DOBROVOLNÁ SLUŽBA SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK. Sekce pro mládež České biskupské konference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOBROVOLNÁ SLUŽBA SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK. Sekce pro mládež České biskupské konference"

Transkript

1 DOBROVOLNÁ SLUŽBA SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK Sekce pro mládež České biskupské konference Praha 2006

2 Následující text je aktualizací projektu dobrovolné služby mladých v katolické církvi, který připravila komise ve složení: P. Miroslav Šimáček, P. Jan Balík, P.Vít Zatloukal, Lenka Moravcová, Jitka Zahálková, Petr Gabrhel a podpořili ho biskupové na plenárním zasedáním České biskupské konference dubna 2001 v Hejnicích. Informace o průběhu volontariátu: 2

3 A SUMÁŘ Dobrovolná služba mládeže v katolické církvi v České republice Milovaní chlapci a děvčata! Vám svěřuji úkol přispívat rozhodujícím způsobem k evangelizaci vaší země. (Jan Pavel II., Hradec Králové, 1997) Idea dobrovolné služby Dobrovolná služba znamená opustit na rok své zaměstnání nebo školu a takto získaný čas věnovat zdarma službě potřebným. Povolání k lásce se harmonicky spojuje s evangelizací. Dobrovolná služba v sobě skrývá velký přirozený a duchovní potenciál, protože se v ní počítá nejen se spojením různých talentů a společně konanou prací, ale jde zde především o živé křesťanské společenství. Ve světě i v naší republice jsou známy různé způsoby dobrovolné služby. Mladí lidé a církev Sociologické rozbory života mládeže ukazují na mnoho fenomenů (např. schopnost krátkodobé angažovanosti, touha po smyslu života a přátelství apod.), které jsou pro nás výzvou. Dobrovolná služba je vhodnou odpovědí a využitím současné mentality mladých lidí. Zároveň může jejím zavedením naše místní církev mladým lidem nabídnout prostor ke službě, a tak jim konkrétně ukázat, že o jejich iniciativu a zapojení opravdu stojí. Pozitiva využití dobrovolné služby v církvi: oživení evangelizační a pastorační činnosti farností, a to hlavně mezi dětmi a mládeží rozvoj evangelizačního působení v náročnějších částech diecézí např. pohraničí povzbuzení kněží a nenásilná formace ke vzájemné spolupráci kněží a laiků znamení evangelijní prostoty a odporu proti konzumní mentalitě společnosti Obsah služby dobrovolníků Dobrovolníci jsou dospělí mladí lidé, kteří žijí jeden rok v malých skupinkách na farách a spolupracují s místním knězem. Jejich činnost se soustřeďuje především na animování volnočasových aktivit věřících i nevěřících dětí a mladých lidí. Před nástupem se nejdříve během roku o víkendech na tuto službu připravují. Dobrovolníci tedy prochází dlouhodobou hlubokou formací svého vlastního života a mají příležitost k vyzrávání. Doba služby jim je pomocí v rozpoznávání životního povolání. Také kněží přijímající dobrovolníky prochází pravidelnou formací. Pro nezaměstnané to může být také nabídka smysluplně prožitého času. Základní body organizace dobrovolné služby Osoba zodpovědná za DCM je zároveň zodpovědná za dobrovolnou službu v diecézi. 3

4 B PODROBNÉ ZNĚNÍ Místní kněz moderuje pracovní náplň a přijímá otcovskou, bratrskou a partnerskou roli. Úvod Dobrovolná služba mládeže v katolické církvi v České republice Milovaní chlapci a děvčata! Vám svěřuji úkol přispívat rozhodujícím způsobem k evangelizaci vaší země. Neste Krista do třetího tisíciletí. (Jan Pavel II. mladým lidem, Hradec Králové, 1997) Po II. vatikánském koncilu se stále více ukazuje nutnost zapojení laiků do evangelizační činnosti církve. 1 Duch svatý ukazuje na potřebu spolupráce kněží a laiků. To ovšem vyžaduje odvážné kroky. Jedním z nich je zavedení dobrovolné služby mladých lidí k povzbuzení evangelizační aktivity. Naše místní církve tak mohou mladým lidem nabídnout prostor ke službě a konkrétně jim ukázat, že o jejich iniciativu a zapojení opravdu stojí. Dochází k naplnění slov koncilu: Zvýšený význam mladých lidí ve společnosti od nich vyžaduje úměrně zvýšenou apoštolskou činnost. Mladí lidé se musí stát prvními a bezprostředními apoštoly ostatních mladých tím, že budou apoštolsky působit mezi sebou. 2 Nejen zahraniční 3, ale i domácí zkušenosti 4 ukazují požehnání, které tato spolupráce přináší. Dobrovolná služba je jedním ze znamení doby, kterému je třeba naslouchat. I. Předpoklady 1. Dobrovolná služba Dobrovolná služba vychází z principu solidarity 5 a nezištnosti. Jde o osobní rozhodnutí člověka, který je ochoten nasadit své síly pro organizovanou službu potřebným. Uskutečňování povolání k lásce, které je vtištěno do základu křesťanství, se harmonicky spojuje s úkolem evangelizace nebo přímo s posláním misie. 1 Viz. Christifideles laici, 46: Mladé lidi nelze chápat pouze jako předmět pastorační péče církve. Fakticky jsou a musí být povzbuzováni k tomu, aby se stali aktivními subjekty, činiteli evangelizace a tvůrci sociální obnovy. Mládí je dobou mimořádně intenzivního objevování vlastního já a vlastního životního plánu ; je dobou růstu, který se má uskutečňovat v moudrosti a v milosti u Boha i u lidí (Lk 2,52) ( ) Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi. Tento vzájemný dialog musí být velmi upřímný, jasný a odvážný; podporuje setkání generací a vzájemnou komunikaci mezi nimi a stává se pro církev i společnost zdrojem bohatství a mladosti. 2 II. vatikánský koncil, Apostolicam actuositatem, Pro tento projekt byly zkoumány zkušenosti především z následujících míst: ICPE, komunita Chemin Neuf, hnutí Fokoláre, hnutí Schönstatt, salesiánský volontariát v Německu a Itálii, komunita San Egidio, evangelizační škola Jeunesse Lumiere, Národní evangelizační tým USA, Centro San Lorenzo v Římě a další. 4 Z domácích zkušeností je třeba především uvést zkušenosti z mnohaleté existence diecézních center života mládeže, kde žije kněz se skupinkou dobrovolníků: Příchovice, Vesmír, Nazaret apod. Těmito místy procházejí nejen tisíce mladých lidí ročně a setkávají se s Kristem v živém společenství, ale mají také velký pastorační význam pro své okolí a pro farnosti, kde se nacházejí. Spolupráce kněze a mladých laiků přináší bohaté plody. Dále z domácích zkušeností uvádíme: Antiochie a fara Liběšice, FATYM, Misijní centrum v Praze, farnost sv. Františka v Praze Chodově, neschválená komunita v Praze Vršovicích. Tyto i zahraniční zkušenosti ukazují na plodnost dobrovolné služby a její výhody. Také upozorňují na pravidla společného života a pomohly odhalit obtíže a možnost, jak jim předejít. 5 Ctnost solidarity přesahuje oblast hmotných statků. KKC, 1942; Solidarita je výrazně křesťanská ctnost. Ještě více než sdílení dober hmotných uskutečňuje sdílení dober duchovních. KKC,

5 Papež Jan Pavel II. 6 často hovoří k mladým lidem v tomto smyslu. Prosím i mladé, aby naslouchali Kristovu hlasu, když k nim promlouvá. Mějte odvahu odpovědět, jako odpověděl Izaiáš: Zde jsem, mne pošli! (Iz 6,8). Budete mít před sebou fascinující život a pocítíte opravdové zadostiučinění při hlásání radostné zvěsti bratřím a sestrám, když je povedete na cestu spásy. 7 Velkodušně se účastněte na projektech bratrství a solidarity, ve kterých se angažují vaši vrstevníci. Bude to způsob, jak vrátit Pánu v osobě chudých aspoň něco z toho, co On dal vám. 8 Dobrovolná služba v sobě skrývá velký přirozený i duchovní potenciál, protože se v ní počítá nejen se spojením různých talentů a společně konanou prací, ale jde zde především o život křesťanské komunity, společenství učedníků. 9 Organizovaný apoštolát tedy dobře odpovídá lidské i křesťanské potřebě věřících a zároveň je znamením pospolitosti a jednoty církve v Kristu, který řekl: "Kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."(mt 18,20) Společenský kontext 2. 1 Situace mládeže 11 I přes mnohé negativní prvky, které ovlivňují mládež, můžeme tvrdit, že se dnes mladí lidé novým způsobem otvírají duchovním a morálním hodnotám. Tato skutečnost se potvrzuje také v sociologických průzkumech. 12 Pro předávání hodonot je však třeba nalézt novou a zajímavou cestu a zapojit do procesu samotné mladé Sociologické výzvy a dobrovolná služba jako odpověď církve Individualismus vede jedince do uzavřenosti a zároveň k hledání sama sebe. Člověk najde sám sebe, když se daruje ve službě lásky druhým lidem. Potřeba vyniknout být první a být oceněn je dnes v povědomí velmi silně zakořeněno. Proč nevyniknout právě ve službě? Menší odolnost mladí lidé nemají takovou odolnost jako dříve, jde o celkovou fyzickou a psychickou labilitu. Krátkodobá angažovanost jim může pomoci v celkovém dozrání. Potřeba smyslu života - častou bolestí mladých lidí je neschopnost najít smysl pro co žít. Dobrovolná služba jim nabízí nejen tento smysl, ale také zdroj naděje. 6 Jan Pavel II., Poselství mládeži k XIV. světovému dni mládeže, 1999: V naší době církev i svět potřebuje více než kdy jindy misionáře, kteří dokážou hlásat tuto základní a útěšnou jistotu slovem i příkladem. S tímto vědomím se vy, mladí lidé dneška a dospělí nového tisíciletí, nechejte formovat v Ježíšově škole. Staňte se věrohodnými svědky Otcovy lásky v církvi a v různých prostředích, kde rozvíjíte svou každodenní činnost. Učiňte ji viditelnou v rozhodnutích a v postojích, ve způsobu, jakým přijímáte druhé lidi a jak se dáváte do jejich služeb, ve věrném respektování Boží vůle a jeho přikázání. 7 Redemptoris missio Jan Pavel II., Poselství mládeži k XIV. světovému dni mládeže, Viz. Jan Pavel II., Novo millenio ineunte 9, 15, 40, II. vatikánský koncil, Apostolicam actuositatem, Situace mládeže zvláště v pražské arcidiecézi, P. Jan Balík, Sekce pro mládež ČBK 2000, zvláště bod 2. Velice dobré rozbory lze najít i v materiálech Národního katechetického centra, Papežské rady pro laiky, Pastores dabo vobis a v dokumentu Mládež a jubileum, který zveřejnila komise Velkého jubilea Nepostradatelným zdrojem je také práce Sekce pro mládež ČBK, zvláště Celostátních konferencí o mládeži a neustálé společné diskuse o mládeži na celorepublikové úrovni. Inspirujícím zdrojem je také činnost jednotlivých DCM, Koordinačních rad mládeže v některých diecézích a také závěry z diskusí mladých lidí na 1. celostátním fóru mládeže v roce Další prohloubení lze nalézt v knížce: Proměny české mládeže, Petr Sak, Petrklíč, Praha Především si všimněme těchto výzkumů: Několik vybraných pohledů na mládež ČR, IDM MŠMT, 1999, dále výzkumů PhDr. Petra Saka, Csc a EUROBAROMETRU. S většinou prací se lze seznámit na 5

6 Nezaměstnanost - svět mladé generace je tímto jevem velice podstatně ovlivněn. Proto je třeba nacházet alternativní možnosti, jak mladé nezaměstnané povzbuzovat a pomoci jim, aby byli užiteční Dobrovolná služba ve světě 13 Dobrovolná služba patří v EU k běžným nabídkám 14 a je umožněno vykonávat ji i v jiném státě, než ze kterého mladý dobrovolník pochází. OSN vyhlásilo rok 2001 Mezinárodním rokem dobrovolníků. S dobrovolnou službou počítají i mnohé církevní organizace a řády Legislativa ČR S účinností od 1. ledna 2003 platí Zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. 16 Upravuje postavení dobrovolníka a vymezuje podmínky, za kterých bude stát jeho výkon podporovat. Praktickou realizací zákona bylo pověřeno Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality Oddělení dobrovolnické služby), které uděluje vysílajícím organizacím akreditaci, na jejímž základě mohou působit. Po obdržení akreditace může organizace žádat o dotaci na hrazení pojistného kryjícího odpovědnost za škodu, na zaplacení pojistného na důchodové pojištění, výdaje spojené s evidencí, přípravou a zajišťováním výkonu dobrovolnické služby. Zdravotní pojištění platí ze zákona stát. 3. Přínos pro církev Využití dobrovolné služby v církvi očekává především následující pozitiva: oživení evangelizační a pastorační činnosti farností, vikariátů (děkanátů), a to hlavně mezi dětmi a mládeží rozvoj evangelizačního působení v náročnějších částech diecézí (pohraničí, zázemí pro náročnější projekty apod. povzbuzení kněží a nenásilná formace ke vzájemné spolupráci kněží a laiků znamení evangelijní prostoty a odporu proti individualismu a konzumní mentalitě společnosti Dobrovolníci procházejí dvouletou formací vlastního života a mají příležitost vyzrávat. Doba služby jim může pomoci v rozpoznávání životního povolání. Pro nezaměstnané je to nabídka smysluplně prožitého času. Závěr Uvést v život dobrovolnou službu znamená vydat se na cestu dlouhodobého projektu, který se bude rozvíjet pomalu. Bude také vyžadovat neustálou reflexi a zdokonalování. Investice, které bude dobrovolná služba vyžadovat, se postupně nejen vrátí, ale jistě přinesou i bohaté ovoce. II. Obsah služby dobrovolníků Předpoklad Dobrovolníci jsou ochotní žít v malém společenství svých vrstevníků, většinou na faře. Proto je samozřejmé, že budou vykonávat zcela obyčejné práce jako je úklid, vaření, praní, apod. Budou se věnovat též doplňování svých znalostí a dovedností a ve správné míře i odpočinku Např. Rozhodnutí evropského parlamentu a rady č. 1031/2000/ES ze dne 13.dubna Např. salesiáni, jezuité a další. 16 Plné znění zákona lze nalézt na adrese: 6

7 Vlastní služba 17 Spolu s místním knězem a pod jeho vedením se věnují především mládeži a dětem. Jejich služba se soustředí především na animování volnočasových aktivit: osobní rozhovory s mladými lidmi a dětmi, výlety, provoz improvizovaných klubů pro mládež, pravidelná setkání mládeže, víkendové a prázdninové aktivity pro mládež a děti, příprava dětských bohoslužeb apod. Jejich aktivita se přirozeně týká nejen dětí, které chodí do kostela a na hodiny náboženství, ale samozřejmě i těch, kteří o víře nic nevědí. Tato služba by měla mít svůj evangelizační dopad. V případě potřeby by služba mohla obsahovat i výpomoc při výuce náboženství. Je důležité, aby se dobrovolníci dobře sžili s místní farností, proto do jasně vymezeného obsahu své služby musí včlenit i osobní vztahy s lidmi z farnosti, a to především se starými a nemocnými. Pokud místní farář vyjádří potřebu, mohou nemocným a starým lidem donášet eucharistii. Služba dobrovolníků se týká dalších pastoračních aktivit a evangelizační služby, v žádném případě nesmí však být z velké části využita pro stavební a údržbářské práce. III. Postava dobrovolníka - mladý muž nebo žena ve věku let - doporučuje se, aby dobrovolník měl ukončené středoškolské vzdělání s maturitou - psychicky zdravý a v zásadě vyrovnaný - ne čerstvý konvertita - žije v církvi se smyslem pro víru, pro církev a čerpající ze svátostí - prošel přípravnou formací - je ochotný nezištně sloužit druhým ve farnosti, kam bude poslán - kromě těch, kteří se cítí k tomuto úkolu posláni, se může jednat o vhodné mladé lidi bez zaměstnání a o lidi hledající směr životní cesty - schopný žít v týmu s ostatními dobrovolníky v rámci organizované struktury - typickou postavou dobrovolníka je mladý člověk ve věku vysokoškoláka (okolo 23 let) IV. Formace kandidátů a permanentní formace dobrovolníků K podstatným rysům tohoto projektu dobrovolné služby patří systematická a dlouhodobá formace a všeobecná příprava mladých lidí. Jednotlivá setkání by se měla konat především v diecézních centrech života mládeže, protože nejde jen o sled přednášek, ale o uvedení do života ve společenství. 1. Formace kandidátů 1) Studijně-formační kurz Sekce pro mládež ČBK (dále SFK) (viz. osnovy kurzu). Tato forma uvede kandidáty do širších souvislostí a dá jim nadhled nad vlastní zkušeností. 2) Duchovní formace - přípravná setkání obsahují katecheze, jejichž témata sledují kapitoly knihy Pojď a následuj mě 1. 3) Vlastní příprava na dobrovolnou službu s následujícím obsahem: postava dobrovolníka, lidská zralost, mezilidská komunikace, dovednost vést rozhovor s vrstevníky a dětmi, metodika vedení skupiny dětí a mládeže, pohled na současnou kulturu a na základní charakteristiky mladého člověka, spiritualita společenství, vytváření týmu spolupracovníků a proměna týmu ve 17 Jan Pavel II. v Novo millenio ineunte č. 50 připočítává ke klasickým formám chudoby, které vyžadují naši službu, i novodobé formy vznikající v prostředích, které nejsou zcela bez hospodářských zdrojů, ale jsou vystaveny zoufalství nesmyslnosti, úkladům drogy. Zde popisovaná dobrovolná služba směřuje právě k těmto druhům chudoby. 7

8 společenství, práce s médii, základy liturgie, osobní a společná modlitba, duchovní život a Písmo, kurz základních vědomostí katechismu. 4) Kurz pro vedoucí táborů zdravověda, pedagogika, ekonomika, příprava táborů, právo. Alespoň jednoho víkendu se zúčastní kněží, kteří budou přijímat dobrovolníky. Během roku (do února) je třeba vyhodnotit zralost kandidátů dobrovolné služby, případně nevhodné kandidáty citlivě odmítnout. Na závěr přípravy (začátek července) dobrovolníci absolvují čtrnáctidenní soustředění v diecézním centru života mládeže. Nejpozději na začátku pobytu se z mladých lidí utvoří týmy a je jim určeno, do jakého místa půjdou. Bude určen i zodpovědný za tým, kterému se dostane ještě důkladnější průprava, aby svou roli dobře zvládl. Přípravu zajišťuje sekretariát Sekce pro mládež. 2. Permanentní formace dobrovolníků I během své služby dobrovolníci potřebují pokračující formaci. Potýkají se totiž s mnoha otázkami a obtížemi. Jsou pro ně užitečná především jejich vzájemná setkání a osobní rozhovory se zodpovědným za dobrovolnou službu v diecézi. 18 Dobrovolníci nemohou jen sloužit, ale potřebují růst jako lidé a křesťané. Služba je nemůže vyčerpat, ale měla by je obohatit. Proto čas věnovaný permanentní formaci během služby není nevyužitý, ale pomůže jim, aby sloužili po celou dobu s nadšením a odvahou. Dobrovolníci pokračují v účasti na SFK v týdenní formě. SFK se účastní i v případě, že jsou ve službě druhý rok a mají ho dokončený. V každém týdnu se doporučuje udělat setkání dobrovolníků a vytvořit prostor pro výměnu zkušeností, burzu nápadů a inspirací, komunikaci o krizi ve vztazích. Setkání s tímto zaměřením obohacené o nějaké formační téma by se mělo uskutečnit ještě jednou mimo SFK. 3. Osobní doprovázení dobrovolníků Osoba zodpovědná za DCM dbá na to, aby měli dobrovolníci k dispozici dobré zpovědníky a duchovní doprovázející. Pracovníci DCM udržují s dobrovolníky osobní kontakt a jsou v případě různých těžkostí připraveni pomáhat jednotlivým týmům dobrovolníků a místním kněžím. Osoba zodpovědná za DCM nebo jiná vhodná osoba přijímá roli supervizora a pomáhá předcházet konfliktním situacím, případně pomáhá tyto situace řešit. V. Řád života komunity dobrovolníků Řád napomáhá tomu, aby se chyby neopakovaly a aby se s velkou náročností nehledalo to, co již někdo objevil. Zdůrazňuje některé nezbytné předpoklady pro to, aby spolupráce kněží a mladých lidí mohla v dané oblasti přinést bohaté evangelizační plody. 1. Úloha zúčastněných stran 1. 1 Role DCM Dobrovolná služba bude podporována a vedena osobou zodpovědnou za DCM jednotlivých diecézí, která bdí nad správným fungováním týmu. Udržuje pravidelný kontakt s člověkem 18 Podpůrná supervize dobrovolnického týmu. 8

9 zodpovědným za tým a dobrovolníky navštěvuje (nejlépe jednou za měsíc). Někdy bude třeba usměrnit mladé dobrovolníky, někdy místního kněze. Kněz z DCM by měl vést dobrovolníky animačně a metodicky, to znamená podporovat je radou i vhodným materiálem v jejich duchovním i profesionálním rozvoji. Zná jejich konkrétní situaci a dbá na prohlubování studia, permanentní formaci i na správnou životosprávu včetně dostatečného odpočinku Role sekretariátu Sekce pro mládež ČBK Zajišťuje formaci kněží i dobrovolníků. Při zahájení dobrovolné služby sepisuje statutární zástupce AKSM jako vysílající organizace s přijímajícím knězem, který zastupuje farnost jako přijímající organizaci, smlouvu přizpůsobenou místním podmínkám. Měl by znát situaci v jednotlivých farnostech a zajímat se o to, zda vše funguje podle pravidel. Doporučuje se návštěva jednotlivých míst alespoň dvakrát za rok. Vyslání dobrovolníků Na větším setkání mládeže 19, které se ten rok koná, biskup liturgickým obřadem vyšle jednotlivé dobrovolníky ke službě do určité farnosti Role kněze z farnosti Vede tým prakticky. Ukazuje potřebné činnosti a napomáhá mladým lidem vytvářet v jejich společenství opravdový domov pro ně samotné i pro ostatní. Je žádoucí, aby byl před příchodem nových dobrovolníků vytvořen projekt, který specifikuje jejich činnost a zároveň slouží pro prezentaci dobrovolné služby ve farnosti, na biskupství apod. Tento projekt je nutné každý rok aktualizovat. Tvoří vhodný podklad pro plánování veškerých aktivit. Měl by také znát jejich situaci, zdravotní stav, případně další problémy, což je ovšem možné pouze v atmosféře důvěry. Důležité je mít na dobrovolníky čas. Čím častěji bude kněz mezi mladými, tím lépe. Je však důležité, aby tam byl vždy jako vzor a přítel, který bez velkých slov ukazuje na Boha. Kromě mše svaté by se s nimi měl setkávat nejméně dvakrát týdně. Přijetí dobrovolníků ve farnosti První neděli kněz seznámí věřící s dobrovolníky. Zástupce farnosti je podle možností osloví a poděkuje jim, že přichází. Na tuto mši svatou je dobré pozvat biskupa nebo jiného zástupce diecéze. Kněz pak dobrovolníkům věnuje několik dní a seznámí je s farností. Pracovní porada Pracovní porada se doporučuje jednou za týden. Kněz poradu moderuje a přitom se snaží velmi pozorně naslouchat hlasu mladých dobrovolníků. Porada by však současně měla být bratrským setkáním, vzájemným hlubším poznáním, spojena s pohostinností a atmosférou domova. Setkání společenství kněze a dobrovolníků Toto setkání by mělo podporovat růst opravdového společenství. Může to být společná vycházka, oběd v restauraci, pouť, hra, návštěva kina atd. Společné plánování a udržování priorit dobrovolné služby Při poradách pravděpodobně vyplynou další úlohy (např. péče o nemocné a staré lidi). Kněz by se měl vyhnout pokušení využít mladé lidi jako lacinou manuální sílu (jen v opravdu naléhavých případech a je třeba neztratit ze zřetele hlavní poslání volontérů). Pokud se mladým lidem dostatečně věnujeme, dokáží odvést velký kus práce pro rozkvět života ve farnosti i v okolí. 19 Větším setkání se myslí setkání mládeže na celostátní nebo alespoň diecézní úrovni. 9

10 Rozdělení úkolů by mělo být vedeno především rozhovorem, dohodou a vážným nasloucháním mladým lidem. Musíme počítat s tím, že mladí někdy mohou lépe posoudit, co lze stihnout, a že mají větší odvahu a chuť do některých aktivit než kněz sám. Na něm je, aby jejich energii usměrňoval ale také povzbuzoval Vztah mezi osobou zodpovědnou za DCM a knězem ve farnosti Důležitou úlohu hraje kontakt mezi knězem zodpovědným za DCM a knězem ve farnostech, kde působí mladí dobrovolníci. Velmi potřebná je vzájemná osobní komunikace, nejméně jednou za dva měsíce a v případě potřeby v nejbližším možném termínu. Pro tento vztah by měla existovat písemná dohoda. 2. Řád života 2. 1 Bydlení Tým bydlí na faře s knězem. Ve výjimečných případech může tým bydlet na jiné faře či jiném objektu v blízkosti. Dobré fungování týmu předpokládá kvalitní a častou komunikaci Ekonomické podmínky: Podrobnosti projedná pracovník sekretariátu Sekce pro mládež ČBK a kněz, který dobrovolníky přijímá ve svých farnostech. Stanoví se stejná výše kapesného, způsob nákupu potravin a stravování, využívání auta a placení benzínu, používání telefonu atd. Rozdělí se osobní finance a pracovní výdaje. Dobrovolníkům by mělo být umožněno využívat služební nebo jiné auto k pastoračním účelům Rozdělení služeb v týmu dobrovolníků Zodpovědný za tým určuje ho osoba zodpovědná za DCM ve spolupráci se sekretariátem Sekce pro mládež. Má na starosti přípravu programu na měsíc, týden či den (ve spolupráci s místním knězem), rozdělení přípravy každodenní společné modlitby mezi členy týmu, jednaní s místním knězem, s osobou zodpovědnou za DCM a s pracovníkem sekretariátu Sekce pro mládež, který je odpovědný za fungování dobrovolné služby. Pokladník je odpovědný za finance a nakládání s nimi. Public relation má na starosti kontakt s veřejností (s farností) tak, aby se o aktivitách týmu vědělo, popřípadě může informovat místní sdělovací prostředky Řád dne Modlitba osobní (alespoň 30 min.) může zahrnovat např. zastavení se nad textem evangelia na daný den. Je potřeba si na ni během dne udělat čas, nejlépe ráno. Modlitba týmová (mezi min.) zpěv, chvály, prosby, někdy může být i růženec. Měl by ji mít na starosti vždy jeden člen týmu. Je potřeba si na ni vyhradit čas dle rozvrhu aktivit na den (zajistí osoba zodpovědná za tým). Mše svatá dle možností by bylo dobré se jí účastnit každý den, určitě každou neděli. Eucharistie je pro mladé lidi angažované ve službě důležitou posilou. Program činnosti je vytvářen osobou zodpovědnou za tým ve spolupráci s knězem dané farnosti a DCM. Je dobré vytvořit měsíční program, který je v případě potřeby upřesňován každý týden. Tento program na měsíc mají k dispozici všichni členové týmu Pravidla života 10

11 Volno - v týdnu má dobrovolník nárok na jeden den volna. Během roku má nárok na 3 týdny volna. Doba volna může být vybírána po souhlasu kněze. Společné setkávání se - povídání si např. o tom, co prožívají na lidské rovině, v životě s Bohem, jak se jim líbí služba atd. Do těchto činností by mohla patřit také návštěva kina, divadla, sport aj. Doporučuje se během roku navštívit rodiny volontérů, popř. ostatní místa volontariátu. Je vhodné, aby se také setkávali odděleně chlapci a děvčata. Osobní svátostný života a duchovní doprovázení - DCM se stará o to, aby mladým byli nabídnuti kněží jako zpovědníci a duchovní vůdci, citlivým způsobem zajišťuje, aby mladí lidé využívali pravidelně svátosti smíření a duchovního vedení Další důležitá pravidla Drogy, alkohol, kouření a jiné návykové látky - drogy nejsou přípustné, alkohol 20 pouze v malé míře a výjimečně (např. při společných oslavách). Kouření - není přípustné (příp. pouze mimo akci s mládeží a ne při práci ve farnosti). Televizi a internet lze používat výhradně jako pomocníka. Vztah k opačnému pohlaví - během roku není vhodné navazovat partnerský vztah s někým z týmu nebo z farnosti. Narušovalo by to činnost týmu. Přes určitou náročnost je dobré hlídat si v době služby své city. V případě, že vztah narušuje život týmu a není to možné vyřešit jinak, musela by se taková situace řešit ukončením dobrovolné služby nebo jinou formou služby. Setkání mladých lidí z týmu by se nemělo odehrávat na osobních pokojích, ale ve společných prostorách. Oblékání - záleží na provozované činnosti, v neděli do kostela by mělo být slušné. Zvláště děvčata by měla mít na paměti, že je ohleduplné, když chlapce svým oblečením nebudou dráždit. Ubytování - je třeba udržovat na faře nebo v daných prostorách pořádek. Je dobré ustanovit služby (úklid, vaření atd. dle situace). Chlapci a dívky mají oddělené pokoje Návrh řádu dne 6.30 Budíček, hygiena, čas na osobní modlitbu 7.00 Společná modlitba 7.30 Snídaně, rozdělení práce na den 8.00 Dopolední činnost Oběd Odpolední činnost Večeře Večerní činnost Společné zakončení dne a společná modlitba Je doporučeno jít spát Tento řád je pouze orientační. Lze jej přizpůsobit dle potřeb. VI. Formace kněží, kteří budou přijímat skupinky dobrovolníků Nezanedbatelný prvek, na kterém záleží úspěch celého projektu, tvoří osobnost kněze a i na jeho přípravě záleží. Kněz je často postaven do situace, na kterou není zvyklý. Měl by pochopit, že se musí stát zároveň otcem i bratrem mladých a že je musí přijmout jako ty, které respektuje a s 20 Zkušenost dobrovolníka z USA: Ve Státech jsme měli dovolen jeden alkoholický nápoj během dne tzn. např. jedno pivo za večer nebo jednu skleničku vína, nedělalo mi problémy to dodržet. 11

12 moudrostí přijímá jejich návrhy. Je třeba vyvážit roli vedoucího, odpovědného za chod týmu a farnosti, a zároveň neopustit ducha bratrství a jednoty. Je zřejmé, že tato situace vyžaduje zralost kněze a zároveň ochotu na sobě pracovat. Tento způsob života však vnáší do života kněze novou zkušenost týmového života i spolupráce, která je obohacením jeho kněžské služby. Očekává se, že přijímající kněz je člověk, který má rád mladé lidi, má pro ně pochopení a je schopen laskavé spolupráce. Je si vědom, jaké požehnání může tato spolupráce přinést, jestliže se podaří zapojit do ní energii, tvůrčí invenci a nadšení mladých lidí. Bez velké trpělivosti by se do projektu neměl ani pouštět. Musí jít také o člověka, který dokáže mladé lidi povzbuzovat. Kněz, který je ochotný a schopný přijmout dobrovolníky, projde před jejich přijetím několikadenním školením a musí alespoň jeden týden strávit v DCŽM a účastnit se tamějšího života. Je mu doporučena účast na SFK a... Osoba zodpovědná za DCM udržuje s těmito kněžími osobní kontakt a je jim nápomocna. Kněží, kteří již dobrovolníky ve svých farnostech mají, by se měli sejít alespoň dvakrát za rok (nejlépe v rámci SFK). VII. Postavení před zákonem Zákon zavádí pojem přijímající organizace (farnosti), vysílající organizace (AKSM) a upřesňuje podmínky. Protože tento projekt má akreditaci dle zákona o dobrovolnické službě Sb. 198/2002, zdravotní pojištění platí stát. Stát může poskytnout příspěvek na důchodové pojištění, ubytování a cestovné skrze vysílající organizaci, která podává žádost o grant na jednotlivé roky služby. Místní kněz a farnost (přijímající organizace) poskytuje zdarma stravu a ubytování a poskytuje měsíční kapesné (500,- Kč). Pokud farnost finančně nemůže tento příspěvek vložit, je třeba domluvit finanční či materiální pomoc biskupství k zajištění projektu. Podrobnosti harmonizace tohoto projektu se zákonem obsahuje akreditační spis. 12

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

PASTORAČNÍ PLÁN SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK

PASTORAČNÍ PLÁN SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK Motto: Učinit církev domovem a školou společenství. Jan Pavel II. PASTORAČNÍ PLÁN SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK Připravila pracovní skupina Sekce pro mládež ČBK. Redakce P. Jan Balík. Dokument byl schválen na 45.

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

A N I M A I U V E N T U T I S

A N I M A I U V E N T U T I S V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 3 A N I M A I U V E N T U T I S o b č a n s k é s d r u ž e n í p r o p r á c i s d ě t m i a m l á d e ž í Ú V O D N Í S L O V O S radostí vám předkládáme tuto výroční

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Katechetické středisko je orgánem, kterým biskup, hlava společenství a učitel nauky, řídí všechno katechetické působení v diecézi a předsedá mu. 1 Věnuje se

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 ASOCIACE KŘESŤANSKÝCH SDRUŽENÍ MLÁDEŽE Výroční zpráva za rok 2001 Je vlastní lidské přirozenosti především pak mladým hledat Absolutno, smysl a naplnění života. Drazí mladí nespokojujte se s ničím menším

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého 2008/09 červen Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého è. 6 Obsah: Úvodník 1 Výuka náboženství a systematická katecheze dětí ve školním roce 2009/2010 2-3 Uzavření školního

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Vyhodnocení 2 let signály.cz v podobě komunitního webu. Realizační tým signály.cz, o. s.

Vyhodnocení 2 let signály.cz v podobě komunitního webu. Realizační tým signály.cz, o. s. Vyhodnocení 2 let signály.cz v podobě komunitního webu Realizační tým signály.cz, o. s. Přivést Krista blíž k moderním mladým lidem Podpořit věřící mladé lidi zejména v oblastech, kde je jich málo. Představit

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

A N I M A I U V E N T U T I S

A N I M A I U V E N T U T I S V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 A N I M A I U V E N T U T I S o b č a n s k é s d r u ž e n í p r o p r á c i s d ě t m i a m l á d e ž í K o s t e l n í n á m ě s t í 1 7 2 8 0 2 O s t r a v a 1 t e

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Zákon o dobrovolnické službě. Dobrovolnická služba (a)

Zákon o dobrovolnické službě. Dobrovolnická služba (a) Zákon o dobrovolnické službě číslo 198/2002 Jiři Pstružina PROSPECTUS M2.1.1 Zákon o dobrovolnické službě 1 Dobrovolnická služba (a) Činnost v sociální oblasti (nezaměstnaní, sociálně slabí, zdravotně

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

S T A N O V Y F A R N O S T I

S T A N O V Y F A R N O S T I S T A N O V Y P A S T O R AČNÍ RADY F A R N O S T I V A R C I D I E C É Z I O L O M O U C K É Po projednání s kněžskou radou Arcidiecéze olomoucké Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup, metropolita

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

MISIONARITA JAKO ZÁKLADNÍ ZNÁMKA KŘESŤANSKÉ ZRALOSTI

MISIONARITA JAKO ZÁKLADNÍ ZNÁMKA KŘESŤANSKÉ ZRALOSTI MISIONARITA JAKO ZÁKLADNÍ ZNÁMKA KŘESŤANSKÉ ZRALOSTI Jsem rád, že mám tu možnost k vám promlouvat, i když nevím, do jaké míry pro vás to, co řeknu, bude novinkou. Určitě jako katecheté o tématu misie všechno

Více

Základní informace o XX. světovém dnu mládeže Kolín, (11.) 16. 21. srpna 2005

Základní informace o XX. světovém dnu mládeže Kolín, (11.) 16. 21. srpna 2005 Stav k 17. únoru 2005 Základní informace o XX. světovém dnu mládeže Kolín, (11.) 16. 21. srpna 2005 Papež Jan Pavel II. zopakoval pozvání mladých 6. ledna 2005 Přišli jsme se mu poklonit (Mt 2, 2). Tato

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu Co je to dobrovolnictví? Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Přirozený projev občanské zralosti.

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) 198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA

Více

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ 2014 2019

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ 2014 2019 PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ 2014 2019 OBSAH Úvodní slovo 5 Pastorační plán 6 1. Základní cíl 8 1.1. Motto 9 1.2. Naše poslání 9 1.3. Základní strategické cíle 9 1.4. Program na jednotlivé roky

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera.

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera. d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Nová Evangelizace Závěrečná práce Autor: Jonatan Kučera Třída: IX Vedoucí práce: P. Gorazd Krušina OPraem. Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD 3

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Katolická biblická federace Sedmé plenární zasedání, Dar es Salaam, 24. června 3. července 2008

Katolická biblická federace Sedmé plenární zasedání, Dar es Salaam, 24. června 3. července 2008 Katolická biblická federace Sedmé plenární zasedání, Dar es Salaam, 24. června 3. července 2008 Závěrečné prohlášení Boží slovo zdroj smíření, spravedlnosti a míru I. Kontext sedmého plenárního zasedání

Více