Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í"

Transkript

1 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí A drtivá je tíha kíže. Syn pod ní chýlí níž a níže tvá sinou, zrudlý diadém. A celé pluky archandl, jež slétají se k jeho elu, ho nezadrží ped pádem. Jak ten strom spásy zdá se vratký! Me obrací se v srdci matky. Jsi živ? A mžeš ješt vstát? Uzdvihneš, Synu mj a Pane, své údy na smrt utýrané pro novou pou, pro nový pád? Václav Ren: Popelka Nazaretská

2 Zaátek doby postní bývá v dobrých kesanských rodinách spojen alespo s njakou pedstavou pokání, obrácení, pedsevzetí nebo nápravy života. Ješt zbožnjší kesané si mohou uvdomit, že by se tato zmna života mohla týkat i jich samotných. Jen ti nejzbožnjší (a tedy my) si uvdomí, že by po nich mohl Bh chtít opravdovou zmnu životního stylu, zvyk, našich oblíbených neestí, našeho zabhnutého, spokojeného a celkem spoádaného života. Radji opustím tuto strašlivou a nepíjemnou pedstavu a vrátím se v již vážném zamyšlení k tomu, co jsme prožili pi udlování popelce na samém zaátku postní doby: Prach jsi a v prach se obrátíš! Prach je v mnoha kulturách a náboženství znamením smutku buto nad úmrtím blízké osoby, nebo nad vlastním ponížením. V biblické mluv má symbol popela své nezastupitelné místo, které sdílí spolu s prachem. Symbolizuje tedy nepatrnost lovka ped Bohem (Gn 18,27), ponížení, smutek (Plá 3,16), zmar a pomíjivost (Ez 28,18), híšnost, kehkost, marnost (Iz 44,20) výraz naléhavé prosby v beznadji (Ester 4,1-3), ale je také znamením oištní (Nm 19,11) a opravdového obrácení (Jon 3,6). Spojení mezi neštstím, které lidi potkává a híchem, který udlali proti Hospodinu je ve SZ tak tsné, že je prakticky nelze oddlit (srov. 1Mak 3,47; Job 30,19). Je tedy potom jasné, že je poteba, aby vnitní obrácení provázelo také vhodné vnjší znamení. V naší kulturní oblasti si možná nkdo ekne, že se mže obrátit i bez toho, aby sedl ve špín a prachu odný do njaké pytloviny. To je jist pravda, ale i nám, kteí máme pomrn rozvinuté abstraktní myšlení velmi pomáhá, mžeme-li záležitost, která není postehnutelná smysly, piblížit njakým pirovnáním z oblasti, které známe. Symbol prachu, nebo popela je zcela transparentní: Prach je nepatrný, bez povšimnutí se po nm šlape... Co je nemyslitelné pro Starý i Nový Zákon je pokrytectví. Tedy situace, kdy vnjší znamení pokání neprovází vnitní obrácení, respektive postoj pipravenosti ke služb Bohu a bližnímu. U farize totiž Ježíš kritizoval stejný postoj neupímnosti jako již Izajáš pranýoval dávno ped Ježíšovým narozením (srov. Iz 58). Bh si tedy nežádá, abychom se celou dobu postní tváili zkroušen, pokorn, zdrceni svými nepravostmi (Mt 16,17), ale spíše máme pinášet Bohu obti milosrdných skutk (Oz 6,6; Mt 12,7). Asi každý kesan by byl ochoten obtovat pro Krista svj život, ale již málokterý z nás je ochotný obtovat mu pt minut soustedné modlitby denn navíc. Málokdo je ochoten na znamení pokání a obrácení vnovat bližnímu navíc jeden úsmv nebo dobré slovo. Zídka je kdo ochoten snášet nedokonalosti druhých, natož vyložené píkoí. Jsme spíše ochotni íci uštpanou poznámku (nejlépe v nepítomnosti toho, o kom je e) než mlet. Nemnozí kesané si lámou hlavu nad tím, komu by mohli pomoci, kde by byli potební. Také kesané i dnes zapomínají zkoumat, co od nich každý den Bh oekává a co krásného má pro n pipravené, a radji chtjí sami urovat co je dobré pro n i pro jejich bližní. Kesané v našich farnostech jist takoví nejsou... Kdybychom však pece jen mli v tchto vcech njaké drobné nedostatky, není práv nyní as zaít, není práv te ten pravý as k modlitb, není práv tato chvíle vhodná pro to, abychom nkoho potšili... A když ne te, tak kdy? (2 Kor 6,2). Jan Turek, jáhen

3 5. DUBNA: VINCENC FERRERSKÝ Narodil se v roce 1350 ve španlské Valencii. Od mládí byl velmi zbožný. V sedmnácti letech vstoupil k dominikánm, stal se knzem a uitelem filosofie a teologie. Jako vynikající kazatel a pevor kláštera ve Valencii vzbudil pozornost probošta místní kapituly Pedra de Luna. Ten ho získal, aby svým vlivem podporoval avignonského papeže Klementa VII. Když se sám v roce 1394 stal jako Benedikt XIII. avignonským papežem, povolal Vincence na svj dvr jako kaplana a zpovdníka. Tam Vincenc poznal a uvdomil si hrozivé úinky papežského rozkolu a pokoušel se pimt Benedikta XIII., aby odstoupil. Když se mu to nepodailo, opustil v roce 1399 Avignon a jako putující kazatel projíždl na oslu Španlsko, Itálii, Švýcarsko a Francii a všude kázal pokání. Zlé následky papežského schizmatu, stoleté války a etných epidemií ho vedly k hlásání brzkého píchodu Antikrista a konce svta. S ním táhly zástupy hlasit se modlících a biujících se žen a muž, které v nm vidli proroka. Dnes lze tžko posoudit, zda šlo u nho jen o omyl nebo zámrný taktický tah, jak vyburcovat lidi z mravní lhostejnosti, které uprosted zmatk doby stále více propadali, a obrátit je k duchovnímu životu. Jisté je, že po odstranní papežského schizmatu na kostnickém koncilu, k nmuž i moráln pispl tím, že odmítl poslušnost avignonskému papeži, v tomto zpsobu kázání již dále nepokraoval. Gesto odmítnutí poslušnosti vzdoropapeži bylo tím závažnjší a psobivjší, že postavil blaho jednotné církve nad osobní píchylnost a pátelství. V dob kostnického koncilu, jehož se nezúastnil, akoliv tam byl zván, pesunul svou kazatelskou innost do Francie, pedevším do Normandie a Bretagne. Tam také v mst Vannes 5. dubna 1419 zemel. Svatý Vincenc Ferrerský bývá zobrazován jako dominikán s plameny kolem hlavy, s knihou a medailonem ve tvaru slunce s IHS. Nkdy má u nohou skupinu Maur a Žid, na jejichž obrácení se svými kázáními ve Španlsku významn podílel. Pramen: Josef Heyduk: Svatí církevního roku. O MŠI SVATÉ 9 Posvátné ticho Vážené tenáky a vážení tenái farního zpravodaje, dovolte mi v následujícím lánku o eucharistii opustit témata týkající se slov a pedestít Vám úvahu o tichu ve mši svaté. Nejprve se, prosím, zamysleme nad následujícím píbhem: Jeden muž se odebral za mnichem, který žil dlouho v klauzue. Zeptal se ho: "Co ses ve svém život nauil od ticha, co pro tebe ticho znamená?" Mnich práv erpal konví vodu ze studny a ekl svému hostu: "Podívej se dol do studny! Co vidíš?" Muž se podíval do studny. "Nevidím nic." Chvilku zstali oba dokonale v klidu a mnich pak ekl svému hostu: "Podívej se te! Co jsi vidl ve studni?" Muž poslechl a odpovdl: "Te vidím sebe vidím svj odraz ve vod a také nebe nad hlavou." Mnich mu na to ekl: "Podívej, když ponoím konev do vody, voda je v pohybu. Te zase naopak je voda klidná. A to je zkušenost s tichem jen v klidném tichu lovk vidí sama sebe a nebe nad sebou." J.V.

4 Tolik píbh. Snad z nj pochopíme, pro Úvod k ímskému misálu uvádí pro mši svatou tento pokyn: Jako souást bohoslužby je také teba zachovávat ve stanoveném ase posvátné mlení. Jeho nápl je závislá na tom, o kterou ást mše jde: pi úkonu kajícnosti a po výzv k modlitb se jednotlivci v duchu usebírají; po tení nebo homilii krátce rozjímají o tom, co slyšeli; po pijímání pak ve svém srdci chválí Boha a modlí se. A dále: Je chvályhodné zachovávat mlení v kostele, v sakristii a v k nim pilehlých prostorách už ped zaátkem bohoslužby, aby se všichni zbožn a ádn disponovali k jejímu slavení. A snad to nejen pochopíme, ale též s Boží pomocí víc a více naplníme Použitá literatura: Všeobecné pokyny k ímskému misálu, BK, Praha 2003 srv. Bruno Ferrero: Píbhy pro potchu duše, Praha, 1996 ODKUD SE VZAL POPELEC A POPELENÍ STEDA P. Jan Kuník Jak a kdy vznikla Popelení steda a jaký význam má popelec, resp. znaení se popelem? A byla postní doba vždycky tak dlouhá jako je dnes? F.D., královéhradecká diecéze Radost vyrstá z oekávání a touhy. S velikononí radostí je to podobné. Kesanské spoleenství mlo potebu pipravit se na radost slavení velikonoc pstem, který ml zpoátku paradoxn slavnostní charakter a ítal pouze jeden i dva dny (Velký pátek, Bílá sobota). Tato krátká doba ovšem neodpovídala padesátidennímu slavení Velikonoc, a tak byla prodlužována nejprve na šest dní, pozdji na ti týdny. Pro ekatele ktu byla vrcholným obdobím pípravy. Liturgie této periody byla charakteristická tím, že tení evangelia byla vzata ze svatého Jana. Její stopy vidíme dodnes. Ke konci 4. století byla pak píprava prodloužena na 40 dní (odkaz na Ježíšv pst v poušti, pobyt Mojžíše na hoe) a zaínala první postní nedlí (Quadragesima). Ale jelikož o nedlích pst nebyl, zstalo do zaátku Velikonoc pouze 36 postních dní. Pi významu ísla 40 a pi zmn charakteru pstu tak, že každý den ml být dnem zdrženlivosti od masa a vína a souasn újmy (jenom jedno nasycení za den), bylo dležité íslo 40 zachovat, a tak se pidaly ped první postní nedli tyi dny, ímž se tohoto plného potu docílilo. Tím se také ustavila steda jako zaátek pípravy na Velikonoce a souasn zahájení postu. Od 6. století byla oznaována jako caput iei poátek postu. Vzhledem ke zvyku udlovat v tento den popelec je od 10. století oznaována jako Popelení steda. Ve východní církvi, kde se nepostili vedle nedle ani v sobotu, museli pak tyicetidenní pst prodloužit na osm nedl. Vlivem toho se v západní církvi zavedla tzv. doba pedpostní, kterou ale po II. vatikánském koncilu neznáme. Sypat si popel na hlavu, vyhazovat hlínu k nebi, válet se v popelu to vše bylo u primitivních národ výrazem smutku, bolesti, lítosti. Strach ped smrtí velel lovku, aby se posypal popelem z obti nebo hlínou z hrobu, aby se uchránil ped duchem zemelého. lovk se za maskou z popelu a hlíny cítil bezpen. A když v Sýrii utíkali pozstalí sednout si na hromadu popela ped branou msta, znovu to byl útk a hledání bezpeí ped duchem mrtvého, který mohl sídlit v dom, kde pedtím dotyný žil. Jiné národy, které neznaly strach ped smrtí, se naopak snažily s mrtvými spojit, dokonce se nechávaly - 4 -

5 popelem z mrtvého okovat, aby pijaly jeho dobré vlastnosti. Takové zvyky jsou nám dnes cizí a vzdálené. Ve starozákonní dob stejn jako v pohanské antice byl popel symbolem smutku a pokání. V tomto pojetí jej od svého zaátku užívá i kesanské spoleenství. Popel byl sypán na hlavu nejprve jenom veejným híšníkm, pipraveným init pokání. Když tato praxe ustala, zaal se popelec udlovat i ostatním vícím. Na synod v Beneventu (1091) doporuuje papež Urban II. všem kostelm zvyk udlovat popelec. Je zajímavé, že bylo zvykem sypat popel na hlavu mužm, zatímco ženám se popelem znail na elo kíž. Pi udlování popelce se užívá popelu z palmových ratolestí nebo koiek z Kvtné nedle, které pipomínají Kristovo vykupitelské dílo. Svými híchy ovšem v sob úinky tohoto triumfu maíme. Kesan, který se nechává oznait popelem, slyší proto výzvu: ite pokání a vte evangeliu. Nebo také: Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš. lovk pijímající popel vyjaduje spolu s kající církví zmnu smýšlení, touhu vrátit se k Bohu a získat u nj ochranu a nesmrtelnost. Proto je popel taktéž symbolem oisty a zmrtvýchvstání. Je známo, že ohe oišuje a popel je ohnm proištný prvek je to poslední nespálitelný prvek zem a první istý prvek pro novou zemi. Kajícníkovi popel pipomíná vlastní konenost a poslední skutenost smrti, picházející po híchu, ale také první krok k nekonenosti, nebo smrt je konec života, ne lásky (svatá Terezie). Popelec mže být pro nás i znamením radosti. Chce nás uit spojovat ve svém život pokání a radost, a tak kráet vstíc Veliké noci našeho vykoupení. P. Daniel Peter Janáek, O. Praem, fará v Praze - epích CHLÉB OBTNÍ DAR (pokraování z ísla 5/2005 advent) V Písmu svatém slyšíme asto mluvit o chleb. Primitivní chleba si pekl už Abrahám. Prosí Sáru, aby jej pipravila pro ti hosty, kteí se u nj zastavili. Byla to asi v popelu upeená placka z husté kaše. Pozdji se Izraelité nauili péct chleba pesný. Byl to chleba nekvašený. Pipomeme si, pro. O velké noci, kdy Bh vysvobodil Izraelity z egyptského otroctví, se museli všichni pipravit na odchod. Ženy už nestaily z práv pipraveného tsta péct chleba. Zabalily je proto do pláten a nesli s sebou. Až teprve mimo Egypt je mohly upéct. Tsto však už nevykynulo, protože k tomu potebuje klid. A tak Izraelité jedli chleba bez kvasu, nekvašený. I když asi nebyl tak dobrý, pesto si zvyk péct tento chleba už ponechali, na památku slavných Božích in. Cestou dom, do zaslíbené zem, dostávali Izraelité manu, sbírali ji každé ráno krom soboty kolem stan ze zem, mleli ji a pekli z ní chleba. Mana se dala sbírat jen na jeden den, déle nevydržela (krom pátku, kdy se sbírala na dva dny, protože sobota byla den svátení). Když si chtl nkdo jindy tajn nasbírat manu do zásoby, pak to, co ml schované ve stanu, mu shnilo. Pro asi? Bh tak uil lidi, aby se uili spoléhat na nho, na jeho dobrotu a vili, že jim bude každý den pomáhat. A to zstalo i nám. I my se máme uit žít s Bohem, denn s ním spolupracovat, spoléhat se na nho a denn prosit o pomoc. Tímto jsme si pipomnli, že i Ježíš Kristus mluví o chleb. Nejen to, víme že se jím i sám stává: Kdo bude jíst jeho tlo a pít jeho krev, nezeme, ale bude žít navky. Pi poslední veei svými slovy promuje chleba a víno a dává tuto moc i apoštolm. Proto nám má být chleba tak posvátný. Církev zaala podle starého židovského zvyku používat ke mši svaté také nekvašený pšeniný chléb, - 5 -

6 kterému se íká hostie. Hostie se dív pekly na každé fae a byl to skutený obad. Knz sám pipravoval mouku, která byla zvláš k tomuto úelu namletá z pšenice (pšenice je podmínkou, z jiného obilí se hostie dlat nesmjí) a požehnal ji. Z mouky a vody se rozmíchala kaše. K peení se používaly dv kulaté plotny spodní, rozehátá jako pevná, a horní, na které byly asto vylisované rzné vzory, pipevnná na pantu ke spodní. Tsto se nalilo na spodní plochu, pikrylo tou vrchní a rychle upeklo. Upeené plátky se potom nechávaly ve vlhké a chladné místnosti trochu namknout, aby se hostie lépe vykrajovaly. Jednotlivé hostie se vysekávaly run speciálním nástrojem o dvou velikostech: vtší hostie pro knze a menší pro ostatní vící. Dnes se hostie peou v kláštee sester v Bílé Vod u Javorníka ve velkém. Moderní stroje dokáží péct a vykrajovat tisíce hostií. Není divu, protože sestry jimi zásobují celou republiku. I když i do této oblasti pípravy hostií vstoupila technika, sestry se ani pitom nezapomínají modlit a prosit Pána, aby se stal živým chlebem všech lidí. POUTNÍ MÍSTO PEŠTICE Petr Svoboda Cestujeme-li z Písku na Stod pes Nepomuk, nemžeme minout Peštice. Po vyjetí z lesa na kopci za osadou Kuciny se ped námi objeví panorama msta Peštic, jemuž dominuje psobivá stavba kostela Nanebevzetí P. Marie. Toto místo bylo roku 1238 zamýšleno a budováno jako proboštství benediktinského kláštera v Kladrubech. Po husitských bouích pešly Peštice do svtských rukou, i když nadále kladrubští obsazovali do Peštic svého probošta. Roku 1752 byl starý kostel zbourán, aby ustoupil nynjšímu chrámu vystavnému podle plán K. I. Dietzenhofera. Se stavbou, kterou až do své smrti vedl sám projektant, bylo zapoato již roku Po Dietzenhoferovi vedl stavbu do roku 1756 František Ignác Preé, který vyhnal obvodové zdivo do výše asi 5 metr. Po delší pestávce pokraoval Anselmo Lurago od roku 1763 do své smrti Chrám dokonoval Anton Haffnecker, za nhož byl roku 1775 ne zcela dokonený chrám vysvcen. Poté bylo r kladrubským benediktinm oznámeno zrušení zdejšího kláštera a poté i proboštství. V roce 1808 byla zdejší fara povýšena na dkanství. Nedostavné vže dostaly r nové provizorní stechy, z tohoto období pochází také projekt na dostavbu vžních bání. R kostel tžce poškozen požárem a následn rekonstruován. Po sametové revoluci probhla generální oprava chrámu za psobení a pée patera Plavce. Byly dostavny vžní bán dle pvodních plán K. I. Dietzenhofera. Základní konstrukce byly vsazovány vrtulníkem, na míst doplnny tesaské prvky a vže pokryty mdným plechem. Mdí též pokryt kostel i sanktusová vžika. Obnovena je i fasáda. A tak kostel do daleka záí svojí psobivostí. Svými rozmry délkou 55 m, šíkou kolem 16 m, výškou uvnit 25 m a výškou vží pes 50 m psobí majestátn, ba ohromujícím dojmem. Poutní tradice Peštic je úzce spjata s Alžbtou a Josefem Hofmistrovými. Nejprve si Josef u servit v Praze na Starém Mst opatil neumlou kopii P. Marie Bolestné s hlavou

7 umueného Krista v náruí. R si jeho žena nechala zhotovit kopii kvalitnjší. R bylo poprvé zpozorováno, že obraz se zázraným zpsobem potí. Vc se neutajila, a proto po opakovaných znameních byl obraz darován do kostela r O rok pozdji podroben církevnímu zkoumání, prohlášen za zázraný a v kostele nakonec vystaven k veejnému uctívání. Prelí chrámu, jak již zmínno, je dvouvžové. Druhým exponovaným prelím je severní, obrácené k mstu, jehož ústedním motivem je kasulové okno. Trojlodní interiér má polokruhový uzávr. K presbytái z obou stran piléhají polygonální prostory, z nichž jeden slouží jako kaple sv. Barbory a druhý jako sakristie. Na klenb presbytáe je freska Nanebevzetí P. Marie z roku Hlavní oltá Nanebevzetí s obrazem od J. Redelmayera, na tabernáklu milostný obraz P. Marie Peštické. Pi sloupech jsou umístny sochy sv. Bonifáce, Patrika, Benedikta a Scholastiky. Oltá sv. Kiliána daroval kostelu stavitel chrámu Dietzenhofer. Oltá sv. Benedikta souvisí s právy benediktin ke kostelu. Psobivá je mramorová kazatelna se symboly evangelist a hlavn sochou kázajícího Krista na stíšce. Hlavní poutí je svátek Seslání Ducha Svatého výroí penesení milostného obrazu do kostela k veejnému uctívání. Mše sv. je zde každou nedli dopoledne v 9.15 hod. a duchovní správu vykonává zdejší sídelní duchovní správce pater Karel Plavec. J. Barto BRUNO FERRERO: STARÉ HOUSLE Pi jedné dražb došla ada na housle. Byly poškrábané a odené. Visely z nich povolené struny a licitátor si pomyslel, že je škoda ztrácet s nimi as. Nicmén je s úsmvem pozvedl a prohlásil: Kolik nabídnete, pánové? Vyvolávací cena tisíc korun! Tisíc sto!, ozvalo se. Tisíc dv st. Tisíc ti sta! pihodil další. Tisíc ti sta poprvé, tisíc ti sta podruhé, tisíc ti sta... V zadní ásti sálu vstal muž s šedivými vlasy. Pišel k licitátorovi a vzal do ruky smyec. Kapesníkem oprášil housle, vypnul povolené struny, energicky se chopil houslí a zahrál tak krásn a ist, že to znlo jako zpv andl. Když dohrál, licitátor klidným a tichým hlasem ekl: Kolik nabídnete za tyto housle? A zvedl je i se smycem. Deset tisíc! Dvacet tisíc! Ticet tisíc! Ticet tisíc poprvé, ticet tisíc podruhé, ticet tisíc potetí, a odklepl vydraženou ástku kladívkem. Lidé tleskali, ale nkteí se ptali: Co zmnilo cenu tch houslí? Odpov byla jednoduchá: Mistrova ruka. I my jsme jako staré, zaprášené a odené nástroje. Ale dokážeme pekrásn hrát. Staí, aby nás vzal do ruky mistr. Tady jsem, mj Bože. Hledáš m? Co ode mne chceš? PRO JSOU CHRÁMY PEPLNNÉ Chrám je dostatek a neznám ve svém okolí nikoho, kdo by se do chrámu netšil. Celá rodina se ve svátením odvu vypraví v nedli do svého oblíbeného chrámu, aby tvoila - 7 -

8 spoleenství nejen s ostatními vícími, ale hlavn se svým bohem. Návštva chrámu dokonce nahradila v posledních letech rodinné výlety a procházky pírodou. Pohyb lidí se okolo takového bžného chrámu zvyšuje, zvlášt v tchto dnech. I nezúastnný pozorovatel (je li vbec takový) zjišuje, že se nco dje. Doprava v okolí chrámu je píinou nejednoho infarktového stavu idi i chodc, vící se radostn v mohutných proudech hrnou dovnit, šastný úsmv na tvái. Jedna obrovská bohoslužba je sloužena prakticky od rána do veera. Liturgie má svá pevná pravidla a neexistuje skoro nikdo, kdo by se jí nechtl aktivn úastnit. Vnitek chrámu je vyzdoben tak, aby vící pod vlivem krásy výzdoby, barevných svtel a podmanivé hudby zapomnli na své všední starosti a oddali se do vle nejvyššího, pln se ponoili do jeho bytí a jasn poznali, co jim v jejich bídném život schází a co všechno a v jak rzných podobách mohou od nho získat. Ministranti a pisluhující se vydávají do krajnosti, aby pro svého boha získali co nejvíce duší. Každému vícímu, který jeví známky nejistoty okamžit vysvtlí, co potebuje, aby byl dokonale šastný. Pro dti, které ješt nechápou obsah vrouky svých rodi, je zde pipraven dtský koutek. Ani zde se ovšem dti neponechávají svému osudu, ale již odmala jsou jim pedkládány v lákavém obalu všechny pedmty, které budou pro život potebovat. Aby evangelizace pinesla co nejvtší užitek, jsou liturgické texty rozesílány celoron do všech domácností. Jednotlivé chrámy mezi sebou dokonce soutží o to, kdo svým ovekám poskytne lepší duchovní vedení. Za dlouholetou vrnost svému bohu získávají vící pi návštv chrámu rzné výhody. Chrámy se také dlí podle toho, kolika vícím jsou schopny osvtlit základní nauku své víry. Mžeme nalézt superchrámy, hyperchrámy nebo megachrámy. Pokud jste nkdo slyšeli o gigachrámu, rád se nechám pouit. Jenom jedno nechápu. Nikdy jsem tu neslyšel nahlas vyslovit jeho jméno. Jméno boha, kterému se slouží. Možná to vícím nepipadá dležité, možná chce zstat sám bh utajen. Možná, že nechce být pojmenován proto, že by ztratil svoji schopnost manipulovat miliardami lidí po celé planet. Možná by se potom nkteí jeho vící rozpomnli, že existuje opravdový, reálný Bh, jehož jméno je Láska. Pesto se odvážím pojmenovat boha, jehož chrámy a vrouka jsou popsány v tomto lánku je to mamon. LÁSKA Láska m zvala: Poj! však duše stála, lpl na ní híchu prach. Hned láska bystrým okem zpozorovala, že váhám v obavách. V soucitném doteku se ke mn sklání a ptá se, co mi brání. Dím: Chci zíti hosta, hodného být zde! Praví Vždy jsi to ty! Já, bloud a nevdník? Což oi mé mohou t zíti? Vzala mou ruku, pravíc úsmvn: Oi máš ode mne. Ach, Pane, já vše zmarnil, rozplýtval, Karel Tomek,

9 dej mi, co zasloužím! Dí láska: Nevíš, kdo tvé viny sal? Ach, kéž ti náležím! Pak spoi, tlem svým t nasytím! Již usedám a jím! George Herbert ZAJÍMAVÉ KNIHY Pojme se spolen podívat na nkolik nových knih, které mžeme objevit v našem krásném kostele Promnní Pán. První z nich napsal Peter Seewald a nese název Joseph kardinál Ratzinger - Benedikt XVI (Kesanství na pelomu tisíciletí). Vydalo nakladatelství Portál, Rozhovor s kardinálem Ratzingerem je portrétem nového nejvyššího pastýe, papeže Benedikta XVI. a souasn prvodcem myšlením a životem tohoto významného katolického myslitele. Vyslovuje se k základním otázkám budoucnosti církve, papežství, mezináboženskému dialogu. Nevyhýbá se tématm, jako je antikoncepce, svcení žen, celibát, ale také církevní dan nebo západní hospodáský systém. Nacházíme nezídka pekvapivé, vždy však dsledn promyšlené odpovdi. Podobn se mžeme seznámit i s jednotlivými etapami Ratzingerova života. Kniha byla peložena do devatenácti jazyk. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydí vydalo v roce 2005 další podntnou knihu, která nese název Evropa Její základy dnes a zítra. Autorem je Joseph Ratzinger. Všichni dobe víme, že v roce 2004 se Evropská unie rozšíila o další evropské státy a vedly se obšírné debaty o evropské ústav. Zdá se však, že o základních otázkách diskuse kupodivu neprobíhala. J. Ratzinger se v knize ptá na pvod Evropy a její hranice, klade si otázku kdo má právo nazývat se Evropanem a vstoupit do nové Evropy apod. Zdrazuje rovnž duchovní koeny Evropy, morální základ politiky Evropské unie a odpovdnost za mír v Unii i ve svt. Nebude-li se Evropská unie zakládat na tchto hodnotách, hrozí jí podle Ratzingera nebezpeí, že mezi dvody jejího vzniku pevládne ist pragmatické a ekonomické hledisko, které mže mít negativní dopad nejen na zahraniní politiku, ale i na život jejích oban. Maria Di Lorenco je autorem knihy Matka Tereza zá lásky, vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydí v roce Do rukou se nám dostává kniha o kalkatské seste, zakladatelce Misionáek lásky, jenž oslovuje mnohé svou moudrostí a specificky mateským rysem své zbožnosti. Ve svém praktickém pístupu k duchovnímu životu se v mnohém inspirovala myšlenkami sv. Ignáce z Loyoly. Bude pro nás možná jistým pekvapením, že Tereze z Kalkaty neleželo na srdci jen zmírování tlesné bídy tch nejubožejších a nejpotebnjších. Svým povzbuzováním se snažila rovnž odstraovat duchovní bídu ze života lidí v západním svt. Za nejvzácnjší z celé knihy lze patrn považovat úryvky dosud neznámých dopis Matky Terezy, objevených teprve po její smrti. Odhalují se v nich dv velká tajemství jejího života: poátek jejího povolání, inspirovaný samotným Kristem, a temná noc ducha, která toto povolání doprovázela. Mj úsmv je pláš, který pikrývá nesmírné množství bolestí, ekla jednou. Kniha je poutavým svdectvím o její vnitní trýzni i její statené víe. Knihy pro vás vybírala M. Skopcová - 9 -

10 KRÁTKÉ ZPRÁVY Sbírka na Svatopetrský halé vynesla v Táboe ,- K, v Sezimov Ústí 4.300,- K, v Pohnání 5.260,- K a v Ratiboských Horách 1.100,- K. Dohromady bylo odesláno ,- K. Všem dárcm Pán Bh zapla. Celodiecézní sbírky v beznu a dubnu: o 19. bezna na uprchlíky (1/3 sbírky) o 16. dubna na poteby diecéze Postní ekumenické bohoslužby budou každý týden ve stedu v hod. stídav v rzných církvích, stídat se budou i kazatelé viz tabulka vzadu. Výstava Poutník Jan Pavel II. k nedožitým 85. narozeninám Karla Wojtyly se uskutení ve dnech bezna v Gotickém sále Husitského muzea v Táboe. Obsahuje velkoplošné fotografie, knihy a videomateriály. Poad Alfréda Strejka a Štpána Raka Vivat Commenius k výroí J. A. Komenského uvádí Církev s. husitská ve svém kostele ve Farského ul. v nedli od hod. V pátek se bude konat v dkanském kostele od hodin pobožnost kížové cesty pro dti. Pi mši sv. 2. dubna na 5. nedli postní bude v Táboe i v Sezimov Ústí udlována svátost pomazání nemocných všem, kteí pro stáí nebo vážnou nemoc mají znané obtíže. Vhodnou pípravou bude i pedchozí svátost smíení. Svátost smíení lze slavit kdykoliv podle domluvy. Píležitost bude v dob postní také v sobotu od hod. v dkanském kostele v Táboe a ve tvrtek od hod. ve farním kostele v Sezimov Ústí a 1/2 hod. ped každou mší svatou (ve Svatém týdnu 1 hod.) Velikononí dílna pro dti i dosplé se bude konat v poutním dom Emauzy na Klokotech na Zelený tvrtek Zaátek je v 9.00 hod. Dti se mohou nauit vyrobit si rzné velikononí ozdoby. Obdobná dílna se uskutení v Církevní ZŠ Orbis-Pictus v sobotu 8. dubna. Diecézní setkání mládeže s biskupem Jiím Paourem se letos koná v sobotu 8. dubna v eských Budjovicích. V táborské farnosti vyvrcholí bhem postní doby píprava katechumen (2 dosplí a 4 dti) na kest, který se uskutení na velikononí vigilii, tj pi bohoslužb, která zane ve hod. Prosíme, zvlášt bhem této poslední ásti pípravy, o modlitbu všech farník za zdárné a požehnané završení katechumenátu. Farní zpravodaj Tábora a okolí vydávají ímskokatolické farnosti uvedené v hlavice. Redakce: Tábor, Dkanská 305, tel vede Petr Svoboda. Farní zpravodaj na internetu:

11 HUMOR Mladý potomek vévodského rodu se pokouší stát se námoním dstojníkem. Pi jedné plavb dostane za úkol vypoítat na širém oceán polohu lodi. Když odevzdá svj výpoet zkoušejícímu, obrátí se korvetní kapitán ke skupin aspirant a ekne: Smeknte, pánové! Všichni hned uposlechnou, ale pece jen se dívají na kapitána tázav. Ten jim svj rozkaz vzáptí vysvtlí: Podle výpot tohoto pána totiž práv proplouváme westminsterskou katedrálou. Uitelka potká svého bývalého žáka a ptá se: Copak dláš, Pete? Meteorologa. To mne udivuje, vždy ty jsi vždycky býval takový pravdomluvný chlapec... Slyšela jsem, paní Novotná, že máte nového podnájemníka. Kdepak pracuje? O práci ješt nehovoil, paní sousedko, on je státní úedník. Mladý zdvoilý muž vynese staence tžký kufr do pátého patra. Dkuji vám, to je od vás hezké. Kouíte? Ano, odpoví mladík horliv. Hned jsem si to myslela... jste tak udýchaný, ml byste toho nechat. Šára v baru. Nkolik výstel, zmatek a rozilený velitel si zavolá seržanta: Neekl jsem vám, že máte dát stežit všechny vchody? Ale jo, my je stežili. Oni snad museli utýct východem nebo co? Instalatér se snaží uklidnit paní v zatopené kuchyni: Neplate, paní, pláem to jen zhoršujete. Pijde starý Fraser poprvé k lékai a vidí na dveích nápis: Poplatek: za první návštvu 20 penny, za každou další 10 penny. Fraser chvíli pemýšlí, pak vejde do ordinace a bode zvolá: Tak, pane doktore, už m tu zase máte! Chlape, chlape, tvj mozek lze pirovnat k horské salaši. Pro, pane uiteli? Protože je také vysoko položen a uvnit zaízen velmi primitivn. Svatý Petr slyší klepání na nebeskou bránu, oteve a vidí tam stát muže. Než se ho staí na cokoliv zeptat, muž zmizí. Po chvíli se klepání ozve znovu. Když svatý Petr oteve, stojí ped ním tentýž muž, ale v píští vtein zmizí. Poslyšte, zavolá za ním svatý Petr, vy si ze m dláte šprouchlata, nebo co? Ne, ozve se v dálce. Oni se m snaží vzkísit. Na pláži je slyšet díví kik: Pomóóóc, topím se! Jeden pán se chystá skoit do vody, ale dve kií: Vy ne, ten mladík vlevo! Jeden ze snoubenc, kteí se pipravovali na manželství, telefonoval na faru: Ote, porate nám njaký biblický citát na svatební oznámení, chceme tam dát jen odkaz. Dobe Tak tam zkuste dát 1 Jan 4,18. Ovšem v telefonu bylo špatn slyšet. Na svatebním oznámení se pak místo 1 Jan 4,18 (Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání.) objevil citát Jan 4,18 (Pt muž už jsi mla, a ten, kterého máš te, není tvj muž.) Jste vící? Ne, jsem ateista. Opravdu? Jako že Bh je nade mnou!

12 HOSPODAENÍ FARNOSTÍ V ROCE 2005 Název položky (údaje v K) Tábor Sez. Ústí Pohnání Rat. Hory Nájemné 22900, ,00 0,00 0,00 Prodej pozemk ,00 0,00 0, ,00 Sbírky , , , ,00 Dary , , , ,00 Úroky z vedení út a ostatní píjmy 5128,15 356, ,97 858,53 Píspvek z diecéze 21000,00 0, ,00 0,00 Píspvek z obce (msta) ,00 0, ,00 0,00 Píspvek z ministerstva a z kraje ,00 0,00 0,00 0,00 Náhrady škod za zrekvírované zvony 20221, , , ,98 Píjmy celkem , , , ,51 Bohoslužebné poteby 33193, , , ,00 Režijní výdaje , , , ,00 z toho: elektina a plyn 33051, , , ,00 za pohledy kostela 19500,00 0,00 0,00 0,00 Opravy budov a mobiliáe , , , ,00 z toho: Tábor: oltá v klášterním kostele: ,- obraz hlavního oltáe v kláštee : ,- projekt na opravu krovu dk.k.: ,- malá oprava stechy dk. kostela: ,- nové sociály na fae: ,- oprava zdi kolem zahrady: ,- Sez. Ústí: fasáda fary + míže: ,- elektroinstalace a úpravy na pošt: ,- Pohnání: hbitovní ze, vstupní dvee: ,- stecha kostela: ,- Rat. Hory: vitráže v oknech : ,- Odeslané sbírky a píspvky diecézi , , , ,00 z toho: Svatopetrský halé na poteby diecéze na charitativní úely na bohoslovce havarijní fond oprav svépomocný fond na misie na bible odvody z nájmu a dar odvody z prodeje nemovitostí na pomoc postiženým vlnou tsunami Dary a charit. výdaje adopce na dálku svtový den mládeže Kolín n. R. pro CZŠ Orbis-Pictus 13000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 700,00 200, ,00 900,00 0,00 0, , , , , , ,00 600, ,00 250,00 0, , ,00 0,00 0,00 Nákupy dlouhodobého majetku , , , ,00 z toho: ozvuení kostela (TA), varhany (SÚ) , ,00 0,00 0,00 kuchy. linka (TA), svítidla (PO, RH) ,00 0, , ,00 Ostatní výdaje 106, ,00 0,00 240,00 Výdaje celkem , , , ,00 Pehled nkterých úkon duchovní správy za rok 2005 v porovnání s rokem Kty Svatby Pomazání nemocných - individuáln spolen Pohby - do zem kremace

13 Pehled výkaz o hospodaení sledovaných farností r v K CHOTOVINY BOROTÍN HLASIVO ST EZIMÍ HOŠTICE Nájemné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prodej majetku 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sbírky 51591, , , , ,00 Dary fyzických osob , , , ,00 0,00 Úroky z útu 878,25 416,88 161,42 586,85 459,80 Píspvek diecéze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Píspvek obecní 25000,00 0,00 0, ,00 0,00 Náhrady škod 20007, , , , ,50 Ostatní píjmy 11821,00 0,00 768,00 0,00 0,00 Píjmy celkem , , , , ,30 Výdaje zdaované 3560,00 0, ,00 0,00 0,00 Bohoslužebné výdaje 9870, ,60 820,60 820,60 820,60 Režijní výdaje 88885, , , , ,00 Opravy památek , , ,00 0,00 0,00 Opravy ostatní 19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odeslané sbírky 15071, , , , ,00 Z toho : svatopetrský halé 790,00 769,00 290, ,00 180,00 poteby diecéze 1845, , ,00 160,00 232,00 charita 3314, ,00 615,00 700,00 489,00 bohoslovci 1917, ,00 572,00 350, havarijní fond 2200, ,00 900,00 100,00 500,00 svépomocný fond 800,00 800,00 300,00 0,00 200,00 misie 3268, ,00 220,00 750,00 88,00 bible 710,00 510,00 0,00 630,00 80,00 odvod nájm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odvod prodeje a dar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní 227,00 330,00 120,00 100,00 50,00 Dary a charita 18216, , , ,00 0,00 Da z nemovitostí 348,00 292,00 145,00 0,00 378,00 Ostatní výdaje 11821,00 0,00 768,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , , , , ,60 Rozdíl v r , , , , ,70 Celkový stav financí farnosti 71746, , , , ,97 Nezahrnuje stav pjek a pohledávek farností

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma,

Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma, byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VI 1 doba postní 2005 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ % " & &"'(() *! ! " # P. Janusz Łomzik

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ %  & &'(() *! !  # P. Janusz Łomzik 1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # # $ % " & &"'(() *! P. Janusz Łomzik "*+ "",!!" #$ %&' (!' ) &* +#, -.!!" $ / $- 0 &0!# 1' 2*$"&$$$ "' '' $&&- '!' '-$& "$*'&*&**" * "

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY V Lipníku n. Bevou 29. ervna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Hospodin nestvoil nic neúplného, jedno druhému pomáhá k dokonalosti; kdo se kdy nasytí zíráním na Boží slávu? (Sir

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Pán vstal z mrtvých, jak ekl. Radujme se všichni a jásejme, nebo on kraluje navky. Aleluja. DUCHOVNÍ SLOVO

Pán vstal z mrtvých, jak ekl. Radujme se všichni a jásejme, nebo on kraluje navky. Aleluja. DUCHOVNÍ SLOVO byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VI 2 velikonoce 2005 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí

Více

VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry,

VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry, V Lipníku n. Bevou 4. kvtna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Vit v Ducha Svatého znamená vyznávat, že Duch Svatý je tetí osoba Nejsvtjší Trojice, že vychází z Otce i Syna a

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více