VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů"

Transkript

1 VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004

2 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH předkládá církevní veřejnosti k diskusi druhou verzi pracovního textu Komentáře k Základům víry CČSH. Po dlouhých diskusích o dalším metodickém postupu se nakonec naukový výbor svou většinou dne 18. března 2004 rozhodl předložit text, který má charakter sborníku prací různých autorů. Naukový výbor postupoval ve své práci na druhé verzi následovně: 1) Autoři jednotlivých kapitol zpracovali poznámky, připomínky a návrhy z celocírkevní diskuse. (Viz souhrnný materiál naukového výboru k připomínkám č.j. 1748/04 106/sněm). Na přípravě textů sborníku se podíleli: Prof. ThDr. Zdeněk Kučera (předseda naukového výboru od roku 2000 do ), emeritní biskup Mgr. Jaromír Tuček, patriarcha ThDr. Jan Schwarz, ThDr. Petr Šandera (předseda naukového výboru od roku 2004), ThDr. David Tonzar, ThDr. Jiří Vogel, PhDr. Bohdan Kaňák, ThDr. Světluše Košíčková, Mgr. Oldřich Horek, Mgr. Hana Vojancová, emeritní patriarcha Josef Špak, ThDr. Tomáš Butta, Prof. ThDr. Zdeněk Sázava. Nejvážnější zásah do podoby sborníku představuje stěžejní kapitola O církvi, kde došlo po reakcích z celocírkevní diskuse k zařazení úplně nového textu, který vypracoval na základě pověření prof. ThDr. Zdeňkem Kučerou ThDr. David Tonzar Th.D. 2) Celý sborník prošel redakcí, která spočívala v sjednocení systému členění textu na kapitoly, podkapitoly a odstavce, nejnutnějších jazykových úpravách a ve vzájemné obsahové harmonizaci jednotlivých kapitol. 3) Před vydáním do církevní diskuse prošel sborník ještě dalším kritickým čtením ve výboru a následnou jazykovou úpravou. Po stránce zpracování a přístupu k látce představuje tedy každá kapitola sborníku osobité dílo autora. Po stránce obsahové sborník vyjadřuje většinové mínění členů naukového výboru. Naukový výbor předkládá tento sborník pracovních textů s přáním, aby sloužil jako studijní materiál k celocírkevní diskusi o Základech víry CČSH. Výsledek této diskuse a konkrétní připomínky z diecézních teologických poradních sborů, z konferencí duchovních, z náboženských obcí i od jednotlivých členů církve budou podkladem pro další práci naukového výboru. P. Šandera, předseda naukového výboru věroučné sekce VIII. sněmu CČSH KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů) 3

3 K PŘEDKLÁDANÉMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV CČSH Sestry a bratři, dostáváte do rukou druhou verzi Komentáře k ZV CČSH. Cílem tohoto textu je motivovat a stimulovat teologický rozhovor v církvi. Proto se obracíme na Vás ať už jako jednotlivce či kolektivy v rámci církve (náboženské obce, rady a výbory, vikariáty, teologické poradní sbory a další) s žádostí o spolupráci. Budeme vděčni za Vaše odpovědi na níže uvedené otázky. Prosíme Vás o maximální věcnost, konkrétnost a také o zdůvodnění Vašich odpovědí, pokud možno, co nejpřesnějšími argumenty z Písma i tradice naší církve. 1. Odpovídají myšlenky uvedené v jednotlivých kapitolách a odstavcích předkládaného návrhu Komentáře podle Vašeho názoru Písmu a tradici CČSH, jakož i současnému mínění v církvi? 1 a) Které ano? Proč? 1 b) Které ne? Proč? 2. Která témata a odpovědi v rámci stávajícího návrhu Komentáře postrádáte? 3. Která považujete za nadbytečná? 4. Další Vaše připomínky, poznámky a návrhy. V uplynulém období jsme museli řešit zejména metodické otázky související s Komentářem. Jak zpracovat jednotlivé kapitoly? Jak sjednotit původní různorodé návrhy? Zda a jak text nějak sjednocovat nebo ponechat jeho sborníkový charakter? Velmi byla také diskutovaná otázka vztahu Komentáře k Základům víry samotným. Při všech těchto velmi náročných diskusích jsme si mohli víc uvědomit vysokou náročnost stanoveného úkolu. Příprava nového věroučného dokumentu, jak stanoví usnesení 1. zasedání VIII. sněmu, se ukazuje jako velmi obtížná. Tato práce bude vyžadovat delší časový úsek, velmi intenzivní a důkladné studium a také průběžnou diskusi a spolupráci v rámci celé církve. Naukový výbor proto poté, co dokončil práci na druhé verzi Komentáře k Základům víry, si stanovil jako další postup tvorbu základních věroučných tezí. Základem těchto tezí mohou být v určitých případech některá vyjádření předkládaného Komentáře k ZV. Naukový výbor vytyčil pro svou další práci tato následující témata: pojetí církve (ekleziologie) pojetí úřadu (kněžství) svátosti zejména svátost večeře Páně a kněžského svěcení některé kapitoly z nauky o Kristu: narození z Marie Panny, Kristovo vzkříšení a prázdný hrob. 4 KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů)

4 Na posledním jednání naukového výboru v Brně (19. a L. P. 2004) byly tyto okruhy rozšířeny ještě o další témata: teologickou reflexi významu svědků Páně a tradic s nimi spojených vztah k Písmu inspirace otázky eschatologie a věčného života. Děje se vzkříšení hned po smrti? S tím také souvisí otázka modliteb za zesnulé. 1. Postrádáte některá další témata? Navrhněte která a proč? 2. Považujete některá za zbytečná? Která a proč? Děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme vše dobré. Za naukový výbor, věroučnou sekci VIII. sněmu CČSH Petr Šandera, předseda Metodická poznámka: Při promýšlení jednotlivých věroučných témat je nezbytné pracovat s vlastním textem Základů víry CČSH přijatých na 1. zasedání VI. sněmu v roce 1971, (vyd. ÚR CČSH 1975), s revizí biblických odkazů schválenou na 3. zasedání VII. sněmu v roce 1994 a s textem Uvedení do ZV od prof. Zdeňka Trtíka (otištěno v Theologické revue č. 1, 2004, str ). Doporučujeme pracovat též s teologickými články autorů CČSH i s dokumenty a publikacemi z ekumenického prostředí. Při práci s Biblí a biblickými odkazy v Komentáři je prospěšné využít exegetickou literaturu. KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů) 5

5 OBSAH: VZNIK A ČLENĚNÍ KOMENTÁŘE Odstavce 1., 2., 3. Úvodní část: PRAMENY A NORMA VÍRY I. HLEDÁNÍ NORMY ŽIVOTA A NAUKY Odstavce 1., 2., 3., 4. II. DUCH KRISTŮV Odstavce 1., 2. Připravil Prof. ThDr. Z. Kučera, koreferát Mgr. J. Tuček, text prošel čtením ve věroučném výboru dne L. P. 2001, L. P a byl upraven. Část I. : O CÍRKVI I. I. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ BOŽÍHO LIDU IZRAELE Odstavce 1., 2., 3. I. II. VZNIK A SPOLEČENSTVÍ NOVOZÁKONNÍ CÍRKVE Odstavce 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. I. III. CÍRKEV POZDNÍHO STAROVĚKU A RANÉHO STŘEDOVĚKU Odstavce 1., 2., 3., 4., 5. I. IV. CÍRKEVNÍ REFORMY NA ZÁPADĚ V 15. A 16. STOLETÍ Odstavce 1., 2., 3., 4., 5. I. V. CÍRKEV V OBDOBÍ KATOLICKÉ MODERNY V ČESKÝCH ZEMÍCH Odstavce 1., 2. I. VI. POJETÍ CÍRKVE V CČSH JAKO DIALOG TEOLOGICKÝCH GENERACÍ Odstavce 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., I. VII. SHRNUTÍ EKLESIOLOGIE CČSH Odstavce 1., 2., 3. Připravil ThDr. D. Tonzar, Th.D., text prošel text prošel čtením ve věroučném výboru dne L. P a byl upraven. Část II.: O BOŽÍM SLOVU ČILI ZJEVENÍ II. I. PRAMEN A SKUTEČNOST ZJEVENÍ Odstavce 1., 2., 3., 4., 5., 6. II. II. PŘEDPOKLADY PŘIJETÍ ZJEVENÍ Odstavce 1., 2., 3., 4., 5., 6. II. III. PÍSMO SVATÉ A JEHO LIDSKÝ A BOŽÍ CHARAKTER Odstavce 1., 2., 3., 4. II. IV. POROZUMĚNÍ PÍSMU SVATÉMU Odstavce 1., 2. II. V. PÍSMO SVATÉ A DALŠÍ TEXTY KŘESŤANSKÉ TRADICE Odstavce 1., 2., 3. II. VI. PŘÍSTUP K PÍSMU A TRADICI V CČSH Odstavce 1., 2., 3., 4., 5., 6. Připravil ThDr. P. Šandera. Koreferát Mgr. J. Vogel. Návrh prošel čtením ve sněmovním výboru věroučném dne 19. ledna A. D Původní návrh byl přepracován ve smyslu připomínek a návrhů přítomných členů výboru. (Textově upraveno). Upraveno na základě došlých připomínek v říjnu L. P Text prošel dalším čtením L. P a byl upraven. 6 KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů)

6 Část III.: O VÍŘE III. I. VÍRA JAKO BOŽÍ DAR A PŘEDPOKLAD POZNÁNÍ BOHA Odstavce 1., 2., 3., 4., 5., 6. III. II. POZNÁNÍ BOŽÍ SVRCHOVANOSTI Odstavce 1., 2., 3. III. III. JEŽÍŠ KRISTUS TAJEMSTVÍ JEHO OSOBY Odstavce 1., 2., 3., 4. III. IV. VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA A SVĚDECTVÍ O PRÁZDNÉM HROBĚ Odstavce 1., 2. III. V. DÍLO SPÁSY V JEŽÍŠI KRISTU Odstavce 1., 2., 3., 4. III. VI. DUCH SVATÝ Odstavce 1., 2., 3. III. VII. KRÉDO CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ Odstavce 1., 2., 3. Připravil Mgr. Jaromír Tuček, emeritní biskup CČSH, koreferát ThDr. P. Šandera, biskup brněnský. Text prošel čtením věroučné sekce naukového výboru dne L. P a byl upraven. Část IV.: DESATERO IV. I. DESATERO A JEHO SMYSL Odstavce 1., 2., 3., 4. IV. II. DESATERO A IZRAEL Odstavce 1., 2. IV. III. DESATERO A JEŽÍŠ KRISTUS Odstavce 1., 2., 3. IV. IV. OSPRAVEDLŇUJÍCÍ VÍRA A SKUTKY LÁSKY Odstavce 1., 2., 3. IV. V. DESATERO JE NORMOU ŽIVOTA Z VÍRY Odstavce 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. Připravil ThDr. Jan Schwarz, koreferát ThDr. T.Butta. Text prošel čtením L. P. 2001v naukovém výboru a byl upraven. Část V.: O MODLITBĚ V. I. SOUČASNÝ ČLOVĚK A MODLITBA Odstavce 1., 2., 3. V. II. MODLITBA JE NASLOUCHÁNÍM BOHU Odstavce 1., 2., 3. V. III. MODLITBA JE ODPOVĚDÍ DŮVĚRY Odstavce 1., 2., 3. V. IV. DĚKOVNÁ MODLITBA A CHVÁLY Odstavce 1., 2. V. V. PROSEBNÉ A PŘÍMLUVNÉ MODLITBY Odstavce 1., 2., 3., 4., 5. V. VI. MODLITBA V SOUKROMÍ A VE SPOLEČENSTVÍ Odstavce 1., 2., 3. V. VII. PRAVIDELNOST MODLITBY Odstavce 1., 2., 3. KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů) 7

7 V. VIII. MODLENÍ A KONÁNÍ Odstavce 1., 2., 3. Připravil patriarcha Josef Špak, koreferát ThDr. Světluše Košíčková. Text prošel čtením v prosinci L. P a byl upraven. Část VI.: O SVÁTOSTECH Oddíl VI. A.: O SVÁTOSTECH SVÁTOSTI OBECNĚ VI. A. I. SVÁTOSTNÉ DĚNÍ JAKO JEDNÁNÍ Odstavce: 1., 2. VI. A. II. BOŽÍ SLOVO, BOŽÍ MILOST A SVÁTOSTI Odstavce 1., 2., 3. Oddíl VI. B.: O SVÁTOSTECH SVÁTOST VEČEŘE PÁNĚ VI. B. I. VEČEŘE PÁNĚ VE SVĚDECTVÍ PÍSMA SVATÉHO Odstavce 1., 2., 3., 4. VI. B. II. DÍKŮVZDÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ, PŘEPODSTATNĚNÍ A BOŽÍ ZÁKON Odstavce 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. VI. B. III. ZPŘÍTOMNĚNÍ, SJEDNOCENÍ S KRISTEM Odstavce 1., 2., 3., 4. Připravil PhDr. Bohdan Kaňák, koreferát ThDr. David Tonzar. Upraveno na základě připomínek z celocírkevní diskuze březen L. P Oddíl VI. C.: O SVÁTOSTECH SVÁTOST MANŽELSTVÍ VI. C I. SVÁTOST MANŽELSTVÍ SOUVISÍ SE STVOŘITELSKÝM AKTEM Odstavce 1., 2. VI. C II. MANŽELSTVÍ JE VZTAH JEDNOHO MUŽE A JEDNÉ ŽENY Odstavce 1., 2., 3. VI. C III. MANŽELSTVÍ JAKO CHARISMA Odstavce 1., 2., 3. VI. C IV. MANŽELSTVÍ JE SPOLEČENSTVÍM LÁSKY Odstavce 1., 2., 3., 4., 5. VI. C V. MANŽELSTVÍ JAKO SMLOUVA VĚRNOSTI Odstavce 1., 2., 3., 4., 5., 6. VI. C VI. MANŽELSTVÍ V ESCHATOLOGICKÉ PERSPEKTIVĚ Odstavce 1., 2., 3. Připravil pro věroučný výbor ThDr. T.Butta, koreferát Mgr. H. Vojancová. Text prošel čtením ve věroučném výboru dne L. P a připomínky byly zapracovány. Oddíl VI. D.: O SVÁTOSTECH SVÁTOST KNĚŽSTVÍ VI. D I. USTANOVENÍ A SMYSL KNĚŽSTVÍ Odstavce 1., 2., 3. VI. D II. PODSTATNÉ RYSY SVÁTOSTI SVĚCENÍ Odstavce 1., 2., 3. VI. D III. FORMY ORDINOVANÉ SLUŽBY Odstavce 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. VII. verzi návrhu předlohy připravil ThDr. Jiří Vogel ThD; prošla čtením ve věroučné sekci naukového výboru dne Tato verze byla projednána naukovým výborem dne L. P a byla zásadním způsobem přepracována. 8 KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů)

8 KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH VZNIK A ČLENĚNÍ KOMENTÁŘE 1. Komentář k Základům víry Církve československé husitské vzniká na základě potřeby zachytit v hlavních rysech teologický vývoj novodobé husitské církve od konce padesátých let do současnosti. Jeho úkolem je však také vyložit naukovou normu církve v současné spásně dějinné situaci. 2. CČSH vědoma si stálé platnosti svého pojmového určení přistoupila k úkolu přípravy naukového dokumentu, který přiblíží výpověď současné bohoslovecké generace novodobé husitské teologie. Po dokumentech první ( Učení náboženství křesťanského rok 1931) a druhé teologické generace ( Základy víry rok 1971) aktualizuje CČSH na počátku třetího tisíciletí od Kristova narození výpovědi své víry v podobě, která na půdorysu předchozí katechismové formy a odpovědí staví souvislý text, komentující podrobněji vybrané věroučné problémy v širších souvislostech. 3. Komentář se dělí po vzoru Základů víry na sedm částí, z nichž první je úvodní a ostatní jsou označeny římskými číslicemi. Šestá část, vzhledem k samostatnému propracování výkladu o některých svátostech, je rozčleněna ještě na čtyři oddíly, označené tiskacími písmeny A. D. Na nižší úrovni (v rámci částí a oddílů) se celý text jednotně člení na články. Články jsou nadepsané orientačními nadpisy a označené signaturami. Signatury jsou složeny z označení částí (respektive oddílů) a římských číslic, které následující po pomlčce. Články pak obsahují odstavce, jejichž pořadí je vyznačeno číslicemi arabskými. Tento zdánlivě poměrně složitý systém, je lehce pochopitelný z podrobného obsahu komentáře, uvedeného před vlastním textem. Důkladné značení je nutné pro potřeby přesných citací textu. ÚVODNÍ ČÁST: PRAMENY A NORMA VÍRY Ú. Č. I. HLEDÁNÍ NORMY ŽIVOTA A NAUKY 1. Rozumovému uchopení Boží ekonomie spásy 1 ve společenství víry vždy předcházel život z Ducha Svatého. Z této prvotní duchovní zkušenosti se rodila křesťanská zvěst (kérygma) i nauka (didaché). Ony život křesťanů orientovaly, pročišťovaly, prohlubovaly a tím i upevňovaly. Od chvíle nalezení tohoto rozumového rozměru víry platí až do dnešní doby pravidlo, že ideje bývají často zaměněny za životodárné zjevení a přisuzuje se jim autorita, kterou má jen Zjevitel sám. Ježíš Kristus jako Pán církve je ovšem pro nás Zjeveným a Zjevením zároveň. 2. Tak tomu bylo v případě Písma svatého, jehož zvěst vyrůstala z ústní tradice, v různých polohách podání odrážela žití prvotních obcí, život, dílo, utrpení, smrt, vzkříšení, zjevování i oslavení Ježíše Krista a zároveň odkazovala na starozákonní smlouvu Hospodinovu s jeho lidem. Písemné zachycení v rozmanitých biblických literárních tvarech ekonomii spásy rozvrstvilo i zobecnilo. Ideový svět života z Ducha a v Duchu tím sice získal pevný obrys, ale teprve bezprostřední charakter živého zvěstného slova, z něj vždy činil žhnoucí, leč přece pevný okraj zjevení, které nám však zároveň neumožňuje přímo nahlédnout do svých 1) Boží ekonomií spásy rozumíme věčný Boží spásný záměr. KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů) 9

9 hlubin. Nic na tom nemění ani skutečnost, že Písmo obsahuje jak zvěst, tak i učení, jež se snaží v naší lidské řeči vyjádřit Boží obecenství s námi. 3. Vnímání více rozměrů obecenství člověka s Bohem, vyjádřené lidským způsobem, vedlo křesťany k hledání klíče pro rozumové pochopení ekonomie Boží spásy. Usnesení sedmi obecných církevních sněmů představují díky svému ideovému klíči trvale kánony, jež se naukově označují jako trojiční a christologické pravidlo víry (dogma). Jejich souvislosti zachycují vyznání (kréda), tradičně označovaná jako Apoštolské a Nikajsko konstantinopolské. Apoštolské krédo navazuje bezprostředně na Nový zákon a to jak svým zvěstným obsahem, tak i dějovou formou, odrážející pohyb dějin spásy. Nikajsko konstantinopolské krédo, které z historických důvodů zaujalo místo v liturgii po boku večeře Páně a sloužilo i jako kněžská přísaha, představuje základní krok ideové tvorby církve. Svým leskem shůry nepůsobí jen na rozum, nýbrž zasahuje i srdce a tvoří tak osu nauky. Tyto okolnosti souvisejí jak s dějinami spásy, tak i s rozvojem myšlení, kultury i veřejného života, jehož součástí je církev. Ustavení normativní nauky církve i její otevřený, disputační prostor, jímž je teologie, se neobejdou bez upevnění ideové a zčásti i naukové reflexe prostřednictvím dogmat a kréd, ani se nemohou vyhnout vnímání dějinných skutků Božích. 4. Toho si byly vědomy i osobnosti, jež stály u zrodu nové církve Církve československé husitské, vyvolané na jeviště dějin zejména bohoslužbami v českém jazyce o Vánocích roku Prohlášení z 10. ledna 1920 vyhlašuje jako časově první normu dosavadní náboženský řád církve římskokatolické, obnovený v duchu demokracie. Rozbor státoprávní kategorie demokracie, provedený T. G. Masarykem, prokazuje přesvědčivě, že se tímto pojmem rozumí stav společnosti, naší době přiměřený a žádoucí, jehož inspirací je doba reformace. 2 Též Ideové směrnice I. valného sjezdu delegátů CČS ve dnech 8. a 9. ledna roku 1921 sledují obdobnou linii reformy církve založené na obnovení pochopení biblické zvěsti. Výklad této zvěsti je oproštěn od dobového sepětí církve se státní mocí, jehož následkem se stala ztráta eschatologického horizontu církve a jejího poslání. Bytostné sepětí nového kmínku na podnoží Kristovy církve se nenarušuje, je však z pochopitelných důvodů zasuto do pozadí naukového uvažování církve. V ještě vyhrocenější situaci se ocitá schvalování ideové normy na 1. zasedání I. sněmu ve dnech 29. a 30. srpna r. 1924, kde podstatnou roli hrály osobnosti Karla Farského a Karla Statečného. 2. zasedání I.sněmu ve dnech 28. až 30. března 1931 schválilo naukovou normu Učení náboženství křesťanského pro věřící církve československé, včetně Velkého (liturgického) a Malého (katechetického) kréda. Klasicky biblický a tradiční půdorys nauky tím nebyl porušen, nýbrž na něm byla zdvižena stavba odpovídající duchu doby. To je legitimní právo ale i povinnost teologie, která hovoří živou řečí věřících své doby. Rozhodujícím však zůstává zároveň vědomí kořenů, i vědomí odpovědnosti vůči nim, a především odpovědnost vůči živému vzkříšenému Pánu církve. V tomto ohledu představuje pojem Duch Kristův zdařilý myšlenkový krok. Smysl této klíčové teologické kategorie spočívá v vystižení Božího jednání v dějinách spásy. Ú. Č. II. DUCH KRISTŮV 1. Norma normans (anebo také norma non normata) 3 života a nauky Církve československé husitské a její husitské teologie je Duch Kristův. Tento pojem vyrostl z mateřské půdy 2) T.G. Masaryk, Světová revoluce, s. 200, 553, 592 3) Pravidlo nad pravidly, či pravidlo, které samo již nemůže být jinými měněno. 10 KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů)

10 německého (starší tübingenská škola = Geist des Evangeliums) a anglického (Georg Tyrrell = Spirit of Christ) modernismu jakožto pozitivní pokus o překonání striktně právního pochopení normy církevního učení a života, prosazované v katolicismu zejména po I. vatikánském koncilu. Je to pojem, který do husitské teologie CČSH zavedl Karel Farský. Na jeho návrh 1. zasedání I. sněmu CČS dne 30. srpna 1924 pozměnilo znění prvního článku Ústavy CČS, odvolávajícího se na usnesení sedmi obecných církevních sněmů a normu Nikajsko konstantinopolského kréda, a zavedlo toto pojmové určení církve: Církev československou tvoří křesťané, kteří usilují naplniti současné snažení mravní a poznání vědecké duchem Kristovým, jak se zachoval v Písmu a v podání starokřesťanském, i jak dochován jest národu československému hnutím husitským a českobratrským. Sněm zavedením pojmu Ducha Kristova orientuje myšlení i život církve na Písmo jako zdroj zjevení, vykládaný z hlediska biblického personalismu, i na tradici, jež udržuje a střeží soudržnost i následnost víry, učení a života církve. Sněm tímto usnesením neruší solidaritu CČSH s podnožím dějinného běhu církve Kristovy, prohlášenou na I.valném sjezdu delegátů CČS dne 9. ledna 1921, nýbrž hledá alternativu k přísně právnímu pochopení norem věření. Vyvažuje jejich orientaci na církevní minulost normou, zaměřenou do eschatologické budoucnosti. Zohledňuje jak působení Ducha Svatého v životě a díle církve, tak i panství ukřižovaného, vzkříšeného a oslaveného Ježíše Krista nad církví a nad světem. Výrazem tohoto významného teologického posunu je zejména sněmovní přednáška Karla Statečného, kladoucí důraz na osobního, všudypřítomného, všemohoucího, nejvýš moudrého a svatého, spravedlivého a milosrdného Boha a na víru v něho, v níž tkví náš univerzalismus. Svébytné bohosloví CČSH vlastně ustavila tato přednáška spolu s přijetím Liturgie Karla Farského, nadané ohnisky zvěstování a zpřítomnění Ježíše Krista. Bohosloví CČSH se pak rozvinulo do akademické formy v díle Aloise Spisara a Františka Kováře, nabralo biblický rozměr a získalo obecné ekumenické uznání vzhledem k tvorbě Zdeňka Trtíka, Otty Rutrleho, Jindřicha Mánka a Miloslava Kaňáka. V současné době je působením Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v mezinárodním vědeckém společenství a kulturní a politické veřejnosti konstituováno jako husitská teologie (CČSH ). 2. Pojem Duch Kristův vychází z mateční půdy biblické. (Explicitně: Ř 8, 9; 1Pt 1, 11). Je komprehenzívním (zkratkovitým) výrazem idejí, jež jsou obsaženy ve starocírkevních vyznáních víry a rozvedeny v církevní věrouce. Svobodně se svazuje se zvěstováním Písma a s působením církve v dějinách spásy. Duchem Kristovým se ve smyslu apoštolské víry rozumí ukřižovaný, vzkříšený a oslavený Ježíš Kristus jako Pán a Spasitel, který nás ve zvěsti Písem v jednotě s Duchem svatým oslovuje, zavazuje a omilostňuje. Ve svátostech se zpřítomňuje a tím nás, svou církev, oživuje, očišťuje, obnovuje a své služebníky vyzbrojuje, vede a posiluje. Mocí Ducha svatého v jednotě s Tvůrcem vládne nad dějinami, společností a kulturou, jímž Stvořitel přiznal svobodu volby, aby na konci dějin soudil živé i mrtvé a milostí svou je vyvolal k novému bytí. Připravil Prof. Z. Kučera, koreferát Mgr. J. Tuček, text prošel čtením ve věroučném výboru dne , a byl upraven. KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů) 11

11 ČÁST I. : O CÍRKVI I. I. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ BOŽÍHO LIDU STARÉ A NOVÉ SMLOUVY 1. Ježíš hlásal příchod Božího království, nového věku a uskutečňoval je ve společenství učedníků. Vědomí Boží vlády a očekávání příchodu Mesiáše se objevovala v celé historii židovského národa (např. Gn 3, 15; Gn 49, 10; Nu 24, 17; Iz 11, 1 5; Iz 56, 1; Iz 65 a 66, 16 24; Mi 5, 1n ; Za 9, 9; Da 2, ;). Z tohoto důvodu byly do Ježíše vkládány velké naděje. Židé podrobení Římany stále usilovněji očekávali příchod Mesiáše, který naplní všechna zaslíbení. Boží kralování bylo Židy chápáno jako přítomné i budoucí, pozemské i nebeské (Ex 19,6). Tímto způsobem je možné chápat Boží království, jež vstupuje do tohoto světa, jako církev Boží. 2. Hlásání příchodu Božího království je ústředním motivem Ježíšova učení. Ježíš navazuje na starozákonní pojetí Božího lidu, avšak rozšiřuje je za hranice společenství Izraele. Zdůrazňuje možnost vstupu do Božího království každému člověku. I jeho následovníci uchovávají pozemský (Ř 14, 17; 1 K 4, 20 ) i eschatologický rozměr království (1 K 4, 20; Gal. 5, 21; Ef 5, 5), který zbavují určitého politického očekávání. Království Boží ve své viditelné a pozemské formě je proto možné nalézt v novozákonní církvi. Království Boží jako budoucí (eschatologická) skutečnost je otevřeno všem, kteří budou na jeho příchod dobře připraveni (Podobenství o 10 družičkách: Mt 25, 1 13; Podobenství o hostině: Lk 14, ad.). 3. Úkolem společenství církve je zejména úsilí o spásu shromážděných Božích a napomáhání k překonávání každodenních nástrah a starostí života. Rozmanitost různých církevních společenství není popřením jednoty církve. Vznik nových církevních organizací je oprávněn jen opodstatněnou touhou věrohodně zvěstovat evangelium, vyznávat a následovat Krista. V různých typech církevních organizací tak působí součásti Boží církve (Sk 20, 28). Těmito součástmi jsou připravené družičky a hosté, kteří přišli na hostinu. I. II. VZNIK A SPOLEČENSTVÍ NOVOZÁKONNÍ CÍRKVE 1. Shromáždění Kristových následovníků bylo po jeho smrti, vzkříšení a nanebevstoupení naplněno Duchem svatým (Sk 2, 1 4; Jl 3, 1 2), další lidé pak slyšeli a přijali slovo Boží (Sk 2, 14 36), křest a dostali dar Ducha svatého (Sk 2, ). Prožitím těchto událostí vzniklo společenství, obecenství věřících lidí, jež bylo zcela novým způsobem vybaveno a vysláno ke službě těm, kteří Krista dosud nepoznali (Sk 5,12). Vznikla tak novozákonní církev, sbor Páně, tělo Kristovo. 2. Po Kristově ukřižování a smrti na kříži jsou učedníci plni zármutku a strachu. Kristus je však vzkříšen, zjevuje se ženám, setkává se s učedníky na cestě do Emauz (Lk 24, 13 35), přichází do společenství učedníků v Jeruzalémě (Lk 24, 36 49; J 20, 19 31), zjevuje se v Galileji (Mt 28, 16 20; J 21, 1 14), Petrovi a dalším pěti stům bratřím najednou. Je stejný a přece ho nejprve nepoznávají. Vzkříšení Ježíše není příchodem Syna člověka na konci věků. Člověk má možnost v Ježíšově vzkříšení překonat hranice smrti a zakusit Boží milost. Boží království vstoupilo tímto aktem trvale do tohoto pozemského světa. Po Ježíšově nanebevstoupení a doplnění apoštolského kruhu (Sk 1, 26) je v den letnic seslán Kristovým stoupencům Duch svatý. Nová společnost, shromáždění věřících, se zcela odlišuje od společenství židovské synagogy. Evangelium je zvěstováno i pohanům a rozšiřuje se po celém Římském impériu. 12 KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů)

12 3. Obecně vzato, v různých křesťanských obcích žila jedna církev. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce, vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se (Sk 2, 42). Apoštolové i jejich učedníci měli různé dary Ducha svatého. (1 K 12, 8 10). Tak vznikaly křesťanské obce s rozdílnými důrazy. Objevila se názorová pluralita (Sk 15, 1 35). Tím byl položen základ pochopení církve jednoty v mnohosti (Ř 16, 16; Fp 3, 15; Ef 4, 1 13). 4. Prvokřesťanská obec křesťanů je samotnými apoštoly vnímána jednak jako obecná (Ef 1, 22 23; Sk 5, 11; Sk 8, 3), ale také jako partikulární (Sk 11, 22; Sk 13, 1; Sk 14, 23). Církev v Antiochii byla jiná, než církev v Korintě, Efezu nebo v Jeruzalémě atp. Existence dnešních náboženských obcí různých církví plně odpovídá prvokřesťanskému modelu církve obecné i církví partikulárních. V jednotlivých shromážděních jsou uplatňovány rozdílné dary Ducha. Každý křesťan má možnost zvolit si církevní společenství, do něhož se cítí být povolán. 5. Ne každý, kdo byl ve společenství a v obecenství novozákonní církve, žil bez chyb (Mt 13, 36 42). V různých křesťanských obcích se objevovala zlost, přetvářka, závist i smilstvo, lež (např. Sk 5, 1 11; 1 K 5, 1 13; 10, 1 22; 2 Tm 3, 1 9), proto byla církev i každý její člen volán k pokání, obrácení a spoléhání na Boží odpuštění. Tím je zřejmé, že i novozákonní církev musela zápasit o svou věrnost Kristu. 6. Součástí Boží církve jsou všichni ti, kteří poznali hřích, činí pokání, přijímají odpuštění vin a snaží se s hříchem bojovat. V Božím království, v království Hospodinově, nemůže žít ten, kdo tak nečiní. Takový člověk sice může být součástí některé organizované církve, avšak jeho účast v církvi Boží je pochybná. Každý člověk má ve svém pozemském životě jedinečnou možnost přijmout Evangelium a stát se ospravedlněným hříšníkem. 7. Základy budoucího uspořádání a systému správy a vedení všech organizovaných církví v rozdílných pojetích, ať už husitských, pravoslavných, katolických, evangelických apod. byly položeny už v prvokřesťanské době. V struktuře organizace novozákonních křesťanských obcí měli své místo apoštolové (Sk 1, 8. 26), učedníci, diákoni (Sk 6,2; 1 Tm 3, 8 13), starší obce (Sk 11, 30; 14, 23; 15,2; 1 Tm 5, 17; Tt 1, 5 6 ), proroci a učitelé a další učedníci, následovníci Krista. Správa těchto obcí byla velmi jednoduchá, avšak vykazovala prvky určité rozdílnosti. Jiný úkol mají apoštolové, jiný diákoni, starší. Odlišnosti existovaly také mezi obcemi žido a pohanokřesťanskými. Dnešní organizace křesťanské církve má vycházet z tohoto prvokřesťanského modelu, dosvědčeného Písmem (Ř 12, 4 8; 1 K 12, 4 31). I. III. CÍRKEV POZDNÍHO STAROVĚKU A RANÉHO STŘEDOVĚKU 1. Po smrti apoštolů žila starověká církev v období, jež bylo charakteristické velmi rychlým rozšiřováním počtu Ježíšových následovníků po celém území Římské říše. Církev se postupně přetvářela v organizaci, jež opouštěla původní náboženský entusiasmus a eschatologické očekávání konce věků. Církev se brzy po svém vstupu do centra římského impéria musela vypořádat s velkým počtem vnějších, ale i vnitřních nepřátel. Pronásledování křesťanů v prvních stoletích ukázalo drtivou sílu impéria i niternou sílu stoupenců a následovníků Krista. Jedni křesťané umírali v arénách a druzí zapírali Krista, aby si zachránili holý život. Zrodila se otázka znovu přijímání padlých do církve. 2. Římská říše čerpala ze základů řecké vzdělanosti. Na rozsáhlém území impéria se projevovala náboženská i společenská pluralita. Pravda Evangelia byla konfrontována se stoupenci různých náboženských i filozofických proudů. Do učení církve tak pronikal gnosticismus, helénismus, různé orientální mýty, řecká filozofie. Někteří křesťané toužili po KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů) 13

13 mučednické smrti. Církev se tak musela vyrovnávat i s tzv. radikální askezí. Docházelo tak k radikalizování Kristova odkazu a k zbytečnému sebemrskačskému umrtvování těla, jež se v různých etapách života církve stále objevuje. 3. Obrácení císaře Konstantina změnilo postavení křesťanů v impériu. Z pronásledovaných se stali oslavovaní. Došlo k úzkému sepětí státu a církve. Novým způsobem bylo přistupováno k řešení teologických problémů. Všeobecné koncily ukázaly, co je křesťanské a co nikoli. Svou roli mnohdy sehrál i politický vliv a boj o mocenské zájmy. S Konstantinem přichází i úprava struktury a organizace církve. 4. Vedle oficiálního proudu církve se stále více objevují různá křesťanská uskupení, která jsou označována jako heretická (svévolně vybírající). Vzájemná jednota v mnohosti platná u novozákonních křesťanských obcí byla nahrazována unifikovanou jednotou v jednotě. Tím byla sice častokrát tehdejší církev ochráněna od bludů, avšak za cenu radikálního ukončení teologické diskuse mocí síly. To byl jeden z důvodů k odloučení některých křesťanských obcí a vzniku samostatných blízkovýchodních církví. 5. Křesťanský Západ se vyvíjel odlišně od východního byzantského císařství, vzhledem ke složitosti jeho politického i kulturního vývoje v době po zhroucení západní části Římské říše. Křesťanský Západ se vyvíjel odlišně od východního byzantského císařství. Tento rozdíl postupně směřoval i k rozdělení křesťanské církve na východní a západní. Charakter západní církve určoval zápas mezi světskou mocí reprezentovanou středověkým císařstvím a mocí katolické církve římské obedience 4, v jejímž čele stanul představitel římského patriarchátu, papež. Zásahy světské moci do života církve podněcovaly úsilí duchovních o reformu. Toto úsilí mělo řadu podob. Různé projevy radikální askeze, poustevnického života a rodícího se mnišství, rozvoje misijních činností byly jedním z výsledků mnoha pokusů o nápravu. Zásadní změnu v pohledu na stav církve přinesla na Západě jako první takzvaná Clunyjská reforma. Tím bylo prokázáno, že se církev, ať ve smyslu obecném nebo partikulárním, nemůže vyhnout stálé reformě. Církev jako mystické tělo Kristovo i jako církevní organizace byla a je tvořena lidmi, kteří, řečeno s Augustinem, nemohou žít bez hříchu. Lidský hřích se projevuje i na těle církevní organizace. Vždy, když se tak stane, nacházejí křesťané sílu k duchovní obnově i k zásahům do překonaných forem církevního života. I. IV. CÍRKEVNÍ REFORMY NA ZÁPADĚ V 15. A 16. STOLETÍ 1. Aktuální život západní části církve v pozdním středověku byl v ostrém rozporu s novozákonní zvěstí Evangelia. Na mnoha místech Evropy se objevovalo volání po reformě církve a církevních úřadů. Ve 14. století oživil rozkol (schizma) papežství, zasahující institucionální centrum církve, oslabené synodální struktury, které usilovaly o reformu církve prostřednictvím obnovených obecných koncilů. 2. V české prostředí vystoupil s analýzou situace a s kritikou stavu církve M. Jan Hus, kněz, teolog a představitel pražské univerzity. Církev chápe jako dům Boží, nevěstu Kristovu, jako obecnou i dílčí, která zrodila všechny: Kaina i Ábela, dobré i zlé. Celé shromáždění církve proto není církví svatou. Tou je jedině mystické tělo Kristovo, počet všech věřících předurčených ke spasení. O ostatních Bůh předzvídá jejich zatracení. Být v církvi neznamená ještě patřit církvi. Jedni jsou členové církve podle jména i skutečně, druzí nejsou v církvi, další jsou v církvi jen podle jména a konečně jsou ti, kteří nejsou v církvi podle jména, ale 4) Poslušnost vůči nadřízeným 14 KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů)

14 skutečně v ní jsou. Hlavou církve je Kristus. Skrze Krista je zrozeno všechno. On udílí pohyb a vnímání, duchovní život. Církev nemůže mít dvě hlavy, proto jedinou hlavou je Kristus a věřící křesťané jsou tělem této hlavy. Dílčí církev může mít své představené, kteří však musí učit i činit ve shodě. Ti, kteří tak nečiní, mohou být ti zlí, kteří nepatří do počtu všech předurčených. Duchovní i laici mohou být dobří i zlí. I Jidáš, ač apoštol podle přítomné milosti, dočasně spravedlivý, byl vlk v rouše beránčím. Církev proto nespočívá na lidech, kteří mají církevní či světské důstojenství, protože i ti odpadají od víry. Ani Petr není základem církve, tím je jedině Kristus. Stejně tak i osobnosti v čele církve, které nejdou cestou ctnosti, jsou určitě poslem antikristovým. 3. Hus navázal na principy novozákonní církve, které podpořil citacemi známých teologických autorit. Tím zvýraznil rozpor mezi stavem tehdejší západní církve a svědectvím Evangelia. Současné církevní organizace jsou podobně jako novozákonní církev i církve starověké a středověké tvořeny dobrými i zlými, předurčenými i předzvěděnými. Proto části údy svaté Boží církve jsou vlomeny do tohoto věku a v současném světě spojeny s těmi, kteří do pravé vlasti nebeské nikdy nedojdou. Úkolem církve je usilovat o to, aby předzvědění k zavržení se nenaplnilo. Svými názory se Hus dostal do konfliktu s kostnickým koncilem, který reformoval církev jako reálný společenský útvar a Husova morální měřítka narušovala jeho kanonicko právní legalismus. Hus byl paradoxně upálen jako kacíř, jehož názory nezapadaly do právních mechanismů a byly tedy koncilem chápány jako překážka reformy. Husovi žáci a následovníci stáli při zrodu české reformace, která zejména v období husitské revoluce odvážně a úspěšně čelila silnému tlaku církevní i světské moci, používajících k jejímu potlačení i nejsilnějších násilných prostředků, křížových výprav. 4. M. J. Husovi dala po stu letech za pravdu světová reformace, jejíž hodnocení autority Písma svatého, ospravedlnění i vlastní podstaty církve na jeho názory navazovalo. Výrazným spojujícím znakem mnoha rozdílných pohledů jednotlivých osobností reformační teologie byla právě snaha o vysvětlení pojetí církve. Církev je viditelná, mající formu pozemské církve, v jejímž konkrétním společenství pobýváme, a neviditelná, která je pravou Kristovou církví, duchovním společenstvím všech predestinovaných, lidí, kteří jsou skrze Ducha vedení k obecenství s Kristem. Reformátoři použili Bibli, prvotní tradici, jako kritickou normu stávající církve a pokusili se očistit historickou skutečnost církve. 5. Písmem zvěstované Evangelium je pro světovou reformaci základem církve. Církev není tam, kde je hierarchie, ale tam, kde se zvěstuje slovo Boží. Církev má charakter shromáždění pro čisté a hlásané Evangelium. Světová reformace analyzovala aktuální stav církve. Martin Luther, Filip Melanchthon, Ulrich Zwingli, Jan Kalvín i další reformátoři vycházeli z pojetí novozákonní eklézie a de facto navazovali na Husův traktát O církvi, který radikalizovali. I. V. CÍRKEV V OBDOBÍ KATOLICKÉ MODERNY V ČESKÝCH ZEMÍCH 1. Katolická moderna byla snahou o reformu římsko katolické církve na konci 19. století. Týkala se především změny církevní disciplíny a celibátu, úsilí o použití mateřského jazyka při liturgii, zkvalitnění a prohloubení teologického vzdělávání kněží, větší angažovanosti církve při řešení sociálních otázek, silnějšího zapojení laiků do života církve. Byla úsilím o překonání moderní náboženské krize a o přiblížení teologie a víry k vědě, moderní kultuře a k problémům soudobé společnosti. 2. Od poloviny 19. století bylo možné sledovat snahy o vnitřní reformu římskokatolické církve v celé řadě evropských států. V českém prostředí byly tyto snahy ještě spojeny s touhou KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů) 15

15 po dovršení národního obrození. Objevila se dokonce myšlenka vybudovat na dědictví Cyrila a Metoděje český národní patriarchát a znovu zavést staroslověnštinu do římské bohoslužby. Všechny tyto snahy byly ze strany Říma radikálně potlačeny v roce 1907 a byly spjaty se zastavením reformy uvnitř římskokatolické církve. Antimodernistická přísaha přerušila nadlouho obnovu západní části rozdělené církve. Přes tento zákaz se řada prvků náboženské obnovy v českých zemích projevila v nové Církvi československé, a to navzdory tlaku tradicionalistických církevních kruhů i útokům konzervativní veřejnosti. I. VI. POJETÍ CÍRKVE V CČSH JAKO DIALOG TEOLOGICKÝCH GENERACÍ 1. Od svých počátků si československá církev kladla ekleziologické otázky. Tyto otázky měly zásadní význam pro její další vývoj. Klíčovým momentem pro určení charakteru církve byl způsob, jakým navázala na křesťanskou tradici. Na změně formulace tzv. preambule její církevní ústavy lze sledovat, jak se od umírněného teologického výrazu, symbolizovaného učením sedmi prvních ekumenických koncilů, přechází k radikálně reformačnímu důrazu na Krista a autoritu Bible. 5 V dialogu myšlenek několika teologických generací církve lze sledovat směřování novodobé husitské ekleziologie. První generaci zastupují zejména Karel Farský, Alois Spisar, Karel Statečný, František Kalous, František Kovář. Druhá generace promlouvá slovy Zdeňka Trtíka, Jindřicha Mánka, Otty Rutrleho. Třetí generaci představují naši současníci a učitelé Rudolf Medek, Vlastimil Zítek, Milan Salajka, Zdeněk Kučera a Zdeněk Sázava. 2. Církev je společenská organizace těch, kteří uznávají Krista za svého náboženského vůdce, je to náboženská společnost lidí, kteří mají podobný náboženský názor. Církev (obecná) je společnou obcí všech křesťanů. Církví (partikulárních) je mnoho, protože náboženství Kristovo lze pojímat různě. Každý si pojem Kristova náboženství nyní i v historii upravoval a chápal různým způsobem. Každý věřící může tedy chápat náboženskou pravdu a náboženské projevy jinak, protože dogmata, články víry, různých církví jsou v každém čase pouze dočasné, proměnlivé vnější výrazy a projevy náboženských názorů současných. Úkolem církve je vést lidi k náboženství v duchu Kristově. (Karel Farský, 1925) 6 3. Církev je společnost křesťanů, usilujících o uskutečňování Ježíšova království Božího na zemi. Ježíš Kristus nezaložil církve, ale hlásal a zakládal na zemi království Boží. Hlavou církve je Kristus, který je každému křesťanu vůdcem a vzorem v náboženském a mravním životě. Více církví než jedna je proto, že jednostranná a slabá lidská přirozenost nedovede plně nábožensky a mravně pochopit a uskutečnit bohatost a životnost evangelia Ježíšova jednou církevní formou. Žádná církev od Ježíše Krista nemá právo, aby se nazývala jedině 5) Křesťané, vyznávající učení Ježíše Krista podle podání sedmi prvních obecných sněmů církevních a nikajsko konstantinopolské vyznání víry a řídící se tradicemi hnutí husitského, vše v duchu nynějšího stavu lidské kultury, tvoří církev československou. (Sjezd delegátů náboženských obcí, 31. srpen 1921, 1. článek Ústavy) Církev československou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké duchem Kristovým, jak se zachoval v Písmu a v podání starokřesťanském i jak dochován jest národu československému hnutím husitským a českobratrským. (1. sněm CČS, 30. srpna 1924, 1. článek Ústavy) 6) Farský, K.: CČS, Stručné informace o náboženských názorech, úkolech a organizaci církve Československé. Praha, Blahoslav 1925, s. 4 5, s KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů)

16 pravá na úkor jiných církví. Úkolem církví je uskutečňovat Boží království na zemi, hlásat Ježíšovy náboženské a mravní zásady a napomáhat vnitřnímu posvěcení života. (František Kalous, Alois Spisar, 1929) 7 4. Církev je vyvolána v život Božím Slovem a Božím Duchem. Je určitou formou dějství Božího zjevení a posvěcení; ovšem nikoli samostatným stupněm zjevení, ale určitou manifestací Boha, zcela závislou na jeho Slově, jemu podřízenou a existující z Ducha svatého. 8 Církev žije vírou. Církev je církví jen za podmínky, platí-li v ní to, co platilo v církvi Nového zákona: Moc samého Božího slova a Ducha svatého. 9 Církev (ekklésia Kristova) prochází tragickými deformacemi v několika formách: a) stává se ekleziokracií (chce vládnout nad světem), b) izoluje se z lidského společenství do církevních ghett, c) zapomíná na své bytostné spojení s Božím královstvím v Ježíši Kristu její život nabývá zvykových a formálních rysů, mizí dynamická síla. 10 Církev jako Kristovo tělo se stává skutečností z Ducha svatého v obecenství věřících s Ježíšem Kristem a v obecenství věřících ve vzájemných osobních vztazích. Církev se stává existenční formou Ježíše Krista na této zemi; a jeho přítomnost v ní se stává pro ni základním kritériem. Není pro ni jiného poslání než přivádět lidi ke Kristu; to koná, dáli ve všem svém počínání slovo Kristu. 11 Církev pracuje pro Krista uprostřed života skutečných lidí, v samém středu proudu života, na všech úsecích prudké řeky dějin. Tak má Kristova církev přicházet s nepomíjejícím a přece stále novým posláním k člověku v jeho současných potřebách. (Otto Rutrle, ) 5. Ekklésia v Novém zákoně je konkrétní viditelné obecenství lidí v Kristu, zatímco dnešní církve jsou organizované instituce. Ekklésia nikdy nebyla a nikdy nemůže být učiněna. Současné církve musí sloužit Božímu budování Kristovy obce. Budování jednoty obecenství s Bohem skrze Ježíše Krista a na něm založeném obecenství mezi lidmi. Církev je dějinně vzniklou formou, nádobou ekklésie (Boží církve). Boží církev jsou ospravedlnění hříšníci žijící v osobním obecenství s Bohem v Kristu a v bratrství společného života v místních křesťanských obcích obnovovaných Slovem Božím a liturgickým společenstvím večeře Páně. Organizovaná církev je sloučení Boží církve a církevní organizace. (Zdeněk Trtík, 1955) Křesťanská církev je společenstvím Kristova lidu, je svoláním Božím prostřednictvím Pána Ježíše Krista a jeho apoštolů. Podstatou církve je obecenství křesťanské víry, lásky a naděje, které mocí Ducha svatého tvoří věřící, již jsou Kristem objektivně (jako tělo Kristovo ) i subjektivně (cítí se být takovými) spojeni v rodinu bratří a sester. Církev je tvůrčí Boží dílo, ve kterém Ježíš Kristus jako živý Pán církve dále žije a které moci Ducha svatého spravuje, posiluje, řídí, rozhoduje, soudí a obživuje. Církev je pneumatokratický organismus (Duchem ovládaný). Církev je proto nutné chápat jako transcendentní skutečnost, tj. poznatelnou jen ve víře. Církev je viditelná a její součástí jsou ušlechtilí 7) Kalous, F.; Spisar, A.: Učení náboženství křesťanského (návrh). Příbram nákl.vl., 1929, ot ) Rutrle, O.: Kapitoly z církevní praxe. Praha, Blahoslav 1956, s. 13 9) Rutrle, O.: tamtéž, s ) Rutrle, O.: Úvod do církevního díla, Praha, Blahoslav 1953, s ) Rutrle.O.: Kapitoly z církevní praxe, Praha, Blahoslav 1953, s ) Trtík, Z.: Komentář k věrouce díl II. Praha, Blahoslav 1955, s KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů) 17

17 lidé i hříšníci. Vnějším tvarem církve je její organizace. Církev nelze ztotožnit s Božím královstvím, je pracovním nástrojem, služebnicí a připravovatelkou Božího království, předjímkou a ostrůvkem Božího království na zemi. Každý, kdo uvěřil v Pána Ježíše Krista a žije s ním v obecenství, žije v obecenství věřících, účastní se bohoslužeb a křesťansky vychovává svou rodinu a se svými bratry a sestrami se podílí na poslání církve, zachovává církevní řád a mravní kázeň, je pravým údem církve.(rudolf Medek, 1990) Církev je Boží lid, nejzákladnější realita křesťanské víry, věřící obecenství poddané svému Pánu a Spasiteli a charakterizuje ji jako společenství Ducha Svatého. Církev je skutečnost dějinná i sociální. Má svou transcendentní (neviditelnou) podstatu i svou reálnou (viditelnou) podobu. Je z věčnosti, ale uskutečňuje se v čase, v dějinách a v prostoru. Posláním církve je služba Bohu. (Milan Salajka, 2000) Církev jako dějinný sociální útvar podléhá dějinným podmínkám a sociální zákonitosti svého času a okolního světa. Stojí však též ve vztahu k eschatologické události zvěstování Boží přítomnosti v Kristu Ježíši. A proto i jako světský dějinný sociální útvar, jako církevní organizace, podléhá normě Ducha Kristova, neboť Duch Kristův je vzkříšený, oslavený a přicházející Kristus sám. (Vlastimil Zítek, 1968) Jádro církve je dějinné i eschatologické: Ukřižovaný, mrtvý a pohřbený byl vzkříšen a žije v Duchu svatém ve společenství, jež si svolal, vyvolil, posvětil, zavázal a pověřil. Člověk v setkání s Duchem svatým mění svou orientaci a probouzí se k odvážnému šíření Evangelia. Na začátku dějinné cesty církve je Slovo Boží, vstup ukřižovaného a vzkříšeného Krista, do obecenství církve. Člověk se stává členem církve, když nastane koincidence Boží iniciativy a vůle s lidským odevzdáním a přijetím. (Zdeněk Kučera, 2001) Církev se snaží o vytváření rovnováhy mezi indikativem a imperativem biblického poselství. Staví svou zvěst na celém kánonu Nového zákona. Církev má za sebou moc skutečné Kristovy lásky, je duchovním sycením křesťana bez planého moralizování. (Zdeněk Sázava, 2000) 17 I. VII. SHRNUTÍ EKLEZIOLOGIE CČSH 1. Biblické důrazy: Církev československá husitská je církví Kristovou, Božím lidem, společenstvím těch, kteří přijali křest ve jméno Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, dostali dar Ducha svatého a rozhodli se v tomto současném světě žít podle přikázání svého Boha (Sk 2, 37 40). Církev československá husitská vyznává víru v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, který se za každého člověka obětoval, aby ho vykoupil ze všech hříchů a posvětil (Tt 2, 14; 1 Tm 2, 3 4). Církev československá husitská vydává v tomto pomíjejícím světě svědectví o svém Pánu, který zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život (2 Tm 1, 10). 13) Medek, R.: Katechismus v duchu CČSH. Praha, Blahoslav 1990, část VII. O církvi, s ) Salajka, M.: Teologie a praxe církve, Praha Karolinum, 2000, str ) Zítek, V.: Ekleziologie. Prha, HBČF ) Kučera, Z.: O církvi. Pracovní texty sněmovních předloh, Praha, Sněmovní centrum CČSH 2001, s. 6, srov. Kučera, Z.: Pravda a iluze moderní teologie. Praha UCN 1986, Praha, 2. vydání Praha, Martin 2004; týž: O teologickou totožnost CČSH. Praha, Blahoslav 1988, s ) Sázava, Z.: Církev československá husitská. Praha, Blahoslav 2000, s KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů)

18 2. Církev, skutečnost dějinná: Církev československá husitská vznikla jako církevní organizace 8. ledna Jejímu faktickému zrodu předcházel dlouhý vývoj, který je možné sledovat v reformní části římskokatolického duchovenstva od poloviny 19. století. Tento reformní proud vyvrcholil vznikem hnutí katolického modernismu, jehož násilné potlačení znamenalo ve své době přerušení reformních snah v rámci římskokatolické církve. Církev československá husitská jako novodobá husitská církev vědomě navázala na domácí křesťanské a reformační tradice a začlenila se do proudu církví, čerpajících ze zdrojů světové reformace. Úsilí o dokončení české náboženské reformace v rámci společenství jedné církve Boží, církve Kristovy, zůstává stálým úkolem. 3. Církev, skutečnost eschatologická: Ježíš Kristus hlásal a uskutečňoval Boží království na zemi. Církev je společenstvím následovníků Ježíše Krista. Úkolem církve je hlásat Boží království a usilovat o jeho uplatňování ve všech oblastech lidského života. Součástí společenství následovníků Ježíše Krista jsou od vzniku prvotní novozákonní církve dobří i zlí. Zlí nemohou být součástí pravé církve Boží, ale pouze dočasné církve pozemské. Do příchodu konce věků budou žít dobří i zlí vedle sebe (Mt 25, 31; 13, 24 30). Církev má naději, že hlásáním Božího slova a činným usilováním o Boží království se počet zlých zmenšuje. Církev proto vidí své základní úkoly ve svědectví slovem i skutkem, oslavě Boha, vytváření obecenství, ve službě potřebným a v péči o duchovní růst jednotlivých členů církve. Církev je otevřena všem lidem, aby mohli přijmout Krista. ThDr. D. Tonzar, Th.D. Text prošel konečným zněním v naukovém výboru L. P a byl upraven. KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů) 19

19 ČÁST II. : O BOŽÍM SLOVU ČILI ZJEVENÍ II. I. PRAMEN A SKUTEČNOST ZJEVENÍ 1. Pramenem a normou víry, nauky i veškerého bytí a konání církve je zjevení 18. Ve zjevení sděluje trojjediný Bůh ve své lásce sebe sama. On sám je pramenem, subjektem, obsahem a prostředníkem přijetí zjevení (např. J 1, 1). Zjevení se děje z iniciativy Boží, z jeho svobody, proto říkáme, že zjevení je milost. 2. Zjevení je ve své podstatě tajemstvím neuchopitelným plně našimi pojmy. Všechna lidská slova na tento pramen zjevení jen nedokonale poukazují. Jedno Slovo nemůže být vyjádřeno jinak než množstvím slov lidských. (Ž 62, 12) Zjevení má charakter události 20 v konkrétních dějinách, i když svým významem a dosahem konkrétní dějinný úsek překračuje (např. Ex 3; Ex 19). Obsahem zjevení nejsou abstraktní pravdy o Bohu, nýbrž osobní dějství (příběh), ke kterému Bůh každého zve. např. Mk 1, 1; J 20, 30 31). Ve vyprávění tohoto děje zůstává mocně přítomen Bůh, který vysvobozuje, vede svůj lid k určitému cíli, soudí jej a milostivě mu odpouští a zachovává mu podivuhodnou věrnost Toto dějství vrcholí v osobním životě Ježíše Nazaretského paradoxně v jeho smrti na kříži a vzkříšení a s tím spojeném seslání Ducha. V něm se význam, platnost ani dosah dějinně předcházejících událostí (tzv. Stará smlouva) neruší 22, nýbrž naplňuje (zejména Mt 5, 17 20) a potvrzuje a odkrývá se v celé své souvislosti, kráse a perspektivě (např. 1 K 2, 6 7; Ef 1, 3 14). Mezi obojím (=Starou a Novou smlouvou) panuje vztah vzájemnosti 23. Historicky předcházející vysvobození z Egypta 24 a perspektiva proroků totiž zase osvětluje smysl příběhu Ježíše Nazaretského. 5. Bůh svým zjevením tvořivě zasahuje do dějin, směruje je ke svému cíli, a tak vytváří novou skutečnost, pro niž Písmo užívá výraz Boží či nebeské království (např. Mk 1, 15) nebo život věčný (janovský okruh; např. 1 J 1, 1 2). 6. Ve zjevení Bůh nevede samomluvu. Jeho Slovo má stále povahu konkrétního osobního oslovení a pozvánky k rozhovoru. Bůh čeká na odezvu člověka ať už jako jedince nebo pospolitosti (Zj 3, 20, Žd 1,1) ) ZV CČSH, ot ) V židovské tradici např. Maimonides More Nevuchím; dále viz např. Zenger, E.: Na úpatí Sinaje. Kostelní Vydří 1996, s ) Srov. také časté prorocké formulace: I stalo se SLOVO HOSPODINOVO (např. S 15, 10). 21) Tuto věrnost dosvědčují v dějinách židovské synagogy i křesťanské církve; tak poprvé dokument Světové konference církví Amsterdam ) Pavlovské Kristus je cíl (ř. telos) Zákona (Ř 10, 4) bývá někdy nesprávně interpretováno jako konec (tak například Český ekumenický překlad). 23) Zenger, E: První zákon. Židovská Bible a křesťanství Kostelní Vydří 1999 s. 90nn 24) Vysvobození z Egypta je základní model jednání Hospodina s jeho lidem jako ohnisko a krystalizační bod Starého zákona. 25) Z hlediska antropologie SZ lze říci, že toto oslovení zakládá novou identitu ať jedince či pospolitosti (viz Wolff, HW Anthropologie des Alten Testaments München 1973 s. 119). 20 KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů)

20 II. II. PŘEDPOKLADY PŘIJETÍ ZJEVENÍ 1. Adresát zjevení, člověk, je z milosti stvoření formálně schopen přijmout, vyjádřit svým způsobem a předávat svou zkušenosti s tajemstvím, které ho přesahuje (transcendence). Stavba světa (např. Ž 19, 2 5; Př 8; Ř 1, 20) i struktura lidského subjektu se vztahuje ke Slovu (J 1, 9; Žd 4, 12 13), které je současně podstatou skutečnosti zjevení 26. Proto slovo naší zvěsti není přes všechny překážky člověku bytostně cizorodým prvkem. 2. Když se člověk otevře tajemství, které ho přesahuje stává se vpravdě člověkem, skutečně svobodnou bytostí hledající smysl světa i své existence, bytostí odpovědnou, tvořivou i komunikující, bytostí náboženskou. Zkušenost tohoto tajemství předchází veškerou další dílčí zkušenost a jakoukoli pojmovou reflexi. 3. Přestože se zkušenost transcendence nedá plně vyjádřit, nelze o ní ani mlčet. Tato zkušenost hledá vyjádření a sdílení nejrůznějšího druhu. Pojmy, symboly a obrazy, jimiž se člověk pokouší tuto zkušenost vyjádřit a ztvárnit, přijímá ze své kultury, z prostředí, které ho formuje, z textů 27, které ho předcházejí. Klíč k pochopení nese sám v sobě (předporozumění). Každá naše řeč je součástí rozhovoru, který začal před námi. Z tohoto rámce (hermeneutického kruhu či spirály) nelze uniknout. V něm se otevírá na jedné straně šance pro naše porozumění, na druhé straně nebezpečí, že naše rozumění se může odchýlit od pravdy Uvedené výrazové prostředky se pokoušejí zkušenost tajemství vyjádřit, ale neobsáhnou ji beze zbytku. Současně může člověk svou řečí překročit svůj obzor a říct víc, než v té chvíli zamýšlel. Člověk rozumí víc, než je schopen říct, a zároveň říká víc, než si uvědomuje. Každé slovo přes svou nedostatečnost přesahuje sebe sama a odkazuje k tajemství. 5. Zkušenost transcendence (náboženská zkušenost) je rozmanitě interpretována v různých náboženských a filozofických systémech. Na základní otázku se nabízejí různé odpovědi. K těmto interpretacím přistupujeme s úctou a porozuměním 29, protože v nich shledáváme odezvy a stopy 30 všelidské zkušenosti transcendentního tajemství. 6. Při vší úctě k výkladům světa a člověka, jejich kultickému ztvárnění a všem dalším projevům v různých historických i novodobých náboženstvích a náboženských hnutích však ve víře vyznáváme a trváme na tom, že plné vyjádření (Ko 1, 19) a výklad tajemství Božího zjevení nacházíme v Ježíši Nazaretském 31 ve vtěleném Slovu, jak o něm svědčí Písmo a na něm založená křesťanská tradice (např. J 14, 6; 1 K 1, 22 24; Žd 1, 1 3). II. III. PÍSMO SVATÉ A JEHO LIDSKÝ I BOŽÍ CHARTAKTER 1. Písmo jako jakýkoli lidský text je už svou povahou výkladem a nedokonalým vyjádřením Slova 32, poznamenaným dějinnými okolnostmi života biblických svědků. Z toho vyplývá určitá legitimní pluralita výkladů v jednotlivostech, stejně jako vícevrstevnost významů: Slovo odkazuje na událost, událost na zjevení, ve zjevení je přítomen věčný Bůh; slovo Písma odkazuje na minulé činy spásy, pomáhá vidět přítomné a nastiňuje budoucí. 26) Zjevení ve stvoření viz ZV CČSH, ot ) Zde v obecnějším smyslu slova, proto je uváděn v uvozovkách. 28) Podle ZV CČSH, ot. 67 vede tušení Boha člověka k modlářskému náboženství 29) ZV CČSH, ot ) ZV CČSH, ot. 65 mluví o prvotním zjevení v člověku a tušení Boha. 31) I zde nejvyšší normu tvoří Duch Kristův. Viz dále V, ) ZV CČSH, ot. 83 KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH (sborník pracovních textů) 21

Základy víry Církve československé husitské Předmluva

Základy víry Církve československé husitské Předmluva Základy víry Církve československé husitské Předmluva Evangelium, víra a jejich bohoslovecký výklad, dospěly do přítomnosti církve československé husitské dějinnou cestou předávání přes římský katolicismus,

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Výboru pro víru a řád Světové rady církví

Výboru pro víru a řád Světové rady církví Dokumenty Výboru pro víru a řád Světové rady církví o povaze, poslání a směřování církve World Council of Churches Publications Obsah Proč studovat tyto texty 3 (poznámka překladatelky) Povaha a poslání

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Leuenberské texty, sešit 6 Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Předmluva vydavatele Církev a Izrael příspěvek reformačních

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

Mezinárodní teologická komise. Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria

Mezinárodní teologická komise. Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria Mezinárodní teologická komise Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria 1 Mezinárodní teologická komise Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria úvodní studie a překlad: C. V. Pospíšil 2012

Více

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8 P C Praha 2007 O Předmluva...3 Církev československá husitská viděná zvenčí...5 Pohled dovnitř této církve...11 Duchovní směřování CČSH její kredo, věrouka, zbožnost...20 Řády a organizace Církve československé

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Dějiny vzniku novozákonního kánonu

Dějiny vzniku novozákonního kánonu Dějiny vzniku novozákonního kánonu 1. Úvod Pod pojmem novozákonní kánon rozumíme sbírku 27 novozákonních spisů, které pro všechny křesťany tvoří Nový zákon, součást Písma svatého Starého a Nového zákona,

Více

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE encyklika spe salvi Encyklika SPE SALVI Papeže Benedikta XVI. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera, č.j. 51/2008

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce text pro ZS - Základy teologie pro sociální práci 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Michal Opatrný 1.1 Úvod Předkládaná učebnice

Více

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker ed. Ondřej Macek Tento text požívá veškeré ochrany autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá autorská práva jednotlivých

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

KONGREGACE PRO ZASVĚCENÝ ŽIVOT ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA. Zkoumejte. Okružní list zasvěceným mužům a ženám. Putování za Božími znameními

KONGREGACE PRO ZASVĚCENÝ ŽIVOT ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA. Zkoumejte. Okružní list zasvěceným mužům a ženám. Putování za Božími znameními KONGREGACE PRO ZASVĚCENÝ ŽIVOT ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA Zkoumejte Okružní list zasvěceným mužům a ženám Putování za Božími znameními LIBRERIA EDITRICE VATICANA 2014 První vydání září 2014 První dotisk říjen

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky Křesťan a práce Sociální učení církve papežské sociální encykliky 1 Papežské sociální encykliky představují ve svém souhrnu celou knihu 500 stran. Málo věřících čte tak rozsáhlá pojednání. Proto bylo třeba

Více

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Praha, listopad 2011 strana 2 Formační materiál pro zodpovědné za formaci Milí rádcové pro formaci, vedoucí formačních společenství,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO)

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) 101 24. ledna 2005 APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. OSOBÁM ZODPOVĚDNÝM ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XXXIX. SVĚTOVÉMU DNI

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa Okruh a střed Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení Konec iluzí o Bohu Apokalyptické zvíře se dvěma rohy Karlštejnská apokalypsa Ahabah Obsah: APOKALYPSA A CO DÁL?... 1 Obsah:... 2 Vážení

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Mezinárodní teologická komise. Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon

Mezinárodní teologická komise. Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon Mezinárodní teologická komise Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon Obsah Úvod 1. kapitola: Konvergence 1.1. Mudroslovné tradice a světová náboženství 1.2. Řecké a římské prameny přirozeného

Více