Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická Kačice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j. ZŠ 137/07-1 V Platný od

2 Obsah 1. Identifikační údaje Název Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Předkladatel: Zřizovatel: Platnost dokumentu: Charakteristika školy v ŠVP Úplnost a velikost základní školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a spolupráce s jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Průřezová témata Rozpracování klíčových kompetencí v ZŠ Kačice v rámci ŠVP Veselá škola Učební plán Časová dotace ŠVP Veselá škola pro 1. stupeň ZŠ Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace... Chyba! Záložka není definována Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Cíle základního vzdělání Zásady hodnocení

3 6.4. Způsob získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Postup při klasifikaci žáka Klasifikace chování Výchovná opatření Stupně hodnocení a klasifikace Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření a praktických činností Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zásady pro používání slovního hodnocení, včetně předem stanovených kritérií Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení i v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace Hodnocení nadaných žáků Hodnocení individuálně vzdělávaných žáků Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Informování zákonných zástupců žáka o průběhu vzdělávání a výchovy žáka Klasifikace žáků při přestupu ze školy s jiným vyučovacím jazykem Vysvědčení Komisionální a opravné zkoušky Závěrečná ustanovení Rámcová struktura vlastního hodnocení školy

4 1. Identifikační údaje 1.1. Název Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Veselá škola 1.2. Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická Kačice IČO ZŠ: RED.IZO: IZO ZŠ: IZO ŠD: IZO ŠJ: Organizační číslo ZŠ: Ředitelka školy: Mgr. Hrabalová Naděžda Tel.: Mobil:

5 1.3. Zřizovatel: Obec Kačice Masarykova Kačice Tel.: IČO: DIČ: CZ Starosta obce: Vít Kolmann 1.4. Platnost dokumentu: Upravený dokument č. j. ZŠ 137/07 1V je platný od Charakteristika školy v ŠVP 2.1. Úplnost a velikost základní školy Základní škola Kačice je součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR. Je školou málotřídní s pěti ročníky ve třech třídách. 1. ročník je vždy samostatně v pracovně č. I, společně do jedné pracovny č. II jsou sloučeny 2. a 3. ročník a v č. III je umístěn 4. a 5. ročník. Žáci využívají při výuce ještě učebnu počítačovou č. IV a tělocvičnu v budově školy. Kapacita základní školy je 60 žáků a navštěvují ji převážně žáci z obce Kačice, ale také jsou žáci dojíždějící z okolních vesnic (Stochov, Čelechovice, Drnek). Součástí základní školy je školní družina s kapacitou 25 žáků. Jsou zde umísťováni především žáci z nižších ročníků, jejichž rodiče jsou oba zaměstnáni a žáci dojíždějící. Školní družina pracuje v samostatné místnosti v budově. Paní vychovatelka zde pracuje s dětmi podle vytvořeného vlastního Školního vzdělávacího programu pro školní družinu. 5

6 Další součástí základní školy je školní jídelna s kapacitou 60 jídel. Zajišťuje obědy a pitný režim pro žáky během celého dne. Kuchyně i jídelna jsou též umístěny v budově, stejně tak, jako sklad potravin a kancelář pro vedoucí školní jídelny. V budově je umístěna ředitelna, kabinet na pomůcky, šatna, kotelna, dílna pro drobnou údržbu školy a sociální zařízení Vybavení školy V 1. patře budovy základní školy jsou tři místnosti kmenové třídy, potom místnost pro pobyt žáků ve školní družině, počítačová pracovna a ředitelna školy s kabinetem. V přízemí je umístěna šatna, sociální zařízení, tělocvična, školní kuchyně s jídelnou, kanceláří pro vedoucí školní jídelny a se skladem potravin. Ve sklepních prostorách se nachází plynová kotelna, sklep na brambory a dílna sloužící k drobné údržbě budovy. Budova je barevně vymalována, její prostory působí velmi útulně, protože na bohaté barevné výzdobě místností i chodeb se podílejí sami žáci svými výtvarnými pracemi a stále tak dotvářejí a doplňují Školní galerii. Pracovny jsou prostorné, v každé z nich je umístěn koberec využívaný k odlehčení při výuce a především k relaxaci žáků. Nyní má škola již kvalitně zbudované hygienické zázemí šatny i WC v souladu s hygienickými normami. K pohybovým aktivitám, veřejným a kulturním vystoupením žáci využívají tělocvičnu v budově školy, ale i přírodní venkovní prostory kolem ní a hřiště, které je umístěno nedaleko školy u místní sokolovny. V době přestávek tráví žáci čas ve všech jim přístupných prostorách budovy, za vhodného počasí tráví velké přestávky mimo budovu v okolí školy pod dozorem pedagogů. Na začátku každé velké přestávky jdou žáci pod dozorem svačit do školní jídelny, kde současně vypijí podané nápoje a teprve potom odcházejí ven. V počítačové pracovně, školní družině, IV. třídě a v ředitelně školy jsou umístěny počítače, celkem 11 stanic, které tvoří školní síť a jsou bezdrátově připojeny k internetu, rychlost připojení sítě je 8MB/s. Lze používat kopírku, černobílou i barevnou tiskárnu, scanner a digitální fotoaparát. V roce 2008 byla zakoupena na náklady obce interaktivní tabule a umístěna v počítačové pracovně. Zde je umístěn i televizor, video a hifivěž. Ředitelna školy slouží zároveň i jako sborovna, protože nízký počet pedagogických pracovníků nevyžaduje samostatnou místnost. Materiální vybavení základní školy je dostatečné, ale stále je zdokonalováno dle potřeb výuky a především dle finančních možností. 6

7 2.3. Charakteristika pedagogického sboru V základní škole pracují na plný úvazek 3 pedagogičtí pracovníci a 2 pedagogičtí pracovníci na úvazky částečné. Z pedagogů je jeden muž. Všichni jsou pravidelně 1x ročně proškolováni v kurzech PO, BOZP a 1. pomoci. Dle časových, finančních možností a nabídek se zúčastňují DVPP. Navštěvují především kurzy týkající se výuky a kurzy, které zvyšují jejich kvalifikaci. Vyučující 1. ročníku je speciální pedagog, pomáhá dětem i rodičům v oblasti logopedie a specifických poruch učení. Všichni vyučující vzájemně spolupracují na jednodenních i dlouhodobých školních projektech, spolu s žáky je 2x ročně vydáván školní časopis a pořádají se kulturní vystoupení pro rodiče a veřejnost (akademie) spolu se Dny otevřených dveří a Jarmarkem. Pedagogičtí pracovníci, kromě plnění učebních osnov ve škole, navštěvují s dětmi okolí bydliště za účelem poznávání regionu, několikrát za rok navštěvují divadla a pořádají minimálně 2x ročně celodenní výlet. Nabyté zkušenosti mimo školu potom využívají ve výuce. Mnoho kulturních představení se pořádá v budově školy, což představuje ušetření finančních prostředků za dopravu. Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Hrabalová Naděžda - ředitelka školy - třídní učitelka ve spojeném 4. a 5. ročníku - vedení kroužku Vv - absolventka PFUK Praha obor Čj-Vv pro II. stupeň - praxe od r , od r na spojených ročnících málotřídní školy - úvazek 1,0 Barešová Eva - statutární zástupce ředitelky školy - třídní učitelka ve spojeném 2. a 3. ročníku - vedení kroužku Aj - vyučující Aj - absolventka DPS na PFUK Praha obor speciální pedagogika a vychovatelství - studentka 3. ročníku speciální pedagogiky PedFUK Praha - praxe od r úvazek 1,0 7

8 Mgr. Jindáčková Jitka - třídní učitelka 1. ročníku - vyučující logopedie a dyslektické nápravy - absolventka PFUK Praha - obor logopedie-surdopedie - praxe od r úvazek - učitelka 1,0 - úvazek vedlejší činnost 0,227 Hrdličková Ilona - vychovatelka školní družiny - vyučující Pč 2., 3. roč., Tv 1., 4., 5. roč., Hv ve všech třídách - absolventka SPŠ Praha obor vychovatelství - vedení turistického kroužku - praxe vychovatelka od r praxe učitelka od r úvazek vychovatelka 0,859 - úvazek učitelka 0,363 Martinec Vít - vyučující informatiky - vedení počítačového kroužku - správce počítačové sítě smlouva na OPP - absolvent 1. KŠPA Kladno ekonomický směr se zaměřením na počítače - úvazek 0, Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce neexistuje. Dlouhodobé projekty jsou obsaženy v Plánu práce na každý školní rok. 8

9 2.5. Spolupráce s rodiči a spolupráce s jinými subjekty Pracovníci školy se snaží o to, aby spolupráce rodiny a školy byla co nejefektivnější a co nejužší. Rodiče vědí, že mohou školu navštívit kdykoliv před vyučováním nebo během dne po domluvě s vyučujícími nebo ředitelkou školy. Čtyřikrát během školního roku se konají třídní schůzky, při kterých žáci mohou být přítomni spolu se svými rodiči. Podle zájmů mohou také rodiče po dohodě s vyučujícím a ředitelkou školy být přítomni ve vyučovací hodině. Dále mohou být rodiče přítomni ve škole při Akademiích, Dnech otevřených dveří, Jarmarcích a slavnostních rozloučeních s vycházejícími žáky na obecním úřadě. O činnosti školy a práci dětí jsou rodiče také informováni prostřednictvím školního časopisu, který je vydávám 2x ročně. Dále jsou informováni prostřednictvím žákovských knížek, telefonicky a po internetu. Při Základní škole pracuje školská rada, která je též rodičovské veřejnosti k dispozici. Byla ustanovena dne Škola úzce spolupracuje s některými místními a regionálními subjekty, mezi které patří především: - Myslivecké sdružení Srby - AGRO Kačice - PČR Kladno - ČČK Kladno - Plas Kačice - Hasičský záchranný sbor ČR Stochov - požární preventista a bezpečností preventista - divadlo Slaný, Kladno, Spejbla a Hurvínka - PPP Kladno - SPC Slunce Stochov - zdravotnická zařízení - obecní knihovna - Obecní úřad Kačice - spádová ZŠ Tuchlovice - Plavecká škola Plaváček Tuchlovice - Labyrint Kladno - Dětský dům Slaný - Sládečkovo muzeum Kladno 9

10 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb našich žáků a je v souladu s cíly základního vzdělávání na 1. stupni základní školy. ŠVP ZŠ Kačice vychází z obecných vzdělávacích cílů a z klíčových kompetencí RVP ZV. Snažíme se inovovat pedagogický proces a celkový život školy, ze kterého vycházíme. Klademe důraz na demokratickou a humanistickou pedagogiku s individuálním přístupem k našim žákům. Vycházíme z potřeb naší společnosti, veřejnosti, rodičů, z potřeb pedagogů i jejich žáků. Právě potřeby žáků vyjadřuje název ŠVP Veselá škola, protože zdravé, klidné, spokojené a veselé dítě s utvářením vlastních pocitů a prožitků se chce dále vzdělávat pro život a kreativně k němu přistupovat. Z názvu vyzařuje optimismus, otevřenost školy všem dětem, jejich rodičům i veřejnosti jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou, diferencovaným přístupem, harmonickými a klidnými vztahy ve škole, naplňováním základních potřeb. Dále náš ŠVP dbá na to, aby se společně celá škola (učitelé i žáci) zúčastňovala mnoha akcí, a aby se žáci co nejlépe prezentovali na veřejnosti a aby se do života školy zapojili i rodiče a ostatní veřejnost. Z ŠVP vyplývá, že u žáků se snažíme vytvořit schopnost svobodné a tvůrčí práce, samostatného myšlení a odpovědného rozhodování, základní chápání globálních vztahů, vypracování kladného vztahu k přírodě, soulad s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými občanskými postoji. ŠVP klade tedy důraz na rozvoj osobnosti každého z našich žáků. Nemalou měrou se na tomto úkolu podílí činnost školní družiny a školou nabízené zájmové útvary. Pomáhá nám v tom i styk s veřejností především v obci a regionu a jednotlivé společně organizované akce pořádané v průběhu celého školního roku. Žáci mají prvotní přístup i k informačním a komunikačním technologiím. Veselá škola nabízí otevřené partnerství na základě optimistu, vstřícnosti a prožitků. Tvoří sociální systém s mnoha vnitřními i vnějšími vztahy. ŠVP Veselá škola umožňuje zavádět mnohé efektivní metody do výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme naše žáky k týmové práci, vzájemné pomoci a respektování jiných názorů i k respektu vzájemnému a k uvědomování si sebe samého. Náš ŠVP počítá s integrovanými žáky, hlavně s integrací dětí s LMD a vývojovými poruchami učení. Máme dobrou spolupráci, kterou stále prohlubujeme, s PPP Kladno a SPC Slunce Stochov. K těmto žákům přistupujeme individuálně a mají možnost navštěvovat hodiny 10

11 logopedie a dyslektické nápravy. Klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělávání pro všechny žáky s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi, i žáky se sociálním znevýhodněním. Stejně tak se snažíme podporovat žáky nadané intelektově, esteticky, hudebně, pohybově i manuálně. Podporujeme všestranně nadané žáky a vedeme je tak, aby se mohli ucházet o studium na víceletém gymnáziu. Vynakládáme velkou péči v získávání prvotního seznámení se a získávání základních jazykových dovedností v oblasti anglického jazyka. V našem ŠVP máme také zabudováno poznávání reálií, života a tradic jednotlivých států EU na prvotní úrovni především prostřednictvím projektů a vlastního cestování žáků i pedagogů. K tomu, abychom dosáhli Veselé školy, musíme vést žáky k dodržování stanovených pravidel chování, ve škole především školního řádu, pravidel bezpečnosti ve škole i bezpečnosti silničního provozu, a ke znalosti jejich práv a povinností. V našem ŠVP vycházíme ze snahy co nejširšího rozvoje žákovy osobnosti s důrazem na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Chceme, aby naše škola měla na veřejnosti dobré postavení a případné nedostatky se snažíme napravovat. Naše Veselá škola se snaží zejména poskytovat kvalitní základní vzdělání pro žáky I. stupně se zaměřením na jejich aktivní dovednosti Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody, formy práce, aktivity, jež vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí našich žáků. V charakteristice ŠVP je vymezujeme na úrovni naší školy a pro všechny pedagogické pracovníky platí jejich důsledné dodržování. Výchovně vzdělávací strategie formulujeme ke každé klíčové kompetenci a to je také důkaz, že v naší škole zajišťujeme utváření a rozvíjení klíčových kompetencí u všech žáků bez rozdílu. Podílí se na tom všichni pedagogičtí pracovníci školy. Tyto výchovně vzdělávací strategie vymezené na úrovni školy jsou základem a východiskem pro výchovně vzdělávací strategie vymezované na úrovni vzdělávacích předmětů. Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základů všeobecného vzdělání. Jejich úroveň na naší škole není konečná, ale tvoří základ pro další utváření a upevňování těchto kompetencí na škole vyššího typu a utváří základ pro další životní vzdělávání a orientaci v každodenním životě. Skupinové učení 11

12 Žáky často rozdělujeme do dvojic nebo do pracovních skupin. V jejich rámci si žáci osvojují informace o učivu a schopnost spolupráce, rozdělení si práce a její plánování. Rozvíjejí tím všechny kompetence. Učení k řešení problémů Při tomto způsobu výuky nepředkládáme žákům hotové a ucelené informace, ale na základě toho, co znají, formulujeme problém k řešení. Při tomto způsobu výuky mohou pracovat individuálně, ve dvojicích i ve skupinách. Rozvíjíme tím především kompetence k řešení problémů. Práce s textem Žáci si osvojují schopnost orientace v přečteném textu. Umí vyhledat požadované údaje, učí se pochopit smysl textu a vyjádřit jej vlastními slovy. Tato schopnost pomáhá žákům ve všech vyučovacích předmětech, nejen v českém jazyce. Je to důležitá dovednost pro jejich budoucí život. Proto je nutno, aby byla vyučujícími věnována nemalá pozornost rozvoji čtenářských dovedností žáků. Zde pracují vyučující i žáci s tištěným i elektronickým textem, přiměřeným jejich schopnostem a věku. Zde jsou rozvíjeny všechny kompetence. Komunikace na koberci Žáci spolu s vyučujícím sedí v jedné velké skupině v zadní části učebny na koberci (většinou v kruhu) a společně řeší problémy svoje, kamarádů, třídy. Samostatně se k nim vyjadřují a projevují tím své názory. Tím je vytvářen prostor pro prezentaci postojů jednotlivých žáků k nejrůznějším oblastem života, který se jich dotýká. Zde jsou rozvíjeny hlavně kompetence komunikativní, občanské, sociální a personální a kompetence k řešení problémů. Forma práce Hodnocení týdne Této individuální formy práce se zúčastňují žáci od 2. do 5. ročníku písemnou formou. Žáci 1. ročníku řeší toto téma ústně. Žáci se mohou vyjádřit k tomu, jak na ně působil uplynulý týden, co se jim zdařilo a co nepovedlo ve škole i mimo ni, z čeho mají radost a čeho se bojí. Používají 3 formy obličejů Smajlíky podle toho, jak týden hodnotí po stránce svých úspěchů nebo neúspěchů. Jsou rozvíjeny kompetence k učení, k řešení problémů, sociální a personální, komunikativní i kompetence občanské. Projekty Tento způsob práce je využíván k daným tématům, ročním obdobím, kulturním tradicím, kulturním vystoupením, zdravému stylu života, přírodě, atd. Jedná se o jedno i vícedenní zaměstnání žáků, kdy stejné téma prolíná všemi předměty toho dne nebo období. Touto 12

13 metodou jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování zadaných úkolů a získávají zkušenosti praktickou činností. Na této práci se podílí všichni žáci individuálně i ve skupinách. K dosažení cílů musí využívat všechny jim dostupné komunikační prostředky. Tento způsob výuky rozvíjí všechny klíčové kompetence. Výuka mimo školu nebo nad rámec vyučovacích předmětů Další způsob výuky, který umožňuje žákům rozvíjet jejich osobnost, vztah k ostatním lidem, společnosti, kulturním hodnotám, okolnímu světu a zároveň je může připravit na budoucí život. Akce nad rámec výuky jsou pořádány v každém měsíci školního roku. Buď jsou výjezdní nebo se konají v budově školy (výtvarné a kulturní akce). Tyto akce jsou vždy spojeny se seznámením žáků s různými způsoby lidských činností, na kterých se ve velké většině žáci též podílí. Tímto způsobem výuky též rozvíjíme u žáků všechny kompetence obsažené v ŠVP ZV. Výše uvedené vzdělávací strategie jsou ty, které jsou v rámci výuky nejvíce používané. Kromě nich využíváme: spolupráci s rodiči a pamětníky v obci spolupráci s jinými organizacemi vycházky do okolí a do přírody v rámci poznávání regionu sběr papíru prezentace školy na veřejnosti Návštěvníček - sešit, ve kterém se může každý návštěvník školy vyjádřit k tomu, jak na něj škola působí a proč ji navštívil tvorba Školní galerie a další strategie 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami Žáci se specifickými poruchami učení V případě, že vyučující zjistí u žáka projevy v jeho chování nebo vzdělávání, které narušují proces jeho vzdělávání a mohly by být způsobeny specifickou poruchou chování nebo učení nebo jiným handicapem, informuje Mgr. Jindáčkovou (speciálního pedagoga) a rodiče žáka. V případě, že po projednání dané skutečnosti rodiče písemně souhlasí s vyšetřením žáka ve speciálním pedagogickém zařízení, škola toto vyšetření objedná. Pokud je potvrzeno, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, je dále ve škole vzděláván a hodnocen 13

14 na základě doporučení odborného pracoviště. Mgr. Jindáčková ve spolupráci s ostatními vyučujícími a s rodiči (pokud projeví zájem o nabízenou spolupráci) vypracuje Individuální vzdělávací plán na podkladě diagnostických závěrů z vyšetření na dané pololetí školního roku. Tento IVP je potom vždy vyhodnocen. Vzdělávání žáků s IVP probíhá v běžné třídě běžným způsobem. Vyučující se však zaměří na přiměřené zpracování obsahu a formy učiva při naplňování očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech. Mohou být upraveny metody a obsah výuky. Mgr. Jindáčková se soustředí na reedukaci a kompenzaci problémů těchto žáků formou individuální péče, která je poskytována vždy po dopoledním vyučování. Základním předpokladem úspěchů žáků s IVP je spolupráce všech vyučujících se speciálním pedagogem, se speciálním pracovištěm a v neposlední řadě i s rodiči. Při klasifikaci všichni vyučující přihlíží ke stupni a druhu specifické poruchy Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání těchto žáků se v naší škole uskutečňuje formou individuální integrace do běžné třídy. Všichni pracovníci školy se snaží pro takového žáka vytvořit klidné a harmonické prostředí, aby mohlo probíhat jeho úspěšné vzdělávání. Vyučující potom přistupují k alternativním metodám výuky a postupům ve výuce, které se uplatní hlavně ve zlepšování komunikace mezi vrstevníky, s dospělými, při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností a snaží se žáka co nejlépe začlenit mezi vrstevníky a do společnosti. Těmto žákům jsou též na žádost rodičů a po rozhodnutí ředitele školy vytvářeny Individuální vzdělávací plány, které vypracovává speciální pedagog spolu s ostatními vyučujícími a ve spolupráci s rodiči. IVP jsou vytvářeny na základě vyšetření a doporučení speciálních pracovišť, popř. dětských a odborných lékařů. Vše je prováděno se souhlasem rodičů. Při hodnocení výsledků vzdělávání je zohledňován druh, míra i stupeň postižení a znevýhodnění. Žákům je poskytován potřebný čas k tomu, aby mohli uplatnit svoje vědomosti, dovednosti a nadání. V našem školském zařízení se objevují žáci pouze s minimálními handicapy Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním V naší škole jsou integrováni žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně i jazykově odlišného žáci pocházející z menšin u nás žijících. Většinou se velmi rychle do malého kolektivu začlení a 14

15 v případě neznalosti jazyka se rychle učí, protože je ihned věnována velká pozornost výuce českého jazyka nad rámec povinné výuky. Je zároveň velmi žádoucí, aby vyučující i provozní zaměstnanci dovedli volit vhodný přístup k takovému žákovi a vytvářeli ve třídě i ve škole vhodné společenské klima. Pro tyto žáky volíme častěji skupinovou práci a současně individuální přístup. Snažíme se, aby naši žáci tyto děti rychle přijali do svého kolektivu. Po příchodu těchto žáků je přihlíženo k zohlednění klasifikace především v českém jazyce Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných I žák, který je mimořádně nadaný, má speciální vzdělávací potřeby. Stejně, jako u výše uvedených případů, pokud vyučující vysleduje u žáka mimořádné nadání, informuje Mgr. Jindáčkovou a následně zákonné zástupce žáka. Rodiče mohou prostřednictvím školy požádat pedagogicko psychologickou poradnu nebo speciální pedagogické centrum o vyšetření. Pokud toto pracoviště potvrdí mimořádné nadání dítěte, je žák dále vzděláván i hodnocen na základě doporučení odborného pracoviště. Je vzděláván v rámci běžné třídy podle IVP. Problematika výchovy a vzdělávání mimořádně nadaného žáka vyžaduje od vyučujících v jednotlivých předmětech náročnější přípravu na vyučování (učivo je třeba probírat více do hloubky a podrobněji, žákovi ve vyučovací hodině poskytnout adekvátní zaměstnání, umožnit mu práci na počítači v rámci jednotlivých předmětů výukové programy, vyhledávání informací a předávání je druhým, referáty k probíranému učivu, práce s naučnou literaturou svět techniky, hlavolamy, kvízy, záhady, slovníky atd.). Mimořádně nadaný žák vyžaduje soustavnost a důslednost ze strany vyučujících. Je nutno citlivě reagovat na případné výkyvy chování a neustále je usměrňovat. Musíme vést žáka k tomu, aby byl sebekritický, aby uznával ostatní a jejich názory a uměl pracovat v kolektivu stejně starých nebo starších dětí (pokud přestoupí do vyššího ročníku) Průřezová témata Realizace průřezových témat v našem ŠVP nám pomáhá vytvářet a rozvíjet osobnost žáka. Jednotlivá témata se objevují ve všech vzdělávacích oblastech. Naše škola poskytuje žákům zastoupení všech průřezových témat, ne ovšem ve všech ročnících a všech vzdělávacích oblastech, ale napříč celou pětiletou docházkou do naší Veselé školy. 15

16 V našem ŠVP jsou průřezová témata rozpracována do tabulek podle tématu, ročníku a předmětu. Jsou uvedena tedy u každého jednotlivého vyučovacího předmětu. OSV osobnostní a sociální výchova VDO výchova demokratického občana VMEGS výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MkV multikulturní výchova EV environmentální výchova MV mediální výchova 16

17 Okruhy průřezových témat Průřezová témata jsou integrována v jednotlivých předmětech (viz Osnovy) PT 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník OSV 1 Čj M Prv VV Hv Tv Čj M Prv Hv Tv Pč Čj Aj M Prv Hv Tv Čj M Vl Př Vv Hv Tv Čj M Vl Př Vv Hv Tv Pč Pč Pč Pč OSV 2 Prv Vv Hv Tv Pč Prv Vv Hv Tv Pč Aj Prv Vv Hv Tv Vv Hv Tv Pč M Př Vv Hv Tv Pč Pč OSV 3 Čj Prv Tv Pč Čj M Prv Tv Pč Čj Aj M Prv Tv Pč Čj M Vv Tv Pč Čj M Př Vv Tv Pč OSV 4 Čj Prv Hv Tv Pč Čj Prv Hv Tv Pč Čj Prv Hv Tv Pč Čj Aj Hv Tv Pč Čj M Př Hv Tv Pč OSV 5 Čj Prv Vv Hv Pč Čj M Prv Hv Pč Čj Prv Hv Pč Čj Vl Př Vv Hv Pč Čj Vl Př Vv Hv Pč OSV 6 Čj M Prv Hv Čj M Hv Tv Čj M Prv Hv Tv Tv M Př Tv OSV 7 Čj Prv Hv Pč Prv Hv Čj Prv Hv Čj Pč Čj Př Hv Pč OSV 8 Čj Prv Hv Tv Čj Prv Vv Hv Tv Čj Prv Vv Hv Tv Čj M Vv Hv Tv Čj M INF Př Vv Hv Tv OSV 9 M M Prv Vv M Vv Čj Vl Hv Čj Vl Př Hv OSV 10 Čj Čj M Prv Čj Čj M Př Tv Čj M Př Tv OSV 11 Čj Čj Vv Prv Vv VDO 1 Tv Tv Tv Vl Tv Př Tv VDO 2 Prv Vl Př VDO 3 Vl VDO 4 Vl VMEGS 1 M Vl Hv Aj M INF Vl Hv VMEGS 2 M Vl Aj Vl VMEGS 3 Vv Vv Vl M M MkV 1 Vv Čj Vv Čj Aj Vv Čj Aj Vl Vv MkV 2 Prv Aj Aj Vv Vl Vv MkV 3 Vl MkV 4 Aj INF MkV 5 Vl EV 1 Prv Vl Př Pč Vl Př Pč EV 2 Prv Prv Prv Vl Př Pč M Vl Př Pč EV 3 Pč Prv Pč M Vl Př Vl Př EV 4 PRV Pč M Prv Pč M Prv Pč Vl Př Hv Pč Vl Př Pč MV 1 Čj Čj Čj Prv Čj Vl Tv Čj Vl Př Tv MV 2 Čj Prv Čj Čj Vl Vv Čj Př Vv MV 3 Vl Čj MV 4 Vv Čj Vv MV 5 Čj Čj Čj Čj Vv Čj Vv Hv MV 6 Vv Vv Čj Čj MV 7 Vv Vv Čj Čj INF 17

18 3.6. Rozpracování klíčových kompetencí v ZŠ Kačice v rámci ŠVP Veselá škola Kompetence k učení - umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivuje je k celoživotnímu vzdělávání klademe důraz na čtení s porozuměním, rozvoj slovní zásoby, na práci s textem a na vyhledávání a třídění informací a jejich využívání v praktickém životě vedeme žáky k sebehodnocení, ke vhodnému vyjadřování svých potřeb, prožitků, sdělování názorů vhodnou volbou úkolů a individuálním přístupem vedeme žáky k tomu, aby dosáhli úspěchu (pokud možno každý z nich) učíme žáky vyvozovat závěry ze své práce a na základě těchto výsledků o ní - vedeme žáky k pochopení základních souvislostí mezi historickými, kulturními a zeměpisnými poznatky a událostmi vedeme žáky k dodržování zásad zdravého způsobu života vytváříme estetické cítění žáků tím, že jim umožňujeme uplatňovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost a společně pak prezentujeme jejich práce školní galerie na chodbách ZŠ, tablo vycházejících žáků, výstavky, školní časopis, akademie, jarmark, Den otevřených dveří zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly vytváříme pro žáky takové situace, aby žák pocítil radost z učení a uvědomil si jeho přínos pro sebe samotného, a aby dokázal uvádět věci do souvislostí poznáváme spolu s žáky, že technika je významná součást lidské kultury a je vždy úzce spjata s pracovní činností člověka Kompetence k řešení problémů podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vedeme výuku tak, aby žáci hledali různé možnosti řešení problému a svoje řešení dokázali odůvodnit a obhájit snažíme se motivovat žáky v co největší míře problémovými úkoly z praktického života ověřujeme spolu s žáky správnosti řešení problémů, ověřené postupy potom společně aplikujeme při řešení obdobných problémových situací seznamujeme žáky se samostatným získáváním a vyhledáváním informací ústních, tištěných, mediálních, počítačových (internet), učíme je tyto informace třídit a používat vytváříme pro žáky projektové dny a při těchto příležitostech je též vedeme k řešení různých problémů na základě vlastních zkušeností a získávaných informací seznamujeme žáky úměrně jejich věku s prací s výukovými počítačovými programy a s používáním internetu jako zdroje informací zapojujeme žáky do školních soutěží 18

19 připravujeme s žáky 4. a 5. ročníku různé soutěže, kvízy, dramatizaci pohádek, dárky pro žáky mladší a pro děti z MŠ prezentujeme společně se žáky výsledky projektů na stěnách školní budovy předkládáme žákům takové náměty, které souvisí s jejich samostatným uvažováním a řešením problémů souvisejících s duševní hygienou a se zdravím člověka utváříme u žáků ohleduplný vztah k přírodě a kulturním výtvorům komunikujeme s žáky efektivně, bezproblémově a bezkonfliktně vedeme žáky ke skupinové práci, kdy řeší množství problémů, kriticky je hodnotí a aplikují ve své vlastní práci ty, které jim přinášejí užitek Kompetence komunikativní vede žáky k všestranné a účinné komunikaci vedeme žáky ke zvládání běžných komunikačních situací ve škole i mimo školu učíme žáky obhájit svůj názor, vhodně argumentovat a uznat a vyslechnout názor ostatních využíváme s žáky informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem žáci se podílejí na tvorbě školního časopisu učíme žáky vyjadřovat svoje myšlenky a názory v logickém sledu v písemném i ústním projevu podporujeme harmonické, klidné a přátelské vztahy v ZŠ učíme žáky komunikovat prostřednictvím jejich výtvorů navštěvujeme s žáky spádovou ZŠ Tuchlovice zapojujeme žáky do společenského dění ve škole i v obci vedeme žáky ke vzájemné komunikaci a v rámci skupinového a projektového vyučování a při vytváření modelových situací z různých oblastí každodenního života Kompetence sociální a personální rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých učíme žáky ovládat a řídit svoje chování a jednání tak, aby měli pocit sebeuspokojení a sebeúcty vedeme žáky k vytváření pocitů sebedůvěry, aby si vytvářeli přiměřenou představu o sobě samém vedeme žáky ke skupinové práci a pod vedením vyučujícího vytvářet pravidla práce ve skupině navodíme žáky tak, aby spoluvytvářeli příjemnou pracovní atmosféru ve třídě učíme je přispívat k dobrým vztahům ve třídě a tím je vytvářet snažíme se žáky učit, aby uměli nabídnout a poskytnout pomoc ostatním a v případě potřeby o ni i požádat 19

20 vedeme žáky k tomu, aby dokázali přiměřeným způsobem vyjádřit svůj vlastní názor mezi ostatními ve skupině a v celé třídě vedeme žáky k tomu, aby uměli uznat autoritu, respektovat požadavky dospělých i kamarádů kolem sebe, a aby dokázali rozpoznat dobré a zlé v chování ostatních lidí učíme je, aby dokázali respektovat odlišné názory ostatních, a aby uměli vyvodit a přijmout poučení z toho, co si ostatní myslí a říkají Kompetence občanské připravují žáky k tomu, aby jednali jako svobodné a zodpovědné osobnosti adekvátně k jejich věku, a aby znali svá práva a povinnosti vedeme žáky k tomu, aby dokázali společně stanovovat pravidla chování ve třídních kolektivech, aby pochopili požadavky Školního řádu aby chápali a respektovali úměrně věku principy zákonů a společenských norem vedeme žáky k respektování ostatních kamarádů, lidí a jejich názorů motivujeme žáky k tomu, aby uměli rozpoznat násilí a bezpráví a uvědomovali si povinnost se mu postavit a v případě nutnosti se zodpovědně rozhodnout a pomoci druhým učíme žáky respektovat, chránit a dodržovat tradice, kulturní a historické dědictví naší vlasti přibližujeme žákům národnostní a kulturní rozdíly jiných národností a učíme je tyto odlišnosti pochopit a respektovat, seznamujeme je se životem obyvatel států Evropské unie klademe důraz na environmentální výchovu, vedeme žáky ke třídění odpadů a k ochraně přírody Kompetence pracovní pomáhají žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti a poznávat, která činnost je jim blízká a jak by chtěli být v budoucím životě profesně orientováni motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce seznamujeme žáky s bezpečným a účinným používáním různých materiálů a nástrojů podle předem daných pracovních a bezpečnostních pravidel vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení, posuzování svých možností a výkonů a porovnávání jejich úrovně s požadavky při profesní orientaci umožňujeme žákům na výletech a exkurzích poznat různé obory lidské činnosti a tím využívat získané znalosti a zkušenosti pro svůj budoucí profesní rozvoj podněcujeme u žáků zájem o profesní orientaci i nabídkou aktivit a činností ve školní družině a nabídkou volnočasových aktivit (kroužků) 20

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více