ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání REGIONÁLNÍ ŠKOLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání REGIONÁLNÍ ŠKOLA"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání REGIONÁLNÍ ŠKOLA Vydal ředitel školy PaedDr.Michal Scigiel dne Projednáno a schváleno V. pedagogickou radou ZŠ OB dne

2 Základní škola Otokara Březiny, Komenského náměstí č. p. 120, Jaroměřice nad Rokytnou OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Základní škola Otokara Březiny jako předkladatel ŠVP Město Jaroměřice nad Rokytnou jako zřizovatel školy. 2. Charakteristika školy 2.1. Umístění, úplnost, velikost, služby, žáci Provozní podmínky a vybavení Charakteristika pedagogického sboru Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty Účast na grantech, projektech. 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Výchovně vzdělávací strategie školy k vytváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Začlenění průřezových témat. 4. Učební plán 4.1. Poznámky k učebnímu plánu 4.2. Učební plán pro 1. a 2. stupeň 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace - vzdělávací oblast Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk 5.2. Matematika - vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.3. Informační a komunikační technologie - vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.4. Člověk a jeho svět - vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Člověk a společnost - vzdělávací oblast Dějepis Výchova k občanství 5.6. Člověk a příroda - vzdělávací oblast Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 5.7. Umění a kultura - vzdělávací oblast Hudební výchova Výtvarná výchova 5.8. Člověk a zdraví - vzdělávací oblast Výchova ke zdraví Tělesná výchova 5.9. Člověk a svět práce - vzdělávací oblast Člověk a svět práce Školní družina 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Hodnocení žáka ve škole Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy a její evaluační činnost. 2

3 1. Identifikační údaje 1.1. Předkladatelem ŠVP je Základní škola Otokara Březiny se sídlem na Komenského náměstí č. p. 120, Jaroměřice nad Rokytnou. K je ředitelem školy, současně statutárním orgánem, PaedDr. Michal Scigiel. Použitelné kontakty a údaje organizace jsou následující: a) Kontakty: Pevná telefonní linka s přepojovací ústřednou, záznamníkem a faxem: Služební mobilní telefon ředitele školy, statutární orgán: Služební mobilní telefon zástupkyně ředitele pro II. stupeň, statutární zástupce: Služební mobilní telefon zástupkyně ředitele pro I. stupeň: Webová stránka organizace: ová adresa organizace: Koordinátor tvorby ŠVP pro I. stupeň Mgr. Ivana Julinová, ZŘ I.stupeň Koordinátor tvorby ŠVP pro II. stupeň Mgr. Jaroslava Stuchlíková, ZŘ II.stupeň Předsedkyně Školské rady Bc. Petra Pevná b) Údaje: Název vzdělávacího programu a označení: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Regionální škola, č. j. 101/2007. Jako pracovní materiál byl projednán a předběžně schválen k připomínkovému řízení IV. pedagogickou radou dne Od do byl tento dokument předložen k širší diskusi Školské radě, zřizovateli - Městu Jaroměřice nad Rokytnou, dále rodičovské veřejnosti prostřednictvím Rady třídních zástupců SRPDŠ na třídních schůzkách. Jako závazný a konečný učební dokument organizace byl schválen V. pedagogickou radou dne s účinností od Pro seznámení širší veřejnosti byl vyvěšen na webových stránkách školy od Právní forma: příspěvková organizace IČO: REDIZO: IZO: Bankovní spojení: ČS a. s. Jaroměřice nad Rokytnou, č. ú: / Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je Město Jaroměřice nad Rokytnou. Sídlo Městského úřadu je náměstí Míru č. p. 2, Jaroměřice nad Rokytnou. K je starostou města Ing. Karel Nedvědický. Použitelné kontakty na zřizovatele jsou následující: Pevná linka s přepojovací ústřednou: Přímá telefonní linka na starostu města: Webová stránka města: ová adresa města: 2. Charakteristika školy Umístění, úplnost, velikost, poskytované služby, žáci. Základní škola je umístěna jako jediná přímo ve středu města, které má asi 4 tisíce obyvatel. Mimo funkce městské školy plní současně funkci spádové školy pro okolní region (viz motivační název ŠVP Regionální škola). Tento je tvořen příměstskými částmi Boňov, Ohrazenice, Popovice, Příložany, Ratibořice, Vacenovice, dále samostatnými spádovými obcemi bez škol Bohušice, Lesůňky, Příštpo a spádovými obcemi s malotřídními školami pro I. stupeň Blatnice, Šebkovice. Naše škola je plně organizovaná pro I. a II. stupeň. K jsou na I. stupni jsou dvě třídy v ročníku (10 tříd), na II.stupni 2-3 třídy v ročníku (10 tříd). K výše uvedenému datu máme 461 žáků, z toho 213 na I. stupni, 248 na II. stupni. Již několik let zaznamenáváme každoroční pokles v rozmezí žáků (zhruba 1 třída). Celkový provoz zajišťuje 45 zaměstnanců, z toho 31 pedagogických a 14 správních. Provoz je zajištěn ve staré historické budově z roku 1899 ( ročník), v nové přístavbě z roku 1988 ( ročník). Z poskytovaných služeb nabízí škola žákům organizovanou mimoškolní a zájmovou činnost (25 ZK), školní družinu pro ročník (3 oddělení), školní poradenské zařízení pro žáky i rodiče v oblasti práce s dětmi mimořádně nadanými, s poruchami učení, chování, integrace, logopedické péče, výchovného poradenství, dále školní a závodní stravování pro všechny žáky a zaměstnance (včetně důchodců), školní bufet s dotovaným mléčným programem, pitný režim (automaty), půjčovnu sportovního vybavení (lyže, jízdní kola), možnost 3

4 kopírování dokumentů, přístupu na internet aj. Žáci si vydávají vlastní školní časopis s přílohami v anglickém a německém jazyce. Na správě a organizaci školy se podílejí aktivní činností ve Školním parlamentu, v třídních samosprávách, třídnických hodinách Provozní podmínky a vybavení školy. Škola má dostatek kmenových (univerzálních) učeben pro jednotlivé třídy, jejich vybavení je v přístavbě standardní (1. 3. ročník), ve staré budově (4. 9. ročník) většinou na podprůměrné úrovni, nevyhovující většina podlah, zastaralé lavice, židle, tabule, sanitární zařízení a odpady ve třídách. Škola disponuje v obou budovách průměrně vybavenými odbornými učebnami s kabinety a to pro výpočetní techniku, fyziku, chemii, tělocvičnou pro tělesnou výchovu, hudební výchovu, přírodopis, školními dílnami pro pracovní činnosti, cvičnou školní kuchyňkou, třemi samostatnými učebnami pro školní družinu, školní jídelnou s kuchyní. Ve škole jsou v současnosti dvě počítačové sítě, jedna žákovská v odborné učebně (20 PC) a druhá zaměstnanecká (12 PC). Další počítače jsou mimo sítě v některých odborných učebnách a pracovištích (5 PC). Dále má škola k dispozici na mimoškolních pracovištích dopravní hřiště, školní pozemek, oddychový a relaxační areál. Šatny pro ročník jsou v dezolátním stavu, zatím je vyřešen tento problém v ročníku formou individuálních šatnových skříněk. Sociální zařízení na chodbách (WC) jsou ve stavu běžného standartu, na úrovni odpovídající hygienickým normám. Organizaci citelně chybí vlastní školní hřiště (využívá nedostatečně vybavené a vzdálené zařízení TJ SOKOL), druhá moderní tělocvična, kvalitně vybavené dvě odborné učebny pro výpočetní techniku s potřebným HW (dataprojektory, interaktivní tabule, přenosné PC a nová výpočetní technika), odborná učebna pro výuku cizích jazyků s odpovídajícím vybavením. Dále chybí prostory pro ukládání pomůcek ve třídách (vestavěné skříně, policové systémy). Vyřešit tyto prostorové a materiální nedostatky je prioritou pro nejbližší léta Charakteristika pedagogického sboru. K má škola celkem 31 pedagogických pracovníků. Z tohoto počtu nemají odpovídající kvalifikaci dvě učitelky, které si ji dálkovým studiem doplňují. Pedagogický sbor je převážně feminizovaný, celkem 28 žen, pouze 3 muži. Další 4 učitelky si na základě dohody se zaměstnavatelem zvyšují dálkovým specializačním studiem kvalifikaci v oborech ICT koordinátor, speciální pedagogika, výchovný poradce, logopedie. Tyto odborné specializace (výchovný poradce, speciální pedagog-logoped) jsou v maximální míře využívány ve školním poradenském centru pro evidované žáky v dopolední výuce, případně individuálně v odpoledních hodinách s rodiči jako poradna. Všichni pedagogové jsou průběžně vzděláváni v rámci DVPP podle stanoveného plánu, s ohledem na vyučované předměty, aprobaci, členství v předmětových komisích aj. Interní pedagogické zaměstnance doplňují podle potřeby externí spolupracovníci, hlavně v oblasti mimoškolní a zájmové činnosti, výuky nepovinných předmětů, umělecké výchovy, organizovaných kurzů aj Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty. K byla na naší škole ustanovena šestičlenná Školská rada. V ní má svoje zastoupení dvěma zvolenými členy pedagogický sbor, další dva zvolení členové zastupují rodiče žáků a zbývající jmenovaná dvojice zastupuje zřizovatele. Od počátku panuje mezi školou a touto institucí vstřícná, korektní a dělná atmosféra s pravidelnou výměnou a poskytováním informací, požadované dokumentace, vzájemných setkání a schůzek. Jako registrované občanské sdružení pracuje Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Otokara Březiny. Jeho činnost má velmi široký dosah v oblasti úzké spolupráce a informovanosti rodičů o výsledcích a průběhu výchovně vzdělávacího procesu, dále v oblasti mimoškolní a zájmové činnosti, posílení ekonomických aktivit školy. Sdružení pracuje systémem volené Rady třídních zástupců, voleného hlavního výboru a třídních schůzek, vše 4 x ve školním roce, podle vlastního plánu práce a finančního rozpočtu. Škola dále úzce spolupracuje s místními institucemi jako např. Městské kulturní středisko (literární výchova, regionální tradice, projekty, knihovna), Společností Otokara Březiny (slavný básník, bývalý učitel na zdejší škole, muzeum, společenská a kulturní vystoupení), TJ Sokol (sport, tělovýchova, pronájmy), Obvodním oddělením Policie ČR (branná výchova, ukázkové akce, prevence kriminality a dopravní výchova). V současné době nemá škola žádný patronát v ČR ani v zahraničí Dlouhodobé projekty. V období let je škola zapojena do několika evropských projektů EU v rámci ESF. V první řadě je nutno zmínit projekt VIP-Kariéra, který umožňuje činnost a spolufinancování Školního poradenského centra, školení pedagogických pracovníků k ŠVP (Akce na zakázku). Dále se jedná o projekt Brána jazyků, který umožňuje bezplatné zdokonalování a zvyšování jazykové úrovně vlastních i regionálních pedagogických pracovníků v AJ a NJ na různých úrovních.v tomto případě je škola školícím střediskem, poskytuje vlastní lektory i výukové prostory za úhradu z ESF EU. Projekt Hodina umožňuje posílit hodinové dotace výuky na II. stupni ve vybraných předmětech a zajistí jejich financování. 4

5 Projekt SIPVZ zajišťuje zvyšovaní počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků v dlouhodobém horizontu, na různých úrovních, financování kurzů, částečné úhrady za správy sítí, nákupy SW. Jako zatím nejzajímavější a nejhodnotnější se jeví získaný grant ESF EU, prostřednictvím MŠMT, v námi zpracovaném projektu Cesta k Regionální škole zaměřený na rozvoj lidských zdrojů, v oblasti zkvalitňování vzdělávání ve školách, ověřování a zdokonalování ŠVP. Získaná částka ve výši více jak 1,5 milionu Kč umožní zaplatit práci navíc pedagogickým pracovníkům, umožní jejich další vzdělávání, školení, nákup potřebné výpočetní a audiovizuální techniky, uhradí část provozních nákladů. V průběhu školního roku je do běžné výuky zapojováno projektové vyučování (Den Země, Branný den aj.) 3. Charakteristika ŠVP Zaměření školy. Jak vyplývá z motivačního názvu našeho ŠVP (Regionální škola), jsme školou pro širší region spádových obcí, ve kterém jiná základní škola není. Základem našeho vzdělávacího programu je všeobecné zaměření, bez specializační profilace. Výchovně vzdělávací zaměření naší školy je v souladu s potřebami našich žáků pro budoucí život, s více jak stoletou slavnou tradicí naší školy a se stanovenými cíli základního vzdělávání, odpovídající dnešní době. Současným vzdělávacím trendem tohoto století je žák se schopnostmi a dovednostmi přemýšlet, vyhledávat, aplikovat, adaptovat, pracovat, spolupracovat, využívat, objevovat, komunikovat, konzultovat. Výchovným trendem je žák svébytný, přirozeně sebevědomý, zodpovědný, s pozitivním chováním, jednáním, vystupováním, prožíváním. Měl by mít kladný vztah k lidem, společnosti, přírodě, být ohleduplný tolerantní, uznávající kulturní, duchovní hodnoty. To jsou i základní cíle celého výchovně vzdělávacího procesu, našeho školního vzdělávacího programu, ke kterým naše škola směřuje Výchovně vzdělávací strategie školy k rozvoji a vytváření klíčových kompetencí žáků. Zásadní ve výchovně vzdělávací strategii školy je utváření a rozvoj klíčových kompetencí. Všechny se navzájem prolínají, doplňují, stojí nad předměty, jsou multifunkční. K nim směřují veškeré postupy, metody, formy práce, různé aktivity, uplatňované v celém výchovně vzdělávacím procesu, všemi pedagogickými pracovníky školy. a) Kompetence k učení: Jsou důležité pro efektivitu výuky, jejich rozvoj umožňuje žákům plánovat a organizovat další vlastní učení, ale i budoucí celoživotní vzdělávání. Vedou žáka k uvádění věcí, jevů, činností do souvislostí, propojení do různých vzdělávacích oblastí. Preferovanou výchovně vzdělávací strategií je uplatňování moderních vyučovacích metod a organizačních forem výuky jako je práce ve skupinách, projektové vyučování, kooperativní učení, využívání všech dostupných zdrojů informací ve škole - internet, výukové programy, školní a žákovská knihovna, encyklopedie, slovníky, audiovizuální technika. b) Kompetence k řešení problémů: Žáci jsou k řešení různých problémů vedeni přímo ve výuce vhodnými metodami a formami práce. Úkoly zadané učitelem musí být postaveny tak, aby žáka nutily vyhledat a určit vhodný způsob a postup řešení zadaného problému, vyhledat zdroj potřebných informací, poradit se a konzultovat postup s pracovní skupinou. Výchovně vzdělávací strategií bude učení v souvislostech, problémové vyučování, praktické pokusy a výzkum, laboratorní práce, zpracování projektů, aplikace výukových programů, práce na internetu, odborné publikace. c) Kompetence komunikativní: Tyto kompetence umožňují žákům jasně formulovat a vyjadřovat své myšlenky, názory, interpretace. Způsob vyjadřování je logický, výstižný, kultivovaný, v písemné i mluvené podobě. Žák musí mít v průběhu výuky dostatečný prostor k vyjadřování, prezentaci svých myšlenek. Počáteční nedostatky, poruchy, případná omezení (psaní, řeč) musí škola společně s rodiči řešit (pedagogicko-psychologická poradna, školní poradenské centrum, logopedie, individuální učební plány apod.). Výchovně vzdělávací strategií bude skupinové, projektové a problémové vyučování, komunitní kruh, diskusní fórum, reprezentace školy na veřejnosti, účast na různých vystoupeních, soutěžích, olympiádách, mimoškolní a zájmová činnost zaměřená na komunikaci(divadlo, zpěv, recitace, tanec, náprava řeči aj.) d) Kompetence sociální a personální: Tyto kompetence pěstují u žáků schopnost pracovat ve skupině, kolektivu, týmu. Umí přijmout svoji roli, postavení, podílí se na vytváření příznivé pracovní atmosféry, mezilidských vztahů, spoluzodpovědnosti na řešení úkolů, problémů. Respektuje názory jiných, čerpá poučení. Učí se řídit svoje jednání, chování, při zachování sebedůvěry a sebeúcty. Výchovně vzdělávací strategií bude skupinová výuka, komunitní kruh, týmová práce na projektech, práce žáků v třídní samosprávě, Školním parlamentu, vydávání školního časopisu, spolupráce se Sdružením rodičů, přátel dětí a školy, zřizovatelem (město), městskými organizacemi (MěKS). e) Kompetence občanské: Spoluvytvářejí u žáků vědomí občanských práv a povinností, formují právní vědomí budoucích dospělých občanů. Posilují a upevňují národní hrdost a identitu, pozitivní vztah k naší historii, 5

6 symbolům. Rozvíjí vztah k národním a regionálním tradicím, zvykům, obyčejům, vztah k rodině, společnosti, k zdravému životnímu stylu. Umožňují proniknout do globálních, hlavně ekologických a humanitárních problémů současného světa, hledat jejich řešení. Výchovně vzdělávací strategií bude sociální učení, metody sebepoznávání, formování právního vědomí, práce třídních samospráv, podíl Školního parlamentu na řízení školy, vydávání vnitroorganizačních dokumentů, školního řádu, exkurze a tvorba projektů v orgánech místní samosprávy (rada, zastupitelstvo, odbory MěÚ). d) Kompetence pracovní: Umožní žákům pochopit pracovní proces z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, významu. Naučí se používat různé pracovní nástroje, přístroje a technologická zařízení. Budou schopni pracovat s různými materiály, různými technickými postupy, dodržovat určitá pravidla, návody, příručky, normy. Vytvoří a upevní si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při veškeré pracovní činnosti, ochranu životního prostředí, kulturních a společenských hodnot. Výchovně vzdělávací strategií bude opět uplatňování moderních forem výuky ve skupině, na tvorbě projektu, praktické vyučování v odborných učebnách školních dílen, školního pozemku, cvičné kuchyně, šití, výpočetní techniky, chemie, fyziky, přírodopisu, osvojování si pracovních postupů, pracovních dovedností a návyků Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle školského zákona č.561/2004 Sb., 121 a 123, následně prováděcí vyhlášky č. 72/2005 Sb. (poskytování poradenských služeb ve školách), dále prováděcí vyhlášky č.73/2005 Sb. (vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami), jsou školy povinné tyto služby a úkony zajistit, pokud mají potřebný souhlas rodičů (zákonných zástupců) žáka. Právě v souladu s výše uvedenou legislativou bylo na naší škole, s platností od , zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP). Pro tuto činnost se podařilo získat i finanční dotace v rámci EU-ESF (VIP Kariéra) na pokrytí části mzdových nákladů. Toto zařízení pracuje podle vlastního programu (příloha plánu práce školy) a plánů činností jednotlivých pracovníků (ŠPP). Pracoviště řídí speciální pedagog. Je pověřeným vedoucím celého pracoviště, který řídí a koordinuje činnost ostatních pracovníků podle vlastního dokumentu Školní program pedagogicko psychologického poradenství. Na pracovišti dále pracuje logoped, výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů (etoped). Toto odborné pracoviště zajišťují interní pedagogičtí pracovníci s odpovídající kvalifikací (v některých případech rozšiřovanou dálkovým studiem), s potřebným materiálním zázemím a vybavením (kancelář, učebna, počítače, výukové programy, speciální pomůcky aj.), koordinovaným a kombinovaným rozvrhem dopolední výuky, odpoledních konzultací pro žáky, rodiče, veřejnost. Jsou v úzké spolupráci s ostatními pedagogy, rodiči, externími institucemi (Pedagogicko psychologické poradny v Třebíči a Moravských Budějovicích, Institut pedagogicko psychologického poradenství v Praze, krajští metodici apod.). Mají zavedenou řízenou dokumentaci, systém evidence, zápisů o vykonávané činnosti, přihlášky se souhlasy rodičů aj. Vyhodnocování činnosti je pravidelné, na čtvrtletních pedagogických radách. a) Vzdělávání mimořádně nadaných žáků: S touto depistáží naše pracoviště v současné době teprve začíná. Okruh této činnosti spadá hlavně do náplně práce výchovného poradce v koordinaci se speciálním pedagogem. Smyslem je vytipovat, podchytit a zaregistrovat tyto jedince z celého kolektivu cca 500 žáků, identifikovat druh nadání, zajistit individuální přístup, vypracovat individuální studijní plán, spolupracovat s rodiči a dalšími institucemi. Podle statistik se udává průměrný počet takových žáků 5%. V současné době jsou k v celém kraji Vysočina takto vytipováni a evidováni pouze 4 žáci!! Je to dáno tím, že identifikace mimořádně nadaných žáků je velice obtížná, dlouhodobá, která může být hlavně v mladším školním věku zaměněna s nerovnoměrným a zrychleným vývojem, který se v pozdějším období dospívání postupně vyrovná s vrstevníky na průměr. Proto i uplatňování diagnostických metod identifikace musí být dlouhodobé, používané v široké škále a oblasti pedagogické, psychologické, sociologické i laické. Nutná je úzká spolupráce a provázanost na úrovni: nadaný žák * třídní učitel (vyučující) * rodiče * externí odborné pracoviště (PPP) * ŠPP - výchovný poradce (speciální pedagog). Školní poradenské pracoviště (speciální pedagog a výchovný poradce) musí mít jasně zpracovanou metodiku specifikace mimořádně nadaných žáků (např. úroveň znalostí, pracovní tempo, vlastní pracovní postupy, záliba v problémech, evidentní nadání, talent, rychlá orientace a reakce, často kontroverzní chování aj.). S touto metodikou musí být seznámeni všichni vyučující, musí s ní pracovat, tipovat a vyhledávat ve svých předmětech a oborech, konzultovat s třídními učiteli, odbornými pracovníky ŠPP. Po dlouhodobějším sledování, pozorování, vyhodnocení (minimálně jeden školní rok) je možné žáka navrhnout (se souhlasem rodičů) na odborné vyšetření do PPP. Pokud se tato skutečnost potvrdí, je žák zařazen do databáze mimořádně nadaných žáků a dále pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu, který musí obsahovat povinné údaje, až na výjimky shodné pro práci žáků se zdravotním postižením ( uvedené v následující části b). 6

7 b) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním: Do této kategorie jsou zařazeni žáci postižení tělesně, zrakově, sluchově, mentálně. Základním smyslem a úkolem je poskytnout takto postiženým žákům odpovídající vzdělávání formou individuální integrace v běžné třídě, pokud to odpovídá možnostem a podmínkám naší školy a potřebám takového žáka. Výuka je postavena na individuálním vzdělávacím plánu. Ten obsahuje základní údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu individuálně poskytované péče, očekávané výstupy, časové a obsahové rozvržení učiva, použité metody a formy práce, zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, využití vhodných kompenzačních a didaktických pomůcek, speciálních učebnic, výukových programů, finanční požadavky, personální zajištění pedagogickými pracovníky, závěry z odborných vyšetření a koordinace s odborným pracovníkem. Množství takto integrovaných žáků je na naší škole minimální. Všichni jsou zařazeni v odpovídajícím ročníku, příslušné třídě, s individuálními vzdělávacími plány. Jsou pod dohledem a v evidenci ŠPP, příslušné pedagogicko psychologické poradny. Podle vlastního školního programu pedagogicko psychologického poradenství a školní poradenské služby provádí naše ŠPP vlastní depistáž (vyhledávání) žáků se specifickými poruchami v učení a jinými výukovými problémy. Jedná se o důležitou část náplně práce speciálního pedagoga a logopeda. Do této kategorie patří žáci s různými vývojovými poruchami učení, LMD, hyperaktivitou, krátkodobými následky po prodělaných nemocích aj. Veškerá následná činnost je vždy s písemným generálním souhlasem a přihláškou rodičů do ŠPP. Od počátku musí být podložena odborným vyšetřením žáka od psychologa z pedagogicko psychologické poradny. Po depistáži, vyšetření a zařazení následuje diagnostická, intervenční, metodická a koordinační činnost. Vše je zajišťováno na úrovni: žák s poruchou, problémem * rodiče * třídní učitelka * externí odborné pracoviště * ŠPP - speciální pedagog (logoped). S žáky se pracuje podle individuálního rozvrhu, vzdělávacího plánu. Týká se dopolední výuky, odpoledních konzultací s rodiči, vždy na vlastním specializovaném a patřičně vybaveném pracovišti mimo vlastní třídu žáka. c ) Vzdělávání žáků s výchovnými problémy a se sociálním znevýhodněním: Do kategorie žáků s výchovnými problémy jsou řazeni žáci, kteří se opakovaně dopouštějí závažných kázeňských přestupků, soustavně porušují školní řád, míjí se u nich účinkem kázeňská opatření, snížené známky z chování. Současně se jedná o problémové žáky s projevy šikany, xenofobie, rasismu, drogově závislé. Depistáž a práce s těmito žáky je hlavní náplní práce metodika prevence sociálně patologických jevů v koordinaci se speciálním pedagogem. Velmi důležitá je preventivní výchovná, poradenská a koordinační činnost. Tato spočívá v organizování osvětové a přednáškové činnosti pro třídní kolektivy, pro individuality, koordinaci činnosti třídních učitelů s třídnickými hodinami, vyučujících, rodičů, zapojení vedení školy, mimoškolní a zájmové činnosti, schránky důvěry, Školního parlamentu, Školního nezávislého časopisu aj. Na tomto vzdělávání a výchově se podílí neziskové a poradenské instituce, střediska pro drogovou závislost, cíleně zaměřené školní projekty aj. Při potřebě represivní činnosti ŠPP je potřeba vytvořit koordinaci činností a vedení dokumentace na úrovni: problémový žák * třídní učitel (vedení školy) * ŠPP - metodik prevence etoped (speciální pedagog) * rodiče * sociální kurátor * sociální odbor MěÚ * Policie * Státní zastupitelství. O všech činnostech je zavedena potřebná dokumentace, žáci jsou evidováni v databázi ŠPP. Žáci se sociálním znevýhodněním pocházejí většinou prostředí sociálně, kulturně či jazykově odlišného od běžného standartu. Většinou se jedná o etnika, národnostní menšiny, migrační a trvalé azylanty. Výchovné a vzdělávací problémy u těchto žáků vyplývají z jazykové bariéry, odlišného stylu života, jiné hodnotové stupnice, sektářství, náboženství a jejich symbolů, způsobu výchovy v rodině, nízkého sociálního, kulturního a ekonomického postavení ve společnosti aj. Výchovně vzdělávací činnost a další práce s těmito žáky vyžaduje, mimo depistáže, důkladnou znalost a anamnézu rodinného prostředí, koordinaci činností na úrovni: znevýhodněný žák * třídní učitel (vyučující) * ŠPP - výchovný poradce (speciální pedagog) * rodiče * externí instituce (Cizinecká policie, sociální odbor MěÚ, sociální kurátor ). Dlouhodobým cílem je integrace těchto žáků do běžného a standartního prostředí, ochrana jejich minoritních zájmů a potřeb proti majoritní společnosti, pokud nejdou proti společenskému standartu. Škola musí, prostřednictvím ŠPP (výchovného poradce, speciálního pedagoga), třídního učitele a vyučujících, za podpory vedení školy, zabezpečit těmto žákům individuální studijní plán, individuální přístup vyučujících, poradenské služby ŠPP a externí odborné poradenství, materiální podporu. V případě navýšených finančních zdrojů je možné zřídit funkci asistenta vyučujícího, zřízení přípravné třídy, zmenšit počet žáků ve třídě, skupině apod. 7

8 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat umožňují propojení jednotlivých vzdělávacích oborů. Při jejich realizaci využíváme možnosti integrace do jednotlivých předmětů a dále realizujeme jejich obsah formou dílčích projektů a projektových dnů. Žáci jsou s jednotlivými průřezovými tématy a jejich tématickými okruhy seznamováni v jednotlivých předmětech v průběhu vzdělávání tak, aby na konci 1. i 2. stupně prošli všemi průřezovými tématy a do konce 9. ročníku se seznámili se všemi tématickými okruhy. Do základního vzdělávání je zařazeno těchto 6 průřezových témat: 6.1 Osobnostní a sociální výchova 6.2 Výchova demokratického občana 6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 6.4 Multikulturní výchova 6.5 Environmentální výchova 6.6 Mediální výchova Zařazení průřezových témat a jejich tématických okruhů je uvedeno v následujícím přehledu a dále v učebních osnovách jednotlivých předmětů. 8

9 Průřezová témata Tématický okruh Ročník Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí ve skupině Mezilidské vztahy Komunikace Č, M, Prv, TV, VV, PČ, Č, M, Prv, TV, Č, M, Prv, TV, PČ, Č, M, TV, VV, HV, PČ, Prv, TV, VV, HV, PČ, Č, M, Prv, TV, VV, PČ, Č, M, TV, VV, PČ, Č, M, TV, VV, PČ, Č, M, Prv, TV, VV, PČ, Č, M, Prv, TV,VV, PČ, Č, M, Prv, TV, VV, PČ, Č, M, TV, VV, HV, PČ, Č, Prv, TV, VV, HV, PČ, Č, M, Prv, TV, VV, PČ, Č, M, TV, VV, PČ, Č, M, TV, VV, HV, PČ, Č, M, Prv, TV, VV, PČ, AJ Č, M, Prv,AJ TV, VV, PČ, Č, M, Prv, TV, VV, PČ, Č, M, TV, AJ, VV, HV, PČ, Č, Prv, TV, VV, HV, PČ, Č, M, Prv, TV, VV, PČ,AJ Č, M, TV, VV, PČ, Č, M, TV, VV, HV, PČ, AJ Kooperace a kompetice Č, M, TV, PČ, Č, M, TV, PČ, Č, M, TV, VV, PČ, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Prv, PČ, Prv, PČ, Ć, Prv, VV, PČ, M, TV, PČ, Č, M, TV, Č, M, TV, VV, HV, PČ, Č, M, Vl, Př,AJ TV, VV, PČ, Č, M, Vl, Př, TV, VV, PČ,AJ Č, M, Vl, Př, TV, VV, PČ, M, Vl, Př, TV, VV, HV, PČ,AJ TV,VV, HV, PČ,AJ Č, M, VV, VV, PČ,AJ Č, M, Vl, Př, TV, VV, PČ,AJ Č, M, Vl, Př, TV, VV, HV, PČ,AJ Č, M, Vl, TV, VV, PČ, AJ Č, M, Vl, Př, TV, VV, PČ, M, Vl, Př,TV, VV, HV, PČ, M, Vl, Př, TV, VV, PČ, AJ M, Vl, Př, TV, VV, PČ,AJ M, Vl, Př,AJ TV, VV, PČ, M, Vl, Př, TV, VV, HV, PČ,AJ TV, VV, HV, PČ,AJ Č, M, TV, VV, PČ,AJ Č, M, Vl, Př, TV, VV, PČ, AJ Č, M, Vl, Př, TV,VV, HV, PČ,AJ Č, M, Vl, TV, VV, PČ, AJ Č, M, Vl, Př, TV, VV, PČ,AJ M, Vl, Př, TV, VV, HV, PČ, AJ,M,Z,Př, HV,VV,TV, VT AJ,VV,TV, HV AJ, SP, VV, VT, TV AJ,M,Z,Př, HV,VV,TV, VT,TČ,NJ,SP AJ,NJ,OV,VVH V,SP,TV AJ,OV,VV, TV,TČ,VT AJ,M,Z,Př,CH HV,VV, TV, VT,SP,TČ,NJ AJ,NJ,VV,HV SP,TV AJ,HV,TV,NJ, SP,VV AJ, TV,M,VZ AJ,VV,HV TV Př,TV,NJ,AJ SP,VV AJ,TV,M,VV, HV,VT AJ,SP,VZ,TV, M,OV,VV AJ,HV,VZ,TV M,OV,SP,VV AJ,SP,TV,ČJ,M, VV,VZ,VT AJ,Z,SP,M, VV,F AJ,Z,SP,M, VV,VT SP,M,VV,TV AJ,TV,M,VV, HV,TČ,VT AJ,NJ,M,VV, TV AJ,TV,NJ,M, VV,SP,HV AJ,TV,NJ,VV, M,SP,HV,VT AJ,M,VV,F AJ,M,VV,SP, TČ,VT VV,M,SP,TV, TČ AJ,CH,M,SP, VT,VV,HV, TV,NJ,TČ AJ,TV,NJ,M, SP,VV AJ,HV,TV,NJ, SP,M,VV AJ,TV,NJ,SP,M VV,HV,VT AJ,M,SP,VV, F AJ,CH,ČJ,M, SP,VV,TČ,VT AJ,CH,TV,M, SP,VV,HV,TČ AJ,M,Z,Př,CH HV,VV, TV, VT,VZ,NJ AJ,HV,VV, TV,VZ,NJ,SP AJ,VZ,VV,TV VT AJ,TV,NJ,SP, VV,VZ AJ,CH,VZ,TV, SP,NJ,M,VV, HV,VT AJ,NJ,M,VV,SP TV AJ,TV,NJ,M,SP, VV,HV AJ,TV,NJ,SP, VV,M,HV,VT Z,AJ,ČJ,SP, VV,M,F AJ,Z,CH,SP, VV,M,VT AJ,CH,TV,M, SP,VV,HV,VZ 9

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více