Farnosti Horažďovice Leden 2013 (19)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farnosti Horažďovice Leden 2013 (19)"

Transkript

1 Farní zpravodajj Na Nový rok Farnosti Horažďovice Leden 2013 (19) Dobrý Bože, začali jsme nový rok. Zatím je neposkvrněný a neopotřebovaný. Otvírá se před námi jako něco nového. V nové skutečnosti se zároveň vždy ukrývá zaslíbení, že se všechno v nás obnoví a že to bude lepší. První hodiny nového roku už zase odplynuly do minulosti. Tak se i to nové každou sekundou zase znovu opotřebovává. Daruj mi pozornost, abych přijímal to nové, co mi nabízíš, novým srdcem tak, aby to mohlo růst. Obnov mé srdce, naplň svým novým Duchem mé vztahy, přátelství, partnerství a vztah ke spolupracovníkům. Daruj nám novou šanci vydat se společně po nových cestách, aby to nové v nás mohlo růst. Požehnej tento nový rok, ať se stane rokem spásy, ve kterém se uzdraví, co je zraněné, ve kterém se zacelí, co je rozbité, ave kterém vyrazí k novému životu to, co je ustrnulé. Drazí a milí farníci, chceme Vám všem poděkovat za služby a pomoci, které jste vykonali v loňském roce v naší farnosti, ať už to byl úklid kostela, jeho výzdoba, či jiné. Svědčí to o tom, že jsme harmonická Boží rodina, která si s láskou spravuje svůj majetek ke slávě Boží. A do nového roku Vám přejeme mnoho radosti v našem Pánu, kéž nám dopřeje hodně zdraví a Božího požehnání. Ohlédneme-li se za uplynulým rokem a trochu si zabilancujeme, tak tedy, co nás velice těší, z čeho máme velkou radost i bolest. Horažďovické farnosti bylo pokřtěno 39 dítek uskutečnilo se 11 církevních svateb 5 dětí přistoupilo poprvé ke sv.příjímání Rozloučili jsme se na poslední cestě svých blízkých na 33ti pohřbech a na sbírkách se vybralo na potřeby farnosti, misie a jiné Kč Pán Bůh Vám zaplať

2 HISTORIE FARNOSTI Kaple, kapličky, Boží muka, kříže v Horažďovické farnosti. V následujících číslech FZ se vypravíme na procházku po zdejší farnosti a seznámíme se s drobnými sakrálními stavbami a stavbičkami. Kaple, kapličky, Boží muka, kříže a křížky rozsety v našem okolí měly a dodnes mohou mít velký přínos pro náš duchovní život. Je tu možná i nějaká historie, která nám snad napoví víc. Na začátku našeho seriálu navštívíme Kapli Povýšení svatého kříže v horažďovickém zámku. Někdy kolem roku 1680 dochází v jižním křídle bývalého hradu ke snesení válcové obytně-obranné věže (v reliktech se dochovala), v patře pak přímo v sousedství velkého sálu vzniká drobná čistě barokní kaple Povýšení Svatého Kříže. Kdo je autorem nástropní malby s výše uvedeným motivem nevíme (čistě hypoteticky by jím mohl být Marcijenž je snad tvůrcem fresky v sousedním velkém sále). Svátek Povýšení Svatého Kříže, jež slavíme 14. září, má svůj počátek již někdy v polovině 4. století. Dle Kroniky Alexandrijské nalezla na hoře Golgotě zbytky Svatého Kříže císařovna Helena 14. září 320. Tento kříž byl vystavěn k veřejné úctě roku 335 v nově vysvěceném kostele. V Konstantinopoli se svátek držel od 5. století, v Římě pak od sedmého století. I na motivu šternberské kaple vidíme císařovnu Helenu nalézající kříž. Proč si Václav Vojtěch zvolil toto patrocinium je zřejmé. Šternberkové sami sebe pojímali jako ochránce pravé církve. Velmi ceněný je mezi odborníky oltář poskládaný z několika součástí. Postranní skříňky s motivy šternberské hvězdy pochází z roku 1691, ostatní pak pochází z poloviny 18. století. Drobná věžička je opatřena zvonkem ABYCHOM LÉPE ROZUMĚLI LITURGII NEŠPORY Nešporami se nazývá odpolední či podvečerní pobožnost. Pravidelně je dodržují řeholníci v klášterech. Dalšími pobožnostmi v průběhu dne jsou invitatorium (uvedení do první modlitby dne, verše z žalmu s antifonou), ranní chvály, tři "malé hodinky" - dopolední, polední, odpolední, pak následují nejlépe za setmění nešpory a před spaním kompletář. Večerní chvály neboli nešpory jsou (spolu s ranními chválami) podle úctyhodné tradice celé církve stěžejní body liturgie hodin. Tato modlitba slouží k tomu, abychom poděkovali za skončený den a požádali za odpuštění hříchů, abychom si připomněli naše vykoupení a svou naději obrátili k našemu Pánu, světlu, které nezapadá. Proto také tato modlitba (mimo Řím) začínala poděkováním zapálením lampy či svíce a poděkováním za světlo. Ve starověku se k večerní modlitbě v kostele scházeli lidé běžně, a také dnes církev vybízí, aby se nešpory slavily pokud možno společně - kněží žijící společně, kněží ve farnostech spolu s věřícími, rodiny, společenství. Stejně tak, když zapadá slunce na konci dne, je třeba opět se modlit. Neboť protože Kristus je pravým sluncem a pravým světlem, na sklonku dne prosíme, aby světlo novým způsobem zářilo na nás, úpěnlivě žádáme příchod Krista, který nám dá milost věčného jasu. ( ) Jestliže nám Písmo představuje Krista jako opravdové slunce a skutečný den, pak žádná hodina nebrání křesťanům v povinnosti se často a neustále klanět Bohu. (Sv. Cyprián, De oratione dominica)

3

4 Abychom se lépe poznali aneb malá zpověď Miroslava Jarolímová farářka církve Československé husitské v Horažďovicích. Pocházím z rodiny, která je už od zakladatelské generace spjatá s Církví československou husitskou. Můj dědeček Dr. Gustav Adolf Procházka (který mimochodem v r otevíral i zdejší Husův sbor), byl nejbližším spolupracovníkem zakladatele naší církve Dr. Karla Farského a posléze jejím druhým patriarchou. Moje cesta ke kněžské službě nebyla tak přímočará, jako tomu bylo u ostatních členů mé rodiny. Prošla jsem několika občanskými povoláními, nejdéle jsem pracovala ve Fyziologickém ústavu akademie věd, v Grantové agentuře České republiky a posléze na prezídiu Akademie věd České republiky. S církví jsem vždy žila a jako laik pro ni pracovala, mimo jiné jako varhanice. Teologii jsem studovala dálkově a po našem odstěhování z Prahy v r jsem působila ve zdejší náboženské obci jako jáhen. Po složení příslušných zkoušek před církevní komisí v r bylo mi uděleno kněžské svěcení a jako farářka Církve československé husitské působím v Horažďovicích až dodnes. Duchovní písně - ekumenizace Známé úsloví říká, že hudba spojuje národy, a to bez rozdílu barvy pleti, či náboženského vyznání. Nevzpomínám si již, který ze znalců kdysi výstižně pronesl, že zpěv je zvýrazněnou mluvou citu. Lidský hlas je úžasným hudebním nástrojem, protože na rozdíl od jiných hudebních nástrojů, zhotovených lidskýma rukama, je tady autorem sám Stvořitel. Duchovními písněmi chválí náš pěvecký spolek Boha a jeho stvořitelské dílo, jehož smyslem je, abychom všichni žili ve vzájemné lásce a shodě. Proto tyto písně výraznou měrou přispívají k ekumenizaci. Žít na kompromisech a tolerancích? To je široká otázka, ale stručně řečeno, rozhodně je více toho, co nás spojuje, než toho, co nás rozděluje. Církev československá husitská vyjádřila v Prohlášení k jubilejnímu roku 2010 proces snahy o porozumění i realistický pohled na odlišnosti. Naše církev zpočátku žila v kritickém vztahu a ostrém napětí vůči Římskokatolické církvi. Časový odstup i zkušenosti s totalitou, spojenou s pronásledováním křesťanů, nás naučily novým a nezaujatějším pohledům. Zjednodušující soudy o druhých, vyvolávající náboženskou nesnášenlivost, nejsou k prospěchu ani církvím ani společnosti. K Bohu můžeme kráčet jinými cestami, ale řečeno s básníkem: cesty mohou býti rozličné, jenom vůli mějme všichni rovnou. Více porozumění? Přála bych si, abychom nežili odděleně ve zdvořilé cizotě za ohrádkami svých konfesí, ale setkávali se, naslouchali si a modlili se za tento nemocný svět, který stůně především nedostatkem lásky. Co je to víra? Víra je velká Boží milost. Kotva v lodi našeho života, v lodi, která se často zmítá na rozbouřeném moři. Spolehnutí se, že Bůh nás nenechá padnout, i když musíme procházet různými životními zkouškami. Všichni jsme hříšníci, ale Bůh je divuplný soudce. Tak velice mu jde o naše neodsouzení, že neodpustil vlastnímu Synu svému, ale za náš všechny jej vydal (Ř 8,32). Proto se nemusíme bát zavržení, leč bychom pochybovali o Boží lásce, protože kříž Pána Ježíše je mocnější než všechny naše nepravosti. V tom je hlubina bezpečnosti.

5 UDÁLOSTI VE FARNOSTI V PROSINCI. Měsíc prosinec byl velice bohatý na události, tak jen ve zkratce: V našem děkanském kostele se uskutečnilo několik koncertů Advent jsme zahájili svěcením vánočního stromu na náměstí p Koutským a duchovním slovem farářky Jarolímové Následoval koncert v kostele sv. Petra a Pavla skupiny VILD STICK KS spolu se smyčcovým kvartetem. 15. prosince se konal adventní jarmark a vyvrcholením byl večerní vánoční koncert v kostele jehož hlavními protagonisté byli umělci z Prahy Daniel Hůlka a Lubomír Brabec, kteří nás obohatili nevšedním zážitkem. 23. prosince skauti donesli betlémské světlo. Slavnostní půlnoční mše 24.prosince se nesla v duchu ekumenizace za účasti farářky církve Československé Husitské a našeho pátera Petra Koutského v děkanském kostele svatého Petra a Pavla v Horažďovicích. 22. prosince sehrálo Křesťanské společenství z Horažďovic vánoční hru o narození Krista v Betlémě

6 Rozpis pravidelných mší svatých Zasedání farní rady se bude konat 12.ledna v 18:15 na faře. (organizační zajištění farního plesu)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Školské sestry de Notre Dame zvou na poutní mši svatou 8.ledna v 17:30 do klášterní kaple *- Mše svatá v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie (po mši sv. příjemné posezení) Křest Ježíšův v Jordáně. Svatba v Káně Galilejské. Ježíšovo kázání v Nazaretě. Informační list farnosti Horažďovice. Vydává: Jiří Vašků mobil:

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. Rá j, prostor Otcová srdce!

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. Rá j, prostor Otcová srdce! Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Únor 2015 1 Rá j, prostor Otcová srdce! Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně. (Žid 10,19) Prolitím své krve nám Ježíš dává veliký

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

SILOE. Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení. (sv. Augustin) V příloze: Rodinná liturgie na Štědrý večer!

SILOE. Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení. (sv. Augustin) V příloze: Rodinná liturgie na Štědrý večer! SILOE želivský farní list Církev to jsme my všichni. Kněží i laici. Nejsme opuštěné ostrovy. Máme odpovědnost jeden za druhého. Probuď se, člověče! Pro tebe se Bůh stal člověkem. Probuď se, spáči, vstaň

Více

Červenokostelecká farnost po roce 2000

Červenokostelecká farnost po roce 2000 Červenokostelecká farnost po roce 2000 2001 Sprškami ohňostrojů se svět rozloučil s dvacátým stoletím a trochu neklidně vstoupil do prvního roku století nového. Také pro římskokatolickou církev začalo

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice LASTURA Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice 14 2.pololetí 2007 NĚCO O ZÁZRACÍCH Zkusili jste si někdy spočítat o kolika zázracích je psáno v Bibli? A o

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 4 Ročník XI. Duben 2005 Pane, vyřkni své věčné slovo, ať je má duše slyší! Pane, sešli své světlo na mne, abych je spatřil! Pane, vtiskni

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013. Mimo to Vás zvu k

Více

Žeň je hojná, dělníků málo.

Žeň je hojná, dělníků málo. ŽIVOT FARNOSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ročník IX. ČERVEN 2015 č. 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ 1/2013 -VELIKONOČNÍ ČÍSLO ÚVODNÍK... 2 PROFIL PAPEŽE FRANTIŠKA... 3 GUY GILBERT... 4 KLUB SHM... 5 CMG A MSKA... 7 KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

O B S A H. Jubilejní pouť do Říma... 2. Zprávy z provincie... 6 Zprávy z České kongregace sester dominikánek... 7

O B S A H. Jubilejní pouť do Říma... 2. Zprávy z provincie... 6 Zprávy z České kongregace sester dominikánek... 7 O B S A H Jubilejní pouť do Říma....................................... 2 Zprávy z provincie........................................... 6 Zprávy z České kongregace sester dominikánek...................

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014

Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014 Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARDkostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014 Milí přátelé, možná už v této chvíli přemýšlíme, co budeme dělat

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více