ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání REGIONÁLNÍ ŠKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání REGIONÁLNÍ ŠKOLA"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání REGIONÁLNÍ ŠKOLA Vydal ředitel školy PaedDr.Michal Scigiel dne Projednáno a schváleno V. pedagogickou radou ZŠ OB dne

2 Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č. p. 120, Jaroměřice nad Rokytnou OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Základní škola Otokara Březiny jako předkladatel ŠVP Město Jaroměřice nad Rokytnou jako zřizovatel školy. 2. Charakteristika školy 2.1. Umístění, úplnost, velikost, služby, žáci Provozní podmínky a vybavení Charakteristika pedagogického sboru Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty Účast na grantech, projektech. 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Výchovně vzdělávací strategie školy k vytváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Začlenění průřezových témat. 4. Učební plán 4.1. Poznámky k učebnímu plánu 4.2. Učební plán pro 1. a 2. stupeň 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace - vzdělávací oblast Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk 5.2. Matematika - vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.3. Informační a komunikační technologie - vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.4. Člověk a jeho svět - vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Člověk a společnost - vzdělávací oblast Dějepis Výchova k občanství 5.6. Člověk a příroda - vzdělávací oblast Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 5.7. Umění a kultura - vzdělávací oblast Hudební výchova Výtvarná výchova 5.8. Člověk a zdraví - vzdělávací oblast Výchova ke zdraví Tělesná výchova 5.9. Člověk a svět práce - vzdělávací oblast Člověk a svět práce Školní družina 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Hodnocení žáka ve škole Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy a její evaluační činnost. 2

3 1. Identifikační údaje 1.1. Předkladatelem ŠVP je Základní škola Otokara Březiny se sídlem na Komenského náměstí č. p. 120, Jaroměřice nad Rokytnou. K je ředitelem školy, současně statutárním orgánem, PaedDr. Michal Scigiel. Použitelné kontakty a údaje organizace jsou následující: a) Kontakty: Pevná telefonní linka s přepojovací ústřednou, záznamníkem a faxem: Služební mobilní telefon ředitele školy, statutární orgán: Služební mobilní telefon zástupkyně ředitele pro II. stupeň, statutární zástupce: Služební mobilní telefon zástupkyně ředitele pro I. stupeň: Webová stránka organizace: ová adresa organizace: Koordinátor tvorby ŠVP pro I. stupeň Mgr. Ivana Julinová, ZŘ I.stupeň Koordinátor tvorby ŠVP pro II. stupeň Mgr. Jaroslava Stuchlíková, ZŘ II.stupeň Předsedkyně Školské rady Bc. Petra Pevná b) Údaje: Název vzdělávacího programu a označení: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Regionální škola, č. j. 101/2007. Jako pracovní materiál byl projednán a předběžně schválen k připomínkovému řízení IV. pedagogickou radou dne Od do byl tento dokument předložen k širší diskusi Školské radě, zřizovateli - Městu Jaroměřice nad Rokytnou, dále rodičovské veřejnosti prostřednictvím Rady třídních zástupců SRPDŠ na třídních schůzkách. Jako závazný a konečný učební dokument organizace byl schválen V. pedagogickou radou dne s účinností od Pro seznámení širší veřejnosti byl vyvěšen na webových stránkách školy od Právní forma: příspěvková organizace IČO: REDIZO: IZO: Bankovní spojení: ČS a. s. Jaroměřice nad Rokytnou, č. ú: / Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je Město Jaroměřice nad Rokytnou. Sídlo Městského úřadu je náměstí Míru č. p. 2, Jaroměřice nad Rokytnou. K je starostou města Ing. Karel Nedvědický. Použitelné kontakty na zřizovatele jsou následující: Pevná linka s přepojovací ústřednou: Přímá telefonní linka na starostu města: Webová stránka města: ová adresa města: 2. Charakteristika školy Umístění, úplnost, velikost, poskytované služby, žáci. Základní škola je umístěna jako jediná přímo ve středu města, které má asi 4 tisíce obyvatel. Mimo funkce městské školy plní současně funkci spádové školy pro okolní region (viz motivační název ŠVP Regionální škola). Tento je tvořen příměstskými částmi Boňov, Ohrazenice, Popovice, Příložany, Ratibořice, Vacenovice, dále samostatnými spádovými obcemi bez škol Bohušice, Lesůňky, Příštpo a spádovými obcemi s malotřídními školami pro I. stupeň Blatnice, Šebkovice. Naše škola je plně organizovaná pro I. a II. stupeň. K jsou na I. stupni jsou dvě třídy v ročníku (10 tříd), na II.stupni 2-3 třídy v ročníku (10 tříd). K výše uvedenému datu máme 461 žáků, z toho 213 na I. stupni, 248 na II. stupni. Již několik let zaznamenáváme každoroční pokles v rozmezí žáků (zhruba 1 třída). Celkový provoz zajišťuje 45 zaměstnanců, z toho 31 pedagogických a 14 správních. Provoz je zajištěn ve staré historické budově z roku 1899 ( ročník), v nové přístavbě z roku 1988 ( ročník). Z poskytovaných služeb nabízí škola žákům organizovanou mimoškolní a zájmovou činnost (25 ZK), školní družinu pro ročník (3 oddělení), školní poradenské zařízení pro žáky i rodiče v oblasti práce s dětmi mimořádně nadanými, s poruchami učení, chování, integrace, logopedické péče, výchovného poradenství, dále školní a závodní stravování pro všechny žáky a zaměstnance (včetně důchodců), školní bufet s dotovaným mléčným programem, pitný režim (automaty), půjčovnu sportovního vybavení (lyže, jízdní kola), možnost 3

4 kopírování dokumentů, přístupu na internet aj. Žáci si vydávají vlastní školní časopis s přílohami v anglickém a německém jazyce. Na správě a organizaci školy se podílejí aktivní činností ve Školním parlamentu, v třídních samosprávách, třídnických hodinách Provozní podmínky a vybavení školy. Škola má dostatek kmenových (univerzálních) učeben pro jednotlivé třídy, jejich vybavení je v přístavbě standardní (1. 3. ročník), ve staré budově (4. 9. ročník) většinou na podprůměrné úrovni, nevyhovující většina podlah, zastaralé lavice, židle, tabule, sanitární zařízení a odpady ve třídách. Škola disponuje v obou budovách průměrně vybavenými odbornými učebnami s kabinety a to pro výpočetní techniku, fyziku, chemii, tělocvičnou pro tělesnou výchovu, hudební výchovu, přírodopis, školními dílnami pro pracovní činnosti, cvičnou školní kuchyňkou, třemi samostatnými učebnami pro školní družinu, školní jídelnou s kuchyní. Ve škole jsou v současnosti dvě počítačové sítě, jedna žákovská v odborné učebně (20 PC) a druhá zaměstnanecká (12 PC). Další počítače jsou mimo sítě v některých odborných učebnách a pracovištích (5 PC). Dále má škola k dispozici na mimoškolních pracovištích dopravní hřiště, školní pozemek, oddychový a relaxační areál. Šatny pro ročník jsou v dezolátním stavu, zatím je vyřešen tento problém v ročníku formou individuálních šatnových skříněk. Sociální zařízení na chodbách (WC) jsou ve stavu běžného standartu, na úrovni odpovídající hygienickým normám. Organizaci citelně chybí vlastní školní hřiště (využívá nedostatečně vybavené a vzdálené zařízení TJ SOKOL), druhá moderní tělocvična, kvalitně vybavené dvě odborné učebny pro výpočetní techniku s potřebným HW (dataprojektory, interaktivní tabule, přenosné PC a nová výpočetní technika), odborná učebna pro výuku cizích jazyků s odpovídajícím vybavením. Dále chybí prostory pro ukládání pomůcek ve třídách (vestavěné skříně, policové systémy). Vyřešit tyto prostorové a materiální nedostatky je prioritou pro nejbližší léta Charakteristika pedagogického sboru. K má škola celkem 31 pedagogických pracovníků. Z tohoto počtu nemají odpovídající kvalifikaci dvě učitelky, které si ji dálkovým studiem doplňují. Pedagogický sbor je převážně feminizovaný, celkem 28 žen, pouze 3 muži. Další 4 učitelky si na základě dohody se zaměstnavatelem zvyšují dálkovým specializačním studiem kvalifikaci v oborech ICT koordinátor, speciální pedagogika, výchovný poradce, logopedie. Tyto odborné specializace (výchovný poradce, speciální pedagog-logoped) jsou v maximální míře využívány ve školním poradenském centru pro evidované žáky v dopolední výuce, případně individuálně v odpoledních hodinách s rodiči jako poradna. Všichni pedagogové jsou průběžně vzděláváni v rámci DVPP podle stanoveného plánu, s ohledem na vyučované předměty, aprobaci, členství v předmětových komisích aj. Interní pedagogické zaměstnance doplňují podle potřeby externí spolupracovníci, hlavně v oblasti mimoškolní a zájmové činnosti, výuky nepovinných předmětů, umělecké výchovy, organizovaných kurzů aj Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty. K byla na naší škole ustanovena šestičlenná Školská rada. V ní má svoje zastoupení dvěma zvolenými členy pedagogický sbor, další dva zvolení členové zastupují rodiče žáků a zbývající jmenovaná dvojice zastupuje zřizovatele. Od počátku panuje mezi školou a touto institucí vstřícná, korektní a dělná atmosféra s pravidelnou výměnou a poskytováním informací, požadované dokumentace, vzájemných setkání a schůzek. Jako registrované občanské sdružení pracuje Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Otokara Březiny. Jeho činnost má velmi široký dosah v oblasti úzké spolupráce a informovanosti rodičů o výsledcích a průběhu výchovně vzdělávacího procesu, dále v oblasti mimoškolní a zájmové činnosti, posílení ekonomických aktivit školy. Sdružení pracuje systémem volené Rady třídních zástupců, voleného hlavního výboru a třídních schůzek, vše 4 x ve školním roce, podle vlastního plánu práce a finančního rozpočtu. Škola dále úzce spolupracuje s místními institucemi jako např. Městské kulturní středisko (literární výchova, regionální tradice, projekty, knihovna), Společností Otokara Březiny (slavný básník, bývalý učitel na zdejší škole, muzeum, společenská a kulturní vystoupení), TJ Sokol (sport, tělovýchova, pronájmy), Obvodním oddělením Policie ČR (branná výchova, ukázkové akce, prevence kriminality a dopravní výchova). V současné době nemá škola žádný patronát v ČR ani v zahraničí Dlouhodobé projekty. V období let je škola zapojena do několika evropských projektů EU v rámci ESF. V první řadě je nutno zmínit projekt VIP-Kariéra, který umožňuje činnost a spolufinancování Školního poradenského centra, školení pedagogických pracovníků k ŠVP (Akce na zakázku). Dále se jedná o projekt Brána jazyků, který umožňuje bezplatné zdokonalování a zvyšování jazykové úrovně vlastních i regionálních pedagogických pracovníků v AJ a NJ na různých úrovních.v tomto případě je škola školícím střediskem, poskytuje vlastní lektory i výukové prostory za úhradu z ESF EU. Projekt Hodina umožňuje posílit hodinové dotace výuky na II. stupni ve vybraných předmětech a zajistí jejich financování. 4

5 Projekt SIPVZ zajišťuje zvyšovaní počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků v dlouhodobém horizontu, na různých úrovních, financování kurzů, částečné úhrady za správy sítí, nákupy SW. Jako zatím nejzajímavější a nejhodnotnější se jeví získaný grant ESF EU, prostřednictvím MŠMT, v námi zpracovaném projektu Cesta k Regionální škole zaměřený na rozvoj lidských zdrojů, v oblasti zkvalitňování vzdělávání ve školách, ověřování a zdokonalování ŠVP. Získaná částka ve výši více jak 1,5 milionu Kč umožní zaplatit práci navíc pedagogickým pracovníkům, umožní jejich další vzdělávání, školení, nákup potřebné výpočetní a audiovizuální techniky, uhradí část provozních nákladů. V průběhu školního roku je do běžné výuky zapojováno projektové vyučování (Den Země, Branný den aj.) 3. Charakteristika ŠVP Zaměření školy. Jak vyplývá z motivačního názvu našeho ŠVP (Regionální škola), jsme školou pro širší region spádových obcí, ve kterém jiná základní škola není. Základem našeho vzdělávacího programu je všeobecné zaměření, bez specializační profilace. Výchovně vzdělávací zaměření naší školy je v souladu s potřebami našich žáků pro budoucí život, s více jak stoletou slavnou tradicí naší školy a se stanovenými cíli základního vzdělávání, odpovídající dnešní době. Současným vzdělávacím trendem tohoto století je žák se schopnostmi a dovednostmi přemýšlet, vyhledávat, aplikovat, adaptovat, pracovat, spolupracovat, využívat, objevovat, komunikovat, konzultovat. Výchovným trendem je žák svébytný, přirozeně sebevědomý, zodpovědný, s pozitivním chováním, jednáním, vystupováním, prožíváním. Měl by mít kladný vztah k lidem, společnosti, přírodě, být ohleduplný tolerantní, uznávající kulturní, duchovní hodnoty. To jsou i základní cíle celého výchovně vzdělávacího procesu, našeho školního vzdělávacího programu, ke kterým naše škola směřuje Výchovně vzdělávací strategie školy k rozvoji a vytváření klíčových kompetencí žáků. Zásadní ve výchovně vzdělávací strategii školy je utváření a rozvoj klíčových kompetencí. Všechny se navzájem prolínají, doplňují, stojí nad předměty, jsou multifunkční. K nim směřují veškeré postupy, metody, formy práce, různé aktivity, uplatňované v celém výchovně vzdělávacím procesu, všemi pedagogickými pracovníky školy. a) Kompetence k učení: Jsou důležité pro efektivitu výuky, jejich rozvoj umožňuje žákům plánovat a organizovat další vlastní učení, ale i budoucí celoživotní vzdělávání. Vedou žáka k uvádění věcí, jevů, činností do souvislostí, propojení do různých vzdělávacích oblastí. Preferovanou výchovně vzdělávací strategií je uplatňování moderních vyučovacích metod a organizačních forem výuky jako je práce ve skupinách, projektové vyučování, kooperativní učení, využívání všech dostupných zdrojů informací ve škole - internet, výukové programy, školní a žákovská knihovna, encyklopedie, slovníky, audiovizuální technika. b) Kompetence k řešení problémů: Žáci jsou k řešení různých problémů vedeni přímo ve výuce vhodnými metodami a formami práce. Úkoly zadané učitelem musí být postaveny tak, aby žáka nutily vyhledat a určit vhodný způsob a postup řešení zadaného problému, vyhledat zdroj potřebných informací, poradit se a konzultovat postup s pracovní skupinou. Výchovně vzdělávací strategií bude učení v souvislostech, problémové vyučování, praktické pokusy a výzkum, laboratorní práce, zpracování projektů, aplikace výukových programů, práce na internetu, odborné publikace. c) Kompetence komunikativní: Tyto kompetence umožňují žákům jasně formulovat a vyjadřovat své myšlenky, názory, interpretace. Způsob vyjadřování je logický, výstižný, kultivovaný, v písemné i mluvené podobě. Žák musí mít v průběhu výuky dostatečný prostor k vyjadřování, prezentaci svých myšlenek. Počáteční nedostatky, poruchy, případná omezení (psaní, řeč) musí škola společně s rodiči řešit (pedagogicko-psychologická poradna, školní poradenské centrum, logopedie, individuální učební plány apod.). Výchovně vzdělávací strategií bude skupinové, projektové a problémové vyučování, komunitní kruh, diskusní fórum, reprezentace školy na veřejnosti, účast na různých vystoupeních, soutěžích, olympiádách, mimoškolní a zájmová činnost zaměřená na komunikaci(divadlo, zpěv, recitace, tanec, náprava řeči aj.) d) Kompetence sociální a personální: Tyto kompetence pěstují u žáků schopnost pracovat ve skupině, kolektivu, týmu. Umí přijmout svoji roli, postavení, podílí se na vytváření příznivé pracovní atmosféry, mezilidských vztahů, spoluzodpovědnosti na řešení úkolů, problémů. Respektuje názory jiných, čerpá poučení. Učí se řídit svoje jednání, chování, při zachování sebedůvěry a sebeúcty. Výchovně vzdělávací strategií bude skupinová výuka, komunitní kruh, týmová práce na projektech, práce žáků v třídní samosprávě, Školním parlamentu, vydávání školního časopisu, spolupráce se Sdružením rodičů, přátel dětí a školy, zřizovatelem (město), městskými organizacemi (MěKS). e) Kompetence občanské: Spoluvytvářejí u žáků vědomí občanských práv a povinností, formují právní vědomí budoucích dospělých občanů. Posilují a upevňují národní hrdost a identitu, pozitivní vztah k naší historii, 5

6 symbolům. Rozvíjí vztah k národním a regionálním tradicím, zvykům, obyčejům, vztah k rodině, společnosti, k zdravému životnímu stylu. Umožňují proniknout do globálních, hlavně ekologických a humanitárních problémů současného světa, hledat jejich řešení. Výchovně vzdělávací strategií bude sociální učení, metody sebepoznávání, formování právního vědomí, práce třídních samospráv, podíl Školního parlamentu na řízení školy, vydávání vnitroorganizačních dokumentů, školního řádu, exkurze a tvorba projektů v orgánech místní samosprávy (rada, zastupitelstvo, odbory MěÚ). d) Kompetence pracovní: Umožní žákům pochopit pracovní proces z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, významu. Naučí se používat různé pracovní nástroje, přístroje a technologická zařízení. Budou schopni pracovat s různými materiály, různými technickými postupy, dodržovat určitá pravidla, návody, příručky, normy. Vytvoří a upevní si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při veškeré pracovní činnosti, ochranu životního prostředí, kulturních a společenských hodnot. Výchovně vzdělávací strategií bude opět uplatňování moderních forem výuky ve skupině, na tvorbě projektu, praktické vyučování v odborných učebnách školních dílen, školního pozemku, cvičné kuchyně, šití, výpočetní techniky, chemie, fyziky, přírodopisu, osvojování si pracovních postupů, pracovních dovedností a návyků Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle školského zákona č.561/2004 Sb., 121 a 123, následně prováděcí vyhlášky č. 72/2005 Sb. (poskytování poradenských služeb ve školách), dále prováděcí vyhlášky č.73/2005 Sb. (vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami), jsou školy povinné tyto služby a úkony zajistit, pokud mají potřebný souhlas rodičů (zákonných zástupců) žáka. Právě v souladu s výše uvedenou legislativou bylo na naší škole, s platností od , zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP). Pro tuto činnost se podařilo získat i finanční dotace v rámci EU-ESF (VIP Kariéra) na pokrytí části mzdových nákladů. Toto zařízení pracuje podle vlastního programu (příloha plánu práce školy) a plánů činností jednotlivých pracovníků (ŠPP). Pracoviště řídí speciální pedagog. Je pověřeným vedoucím celého pracoviště, který řídí a koordinuje činnost ostatních pracovníků podle vlastního dokumentu Školní program pedagogicko psychologického poradenství. Na pracovišti dále pracuje logoped, výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů (etoped). Toto odborné pracoviště zajišťují interní pedagogičtí pracovníci s odpovídající kvalifikací (v některých případech rozšiřovanou dálkovým studiem), s potřebným materiálním zázemím a vybavením (kancelář, učebna, počítače, výukové programy, speciální pomůcky aj.), koordinovaným a kombinovaným rozvrhem dopolední výuky, odpoledních konzultací pro žáky, rodiče, veřejnost. Jsou v úzké spolupráci s ostatními pedagogy, rodiči, externími institucemi (Pedagogicko psychologické poradny v Třebíči a Moravských Budějovicích, Institut pedagogicko psychologického poradenství v Praze, krajští metodici apod.). Mají zavedenou řízenou dokumentaci, systém evidence, zápisů o vykonávané činnosti, přihlášky se souhlasy rodičů aj. Vyhodnocování činnosti je pravidelné, na čtvrtletních pedagogických radách. a) Vzdělávání mimořádně nadaných žáků: S touto depistáží naše pracoviště v současné době teprve začíná. Okruh této činnosti spadá hlavně do náplně práce výchovného poradce v koordinaci se speciálním pedagogem. Smyslem je vytipovat, podchytit a zaregistrovat tyto jedince z celého kolektivu cca 500 žáků, identifikovat druh nadání, zajistit individuální přístup, vypracovat individuální studijní plán, spolupracovat s rodiči a dalšími institucemi. Podle statistik se udává průměrný počet takových žáků 5%. V současné době jsou k v celém kraji Vysočina takto vytipováni a evidováni pouze 4 žáci!! Je to dáno tím, že identifikace mimořádně nadaných žáků je velice obtížná, dlouhodobá, která může být hlavně v mladším školním věku zaměněna s nerovnoměrným a zrychleným vývojem, který se v pozdějším období dospívání postupně vyrovná s vrstevníky na průměr. Proto i uplatňování diagnostických metod identifikace musí být dlouhodobé, používané v široké škále a oblasti pedagogické, psychologické, sociologické i laické. Nutná je úzká spolupráce a provázanost na úrovni: nadaný žák * třídní učitel (vyučující) * rodiče * externí odborné pracoviště (PPP) * ŠPP - výchovný poradce (speciální pedagog). Školní poradenské pracoviště (speciální pedagog a výchovný poradce) musí mít jasně zpracovanou metodiku specifikace mimořádně nadaných žáků (např. úroveň znalostí, pracovní tempo, vlastní pracovní postupy, záliba v problémech, evidentní nadání, talent, rychlá orientace a reakce, často kontroverzní chování aj.). S touto metodikou musí být seznámeni všichni vyučující, musí s ní pracovat, tipovat a vyhledávat ve svých předmětech a oborech, konzultovat s třídními učiteli, odbornými pracovníky ŠPP. Po dlouhodobějším sledování, pozorování, vyhodnocení (minimálně jeden školní rok) je možné žáka navrhnout (se souhlasem rodičů) na odborné vyšetření do PPP. Pokud se tato skutečnost potvrdí, je žák zařazen do databáze mimořádně nadaných žáků a dále pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu, který musí obsahovat povinné údaje, až na výjimky shodné pro práci žáků se zdravotním postižením ( uvedené v následující části b). 6

7 b) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním: Do této kategorie jsou zařazeni žáci postižení tělesně, zrakově, sluchově, mentálně. Základním smyslem a úkolem je poskytnout takto postiženým žákům odpovídající vzdělávání formou individuální integrace v běžné třídě, pokud to odpovídá možnostem a podmínkám naší školy a potřebám takového žáka. Výuka je postavena na individuálním vzdělávacím plánu. Ten obsahuje základní údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu individuálně poskytované péče, očekávané výstupy, časové a obsahové rozvržení učiva, použité metody a formy práce, zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, využití vhodných kompenzačních a didaktických pomůcek, speciálních učebnic, výukových programů, finanční požadavky, personální zajištění pedagogickými pracovníky, závěry z odborných vyšetření a koordinace s odborným pracovníkem. Množství takto integrovaných žáků je na naší škole minimální. Všichni jsou zařazeni v odpovídajícím ročníku, příslušné třídě, s individuálními vzdělávacími plány. Jsou pod dohledem a v evidenci ŠPP, příslušné pedagogicko psychologické poradny. Podle vlastního školního programu pedagogicko psychologického poradenství a školní poradenské služby provádí naše ŠPP vlastní depistáž (vyhledávání) žáků se specifickými poruchami v učení a jinými výukovými problémy. Jedná se o důležitou část náplně práce speciálního pedagoga a logopeda. Do této kategorie patří žáci s různými vývojovými poruchami učení, LMD, hyperaktivitou, krátkodobými následky po prodělaných nemocích aj. Veškerá následná činnost je vždy s písemným generálním souhlasem a přihláškou rodičů do ŠPP. Od počátku musí být podložena odborným vyšetřením žáka od psychologa z pedagogicko psychologické poradny. Po depistáži, vyšetření a zařazení následuje diagnostická, intervenční, metodická a koordinační činnost. Vše je zajišťováno na úrovni: žák s poruchou, problémem * rodiče * třídní učitelka * externí odborné pracoviště * ŠPP - speciální pedagog (logoped). S žáky se pracuje podle individuálního rozvrhu, vzdělávacího plánu. Týká se dopolední výuky, odpoledních konzultací s rodiči, vždy na vlastním specializovaném a patřičně vybaveném pracovišti mimo vlastní třídu žáka. c ) Vzdělávání žáků s výchovnými problémy a se sociálním znevýhodněním: Do kategorie žáků s výchovnými problémy jsou řazeni žáci, kteří se opakovaně dopouštějí závažných kázeňských přestupků, soustavně porušují školní řád, míjí se u nich účinkem kázeňská opatření, snížené známky z chování. Současně se jedná o problémové žáky s projevy šikany, xenofobie, rasismu, drogově závislé. Depistáž a práce s těmito žáky je hlavní náplní práce metodika prevence sociálně patologických jevů v koordinaci se speciálním pedagogem. Velmi důležitá je preventivní výchovná, poradenská a koordinační činnost. Tato spočívá v organizování osvětové a přednáškové činnosti pro třídní kolektivy, pro individuality, koordinaci činnosti třídních učitelů s třídnickými hodinami, vyučujících, rodičů, zapojení vedení školy, mimoškolní a zájmové činnosti, schránky důvěry, Školního parlamentu, Školního nezávislého časopisu aj. Na tomto vzdělávání a výchově se podílí neziskové a poradenské instituce, střediska pro drogovou závislost, cíleně zaměřené školní projekty aj. Při potřebě represivní činnosti ŠPP je potřeba vytvořit koordinaci činností a vedení dokumentace na úrovni: problémový žák * třídní učitel (vedení školy) * ŠPP - metodik prevence etoped (speciální pedagog) * rodiče * sociální kurátor * sociální odbor MěÚ * Policie * Státní zastupitelství. O všech činnostech je zavedena potřebná dokumentace, žáci jsou evidováni v databázi ŠPP. Žáci se sociálním znevýhodněním pocházejí většinou prostředí sociálně, kulturně či jazykově odlišného od běžného standartu. Většinou se jedná o etnika, národnostní menšiny, migrační a trvalé azylanty. Výchovné a vzdělávací problémy u těchto žáků vyplývají z jazykové bariéry, odlišného stylu života, jiné hodnotové stupnice, sektářství, náboženství a jejich symbolů, způsobu výchovy v rodině, nízkého sociálního, kulturního a ekonomického postavení ve společnosti aj. Výchovně vzdělávací činnost a další práce s těmito žáky vyžaduje, mimo depistáže, důkladnou znalost a anamnézu rodinného prostředí, koordinaci činností na úrovni: znevýhodněný žák * třídní učitel (vyučující) * ŠPP - výchovný poradce (speciální pedagog) * rodiče * externí instituce (Cizinecká policie, sociální odbor MěÚ, sociální kurátor ). Dlouhodobým cílem je integrace těchto žáků do běžného a standartního prostředí, ochrana jejich minoritních zájmů a potřeb proti majoritní společnosti, pokud nejdou proti společenskému standartu. Škola musí, prostřednictvím ŠPP (výchovného poradce, speciálního pedagoga), třídního učitele a vyučujících, za podpory vedení školy, zabezpečit těmto žákům individuální studijní plán, individuální přístup vyučujících, poradenské služby ŠPP a externí odborné poradenství, materiální podporu. V případě navýšených finančních zdrojů je možné zřídit funkci asistenta vyučujícího, zřízení přípravné třídy, zmenšit počet žáků ve třídě, skupině apod. 7

8 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat umožňují propojení jednotlivých vzdělávacích oborů. Při jejich realizaci využíváme možnosti integrace do jednotlivých předmětů a dále realizujeme jejich obsah formou dílčích projektů a projektových dnů. Žáci jsou s jednotlivými průřezovými tématy a jejich tématickými okruhy seznamováni v jednotlivých předmětech v průběhu vzdělávání tak, aby na konci 1. i 2. stupně prošli všemi průřezovými tématy a do konce 9. ročníku se seznámili se všemi tématickými okruhy. Do základního vzdělávání je zařazeno těchto 6 průřezových témat: 6.1 Osobnostní a sociální výchova 6.2 Výchova demokratického občana 6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 6.4 Multikulturní výchova 6.5 Environmentální výchova 6.6 Mediální výchova Zařazení průřezových témat a jejich tématických okruhů je uvedeno v následujícím přehledu a dále v učebních osnovách jednotlivých předmětů. 8

9 Průřezová témata Tématický okruh Ročník Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí ve skupině Mezilidské vztahy Komunikace Č, M, Prv, TV, VV, PČ, Č, M, Prv, TV, Č, M, Prv, TV, PČ, Č, M, TV, VV, HV, PČ, Prv, TV, VV, HV, PČ, Č, M, Prv, TV, VV, PČ, Č, M, TV, VV, PČ, Č, M, TV, VV, PČ, Č, M, Prv, TV, VV, PČ, Č, M, Prv, TV,VV, PČ, Č, M, Prv, TV, VV, PČ, Č, M, TV, VV, HV, PČ, Č, Prv, TV, VV, HV, PČ, Č, M, Prv, TV, VV, PČ, Č, M, TV, VV, PČ, Č, M, TV, VV, HV, PČ, Č, M, Prv, TV, VV, PČ, AJ Č, M, Prv,AJ TV, VV, PČ, Č, M, Prv, TV, VV, PČ, Č, M, TV, AJ, VV, HV, PČ, Č, Prv, TV, VV, HV, PČ, Č, M, Prv, TV, VV, PČ,AJ Č, M, TV, VV, PČ, Č, M, TV, VV, HV, PČ, AJ Kooperace a kompetice Č, M, TV, PČ, Č, M, TV, PČ, Č, M, TV, VV, PČ, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Prv, PČ, Prv, PČ, Ć, Prv, VV, PČ, M, TV, PČ, Č, M, TV, Č, M, TV, VV, HV, PČ, Č, M, Vl, Př,AJ TV, VV, PČ, Č, M, Vl, Př, TV, VV, PČ,AJ Č, M, Vl, Př, TV, VV, PČ, M, Vl, Př, TV, VV, HV, PČ,AJ TV,VV, HV, PČ,AJ Č, M, VV, VV, PČ,AJ Č, M, Vl, Př, TV, VV, PČ,AJ Č, M, Vl, Př, TV, VV, HV, PČ,AJ Č, M, Vl, TV, VV, PČ, AJ Č, M, Vl, Př, TV, VV, PČ, M, Vl, Př,TV, VV, HV, PČ, M, Vl, Př, TV, VV, PČ, AJ M, Vl, Př, TV, VV, PČ,AJ M, Vl, Př,AJ TV, VV, PČ, M, Vl, Př, TV, VV, HV, PČ,AJ TV, VV, HV, PČ,AJ Č, M, TV, VV, PČ,AJ Č, M, Vl, Př, TV, VV, PČ, AJ Č, M, Vl, Př, TV,VV, HV, PČ,AJ Č, M, Vl, TV, VV, PČ, AJ Č, M, Vl, Př, TV, VV, PČ,AJ M, Vl, Př, TV, VV, HV, PČ, AJ,M,Z,Př, HV,VV,TV, VT AJ,VV,TV, HV AJ, SP, VV, VT, TV AJ,M,Z,Př, HV,VV,TV, VT,TČ,NJ,SP AJ,NJ,OV,VVH V,SP,TV AJ,OV,VV, TV,TČ,VT AJ,M,Z,Př,CH HV,VV, TV, VT,SP,TČ,NJ AJ,NJ,VV,HV SP,TV AJ,HV,TV,NJ, SP,VV AJ, TV,M,VZ AJ,VV,HV TV Př,TV,NJ,AJ SP,VV AJ,TV,M,VV, HV,VT AJ,SP,VZ,TV, M,OV,VV AJ,HV,VZ,TV M,OV,SP,VV AJ,SP,TV,ČJ,M, VV,VZ,VT AJ,Z,SP,M, VV,F AJ,Z,SP,M, VV,VT SP,M,VV,TV AJ,TV,M,VV, HV,TČ,VT AJ,NJ,M,VV, TV AJ,TV,NJ,M, VV,SP,HV AJ,TV,NJ,VV, M,SP,HV,VT AJ,M,VV,F AJ,M,VV,SP, TČ,VT VV,M,SP,TV, TČ AJ,CH,M,SP, VT,VV,HV, TV,NJ,TČ AJ,TV,NJ,M, SP,VV AJ,HV,TV,NJ, SP,M,VV AJ,TV,NJ,SP,M VV,HV,VT AJ,M,SP,VV, F AJ,CH,ČJ,M, SP,VV,TČ,VT AJ,CH,TV,M, SP,VV,HV,TČ AJ,M,Z,Př,CH HV,VV, TV, VT,VZ,NJ AJ,HV,VV, TV,VZ,NJ,SP AJ,VZ,VV,TV VT AJ,TV,NJ,SP, VV,VZ AJ,CH,VZ,TV, SP,NJ,M,VV, HV,VT AJ,NJ,M,VV,SP TV AJ,TV,NJ,M,SP, VV,HV AJ,TV,NJ,SP, VV,M,HV,VT Z,AJ,ČJ,SP, VV,M,F AJ,Z,CH,SP, VV,M,VT AJ,CH,TV,M, SP,VV,HV,VZ 9

10 Občanská společnost a škola M, Prv, M, Prv, M, Prv, M, Vl, M, M KoA,M,VV AJ,M,VV AJ,M 6. 2 Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Prv, Prv, M, Prv, M, Vl, M, HV,VT KoA,VT OV,SP,VV, VT SP,VV,VT, Vl, SP D Vl, Vl, HV,D SP Z,OV,VV,ČJ SP,VV,D,ČJ 6. 3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Prv, Vl, Z,SP,M,TV,ČJ Př,AJ,SP,TV,M Z,CH,NJ,KoA, SP,HV,VT Objevujeme Evropu a svět M, M, ICT M, Vl, ICT, SP,HV,TV,VT AJ,TV,ČJ,SP, HV,VT Z,TV,D,NJ,SP KoA,HV,VT Př,AJ,CH,D, NJ,OV,SP,TV, M,F Z,AJ,TV,NJ, HV,VT Jsme Evropané Vl, Z,SP,VV,HV AJ,VV,SP Z,KoA,SP,VV Z,ČJ,NJ,AJ, OV,SP,VV Kulturní diference VV, M, VV, M, Vl, VV, OV,TV,M Z,KoA,ČJ,HV, TV,M Z,TV,AJ,SP,M AJ,NJ,M,SP, TV,D 6. 4 Multikulturní výchova Lidské vztahy Prv, VV, Prv, VV, M, Prv, VV, HV, M, Vl, VV, HV, M, Vl, Př, VV, HV, SP,TV,OV,VV, HV,M Z,AJ,SP,TV,VV HV,M Z,HV,VZ,AJ,T V,NJ,SP,VV,M Etnický původ VV, VV, Prv, VV, Vl, VV, Vl, Př, VV, HV,D Z,HV Př,VZ,Z,AJ,SP AJ,SP,NJ Multikulturalita VV, Vl, VV, Vl, VV, VV,TV AJ,TV,ČJ,VV,H V AJ,TV,ČJ,SP, VV Z,AJ,TV,D,ČJ, SP,VV,NJ, HV,M Z,AJ,NJ,SP, VV,TV Princip sociálního smíru a solidarity Vl, VV, Vl, VV, SP,HV,M Z,M Z,AJ,SP,M AJ,SP,M 10

11 Ekosystémy Př, PČ, Př, PČ, Z,SP,VV,TV Př,OV,TV,VV, SP Př,SP,CH,TV, VV Z,CH,SP,VV, TV 6.5 Environmentální výchova Základní podmínky života Prv, Prv, VV, PČ, Př, VV, PČ, Př, VV, PČ, Př,SP,VV VV SP,CH,VV SP,CH,VV,VZ, F Lidské aktivity a problémy životního prostředí VV, PČ, VV, PČ, VV, PČ, Vl, Př, VV, PČ, Vl, Př, VV, PČ, SP,VV,HV,TV, ČJ Vztah člověka k prostředí M, TV, PČ, M, Prv, TV, PČ, M, Prv, TV, PČ, M, Vl, Př, TV, PČ, M, Vl, Př, TV, PČ, SP,VV,ČJ,HV, TV Z,KoA,SP,TV, OV,VV Př,KoA,SP,TV, OV,VV,HV,TČ Z,CH,TV,AJ,ČJ, SP,VV,VZ,F AJ,CH,SP,VV, HV,TV,TČ Př,AJ,CH,VZ, TV,OV,SP,VV Př,Z,AJ,VV,CH, TV,OV,SP,HV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení ICT, M, ICT, M, ICT, AJ M, ICT, TV,AJ M, Vl, Př, ICT, TV,AJ AJ,Z,VZ,TV, VV,HV,VT AJ,Z,TV,NJ,VV SP,VT AJ,Z,VV,CH, TV,NJ,OV,VT, SP AJ,Z,VV,CH, VZ,SP,TV,ČJ, VT,NJ, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality M, ICT, M, ICT, HV, M, ICT, HV, M, ICT, HV, Č, M, Vl, Př, ICT, HV, Z,VT Z,VT Z,OV,SP,VV, VT Z,VV,VZ,ČJ, VT Stavba mediálních sdělení ICT, ICT, ICT, ICT, Č, ICT, AJ AJ,NJ AJ,NJ AJ,NJ,SP 6. 6 Mediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti ICT, ICT, ICT, HV, PČ, Č, ICT, HV, PČ, ICT, Prv, ICT, Prv, ICT, PČ, M, Př, ICT, PČ, Č, ICT, HV, PČ, Č, M, ICT, PČ, TV,VT HV,TV,VT OV,HV,TV,NJ, SP,AJ,VV,VT VV,HV VV,HV AJ,SP,VV,HV Z,AJ,SP,VV,HV AJ,VZ,TV,SP, VV,NJ,HV,VT Tvorba mediálního sdělení ICT, ICT, ICT, PČ, ICT, PČ, Č, ICT, PČ,AJ AJ,M,VV,TV AJ,M,VV,TV AJ,CH,TV,M, SP,VV,NJ,VT AJ,CH,TV,SP, ČJ,NJ,VV,VZ, M,VT Práce v realizačním týmu ICT, ICT, ICT, PČ, Př, ICT, PČ,AJ ICT, PČ,AJ AJ,SP,VV,TV AJ,NJ,VV,SP, TV AJ,TV,NJ,SP, VV Z,AJ,VZ,NJ,SP, VV,TV 11

12 4. Učební plán Vyučovací předměty Učební plán ročník 1. stupeň 2. stupeň Časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Svět práce Volitelné předměty Celkem Poznámky k učebnímu plánu 1. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zahrnuje vyučovací předměty Český jazyk a cizí jazyk Český jazyk - na 1. i na 2. stupni integruje vzdělávací obor Český jazyk a literatura. V 1. ročníku má předmět komplexní charakter. Od 2. do 5. ročníku zahrnuje složky specifického charakteru: jazykové vyučování a slohový výcvik, čtení a literární výchova a psaní. Týdenní časová dotace jazykového vyučování ve ročníku je 5 hodin. V této časové dotaci je zahrnuta 1 hodina měsíčně slohového výcviku. Literární výchova je ve 2. ročníku dotována 5 hodinami, ve 3. ročníku 4 hodinami a ve 4. a 5. ročníku 5 hodinami týdně. V rámci literární výchovy ve 2. a 3. ročníku probíhá výuka psaní, která se realizuje během týdne v menších časových celcích než je vyučovací hodina. V 6. a 9. ročníku předmět Český jazyk obsahuje jazykové vyučování, literaturu a slohový výcvik. V 6. a 7. ročníku 5 hodin týdně, v ročníku 4 hodiny týdně. Rozdělení hodin na jazykové vyučování, literaturu a sloh jsou určovány ročními plány vyučujících. Předmět Český jazyk je posílen o 6 disponibilních hodin, a to ve ročníku o hodinu týdně. Cizí jazyk - vyučování cizího jazyka se realizuje od 3. roč. Ve 3. až 5. ročníku se všichni žáci učí anglický jazyk. V ročníku se vyučuje vedle anglického jazyka i jazyk německý, jehož výuka jako hlavního cizího jazyka bude končit ve školním roce 2010/2011. Žáci se dělí do skupin (max. 25 žáků ve skupině). 2. Matematika a její aplikace - předmět Matematika se vyučuje v každém ročníku v týdenním rozsahu 4-5 hodin. Je posílen celkem o 5 disponibilních hodin. Na 1. stupni ve 2. a 3. ročníku a na 2. stupni v 6., 8. a 9. ročníku. 13

13 3. Informační a komunikační technologie - předmět Informatika se vyučuje ve ročníku po 1 hodině týdně. Je posílen 2 disponibilními hodinami, a to ve 4. a 7. ročníku. 4. Člověk a jeho svět - se vyučuje ve vyučovacích předmětech Prvouka v roč., Přírodověda a Vlastivěda v 4. a 5. roč., které jsou posíleny 2 disponibilními hodinami v 5. ročníku. 5. Člověk a příroda - realizují vyučovací předměty Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis celkem 24 hodin týdně. Oblast je posílena 2 disponibilními hodinami, v 7. roč. Přírodopis a v 8. roč. Fyzika. Chemie se učí od 8. roč. 2 hodiny týdně. 6. Umění a kultura - realizují vyučovací předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova v počtu hodin odpovídajících povinné časové dotaci. 7. Člověk a zdraví - realizují předměty Tělesná výchova na 1. a 2. stupni v časové dotaci 2 hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku probíhá výuka plavání (v rozsahu 20 vyučovacích hodin). Na 2. stupni je začleněn předmět Výchova ke zdraví v 6., 8. a 9. roč. po 1 hodině týdně. 8. Člověk a svět práce - se vyučuje ve vyučovacích předmětech Praktické činnosti na 1. stupni a Svět práce na 2. stupni v časové dotaci 1 hodina týdně. Na 2. stupni je třída rozdělena na skupiny podle charakteru práce, aby byla zajištěna bezpečnost žáka a ochrana jeho zdraví. Vyučuje se ve dvouhodinových blocích jednou za dva týdny. 9. Volitelné předměty - se vyučují na druhém stupni a jsou dotovány z disponibilní časové dotace v ročníku v počtu 10 hodin týdně. Zahrnují Další cizí jazyk (německý) od 7. roč. po 2 hodinách týdně a další předměty podle zájmu žáků (viz. tabulka Volitelné předměty). Svět práce ročník časová dotace Pěstitelské práce, práce s technickými materiály 6. 1 Práce s technickými materiály, příprava pokrmů 7. 1 Svět práce provoz a údržba domácnosti 8. 1 Svět práce 9. 1 Volitelné předměty ročník časová dotace Šití 7. 1 Další cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace z německého jazyka Seminář z přírodopisu Seminář z přírodovědných předmětů Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Informatika Technické kreslení 9. 1 Práce s technickými materiály

14 Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Český jazyk a literatura /38/ Vyučovací Ročník předměty Dotace DČD* Český jazyk Cizí jazyk /9/ Anglický jazyk Matematika a její aplikace /22/ Matematika Informační a komunikační technologie /1/ Informatika Prvouka Člověk a jeho svět /12/ Přírodopis Vlastivěda Umění a kultura /12/ Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná Výtvarná výchova výchova Člověk a zdraví /10/ Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce /5/ Svět práce Celková povinná časová dotace *DČD - disponibilní časová dotace

15 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura /16/ Cizí jazyk /12/ Učební plán pro 2. stupeň Vyučovací Ročník předměty Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk 4 Dotace DČD* Matematika a její aplikace /16/ Matematika Informační a komunikační technologie /1/ Informatika Dějěpis Dějěpis Člověk a společnost /12/ Výchova k 12 0 Výchova k občanství občanství Fyzika Fyzika Chemie Chemie Člověk a příroda /22/ 22 Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura /10/ Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Člověk a zdraví /11/ 11 0 Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce /4/ Svět práce Volitelné předměty Celková povinná časová dotace *DČD - disponibilní časová dotace

16 Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č.p. 120, Jaroměřice nad Rokytnou, IČO , tel./záz./fax ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM REGIONÁLNÍ ŠKOLA 5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBOR: Český jazyk a literatura a) Charakteristika oblasti: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována v povinných vyučovacích předmětech český jazyk a literatura, cizí jazyk a ve volitelných předmětech. Všechny tyto vyučovací předměty mají za úkol vybavit žáky dovednostmi, vytvořit jim nástroje vzdělávání pro všechny oblasti vzdělávání. Jazykové vzdělávání pojímáme jako cestu k rozvoji přesného a logického myšlení. Jazyk chápeme především jako prostředek pro sdělování myšlenek a pocitů, je bezprostředně spojen s myšlením. Z tohoto pohledu k jazyku přistupujeme během vyučování. Chápeme jej v rovině kulturní, sociální a psychické. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace má klíčové postavení ve vzdělávání a výchově. Tato vzdělávací oblast vybavuje žáka a následně absolventa základní školy nástrojem dorozumívání, sdělování a přijímání informací, pomocí jazyka se rozvíjí myšlení, předávají se pomocí něho i citové obsahy, hodnoty. Žák by měl zvládnout správně a výstižně se vyjadřovat v mateřském jazyce, správně porozumět vnímanému textu. Nedílnou součástí této vzdělávací oblasti je kultivace řeči i písma, volba nejen odpovídajícího obsahu, ale i formy sdělení. Zvládnutí alespoň základů cizího jazyka má žákům poskytnout možnosti čerpání zážitků a zkušeností mimo rámec naší republiky, umožňuje komunikaci s lidmi hovořícími jinými jazyky, je velmi důležité pro vzájemné poznání a pochopení, v neposlední řadě odstraňuje předsudky. b) Charakteristika oboru (předmětu): Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně. Vzdělávací obsah tohoto předmětu má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 9 hodin, ve 2. ročníku 10 hodin / z toho 1 hodina DČD/, ve 3. ročníku 9 hodin / z toho 1 hodina DČD /a ve ročníku 7 hodin / z toho 1 hodina DČD/ a výuka probíhá většinou v kmenových třídách, ve ŠPZ, v počítačové učebně nebo v učebně na školním pozemku. Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě, k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností a vede k využívání různých zdrojů informací např. slovníky, encyklopedie, katalogy pro rozšiřování znalostí a dovedností pro další vývoj. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Klíčové kompetence ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura Kompetence k učení - svoji činnost a učení organizuje a plánuje nejprve s pomocí učitele, později samostatně - dokáže posoudit své výsledky s ohledem na cíl, kterého mělo být dosaženo - učí se hledat podstatné věci, postupuje od jednoduššího ke složitějšímu, umí najít chybu - umí vyhledávat informace z různých zdrojů ústních, tištěných, mediálních a počítačových, pracuje uvědoměle s textem, čte s porozuměním, snaží se o stálé zdokonalování techniky čtení - pracuje samostatně a tvořivě, umí povzbudit a pozitivně motivovat, aktivně se zapojuje do vyučovacího předmětu Kompetence k řešení problémů - učíme žáky nebát se problémů, hledat vhodné řešení /pomoc učitele, spolužáků, postupná samostatnost/, učíme žáky na základě vlastních zkušeností prakticky řešit 17

17 problémy, zkoušet různé možnosti řešení problémů, dokončit úkoly a zdůvodňovat své závěry - podporujeme samostatnost a hledání různých přijatelných možností řešení problémů, postupovat o jednoduchého ke složitějšímu - vedeme žáky ke spolupráci při řešení problémů - umí pracovat s různými typy záznamů a textů - obrazy, audio a videozáznamy apod. - zapojuje se aktivně do soutěží, připravují různé aktivity pro mladší spolužáky - hodnotíme práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok Kompetence komunikativní - postupně dokáže formulovat a prezentovat své názory a myšlenky /ústně i písemně od jednoduššího ke složitějšímu/ - srozumitelně se vyjadřuje, pečlivě vyslovuje a rozvíjí si svoji slovní zásobu - pozorně dokáže naslouchat, udržovat kontakt očima, nezasahuje do mluveného projevu druhého, umí projevit souhlas nebo nesouhlas, klade krátké a jasné otázky - dokáže o problému diskutovat, umí vyjádřit svůj názor - prezentuje výsledky své i skupinové práce, využívá školní časopis - umí zaujmout své místo ve dvojici, skupině a respektuje názor ostatních - zvládá komunikaci i ve vyhraněných situacích Kompetence sociální a personální - postupně dokáže přejít od individuální práce k práci ve dvojicích popř. v malé skupině - podílí se na vytvoření příjemné atmosféry, která je důležitá pro práci ve skupinách, dokáže ocenit své kamarády za dobrou práci, umí své kamarády povzbudit - přijme jednoduchou roli ve skupině, řídí popř. organizuje, dokáže společně pracovat s pomůckami - respektuje dohodnutá pravidla - umí spolupracovat a řešit úkoly v různých skupinách spolužáků - respektuje pokyny pedagogů Kompetence občanské - dodržuje povinnosti a respektuje stanovená pravidla, podílí se na tvorbě pravidel - umí jednat zodpovědně a uvědoměle nejenom při činnostech organizovaných školou - dokáže respektovat individuální, kulturní a náboženské rozdíly mezi žáky - chrání zdraví své i ostatních, na modelových situacích dokáže uplatnit jednoduché praktické dovednosti, v krizových situacích ohrožujících zdraví a život postupuje podle pokynů kompetentních osob - využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje v přírodě, k životnímu prostředí Kompetence pracovní - aktivně pracuje s různými zdroji informací - ústních, tištěných, mediálních a počítačových - získané vědomosti a dovednosti využívá v ostatních předmětech - cíleně pečuje o prostředí ve kterém žije, pracuje a získává vědomosti - nebojí se převzít zodpovědnost za splněný úkol - dokáže se přizpůsobit změněným pracovním podmínkám - např. práce v jiné skupině, úprava pracovního místa pro spolupráci ve skupině - je veden učitelem k organizování a plánování učení, dodržuje dohodnutou kvalitu, postupy a termíny 18

18 Možné formy: vyučovací hodina základního typu, práce v učebně, počítačové učebně, na pozemku, práce ve dvojicích, skupinách, samostatná práce (při hodinách, domácí práce). Možné metody: práce s učebnicí, pracovními sešity a listy, stavebnicemi zaměřenými na jazykovou výchovu, didaktické hry, výukové programy na PC, různé druhy diktátů, uvolňovací cviky, činnosti na rozvoj jemné motoriky - hry a hříčky (psaní do vzduchu, mokrým štětcem na tabuli, obtahování), práce s věkově přiměřenými texty (hlasité, tiché a párové čtení, aktivní rozhovor, naslouchání s porozuměním - poslech čteného textu, audio a video ukázek, vyprávění pohádek, příběhů, práce s osnovou, dramatizace, dokreslování děje, výstavky dětských knížek, práce s dětskými knihami a časopisy, vedení čtenářského deníku, vyhledávání informací a jejich prezentace s výstupem, besedy, soutěže, divadelní a filmová představení, práce a četba v přírodě, dramatizace, recitace, KAFOMET, názornost, aktivní zapojení žáků do řešení problémů. Český jazyk 1. ročník očekávané výstupy (žák): učivo poznámky (zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky, přesahy aj.) - sluchově hlásky rozliší - rozliší výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek - rozdělí slovo na slabiky a hlásky - rozdělí větu na slova I. Jazyková výchova - věta, slovo, slabika, hláska - rozlišení z hlediska potřeb psaní a čtení - sluchové rozlišení hlásek, správná výslovnost samohlásek, souhlásek a skupin souhlásek - poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám, písmeno malé, velké, tištěné, psané - plynulé spojování slabik a slova, výslovnost délky hlásek - tečka, otazník, vykřičník Průřezová témata: 6.1 Osobnostní a soc. výchova - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena - sociální rozvoj - poznávání lidí ve skupině, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice Možné evaluační nástroje: Učitel: - pozorování žáka při vyučování, hodnocení pokroků jednotlivců i skupin - rozbor a hodnocení samostatné práce žáka, skupin - rozbor a hodnocení projektů, modelových situací - hodnotíme slovně i známkou Žáci: - vzájemná kontrola popř. oprava chyb - vyhodnocení práce ve skupinách 19

19 - plynule čte jednoduché texty - orientuje se v textu slabikáře - postupně si osvojuje a rozvíjí čtenářské dovednosti - vyslechne pozorně krátký souvislý text II. Komunikační a slohová výchova 1. Čtení a naslouchání - praktické čtení - osvojení techniky čtení - pozornost, plynulost - znalost orientačních prvků v textu - hlasité čtení - postupně uvědomělé čtení - slov, krátkých vět, souvislých textů - plynulé čtení přiměřeně náročných textů - tiché čtení - naslouchání - respektování mluveného projevu partnera - kontakt - pozorné vyslechnutí krátkého textu, odpovídat na jednoduché otázky, tvořit jednoduché otázky - role mluvčího a naslouchajícího Přesahy: Prv, M,VV, HV, TV - správně vyslovuje všechny hlásky - umí pozdravit dospělé osoby i své kamarády, rozlišuje vhodnost jednotlivých pozdravů a oslovení - umí vyjádřit jednoduchou prosbu, omluvu - umí sestavit jednoduché blahopřání 2. Mluvený projev - správné dýchání, vhodné tempo řeči, výslovnost - krátké mluvené projevy - při psaní používá základní hygienické návyky /sezení, držení tužky, umístění sešitu a jeho sklon/ - píše správně tvary písmen a číslic ve větší velikosti a liniatuře - píše a spojuje písmena, slabiky a slova - převádí slova a věty z podoby mluvené do podoby psané 3. Písemný projev - správná příprava na psaní dodržování hygienických návyků - psaní písmen, slabik, slov - opis a přepis jednoduchých vět - diktát jednoduchých slov a vět - psaní číslic - psaní velkých počátečních písmen vlastních jmen a prvního slova vět 20

20 - dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova - píše čitelně a úhledně, dbá na celkovou úpravu písemného projevu - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - rozliší prózu od poezie - rozliší pohádku, hádanku, říkanku, báseň - rozumí pojmům spisovatel, kniha, čtenář, básník, divadlo, herec - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - vyjadřuje své pocity z přečteného textu III. Literární výchova - poslech literárních textů /dětská próza a poezie - rozlišení/ - vyjadřování pocitů z přečteného textu - přednes vhodných literárních textů - volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu - dramatizace - vlastní výtvarný doprovod - pojmy - pohádka /pohádková postava/, hádanka, říkanka, báseň, říkadlo, - spisovatel, kniha, čtenář, básník, ilustrace, časopis Český jazyk 2. ročník očekávané výstupy (žák): učivo poznámky (zařazená průřezová témata, evaluace, projekty, pomůcky, přesahy aj.) - správně vyslovuje běžně užívaná česká slova - používá správnou intonaci - podle druhů vět - ke slovu nadřazenému umí přiřadit slova podřazená, rozlišuje slova I. Jazyková výchova 1. Zvuková stránka jazyka - správná výslovnost českých slov - správná výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek, párových souhlásek na konci slov - druhy vět - rozlišení podle intonace 2. Slovní zásoba a tvoření slov - slova nadřazená, podřazená, souřadná, citově zabarvená - slovo, slabika, hláska, písmeno - rozdělení hlásek - slabikotvorné r, l Průřezová témata: 6.1 Osobnostní a soc. výchova - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, sebe poznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita - sociální rozvoj - poznávání lidí ve skupině, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice - morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika Možné evaluační nástroje: 21

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více