Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &"

Transkript

1 Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona i. t Sb., o veiejn'ich zakilzkilch v platnernzn6ni(d5le jen jako,,zvz" nebo,,zdkon"): vfnosnn rnurufcn srqesi s cranuudni LrNKou Zadavatel Kontaktni osoba (zdkonn6 zastoupenidle g $L ZVZ) NSzev zak6zkv: Druh zaddvaciho 'hen( Druh veiejn6 zakdzkv Typ VZ (dle hodnow) PiedpoklSdand hodnota bez DPH MezinSrodni testov5ni dr0beze, st6tni podnik ICO: +gg3esoo se sidlem Ustra5ice 63 jednaji'ci Ing. Vlastislavem Machanderem, Ph,D,, ieditelem Mgr, Radslav Janedek, advokistni kancelsi se sfdlem v Brn6, Bubenidkova 44, PSd IC: zapsdn v seznamu advok6t0 veden6m eeskou advokdtni k<lmorou pod evidendnim dfslem (nf: O+lZl tel,: offi VYROBNA KRMNYCH SMESI S GRANULACNI LINKOI.I Zjednodu5ene podlimitni DodSvky (dod5vka zbozispolu s povinnou mont6zf a elektroinstalaci) Podlimitni czk ,- CPV Podet piiloh 4 Profil zadavatele https://www.vhodne-uverejneni,czl profill mezinarodni-testovanid ru beze-statni-pod n ik

2 Obsah 1, Preambule.,.,..., Piedm6t zakdzky'.'...,...,., , Poskytnuti zadlvaci dokumentace,.,..., Terminy a 1h0ty., Nabidkovd cena,, ,3. Ekonomick6 a finandni kvalifikadni piedpoklady.....,...,,, Obchodnipodminky...,,, Hodnotici krit6ria a zprlsob hodnoceni nabidek,......,.. Hodnoceninabidek,,., g.,,,,,,,,,... Cena...,,,. g...,,.,...9 D6lka z1ruky Poddni nabidky... 9 PoZadavek na zpracovdninabidky...,.,,,,,, 9. g Otevir5niobSlek s nabidkami..".....,,,,.,,,,.,, Dodatedn6 informace k zaddvacim podminksm Zad6vac( 1h0ta......,...10 L2. Vyhrazend prdva zadavatele...,.., Seznam piiloh....,..,,,..,...11

3 1. Preambule Tento dokument piedstavuje vyzvu zadavatele potencionslnim uchazedfim o zakilzku k podsni nabidky a prokdzdni spln6ni kvalifikace, a dsle zad6vac( dokurmentaci k piedm6tn6 zak6zce. Zadavatel timto Wzrivit urchazeee_ k.pod5ni nabidkl d,o zadsvaciho iizeni s n5zvem WnoeNA knrqrufcn smesi s GRANULACNI LrNKou v s;outadu s ust. S 38 ZVZ. A-by mohla b'it nabidka uchazede zayazena do r,nibdrov6ho ifzeni, je uchazed povinen piedlozit dokumenty pozadovan6 touto zad vac( dokumentacf, a to ve lh0t6 prci poddni nabldek. Uchazei je povinen pln6 respektovat zaddvaci podminky a nenioprdvndn v nich provdd6t lttdne zm6ny. Nabidky, kter6 nebudou splfiovat. pozadavky stanoven6 v zad6vac( dokumentaci, budou ze zaddvaciho iizeni vyloudeny. Je-li v technick'ich specifikacich, projektov6 dokumentaci di jin6 souddsti prodkladfi uveden odkaz na konkr6tniuir,obe( materisl, technologii piip, na obchodni firmu, md se z.ato, Ze se jednd o vymezeni rninimdlnich pozadovan'ich standard0 vlirobku, teclrnologie di materislu. V tomto piipad6 je uchazed oprsvn6n v nabidce uv6st i jin6, kvalitativn6- a technicky obdobn6 ie5enr, kter6 spliluje minimslnd pozadovan6 standardy a o,dpovi'dd uveden;im parametr8m. 2. Piedm6t zak6zkv Piedm6tem zaklzky je doddvka uirobny krmn'ich sm6s[ s granuladni linkou. Specifikace, technick6 parametry a blizsi fidaje jsou uvedeny v samostatn6 piiloze teto ;laddvaci dokumentace, a to piiloze i. 1 Technick5 specifikace. Souddsti zaklzky je montiiz t6to linky, spolednd s jeji elektroinstalaci a uvedelnim do provozu. Doba realizace Ihned po ukondeni sout6ze, piedpoklsdanytermd'n realizace - duben - derven 2015 (tj, 3 m6sice orl podpisu smlouw) Misto realizace Sidlo zadavatele UstraSice Poskytnuti zadilvaci dokumentace: Zad6vac( dokumentace je souddstl t6to Wzrry. Zilroveh bude vdetn6 vsech jejich piiloh uveiejndna na profilu zadavatele:https://www.vhodne-uverejneni.czlprofillmezinarodnitestovani-drubeze-statni-podnik, a to po celou dobu lhr3ty pro poddni nabidek, v souladu s ust. g 48 zdkona.

4 4. Terminv a lh0w zak5zkv Zahfjeni zad6vaciho Yizen( 13,1,2015 Termin podsninabidek ve 14:00 hod, Termin otevirdni obslek ve 14:05 hod. 5. Nabidkov5 cena Ptedpoklddand hodnota zakilzky dle ust, S t3 ZvZ je ooo,-ke bez DIrH, tato hodnota je stanovena jako maximdlni. Zadavatel nepiipou5ti rozd6leni veiejne zal,:6zky na ddsti. Nabldkovii cena musi byt uvede.rna v CZK bez DPHa vi. DpH. Uchazed uvede celkovou nabidkovou cenu za zakdzku do kryciho listu nabidky, kteni je piilohou d, 2 t6to ;zad6vac( dokumentace a ziirovefi do ndvrhu smlouvy. Nabidkovi cena je koneend a nepiekroiiteln5 a zahrnuje r:el,i piedm6t pln6ni vdetn6 v5ech onfitilr ddsti, stuieu, komponent, dinnosti di jin'ich prvk8, kter6 rchazed mohl nebo m6l v6d6t, Nabidkovti cena musf byit stanovena v souladu se ZVZ, uchazed nesmi zadavateli nabidnout mimoisdn6 nizkou nabidkovou cenu, jestlize tato nebude odfivodn6na objektivnlmi pii'dinami ve smyslu ust.77 ZVZ. Uchazed je povinen garantovat uisi nabidkov6 ceny po celou dobu tru5ni smlouvy. Cena bez DPH nem8ze byt po poddninabidky zm6n6na. e. Pr.oklzln( splndni kvalifikace podle poiadavk0 zadavatele stanoven;ich v souladu se zdkonem je piedpokladem posouzenl a hodnoceni nabidky uchazede v zad5vacim y(zen'. Spln6nim kvalifikace se rozum[: Spln6ni zdkladnich kvalifikadnich piedpokladrs.. Splndniprofesnich kvalifikadnich piedpoklad&. ' PiedloZenf destn6ho prohldseni o sv6 ekonomick6 a finandni zp0sobilosti splnit veiejnou zakdzku.. Spln6ni technick'ich kvalifikadnlch piedpoklade, Spln6ni z5kladnich, profesnich, ekonomickfch a finaninich kvalifikaenich piedpokladfi prok5ie uchazei piedloienim iestn6ho prohl6seni, z jehoi obsahu bude zieim6, le dodavatel kvalifikaeni pieapoklaay vyie - poiaclovan6 podle g 82ZVZ, je povinen pied jejim ovdien6 kopie doklad0 prokazujicich In6ni t6to povinnosti se povazuje za smyslu ustanoveni g 82 odst. 4 ZVZ Z5kladni kvatifikaini piedpoktady Zikladn( kva I ifi kadn i pied po kl a dy spl i uje d odavatel, a) kteni nebyl pravomocnd odsouzen pro trestny din spdchanf ve prospdch organizovan6 zlodineck6 skupiny, trestny din 0dasti na organizovan6 zlodineck6 st<upin6," teqatizale

5 rni nos0 z trestn6 dinnosti, podilnicwr, piijeti 0platku, podplacenr, nepiim6ho frplatkdiswr, podvodu, 0v6rov6ho podvodu, vdetnd piipadfr, kdy jde o piipravu nebo pokus nebo rjdastenswi na takov6m trestn6m dinu, nebo doslo k zahlazeni orlsouzeni za spdchdnitakoveho trestndho dinu; jde-li o prsvnickou osobu, musi tento piedpoklad splhovat jak tato prdvnickd osoba, tak jeji statutdrni o196n nebo kaiail, dlen statutdrniho orgdnu, a je-li statutdrnim orgdnem dodavatele di dlenem statutdrniho org5nu dodavatele prdvnick6 osoba, musi tento piedpoklad splhovat jak tato prdvnickd osoba, tak jeji statutdrni oredn nebo kazd,i dlen statutdrnlho orgdnu t6to pr6vnick6 osoby; poddvs-li nabfdku ti i5dost o ridast zahranidni prdvnickd osoba prostiednicwfm sv6 organizadni slozky, musi piedpoklad podle tohoto pismene splhovert vedle uvedenfch uci t6to organizadnf slozky; tento zskladni kvalifikadni piedpoklad riovat jak ve vztahu k 0zemi Cesk6 republiky, tail< k zemi bydli5t6, sv6ho sidla, b) kleni nebyl pravomocnd odsouzen pro trestnf din, jehoz skutkovd podstata souvisl s piedm6tem podnikdni dodavatele podle zvlsstnich pr5vnich ptedpis0 nebo doilo k zahlazen( odsouzeni za spscfirdni takov6ho trestn6ho dinu; ide-li o prdvnickou osobu, musi tuto podminku splhovat jak tato prdvnickd osoba, tak-jejf statutdrni orgdn nebo kaldy dlen statutdrniho orednu, a je-li statut5rnim org5nem dodavatele d'i dlenem statutdrniho orgdnu dodavatele prsvnick6 osoba, musi tento piedpoklad splfiovat jak tato prsvnickd osoba, tak jeji statutdrni orgsn nebo kazd'i dlen statut6rniho org,snu t6to prdvnick6 osoby; poddvs-li nabidku di Zddost o ridast zahranidni prsvnic[ii osoba prostiednictvim sv6 organizadni slozky, musi piedpoklad podle tohoto pismene rsplfiovat vedle uvedenych osob rovndz vedouci t6to organizadni slozky; tento ztikladni kvalifikadni piedpoklad musi' dodavatel splhovat jak ve vztahu k fzemi Cesk6 rerpubliky, tak k zemi sv6ho sidla, mista podnikdnf di bydli5t6, c) kteni v poslednlch 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jedndni nekal6 sout6ze formou podpl5ceni podle zvls5tniho prdvni.ho piedpisu, d) v8di.jehoz majetku neprobih6 nebo v poslednich 3 letech neprob6hlo insolvendni ifzen., v n6mz bylo vyddno rozhodnuti o f padku nebo insolvendnf ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostaduje k rihrade n5kladf insolvendniho Y[zen., nebo nebyl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostadujici nebo zavedena nucen5 spi6n,u podle zvl6stnlch prdvnich piedpis0, e) kteni neni v likvidaci, f) kteni nemd v evide_nci dani zachyceny dafiov6 nedoplatky, a to jak v Cesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podniksnidi bydli5td dodavatele, g) kteni Jemi nedoplatek na pojistn6m a na pensle na veiejn6 zdravotni pojistirnr, a to l.k v Cesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podnikdni di bydlist6 dodavateie, h) kteni nem6 nedoplatek na pojistn6m a na pen5le na socisini zabezpedeni a pi'lsp6vku na stdtni politiku zamdstnanosti, a to jak v Cesk6 republice, tak v zemi si,cla, mista podnikdni di bydlist6 dodavatete, i) kteni nebyl v poslednlch 3 letech pravomocn6 disciplindrn6 potrestdn di mu nebylo pravomocn6 ulozeno kdrne opatieni podle zvl65tnich prdvnich piedpis0, je-li porile g 54 Pism. d) pozadovdno prokdzdni odborn6 zpf sobilosti podle zvl55[nich' prsv-nictr piedpisfi; pokud dodavatel vykondvs tuto dinnost prostiednicwim odpor,'6dn6ho zdstupce nebo jin6 osoby odpovidajici za dinnost dodavatele, vztahuje sr: tento piedpoklad na tyto osoby, j) kteni neniveden v rejstiiku osob se zfikazem plndniveiejn,ich zakilzeka k) kteremu nebyla v poslednich 3 letech pravomocnd ulozena pokuta za umozn6ni uikonu nelegslni prdce podle zvlsstniho prdvniho ptedpisu, Splndni ziikladnich kvalifikadnich piedpokladrl uchazed, se kteryim md b'it poclepsdna smlouva, prokdze dle ust. g 53 odst. 3 ZVZ, tedy piedlozenim:

6 1) 2) 3) 4) s) 6) destn6ho prohls5eni, jez je ptilohou d. 3 V'ipisu z rejstiiku tres;t0: a) prdvnick6 osoby powrzenim nnandnrho.i,uruo)oo?6fl. T.':,ffit$'1il'X""':t"ilf..i dani zerchyceny 9uilgyi. nedoplatky, il to jak v Cesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podnifanf ei fvdli5t6 dodavatele cestnfm prohl6senim o tom, ze uchazed nemd druh na spotiebnidani PoWaenim o neexistenci nedoplatku na pojistn6m a na pensle na socidlni zabezpedeni'a piisp6'vku na stdtni politiku zam6stnanosti, a to jak v desk6 rgpublice, tak v zemi sfdla, mista podnikdnidi bydliitd dodavatele Potvrzenim o neexist,enci nedoplatku a pojistn6m a na pensle na veiejn6 zdravotni pojist6nf, a to jak v Ceskd republice, tak v zemi sidla, mista podniksni di bydliit6 dodavatele 5'2. S_pln6ni profesnich kvalifikainich piedpokladfi prok5ie dodavatel, kteni piedlozi a) vfpis z obchodnfho- rejstiiku, pokud je v n6m zapsdn, di r,nipis z jin6obdobn6 evidence, pokud je v ni zapsdn, b) doklad o oprdvneni k podnikdni podle zvls5tnich prdvnich piedpisfi v rozsahu odpovidajicim piedmitu veiejn6 zak6zky, zejm6na doklad prokazujfci piislu5n6 Zivnostensk6 oprdvn6rri di licenci, 5.3. Ekonomick6 a finaneni kvatifikaini piedpoklady Zadavatel pozaduje k prokiszdni splndni ekonomickfch a finandnich kvalifikadnich piedpoklad8 uchazede ptedlozeni destn6ho prohl55enf o sv6 ekonomick6 a finandni zprssobilosti splnit veiejnou zakazku dle ust. g 50 odst. 1 p[sm, c) zyz Technick6 kvalifikaini piedpoktady Uchazed dodd destn6 prohlsseni prokazujici shodu pozadovan6ho rnirobku s technickyimi piedpisy' v souladu se zdkonem d. z2llggt Sb., o tethnickyich pozadavcich na rnirobky,2e uirobky nabi'zene dodavatelem musi splhovat podminky pro uvedenina trh podle deskfch obecne zdvaznych piedpisfi, K prokdzdni spln6ni technick'ich kvalifikadnich piedpoklad8 uchazede zadavatel d6le pozaduje piedlozeni seznamu vliznamnfch doddvek realizovanych dodaval-elem v poslednich 3 letech, 'Tento seznam bude obsahovat alespofi 3 rniznamn6 doddvky, ktenimi se rozumi doddvka r4irobny krmn'ich sm6si s granuladnl linkou, n,ebo jeji d5sti, a to v hodnot6 rminim6ln6 2,5 mil (ZKbez DPH, Piilohou tohoto seznanru muil bit a) osvdddeni vydan6 di podepsan6 veiejn,im zadavatelem, pokud bylo zbol( doditno veiejn6mu zadavateli, b) osv6ddeni vydan6 jinou osobou, pokud bylo zbol( doddno jin6 osobd nez veiejn6mu zadavateli, nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutedn6ni plneni dodavatele, neni-li soudasn6 mozn6 osvdddenf podle bodu b od t6to osoby ziskat z d8vodrl spodivajfcich na jeji $rane.

7 5.5. Piedloieni dalriich doktadfi: Uchazed je povinen dsle piedlozit zadavateli: 1) seznam statut6rnich- orgsn8 nebo dlen0 statutsrnlch org5n8, kteii v posleldnich 3 letech od konce lhfity pro poddni nabidek byli v pracovndpr6vnim, funl<dnim di obdobn6m pomeru u zadavatele, 2) m5-li dodavatel formu akciov6 spolednosti, seznam vlastnik0 akcii', jejichz souhrnnd jmenovitd hodnota piesahuje I0 o/o ziikladniho kapitslu, vyhotoven,i ve lhfit[ pro poddni nabidek, 3) prohlsseni uchazede o tom, Ze neuzaviel a neuzavie zakilzanou dohodu podle zvlsstniho prdvnlho ptedpisu v souvislosti se zadsvanou veiejnou zakdzkou Pravost a stsii doklad0 Doklady prokazuji,ci spln6ni zskladnich kvalifikadnich piedpokladfi a 1nipis z obchodniho rejstiiku nesm6jf b'it starsi 90 dn8 ke dni poddni nabidky, 6. NSvrh smlouw Uchazed je povinen piedloiit v nabidce ndvrh smlouvy (d5le t6z,,smlouva"ll. Ndvrh smlouvy musi blit ze strany uchazede podeps5n osobou oprdvnenou jednat za uchazede nebo osobou piislu5n6 zmocn6nou; origin5l nebo riiedn6 ov6ien6 kopie zmocn6nf musi b'ft v takov6m piipad6 soud6sti nabidky uchazede. piedlozeni nepodepsan6ho textu smlouvy neni ptedlozenim n5vrhu t6to smlouvy, Nabidka se tak st6vii neriplnou a zadavatel uchazede vyloudi z dalsi ridasti na zakdzce. PiipouSti se standardni podoba smlouvy uchazede, pokud vyhovuje ziimerrlm zadavatele vyjddien'ich toutrc zad6vac( dokumentacf. N6vrh smlouvy musf respektovat ustanoveni obecnd zlvaznych prdvnich piedpis0, Podoba smlouvy neni drlvo<lem pro vyiazeni nabidky z uib6rov6ho iizeni, jelikoz bude posuzovsn piedev5im jejiobrsah. Smlouva nemusi obsahovat podrobnou technickou specifikaci, ta meze bft obsazena v jin6 souddsti nabfdkov6 dokumentace jako jednoznadn6 identiflkovanf dokument (dokument tedy musi' mft z vaznv charakter - pokud se jednd napi. o tlormdlni nabidku, musi mit dislo a rnusi byit podepsdna oprdvn6nou osobou), av5ak Sffit,ouVd od ni musi r,nislovnd odka;rovat a uvdd6t, 2e je jej( nedilnou souddsti, 5.1. Obchodnipodrminky Zadavatel pozaduje, aby ve smlouv6 byly zapracovsny ndsledujici podminky: ' Ndvrh smlouvy nesmi vyloudit di ZSdn,im zp0sobem omezovat oprsvn6ni zadavatele, uvedens v t6to zad6va<:( dokumentaci; v opadn6m pii'padd nabidka nesplhuje z:.ad6vac( podminky a bude vyiaz,ena, ' Zadavatel neptipousti jakdkoliv dalsi omezenf sankci uvedenych v t6to z:.ad vac( dokumentaci, VeSker6 s;ankce se nesmf dodkat ndroku zadavatele na ndhradu 5kody, ' Dodavatel je opriivn6n pozadovat po zadavateli zaplaceni 0roku z prodleni nejrnise ve rni5i stanoven6 dle ober:n6 z6vazn6 prsvni fpravy. Dodavatel neni oprdvn6n navrhnout jin6 sankce v0di zadavatell nez takov6, kter6 vypl'ivaji z obecn6, z vaznych prrdvnich piedpisfi nebo t6to zadiivaci dokumentace. ' Do.davatel je povinen v n6vrhu smlouvy formulovat z vazek, kteni bude zajisfovat re5ln6 dodrzeni piisliberr6 lh8ty dodsni dle podminek ve specifikaci zakilzky.

8 I I Zadavatel je oprdvn6n od smlouvy plsemn6 odstoupit z d0vodu podstatn6ho poruseni smlouvy dodavatelem. Odstoupeni od smlouvy ze strany zadavatele nesmi b,it spojeno s ulozenim jak6koliv sankce k tfzi zadavatele, Za podstatn6 poru5enl smlouvy se bude povazovat zejmdna pc,ruseni jak6koliv povinnosti dodavatele vypl'ivajici ze snnlouvy a jejl nesplndni ani v dodatedne piim6ien6 lh0t6, kterou zadavatei dodavateli k tomu poskytne (nevyluduje-li to charakter poruien6 povinnosti); v pochybnostech se ma za to, 2e dodatednii lhfita je piimdiens, pokud dinila alespofi 15 dn[] ode dne rcorudenl pozadavku na spln6nidan6ho ujedn5ni smlouvy, Fakturace pln6ni probdhne bez z6loh, al po dokondeni dila, se splatnostifaktur 30 dn8. Dodavatel se zavazu'.ie zachovdvat mldenlivost ohledn6 skutednostl kter6 se v souvislosti s pln6nim srnlouvy dozv6d6l nebo kter6 zadavatel oznadil za d0v6rnd!, jakoz i fdajfi dle zdkona d, 89/1995 Sb, (d5le jen,,d8v6rn6 informace"). Dodavatel je povinen piijmout opatienf k ochran6 d0v6rnyich informacf, D0v6rn6 informace mohou b\it dodavatelem pouzity r4ihradnd k dinnostem, ktenimi bude zajist6no dosazeni fdeiu smlouvy. Dodavatel rresd6li di nezpiistupni Zddnou z d0vdrn,ich informaci tietim osobdm, nevyuzije ji k vlastnfmu prospdchu nebo jinak nezneuzije, povinnost mldenlivosti a zachovdrni drlvernosti informaci se nevztahuje na informace, [<ter6 se staly obecnd zndmfnri za piedpokladu, 2e se tak nestalo porusenlm nilkter6 z povinnosti vypl'ivajicich ze smlouvy, nebo o ktenich tak stanov( zakon, zpiistupn6nije v5ak moznevidyjen v nezbytn6m rozsahu, V pti'pad6 poruseni zilvazku mldenlivosti di ochrany d0vdrn'ich informaci je zadavatel oprsvndn pozadovat zaplaceni smluvnl pokuty ve ui5i 500,000,- Kd za kazd,i jednotlivf piipad poru5eni zfvazku. Akceptuje se i samostatnd smlouva o ochrane informaci. Dodavatel se rovn6z zavazu.ie pro piipad, ie se v prfbdhu pln6ni piedm6tu zakinky dostane do kontaktu s osobnlmi 0daji, Ze je bude ochrahovat a naklddat s nimi pln6 v souladu s piislusn'imi prr6vnimi ptedpisy. Strany se v pilpad6 kontaktu s osobnirni (daji, kteni bude spadat pocl zdkon o ochrand osobnich 0daj0, zavazuji uzaviit doclatek ke smlouv6 spodivajfci v drchodd o zpracovdnl osobnich 0dajrl, Je nezbytne nutn6 uv6st v ndvrhu smlouvy nssledujici ustanoveni:,,dodavatel je dle ustanoveni $ 2 pi'sm. e) z5kona i Sb., o finandni kontrole, osobou povinnou spolupfsobit pti r,nikonu finandni kontroly," Smlouva musi obsiahovat z6vazek plynouci z nabidnudch hodnoticich krit6rii, tzn. cenu a d6lku z5ruky. Zilruini doba musi bft stinovena erlespoi v minim5lni d6lce tnr6ni 30 mesicfi. 7. Hodnotici krit6ria a zpfisob hodnoceni nabidek Hodnoceni nabidek Zii kladn im hod noticim l rit6riem jeekonom icky nejr,nf hod n6jsi na bid ka, Krit6rium Tvp kritdria Vdha Cena bez DPH Minimalizadni 9O o/o D6lka zsru Maximalizadni LO o/o Uchazedi pfedlozive svych nabidkdch n5sledujfcl ridaje, kter6 budou slouzit zadavateli pro hodnocenf nabidel<: Cena - diseln6 hodnotitelsk6 krit6rium - v rdmci tohoto dildiho krit6ria bude zadavatel hodnotit celkovou v1i5i nabidkov6 ceny v Kd bez DpH

9 Zpfisob hodnoceni nabldek: Cena Zadavatel bude hodnotit celkovou r4i5i nabidkov6 ceny v Kd bez DPH nabidnutou uchazedem, a to bodovaci metodou, Bodovd hodnoceni bude vypodteno podle vzorce: ne j ntlii nabidk ou A c ena ho dno c ena nabidk ou 6 c ena * 100 D6fka zaruky Zadavatel bude hodnotit d6lku zdruky nabidnutou uchazedem s tim, Ze nejnizii nabidka musi dinit alespofi 30 m6sicfl, a to bodovaci metodou. Bodov6 hodnoceni bude vypodteno podle vzorce: hodnocena d6lka zaruky x 100 n e j d e IEi nab idnuta z Aruk a Vybrand nabidka budr: s nejvy5sim podtem bodfi a splfiujfcf podminky zad6n(. 8. Poddni nabidkv Uchazed m0ze podat pouze jednu nabidku. Nabidku m0ze podat vice uchazed0 s;poledn[ za podmlnek stanovenfch v $ 51 zdkona. Pokud uchazed podd vice nabfdek samostatnd nebo spolednd s dalsimi uchazedi, nebo podd nabidku a soudasn6 je subdodavatelem jj16ho zdjemce, kteryi jeho prostiednictvim prokazuje kvalifikaci, v tomt62 zadilvach Yhenf, zadavatel v5echny nabidky podan6 takouim uchazedem samostatn6, di spolednd s jin,imi uchazedi, dle g 69t odst. 3 zskona vyiadi, \*!9-:: p.91?y3.-l-.gr1g 3r_=u uzavien6 obdtce oznaden6 vyraznym rrdpisem,,vyrobna KRMNYCH SUESi S GRANULAENi LINKOU. NEOWfRAT opatien6 na pielepu razitkema ndzvem uchazede. Na obdlce musi b,it uvedena adresa, na niz je mozn6 zaslat rtzndmeni podle $ 71 odst, 6 zdkona. Nabi'dky podan6 po lh0t6 nebo nabidky, kter6 budou poskozeny tak, Ze se z nich di5 obsah vyimout, rrebudou piijaty a budou, ve stavu v jak6m byly v dob6 vadn6ho podsni, vrdceny uchazedi. Uchazed dorudi nabldku do sidla zadavatele, a to bud'osobn6 nebo doporudendr po5tou nebo kunirni sluzbou, Za okamlik pievzeti nabidky zadavatelem je povazovdno fyzicke ptevzeti nabidky zam6stnancem zadavatele. Zadavatel neodpovitds za pozdni cloiudeni nabidek zpfisoben6 drzitelem postovni licence nebo kuryrnisluzbou. Lh&ta k pod5ni nabidky konii dne ve14:00 hod. PoZadavek na zpracovsnf nabidky. Nabldka se podiivd v jednom originslnim vyhotoveni a kopii. Vyhotoveni nabidil<y bude zabezpedeno takor4inr zp0sobem, ktery znemozni vyjmout jednotliv6 listy nabidky, Opatienf proti vyjmuti list8 uplatfiuje zadavatel zejm6na z dfivodf vyloudenl moznosti neoprsvn6n6 manipulace,

10 . Nabidka musi bft pir:dlozena v desk6m jazyce, Pokud uchazed jako souddst nabidky bude piedklsdat dokumenty i v jin6m nez desk6m jazyce, musi s nimi ptilozit jejich pieklad do deskeho jazyka. Tento pieklad nemusf b'it riiedn6 ov6ien. Doklady o splndni technickych kvalifikadnich piedpoklade v podob6 firemnich a osobnich certifik6te uchazede budou piedlozeny v desk6m nebo anglick6m jazyce. Ftipadn,i vybranf zahranidni dodavatel pied podpisem smlouvy piedlozi zadavateli doil<umenty prokazuji,ci kvalifikaci postupem podle ust, g 51 odst, 7 zdkona (tzn. v pfivodnim jazyce s piipojenlm jejich 0iedn6 ov6ien6ho ptekradu do desk6ho jazyka), o Jednotlive listy nabfdky budou dfslovsny neptetditou diselnou iioou. Jako posledni list nabidky bude dolozeno prohl6seni uchazede, podepsan6 statutdrnim rirgdnem uchazede di jinou oprdvndnou osobou, o podtu stran nabidky.. Zadavatel nehradi nsklady na ridast v zaddvacim tizeni,. Nabfdka nesmiobsahovat piepisy a opravy, kter6 by mohly zadavatele uv6st v omyl.. Zadavatel si vyhrazuje prsvo ovdiit a provdiit 0daje uveden6 jednotlirnimi uchazedi v nabidkdch. Zadavatel vyloudf uchazede ze soutdze v piipad6, Ze uchazed uvede ve sv6 nabidce nepravdi'v6 0daje nebo nesplni technicke zad6n(. ' Uchazed ptedlozi v nabidce popisy dod6van6ho zbol( ve forme dokurnentu s technickou specifikaci. Dokumenty s technickou specifikacl musl bft dol,ozene v desk6m jazyce. 9. Otevir5ni ob5lek s rrabidkami Otevirdni obslek prob6hne ihned po skondeni lh0ty k podsni nabidek, a to dne 2.2.2OL5 v 141O5 hod. v sidle zadavatele, Otevirdni obslek jsou oprdv'n6ni se rldastnit krom6 osob z:a zadavatele v5ichni uchazedi, kteii podali nioiot<u ve lh0t6 pro poddnf nabidek. Zdstupcem uchazede m0ze b'it osoba oprdvndnd jednat jm6n,em di za uchazede nebo osoba k piitomnosti na otevirsni obslek uchazedem zmocn6n5. Z5stupce uchazede prclkdze svou totoznost, pifpadn6 zmocn6ni uchazede k piitomnosti na otevir5niobslek a svou ptitomnost powrdf podpisem v prezendni listin6, 10.Dodatein6 informar:e k zad5vacim oodminkfm Uchazed je oprdvndn pozadovat po zadavateli pisemnd dodatedn6 informace k zaddvacim podminklrm ne3pozd6ji 5 pracovnich dntl pied ukondenim lh0ty stilnoven6 pro poddviinl nabidel<. Dodatedn6 informace budou vsem uchazed8m poskytnuty zadavatelem nejpozdiji do 3 pracovnich dnrl ode dne dorudeni Zddosti uchazede. Zddost musi b,it pisernnd (popiipad6 elektronick6 - viz g 49 odstavec 3 zdkona) a musi bft dorudena na adresu kontaktni osoby: Mgr. Radslav Janedek, advokdt Bubenfdkova 44, Brno 1l.Zad5vaci lh8ta Zadfvac( lhrsta, po kterou jsou uchazedi sv,imi nabidkami vilzilni,je stanovena na 120 dne, l2.vvhrazen5 prsva zadlavatele 1. Pokud dojde ke zm6n6 v kvalifikaci uchazede, je tieba postupovat dle g 58 ZVZ. 2. Zadavatel neptipousti varianty nabidky, 3' Zadavatel si vyhrazuje prdvo ponechat si v5echny obdrzen6 nabidky, ktere byly i6dn6 dorudeny v rdmci lhfty pro poddvsni nabidek. 10

11 4. 5. Zadavatel nebude uchazedrlm hradit 26dne nsklady spojen6 s ridasti v zaddvacim Yfuenl Tyto n5klady nesou uchazedi sami. Zadavatel si vyhrazuie prdvo m6nit zad6vac( podminky v dob6 lh0ty pro poddni nabidek. 6' Zadavatel si v piipad,s vyloudeni uchazede ze strany hodnotici komise pii posouzeni nabidek vyhrazuje prrdvo, toto rozhodnuti o vyioudeni uchazede ozn5nrit jeho uveiejn6nfm na profilu zadavatele; v takov6m ptipadd se rozhodnuti o vyloudeni uchazede povazuje za doruden6 okamzikem uveiejn6ni na profilu zadavatele. 7. Zadavatel si vyhrazuje pr6vo uveiejnit ozndmeni o r,nib6ru nejvhodndjsi nabfclky do 5 pracovnich dn0 na F,rofilu zadavatele; V takov6m pirpad6 -se oznimeni o lnibdru nejvhodn6jsi nabidky povazuje za do'uden6 vsem dotden,im zsjemc0m a viem dotden'im uchazed0m okamzikem uveiejn6ni na profilu zadavatele, 13.Seznam oiiloh Piiloha d. 1 Ptiloha d. 2 Ptiloha d, 3 Piiloha d. 4 technicks specifikace sch6ma zad1ni cenov5 kalkulace kryci lis;t uezrruanooul resrovar.ri onueeze s.p. UStnqStCe Tabot 2 le:

Stiedni odborn6 ucilistd ValaSslt6 Klobouky Brumovska 456 76601 Valaisk Kloboukv

Stiedni odborn6 ucilistd ValaSslt6 Klobouky Brumovska 456 76601 Valaisk Kloboukv Stiedni odborn6 ucilistd ValaSslt6 Klobouky Brumovska 456 76601 Valaisk Kloboukv vyzva K PoDAr.ri NeeiDKY N6zev zakazky: e islo zak6zky: Forma zadani'.,,zaji5t6ni praktick6ho vfcviku v iizeni vozidel skupiny

Více

Zadfvaci dokumentace. Adaptace dvou staveb - kravinfi pro potieby ustdjeni koni. 't,o:lzo 48972. N6zev veiejn6 zakilzky:

Zadfvaci dokumentace. Adaptace dvou staveb - kravinfi pro potieby ustdjeni koni. 't,o:lzo 48972. N6zev veiejn6 zakilzky: Adaptace dvou staveb - kravinfr pro potieby ustdjeni koni Zadfvaci dokumentace prrc podlimitniveiejnou zakdzku na stavebni prdce zadanou formou zjerdnodu5endho podlimitniho iizen( dle z6kona :137 /2006

Více

KVALI F I KAE Ni DOKU M ENTAC E

KVALI F I KAE Ni DOKU M ENTAC E KVALI F I KAE Ni DOKU M ENTAC E k veiejn6 zaklzce zad1van6 dle z6kona e. rc7,2006 Sb., o veiejnlich zaklzkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpisft (d6le jen,,zakon" di,,zvz") pro zpracovdni nabidky k podlimitnl

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

\.1. F)PPl ZADAVACI DOKUMEINTACE. [ _..;:-l. I *.i l. Dod5vka optick6ho stolu. T MIEIE J Hffin

\.1. F)PPl ZADAVACI DOKUMEINTACE. [ _..;:-l. I *.i l. Dod5vka optick6ho stolu. T MIEIE J Hffin F)PPl \.1 Oprnn(nf PRocRAM PRAHA KONKURfNCgSCHOPNOST @le [ _..;:-l T MIEIE J H r r r * i l Hffin nli I *.i l EVROPSKAUNTE ZADAVACI DOKUMEINTACE pro zpracovdni nabidky k vetejn6 zakdzce mal6ho rozsilhu

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

NABioxY. PISEMNA vyzvak Poonrui. Hradec - kanalizace ll. etap?,2. c6st Hradec - kanalizadni piipojky ll. etap?,2. d6st. omcill. Ttoletut?2C Qlt l?

NABioxY. PISEMNA vyzvak Poonrui. Hradec - kanalizace ll. etap?,2. c6st Hradec - kanalizadni piipojky ll. etap?,2. d6st. omcill. Ttoletut?2C Qlt l? PISEMNA vyzvak Poonrui NABioxY pro zad6ni veiejn6 zak1zky mal6ho rozsahu na stavebni prsce Hradec - kanalizace ll. etap?,2. c6st Hradec - kanalizadni piipojky ll. etap?,2. d6st Zadavatel : Obce Fhah, lfirtu{q,

Více

INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU. UNIIz EVROPSKEHO ronpu PRO REGToNAI-Ni nozvo.l. ll/276 Bakov nad Jizerou, Pritah

INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU. UNIIz EVROPSKEHO ronpu PRO REGToNAI-Ni nozvo.l. ll/276 Bakov nad Jizerou, Pritah NZ ROP Y:Ili?-' INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU UNIIz EVROPSKEHO ronpu PRO REGToNAI-Ni nozvo.l XVAUI pt XIC tti OOXU M E NTAC E X Ve Re.l ne ZAXIUCE ZADAVAN ;G zaiio'na'e: iitttooo

Více

vyzva K podani Nneiory venejne zmazky MALEHo RozsAHU

vyzva K podani Nneiory venejne zmazky MALEHo RozsAHU ademie vyzva K podani Nneiory venejne zmazky MALEHo RozsAHU ZasilSme V5m vrizvu k poddnf nabidky na veiejnou zakdzku mal6ho rozsahu na doddvky s n5zvem,,n6kup switch0 a wifi access point& pro rozsiieni

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE 2013' ,,NAKUp pi.enosrufch A srolnich poiirni0 v RocE. zadavatel: eesk6 republika - KancelSi Sendtu

ZADAVACI DOKUMENTACE 2013' ,,NAKUp pi.enosrufch A srolnich poiirni0 v RocE. zadavatel: eesk6 republika - KancelSi Sendtu ZADAVACI DOKUMENTACE dle 5 44 z{kona t. L37/2006 Sb., o veiejntich zakiizk6ch pro zpracovdni nabidky k vefejn6 zak6zce na dod6vky zadan6 v otevfen6m iizenf s ndzvem:,,nakup pi.enosrufch A srolnich poiirni0

Více

PoZadovan6 parametry Lis bude zadlendn do stdvajicl briketovaci linky. Jeho

PoZadovan6 parametry Lis bude zadlendn do stdvajicl briketovaci linky. Jeho .Dtiiili [,enocanm EVRoPSKA UNIE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ INVESTIcE Do VAsI BUDoUcNOSTI ZADAVACI DOKUMENTACE Kzak{zce na doddvku veden6 dle Pravidel pro vfb6r dodavatelf OppI s ndzvem:,,investice

Více

Kvnu rr rnet.ti DoKU M ENTAc E

Kvnu rr rnet.ti DoKU M ENTAc E OPERACNI PROGRAM PRAHA Kvnu rr rnet.ti DoKU M ENTAc E k veiejn6 zak6zce zad6van6 dle zdkona e. 13712006 Sb., o veiejnfch zarkazkdch, ve zn6ni pozd6jsich piedpis0 (ddle jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracovdni

Více

ZnoAvnci DoKUMENTAcE. .hu. dle ust. $ 44 zdkona e.13712006 Sb., o veiejnich zak1zkach, v platn6m zn6ni. (d6le jen,,zflkon" ei,,alz")

ZnoAvnci DoKUMENTAcE. .hu. dle ust. $ 44 zdkona e.13712006 Sb., o veiejnich zak1zkach, v platn6m zn6ni. (d6le jen,,zflkon ei,,alz) ZnoAvnci DoKUMENTAcE dle ust. $ 44 zdkona e.13712006 Sb., o veiejnich zak1zkach, v platn6m zn6ni (d6le jen,,zflkon" ei,,alz") pro zpracov6ni nabidky k podlimitni veiejne zak1zce na stavebni pr6ce zad5van6

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

VYZVA A ZADAVACI DOKUMENTACE

VYZVA A ZADAVACI DOKUMENTACE VYZVA A ZADAVACI DOKUMENTACE pro zpracovsni nabidky ve veiejn6 zakszce mal6ho rozsahu ve smyslu g 12 odst. 3 Zdkona d. L37/2006 Sb., o veiejnfch zakizkich, v platn6m zn6nl (d5le tak6 jako,,zdkon" ii,,zvz.').

Více

?il Fvzikalnf ustav. KvnunKAeNi DoKUMENTAcE. txj R[ademie v6d e R, v. v. i.

?il Fvzikalnf ustav. KvnunKAeNi DoKUMENTAcE. txj R[ademie v6d e R, v. v. i. ?il Fvzikalnf ustav -Ez txj R[ademie v6d e R, v. v. i. KvnunKAeNi DoKUMENTAcE k veiejn6 zak zcezadlvanl dle zdkona e.13712006 Sb., o veiejnychzakazkach, ve zn6ni pozdej5ich piedpisfr (d6le jen,,zakon"

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

Yyzva k podrlni nabidek

Yyzva k podrlni nabidek Yyzva k podrlni nabidek Cislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejndni): N6zev zakflzky= Piedm6t zakflzky: Komplexni zaji5t6ni pron6jmu prostor a cateringovfch sluzeb pro konference, workshopy a semin6ie

Více

r..a {-l OP Vzddl6v6nt konkurencoschopnost INVESTICE DO ROZVOJF VZDELAVANI

r..a {-l OP Vzddl6v6nt konkurencoschopnost INVESTICE DO ROZVOJF VZDELAVANI evropsky socidlni fond v er x EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO MLADEZE A TELovVcF{ovY SKOLSTVI. pro INVESTICE DO ROZVOJF VZDELAVANI r..a {-l OP Vzddl6v6nt konkurencoschopnost Yyzva k poddni nabidek (pro fdely

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

ZaoAvAci DoKUMENTAcE. dle ust. $ 44 z6kona d.13tt2006 sb., o veiejnlch zakazkfuch, v platn6rn zn6ni. (d5le jen,,zakon" 6i,,ZVZ"\

ZaoAvAci DoKUMENTAcE. dle ust. $ 44 z6kona d.13tt2006 sb., o veiejnlch zakazkfuch, v platn6rn zn6ni. (d5le jen,,zakon 6i,,ZVZ\ OPERAEHI PROGRAM PRAHA *** i * * i * * *** ] EVRoPsnFuNtE ZaoAvAci DoKUMENTAcE dle ust. $ 44 z6kona d.13tt2006 sb., o veiejnlch zakazkfuch, v platn6rn zn6ni (d5le jen,,zakon" 6i,,ZVZ"\ pro zpracovdni nabidky

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu" ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku ***** ITPAIE$FT x $sw ZADAVACI DOKUMENTACE.A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory na zakilzku,rzfsabnik pro teplou vodu" Zadavatel Savoy Westend Hotelo s.r.o. Rybn6 66812 Praha l. Stard MEsto Toto vyberovei{zenf

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY Snvov rsrend Fflornl t**** SPA ZADAVAC DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAN XgiNrY na zaki,zku,rpifstroj pro vakuov6 kompresnf terapie66 Zad,avatel Savoy Westend Hotel, s.r.o. Rybnri 66812 Praha 1, Star6

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY S,IVOY l.s'iiln:) Ftrqi''r[1. ***** LUXURY SPA RESORT KARTOVY VARY ZADAVACI DoKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY na zakdzku,rnov6 unilbrmy pracovnikri Balneo centra hotelu'o Zad,avatel Savoy Westend

Více

,-tlfi/-, LAZENSKE LESY. Veiejn5 z:ak5zka:

,-tlfi/-, LAZENSKE LESY. Veiejn5 z:ak5zka: ,-tlfi/-, LAZENSKE LESY KARLOVY VARY' Veiejn5 z:ak5zka: zad5van6 ve zjednoduien6m podlimitnim iizeni dfe $ 2!1 orcst. 1 pism. f) ve zn6ni $ 38 z5kona E. t3712006 Sb., o veiejn'fch zak5zk5ch, v platn6m

Více

VeiejnS zak6zka na doddvky. piijemce podpory v OPZP. EKO Century s.r.o. Kardsek 2230/1,h, Redkovice, 62100 Brno. Ja roslav Lasl, jednatel

VeiejnS zak6zka na doddvky. piijemce podpory v OPZP. EKO Century s.r.o. Kardsek 2230/1,h, Redkovice, 62100 Brno. Ja roslav Lasl, jednatel pisevr rua zpnavn zadavate LE VeiejnS zak6zka na doddvky,,doddvka svozov6 a manipulaini techniky do spoleinosti EKO Century s.r.o." zqddvand ve ziednoduiendm podlimitnim ffzeni podle zdkonq i. 137/2006

Více

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni)

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni) Zadavatel Gymnr{zium Brno, tiida Kapitina Jaro5e, piispevkovri organizace ti. Kpt. Jaro5e 14 Brno 658 70 I 00 559 032 Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

Piiloha E. 1. Zad6vaci dokumentace

Piiloha E. 1. Zad6vaci dokumentace evrops socialn i *t EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO SKOLSTVI, MLADEZE A TELOVVCHOVY p.o INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANi r.f+ A't t-l OP vd6l6vrnl lookultncllaio9aroat Piiloha E. 1 k vfzve k podini nabidek na

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO BRNO Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Přeprava VFU 1.7.2016-30.6.2017 jedná se o zakázku malého rozsahu, která není zadávána podle zákona č. 137/2006

Více

604 821 985 starosta@hartmanl. C2053 Pardubickyi kraj PiedpoklAdani hodnota bez DPH: itni iizeni na internetovfch strsnksch zadavatele.

604 821 985 starosta@hartmanl. C2053 Pardubickyi kraj PiedpoklAdani hodnota bez DPH: itni iizeni na internetovfch strsnksch zadavatele. ZahAieni zad6vaciho iizeni dle zisad $6 a $8,odst.S z6kona E.3Z2006 Sb., o veiejnf ch zakazk6ch, ve zn6ni pozddjsich piedpisri va k podini nabidek v reiimu zakazky mar6ho rozsahu dle gi2, odstj fikadni

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel Akademie ved v. v. t. Y Pruze dne>25.11.2013 Ej. : FZU ITHS - 124612013 VVZVN,K PODANi N,q.EiNTY VEREJNE ZAKAZKY MALEHO ROZSAHU ZasilfmeYirmvyzvuk pod6ni nabidky na veiejnou zakdzku maldho rozsahu si n6zvem,rzfhadovf

Více

- v,fzva k podrini'nabidek, - zaddvacl dokumentace, - kryci list nabidky, - 6estn6 prohl6seni o spln6ni z6kladnich kvalifikadnich piedpokladfr

- v,fzva k podrini'nabidek, - zaddvacl dokumentace, - kryci list nabidky, - 6estn6 prohl6seni o spln6ni z6kladnich kvalifikadnich piedpokladfr a rl. ; 00235750, tel,:321 693 t3t Ve Stiibrn6 Skalici dne 27.8.2012 Vyz'!.vame.V.69, jako jednoho z vybranfch uchazed0, k pod6ni nabldky na realizaci veiejn6 zakazky na doddvku s nizvem o,technika pro

Více

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-"':"'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-':'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek * * evrops * soclalnl :-"':"'!_ MtNtsTERSrvO SrolSrvf. fond v CR rvnopsra ururr''' naixo#*"n irioizv;fdvi': INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f+ t-r OP Vzdil6vrini ko kurenceschopnost -- ZApis o posouzeni

Více

itvo rnr PHost Ht rlr GSM: +4207242923I5 E-mail:

itvo rnr PHost Ht rlr GSM: +4207242923I5 E-mail: Podlimitni veiejnti zakdzka na sluzby zadand ve zjednoduiendm podlimitnim iizeni podle! 38 ziikona i.137/2006 Sb., o veiejnych zakdzkdch, v platndm zndni. Ndzelr: Mdsto VlaSim Sidlo: Jana Masaryka 302

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU. unriz EVRoPSKEno roxpu pro REGIoNAI-Ni nozvo.l. ll/276 Bakov nad J.

INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU. unriz EVRoPSKEno roxpu pro REGIoNAI-Ni nozvo.l. ll/276 Bakov nad J. NZ ROP Y:Ili?-' INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU unriz EVRoPSKEno roxpu pro REGIoNAI-Ni nozvo.l VACI DOKUMENTACE K VEREJNE ZIXAZCC ZAKAZCE ZADAVANE v DLE e. fiztzo06 sb., o verejnycn

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

zadavaci DoKUMENTAcE Ef. evr.pski E & F snmpjf,^.?#' ;iri,?tjlt,i", Vzd 6 llv 6ni zamdstn a n c fi spolednosti -D I ;""1T;- : v rimci zakflzky

zadavaci DoKUMENTAcE Ef. evr.pski E & F snmpjf,^.?#' ;iri,?tjlt,i, Vzd 6 llv 6ni zamdstn a n c fi spolednosti -D I ;1T;- : v rimci zakflzky Ef. evr.pski E & F snmpjf,^.?#' ;iri,?tjlt,i", -D I ;""1T;- : zadavaci DoKUMENTAcE v rimci zakflzky Vzd 6 llv 6ni zamdstn a n c fi spolednosti ROSSMANN - investice do budoucnosti v r6mci projektu reg.

Více

mirl*fif5{ L ut!tr VVZVA K PoDAN NAB DKY VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITN M NiZCrui 1. f nformace o piedm6tu veiejn6 zakezky

mirl*fif5{ L ut!tr VVZVA K PoDAN NAB DKY VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITN M NiZCrui 1. f nformace o piedm6tu veiejn6 zakezky \ eoe VVZVA K PoDAN NAB DKY VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITN M NiZCrui ZADAVATEL: M6sto Zelezna Ruda Sidlem: Klostermannovo nemesti 295, 34004 Zelezna Ruda zastoupeny: starostou mesta Ing. Michalem Snebergrem

Více

1. Zadavatel: Vfzva k poddni nabidky na zak1zku mal6ho rozsahu:

1. Zadavatel: Vfzva k poddni nabidky na zak1zku mal6ho rozsahu: Ve Vla5imi 21.2.2013 (datum odesl6ni vlzvy) Ev.6.: 13202 Vfzva k poddni nabidky na zak1zku mal6ho rozsahu:,,dod6vka pracovni techniky" (veiejnd zaklzka mal6ho rozsahu podle $ '12 odst. 3 zdkona t, 13712000

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. -DI ;'""i't:!* # W It h.?i[^1"?'l?'''t" n'l::i.?.:,'nosr

ZADAVACI DOKUMENTACE. -DI ;'i't:!* # W It h.?i[^1?'l?'''t n'l::i.?.:,'nosr H.evropski F; m F gl:sgyprogram podporureme -DI ;'""i't:!* # W It h.?i[^1"?'l?'''t" n'l::i.?.:,'nosr t t ZADAVACI DOKUMENTACE v rimci zakazky Vzd6 l6v ilni zamdstna ncrj s poledn osti ROSSMANN - investice

Více

Opelaini program Vzdikivdni pro konk ulerrceschopnosl Projekt CZ. 1.07 /1.1.001 44.0012 Podpora piirodovddn6ho a teclrnick6ho vzd6l6vilni

Opelaini program Vzdikivdni pro konk ulerrceschopnosl Projekt CZ. 1.07 /1.1.001 44.0012 Podpora piirodovddn6ho a teclrnick6ho vzd6l6vilni INVESTICE: DO ROZVOJE VZDELAVANI Yyzva k pod6ni nabfdek (pro Lidely uveiejndni na IIL\v-ut!!lu!.!Z nebo www shiinkiich k ajfi plo zad6vrini zakiizek z prostiedki llnandni podpory OP VK, kterd se vztahuji

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

naznv vnf,nilqf z,akaz;r{y,,opatieni ke snizeni energetick6 ndroinosti objektu DDM v BrumovE-Bylnici"

naznv vnf,nilqf z,akaz;r{y,,opatieni ke snizeni energetick6 ndroinosti objektu DDM v BrumovE-Bylnici KvALIFTKAcNf uoxullunracr K vrf,srn.e zakazce zadavane zjednoouspnvvr podlrmrrni'h,l niznnivr DLE $ :s zarou A (,.137t2006 sb., o verejnycuzxxdzkach, vg znenf pozoprsicu pnpoprsu parn JEN,,zAKoN.,; Nizev

Více

-])G. -^ Pelrrlrmov. Eou

-])G. -^ Pelrrlrmov. Eou -])G 5--].tT -^ Pelrrlrmov Eou S tie d n i o -*'f 'l-? ol"",il:j: i I i s t 6 P e I hii m o v :,:i;f ;:Ir'ifii Ylzva k pod6ni nabidky a zadavaci dokumentace pro pod6ni nabidky na podlimitni veiejnou zakazku,,lct

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. Obec Zivanice 152,533 42 Livanice 801 - Obec nebo mdstsk6 d6st hlavniho mdsta Prahy Petr Lejhanec, starosta

ZADAVACI DOKUMENTACE. Obec Zivanice 152,533 42 Livanice 801 - Obec nebo mdstsk6 d6st hlavniho mdsta Prahy Petr Lejhanec, starosta 7 ZADAVACI DOKUMENTACE f na veiejnou zakhzku v rdmci LXIV. vfzvy Ministerstva Zivotniho prostiedi s n6zvem: eesk6 republiky na dod6vku,,sber a svoz bioodpadu v obci i.ivanice,, vyhl65enou v souladu se

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. vyeenovetvtu nizerui. ZAHRADNiTRAKTOR

ZADAVACI DOKUMENTACE. vyeenovetvtu nizerui. ZAHRADNiTRAKTOR ZADAVACI DOKUMENTACE K vyeenovetvtu nizerui NA ZAHRADNiTRAKTOR 1 DEFINICE POJMO Zadavatel ZadAvaci dokumentace Nabidka Uchazed Den Denni doba Kvaf ifikace posouzeni nabidek Hodnoceni nabidek Hodnotici

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

t/5 VTZ'VA Datum: 3t.8. 20tt Hodina: l6:00

t/5 VTZ'VA Datum: 3t.8. 20tt Hodina: l6:00 Cj.:t i486/t t-okt Strana I z 5 ZADAVATEL: EESKA REPUBLIKA-t]RAD VLADY EESKE REPUBLIKY Sidlem: Nebfezi Edvarda Benese4, 11801 Praha'1 - MaH Strana Zastoupeny: Ing. Robertem Kunciiem, feditelem odboru komunikaenich

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

ztdtv,tci DoKUMENTACE

ztdtv,tci DoKUMENTACE MINISTERSTVO SKOLSTVi. MLADEZE A IELoVvcHoVY EVROPsKA UNIE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ INVESTICE DO VASI BUDOUCNOSTI rexrova iasr ztdtv,tci DoKUMENTACE idst i. I zaddvacf dokumentqce nadlimitnf

Více

9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.]

9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*,,,*, ijl,.,.] 9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.] zpnavn o posouzrni A HoDNocrrui Nneiorr Podle g 80 zskona E. L37 2OOO Sb., o veiejn'ich zak5zk6ch, v platn6m zneni (d5le jen,,zyz*) 1. Veiejn6zakilzl

Více

HE *= Dodfvka technologie pro qirobu uzenin. ev. i. YYZz 488324

HE *= Dodfvka technologie pro qirobu uzenin. ev. i. YYZz 488324 OPERACNT PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST HE *= Dodfvka technologie pro qirobu uzenin ev. i. YYZz 488324 Zadivaci dokumentace pro nadlimitni veiejnou zakfzku na dodivky zadivanou v otevien6m zadfvacim

Více

ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU Evropsk6 unie NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich tiskov

ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU Evropsk6 unie NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich tiskov Investice do vosi Evropsk6 unie pooponovano z evnopsreno pno necrohar-nl RozvoJ ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich

Více

Piiloha i. 1 - Kryci list nabidky

Piiloha i. 1 - Kryci list nabidky Piiloha i. 1 - Kryci list nabidky Obchodni firma / jm6no a piijmeni uchazede Sidlo / misto trval6ho pobytu uchazeie leldle uchazede Priivni forma uchazede Osoba opriivn6n6 jednat za uchazede Kontaktni

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

obec srare xnnd.r,nv 407 6l Star6 Kieiany i.p. 38 IC:00261653 tel.: +42O 412 336 291. e-mail: krecany@volnv.cz; ID datov6 schranky 8y5bin2

obec srare xnnd.r,nv 407 6l Star6 Kieiany i.p. 38 IC:00261653 tel.: +42O 412 336 291. e-mail: krecany@volnv.cz; ID datov6 schranky 8y5bin2 obec srare xnnd.r,nv 407 6l Star6 Kieiany i.p. 38 IC:00261653 tel.: +42O 412 336 291. e-mail: krecany@volnv.cz; ID datov6 schranky 8y5bin2 k rilasti v soutezi o nejvhodn6j5i nabidku a k uzavieni smloury

Více

l. Seznam oslovenlich dodavateli k piedlozeni nabidek

l. Seznam oslovenlich dodavateli k piedlozeni nabidek zprava o posouzenia HoDNocErrri runeioex VEREJNA ZAKAZKA MALEHO ROZSAHU i.j. KRpB-277 418-1Dte.l-ZOt z-oeoovz N6zev zadavatele: er-krajske ieditelstvi policie Jihomoravsk6ho kraje lc zadavatete: 75151499

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

ffifffi znoavecf oorumentace oznameni o ZAHAJENf vyeenoveno Fizervi PARKOVA UPNNVA POD SALABKOU

ffifffi znoavecf oorumentace oznameni o ZAHAJENf vyeenoveno Fizervi PARKOVA UPNNVA POD SALABKOU OPERAfNf. PROGRAM PRAHA lotukurf N cgsct{o p,t\to5t fffff oznamen o ZAHAJENf vyeenoveno Fzerv znoavecf oorumentace k zak6zce maldho rozsahu na stavebn pr6ce s nszvem PARKOVA UPNNVA POD SALABKOU Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

LISTINNÝ PRŮVODCE PODÁNÍM NABÍDKY

LISTINNÝ PRŮVODCE PODÁNÍM NABÍDKY LISTINNÝ PRŮVODCE PODÁNÍM NABÍDKY Rámcová smlouva péče o bezlesí na území NP Šumava veřejný zadavatel: Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, příspěvková organizace, IČ: 00583171 se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

oznamrni vvsrnovrho nfzrrui - znoavac[ podrrlfrurv

oznamrni vvsrnovrho nfzrrui - znoavac[ podrrlfrurv Evropskli zemdd-;lsky fond pd rozvoj venkova Evrcpa investuje do venkowkych oblastl ProgEm mzvoje vefikova \ ".,_ ' PROGRAM ROZVOJE VENKOVA a oznamrni vvsrnovrho nfzrrui - znoavac[ podrrlfrurv PRo VVBERoVE

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

vzhledem k tomu, ie piedpokrddanc cena prneni zakiizky nedosahu.ie rimitu jedn6 1 mir. Ka bez DpH,

vzhledem k tomu, ie piedpokrddanc cena prneni zakiizky nedosahu.ie rimitu jedn6 1 mir. Ka bez DpH, ,t LIBERECKA /ts Liberecke ts, a.s., Mrltikova g-l6t Zt Liberec l telffax: +420 485 243 03 1 e-mail: lis@lis.tiberec,cz lc: 254 50,t 3 l ole : CZ2s450i3i V5:eni obchodni pidtel6. - dovoluji si Vds informovat

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

EVRo PsKA unre. Fond soudinosti. Evropski fond pro regionrlni ro*oj KVALIFIKACE. (registra6ni dislo projektu), 6Q. v';/zva OP ZP,

EVRo PsKA unre. Fond soudinosti. Evropski fond pro regionrlni ro*oj KVALIFIKACE. (registra6ni dislo projektu), 6Q. v';/zva OP ZP, 9:';l;ll;;:."-u li.. EVRo PsKA unre Fond soudinosti Evropski fond pro regionrlni ro*oj pisrurua vfzvn r pooarui Nasiorv R x pnorazarui spllerui KVALIFIKACE v zakdzce mal6ho rozsahu v souladu s 5 12 odst.3

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

AE -- DE. iz)at/ VeiejnS zzk6zka: ,./

AE -- DE. iz)at/ VeiejnS zzk6zka: ,./ Nizev zadavatele: M6sto Rokytnice v Orlickfch horich, n6m. Jindiicha Simka 3, 517 61 Rokytnice v Orlickfch hor6ch VeiejnS zzk6zka:,rzhotovenf prrikazfi energetick6 nfroinosti na budovy v majetku MEsta

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

lnvesiice do voii budoucnosli Evropsk5 unie PODPOROVANO Z EVROPS(EHO FONDU PRO REGIONATN ROZVOJ Hotel Ameryka (CZL.I

lnvesiice do voii budoucnosli Evropsk5 unie PODPOROVANO Z EVROPS(EHO FONDU PRO REGIONATN ROZVOJ Hotel Ameryka (CZL.I lnvesiice do voii budoucnosli Evropsk5 unie PODPOROVANO Z EVROPS(EHO FONDU PRO REGIONATN ROZVOJ Vfzva k prok5z6ni kvalifikace a pod5ni nabidky k zak ze mal6ho rozsahu zad5van6 dle Metodick6ho pokynu (verze

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

VODOVOD XACOV. Ylzva k Podini nabidky na veiejnou zaklzku na projekdni a in2enfrsk6 pr6ce

VODOVOD XACOV. Ylzva k Podini nabidky na veiejnou zaklzku na projekdni a in2enfrsk6 pr6ce M6stys Kicov Jirsikova 157 28509 K6cov rel.'.327 324204 fax'.327 324375 mobil: 73667'l U1 - starosta e-mail: oupodatelna@kacov.cz 6.j.: 250/2009 V Kdrcov6 dne 29.4.2009 Ylzva k Podini nabidky na veiejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

zadfvaci dokumentace na veiejnou zak6zku

zadfvaci dokumentace na veiejnou zak6zku @Vyzkumnyr[stageodeticky,topograIickyakartograficky,..i. Piif oha E. Lgzy k poddnf nabfdek zadfaci dokumentace na eiejnou zak6zku "Osobni automrcbil,, ldentifikace zadaatele ureoni ndze zadaatele: Vlizkumnf

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV

OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV Inovace Investujeme Rozvoj Konkurenceschopnost, EVROPSKÁ UNIE Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 73712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Pavilon Farmacie II inverzní mikroskop Tato veřejná zakázka v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zák.č.

Více

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27, v souladu s 101 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu podle metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (dále jen metodika ) Název veřejné

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více