EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ The economic significance of stock indices Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Autor: Bc. Michal Formánek Brno, 2013

2 Jméno a příjmení autora: Michal Formánek Název bakalářské práce: Ekonomický význam burzovních indexů Název práce v angličtině: The economic significance of stock indices Katedra: Financí Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Rok obhajoby: 2013 Anotace Předmětem bakalářské práce Ekonomický význam burzovních indexů je analýza využitelnosti burzovních indexů v současné ekonomice. V první kapitole této práce jsou přiblížena teoretická východiska řešené problematiky: charakteristika burzovních indexů a jejich vlastností, včetně představení několika konkrétních významných burzovních indexů. Druhá kapitola je zaměřena na analýzu teoretického vztahu mezi ekonomikou a burzovním indexem. Třetí kapitola hodnotí aspekty ovlivňující kvalitu burzovního indexu jako ekonomického indikátoru. Poslední kapitola prezentuje výsledky práce, jimiž jsou konkrétní možnosti využití burzovních indexů v současné ekonomice. Annotation The subject of the submitted thesis "The economic significance of stock indices " is the analysis of the applicability of stock indices in current economy. The charakteristic of the stock indices and their attributes is defined in the first charter as a theoretical background. An introduction of several concrete relevant stock indices is also included in the first chapter. The second chapter is focused on the analysis of theoretical relationship between stock index and the economy. The aspects that influence the quality of stock index as the economical indicator are evaluated in the third chapter. The results of thesis represented by applicational capabilities of stock indices in current economy are presented in the last chpater. Klíčová slova Burza, burzovní index, ekonomický indikátor, předstihový indikátor, benchmark Keywords Stock exchange, stock index, economic indicator, leading indicator, benchmark

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Ekonomický význam burzovních indexů vypracoval samostatně pod vedením prof. Ing. Oldřicha Rejnuše, CSc. a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 2. května 2013 vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval prof. Ing. Oldřichu Rejnušovi, CSc. za cenné připomínky a odborné rady, které mi pomohly k vypracování této bakalářské práce.

5 Obsah Úvod... 9 Vymezení globálního cíle a parciálních cílů Zvolené metody zpracování Charakteristika burzovních indexů a jejich vlastností Burzovní index Index Burzy Akciové indexy Komoditní indexy Indexy volatility Dluhopisové indexy Konstrukce burzovních indexů Požadavky na indexy Vybrané indexy Americké akciové indexy CBOE Volatility Index Asijské akciové indexy Evropské akciové indexy Světové akciové indexy Index PX Komoditní indexy Teoretický vztah burzovního indexu a ekonomiky Finanční trh jako součást ekonomiky Burza jako součást finančního trhu Burzovní indexy a makroekonomické veličiny Akciový index jako předstihový indikátor vývoje HDP... 26

6 2.2.2 Burza jako zdroj ekonomického růstu Úroková míra a burzovní indexy Inflace a burzovní indexy Hospodářský cyklus a burzovní indexy Dílčí závěr Aspekty ovlivňující kvalitu burzovního indexu jako ekonomického indikátoru Složení indexu Objem obchodů, tržní kapitalizace a obchodní aktivita Efektivnost trhu Psychologie investorů a nadměrné reakce akciových trhů Důvěra ve finanční trh Dílčí závěr Možnosti využití burzovních indexů v současné ekonomice Doporučení týkající se volby vhodných indexů Využití burzovních indexů pro porovnání výkonnosti sektorů Využití burzovních indexů pro porovnání výkonnosti ekonomik států Burzovní indexy jako signály pro hospodářskou politiku Využití burzovních indexů v investiční praxi Určení vývoje akciových trhů pomocí burzovních indexů Dowova teorie Burzovní indexy a Exchange-Traded Funds Využití burzovních indexů pro hodnocení úspěšnosti investiční strategie Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam tabulek, grafů, obrázků a schémat Seznam použitých zkratek... 55

7 Úvod Burzovní indexy jsou významným a vysoce rozšířeným ukazatelem reflektujícím aktuální dění i dlouhodobý vývoj na finančních trzích. Hodnota indexu se odvíjí od ceny přesně stanoveného koše cenných papírů obchodovaných na burze. Cena těchto aktiv je utvářena nabídkou a poptávkou na burze. Investoři stojící na straně nabídky a poptávky se rozhodují na základě mnoha ekonomických faktorů a zejména na základě očekávání jejich budoucího vývoje. Burza jako jeden z prvků finančního systému, který je součástí systému ekonomického, je s ekonomikou ve vzájemné interakci. Proto má dění na burze potenciál sloužit jako zdroj informací pro široké spektrum ekonomických analýz, pro podporu ekonomického rozhodování či v investiční praxi. Předmětem této bakalářské práce je identifikace a analýza možných způsobů využití informací nesených burzovním indexem. Práce je členěna na čtyři hlavní kapitoly. První kapitola prezentuje teoretická východiska: charakteristiku burzovních indexů. Obsahuje definice základních pojmů a přibližuje hlavní typy burzovních indexů. Dále řeší problematiku konstrukce indexů a z ní vycházejících vlastností indexů. Na závěr hodnotí několik konkrétních významných burzovních indexů. V druhé kapitole analyzujeme teoretická východiska propojení ekonomiky a burzovních indexů. Zabýváme se významem burzy v rámci finančního systému a důležitostí role finančního systému v rámci systému ekonomického. Následuje analýza teoretických interakcí mezi makroekonomickými veličinami a děním na burze a jejich porovnání s empirickými výzkumy. V závěru kapitoly je přiblížen vývoj na finančních trzích v průběhu ekonomického cyklu. Třetí kapitola se zabývá aspekty, které ovlivňují kvalitu burzovního indexu jako ekonomického indikátoru. Nejprve v ní analyzujeme problematiku konstrukce indexů, poté význam objemu obchodů, tržní kapitalizace a obchodní aktivity. Další část kapitoly je věnována tématu efektivnosti trhů. Předmětem zájmu v závěru třetí kapitoly jsou psychologie účastníků burzovních trhů, přehnané reakce kurzů cenných papírů na nové informace a možnosti manipulace finančních trhů. Poslední kapitola je věnována již konkrétním možnostem využití burzovních indexů v současné ekonomice a formulaci závěrů. Nejprve nabízí sumarizaci problematiky konstrukce a složení indexu vhodného pro následné využití. Další dva oddíly řeší možnost využití burzovních indexů pro porovnání výkonnosti sektorů a národních ekonomik. Následuje přiblížení možného využití burzovních indexů pro tvůrce anticyklické hospodářské 9

8 politiky. Poslední oddíl kapitoly se věnuje významu burzovních indexů pro investiční praxi. Konkrétně využitím indexů v rámci Dowovy teorie, dále jejich využití jako základu burzovně obchodovaných fondů (Exchange-Traded Funds). A nakonec hodnotí význam burzovních indexů jako benchmarku pro aktivní investování. Vymezení globálního cíle a parciálních cílů Globálním cílem práce je zhodnocení významu burzovního indexu jako ukazatele nesoucího informace vhodné k využití pro ekonomické analýzy či predikce a pro praktické investování na burzách v současné ekonomice. Tento cíl je zpracován na základě teoretických i empirických poznatků. Základní teoretická východiska jsou obsažena v první kapitole práce. Globálního cíle bude dosaženo pomocí naplnění dvou cílů parciálních. Prvním z nich je analyzovat vztahy mezi ekonomikou a burzou cenných papírů na základě teoretických předpokladů i výsledků převzatých empirických výzkumů. Tento parciální cíl je řešen ve druhé kapitole práce. Druhým parciálním cílem je identifikace a analýza současných aspektů ovlivňujících kvalitu burzovního indexu jako ekonomického indikátoru. Tento parciální cíl je řešen ve třetí kapitole. Čtvrtá kapitola potom kombinuje výsledky z předchozích kapitol, předkládá konkrétní možnosti využití burzovních indexů a formuluje závěry. Zvolené metody zpracování Jednou ze základních použitých metod je analýza, tedy myšlenkové rozložení celku na části nebo myšlenkové odlišení jeho jednotlivých vlastností. Tato metoda byla použita při studiu a rozboru literatury a zejména při objasňování teoretických východisek problematiky v kapitole 1 Charakteristika burzovních indexů a jejich vlastností a v kapitole 2 Teoretický vztah burzovního indexu a ekonomiky. Komparace byla využita k porovnání vlastností jednotlivých burzovních indexů v průběhu celé práce a při srovnání teoretických předpokladů s ekonomickou realitou ve druhé a třetí kapitole. Syntézou je možno vytvořit na základě určitého kritéria celistvou představu zkoumaného jevu. Syntéza byla v této práci použita při slučování závěrů i formulaci výsledků v kapitole 4. Možnosti využití burzovních indexů v současné ekonomice. 10

9 1 Charakteristika burzovních indexů a jejich vlastností První kapitola této práce obsahuje teoretická východiska řešené problematiky. V úvodu definuje pojem burzovní index. Dále charakterizuje základní parametry, podle kterých je možno burzovní indexy členit a díky nimž se mohou vlastnosti jednotlivých burzovních indexů lišit. Na závěr je přiblíženo několik konkrétních burzovních indexů, které považuje autor za významné. Znalost vlastností a rozdílů ve skladbě jednotlivých burzovních indexů a vůbec podstaty samotného pojmu je důležitá pro správné vyložení vztahů a závěrů uvedených v této práci. 1.1 Burzovní index I když je pojem burzovní index všeobecně zažitý a používaný každodenně v (nejen odborném) denním tisku a internetovém zpravodajství, považuje autor za důležité uvést informace definující a přibližující tento pojem Index Význam slova index z pohledu ekonomiky a statistiky chápeme jako (číselný) ukazatel vyjadřující proměnlivé jevy hospodářského života, vypočítaný z poměru k stavu, který byl zvolen za základ. Anebo jako cenový index vyjadřující stoupání nebo klesání cen 1. Index tedy pro naše potřeby představuje číselné vyjádření aktuální hodnoty dříve zvoleného základu. Z praktického hlediska je dobře využitelná zejména chronologicky uspořádaná časová řada těchto hodnot (zpravidla denní závěrečná hodnota indexu), kterou lze pohodlně a názorně využít ke sledování vývoje hodnoty základu během libovolného časového úseku Burzy Pod pojmem burzy budeme chápat licencované instituce působící na finančních trzích. Jejich podnikatelskou činností je organizování trhu s finančními investičními instrumenty. Burzy spojují nabídku a poptávku investičních instrumentů a zabezpečují jejich následné vypořádání. Činnost každé burzy je řízena přísnými pravidly upravujícími přípustné druhy obchodů. Pravidla také standardizují předmět obchodování a minimální množství cenného papíru, které lze obchodovat. Obchody se konají v předem určenou dobu, na určeném místě a obchodování na burze se mohou účastnit pouze určené osoby. 2 1 Index. Slovník spisovného jazyka českého: Ústav pro jazyk český [online]. [cit ]. Dostupné z: 2 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 3., rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011, 689 s. Ekonomie (Key Publishing). ISBN , str

10 Členění burz je možno provést na základě předmětu obchodování, a to na burzy cenných papírů a burzy devizové. Burzy cenných papírů jsou relativně samostatné instituce působící v rámci kapitálového trhu. Jsou představiteli tzv. sekundárního trhu obchoduje se na nich totiž téměř výhradně s již dříve vydanými veřejně obchodovatelnými cennými papíry. Nejběžnějším druh cenných papírů na burzách jsou akcie. Přirozeně se na světě nachází burzy s rozdílnou významností a působností. Většina rozvinutých zemí je domovem národních burz. Vyšší propojení se zahraničním kapitálem a nabídku zahraničních cenných papírů představují mezinárodní burzy. Na pomyslném vrcholu burzovního žebříčku stojí nadnárodní burzy, které dosahují nejvyšších objemů uzavíraných obchodů a obchodují se zde cenné papíry prestižních zahraničních firem. Devizové burzy jsou místem, kde dochází k prodeji a nákupu jednotlivých měn mezi finančními institucemi (mimo jiné zde centrální banky provádějící devizové intervence). Nesmíme zapomenout ani na burzy komoditní. Jak název napovídá, předmětem obchodování bývají různé komodity, respektive deriváty odvozené od ceny komodit. V moderním komoditním burzovnictví absolutně převládají futures kontrakty sloužící ke spekulaci či hedgingu. (zajištění proti riziku). 3 Dalším možným kritériem pro členění burz je hledisko časové prodlevy ve vypořádání obchodů, tedy délka časové prodlevy mezi uzavřením obchodu a jejich skutečným vypořádáním. Dle tohoto hlediska dělíme burzy na promptní a termínové. Promptní (spotové) burzy jsou burzy, na kterých je časový odstup mezi uzavřením obchodu a vypořádáním poměrně krátký (maximálně několik dnů). Naopak na termínových burzách (burzách finančních derivátů) je doba mezi vypořádáním a uzavřením obchodu poměrně dlouhá, vznikají tzv. kontrakty, se kterými je možno dále obchodovat až do okamžiku vypořádání. Termínované burzy dále dělíme na burzy opční a na burzy financial futures. Zatímco na burzách financial futures se obchoduje s pevnými termínovými kontrakty, které jsou potvrzené oběma stranami. Opce představují podmíněné kontrakty, které představují pro vlastníka právo (nikoli však povinnost) požadovat plnění kontraktu. 4 Burzovní index tedy sleduje hodnotu přesně stanoveného základu, jež je tvořen cennými papíry či přesně stanoveným košem komodit, obchodovanými právě na té určité burze. Tento základ může být tvořen cennými papíry libovolného druhu, nejčastěji se však setkáváme s akciovými indexy. Burzovní index jako statistický nástroj poskytuje investorům značné usnadnění v získání základních informací o situaci na trzích. Zájemci o dění na finančních trzích nemusí prohlížet jednotlivé změny kurzů mnoha desítek či stovek akcií a pracně sčítat, odčítat a násobit. Pomocí jednoho čísla mohou získat odpověď na otázku, zda na trhu toho dne převládli kupující či prodávající. 3 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 3., rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011, 689 s. Ekonomie (Key Publishing). ISBN , str REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 3., rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011, 689 s. Ekonomie (Key Publishing). ISBN , str

11 1.1.3 Akciové indexy Burzovní akciové indexy jsou stěžejní burzovní indexy pro problematiku zpracovanou v této práci. Akciové indexy představují hodnoty kurzů přesně určených akcií vyjádřené jedním číslem. Toto číslo vypovídá o stavu akciového trhu či jeho tendencích. Hojně je také využíváno pro hodnocení úspěšnosti investic na daném trhu. Mimoto tvoří akciové indexy často podkladové aktivum pro finanční derivátové instrumenty. Akciové indexy však nejsou homogenní, na světě existuje mnoho akciových indexů s různými vlastnostmi. Mohou se lišit obsahem, způsobem konstrukce či institucí, která je vytváří a zveřejňuje nebo zaměřením či významností. Akciové burzy rozdělují akcie také do několika segmentů. Příkladem segmentace burzovních trhů je členění například na segmenty pro nejkvalitnější a nejlikvidnější domácí akcie, zahraniční akcie, akcie určitého odvětví či akcie mladých společností. S tím souvisí i časté zveřejňování více indexů spojených s jedinou burzou (příkladem může být Obrázek č. 1: Přehled nejdůležitějších indexů frankfurtské burzy). Tyto jednotlivé segmenty se liší způsoby obchodování a také náročností požadavků, které jsou kladené na akcie společností nejen před přijetím na burzu, ale i v průběhu jejich kótování. 5 Členit akciové indexy lze například na výběrové a souhrnné. Souhrnné indexy obsahují veškeré akcie obchodované na daném burzovním trhu a mají tedy vypovídající hodnotu o celém trhu. Výběrové indexy obsahují pouze vybrané tituly. Nejčastěji to bývají nejvýznamnější akciové tituly, tituly s největší tržní kapitalizací či akcie podniků určitých odvětví při tvorbě oborových či tematických indexů. Dalším možným členěním akciových indexů je míra vlivu jednotlivých akcií na celkovou hodnotu indexu. Podle tohoto kritéria dělíme indexy na cenově vážené a hodnotově vážené. Cenově vážené akciové indexy přidělují váhu akciím podle hodnoty kurzu, čím vyšší hodnota akcie, tím vyšší váha na akciovém indexu. Těžko hledat v současné době v tomto systému logický význam a opodstatnění, cenově vážené indexy se však stále používají. Konstrukce hodnotově vážených akciových indexů přidává k hledisku výše kurzu ještě množství akcií společnosti. Jedná se zejména o tržní kapitalizaci nebo celkovou hodnotu volně obchodovaných akcií. Zjednodušeně představuje tržní kapitalizace násobek kurzu akcie a celkový počet vydaných akcií společnosti. Celková hodnota volně obchodovaných akcií (tzv. free float value) 6 představuje násobek kurzu akcie a počtu akcií volně obchodovaných na burze. Tyto způsoby vážení dávají akciím velkých a likvidních společností větší vliv na celkovou hodnotu indexu. Možný způsob výpočtu indexu váženého na základě tržní kapitalizace zahrnuje vzorec, který obsahuje Schéma č. 1: Vzorec pro výpočet indexu PX platný k REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 3., rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011, 689 s. Ekonomie (Key Publishing). ISBN , str REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 3., rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011, 689 s. Ekonomie (Key Publishing). ISBN , str

12 Dalším rozdílem ve výpočtu hodnoty akciových indexů je zda se do jeho hodnoty započítávají či nezapočítávají vyplacené dividendy. Indexy s nezapočítávanými dividendami jsou rozšířenější. Po uplynutí rozhodného dne dochází k poklesu kurzu akcie, u které vznikl držiteli nárok na výplatu dividendy. V případě nezapočítávání dividendy do indexu dojde k jeho poklesu o poměrnou hodnotu odpovídající váze tohoto akciového titulu. Naproti tomu indexy se započítávanými dividendami (tzv. performance indexy) vyplacené dividendy virtuálně reinvestují, což se v praxi neprojevuje výraznými poklesy hodnoty indexu způsobenými uplynutím rozhodného dne u akcií zařazených v indexu. Je tedy zřejmé, že indexy se započítávanými dividendami jsou charakteristické vyšším růstem. Posledním kritériem možného dělení akciového indexu, které zde uvedeme, je jeho obchodovatelnost respektive neobchodovatelnost. Tato vlastnost ovlivňuje použití a záměry, jež jejich účastníci mají. Neobchodovatelné burzovní indexy mají za úkol co nejnestranněji a nejobjektivněji shrnout výkonnost určité burzy do jednoho čísla. Naproti tomu obchodovatelné burzovní indexy jsou předmětem každodenního obchodování na burze. Podle Gobryho mají obchodovatelné indexy značnou informační výhodu a nejlépe odráží volbu trhu, kterou jednotliví účastníci svým působením na trh přinášejí, protože jsou fakticky předmětem obchodování Komoditní indexy Na komoditních burzách jsou předmětem obchodování zejména základní suroviny, jakými je například káva, pšenice, zlato, bavlna či ropa. Současné hlavní komoditní burzy však obchodují také s indexy akciových trhů či devizami. Komoditní index ale zpravidla sleduje výkonnost určité skupiny komodit, a to podle předem určených pravidel. Právě výkonnost těchto indexů je pak často uváděná v médiích, nebo při porovnávání výkonnosti komoditních burz s jinými trhy, třeba akciovými nebo dluhopisovými. Ceny komodit jsou obecně spojovány s vysokou volatilitou, proto je investování do jednotlivých druhů značně riskantní. Obchodovatelné komoditní indexy proto bývají hojně využívány jako vhodné součásti diverzifikovaného portfolia Indexy volatility Indexy volatility nejsou klasickými burzovními indexy, jejichž hodnota se odvíjí od změny hodnoty cenných papírů v jejich bázi. Volatilitou rozumíme kolísavost trhů v reakci na nové informace. Indexy volatility v podstatě měří očekávání volatility nejvýznamnějších 7 GOBRY, Pascal. Burzovní indexy a trhy burzovních indexů. 1. vyd. Praha: HZ, 1996, 109 s. Editio Q. ISBN , str

13 akciových indexů. Jejich hodnota je vypočítávána na základě volatility pro put a call opce na patřičný index. Indexy volatility jsou jakýmsi barometrem sentimentu investorů, a proto jsou někdy nazývány indexy strachu. Předpokládá se, že pohyb křivky indexu volatility a příslušného akciového indexu je inverzní. Cílem indexů volatility je odhadnout budoucí volatilitu kupních a prodejních opcí na určité podkladové aktivum, zejména akciové indexy typu S&P 500 nebo Nasdaq 100. Jedná se o indikátory sentimentu (nálad) investorů, které mohou být aplikovány zejména u načasování burzovních obchodů. Hodnoty indexů volatility jsou vyjadřovány v procentních bodech. Při velmi vysokých hodnotách implikované volatility, které bývají ve vzájemné korelaci s hodnotami příslušného akciového indexu, se předpokládá přeprodanost trhu s vyhlídkami na návrat do dlouhých pozic. Při velice nízkých hodnotách je tomu naopak Dluhopisové indexy Dluhopisové indexy nejsou tak všeobecně známé jako akciové indexy, avšak mají také svůj význam a to zejména z toho důvodu, že často tvoří základ termínových derivátových instrumentů a strukturovaných produktů. Dluhopisy však nepředstavují cenný papír běžně obchodovaný na burzách, proto za zveřejňováním dluhopisových indexů stojí nejčastěji investiční banky či ratingové agentury. Vzhledem k cílům i samotnému názvu této bakalářské práce se proto dále dluhopisovým indexům nebudeme více věnovat Konstrukce burzovních indexů Tvorba indexu probíhá ve dvou základních etapách. V případě, že má být index obchodovatelný, následuje ještě třetí etapa řešící volbu postupu kotace promptní hodnoty indexu. První dvě etapy zahrnují: vytvoření vzorku, tj. výběr akcií, jejichž kursy budou sloužit k výpočtu daného indexu, a poté agregace, tj. stanovení způsobu, jakým se tyto kursy budou kombinovat, abychom došli k jedinému číslu nazývanému index. 10 Konstrukce indexu se také odráží od volby vlastností indexu, které jsou uvedeny v předchozím pododdílu Akciové indexy. Sestavení vzorků je důležitým a prvním krokem z toho důvodu, že v současné době téměř absolutně převládá tvorba výběrových a nikoliv souhrnných indexů. I ve způsobu agregace převládá způsob přidělování váhy jednotlivým titulům a tím je poměr burzovní kapitalizace vybraných podniků a následný výpočet aritmetického průměru. Aby 8 SMOLÍK, Kamil a Martin SRNA. Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování. Ústav ekonomiky, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně. s. 6. Dostupné z: 9 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 3., rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011, 689 s. Ekonomie (Key Publishing). ISBN , str GOBRY, Pascal. Burzovní indexy a trhy burzovních indexů. 1. vyd. Praha: HZ, 1996, 109 s. Editio Q. ISBN , str.10 15

14 měl burzovní index šanci stát se populárním a používaným ukazatelem, musí splňovat několik požadavků Požadavky na indexy Index by měl mít především vysokou vypovídací hodnotu o trhu, který svou hodnotou zastupuje. Vypovídací hodnota musí být zajištěna vhodným výběrem titulů a přidělením vah odpovídajícím důležitosti každého titulu. Zde je samozřejmě třeba rozlišit, zda se jedná o index globální či odvětvový. Globální index by měl zahrnovat tituly tak, aby pokryl nejvýznamnější odvětví. Odvětvový je sice omezený na určitý koš titulů, ale stejně by měl být rozumně diverzifikovaný mezi tituly v daném odvětví. Matematická jednoduchost a srozumitelné statistické metody zase zajistí pochopení složení a vypočítání hodnoty indexu uživateli. Musí být však použit statistický postup, který dokáže zajistit dlouhodobě ekonomickou vypovídací schopnost. V průběhu času může docházet ke změnám kapitalizace firem. Některé tituly, které jsou započítané v indexu, mohou například snížit svoji kapitalizaci či dokonce opustit burzu. Naopak na burzu můžou vstoupit nové důležité společnosti představující tituly s velkou kapitalizací. Dalším požadavkem na burzovní indexy je tedy jejich průběžná úprava zajišťující aktuální index, který nejlépe vypovídá současné situaci na burzovním trhu. V neposlední řadě by měl být index snadno dostupný a jeho hodnota aktualizovaná nejlépe v reálném čase (dnes jsou běžně aktualizované každých 15 sekund). Tato podmínka bývá s rozvojem informačních technologií a dostupnosti burzovních informací prostřednictvím internetu běžně naplněna. 1.3 Vybrané indexy Tato kapitola představí několik základních burzovních indexů a jejich vlastností spolu s grafickým přiblížením některých charakteristik. Celkem se v kapitole zabýváme jedenácti akciovými indexy, které jsou rozděleny na základě geografické příslušnosti na americké (včetně indexu volatility VIX), asijské, evropské, světové a český index PX. Na závěr kapitoly jsou přiblíženy dva významné komoditní indexy Americké akciové indexy Dow Jones Industrial Average (DJIA) lze považovat za nejznámější burzovní index na světě. Tento index byl zveřejněn v roce 1896 jako vůbec první burzovní index. Základem 11 GOBRY, Pascal. Burzovní indexy a trhy burzovních indexů. 1. vyd. Praha: HZ, 1996, 109 s. Editio Q. ISBN , str

15 indexu bylo v počátku pouze 12 akciových titulů. Během více než sto let došlo přirozeně k mnoha změnám a v současné době tvoří jeho základ 30 titulů největších a nejznámějších společností obchodovaných na Newyorské akciové burze. DJIA zůstal jedním z mála cenově vážených indexů, což je často považováno za jeho slabinu. Přesto je však DJIA mnohými považován za klíčové slovo akciových trhů, těší se velké pozornosti a je médii jedním z nejvíce prezentovaných indexů. Akcie zahrnuté v indexu patří společnostem z odvětví financí, průmyslu, technologií a médií. 12 Tabulka č. 1: Složení a váhy titulů v indexu DJIA k 17. březnu 2013 Společnost Váha v % Společnost Váha v % IBM 11,37 UnitedHealth Group 2,90 Chevron 6,33 JPMorgan Chase 2,65 3M 5,63 Dupont 2,64 McDonalds 5,27 Verizon Communications 2,54 United Technologies 4,94 Merck 2,33 ExxonMobil 4,73 Coca-Cola 2,05 Catterpillar 4,70 AT&T 1,93 Boeing 4,57 Microsoft 1,48 Travelers 4,35 Pfizer 1,48 Johnson & Johnson 4,19 General Electric 1,24 Procter & Gamble 4,04 Hewlett Packard 1,17 Wal Mart 3,84 Cisco Systems 1,16 Home Depot 3,65 Intel 1,13 American Express 3,50 Bank of America 0,67 Disney 3,05 Alcoa 0,46 Pramen: vlastní tvorba na základě dat z z Díky způsobu vážení akcií v indexu se váhy jednotlivých společností denně mění se změnami jejich kurzu, tabulka č. 1 uvádí váhy platné k 17. březnu Na následujících datech si můžeme demonstrovat nedostatek přidělování váhy titulům na základě ceny ke stejnému datu má společnost Microsoft 13 kapitalizaci téměř 2,5 krát větší než společnost Disney 14. Nehledě na ekonomickou sílu, význam odvětví či další faktory váha společnosti Disney je v indexu DJIA více než dvojnásobná oproti akciím společnosti Microsoft, a to jen díky vyšší hodnotě kurzu této akcie. 12 Dow Jones Industrial Average: Overview. Dow Jones Indicies [online]. [cit ]. Dostupné z: 13 Microsoft Corporation Market Cap. Ycharts: The Financial Terminal of the Web [online]. [cit ]. Dostupné z: 14 Walt Disney Market Cap. Ycharts: The Financial Terminal of the Web [online]. [cit ]. Dostupné z: 17

16 Index Standard & Poor 500 (S&P 500) je index zahrnující 500 amerických akcií vybraných analytiky agentury Standard & Poor. Tento index je v praxi nejpoužívanějším akciovým indexem. Je to zejména díky širší bázi indexu a jeho konstrukci přidělující váhu jednotlivým titulům na základě jejich tržní kapitalizace (na rozdíl od cenového hlediska u indexu DJIA). Díky tomu je vypovídací schopnost tohoto indexu vyšší a S&P 500 lépe odráží skutečný vývoj americké ekonomiky. Společnosti jsou vybírány na základě kritérií likvidity, velikosti a odvětví. Omezující podmínkou je sídlo společnosti na území USA. Analytici S&P se snaží zachovat poměr vah jednotlivých odvětví nejlépe odpovídající ekonomické realitě USA, aktuální zastoupení jednotlivých odvětví můžete vidět na následujícím grafu. Vyšší počet titulů v indexu rozkládá váhu na jednotlivé společnosti tituly s nejvyšší váhou v indexu S&P 500 jsou Apple Inc. a Exxon Mobil Corp, které mají každá váhu kolem 2,90 %. To snižuje riziko velkých výkyvů celého indexu způsobených změnami pouze jednoho z titulů tvořících základ indexu (oproti tomu titul IBM má v indexu DJIA váhu 11,37 %). 15 Graf č. 1: Zastoupení sektorů v indexu S&P 500 platné k 15. březnu 2013 Pramen: hodnoty z usduf--p-us-l-- Sector Breakdown Souhrnným indexem americké elektronické burzy NASDAQ je index s názvem Nasdaq Composite. Jeho základ tvoří všechny tituly obchodované na této burze. I když Nasdaq Composite není čistě odvětvovým indexem, převážná většina firem tvořících index spadá do technologického sektoru. A jako většina moderních indexů je vážený podle kapitalizace. Na následujícím grafu zobrazujícím historický vývoj hodnoty indexu je dobře 15 S&P 500 Index information: Perfomance data. S&P 500 Indicies [online]. [cit ]. Dostupné z: 500/en/us/?indexId=spusa-500-usduf--p-us-l-- 18

17 patrný takzvaný dot-com boom konce minulého tisíciletí a následné splasknutí bubliny po dosažení vrcholu dne 10. března Graf č. 2: Historický vývoj hodnoty a objemu indexu Nasdaq Composite do 15. března 2013 Pramen: převzato z CBOE Volatility Index V roce 1993 byl představen Chicago Board Options Exchange Volatility Index (CBOE VIX), který byl původně vytvořen k měření volatility indexu S&P 100. Brzy se stal hlavním měřítkem pro volatilitu amerického akciového trhu a začal být zveřejňován v denním burzovním zpravodajství, kde bývá často označován jako fear index.. V roce 2003 byl VIX aktualizován, aby odrážel nové dění na akciovém trhu. Nový VIX referuje očekávanou třicetidenní volatilitu indexu S&P 500 průměrováním vážených cen put a call opcí na tento index. Index VIX a S&P 500 mají obecně inverzní vztah. Když S&P 500 stoupá, index VIX klesá, a naopak. Investoři používají VIX jako indikátor paniky. Když je na extrémně vysokých hodnotách, znamená to, že na trzích panuje vysoká nejistota. Problémem však je právě určení hodnoty indexu, která má být považována za extrémní. Tyto hodnoty nejsou pevně dané a odvíjí se od aktuální situace na trhu Index Description. NASDAQ Composite Index Methodology: Global indexes [online]. [cit ]. Dostupné z: https://indexes.nasdaqomx.com/docs/methodology_comp.pdf 17 The CBOE Volatility Index - VIX : The powerful and flexible trading and risk management tool from the Chicago Board Options Exchange. Chicago Board Options Exchange Dostupné z: 19

18 1.3.2 Asijské akciové indexy Nerozšířenějším akciovým indexem zastupujícím japonskou burzu je Nikkei 225. Jak název napovídá je tvořen 225 tituly, které spadají mezi nejlikvidnější a nejprestižnější společnosti obchodované na burze. Společnost spravující index udržuje zastoupení šesti odvětvových sektorů dále dělených na 36 průmyslových klasifikací. Nikkei 225 je cenově váženým indexem. 18 Čínskou burzu nejčastěji prezentuje index Hang Seng (HSI), který je zveřejňován již od roku HSI je vážený podle kapitalizace titulů, kterých obsahuje 50. Index se skládá ze čtyř sub-indexů: Commerce and Industry, Finance, Utilities, and Properties. Význam indexu Hang Seng v současné době přirozeně roste s ekonomickou expanzí Číny a důležitou roli hraje také silná působnost Čínských firem v zahraničí Evropské akciové indexy Londýnská burza London Stock Exchange je zastupována mimo jiné indexem FTSE 100. Tento index je složen ze sta anglických společností s největší kapitalizací, které svojí strukturou odpovídají složení ekonomiky Velké Británie. Těchto sto společností reprezentuje přibližně 85,2 % hodnoty kapitalizace na trhu London Stock Exchange. Index je vážený na základě tržní kapitalizace. 20 DAX 30 zahrnuje 30 nejvýznamnějších titulů obchodovaných na frankfurtské burze. Tento index je vážený tržní kapitalizací a je typem indexu, který započítává (reinvestuje) do své hodnoty vyplacené dividendy. Následující obrázek zobrazuje příklad několika indexů jedné burzy, které se liší úrovní zahrnutých společností či odvětvovým zaměřením Overview. Nikkei Indexes: All about Nikkei 225 [online]. [cit ]. Dostupné z: 19 Hang Seng Index and Sub-indexes: Description. Hang Seng Indexes [online]. [cit ]. Dostupné z: 20 FTSE 100 Index. FTSE [online]. [cit ]. Dostupné z: 21 Guide to the Equity Indicies of Deutsche Borse: March Deutsche Borse AG [online]. [cit ]. Dostupné z: 20

19 Obrázek č. 1: Přehled nejdůležitějších indexů frankfurtské burzy Pramen: Dow Jones EURO STOXX 50 je souhrnným indexem pro eurozónu. Zahrnuje padesát titulů nejsilnějších společností z dvanácti zemí: Rakouska, Belgie, Finska, Francie, Německa, Řecka, Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemí, Portugalska a Španělska. Žádná česká společnost zatím v indexu zahrnuta není. Tento index je významný zejména jako podkladové aktivum pro širokou škálu investičních produktů, jako jsou opce či Exchange Traded Funds (ETF) Světové akciové indexy Jako je Dow Jones EURO STOXX 50 indexem prezentujícím vývoj nejprestižnějších akciových společností v oblasti eurozóny, existují indexy zastupující tituly z celého světa. Například základ Dow Jones Global Titans 50 je tvořen padesáti největšími nadnárodními korporacemi. Z hlediska diverzifikace je však vhodnějším zástupcem světových akciových indexů MSCI World Index. Tento index reprezentuje 1610 titulů z burz 24 zemí (Česká republika opět není žádným titulem zastoupena). Spolu s dalšími indexy z rodiny MSCI je 22 EURO STOXX 50. STOXX: Inovative. Global. Indicies [online]. [cit ]. Dostupné z: 21

20 MSCI World Index spravován a zveřejňován finanční společnost MSCI Inc. (dříve známá jako Morgan Stanley Capital International) Index PX PX je oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha (BCPP), který zahrnuje v současné době patnáct blue chip emisí. Tento index byl poprvé zveřejněn , kdy se stal nástupcem indexů PX 50 a PX-D. Vážen je tržní kapitalizací a počet emisí tvořící jeho základ je variabilní. Dividendy se do hodnoty indexu nezapočítávají, nejedná se tedy o performance index. Aktualizace báze indexu se provádí v zájmu udržení kvality každé čtvrtletí. Aktuálně jsou třemi tituly s největší váhou (všechny shodně téměř po dvaceti procentech celkové váhy) energetický gigant ČEZ, finanční a pojišťovací společnost Vienna Insurance Group a banka Erste Group Bank AG. Následující obrázek obsahuje pro ilustraci vzorec pro výpočet indexu PX, výpočet ostatních indexů vážených tržní kapitalizací bývá však principielně velmi podobný 24 Schéma č. 1: Vzorec pro výpočet indexu PX platný k Pramen: dokument PX_pravidla_pro_vypocet.pdf dostupného z Burzovní indexy: Index PX. Burza cenných papírů Praha. Dostupné z: 23 MSCI World Index. MSCI: A Clear View of Risk and Return [online]. [cit ]. Dostupné z: 24 Burzovní indexy: Index PX. Burza cenných papírů Praha [online]. [cit ]. Dostupné z: 22

INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ. Michaela Ambrožová

INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ. Michaela Ambrožová INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ Michaela Ambrožová Co je index? akciový index je statistickou veličinou, měří změny v portfoliu akcií reprezentujících část celkového akciového trhu, hlavní úkol:

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 strana 3 Akcie Vymezení a legislativa Majetkový

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Praha 20. 10. 2011 Přednášející: Jan Korb Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424

Více

Ekonomické a finanční indikátory

Ekonomické a finanční indikátory Základy financí Ekonomické a finanční indikátory a informace Ekonomické a finanční indikátory a informace Indikátory determinují ekonomický vývoj měnová politika CB úrokové sazby podnikatelská aktivita

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci Teze k diplomové práci Kapitálový trh v Č eské republice Autor: Matouš Trajhan Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Ivana Boháčková, CSc. Praha 2002 Cílem diplomové práce Kapitálový trh v České republice

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník Metodický pokyn

Více

Doba Kapitálová Kategorie trvání ochrana rizika 102 % Vývoj měn vůči EUR od počátku pojištění ( ) EUR / BRL brazilský real

Doba Kapitálová Kategorie trvání ochrana rizika 102 % Vývoj měn vůči EUR od počátku pojištění ( ) EUR / BRL brazilský real TIMBI 2015/2017 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen z výkonnosti pěti měn zemí TIMBI vůči

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ALENA KERLINOVÁ ALENA.KERLINOVA@LAW.MUNI.CZ VÝKON NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Založen na využívání výrobních faktorů: půda vnitřně nehomogenní faktor (liší se kvalitou),

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování

Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování Ing. Kamil Smolík, Ing. Martin Srna Ústav ekonomiky, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, 612 00 Brno smolik@fbm.vutbr.cz,

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Diskontní certifikáty

Diskontní certifikáty V následujícím přehledu najdete aktuálně nakoupené produkty, kromě otevřených podílových fondů, na hlavní investiční platformě OCCAM CONSULT. Jsou seřazeny do skupin dle svých vlastností a investičních

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic.

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, 2000, 2003, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Finanční trhy. Indexy finančních trhů

Finanční trhy. Indexy finančních trhů Finanční trhy Indexy finančních trhů Indexy, jejich použití a význam (I) Agregátní indikátor, který informuje o celkovém vývoji a situaci na trhu (tržní indexy) nebo v určitém odvětví (odvětvové indexy).

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Finanční trhy. Fundamentální analýza

Finanční trhy. Fundamentální analýza Finanční trhy Fundamentální analýza Charakteristika fundamentální analýzy (I) FA je nejvíce používanou analýzou akcií. Vychází z předpokladu, že na trhu existují cenné papíry podhodnocené a nadhodnocené.

Více

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY. Karel Urbanovský, jaro 2012

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY. Karel Urbanovský, jaro 2012 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Karel Urbanovský, jaro 2012 1 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Obecně SP Dělení SP Pákové produkty Investiční produkty Investiční certifikáty 2 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Trh moderních strukturovaných

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK. 1. srpna 2017

SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK. 1. srpna 2017 SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK 1. srpna 2017 2 Makroekonomický výhled Monika Junicke, Senior analytik Raiffeisenbank 01-13 07-13 01-14 07-14 01-15 07-15 01-16 07-16 01-17 1Q-14 2Q-14 3Q-14 4Q-14 1Q-15

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Předmluva k 3. vydání 11

Předmluva k 3. vydání 11 Předmluva k 3. vydání 11 I. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 13 1. Bankovní systém 15 1.1 Vymezení a charakteristika bankovního systému 15 1.2 Univerzální a specializované bankovní systémy v tržních

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

H2O certifikáty: S&P Global Water Index

H2O certifikáty: S&P Global Water Index H2O INVESTICE V poslední době se o vodě hovoří jako o investiční šanci století a je označována modrým zlatem díky omezeným zdrojům pitné vody. I když se zdá být k dispozici v dostatečném množství, pouze

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. Masér sportovní a rekondiční (69-41-M/001) 4. ročník

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. Masér sportovní a rekondiční (69-41-M/001) 4. ročník Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: VI/2 Datum vytvoření: 1. 3. 2013 Autor: Mgr. Kateřina

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH Úvod Investor začátečník Život a finance Úspěch a bohatství Krysí závod Aktiva a pasiva Pasivní příjmy Druhy pasivních příjmů Pasivní příjmy a internet Ideální pasivní příjem

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Proč investovat do globálního akciového fondu?

Proč investovat do globálního akciového fondu? Proč investovat do globálního akciového fondu? V tomto článku, který byl původně uveřejněn v AKRO Bulletinu zima 2011, se podíváme podrobněji na relativní výhody a úskalí investování do diverzifikovaného

Více

1.část: Verdikt dějin 17

1.část: Verdikt dějin 17 Úvod 11 Předmluva 13 Nový materiál ve čtvrtém vydání 13 Závěrečné poznámky 14 1.část: Verdikt dějin 17 1. Výnosy akcii a dluhopisů od roku 1802 17 Každý by měl být bohatý" 17 Výnosy finančního trhu od

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více