Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli

2 Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí, nebo jen slámou. (J. A. Blaha) Největší umění je: stárnout s radostným srdcem, odpočívat, když bys chtěl pracovat, mlčet, když druzí neuznávají tvou životní moudrost, poslušně a tiše nést kříž, bez závisti hledět na druhé a věrně kráčet cestou, kterou tě vede Bůh, složit ruce v klín a přijímat pomoc druhých, kterým jsi dříve pomáhal, pokorně přijímat slabosti, i když bys rád sloužil druhým. A pak přijde to nejhezčí: Bůh pro tebe vybral tu nejkrásnější práci můžeš mít stále sepnuté ruce a svolávat požehnání na celou zemi. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mne poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. (Janovo evangelium 5, 24) Milí přátelé BTM! Listopad je měsíc, který má zvláštní rám. Na jeho počátku stojí svátek Památky zesnulých, lidově zvaný Dušičky a na konci pak první adventní neděle. Je to velmi příhodný rám pro měsíc, ve kterém pro pochmurné počasí málokdo z nás nachází potěchu a zalíbení. Na jedné straně temnota, na druhé straně vycházející světlo. Na jedné straně pomíjitelnost, na straně druhé příchod toho, který vede k věčnosti. Na jedné straně smrt, na druhé počátek života. Listopad má rám naděje. Všimněte si: nikoliv život a potom smrt, ale smrt a pak teprve život! Až budete kráčet pochmurnými listopadovými mlhami, nenechte se svést do krajiny smutku a beznaděje. Tam nás listopad nevede. Tenhle měsíc je měsícem přecházení ze smrti do života. A k tomu, abychom nesešli z cesty a šlo se nám dobře i zamračenou krajinou, je zapotřebí slyšet Slovo a věřit mu. Listopad nese tedy v sobě nádherné poselství plné naděje a zároveň nás vyzývá k pokornému usebrání a naslouchání Božímu slovu. Kéž toto poselství a výzvu uslyší (i díky práci BTM) co nejvíce lidí. S přáním Božího pokoje Mgr. Anna Štěpánková, členka Bratrské rady BTM, farářka Československé církve husitské v Brně-Židenicích Bůh pracuje mezi Rómy Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou. (Bible, Žalm 71,18) Bůh má rád každého člověka, bez rozdílu barvy pleti, společenského postavení, nebo náboženského vyznání. Za každého z nás zemřel Ježíš Kristus potupnou smrtí na kříži. Ti, kteří jej přijali za svého Pána, byli proměněni mocí Ducha svatého. V současné době probíhá na Slovensku mezi Rómy duchovní probuzení. Dnes je tu rostoucí Křesťanské společenství, které navštěvuje víc než 1300 Romů a kteří touží ukázat svými životy jiným lidem na Slovensku, že naděje existuje. Můžete se o tom více dovědět v pořadu slovenské televize Pošta pre teba na webu: (viz 10. týždeň Paní Táňa) I BTM přispívá k duchovní obnově mezi Rómy. Letáčky Docela jiný člověk (S11) svědectví Ivana Čonky vypráví o životě člověka ve vězení a jeho obrácení ke Kristu. Dále nabízíme dvojitou kartu Vaš Tuke Pro Tebe (DK21) zvláště pro ty, kteří pracují mezi Rómy. (Text převzat se svolením z 3

3 Z naší produkce Reportáž Více než pozemšťan 1 2 aaktuální nabídce jsme pro Vás připravili dotisk oblíbeného letáčku s tak trochu V záhadným nadpisem Více než pozemšťan. Je shodný s názvem brožurky, vydané před lety Bratrskou jednotou baptistů v Praze. V ní americký astronaut James B. Irwin popisuje své mimořádné zážitky při cestě na Měsíc. Po návratu na Zem se stal hluboce věřícím člověkem, později také kazatelem. Svůj život zasvětil šíření evangelia po celém světě. Často byl nazýván misionářem z Měsíce. James Irwin byl osmým člověkem v historii lidstva, který byl na Měsíci. Startoval s posádkou Apollo 15 v červenci r Ve vesmíru strávil 66 hodin a 56 minut. Irwin byl spolupilotem na měsíčním modulu, jeho úlohou bylo sestoupit na Měsíc spolu s Davem Scottem, který byl velitelem. Při této výpravě poprvé kosmonauti používali měsíční vozítko, zvané rover, specielně konstruované pro měsíční duny. Mělo jim pomoci v hlavním úkolu přivézt poprvé na Zem vzorky hornin z horské oblasti Měsíce. Cesta na Měsíc Irwina zcela změnila. Pohled z Měsíce na nádhernou vycházející modrou Zem velikosti kuličky v nekonečnosti vesmíru znamenal pro něj hluboký zážitek. Ptal se: Vidí Bůh naši Zem také tak? Zároveň si uvědomoval, jak hluboká musí být Boží láska, když se vztahuje na každého jednotlivce. Za rok po návratu na Zem se dobrovolně rozhodl vystoupit z NASA, aby pracoval jako evangelista. Napsal o tom: Jsem teď něco víc než pozemšťan, protože jsem chodil po Měsíci. To, že jsem tam byl, hluboce ovlivnilo celý můj další život. Než jsem vzlétl do kosmického prostoru, byl jsem mírně řečeno jen vlažný křesťan, ale cítím, že Bůh mne poslal na Měsíc, abych se vrátil na Zem s jeho Synem, Ježíšem Kristem. Jsem přesvědčen, že Bůh kráčející po Zemi je nesrovnatelně významnější, než když člověk chodí po Měsíci. Věřím, že Bůh chodil po Zemi před 2000 lety v osobě Ježíše Krista. Právě tak, jak chodil po Zemi, chce i dnes být přítomen v našem životě. Jen ho musíme pozvat. Můžeme být víc než pozemšťané a přitom vůbec nemusíme vzlétnout do kosmu. Stačí se jen poddat Pánu. Přiznat své viny, uznat, že ho nutně potřebuji, že na něm závisím, otevřít se dokonalému Božímu odpuštění a přijmout Ježíše Krista do svého života jako svého Pána a Spasitele (Zachránce). 1. Posádka Apolla 15 zleva velitel letu David R. Scott, Alfred M. Worden a James B. Irwin. 2. Přistání návratového modulu na hladinu Tichého oceánu. To je první krok k novému životu k životu s nadpřirozenou silou a k životu v opravdové hojnosti. Já jsem vydal celý svůj život službě Pánu, abych lidem kdekoli vyprávěl o tom, jak se život změní Kristovou zvěstí. Má se člověk vydávat do vesmíru? (ukázka z knihy Více než pozemšťané ) Vyhlédl jsem ven a spatřil své stopy v prachu. Zůstanou tu navždy, neporušené, přesně stejné, jak jsem je zde zanechal. Mé stopy budou věčným svědectvím podle žalmisty: Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš (Žalm 8, 7). Hospodin svěřil člověku vládu nad vším co stvořil. Bůh stvořil člověka k novému obrazu stvořil člověka jako zvídavou, dynamickou a zkoumající bytost. Jsme skutečně výzkumníci. Když jsme se dívali na měsíční hory, Dave Scott řekl: Když tu stojím a dívám se na podivuhodné a neznámé útvary na Hadleyově hoře, uvědomuji si základní pravdu o naší přirozenosti. Člověk prostě musí zkoumat a bádat. Lidé se ptají, zdali má člověk vůbec létat do vesmíru, zdali je to vůbec nutné. Někteří zastávají názor, že kdyby Bůh chtěl, aby se člověk dostal do kosmu, tak by mu to nějak umožnil sám. Ale Bůh přece skutečně usadil člověka ve vesmíru, na tu nádhernou modrou planetu. Země je vlastně kosmická loď. Pohybuje se ve vesmíru. Má svůj atmosférický systém, svůj zdroj tepla. Jsme tedy již kosmickými bytostmi! To je přece nádherná perspektiva. Bůh nás ustanovil či určil k tomu, abychom se ujali veškerého jeho díla, nejen na Zemi, ale kdekoli ve vesmíru. Ale když zkoumáme vnější svět, nesmíme zapomínat na jinou neprobádanou oblast, tu která existuje v každém člověku na nitro každého z nás. Člověk musí zvládnout také sebe. Z Listu Titovi (1,7) můžeme soudit, že máme být pánem sebe. Když čteme velkolepý zpěv o lásce v 1. listu Korintským, vidíme a cítíme z něj úžasnou míru sebeovládání: Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Člověk má být také pánem sebe a svrchovaně dokonalou bytostí mezi vším Božím stvořením. 4 5

4 Reportáž Oči člověka se nikdy nenasytí (ukázka z knihy Více než pozemšťané ) Když jsme odstartovali, byl jsem naprosto odevzdán a rozhodnut udělat všechno, aby se náš let dokonale podařil. Myslel jsem jen na vědeckou stránku; vůbec mi nepřišlo na mysl, že by to mohla být duchovní cesta. Naprosto by mi nenapadlo, že by mě tento let nemusel uspokojit, že se vrátím na Zemi jako jiný člověk, který bude povolán k vyššímu, vznešenějšímu letu. Před startem mi šlo o to, dostat se hodně vysoko a dostat se tam co nejrychleji a dostat se dokonce snad i do kosmu. A kdybych měl opravdu štěstí, dostat se až na Měsíc. Myslel jsem si, že to by měl být vrcholný cíl mého snažení. Ale když bylo tohle všechno za mnou, zjistil jsem, že mě to neuspokojilo. Podsvětí, říše zkázy, se nenasytí; nenasytí se ani oči člověka (Kniha Přísloví 27, 20). Někteří z nás se dostali na Měsíc a vrátili se v hluboké depresi, jeden z nás se dokonce nervově zhroutil. Když dosáhl Měsíce, pak už nebyl schopen vidět ve svém životě nějaký smysl. Měsíc představoval nejzazší cíl. Nebylo nic, co by se tomu vyrovnalo. Matouš (16,26) píše: Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? To, co skutečně uspokojuje a naplňuje, je poznání Boží lásky a život v jeho blízkosti, v přátelství s ním, v němž On nás vede. Ponenáhlu jsem přicházel na to, že můj let na Měsíc byl pouze začátkem. Byl to prostě jen jeden krok, který mi otevřel mnohé dveře k širší službě, ke službě Bohu a lidem na celém světě. Nyní mohu potvrdit se žalmistou: Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech (Žalm 73, 28). Předání vlajky prezidentu Václavu Havlovi Setkání manželů Dzuriakových (vpravo) a Irwinových Vzácná návštěva Plukovník James Irwin navštívil těsně po pádu dřívějšího režimu také tehdejší Československo. První setkání bylo v Pražské sportovní hale. Sjížděly se sem autobusy z Čech i z Moravy. V Praze také J. Irwin při oficiální návštěvě předal prezidentu Václavu Havlovi naši vlajku, kterou měl na Měsíci. Pro všechny bylo velkou záhadou, že tento vzácný host navštívil kromě Prahy a Bratislavy ještě naprosto neznámou podtatranskou vesničku Vavrišovo. Mělo to svůj význam. Málokdo totiž ví, že návštěva tohoto vzácného hosta by se asi nikdy neuskutečnila, nebýt dopisu Milana Dzuriaka, nadšeného křesťana z této vesničky. Z původně plánované soukromé návštěvy se stala oficiální veřejná evangelizační příležitost. Tento poutavý příběh jsme již uveřejnili v našem Zpravodaji v roce 2001, můžete si jej přečíst na našich internetových stránkách (www.btm.cz v archivu našeho čtenářského koutku). Tíže stáří Bolest, nemoc a tíže stáří jsou předstupně odchodu na věčnost. V nemoci je člověk vytržen ze zaběhnutého životního stylu a je závislý na pomoci druhých. Tak zakouší svou bezmoc a ohraničenost, které vrcholí právě ve smrti. K zamyšlení Buďme k sobě upřímní. K životu člověka patří skutečnost, že kdykoliv může ztratit svůj život. Před touto skutečností není dobré zavírat oči. Moderní lékařská péče může život prodloužit, ale smrt tím nemůže být nikdy zrušena! Umírání, smrt je po biologické stránce něčím zcela přirozeným. Tělo je opotřebováno a vyčerpáno. Ale duchovní a duševní rozvoj člověka není bezpodmínečně určován biologickým postupem. Existují totiž lidé tělesně postižení a staří, kteří zůstali vnitřně velmi mladí, bystří a neopotřebovaní. Smrt není pouze nějakou chemicko-fyzikální událostí. Člověk odchází na věčnost za jiných okolností, než rostlina či zvíře. Vetřelec, nepřítel V Bibli je smrt dávána do souvislosti s hříchem, který od počátku narušuje život člověka. Vírou poznáváme Boha jako dárce života. To tedy znamená, že každé narušení vztahu s Bohem narušuje život a v posledku přináší smrt. Smrt není původním plánem Božím, je jen vetřelcem, nepřítelem člověka. Nebyla plánována, a také nemá věčného trvání! Náš odpor k ní je proto naprosto oprávněný. Smrt hluboce odporuje naší nejhlubší touze po životě. Je v nás něco, co protiřečí, odporuje totálnímu zániku, zničení. Návrat domů. Pro věřícího člověka není smrt nesmyslný, neodvolatelný konec, ale nový začátek. Tak jako se Kristus vrátil ze smrti, tak také my se vrátíme a s ním budeme nadále žít v nebi. Přestože apoštol Pavel ví, jak tvrdě zasahuje smrt do života, a jak brutálně ničí naděje, plány a společenství, neznamená pro něj smrt bolestné odloučení, ale návrat domů. Ježíš Kristus slibuje: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. (Bible, Janovo evangelium 11,25) (podle 6 7

5 Nabídka nových letáčků Dušièky 2009 OTÁZKY, na které bychom si měli odpovědět (H116) Lidé riskují v mnoha věcech. Riskují řidiči, když překračují povolenou rychlost, riskují studenti, když se nepřipraví na zkoušku, riskují lidé, když navazují náhodné vztahy, riskují podnikatelé, kteří vstupují do pochybných závazků Každé riziko je jinak závažné, ale žádné se nedá srovnat s rizikem ztráty věčného života. Text napsal kazatel BJB v Brně Pavel Coufal. (Doporučená cena 3,30 Kč) Dům Tvého života (RT72) Jsi tesařem svého života. Každý den zatloukáš hřebík, usazuješ prkno, nebo stavíš stěnu. Tvé postoje a rozhodnutí, které děláš dnes, staví tvůj dům pro zítřek Text neznámého autora upravila BTM. (Doporučená cena 2,60 Kč) Kde najít útěchu? (RT73) Vrhnout se do práce, zapnout televizi, začíst se do dobré knihy a nakonec vše zaspat? Pomůže mi to z nesnází? Někdy se zdá, že ano. Zdánlivě se mi daří lépe, ale jen mě to na chvíli odvede od mých starostí. Později, až všechno utichne a já zůstanu sám, se tíživé myšlenky vrací zpět. To, na co jsem se snažil zapomenout, se znovu objeví. Kde tedy najdu opravdovou útěchu a pomoc? (Doporučená cena 2,60Kč) Více než pozemšťan (MT22) Jsem víc než pozemšťan, protože jsem chodil po Měsíci. Cesta do vesmíru mne zcela změnila, můj život nyní dostal hlubší smysl. Předtím jsem dával přednost sobeckému způsobu života, žil jsem rychle a na vysoké noze. Avšak let na Měsíc mě naučil pokoře a skromnosti. Začal jsem si vážit života, lidí Svědectví amerického astronauta Jamese B. Irwina. (Doporučená cena 3,40 Kč) Nabídka starších letáčků Letáčky pro povzbuzení nejen k svátku Památky zesnulých Milí čtenáři! V souvislosti se svátkem Památky zesnulých připomínáme, že BTM připravila řadu letáčků, které můžete nabídnout zarmouceným a osamělým lidem. Vhodným textem je můžete povzbudit a potěšit. V tomto podzimním čase každý rád přijme dobré slovo, které přinese radost a naději do všedního života. Budeme vděčni, když nám Bůh je naše útočiště (PT37) napíšete o svých zkušenostech při rozdávání letáčků. V souvislosti se svátkem Památky zesnulých doporučujeme tyto letáčky: Život smrtí nekončí (S27) Smrt může přijít jako vítr, nečekaně, bez varování. Je bláhové myslet si, že máme dost času Jan Boštík popisuje dramatický příběh, který změnil celý jeho život. (Doporučená cena 3,40 Kč) Umřít znamená vrátit se domů (RT67) Co následuje po smrti? Co je peklo a co nebe? Při hledání odpovědí na tyto otázky Vám pomůže text Ignáce Muchy z Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském. (Doporučená cena 2,60 Kč) Příslib nové radosti (DK86) Smutek a strach v našem životě neznamenají konec radosti, nýbrž přinášejí možnost nové naděje, příslib nové radosti Myšlenky P. Tomislava Ivančiče plné naděje a povzbuzení. (Doporučená cena 4,10 Kč) Čas běží (DK93) Život je trocha času, který nám byl dán, abychom se naučili milovat, a tak se připravili na setkání s Věčnou láskou. Tento citát Abbé Pierra uvádí krátké zamyšlení o čase. Připravila BTM s Pastoračním střediskem při Arcibiskupství pražském. (Doporučená cena 4,10 Kč) Na čem záleží: život (PT57) Nezáleží na tom, zda jsme dlouho živi, ale na tom, jak jsme naplnili svůj život Tématem další dvojité kartičky ze série Na čem záleží je Život. Krátké myšlenky doplňuje verš z Janova evangelia: Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. (Doporučená cena 2,50 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy 15 Kč, časopis + ukázka letáčků 46 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. H 89 Slunce, které nezapadá H 92 Cesta k životu DK 68 V těžkých chvílích Záložka 2006 Jozue 1,5 Můžete si vybrat i jiné letáčky podle vlastního uvážení. Nabídku všech letáčků najdete na našich internetových stránkách 8 9

6 Přečetli jsme za Vás Umírání a smrt z pohledu různých náboženství Pohledy na smrt a úvahy co se děje po ní, se v jednotlivých náboženstvích hodně rozcházejí. Podívejme se na názory hlavních světových náboženských proudů: jak se budhismus, hinduismus a islám dívají na umírání a smrt? Co k tomu říká křesťanská víra? Islám: čtyři otázky k zemřelým Islám se na smrt nedívá jako na důsledek lidského hříchu. Konec života určuje podle islámu Alláh. Jako poslední slova se zde umírající člověk snaží odříkávat vyznání víry. Anděl smrti, který se jmenuje Izra il, odděluje duši od těla a odnese ji napřed do nebe. Tam proběhne něco jako vylučovací kolo, mezi-soud. Zemřelý se dozví, jestli je spravedlivý a zda tedy může čekat na ráj, nebo zda je jako zavržený určen do pekla. Ve druhém případě ho andělé, kteří pracují jako strážci pekla, odnesou k ostatním zavrženým. Spravedlivý se vrací ke svému hrobu a musí se tam podrobit čtyřem otázkám: Kdo je tvůj Bůh? Kdo je tvůj prorok? Jaké je tvoje náboženství? Kam směřuje tvoje modlitba? Čtyři správné odpovědi (Alláh, Mohamed, islám, k Mekce) přináší nebeskou útěchu. Kdo neuspěje, musí se nechat trýznit trestajícími anděly s železnými palicemi ranami do obličeje a na záda. Po určitém druhu hlubokého spánku přijde zemřelý na poslední soud. Tam se dobré skutky násobí desetkrát, ale poklesky se jednoduše potrestají. Zvláštní pravidla platí pro mučedníky ti jdou do ráje přímo. Ale ani muslim, který dostane trest, nemusí čekat věčná muka v pekle. Po období bolestí (určitý druh očistce) se může i on dostat do ráje na místo klidu, požitku, bez starostí. Problémem pro muslima je to, že nemá jistotu. Alláh zůstává stále nevypočitatelný v tom, nad kým se slituje a koho zavrhne. Buddhismus: převtělení znamená trpět Buddhismus vidí život jako věčný koloběh převtělování. Kdo dnes umře, může v nejbližších dnech vstoupit znovu do života v jiné podobě jako zvíře, nebo také jako bůh. Tato představa převtělování fascinuje také mnoho lidí na Západě většinou proto, že je úplně nepochopili. Lidé na Západě vidí reinkarnaci (převtělení) jako druhou šanci, buddhisté v tom vidí jen pokračování utrpení. K nejhlubším přesvědčením buddhismu patří, že život je utrpení. Příčinou utrpení jsou potřeby, vášně a touhy člověka. Odtud plyne také řešení problému: utrpení končí pro toho, kdo tyto touhy překoná. Důležitou pomocí je při tom meditace. Cílem přesvědčeného buddhisty tedy není vypracovat se na Přečetli jsme za Vás krásné převtělení v nějaké žádoucí životní formě, ale tento koloběh prolomit a splynout s nirvánou dosáhnout blaženosti, kdy člověk už žádné touhy nezná. To však dokáže jen málokdo většina se musí spokojit s tím, že si vylepší svou karmu. Karma znamená základní princip, podle kterého převaha dobrých nebo zlých skutků člověka rozhoduje o tom, v jaké podobě se narodí v dalším životě. V horším případě se může převtělit ve zvíře, v ducha hladu nebo nějakou pekelnou bytost. V lepším případě mu buddhismus nabízí být v budoucnosti zase člověkem nebo možná také božstvem (mírumilovným nebo zlobným). Hinduismus: vdovy se vrhají na oheň Hinduismus je ještě starší než buddhismus a také zastává představu koloběhu života. I hinduisté jsou přesvědčeni, že do smrti by člověk měl vstupovat za meditování a s dobrými myšlenkami. To ovlivňuje formu převtělení. Proto je náhlá smrt při nějakém neštěstí zvlášť zlá zemřelý si už nestihl vylepšit svou karmu. Člověk se může převtělit v boha, člověka nebo také v rostlinu nebo živočicha. Také bohové umírají a převtělují se. Když nějaký hinduista zemře, jeho mrtvé tělo je umyto, namazáno olejem a spáleno. Je pro něho štěstím, když se potom popel rozptýlí do posvátné řeky Gangy, a tak se znovu vrátí do koloběhu života. Na pevnině se zbytky po spálení jednoduše zahrabou. Dříve býval rozšířen zvyk, že se vdova vrhla na oheň, kde se spalovalo tělo manžela, což vyjadřuje zachování jednoty manželské dvojice. Tuto barbarskou praxi indický stát zakázal a dochází k ní v dnešní době jen velmi zřídka. Křesťanství: naděje na záchranu Co říká křesťanská víra o smrti? Hodnocení začíná negativně. Smrt přišla na svět jako důsledek hříchu (Římanům 5,12; 6,23). Je tady jedním dechem řeč o smrti a ďáblu. Křesťané však žijí nadějí na vzkříšení z mrtvých. Tuto naději jim skýtá skutečnost, že z mrtvých vstal Pán Ježíš Kristus. Apoštol Pavel považuje Kristovo zmrtvýchvstání za historickou skutečnost a za ústřední bod víry: A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra (1. Korintským 15,14). Proto je pochopitelné, že pro křesťany má smrt také pozitivní stránku: Táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší a na jiném místě: Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk (Filipským 1,21-23). Smrt jako zisk. Jedině v Novém zákoně je nezlomný příslib záchrany, spasení, jak to například v Janově evangeliu vyjadřuje Ježíš (5,24): Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Takové výroky, na kterých je možné budovat svou jistotu záchrany, ostatní náboženství neznají (s výjimkou mučedníků). (Text Markus Mockler podle Idea-spektrum upravila BTM) 10 11

7 Pro inspiraci Neodsuzujme, ale nabídněme letáček V minulém čísle jsme psali o možnosti využití letáčků v esoterickém prostředí. Psali jsme o tom, že právě zde jsou lidé, kteří hledají odpovědi na různé otázky o duchovních věcech a otevírají se duchovnímu světu. Jak je možné oslovit lidi nejen na Esoterickém veletrhu, ale i v denním životě, svědčí dopis naší odběratelky z Vyššího Brodu. Lidem kolem Vás můžete nabídnout i Křesťanský horoskop, který připojujeme. Seděla na lavičce a četla Spirit. První, co mě napadlo, bylo: Má cenu s ní mluvit o Bohu, když čte takové svinstvo? Ale jinde na lavičce místo nebylo, někde jsem na vlak čekat musela a tak jsem k ní přisedla. Dala jsem se s ní do řeči o všem možném. Než vlak přijel, probraly jsme leccos. Zaměstnání, vnoučata, zdravotní problémy stárnoucí ženské. Vlastně jsme si docela rozuměly. Před odjezdem mého vlaku jsem jí nabídla pár křesťanských letáčků z BTM, paní z nich měla opravdovou radost a dokonce se mi za tak pěkný dárek chtěla něčím odměnit. Věřím, že letáčky nezahodila, ale pozorně si je přečetla. Ve vlaku je na čtení času až až Nastoupila jsem do vlaku a měla o čem přemýšlet. Jak rychle odsoudím člověka! Spirit je opravdu plný škodlivých bludů ale svědčí i o tom, že jeho čtenář hledá duchovní věci. Evangelium je lepší než to co Spirit nabízí. Ježíš je silnější než vládce tohoto světa tak proč předem váhám? Kde se ve mně bere ta jistota posoudit, kdo je a kdo není otevřený pro evangelium? Bůh mi ukázal, jak snadno nás naše rozumové, logické uvažování může zavést. Marie F. Křesťanský horoskop CESTOVÁNÍ: Celý rok bude příznivý pro cesty za poznáváním nových lidí a zemí. Nebojte se VAŠE ZNAMENÍ: Všichni narození mezi vyjít ze zaběhlých kolejí. Každá vaše cesta bude a jsou narozeni z Boží milosti: Milostí spaseni jsme skrze víru. Spasení není přítomný Otec. Hospodin bude chránit tvé vy- bezpečná, protože nad vámi bude bdít všudy- z vás, je to Boží dar. (Efezským 2,8n). cházení a vcházení nyní i navěky (Žalm 121, 8). VAŠE HVĚZDA: Vaší hvězdou je hvězda nad Betlémem. Ta vás spolehlivě vede a dovede tam, kde budete šťastni. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo, nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. (Izajáš 9, 1). LÁSKA: Prožijete lásku, která vás nezradí, dá novou chuť vašemu životu, odvahu postavit se těžkostem a radost z přítomné chvíle. Poznáte, že láska není prázdné slovo: Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí láska se nevychloubá a není domýšlivá... (1. Korintským 13, 4). ZDRAVÍ: Nebojte se, budete v dobré kondici, pokud se nebudete mít za důležité nebo na druhé straně pokud nebudete malomyslně vzdávat předem každý boj s nepřízní. Nezapomínejte na moudré rozdělení dne na práci a odpočinek. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek (Žalm 127, 2). PENÍZE: Pamatujte na jejich hodnotu: Dobrý sluha, špatný pán. A nezapomínejte, že sdílení bohatství přináší velikou radost. Ukázal jsem vám, že máte pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: Blaze tomu, kdo dává a ne tomu, kdo bere. (Sk 20, 35). ÚSPĚCH: Dobře se dívejte, abyste nepřehlédli, že není všechno zlato, co se třpytí. Nepropadejte zoufalství pro dílčí neúspěch či selhání, ale věřte, že: všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. (Římanům 8, 28). BUDOUCNOST: Žijte s důvěrou v moc Boží lásky, která převyšuje každé naše pomyšlení a očekávání. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo (2. Korintským 9, 8). (Převzato z časopisu Rozsévač) Tisková misie A-Z (seriál) Duchovní principy evangelizace Náš seriál o tiskové misii jsme zahájili nejprve obecnými otázkami. Poté jsme přiblížili metodu, nazývanou osobní evangelizace a doložili její výhody při šíření evangelia. Následovalo několik kapitol o tiskové misii a jejích možnostech v dnešní době. Nakonec jsme uvedli několik modelových biblických příkladů, jakým způsobem hovořit s lidmi. Nyní bychom rádi pokračovali v zamyšlení nad řadou rad, doporučení a pokynů pro zvěstování evangelia, které jsou uvedeny v Bibli. Nazvali jsme tuto kapitolu Duchovní principy evangelizace. Než začneme s jejich výčtem, položme si nejprve základní otázku: v čem spočívá tajemství úspěchu evangelizace. Uvědomme si: Pán Bůh chce zachraňovat lidi skrze nás my jsme jeho nástrojem. Dal nám svobodnou vůli a chce, abychom s ním dobrovolně a ochotně spolupracovali. Tedy Bůh na KAŽDÉHO z nás čeká chce KAŽDÉHO z nás použít. Jaké základní kroky máme tedy dělat: 1/ MODLIT SE Uvědomme si, že při evangelizaci usilujeme o duchovní záchranu lidí. To vše se odehrává v duchovním světě. Tam se odehrávají duchovní boje, o kterých se nám ani nezdá. Proto musí být na počátku modlitba. Je vlastně takovým projektem, který předkládáme Bohu. Nejlépe hned ráno. Když prosíme o požehnaný den, příležitost k misii, dochází k přeskupení duchovních sil kolem nás. Pán Bůh nás bere vážně a počítá s námi. Připravuje nám situace pro setkání s lidmi, podle jeho vůle. V praxi se můžeme modlit: Pane, pošli mne Pane, přiveď mi do cesty Ukaž mi, jak a kdy Nezapomínejme také modlit se za ty, kteří pracují v různých misijních organizacích, za církevní evangelizační akce apod. V Bibli, Koloským 4, 3 čteme: Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo. 2/ OČEKÁVAT Bez modlitby by bylo naše snažení jen lidské a vyšlo by nadarmo bylo by bez moci Boží. Ale modlitba sama nestačí. Musíme mít touhu začít, mít víru v akci. Mít během dne oči otevřené a trpělivě čekat na příležitost. Rozhodně se sami nepouštět do předem ztracených rozhovorů, ale očekávat na Boží pokyn. Vzpomeňme na uvedený příklad v Bibli na Bohem připravené setkání etiopského komorníka a Filipa. Začít v praxi tiskové misie znamená mít u sebe letáček to je základní podmínka! Budeme možná překvapeni, kam nás Bůh povede. Kde všude můžeme lidem nabídnout ve vhodný okamžik letáček. Tehdy se každý den pro nás stane dobrodružstvím. Prožijeme neobvyklá setkání, často až zázračná, budeme mít tu pravou radost ze služby a ze zachráněných duší pro Pána

8 Tisková misie A-Z (seriál) Téma: Misie ve stáří Oslovit člověka evangeliem ve stáří je většinou velmi obtížné. Pokročilí věkem už mají již své pevně zažité názory na svět, neradi mění své zvyky a brání se přilivu nových informací. Často slyšíme větu: Mě tyto věci nezajímají, dejte pokoj, mám na tomto světě dost svých starostí, proč bych měl přemýšlet co bude. Umřu a budu mít klid. Přesto se můžeme pokusit přinést těmto lidem dobrou zprávu, pokud to bude jen trochu možné. Duch svatý může i těmto lidem otevřít srdce i mysl. Dopisy těch, kteří jsou poselstvím letáčků potěšeni i povzbuzeni a sami se snaží předat evangelium dál ve svém okolí, svědčí o tom, že to není marné. Vážení, už podruhé se mi dostaly do rukou Vaše letáčky. Měla bych o ně zájem. Bydlím v pečovatelském domě a mnohé by se hodily pro lidi kolem. Bydlí zde jen staří, nemocní a stále na odchodu. Snažím se pro ně něco dělat, předcházející doba dobru nepřála. Nebyla možnost víru předat dalším generacím a teď výsledky trápí. Snad by letáček pomohl. Děkuji předem. Josefa K., Žďár n/s S manželem jsme oba důchodci. Všechny letáčky, které mým blízkým příbuzným i přátelům pomáhají v jejich těžkostech zdravotních i vztahových vkládám do dopisů, které jim pro povzbuzení ráda píšu. Někdy předám i osobně. Ludmila J., Trutnov Vážení, dostaly se mi do ruky Vaše křesťanské texty. Měla bych o ně velký zájem, abych je vlastnila. Je mi 90 let a každá útěcha je mi potřebná a mým přátelům také. Děkuji. Vaše Marie P., Zlín Jsem 75letý, od dětství těžce zdravotně postižený. Dostal se mi do rukou obrázek s krásným textem. Rád bych jej získal pro rodinu, dcery, vnučky a přátele. Prosím, pošlete mi jej. Zdraví František J., Nový Hrádek Milá redakce, srdečně Vás zdravím a přeji vše dobré. Děkuji za krásné letáčky, které jste mi poslali. Mám velkou radost, že je můžu rozdávat. Bydlím v pečovatelském domě a je nás tu velmi málo věřících. Abych se přiznala, poprvé v životě jsem luštila křížovku a měla jsem velkou radost, že jsem to pochopila. Mám 74 roků, tak si toho mnoho neobjednám, jen to, co rozdám a mohu zaplatit. S pozdravem Pavlína K., Petřvald Posílám objednávku letáčků, zhodnotil jsem střízlivě svoje možnosti ve svých 73 letech. Vím, že pokud člověk není pasivní a snaží se být duševně fit, může leccos vykonat. Proto rozsévání letáčků je u mě různé a i nejen v mém okolí. Sada zvířátek vzbudí u maminek zájem, mamince přidám další letáček A jezdím i na venkov, zastávám ještě nějaké funkce čili jsou možnosti, pokud se chce. Podobně je tomu se záložkami je to u mladších jakýsi papírový bonbónek. Teď mne o dušičkách čeká více cestování po známých a tak rozptyl letáčků klidně zajistím. Dávám tam, kde to má svoji cenu. Před časem jsem to už chtěl vzdát, ale byl jsem ujištěn, že to má cenu. Přeji mnoho zdaru a chytrých nápadů. S díky a pozdravem Josef S., Plzeň Brněnská tisková misie! Předně musím poděkovat za zasílání vašich letáčků s náboženskou tematikou, ale už je to snad rok, kdy jsem vám přispěl na vaši režii a tak to dnes chci odčinit a posílám jen 200,- Kč. Vaše některé letáčky jsou velmi vtipné a zdařilé a já je rozdávám ve svém omezeném okolí, neb žiji v Domově důchodců a sám mám přes 91 roků, takže s mladými lidmi nepřicházím do styku. Peníze přikládám sem do dopisu, protože Česká pošta je nestydatě drahá. S pozdravem Matej R., Kůsov Prezentace BTM Kde jsme byli: O prázdninách jsme se zúčastnili Křesťanské misijní konference v Praze, Katolické charismatické konference v Brně a Veletrhu misijních organizací, který pořádala CASD v Praze. Letáčky jsme nabídli také na stánku na poutní slavnosti v Blatnici pod Sv. Antonínkem. Speciálně pro tuto příležitost jsme vydali letáček o životě sv. Antonína. Letáček si můžete objednat také Vy stačí, když do rubriky Zprávy pro BTM na objednávací kartě vepíšete kód letáku E8 a požadovaný počet kusů. Kde budeme: Naše letáčky nabídneme při těchto příležitostech: Liberec výstava České Bible v průběhu staletí Smilovice u Třince Konference křesťanských zdravotníků (Saline Solution). Středisko KARMEL, bližší informace na Kroměříž VII. celostátním kongresu katechetů. Přednášky se budou konat v Domově mládeže SOŠ hotelové a služeb Kroměříž (více na ekumenické shromaždění Modlitba za domov na hoře Říp. Bližší údaje na Nabídka: Práci tiskové misie rádi představíme i ve Vaší církvi. Chceme motivovat členy Vašeho společenství k větší misijní aktivitě. Součástí programu je služba hudební skupiny BTM, možnost promítnutí filmu o tiskové misii, beseda o zkušenostech misijní práce s letáčky, čtení z dopisů, svědectví aj. Těšíme se na Vaše pozvání. Výstava o Bibli doputovala do Liberce Zveme Vás na výstavu ČESKÁ BIBLE V PRŮBĚHU STA- LETÍ, která se koná od do v Liberci. Pořádá se v historické radnici (výstavní prostory Radniční sklípek), a to denně mimo neděli v čase hod. Výstava je určena především žákům základních a středních škol, ale také široké veřejnosti. Rozvržení výstavy je velmi přehledné a dává možnost získat základní znalosti o Bibli. Unikátní je zejména panelová část výstavy, jedinečné jsou rovněž ukázky exponátů rukopisných i tištěných Biblí z naší historie, jinak veřejnosti těžko dostupné. Součástí výstavy je i kvalitní doprovodný program, např. dne koncert v chrámu sv. Antonína Velikého. Rádi dáme k dispozici návštěvníkům materiály BTM, zejména letáčky, které podávají přehled o Bibli, jejím vzniku, obsahu a poselství. Doporučujeme proto propagaci této výstavy a její finanční podporu. POZOR! Hledáme dobrovolníky z různých církví na výpomoc při organizaci výstavy a k nabídce letáčků BTM návštěvníkům. Prosíme, pište nebo volejte na adresu BTM ( tel.: )

9 Na závěr Recept pro podzimní dny: Kynuté koláče bez kynutí 600g hladké mouky, 250ml mléka, 150g tuku, 200g cukru, 2 vejce, kostku droždí, prášek do pečiva, jakékoli ovoce, drobenku. Do trochy mléka nasypeš trošku mouky, cukr a droždí a uděláš kvásek. Prášek do pečiva smícháš s moukou, až droždí skypí všechny ingredience se smíchají a vypracuje se těsto, které se rozpůlí a rozprostře se na dva plechy. Těsto pokladeš ovocem a posypeš drobenkou. Přejeme dobrou chuť! Z tvorby Ireny Schwarzové Co je stáří? Ještě, že mám tu kočku na mazlení. Stará už o mě nestojí. Stáří je vzpomínání, kloubu mazání, často skleróza, někdy osteoporóza. Na hlavě ani chlup, v hubě falešný chrup a zubatá tu bude co by dup! Ale optimismus si musíme zachovat a na věčnost se připravovat! Ve stáří si má člověk revizi udělat. Co v životě zvoral, toho litovat, na hezké chvíle vzpomínat, z každého dne se radovat, moudrost a lásku rozdávat. Všem našim odběratelům přejeme slunečné dny babího léta a také duši prosluněnou Boží přítomností. Nové perspektivy Zpravodaj BTM č.97. Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází sedmkrát ročně. Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel/fax: , E- mail: internet: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Toto číslo vyšlo v září Tisk: OLPRINT, Šlapanice u Brna. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více