Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7"

Transkript

1 Dačická farnost, , V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150. výročí vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí Co je to dogma, článek víry? Církev prostřednictvím papeže a biskupů slavnostně a autoritativně rozhoduje, že určité tvrzení je prohlášeno za Bohem zjevenou pravdu. Křesťan tuto pravdu přijímá a jí bezmezně věří. O tomto článku víry se v Církvi dlouho diskutovalo, přemýšlelo a mnozí také v něj věřili. Všechno vyvrcholilo 8. prosince 1854, papež Pius IX. v bulle Ineffabili Deus (Nevyjádřitelný Bůh) napsal: Veřejně vyhlašujeme, zvěstujeme a definujeme učení, které zavazuje, že nejblahoslavenější Panna Maria byla v prvním okamžiku svého početí jedinečnou milostí a výsadou všemohoucího Boha vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, uchována od vší poskvrny dědičné viny. Toto učení je od Boha zjevené, proto mu všichni věřící mají pevně a důsledně věřit. Definice prohlašuje, že Maria nebyla nikdy pod vládou dědičného hříchu. Kvůli mnoha historickým těžkostem se v ní zároveň přesně určuje smysl dogmatu. Formulací v prvním okamžiku svého početí se definice vyhýbá biologickým otázkám a pouze tvrdí, že Maria byla od chvíle, kdy se stala člověkem, od počátku svého bytí, prosta hříchu. Maria je jediná osoba které se této výsady dostalo. Vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského pokolení znamená, že Maria byla skutečně vykoupena pro budoucí zásluhy Pána Ježíše, není vyloučena ze všeobecné potřeby vykoupení. Bula prošla osmi návrhy, teprve v devátém bylo rozhodnuto vzdát se jakékoliv snahy čistě dokázat dogma z Písma a tradice. Byl přijat nový postup, který na Neposkvrněné Početí pohlíží jako na pevnou součást víry Církve. Bula pak znovu pročítá daná místa z Písma a tradice, vyvozuje z nich důsledky a nachází v nich hlubší význam, než mohli sami jejich autoři chápat ve své době. Zmíním se o dvou základních biblických textech. První je starozákonní: Nepřátelství ustanovuji mezi tebou (ďáblem) a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti zasáhne hlavu, zatímco ty zasáhneš jeho patu. (Gen 3,9nn) Úryvek byl vybrán proto, že ukazuje hřích kterého byla Maria uchráněna. Na druhé straně sílu ďábla a ještě větší schopnosti ženy a jejího potomstva. Druhý je novozákonní: Anděl k ní (Marii) vešel a řekl: Buď zdráva milostiplná. Pán s tebou! Exegeze, výklad, chápe příběh o zvěstování jako Boží pozvání, na než Maria odpovídá. Milostiplná se stává pro Marii téměř pokračování na straně 4 4 Bosé karmelitky 6,7 Ztišme se. Co odpoví? mini anketa Pane, zůstaň s námi Zelená vizitka A možná tak jako mudrci zahlédneme hvězdu, která změní náš život. Apoštolský list Mane nobiscum Domine byl vydán u příležitosti Roku eucharistie, který již začal. Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo obsah listu v pátek Obsah listu Mane nobiscum Domine (Pane, zůstaň s námi) je zarámován příběhem emauzských učedníků. Stejně jako učedníci v Emauzích i člověk dnešní doby má možnost poznat Krista při lámání chleba. Evangelijní obraz má provázet slavení Roku eucharistie. Papež Jan Pavel II. se odvolává na učení církevních otců, 2. vatikánského koncilu i na nedávno vydanou encykliku Ecclesia de Eucharistia. Dokument je kromě úvodu a závěru rozčleněn do čtyř kapitol. První kapitola vychází ze závěrů koncilu a připomíná dokumenty, které osvětlují místo eucharistie v životě církve a křesťanů. Papež zde připomíná, že Kristus není pouze středem dějin církve, ale je středem celé historie lidstva. Druhá kapitola rozvíjí téma eucharistie jako Tajemství světla. Sám Kristus o sobě mluví jako o Světlu světa a eucharistie je pro věřícího světlem, které ho uvádí do hloubky Božího tajemství. V eucharistických znameních je toto tajemství zjevné lidskému zraku. Ve III. kapitole papežského listu, nadepsané Eucharistie, pramen a znamení společenství, se zdůrazňuje, že Ježíš dává sám sebe, aby mohl zůstávat uprostřed svých učedníků. Tato kapitola klade důraz na eucharistické společenství, jednotu každého přijímajícího s Kristem i všech přijímajících navzájem. Vrcholným výrazem společenství je nedělní mše. I té má být v příštím roce věnována náležitá pozornost. IV. kapitola s názvem Eucharistie princip a projekt misie vybízí křesťany ke svědectví a díkůvzdání. Eucharistie povzbuzuje k solidaritě s druhými, učí harmonii, pokoji a novému pohledu na potřebné lidi. Další výzvou Roku eucharistie je proto zvýšená pozornost k chudým a trpícím lidem v dnešním světě. V závěru Svatý otec připomíná, že do rámce Roku eucharistie zapadá také téma Světového dne mládeže Přišli jsme se mu poklonit. Rok eucharistie ohlásil papež Jan Pavel II Jeho začátek je spojen s eucharistickým kongresem v mexické Guadalajaře, který proběhl ve dnech až (Jako delegát České biskupské konference se tohoto kongresu zúčastnil českobudějovický biskup Jiří Paďour.) Rok eucharistie bude zakončen na příštím řádném shromáždění biskupského synodu které se má uskutečnit 2. až ve Vatikánu. (odkazy k tématu: z Vatikánu Martin Horálek zdroj: Ing. Martina Jandlová, tisková mluvčí biskupství brněnského A L.P bohoslužby Slavnost Narození Páně Vigilie Pá Boží hod So Svátek Sv. Rodiny Ne Poděkování a prosba Pá Vojtěch Cikrle biskup brněnský Slavnost Matky Boží So sv. Vavřinec sv. Antonín Kostelní Vydří Slavonice

2 tiráž FARNÍ LISTY - Dačická farnost vychází pro vnitřní potřebu farnosti náklady na jedno číslo převyšují 12,- Kč uzávěrka 26. čísla 14. ledna číslo vyjde 30. ledna 2005 redakce Hanka Neužilová - h Petr Křížek - kří, Antonín Štěpánek - aš Miloslav Tůma - T, Marian Štumar - maš stálí spolupracovníci otec Jaroslav Pezlar korektury Antonín Štěpánek rozhovory Antonín Štěpánek - mobil: vydavatel Marian Štumar - mobil: a web distribuce Dačice, Kostelní Vydří, Třebětice informace Fara Dačice - otec Jaroslav Pezlar tel.: , mobil: Mše svaté v Dačicích - farní kostel sv. Vavřince v pátek v 18.00, v sobotu v a v neděli v klášterní kostel sv. Antonína od pondělí do čtvrtka v 7.00, v pátek v 8.00, v sobotu v 7.00 a v neděli v Společenství mladých - každý pátek od hodin na faře v Dačicích (kromě letních prázdnin) Jezulátka - setkávání dětí každou sobotu od do hodin na faře v Dačicích (informace: Lada Nejedlá) obsah Slovo otce Jaroslava Vánoční přání otce biskupa Pane, zůstaň s námi Pořad bohoslužeb o Vánocích Zprávy Katolický dům informuje Zprávy (Sekce pro mládež ČBK) Domovinka informuje Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava - pokr. Sňatky, křty, pohřby Hosana 3 Bosé karmelitky Článek odjinud - sv. Mikuláš Olympiáda Filmový klub Poutní pozvání - báseň Článek odjinud - pokr. Přečtěte si - Arnaldo Pangrazzi Rok Eucharistie 17. leden (kde se vzal?) Pozvánka na Karmel Chceme vidět Krista Co odpoví? - M. Marečková - I. Svobodová Zelená vizitka Ordo virginum Co odpoví? - pokr. Rozumy, vtipy Koutek pro děti Zprávy Pan Jaromír Kráčmar, technický administrátor na faře v Č. Rudolci, který měl jako bývalý stavební technik na starost především opravy a údržbu kostelů v rámci zrušeného dačického děkanství, náhle 29. září zemřel v nedožitých 57 letech. Pohřební mše sv., které předsedal telečský děkan P. Alois Pernička, se 7. října v kostele sv. Vavřince v Dačicích zúčastnila z brněnského biskupství ing. Veselá, vedoucí stavebního odboru, sjeli se naň kněží z okolních farností a zúčastnily se jí i zástupci firem, s nimiž nejvíce spolupracoval. Oprava zdi tvořící jižní stranu rampy u farního kostela v Dačicích provedli pracovníci firmy Korint Dačice na přelomu října a listopadu. Chybějící kámen v koruně zdi byl doplněn, rovněž cihly v uzavírajícím pásu zdiva. V části od věže k malému schodišti byl cihelný pás zhotoven z nových cihel a tato menší část zdi rovněž nově vyspárována. Lidové stránky, zpravodaj Městské organizace KDU-ČSL a Lidového sdružení Dačice, mají za sebou 100. číslo! První vyšlo v květnu Nová kaple ke cti sv. Huberta, patrona myslivců, vyrostla za obcí Dobrohošť. Požehnal ji dačický farář P. Jaroslav Pezlar dopoledne 30. října. Řeckokatolická bohoslužba podle ritu Jana Zlatoústého se odbývala 6. listopadu v opatském chrámě sv. P+P v N. Říši. Sloužil ji biskup Ladislav Hučko, který se odpoledne předtím setkal ve velkém sále premonstrátského kláštera s veřejností. Dětem se představil loutkový divadelní soubor Sedmikrásek z Jedovnic v Mor. Krasu. Členem pastorační rady brněnské diecéze byl k jmenován Miloslav Tůma z Dačic. Mons. Dominik Duka, královéhradecký diecézní biskup, byl jmenován mimořádným správcem (administrátorem) litoměřické diecéze. Zasvěcené panny. Na pozvání brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho se sešly v Brně zasvěcené panny českých a moravských diecézí na svém pravidelném podzimním setkání. Biskup celebroval mši v katedrále na Petrově v hodin. Po ní následoval společný program, jehož cílem bylo vzájemné setkání a povzbuzení. T + maš z podkladů tiskové kanceláře biskupství brněnského B Rekonstrukce. Významný mezník v činnosti spolku se udál v měsíci říjnu. V domě č. 49 došlo po několik let trvajících průtazích ze strany nájemníků k dohodě s posledním z nich a počínaje měsícem listopadem se nastěhoval do již před několika lety zrekonstruovaného bytu v prvním patře. Tím se druhé nadzemní podlaží definitivně uvolnilo pro nutnou rekonstrukci, k níž je již zpracovávána projektová dokumentace. Před výborem tak do nastalé zimy stojí perný úkol. Kontrola. Jelikož provoz kina, které na sebe při opětovném převzetí budov spolek vzal, je dotováno městskou pokladnou, je prováděna i pravidelná kontrola účetnictví. Letošní se konala. Město zastupovala za finanční odbor paní a za odbor kultury, který dotaci na ztrátu provozu vyřizuje, paní Naďa Mastná. Za spolek se zúčastnil vedoucí kina pan Josef Novák a pokladní spolku Miloslav Tůma. Kontrola dopadla bez vážnějších připomínek. T C Volontariát - dobrovolnická služba mládeže. Již třetím rokem zveme mladé lidi ke konkrétnímu kroku ve službě v katolické církvi. Dobrovolnická služba znamená opustit na rok své zaměstnání nebo školu a takto získaný čas věnovat zdarma službě potřebným. Povolání k lásce se tak harmonicky spojuje s evangelizací. Dobrovolnická služba v sobě skrývá i velký přirozený a duchovní potenciál, protože se v ní počítá nejen se spojením různých talentů a společně konanou prací, ale jde především o živé křesťanské společenství. V minulém roce se pro Dobrovolnickou službu rozhodlo jedenáct mladých lidí. Rok se na tuto službu připravovali. Devět z nich vydrželo a před několika týdny byli vysláni působit do 3 farností - Zátoru, Velké Bíteše a Ústí nad Labem. Přečtěte si jejich svědectví, kde píší, jak našli odvahu se pro tak velký krok rozhodnout: Od podzimu začíná příprava dalších mladých lidí. Mezi nimi můžete být i vy! V případě zájmu navštivte: volontariat.signaly.cz/web.php?user=volontariat XX. světový den mládeže se pomalu blíží. Bude se konat v srpnu 2005 v německém Kolíně nad Rýnem. Papež Jan Pavel II. vydal k tomuto setkání poselství. Informace o Světovém dnu mládeže i poselství Svatého otce získáš na: Hudební festival VOX 004 se konal v Praze. Benefiční festival VOX 004 měl jakožto festival hudby s poselstvím navázat na to nejlepší z tradice křesťanského hudebního festivalu Vox clamantis, který se v 90. letech minulého století postupem času vypracoval v pestrou přehlídku kvalitních skupin různých žánrů, a navázal také na loňský festival Tání. Hudba, prezentovaná na festivalu, byla vyjádřením svobody projevu v církvi. Bližší informace naleznete například na: Katolický dům informuje Zprávy Sekce pro mládež ČBK D zdroj: K. Polívková a J. Macháček, Sekce pro mládež ČBK, Thákurova 3, Praha 6, telefon: , mobil: upoutávka Tříkrálová sbírka 2005 Na začátku příštího roku proběhne tradiční Tříkrálová sbírka, kterou každoročně zahajuje v katedrále na Petrově biskup Vojtěch Cikrle. Kontakt pro dobrovolníky: Domovinka Dačice, Antonínská 85, telefon: (žádat Domovinku).

3 Domovinka informuje Den charity 11. října od roznášela charitní pracovnice po Dačicích informační letáčky,které slouží k orientaci občanů v charitních službách a zařízeních. Chtěli bychom i v dalších letech pokračovat v aktivitách,které by obyvatelům Dačic a okolí představili charitu její možnosti a služby pro potřebné. Rehaprotex Od 2. do se konala na brněnském výstavišti akce pro lidi potřebné převážně postižené. Svůj stánek v pavilonu A označeném Pro váš úsměv měla i Oblastní charita Jihlava. Nabízela výrobky svých klientů z Domovů pokojného stáří v Kamenici u Jihlavy, v Lukách nad Jihlavou, v Telči, dále z Jihlavských zařízení: Romské centrum, Malá řemesla, Centrum prevence - Klub Vrakbar. Z charity Domovinka pomáhala jeden den s prodejem výrobků paní Hotová, která se s námi rozdělila o své postřehy: Zaujalo mně, když kolem našeho výstavního koutku procházelo tolik postižených lidí. Vím,že to byla akce pořádaná hlavně pro ně, to jenom já jsem žasla jak jsou bezprostřední a komunikují mezi sebou bez problémů, velice krásně a srdečně. Právě dorozumívání hendykepovaných lidí si odnáším z Rehaprotexu jako vzácnou zkušenost a nejsilnější zážitek. Kromě malých dárků k vánocům si mohli návštěvníci výstavy zakoupit i zdravotní obuv, tkalcovský stav, cvičené psy pro nevidomé... Bohu díky za podobné akce! Dne 9. listopadu se v prostorách Domovinky uskutečnilo Setkání seniorů. Tím dačická charita zahájila další cyklus Seniorských setkávání v odpoledních hodinách(v 15 hodin)každé druhé úterý v měsíci. Programem bude pokračování Vzpomínek na dobu minulou v podání samotného autora pana Ludvíka Štěpána. Nebude chybět jeho harmonika s pěknou řadou známých písniček a společenství rodáků z Dačic a blízkého okolí. Součástí je i tradiční občerstvení: čaj, káva, cappuccino, sušenky, a to všechno i pro diabetiky. Další termíny Setkání : 14. prosince 2004, 11. ledna a 8. února 2005 vždy v hodin. Všichni jste srdečně zváni! 16.listopadu v hod. jsme zahájili v charitě Domovinka Klub ručních prací. Setkávat se budeme v domácím prostředí Domovinky vždy v úterý kromě druhých úterků v měsíci, které jsou vyhrazeny Seniorským setkáváním. Přijít může každý, kdo má zájem o začátky i zdokonalování se ve vyšívání, pletení, háčkování, drhání... Pro maminky s dětmi bude hlídání ratolestí zajištěno v dětském koutku. Kurz i hlídání dětí jsou zdarma. Tradiční Vánoční výstava v charitě Domovinka nás čeká od 6. do 17. prosince. Zahajovacím dnem bude pondělí 6. prosince, kdy bude hostem charity paní Dědková. Od 9.00 do14.00 bude předvádět zdobení perníků, které si můžete zakoupit. Otevřeno bude v pondělí až pátek v době od 7.30 do hod. Zhlédnete výrobky seniorů z Domovů pokojného stáří v Kamenici u Jihlavy, Telči, v Lukách nad Jihlavou, dále od mentálně postižených dětí z Třebíče, několik prací dětí z dačických MŠ, ruční práce domácích umělců z Dačic a okolí... Mnohé z výrobků si budete moci zakoupit! Přejeme Vám pokojné a požehnané Vánoce a všeho dobrého od našeho Pána v novém roce! pracovnice Domovinky E Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. (Mt 25.40) Tato společnost je mezinárodní katolickou organizací, kterou založil doktor práv Frédérik Ozanam se svými přáteli v roce 1833 v Paříži. Inspiroval se dílem a myšlenkami sv. Vincence z Pauly, patrona spolku křesťanského milosrdenství, který žil ve Francii v 17. století a proslul aktivitami ve prospěch chudých a nemocných. Společnost prokazuje dobrodiní ve 144 zemích všech kontinentů. V našich zemích působila společnost od roku 1876 a byla registrována Generální radou v Paříži. S nástupem komunismu byla organizace zrušena, majetek připadl státu a nebyl vrácen. V roce 1990 byla činnost obnovena. Činnost spočívá především: - v sociální oblasti: rodiny s více dětmi, sociálně potřebnými jedinci včetně postižených dětí a osob, adoptivní děti aj. - pomoc lidem starším a osamělým v domovech i domácnostech - spolupráce s dětskými domovy, adopce na dálku, se sestrami Matky Terezy - pomoc lidem na okraji společnosti, spolupráce se ženskou věznicí v Pardubicích - pomoc církvi: různé akce spojené s opravou drahých památek, kostelů, práce ve farnostech, poutě, zájezdy - sbírky: poštovní známky, za které se může pořídit různé potřebné zboží, školné, potraviny, zařízení aj. - pletení obvazů pro nemocnice, které se starají o malomocné Farní Charita Dačice byla v roce 2002 požádána Společností sv. Vincence z Pauly v ČR, Halštatské nám. 788, Praha 1, zastoupenou paní Miroslavou Brejchovou, předsedkyní této společnosti, o pomoc při pletení obvazů pro stanice leproserií v Indii, Africe a dalších zemích. Jedná se o bavlněné obvazy, které se používají jako vrchní obvazy pro malomocné. Již 4x jsme zaslali do Prahy celkem 495 ks obvazů. Tyto obvazy se pletou z bavlněné příze Sněhurka. Po každém zaslání obvazů přijde písemné poděkování všem, kteří se na této práci podílejí. Prosím Vás, jestli byste chtěli nějakým způsobem pomoci, darujte nám klubíčka příze Sněhurka, abychom je mohli dát těm, kdo více pletou, budeme Vám vděčni. Ještě Vás prosíme o vystřižené poštovní známky (krabice je ve farním kostele sv. Vavřince), které rovněž zasíláme do Prahy. Domovinka Dačice děkuje všem ženám z Dačic a okolí za velkou pomoc včetně zakoupení materiálu z vlastních prostředků, zvláště paní Navrátilové, paní Cvekové z Dačic a paní Valenové z Hříšnice, které již od r velmi přispěly k odeslaným obvazům. Děkujeme též za finanční pomoc firmě Pokorný, Lidovému sdružení KDU-ČSL Dačice, za pomoc J. Tichému a mnoha dalším, kteří nám pomáhají. J. Malíková F spolupráce aš re(d)akce SMS HLASOVÁNÍ o článcích Vyjádřete moderně svůj názor na jednotlivé články. Za články najdete takovéto pole A s písmenem. Stačí přiřadit známku jako ve škole od 1 do 5. Můžete hlasovat pro jeden článek: FL25 A3 (před kód článku s jeho hodnocením vložte mezeru) Můžete hlasovat pro více článků najednou: FL25 A3 C2 F5 H1 (mezi jednotlivé kódy článků s jejich hodnocením vkládejte mezeru) FL25 = Farní listy, 25. číslo Známkou hodnotíte zajímavost, potažmo kvalitu článků. SMS zasílejte na telefonní číslo K odeslání Vašeho názoru můžete použít i internetovou SMS bránu. Vaše náměty, připomínky a názory uvítáme formou SMS, em, ale také osobně. šotek Divil bych se kdyby se v minulém čísle nevyřádil obvykle nezvaný skřítek šotek, ale pokud se tak stalo, tak o tom nevím. Jestli jste nějakou chybu našli, neváhejte nám to sdělit. Budeme jedině rádi. maš přání pour feliciter 2005 Klidné prožití Vánočních svátků a Boží požehnání do nového roku 2005 Vám přeje Vaše redakce. PS: A samozřejmě mnoho příjemných chvil strávených s Farními listy. VÝZVA redakce FL Dačice Před nějakou dobou zanechal neznámý dárce v kostele sv. Antoníná 6 VHS kazet bez obalu s nahrávkami různých filmů. Postrádáte-li vy osobně tyto kazety nebo pokud víte o někom, kdo je postrádá - ozvěte se nám na telefonní číslo nebo se obraťte po nedělní mši svaté na Mariana Štumara. Kazety jsou v dočasné úschově redakce. Pokud o ně neprojeví nikdo zájem zhruba do 2 měsíců, budou považovány za majetek redakce a podle toho s nimi bude naloženo. Kazety budou vydány tomu, kdo sdělí název alespoň dvou dalších filmů. Mimo jiné jsou na kazetách: Dračí srdce a Správná trefa. maš ms.proglas.cz graphicon.host.sk/noviny.html

4 Slovo otce Jaroslava pokračování ze strany 1 novým jménem popisující její stav a poslání. Když Bůh jedná s lidmi, je svému slovu vždy věrný. Jestliže někoho volá k nějakému úkolu, dá mu k tomu i potřebnou milost. Tradice Církve, výroky duchovních otců. Sv. Irenej: Bůh v sobě obnoví dávné stvoření člověka a tím zničí hřích, zbaví smrt její moci a člověka oživí. Svou myšlenku doplňuje principem rozvazování uzle. Co zauzlila panna Eva nevěrou, to rozuzlila Panna Maria vírou. Rostlo vědomí Mariiny svatosti. Východní i západní Otcové ji dávali přívlastky svatá, přesvatá, neposkvrněná a jiné. Sv. Efrém: Cherubíni se jí nemohou rovnat svatostí, serafíni vzdávají hold její kráse, andělské šiky se jí nevyrovnají čistotou. Ty, Pane, jsi bez vady a tvá Matka bez poskvrny. Vyskytovaly se i pochybnosti. Někteří Otcové neváhali Marii připisovat chyby, ne-li přímo hříchy. Za chybu byla vydávána slabost při zvěstování, dále předčasný spěch, marnivost nebo nedostatek víry v Káně. Mezi osobnostmi, kteří takto Sňatky - 09, 10, 11 / 2004 v Kostelním Vydří Milan Lahodný - Marcela Kopečková Jaroslav Junek - Hana Karešová Vladimír Musil - Ilona Bačáková Lukáš Čurda - Blanka Valenová Tomáš Kučera - Veronika Kratochvílová Petr Vrba - Sofia M. Christina Pettersson Křty - 10, 11 / 2004 v Dačicích Filip Marek Javůrek, Brno Samuel Maria Veškrna, Bílovec v Kostelním Vydří Tereza Čurdová, Dačice Vojtěch Bártů, Kostelní Vydří Vincent Jiří Dvořák, Stálkov smýšleli byli: Jan Zlatoústý, Bazil Veliký, Cyril Alexandrijský. Zastávali názor, že jediný, kdo se nikdy nedopustil hříchu, byl Kristus. Jasnou cestu nauky a hledání přinesl františkánský učenec Jan Duns Scotus (+1308). Napsal dva rozhodující příspěvky. V prvním z nich rozvedl myšlenku uchování od viny jako dokonalejšího způsobu vykoupení, protože být uchráněn prvotního hříchu je větší milost, než být od něj očištěn. Ve druhém jasně řekl, že Maria prvotní hřích neměla, ale kdyby nebyla uchráněna, byl by poskvrnil i ji. Ukazuje se zde na zásluhy vykoupení Ježíšem Kristem. Tato myšlenka se Církvi zdála nejpřijatelnější, nadále se rozvíjela v nauce i v lidové zbožnosti. Druhý vatikánský koncil napsal: Proto se nelze divit, že u svatých Otců zavládl obyčej nazývat Bohorodičku zcela svatou a nedotčenou jakoukoli poskvrnou hříchu, takřka modelovanou Duchem svatým a vytvořenou jako nové stvoření. (LG 56) Hledání pravé a skutečné cesty k Neposkvrněnému Početí bylo ukončeno před 150 lety. My se můžeme znovu zapojit do chval a děkování za velké věci, které Bůh učinil Panně Marii. Tyto přijaté milosti jsou také darem pro každého člověka. Můžeme z nich posilovat svou víru, naději i lásku. Je to stálý proud darů pro získání nebe. z pramenů napsal o. Jaroslav Bosé karmelitky HOSANA 3 Nakladatelství Portál připravuje po úspěšných titulech Hosana 1 a Hosana 2 zpěvník křesťanských písniček Hosana 3, tentokráte orientovaný na děti, dětské scholy, dětské sborečky (věkově cca od 6 do 10 let), ve kterém bychom rádi uvedli mnohé z těch písní, které se hrají v různých společenstvích Čech a Moravy, katolických i evangelických. Záměrem nakladatelství je shrnout nejnovější tvorbu křesťanských společenství zaměřenou na děti a dospívající a dát tak k dispozici reprezentativní výběr písní pro nejmenší. Prosíme proto o spolupráci všechny, kdo rádi zpívají a případně skládají písničky. Abychom jakoukoli písničku mohli zveřejnit, musíme znát jméno autora textu i autora hudby, a pokud možno i kontakt na něj. Neposílejte nám však ty, které už jsou uvedeny ve zpěvnících: Hosana 1 a Hosana 2 (Portál). Notový záznam písničky s celým textem a kytarovými značkami, nám laskavě pošlete buď poštou na papíru na adresu nakladatelství (Portál, Klapkova 2, Praha 8), nebo elektronicky na adresu Pokud byste měli zájem o bližší informace, napište nám. Na vaše nové a krásné písničky se těšíme co nejdříve, pošlete nám je nejpozději do konce ledna roku P. Zdeněk Jančařík SDB, šéfredaktor nakladatelství Portál G Naši milí farníci a přátelé, rok se s rokem sešel a znovu se blíží velké svátky naší spásy. Možná u mnohých z vás proběhnou stejně nebo podobně jako v minulých letech. Moc všem přejeme, aby přeci jen byli jiné, nové, abychom se všichni nově setkali se sklánějícím se Bohem. Vyprošujeme nám k tomu otevřené srdce. Chceme Vám také touto cestou poděkovat za vše, čím jste nás tímto rokem provázeli: za modlitby, za přízeň, za dary, za drobné pozornosti, za služby, za pomoc. Je toho opravdu mnoho, za co jsme vděčné a stále svěřujeme naše dobrodince a přátele, jejich rodiny a vše, čím žijí, Božímu milosrdenství. Ano, jsme vděčné. Ale jsme zároveň obyčejní lidé a mohlo se stát, že jsme svou vděčnost neprojevily dostatečně. I v jiných situacích se mohlo stát, že jsme se nezachovaly tak, jak by bylo vhodné nebo jak jste očekávali. Mohlo se stát, že jsme Vás dokonce něčím nepříjemně překvapily. Pokud o něčem takovém víte, prosíme, odpusťte nám. Jednou z velkých událostí roku pro nás bylo posvěcení kaple s chórem pro klausurní sestry. Chór se svatostánkem, kde trávíme přibližně 6hodin denně, je srdce domu. Myslím, že nemusíme víc vysvětlovat, jak moc pro nás znamená. Doufáme, že i pro mnohé z vás je nová kaple milé místo k modlitbě. S otevřením kaple bylo spojené přesouvání času mší svatých a občasné zmatky kolem toho. Děkujeme vám za vaši shovívavost a trpělivost. Další akcí bylo oprava zahradního domku, ve kterém jsme bydlely, když jsme v Dačicích začínaly. Některé části samy o sobě volaly po opravě a tak jsme ho zároveň trochu přebudovaly, aby mohl sloužit pro naše návštěvy. Z toho vycházela nutnost oddělit část pro hosty od klausury a proto také vyrostlo nové schodiště od silnice k ohradní zdi, protože jiný přístup k němu není Naše komunita ale nežije jen budováním. Z jiné oblasti pro nás byly velkou radostí c dvoje věčné sliby našich sester. Bylo nám též milé vaše společenství při nich. Zvláštní dík patří ministrantům za pomoc při bohoslužbě. To je něco málo, s čím se s vámi dělíme. I vy se s námi někdy dělíte o vaše starosti, problémy i radosti. Nic z toho nám není lhostejné. V modlitbě vás provázíme na vašich cestách. A moc vám přejeme, aby vaše cesty v příštím roce vedly pokojnou a Sluncem prozářenou krajinou. V Ježíši Kristu pro nás vtělenému a narozenému Vaše sestry bosé karmelitky, Karmel Matky Boží, L.P a Medlánkami, sídlila prosperující firma Geofyzika. Zdejší, Článek odjinud tehdy vesměs mladí zaměstnanci, uspořádali pro své děti mikulášskou Už tomu bude rok, co se část redakce našich Farních listů zúčastnila besídku. Je dobře si uvědomit, že vládcové té doby vnucovali všem v Brně Setkání novinářů, kteří vydávají farní noviny a občasníky. lidem pohádkovou postavu Dědy Mráze. Nicméně do Geofyziky měl Seznámili jsme se tam mimo jiné s kolegy z občasníku ROŽEŇ, který přijít sv. Mikuláš. Byl jsem zvědav, co to bude. Děti jsem nechal je vydáván při kostele sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích. s maminkou v sále, kde s ostatními čekaly na příchod svatého muže. ROŽEŇ SVATÉHO VAVŘINCE (Advent 2003, č.5) Já jsem potřeboval ještě něco zařídit. Jdu dlouhou chodbou a vtom O sv. Mikuláši jsem uviděl krásnou postavu. Sv. Mikuláš doprovázený dvěma mladými Každý z nás by jistě mohl vyprávět nějakou historku, která je zaměstnanci právě dostával přednost ve výtahu. Slova jednoho z nich s tímto legendárním mužem spojená. Můj příběh je z nedávné doby. prosím, vaše eminence mne ohromila. Uvědomil jsem si, že oba Ve velké budově, která se dodnes tyčí nad Řečkovicemi muži se chovají už tady tak, jako by doprovázeli skutečného

5 Olympiáda V sobotu 25. září se konaly již XIII. přespolní podzimní olympijské hry. Na tradiční akci v Kněžicích, kterou připravovalo na 15 dobrovolníků nejen z Kněžic, se sjelo přes 100 sportovců z 11 farností brněnského biskupství. V této plejádě nadšených sportovců byli zastoupeni borci a borkyně z pořádající kněžické farnosti, z farnosti Třešť, Rokytnice nad Rokytnou, Růžené, Brtnice, Dačic, Luk nad Jihlavou v jejichž týmu byli i zástupci z farnosti Kamenice, dále sportovci z Jihlavy, Zhoře a z Telče. Celá akce začala v 8.30 místního času mší svatou, kterou sloužili otcové Čamek, Piler a Koukal. Aby sportovci neprochladli v ne příliš vyhřátém kostele, pěkně od podlahy jim hrála a zpívala schola z Dačic. Po mši svaté došlo k rychlému přesunu na hlavní stadion, kde bylo přichystáno oficiální slavnostní zahájení. Po slavnostním nastoupení týmů všech farností následovalo vyvěšení vlajky a zapálení posvátného olympského ohně. Následně si všichni zúčastnění vyslechli moderovaný proslov, pár slov od starosty Součástí sportování jsou nezbytně dobré vztahy s rozhodčími. V tomto případě jsme měli rozhodčí kuliček Alžbětu Snížkovou z Třeště pod palcem, respektive pod Jahodou. Nicméně si zachovala svou nestrannost a soudcovala v duchu fair-play.; foto: maš Kněžic pana Ing. Josefa Kalčíka a hry zahájil otec Čamek. A co dál? Do hodin napínali všichni sportovci své síly na krytých i nekrytých sportovištích, odolávali nepřízni počasí, kdy se střídal prudký vítr s mrholením až deštěm. Disciplíny byly opravdu různorodé. Badminton, kuličky, nohejbal, petanque, piškvorky, štafeta, volejbal ale i biblická soutěž a čtyřboj (oštěp, koule, skok, běh 60m). Aby tento nápor všichni vydrželi až do konce, měli pořadatelé, sportovci i pozorovatelé možnost znovuzískat ztracené síly z kněžického guláše. Celá akce se nesla byť v napínavém, ale fair-play a přátelském soupeření. A hlavně, všichni věděli, že se sešli v jednom jménu a v jedné víře v Ježíše Krista a také v Jeho Lásce. Krom soutěžících jednotlivců tvořili sportovci z dačické farnosti následující týmy. Kuličky Kamil Kopeček a Milan Jahoda; Nohejbal Antonín Štěpánek, Petr Křížek, Pavel Kubášek; Volejbal Milan Jahoda (kapitán), Eva Jakubcová, Míša Vychytilová, y Antonín Marek, Kamil Kopeček; Štafeta Kamil Kopeček, Věra Koudelková, Eva Jakubcová, Milan Jahoda; Biblická soutěž Eliška Smolková, Antonín Marek. A výsledky? Všichni zvítězili už tím, že přijeli změřit v přátelské atmosféře své síly. I když, všichni tak trochu věřili, že právě jejich farnosti se podaří získat putovní pohár, který byl v držení farnosti Jihlava. Nakonec si však jihlavští sportovci odvezli pohár zpět do své farnosti. Pár konkrétních výsledků našich zástupců jistě potěší nejen Vás čtenáře, ale i ty, jejichž úsilí bylo odměněno diplomem a chutným koláčem. Takže, co si tedy dačičtí přivezli? 1. místo v kuličkách, 2. místo ve čtyřboji ženy (Věra Koudelková), 2. místo ve čtyřboji muži (Milan Jahoda), 2. místo ve volejbale, 1. místo ve štafetě a 3. místo v biblické soutěži. maš Naši veleúspěšní olympionici.; foto: maš H - PROSINEC - téma: Štiky z Ostrovů Padlé ženy (2002) - Irsko/V.B režie: Peter Mullan Otázka hříchu se v převýchovných prádelnách stává předmětem ztráty lidské důstojnosti a ponižování Umělcova smlouva (1982) - V.B režie: Peter Greenaway Osobité zkoumání baroka v precizně koncipovaných obrazech s přídavkem intelektuální rafinovanosti svědčící o plnokrevném debutu. - LEDEN - téma: Umělecký dokument Poutní pozvání Od pradávna tak i dnes slunko zapadá za vyderský kostelík tak jak za mlada. Jeho rudé paprsky mají jasnou zář, ozářily v kostele její vlídnou tvář. Ó to Vydří Kostelní maličká je víska, chodějí tam poutníci zdálky i zblízka. Ó to Vydří Kostelní maličká je ves, chodili tam poutníci tenkráte i dnes. Maria se z oltáře na nás usmívá, pro poutníky na cestu posilu mívá. Nenechme jí čekati ráno když svítá, ať ve Vydří Kostelním každý zavítá. Ten Vyderský kostelík dnes už je to jisto v této krátké písničce má svoje místo. Ten Vyderský kostelík dnes už jisto jest v této krátké písničce dotýká se hvězd. Když zvon začne vyzvánět v našem kostele, je to poutní pozvání od spasitele. I on s námi se všemi chce se radova, až my tuto písničku budeme notovat. biskupa, i když na chodbě nebyly žádné děti. Seběhl jsem po schodech k sálu s dětmi. Sv. Mikuláš právě vycházel z výtahu, když se k němu přidali dva čerti a andělé. Příchod sv. Mikuláše a jeho doprovodu mezi děti byl velice působivý. Děti s široce rozevřenýma očima sevřely ruce svým rodičům. Ty menší se křečovitě přivinuly k maminkám, když uviděli čerty, kteří tvořili doprovod biskupa. Krásné bylo, že oni výše již zmínění muži se chovali k jeho eminenci tak, že i ostatní dospělí začali hrát stejnou roli, aniž by si to uvědomovali. I děti propadly této atmosféře, zvláště pak, když sv. Mikuláš vykázal čerty do patřičných mezí a začal s dětmi mluvit. A tak když dnes procházím městem a vidím, jak místo sv. Mikuláše chodí po ulicích karikatury, které se ani vzdáleně nepodobají tomu, koho mají představovat, je mi líto dětí, které se stanou obětí jejich nevkusu. Snad stojí za trochu námahy zasévat do dětské duše krásu, křesťanské tradice a ne nějakou pokřivenou lidovou frašku. Stojí za to říci dětem, kdo vlastně sv. Mikuláš byl a co dělal. maš (avšak ne M. Štumar) I

6 Přečtěte si Proč právě já? Jak to Bůh může dopustit? Co jsem udělal zlého? Bůh mě nemá rád! Podobné výroky lze slyšet z úst lidí stižených bolestí a utrpením a staly se také titulem knihy Arnalda Pangrazziho. Tyto reakce jsou shrnuty a roztříděny ve slovníku bolesti, který postupně přechází k výkladu a snaze o správné pojetí problému. Upozorňuje a varuje ty, kteří chtějí bližního utěšovat, aby to nečinili lacinými frázemi, zdánlivě orientovanými na Boha. Bůh není ten, který trestá, ale je tím, který s námi snáší bolest a utrpení. Na dlouhých chodbách nemocnice, v rehabilitačních střediscích, ve čtyřech stěnách doma, kde pobývá bolest, se ustavičně ozývají otázky: Proč právě mne to postihlo? Proč právě tahle nemoc nebo tenhle druh smrti? Proč právě teď? Trpící se v těchto otázkách cítí být obětí nespravedlnosti, nějakého spiknutí, jež ušetřilo jiné; někdy pobuřuje druh utrpení, jež je pokládáno za nejhorší ze všech. Často připadají chvíle, kdy nastane nemoc nebo smrt, jako nejnevhodnější, snad proto, že každý v sobě nosí iluzi nesmrtelnosti. V jedné ze svých úvah v knize La vita e bella nonostante (Život je přesto krásný) zdůrazňuje V. Buttafava tento pohled: Nemohu vám říct, kde je napsán tento Ciceronův výrok, ale přesně si na něj vzpomínám: I ten nejstarší člověk je přesvědčen, že bude žít ještě aspoň rok. Zdá se mi však, že právě toto přesvědčení je příčinou mnohých omylů. Je to tak. Protože si ve věku sta let děláme iluze, že máme před sebou ještě kousek života, nutká nás to odložit plán, schovávat ušetřený groš pro budoucnost, pokračovat v práci, i když už je čas dát si pokoj, zkrátka táhnout to dál, jako bychom si měli užívat kdovíjak dlouho. Často se zdá, že jsou to moudré úmysly, že tak velí rozumná opatrnost. Škoda, že osm z deseti takových nápadů je naprosto zbytečných. Jisté je, že jakoukoliv příhodou, což může být nemoc, nehoda, ekonomická krize, smrt, se už nedá postavit vysněný domek na vendkově, práce se neudělá včas, aby bylo možno jí nechat, ušetřené peníze připadnou dědicům, kteří je za chvíli promarní. Velký Horatius zbytečně nabádal, aby člověk využil prchavého okamžiku, a Lorenzo il Magnifico zpíval del doman non v I certezza (zítřek je nejistý). I když víme, že jsme smrtelní, žijeme všichni, jako bychom byli věční. (Vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1997) h J Krása Božího stvoření kolem nás, foto: maš Rok Eucharistie V návaznosti na slova druhého vatikánského koncilu o tom, že eucharistie je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života (LG 11), vyhlásil papež Jan Pavel II. letos v říjnu Eucharistický rok, jehož náplní má být prohloubení našeho života ze Svátosti oltářní a posílení Eucharistické úcty. Jak na to? Vhodným prostředkem k prožití tohoto roku může být putování na místa zasvěcená tajemství Eucharistie. Jedním z takových míst je i poutní kostel Božího Těla ve Slavonicích, který je z rozhodnutí brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho po celý Eucharistický rok (do října 2005) nadán milostí jubilejních odpustků. T K 17. leden kde se vzal? V této souvislosti je dobré připomenout, že v brněnské diecézi už téměř 100 let probíhá tzv. adorační den. Zvěčnělý papež sv. Pius X. ( ), který si za heslo zvolil slova: Vše obnovit v Kristu, reformoval nejen gregoriánský chorál, misál, kalendář a breviář, ale zasadil se i o včasné a časté sv. příjímání. Na základě těchto snah se za biskupa Pavla hraběte Huyna ( ) konala v roce 1909 diecézní synoda, na níž byl stanoveno, aby jednotlivé farnosti držely podle pevných dat adorační službu v diecézi. Na svatovavřineckou farnost v Dačicích připadl 17. leden. V mnoha farnostech se tento diecézní řetězec eucharistického modlitebního společenství udržel i v dalších desetiletích. O jeho obnovení se v roce 1972 zasadil dvanáctý brněnský biskup Dr. Karel Skoupý a po svém nástupu k němu vyzval i součastný brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Může mít vhodnější příležitost pro zahájení Eucharistického roku? T L Pozvánka na Karmel V neděli 5. prosince 2004 v hodin se v refektáři karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří uskuteční sólový recitál kytaristy skupiny Oboroh Slávka Klecandra. Srdečně Vás zveme do kláštera karmelitánů v Kostelním Vydří, kde v předvečer slavnosti Panny Marie, v úterý 7. prosince 2004 připravujeme tento program: v hodin v kostele zpívané mariánské nešpory, a poté v hodin v refektáři kláštera literární večer nad Biblí s názvem Maria - nová Judit. P. Václav Brož M Chceme vidět Krista V sobotu 20. listopadu se v Lukách nad Jihlavou uskutečnilo tradiční Podzimní setkání mládeže v Lukách nad Jihlavou. Celé setkání bylo zahájeno přednáškou Tomáše Řeháka na téma Sex, AIDS a vztahy. Po přednášce následovala v rocková mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, kterou složil o. Roman Kubín (bývalý kněz pro mládež Jihlavského děkanátu, nyní kněz pro mládež Brněnské diecéze). Od se mládež bavila na diskotéce DJ Radka Habáně (DJ radia Prohlas), která byla proložena scénkou v podání mládeže z Dačic a soutěží v režii mládeže z Luk nad Jihlavou. maš N Co odpoví? Profily jméno: Marie příjmení: Marečková ročník: 1982 stav: svobodná vzdělání: ISŠTO Dačice, dnes studium pedagogiky volného času na Teologické fakultě v Č. Budějovicích záliby:??? jméno: Irena příjmení: Svobodová ročník: 1944 stav: vdaná, 3 děti vzdělání: Střední ekonomická škola v Jihlavě zaměstnání:?? záliby: rodina, četba, zahrada Tentokrát jsem tradiční rozhovor pojal trochu jinak, a sice jako malou anketu. A jaké je její téma? Vzhledem k tomu, že jsme plně vkročili do doby adventní a Vánoce jsou tu než se nadějeme, nebude těžké ho uhodnout. A zamyslete se také Vy: Jak byste odpověděli na tyto otázky? Své odpovědi si můžete porovnat s odpověďmi studentky vysoké školy, Marie Marečkové (dále MM) z Dačic a paní Ireny Svobodové (dále IS), nyní kostelnice od sv. Vavřince. Jak prožíváte dobu adventní? Co vám tato doba přináší? M.M.: Upřímně řečeno, prosinec je u mne ve znamení dodělávání seminárních prací a referátů do školy. Snažím se udělat vždy i několik zkoušek. Jednoduše řečeno škola. Co se týče mého duchovna, tak více přemýšlím o vztazích se svými blízkými, přemýšlím, čím bych jim mohla udělat radost a jak s nimi nejlépe vycházet. I.S.: Doba adventní je pro mě dobou očekávání narození Krista. Nemůžu však říci, že bych advent prožívala především duchovně. Vzhledem k tomu, že pracuji jako účetní, je pro mě prosinec i dobou zvýšeného pracovního úsilí. Potom je tady rodina. V nynější době jako kostelnice vnímám svíce adventní liturgii. Když uslyšíte slovo Vánoce, co se vám nejdříve vybaví?

7 Zelená vizitka DOPLNIT POPISEK!!! foto:????? DOPLNIT Mnozí farníci, vracející se z půljedenácté v klášteře a hlavně namanuvší se řidiči a chodci zaznamenali 17. října nebývalý ruch u farního kostela v Dačicích. Dopravní značení, řada okolo kmitajících mužů a plošina v korunách stromů. Co se dělo? Proběhla I. etapa ošetřování stromů u našeho domu Božího. Během půlročního vyřizování se vše vyvíjelo tak, že práce budou provedeny v sobotu 16. října. Pro celodenní usilovný déšť však muselo být od akce upuštěno. Vzhledem k termínům zápůjček materiálu, vyjednaným povolením, možnostem pracovníka firmy i nastalému obratu počasí bylo po dohodě s duchovním správcem rozhodnuto, že bude použita vyjímka ze svátečního klidu a stromy ošetřeny následující odpoledne. Zahradník z Č. Budějovic pan Skoumal celkem ošetřil 7 lip na jižní straně kostela. Na krajní vidličce u velkých schodů provedl vázání proti příp. rozlomení, ostatní prořezal, odstranil proschlé větve. Do úvahy ještě připadá dodat stromům nějaké živiny. Odstraněné větve se seštěpkovaly a budou dále sloužit u sester karmelitek na zahradě. Završil se tak projekt, který se zahradníkem panem lip. Pro příští rok, kdy je v plánu ošetřit stromy na severní straně kostela, bude snaha získat finanční dotaci z životního prostředí. Provedené práce přispěly nejen k bezpečnosti chodců a provozu na přilehlé městské komunikaci (suché větve se již za silného větru odlamovali a padaly na chodník a schody), ale zlepšily též vzhled samotného farního kostela. A nelze ani pominout, že si tím farnost vystavila dobrou vizitku, jako dobrý hospodář. Vždyť některým exemplářům už táhne na 205 rok! Nezbývá než poděkovat všem sponzorům, zúčastněným aktérům a brigádníkům, i všem těm, kdo přispěli jakoukoli prací nebo radou. Městu za pomoc při vyjednávání, hasičům za spolupráci a ochotu, technickým službám, vodovodům a kanalizacím za zapůjčení techniky. Až půjdete pod našimi lípami, pohleďte vzhůru a skrze šumící koruny vyšlete chválu k Tvůrci nejvyššímu spolu s velkým přítelem všeho stvoření sv. Františkem, který byl věrným patronem celého díla. Skoumalem rozjednal již před více jak 10 lety děkan J. Dvořák. Tenkrát však ztroskotal na financích, které se z příslušných fondů nepodařilo získat. Celkový náklad Kč se podařilo zapravit díky sponzorům z řad jednotlivců i firem. Velké díky!!! Jako malé poděkování obdrželi plaketu s motivem těchto T O DOPLNIT POPISEK!!! foto:????? DOPLNIT Ordo virginum Ordo virginum (stav panen) patří vedle poustevníků, poustevnic a vdov k nejstarším způsobům Bohu zasvěceného života, které byly v církvi praktikovány už v době apoštolů. Panny, které zasvěcoval místní biskup, žily dál ve svých rodinách, věnovaly se modlitbě, postu a službě potřebným. Brzy se začali poustevníci či panny sdružovat do komunit, z nichž se postupem času utvářely první řeholní řády. Po roce 1000 se už panenské zasvěcení udělovalo ženám žijícím ve světě jen ojediněle a udělovalo se jen řeholnicím některých řádů (např. kartuziánkám). 2. vatikánský koncil v roce 1963 rozhodl, aby starobylý obřad panenského zasvěcení, který patří k nejvzácnějším liturgickým pokladům, byl upraven pro dnešní dobu. Nový obřad byl vyhlášen vatikánskou Kongregací pro bohoslužbu a svátosti Stav zasvěcených panen je zakotven v Kodexu kanonického práva, kán V České republice přijalo po roce 1990 zasvěcení k tomuto způsobu života dvacet čtyři žen. Své zasvěcení žijí většinou uprostřed ostatních lidí ve svém občanském zaměstnání. Jejich hlavním posláním je modlitba, zvláště modlitba za diecézi, ve které žijí, a služba podle povolání a darů každé z nich. Zasvěcené panny žijí také ve většině evropských států, v Severní i Jižní Americe, na Novém Zélandu i ve východní Asii. Bližší informace je možné najít na internetové adrese organo/ov zdroj: Ing. M. Jandlová, tisková mluvčí biskupství brněnského O M.M.: Rodinná pohoda, vánoční stromeček, betlém, narození Ježíška, dárky, sníh, koledy a čas na naše blízké. I.S.: Když uslyším slovo Vánoce, vybaví se mi především smutné a bolestné zážitky. Rodiče oba zemřeli kolem Vánoc. Starší syn, astmatik, byl na Vánoce často nemocen, někdy ho z nemocnice propustili těsně před Štědrým dnem. Co vás na Vánocích oslovuje? Na co se především těšíte? M.M.: Začnu druhou částí: na co se těším? Na chvíle strávené s rodinou, na návštěvy příbuzných, na pár dní volna.mám také čas věnovat se své sestře, což během roku díky škole zanedbávám.těším se i na silvestra stráveného s lidmi ze Spolča. Co mě na Vánocích oslovuje? Dá se říci, že vše, o čem sem psala. Zázrak zrození, snaha pozastavit se v dnešní uspěchané době, zkrátka taková ta vánoční atmosféra a pohoda. I.S.: Vánoce vnímám především jako narození Krista. To, co z nich udělala konzumní společnost, se mi vůbec nelíbí. Těším se na to, že se všichni sejdeme. Jaký máte názor na předvánoční shon? Nepodléháte mu také? M.M.: Občas mi přijde, že je součástí naší doby.pro hodně lidí jsou důležité hmotné statky, ti se pak předhánějí.k tomu shonu napomáhají i média, je těžké jim odolat. Myslím si, že já osobně vánočnímu shonu odolávám docela dobře, možná je to tím, že dárky kupuji průběžně nebo si to rozmyslím a pak je koupím během jednoho dne.další důvod je, že se v mém okolí pořád něco děje, a tak mi na shony kolem Vánoc jednoduše nezbývá čas. I.S.: Předvánoční shon nesnáším. To ale nic nemění na tom, že se ho částečně z nutnosti musím také účastnit. Protože mám rodinu, něco na Vánoce připravit musím. Dárky jsem nakupovala, když byly děti malé. teď vnukům jenom na dárky přispívám. Bez čeho by se u vás Vánoce asi neobešly? M.M.: Bez půlnoční dětské mše, bez mé rodiny, sváteční večeře, koled, ale hlavně chuti být spolu. Mám ráda, když si povídáme a uzobáváme cukroví. I.S.: Myslím, že nemáme nic, bez čeho by se u nás Vánoce neobešly. Snad pro každého připravím cukroví, co má rád a na Štědrý den se všichni společně modlíme růženec. Vzpomínáte si, jak jste slavili tyto svátky dříve, když jste byli ještě v dětském věku? Jak jste Vánoce vnímali v dětství? M.M.: Nevidím velký rozdíl mezi Vánocemi, když sem byla malá. Možná jen, že jsem roznášela dárky.teď to dělá má devítiletá sestra. Díky ní jsou u nás Vánoce jako když jsem byla malá já. Docela dlouho jsem věřila,že dárky nosí Ježíšek, takže byly bezstarostné. Asi to bylo o těch dárcích a mších, které mě bavily v tento čas nejvíc z celého roku. Možná za to mohl ten příběh o narození Ježíška a vánoční koledy. I.S.: V dětském věku jsem se na Vánoce těšila. Na dárky i na celou atmosféru. Děkuji vám za odpovědi a přeji vám i všem čtenářům požehnané Vánoce, prozářené světlem narozeného Krista. aš P

8 ŘEŠENÍ Sladký úkol: součet 100 dají dohromady sušenky s čísly 9, 11, 20, 24 a 36 Úklid: dopis, ponožka, deštník, tenisová raketa, nůžky, kniha, autíčko, brýle, kabelka Křížovka: 1) svíce, 2) dárek, 3) vánočka, 4) zvonek, 5) cukroví, 6) betlém; tajenka: Vánoce rozumy Ticho je hlas, kterým k nám promlouvá Pán. Z. Nováková Stárnout znamená zrát k věčnému mládí v Bohu. Fr. Tomášek Nelze zůstat neutrální a přitom slušný. P. Cibulka Odpuštění je v první řadě rozhodnutí vůle, nikoli věc citů. K. Lachmanová Nevíme-li o včerejších chybách, jsme nuceni je zítra opakovat. Ivo Harák Pokora je sestrou chudoby. K. Sienská Sladký úkol Z talíře si smíš vzít pouze těch pět sušenek, jejichž čísla dají při součtu dohromady 100. Kterých pět sušenek to bude? Ne všechny školní úkoly jsou tak dobré, přesto se snaž dělat je s chutí a bez odmlouvání. Úklid Takhle podobně to někdy vypadá v našem pokojíčku! Není divu, že v tomto nepořádku nemůžeme nic najít. Zkuste obtáhnout jednotlivé věci a zároveň si uklidit své věci v pokojíčku. Murphyho zákony Kostelní lavice jsou většinou konstruovány tak, aby se v nich nedalo ani sedět ani klečet. Čím pompéznější a nákladnější svatba v kostele, tím menší pravděpodobnost trvání sňatku. Jednou ze základních podmínek svatořečení je absolvování vlastní smrti. Jsou-li farníci v kázání káráni, schytají to zpravidla přítomní za nepřítomné. Ať děláte, co děláte, vždy půjdete s rodinou z domu na mši sv. později, než jste chtěli. V kostele děti vykřikují zásadně do ztichlého kostela, nikoli do hřmění varhan. Počáteční dvojstup, který má urychlit podávání sv. příjímání, se z neznámých příčin záhy změní na zástup. Titulování bratři a sestry signalizuje v daném prostředí nepřítomnost rodinného klimatu. Fotografové se v církevním prostředí ze všeho nejraději snaží zachytit nezachytitelné a zdokumentovat neviditelné, jako např. udílení svátostí či proměňování při mši svaté Na zvony a auta bude v církvi vždycky, i kdyby na chleba nebylo. Katolická periodika necenzurovat, ale také nedoporučovat! Přední lavice, z nichž je nejlépe vidět a nejlépe slyšet, zejí prázdnotou. (více: A přece se točí od Tomáše Marného z Bludovic, vydalo: Karmelitánské nakl., K.Vydří 2002) Adventní věnec Čtyři svíce na adventním věnci připomínají čtyři týdny příprav na příchod Pána Ježíše. Každou neděli zapalujeme jednu svíci a snažíme se přiblížit k Bohu (modlitbou, tím, že budeme hodní, poslušní k rodičům, že si budeme uklízet a nebudeme odmlouvat). Na každý týden v adventu tu máte jeden úkol. Když se vám ho podaří splnit, můžete si zapálit (vybarvit) jednu svíci na adventním věnci. Křížovka Doplněním obrázků do sloupečků se stejným číslem se dozvíte, co už klepe na dveře. Jenom nezapomeňte jít otevřít a hezky tuto návštěvu přijmout. Hledání Mezi stromy je skrytý jeden sob, který se v lese ztratil. Pomůžete mu tím, že ho najdete. Stejně tak hledejte doma nebo ve škole, určitě najdete někoho, kdo bude rád, když mu pomůžete.

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více