a duchovními hodnotami. * Vedeme ţáky k sebeúctě a k úctě k druhým, k rovnocennému vnímání různých etnik a národností. * Vytváříme ve škole přátelské a bezpečné prostředí. * Na konkrétních příkladech demonstrujeme pozitivní a projevy lidí. * Vlastním příkladem ţáky motivujeme k pěknému chování. * jsme připraveni ţákům podat pomocnou ruku. Učíme ţáky, aby se nebáli zastat se slabších, bojovat proti šikaně, pomoci handicapovaným a nemocným. * Na škole působí metodik prevence patologických jevů chování. * Zúčastňujeme se charitativních akcí. * Společně se ţáky vytváříme pravidla chování ve škole a mimo školu. * Důsledně dbáme na dodrţování těchto pravidel. * Klademe důraz na ohleduplnost, úctu, slušné chování k ostatním ve škole i mimi ni. * Jednáme s úctou a respektem se všemi dětmi bez rozdílu. * prosazujeme ideály svobody a důstojnosti člověka. * Důsledně kontrolujeme plnění školních povinností. * vedeme ţáky ke svobodnému vyjádření svých názorů, ale i zodpovědnosti za ně. * seznamujeme ţáky s lidskými právy a právy dítěte. * Zapojujeme ţáky do činností a aktivit podporující péči o ţivotní prostředí ( třídění odpadu, úklid svého okolí, péče o estetické prostředí ve škole a mimo ni). * Zúčastňujeme se besed a výukových programů na ekologická témata. * Vytváříme projekty ekologické i environmentální. * Zúčastňujeme se preventivních programů s cílem podporovat tělesné a duševní zdraví ţáků. * Propagujeme zdravý ţivotní styl a uplatňujeme jeho sloţky v různých aktivitách. * Učíme ţáky důleţitá telefonní čísla a seznamujeme je s institucemi pomáhajícími dětem ( Modrá linka, linka bezpečí ) Kompetence pracovní * Seznamujeme ţáky se základy bezpečnosti práce a s pravidly první pomoci při zranění. * Vedeme ţáky ke správným pracovním návykům a k posouzení svých moţností. * Kvalitně odvedenou práci vţdy kladně hodnotíme, v opačném případě vedeme ţáky k nápravě chyb. * Vedeme ţáky k objektivnímu hodnocení práce druhých, ale i sebehodnocení. * Kritéria hodnocení spoluvytváříme s ţáky. * Seznamujeme ţáky s různými profesemi formou exkurzí, filmů, besed, diskusí. * ujasňujeme představu ţáků o reálné podobě budoucího povolání. * Pomáháme vhodně zvolit obor budoucí profese vzhledem k osobnosti ţáka. * Jdeme příkladem a váţíme si svého povolání. * Učíme děti hospodařit s časem a dodrţovat vhodný denní reţim. * Navozujeme situace, ve kterých ţák zapojuje své podnikatelské myšlení. * vytváříme bezpečné pracovní podmínky. *Vedeme ţáky k ochraně svého a společného majetku. * Vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. * měníme pracovní podmínky, ţáky vedeme k adaptaci na nově vzniklou situaci. 13

14 Metody, které vyuţíváme : Akční plánování ţáci se postupně navyknou po etapách plánovat důleţité ţivotní kroky a přehodnocovat ţivotní cíle, naučí se stanovovat realistické cíle a hledat účinné strategie k dosaţení cílů a odstraňování překáţek Anketa slouţí ke zjištění názorů ţáků v rámci třídního kolektivu, zapojují se všichni ţáci, podporuje právo ţáka na individuální názor, postoj a přesvědčení. Ţáci konfrontují své názory a stanoviska s postoji svých spoluţáků respektování odlišných a různých názorů a postojů. Audiovizuální metody metody rozvíjející pouţívání technologií a moderní techniky, doplnění výuky o nové vjemy a znalosti, selekce informací. Brainstorming v českém překladu znamená bouři mozku nebo také útok na mozek, resp. myšlení. Můţeme se také setkat s názvem burza nápadů. Hlavním smyslem brainstormingu je vyprodukovat co nejvíce nápadů a potom posoudit jejich uţitečnost. Není to metoda zajišťující úplné dořešení problémů. Naopak, tvořivé vytvoření nápadů a návrhů řešení problému jsou velmi účinným východiskem pro další fáze a metody řešení daného problému. Ve třídě se obvykle pro brainstormingové řešení problémů vytváří více skupin. Nápady se nechají uleţet, vystaví se ve třídě na přístupném místě, aby se k nim mohli ţáci vracet. Činnostní učení pouţívá takové činnosti, které na základě pozorování a hovoru o pozorovaném vedou ţáky k objevování poznatků a vztahů, k řešení problémů. Didaktické postupy jsou zaloţeny na rozvíjení kritického přístupu a na spolupráci mezi učitelem a ţáky. Vede k projektovému a skupinovému vyučování. Zařadit, je-li vhodné téma. Ţáci pracují s tabulkami, prouţky papíru, čtverečky, vystřiţenými obrazci, měří, modelují. Charakter práce učitele i ţáků je odlišný od tradičního vyučování, vyučování se stává ţivější, pestřejší, podnětnější a produktivnější, ţáci se aktivně podílejí na vlastním vzdělávání. Do hodin vnáší oţivení, zbystřuje smysly. Dedukce metoda, která podporuje logické myšlení. Ţák postupuje od obecných zákonů a pravidel k individuálním jevům a vztahům, od obecných principů ke konkrétnosti a k aplikaci. Na základě obecných pravidel by ţáci měli řešit jednotlivé situace. Cílem je pouţívat teoretické poznatky v praxi. Ţáci se učí přesnosti v myšlení, učí se třídit a zařazovat pojmy. Metoda j vhodná pro ţáky starší (4. a 5. roč.). Demonstrace Při demonstrování učitel nebo technické zařízení předvádí ţákům činnost, jev, materiál. Demonstrační metody zprostředkovávají poznatky přes proţitky a vjemy. Samozřejmou součástí demonstračních metod je pozorování. Jednotlivé demonstrační metody se liší názorným materiálem a technikou demonstrace ( demonstrace obrazová, filmová, televizní, třírozměrných objektů, exkurzní, akustická ) Umoţní ţákům být při tom, podněcuje samostatnost, kritické myšlení, tvořivost, kooperaci a odpovědnost. Diskuse metoda rozvíjející schopnost formulace a vyslovení vlastního názoru, obhájení názoru, argumentace, řečnictví, respektování názoru druhých, polemiky a úvahy nad argumenty oponentů, toleranci, pocit vlastní důleţitosti a rovnoprávnosti. Dotazník soubor písemně formulovaných otázek předem určené skupině, výzkumný a diagnostický prostředek ke shromaţďování informací prostřednictvím dotazování osob. Dramatizace aktivita celé skupiny, menších skupin či jednotlivce umoţňuje uplatnit vědomosti, dovednosti i motorické schopnosti, nadání, aktivitu a obrazotvornost. Metoda je vhodná pro niţší ročníky. Exkurze umoţňuje ţákům nahlédnout do praktického ţivota mimo rámec školy, získat nové vědomosti, pomáhá formovat jejich orientaci a zájem. 14

15 Frontální výuka učitel vyučuje větší počet ţáků stejného věku. Učitel můţe učit najednou více ţáků a dosáhnout při tom vysoké úrovně jejich vědomostí. Přednosti hromadného vyučování jsou snadnost řízení, ekonomická úspornost. Hromadné vyučování předpokládá stejnou úroveň ţáků, nepřihlíţí k individuálním zvláštnostem a schopnostem ţáků. Indukce myšlenkový postup od jednotlivého k obecnému metoda, která podporuje logické myšlení. Ţáci se učí hledat společné znaky a formulovat obecná pravidla. Učí se přesnosti v myšlení, učí se třídit a zařazovat pojmy. I.N.S.E.R.T. tato metoda je velmi vhodná na začátku tématického celku. Ţáci si uvědomí, co je obsahem tématického celku, co uţ znají, o čem uţ slyšeli, Metoda ţáky motivuje a vede k očekávání. Ţáci mohou pracovat samostatně i ve skupinách. Učitel vytvoří text pro práci. Ţáci dostanou písemné instrukce pokyny pro práci s textem ( Označ vykřičníkem na okraji textu, jestliţe něco z toho, co čteš, potvrzuje, co jsi věděl nebo tušil. Udělej značku mínus, jestliţe je informace, kterou čteš, v rozporu s tím, co víš nebo jsi slyšel. Označ znamením plus, jestliţe informace, kterou se dozvídáš, je pro tebe nová. Napiš otazník, objeví-li se informace, která je matoucí nebo o které by ses chtěl dozvědět více). Ţákům zdůrazníme, ţe všechny věty v textu jsou pravdivé. Imitace soutěţ dvou či více skupin, při zapojení všech ţáků. Rozvíjí se neverbální komunikace- mimika, gesta. Je vhodná pro opakování slovní zásoby cizího jazyka. Zpevňuje spojení mezi obsahovou a pojmovou sloţkou slova, rozvíjí kreativitu a sebevědomí. Individuální práce rozvíjí individuální schopnosti ţáka samostatnost a soběstačnost, dává prostor ţákovi k naplnění jeho nápadů a plánů rozvoj tvořivosti a nápaditosti, ţák je mnohdy nucen pracovat s odlišnými prameny, coţ mu napomáhá orientovat se v souvislostech. Kaţdý ţák hledá individuální řešení předloţeného problému. Konzultace mimořádné vysvětlení látky mimo stanovené hodiny, porada u vyučujícího, hodnocení nebo rada učitele při práci na projektu i v době jeho zpracovávání. Kruh aktivita celé skupiny, kde se snaţíme dětem více porozumět. Podněcuje k lepšímu dorozumívání a poznávání mezi dětmi. Je to stůl smíření v případě konfliktu. Metoda přispívá k všeobecnému zklidnění dětí a pomůţe zaměřit rozhovor na hledání dohody.ţáci se při ní učí vyslyšet druhé, spolupracovat, vzájemně se podpořit, naslouchat. Magnetická tabule umoţňuje ţákům ověřit si svoje vědomosti tříděním. Z obrázků nebo nápisů vytváří skupiny podle učitelem daných kritérií. Práce s magnetickou tabulí je náročná na zajištění materiálu a zacházení s ním. Nedostatečné zajištění materiálu můţe málo aktivní ţáky svádět k nečinnosti a nezájmu a tím i k narušení celého průběhu výuky. Manipulace, montáž, demontáž manipulace můţe pro ţáka znamenat problém, který musí vyřešit. Při uplatnění této metody jsou vytvořeny moţnosti pro rozvoj tvořivosti, kritického myšlení, samostatnosti a odpovědnosti. Tvoří přechod od metod demonstračních k pracovním. Ţáci pod vedením učitele manipulují, rozebírají nebo skládají pomůcky a stavebnice. Snaţí se porozumět teoretickým principům, učí se pouţívat poznatky v praxi. Mluvní cvičení mluvený projev zaujímá v dnešním společenském styku nejvýznamnější místo. Mluvní cvičení je cvičení v souvislém projevu. Při hodnocení můţeme vyuţít magnetofonovou nebo video nahrávku ţákova výkonu. 15

16 Názornost nejstarší didaktická zásada vycházející ze smyslového vnímání jevů a poznatků. Uskutečňovat zásadu názornosti znamená zabezpečit smyslový základ poznatků a vytvářet podmínky pro rozvíjení poznávacích schopností. Častou chybou je však přehnané pouţívání pomůcek, coţ vede k tříštění pozornosti a nepochopení podstaty učiva. Názornost by měl učitel pouţít tehdy, kdyţ reálné představy ţáků neumoţňují vytvářet nové představy a měl by do procesu poznání zapojit co nejvíce smyslů. Usnadní tak ţákům přechod od jevu k podstatě, od představy k pojmu. Pokus ( experiment) je velmi specifická demonstrační metoda (demonstrační pokus), kterou můţe učitel kombinovat se samostatnou nebo skupinovou prací ţáků (ţákovský pokus). Význam pokusu spočívá spíše v tom, ţe ho můţeme podle potřeby opakovat, abychom pozorovaný jev dokonale postřehli a promysleli. Okolnosti sledovaného jevu můţeme navíc úmyslně a účelně měnit. Pokusem můţeme potvrdit správnost technické myšlenky, můţeme odhalovat vedlejší vlivy, které mimo naše očekávání spolupůsobí. Pokus umoţňuje samostatný vývoj dítěte, vyuţívá jeho otevřenosti k přírodním jevům, rozvíjí jeho zvědavost a odpovědnost. Poslech ve výuce jazyků a výchov je nutné zařadit demonstraci zvukových objektů. Pouţíváme k tomu CD nosiče, magnetofonové nahrávky.. takto mohou být demonstrovány jazykové záznamy, recitace významných literárních děl, zvuky z přírody, nářečí, cizojazyčné ukázky, hudební skladby. Pozorování základní zdroj poznávání v přírodních vědách. Můţe jít o pozorování reálného jevu, dění, vlastnosti, reakce, objektu. Pozorovat mohou jednotlivci nebo skupiny. Můţe být krátkodobé i dlouhodobé. Pozorování rozvíjí samostatnost, zodpovědnost, zvídavost, otevřenost, vnímavost a vztah k předmětu. Cílem je ověřit fungování teorie v praxi, potvrzení pravdivosti předpokladu a odhalení vedlejších vlivů. Práce s textem tato aktivita umoţňuje práci jak individuální, tak v menších či větších skupinách. Rozvíjí samostatné myšlení, představivost a při práci ve skupině i volní vlastnosti.tato aktivita by měla být doplněna prací se slovníkem. Práci s cizím textem musí předcházet znalost gramatických struktur a slovní zásoby. Prameny cílem je naučit ţáky pracovat samostatně s odbornou literaturou. Ţáci by se měli naučit orientovat v různých odborných knihách, textech.tato forma práce by měla vést ţáky k samostatnému osvojování vědomostí. Projekt tato aktivita se dá tvořit jako skupinová práce nebo jako práce jednotlivce. Učitel vybere vhodné zadání projektu, stanoví rozsah a kritéria projektu velikost a mnoţství informací. Rozhodne, zda půjde o skupinovou práci v hodině nebo o práci jednotlivce vypracovanou mimo výuku. Seznámí ţáky s tématem, prezentuje ukázky dříve zpracovaných projektů. Usměrňuje práci ţáků vhodným směrem a stanoví časový limit. Vyhodnocení se pak opírá hlavně o kladné stránky projektu. Přednes uměleckého textu přispívá k kultivaci mluveného projevu, vzbuzuje zájem o četbu literatury, umoţňuje hluboký citový proţitek. Přednes by měl být osobní výpovědí interpreta. Referát samostatná práce jednotlivce na dané téma. Ţák informace vyhledává z různých pramenů a zpracovává mimo vyučování. Referát můţe být obohacen o ukázky všeho druhu ( obrázky, poslech..). Rozbor základní myšlenkový postup rozkládající vymezený celek na jeho prvky kaţdá metoda, která se snaţí nějaký předmět nebo jev vysvětlit myšlenkovým či faktickým rozborem jeho sloţek. Rozhovor umoţňuje aktivizaci celé osobnosti ţáka, orientaci k řešení problému a koncentraci pozornosti. 16

17 Samostatná práce učební aktivita, při níţ si ţáci osvojují poţadovaný obsah vzdělávání vlastním myšlenkovým úsilím. Učitel zadá ţákům samostatnou práci, vysvětlí cíl samostudia a poskytne pomoc ţákům, kteří mají potíţe. Sebehodnocení podporuje reflexi a smysluplnou činnost směřující k prospěšným cílům. Vede ţáky k tomu, aby za své učení přebírali zodpovědnost. Ţák si uvědomuje svá slabá místa, vede si záznam o učení, těší se ze soupisu svých úspěchů, poučí se z chyb. Skupinová práce malé skupiny umoţňují ţákům rozvíjet jejich dovednosti spolupráce i další důleţité mezilidské dovednosti. Tyto aktivity zapojí do společné práce všechny přítomné, pomáhají také naučit se navzájem řešit rozdílné názory. Soutěže aktivity skupin nebo jednotlivců, které umoţňují ţákům rozvíjet jejich dovednosti, vědomosti a schopnosti vědomostní i motorické. Rozvíjí bystrost, logické myšlení, spolupráci, komunikaci, rychlost, orientaci i různé mezilidské vztahy. Soutěţe jsou vhodnou formou výuky na závěrečné zopakování učiva. Vede ţáky k lepší motivaci zlepšit své výkony. Stacionární učení otevřené učení, kdy je ţák osobně zodpovědný za splnění předepsaných úkolů a můţe splnit i nadstavbové úkoly. Učitel zvolí téma, formuluje povinné i nadstavbové úkoly, které rozdělí na jednotlivá stanoviště. Na jedno stanoviště pak umístí i správná řešení a stanoví časový limit. Ţák se sám rozhoduje o výběru, pořadí a způsobu řešení nabízených úkolů. Na závěr si samostatně zkontroluje správnost řešení a posoudí vlastní pokrok v učení. Test aktivita ukazuje úroveň vědomostí a dovedností, umoţňuje srovnání, odhaluje nedostatky. Učení hrou osmisměrky, doplňovačky, kříţovky, anagramy, tichá pošta, hra na konferenciéra, kimovky Vyhledávání informací slouţí k samostatnému, aktivnímu přístupu ţáků ke vzdělávání a vyuţívání dostupných zdrojů ( tisk, média, internet, slovníky, encyklopedie..), k získávání informací k zadanému problému. Vycházka cílem je seznamovat se s konkrétními reáliemi, teoretické informace z vyučování jsou názorně ukázány v přírodě a nebliţším okolí. Výklad podává poučení o určitém problému nebo jevu, neomezuje se jen na popis jevu jako celku a jeho částí, ale osvětluje i vztahy mezi nimi. Výklad musí být srozumitelný a jasný. Učitel ho doplňuje vhodně obrázky, tabulkami, grafy.. K osvojování výše uvedeného směřuje kaţdodenní činnost školy, tj. vyučování, ale i mnohé další činnosti a akce, které se školou souvisejí. Jestliţe bychom měli vytyčit základní pilíře, na kterých je koncepce školy postavena, mohli bychom uvést tyto : A. Zajímavá škola aneb vysvětlení názvu školního vzdělávacího programu Škola by měla být zajímavá. Jasně si totiţ uvědomujeme jednak to, ţe hraje pro dítě váţnou prací, ale jednak i to, ţe vychováváme děti od 6 do 10 let. Je rozdíl, jak si hraje prvňák, a jak čtvrťák. V podstatě platí - čím starší ţáci, tím se hra stále více blíţí naprosto váţné práci. Tím také narůstá podíl volní stránky, protoţe i při zajímavé práci nastávají okamţiky méně záţivných, aţ otravných činností, leč pro dobrý výsledek nezbytných. Stejně tomu je i v procesu tradičního učení. Je poctivé si přiznat, ţe učitel musí pro úspěch svých ţáků udělat mnoho, ale aspoň kousek (lépe kus ) naproti musí přijít i ţák. B. Spolupráce a vzájemná pomoc Dalším důleţitým stavebním prvkem je spolupráce a vzájemná pomoc. Všichni ve škole, velcí i malí, se musí cítit jako spolupracovníci, kteří pomohou a kterým také bude pomoţeno. Společným úsilím ke společným cílům a nesmíme zapomenout, ţe co nejaktivnějšími spolupracovníky by se měli stát rodiče. 17

18 Ke spolupráci patří i kontakty s jinými organizacemi, které se na půdě školy pomáhají starat o ţáky školy, a to v době mimo vyučování. C. Klima školy Velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra. Od estetičnosti prostředí přes mezilidské vztahy, pozitivní školní tradice a rituály, symboly aţ po pocit bezpečí a jistoty Říká se, ţe škola je přípravou na ţivot. Není tomu tak zcela přesně. Škola je uţ ţivot sám, i kdyţ specifický, ale zvláštní je přece kaţdé prostředí - např. atmosféra v nemocnici je jiná neţ v továrně atd. Proto by se ve škole mělo dít co nejméně jako", ale co nejvíce skutečně, opravdu", se vší váţností. Ač je to vlastně velká hra... D. Všestrannost i preference Celková koncepce vychází z toho, ţe ústředním cílem školy je přispět k výchově odpovědného, sociálně tolerantního občana vybaveného základními vědomostmi a hlavně dovednostmi. Základní škola je o všestrannosti. Přesto z pohledu současného světa s výhledem do budoucnosti můţeme ústřední cíl rozdělit na několik dílčích, které by škola měla sledovat a preferovat především. Naše škola klade důraz na naplnění těchto čtyř základních gramotností. Je to gramotnost občanská ( politická ), jazyková, informační a metodologická. Občanská gramotnost by měla přispět k výchově budoucího dobrého občana (táty, mámy, souseda, spolupracovníka... ). Jazyková část se soustřeďuje na komunikaci, začíná mateřským jazykem a pokračuje cizími jazyky. Informační gramotnost neznamená jen práci s počítači, ale výcvik ve zvládnutí informační záplavy - informace umět získat, třídit a pouţít, vyuţít. Sem např. patří mj. důraz na čtení s porozuměním, ne na hlasitou krásu". Cíl metodologický znamená vedení k tvořivému řešení problémů, hledání různých variant řešení. Uţ tento stručný nástin dává tušit, ţe málokterá gramotnost je úkolem jen určitého předmětu, i kdyţ podíl některého je někdy někde vyšší. Tento vytyčený cíl musí prolínat prací všech předmětů a ročníků. Na druhou stranu to neznamená, ţe se nesmí objevit nic, co nezapadá do uvedených čtyř oblastí. I memorování má své místo, pokud je to místo rozumně vybrané. Koncepce školy Schéma uvedené na závěr tohoto oddílu se snaţí v maximálně jednoduché a přehledné podobě zachytit dlouhodobou koncepci školy. Kromě výše uváděných pilířů školního vzdělávacího programu v ní najdeme další prvky, protoţe podoba školy je rozmanitější, ale vše by mělo směřovat k vytyčeným cílům. Pro rychlejší orientaci alespoň základní informace : Horní řádek se snaţí maximálně stručně formulovat základní cíl. Jeho formulace v podstatě stručně shrnuje obsah klíčových kompetencí, na druhém řádkuje tento cíl rozpracován do 4 konkrétnějších ( A - D ). Kaţdý cíl vyţaduje adekvátní prostředky k jejich naplňování. Všechny prostředky jsou uváděny tímto typem písma - kurzívou. Většina systémů má klady a nedostatky. Kladem takto zpracované koncepce je jednoduchost a přehlednost. Dobře si uvědomíme vztah mezi cíli a prostředky, proč vlastně některé věci děláme, jaký to má smysl, účel. Někdy se při plánování formulují jenom cíle ( Příznivé klima školy" ), ale chybějí prostředky k dosaţení. Přehledné zpracování dává moţnost lepší kontroly a účinného krátkodobého či střednědobého plánování ( co vyřadíme, co zařadíme, co musíme zlepšit, změnit). Plánování, práce s koncepcí Koncepční podoba školy vyjadřuje dlouhodobý cílený záměr. Z toho pak vycházejí roční plány práce, které se zaměřují v zásadě na tři body : a) co do koncepce školy přidáme jako 18

19 nový prvek, b) co z koncepce vyřadíme jako neúčinný prvek, c) který prvek koncepce je třeba vylepšit, aktualizovat apod. (to bývá nejčastější případ). Dlouhodobě stanovený záměr napomáhá i účinnému vyuţívání finančních prostředků. Těch není a nebude nikdy dost. Máme-li jasnou koncepci, snadněji se rozhoduje, co upřednostníme a co je sice také zajímavé, ale musí ještě počkat, případně do čeho uţ je škoda investovat. Tak např. počítačové vybavení naší školy i vybavení knihovny dávají prostor pro naplňování hned několika kompetencí - přinejmenším komunikativních, řešení problémů, interpersonálních. Grafická podoba koncepce školy je uvedena na další, následující straně. 19

20 Koncepce ZŠ a MŠ Štítary Základní cíl: Poskytnout každému jedinci vzdělání, které rozvine jeho schopnosti a kultivuje jeho charakter i postoje. Vybavit jej základními znalostmi a dovednostmi, aby se v životě uplatnil, aby dokázal plnit povinnosti svobodného občana v demokratické společnosti. Přispět k utváření osobnosti spojující v sobě svobodu a zodpovědnost A. Výchova základ výchovy dobrého občana všichni B. Vzdělávání: rozvoj tvůrčího myšlení, dovedností všeobecný standard C. Zdravá škola D. Styk s rodiči, jinými institucemi, propagace, nadstandardní Základní prostředek : Participativní řízení = tvůrčí prostor pro každého pracovníka Klima školy: vnitřní řád, estetika prostředí, sounáležitost se školou Mimořádné dny škol. roku Vyhodnocování nejlepších žáků Sběr papíru Sběr léčivých bylin Školní vzděl ivací program Systém péče o žáky s poruchami učení Systém soutěží Cizí jazyk od 1. ročníku Metodické orgány garance předmětů, Didaktická technika preference počítačů a videa Počítačová gramotnost Školní družina Zájmové kroužky Pitný režim Plavecký výcvik Přestávkové hrací kouty - chodby, Klubovna Využití hřiště Minimální preventivní program Logopedická péče Systém schůzek a nformačních dnů pro Rodiče. Spolupráce s: OÚ DDM Šumná Prezentace školy: Webové stránky Regionální tisk Spolupráce s MŠ 20

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

NAUČ SE CHODIT, NEŽ SE ROZBĚHNEŠ

NAUČ SE CHODIT, NEŽ SE ROZBĚHNEŠ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NAUČ SE CHODIT, NEŽ SE ROZBĚHNEŠ Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Božičany Božičany

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více