Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli

2 Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí, nebo jen slámou. (J. A. Blaha) Největší umění je: stárnout s radostným srdcem, odpočívat, když bys chtěl pracovat, mlčet, když druzí neuznávají tvou životní moudrost, poslušně a tiše nést kříž, bez závisti hledět na druhé a věrně kráčet cestou, kterou tě vede Bůh, složit ruce v klín a přijímat pomoc druhých, kterým jsi dříve pomáhal, pokorně přijímat slabosti, i když bys rád sloužil druhým. A pak přijde to nejhezčí: Bůh pro tebe vybral tu nejkrásnější práci můžeš mít stále sepnuté ruce a svolávat požehnání na celou zemi. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mne poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. (Janovo evangelium 5, 24) Milí přátelé BTM! Listopad je měsíc, který má zvláštní rám. Na jeho počátku stojí svátek Památky zesnulých, lidově zvaný Dušičky a na konci pak první adventní neděle. Je to velmi příhodný rám pro měsíc, ve kterém pro pochmurné počasí málokdo z nás nachází potěchu a zalíbení. Na jedné straně temnota, na druhé straně vycházející světlo. Na jedné straně pomíjitelnost, na straně druhé příchod toho, který vede k věčnosti. Na jedné straně smrt, na druhé počátek života. Listopad má rám naděje. Všimněte si: nikoliv život a potom smrt, ale smrt a pak teprve život! Až budete kráčet pochmurnými listopadovými mlhami, nenechte se svést do krajiny smutku a beznaděje. Tam nás listopad nevede. Tenhle měsíc je měsícem přecházení ze smrti do života. A k tomu, abychom nesešli z cesty a šlo se nám dobře i zamračenou krajinou, je zapotřebí slyšet Slovo a věřit mu. Listopad nese tedy v sobě nádherné poselství plné naděje a zároveň nás vyzývá k pokornému usebrání a naslouchání Božímu slovu. Kéž toto poselství a výzvu uslyší (i díky práci BTM) co nejvíce lidí. S přáním Božího pokoje Mgr. Anna Štěpánková, členka Bratrské rady BTM, farářka Československé církve husitské v Brně-Židenicích Bůh pracuje mezi Rómy Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou. (Bible, Žalm 71,18) Bůh má rád každého člověka, bez rozdílu barvy pleti, společenského postavení, nebo náboženského vyznání. Za každého z nás zemřel Ježíš Kristus potupnou smrtí na kříži. Ti, kteří jej přijali za svého Pána, byli proměněni mocí Ducha svatého. V současné době probíhá na Slovensku mezi Rómy duchovní probuzení. Dnes je tu rostoucí Křesťanské společenství, které navštěvuje víc než 1300 Romů a kteří touží ukázat svými životy jiným lidem na Slovensku, že naděje existuje. Můžete se o tom více dovědět v pořadu slovenské televize Pošta pre teba na webu: (viz 10. týždeň Paní Táňa) I BTM přispívá k duchovní obnově mezi Rómy. Letáčky Docela jiný člověk (S11) svědectví Ivana Čonky vypráví o životě člověka ve vězení a jeho obrácení ke Kristu. Dále nabízíme dvojitou kartu Vaš Tuke Pro Tebe (DK21) zvláště pro ty, kteří pracují mezi Rómy. (Text převzat se svolením z 3

3 Z naší produkce Reportáž Více než pozemšťan 1 2 aaktuální nabídce jsme pro Vás připravili dotisk oblíbeného letáčku s tak trochu V záhadným nadpisem Více než pozemšťan. Je shodný s názvem brožurky, vydané před lety Bratrskou jednotou baptistů v Praze. V ní americký astronaut James B. Irwin popisuje své mimořádné zážitky při cestě na Měsíc. Po návratu na Zem se stal hluboce věřícím člověkem, později také kazatelem. Svůj život zasvětil šíření evangelia po celém světě. Často byl nazýván misionářem z Měsíce. James Irwin byl osmým člověkem v historii lidstva, který byl na Měsíci. Startoval s posádkou Apollo 15 v červenci r Ve vesmíru strávil 66 hodin a 56 minut. Irwin byl spolupilotem na měsíčním modulu, jeho úlohou bylo sestoupit na Měsíc spolu s Davem Scottem, který byl velitelem. Při této výpravě poprvé kosmonauti používali měsíční vozítko, zvané rover, specielně konstruované pro měsíční duny. Mělo jim pomoci v hlavním úkolu přivézt poprvé na Zem vzorky hornin z horské oblasti Měsíce. Cesta na Měsíc Irwina zcela změnila. Pohled z Měsíce na nádhernou vycházející modrou Zem velikosti kuličky v nekonečnosti vesmíru znamenal pro něj hluboký zážitek. Ptal se: Vidí Bůh naši Zem také tak? Zároveň si uvědomoval, jak hluboká musí být Boží láska, když se vztahuje na každého jednotlivce. Za rok po návratu na Zem se dobrovolně rozhodl vystoupit z NASA, aby pracoval jako evangelista. Napsal o tom: Jsem teď něco víc než pozemšťan, protože jsem chodil po Měsíci. To, že jsem tam byl, hluboce ovlivnilo celý můj další život. Než jsem vzlétl do kosmického prostoru, byl jsem mírně řečeno jen vlažný křesťan, ale cítím, že Bůh mne poslal na Měsíc, abych se vrátil na Zem s jeho Synem, Ježíšem Kristem. Jsem přesvědčen, že Bůh kráčející po Zemi je nesrovnatelně významnější, než když člověk chodí po Měsíci. Věřím, že Bůh chodil po Zemi před 2000 lety v osobě Ježíše Krista. Právě tak, jak chodil po Zemi, chce i dnes být přítomen v našem životě. Jen ho musíme pozvat. Můžeme být víc než pozemšťané a přitom vůbec nemusíme vzlétnout do kosmu. Stačí se jen poddat Pánu. Přiznat své viny, uznat, že ho nutně potřebuji, že na něm závisím, otevřít se dokonalému Božímu odpuštění a přijmout Ježíše Krista do svého života jako svého Pána a Spasitele (Zachránce). 1. Posádka Apolla 15 zleva velitel letu David R. Scott, Alfred M. Worden a James B. Irwin. 2. Přistání návratového modulu na hladinu Tichého oceánu. To je první krok k novému životu k životu s nadpřirozenou silou a k životu v opravdové hojnosti. Já jsem vydal celý svůj život službě Pánu, abych lidem kdekoli vyprávěl o tom, jak se život změní Kristovou zvěstí. Má se člověk vydávat do vesmíru? (ukázka z knihy Více než pozemšťané ) Vyhlédl jsem ven a spatřil své stopy v prachu. Zůstanou tu navždy, neporušené, přesně stejné, jak jsem je zde zanechal. Mé stopy budou věčným svědectvím podle žalmisty: Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš (Žalm 8, 7). Hospodin svěřil člověku vládu nad vším co stvořil. Bůh stvořil člověka k novému obrazu stvořil člověka jako zvídavou, dynamickou a zkoumající bytost. Jsme skutečně výzkumníci. Když jsme se dívali na měsíční hory, Dave Scott řekl: Když tu stojím a dívám se na podivuhodné a neznámé útvary na Hadleyově hoře, uvědomuji si základní pravdu o naší přirozenosti. Člověk prostě musí zkoumat a bádat. Lidé se ptají, zdali má člověk vůbec létat do vesmíru, zdali je to vůbec nutné. Někteří zastávají názor, že kdyby Bůh chtěl, aby se člověk dostal do kosmu, tak by mu to nějak umožnil sám. Ale Bůh přece skutečně usadil člověka ve vesmíru, na tu nádhernou modrou planetu. Země je vlastně kosmická loď. Pohybuje se ve vesmíru. Má svůj atmosférický systém, svůj zdroj tepla. Jsme tedy již kosmickými bytostmi! To je přece nádherná perspektiva. Bůh nás ustanovil či určil k tomu, abychom se ujali veškerého jeho díla, nejen na Zemi, ale kdekoli ve vesmíru. Ale když zkoumáme vnější svět, nesmíme zapomínat na jinou neprobádanou oblast, tu která existuje v každém člověku na nitro každého z nás. Člověk musí zvládnout také sebe. Z Listu Titovi (1,7) můžeme soudit, že máme být pánem sebe. Když čteme velkolepý zpěv o lásce v 1. listu Korintským, vidíme a cítíme z něj úžasnou míru sebeovládání: Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Člověk má být také pánem sebe a svrchovaně dokonalou bytostí mezi vším Božím stvořením. 4 5

4 Reportáž Oči člověka se nikdy nenasytí (ukázka z knihy Více než pozemšťané ) Když jsme odstartovali, byl jsem naprosto odevzdán a rozhodnut udělat všechno, aby se náš let dokonale podařil. Myslel jsem jen na vědeckou stránku; vůbec mi nepřišlo na mysl, že by to mohla být duchovní cesta. Naprosto by mi nenapadlo, že by mě tento let nemusel uspokojit, že se vrátím na Zemi jako jiný člověk, který bude povolán k vyššímu, vznešenějšímu letu. Před startem mi šlo o to, dostat se hodně vysoko a dostat se tam co nejrychleji a dostat se dokonce snad i do kosmu. A kdybych měl opravdu štěstí, dostat se až na Měsíc. Myslel jsem si, že to by měl být vrcholný cíl mého snažení. Ale když bylo tohle všechno za mnou, zjistil jsem, že mě to neuspokojilo. Podsvětí, říše zkázy, se nenasytí; nenasytí se ani oči člověka (Kniha Přísloví 27, 20). Někteří z nás se dostali na Měsíc a vrátili se v hluboké depresi, jeden z nás se dokonce nervově zhroutil. Když dosáhl Měsíce, pak už nebyl schopen vidět ve svém životě nějaký smysl. Měsíc představoval nejzazší cíl. Nebylo nic, co by se tomu vyrovnalo. Matouš (16,26) píše: Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? To, co skutečně uspokojuje a naplňuje, je poznání Boží lásky a život v jeho blízkosti, v přátelství s ním, v němž On nás vede. Ponenáhlu jsem přicházel na to, že můj let na Měsíc byl pouze začátkem. Byl to prostě jen jeden krok, který mi otevřel mnohé dveře k širší službě, ke službě Bohu a lidem na celém světě. Nyní mohu potvrdit se žalmistou: Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech (Žalm 73, 28). Předání vlajky prezidentu Václavu Havlovi Setkání manželů Dzuriakových (vpravo) a Irwinových Vzácná návštěva Plukovník James Irwin navštívil těsně po pádu dřívějšího režimu také tehdejší Československo. První setkání bylo v Pražské sportovní hale. Sjížděly se sem autobusy z Čech i z Moravy. V Praze také J. Irwin při oficiální návštěvě předal prezidentu Václavu Havlovi naši vlajku, kterou měl na Měsíci. Pro všechny bylo velkou záhadou, že tento vzácný host navštívil kromě Prahy a Bratislavy ještě naprosto neznámou podtatranskou vesničku Vavrišovo. Mělo to svůj význam. Málokdo totiž ví, že návštěva tohoto vzácného hosta by se asi nikdy neuskutečnila, nebýt dopisu Milana Dzuriaka, nadšeného křesťana z této vesničky. Z původně plánované soukromé návštěvy se stala oficiální veřejná evangelizační příležitost. Tento poutavý příběh jsme již uveřejnili v našem Zpravodaji v roce 2001, můžete si jej přečíst na našich internetových stránkách (www.btm.cz v archivu našeho čtenářského koutku). Tíže stáří Bolest, nemoc a tíže stáří jsou předstupně odchodu na věčnost. V nemoci je člověk vytržen ze zaběhnutého životního stylu a je závislý na pomoci druhých. Tak zakouší svou bezmoc a ohraničenost, které vrcholí právě ve smrti. K zamyšlení Buďme k sobě upřímní. K životu člověka patří skutečnost, že kdykoliv může ztratit svůj život. Před touto skutečností není dobré zavírat oči. Moderní lékařská péče může život prodloužit, ale smrt tím nemůže být nikdy zrušena! Umírání, smrt je po biologické stránce něčím zcela přirozeným. Tělo je opotřebováno a vyčerpáno. Ale duchovní a duševní rozvoj člověka není bezpodmínečně určován biologickým postupem. Existují totiž lidé tělesně postižení a staří, kteří zůstali vnitřně velmi mladí, bystří a neopotřebovaní. Smrt není pouze nějakou chemicko-fyzikální událostí. Člověk odchází na věčnost za jiných okolností, než rostlina či zvíře. Vetřelec, nepřítel V Bibli je smrt dávána do souvislosti s hříchem, který od počátku narušuje život člověka. Vírou poznáváme Boha jako dárce života. To tedy znamená, že každé narušení vztahu s Bohem narušuje život a v posledku přináší smrt. Smrt není původním plánem Božím, je jen vetřelcem, nepřítelem člověka. Nebyla plánována, a také nemá věčného trvání! Náš odpor k ní je proto naprosto oprávněný. Smrt hluboce odporuje naší nejhlubší touze po životě. Je v nás něco, co protiřečí, odporuje totálnímu zániku, zničení. Návrat domů. Pro věřícího člověka není smrt nesmyslný, neodvolatelný konec, ale nový začátek. Tak jako se Kristus vrátil ze smrti, tak také my se vrátíme a s ním budeme nadále žít v nebi. Přestože apoštol Pavel ví, jak tvrdě zasahuje smrt do života, a jak brutálně ničí naděje, plány a společenství, neznamená pro něj smrt bolestné odloučení, ale návrat domů. Ježíš Kristus slibuje: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. (Bible, Janovo evangelium 11,25) (podle 6 7

5 Nabídka nových letáčků Dušièky 2009 OTÁZKY, na které bychom si měli odpovědět (H116) Lidé riskují v mnoha věcech. Riskují řidiči, když překračují povolenou rychlost, riskují studenti, když se nepřipraví na zkoušku, riskují lidé, když navazují náhodné vztahy, riskují podnikatelé, kteří vstupují do pochybných závazků Každé riziko je jinak závažné, ale žádné se nedá srovnat s rizikem ztráty věčného života. Text napsal kazatel BJB v Brně Pavel Coufal. (Doporučená cena 3,30 Kč) Dům Tvého života (RT72) Jsi tesařem svého života. Každý den zatloukáš hřebík, usazuješ prkno, nebo stavíš stěnu. Tvé postoje a rozhodnutí, které děláš dnes, staví tvůj dům pro zítřek Text neznámého autora upravila BTM. (Doporučená cena 2,60 Kč) Kde najít útěchu? (RT73) Vrhnout se do práce, zapnout televizi, začíst se do dobré knihy a nakonec vše zaspat? Pomůže mi to z nesnází? Někdy se zdá, že ano. Zdánlivě se mi daří lépe, ale jen mě to na chvíli odvede od mých starostí. Později, až všechno utichne a já zůstanu sám, se tíživé myšlenky vrací zpět. To, na co jsem se snažil zapomenout, se znovu objeví. Kde tedy najdu opravdovou útěchu a pomoc? (Doporučená cena 2,60Kč) Více než pozemšťan (MT22) Jsem víc než pozemšťan, protože jsem chodil po Měsíci. Cesta do vesmíru mne zcela změnila, můj život nyní dostal hlubší smysl. Předtím jsem dával přednost sobeckému způsobu života, žil jsem rychle a na vysoké noze. Avšak let na Měsíc mě naučil pokoře a skromnosti. Začal jsem si vážit života, lidí Svědectví amerického astronauta Jamese B. Irwina. (Doporučená cena 3,40 Kč) Nabídka starších letáčků Letáčky pro povzbuzení nejen k svátku Památky zesnulých Milí čtenáři! V souvislosti se svátkem Památky zesnulých připomínáme, že BTM připravila řadu letáčků, které můžete nabídnout zarmouceným a osamělým lidem. Vhodným textem je můžete povzbudit a potěšit. V tomto podzimním čase každý rád přijme dobré slovo, které přinese radost a naději do všedního života. Budeme vděčni, když nám Bůh je naše útočiště (PT37) napíšete o svých zkušenostech při rozdávání letáčků. V souvislosti se svátkem Památky zesnulých doporučujeme tyto letáčky: Život smrtí nekončí (S27) Smrt může přijít jako vítr, nečekaně, bez varování. Je bláhové myslet si, že máme dost času Jan Boštík popisuje dramatický příběh, který změnil celý jeho život. (Doporučená cena 3,40 Kč) Umřít znamená vrátit se domů (RT67) Co následuje po smrti? Co je peklo a co nebe? Při hledání odpovědí na tyto otázky Vám pomůže text Ignáce Muchy z Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském. (Doporučená cena 2,60 Kč) Příslib nové radosti (DK86) Smutek a strach v našem životě neznamenají konec radosti, nýbrž přinášejí možnost nové naděje, příslib nové radosti Myšlenky P. Tomislava Ivančiče plné naděje a povzbuzení. (Doporučená cena 4,10 Kč) Čas běží (DK93) Život je trocha času, který nám byl dán, abychom se naučili milovat, a tak se připravili na setkání s Věčnou láskou. Tento citát Abbé Pierra uvádí krátké zamyšlení o čase. Připravila BTM s Pastoračním střediskem při Arcibiskupství pražském. (Doporučená cena 4,10 Kč) Na čem záleží: život (PT57) Nezáleží na tom, zda jsme dlouho živi, ale na tom, jak jsme naplnili svůj život Tématem další dvojité kartičky ze série Na čem záleží je Život. Krátké myšlenky doplňuje verš z Janova evangelia: Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. (Doporučená cena 2,50 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy 15 Kč, časopis + ukázka letáčků 46 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. H 89 Slunce, které nezapadá H 92 Cesta k životu DK 68 V těžkých chvílích Záložka 2006 Jozue 1,5 Můžete si vybrat i jiné letáčky podle vlastního uvážení. Nabídku všech letáčků najdete na našich internetových stránkách 8 9

6 Přečetli jsme za Vás Umírání a smrt z pohledu různých náboženství Pohledy na smrt a úvahy co se děje po ní, se v jednotlivých náboženstvích hodně rozcházejí. Podívejme se na názory hlavních světových náboženských proudů: jak se budhismus, hinduismus a islám dívají na umírání a smrt? Co k tomu říká křesťanská víra? Islám: čtyři otázky k zemřelým Islám se na smrt nedívá jako na důsledek lidského hříchu. Konec života určuje podle islámu Alláh. Jako poslední slova se zde umírající člověk snaží odříkávat vyznání víry. Anděl smrti, který se jmenuje Izra il, odděluje duši od těla a odnese ji napřed do nebe. Tam proběhne něco jako vylučovací kolo, mezi-soud. Zemřelý se dozví, jestli je spravedlivý a zda tedy může čekat na ráj, nebo zda je jako zavržený určen do pekla. Ve druhém případě ho andělé, kteří pracují jako strážci pekla, odnesou k ostatním zavrženým. Spravedlivý se vrací ke svému hrobu a musí se tam podrobit čtyřem otázkám: Kdo je tvůj Bůh? Kdo je tvůj prorok? Jaké je tvoje náboženství? Kam směřuje tvoje modlitba? Čtyři správné odpovědi (Alláh, Mohamed, islám, k Mekce) přináší nebeskou útěchu. Kdo neuspěje, musí se nechat trýznit trestajícími anděly s železnými palicemi ranami do obličeje a na záda. Po určitém druhu hlubokého spánku přijde zemřelý na poslední soud. Tam se dobré skutky násobí desetkrát, ale poklesky se jednoduše potrestají. Zvláštní pravidla platí pro mučedníky ti jdou do ráje přímo. Ale ani muslim, který dostane trest, nemusí čekat věčná muka v pekle. Po období bolestí (určitý druh očistce) se může i on dostat do ráje na místo klidu, požitku, bez starostí. Problémem pro muslima je to, že nemá jistotu. Alláh zůstává stále nevypočitatelný v tom, nad kým se slituje a koho zavrhne. Buddhismus: převtělení znamená trpět Buddhismus vidí život jako věčný koloběh převtělování. Kdo dnes umře, může v nejbližších dnech vstoupit znovu do života v jiné podobě jako zvíře, nebo také jako bůh. Tato představa převtělování fascinuje také mnoho lidí na Západě většinou proto, že je úplně nepochopili. Lidé na Západě vidí reinkarnaci (převtělení) jako druhou šanci, buddhisté v tom vidí jen pokračování utrpení. K nejhlubším přesvědčením buddhismu patří, že život je utrpení. Příčinou utrpení jsou potřeby, vášně a touhy člověka. Odtud plyne také řešení problému: utrpení končí pro toho, kdo tyto touhy překoná. Důležitou pomocí je při tom meditace. Cílem přesvědčeného buddhisty tedy není vypracovat se na Přečetli jsme za Vás krásné převtělení v nějaké žádoucí životní formě, ale tento koloběh prolomit a splynout s nirvánou dosáhnout blaženosti, kdy člověk už žádné touhy nezná. To však dokáže jen málokdo většina se musí spokojit s tím, že si vylepší svou karmu. Karma znamená základní princip, podle kterého převaha dobrých nebo zlých skutků člověka rozhoduje o tom, v jaké podobě se narodí v dalším životě. V horším případě se může převtělit ve zvíře, v ducha hladu nebo nějakou pekelnou bytost. V lepším případě mu buddhismus nabízí být v budoucnosti zase člověkem nebo možná také božstvem (mírumilovným nebo zlobným). Hinduismus: vdovy se vrhají na oheň Hinduismus je ještě starší než buddhismus a také zastává představu koloběhu života. I hinduisté jsou přesvědčeni, že do smrti by člověk měl vstupovat za meditování a s dobrými myšlenkami. To ovlivňuje formu převtělení. Proto je náhlá smrt při nějakém neštěstí zvlášť zlá zemřelý si už nestihl vylepšit svou karmu. Člověk se může převtělit v boha, člověka nebo také v rostlinu nebo živočicha. Také bohové umírají a převtělují se. Když nějaký hinduista zemře, jeho mrtvé tělo je umyto, namazáno olejem a spáleno. Je pro něho štěstím, když se potom popel rozptýlí do posvátné řeky Gangy, a tak se znovu vrátí do koloběhu života. Na pevnině se zbytky po spálení jednoduše zahrabou. Dříve býval rozšířen zvyk, že se vdova vrhla na oheň, kde se spalovalo tělo manžela, což vyjadřuje zachování jednoty manželské dvojice. Tuto barbarskou praxi indický stát zakázal a dochází k ní v dnešní době jen velmi zřídka. Křesťanství: naděje na záchranu Co říká křesťanská víra o smrti? Hodnocení začíná negativně. Smrt přišla na svět jako důsledek hříchu (Římanům 5,12; 6,23). Je tady jedním dechem řeč o smrti a ďáblu. Křesťané však žijí nadějí na vzkříšení z mrtvých. Tuto naději jim skýtá skutečnost, že z mrtvých vstal Pán Ježíš Kristus. Apoštol Pavel považuje Kristovo zmrtvýchvstání za historickou skutečnost a za ústřední bod víry: A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra (1. Korintským 15,14). Proto je pochopitelné, že pro křesťany má smrt také pozitivní stránku: Táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší a na jiném místě: Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk (Filipským 1,21-23). Smrt jako zisk. Jedině v Novém zákoně je nezlomný příslib záchrany, spasení, jak to například v Janově evangeliu vyjadřuje Ježíš (5,24): Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Takové výroky, na kterých je možné budovat svou jistotu záchrany, ostatní náboženství neznají (s výjimkou mučedníků). (Text Markus Mockler podle Idea-spektrum upravila BTM) 10 11

7 Pro inspiraci Neodsuzujme, ale nabídněme letáček V minulém čísle jsme psali o možnosti využití letáčků v esoterickém prostředí. Psali jsme o tom, že právě zde jsou lidé, kteří hledají odpovědi na různé otázky o duchovních věcech a otevírají se duchovnímu světu. Jak je možné oslovit lidi nejen na Esoterickém veletrhu, ale i v denním životě, svědčí dopis naší odběratelky z Vyššího Brodu. Lidem kolem Vás můžete nabídnout i Křesťanský horoskop, který připojujeme. Seděla na lavičce a četla Spirit. První, co mě napadlo, bylo: Má cenu s ní mluvit o Bohu, když čte takové svinstvo? Ale jinde na lavičce místo nebylo, někde jsem na vlak čekat musela a tak jsem k ní přisedla. Dala jsem se s ní do řeči o všem možném. Než vlak přijel, probraly jsme leccos. Zaměstnání, vnoučata, zdravotní problémy stárnoucí ženské. Vlastně jsme si docela rozuměly. Před odjezdem mého vlaku jsem jí nabídla pár křesťanských letáčků z BTM, paní z nich měla opravdovou radost a dokonce se mi za tak pěkný dárek chtěla něčím odměnit. Věřím, že letáčky nezahodila, ale pozorně si je přečetla. Ve vlaku je na čtení času až až Nastoupila jsem do vlaku a měla o čem přemýšlet. Jak rychle odsoudím člověka! Spirit je opravdu plný škodlivých bludů ale svědčí i o tom, že jeho čtenář hledá duchovní věci. Evangelium je lepší než to co Spirit nabízí. Ježíš je silnější než vládce tohoto světa tak proč předem váhám? Kde se ve mně bere ta jistota posoudit, kdo je a kdo není otevřený pro evangelium? Bůh mi ukázal, jak snadno nás naše rozumové, logické uvažování může zavést. Marie F. Křesťanský horoskop CESTOVÁNÍ: Celý rok bude příznivý pro cesty za poznáváním nových lidí a zemí. Nebojte se VAŠE ZNAMENÍ: Všichni narození mezi vyjít ze zaběhlých kolejí. Každá vaše cesta bude a jsou narozeni z Boží milosti: Milostí spaseni jsme skrze víru. Spasení není přítomný Otec. Hospodin bude chránit tvé vy- bezpečná, protože nad vámi bude bdít všudy- z vás, je to Boží dar. (Efezským 2,8n). cházení a vcházení nyní i navěky (Žalm 121, 8). VAŠE HVĚZDA: Vaší hvězdou je hvězda nad Betlémem. Ta vás spolehlivě vede a dovede tam, kde budete šťastni. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo, nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. (Izajáš 9, 1). LÁSKA: Prožijete lásku, která vás nezradí, dá novou chuť vašemu životu, odvahu postavit se těžkostem a radost z přítomné chvíle. Poznáte, že láska není prázdné slovo: Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí láska se nevychloubá a není domýšlivá... (1. Korintským 13, 4). ZDRAVÍ: Nebojte se, budete v dobré kondici, pokud se nebudete mít za důležité nebo na druhé straně pokud nebudete malomyslně vzdávat předem každý boj s nepřízní. Nezapomínejte na moudré rozdělení dne na práci a odpočinek. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek (Žalm 127, 2). PENÍZE: Pamatujte na jejich hodnotu: Dobrý sluha, špatný pán. A nezapomínejte, že sdílení bohatství přináší velikou radost. Ukázal jsem vám, že máte pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: Blaze tomu, kdo dává a ne tomu, kdo bere. (Sk 20, 35). ÚSPĚCH: Dobře se dívejte, abyste nepřehlédli, že není všechno zlato, co se třpytí. Nepropadejte zoufalství pro dílčí neúspěch či selhání, ale věřte, že: všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. (Římanům 8, 28). BUDOUCNOST: Žijte s důvěrou v moc Boží lásky, která převyšuje každé naše pomyšlení a očekávání. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo (2. Korintským 9, 8). (Převzato z časopisu Rozsévač) Tisková misie A-Z (seriál) Duchovní principy evangelizace Náš seriál o tiskové misii jsme zahájili nejprve obecnými otázkami. Poté jsme přiblížili metodu, nazývanou osobní evangelizace a doložili její výhody při šíření evangelia. Následovalo několik kapitol o tiskové misii a jejích možnostech v dnešní době. Nakonec jsme uvedli několik modelových biblických příkladů, jakým způsobem hovořit s lidmi. Nyní bychom rádi pokračovali v zamyšlení nad řadou rad, doporučení a pokynů pro zvěstování evangelia, které jsou uvedeny v Bibli. Nazvali jsme tuto kapitolu Duchovní principy evangelizace. Než začneme s jejich výčtem, položme si nejprve základní otázku: v čem spočívá tajemství úspěchu evangelizace. Uvědomme si: Pán Bůh chce zachraňovat lidi skrze nás my jsme jeho nástrojem. Dal nám svobodnou vůli a chce, abychom s ním dobrovolně a ochotně spolupracovali. Tedy Bůh na KAŽDÉHO z nás čeká chce KAŽDÉHO z nás použít. Jaké základní kroky máme tedy dělat: 1/ MODLIT SE Uvědomme si, že při evangelizaci usilujeme o duchovní záchranu lidí. To vše se odehrává v duchovním světě. Tam se odehrávají duchovní boje, o kterých se nám ani nezdá. Proto musí být na počátku modlitba. Je vlastně takovým projektem, který předkládáme Bohu. Nejlépe hned ráno. Když prosíme o požehnaný den, příležitost k misii, dochází k přeskupení duchovních sil kolem nás. Pán Bůh nás bere vážně a počítá s námi. Připravuje nám situace pro setkání s lidmi, podle jeho vůle. V praxi se můžeme modlit: Pane, pošli mne Pane, přiveď mi do cesty Ukaž mi, jak a kdy Nezapomínejme také modlit se za ty, kteří pracují v různých misijních organizacích, za církevní evangelizační akce apod. V Bibli, Koloským 4, 3 čteme: Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo. 2/ OČEKÁVAT Bez modlitby by bylo naše snažení jen lidské a vyšlo by nadarmo bylo by bez moci Boží. Ale modlitba sama nestačí. Musíme mít touhu začít, mít víru v akci. Mít během dne oči otevřené a trpělivě čekat na příležitost. Rozhodně se sami nepouštět do předem ztracených rozhovorů, ale očekávat na Boží pokyn. Vzpomeňme na uvedený příklad v Bibli na Bohem připravené setkání etiopského komorníka a Filipa. Začít v praxi tiskové misie znamená mít u sebe letáček to je základní podmínka! Budeme možná překvapeni, kam nás Bůh povede. Kde všude můžeme lidem nabídnout ve vhodný okamžik letáček. Tehdy se každý den pro nás stane dobrodružstvím. Prožijeme neobvyklá setkání, často až zázračná, budeme mít tu pravou radost ze služby a ze zachráněných duší pro Pána

8 Tisková misie A-Z (seriál) Téma: Misie ve stáří Oslovit člověka evangeliem ve stáří je většinou velmi obtížné. Pokročilí věkem už mají již své pevně zažité názory na svět, neradi mění své zvyky a brání se přilivu nových informací. Často slyšíme větu: Mě tyto věci nezajímají, dejte pokoj, mám na tomto světě dost svých starostí, proč bych měl přemýšlet co bude. Umřu a budu mít klid. Přesto se můžeme pokusit přinést těmto lidem dobrou zprávu, pokud to bude jen trochu možné. Duch svatý může i těmto lidem otevřít srdce i mysl. Dopisy těch, kteří jsou poselstvím letáčků potěšeni i povzbuzeni a sami se snaží předat evangelium dál ve svém okolí, svědčí o tom, že to není marné. Vážení, už podruhé se mi dostaly do rukou Vaše letáčky. Měla bych o ně zájem. Bydlím v pečovatelském domě a mnohé by se hodily pro lidi kolem. Bydlí zde jen staří, nemocní a stále na odchodu. Snažím se pro ně něco dělat, předcházející doba dobru nepřála. Nebyla možnost víru předat dalším generacím a teď výsledky trápí. Snad by letáček pomohl. Děkuji předem. Josefa K., Žďár n/s S manželem jsme oba důchodci. Všechny letáčky, které mým blízkým příbuzným i přátelům pomáhají v jejich těžkostech zdravotních i vztahových vkládám do dopisů, které jim pro povzbuzení ráda píšu. Někdy předám i osobně. Ludmila J., Trutnov Vážení, dostaly se mi do ruky Vaše křesťanské texty. Měla bych o ně velký zájem, abych je vlastnila. Je mi 90 let a každá útěcha je mi potřebná a mým přátelům také. Děkuji. Vaše Marie P., Zlín Jsem 75letý, od dětství těžce zdravotně postižený. Dostal se mi do rukou obrázek s krásným textem. Rád bych jej získal pro rodinu, dcery, vnučky a přátele. Prosím, pošlete mi jej. Zdraví František J., Nový Hrádek Milá redakce, srdečně Vás zdravím a přeji vše dobré. Děkuji za krásné letáčky, které jste mi poslali. Mám velkou radost, že je můžu rozdávat. Bydlím v pečovatelském domě a je nás tu velmi málo věřících. Abych se přiznala, poprvé v životě jsem luštila křížovku a měla jsem velkou radost, že jsem to pochopila. Mám 74 roků, tak si toho mnoho neobjednám, jen to, co rozdám a mohu zaplatit. S pozdravem Pavlína K., Petřvald Posílám objednávku letáčků, zhodnotil jsem střízlivě svoje možnosti ve svých 73 letech. Vím, že pokud člověk není pasivní a snaží se být duševně fit, může leccos vykonat. Proto rozsévání letáčků je u mě různé a i nejen v mém okolí. Sada zvířátek vzbudí u maminek zájem, mamince přidám další letáček A jezdím i na venkov, zastávám ještě nějaké funkce čili jsou možnosti, pokud se chce. Podobně je tomu se záložkami je to u mladších jakýsi papírový bonbónek. Teď mne o dušičkách čeká více cestování po známých a tak rozptyl letáčků klidně zajistím. Dávám tam, kde to má svoji cenu. Před časem jsem to už chtěl vzdát, ale byl jsem ujištěn, že to má cenu. Přeji mnoho zdaru a chytrých nápadů. S díky a pozdravem Josef S., Plzeň Brněnská tisková misie! Předně musím poděkovat za zasílání vašich letáčků s náboženskou tematikou, ale už je to snad rok, kdy jsem vám přispěl na vaši režii a tak to dnes chci odčinit a posílám jen 200,- Kč. Vaše některé letáčky jsou velmi vtipné a zdařilé a já je rozdávám ve svém omezeném okolí, neb žiji v Domově důchodců a sám mám přes 91 roků, takže s mladými lidmi nepřicházím do styku. Peníze přikládám sem do dopisu, protože Česká pošta je nestydatě drahá. S pozdravem Matej R., Kůsov Prezentace BTM Kde jsme byli: O prázdninách jsme se zúčastnili Křesťanské misijní konference v Praze, Katolické charismatické konference v Brně a Veletrhu misijních organizací, který pořádala CASD v Praze. Letáčky jsme nabídli také na stánku na poutní slavnosti v Blatnici pod Sv. Antonínkem. Speciálně pro tuto příležitost jsme vydali letáček o životě sv. Antonína. Letáček si můžete objednat také Vy stačí, když do rubriky Zprávy pro BTM na objednávací kartě vepíšete kód letáku E8 a požadovaný počet kusů. Kde budeme: Naše letáčky nabídneme při těchto příležitostech: Liberec výstava České Bible v průběhu staletí Smilovice u Třince Konference křesťanských zdravotníků (Saline Solution). Středisko KARMEL, bližší informace na Kroměříž VII. celostátním kongresu katechetů. Přednášky se budou konat v Domově mládeže SOŠ hotelové a služeb Kroměříž (více na ekumenické shromaždění Modlitba za domov na hoře Říp. Bližší údaje na Nabídka: Práci tiskové misie rádi představíme i ve Vaší církvi. Chceme motivovat členy Vašeho společenství k větší misijní aktivitě. Součástí programu je služba hudební skupiny BTM, možnost promítnutí filmu o tiskové misii, beseda o zkušenostech misijní práce s letáčky, čtení z dopisů, svědectví aj. Těšíme se na Vaše pozvání. Výstava o Bibli doputovala do Liberce Zveme Vás na výstavu ČESKÁ BIBLE V PRŮBĚHU STA- LETÍ, která se koná od do v Liberci. Pořádá se v historické radnici (výstavní prostory Radniční sklípek), a to denně mimo neděli v čase hod. Výstava je určena především žákům základních a středních škol, ale také široké veřejnosti. Rozvržení výstavy je velmi přehledné a dává možnost získat základní znalosti o Bibli. Unikátní je zejména panelová část výstavy, jedinečné jsou rovněž ukázky exponátů rukopisných i tištěných Biblí z naší historie, jinak veřejnosti těžko dostupné. Součástí výstavy je i kvalitní doprovodný program, např. dne koncert v chrámu sv. Antonína Velikého. Rádi dáme k dispozici návštěvníkům materiály BTM, zejména letáčky, které podávají přehled o Bibli, jejím vzniku, obsahu a poselství. Doporučujeme proto propagaci této výstavy a její finanční podporu. POZOR! Hledáme dobrovolníky z různých církví na výpomoc při organizaci výstavy a k nabídce letáčků BTM návštěvníkům. Prosíme, pište nebo volejte na adresu BTM ( tel.: )

9 Na závěr Recept pro podzimní dny: Kynuté koláče bez kynutí 600g hladké mouky, 250ml mléka, 150g tuku, 200g cukru, 2 vejce, kostku droždí, prášek do pečiva, jakékoli ovoce, drobenku. Do trochy mléka nasypeš trošku mouky, cukr a droždí a uděláš kvásek. Prášek do pečiva smícháš s moukou, až droždí skypí všechny ingredience se smíchají a vypracuje se těsto, které se rozpůlí a rozprostře se na dva plechy. Těsto pokladeš ovocem a posypeš drobenkou. Přejeme dobrou chuť! Z tvorby Ireny Schwarzové Co je stáří? Ještě, že mám tu kočku na mazlení. Stará už o mě nestojí. Stáří je vzpomínání, kloubu mazání, často skleróza, někdy osteoporóza. Na hlavě ani chlup, v hubě falešný chrup a zubatá tu bude co by dup! Ale optimismus si musíme zachovat a na věčnost se připravovat! Ve stáří si má člověk revizi udělat. Co v životě zvoral, toho litovat, na hezké chvíle vzpomínat, z každého dne se radovat, moudrost a lásku rozdávat. Všem našim odběratelům přejeme slunečné dny babího léta a také duši prosluněnou Boží přítomností. Nové perspektivy Zpravodaj BTM č.97. Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází sedmkrát ročně. Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel/fax: , E- mail: internet: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Toto číslo vyšlo v září Tisk: OLPRINT, Šlapanice u Brna. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM PRAKTICKÉ LETNIČNÍ TEOLOGIE http://www.enrichmentjournal.ag.org Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International Redaktor české verze: Radek Smetana, M.A. Překlady:

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí 18. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 70,2.6 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej! Uvedení do bohoslužby A Všechna čtení dnešní

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí 32. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 88,3 Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine! Uvedení do bohoslužby A Kněz se jednou ve škole zeptal: Děti, kdo je člověkem

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu

Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu ROČNÍK V. ČÍSLO 5/2010 ČASOPIS KUŘIMSKÉ FARNOSTI Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu Jan 12,24 K Ježíši se jistě tlačily zástupy lidu, když vyprávěl podobenství o rozsévači, ale na hrstku

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ číslo 6 2012 Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Úvodník Připravte se, připravte se, připravte se! Těmito třemi slovy upozornil Boží anděl adventní lid za života Ellen G.Whiteové.

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI ČASOPIS PRE TEÓRIU, PRAX A VZDELÁVANIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI ČASOPIS PRE TEÓRIU, PRAX A VZDELÁVANIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

Ekologické aktivity YMCA. Ymkaři ymkařům. Spiritual Fest 2005. Velký vyvolený bratr. Vojtova již zcela pravidelná křížovka

Ekologické aktivity YMCA. Ymkaři ymkařům. Spiritual Fest 2005. Velký vyvolený bratr. Vojtova již zcela pravidelná křížovka měsíčník YMCA v ČR, říjen 2005, ročník VII 15 Kč / 0,5 Ymkaři ymkařům Velký vyvolený bratr Spiritual Fest 2005 Ekologické aktivity YMCA Vojtova již zcela pravidelná křížovka FOTO: ANET HYNKOVÁ Milí čtenáři!

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více

SPOLEČENSTVÍ. naše ZDARMA. 50 * vizitek. Poselství postní době 2008 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Kristus se pro vás stal chudým (srov.

SPOLEČENSTVÍ. naše ZDARMA. 50 * vizitek. Poselství postní době 2008 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Kristus se pro vás stal chudým (srov. BŘEZEN Ř E Z E N 2008 2 0 0 6 naše MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XIX. č. 3 2. března 2008 Cena 7 Kč Poselství postní době 2008 Kristus se pro vás stal chudým (srov. 2 Kor 8,9) Milí

Více

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa Okruh a střed Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení Konec iluzí o Bohu Apokalyptické zvíře se dvěma rohy Karlštejnská apokalypsa Ahabah Obsah: APOKALYPSA A CO DÁL?... 1 Obsah:... 2 Vážení

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

"Modlitby skautů", které sestavil br. At-pui s br. Amundsenem a o kterých jsme již informovali, se nyní prodávají v TDC - cena je pouze 25 Kč.

Modlitby skautů, které sestavil br. At-pui s br. Amundsenem a o kterých jsme již informovali, se nyní prodávají v TDC - cena je pouze 25 Kč. OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků * prázdninové ohlasy * misijní dílo MOST * informace a zprávy * příběh * rytíř nejvyšší Pravdy a Lásky * poezie i humor Hádanka nebo cíl? Začínáme

Více