Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &"

Transkript

1 Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona i. t Sb., o veiejn'ich zakilzkilch v platnernzn6ni(d5le jen jako,,zvz" nebo,,zdkon"): vfnosnn rnurufcn srqesi s cranuudni LrNKou Zadavatel Kontaktni osoba (zdkonn6 zastoupenidle g $L ZVZ) NSzev zak6zkv: Druh zaddvaciho 'hen( Druh veiejn6 zakdzkv Typ VZ (dle hodnow) PiedpoklSdand hodnota bez DPH MezinSrodni testov5ni dr0beze, st6tni podnik ICO: +gg3esoo se sidlem Ustra5ice 63 jednaji'ci Ing. Vlastislavem Machanderem, Ph,D,, ieditelem Mgr, Radslav Janedek, advokistni kancelsi se sfdlem v Brn6, Bubenidkova 44, PSd IC: zapsdn v seznamu advok6t0 veden6m eeskou advokdtni k<lmorou pod evidendnim dfslem (nf: O+lZl tel,: offi VYROBNA KRMNYCH SMESI S GRANULACNI LINKOI.I Zjednodu5ene podlimitni DodSvky (dod5vka zbozispolu s povinnou mont6zf a elektroinstalaci) Podlimitni czk ,- CPV Podet piiloh 4 Profil zadavatele https://www.vhodne-uverejneni,czl profill mezinarodni-testovanid ru beze-statni-pod n ik

2 Obsah 1, Preambule.,.,..., Piedm6t zakdzky'.'...,...,., , Poskytnuti zadlvaci dokumentace,.,..., Terminy a 1h0ty., Nabidkovd cena,, ,3. Ekonomick6 a finandni kvalifikadni piedpoklady.....,...,,, Obchodnipodminky...,,, Hodnotici krit6ria a zprlsob hodnoceni nabidek,......,.. Hodnoceninabidek,,., g.,,,,,,,,,... Cena...,,,. g...,,.,...9 D6lka z1ruky Poddni nabidky... 9 PoZadavek na zpracovdninabidky...,.,,,,,, 9. g Otevir5niobSlek s nabidkami..".....,,,,.,,,,.,, Dodatedn6 informace k zaddvacim podminksm Zad6vac( 1h0ta......,...10 L2. Vyhrazend prdva zadavatele...,.., Seznam piiloh....,..,,,..,...11

3 1. Preambule Tento dokument piedstavuje vyzvu zadavatele potencionslnim uchazedfim o zakilzku k podsni nabidky a prokdzdni spln6ni kvalifikace, a dsle zad6vac( dokurmentaci k piedm6tn6 zak6zce. Zadavatel timto Wzrivit urchazeee_ k.pod5ni nabidkl d,o zadsvaciho iizeni s n5zvem WnoeNA knrqrufcn smesi s GRANULACNI LrNKou v s;outadu s ust. S 38 ZVZ. A-by mohla b'it nabidka uchazede zayazena do r,nibdrov6ho ifzeni, je uchazed povinen piedlozit dokumenty pozadovan6 touto zad vac( dokumentacf, a to ve lh0t6 prci poddni nabldek. Uchazei je povinen pln6 respektovat zaddvaci podminky a nenioprdvndn v nich provdd6t lttdne zm6ny. Nabidky, kter6 nebudou splfiovat. pozadavky stanoven6 v zad6vac( dokumentaci, budou ze zaddvaciho iizeni vyloudeny. Je-li v technick'ich specifikacich, projektov6 dokumentaci di jin6 souddsti prodkladfi uveden odkaz na konkr6tniuir,obe( materisl, technologii piip, na obchodni firmu, md se z.ato, Ze se jednd o vymezeni rninimdlnich pozadovan'ich standard0 vlirobku, teclrnologie di materislu. V tomto piipad6 je uchazed oprsvn6n v nabidce uv6st i jin6, kvalitativn6- a technicky obdobn6 ie5enr, kter6 spliluje minimslnd pozadovan6 standardy a o,dpovi'dd uveden;im parametr8m. 2. Piedm6t zak6zkv Piedm6tem zaklzky je doddvka uirobny krmn'ich sm6s[ s granuladni linkou. Specifikace, technick6 parametry a blizsi fidaje jsou uvedeny v samostatn6 piiloze teto ;laddvaci dokumentace, a to piiloze i. 1 Technick5 specifikace. Souddsti zaklzky je montiiz t6to linky, spolednd s jeji elektroinstalaci a uvedelnim do provozu. Doba realizace Ihned po ukondeni sout6ze, piedpoklsdanytermd'n realizace - duben - derven 2015 (tj, 3 m6sice orl podpisu smlouw) Misto realizace Sidlo zadavatele UstraSice Poskytnuti zadilvaci dokumentace: Zad6vac( dokumentace je souddstl t6to Wzrry. Zilroveh bude vdetn6 vsech jejich piiloh uveiejndna na profilu zadavatele:https://www.vhodne-uverejneni.czlprofillmezinarodnitestovani-drubeze-statni-podnik, a to po celou dobu lhr3ty pro poddni nabidek, v souladu s ust. g 48 zdkona.

4 4. Terminv a lh0w zak5zkv Zahfjeni zad6vaciho Yizen( 13,1,2015 Termin podsninabidek ve 14:00 hod, Termin otevirdni obslek ve 14:05 hod. 5. Nabidkov5 cena Ptedpoklddand hodnota zakilzky dle ust, S t3 ZvZ je ooo,-ke bez DIrH, tato hodnota je stanovena jako maximdlni. Zadavatel nepiipou5ti rozd6leni veiejne zal,:6zky na ddsti. Nabldkovii cena musi byt uvede.rna v CZK bez DPHa vi. DpH. Uchazed uvede celkovou nabidkovou cenu za zakdzku do kryciho listu nabidky, kteni je piilohou d, 2 t6to ;zad6vac( dokumentace a ziirovefi do ndvrhu smlouvy. Nabidkovi cena je koneend a nepiekroiiteln5 a zahrnuje r:el,i piedm6t pln6ni vdetn6 v5ech onfitilr ddsti, stuieu, komponent, dinnosti di jin'ich prvk8, kter6 rchazed mohl nebo m6l v6d6t, Nabidkovti cena musf byit stanovena v souladu se ZVZ, uchazed nesmi zadavateli nabidnout mimoisdn6 nizkou nabidkovou cenu, jestlize tato nebude odfivodn6na objektivnlmi pii'dinami ve smyslu ust.77 ZVZ. Uchazed je povinen garantovat uisi nabidkov6 ceny po celou dobu tru5ni smlouvy. Cena bez DPH nem8ze byt po poddninabidky zm6n6na. e. Pr.oklzln( splndni kvalifikace podle poiadavk0 zadavatele stanoven;ich v souladu se zdkonem je piedpokladem posouzenl a hodnoceni nabidky uchazede v zad5vacim y(zen'. Spln6nim kvalifikace se rozum[: Spln6ni zdkladnich kvalifikadnich piedpokladrs.. Splndniprofesnich kvalifikadnich piedpoklad&. ' PiedloZenf destn6ho prohldseni o sv6 ekonomick6 a finandni zp0sobilosti splnit veiejnou zakdzku.. Spln6ni technick'ich kvalifikadnlch piedpoklade, Spln6ni z5kladnich, profesnich, ekonomickfch a finaninich kvalifikaenich piedpokladfi prok5ie uchazei piedloienim iestn6ho prohl6seni, z jehoi obsahu bude zieim6, le dodavatel kvalifikaeni pieapoklaay vyie - poiaclovan6 podle g 82ZVZ, je povinen pied jejim ovdien6 kopie doklad0 prokazujicich In6ni t6to povinnosti se povazuje za smyslu ustanoveni g 82 odst. 4 ZVZ Z5kladni kvatifikaini piedpoktady Zikladn( kva I ifi kadn i pied po kl a dy spl i uje d odavatel, a) kteni nebyl pravomocnd odsouzen pro trestny din spdchanf ve prospdch organizovan6 zlodineck6 skupiny, trestny din 0dasti na organizovan6 zlodineck6 st<upin6," teqatizale

5 rni nos0 z trestn6 dinnosti, podilnicwr, piijeti 0platku, podplacenr, nepiim6ho frplatkdiswr, podvodu, 0v6rov6ho podvodu, vdetnd piipadfr, kdy jde o piipravu nebo pokus nebo rjdastenswi na takov6m trestn6m dinu, nebo doslo k zahlazeni orlsouzeni za spdchdnitakoveho trestndho dinu; jde-li o prsvnickou osobu, musi tento piedpoklad splhovat jak tato prdvnickd osoba, tak jeji statutdrni o196n nebo kaiail, dlen statutdrniho orgdnu, a je-li statutdrnim orgdnem dodavatele di dlenem statutdrniho org5nu dodavatele prdvnick6 osoba, musi tento piedpoklad splhovat jak tato prdvnickd osoba, tak jeji statutdrni oredn nebo kazd,i dlen statutdrnlho orgdnu t6to pr6vnick6 osoby; poddvs-li nabfdku ti i5dost o ridast zahranidni prdvnickd osoba prostiednicwfm sv6 organizadni slozky, musi piedpoklad podle tohoto pismene splhovert vedle uvedenfch uci t6to organizadnf slozky; tento zskladni kvalifikadni piedpoklad riovat jak ve vztahu k 0zemi Cesk6 republiky, tail< k zemi bydli5t6, sv6ho sidla, b) kleni nebyl pravomocnd odsouzen pro trestnf din, jehoz skutkovd podstata souvisl s piedm6tem podnikdni dodavatele podle zvlsstnich pr5vnich ptedpis0 nebo doilo k zahlazen( odsouzeni za spscfirdni takov6ho trestn6ho dinu; ide-li o prdvnickou osobu, musi tuto podminku splhovat jak tato prdvnickd osoba, tak-jejf statutdrni orgdn nebo kaldy dlen statutdrniho orednu, a je-li statut5rnim org5nem dodavatele d'i dlenem statutdrniho orgdnu dodavatele prsvnick6 osoba, musi tento piedpoklad splfiovat jak tato prsvnickd osoba, tak jeji statutdrni orgsn nebo kazd'i dlen statut6rniho org,snu t6to prdvnick6 osoby; poddvs-li nabidku di Zddost o ridast zahranidni prsvnic[ii osoba prostiednictvim sv6 organizadni slozky, musi piedpoklad podle tohoto pismene rsplfiovat vedle uvedenych osob rovndz vedouci t6to organizadni slozky; tento ztikladni kvalifikadni piedpoklad musi' dodavatel splhovat jak ve vztahu k fzemi Cesk6 rerpubliky, tak k zemi sv6ho sidla, mista podnikdnf di bydli5t6, c) kteni v poslednlch 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jedndni nekal6 sout6ze formou podpl5ceni podle zvls5tniho prdvni.ho piedpisu, d) v8di.jehoz majetku neprobih6 nebo v poslednich 3 letech neprob6hlo insolvendni ifzen., v n6mz bylo vyddno rozhodnuti o f padku nebo insolvendnf ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostaduje k rihrade n5kladf insolvendniho Y[zen., nebo nebyl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostadujici nebo zavedena nucen5 spi6n,u podle zvl6stnlch prdvnich piedpis0, e) kteni neni v likvidaci, f) kteni nemd v evide_nci dani zachyceny dafiov6 nedoplatky, a to jak v Cesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podniksnidi bydli5td dodavatele, g) kteni Jemi nedoplatek na pojistn6m a na pensle na veiejn6 zdravotni pojistirnr, a to l.k v Cesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podnikdni di bydlist6 dodavateie, h) kteni nem6 nedoplatek na pojistn6m a na pen5le na socisini zabezpedeni a pi'lsp6vku na stdtni politiku zamdstnanosti, a to jak v Cesk6 republice, tak v zemi si,cla, mista podnikdni di bydlist6 dodavatete, i) kteni nebyl v poslednlch 3 letech pravomocn6 disciplindrn6 potrestdn di mu nebylo pravomocn6 ulozeno kdrne opatieni podle zvl65tnich prdvnich piedpis0, je-li porile g 54 Pism. d) pozadovdno prokdzdni odborn6 zpf sobilosti podle zvl55[nich' prsv-nictr piedpisfi; pokud dodavatel vykondvs tuto dinnost prostiednicwim odpor,'6dn6ho zdstupce nebo jin6 osoby odpovidajici za dinnost dodavatele, vztahuje sr: tento piedpoklad na tyto osoby, j) kteni neniveden v rejstiiku osob se zfikazem plndniveiejn,ich zakilzeka k) kteremu nebyla v poslednich 3 letech pravomocnd ulozena pokuta za umozn6ni uikonu nelegslni prdce podle zvlsstniho prdvniho ptedpisu, Splndni ziikladnich kvalifikadnich piedpokladrl uchazed, se kteryim md b'it poclepsdna smlouva, prokdze dle ust. g 53 odst. 3 ZVZ, tedy piedlozenim:

6 1) 2) 3) 4) s) 6) destn6ho prohls5eni, jez je ptilohou d. 3 V'ipisu z rejstiiku tres;t0: a) prdvnick6 osoby powrzenim nnandnrho.i,uruo)oo?6fl. T.':,ffit$'1il'X""':t"ilf..i dani zerchyceny 9uilgyi. nedoplatky, il to jak v Cesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podnifanf ei fvdli5t6 dodavatele cestnfm prohl6senim o tom, ze uchazed nemd druh na spotiebnidani PoWaenim o neexistenci nedoplatku na pojistn6m a na pensle na socidlni zabezpedeni'a piisp6'vku na stdtni politiku zam6stnanosti, a to jak v desk6 rgpublice, tak v zemi sfdla, mista podnikdnidi bydliitd dodavatele Potvrzenim o neexist,enci nedoplatku a pojistn6m a na pensle na veiejn6 zdravotni pojist6nf, a to jak v Ceskd republice, tak v zemi sidla, mista podniksni di bydliit6 dodavatele 5'2. S_pln6ni profesnich kvalifikainich piedpokladfi prok5ie dodavatel, kteni piedlozi a) vfpis z obchodnfho- rejstiiku, pokud je v n6m zapsdn, di r,nipis z jin6obdobn6 evidence, pokud je v ni zapsdn, b) doklad o oprdvneni k podnikdni podle zvls5tnich prdvnich piedpisfi v rozsahu odpovidajicim piedmitu veiejn6 zak6zky, zejm6na doklad prokazujfci piislu5n6 Zivnostensk6 oprdvn6rri di licenci, 5.3. Ekonomick6 a finaneni kvatifikaini piedpoklady Zadavatel pozaduje k prokiszdni splndni ekonomickfch a finandnich kvalifikadnich piedpoklad8 uchazede ptedlozeni destn6ho prohl55enf o sv6 ekonomick6 a finandni zprssobilosti splnit veiejnou zakazku dle ust. g 50 odst. 1 p[sm, c) zyz Technick6 kvalifikaini piedpoktady Uchazed dodd destn6 prohlsseni prokazujici shodu pozadovan6ho rnirobku s technickyimi piedpisy' v souladu se zdkonem d. z2llggt Sb., o tethnickyich pozadavcich na rnirobky,2e uirobky nabi'zene dodavatelem musi splhovat podminky pro uvedenina trh podle deskfch obecne zdvaznych piedpisfi, K prokdzdni spln6ni technick'ich kvalifikadnich piedpoklad8 uchazede zadavatel d6le pozaduje piedlozeni seznamu vliznamnfch doddvek realizovanych dodaval-elem v poslednich 3 letech, 'Tento seznam bude obsahovat alespofi 3 rniznamn6 doddvky, ktenimi se rozumi doddvka r4irobny krmn'ich sm6si s granuladnl linkou, n,ebo jeji d5sti, a to v hodnot6 rminim6ln6 2,5 mil (ZKbez DPH, Piilohou tohoto seznanru muil bit a) osvdddeni vydan6 di podepsan6 veiejn,im zadavatelem, pokud bylo zbol( doditno veiejn6mu zadavateli, b) osv6ddeni vydan6 jinou osobou, pokud bylo zbol( doddno jin6 osobd nez veiejn6mu zadavateli, nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutedn6ni plneni dodavatele, neni-li soudasn6 mozn6 osvdddenf podle bodu b od t6to osoby ziskat z d8vodrl spodivajfcich na jeji $rane.

7 5.5. Piedloieni dalriich doktadfi: Uchazed je povinen dsle piedlozit zadavateli: 1) seznam statut6rnich- orgsn8 nebo dlen0 statutsrnlch org5n8, kteii v posleldnich 3 letech od konce lhfity pro poddni nabidek byli v pracovndpr6vnim, funl<dnim di obdobn6m pomeru u zadavatele, 2) m5-li dodavatel formu akciov6 spolednosti, seznam vlastnik0 akcii', jejichz souhrnnd jmenovitd hodnota piesahuje I0 o/o ziikladniho kapitslu, vyhotoven,i ve lhfit[ pro poddni nabidek, 3) prohlsseni uchazede o tom, Ze neuzaviel a neuzavie zakilzanou dohodu podle zvlsstniho prdvnlho ptedpisu v souvislosti se zadsvanou veiejnou zakdzkou Pravost a stsii doklad0 Doklady prokazuji,ci spln6ni zskladnich kvalifikadnich piedpokladfi a 1nipis z obchodniho rejstiiku nesm6jf b'it starsi 90 dn8 ke dni poddni nabidky, 6. NSvrh smlouw Uchazed je povinen piedloiit v nabidce ndvrh smlouvy (d5le t6z,,smlouva"ll. Ndvrh smlouvy musi blit ze strany uchazede podeps5n osobou oprdvnenou jednat za uchazede nebo osobou piislu5n6 zmocn6nou; origin5l nebo riiedn6 ov6ien6 kopie zmocn6nf musi b'ft v takov6m piipad6 soud6sti nabidky uchazede. piedlozeni nepodepsan6ho textu smlouvy neni ptedlozenim n5vrhu t6to smlouvy, Nabidka se tak st6vii neriplnou a zadavatel uchazede vyloudi z dalsi ridasti na zakdzce. PiipouSti se standardni podoba smlouvy uchazede, pokud vyhovuje ziimerrlm zadavatele vyjddien'ich toutrc zad6vac( dokumentacf. N6vrh smlouvy musf respektovat ustanoveni obecnd zlvaznych prdvnich piedpis0, Podoba smlouvy neni drlvo<lem pro vyiazeni nabidky z uib6rov6ho iizeni, jelikoz bude posuzovsn piedev5im jejiobrsah. Smlouva nemusi obsahovat podrobnou technickou specifikaci, ta meze bft obsazena v jin6 souddsti nabfdkov6 dokumentace jako jednoznadn6 identiflkovanf dokument (dokument tedy musi' mft z vaznv charakter - pokud se jednd napi. o tlormdlni nabidku, musi mit dislo a rnusi byit podepsdna oprdvn6nou osobou), av5ak Sffit,ouVd od ni musi r,nislovnd odka;rovat a uvdd6t, 2e je jej( nedilnou souddsti, 5.1. Obchodnipodrminky Zadavatel pozaduje, aby ve smlouv6 byly zapracovsny ndsledujici podminky: ' Ndvrh smlouvy nesmi vyloudit di ZSdn,im zp0sobem omezovat oprsvn6ni zadavatele, uvedens v t6to zad6va<:( dokumentaci; v opadn6m pii'padd nabidka nesplhuje z:.ad6vac( podminky a bude vyiaz,ena, ' Zadavatel neptipousti jakdkoliv dalsi omezenf sankci uvedenych v t6to z:.ad vac( dokumentaci, VeSker6 s;ankce se nesmf dodkat ndroku zadavatele na ndhradu 5kody, ' Dodavatel je opriivn6n pozadovat po zadavateli zaplaceni 0roku z prodleni nejrnise ve rni5i stanoven6 dle ober:n6 z6vazn6 prsvni fpravy. Dodavatel neni oprdvn6n navrhnout jin6 sankce v0di zadavatell nez takov6, kter6 vypl'ivaji z obecn6, z vaznych prrdvnich piedpisfi nebo t6to zadiivaci dokumentace. ' Do.davatel je povinen v n6vrhu smlouvy formulovat z vazek, kteni bude zajisfovat re5ln6 dodrzeni piisliberr6 lh8ty dodsni dle podminek ve specifikaci zakilzky.

8 I I Zadavatel je oprdvn6n od smlouvy plsemn6 odstoupit z d0vodu podstatn6ho poruseni smlouvy dodavatelem. Odstoupeni od smlouvy ze strany zadavatele nesmi b,it spojeno s ulozenim jak6koliv sankce k tfzi zadavatele, Za podstatn6 poru5enl smlouvy se bude povazovat zejmdna pc,ruseni jak6koliv povinnosti dodavatele vypl'ivajici ze snnlouvy a jejl nesplndni ani v dodatedne piim6ien6 lh0t6, kterou zadavatei dodavateli k tomu poskytne (nevyluduje-li to charakter poruien6 povinnosti); v pochybnostech se ma za to, 2e dodatednii lhfita je piimdiens, pokud dinila alespofi 15 dn[] ode dne rcorudenl pozadavku na spln6nidan6ho ujedn5ni smlouvy, Fakturace pln6ni probdhne bez z6loh, al po dokondeni dila, se splatnostifaktur 30 dn8. Dodavatel se zavazu'.ie zachovdvat mldenlivost ohledn6 skutednostl kter6 se v souvislosti s pln6nim srnlouvy dozv6d6l nebo kter6 zadavatel oznadil za d0v6rnd!, jakoz i fdajfi dle zdkona d, 89/1995 Sb, (d5le jen,,d8v6rn6 informace"). Dodavatel je povinen piijmout opatienf k ochran6 d0v6rnyich informacf, D0v6rn6 informace mohou b\it dodavatelem pouzity r4ihradnd k dinnostem, ktenimi bude zajist6no dosazeni fdeiu smlouvy. Dodavatel rresd6li di nezpiistupni Zddnou z d0vdrn,ich informaci tietim osobdm, nevyuzije ji k vlastnfmu prospdchu nebo jinak nezneuzije, povinnost mldenlivosti a zachovdrni drlvernosti informaci se nevztahuje na informace, [<ter6 se staly obecnd zndmfnri za piedpokladu, 2e se tak nestalo porusenlm nilkter6 z povinnosti vypl'ivajicich ze smlouvy, nebo o ktenich tak stanov( zakon, zpiistupn6nije v5ak moznevidyjen v nezbytn6m rozsahu, V pti'pad6 poruseni zilvazku mldenlivosti di ochrany d0vdrn'ich informaci je zadavatel oprsvndn pozadovat zaplaceni smluvnl pokuty ve ui5i 500,000,- Kd za kazd,i jednotlivf piipad poru5eni zfvazku. Akceptuje se i samostatnd smlouva o ochrane informaci. Dodavatel se rovn6z zavazu.ie pro piipad, ie se v prfbdhu pln6ni piedm6tu zakinky dostane do kontaktu s osobnlmi 0daji, Ze je bude ochrahovat a naklddat s nimi pln6 v souladu s piislusn'imi prr6vnimi ptedpisy. Strany se v pilpad6 kontaktu s osobnirni (daji, kteni bude spadat pocl zdkon o ochrand osobnich 0daj0, zavazuji uzaviit doclatek ke smlouv6 spodivajfci v drchodd o zpracovdnl osobnich 0dajrl, Je nezbytne nutn6 uv6st v ndvrhu smlouvy nssledujici ustanoveni:,,dodavatel je dle ustanoveni $ 2 pi'sm. e) z5kona i Sb., o finandni kontrole, osobou povinnou spolupfsobit pti r,nikonu finandni kontroly," Smlouva musi obsiahovat z6vazek plynouci z nabidnudch hodnoticich krit6rii, tzn. cenu a d6lku z5ruky. Zilruini doba musi bft stinovena erlespoi v minim5lni d6lce tnr6ni 30 mesicfi. 7. Hodnotici krit6ria a zpfisob hodnoceni nabidek Hodnoceni nabidek Zii kladn im hod noticim l rit6riem jeekonom icky nejr,nf hod n6jsi na bid ka, Krit6rium Tvp kritdria Vdha Cena bez DPH Minimalizadni 9O o/o D6lka zsru Maximalizadni LO o/o Uchazedi pfedlozive svych nabidkdch n5sledujfcl ridaje, kter6 budou slouzit zadavateli pro hodnocenf nabidel<: Cena - diseln6 hodnotitelsk6 krit6rium - v rdmci tohoto dildiho krit6ria bude zadavatel hodnotit celkovou v1i5i nabidkov6 ceny v Kd bez DpH

9 Zpfisob hodnoceni nabldek: Cena Zadavatel bude hodnotit celkovou r4i5i nabidkov6 ceny v Kd bez DPH nabidnutou uchazedem, a to bodovaci metodou, Bodovd hodnoceni bude vypodteno podle vzorce: ne j ntlii nabidk ou A c ena ho dno c ena nabidk ou 6 c ena * 100 D6fka zaruky Zadavatel bude hodnotit d6lku zdruky nabidnutou uchazedem s tim, Ze nejnizii nabidka musi dinit alespofi 30 m6sicfl, a to bodovaci metodou. Bodov6 hodnoceni bude vypodteno podle vzorce: hodnocena d6lka zaruky x 100 n e j d e IEi nab idnuta z Aruk a Vybrand nabidka budr: s nejvy5sim podtem bodfi a splfiujfcf podminky zad6n(. 8. Poddni nabidkv Uchazed m0ze podat pouze jednu nabidku. Nabidku m0ze podat vice uchazed0 s;poledn[ za podmlnek stanovenfch v $ 51 zdkona. Pokud uchazed podd vice nabfdek samostatnd nebo spolednd s dalsimi uchazedi, nebo podd nabidku a soudasn6 je subdodavatelem jj16ho zdjemce, kteryi jeho prostiednictvim prokazuje kvalifikaci, v tomt62 zadilvach Yhenf, zadavatel v5echny nabidky podan6 takouim uchazedem samostatn6, di spolednd s jin,imi uchazedi, dle g 69t odst. 3 zskona vyiadi, \*!9-:: p.91?y3.-l-.gr1g 3r_=u uzavien6 obdtce oznaden6 vyraznym rrdpisem,,vyrobna KRMNYCH SUESi S GRANULAENi LINKOU. NEOWfRAT opatien6 na pielepu razitkema ndzvem uchazede. Na obdlce musi b,it uvedena adresa, na niz je mozn6 zaslat rtzndmeni podle $ 71 odst, 6 zdkona. Nabi'dky podan6 po lh0t6 nebo nabidky, kter6 budou poskozeny tak, Ze se z nich di5 obsah vyimout, rrebudou piijaty a budou, ve stavu v jak6m byly v dob6 vadn6ho podsni, vrdceny uchazedi. Uchazed dorudi nabldku do sidla zadavatele, a to bud'osobn6 nebo doporudendr po5tou nebo kunirni sluzbou, Za okamlik pievzeti nabidky zadavatelem je povazovdno fyzicke ptevzeti nabidky zam6stnancem zadavatele. Zadavatel neodpovitds za pozdni cloiudeni nabidek zpfisoben6 drzitelem postovni licence nebo kuryrnisluzbou. Lh&ta k pod5ni nabidky konii dne ve14:00 hod. PoZadavek na zpracovsnf nabidky. Nabldka se podiivd v jednom originslnim vyhotoveni a kopii. Vyhotoveni nabidil<y bude zabezpedeno takor4inr zp0sobem, ktery znemozni vyjmout jednotliv6 listy nabidky, Opatienf proti vyjmuti list8 uplatfiuje zadavatel zejm6na z dfivodf vyloudenl moznosti neoprsvn6n6 manipulace,

10 . Nabidka musi bft pir:dlozena v desk6m jazyce, Pokud uchazed jako souddst nabidky bude piedklsdat dokumenty i v jin6m nez desk6m jazyce, musi s nimi ptilozit jejich pieklad do deskeho jazyka. Tento pieklad nemusf b'it riiedn6 ov6ien. Doklady o splndni technickych kvalifikadnich piedpoklade v podob6 firemnich a osobnich certifik6te uchazede budou piedlozeny v desk6m nebo anglick6m jazyce. Ftipadn,i vybranf zahranidni dodavatel pied podpisem smlouvy piedlozi zadavateli doil<umenty prokazuji,ci kvalifikaci postupem podle ust, g 51 odst, 7 zdkona (tzn. v pfivodnim jazyce s piipojenlm jejich 0iedn6 ov6ien6ho ptekradu do desk6ho jazyka), o Jednotlive listy nabfdky budou dfslovsny neptetditou diselnou iioou. Jako posledni list nabidky bude dolozeno prohl6seni uchazede, podepsan6 statutdrnim rirgdnem uchazede di jinou oprdvndnou osobou, o podtu stran nabidky.. Zadavatel nehradi nsklady na ridast v zaddvacim tizeni,. Nabfdka nesmiobsahovat piepisy a opravy, kter6 by mohly zadavatele uv6st v omyl.. Zadavatel si vyhrazuje prsvo ovdiit a provdiit 0daje uveden6 jednotlirnimi uchazedi v nabidkdch. Zadavatel vyloudf uchazede ze soutdze v piipad6, Ze uchazed uvede ve sv6 nabidce nepravdi'v6 0daje nebo nesplni technicke zad6n(. ' Uchazed ptedlozi v nabidce popisy dod6van6ho zbol( ve forme dokurnentu s technickou specifikaci. Dokumenty s technickou specifikacl musl bft dol,ozene v desk6m jazyce. 9. Otevir5ni ob5lek s rrabidkami Otevirdni obslek prob6hne ihned po skondeni lh0ty k podsni nabidek, a to dne 2.2.2OL5 v 141O5 hod. v sidle zadavatele, Otevirdni obslek jsou oprdv'n6ni se rldastnit krom6 osob z:a zadavatele v5ichni uchazedi, kteii podali nioiot<u ve lh0t6 pro poddnf nabidek. Zdstupcem uchazede m0ze b'it osoba oprdvndnd jednat jm6n,em di za uchazede nebo osoba k piitomnosti na otevirsni obslek uchazedem zmocn6n5. Z5stupce uchazede prclkdze svou totoznost, pifpadn6 zmocn6ni uchazede k piitomnosti na otevir5niobslek a svou ptitomnost powrdf podpisem v prezendni listin6, 10.Dodatein6 informar:e k zad5vacim oodminkfm Uchazed je oprdvndn pozadovat po zadavateli pisemnd dodatedn6 informace k zaddvacim podminklrm ne3pozd6ji 5 pracovnich dntl pied ukondenim lh0ty stilnoven6 pro poddviinl nabidel<. Dodatedn6 informace budou vsem uchazed8m poskytnuty zadavatelem nejpozdiji do 3 pracovnich dnrl ode dne dorudeni Zddosti uchazede. Zddost musi b,it pisernnd (popiipad6 elektronick6 - viz g 49 odstavec 3 zdkona) a musi bft dorudena na adresu kontaktni osoby: Mgr. Radslav Janedek, advokdt Bubenfdkova 44, Brno 1l.Zad5vaci lh8ta Zadfvac( lhrsta, po kterou jsou uchazedi sv,imi nabidkami vilzilni,je stanovena na 120 dne, l2.vvhrazen5 prsva zadlavatele 1. Pokud dojde ke zm6n6 v kvalifikaci uchazede, je tieba postupovat dle g 58 ZVZ. 2. Zadavatel neptipousti varianty nabidky, 3' Zadavatel si vyhrazuje prdvo ponechat si v5echny obdrzen6 nabidky, ktere byly i6dn6 dorudeny v rdmci lhfty pro poddvsni nabidek. 10

11 4. 5. Zadavatel nebude uchazedrlm hradit 26dne nsklady spojen6 s ridasti v zaddvacim Yfuenl Tyto n5klady nesou uchazedi sami. Zadavatel si vyhrazuie prdvo m6nit zad6vac( podminky v dob6 lh0ty pro poddni nabidek. 6' Zadavatel si v piipad,s vyloudeni uchazede ze strany hodnotici komise pii posouzeni nabidek vyhrazuje prrdvo, toto rozhodnuti o vyioudeni uchazede ozn5nrit jeho uveiejn6nfm na profilu zadavatele; v takov6m ptipadd se rozhodnuti o vyloudeni uchazede povazuje za doruden6 okamzikem uveiejn6ni na profilu zadavatele. 7. Zadavatel si vyhrazuje pr6vo uveiejnit ozndmeni o r,nib6ru nejvhodndjsi nabfclky do 5 pracovnich dn0 na F,rofilu zadavatele; V takov6m pirpad6 -se oznimeni o lnibdru nejvhodn6jsi nabidky povazuje za do'uden6 vsem dotden,im zsjemc0m a viem dotden'im uchazed0m okamzikem uveiejn6ni na profilu zadavatele, 13.Seznam oiiloh Piiloha d. 1 Ptiloha d. 2 Ptiloha d, 3 Piiloha d. 4 technicks specifikace sch6ma zad1ni cenov5 kalkulace kryci lis;t uezrruanooul resrovar.ri onueeze s.p. UStnqStCe Tabot 2 le:

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E k veiejn6 zakazce zaddvan5 dle z6kona 6. 13712006 Sb., o veiejnych zakazkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracov6ni nabldky k podlimitniveiejne

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

7. Identifikaini(tddiezaddvatele

7. Identifikaini(tddiezaddvatele Y PSDFSKUJ&Mg VA$I BWOOU(NOsT lt$ww"esfcr,(z vvzvn x PfreoloZeNi Nneiorv Institut postgradudlniho vzddldvdni ve zdravotnictvi (ddle jen,,lpvz") jako stdtni piispdvkovd organizace ziizend Ministerstvem

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

"Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz

Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz Akademievdd CR, v. v. i. VYZY A K PODANi NNNIITY K VEREJNE ZAKAZCEMALEHo RoZSAHU s n6zvem doddvek a souvisejfcfch "Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' I. Identifikaini fdaje zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o.

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejn{ zak{zka Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. Tato veřejn{ zak{zka je svým rozsahem a mírou podpory, kter{ je nižší než 50% z předpokl{dané hodnoty

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více