Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í"

Transkript

1 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí A drtivá je tíha kíže. Syn pod ní chýlí níž a níže tvá sinou, zrudlý diadém. A celé pluky archandl, jež slétají se k jeho elu, ho nezadrží ped pádem. Jak ten strom spásy zdá se vratký! Me obrací se v srdci matky. Jsi živ? A mžeš ješt vstát? Uzdvihneš, Synu mj a Pane, své údy na smrt utýrané pro novou pou, pro nový pád? Václav Ren: Popelka Nazaretská

2 Zaátek doby postní bývá v dobrých kesanských rodinách spojen alespo s njakou pedstavou pokání, obrácení, pedsevzetí nebo nápravy života. Ješt zbožnjší kesané si mohou uvdomit, že by se tato zmna života mohla týkat i jich samotných. Jen ti nejzbožnjší (a tedy my) si uvdomí, že by po nich mohl Bh chtít opravdovou zmnu životního stylu, zvyk, našich oblíbených neestí, našeho zabhnutého, spokojeného a celkem spoádaného života. Radji opustím tuto strašlivou a nepíjemnou pedstavu a vrátím se v již vážném zamyšlení k tomu, co jsme prožili pi udlování popelce na samém zaátku postní doby: Prach jsi a v prach se obrátíš! Prach je v mnoha kulturách a náboženství znamením smutku buto nad úmrtím blízké osoby, nebo nad vlastním ponížením. V biblické mluv má symbol popela své nezastupitelné místo, které sdílí spolu s prachem. Symbolizuje tedy nepatrnost lovka ped Bohem (Gn 18,27), ponížení, smutek (Plá 3,16), zmar a pomíjivost (Ez 28,18), híšnost, kehkost, marnost (Iz 44,20) výraz naléhavé prosby v beznadji (Ester 4,1-3), ale je také znamením oištní (Nm 19,11) a opravdového obrácení (Jon 3,6). Spojení mezi neštstím, které lidi potkává a híchem, který udlali proti Hospodinu je ve SZ tak tsné, že je prakticky nelze oddlit (srov. 1Mak 3,47; Job 30,19). Je tedy potom jasné, že je poteba, aby vnitní obrácení provázelo také vhodné vnjší znamení. V naší kulturní oblasti si možná nkdo ekne, že se mže obrátit i bez toho, aby sedl ve špín a prachu odný do njaké pytloviny. To je jist pravda, ale i nám, kteí máme pomrn rozvinuté abstraktní myšlení velmi pomáhá, mžeme-li záležitost, která není postehnutelná smysly, piblížit njakým pirovnáním z oblasti, které známe. Symbol prachu, nebo popela je zcela transparentní: Prach je nepatrný, bez povšimnutí se po nm šlape... Co je nemyslitelné pro Starý i Nový Zákon je pokrytectví. Tedy situace, kdy vnjší znamení pokání neprovází vnitní obrácení, respektive postoj pipravenosti ke služb Bohu a bližnímu. U farize totiž Ježíš kritizoval stejný postoj neupímnosti jako již Izajáš pranýoval dávno ped Ježíšovým narozením (srov. Iz 58). Bh si tedy nežádá, abychom se celou dobu postní tváili zkroušen, pokorn, zdrceni svými nepravostmi (Mt 16,17), ale spíše máme pinášet Bohu obti milosrdných skutk (Oz 6,6; Mt 12,7). Asi každý kesan by byl ochoten obtovat pro Krista svj život, ale již málokterý z nás je ochotný obtovat mu pt minut soustedné modlitby denn navíc. Málokdo je ochoten na znamení pokání a obrácení vnovat bližnímu navíc jeden úsmv nebo dobré slovo. Zídka je kdo ochoten snášet nedokonalosti druhých, natož vyložené píkoí. Jsme spíše ochotni íci uštpanou poznámku (nejlépe v nepítomnosti toho, o kom je e) než mlet. Nemnozí kesané si lámou hlavu nad tím, komu by mohli pomoci, kde by byli potební. Také kesané i dnes zapomínají zkoumat, co od nich každý den Bh oekává a co krásného má pro n pipravené, a radji chtjí sami urovat co je dobré pro n i pro jejich bližní. Kesané v našich farnostech jist takoví nejsou... Kdybychom však pece jen mli v tchto vcech njaké drobné nedostatky, není práv nyní as zaít, není práv te ten pravý as k modlitb, není práv tato chvíle vhodná pro to, abychom nkoho potšili... A když ne te, tak kdy? (2 Kor 6,2). Jan Turek, jáhen

3 5. DUBNA: VINCENC FERRERSKÝ Narodil se v roce 1350 ve španlské Valencii. Od mládí byl velmi zbožný. V sedmnácti letech vstoupil k dominikánm, stal se knzem a uitelem filosofie a teologie. Jako vynikající kazatel a pevor kláštera ve Valencii vzbudil pozornost probošta místní kapituly Pedra de Luna. Ten ho získal, aby svým vlivem podporoval avignonského papeže Klementa VII. Když se sám v roce 1394 stal jako Benedikt XIII. avignonským papežem, povolal Vincence na svj dvr jako kaplana a zpovdníka. Tam Vincenc poznal a uvdomil si hrozivé úinky papežského rozkolu a pokoušel se pimt Benedikta XIII., aby odstoupil. Když se mu to nepodailo, opustil v roce 1399 Avignon a jako putující kazatel projíždl na oslu Španlsko, Itálii, Švýcarsko a Francii a všude kázal pokání. Zlé následky papežského schizmatu, stoleté války a etných epidemií ho vedly k hlásání brzkého píchodu Antikrista a konce svta. S ním táhly zástupy hlasit se modlících a biujících se žen a muž, které v nm vidli proroka. Dnes lze tžko posoudit, zda šlo u nho jen o omyl nebo zámrný taktický tah, jak vyburcovat lidi z mravní lhostejnosti, které uprosted zmatk doby stále více propadali, a obrátit je k duchovnímu životu. Jisté je, že po odstranní papežského schizmatu na kostnickém koncilu, k nmuž i moráln pispl tím, že odmítl poslušnost avignonskému papeži, v tomto zpsobu kázání již dále nepokraoval. Gesto odmítnutí poslušnosti vzdoropapeži bylo tím závažnjší a psobivjší, že postavil blaho jednotné církve nad osobní píchylnost a pátelství. V dob kostnického koncilu, jehož se nezúastnil, akoliv tam byl zván, pesunul svou kazatelskou innost do Francie, pedevším do Normandie a Bretagne. Tam také v mst Vannes 5. dubna 1419 zemel. Svatý Vincenc Ferrerský bývá zobrazován jako dominikán s plameny kolem hlavy, s knihou a medailonem ve tvaru slunce s IHS. Nkdy má u nohou skupinu Maur a Žid, na jejichž obrácení se svými kázáními ve Španlsku významn podílel. Pramen: Josef Heyduk: Svatí církevního roku. O MŠI SVATÉ 9 Posvátné ticho Vážené tenáky a vážení tenái farního zpravodaje, dovolte mi v následujícím lánku o eucharistii opustit témata týkající se slov a pedestít Vám úvahu o tichu ve mši svaté. Nejprve se, prosím, zamysleme nad následujícím píbhem: Jeden muž se odebral za mnichem, který žil dlouho v klauzue. Zeptal se ho: "Co ses ve svém život nauil od ticha, co pro tebe ticho znamená?" Mnich práv erpal konví vodu ze studny a ekl svému hostu: "Podívej se dol do studny! Co vidíš?" Muž se podíval do studny. "Nevidím nic." Chvilku zstali oba dokonale v klidu a mnich pak ekl svému hostu: "Podívej se te! Co jsi vidl ve studni?" Muž poslechl a odpovdl: "Te vidím sebe vidím svj odraz ve vod a také nebe nad hlavou." Mnich mu na to ekl: "Podívej, když ponoím konev do vody, voda je v pohybu. Te zase naopak je voda klidná. A to je zkušenost s tichem jen v klidném tichu lovk vidí sama sebe a nebe nad sebou." J.V.

4 Tolik píbh. Snad z nj pochopíme, pro Úvod k ímskému misálu uvádí pro mši svatou tento pokyn: Jako souást bohoslužby je také teba zachovávat ve stanoveném ase posvátné mlení. Jeho nápl je závislá na tom, o kterou ást mše jde: pi úkonu kajícnosti a po výzv k modlitb se jednotlivci v duchu usebírají; po tení nebo homilii krátce rozjímají o tom, co slyšeli; po pijímání pak ve svém srdci chválí Boha a modlí se. A dále: Je chvályhodné zachovávat mlení v kostele, v sakristii a v k nim pilehlých prostorách už ped zaátkem bohoslužby, aby se všichni zbožn a ádn disponovali k jejímu slavení. A snad to nejen pochopíme, ale též s Boží pomocí víc a více naplníme Použitá literatura: Všeobecné pokyny k ímskému misálu, BK, Praha 2003 srv. Bruno Ferrero: Píbhy pro potchu duše, Praha, 1996 ODKUD SE VZAL POPELEC A POPELENÍ STEDA P. Jan Kuník Jak a kdy vznikla Popelení steda a jaký význam má popelec, resp. znaení se popelem? A byla postní doba vždycky tak dlouhá jako je dnes? F.D., královéhradecká diecéze Radost vyrstá z oekávání a touhy. S velikononí radostí je to podobné. Kesanské spoleenství mlo potebu pipravit se na radost slavení velikonoc pstem, který ml zpoátku paradoxn slavnostní charakter a ítal pouze jeden i dva dny (Velký pátek, Bílá sobota). Tato krátká doba ovšem neodpovídala padesátidennímu slavení Velikonoc, a tak byla prodlužována nejprve na šest dní, pozdji na ti týdny. Pro ekatele ktu byla vrcholným obdobím pípravy. Liturgie této periody byla charakteristická tím, že tení evangelia byla vzata ze svatého Jana. Její stopy vidíme dodnes. Ke konci 4. století byla pak píprava prodloužena na 40 dní (odkaz na Ježíšv pst v poušti, pobyt Mojžíše na hoe) a zaínala první postní nedlí (Quadragesima). Ale jelikož o nedlích pst nebyl, zstalo do zaátku Velikonoc pouze 36 postních dní. Pi významu ísla 40 a pi zmn charakteru pstu tak, že každý den ml být dnem zdrženlivosti od masa a vína a souasn újmy (jenom jedno nasycení za den), bylo dležité íslo 40 zachovat, a tak se pidaly ped první postní nedli tyi dny, ímž se tohoto plného potu docílilo. Tím se také ustavila steda jako zaátek pípravy na Velikonoce a souasn zahájení postu. Od 6. století byla oznaována jako caput iei poátek postu. Vzhledem ke zvyku udlovat v tento den popelec je od 10. století oznaována jako Popelení steda. Ve východní církvi, kde se nepostili vedle nedle ani v sobotu, museli pak tyicetidenní pst prodloužit na osm nedl. Vlivem toho se v západní církvi zavedla tzv. doba pedpostní, kterou ale po II. vatikánském koncilu neznáme. Sypat si popel na hlavu, vyhazovat hlínu k nebi, válet se v popelu to vše bylo u primitivních národ výrazem smutku, bolesti, lítosti. Strach ped smrtí velel lovku, aby se posypal popelem z obti nebo hlínou z hrobu, aby se uchránil ped duchem zemelého. lovk se za maskou z popelu a hlíny cítil bezpen. A když v Sýrii utíkali pozstalí sednout si na hromadu popela ped branou msta, znovu to byl útk a hledání bezpeí ped duchem mrtvého, který mohl sídlit v dom, kde pedtím dotyný žil. Jiné národy, které neznaly strach ped smrtí, se naopak snažily s mrtvými spojit, dokonce se nechávaly - 4 -

5 popelem z mrtvého okovat, aby pijaly jeho dobré vlastnosti. Takové zvyky jsou nám dnes cizí a vzdálené. Ve starozákonní dob stejn jako v pohanské antice byl popel symbolem smutku a pokání. V tomto pojetí jej od svého zaátku užívá i kesanské spoleenství. Popel byl sypán na hlavu nejprve jenom veejným híšníkm, pipraveným init pokání. Když tato praxe ustala, zaal se popelec udlovat i ostatním vícím. Na synod v Beneventu (1091) doporuuje papež Urban II. všem kostelm zvyk udlovat popelec. Je zajímavé, že bylo zvykem sypat popel na hlavu mužm, zatímco ženám se popelem znail na elo kíž. Pi udlování popelce se užívá popelu z palmových ratolestí nebo koiek z Kvtné nedle, které pipomínají Kristovo vykupitelské dílo. Svými híchy ovšem v sob úinky tohoto triumfu maíme. Kesan, který se nechává oznait popelem, slyší proto výzvu: ite pokání a vte evangeliu. Nebo také: Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš. lovk pijímající popel vyjaduje spolu s kající církví zmnu smýšlení, touhu vrátit se k Bohu a získat u nj ochranu a nesmrtelnost. Proto je popel taktéž symbolem oisty a zmrtvýchvstání. Je známo, že ohe oišuje a popel je ohnm proištný prvek je to poslední nespálitelný prvek zem a první istý prvek pro novou zemi. Kajícníkovi popel pipomíná vlastní konenost a poslední skutenost smrti, picházející po híchu, ale také první krok k nekonenosti, nebo smrt je konec života, ne lásky (svatá Terezie). Popelec mže být pro nás i znamením radosti. Chce nás uit spojovat ve svém život pokání a radost, a tak kráet vstíc Veliké noci našeho vykoupení. P. Daniel Peter Janáek, O. Praem, fará v Praze - epích CHLÉB OBTNÍ DAR (pokraování z ísla 5/2005 advent) V Písmu svatém slyšíme asto mluvit o chleb. Primitivní chleba si pekl už Abrahám. Prosí Sáru, aby jej pipravila pro ti hosty, kteí se u nj zastavili. Byla to asi v popelu upeená placka z husté kaše. Pozdji se Izraelité nauili péct chleba pesný. Byl to chleba nekvašený. Pipomeme si, pro. O velké noci, kdy Bh vysvobodil Izraelity z egyptského otroctví, se museli všichni pipravit na odchod. Ženy už nestaily z práv pipraveného tsta péct chleba. Zabalily je proto do pláten a nesli s sebou. Až teprve mimo Egypt je mohly upéct. Tsto však už nevykynulo, protože k tomu potebuje klid. A tak Izraelité jedli chleba bez kvasu, nekvašený. I když asi nebyl tak dobrý, pesto si zvyk péct tento chleba už ponechali, na památku slavných Božích in. Cestou dom, do zaslíbené zem, dostávali Izraelité manu, sbírali ji každé ráno krom soboty kolem stan ze zem, mleli ji a pekli z ní chleba. Mana se dala sbírat jen na jeden den, déle nevydržela (krom pátku, kdy se sbírala na dva dny, protože sobota byla den svátení). Když si chtl nkdo jindy tajn nasbírat manu do zásoby, pak to, co ml schované ve stanu, mu shnilo. Pro asi? Bh tak uil lidi, aby se uili spoléhat na nho, na jeho dobrotu a vili, že jim bude každý den pomáhat. A to zstalo i nám. I my se máme uit žít s Bohem, denn s ním spolupracovat, spoléhat se na nho a denn prosit o pomoc. Tímto jsme si pipomnli, že i Ježíš Kristus mluví o chleb. Nejen to, víme že se jím i sám stává: Kdo bude jíst jeho tlo a pít jeho krev, nezeme, ale bude žít navky. Pi poslední veei svými slovy promuje chleba a víno a dává tuto moc i apoštolm. Proto nám má být chleba tak posvátný. Církev zaala podle starého židovského zvyku používat ke mši svaté také nekvašený pšeniný chléb, - 5 -

6 kterému se íká hostie. Hostie se dív pekly na každé fae a byl to skutený obad. Knz sám pipravoval mouku, která byla zvláš k tomuto úelu namletá z pšenice (pšenice je podmínkou, z jiného obilí se hostie dlat nesmjí) a požehnal ji. Z mouky a vody se rozmíchala kaše. K peení se používaly dv kulaté plotny spodní, rozehátá jako pevná, a horní, na které byly asto vylisované rzné vzory, pipevnná na pantu ke spodní. Tsto se nalilo na spodní plochu, pikrylo tou vrchní a rychle upeklo. Upeené plátky se potom nechávaly ve vlhké a chladné místnosti trochu namknout, aby se hostie lépe vykrajovaly. Jednotlivé hostie se vysekávaly run speciálním nástrojem o dvou velikostech: vtší hostie pro knze a menší pro ostatní vící. Dnes se hostie peou v kláštee sester v Bílé Vod u Javorníka ve velkém. Moderní stroje dokáží péct a vykrajovat tisíce hostií. Není divu, protože sestry jimi zásobují celou republiku. I když i do této oblasti pípravy hostií vstoupila technika, sestry se ani pitom nezapomínají modlit a prosit Pána, aby se stal živým chlebem všech lidí. POUTNÍ MÍSTO PEŠTICE Petr Svoboda Cestujeme-li z Písku na Stod pes Nepomuk, nemžeme minout Peštice. Po vyjetí z lesa na kopci za osadou Kuciny se ped námi objeví panorama msta Peštic, jemuž dominuje psobivá stavba kostela Nanebevzetí P. Marie. Toto místo bylo roku 1238 zamýšleno a budováno jako proboštství benediktinského kláštera v Kladrubech. Po husitských bouích pešly Peštice do svtských rukou, i když nadále kladrubští obsazovali do Peštic svého probošta. Roku 1752 byl starý kostel zbourán, aby ustoupil nynjšímu chrámu vystavnému podle plán K. I. Dietzenhofera. Se stavbou, kterou až do své smrti vedl sám projektant, bylo zapoato již roku Po Dietzenhoferovi vedl stavbu do roku 1756 František Ignác Preé, který vyhnal obvodové zdivo do výše asi 5 metr. Po delší pestávce pokraoval Anselmo Lurago od roku 1763 do své smrti Chrám dokonoval Anton Haffnecker, za nhož byl roku 1775 ne zcela dokonený chrám vysvcen. Poté bylo r kladrubským benediktinm oznámeno zrušení zdejšího kláštera a poté i proboštství. V roce 1808 byla zdejší fara povýšena na dkanství. Nedostavné vže dostaly r nové provizorní stechy, z tohoto období pochází také projekt na dostavbu vžních bání. R kostel tžce poškozen požárem a následn rekonstruován. Po sametové revoluci probhla generální oprava chrámu za psobení a pée patera Plavce. Byly dostavny vžní bán dle pvodních plán K. I. Dietzenhofera. Základní konstrukce byly vsazovány vrtulníkem, na míst doplnny tesaské prvky a vže pokryty mdným plechem. Mdí též pokryt kostel i sanktusová vžika. Obnovena je i fasáda. A tak kostel do daleka záí svojí psobivostí. Svými rozmry délkou 55 m, šíkou kolem 16 m, výškou uvnit 25 m a výškou vží pes 50 m psobí majestátn, ba ohromujícím dojmem. Poutní tradice Peštic je úzce spjata s Alžbtou a Josefem Hofmistrovými. Nejprve si Josef u servit v Praze na Starém Mst opatil neumlou kopii P. Marie Bolestné s hlavou

7 umueného Krista v náruí. R si jeho žena nechala zhotovit kopii kvalitnjší. R bylo poprvé zpozorováno, že obraz se zázraným zpsobem potí. Vc se neutajila, a proto po opakovaných znameních byl obraz darován do kostela r O rok pozdji podroben církevnímu zkoumání, prohlášen za zázraný a v kostele nakonec vystaven k veejnému uctívání. Prelí chrámu, jak již zmínno, je dvouvžové. Druhým exponovaným prelím je severní, obrácené k mstu, jehož ústedním motivem je kasulové okno. Trojlodní interiér má polokruhový uzávr. K presbytái z obou stran piléhají polygonální prostory, z nichž jeden slouží jako kaple sv. Barbory a druhý jako sakristie. Na klenb presbytáe je freska Nanebevzetí P. Marie z roku Hlavní oltá Nanebevzetí s obrazem od J. Redelmayera, na tabernáklu milostný obraz P. Marie Peštické. Pi sloupech jsou umístny sochy sv. Bonifáce, Patrika, Benedikta a Scholastiky. Oltá sv. Kiliána daroval kostelu stavitel chrámu Dietzenhofer. Oltá sv. Benedikta souvisí s právy benediktin ke kostelu. Psobivá je mramorová kazatelna se symboly evangelist a hlavn sochou kázajícího Krista na stíšce. Hlavní poutí je svátek Seslání Ducha Svatého výroí penesení milostného obrazu do kostela k veejnému uctívání. Mše sv. je zde každou nedli dopoledne v 9.15 hod. a duchovní správu vykonává zdejší sídelní duchovní správce pater Karel Plavec. J. Barto BRUNO FERRERO: STARÉ HOUSLE Pi jedné dražb došla ada na housle. Byly poškrábané a odené. Visely z nich povolené struny a licitátor si pomyslel, že je škoda ztrácet s nimi as. Nicmén je s úsmvem pozvedl a prohlásil: Kolik nabídnete, pánové? Vyvolávací cena tisíc korun! Tisíc sto!, ozvalo se. Tisíc dv st. Tisíc ti sta! pihodil další. Tisíc ti sta poprvé, tisíc ti sta podruhé, tisíc ti sta... V zadní ásti sálu vstal muž s šedivými vlasy. Pišel k licitátorovi a vzal do ruky smyec. Kapesníkem oprášil housle, vypnul povolené struny, energicky se chopil houslí a zahrál tak krásn a ist, že to znlo jako zpv andl. Když dohrál, licitátor klidným a tichým hlasem ekl: Kolik nabídnete za tyto housle? A zvedl je i se smycem. Deset tisíc! Dvacet tisíc! Ticet tisíc! Ticet tisíc poprvé, ticet tisíc podruhé, ticet tisíc potetí, a odklepl vydraženou ástku kladívkem. Lidé tleskali, ale nkteí se ptali: Co zmnilo cenu tch houslí? Odpov byla jednoduchá: Mistrova ruka. I my jsme jako staré, zaprášené a odené nástroje. Ale dokážeme pekrásn hrát. Staí, aby nás vzal do ruky mistr. Tady jsem, mj Bože. Hledáš m? Co ode mne chceš? PRO JSOU CHRÁMY PEPLNNÉ Chrám je dostatek a neznám ve svém okolí nikoho, kdo by se do chrámu netšil. Celá rodina se ve svátením odvu vypraví v nedli do svého oblíbeného chrámu, aby tvoila - 7 -

8 spoleenství nejen s ostatními vícími, ale hlavn se svým bohem. Návštva chrámu dokonce nahradila v posledních letech rodinné výlety a procházky pírodou. Pohyb lidí se okolo takového bžného chrámu zvyšuje, zvlášt v tchto dnech. I nezúastnný pozorovatel (je li vbec takový) zjišuje, že se nco dje. Doprava v okolí chrámu je píinou nejednoho infarktového stavu idi i chodc, vící se radostn v mohutných proudech hrnou dovnit, šastný úsmv na tvái. Jedna obrovská bohoslužba je sloužena prakticky od rána do veera. Liturgie má svá pevná pravidla a neexistuje skoro nikdo, kdo by se jí nechtl aktivn úastnit. Vnitek chrámu je vyzdoben tak, aby vící pod vlivem krásy výzdoby, barevných svtel a podmanivé hudby zapomnli na své všední starosti a oddali se do vle nejvyššího, pln se ponoili do jeho bytí a jasn poznali, co jim v jejich bídném život schází a co všechno a v jak rzných podobách mohou od nho získat. Ministranti a pisluhující se vydávají do krajnosti, aby pro svého boha získali co nejvíce duší. Každému vícímu, který jeví známky nejistoty okamžit vysvtlí, co potebuje, aby byl dokonale šastný. Pro dti, které ješt nechápou obsah vrouky svých rodi, je zde pipraven dtský koutek. Ani zde se ovšem dti neponechávají svému osudu, ale již odmala jsou jim pedkládány v lákavém obalu všechny pedmty, které budou pro život potebovat. Aby evangelizace pinesla co nejvtší užitek, jsou liturgické texty rozesílány celoron do všech domácností. Jednotlivé chrámy mezi sebou dokonce soutží o to, kdo svým ovekám poskytne lepší duchovní vedení. Za dlouholetou vrnost svému bohu získávají vící pi návštv chrámu rzné výhody. Chrámy se také dlí podle toho, kolika vícím jsou schopny osvtlit základní nauku své víry. Mžeme nalézt superchrámy, hyperchrámy nebo megachrámy. Pokud jste nkdo slyšeli o gigachrámu, rád se nechám pouit. Jenom jedno nechápu. Nikdy jsem tu neslyšel nahlas vyslovit jeho jméno. Jméno boha, kterému se slouží. Možná to vícím nepipadá dležité, možná chce zstat sám bh utajen. Možná, že nechce být pojmenován proto, že by ztratil svoji schopnost manipulovat miliardami lidí po celé planet. Možná by se potom nkteí jeho vící rozpomnli, že existuje opravdový, reálný Bh, jehož jméno je Láska. Pesto se odvážím pojmenovat boha, jehož chrámy a vrouka jsou popsány v tomto lánku je to mamon. LÁSKA Láska m zvala: Poj! však duše stála, lpl na ní híchu prach. Hned láska bystrým okem zpozorovala, že váhám v obavách. V soucitném doteku se ke mn sklání a ptá se, co mi brání. Dím: Chci zíti hosta, hodného být zde! Praví Vždy jsi to ty! Já, bloud a nevdník? Což oi mé mohou t zíti? Vzala mou ruku, pravíc úsmvn: Oi máš ode mne. Ach, Pane, já vše zmarnil, rozplýtval, Karel Tomek,

9 dej mi, co zasloužím! Dí láska: Nevíš, kdo tvé viny sal? Ach, kéž ti náležím! Pak spoi, tlem svým t nasytím! Již usedám a jím! George Herbert ZAJÍMAVÉ KNIHY Pojme se spolen podívat na nkolik nových knih, které mžeme objevit v našem krásném kostele Promnní Pán. První z nich napsal Peter Seewald a nese název Joseph kardinál Ratzinger - Benedikt XVI (Kesanství na pelomu tisíciletí). Vydalo nakladatelství Portál, Rozhovor s kardinálem Ratzingerem je portrétem nového nejvyššího pastýe, papeže Benedikta XVI. a souasn prvodcem myšlením a životem tohoto významného katolického myslitele. Vyslovuje se k základním otázkám budoucnosti církve, papežství, mezináboženskému dialogu. Nevyhýbá se tématm, jako je antikoncepce, svcení žen, celibát, ale také církevní dan nebo západní hospodáský systém. Nacházíme nezídka pekvapivé, vždy však dsledn promyšlené odpovdi. Podobn se mžeme seznámit i s jednotlivými etapami Ratzingerova života. Kniha byla peložena do devatenácti jazyk. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydí vydalo v roce 2005 další podntnou knihu, která nese název Evropa Její základy dnes a zítra. Autorem je Joseph Ratzinger. Všichni dobe víme, že v roce 2004 se Evropská unie rozšíila o další evropské státy a vedly se obšírné debaty o evropské ústav. Zdá se však, že o základních otázkách diskuse kupodivu neprobíhala. J. Ratzinger se v knize ptá na pvod Evropy a její hranice, klade si otázku kdo má právo nazývat se Evropanem a vstoupit do nové Evropy apod. Zdrazuje rovnž duchovní koeny Evropy, morální základ politiky Evropské unie a odpovdnost za mír v Unii i ve svt. Nebude-li se Evropská unie zakládat na tchto hodnotách, hrozí jí podle Ratzingera nebezpeí, že mezi dvody jejího vzniku pevládne ist pragmatické a ekonomické hledisko, které mže mít negativní dopad nejen na zahraniní politiku, ale i na život jejích oban. Maria Di Lorenco je autorem knihy Matka Tereza zá lásky, vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydí v roce Do rukou se nám dostává kniha o kalkatské seste, zakladatelce Misionáek lásky, jenž oslovuje mnohé svou moudrostí a specificky mateským rysem své zbožnosti. Ve svém praktickém pístupu k duchovnímu životu se v mnohém inspirovala myšlenkami sv. Ignáce z Loyoly. Bude pro nás možná jistým pekvapením, že Tereze z Kalkaty neleželo na srdci jen zmírování tlesné bídy tch nejubožejších a nejpotebnjších. Svým povzbuzováním se snažila rovnž odstraovat duchovní bídu ze života lidí v západním svt. Za nejvzácnjší z celé knihy lze patrn považovat úryvky dosud neznámých dopis Matky Terezy, objevených teprve po její smrti. Odhalují se v nich dv velká tajemství jejího života: poátek jejího povolání, inspirovaný samotným Kristem, a temná noc ducha, která toto povolání doprovázela. Mj úsmv je pláš, který pikrývá nesmírné množství bolestí, ekla jednou. Kniha je poutavým svdectvím o její vnitní trýzni i její statené víe. Knihy pro vás vybírala M. Skopcová - 9 -

10 KRÁTKÉ ZPRÁVY Sbírka na Svatopetrský halé vynesla v Táboe ,- K, v Sezimov Ústí 4.300,- K, v Pohnání 5.260,- K a v Ratiboských Horách 1.100,- K. Dohromady bylo odesláno ,- K. Všem dárcm Pán Bh zapla. Celodiecézní sbírky v beznu a dubnu: o 19. bezna na uprchlíky (1/3 sbírky) o 16. dubna na poteby diecéze Postní ekumenické bohoslužby budou každý týden ve stedu v hod. stídav v rzných církvích, stídat se budou i kazatelé viz tabulka vzadu. Výstava Poutník Jan Pavel II. k nedožitým 85. narozeninám Karla Wojtyly se uskutení ve dnech bezna v Gotickém sále Husitského muzea v Táboe. Obsahuje velkoplošné fotografie, knihy a videomateriály. Poad Alfréda Strejka a Štpána Raka Vivat Commenius k výroí J. A. Komenského uvádí Církev s. husitská ve svém kostele ve Farského ul. v nedli od hod. V pátek se bude konat v dkanském kostele od hodin pobožnost kížové cesty pro dti. Pi mši sv. 2. dubna na 5. nedli postní bude v Táboe i v Sezimov Ústí udlována svátost pomazání nemocných všem, kteí pro stáí nebo vážnou nemoc mají znané obtíže. Vhodnou pípravou bude i pedchozí svátost smíení. Svátost smíení lze slavit kdykoliv podle domluvy. Píležitost bude v dob postní také v sobotu od hod. v dkanském kostele v Táboe a ve tvrtek od hod. ve farním kostele v Sezimov Ústí a 1/2 hod. ped každou mší svatou (ve Svatém týdnu 1 hod.) Velikononí dílna pro dti i dosplé se bude konat v poutním dom Emauzy na Klokotech na Zelený tvrtek Zaátek je v 9.00 hod. Dti se mohou nauit vyrobit si rzné velikononí ozdoby. Obdobná dílna se uskutení v Církevní ZŠ Orbis-Pictus v sobotu 8. dubna. Diecézní setkání mládeže s biskupem Jiím Paourem se letos koná v sobotu 8. dubna v eských Budjovicích. V táborské farnosti vyvrcholí bhem postní doby píprava katechumen (2 dosplí a 4 dti) na kest, který se uskutení na velikononí vigilii, tj pi bohoslužb, která zane ve hod. Prosíme, zvlášt bhem této poslední ásti pípravy, o modlitbu všech farník za zdárné a požehnané završení katechumenátu. Farní zpravodaj Tábora a okolí vydávají ímskokatolické farnosti uvedené v hlavice. Redakce: Tábor, Dkanská 305, tel vede Petr Svoboda. Farní zpravodaj na internetu:

11 HUMOR Mladý potomek vévodského rodu se pokouší stát se námoním dstojníkem. Pi jedné plavb dostane za úkol vypoítat na širém oceán polohu lodi. Když odevzdá svj výpoet zkoušejícímu, obrátí se korvetní kapitán ke skupin aspirant a ekne: Smeknte, pánové! Všichni hned uposlechnou, ale pece jen se dívají na kapitána tázav. Ten jim svj rozkaz vzáptí vysvtlí: Podle výpot tohoto pána totiž práv proplouváme westminsterskou katedrálou. Uitelka potká svého bývalého žáka a ptá se: Copak dláš, Pete? Meteorologa. To mne udivuje, vždy ty jsi vždycky býval takový pravdomluvný chlapec... Slyšela jsem, paní Novotná, že máte nového podnájemníka. Kdepak pracuje? O práci ješt nehovoil, paní sousedko, on je státní úedník. Mladý zdvoilý muž vynese staence tžký kufr do pátého patra. Dkuji vám, to je od vás hezké. Kouíte? Ano, odpoví mladík horliv. Hned jsem si to myslela... jste tak udýchaný, ml byste toho nechat. Šára v baru. Nkolik výstel, zmatek a rozilený velitel si zavolá seržanta: Neekl jsem vám, že máte dát stežit všechny vchody? Ale jo, my je stežili. Oni snad museli utýct východem nebo co? Instalatér se snaží uklidnit paní v zatopené kuchyni: Neplate, paní, pláem to jen zhoršujete. Pijde starý Fraser poprvé k lékai a vidí na dveích nápis: Poplatek: za první návštvu 20 penny, za každou další 10 penny. Fraser chvíli pemýšlí, pak vejde do ordinace a bode zvolá: Tak, pane doktore, už m tu zase máte! Chlape, chlape, tvj mozek lze pirovnat k horské salaši. Pro, pane uiteli? Protože je také vysoko položen a uvnit zaízen velmi primitivn. Svatý Petr slyší klepání na nebeskou bránu, oteve a vidí tam stát muže. Než se ho staí na cokoliv zeptat, muž zmizí. Po chvíli se klepání ozve znovu. Když svatý Petr oteve, stojí ped ním tentýž muž, ale v píští vtein zmizí. Poslyšte, zavolá za ním svatý Petr, vy si ze m dláte šprouchlata, nebo co? Ne, ozve se v dálce. Oni se m snaží vzkísit. Na pláži je slyšet díví kik: Pomóóóc, topím se! Jeden pán se chystá skoit do vody, ale dve kií: Vy ne, ten mladík vlevo! Jeden ze snoubenc, kteí se pipravovali na manželství, telefonoval na faru: Ote, porate nám njaký biblický citát na svatební oznámení, chceme tam dát jen odkaz. Dobe Tak tam zkuste dát 1 Jan 4,18. Ovšem v telefonu bylo špatn slyšet. Na svatebním oznámení se pak místo 1 Jan 4,18 (Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání.) objevil citát Jan 4,18 (Pt muž už jsi mla, a ten, kterého máš te, není tvj muž.) Jste vící? Ne, jsem ateista. Opravdu? Jako že Bh je nade mnou!

12 HOSPODAENÍ FARNOSTÍ V ROCE 2005 Název položky (údaje v K) Tábor Sez. Ústí Pohnání Rat. Hory Nájemné 22900, ,00 0,00 0,00 Prodej pozemk ,00 0,00 0, ,00 Sbírky , , , ,00 Dary , , , ,00 Úroky z vedení út a ostatní píjmy 5128,15 356, ,97 858,53 Píspvek z diecéze 21000,00 0, ,00 0,00 Píspvek z obce (msta) ,00 0, ,00 0,00 Píspvek z ministerstva a z kraje ,00 0,00 0,00 0,00 Náhrady škod za zrekvírované zvony 20221, , , ,98 Píjmy celkem , , , ,51 Bohoslužebné poteby 33193, , , ,00 Režijní výdaje , , , ,00 z toho: elektina a plyn 33051, , , ,00 za pohledy kostela 19500,00 0,00 0,00 0,00 Opravy budov a mobiliáe , , , ,00 z toho: Tábor: oltá v klášterním kostele: ,- obraz hlavního oltáe v kláštee : ,- projekt na opravu krovu dk.k.: ,- malá oprava stechy dk. kostela: ,- nové sociály na fae: ,- oprava zdi kolem zahrady: ,- Sez. Ústí: fasáda fary + míže: ,- elektroinstalace a úpravy na pošt: ,- Pohnání: hbitovní ze, vstupní dvee: ,- stecha kostela: ,- Rat. Hory: vitráže v oknech : ,- Odeslané sbírky a píspvky diecézi , , , ,00 z toho: Svatopetrský halé na poteby diecéze na charitativní úely na bohoslovce havarijní fond oprav svépomocný fond na misie na bible odvody z nájmu a dar odvody z prodeje nemovitostí na pomoc postiženým vlnou tsunami Dary a charit. výdaje adopce na dálku svtový den mládeže Kolín n. R. pro CZŠ Orbis-Pictus 13000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 700,00 200, ,00 900,00 0,00 0, , , , , , ,00 600, ,00 250,00 0, , ,00 0,00 0,00 Nákupy dlouhodobého majetku , , , ,00 z toho: ozvuení kostela (TA), varhany (SÚ) , ,00 0,00 0,00 kuchy. linka (TA), svítidla (PO, RH) ,00 0, , ,00 Ostatní výdaje 106, ,00 0,00 240,00 Výdaje celkem , , , ,00 Pehled nkterých úkon duchovní správy za rok 2005 v porovnání s rokem Kty Svatby Pomazání nemocných - individuáln spolen Pohby - do zem kremace

13 Pehled výkaz o hospodaení sledovaných farností r v K CHOTOVINY BOROTÍN HLASIVO ST EZIMÍ HOŠTICE Nájemné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prodej majetku 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sbírky 51591, , , , ,00 Dary fyzických osob , , , ,00 0,00 Úroky z útu 878,25 416,88 161,42 586,85 459,80 Píspvek diecéze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Píspvek obecní 25000,00 0,00 0, ,00 0,00 Náhrady škod 20007, , , , ,50 Ostatní píjmy 11821,00 0,00 768,00 0,00 0,00 Píjmy celkem , , , , ,30 Výdaje zdaované 3560,00 0, ,00 0,00 0,00 Bohoslužebné výdaje 9870, ,60 820,60 820,60 820,60 Režijní výdaje 88885, , , , ,00 Opravy památek , , ,00 0,00 0,00 Opravy ostatní 19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odeslané sbírky 15071, , , , ,00 Z toho : svatopetrský halé 790,00 769,00 290, ,00 180,00 poteby diecéze 1845, , ,00 160,00 232,00 charita 3314, ,00 615,00 700,00 489,00 bohoslovci 1917, ,00 572,00 350, havarijní fond 2200, ,00 900,00 100,00 500,00 svépomocný fond 800,00 800,00 300,00 0,00 200,00 misie 3268, ,00 220,00 750,00 88,00 bible 710,00 510,00 0,00 630,00 80,00 odvod nájm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odvod prodeje a dar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní 227,00 330,00 120,00 100,00 50,00 Dary a charita 18216, , , ,00 0,00 Da z nemovitostí 348,00 292,00 145,00 0,00 378,00 Ostatní výdaje 11821,00 0,00 768,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , , , , ,60 Rozdíl v r , , , , ,70 Celkový stav financí farnosti 71746, , , , ,97 Nezahrnuje stav pjek a pohledávek farností

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma,

Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma, byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VI 1 doba postní 2005 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(!" +%$ ! -.

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(! +%$ ! -. 11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!" #$$%$ $!$ &' $!$($ )%"!"$ *!!( &$!(!" +%$,($"!! -.!!'-" /)+!0 1"%2"3! " # $ # % # & ' () # *+&%( (), # -' ) & # -'%. &! #/ $ 0 *( # 1&

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Pán vstal z mrtvých, jak ekl. Radujme se všichni a jásejme, nebo on kraluje navky. Aleluja. DUCHOVNÍ SLOVO

Pán vstal z mrtvých, jak ekl. Radujme se všichni a jásejme, nebo on kraluje navky. Aleluja. DUCHOVNÍ SLOVO byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VI 2 velikonoce 2005 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VIII. podzim 2007. Sk 4,32-35

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VIII. podzim 2007. Sk 4,32-35 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VIII 4 podzim 2007 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM "*! +$ "$"$", $"*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM *! +$ $$, $*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd 5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!"#$% "$$$"" $$!&$" '$" %($) "$ "$&" "*! +$ ("$""$+$ "$"$", %"-*%'" *$") $"*!. /0"" ("$"&"! ""# "(*!0 #0+"$!) z modlitby Jana Pavla II. pi

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Farní zpravodaj. Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník IX 1 doba postní 2008 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

! # $ $ % $ & ' ,-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-,12130-4 130-4# z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VIII. advent 2007. Sk 4,32-35

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VIII. advent 2007. Sk 4,32-35 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VIII 5 advent 2007 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

NÁRODNÍ RADY SF 2000-2003 ÍSLO 16 BEZEN 2003

NÁRODNÍ RADY SF 2000-2003 ÍSLO 16 BEZEN 2003 ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SF 2000-2003 ÍSLO 16 BEZEN 2003 Zaje na hlubinu! Nyní je poteba hledt do budoucnosti a v celé šíi uskuteovat: Zaje na hlubinu! Církev oekává od Sekulárního františkánského ádu jedno

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více