DOBROVOLNÁ SLUŽBA SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK. Sekce pro mládež České biskupské konference

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOBROVOLNÁ SLUŽBA SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK. Sekce pro mládež České biskupské konference"

Transkript

1 DOBROVOLNÁ SLUŽBA SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK Sekce pro mládež České biskupské konference Praha 2006

2 Následující text je aktualizací projektu dobrovolné služby mladých v katolické církvi, který připravila komise ve složení: P. Miroslav Šimáček, P. Jan Balík, P.Vít Zatloukal, Lenka Moravcová, Jitka Zahálková, Petr Gabrhel a podpořili ho biskupové na plenárním zasedáním České biskupské konference dubna 2001 v Hejnicích. Informace o průběhu volontariátu: 2

3 A SUMÁŘ Dobrovolná služba mládeže v katolické církvi v České republice Milovaní chlapci a děvčata! Vám svěřuji úkol přispívat rozhodujícím způsobem k evangelizaci vaší země. (Jan Pavel II., Hradec Králové, 1997) Idea dobrovolné služby Dobrovolná služba znamená opustit na rok své zaměstnání nebo školu a takto získaný čas věnovat zdarma službě potřebným. Povolání k lásce se harmonicky spojuje s evangelizací. Dobrovolná služba v sobě skrývá velký přirozený a duchovní potenciál, protože se v ní počítá nejen se spojením různých talentů a společně konanou prací, ale jde zde především o živé křesťanské společenství. Ve světě i v naší republice jsou známy různé způsoby dobrovolné služby. Mladí lidé a církev Sociologické rozbory života mládeže ukazují na mnoho fenomenů (např. schopnost krátkodobé angažovanosti, touha po smyslu života a přátelství apod.), které jsou pro nás výzvou. Dobrovolná služba je vhodnou odpovědí a využitím současné mentality mladých lidí. Zároveň může jejím zavedením naše místní církev mladým lidem nabídnout prostor ke službě, a tak jim konkrétně ukázat, že o jejich iniciativu a zapojení opravdu stojí. Pozitiva využití dobrovolné služby v církvi: oživení evangelizační a pastorační činnosti farností, a to hlavně mezi dětmi a mládeží rozvoj evangelizačního působení v náročnějších částech diecézí např. pohraničí povzbuzení kněží a nenásilná formace ke vzájemné spolupráci kněží a laiků znamení evangelijní prostoty a odporu proti konzumní mentalitě společnosti Obsah služby dobrovolníků Dobrovolníci jsou dospělí mladí lidé, kteří žijí jeden rok v malých skupinkách na farách a spolupracují s místním knězem. Jejich činnost se soustřeďuje především na animování volnočasových aktivit věřících i nevěřících dětí a mladých lidí. Před nástupem se nejdříve během roku o víkendech na tuto službu připravují. Dobrovolníci tedy prochází dlouhodobou hlubokou formací svého vlastního života a mají příležitost k vyzrávání. Doba služby jim je pomocí v rozpoznávání životního povolání. Také kněží přijímající dobrovolníky prochází pravidelnou formací. Pro nezaměstnané to může být také nabídka smysluplně prožitého času. Základní body organizace dobrovolné služby Osoba zodpovědná za DCM je zároveň zodpovědná za dobrovolnou službu v diecézi. 3

4 B PODROBNÉ ZNĚNÍ Místní kněz moderuje pracovní náplň a přijímá otcovskou, bratrskou a partnerskou roli. Úvod Dobrovolná služba mládeže v katolické církvi v České republice Milovaní chlapci a děvčata! Vám svěřuji úkol přispívat rozhodujícím způsobem k evangelizaci vaší země. Neste Krista do třetího tisíciletí. (Jan Pavel II. mladým lidem, Hradec Králové, 1997) Po II. vatikánském koncilu se stále více ukazuje nutnost zapojení laiků do evangelizační činnosti církve. 1 Duch svatý ukazuje na potřebu spolupráce kněží a laiků. To ovšem vyžaduje odvážné kroky. Jedním z nich je zavedení dobrovolné služby mladých lidí k povzbuzení evangelizační aktivity. Naše místní církve tak mohou mladým lidem nabídnout prostor ke službě a konkrétně jim ukázat, že o jejich iniciativu a zapojení opravdu stojí. Dochází k naplnění slov koncilu: Zvýšený význam mladých lidí ve společnosti od nich vyžaduje úměrně zvýšenou apoštolskou činnost. Mladí lidé se musí stát prvními a bezprostředními apoštoly ostatních mladých tím, že budou apoštolsky působit mezi sebou. 2 Nejen zahraniční 3, ale i domácí zkušenosti 4 ukazují požehnání, které tato spolupráce přináší. Dobrovolná služba je jedním ze znamení doby, kterému je třeba naslouchat. I. Předpoklady 1. Dobrovolná služba Dobrovolná služba vychází z principu solidarity 5 a nezištnosti. Jde o osobní rozhodnutí člověka, který je ochoten nasadit své síly pro organizovanou službu potřebným. Uskutečňování povolání k lásce, které je vtištěno do základu křesťanství, se harmonicky spojuje s úkolem evangelizace nebo přímo s posláním misie. 1 Viz. Christifideles laici, 46: Mladé lidi nelze chápat pouze jako předmět pastorační péče církve. Fakticky jsou a musí být povzbuzováni k tomu, aby se stali aktivními subjekty, činiteli evangelizace a tvůrci sociální obnovy. Mládí je dobou mimořádně intenzivního objevování vlastního já a vlastního životního plánu ; je dobou růstu, který se má uskutečňovat v moudrosti a v milosti u Boha i u lidí (Lk 2,52) ( ) Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi. Tento vzájemný dialog musí být velmi upřímný, jasný a odvážný; podporuje setkání generací a vzájemnou komunikaci mezi nimi a stává se pro církev i společnost zdrojem bohatství a mladosti. 2 II. vatikánský koncil, Apostolicam actuositatem, Pro tento projekt byly zkoumány zkušenosti především z následujících míst: ICPE, komunita Chemin Neuf, hnutí Fokoláre, hnutí Schönstatt, salesiánský volontariát v Německu a Itálii, komunita San Egidio, evangelizační škola Jeunesse Lumiere, Národní evangelizační tým USA, Centro San Lorenzo v Římě a další. 4 Z domácích zkušeností je třeba především uvést zkušenosti z mnohaleté existence diecézních center života mládeže, kde žije kněz se skupinkou dobrovolníků: Příchovice, Vesmír, Nazaret apod. Těmito místy procházejí nejen tisíce mladých lidí ročně a setkávají se s Kristem v živém společenství, ale mají také velký pastorační význam pro své okolí a pro farnosti, kde se nacházejí. Spolupráce kněze a mladých laiků přináší bohaté plody. Dále z domácích zkušeností uvádíme: Antiochie a fara Liběšice, FATYM, Misijní centrum v Praze, farnost sv. Františka v Praze Chodově, neschválená komunita v Praze Vršovicích. Tyto i zahraniční zkušenosti ukazují na plodnost dobrovolné služby a její výhody. Také upozorňují na pravidla společného života a pomohly odhalit obtíže a možnost, jak jim předejít. 5 Ctnost solidarity přesahuje oblast hmotných statků. KKC, 1942; Solidarita je výrazně křesťanská ctnost. Ještě více než sdílení dober hmotných uskutečňuje sdílení dober duchovních. KKC,

5 Papež Jan Pavel II. 6 často hovoří k mladým lidem v tomto smyslu. Prosím i mladé, aby naslouchali Kristovu hlasu, když k nim promlouvá. Mějte odvahu odpovědět, jako odpověděl Izaiáš: Zde jsem, mne pošli! (Iz 6,8). Budete mít před sebou fascinující život a pocítíte opravdové zadostiučinění při hlásání radostné zvěsti bratřím a sestrám, když je povedete na cestu spásy. 7 Velkodušně se účastněte na projektech bratrství a solidarity, ve kterých se angažují vaši vrstevníci. Bude to způsob, jak vrátit Pánu v osobě chudých aspoň něco z toho, co On dal vám. 8 Dobrovolná služba v sobě skrývá velký přirozený i duchovní potenciál, protože se v ní počítá nejen se spojením různých talentů a společně konanou prací, ale jde zde především o život křesťanské komunity, společenství učedníků. 9 Organizovaný apoštolát tedy dobře odpovídá lidské i křesťanské potřebě věřících a zároveň je znamením pospolitosti a jednoty církve v Kristu, který řekl: "Kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."(mt 18,20) Společenský kontext 2. 1 Situace mládeže 11 I přes mnohé negativní prvky, které ovlivňují mládež, můžeme tvrdit, že se dnes mladí lidé novým způsobem otvírají duchovním a morálním hodnotám. Tato skutečnost se potvrzuje také v sociologických průzkumech. 12 Pro předávání hodonot je však třeba nalézt novou a zajímavou cestu a zapojit do procesu samotné mladé Sociologické výzvy a dobrovolná služba jako odpověď církve Individualismus vede jedince do uzavřenosti a zároveň k hledání sama sebe. Člověk najde sám sebe, když se daruje ve službě lásky druhým lidem. Potřeba vyniknout být první a být oceněn je dnes v povědomí velmi silně zakořeněno. Proč nevyniknout právě ve službě? Menší odolnost mladí lidé nemají takovou odolnost jako dříve, jde o celkovou fyzickou a psychickou labilitu. Krátkodobá angažovanost jim může pomoci v celkovém dozrání. Potřeba smyslu života - častou bolestí mladých lidí je neschopnost najít smysl pro co žít. Dobrovolná služba jim nabízí nejen tento smysl, ale také zdroj naděje. 6 Jan Pavel II., Poselství mládeži k XIV. světovému dni mládeže, 1999: V naší době církev i svět potřebuje více než kdy jindy misionáře, kteří dokážou hlásat tuto základní a útěšnou jistotu slovem i příkladem. S tímto vědomím se vy, mladí lidé dneška a dospělí nového tisíciletí, nechejte formovat v Ježíšově škole. Staňte se věrohodnými svědky Otcovy lásky v církvi a v různých prostředích, kde rozvíjíte svou každodenní činnost. Učiňte ji viditelnou v rozhodnutích a v postojích, ve způsobu, jakým přijímáte druhé lidi a jak se dáváte do jejich služeb, ve věrném respektování Boží vůle a jeho přikázání. 7 Redemptoris missio Jan Pavel II., Poselství mládeži k XIV. světovému dni mládeže, Viz. Jan Pavel II., Novo millenio ineunte 9, 15, 40, II. vatikánský koncil, Apostolicam actuositatem, Situace mládeže zvláště v pražské arcidiecézi, P. Jan Balík, Sekce pro mládež ČBK 2000, zvláště bod 2. Velice dobré rozbory lze najít i v materiálech Národního katechetického centra, Papežské rady pro laiky, Pastores dabo vobis a v dokumentu Mládež a jubileum, který zveřejnila komise Velkého jubilea Nepostradatelným zdrojem je také práce Sekce pro mládež ČBK, zvláště Celostátních konferencí o mládeži a neustálé společné diskuse o mládeži na celorepublikové úrovni. Inspirujícím zdrojem je také činnost jednotlivých DCM, Koordinačních rad mládeže v některých diecézích a také závěry z diskusí mladých lidí na 1. celostátním fóru mládeže v roce Další prohloubení lze nalézt v knížce: Proměny české mládeže, Petr Sak, Petrklíč, Praha Především si všimněme těchto výzkumů: Několik vybraných pohledů na mládež ČR, IDM MŠMT, 1999, dále výzkumů PhDr. Petra Saka, Csc a EUROBAROMETRU. S většinou prací se lze seznámit na 5

6 Nezaměstnanost - svět mladé generace je tímto jevem velice podstatně ovlivněn. Proto je třeba nacházet alternativní možnosti, jak mladé nezaměstnané povzbuzovat a pomoci jim, aby byli užiteční Dobrovolná služba ve světě 13 Dobrovolná služba patří v EU k běžným nabídkám 14 a je umožněno vykonávat ji i v jiném státě, než ze kterého mladý dobrovolník pochází. OSN vyhlásilo rok 2001 Mezinárodním rokem dobrovolníků. S dobrovolnou službou počítají i mnohé církevní organizace a řády Legislativa ČR S účinností od 1. ledna 2003 platí Zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. 16 Upravuje postavení dobrovolníka a vymezuje podmínky, za kterých bude stát jeho výkon podporovat. Praktickou realizací zákona bylo pověřeno Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality Oddělení dobrovolnické služby), které uděluje vysílajícím organizacím akreditaci, na jejímž základě mohou působit. Po obdržení akreditace může organizace žádat o dotaci na hrazení pojistného kryjícího odpovědnost za škodu, na zaplacení pojistného na důchodové pojištění, výdaje spojené s evidencí, přípravou a zajišťováním výkonu dobrovolnické služby. Zdravotní pojištění platí ze zákona stát. 3. Přínos pro církev Využití dobrovolné služby v církvi očekává především následující pozitiva: oživení evangelizační a pastorační činnosti farností, vikariátů (děkanátů), a to hlavně mezi dětmi a mládeží rozvoj evangelizačního působení v náročnějších částech diecézí (pohraničí, zázemí pro náročnější projekty apod. povzbuzení kněží a nenásilná formace ke vzájemné spolupráci kněží a laiků znamení evangelijní prostoty a odporu proti individualismu a konzumní mentalitě společnosti Dobrovolníci procházejí dvouletou formací vlastního života a mají příležitost vyzrávat. Doba služby jim může pomoci v rozpoznávání životního povolání. Pro nezaměstnané je to nabídka smysluplně prožitého času. Závěr Uvést v život dobrovolnou službu znamená vydat se na cestu dlouhodobého projektu, který se bude rozvíjet pomalu. Bude také vyžadovat neustálou reflexi a zdokonalování. Investice, které bude dobrovolná služba vyžadovat, se postupně nejen vrátí, ale jistě přinesou i bohaté ovoce. II. Obsah služby dobrovolníků Předpoklad Dobrovolníci jsou ochotní žít v malém společenství svých vrstevníků, většinou na faře. Proto je samozřejmé, že budou vykonávat zcela obyčejné práce jako je úklid, vaření, praní, apod. Budou se věnovat též doplňování svých znalostí a dovedností a ve správné míře i odpočinku Např. Rozhodnutí evropského parlamentu a rady č. 1031/2000/ES ze dne 13.dubna Např. salesiáni, jezuité a další. 16 Plné znění zákona lze nalézt na adrese: 6

7 Vlastní služba 17 Spolu s místním knězem a pod jeho vedením se věnují především mládeži a dětem. Jejich služba se soustředí především na animování volnočasových aktivit: osobní rozhovory s mladými lidmi a dětmi, výlety, provoz improvizovaných klubů pro mládež, pravidelná setkání mládeže, víkendové a prázdninové aktivity pro mládež a děti, příprava dětských bohoslužeb apod. Jejich aktivita se přirozeně týká nejen dětí, které chodí do kostela a na hodiny náboženství, ale samozřejmě i těch, kteří o víře nic nevědí. Tato služba by měla mít svůj evangelizační dopad. V případě potřeby by služba mohla obsahovat i výpomoc při výuce náboženství. Je důležité, aby se dobrovolníci dobře sžili s místní farností, proto do jasně vymezeného obsahu své služby musí včlenit i osobní vztahy s lidmi z farnosti, a to především se starými a nemocnými. Pokud místní farář vyjádří potřebu, mohou nemocným a starým lidem donášet eucharistii. Služba dobrovolníků se týká dalších pastoračních aktivit a evangelizační služby, v žádném případě nesmí však být z velké části využita pro stavební a údržbářské práce. III. Postava dobrovolníka - mladý muž nebo žena ve věku let - doporučuje se, aby dobrovolník měl ukončené středoškolské vzdělání s maturitou - psychicky zdravý a v zásadě vyrovnaný - ne čerstvý konvertita - žije v církvi se smyslem pro víru, pro církev a čerpající ze svátostí - prošel přípravnou formací - je ochotný nezištně sloužit druhým ve farnosti, kam bude poslán - kromě těch, kteří se cítí k tomuto úkolu posláni, se může jednat o vhodné mladé lidi bez zaměstnání a o lidi hledající směr životní cesty - schopný žít v týmu s ostatními dobrovolníky v rámci organizované struktury - typickou postavou dobrovolníka je mladý člověk ve věku vysokoškoláka (okolo 23 let) IV. Formace kandidátů a permanentní formace dobrovolníků K podstatným rysům tohoto projektu dobrovolné služby patří systematická a dlouhodobá formace a všeobecná příprava mladých lidí. Jednotlivá setkání by se měla konat především v diecézních centrech života mládeže, protože nejde jen o sled přednášek, ale o uvedení do života ve společenství. 1. Formace kandidátů 1) Studijně-formační kurz Sekce pro mládež ČBK (dále SFK) (viz. osnovy kurzu). Tato forma uvede kandidáty do širších souvislostí a dá jim nadhled nad vlastní zkušeností. 2) Duchovní formace - přípravná setkání obsahují katecheze, jejichž témata sledují kapitoly knihy Pojď a následuj mě 1. 3) Vlastní příprava na dobrovolnou službu s následujícím obsahem: postava dobrovolníka, lidská zralost, mezilidská komunikace, dovednost vést rozhovor s vrstevníky a dětmi, metodika vedení skupiny dětí a mládeže, pohled na současnou kulturu a na základní charakteristiky mladého člověka, spiritualita společenství, vytváření týmu spolupracovníků a proměna týmu ve 17 Jan Pavel II. v Novo millenio ineunte č. 50 připočítává ke klasickým formám chudoby, které vyžadují naši službu, i novodobé formy vznikající v prostředích, které nejsou zcela bez hospodářských zdrojů, ale jsou vystaveny zoufalství nesmyslnosti, úkladům drogy. Zde popisovaná dobrovolná služba směřuje právě k těmto druhům chudoby. 7

8 společenství, práce s médii, základy liturgie, osobní a společná modlitba, duchovní život a Písmo, kurz základních vědomostí katechismu. 4) Kurz pro vedoucí táborů zdravověda, pedagogika, ekonomika, příprava táborů, právo. Alespoň jednoho víkendu se zúčastní kněží, kteří budou přijímat dobrovolníky. Během roku (do února) je třeba vyhodnotit zralost kandidátů dobrovolné služby, případně nevhodné kandidáty citlivě odmítnout. Na závěr přípravy (začátek července) dobrovolníci absolvují čtrnáctidenní soustředění v diecézním centru života mládeže. Nejpozději na začátku pobytu se z mladých lidí utvoří týmy a je jim určeno, do jakého místa půjdou. Bude určen i zodpovědný za tým, kterému se dostane ještě důkladnější průprava, aby svou roli dobře zvládl. Přípravu zajišťuje sekretariát Sekce pro mládež. 2. Permanentní formace dobrovolníků I během své služby dobrovolníci potřebují pokračující formaci. Potýkají se totiž s mnoha otázkami a obtížemi. Jsou pro ně užitečná především jejich vzájemná setkání a osobní rozhovory se zodpovědným za dobrovolnou službu v diecézi. 18 Dobrovolníci nemohou jen sloužit, ale potřebují růst jako lidé a křesťané. Služba je nemůže vyčerpat, ale měla by je obohatit. Proto čas věnovaný permanentní formaci během služby není nevyužitý, ale pomůže jim, aby sloužili po celou dobu s nadšením a odvahou. Dobrovolníci pokračují v účasti na SFK v týdenní formě. SFK se účastní i v případě, že jsou ve službě druhý rok a mají ho dokončený. V každém týdnu se doporučuje udělat setkání dobrovolníků a vytvořit prostor pro výměnu zkušeností, burzu nápadů a inspirací, komunikaci o krizi ve vztazích. Setkání s tímto zaměřením obohacené o nějaké formační téma by se mělo uskutečnit ještě jednou mimo SFK. 3. Osobní doprovázení dobrovolníků Osoba zodpovědná za DCM dbá na to, aby měli dobrovolníci k dispozici dobré zpovědníky a duchovní doprovázející. Pracovníci DCM udržují s dobrovolníky osobní kontakt a jsou v případě různých těžkostí připraveni pomáhat jednotlivým týmům dobrovolníků a místním kněžím. Osoba zodpovědná za DCM nebo jiná vhodná osoba přijímá roli supervizora a pomáhá předcházet konfliktním situacím, případně pomáhá tyto situace řešit. V. Řád života komunity dobrovolníků Řád napomáhá tomu, aby se chyby neopakovaly a aby se s velkou náročností nehledalo to, co již někdo objevil. Zdůrazňuje některé nezbytné předpoklady pro to, aby spolupráce kněží a mladých lidí mohla v dané oblasti přinést bohaté evangelizační plody. 1. Úloha zúčastněných stran 1. 1 Role DCM Dobrovolná služba bude podporována a vedena osobou zodpovědnou za DCM jednotlivých diecézí, která bdí nad správným fungováním týmu. Udržuje pravidelný kontakt s člověkem 18 Podpůrná supervize dobrovolnického týmu. 8

9 zodpovědným za tým a dobrovolníky navštěvuje (nejlépe jednou za měsíc). Někdy bude třeba usměrnit mladé dobrovolníky, někdy místního kněze. Kněz z DCM by měl vést dobrovolníky animačně a metodicky, to znamená podporovat je radou i vhodným materiálem v jejich duchovním i profesionálním rozvoji. Zná jejich konkrétní situaci a dbá na prohlubování studia, permanentní formaci i na správnou životosprávu včetně dostatečného odpočinku Role sekretariátu Sekce pro mládež ČBK Zajišťuje formaci kněží i dobrovolníků. Při zahájení dobrovolné služby sepisuje statutární zástupce AKSM jako vysílající organizace s přijímajícím knězem, který zastupuje farnost jako přijímající organizaci, smlouvu přizpůsobenou místním podmínkám. Měl by znát situaci v jednotlivých farnostech a zajímat se o to, zda vše funguje podle pravidel. Doporučuje se návštěva jednotlivých míst alespoň dvakrát za rok. Vyslání dobrovolníků Na větším setkání mládeže 19, které se ten rok koná, biskup liturgickým obřadem vyšle jednotlivé dobrovolníky ke službě do určité farnosti Role kněze z farnosti Vede tým prakticky. Ukazuje potřebné činnosti a napomáhá mladým lidem vytvářet v jejich společenství opravdový domov pro ně samotné i pro ostatní. Je žádoucí, aby byl před příchodem nových dobrovolníků vytvořen projekt, který specifikuje jejich činnost a zároveň slouží pro prezentaci dobrovolné služby ve farnosti, na biskupství apod. Tento projekt je nutné každý rok aktualizovat. Tvoří vhodný podklad pro plánování veškerých aktivit. Měl by také znát jejich situaci, zdravotní stav, případně další problémy, což je ovšem možné pouze v atmosféře důvěry. Důležité je mít na dobrovolníky čas. Čím častěji bude kněz mezi mladými, tím lépe. Je však důležité, aby tam byl vždy jako vzor a přítel, který bez velkých slov ukazuje na Boha. Kromě mše svaté by se s nimi měl setkávat nejméně dvakrát týdně. Přijetí dobrovolníků ve farnosti První neděli kněz seznámí věřící s dobrovolníky. Zástupce farnosti je podle možností osloví a poděkuje jim, že přichází. Na tuto mši svatou je dobré pozvat biskupa nebo jiného zástupce diecéze. Kněz pak dobrovolníkům věnuje několik dní a seznámí je s farností. Pracovní porada Pracovní porada se doporučuje jednou za týden. Kněz poradu moderuje a přitom se snaží velmi pozorně naslouchat hlasu mladých dobrovolníků. Porada by však současně měla být bratrským setkáním, vzájemným hlubším poznáním, spojena s pohostinností a atmosférou domova. Setkání společenství kněze a dobrovolníků Toto setkání by mělo podporovat růst opravdového společenství. Může to být společná vycházka, oběd v restauraci, pouť, hra, návštěva kina atd. Společné plánování a udržování priorit dobrovolné služby Při poradách pravděpodobně vyplynou další úlohy (např. péče o nemocné a staré lidi). Kněz by se měl vyhnout pokušení využít mladé lidi jako lacinou manuální sílu (jen v opravdu naléhavých případech a je třeba neztratit ze zřetele hlavní poslání volontérů). Pokud se mladým lidem dostatečně věnujeme, dokáží odvést velký kus práce pro rozkvět života ve farnosti i v okolí. 19 Větším setkání se myslí setkání mládeže na celostátní nebo alespoň diecézní úrovni. 9

10 Rozdělení úkolů by mělo být vedeno především rozhovorem, dohodou a vážným nasloucháním mladým lidem. Musíme počítat s tím, že mladí někdy mohou lépe posoudit, co lze stihnout, a že mají větší odvahu a chuť do některých aktivit než kněz sám. Na něm je, aby jejich energii usměrňoval ale také povzbuzoval Vztah mezi osobou zodpovědnou za DCM a knězem ve farnosti Důležitou úlohu hraje kontakt mezi knězem zodpovědným za DCM a knězem ve farnostech, kde působí mladí dobrovolníci. Velmi potřebná je vzájemná osobní komunikace, nejméně jednou za dva měsíce a v případě potřeby v nejbližším možném termínu. Pro tento vztah by měla existovat písemná dohoda. 2. Řád života 2. 1 Bydlení Tým bydlí na faře s knězem. Ve výjimečných případech může tým bydlet na jiné faře či jiném objektu v blízkosti. Dobré fungování týmu předpokládá kvalitní a častou komunikaci Ekonomické podmínky: Podrobnosti projedná pracovník sekretariátu Sekce pro mládež ČBK a kněz, který dobrovolníky přijímá ve svých farnostech. Stanoví se stejná výše kapesného, způsob nákupu potravin a stravování, využívání auta a placení benzínu, používání telefonu atd. Rozdělí se osobní finance a pracovní výdaje. Dobrovolníkům by mělo být umožněno využívat služební nebo jiné auto k pastoračním účelům Rozdělení služeb v týmu dobrovolníků Zodpovědný za tým určuje ho osoba zodpovědná za DCM ve spolupráci se sekretariátem Sekce pro mládež. Má na starosti přípravu programu na měsíc, týden či den (ve spolupráci s místním knězem), rozdělení přípravy každodenní společné modlitby mezi členy týmu, jednaní s místním knězem, s osobou zodpovědnou za DCM a s pracovníkem sekretariátu Sekce pro mládež, který je odpovědný za fungování dobrovolné služby. Pokladník je odpovědný za finance a nakládání s nimi. Public relation má na starosti kontakt s veřejností (s farností) tak, aby se o aktivitách týmu vědělo, popřípadě může informovat místní sdělovací prostředky Řád dne Modlitba osobní (alespoň 30 min.) může zahrnovat např. zastavení se nad textem evangelia na daný den. Je potřeba si na ni během dne udělat čas, nejlépe ráno. Modlitba týmová (mezi min.) zpěv, chvály, prosby, někdy může být i růženec. Měl by ji mít na starosti vždy jeden člen týmu. Je potřeba si na ni vyhradit čas dle rozvrhu aktivit na den (zajistí osoba zodpovědná za tým). Mše svatá dle možností by bylo dobré se jí účastnit každý den, určitě každou neděli. Eucharistie je pro mladé lidi angažované ve službě důležitou posilou. Program činnosti je vytvářen osobou zodpovědnou za tým ve spolupráci s knězem dané farnosti a DCM. Je dobré vytvořit měsíční program, který je v případě potřeby upřesňován každý týden. Tento program na měsíc mají k dispozici všichni členové týmu Pravidla života 10

11 Volno - v týdnu má dobrovolník nárok na jeden den volna. Během roku má nárok na 3 týdny volna. Doba volna může být vybírána po souhlasu kněze. Společné setkávání se - povídání si např. o tom, co prožívají na lidské rovině, v životě s Bohem, jak se jim líbí služba atd. Do těchto činností by mohla patřit také návštěva kina, divadla, sport aj. Doporučuje se během roku navštívit rodiny volontérů, popř. ostatní místa volontariátu. Je vhodné, aby se také setkávali odděleně chlapci a děvčata. Osobní svátostný života a duchovní doprovázení - DCM se stará o to, aby mladým byli nabídnuti kněží jako zpovědníci a duchovní vůdci, citlivým způsobem zajišťuje, aby mladí lidé využívali pravidelně svátosti smíření a duchovního vedení Další důležitá pravidla Drogy, alkohol, kouření a jiné návykové látky - drogy nejsou přípustné, alkohol 20 pouze v malé míře a výjimečně (např. při společných oslavách). Kouření - není přípustné (příp. pouze mimo akci s mládeží a ne při práci ve farnosti). Televizi a internet lze používat výhradně jako pomocníka. Vztah k opačnému pohlaví - během roku není vhodné navazovat partnerský vztah s někým z týmu nebo z farnosti. Narušovalo by to činnost týmu. Přes určitou náročnost je dobré hlídat si v době služby své city. V případě, že vztah narušuje život týmu a není to možné vyřešit jinak, musela by se taková situace řešit ukončením dobrovolné služby nebo jinou formou služby. Setkání mladých lidí z týmu by se nemělo odehrávat na osobních pokojích, ale ve společných prostorách. Oblékání - záleží na provozované činnosti, v neděli do kostela by mělo být slušné. Zvláště děvčata by měla mít na paměti, že je ohleduplné, když chlapce svým oblečením nebudou dráždit. Ubytování - je třeba udržovat na faře nebo v daných prostorách pořádek. Je dobré ustanovit služby (úklid, vaření atd. dle situace). Chlapci a dívky mají oddělené pokoje Návrh řádu dne 6.30 Budíček, hygiena, čas na osobní modlitbu 7.00 Společná modlitba 7.30 Snídaně, rozdělení práce na den 8.00 Dopolední činnost Oběd Odpolední činnost Večeře Večerní činnost Společné zakončení dne a společná modlitba Je doporučeno jít spát Tento řád je pouze orientační. Lze jej přizpůsobit dle potřeb. VI. Formace kněží, kteří budou přijímat skupinky dobrovolníků Nezanedbatelný prvek, na kterém záleží úspěch celého projektu, tvoří osobnost kněze a i na jeho přípravě záleží. Kněz je často postaven do situace, na kterou není zvyklý. Měl by pochopit, že se musí stát zároveň otcem i bratrem mladých a že je musí přijmout jako ty, které respektuje a s 20 Zkušenost dobrovolníka z USA: Ve Státech jsme měli dovolen jeden alkoholický nápoj během dne tzn. např. jedno pivo za večer nebo jednu skleničku vína, nedělalo mi problémy to dodržet. 11

12 moudrostí přijímá jejich návrhy. Je třeba vyvážit roli vedoucího, odpovědného za chod týmu a farnosti, a zároveň neopustit ducha bratrství a jednoty. Je zřejmé, že tato situace vyžaduje zralost kněze a zároveň ochotu na sobě pracovat. Tento způsob života však vnáší do života kněze novou zkušenost týmového života i spolupráce, která je obohacením jeho kněžské služby. Očekává se, že přijímající kněz je člověk, který má rád mladé lidi, má pro ně pochopení a je schopen laskavé spolupráce. Je si vědom, jaké požehnání může tato spolupráce přinést, jestliže se podaří zapojit do ní energii, tvůrčí invenci a nadšení mladých lidí. Bez velké trpělivosti by se do projektu neměl ani pouštět. Musí jít také o člověka, který dokáže mladé lidi povzbuzovat. Kněz, který je ochotný a schopný přijmout dobrovolníky, projde před jejich přijetím několikadenním školením a musí alespoň jeden týden strávit v DCŽM a účastnit se tamějšího života. Je mu doporučena účast na SFK a... Osoba zodpovědná za DCM udržuje s těmito kněžími osobní kontakt a je jim nápomocna. Kněží, kteří již dobrovolníky ve svých farnostech mají, by se měli sejít alespoň dvakrát za rok (nejlépe v rámci SFK). VII. Postavení před zákonem Zákon zavádí pojem přijímající organizace (farnosti), vysílající organizace (AKSM) a upřesňuje podmínky. Protože tento projekt má akreditaci dle zákona o dobrovolnické službě Sb. 198/2002, zdravotní pojištění platí stát. Stát může poskytnout příspěvek na důchodové pojištění, ubytování a cestovné skrze vysílající organizaci, která podává žádost o grant na jednotlivé roky služby. Místní kněz a farnost (přijímající organizace) poskytuje zdarma stravu a ubytování a poskytuje měsíční kapesné (500,- Kč). Pokud farnost finančně nemůže tento příspěvek vložit, je třeba domluvit finanční či materiální pomoc biskupství k zajištění projektu. Podrobnosti harmonizace tohoto projektu se zákonem obsahuje akreditační spis. 12

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Studijně formační kurz Sekce pro mládež ČBK

Studijně formační kurz Sekce pro mládež ČBK Studijně formační kurz Sekce pro mládež ČBK stanovy I. Úvod Zřízení Studijně-formačního kurzu Sekce pro mládež ČBK (dále jen kurz ) vychází ze zkušeností a potřeb naší místní církve v posledních letech

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Inspirace katecheze prvky katechumenátu Poslání k národům = vzor veškeré misijní činnosti církve, křestní katechumenát, který

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav ZÁKONNÉ NORMY O KATECHEZI CIC (1) Normy týkající se organizace katecheze Kán. 773 - Povinností hlavně pastýřů duší je péče o katechezi křesťanského

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

PASTORAČNÍ PLÁN SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK

PASTORAČNÍ PLÁN SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK Motto: Učinit církev domovem a školou společenství. Jan Pavel II. PASTORAČNÍ PLÁN SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK Připravila pracovní skupina Sekce pro mládež ČBK. Redakce P. Jan Balík. Dokument byl schválen na 45.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Úvod. Salesiánská animace. Salesiánský animátor. Kompetenční profil. Cíle kompetenčního profilu salesiánského animátora

Úvod. Salesiánská animace. Salesiánský animátor. Kompetenční profil. Cíle kompetenčního profilu salesiánského animátora OBSAH Úvod... 3 Kompetenční profil salesiánského animátora... 4 1. Oblast: Lidská zralost... 4 2. Oblast: Křesťanská zralost... 6 3. Oblast: Identifikace se salesiánským charismatem... 8 4. Oblast: Pedagogické

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Dobrovolnictví Role a hodnota ve společnosti. Marek Vyskočil 2014

Dobrovolnictví Role a hodnota ve společnosti. Marek Vyskočil 2014 Dobrovolnictví Role a hodnota ve společnosti Marek Vyskočil 2014 Obsah Úvod do problematiky dobrovolnictví Legislativní praxe Dobrovolnictví v ČR a ve Světě Hodnota dobrovolnické práce Práce s dobrovolníky

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Animátorské hnutí. Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov. Animátorské hnutí. Prostějov, říjen 2005 1/13

Animátorské hnutí. Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov. Animátorské hnutí. Prostějov, říjen 2005 1/13 Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov Animátorské hnutí Prostějov, říjen 2005 1/13 1. Animátorské hnutí: Cíl: Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

České církve a zahraniční misie VÝSLEDKY ANKETY

České církve a zahraniční misie VÝSLEDKY ANKETY České církve a zahraniční misie 6.2016 VÝSLEDKY ANKETY Účel: Cílem této ankety bylo získat lepší porozumění tomu, jak české církve vnímají službu zahraničních misionářů, aby bylo možné zlepšit dlouhodobou

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016

Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016 Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016 2 Struktura předmětu Úvod 1. oddíl: Katecheze jako služba Božímu slovu 2. oddíl: Katecheze jako výchova křesťanské víry 3. oddíl: Katecheze jako činnost společenství církve

Více

A N I M A I U V E N T U T I S

A N I M A I U V E N T U T I S V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 3 A N I M A I U V E N T U T I S o b č a n s k é s d r u ž e n í p r o p r á c i s d ě t m i a m l á d e ž í Ú V O D N Í S L O V O S radostí vám předkládáme tuto výroční

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE TISK č. 17 4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE 1. ZADÁNÍ A STATISTICKÝ ÚVOD Usnesení 3. zasedání 31. synodu č. 51 ve věci Budování sboru znělo: Synod se

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV.

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC 21. 5. 2014 S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KŘÍŢE 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC vysoce specializované pracoviště

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Stanovy spolku Křižovatka, z. s.

Stanovy spolku Křižovatka, z. s. Stanovy spolku Křižovatka, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku zní: Křižovatka, z. s. (dále jen spolek ). 2. Spolek je právnickou osobou podle zákona č. 89/2012 Sb. Spolek není založen za účelem

Více

28 5. října 2004 ZKOUŠKY PRO USTANOVENÍ FARÁŘEM. Úvodem. Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký předseda České biskupské konference

28 5. října 2004 ZKOUŠKY PRO USTANOVENÍ FARÁŘEM. Úvodem. Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký předseda České biskupské konference 28 5. října 2004 Úvodem ZKOUŠKY PRO USTANOVENÍ FARÁŘEM V různých diecézích České republiky byla dosud odlišná praxe v ověřování způsobilosti kněží pro ustanovení farářem (CIC 521). Vzhledem k tomu, že

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Katechetické středisko je orgánem, kterým biskup, hlava společenství a učitel nauky, řídí všechno katechetické působení v diecézi a předsedá mu. 1 Věnuje se

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 269 Chtěl/a bych vám položit několik otázek ohledně vztahů mezi různými generacemi, ze

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více

Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb

Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb MZDR 8352/2017/ONP Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb S vědomím prospěšnosti duchovní péče pro podporu všestranného rozvoje lidských

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více