Lukáš Bujna SVATÝ SATYR. zápisky faráře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lukáš Bujna SVATÝ SATYR. zápisky faráře"

Transkript

1 Lukáš Bujna SVATÝ SATYR zápisky faráře 1

2 Motto: Tvůj pramen, Pane, skrývá se tomu, kdo po Tobě nežízní; bezcenným jeví se poklad Tvůj člověku, jenž Tě odmítá. Sv. Efrém Syrský satyr hrající na syrinx - socha z dílny Matyáše Brauna v zámeckém parku ve Valči 2

3 Obílené hroby Pohybujeme se mezi obílenými hroby - lidmi, kteří vypadají jako živí, neboť na jejich zevnějšku není vidět, že uvnitř jsou to umrlci. Ale rozhovor s nimi připomíná luštění nápisů na náhrobních kamenech. I v honosných hrobkách nenalezneme než prach, popel a suché kosti Kdo nevěří a není pokřtěn, je duchovně mrtvý, neboť nezískal pravý život. Takový člověk však vůbec nemusí být zkažený a zlý, naopak, fasádu jeho pozemského žití leckdy shledáme obílenou chvályhodnými zásadami i dobrými skutky. Ale za tou fasádou je prázdno, z něhož jde strach I já mám strach. Bojím se o lidi, co je potkávám na ulici, bojím se o ten prach a popel, který tuším za usměvavými i ustaranými tvářemi. K jícnu podsvětí se sypou naše kosti. Ano, i kosti mých blízkých, na nichž mi záleží. Co s nimi bude? Bože můj, jak naložíš s jejich prachem? Jaká věčnost čeká na jejich duše, které o tobě nechtěly či nemohly vědět, jelikož chřadly uzavřené ve svých hrobech? Dočetl jsem se kdesi, že z pradávné egyptské hrobky vynesli na světlo tisíce let stará semena rostlin. Zaseli je do země - a ona se uchytila! Vyrostl z nich nový život. Takže věřím, že i pod lidskými náhrobními kameny, s nimiž sdílím tento od Boha vzdálený svět, lze nalézt skrytá místa, kde jsou pohřbena malá zrníčka naděje. Duchovně mrtví lidé se znovuzrodí, jestliže v nich vzklíčí světlo života. Ale kdo sestoupí do hrobů, aby do temnot vnesl světlo? Kdo probádá propast smrti, aby nalezl ztracené? Kdo jiný, než kdo se ponížil až k smrti, a to k smrti na kříži? Na mělčině života Letos oslavím třicáté narozeniny. Když Pán Ježíš dosáhl třiceti let, vyšel ze skrytosti, opustil nazaretský domov a začal kázat: Čiňte pokání a věřte evangeliu! Co však dělal celé ty roky předtím? V oněch skrytých letech v něm rostlo vědomí, že musí přijmout cestu, na níž v pravý čas vykročí po vůli svého nebeského Otce. Přijímám cestu, kterou pro mě Bůh připravil? Vídám kolem sebe obílené hroby, ale čemu se podobám já? Uvěřil jsem a byl pokřtěn. Prozatím však přešlapuji na mělčině nového života, jeho hlubiny mi stále unikají Živé vody se dotýkám pouze konečky prstů. Na Zelený čtvrtek Ježíš umyl nohy apoštolům. Ježíši, obmyj i mou duši, abych měl s tebou podíl! Napůl spící, napůl probuzený křesťan jako by vypadl z příběhu Lazarova vzkříšení. Ježíš ho oživil, ale on stále ještě tápe ve tmě, ovinut pohřebními plátny Když jsem uvěřil a přijal křest, sestoupil Ježíš za mnou do hrobu. Ukazuje mi cestu ven, do říše světla, kde Bůh osvěcuje. Ale já pořád zůstávám v hrobce a váhavě čekám, až mi Kristovo světlo rozehřeje ztuhlé nohy a ruce, abych se dokázal pohnout z místa. Díky Bohu už cítím, že do chodidel a dlaní se pomalu vrací teplo Nová smlouva Probírám se kázáními, která jsem v minulých letech promlouval o Zeleném čtvrtku. Zdůrazňoval jsem v nich především význam svátosti Večeře Páně pro život křesťana, zabýval se významem Ježíšových slov o těle a krvi, ukazoval na Ježíšovu naprostou 3

4 sebevydanost, při Poslední večeři navíc podtrženou jeho otrockou službou umývání nohou. Ale o tom nejdůležitějším, co poskytuje klíč k významu Ježíšovy oběti na kříži, jsem se kupodivu nezmínil ani jednou! Snad právě proto v několika posledních měsících na mě Bůh uvedl temný mrak pochybností o smyslu Ježíšova kříže. Nepřestal jsem samozřejmě věřit, že v Kristově kříži je moje spása. Ale z této pravdy víry se mi staly náboženské fráze bez hlubšího dosahu do každodenního života Tímto způsobem mě Bůh nutí zapomenout na teologické spekulace a navrátit se k podstatě Ježíšova evangelia. Nepokojná duše, sestup ke kořenům víry, ať zakusíš, že pravda skutečně osvobozuje! Ve svých kázáních jsem vysvětloval, proč je tělo vázáno na chléb a krev na víno, ale nedokázal jsem říct, že když Ježíš označil chléb za své tělo pro nás vydané a víno za svou krev pro nás prolitou, uskutečnil tak Novou smlouvu - zpečetěnou vlastní krví. Jak jsem na to mohl zapomenout? Vztahy se upravují pomocí smluv. A Nová smlouva zakládá zcela nový vztah mezi Bohem a lidmi. Starý zákon popisuje, jak Izraelci museli dveře svých příbytků potřít krví beránka, aby se jim vyhnula zhouba. Krev byla znamením, že zůstanou naživu, že vykročí na cestu do Zaslíbené země, do nového života. A co musím podle Nového zákona dělat já? Věřit, že krví Božího beránka je ošetřováno i moje okoralé srdce, aby ožilo a spočinulo na srdci Ježíše, Knížete pokoje. V biblických dobách bylo obvyklé, že si smluvní strany navzájem nabídly život, že svými životy ručily za platnost smlouvy. Proto se při uzavírání smlouvy prolévala krev - nositelka života. Za platnost Nové smlouvy se Ježíš Kristus zaručil svou krví. V jeho osobě se totiž spojily obě smluvní strany - Boží i lidská. Ježíš je přece pravým Bohem i pravým člověkem! Jak prosté! Bohužel jsem odvykl jednoduchým pravdám, jinak bych si uvědomil už dříve, proč jsou při liturgii na oltáři umístěny kniha Nového zákona, kalich a kříž - symboly Nové smlouvy Přístav Když jsem se včera vracel autobusem z Prahy, kde jsem měl úřední jednání, četl jsem si takřka po celou dobu jízdy. Příliš jsem nevnímal, co se děje okolo. To je typický rys mé povahy, který musím vědomým úsilím překonávat - jsem zahleděný do sebe, do svých zájmů, takže mi uniká mnoho krásného, čeho si ani nevšimnu. Kolik šancí, jak lépe žít, jsem takto promarnil? Při jízdě jsem bezděčně zvedl oči od knížky a vyhlédl oknem ven. Zasáhla mě krása mraků, důstojně plujících po obloze jako flotila lodí vracejících se do přístavu. Mraky měly svrchu bílou a vespod černou barvu. Mezi kupami mračen obtěžkanými vodou prosvítalo modré nebe. Očima jsem sklouzl zpět na zemi. Zahlédl jsem věž kostela s křížem na špici. Přístav. Domov. Na kolenou V postní době i přes velikonoční svátky jsem s nebývalým vnitřním zaujetím rozjímal nad Kristovým křížem, o němž jsem se až příliš dlouho domníval, že jeho tajemství 4

5 mám vyřešené, odbyté. Smysl kříže jsem bláhově považoval za natolik samozřejmý, že jsem o něm přestal rozvažovat. Namísto vztahu ke Kristu a jeho dílu spásy, dovršenému křížem a vzkříšením, jsem začal řešit vztah k církevní organizaci, problémy s konfesní příslušností, s kněžstvím. Spřádal jsem plány, co všechno v církvi zreformovat, co změnit. Uprostřed smělých plánů jsem jaksi pozapomněl, že než budu oprávněn cokoli měnit, musím se před Boží tváří změnit já sám A proto mou sebejistou a samozřejmou víru Hospodin rozmetal jako stavbu z písku. Dal mi šanci znovu postavit duchovní život na skále. Snažím se, Pane můj! Ztěžka namáhám svou mysl i srdce Hned se mi zdá, že mě hladíš paprskem světla, hned se zas topím ve smolné jámě a ztrácím světelnou nit, kterou jsem před chvílí držel v rukou, sepjatých k modlitbě Nechtělo se mi, ale tys mě přinutil pokleknout před křížem, nejen ohnout kolena, ale hlavně pokořit duši zlhostejnělou vůči pravdě tvého svatého Slova Velikonoční vigilie Od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty jsem se stresoval, bohoslužby prožíval v napětí, s únavou a podrážděností. Předstírám sváteční náladu a ze všeho nejvíc se těším do postele. Přízemní myšlenky mě zahanbují. Tajemství Velikonoc ne a ne otevřít se Až přece Stres, napětí i únava zmizely při velikonoční vigilii. Poslouchám zpěv žalmů a čtení z Písem, vrcholící evangeliem o prázdném hrobě a zjevení vzkříšeného Pána. Kristus vstal z mrtvých! Mou duchovní skleslost i všechny staré hříchy ze mě sňal Kristus zmrtvýchvstalý. Mohu se narovnat a nadechnout. Mohu věřit - a ve víře porozumět tvému utrpení a smrti, Ježíši! Světlo od východu Okno v mé pracovně směřuje na východ. Když po ránu vstanu a sejdu po schodech do pracovny, abych se před ikonami pomodlil, vcházím do místnosti zalité světlem. Rád chodím naboso. Podlaha nestudí, je prohřátá sluncem. Každé ráno se modlívám žalm 63: Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Od východu vzešlo světlo. Pravé světlo, co osvěcuje každého člověka. Tři králové je viděli spočinout nad Betlémem. Po svém narození se rozsvítilo v náruči Panny Marie. Učedníkům se ukázalo ve slávě na hoře Táboru. Zdálo se, že na kříži pohaslo. Přišlo do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali, vždyť chodili ve tmě. Ale to světlo ve tmě svítí a temnota je nepohltila! Zazářilo z hrobu, neboť je světlem života. S jakou úlevou a zklidněním nyní o Velikonocích volám: Kristus vstal z mrtvých! Ta slova jsou balzám. Uzdravují mě světlem Kristovým. V branách ráje Kruh se uzavřel, vše se propojilo. Na velikonoční pondělí jsem přečetl knihu Skutků apoštolských. Petrovo kázání, pronesené na den seslání Ducha Svatého o Letnicích, vyvolalo v obyvatelích Jeruzaléma otázku: Co máme dělat? Byli zasaženi v srdci, neboť se dozvěděli, že ten Ježíš, kterého ukřižovali, byl Bohem vzkříšen a ustanoven Pánem 5

6 a Mesiášem! Co odpoví Petr? Že Bůh je odsoudil, protože jeho Syna poslali na smrt, určenou vzbouřencům a uprchlým otrokům? Jak bychom jednali my? Zasloužili bychom si Boží odsouzení? Jsem přesvědčen, že my bychom také nejprve Ježíšovi provolávali hosanna a později křičeli na Piláta: Ukřižuj! Ukřižuj!! Nechali bychom se zneužít a svést, stejně jako všichni ti, kteří se z nevědomosti zřekli svého Spasitele a vydali ho katanům. Usvědčují nás z toho naše skutky. Vždyť svými hříchy denně Krista zapíráme Ale on se na kříži modlil: Pane, odpusť jim tento hřích, neboť nevědí, co činí. Je to možné? Z kříže, na něhož Krista přibili hříšní lidé, je vyřčena prosba o odpuštění lidského hříchu! Před tak velikou láskou nelze než klesnout, složit zbraně, nechat se jí dobýt, odevzdat se jí, vztáhnout k ní ruce. Jedním slovem: obrátit se. Přesně k tomu apoštol Petr vybízí vylekané a zmatené jeruzalémské muže. Obraťte se a přijměte křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů! Ten, který kvůli vašim hříchům trpěl a zemřel, vám nabízí odpuštění a smíření. Mrtví nemají co nabídnout. Kristus žije, neboť vstal z mrtvých! Přemohl smrt, k níž jste byli odsouzeni pro své hříchy. Spolu s odpuštěním vám nabízí i život - věčný život! Odpuštění a život zaručil Bůh, když s lidmi uzavřel Novou smlouvu v Kristově krvi, prolité na kříži. Jaký paradox! Kříž, který nás usvědčuje z toho nejhoršího, co v sobě skrýváme - my lidé jsme bezbožně a krutě odpravili spravedlivého, dobrého Ježíše - je zároveň nástrojem našeho vykoupení z otroctví hříchu, zla a smrti! Kristus zdaleka nebyl pasivní obětí lidského hříšného jednání. Trpěl a zemřel, aby zpečetil smlouvu, ohlašující Boží odpuštění a pozvání do nového života v království nebeském. Umírající Ježíš potvrdil kajícímu se lotru na kříži: Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Ani anděl s plamenným mečem nezabrání vstoupit do ráje těm, kdo věří, že Kristus je dveřmi, kudy se vchází dovnitř. Večernice Navečer se s rodinou procházíme v polích. Zapadá slunce. Obloha na západě zrudla, ale vysoko nad námi zůstává modré nebe. Polní cestou tlačím kočárek, v němž usíná můj malý Ondrášek. Dívám se vzhůru, tiše se modlím večerní modlitby a vysílám je k nebeské klenbě. Radostné světlo Otce svaté slávy, nesmrtelného Pána nebes i země, Ježíši Kriste! K západu nám doběhl celý den a vidíme už Večernici na nebi. Ke tvé cti, Bože, Otče, Synu i Duchu svatosti, zpíváme. Neboť jsi toho hoden, Pane, aby v každé době byla zbožnými písněmi hlásána tvá sláva. Velký Synu Boží, ty jsi hospodářem života, proto ti svět vděčně dává píseň chvály. Po tomto starobylém hymnu, krásně přeloženém Zdeňkem Kratochvílem, následuje verš ze žalmu 141: Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť! Než odříkám Otčenáš a Zdrávas, dokodrcáme se k silnici vedoucí nazpět do vesnice. Modlitba v otevřené krajině má zvláštní sílu. S nekonečným nebem nad hlavou a se zapadajícím sluncem před očima lépe vnímám dokonalou krásu Boží, obtisknutou do stvoření. 6

7 Stmívá se. Obracíme se k domovu. U starého vesnického domku se čoudí z komína od udírny. Sousedi se modlí po svém - aby se mastný kouř nešířil, aby nepřišel vítr Ale já chci být zasažen vichrem! Kéž se strhne hukot z nebe! Čekám na mocné vanutí. Sešli Ducha svého, Hospodine, a obnovíš tvář země! Duše, která se modlí Před spaním pročítám deníkové záznamy katolického teologa Vladimíra Neuwirtha. V šedesátých letech byl vězněn za podvratnou činnost, protože založil nelegální křesťanské společenství, které v komunisty ovládané zemi tajně působilo deset let. Po sovětské okupaci Československa v roce 1968 odešel do Německa. Deník si nevedl pravidelně. Jsem proto zvědav, jestli bude něco zaznamenáno na den mého narození 13. října U tohoto data si Neuwirth zapsal následující myšlenku, která se mi vryla do paměti: Každý z nás je v jistém smyslu uzlovým bodem ve vesmíru. Anima orans - modlící se duše - spoluurčuje vskrytu dějiny světa. Naše pozdvižené nebo klesající ruce spoluurčují chod světa k Bohu nebo přispívají k jeho pádu. Takže i já jsem jedním z uzlových bodů ve vesmíru, i moje pozdvižené nebo klesající ruce mají vliv na to, jestli se svět Bohu vzdaluje anebo se k němu přibližuje! Poslední dobou si zvlášť naléhavě uvědomuji, že právě modlitba je v životě křesťana opravdu tím nejdůležitějším. Modlitbou se buduje vztah s Bohem. Ale jak vypadá moje modlitba? Jak často s Bohem rozmlouvám? Zanedbávám svého Pána podobně, jako špatná žena zanedbává svého manžela. Přitom tvrdím, jak Boha miluji, jak v něho věřím Jsem vyprahlý, neboť jsem sám. Dál už to tak nepůjde! Zdvihám ruce na znamení, že se vzdávám své samoty. Toužím po samotě s Bohem. Můj vyschlý jazyk si opakuje: Po Bohu žízním, po živém Bohu! Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! List Filemonovi Večerní modlitba v evangelické kapli v Josefstalu v podhůří bavorských Alp. Poprvé v životě slyším kázání na text Pavlova listu Filemonovi. V této kraťoulinké epištole je působivě popsáno, jak se víra v Krista a zvěst o Kristu uvádějí do života a přenášejí do mezilidských vztahů. Uprchlý otrok Onezimus se ocitl ve vězení, kde ho Pavel pokřtil. Filemon má právo Onezima potrestat podle římských zákonů. Ale Pavel ho vybízí, aby uprchlíka přijal nazpět do svého domu nikoli jako otroka, nýbrž jako milovaného bratra, neboť i on se stal učedníkem. Zákony tohoto světa se nekryjí se zákonem Kristovým. Křesťané žijí ve světě, nejsou však ze světa. Ať už dělám cokoli, vždy se musím tázat: Čí zákon zachovávám? Koho následuji? Jakému Bohu sloužím? Hořký kalich Z nevědomosti a někdy i se zlým záměrem špiníme šaty nevěsty Beránkovy, a ještě přitom tvrdíme, že usilujeme o církev bez poskvrny a vrásky 7

8 Ale ženich přijme svou snoubenku, i kdyby svatební závoj vláčela blátem a prachem. Cestou do Hospodinova domu na sebe nabalíme lecjaký neřád. Syn Boží nás vyzývá, abychom vyprali roucha v jeho krvi a byli očištěni! Hospodin svým milosrdenstvím přikrývá množství mých hříchů. Jak to, že já naopak odkrývám hříchy svých bližních i své církve? Jak to, že jsem neustále připraven vidět chyby těch druhých, posuzovat je a odsuzovat? Přispívám tím snad k dokonalejšímu uskutečňování onoho poslání, které církev obdržela od Krista? Dovedu hezky mluvit o Bohu, ale je mi zatěžko povědět, čím vším mě obohacují moji bratři a sestry v církvi. Jestliže však nedokážu mluvit bez hořkosti o lidech, bydlících v Božím domě a sdílejících tutéž víru a naději, což Pán domu jednou nepřiloží hořký kalich k mým ústům? Věstonická Venuše Z těchto zápisků by se dalo mylně usuzovat, že se zajímám výhradně o teologii. Ale kdeže! O sobě má člověk mluvit s neúchylnou přísností. (Georges Bernanos, Deník venkovského faráře). Nejsem oním duchovním člověkem, na něhož si rád hraji, jehož zbožnou masku si v kostele nasazuji Po dvoutýdenním studijním pobytu v Bavorsku se nemohu dočkat, až se pomiluji se svou ženou. Za studených nocí, kdy usínám bez ní, za mnou ve snu přichází a nahá přiléhá k mému boku. Možnost slastného zapomnění Na chvíli V milostném souboji vítězí žena. Muž do ní proniká, chce si ji podrobit. Ale žena do sebe vtáhne všechnu tu dobyvačnou sílu a přetvoří ji v nový život, jehož další růst již není v moci muže. Aby dokázal, že je chlap, chtivě se zmocňuje a touží panovat, ale náhle je bezmocný Poslední triumf patří ženě! Snad proto v ní spatřuji bohyni spjatou s Matkou Zemí. Je to pozůstatek pohanství, přítomný v nejspodnějších sklepeních mé duše? Vzpomínka na prapředka, v temné jeskyni hnětoucího Věstonickou Venuši, aby ji uctíval? Ztělesněním pohanství je vzrušující krasavice Nefer Nefer Nefer z Waltariho románu Egypťan Sinuhet. Žena, jíž se muži koří, jíž musí odevzdat všechno Falešná bohyně si nárokuje celý jejich život. Ztělesněním křesťanství je sv. František z Assisi. Chudý mnich, jehož Bůh obdaroval vším - dokonce i ranami svého Syna. Sexualita je dar od Boha, vždyť čteme v Genesi, že člověka jako muže a ženu stvořil. Ale ve světě prostoupeném pornografií a prostitucí bývá sex odlidštěn, ztrácí povahu daru. Stává se z něj průmysl a byznys, v lepším případě kýč. Pohanství sex zbožšťuje, křesťanství zlidšťuje. V současnosti se zvěcňuje - na předmět nabídky a poptávky Sexuálně se však nespojuji s předmětem, věcí, nýbrž s člověkem, osobou! Intimně se vztahuji k druhé bytosti - k ženě, kterou miluji. Lidská sexualita je znečištěna, ale proto nesmí být zapřena či zrušena, nýbrž očištěna, aby se znova a jasněji ukázalo, že je darem. Uvědomuji si až příliš dobře, že ve mně je ještě mnoho co omývat a očišťovat. Ale zároveň platí, co o svých učednících prohlásil Kristus: Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zrazená slova Myšlenková malátnost, otupělost, jdoucí ruku v ruce s tělesnou i duševní únavou, mi znemožňují psát. Když píšu, snažím se přesně vyjadřovat, co mám na mysli, zatímco 8

9 slova mě často zrazují Anebo já zrazuji slova? Mluvím mnoho, ale píšu málo Množství nepřesných slov mě usvědčuje, že zanedbávám trénink ducha při psaní. Kéž by tomu bylo naopak! Méně mluvit, více psát. Učit se přesnosti. Cvičit se ve vyjadřování pravdy. Označovat věci pravými jmény. Mým slovům chybí řád. Sv. Augustin psal hodně, ale zdá se, že ještě více mluvil Zaujala mě jeho modlitba v závěru spisu O Trojici: Osvoboď mne, Pane, od onoho přívalu slov, jímž trpím ve své ubohé duši, jež stojí před tebou a vzdává se tvému milosrdenství. Dobrodružství duše Vedu stereotypní život. Točím se stále dokolečka ve třech vzájemně se pronikajících kruzích: rodina, církev, škola. Jsem křesťan. Na tomto základě jsem knězem, farářem, manželem, otcem i učitelem. Kdyby mi nebylo dáno uvěřit, žil bych jinak. Nestáleji, roztěkaněji. Možná i dobrodružněji. Toulal bych se bezcílně. Teď se netoulám, nýbrž putuji. Kruhy, v nichž se pohybuji, se totiž posouvají v čase. Všecky doposud od sebe oddělené kruhy našich osudů se nakonec setkají a spojí. Nenudím se! Ve zdánlivé jednotvárnosti svého denního rytmu jsem se naučil čerpat z modlitby, rozhovoru, četby, poslechu hudby. Odtud přijímám silné prožitky. Jedná se o vnitřní dobrodružství, o dobrodružství duše, uchvacované poselstvím Svatých Písem, duše pohlazené milým slovem blízkého člověka, dojemnými verši, okouzlující melodií, působivým obrazem. Víra oživuje kulturu. Vdechuje nový život do obsahu i formy čehokoli, co lidé tvoří. Ze světa, pohrdajícího vírou, mizí krása. Bez víry nelze vytvořit nic krásného. A bez krásy se nedá žít, pouze živořit. Věřícího člověka charakterizuje mimo jiné právě to, že se odmítá vzdát krásy, že ji hledá a těší se z ní. I za cenu, že někdy v něm krása vzbouzí smutek a zraňuje ho. Neznám smutnější příběh, než pašijový. Do Kristových ran se slily bolest a žal celého kosmu. A přesto neznám příběh krásnější! Kdo umírá s Kristem, rodí se do krásy. Poslání slova Slova dovedou pohladit. Útěšnou a hojivou moc slov, především společné modlitby, zakouším na bohoslužbách ve sboru nebo při návštěvách u starých a nemocných lidí, kteří se bohoslužeb již nemohou účastnit. Slova dovedou zranit. Ani já jsem se neuvaroval toho, abych druhým lidem neublížil řečmi hloupými a dvojsmyslnými, polopravdami a výmysly. Často jsem slova svých bližních nepochopil a odpovídal jim špatně. Anebo jsem je pochopil, ale nechtěl jsem je přijmout Pak bývaly mé odpovědi ještě horší. Slova dovedou zasáhnout. Jít na kořen věci. Přesně a jasně pojmenovat dobro a zlo, svatost a hřích, milost a vinu, pravdu a lež. Takovou moc slov poznávám při slyšení slova Božího, jehož písemnou podobou je Bible. Z evangelií promlouvá hlas Ježíše - Slova, které bylo u Boha, stalo se tělem a přebývalo mezi námi. Proto Ježíšova slova nikdy nepominou. Pulsuje v nich věčný život. Slova dovedou ještě něco jiného. Rozmělnit vše podstatné do bezobsažného tlachání. Vyprázdnit smysl i těch nejzávažnějších skutečností. Když lidské slovo umravňuje 9

10 slovo Boží, aby je zneškodnilo a zbavilo nároků na nás, je to obzvlášť nebezpečné pro život církve, která je živa z každého slova vycházejícího z Božích úst. Ze strašlivých Božích slov, jež biblické svědky naplňovala bázní a chvěním, sestavuji libozvučná rétorická cvičení, co se dobře poslouchají, ale duši člověka neobrátí. Proti Bohu jsem se obrnil... Hutný pokrm Božího slova si totiž převařuji na sice řídkou, ale zato sladkou kašičku lidského mudrování. A přitom dobře vím, co je posláním teologie - slova o Bohu. Při veškeré úctě k Božím tajemstvím vyjádřit pravdu, kterou Bůh lidem předložil k věření. Protože ani zdaleka nestačí věřit tak nějak nebo věřit si po svém. Právě proto, že křesťanská víra je vztahem důvěry a věrnosti k živé Pravdě, je zapotřebí, aby se v klíčovém vztahu víry udělalo jasno. Bůh neuzavírá vágní dohody, nýbrž precizní smlouvy! Musím mít ujasněno, jakou cestou putovat, jaké pravdě věřit a jaký život žít. Kristus je ta cesta, pravda a život. A já nechci nic víc, než skrze víru a křest být účasten Nové smlouvy v Kristově krvi, prolité na odpuštění mých hříchů! Bůh k člověku mluví. Kristus je jeho Slovem. Ale odpovídám na ně? Je přece mým úkolem vydávat svědectví pravdě. Velmi záleží na tom, jak mluvím, co říkám. Jelikož jsem vždycky rád mluvil - a nadto se tvářil, že vím, o čem je řeč - k pokání mě nutí břitký výrok Ježíšův: Z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Provázek třípramenný Nahlíženo biblicky spojuje lidi nejen to, že všichni jsou stvořeni k Božímu obrazu, ale i to, že Boží obraz v sobě zatemnili hříchem. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Lidé jsou bratři, neboť se zrodili z vůle téhož Boha Otce. Bratrsky ale táhnou za jeden provaz pouze tím, že se všichni nechávají svést z Božích cest. Člověk už není člověku bratrem, nýbrž vlkem. Hřích podlamuje bratrství mezi lidmi. Namísto Bohem chtěné jednoty lidstva - jak se měla uskutečnit ve sjednocení Adama a Evy - lidé si zavinili hříšné rozdělení. Bratr stojí proti bratru. Prvním lidským činem po vyhnání z ráje, který Bible zaznamenává, je bratrovražda. Příběh Kaina a Ábela se v lidských dějinách stále opakuje Křesťané věří a zakoušejí, že pravé bratrství se uskutečňuje ve spojení s Kristem, jenž je prvorozeným mezi mnoha bratřími. Všichni zhřešili. Avšak skrze víru v Krista jsou všichni, kdo věří, zadarmo ospravedlňováni Boží milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Ukřižovaný Spasitel - nový Adam - obnovuje ztracenou jednotu lidí s Bohem, z níž se rodí i jednota mezilidská. Provaz hříchu rozvázal Kristus na kříži. Nyní nabízí lidem provázek třípramenný, spletený z víry, lásky a naděje. Ze vzájemně sdílené víry v Ježíše - prvorozeného bratra - vychází pravé bratrství, pro něž lidé byli stvořeni. A tato jednota nezůstala pouhým snem, ideálem, nýbrž stává se v dějinách přístupnou účastí na Kristově mystickém těle - církvi. Veni, Sancte Spiritus Vladimír Neuwirth postřehl, že se kazatelé vyhýbají dvěma tajemstvím křesťanské víry: Duchu Svatému a Nejsvětější Trojici. Nevědí, co o těchto tajemstvích povědět. Snad se jim dokonce vytratila z obzoru, takže Trojici zúžili na Dvojici: Otce a Syna. 10

11 Dlužno dodat, že okleštěné dvojiční víře podléhá po příslušnících stavu kněžského též obecný lid křesťanský Ježíš Kristus je silná, výrazná osobnost. Svými slovy i činy potvrzuje, že je opravdu Synem Božím. Kdo vidí jeho, vidí Otce, neboť Otec a Syn jsou jedno. Takže Kristova osobnost nám umožňuje představit si, jaký je Bůh Otec. Ale jak si představit Ducha Svatého? Pojmy Otec a Syn bereme za důvěrně známé. Do slovníku víry přešly z mezilidských rodinných vztahů. V lidské rodině jsou otec a syn jedné krve, ale nemusí být stejné podstaty. Mohou se povahově i názorově velmi lišit. Zatímco Bůh Otec a Boží Syn tvoří jednotu - spojeni jedním a týmž Duchem! Bez osvícení Duchem Svatým není možné pravé poznání Boha Otce ani Ježíše Krista. Víra, jíž se vztahuji k Bohu Otci i Synu, nevzniká z mého rozhodnutí. Vlévá ji do mě Duch Svatý. Víra je darem Ducha, který ji ve mně živí, aby sílila a rostla. Bez jeho působení nikdo nevyzná: Ježíš Kristus jest Pán. Jestliže toto vyznávám, vděčím za to Duchu Svatému, nikoli svým duševním schopnostem. Pravoslavní začínají každé dílo modlitbou: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, všudypřítomný a vše naplňující, pokladnice všeho dobra a dárce života, přijď a učiň si z nás svůj příbytek, očisti nás od každé poskvrny a spas naše duše, ty, který jsi dobrý. Zato my, západní křesťané, se obvykle modlíme Přijď, ó Duchu Přesvatý jen na Hod Boží svatodušní Málo mu děkujeme, že v nás probouzí víru, že se v nás modlí, že osvěcuje naše cesty a vede naše kroky. Zdislava Při liturgii nám z Písma předčítá hubeňoučká sestra Zdislava. Minulou neděli se však opozdila. Všiml jsem si jejích zarudlých uplakaných očí Ztrhaná tvář i nachýlená postava svědčily o přemáhané únavě a hrozném vypětí. Ač sama trápena vlastními bolestmi, obětavě pečuje o těžce nemocného manžela. Po bohoslužbách se svěřila, že minulou noc vůbec nespala. Manžel ji pořád volal k sobě. Lékaři přesně nevědí, jaké nemoci ho sužují. Sotva chodí, mívá závratě, pronásledují ho úzkostné stavy. V nejlepších letech přitom býval sportovně založeným mužem s velmi sebevědomým vystupováním Pokud vím, je ateista. Ale za bezesných nocí volá jméno své ženy, křesťanky, která se o něho stará s nasazením všech sil! Krutá choroba ho nejspíše utvrzuje v nevíře. Jako bych slyšel zoufalé kvílení: K čertu s Bohem! Je mi zle! Služba jeho ženy je Boží odpovědí na jeho trápení. Bůh mu ji dal, aby mu pomáhala, aby při něm stála jako Eva při Adamovi I když na ní vidím, že klopýtá pod vahou svého i jeho kříže, vleče to břímě dál. Jak dlouho ještě? Bojím se o ní, neboť její služba ji vysiluje, nemá kdy si odpočinout. Uvádí ve skutek slova apoštola Pavla: Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci - v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích Na nohou ji zřejmě drží jen to, že si pro posilu a pro naději chodí k bohoslužbám, při nichž se i za ní modlíme: Bože dobrý! Pomoz všem ubohým! Zarmoucené potěš! Znaveným a zemdleným dej odpočinutí! Trpícím přej mysl hrdinskou! A to všechno 11

12 naše vezdejší utrpení ať posvěceno stejným údělem Ježíše Krista, našeho Pána, vzbudí v nás všech něžný ohlas soucitu a lásky. Křesťan na sobě zakouší zdrcující nesmyslnost i osvobozující smysluplnost Kristova kříže. Má účast na porážce i vítězství Beránka Božího, jenž naše nemoci na sebe vzal, abychom jeho jizvami byli uzdraveni. Nemoci a bolesti nesmíme chápat ani jako trest ani jako nespravedlnost. Připodobňujeme se jimi Kristu, který utrpením vešel do své slávy. Avšak je velmi vysilující a zraňující sloužit blízkému člověku, jenž nepřijímá své utrpení v duchu zabitého Beránka (V. Neuwirth). Bez Boží milosti, bez modliteb a slz se taková služba neobejde Je příznačné, že s výjimkou několika jakž takž zdravých lidí docházejí na bohoslužby do našeho sboru samí nemocní. I já jsem jako dítě často stonal, v jedné chvíli dokonce můj život visel na vlásku. Ale vlásečnici našich životů drží ve své ruce Hospodin. Při každé bohoslužbě nás o tom ujišťuje! Na modlitby svých dětí, trmácejících se světem, odpovídá velkorysou nabídkou nového života - dává nám své tělo a svou krev! V síle tohoto uzdravujícího nebeského pokrmu - třeba i slabí a nemocní, o berlích nebo o holi - krůček po krůčku se belháme do Božího království. Známe cíl cesty. Žijeme paradoxně: Máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme. Láska a přikázání Jsem-li už unavený, na čtení před spaním si vyberu poezii. Přečtu třeba jen pár veršů, začnou si mi zavírat oči, a tak zhasnu lampu a zalezu pod peřinu. Včera mě však úplně probrala pozoruhodná báseň moderního pohana D. H. Lawrence, která mi nedala spát: Když Ježíš nám přikázal milovati své bližní, nutil nás buď žít ve lži, či k neposlušnosti: neboť na příkaz nelze milovat nikoho. Lawrence nemístně moralizuje a Ježíšovi křivdí, když mu podsouvá, že nutí lidi ke lži nebo k neposlušnosti. Ježíš je ztělesněnou, živou pravdou. Je poslušný svého Otce. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Lásku, k níž Ježíš těmito slovy důrazně zavazuje nás křesťany, nevyžaduje rozkazem. Vždyť vydává nové přikázání! Překračuje tím obvyklé představy o přikázáních. Nesepisuje zákoník, nemluví řečí paragrafů. Jde mu o zákon, jímž se má člověk řídit v srdci. Křesťanský životní styl se vyznačuje zákonem lásky. Ordo amoris. Chceš být křesťanem? Tak miluj! Nemiluješ-li, je tvá víra jen další ideologií bez božské jiskry Izraeli bylo uloženo mnoho přikázání, ty však byly následkem Hospodinovy lásky, ne její podmínkou. Židé měli za to, že požadavky, které Bůh klade na svůj lid, jsou velmi tvrdé. Nejednalo se však o podmínky, za kterých by jim byl ochoten požehnat. Představovaly spíše způsob, jakým lidé mohli projevit svoji vděčnost za jeho lásku k nim, která je zcela zadarmo. (John Barton, Etika a Starý zákon). Čtenář Bible Filmový režisér Juraj Herz v nedávno uveřejněném rozhovoru na sebe prozradil, že je hluboce věřícím, praktikujícím a militantním ateistou. Nicméně v Bibli si čte (má ji u postele), takže ví, co tam je a jak strašné to je. Starozákonní bůh, to je bůh pomsty, nabádal k vraždám, vytopil lidstvo, nechal umírat děti, ženy Takového Boha prý vyznávají i křesťané. 12

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí 18. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 70,2.6 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej! Uvedení do bohoslužby A Všechna čtení dnešní

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

14. neděle v mezidobí

14. neděle v mezidobí 14. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 48,10-11 Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země. Uvedení do bohoslužby A Kdo dělá

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí 32. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 88,3 Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine! Uvedení do bohoslužby A Kněz se jednou ve škole zeptal: Děti, kdo je člověkem

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2008 Říjen Aby nás naše modlitba růžence a úcta ke svatým vedla k pochopení velikosti našeho povolání být Božím dítětem a pěstovala v nás stále větší důvěru

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost.

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost. VŠE JEN Z MILOSTI Charles Haddon Spurgeon Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. (Ř 5:20) Předmluva TOBĚ, ČTENÁŘI! TEN, KDO TU PÍŠE A HOVOŘÍ, by byl velice zklamán, kdyby tato

Více

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ číslo 6 2012 Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Úvodník Připravte se, připravte se, připravte se! Těmito třemi slovy upozornil Boží anděl adventní lid za života Ellen G.Whiteové.

Více

ediční řada A.M.I.M.S. M.

ediční řada A.M.I.M.S. M. ediční řada A.M.I.M.S. M. Návod na dobrý život svatý Alfons Maria de Liguori A.M.I.M.S. Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei (Apoštolát P. Marie Neposkvrněné Matky Naděje) Vranov n.d. Přímětice

Více

Úspěšný život. George O. Wood

Úspěšný život. George O. Wood Úspěšný život George O. Wood Přeloženo z originálu v anglickém jazyce, The successful life od George Wooda. Vydáno nakladatelstvím Aglow Publications, 1984, ISBN O-930756-82-7. Přeložil Lukáš Makovička.

Více

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1 VÝKŘIK NOUZE Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA Zůstaneme stát, zatímco skloníme své hlavy k modlitbě. Pane Ježíši, věříme, neboť Tys řekl, že máme věřit.

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 11 listopad 2005. Byt

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 11 listopad 2005. Byt ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 11 listopad 2005 Byt Bytová otázka je zoufalá ve všech světových velkoměstech. Musí se o ní vědět. To je první úkol. Velmi mnoho pohodlně bydlících lidí neprošlo nikdy chudými čtvrtěmi

Více

SPOLEČENSTVÍ. naše ZDARMA. 50 * vizitek. Poselství postní době 2008 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Kristus se pro vás stal chudým (srov.

SPOLEČENSTVÍ. naše ZDARMA. 50 * vizitek. Poselství postní době 2008 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Kristus se pro vás stal chudým (srov. BŘEZEN Ř E Z E N 2008 2 0 0 6 naše MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XIX. č. 3 2. března 2008 Cena 7 Kč Poselství postní době 2008 Kristus se pro vás stal chudým (srov. 2 Kor 8,9) Milí

Více