Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 { i/ l_úllil 40 kly sn u

2 ekmpeenníučielé, keří nel\l umeji zrganizva hdinu a na á aei řvu, plže si jinak nejsu schpni zjedna respek. Kanři, c nevedu žáky k přemýšlení, ale chějí p nich jen papuškvanezáživná faka. A ješě je vybízejí ke křivácví, když řeba chějí, aby na své splužáky dnášeli. Sedma- řiceileý Nikla Křísek z rukávu sype i dalšípříklady, jak dnes v českézákladní škle můževypada. Oec Ťíděí l, I E f, z Prahy-Radína prý mnhé z výše uvedenéh zjisil v mísnízákladce.,,syn am získa1 časem dpr k učení,"vrdí muž, jenž se s něk]ika pdbně naladěnými rdiči dhdla1 k radikálnímu krku. Využilízákna,kerý pvluje akzvané dmácí vzdě]ávání, dhlásili své děi a před rkem evřeli vlasní,,sdruženu šklu" s názvem Rbinsn, kerá je zřejmě první svéh druhu v uzemsku. klběžka vs, maemaika H *#a*ee xe*ť*ryťx*p *3" d* x#kem rl *Ya #?,*?" Fé#&qd* ďávmjí r*d če xa vxd& ámí sv;ýc "x p*amk& pad*s;* Ě sí* rm&sť*aě, 3 rx#* * r*vg**a cř #* É &k* ax w mséme" TÝffiHru re*vsžáv rc*" kě*n& vxagfu * c r*# **ergkq+fu* pr*é**ěx"eu a gégxá m*eéae*r*#*=á wa## *ve*á gsámv m *#*- a**k3c** a*ge gí**$*ěřá#fu;*- Ěm$ amk e#rc$ ě q* { - Výuka inspirvaná například názry briskéh pedagga Kena Rblnsna, kerý prslu1 výrkem,,šklyničíkreaiviu", prbíhá v dmáckém prsředí prnajaé radínskévily. Vybírá se pě isíc měsíčně na jednh žáka a rli jednh z kanrů převza1 i sám Křísek, jinak nedsudvaný pedagg. Ve škle má dvě vlasní děi, učívlasivědu a živíse aké jak medik vzdě]ávacích prgramů (dříve pracval na čásečrrýúvazek jak učiel v maeřské šklej. Je devě hdin rán, maemaička pavla Plechvá sedí s pěi žák}, na pdlaze býváku. P půihdince pvídání předchzím dni mají děl za úk1 pkrý kberec barevnými brazci.,,maernaik je en, kd h]edá víc řešení,"nabádá čyřiašedesáileá Plechvá, abslvenka Maemalck-fyzlkální fakuly UK, v mirrulsi šéfka analyick-kncepčníh dbru na minisersvu šklsví. Deseiileý blnďák sice na chvíli sčíhvr ke své nvé klběžce, ale pr učielku není prblém děi ve věku devě až jedenác 1e pě zaujmu maemaiku. Leckerý kanr můženamínu, že zvládnu pě děí je snadné.,,chěli bychm jich víc, ale jsme ady víceméně na vesnici a lidem se zdáme příliš alernaivní," Ťíká Křísek. Rdiče se pídíp ga, rancích, že ady děl skuečně něc naučí. Tesem, zda škiáci z Rbinsna zvládnu 1áku pr první supeň, bývá přezkušvání na určenézákladní škle, v případě radínských jde sukrmu šklu v blízkých Dlních Břežanech. Z prvníh hdncení vyšli prý úspěšněvšichni žáci, * 41 Bá]djJ-li

3 ť í Radínská základka, d nížmalí,,rsečníci"chdili dříve, pdle 1ejich rdičů vysupvala auriářsky,,,vedení nej evil naše připmínky zájern, běžval je "' vrdí maka deseileéh Tndy, sciáiní pedagžka Alena Lalákvá.,,Chěli jsme například pmáha při rganizvání šklních akcí, ale řediei se nechal slyše:,,deje s ím pkj, práce máme už ak ds." Paní Lalákvu a daišírdiče aké rzhřčil, když p dchdu řídníučielky byla,,;ejich" řída slučena s jinu.,jedení siuaci vědě1 dluh dpředu, ale neinfr- mval nás. Přim jsme mhli učiele nají sami, máme dsaek praxe i knaků." Řediel radínské zš zdeněk sřihavka nechce y záležisi s nvinářem rzebíra.,,mám ve škle 641 žák, keří nikam nedcházejí, ak jaká španá kmunikace?" nadhdí jen. Zdeněk Kučera, kerý má u Rbinsnů dceru, si libuje:,,je skvělý pci, když můžee spluvyváře režim škly a vaše díě se d ní ěší,"říká muž, jenž se živí jak knzulan v elekmunikacích. devíileá Anea je v presní ma]řídce jedinu dívku, 'Na saré škle mě nebavil, prže jsme museli celu hdinu jenm pslucha a nemh]i si m pvi da. Tady mi ale vadí, že nemám žádnékamarádky, prže jsu u jen kluci," říká, Nika Křísek - navzdry nedůvěře mnhých susedů - nemá rsečnicku náladu:,,každý ýden mi vlá radu někd, kd je nespkjený s amní základku a chě] by zalžil něc pdbnéh, jak máme my." Mí,,lepší"kamarády Mnzí rdiče by své ralesi mhli na vy- učvánídpravva sukrmým leadlem, chdí sem iž i děi miliardářů. U škly v pražských Nebušicíchale není přisá- žáky se u Ťešíméně než na věšině běžných českých škl. Na děech ve řídě se ani nepzná, kd má dma klik peněz," vrdí Linda Caklvá, kerá paří k menšině českéhpedaggickéh persnálu a půsbí u jak výchvná pradkyně. Osmdesá prcen z smi se žákůmezinárdní škly, kerá vznikla už v rce 194B a jejížřediel je Američan, vří děi zahraničníchdiplmaů, manažerů a dalších ci zinců půsbícíchv Česku. Přesže výuka prbíhá v angličině, učíse aké česky, prbírajíse ady českéděliny a hlavně: každý páíý žákpchází z rdiny, kde je alespň jeden z rd ičůcech. 1SP síd lípblížšáreckéh údlív rzsáhlém přízemním km- plexu, psaveném p vzru amerických škl.,,když vidím, c se u pr děi děiá a na jaké úrvni jsu učieléi vybavení škly, přijde mi zdejšíškiné adekvání," vací plcha, navíc Inernainal Sch1 f Prague (ISP) dbá na image vzdělávací říká paní Mnika, veducí manažerka insiuce, kde se bhasví nevysavuje úspěšnéčeskéíirmy (více deailů nechce šklné na div, A přes, že měsíční přibližně padesá isíc krun, a jde zveřejňva), kerá zde za své dvě děi plaí činí ak nejdražšízákladní i sťední škiu v zemi.,,myslím, že sciální rzdíiy mezi dhrmady s isíc krun měsíčně.nadchl ji například způsb, jakým v ISP prbíhají

4 *-=."i ;* -,.3rer ],ř**é ffi & f+*i :+rcré :F *ffi?ré. ffi*m ffi= r! r AMERKA V NEBUŠlcícH.Na lnernainalschl f Prague chdížáci ze šedesái zemí. Češijak Jakub a Julie vří menšinu, ale neměnili by. Učieléje vybízejík vyjadřvání vlasních názrů, učíje pnva. Libuši, 1e i v získání kamarádů z,,iepší spiečnsi", z nichž Ťada bude jednu zasáva důležiépsy p celém svěě. Ne všichni nebušičížáci ale užíbý fi nančníkyči veivyslanci.,,chci se sá hisrikem umění," vrdí smák Jakub, kerý první supeň abslvval na běžnéčeské škle, a ddává:,,líbíse mi, že ady před učielem můžeeprsazva i jiné infr- mace, než jsu y v učebnici." Deváťák Zbyněk, kerý dříve rvněž chdil na,,nrmální" šklu a d Nebušic se dsal díky sipendiu, dplňuje:,,na českéškle věši řídníschůzky: krmě učiele a rdiče se jich iž můžezúčasnii žák,,,není edy ak, že unavený učiel žaluje a vysresvaný rdič mu věří, prže jeh díě se nemůže bráni." Byť m paní Mnika nemluví, význam škl, jak je nebušická ISP neb English Inernalnal Schl v Praze- nu sačila prezenace udělaná pdle Wi kipedie, ady p vás chějí, abyse měl na všechn svůj názr a uměl něm debava - pchpielně v angličiině." Jak pkrpená živu vdu si u připadá řeba í devěapadesáileá učielka hudební výchvy Jarmila Ků]kvá. Pěařice le pracvala ve sáním šklsví, d Nebušic se dsala na knkurs.,,mhla jsem někde v klidu dhní, ale šla jsem d rizika, A jsem šťasná, pržila jsem u samé pziivní kulurní šky." Rdiče víáni a vyslyšeni V dluhé a mavé chdbě udeří d nsu p- vědmý pach, pťipmínajícínrmalizační šklníléa: výpary z kuchyně, ěla bez dezdranů, celkvá zauchls. Ozve se drnčivézvnění a ze íidy vybíhají s halekáním děi, jeden z hchů před sebu kpe šklníbah, Jsme v sídlišnízákladní škle JindŤicha Maiegky ve sře- dčeském Mělníce. První djem všempněkud k]ame. Zdejšíškla má výbrné reference, jak jednu z nejvíce svícených ji značuje například sdruženíeduin, keré se snažízlepši kmunikaci mezi šklami a rdiči.,,je am řediel, kerý chce u šklu pravdu phnu," říká Tmáš Feřek z Edulnu a ddává:,,s českými šklami není ak beznadějné, jak si někd můžemysle. Víme řadě veimi } r Mhu za úspěch geny neb pkrkvé medy? Pkud bychm úspěšns škly pměřvali ím, k- V Trji bydlí ineli enní idi a i mají ineligenní vzdělání," říká pedagg, kerý učíd rku 1966, lik žákůse dsane na smileé gymnázium,je nej- pmky," usmív,á se Kaeřina Tůmvá, kerá učí prvnířídu, ve čvri sama vyrůsala a na první l pd supeň chdila rvněž sem. Pdle níje aké důležié, že se věšina rdičůsnažíšklepmc a zahrnujeji spnzrskými dary, Ve řídách je ánně reagva a dpvída, Ve škle,,nezvní", na záchd mhu žáci chdi bez paní a pře, sávkách hrají hry na šklníchpčíačích. lepšípražsku,,sání" základku ZŠTrjská. le zásluhu učielů,neb ve zdejších řrjdácn seí a < kvalini..geneický maeriál"? Ze sedmnáci páťáků, keří lni zák adní šklu ve vilvé čvri Trja pušě i (škla má jen v průměru méně než dvace děí. Řediel Alis gymnázium, edy celých 88 prcen. Úspěšnějšív m směru byla jen sukrmá základní Pacík připmíná, že škla má navíc speciální prgram, kerýje na úspěch u př'límacích zkušek přím zaměřen, esy se prcvičujídřeíh rčníku, přim sám pacík není zasáncem s- škla pařící splečnsi PORG vedené Václavem Klausem mladším(94 prcen).,,recep na úspěch? Myslím, že je pravdu h avně děmi. nik, v Praze by úplně sači a ři. Dnes se am dsávají rjkaři, je degradace sředšklskéh první supeň), se panác dsal na smileé mileých gymnázií.,,sal se z nich výdělečný pd- ím,,veeránem" se ale dařípkrku, Děi se nemusív hdinách hlási, mhu spn-,,líbísenám hlavně zdejší kmrní amsféra," ííkáludmila Vskvá, maka páťáka Vjy. A Lubmír Havíi ec jeh splužáka Maěje, suhlasí:,,není prblém si s učielem kdykli prmluvi a řeši prb ém. Ti kanři h mají hdně, a přes makají i ve svém vlnu, aby a škla byla c nejlepší. Je u úplně jinak, než jsem zažiljak díě." 43 ll4].3.il

5 E.ig!!Jr!'l- ffiffiffi } šxlníevluge. Mělnická učielka dě- jepisu Marcela Annínvá i její klegyně přírdpisářky vyprávějí žákůmnejen evluční erii, ale i erii svření, jak si přáli někeří rdiče, ' ',.:+ď. #,;a! a ]]:.] ] slušných zaiízení, kerá jen nejsu ak mediálně známá, ak je řeba základka škla v pražskélndýnské ulici, v Mendelvě ulici v Osravě neb škla J. Ma- 1íka v Chrudimi." Jednu z ěch méně zná- mých je pdle Feřka právě a mělnická,,,nejsme žádná alernaivní škla. Jsem knzervaivec a myslím si, že na klasických medách něc je," prhiašuje devěačyřlceiieý maemaik a řediel Vladi mír Škua, pdsadiý chlapík z Osravy. Šklale pjmenvána p význačnémprl republikvém anrp1gvi, učielénavšěvujínapříklad přednášky Jany Nváčkvé a dalších psychlgů, keří prsazují medu,,respekva a bý respekván" sázející na dialg mís příkazů a zákazů.,,funguje, i když ne na s prcen. Někerým děem ze slžiějšíhsciálníh prsředí je jedn, jesli dsanu rjku z chvání," říká Škua. Také dmácí úkly nejsu na mělnickém sídlišidgmaem.,,učiel je jak hr- překvapil, že učielky dějepisu i přírdpisu na jelí žáds vyprávěly žákům vedle evlučníerie i erii svření, akzvaném kreacinismu, a pdníily na éma řídní debau. Její dcera navíc pražská elia Přadí základních škl v Praze pdle prcena žákůpřijaých v lňském rce z páéh rčníku na smileá gymnazía 94! 88% 70% Líze? ZŠŠklaHru, Praha 6 63% 10z16 Lauderva ZŠ,Praha 2 63/ ZŠMhylva, Praha ze44 zšv Ladech, Praha 4 50/ 9z18 PORG, Praha 4 ZŠ Trjská, Praha 7 ZŠCesa k úspěchu, Praha 6 Zdrji ]Vlagisrá hl. m. Prahy nemusela čís,,pvinnu" lierauru, k níž má Křesťanské splečensví výhrady, například Erbenvu Kyťlcl, a mhla si zvli jinu knížkuzéhžbdbí. 35 z 37 7 zlo Přesáhnu svůj srp 5z8 nťrít Nad abulí visí husiský cep, učebna děi ník na předku: jesli zadá úkly neb dsaečně sihne 1áku prbra v hdině, je na jeh zdpvědnsi," zdůrazňuje Škua.Ve škle půsbídramaický kru- žek vedený ředielvu ženu, zapjen je všech Ťinác říd prvníh supně a v předsaveních dsává nějaku r]i víceméně kažďý žák, Při někerých předměech se d divadelníh sálu chdí i během vyuč- vacích hdin:, c se děi naučily, předvádějí na amních prknech.,,někd může mí prblémy se slvním vyjadřváním a divad1 dkáže prlmi bariéry," vysvěluie ředie1. Škla1e držielem značky Rdiče vi áni, keru uděluje zmíněnésdružení Lll:].ail 44 a,,kaeřina Veliká" psaví, ažkdyžjep upzrnění kanrky jasné, že k,,francii",,,rakusku" ani,,anglii" a panvnická jrnéna nepaří. V 8. B se právě pakují dějiny 18. sieí. Padesánice An- nínvá paří k nejblíbenějšímučielům v mělnické škle, děi ji za nminvali d suěže ZlaýÁms. Právě lidé jak na zveďajien sídlišníúsav z průměru, Řediel Škuadmíá rzšířený názr, že mladší kanťi bývají kreaivnější a více si rzumějí s děmi:,,na jednh pvedenéh čersvéh abslvena pedaggické fakuly bývají vyslyšeny," říká zdravní sesra Jika Hamplvá, maka deváťačky Mar- ťanskéhsplečensrlí li aké příjemně rád děi a svůj pdívali d hdin, připmínky rdičů čele A stravak V MĚLNíE. Jak ražby, akvu dpvědns má učiel. Tak zní hesl řediele mělnické škly Vladimíra Skuy,,,Rusk" se dva splužáci s nápisy,,pei I." připadají ři nepvedení. Řada z nich se rzhdne pr kariéru učiele, prže na ně jiná škla nezbyla." S něklika učieli, keří,,nepřesáhli svůj srp", se v Mělníce již rzlučili. Dějepisářka Marcela Annínvá dává jednduchý a]e zárveň nejlépe fungující Eduln vzdělávacím úsavům, jež se chvají vsťícně a parnersky.,,myslím, že mají zasluženě, Zvu rdiče, aby se hrník v jepisu je vyzdbena i dalšími makeami sředvěkých zbraní,,,takže Rusk zůsane sam?" pá se učielka Marcela Annínvá smáků, keří sjí u kaedry s cedulkami v ruku. K dívce s nápisem iny. Jak č]enku evangelikánskéh Křes- návd, jak cby učiel uspě:,,musíe mí předmě." vladimírševelar 6 G

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách.

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1 2 Obsah Základní infrmace 5 Kalendárium 2012 7 Dva měsíce v rce, aneb BŘEZEN A ŘÍJEN _ 10 C se děje na pbčkách? 14 Univerzita vlnéh času,

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 KATEŘINA VAŠÍČKOVÁ 9. A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 KATEŘINA VAŠÍČKOVÁ 9. A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE DANA A EMIL ZÁTOPKOVI, SPORTOVNÍ LEGENDY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 KATEŘINA VAŠÍČKOVÁ 9. A 1 Osnva 1. Úvd 2. Dana Zátpkvá 2.1 Živt Dany

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Hvězdy na Střelnici. zaručeně pobaví. Psychotronik Stanislav Brázda radí. Lázně v Kostelci u Zlína. Fejeton - Ptactvo strana 11. strana 11.

Hvězdy na Střelnici. zaručeně pobaví. Psychotronik Stanislav Brázda radí. Lázně v Kostelci u Zlína. Fejeton - Ptactvo strana 11. strana 11. 7. 7. 2014 7 2014 Ročník: 5 Hvězdy na Střelnici Lázně v Kostelci u Zlína strana 9 Psychotronik Stanislav Brázda radí strana 11 Fejeton - Ptactvo strana 11 E mail: redakce@plzenskyrozhled.cz E mail: mnespor@centrum.cz

Více