Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře"

Transkript

1 Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Vznik a šíření křesťanství V letech následujících po ukřižování Ježíše byly stále ti, co věřili, že Ježíš byl Mesiáš hlavně palestinští Židé. Ale to se výrazně změnilo ve čtyřicátých letech. Tehdy křesťané začali šířit svou víru mezi pohany (nevyznávající židovskou víru). Rozšiřování křesťanství začalo příběhem Pavla z Tarsu. Pavel se původně jmenoval Saul a byl to Žid, který byl zároveň římským občanem. Pavel šířil křesťanství po Římské říši, Zemřel mučednickou smrtí v Římě. Doba mučedníků Příčinou pronásledování křesťanů ze strany celkem nábožensky tolerantního Říma je učení o výlučnosti Kristova náboženství, neúčast na pohanských kultech a odmítání kultu císaře. Pronásledování netrvalo po celá tři století nepřetržitě, ale probíhalo v určitých vlnách, mezi kterými byly i delší přestávky. První etapa (asi do r. 100). Sem patří pronásledování Neronovo (54-68) - které vypuklo z falešného obvinění křesťanů, že zapálili Řím. Mezi umučenými byl i sv. Petr a Pavel. Dále sem patří pronásledování Domiciánovo (81-96). Druhá etapa (od r ) Křesťané nebyli přímo vyhledáváni, ale byli trestáni na udání. Z mučedníků je možno připomenout: Sv. Ignáce z Antiochie. Křesťanství se od 1. stol. n. 1. rychleji rozšířilo poté, co bylo legalizováno r. 313 Ediktem Nánský. Myšlenková náplň raně středověkého křesťanství vycházela z učení Bible rozvíjeného křesťanskými otci - patristika. Nejvýznamnějším představitelem patristiky je AURELIUS AUGUSTINUS ( ), který své učení formuloval ve spisu De Civitate Dei (O obci boží). Od 8. stol. začal vznikat scholastický systém, který se snažil křesťanské učení skloubit s filosofickým učením starověkých řeckých myslitelů Aristotela a Platóna a který vyvrcholil v učení TOMÁŠE AKVINSKÉHO (1225/ ). Vývoj církevní organizace Šíření a vnitřní proměny křesťanství si vyžádaly vyšší stupeň organizace života společenství. Nejprve vznikla liturgie a kanonizovaly se náboženské spisy. Církevní organizace se vyvíjela od 4. století, kdy bylo křesťanství legalizováno. Původně byla církev jednotou věřících, kde si kněží i laikové byli rovni. Postupně došlo k vytvoření hierarchie. Na synodách se scházeli zástupcové velkých území, tedy biskupové, aby si utvořili názor anebo se shodli v zásadních otázkách. Vzniklo povědomí o existenci všeobecné, čili katolické církve. Ti, kdo se od jejího názoru odchýlili, byli prohlášení za kacíře (řecky heretiky). Po rozpadu římského impéria římští biskupové - papežové získali mimořádnou autoritu a místo císařů byli považováni za hlavu křesťanů. Papežství a papežský stát Již v dobách existence Římské říše získal v stále početnější křesťanské obci uznávané postavení římský biskup, pokládaný za přímého nástupce apoštola sv. Petra (zemřel údajně v letech 63 64). Ten podle tradice splnil Ježíšovo pověření, vybudoval základy církve a stál v čele římské křesťanské organizace. Papežství nebylo zpočátku vyhraněno politicky. Bylo ideologickou silou a jeho instituce hledala potřebnou vojenskou oporu. Tu jí poskytli nejprve panovníci Francké říše a v letech 751 a 781 bylo vymezeno území papežského státu na území Itálie, Patrimonium Sancti Petri, které existovalo až do r Jeho území nebylo velké a omezovalo se na oblasti v okolí Říma. Po celou dobu své existence stát potřeboval vnější vojenskou podporu, pokud ji papež nenalézal, papežství hrozila krize. Vztah mezi mocí světskou a duchovní byl komplikovaný a procházel krizovými obdobími. Císařská korunovace Karla Velikého r. 800 měla naznačit, že pokud papež uděluje panovníkovi císařskou korunu, pak nemůže být jeho podřízeným. Ustálila se praxe římských korunovačních jízd.

2 Východní křesťanství - ikonoklasmus V 8. století začal byzantskou společností zmítat jiný konflikt - boj mezi ctiteli a odpůrci svatých obrazů. Jako první vydal příkazy k odstranění populárních zpodobení světců císař Lev III. ( ). Jeho opatření vzbudilo velké pobouření. Obrazoborectví (ikonoklasmus) odmítl roku 731 i papež Řehoř III. Císař Konstantin V. nicméně roku 754 schválil obrazoborectví jako oficiální politiku a zahájil energický postup proti přebujelé moci klášterů a mnišstva, nezřídka založené na široce rozšířeném uctívání proslulých obrazů (ikon). Obrazoborectví zavrhl až koncil roku 787. Za jevem samotným však tečku neučinil. Druhá obrazoborecká vlna přišla v 9. století ( ). K důsledkům ikonoklasmu náležel především kulturní rozkvět byzantských provincií, kam se před nejistotou hlavního města stáhly některé mnišské obce, ještě závažnější však bylo odcizení Byzance evropskému Západu. Římští papežové se programově odklonili od Byzance a hledali napříště oporu u panovníků Francie a Říše. K otevřené roztržce mezi východním a západním křesťanstvím došlo již v roce 867, kdy konstantinopolská synoda exkomunikovala (vyloučila z církve) římského papeže. Velké schizma Rozkol v církvi - církevní schizma - měl dlouhodobé kořeny. Rozdíl mezi východním a západním křesťanstvím spočíval od počátku v oblasti organizační a teologické. V 9. stol. došlo k malému schizmatu. Později rozdíly mezi východním a západním křesťanstvím sílily. K novému konfliktu došlo v pol. 11. stol. Spor se tentokrát týkal liturgických zvyklostí a učení o božské či lidské podstatě Ježíše Krista. R papežovi vyslanci exkomunikovali byzantského patriarchu, který odpověděl se souhlasem císaře exkomunikací papežských vyslanců. Schizma - rozdělení církve na západní (římsko-katolickou) a východní (pravoslavnou) - bylo tedy definitivní. Úloha a postavení církve ve středověké společnosti Nositelem vzdělanosti v raném středověku byla církev a především mnišské řády. Církevní a klášterní školy byly hlavními středisky vzdělanosti až do 12. století, kdy začaly vznikat univerzity. Model, kterého klášterní školy využívaly, měl svoje kořeny v pozdní antice. CASSIODORUS rozdělil sedm svobodných umění (gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie a hudba). Kláštery podporovaly rozvoj vzdělání tím, že v skriptoriích mniši opisovali a iluminovali knihy. Význam měly církevní a zejména klášterní knihovny, které shromáždily vynikající díla církevní vzdělanosti a staly se centry raně středověkého vzdělání. Křesťanství bylo v nejranějším středověku pokládáno za ztělesnění toho nejcennějšího, čím přispěla lidstvu antická civilizace. Tvořilo v oněch dobách jádro vší vzdělanosti, kterou zcela běžně doplňovalo studium mimo-křesťanských autorů řeckořímských i jiných, jakkoli někteří přísní duchové doby hleděli na takové úsilí nevlídně. Klerici vzdělaní v latinských knihách se neostýchali užít«svého vědění k přebírání a ochraně kulturních statků neantických; např. když nástup křesťanství v raně středověkém Irsku ohrožoval tradici zdejší básnické tvorby, prosycené předkřesťanským myšlením, vystoupil na jeho obranu sv. Kolumban starší, za což se mu po smrti dostalo oslavného žalozpěvu, složeného jedním z irských bardů ve zcela pohanském duchu. Naprostá většina evropského obyvatelstva, živícího se převážně zemědělskou činností, zůstávala negramotná. Označení vzdělanec (litteratus), zahrnující automaticky všechny gramotné lidi, se v raném středověku vztahuje téměř výlučně ke klerikům, nevzdělanci byli všichni ostatní. Pro vrcholný středověk byla charakteristická i rozšiřující se vzdělanost, která přestává být výsadou kleriků, byť tvůrčí inteligence nadále nacházela uplatnění především v řadách duchovenstva. Gramotnost

3 pronikala do okruhu šlechty i měšťanstva a měla za následek explozi literatury, vznikající nejenom v latině, nýbrž stále více v národních jazycích, jimiž hovořily světské složky společnosti. Zakládání a činnost universit byly zřetelným výrazem prudké myšlenkové aktivity, typické pro vrcholně středověkou epochu. Ta zároveň usilovala o překonání namnoze již zkostnatělých a bezobsažných doktrín novým, neotřelým obsahem. Duchovní probuzení vedlo k nové reflexi církevního i náboženského života a ke vzniku nových řeholních čili mnišských řádů (cisterciáci roku 1118) nebo dalších církevních kongregací (premonstráti, potvrzení papežem v roce 1126, rytířské řády). V století se pozvolna prosazoval i princip celibátu, který znamenal, že kněží nesměli uzavírat sňatky ani žít ve svazku s ženami (ne vždy a všude byl tento požadavek dodržován). Do té doby respektovali tuto zásadu důsledně jen mniši a poustevníci. Klášterní hnutí Vedle papežství hrálo v raně středověkém křesťanství důležitou úlohu mnišství. Vzniklo z činnosti křesťanů, kteří opovrhovali hříšným pozemským světem natolik, že si zvolili poustevnický život. Tzv. otcové mnišství (nejznámější z nich byl sv. Antonín) pobývali jako poustevníci v Egyptě. Na počátku 6. století však došlo k zásadní reformě mnišství, když Benedikt z Nursie (Norcia u italského Spoleta) založil roku 529 klášter Monte Cassino (jižně od Říma), pro který sestavil nová pravidla {řeholi) mnišského života. Řeholníci museli pobývat v organizovaných klášterech a poslouchat svého opata. Činnost mnichů se neomezovala pouze na meditace a bohoslužby, nýbrž plnili i pracovní povinnosti v souladu se zásadou Ora et labora! (tj. Modli se a pracuj!). Benediktini, jak se nejstarší organizované západoevropské řeholi říká, vytvořili ucelenou síť klášterů a až do vrcholného středověku neměli v západním křesťanstvu obdobu. Benediktinské kláštery patřily dlouhá staletí k nejdůležitějším střediskům vzdělanosti. Myslitelé v mnoha evropských zemích začali znovu uvažovat nad postuláty křesťanského učení a dospěli často k vlastním interpretacím, z nichž vyvozovali důsledky pro praktický život. Takové snahy se neprojevovaly zdaleka jednoznačně. Kazatel chudoby, milosrdenství, křesťanské lásky a pokory, mnich František z Assisi, jehož dílo položilo základy k činnosti žebravých mnišských řádů, vzbudivších od 13. století tak živý ohlas, byl prohlášen za svatého. Naproti tomu lyonský kupec Petr Valdés, zakladatel učení valdenských přidržujícího se přísně evangelia a prohlášeného církví za bludné, se dočkal jen zavržení. Také učení tzv. katharoi (odtud označení kataři), vycházející z nesmiřitelného protikladu mezi dobrem a zlem a těšící se masové oblibě v Provenci, bylo oficiální církví odsouzeno. Čistě mocensky podmíněná expanze francouzského království na břehy Středozemního moře dokonce na počátku 13. století získávala úřední papežské schválení jako tažení proti kacířům, v jehož průběhu nezazněl z kurie hlas protestu ani v okamžicích, kdy se ulicemi jihofrancouzských měst Béziers a Carcassone brodili křižáci potoky krve. Do těžkých potíží upadl již ve 12. století pro svůj konflikt s katolickým pravověřím originální myslitel a racionalistický logik Petr Abélard. Dezorientovaná a zaskočená katolická církev se uchýlila k postupům administrativním, případně represivním: zřídila zvláštní orgán, jejž pověřila teoretickým rozpracováváním věroučných otázek v souřadnicích římské víry a rovněž dozorem nad čistotou křesťanského vyznání Evropy dominikánský řeholní řád (vznikl roku 1216). Právě ten se postupně stal ústředím, z něhož vycházely nejpozoruhodnější duchovní zjevy doby. Zároveň byl ovšem pověřen inkvizicí (zřízena roku 1231 ke kontrole nad dodržováním víry a k vyhledávání kacířů). Papež Inocenc IV. (1243 až 1254) doplnil" její činnost užitím mučidel.

4 Boj o investituru Papež Řehoř VII. ( ) formuloval svůj názor na vztah mezi mocí světskou a duchovní v proslulém spisu zvaném Dictatus Papae (1075). Papežství tím směřovalo k tomu, aby se zcela vymanilo z vlivu císařské moci a mohlo nezávisle rozhodovat o volbě církevních hodnostářů. Praxe byla taková, že jejich dosazování bylo zcela v rukou světských panovníků. Jindřich IV., který se chopil vlády, na to reagoval tak, že nechal v roce Řehoře VII. sesadit. Papež si to ovšem nenechal líbit a provedl krok, který Jindřicha učinil bezmocným, uvrhl na něj klatbu. Císař se octl v izolaci, jeho feudálové se cítili zbaveni závazků a dokonce zvolili protikrále. Jindřich neměl čas na to, aby si hledal nové spojence, a rozhodl se pro veřejné pokání a provedl známou cestu do Canossy (1077). Po té, co docílil papežova odpuštění, ukázal, že skutečně neměl v úmyslu se mu podřídit. Jeho biskupové Řehoře opět sesadili a na papežský stolec dosadili loajálního Klimenta III. Došlo ke kuriózní situaci: na královském trůně byli dva králové a na papežském stolci dva papežové. Během tažení do Itálie se Jindřich nechal korunovat r na císaře. Spor tímto zdaleka nebyl vyřešen a nevyřešila ho ani pozdější smrt obou protagonistů. Určitým východiskem a zdánlivým kompromisem v tomto sporu byl až konkordát wormský uzavřený r Investitura byla rozdělena do dvou částí, světské a duchovní. Světská byla symbolizována předáním světských atributů, tedy žezla, tj. moci nad územím, které tvořilo biskupovo nebo opatovo léno. Symbolem duchovní investitury byly atributy prsten a berla. Záleželo ovšem na tom, v jakém pořadí byly části investitury realizovány. Pokud investitura duchovní předcházela světskou, jak tomu bylo například v Itálii a Burgundsku, císař tím ztrácel jakýkoli vliv na jmenování církevních hodnostářů. Církev před papežským schizma V první třetině 13. století se uskutečnilo v mnohé míře to, co požadoval papež Řehoř VII. Myšlenka, že právě církev představuje opravdové římské impérium (lat. impérium Romanům), a je tedy hlavním nositelem křesťanského universalismu, postupně zrodila ideu papežské světovlády, ztělesňovanou drobným, křehkým, ale neobyčejně vzdělaným (vystudoval teologii a právo) a silou vůle oplývajícím papežem Inocencem III. ( ). Podle něho je papež hlava křesťanstva, a tudíž i vůdce západního světa, složeného z mnoha států a národů, ale spojeného stejnou vírou. Sám sebe nazýval náměstek Kristův a tento název patří od jeho pontifikátu (tj. vykonávání úřadu) k souboru stálých papežských titulů. Jeho přesvědčení vyjadřovalo názor nejvyšších církevních kruhů, jejichž pozice zesílila v předchozím období a nyní se pokoušely vychýlit dualismus duchovní a světské moci zřetelně ve prospěch první z nich. Podle něho měl být papež ctěn a uznáván všemi panovníky západního křesťanstva. Vrcholem jeho životních snah se stalo uspořádání IV. lateránského koncilu roku 1215, kdy se do Říma sjelo na 500 biskupů a 800 opatů. Koncil byl událostí, již historikové právem označují za nejvyšší bod moci římskokatolické církve v jejích dějinách. V podstatě ovšem shromáždění představitelů církevních institucí, které pouze schvalovalo papežem připravené texty. Nařídilo každoroční povinnou ústní zpověď, vydalo výnosy proti kacířům, uzákonilo transsubstanciační učení (chléb a víno podávané účastníkům mše se po gestu celebrujícího kněze proměňují v skutečné tělo a krev Páně) a celkově upevnilo moc církve. Nebylo divu, že proti tomuto vystupování papežství i některých dalších církevních institucí směřovalo úsilí řady panovníků, především římských a stále i francouzských. Napětí mezi světskou a duchovní mocí se jen vyostřilo a vyvrcholilo mocenským zásahem francouzského krále Filipa IV. Sličného, který počátkem 14. století postavil papeže pod svou kontrolu (viz o tom blíže v kapitole o dějinách Francie). Zároveň sílící moc církve a papežství vzbuzovala již od 12. století neklid v řadách vzdělanců i prostých věncích Avignonské zajetí papežů a papežské schizma Prestiž utrpělo papežství. Samotný fakt, že od roku 1309 sídlil papež v Avignonu (Francouzsko-anglické soupeření a Filip IV. Sličný), víceméně v závislosti na francouzském králi, byl dostatečně výmluvný. Od roku

5 1305 až do roku 1378 byl nositelem papežské tiáry vždy Francouz a Francouzi měli převahu i v kardinálském sboru, jehož členy se církevní hodnostáři nezřídka stávali v důsledku protekce či příbuzenských vztahů. Tyto okolnosti spolu s chamtivostí avignonské kurie, která ve snaze získat co nejvíce finančních prostředků kupčila s církevními úřady, vyvolávaly kritiku v celé západní i střední Evropě. Nesmiřitelným oponentem kurie byl císař Ludvík Bavor, prohlašoval, že veškerá moc patří státu, který se má starat o blaho svých obyvatel. Teprve v roce 1377 přesídlil papež Řehoř XI. (i pod tlakem císaře Karla IV.) z Avignonu zpět do Říma, ale toto řešení nemělo dlouhého trvání. Po jeho smrti roku 1378 prosadili italští kardinálové, na svatopetrský stolec neapolského rodáka Urbana VI., zatímco francouzská část sboru zvolila brzy poté papežem kardinála Roberta ze Ženevy, který přijal jméno Kliment VII. a vrátil se do Avignonu. Tak došlo k papežskému schizmatu. Římskokatolická církev měla nyní dva papeže. K papežům v Římě a Avignonu pak roku 1409 přibyl ještě třetí papež, zvolený koncilem v Pise a žijící v Boloni. Ani jeden nemohl dosáhnout plného uznání, neboť každý z nich se těšil podpoře některé z evropských mocností. Papalismus a konciliarismus Myšlenku svolat obecný koncil, který by zaujal postavení nejvyšší církevní instituce a odstranil papežské schizma, vyslovili roku 1379 dva němečtí teologové působící na pařížské universitě. Trvalo však delší čas, než tento nápad získal náležitou podporu. Pozdně středověký konciliarismus vycházel z principu, že se organismus církve skládá z dílčích složek (arcibiskupství, biskupství, kláštery, kapituly, university aj.), reprezentovaných jejich představiteli či pověřenými zástupci. Ti potom spolu s kardinály zasedají na církevním sněmu, koncilu, který je, jakožto shromáždění významných autorit, nadřazen papeži j První velký koncil, který se sešel roku 1409 v italské Pise s cílem odstranit dvojpapežství, příliš neuspěl. Podpořila jej sice většina zemí, leč volba nového Svatého otce (Alexandra V.), sídlícího poté v Boloni, nepřiměla starší papeže k odstoupení. Nepomohlo ani, že se francouzský král zřekl avignonského papeže Benedikta XIII., jenž uprchl zprvu do Provence a následně pod ochranu aragonského panovníka. V pravý čas zasáhl nový římský a uherský král Zikmund Lucemburský. Uznal závěry pisánského koncilu a přiměl papeže Jana XXIII., který nahradil Alexandra V., aby svolal nový obecný (generální) koncil do říšského města Kostnice. Zikmund sám se stal světským ochráncem církevního "sněmu, jenž si stanovil tři hlavní úkoly: odstranit schizma, napravit církev v hlavě i v údech a projednat základní věroučné problémy. Kostnický koncil začal na prahu listopadu 1414 a trval až do jara Proti všem předpokladům se postavil proti papeži Janu XXIII., který se pokusil utéci a zmařit další jednání. Jeho akce se ale nezdařila, papež byl sesazen. Konciliarismus se tak střetl s papalismem (podle lat. papa, tj. papež), názorem o nejvyšším postavení papeže v křesťanské církvi. V duchu konciliarismu postupoval církevní sněm i vůči zbývajícím dvěma papežům. Nejprve rezignoval římský papež Řehoř XII., zatímco avignonský Benedikt XIII. vzdoroval. I přes tvrdý Zikmundův tlak se nevzdal a koncilu nezbylo nic jiného než vzpurného Benedikta XIII. sesadit. Novým a jediným papežem zvolil kardinálský sbor, doplněný o zástupce koncilů, Itala Oddo Colonnu, který přijal jméno Martin II. Reformace a rekatolizace Reformace bylo náboženské a sociální hnutí, úsilí o reformu (nápravu) církve. Znamenala rozpad církevní jednoty na katolíky a protestanty. Byl to proces, který se snažil dostat církev z krize, protože v církvi byl rozpor mezi slovy a činy. Zvláště pak vyzývalo k reformě církve hlásání o chudobě duchovním libujícím si v penězích a přepychu, nebo dokonce v bitvách. Odpor vzbuzoval též prodej odpustků. V Německu byla všeobecná nespokojenost s církví. V roztříštěném a bezmocném Německu měl největší vliv papež, kterýžto vlastnil třetinu všech německých pozemků. O půdu se hlásí šlechta (říšská knížata i rytíři). Ti se snažili církevní majetek sekularizovat.

6 Začátek reformace Roku 1517 ve Wittenbergu mnich a profesor Martin Luther začal teologickou disputaci o podstatě odpustků. Sepsal 95 tezí (článků) proti odpustkům (v latině = určeno pro vzdělance). Tyto teze však byly vzápětí přeloženy do němčiny a během čtrnácti dnů se rozšířily po celém Německu. Proti Lutherovi byla církev v čele s papežem, ten požadoval, aby Luther veřejně formuloval principy svého učení. Hlavním problémem byl podle Luthera vztah člověka k Bohu (církev není hlavním prostředníkem mezi člověkem a Bohem). Byla zpochybněna úloha církve, hlavní byl osobní vztah člověka k Bohu. Hlavní autoritou by měla být Bible. Luther též odmítal celibát a oženil se. Odmítal papežství jako hlavu církve, odmítal zpověď a církevní majetek. Zavádí přijímání podobojí a bohoslužby v národním jazyce. Za Lutherem stála i šlechta, protože proti ní neútočil. Před církví se skrýval na saském hradě Wertburg, kde překládal Bibli (Nový zákon). Byl představitelem umírněné reformace, roku 1522 založil Lutheránskou církev, roku 1529 na sněmu ve Špýru přednesl protest proti zákazu reformace, o rok později bylo přijato Augsburské vyznání víry. Rekatolizace Rekatolizace byla prováděna ve spolupráci světské a církevní moci. Světská moc se starala především o výkonnou a organizační část, církevní se měla postarat o náležité duchovní pozadí a hlavně o navržení postupu rekatolizační akce. Reformace se postupně šířila po celé Evropě. Lutheránství se uchytilo v Německu, Polsku, Maďarsku, Čechách, severských zemích a přijímali jej také německy mluvící obyvatelé. Kalvinismus ve Švýcarsku, Anglii, Francii, Nizozemí. Protireformace (rekatolizace) měla zabránit šíření reformace a obnovit moc a jednotu katolické církve. Roku 1540 bylo založeno Tovaryšstvo Ježíšovo = jezuité. Tovaryšstvo Ježíšovo mělo v programu učit (zakládali jezuitské koleje - například v Praze dnešní Klementinum), dalším jeho úkolem bylo kázat a zpovídat. Bylo založeno baskickým šlechticem Ignácem z Loyoly, což byl válečník zraněný v náboženské válce. V letech zasedal Tridentský koncil (v italském Trentu), který měl posílit autoritu papeže, kladl důraz na výběr osobnosti. Byla zde zavedena instituce nuniů (měli posilovat katolický zájem). Bylo odstraněno svatokupectví, nově formulováno dogma, potvrzeny svátosti křtu, zpovědi, manželství a přijímání, byla zdůrazněna role hudby a výzdoby kostelů a byly vypracovány seznamy libri prohibiti (zakázaných knih). Rekatolizace se v českých zemích nejvíce rozvinula po Třicetileté válce. Během ní roku 1627 vydal Ferdinand II. Štýrský Obnovené zřízení zemské, kde stanovuje jako jediné povolené náboženství katolictví. Náboženské tolerance První náboženskou svobodou, respektive povolení protestantské víry bylo vydáním Jihlavských kompaktát v roce 1436, kde došlo k usmíření mezi Husity a katolíky. Ovšem už v roce 1462 prohlásil papež Pius II. Jihlavská kompaktáta za neplatná a husité byli opět považováni za kacíře. Náboženský spor přestává existovat v roce 1485 Kutnohorským mírem za Jagellonců. Ferdinand I. přislíbil zachování náboženské svobody, ale po Šmalkadské válce, do které se zapojili i české protestantské stavy, stanovil povinné katolictví v Čechách. Maxmilián II. Habsburský ústně přislíbil náboženskou svobodu (v České konfesi), pod nátlakem českých stavů, že jeho syn nebude českým králem. České šlechtě se podařilo opět pod nátlakem donutit Rudolfa II., aby vydal Rudolfův majestát (rok 1609), který zavádí náboženskou svobodu v Čechách. Po českém stavovském odboji a po bitvě na Bílé hoře v roce 1627 král Ferdinand II. Štýrský zavádí Obnovené zřízení zemské s jediným povoleným náboženstvím katolictvím. Josef II. vydal roku 1781 toleranční patent, který znamenal náboženskou svobodu pro luterány, kalvinisty, pravoslavné a židy.

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Dějepis Středověk Téma Svatá říše římská a boj o investituru Ročník 1 Autor Mgr.

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Ukrajině. Za věřící se na dnešní Ukrajině považuje: 68% žen

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Mgr. Pavla Soukupová. -Katedra pedagogiky. FP ZČU Plzeň

Mgr. Pavla Soukupová. -Katedra pedagogiky. FP ZČU Plzeň Mgr. Pavla Soukupová -Katedra pedagogiky FP ZČU Plzeň Současné pojetí výchovy Výchova je cílevědomým a záměrným vytvářením a ovlivňováním podmínek umožňujících optimální rozvoj každého jedince vsouladu

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_477 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0111

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0111 Počátky Francie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0111 Poté, co byla v roce 843 podepsána Verdunská smlouva, se Francká říše rozpadla na tři části. Západofranckou část získal pod svůj vliv Karel Holý.

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Století humanismu s renesenace?

Století humanismu s renesenace? Století humanismu s renesenace? Významnéudálosti 1517 Martin Luther uveřejňuje svých 95 tezí začíná německá Reformace 1521 Hernán Cortés dobyl Tenochtitlán hlavní město Aztécké říše. 1522 Hernán Cortés

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POZDNÍ STŘEDOVĚK POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. pol. 14.stol. EVROPA V KRIZI úpadek hospodářství - venkovská kolonizace dosáhla svého vrcholu, některé vesnice opět pustly a zanikaly

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období 1 Rodokmen Habsburků Maxmilián Habsburský + Marie Burgundská / Rakousko / Ferdinand Aragonský + Isabela Kastilská Španělsko Filip I. Sličný + Johana

Více

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Dne 26. září 2012 tomu bude přesně 800 let, kdy designovaný císař Fridrich II. potvrdil v Basileji českému králi Přemyslu Otakarovi

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Počátky Svaté říše římské

Počátky Svaté říše římské Počátky Svaté říše římské Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0112 V roce 843 se rozpadá Francká říše na tři části. Východní část, která dala základ Svaté říši římské, získal Ludvík Němec. Dynastie Karlovců

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

Církevní dějiny 300+, koncily

Církevní dějiny 300+, koncily Církevní dějiny 300+, koncily Legalizace křesťanství 311 Galerius pronásledoval sice po vzoru Diokleciána křesťany, ale nedlouho před svou smrtí vydal toleranční edikt, kterým povolil kř. vyznání v říši

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II.

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Historie 05 Středověk Otázka číslo: 1 Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Habsburského bojoval o dědictví babenberské Otázka číslo: 2 České desky zemské

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY Před třicetiletou válkou panovala v českých zemích náboţenská snášenlivost. Skoro po dvě století zde ţili nekatolíci (někdy byli

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Raný novověk. (správné mohou být 1 4 odpovědi) 2. Bartolomeo Diaz doplul k Bouřnému mysu (= mysu Dobré naděje) v době, kdy:

Raný novověk. (správné mohou být 1 4 odpovědi) 2. Bartolomeo Diaz doplul k Bouřnému mysu (= mysu Dobré naděje) v době, kdy: Raný novověk (správné mohou být 1 4 odpovědi) 1. Příčinou velkých zeměpisných objevů byly: a) potřeba koření a luxusního zboží z Orientu b) hledání kratších obchodních cest na Východ c) hledání zdrojů

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POČÁTKY NOVOVĚKU POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. Polsko Anglie Svatáříše římská České království Uhry Francie Španělsko Evropa na konci 15. stol. 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE Itálie

Více