březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 úvodník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník"

Transkript

1 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými biskupy, kteří byli ve dnech 11. až 17. února v Římě na pravidelné návštěvě nazývané Ad limina apostolorum. Při tomto setkání k nim pronesl tato slova: Drazí bratři v biskupské službě, vítám vás u příležitosti vaší návštěvy Ad limina apostolorum, jíž jste obnovili a upevnili společenství církve v České republice s Petrovým stolcem. Setkání a srdečné rozhovory, ve kterých jste sdíleli se mnou i s mými spolupracovníky v římské kurii radosti a naděje, jakož i nesnáze a znepokojení vám svěřených společenství, pro mne byly příležitostí, jak lépe poznat situaci církve ve vašich oblastech. Jste oprávněně hrdi na pevné křesťanské kořeny vašeho lidu, jehož víra se datuje evangelizací svatých Cyrila a Metoděje. Zároveň jste si vědomi, že přilnutí ke Kristu není pouhým důsledkem minulosti, byť důležité, nýbrž je osobním a církevním skutkem, který v dějinném dnešku zavazuje každého člověka a každé společenství. Máte-li věřícím umožnit odpovídající poznání Ježíše Krista a osobní setkání s Ním, jste především povoláni k tomu, abyste podpořili vhodné pastorační iniciativy, zacílené na solidní přípravu k přijetí svátostí a aktivní účast na liturgii. Rovněž tak nezbytné je úsilí o náboženské vzdělávání a o kvalifikovanou přítomnost ve školství a kultuře. Z vaší strany nesmí scházet bdělá a odvážná otevřenost vůči novým podnětům Ducha svatého, který rozdává svá charismata a uschopňuje věřící laiky, aby se ujali zodpovědnosti a úřadů, užitečných k obnově a růstu církve. Ke zvládání současných výzev a nových naléhavých pastoračních případů je nutná součinnost kléru, řeholníků a věřících laiků. Každý ve své vlastní roli je povolán k velkorysému přínosu, aby radostná zvěst zazněla v každém prostředí, včetně toho nejvíce nepřátelského či vzdáleného církvi, aby hlásání dospělo na periferie, k různým kategoriím osob, zejména nejslabším a ochuzeným o naději. Ze srdce si přeji, abyste důvěřovali slovům Pána, který nám slíbil svou neustálou přítomnost mezi námi (srov. Mt 28,20), a pokračovali s vaším lidem v pouti cestou radostného přijetí evangelia. Zatímco po dlouhý čas církev ve vaší zemi utlačovaly režimy, založené na ideologiích popírajících lidskou důstojnost a svobodu, dnes se musíte vypořádávat s jinými nástrahami, kupříkladu se sekularismem a relativismem. Kromě neúnavného hlásání evangelních hodnot je tudíž nezbytný konstruktivní dialog se všemi lidmi,

2 BŘEZEN V úterý 4. března nabízíme dětem možnost setkat se na orlovně a společně prožít Prázdninový den (od 9:00 do 14:30 hodin). Na programu budou hry, soutěže, povídání, zpěv a společný oběd. Zájemci se mohou zapsat na papír pod věží. Ve středu 5. března - Popeleční středa - za- farní zpravodaj / březen / 2014 a také s těmi, kteří jsou vzdáleni jakémukoliv náboženskému cítění. Kéž jsou vždy křesťanská společenství místem přijetí, otevřené a klidné konfrontace, kéž jsou tvůrci smíření a pokoje, podnětem pro celou společnost, aby se zaměřila na obecné dobro a pozornost vůči nejpotřebnějším, kéž přispívají ke kultuře setkávání. Při pohledu na nejisté podmínky, ve kterých žijí různé vrstvy společnosti, zejména rodiny, staří a nemocní lidé, a stejně tak na duchovní a morální křehkost mnoha lidí, zvláště mladých, si celé křesťanské společenství musí klást otázky, počínaje svými pastýři, hlavně biskupy. Biskup je volán k tomu, aby všude poskytoval Kristovy odpovědi, aby se bezvýhradně věnoval službě evangeliu, posvěcoval, učil a vedl Boží lid. Vyzývám vás proto, abyste byli vytrvalí v modlitbě, velkorysí ve službě svému lidu, horliví ve hlásání Slova. Je vaší starostí, abyste se s otcovskou láskou věnovali kněžím, kteří jsou vašimi prvořadými spolupracovníky. Jejich farní služba vyžaduje vhodnou stabilitu, jak kvůli uskutečnění přínosného pastoračního programu, tak kvůli důvěře a klidu mezi lidmi. Povzbuzuji vás, abyste podporovali stále živější a zevrubnější pastoraci povolání, aby zejména mladí lidé hledali smysl odevzdání se Bohu a bratřím. Směřujte vaši pozornost také k rodinné pastoraci. Rodina je nosný prvek společenského života a pouze, pracujeme-li k užitku rodiny, můžeme obnovit pletivo církevního společenství a samotné občanské společnosti. A konečně, jak bychom si mohli nepovšimnout důležitosti, jakou má přítomnost katolíků ve veřejném životě a sdělovacích prostředcích? Záleží také na nich, aby vždy zazněl hlas pravdy o současných problémech a aby církev byla vnímána jako spojenkyně člověka ve službě jeho důstojnosti. Všichni víme, nakolik je zásadní jednota a solidarita mezi biskupy, stejně jako jejich společenství s Petrovým nástupcem. Takováto bratrská jednota je taktéž neodmyslitelná pro účinnou práci vaší biskupské konference, která vám může dodat větší autoritu ve vašich vztazích se státní správou, jak v běžném životě, tak při řešení ožehavějších problémů. Na poli ekonomiky je nutné vyvinout takový systém, který by každé církevní instituci zaručil základní prostředky a svobodu k pastorační činnosti, přičemž by dbal na to, že materiální prostředky jsou určeny výlučně k duchovnímu poslání církve. Je zapotřebí pozorné bdělosti, aby církevní majetek byl spravován uvážlivě a transparentně, byl opatrován a uchováván, a to také za pomoci důvěryhodných a kompetentních laiků. Drazí bratři, vyjadřuji vám svou vděčnost za neúnavnou pastorační práci, kterou vykonáváte ve svých církvích, a ujišťuji vás o své duchovní blízkosti a podpoře v modlitbě. Obracím se k Nejsvětější Panně, aby se přimlouvala za vás a váš úřad, a prosím vás, abyste se za mne stále modlili. Ze srdce uděluji své požehnání vám, vašim kněžím, zasvěceným osobám a všem věřícím laikům. Převzato z webu oznámení číná doba postní. Je to den přísného postu. Mše svatá bude v 17:30 hodin. Čtvrtek 6. března je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. V pátek 7. března bude příležitost ke svátosti smíření od 16:00 hodin. V sobotu 8. března budou při mši svaté / 2

3 v 10:00 hodin v olomoucké katedrále zařazeni naši dva katechumeni (Jiří Madzia a Michal Mrnuštík) mezi čekatele křtu. V neděli 9. března bude v Kinokavárně ve Vizovicích promítán v 17:00 a v 19:30 dokumentární film Poslední vrchol. Pravidelná adorace bude z tohoto důvodu až o týden později. V pondělí 10. března bude na faře od 18:30 setkání s rodiči dětí před prvním svatým přijímáním. V neděli 16. března bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti. V neděli 16. března bude v našem kostele od 17:00 do 18:00 adorace. Využijte této příležitosti. Ve středu 19. března - slavnost sv. Josefa. Mše svatá v 17:30 bude obětována za všechny muže farnosti. Tato slavnost je zařazena mezi doporučené zasvěcené svátky. Znamená to, že máme tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Účast na mši svaté je stejnou samozřejmostí jako při každé neděli. V sobotu 22. března pořádají děkanátní animátoři mládeže Interděkanátní florbalový turnaj pro děkanát Vizovice a Vsetín. Podrobnější informace o turnaji naleznete na nástěnce nebo na webových stránkách farnosti. V sobotu 22. března pořádá Centrum pro rodinu Zlín ve svém sále postní duchovní obnovu pro manželské páry. Obnovu povede P. Zdeněk Deml SDB, donedávna vyučující na univerzitě v Českých Budějovicích, dnes kněz na Jižních Svazích. Obnova začne v 9:00 a zakončena bude v 17:00. Přihlásit se můžete na webových stránkách CPR Zlín. V pondělí 24. března bude na faře od 18:30 setkání s rodiči dětí před prvním svatým přijímáním. V úterý 25. března je slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá v našem kostele v tento den nebude, protože jsme pozváni na společnou modlitbu do Napajedel. Při ní budeme děkovat za dar počatého života a prosit za nenarozené děti. Nejprve bude v kostele sv. Bartoloměje v Napajedlech v 17:15 adorace. Po ní začne v 18:00 mše svatá, kterou bude slavit otec biskup Josef Hrdlička. Slavnost bude zakončena průvodem se svícemi ke hrobu služebnice Boží Aničky Zelíkové. Zvláštní autobus na slavnost vyjede v 16:00 z vizovického náměstí. Příspěvek na autobus je 50 Kč. Děti a mládež pojedou zdarma. Zapisujte se na papír pod věží kostela. CENTRUM PRO RODINU Klub maminek Ptáčata se uskuteční v měsíci březnu vždy ve čtvrtek od 9:30 na orlovně. Ve čtvrtek 6. března klub maminek z důvodu jarních prázdnin nebude. Příměstský tábor pořádaný naším CPR se v tomto roce uskuteční v termínu od 18. do 22. srpna. Přihlášky i s programem jednotlivých KŘÍŽOVÉ CESTY - POSTNÍ DOBA 2014 (začátek v 15:00 hodin) TERMÍN ZAJIŠŤUJE (společenství) 1. neděle postní 9. března ŽIVÝ RŮŽENEC Marie Bačová 2. neděle postní 16. března MUŽI FARNOSTI Petr Ševčík 3. neděle postní 23. března SLUŽEBNÍCI OLTÁŘE Ondřej Štach 4. neděle postní 30. března ŽENY FARNOSTI Mária Jaroščáková 5. neděle postní 6. dubna RODINY FARNOSTI Tomáš Špaňhel Květná neděle 13. dubna SCHOLA / MLÁDEŽ Josef Janečka Páteční křížové cesty v 17:00 hodin se budou modlit děti s paní katechetkou. / 3

4 táborových dnů budou k dispozici v během měsíce dubna. Více informací včetně programu akcí najdete na naší nástěnce a také na našem webu. OREL JEDNOTA VIZOVICE Otec arcibiskup Jan Graubner zve všechny mladé členy Orla na duchovní cvičení, které povede ve dnech 21. až 23. března na Velehradě. Přihlásit se můžete na do 10. března. Rádi kreslíte či malujete? Zapojte se do orelských výtvarných soutěží! V župní soutěži můžete kreslit na téma Naše rodina. Uzávěrka prací je 11. dubna. V ústřední soutěži můžete tvořit na téma Život v naší farnosti, její uzávěrka je 8. června. Vaše kresby můžete v uvedených termínech odevzdat Alžbětě Doležalové, která je hromadně odešle do soutěží. Podrobnější informace najdete v orelské nástěnce. KRABIČKA NA POSTNÍ ALMUŽNU Postní almužna je pastorační aktivitou úzce navázanou na dobu postní a k ní neodmyslitelně patří almužna a péče o potřebné. Významná je zejména pro rodiny, ve kterých při společných modlitbách papírová schránka znázorňuje a provokuje naši snahu pomoci potřebným lidem. Krabičky na Postní almužnu se budou rozdávat v kostele na Popeleční středu 5. března a během následující neděle 9. března. Vybírat se budou rovněž v kostele na Květnou neděli 13. dubna. Věřící mohou, pokud chtějí, na spodní stranu krabičky poznačit, na jaký účel mají být peníze použity. FILM POSLEDNÍ VRCHOL Není dnes lehké najít v mediích modely dobrých kněží. Tento film ukazuje typ kněze, o kterém nikdo nemluví: anonymní kněz, který slouží Bohu tím, že slouží druhým. Pablo Domínguez Prieto - španělský kněz překypující radostí, farní zpravodaj / březen / 2014 s velkou zálibou v horolezectví - věděl, že zemře mladý a přál si, aby to bylo v horách. Odevzdal svůj život Bohu a Bůh přijal jeho nabídku. Ve 42 letech zemřel při sestupu hory Moncayo. Pablo byl znám a milován velkým počtem osob, které o tom svědčí po jeho smrti. Film promítá Kinokavárna ve Vizovicích v neděli 9. března v 17:00 a v 19:30 (cena 50 Kč). POUŤ K ANIČCE ZELÍKOVÉ DO NAPAJEDEL Každoročně jsme zváni o slavnosti Zvěstování Páně na pouť do farního kostela v Napajedlech. Na závěr mše svaté se putuje se svícemi na hřbitov, kde je pohřbena služebnice Boží Anička Zelíková. Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlech č Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě Ludmila sester sv. Kříže v Napajedlích. Řeholní sestry sv. Kříže měly velký vliv na její náboženskou výchovu. Sestra Milada Bartoňová ji připravila na první sv. přijímání, které přijala 25. května To znamenalo rozhodný obrat v jejím životě. Již tehdy zatoužila zcela se obětovat Bohu, aby získala pro nebe mnoho duší. Za vzor si zvolila a v životě se řídila příkladem sv. Terezie z Lisieux a sv. Jana Boska. Hlubokým dojmem na ni zapůsobila primiční mše P. Josefa Zavadila, rodáka z Napajedel, jíž se účastnila 11. července 1937 jako třináctiletá dívka. Rozhodla se obětovat svůj život za posvěcení kněží. Na Zelený čtvrtek 14. dubna 1938 se náhodně dozvěděla o zabíjení nenarozených dětí. Byla tím vnitřně hluboce otřesena a nabídla se Bohu jako smírná oběť za tyto hříchy. Chtěla dát život za život, krev za krev. Následujícího dne na Velký pátek 15. dubna 1938 před vystavenou Nejsvětější Svátostí v Božím hrobě tuto svou nabídku z celého srdce obnovila. Tu se rozkašlala a následovalo první chrlení krve z plic. Zaplavila ji nesmírná radost, že její oběť byla / 4

5 přijata, že může trpět za druhé a platit svou krví za prolévanou krev nevinných dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Duchovní oporu nalézala u sestry Ludmily Tichopádové, kterou pokládala za svou duchovní matku, a u Dr. Josefa Hloucha, pozdějšího českobudějovického biskupa, který se stal jejím duchovním vůdcem. V den svátku Narození Panny Marie 8. září 1938 zasvětila na jeden rok své panenství Panně Marii na Svatém Hostýně slibem čistoty. Za rok potom se zavázala tímto slibem na celý život. Toužila vstoupit do kláštera karmelitek v Praze, ale pro nemoc to nebylo možné. Byla tedy přijata do III. řádu karmelského. Dostala řeholní jméno Marie od svátostného Srdce Ježíšova a 7. února 1941 složila řeholní sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Na znamení svého zasvěcení přijala 2. června 1941 škapulíř P. Marie Karmelské. Svou životní oběť zakončila ve čtvrtek 11. září 1941 při ranním zvonění Anděl Páně se šťastným úsměvem a se slovy: Všechno je tak krásné. Nechtěla bych s nikým měnit. Miluji Ježíše, mám ho tolik ráda. Všechny další informace naleznete na Tentokrát se v úterý 25. března vypravíme autobusem na tuto mimořádnou pouť, při které budeme děkovat za dar počatého života a za nenarozené děti. Autobus na tuto slavnost vyjede v 16:00 hodin z vizovického náměstí. Příspěvek na autobus je 50 Kč. Děti a mládež pojedou zdarma. Zapisujte se na papír pod věží kostela. POCHOD PRO ŽIVOT 2014 XIV. pochod pro život se uskuteční v Praze v sobotu 29. března. Díky lidské obětavosti a ochotě se tento pochod koná v Praze každoročně a vždy se ho účastní na důkaz touhy obnovit v naší zemi úctu k lidskému životu od okamžiku početí tisíce lidí. Prostřednictvím různých aktivit chceme pomáhat nejen matkám čekajícím neplánovaně dítě, ale i těm dětem, o které jejich rodiče ani společnost nestojí. Usilujeme o nezcizitelné právo každého člověka na život od okamžiku početí. Chceme, aby každý dostal šanci. Potratový zákon je v platnosti už 57 let. Zbytečně v naší zemi připraví o život 63 dětí denně. Pojďme to změnit. Přidejte se také. Všechny informace včetně podrobného programu budou postupně doplňovány na adrese Pochodu pro život ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC BŘEZEN Abychom si sebezáporem a postem upevňovali vůli žít s Kristem a pro Krista. VLAKOVÁ POUŤ DO LURD Ve dnech 23. až 29. dubna se uskuteční vlaková pouť do Lurd. Cílem této pouti je kromě návštěvy jednoho z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších světových poutních míst vzdát hold a poctu našim předkům. Česká stopa je na tomto místě totiž velmi významná. Rovněž historie vlakových poutí do Lurd má velmi dlouhou a zajímavou historii. Pouť organizuje CK Aleš Kučera Zlín. Všechny informace o vlakové pouti naleznete na POUŤ DO MEDŽUGORJE Po roce nás opět zve P. Radek Maláč na pouť do Medžugorje. Je to místo zcela mimořádných milostí. Toto poutní místo navštívilo již několik miliónů poutníků, tisíce kněží a desítky biskupů z celého světa. Zatím nejvyšším církevním představitelem, který Medžugorje navštívil, byl vídeňský kardinál Christoph Schönborn. Při své návštěvě mimo jiné řekl, že už dlouho viděl krásné plody, které Medžugorje přináší, a proto se rozhodl osobně poznat strom, který tak nádherné ovoce nese. Pouť je s duchovním doprovodem kněze. Letošní poprázdninový termín byl vybrán i s ohledem na to, že poslední léta bylo počasí v květnu poněkud chladné / 5

6 a nestálé. V září bývá počasí stabilnější, teplejší, ale již nebývají velká vedra, která v Medžugorje v létě panují. I moře bývá vyhřátější. Navíc s námi jezdí i nemálo vysokoškoláků a pro ty je termín před začátkem semestru rozhodně výhodnější než před začátkem zkouškového období. Termín: (Ne - So). Cena: 2100 Kč + 38 euro (doprava, pojištění a ubytování; jídlo není v ceně - stravování vlastní). Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii kostela. Na všechny další dotazy náš rodák rád odpoví ( ; ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT 1/14 První letošní vydání časopisu Rodinný život je věnováno těm nejmenším a nejkřehčím z nás předčasně narozeným dětem. Paní Romana Ľuptáčiková, maminka tří předčasně narozených dětí, se v rozhovoru podělila o svůj osobní příběh a přiblížila aktivity občanského sdružení Nedoklubko, které poskytuje tolik potřebnou podporu rodinám těchto dětí. MUDr. Lumír Kantor, primář novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, v rozhovoru popisuje proměny názorů na problematiku předčasně narozených dětí, příčiny předčasných porodů a další postup při péči o miminka. Současně nahlédneme do jeho knihy, v níž položil několika známým osobnostem otázky týkající se zrození a smrti. Odpovídají v ní například Zdeněk Matějček a Táňa Fischerová. Protože milující blízkost rodičů je tím nejlepším lékem, paní Antalová nás seznámí s metodou klokánkování. Součástí časopisu je zamyšlení nad tím, proč a jakým způsobem mluvit s dětmi o smrti. V rubrice výchova a vztahy se dočtete, jak se zachovat, když dospívající potomek nechce jít do kostela. Nechybí setkání s dalším manželským párem, který dorostl do svatosti, laskavý fejeton Magdalény Strejčkové, čtení na dobrou noc, recept, křížovka, soutěže a informace o připravovaných akcích. farní zpravodaj / březen / 2014 Sháníte pro své blízké smysluplný dárek za příznivou cenu? Neutrácejte za zbytečnosti, předplaťte jim časopis Rodinný život. Cena ročního předplatného je 195 Kč. Cena zahrnuje: dárkový certifikát + 5 čísel časopisu o 40 stránkách + poštovné. V tomto roce čtenářům nabídneme ještě tato témata: Svatost a manželství Rodina na cestách Kněz v rodině Děti v zahraničí. Objednávky můžete učinit na telefonním čísle , na u skrze internetový formulář na webových stránkách nebo na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc, tel.: / 253, Nově najdete časopis je i na Facebooku www. facebook.com/casopisrodinnyzivot Vaše redakce časopisu Rodinný život. Časopis naleznete ve stojanu v přízemí fary. ČASOPIS NAŠE RODINA Jde o pestrý a solidní rodinný časopis, který nabízí pestrou škálu témat - známé osobnosti, zajímavá řemesla, fotoreportáže, zdravotní poradna, zdravá kuchyně, román na pokračování, kultura, móda, cestování, zajímavosti, stránka Klubu Receptáře, umění, architektura, víra, rodinný kaleidoskop, herbář, křížovky a soutěže. Jeho tradice sahá až k roku Časopis má těžiště předplatitelů především mezi lidmi staršími a lidmi žijícími na venkově. Pro letošní rok, s ohledem na probíhající Rok rodiny, bylo jedno číslo předplaceno pro naši farnost. Všechny informace o tomto časopise naleznete na www. nase-rodina.cz Časopis naleznete ve stojanu v přízemí fary. POKLADY NAŠÍ RODINY Milé rodiny, dovolte, abychom vám v rámci slavení Roku rodiny nabídli a zde představili aktivitu s názvem Poklady naší rodiny, kterou si pro vás připravilo vaše arcidiecézní centrum pro rodinu. Obracíme se na vás s touto nabídkou, / 6

7 která chce povzbudit objevení pokladů uprostřed vaší rodiny. Udělejte si čas popřemýšlet a společně ve svých rodinách najít to, co dobrého se v nich kdy událo, co vás posunulo dál, obohatilo atp. Mohly by to být životní momenty, které se týkají víry ve vaší rodině, může se jednat o zápasy o víru, odpuštění v rodině, obrácení člena rodiny nebo když někdo z vás řekl Bohu své ano, v měřítku větším (např. životní / duchovní povolání) či menším. Můžete si také vzpomenout na některé z vašich předků a na to, čím vaši rodinu obohatili. Zaměřit se ale můžete také na zdánlivé maličkosti všedních dnů, například na společně strávené chvíle ve vaší rodině. Toto poselství vaší rodiny pak graficky zpracujte na papír velikosti A3 a to formou obrázků, fotografií, psaného textu, básničky apod. Záleží na kreativitě vaší rodiny. Nejedná se o soutěž. Jde o to, abychom si uvědomili, co dobré Bůh v naší rodině vykonal a stále koná a byli mu za to vděčni. Tato aktivita má taktéž podpořit soudržnost rodiny, a proto je důležité, aby se na zpracování podílela celá rodina. Vytvořené projekty můžete odevzdat na Centru pro rodinný život v Olomouci (Biskupské nám. 2, Olomouc) nebo v jednotlivých děkanátních centrech pro rodiny, a to buď poštou nebo osobně. Termín odevzdání je 31. května Každá rodina, která vypracovaný projekt pošle, obdrží malou odměnu. Odevzdané projekty budou prezentovány na internetových stránkách a tak budou sloužit ke vzájemnému obohacení. Projekty budou také vystaveny na Sv. Hostýně při příležitosti arcidiecézní pouti rodin v sobotu 30. srpna Zde budete mít možnost svůj projekt představit ostatním přítomným rodinám, abychom se tak navzájem povzbudili. Poté se budou v jednotlivých děkanátech olomoucké arcidiecéze konat putovní výstavy odevzdaných projektů slaví svátek P. Mgr. Miroslav Kazimierz (pastorační praxe ) slaví svátek P. Mgr. Miroslav Hřib (pastorační praxe ) slaví svátek biskup Josef Hrdlička slaví svátek svátek trvalý jáhen Josef Zádrapa (od trvalý jáhen v Bratřejově) slaví svátek P. Ing. Mgr. Radek Maláč slaví svátek P. Mgr. Arnošt Červinka (od ) Všem přejeme na přímluvu Panny Marie hojnost Božího požehnání a milostí. Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách. pastyrsky list PASTÝŘSKÝ LIST PRO PRVNÍ NEDĚLI POSTNÍ 2014 Drazí bratři a sestry, milé děti, už máme za sebou několik měsíců Roku rodiny. Pokud jste přijali mou adventní výzvu, udělali jste v rodinách společnou zkušenost s modlitbou, se společným otevřením se Bohu. O Vánocích jsme přidali cvičení vzájemné lásky. Modlitba nás otevírá pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost Boží blízkosti, / 7

8 radostnou vánoční atmosféru po celý rok. Nyní jsme vstoupili do doby velkého postu, kterým se připravujeme na Velikonoce, na dar vykoupení. Z první knihy Mojžíšovy jsme slyšeli o prvním hříchu, o největší katastrofě lidských dějin, kdy člověk neposlechl Boha, ba jednal, jako by Boha nebylo, jako by ho nepotřeboval. Sám si začal hrát na Boha, který rozhoduje o dobru a zlu. Lidé pak brzy poznali, že život bez Boha je životem bez lásky a bez naděje. Život v hříchu bere svobodu i radost, dokonce zatemňuje rozum, takže člověk spoutaný hříchem jedná nerozumně a škodí sám sobě i těm, které má rád. Tu zkušenost má každý z nás, v malém či velkém to známe z našich rodin i z celé společnosti. Kolik rodinných tragédií začalo hloupým hříchem, který přivolával další hříchy a spoutával srdce, oslaboval vůli a vedl k špatnému rozhodování? Lidská vina však probudila Boží milosrdenství. Kristus přišel jako Zachránce a velmi draze za nás zaplatil. Sám nevinný umírá jako smírná oběť na kříži, zrazený, opuštěný, odepsaný jako vyvrhel bez práva na lidskou čest. Takovou cenu chce Kristus dobře využít. Touží odpustit každý hřích a uzdravit každé duchovní zranění. Naše viny přitahují jeho uzdravující milosrdenství. Ukažme mu svá zranění, aby je uzdravil. Dejme si práci a najděme všechna svá pochybení, abychom je nechali uzdravit. Všimněme si i těch chyb, které zranily vzájemné vztahy v rodině, nebo kterých jsme se dopouštěli společně. Když manželé otevřou evangelium a nechají na sebe působit Kristovo živé slovo, jejich sebedůvěra se rychle vytratí. Buď knihu odloží, nebo dojdou k přesvědčení, že hřeší, a začnou dělat pokání. To znamená: odvrátí se od pouze lidských hodnot, které je ovládají, a obrátí se k Bohu. Protože se jim to nedaří, nemohou být na sebe pyšní; budou se proto obracet na Krista Spasitele a dovolávat se jeho milosrdné lásky. K tomu potřebují odvahu, protože obyčejně se bojíme, že evangelium naruší naše pohodlí. Když překonáme námitky, odpor a strach, sejdeme se v pokoře před Spasitelem a společně zakusíme farní zpravodaj / březen / 2014 dotek Boží lásky, zázrak uzdravení. Postní doba zve celé rodiny k přijetí svátosti smíření. Připravte se na ni společně! A nezapomeňte se omluvit i jeden druhému dřív, než půjdete ke zpovědi. Bude to možná těžké, ale pak budete moci jeden druhého vidět úplně nově. A pak: co odpustíte, už nikdy nepřipomínejte. Ani Bůh nepřipomíná, co odpustil. Komu je odpuštěno, je čistý. Přesto může být někdy těžké milovat druhého, když vidíme jeho opakované chyby. Svatá Terezička říkávala: Nemůžeš-li milovat člověka pro jeho zlobu, miluj Krista v jeho srdci, který tam trpí jeho zlobou. Potěš Krista tím, že poneseš jeho bolest tiše s ním. Zdá se ti někdy, že jsi už miloval dost, a chceš přestat? Podívej se na Ukřižovaného. On sice umírá, ale hřích ho nepřemohl. On miluje až do posledního dechu, modlí se za odpuštění pro ty, kteří ho ukřižovali. Ještě dýcháš? Tak miluj. Myslíš, že to máš těžké? Na kříži to bylo těžší. Od Roku víry je snad v každé naší rodině kříž. Využij každého pohledu na kříž k povzbuzení své lásky. Řekni Ukřižovanému, že se mu chceš aspoň trochu v lásce podobat, a popros ho o pomoc, o schopnost dál milovat. Kdo se dnes rozhodne, že už miloval dost, rozhodl o smrti lásky. Zítra se už jen smíří s tím, že nemiluje. V čem spočívá usmíření? Základním krokem je: nerozhodnout se nemilovat. Chybu přiznat před manželem, manželkou (u chyb neznámých je to trochu jinak), odsoudit se a požádat o odpuštění. Takový projev pokory je velkým důkazem lásky. Někteří si od svatby umínili, že neusnou bez usmíření, protože na tom závisí budoucnost jejich lásky. V jedné takové rodině se stalo, že po třech letech manželka odmítla dát manželovi polibek na dobrou noc. Manžel beze slov klekl k posteli a začal růženec. Byl přesvědčen, že situace je vážná. Žena věděla, že by byl schopen se modlit celou noc. Třetí desátek ho už dokončit nenechala. Manželé se v době začátku své lásky domnívají, že jejich láska je silná a nezranitelná. Po čase svou domýšlivost musí přiznat. Ke své lásce totiž potře- / 8

9 bují Boha. Bez něho se zlu neubrání. Bez něho si svá selhání lásky nebudou umět dlouho odpouštět. V Roku rodiny chceme nejen udělat něco pro rodinu, ale chceme se snažit společně jako rodina. Manželství je příležitost jít k Bohu společně. To také znamená nést společně naše kříže. Jak říká apoštol Pavel: Neste břemena jeden druhého. Rodina patří k sobě. I závod o věčnou spásu běží rodina společně jako tým. Proto jeden druhému pomáhá, povzbuzuje, ulehčuje, když je potřeba. Silnější táhne svým příkladem ty slabší, aniž by se vyvyšoval. Nejdůležitější příjmy v Kč: sbírky dary fyzických a právnických osob nadace příspěvek MAS příspěvek města nájmy příspěvky kněží Nejdůležitější výdaje v Kč: elektřina plyn odeslané sbírky havarijní fond + desátek opravy nákup dlouhodobého majetku Drazí manželé, rodiče i děti, vstupme společně do postní doby, pomozme si navzájem na cestě ke svatosti. Nic nevzdávejme proto, že jsme slabí. Kristus nabízí pomoc. Najděme všechny své rány a ukažme je Božímu milosrdenství. Odpuštění přináší naději. A pohled na kříž ať nás vždy povzbudí k lásce, která je věrná, která miluje až do konce, která se nevzdává. Nelekejme se, když přijde pokušení. I Krista pokoušel ďábel, když se čtyřicet dní jen modlil a postil. Ďábel nepokouší ty, kteří jsou už jeho. Zato doráží na ty, kteří se rozhodli vydat se za Kristem. V pokušení zůstaňme klidní, ale rozhodní. Pokaždé opakujme jako Ježíš na každé pokušení své jasné NE. Buďme jistí, že Bůh je nesrovnatelně silnější než celé peklo. S jeho pomocí zvítězíme. Jeho milosrdenství je zárukou naděje. Kráčejme společně postní dobou k velikonočnímu vítězství. Denně na Vás myslím v modlitbě a každému z Vás žehnám. arcibiskup Jan ohlédnutí ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2013 Vážení farníci, ekonomická rada vám v tomto čísle Farního zpravodaje přináší několik údajů a zamyšlení nad hospodařením farnosti Vizovice v roce Pro možnost srovnání v čase uvádíme všechny důležité příjmy a výdaje naší farnosti za poslední tři roky. Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že uplynulý rok byl z ekonomického hlediska pro farnost úspěšný. V oblasti příjmů se podařilo opět zvýšit výnos sbírek a v podstatě udržet výši darů fyzických a právnických osob. V této věci vyjadřujeme všem zasloužené Pán Bůh zaplať. Výpadek příjmů z Nadace Děti-kultura-sport nahradil příspěvek našeho města na opravu hromosvodů věže a lodi kostela a rovněž příspěvek Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko (MAS), který byl použit na úhradu nákladů spojených s opravou farní studny a se společenským večerem na Sokolovně. Vyjadřujeme tímto vedení města, ale i všem zastupitelům a dalším osobám, jakož i zástupcům MAS velký / 9

10 dík. Mírné snížení příjmu z nájmů bylo způsobeno výpadkem nájmů z farního bytu po dobu jeho rekonstrukce. V oblasti výdajů se díky novým smlouvám s dodavateli elektrické energie a plynu, jakož i díky mírnější zimě, podařilo snížit náklady na vytápění kostela a fary. Jsme rádi, že díky štědrým sbírkám byla farnost schopna formou odeslaných sbírek výrazně zvýšit pomoc na nejrůznější úmysly, na které se během roku pravidelně v našem kostele vybírá, např. na seminář, církevní školy, Charitu, misie, povodně. V loňském roce se farnosti podařilo, mimo výše zmíněné opravy hromosvodů kostela a doplnění farní studny okrasnou mříží, provést především celkovou rekonstrukci farního bytu. K té bylo nutno přistoupit vzhledem k jeho špatnému technickému stavu způsobenému stářím a nepřetržitým užíváním. Uvedené opravy byly provedeny důkladně a farnost tak nejen vyřešila tři problémy, které ji dlouhodobě tížily, ale přispěla rovněž k větší bezpečnosti všech, kteří nově opravené objekty užívají. Nejvýznamnější položkou v nákupu dlouhodobého majetku pak bylo pořízení mobilní reprodukční soustavy sloužící především k ozvučení akcí pořádaných mimo kostel. Takovou soupravu farnost dosud nevlastnila a musela si ji tedy zapůjčovat. Celkově můžeme rok 2013 po ekonomické stránce hodnotit jako úspěšný. Pokud zůstaneme ke své farnosti stejně štědří jako v roce uplynulém, bude i tento rok, s pomocí Boží, dobrý. Takových roků, jako byl loňský, by naše farnost potřebovala delší řadu, protože úkolů je před námi stále mnoho. Na závěr děkujeme všem za společné úsilí při zajišťování našich společných časných potřeb. Jsme vděčni, že můžeme naše starosti i radosti s nadějí svěřit do Božích rukou. Ekonomická rada farnosti Vizovice V sobotu 1. února při Hromniční pouti matek ve Šternberku společně prosilo více jak 1000 žen za své děti a rodiny. Je dobře, že zvláště v Roce rodiny byly zastoupeny i naše farnosti. DVD POPIEŁUSZKO - SLOBODA JE V NÁS Film o polském knězi bránícím svobodu a hlásajícím pravdu i za cenu nejvyšší oběti. Hranice - Podlesí, rok Malý Jerzy Popiełuszko je v lese na houbách. Zde se náhodou farní zpravodaj / březen / 2014 V neděli 2. února se při mši svaté představilo 11 dětí, které se připravují na první svaté přijímání. Doprovázejme jejich přípravu modlitbou. predstavujeme DVD stává svědkem kruté události, při které ruští vojáci zastřelili lidi, kteří chtěli přejít hranici. Tato událost se mu hluboce zaryla do paměti a celoživotně ovlivnila formování jeho charakteru i vlastností. / 10

11 V roce 1979 byl papež Jan Pavel II. na první návštěvě ve svém rodném Polsku jakožto hlava katolické církve. V jeho kázání je slyšet s velkou naléhavostí výzva ke změnám: Ať sestoupí Duch Svatý. Lidé chtějí svobodu, jsou nespokojeni s útlakem ruské vlády, která diktuje polským politikům svůj program. Tento program neodpovídá ideám, pro které se všichni před lety postavili na odpor fašismu. Komunismus se projevuje stejně jako hitlerovský nacionalismus zatýkání, perzekuce, vraždění nežádoucích lidí. Obyčejný lid vyjadřuje svůj nesouhlas s tímto stylem vládnutí. Dělníci stávkují, obsazují železárny a jiné továrny. Kněz Jerzy se dovídá o prosbě stávkujících, kteří hledají kněze, aby jim odsloužil mši svatou. Přijíždí za nimi, poslouží jim a stává se jedním z nich. V roce 1981 vzniká odborové hnutí Solidarita. Se vzrůstajícím odporem dělníků narůstá i komunistický útlak. Generál Jaruzelski vyhlašuje stanné právo a posílá proti stávkujícím armádu s tanky. Vojenští velitelé nechávají střílet do lidí! Tento zásah zmařil řadu lidských životů. StB sleduje všechny nepohodlné lidi a aktivuje své provokatéry. Rovněž se snaží odklidit Popiełuszka, ale marně. Kardinál Glem mu navrhuje, aby odjel studovat do Říma. On však chce zůstat a svými kázáními podporovat boj za pravdu a právo. V roce 1983 je papež Jan Pavel II. na další návštěvě v Polsku. StB k smrti ubila studenta a Jerzy jde v tichosti s pohřebním průvodem městem. Nabádá lid ke zdrženlivosti, aby nedal záminku policii k útoku. Nastává rok Jerzymu se i přes přísný dohled daří unikat a kázat lidem. Při jedné zpáteční cestě ze mše svaté je zadržen policií. Později je jeho tělo nalezeno mrtvé. Jeho smrt hluboce prožívá celé Polsko. Jerzy přinesl pro pravdu a svobodu oběť nejvyšší. Film chronologicky představuje život Jerzyho Popiełuszky, charismatického kněze s velkým smyslem pro humor, který se stal symbolem odporu proti komunistické moci v Polsku. Tento kněz překonal svůj strach a rozhodl se oddaně pomáhat těm, kteří bojovali za svá práva a byli pronásledovaní či odsouzení. Jeho kázání dodávala lidem naději a odvahu nenechat se zastrašit a překonávat zlo dobrem. V roce 2010 byl kněz Jerzy Popiełuszko blahoslavený. Film byl natočen v režii Rafała Wieczyńskeho. Jeho délka je 148 minut. Film je ve slovenském nebo polském jazyce. DVD je ve farní knihovně. Farní zpravodaj, ročník XIII, číslo 3, březen Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, Vizovice, telefon: , internet: Redakční rada: P. Jindřich Peřina, Hana Angelovičová. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka dubnového čísla března Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.

12 1. So Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence 2. Ne 9.00 Za + rodiče Bělíčkovy, Holčákovy a za živou rodinu 3. Po Za + rodiče Hlavenkovy, děti, Františka Hynčicu, dar zdraví, Boží ochranu pro živou rodinu a za duše v očistci POPELEČNÍ STŘEDA 5. St Za živou a + rodinu Janečkovu a Klemšovu 6. Čt Za + Marii Vymětalíkovou, manžela a děti 7. Pá Za živou a + rodinu Slezákovu a Kořénkovu s prosbou o Boží požehnání a za duše v očistci 8. So Za + Marii a Klimenta Sláčíkovy, sourozence, rodiče z obou stran a za živou rodinu 9. Ne 9.00 Za živou a + rodinu Hábovu 10 Po Za + rodinu Hermanovu, Stloukalovu a Matějkovu 13. Čt Za + Zdeňku a Milana Vávrovy a za živou rodinu 14. Pá Za + rodiče Novákovy s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu 15. So Za + Marii a Arnošta Sláčíkovy a za živou rodinu 16. Ne 9.00 Za + Ludmilu a Aloise Pilčíkovy a za živou i zemřelou rodinu 17. Po Za živou a + rodinu Daňkovu, Červenkovu a za duše v očistci Slavnost SVATÉHO JOSEFA 19. St Za všechny muže farnosti 20. Čt Za + sestru Marii, bratra Františka, rodiče Lysákovy a za živou rodinu 21. Pá Za + Helenu a Karla Hábovy, Helenu a Josefa Daňovy a za živou rodinu 22. So Za + rodiče Marii a Josefa Světlíkovy, jejich rodiče a za Boží ochranu pro živou rodinu 23. Ne 9.00 Za + Olgu a Aloise Patákovy, jejich dceru Radku a za celou živou i zemřelou rodinu 24. Po Za živou a + rodinu Florjančicovu, Drábkovu a Františákovu Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 25. Út Ve farním kostele mše svatá nebude - pouť farnosti s biskupem Josefem v Napajedlích 27. Čt Za + rodinu Kocourkovu, Rychlíkovu, Mikulíkovu a za Boží ochranu pro živou rodinu 28. Pá Za + Marii Kovářovou, manžela a za Boží ochranu pro živou rodinu 29. So Za farníky intence brezen 30. Ne 9.00 Za + Ladislava Lednického, rodiče, sourozence, za živou rodinu a za duše v očistci 31. Po Za + rodiče Svárovské a za živou rodinu Svárovskou a Geržovu

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a ekologie Rozhovor s Ivo Králíčkem Po diecézi Hradec Králové Jak se pracuje v konzervátorském centru 2 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

Pohled z Říma: Tak přece rodina 06 Mučedníci komunismu. Blahoslavený Vilmos Apor 07 Dítě na okraji společnosti. Dítě a generační solidarita 10

Pohled z Říma: Tak přece rodina 06 Mučedníci komunismu. Blahoslavený Vilmos Apor 07 Dítě na okraji společnosti. Dítě a generační solidarita 10 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 3 9. 2. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Putovat v Duchu Svatém. Katecheze Svatého otce Františka 04 Pohled z Říma: Tak přece rodina 06 Mučedníci

Více

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI 5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI fchodovinychodov PRAHA 8. května Panna Maria Prostřednice všech milostí Buď pozdravena, vonné kadidlo modliteb Buď pozdravena, odpuštění, jež očistí svět Buď pozdravena, vlídnosti

Více

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby Ročník III. Březen 2014 Číslo 26 Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby U příležitosti postní doby nám papež František předkládá některé úvahy vycházející

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 4 Ročník XI. Duben 2005 Pane, vyřkni své věčné slovo, ať je má duše slyší! Pane, sešli své světlo na mne, abych je spatřil! Pane, vtiskni

Více