Lukáš Bujna SVATÝ SATYR. zápisky faráře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lukáš Bujna SVATÝ SATYR. zápisky faráře"

Transkript

1 Lukáš Bujna SVATÝ SATYR zápisky faráře 1

2 Motto: Tvůj pramen, Pane, skrývá se tomu, kdo po Tobě nežízní; bezcenným jeví se poklad Tvůj člověku, jenž Tě odmítá. Sv. Efrém Syrský satyr hrající na syrinx - socha z dílny Matyáše Brauna v zámeckém parku ve Valči 2

3 Obílené hroby Pohybujeme se mezi obílenými hroby - lidmi, kteří vypadají jako živí, neboť na jejich zevnějšku není vidět, že uvnitř jsou to umrlci. Ale rozhovor s nimi připomíná luštění nápisů na náhrobních kamenech. I v honosných hrobkách nenalezneme než prach, popel a suché kosti Kdo nevěří a není pokřtěn, je duchovně mrtvý, neboť nezískal pravý život. Takový člověk však vůbec nemusí být zkažený a zlý, naopak, fasádu jeho pozemského žití leckdy shledáme obílenou chvályhodnými zásadami i dobrými skutky. Ale za tou fasádou je prázdno, z něhož jde strach I já mám strach. Bojím se o lidi, co je potkávám na ulici, bojím se o ten prach a popel, který tuším za usměvavými i ustaranými tvářemi. K jícnu podsvětí se sypou naše kosti. Ano, i kosti mých blízkých, na nichž mi záleží. Co s nimi bude? Bože můj, jak naložíš s jejich prachem? Jaká věčnost čeká na jejich duše, které o tobě nechtěly či nemohly vědět, jelikož chřadly uzavřené ve svých hrobech? Dočetl jsem se kdesi, že z pradávné egyptské hrobky vynesli na světlo tisíce let stará semena rostlin. Zaseli je do země - a ona se uchytila! Vyrostl z nich nový život. Takže věřím, že i pod lidskými náhrobními kameny, s nimiž sdílím tento od Boha vzdálený svět, lze nalézt skrytá místa, kde jsou pohřbena malá zrníčka naděje. Duchovně mrtví lidé se znovuzrodí, jestliže v nich vzklíčí světlo života. Ale kdo sestoupí do hrobů, aby do temnot vnesl světlo? Kdo probádá propast smrti, aby nalezl ztracené? Kdo jiný, než kdo se ponížil až k smrti, a to k smrti na kříži? Na mělčině života Letos oslavím třicáté narozeniny. Když Pán Ježíš dosáhl třiceti let, vyšel ze skrytosti, opustil nazaretský domov a začal kázat: Čiňte pokání a věřte evangeliu! Co však dělal celé ty roky předtím? V oněch skrytých letech v něm rostlo vědomí, že musí přijmout cestu, na níž v pravý čas vykročí po vůli svého nebeského Otce. Přijímám cestu, kterou pro mě Bůh připravil? Vídám kolem sebe obílené hroby, ale čemu se podobám já? Uvěřil jsem a byl pokřtěn. Prozatím však přešlapuji na mělčině nového života, jeho hlubiny mi stále unikají Živé vody se dotýkám pouze konečky prstů. Na Zelený čtvrtek Ježíš umyl nohy apoštolům. Ježíši, obmyj i mou duši, abych měl s tebou podíl! Napůl spící, napůl probuzený křesťan jako by vypadl z příběhu Lazarova vzkříšení. Ježíš ho oživil, ale on stále ještě tápe ve tmě, ovinut pohřebními plátny Když jsem uvěřil a přijal křest, sestoupil Ježíš za mnou do hrobu. Ukazuje mi cestu ven, do říše světla, kde Bůh osvěcuje. Ale já pořád zůstávám v hrobce a váhavě čekám, až mi Kristovo světlo rozehřeje ztuhlé nohy a ruce, abych se dokázal pohnout z místa. Díky Bohu už cítím, že do chodidel a dlaní se pomalu vrací teplo Nová smlouva Probírám se kázáními, která jsem v minulých letech promlouval o Zeleném čtvrtku. Zdůrazňoval jsem v nich především význam svátosti Večeře Páně pro život křesťana, zabýval se významem Ježíšových slov o těle a krvi, ukazoval na Ježíšovu naprostou 3

4 sebevydanost, při Poslední večeři navíc podtrženou jeho otrockou službou umývání nohou. Ale o tom nejdůležitějším, co poskytuje klíč k významu Ježíšovy oběti na kříži, jsem se kupodivu nezmínil ani jednou! Snad právě proto v několika posledních měsících na mě Bůh uvedl temný mrak pochybností o smyslu Ježíšova kříže. Nepřestal jsem samozřejmě věřit, že v Kristově kříži je moje spása. Ale z této pravdy víry se mi staly náboženské fráze bez hlubšího dosahu do každodenního života Tímto způsobem mě Bůh nutí zapomenout na teologické spekulace a navrátit se k podstatě Ježíšova evangelia. Nepokojná duše, sestup ke kořenům víry, ať zakusíš, že pravda skutečně osvobozuje! Ve svých kázáních jsem vysvětloval, proč je tělo vázáno na chléb a krev na víno, ale nedokázal jsem říct, že když Ježíš označil chléb za své tělo pro nás vydané a víno za svou krev pro nás prolitou, uskutečnil tak Novou smlouvu - zpečetěnou vlastní krví. Jak jsem na to mohl zapomenout? Vztahy se upravují pomocí smluv. A Nová smlouva zakládá zcela nový vztah mezi Bohem a lidmi. Starý zákon popisuje, jak Izraelci museli dveře svých příbytků potřít krví beránka, aby se jim vyhnula zhouba. Krev byla znamením, že zůstanou naživu, že vykročí na cestu do Zaslíbené země, do nového života. A co musím podle Nového zákona dělat já? Věřit, že krví Božího beránka je ošetřováno i moje okoralé srdce, aby ožilo a spočinulo na srdci Ježíše, Knížete pokoje. V biblických dobách bylo obvyklé, že si smluvní strany navzájem nabídly život, že svými životy ručily za platnost smlouvy. Proto se při uzavírání smlouvy prolévala krev - nositelka života. Za platnost Nové smlouvy se Ježíš Kristus zaručil svou krví. V jeho osobě se totiž spojily obě smluvní strany - Boží i lidská. Ježíš je přece pravým Bohem i pravým člověkem! Jak prosté! Bohužel jsem odvykl jednoduchým pravdám, jinak bych si uvědomil už dříve, proč jsou při liturgii na oltáři umístěny kniha Nového zákona, kalich a kříž - symboly Nové smlouvy Přístav Když jsem se včera vracel autobusem z Prahy, kde jsem měl úřední jednání, četl jsem si takřka po celou dobu jízdy. Příliš jsem nevnímal, co se děje okolo. To je typický rys mé povahy, který musím vědomým úsilím překonávat - jsem zahleděný do sebe, do svých zájmů, takže mi uniká mnoho krásného, čeho si ani nevšimnu. Kolik šancí, jak lépe žít, jsem takto promarnil? Při jízdě jsem bezděčně zvedl oči od knížky a vyhlédl oknem ven. Zasáhla mě krása mraků, důstojně plujících po obloze jako flotila lodí vracejících se do přístavu. Mraky měly svrchu bílou a vespod černou barvu. Mezi kupami mračen obtěžkanými vodou prosvítalo modré nebe. Očima jsem sklouzl zpět na zemi. Zahlédl jsem věž kostela s křížem na špici. Přístav. Domov. Na kolenou V postní době i přes velikonoční svátky jsem s nebývalým vnitřním zaujetím rozjímal nad Kristovým křížem, o němž jsem se až příliš dlouho domníval, že jeho tajemství 4

5 mám vyřešené, odbyté. Smysl kříže jsem bláhově považoval za natolik samozřejmý, že jsem o něm přestal rozvažovat. Namísto vztahu ke Kristu a jeho dílu spásy, dovršenému křížem a vzkříšením, jsem začal řešit vztah k církevní organizaci, problémy s konfesní příslušností, s kněžstvím. Spřádal jsem plány, co všechno v církvi zreformovat, co změnit. Uprostřed smělých plánů jsem jaksi pozapomněl, že než budu oprávněn cokoli měnit, musím se před Boží tváří změnit já sám A proto mou sebejistou a samozřejmou víru Hospodin rozmetal jako stavbu z písku. Dal mi šanci znovu postavit duchovní život na skále. Snažím se, Pane můj! Ztěžka namáhám svou mysl i srdce Hned se mi zdá, že mě hladíš paprskem světla, hned se zas topím ve smolné jámě a ztrácím světelnou nit, kterou jsem před chvílí držel v rukou, sepjatých k modlitbě Nechtělo se mi, ale tys mě přinutil pokleknout před křížem, nejen ohnout kolena, ale hlavně pokořit duši zlhostejnělou vůči pravdě tvého svatého Slova Velikonoční vigilie Od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty jsem se stresoval, bohoslužby prožíval v napětí, s únavou a podrážděností. Předstírám sváteční náladu a ze všeho nejvíc se těším do postele. Přízemní myšlenky mě zahanbují. Tajemství Velikonoc ne a ne otevřít se Až přece Stres, napětí i únava zmizely při velikonoční vigilii. Poslouchám zpěv žalmů a čtení z Písem, vrcholící evangeliem o prázdném hrobě a zjevení vzkříšeného Pána. Kristus vstal z mrtvých! Mou duchovní skleslost i všechny staré hříchy ze mě sňal Kristus zmrtvýchvstalý. Mohu se narovnat a nadechnout. Mohu věřit - a ve víře porozumět tvému utrpení a smrti, Ježíši! Světlo od východu Okno v mé pracovně směřuje na východ. Když po ránu vstanu a sejdu po schodech do pracovny, abych se před ikonami pomodlil, vcházím do místnosti zalité světlem. Rád chodím naboso. Podlaha nestudí, je prohřátá sluncem. Každé ráno se modlívám žalm 63: Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Od východu vzešlo světlo. Pravé světlo, co osvěcuje každého člověka. Tři králové je viděli spočinout nad Betlémem. Po svém narození se rozsvítilo v náruči Panny Marie. Učedníkům se ukázalo ve slávě na hoře Táboru. Zdálo se, že na kříži pohaslo. Přišlo do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali, vždyť chodili ve tmě. Ale to světlo ve tmě svítí a temnota je nepohltila! Zazářilo z hrobu, neboť je světlem života. S jakou úlevou a zklidněním nyní o Velikonocích volám: Kristus vstal z mrtvých! Ta slova jsou balzám. Uzdravují mě světlem Kristovým. V branách ráje Kruh se uzavřel, vše se propojilo. Na velikonoční pondělí jsem přečetl knihu Skutků apoštolských. Petrovo kázání, pronesené na den seslání Ducha Svatého o Letnicích, vyvolalo v obyvatelích Jeruzaléma otázku: Co máme dělat? Byli zasaženi v srdci, neboť se dozvěděli, že ten Ježíš, kterého ukřižovali, byl Bohem vzkříšen a ustanoven Pánem 5

6 a Mesiášem! Co odpoví Petr? Že Bůh je odsoudil, protože jeho Syna poslali na smrt, určenou vzbouřencům a uprchlým otrokům? Jak bychom jednali my? Zasloužili bychom si Boží odsouzení? Jsem přesvědčen, že my bychom také nejprve Ježíšovi provolávali hosanna a později křičeli na Piláta: Ukřižuj! Ukřižuj!! Nechali bychom se zneužít a svést, stejně jako všichni ti, kteří se z nevědomosti zřekli svého Spasitele a vydali ho katanům. Usvědčují nás z toho naše skutky. Vždyť svými hříchy denně Krista zapíráme Ale on se na kříži modlil: Pane, odpusť jim tento hřích, neboť nevědí, co činí. Je to možné? Z kříže, na něhož Krista přibili hříšní lidé, je vyřčena prosba o odpuštění lidského hříchu! Před tak velikou láskou nelze než klesnout, složit zbraně, nechat se jí dobýt, odevzdat se jí, vztáhnout k ní ruce. Jedním slovem: obrátit se. Přesně k tomu apoštol Petr vybízí vylekané a zmatené jeruzalémské muže. Obraťte se a přijměte křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů! Ten, který kvůli vašim hříchům trpěl a zemřel, vám nabízí odpuštění a smíření. Mrtví nemají co nabídnout. Kristus žije, neboť vstal z mrtvých! Přemohl smrt, k níž jste byli odsouzeni pro své hříchy. Spolu s odpuštěním vám nabízí i život - věčný život! Odpuštění a život zaručil Bůh, když s lidmi uzavřel Novou smlouvu v Kristově krvi, prolité na kříži. Jaký paradox! Kříž, který nás usvědčuje z toho nejhoršího, co v sobě skrýváme - my lidé jsme bezbožně a krutě odpravili spravedlivého, dobrého Ježíše - je zároveň nástrojem našeho vykoupení z otroctví hříchu, zla a smrti! Kristus zdaleka nebyl pasivní obětí lidského hříšného jednání. Trpěl a zemřel, aby zpečetil smlouvu, ohlašující Boží odpuštění a pozvání do nového života v království nebeském. Umírající Ježíš potvrdil kajícímu se lotru na kříži: Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Ani anděl s plamenným mečem nezabrání vstoupit do ráje těm, kdo věří, že Kristus je dveřmi, kudy se vchází dovnitř. Večernice Navečer se s rodinou procházíme v polích. Zapadá slunce. Obloha na západě zrudla, ale vysoko nad námi zůstává modré nebe. Polní cestou tlačím kočárek, v němž usíná můj malý Ondrášek. Dívám se vzhůru, tiše se modlím večerní modlitby a vysílám je k nebeské klenbě. Radostné světlo Otce svaté slávy, nesmrtelného Pána nebes i země, Ježíši Kriste! K západu nám doběhl celý den a vidíme už Večernici na nebi. Ke tvé cti, Bože, Otče, Synu i Duchu svatosti, zpíváme. Neboť jsi toho hoden, Pane, aby v každé době byla zbožnými písněmi hlásána tvá sláva. Velký Synu Boží, ty jsi hospodářem života, proto ti svět vděčně dává píseň chvály. Po tomto starobylém hymnu, krásně přeloženém Zdeňkem Kratochvílem, následuje verš ze žalmu 141: Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť! Než odříkám Otčenáš a Zdrávas, dokodrcáme se k silnici vedoucí nazpět do vesnice. Modlitba v otevřené krajině má zvláštní sílu. S nekonečným nebem nad hlavou a se zapadajícím sluncem před očima lépe vnímám dokonalou krásu Boží, obtisknutou do stvoření. 6

7 Stmívá se. Obracíme se k domovu. U starého vesnického domku se čoudí z komína od udírny. Sousedi se modlí po svém - aby se mastný kouř nešířil, aby nepřišel vítr Ale já chci být zasažen vichrem! Kéž se strhne hukot z nebe! Čekám na mocné vanutí. Sešli Ducha svého, Hospodine, a obnovíš tvář země! Duše, která se modlí Před spaním pročítám deníkové záznamy katolického teologa Vladimíra Neuwirtha. V šedesátých letech byl vězněn za podvratnou činnost, protože založil nelegální křesťanské společenství, které v komunisty ovládané zemi tajně působilo deset let. Po sovětské okupaci Československa v roce 1968 odešel do Německa. Deník si nevedl pravidelně. Jsem proto zvědav, jestli bude něco zaznamenáno na den mého narození 13. října U tohoto data si Neuwirth zapsal následující myšlenku, která se mi vryla do paměti: Každý z nás je v jistém smyslu uzlovým bodem ve vesmíru. Anima orans - modlící se duše - spoluurčuje vskrytu dějiny světa. Naše pozdvižené nebo klesající ruce spoluurčují chod světa k Bohu nebo přispívají k jeho pádu. Takže i já jsem jedním z uzlových bodů ve vesmíru, i moje pozdvižené nebo klesající ruce mají vliv na to, jestli se svět Bohu vzdaluje anebo se k němu přibližuje! Poslední dobou si zvlášť naléhavě uvědomuji, že právě modlitba je v životě křesťana opravdu tím nejdůležitějším. Modlitbou se buduje vztah s Bohem. Ale jak vypadá moje modlitba? Jak často s Bohem rozmlouvám? Zanedbávám svého Pána podobně, jako špatná žena zanedbává svého manžela. Přitom tvrdím, jak Boha miluji, jak v něho věřím Jsem vyprahlý, neboť jsem sám. Dál už to tak nepůjde! Zdvihám ruce na znamení, že se vzdávám své samoty. Toužím po samotě s Bohem. Můj vyschlý jazyk si opakuje: Po Bohu žízním, po živém Bohu! Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! List Filemonovi Večerní modlitba v evangelické kapli v Josefstalu v podhůří bavorských Alp. Poprvé v životě slyším kázání na text Pavlova listu Filemonovi. V této kraťoulinké epištole je působivě popsáno, jak se víra v Krista a zvěst o Kristu uvádějí do života a přenášejí do mezilidských vztahů. Uprchlý otrok Onezimus se ocitl ve vězení, kde ho Pavel pokřtil. Filemon má právo Onezima potrestat podle římských zákonů. Ale Pavel ho vybízí, aby uprchlíka přijal nazpět do svého domu nikoli jako otroka, nýbrž jako milovaného bratra, neboť i on se stal učedníkem. Zákony tohoto světa se nekryjí se zákonem Kristovým. Křesťané žijí ve světě, nejsou však ze světa. Ať už dělám cokoli, vždy se musím tázat: Čí zákon zachovávám? Koho následuji? Jakému Bohu sloužím? Hořký kalich Z nevědomosti a někdy i se zlým záměrem špiníme šaty nevěsty Beránkovy, a ještě přitom tvrdíme, že usilujeme o církev bez poskvrny a vrásky 7

8 Ale ženich přijme svou snoubenku, i kdyby svatební závoj vláčela blátem a prachem. Cestou do Hospodinova domu na sebe nabalíme lecjaký neřád. Syn Boží nás vyzývá, abychom vyprali roucha v jeho krvi a byli očištěni! Hospodin svým milosrdenstvím přikrývá množství mých hříchů. Jak to, že já naopak odkrývám hříchy svých bližních i své církve? Jak to, že jsem neustále připraven vidět chyby těch druhých, posuzovat je a odsuzovat? Přispívám tím snad k dokonalejšímu uskutečňování onoho poslání, které církev obdržela od Krista? Dovedu hezky mluvit o Bohu, ale je mi zatěžko povědět, čím vším mě obohacují moji bratři a sestry v církvi. Jestliže však nedokážu mluvit bez hořkosti o lidech, bydlících v Božím domě a sdílejících tutéž víru a naději, což Pán domu jednou nepřiloží hořký kalich k mým ústům? Věstonická Venuše Z těchto zápisků by se dalo mylně usuzovat, že se zajímám výhradně o teologii. Ale kdeže! O sobě má člověk mluvit s neúchylnou přísností. (Georges Bernanos, Deník venkovského faráře). Nejsem oním duchovním člověkem, na něhož si rád hraji, jehož zbožnou masku si v kostele nasazuji Po dvoutýdenním studijním pobytu v Bavorsku se nemohu dočkat, až se pomiluji se svou ženou. Za studených nocí, kdy usínám bez ní, za mnou ve snu přichází a nahá přiléhá k mému boku. Možnost slastného zapomnění Na chvíli V milostném souboji vítězí žena. Muž do ní proniká, chce si ji podrobit. Ale žena do sebe vtáhne všechnu tu dobyvačnou sílu a přetvoří ji v nový život, jehož další růst již není v moci muže. Aby dokázal, že je chlap, chtivě se zmocňuje a touží panovat, ale náhle je bezmocný Poslední triumf patří ženě! Snad proto v ní spatřuji bohyni spjatou s Matkou Zemí. Je to pozůstatek pohanství, přítomný v nejspodnějších sklepeních mé duše? Vzpomínka na prapředka, v temné jeskyni hnětoucího Věstonickou Venuši, aby ji uctíval? Ztělesněním pohanství je vzrušující krasavice Nefer Nefer Nefer z Waltariho románu Egypťan Sinuhet. Žena, jíž se muži koří, jíž musí odevzdat všechno Falešná bohyně si nárokuje celý jejich život. Ztělesněním křesťanství je sv. František z Assisi. Chudý mnich, jehož Bůh obdaroval vším - dokonce i ranami svého Syna. Sexualita je dar od Boha, vždyť čteme v Genesi, že člověka jako muže a ženu stvořil. Ale ve světě prostoupeném pornografií a prostitucí bývá sex odlidštěn, ztrácí povahu daru. Stává se z něj průmysl a byznys, v lepším případě kýč. Pohanství sex zbožšťuje, křesťanství zlidšťuje. V současnosti se zvěcňuje - na předmět nabídky a poptávky Sexuálně se však nespojuji s předmětem, věcí, nýbrž s člověkem, osobou! Intimně se vztahuji k druhé bytosti - k ženě, kterou miluji. Lidská sexualita je znečištěna, ale proto nesmí být zapřena či zrušena, nýbrž očištěna, aby se znova a jasněji ukázalo, že je darem. Uvědomuji si až příliš dobře, že ve mně je ještě mnoho co omývat a očišťovat. Ale zároveň platí, co o svých učednících prohlásil Kristus: Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zrazená slova Myšlenková malátnost, otupělost, jdoucí ruku v ruce s tělesnou i duševní únavou, mi znemožňují psát. Když píšu, snažím se přesně vyjadřovat, co mám na mysli, zatímco 8

9 slova mě často zrazují Anebo já zrazuji slova? Mluvím mnoho, ale píšu málo Množství nepřesných slov mě usvědčuje, že zanedbávám trénink ducha při psaní. Kéž by tomu bylo naopak! Méně mluvit, více psát. Učit se přesnosti. Cvičit se ve vyjadřování pravdy. Označovat věci pravými jmény. Mým slovům chybí řád. Sv. Augustin psal hodně, ale zdá se, že ještě více mluvil Zaujala mě jeho modlitba v závěru spisu O Trojici: Osvoboď mne, Pane, od onoho přívalu slov, jímž trpím ve své ubohé duši, jež stojí před tebou a vzdává se tvému milosrdenství. Dobrodružství duše Vedu stereotypní život. Točím se stále dokolečka ve třech vzájemně se pronikajících kruzích: rodina, církev, škola. Jsem křesťan. Na tomto základě jsem knězem, farářem, manželem, otcem i učitelem. Kdyby mi nebylo dáno uvěřit, žil bych jinak. Nestáleji, roztěkaněji. Možná i dobrodružněji. Toulal bych se bezcílně. Teď se netoulám, nýbrž putuji. Kruhy, v nichž se pohybuji, se totiž posouvají v čase. Všecky doposud od sebe oddělené kruhy našich osudů se nakonec setkají a spojí. Nenudím se! Ve zdánlivé jednotvárnosti svého denního rytmu jsem se naučil čerpat z modlitby, rozhovoru, četby, poslechu hudby. Odtud přijímám silné prožitky. Jedná se o vnitřní dobrodružství, o dobrodružství duše, uchvacované poselstvím Svatých Písem, duše pohlazené milým slovem blízkého člověka, dojemnými verši, okouzlující melodií, působivým obrazem. Víra oživuje kulturu. Vdechuje nový život do obsahu i formy čehokoli, co lidé tvoří. Ze světa, pohrdajícího vírou, mizí krása. Bez víry nelze vytvořit nic krásného. A bez krásy se nedá žít, pouze živořit. Věřícího člověka charakterizuje mimo jiné právě to, že se odmítá vzdát krásy, že ji hledá a těší se z ní. I za cenu, že někdy v něm krása vzbouzí smutek a zraňuje ho. Neznám smutnější příběh, než pašijový. Do Kristových ran se slily bolest a žal celého kosmu. A přesto neznám příběh krásnější! Kdo umírá s Kristem, rodí se do krásy. Poslání slova Slova dovedou pohladit. Útěšnou a hojivou moc slov, především společné modlitby, zakouším na bohoslužbách ve sboru nebo při návštěvách u starých a nemocných lidí, kteří se bohoslužeb již nemohou účastnit. Slova dovedou zranit. Ani já jsem se neuvaroval toho, abych druhým lidem neublížil řečmi hloupými a dvojsmyslnými, polopravdami a výmysly. Často jsem slova svých bližních nepochopil a odpovídal jim špatně. Anebo jsem je pochopil, ale nechtěl jsem je přijmout Pak bývaly mé odpovědi ještě horší. Slova dovedou zasáhnout. Jít na kořen věci. Přesně a jasně pojmenovat dobro a zlo, svatost a hřích, milost a vinu, pravdu a lež. Takovou moc slov poznávám při slyšení slova Božího, jehož písemnou podobou je Bible. Z evangelií promlouvá hlas Ježíše - Slova, které bylo u Boha, stalo se tělem a přebývalo mezi námi. Proto Ježíšova slova nikdy nepominou. Pulsuje v nich věčný život. Slova dovedou ještě něco jiného. Rozmělnit vše podstatné do bezobsažného tlachání. Vyprázdnit smysl i těch nejzávažnějších skutečností. Když lidské slovo umravňuje 9

10 slovo Boží, aby je zneškodnilo a zbavilo nároků na nás, je to obzvlášť nebezpečné pro život církve, která je živa z každého slova vycházejícího z Božích úst. Ze strašlivých Božích slov, jež biblické svědky naplňovala bázní a chvěním, sestavuji libozvučná rétorická cvičení, co se dobře poslouchají, ale duši člověka neobrátí. Proti Bohu jsem se obrnil... Hutný pokrm Božího slova si totiž převařuji na sice řídkou, ale zato sladkou kašičku lidského mudrování. A přitom dobře vím, co je posláním teologie - slova o Bohu. Při veškeré úctě k Božím tajemstvím vyjádřit pravdu, kterou Bůh lidem předložil k věření. Protože ani zdaleka nestačí věřit tak nějak nebo věřit si po svém. Právě proto, že křesťanská víra je vztahem důvěry a věrnosti k živé Pravdě, je zapotřebí, aby se v klíčovém vztahu víry udělalo jasno. Bůh neuzavírá vágní dohody, nýbrž precizní smlouvy! Musím mít ujasněno, jakou cestou putovat, jaké pravdě věřit a jaký život žít. Kristus je ta cesta, pravda a život. A já nechci nic víc, než skrze víru a křest být účasten Nové smlouvy v Kristově krvi, prolité na odpuštění mých hříchů! Bůh k člověku mluví. Kristus je jeho Slovem. Ale odpovídám na ně? Je přece mým úkolem vydávat svědectví pravdě. Velmi záleží na tom, jak mluvím, co říkám. Jelikož jsem vždycky rád mluvil - a nadto se tvářil, že vím, o čem je řeč - k pokání mě nutí břitký výrok Ježíšův: Z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Provázek třípramenný Nahlíženo biblicky spojuje lidi nejen to, že všichni jsou stvořeni k Božímu obrazu, ale i to, že Boží obraz v sobě zatemnili hříchem. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Lidé jsou bratři, neboť se zrodili z vůle téhož Boha Otce. Bratrsky ale táhnou za jeden provaz pouze tím, že se všichni nechávají svést z Božích cest. Člověk už není člověku bratrem, nýbrž vlkem. Hřích podlamuje bratrství mezi lidmi. Namísto Bohem chtěné jednoty lidstva - jak se měla uskutečnit ve sjednocení Adama a Evy - lidé si zavinili hříšné rozdělení. Bratr stojí proti bratru. Prvním lidským činem po vyhnání z ráje, který Bible zaznamenává, je bratrovražda. Příběh Kaina a Ábela se v lidských dějinách stále opakuje Křesťané věří a zakoušejí, že pravé bratrství se uskutečňuje ve spojení s Kristem, jenž je prvorozeným mezi mnoha bratřími. Všichni zhřešili. Avšak skrze víru v Krista jsou všichni, kdo věří, zadarmo ospravedlňováni Boží milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Ukřižovaný Spasitel - nový Adam - obnovuje ztracenou jednotu lidí s Bohem, z níž se rodí i jednota mezilidská. Provaz hříchu rozvázal Kristus na kříži. Nyní nabízí lidem provázek třípramenný, spletený z víry, lásky a naděje. Ze vzájemně sdílené víry v Ježíše - prvorozeného bratra - vychází pravé bratrství, pro něž lidé byli stvořeni. A tato jednota nezůstala pouhým snem, ideálem, nýbrž stává se v dějinách přístupnou účastí na Kristově mystickém těle - církvi. Veni, Sancte Spiritus Vladimír Neuwirth postřehl, že se kazatelé vyhýbají dvěma tajemstvím křesťanské víry: Duchu Svatému a Nejsvětější Trojici. Nevědí, co o těchto tajemstvích povědět. Snad se jim dokonce vytratila z obzoru, takže Trojici zúžili na Dvojici: Otce a Syna. 10

11 Dlužno dodat, že okleštěné dvojiční víře podléhá po příslušnících stavu kněžského též obecný lid křesťanský Ježíš Kristus je silná, výrazná osobnost. Svými slovy i činy potvrzuje, že je opravdu Synem Božím. Kdo vidí jeho, vidí Otce, neboť Otec a Syn jsou jedno. Takže Kristova osobnost nám umožňuje představit si, jaký je Bůh Otec. Ale jak si představit Ducha Svatého? Pojmy Otec a Syn bereme za důvěrně známé. Do slovníku víry přešly z mezilidských rodinných vztahů. V lidské rodině jsou otec a syn jedné krve, ale nemusí být stejné podstaty. Mohou se povahově i názorově velmi lišit. Zatímco Bůh Otec a Boží Syn tvoří jednotu - spojeni jedním a týmž Duchem! Bez osvícení Duchem Svatým není možné pravé poznání Boha Otce ani Ježíše Krista. Víra, jíž se vztahuji k Bohu Otci i Synu, nevzniká z mého rozhodnutí. Vlévá ji do mě Duch Svatý. Víra je darem Ducha, který ji ve mně živí, aby sílila a rostla. Bez jeho působení nikdo nevyzná: Ježíš Kristus jest Pán. Jestliže toto vyznávám, vděčím za to Duchu Svatému, nikoli svým duševním schopnostem. Pravoslavní začínají každé dílo modlitbou: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, všudypřítomný a vše naplňující, pokladnice všeho dobra a dárce života, přijď a učiň si z nás svůj příbytek, očisti nás od každé poskvrny a spas naše duše, ty, který jsi dobrý. Zato my, západní křesťané, se obvykle modlíme Přijď, ó Duchu Přesvatý jen na Hod Boží svatodušní Málo mu děkujeme, že v nás probouzí víru, že se v nás modlí, že osvěcuje naše cesty a vede naše kroky. Zdislava Při liturgii nám z Písma předčítá hubeňoučká sestra Zdislava. Minulou neděli se však opozdila. Všiml jsem si jejích zarudlých uplakaných očí Ztrhaná tvář i nachýlená postava svědčily o přemáhané únavě a hrozném vypětí. Ač sama trápena vlastními bolestmi, obětavě pečuje o těžce nemocného manžela. Po bohoslužbách se svěřila, že minulou noc vůbec nespala. Manžel ji pořád volal k sobě. Lékaři přesně nevědí, jaké nemoci ho sužují. Sotva chodí, mívá závratě, pronásledují ho úzkostné stavy. V nejlepších letech přitom býval sportovně založeným mužem s velmi sebevědomým vystupováním Pokud vím, je ateista. Ale za bezesných nocí volá jméno své ženy, křesťanky, která se o něho stará s nasazením všech sil! Krutá choroba ho nejspíše utvrzuje v nevíře. Jako bych slyšel zoufalé kvílení: K čertu s Bohem! Je mi zle! Služba jeho ženy je Boží odpovědí na jeho trápení. Bůh mu ji dal, aby mu pomáhala, aby při něm stála jako Eva při Adamovi I když na ní vidím, že klopýtá pod vahou svého i jeho kříže, vleče to břímě dál. Jak dlouho ještě? Bojím se o ní, neboť její služba ji vysiluje, nemá kdy si odpočinout. Uvádí ve skutek slova apoštola Pavla: Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci - v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích Na nohou ji zřejmě drží jen to, že si pro posilu a pro naději chodí k bohoslužbám, při nichž se i za ní modlíme: Bože dobrý! Pomoz všem ubohým! Zarmoucené potěš! Znaveným a zemdleným dej odpočinutí! Trpícím přej mysl hrdinskou! A to všechno 11

12 naše vezdejší utrpení ať posvěceno stejným údělem Ježíše Krista, našeho Pána, vzbudí v nás všech něžný ohlas soucitu a lásky. Křesťan na sobě zakouší zdrcující nesmyslnost i osvobozující smysluplnost Kristova kříže. Má účast na porážce i vítězství Beránka Božího, jenž naše nemoci na sebe vzal, abychom jeho jizvami byli uzdraveni. Nemoci a bolesti nesmíme chápat ani jako trest ani jako nespravedlnost. Připodobňujeme se jimi Kristu, který utrpením vešel do své slávy. Avšak je velmi vysilující a zraňující sloužit blízkému člověku, jenž nepřijímá své utrpení v duchu zabitého Beránka (V. Neuwirth). Bez Boží milosti, bez modliteb a slz se taková služba neobejde Je příznačné, že s výjimkou několika jakž takž zdravých lidí docházejí na bohoslužby do našeho sboru samí nemocní. I já jsem jako dítě často stonal, v jedné chvíli dokonce můj život visel na vlásku. Ale vlásečnici našich životů drží ve své ruce Hospodin. Při každé bohoslužbě nás o tom ujišťuje! Na modlitby svých dětí, trmácejících se světem, odpovídá velkorysou nabídkou nového života - dává nám své tělo a svou krev! V síle tohoto uzdravujícího nebeského pokrmu - třeba i slabí a nemocní, o berlích nebo o holi - krůček po krůčku se belháme do Božího království. Známe cíl cesty. Žijeme paradoxně: Máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme. Láska a přikázání Jsem-li už unavený, na čtení před spaním si vyberu poezii. Přečtu třeba jen pár veršů, začnou si mi zavírat oči, a tak zhasnu lampu a zalezu pod peřinu. Včera mě však úplně probrala pozoruhodná báseň moderního pohana D. H. Lawrence, která mi nedala spát: Když Ježíš nám přikázal milovati své bližní, nutil nás buď žít ve lži, či k neposlušnosti: neboť na příkaz nelze milovat nikoho. Lawrence nemístně moralizuje a Ježíšovi křivdí, když mu podsouvá, že nutí lidi ke lži nebo k neposlušnosti. Ježíš je ztělesněnou, živou pravdou. Je poslušný svého Otce. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Lásku, k níž Ježíš těmito slovy důrazně zavazuje nás křesťany, nevyžaduje rozkazem. Vždyť vydává nové přikázání! Překračuje tím obvyklé představy o přikázáních. Nesepisuje zákoník, nemluví řečí paragrafů. Jde mu o zákon, jímž se má člověk řídit v srdci. Křesťanský životní styl se vyznačuje zákonem lásky. Ordo amoris. Chceš být křesťanem? Tak miluj! Nemiluješ-li, je tvá víra jen další ideologií bez božské jiskry Izraeli bylo uloženo mnoho přikázání, ty však byly následkem Hospodinovy lásky, ne její podmínkou. Židé měli za to, že požadavky, které Bůh klade na svůj lid, jsou velmi tvrdé. Nejednalo se však o podmínky, za kterých by jim byl ochoten požehnat. Představovaly spíše způsob, jakým lidé mohli projevit svoji vděčnost za jeho lásku k nim, která je zcela zadarmo. (John Barton, Etika a Starý zákon). Čtenář Bible Filmový režisér Juraj Herz v nedávno uveřejněném rozhovoru na sebe prozradil, že je hluboce věřícím, praktikujícím a militantním ateistou. Nicméně v Bibli si čte (má ji u postele), takže ví, co tam je a jak strašné to je. Starozákonní bůh, to je bůh pomsty, nabádal k vraždám, vytopil lidstvo, nechal umírat děti, ženy Takového Boha prý vyznávají i křesťané. 12

13 Četba Bible z nikoho ateistu nevykouzlí! Někteří lidé prozatím na ni nemají správné oči. Vidí ve Svatých Písmech jen to, co zdánlivě podporuje jejich předsudky. Mohou pohodlně obvinit krvežíznivého Jehovu z jakéhokoli zla, co na zemi řádí, a snadno se vyvinit ze své spoluzodpovědnosti za současný stav světa a společnosti. Otevírají Bibli pouze proto, aby se v bezvěrectví utvrdili, jelikož v koutku srdce tuší, že nevíra nepřináší nic smysluplného, pozitivního. I vy, pane Herzi, praktikujete svůj ateismus popíráním všeho dobrého, o čem Bible svědčí, že to pochází od Boha! Je mi smutno při představě, kterak si uznávaný režisér před spaním listuje ve Starém zákoně, aby se po miliónté ujistil, v jak strašného Boha židé a křesťané věří. Připadá mi to stejně bizarní, jako kdybych si do postele nosil Mein kampf nebo Komunistický manifest, abych nad tím či oním výplodem choré mysli mohl zdvihnout varovný prst a se zadostiučiněním oznámit manželce, která právě zpod polštáře vytahuje časopis pro maminky: Vidíš, co hrozného tady píšou? Ještěže nejsem nacista ani komunista! Dobrou noc, miláčku! Kdo chce číst Bibli s duchovním užitkem, ať prosí o zdravý duchovní zrak, čisté oko duše! Chodíme s klapkami na očích a tvrdíme, že máme jasno Ježíš na to odpovídá: Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí. Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu. Jsme ochotni přiznat, že jsme v minulosti jednali špatně, až když musíme na vlastní kůži bolestně pocítit, že s takovou minulostí už nemáme žádnou budoucnost. Proto může i soud být nutný ke spáse - a nejen odpuštění. (Meinrad Limbeck, Evangelium sv. Marka). Confiteor Při večerní pobožnosti jsem před svými farníky přiznal viny, jejichž důsledky mě v minulých měsících dostihly. Doznání hříchů zapůsobilo velmi očistně. Pojmenovat problém a uznat selhání je nepříjemné, ale ozdravné... Ze srdce spadne kámen. Začne působit moc smíření a touha po obnově. Nejtěžší je něco nedobrého na sebe povědět před druhými lidmi, ale farníci se mi nevysmáli ani mnou nepohrdli. Bratr Jakub - muž, který se z víry doopravdy raduje - mi řekl: Pán Bůh nás nepřijímá, protože pro něho mnoho pracujeme. On se v nás chce oslavit naší vírou! Často se mi zdá, že se můj křesťanský život navenek odbývá jen řečněním Co když i z toho na pohled pokorného doznání nezbudou než pouhopouhá slova, flatus vocis, prázdné zvuky bez obsahu a významu? Zatímco před lidmi mluvím, před Bohem mlčím. Snad až začnu více mluvit s Bohem, lépe se naučím před lidmi mlčet Vůči Bohu - otevřít srdce. Vůči lidem - ovládnout jazyk. V tichu je šance. Zaslechnu slovo Boží? Pokusím se o odpověď? Láska v klidu je neklidná. Odpočívá únava, odpočívá pokušení, ale láska odpočinek nezná, jejím klidem je neklid. (Raymundus Jordani, Rozjímání o lásce Boží). Kde jsi? Ve svátek Nejsvětějšího srdce Ježíšova jsem se vypravil do Bečova nad Teplou, abych tam divadelníkovi Karlovi požehnal dům. Koupil si zříceninu, v potu tváře ji opravil, ale romantický ráz staré stavby přitom zachoval. 13

14 Dorazil jsem až navečer, k bohatě prostřenému stolu. Seznámil jsem se s kastelánem bečovského zámku, kde opatrují relikviář sv. Maura - po korunovačních klenotech nejcennější artefakt na území České republiky. Požehnání se konalo v noci. Procházel jsem potemnělými místnostmi, do nichž ještě nezavedli elektrický proud, a skrápěl je kapkami svěcené vody Po obřadu za mnou přišel jeden z hostů. Potřeboval hovořit s knězem. Vyslechl jsem ho. Že prý je věřící, a přesto dnes je z něho troska. A Boha se teď ptá: Kde jsi?! Snad očekával, že budu utěšovat, litovat ho, vysvětlovat. Ale já se necítil ve své kůži, před sebou noční cestu autem domů. Poznal jsem, že moje slova nepadla na úrodnou půdu. Nakonec jsem mu pověděl: My pořád zahrnujeme Boha otázkami proč a jak. Jenže i Bůh se nás ptá: Kde jsi? Kde jsi byl, když tě Bůh volal? A kde budeš, až Bůh na tebe zavolá příště? A co když žádné příště nepřijde? Hledejte Hospodina, dokud může nalezen býti; vzývejte ho, dokud blízko jest! Tato výzva z 55. kapitoly knihy proroka Izajáše je napsaná na zdi Husova sboru v Praze-Nuslích, kde jsem v milostivém létě 2000 přijal křest. Zázrak odpuštění Ochrnutého člověka, upoutaného na lůžko, přinesli k Ježíšovi. Když viděl jejich víru, ochrnutému odpustil hříchy a uzdravil ho. Jelikož obdržel moc odpouštět, má i moc uzdravovat. Uzdravení právem považujeme za veliký zázrak. Ochrnutý vstal, vzal si své lože a šel domů Ale největším zázrakem je odpuštění! Jsou lidé, kteří dovedou léčit, navracet zdraví, nedokážou však odpustit. A duchovní zranění, zející v lidech i mezi lidmi, zůstávají nezhojená. Naopak odpuštění zaceluje rány. Proto se modlíme k Otci: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům! Problematická pravda Jana Husa Už od univerzitních studií, kdy jsem navštívil Sázavský klášter a poprvé četl legendy o českých světcích, jsou mému srdci blízcí slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj i jejich pokračovatel a strážce jejich odkazu opat Prokop, o jehož svátku jsem byl právě před pěti lety vysvěcen na kněze a ustanoven farářem. Na jejich díle obdivuji, jak dovedli spojovat obecné a místní, univerzální a partikulární. Založili tradici, v jejíž kořenech je touha po jednotě, po takové jednotě, v níž není umlčen žádný hlas. Cyril a Metoděj uvádějí české země do kulturních a duchovních dějin Evropy. Prokop stmeluje Čechy a Moravu tím, že v přemyslovských Čechách rozvíjí velkomoravské dědictví. Srdce českého národa bije naplno, pokud do něj ve správném poměru přitéká krev latinská a slovanská, duch Západu a Východu. Můj vztah k Mistru Janu Husovi je méně jednoznačný. Možná je tomu i proto, že jeho osobnost vystupuje z historie zřetelněji ve svých lidských rysech, byť neunikla snaze o legendarizaci - idealizaci či naopak démonizaci Mistr Jan není napolo mýtickým prototypem mučedníka nebo kacíře! Nato je příliš z masa a kostí. Ve svém úporném zápase o pravdu, jíž je skutečně věrný až k smrti, si s veškerou silou své mysli i svého temperamentu počíná tak, že je nakonec zahnán do kouta, na ostří meče, odkud už nevede cesty zpět. 14

15 Husova přímočarost a pevné přesvědčení o správnosti jeho názorů ho přivedlo ke krajnímu zostření jeho sporů Byl zatlačován k hájení stále radikálnějších názorů, zavlékán do obtížných polemik a utvrzován ve svém odhodlání podstoupit třeba i smrt na hranici Společným jmenovatelem všech Husových obran je jistě jeho upřímné přesvědčení, že se ve všem řídí zákonem Božím, že jeho odpůrci i soudci tento zákon nedodržují a že pro hájení biblických příkazů je lépe podstoupit smrt než je porušit. (Jiří Kejř, Husův proces). Tvrdošíjný boj za pravdu se podepisuje na Husově vnitřním rozpoložení. Svůj osud, poznamenaný závěrečným tragickým nedorozuměním, dokonce přirovnává k údělu trpícího Syna Božího. Jeho zápas mu splývá se zápasem Kristovým. Jak by při takové míře identifikace mohl odvolat? Copak se Kristus zřekl pravdy Boží před Pilátem, Herodem, židovským synedriem, před hrůzou kříže? Na kostnickém koncilu se střetl středověk s novověkem - víra založená na kolektivní poslušnosti vůči autoritám narazila na víru individuálně vybojovanou ve svědomí člověka, hledajícího pevný sloup pravdy ve zlomové situaci, kdy odpovědné autority selhávaly a opory starého řádu se hroutily. V tom spočívá tragické nedorozumění mezi Husem a koncilními otci, z nichž některým nechyběla dobrá vůle obnovit církev a zachovat Husův život. Žádali však poslušnost, uznání autority koncilu coby vrchní soudní instance ve věcech víry. Hus žádal o poučení, v čemže se mýlí, chtěl slyšet argumenty Dovršil svou tragédii nepochopením, že do Kostnice jde na soud a ne ke scholastické disputaci. (J. Kejř). Hus i koncilní otcové trvali na přesvědčení, že mají pravdu na své straně. Z hlediska koncilního byla pravda uzákoněna církevním právem, mimo jiné dekrety samotného koncilu Z hlediska Husova bylo pravdou to, co za pravdu uznal ve svém svědomí zformovaném biblickou vírou. Spor mezi Husem a koncilem lze ve zkratce převést na to, jak přijímat od Boha zjevenou pravdu, zachycenou v poselství Písem. Zavazuje mě k přijetí pravdy zvnějšku autorita právní a institucionální, anebo zevnitř hlas svědomí? Koncil se držel jednoho, Hus druhého Ale proč stále hrotit spor o pravdu do bezvýchodné antiteze buď - anebo? Vždyť bez souhlasu svědomí je výkon autority násilný - a svědomí, které nad sebou necítí vyšší autoritu, pravdou pohrdá! Pravda jest problematická. Pravda je vlastní problém, cosi uloženého, předhozeného každému člověku a také každému společenství, každému národu, každé historické epoše - jako tvůrčí úkol, autentický čin riskantního rozhodnutí. (Zdeněk Neubauer, Kalich a kříž). Pravda je prostá, ve své jednoduchosti krásná. Problematické je však pro pravdu se rozhodnout, zariskovat pro ni Koncil pro pravdu neriskoval nic, kdežto Mistr Jan riskoval vše! A proto je svědkem pravdy on, a nikoli koncilní otcové v čele s učeným kancléřem Gersonem z pařížské Sorbonny V Husově rozhodnutí jít na hranici zaznívá nepřeslechnutelná výzva: Melius est bene mori, quam male vivere. Lepší je dobře zemřít, než špatně žít. Koupel v krvi Nulla dies sine linea. Ani den bez řádky. Ale co napsat? V pubertě jsem veršoval. A po včerejší bohoslužbě mi vstoupil na mysl absurdní popěvek (asi návrat do puberty): 15

16 Nevíš nevím nevíte Pro co se tady pachtíte Nevíš nevím nevíte Celé dny týdny zabité Nevíš nevím nevíte Do zapomnění míříte Nevíš nevím nevíte Brzy v té jámě zmizíte Nikdo neví nikdo neví Jedni jsou leví druzí praví Nikdo neví nikdo neví Jedni se dáví a druzí baví Loni jsem viděl, jak se biskup při přijímání z kalicha málem zadávil krví Páně, a viděl jsem taktéž, jak se jeho zoufalým kuckáním a brunátněním někteří škodolibě bavili Můj nejhorší zážitek z bohoslužebného shromáždění! Vzpomenu si na něj a - brr! celý se oklepu odporem. Naopak uspokojením mě naplnila slova, s nimiž se mi ráno před bohoslužbou svěřil bratr Jakub: Každý den se koupu v krvi Ježíše Krista. Představa krvavé koupele vyvolává pohoršení, zděšení Aťsi! Křesťané přece při liturgii krev Ježíše Krista pijí! Proč by se tedy v modlitbách a rozjímání nemohli v Kristově krvi koupat? Noří se do žhnoucího vířivého života, v němž se rozpouštějí hříchy, v jehož hlubinách okoušejí nadpozemskou sladkost Kristova krev je opojné víno, vzácné a čisté! Protiví se mi bezkrevné intelektualistické křesťanství, prodávané ve sterilním balení, zbavené skandálních symbolů, které však ukazují na samu podstatu evangelia. Živá víra potřebuje zemitost, citovost, obrazotvornost! Bez draze prolité krve, bez úděsnosti kříže, bez krutých ran Kristových není spásy. Jinak je marné naše pachtění! Jenom zabíjíme čas. Mizíme v jámě smrti, kde budeme všichni zapomenuti, znicotněni na prach, ať už jsme se za živa ohlíželi napravo nebo nalevo Raději se Kristovou krví dávit, než se jí štítit! Raději se jí zpíjet, než se povýšenecky bavit, jakým hloupostem ti primitivní barbarští křesťané věří! Jsem šťastný barbar a primitiv... Pohrdněte mnou, vy zjemnělí civilizovaní lidé, že plesám a poskakuji, ale já tančím s plnou číší nad pramenem života! Kdežto vy chodíte s prázdnými hrnci k vyschlým studnám, nabíráte písek, co skřípe mezi zuby, a libujete si: Jaká vybraná lahůdka! A nedosti na tom! Sypete horký písek do úst žíznícím dětem, a protože na rozdíl od vás ještě neztratily chuť, divíte se, že si zakrývají pusinky a usedavě pláčou Tahají vás za ruce a křičí: Maminko, chci pít, chci se koupat! Co mi to dáváš? A proč mě vedeš pryč? Lidská duše je přirozeně křesťanská. Jejím předobrazem je Kristus, podle něhož ji Bůh stvořil. Běda těm, co maličkým zabraňují přicházet k sobě, ke své duši, i k Bohu - duši naší duše! 16

17 Moudrý Gamaliel Ve sboru jsme diskutovali o Husovi a kostnickém koncilu. Z četby Husových dopisů a kroniky Petra z Mladoňovic jsem vyrozuměl, že Hus přijal své odsouzení jako účast na utrpení Krista, jako krajní způsob, jak ho následovat. Zaujal mě názor historika Jana Láška, že smrtí na hranici učinil Hus eschatologické znamení, ohlašující příchod posledních časů a Kristův návrat. Namísto království nebeského však přišla revoluce - cepy, sudlice A přesto Kristus sestoupil a zjevil svou slávu mezi lidmi: v přijímání z kalicha, v písních Jistebnického kancionálu, v Bibli kralické, v díle Komenského Mnohotvárná je milost Boží, která dala vyrašit nádherným květům i ze zplundrované země, rozryté kopyty křižáckých koní, zbrázděné koly táborských vozů! Poměřovat soud Husův se soudem Kristovým není v husitské církvi neobvyklé, ale v naší sborové diskusi se mi naskytla možnost jiného, přiměřenějšího srovnání. Bratr Jakub na adresu kostnických soudců jakoby mimochodem pronesl: Neměli mezi sebou Gamaliela Nejprv jsem nepochopil, než jsem se rozpomněl na 5. kapitolu Skutků apoštolských. Petra a jeho druhy pohnali před Veleradu, neboť učili, že Ježíš je Mesiáš. Velekněží se chystali zabít je, ale moudrý farizeus Gamaliel je zarazil: Nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo; pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit - nechcete přece bojovat proti Bohu. Naneštěstí pořád proti němu bojujeme, odháníme ho od sebe. Bez Boha Otce a bez Matky Církve jsme sirotci a jednáme podle toho - jako bezprizorní děti Ruka Páně Vyjeli jsme si na rodinný výlet do kláštera v Plasích. Tamní konvent je vynikajícím dílem Jana Blažeje Santiniho. K zájmu o stavby tohoto slavného barokního architekta mě přivedla četba románu Miloše Urbana Santiniho jazyk. Asi dva kilometry před Plasy jsem na kluzké silnici prudce zabrzdil, abych se vyhnul protijedoucímu autu, vynesenému ze zatáčky Naše stará škodovka dostala smyk. Skončili jsme napasovaní ve svodidlech Chybělo málo - a čelně bychom se srazili s jiným vozidlem. Moje žena Lucie šla s dětmi polní cestičkou napřed, já čekal, až hasiči vyprostí auto Plechy zohýbané, ale kola neupadla a z motoru neteklo. Policajt přimhouřil oči, ať se vrátíme domů po vedlejších silnicích Manželka si povzdechla: No, to jsme pěkně dojeli! Náš pětiletý Kryštof odpověděl: Nevadí, mami, chránila nás ruka Páně! Bůh není vidět, je schovanej v nebi, ale držel naše auto vzadu za kufr! Klášter jsme si prohlédli a s otlučeným autovrakem se krokem doploužili k domovu. V noci jsem pak nemohl usnout. V posteli se mi točila hlava pomyšlením, jak zblízka na nás možná i dýchla smrt Jak tenoučká je nit našeho osudu! Visíme nad propastí, nitka se chvěje, kmitá, už už povoluje Mezi námi a nicotou není než napřažená ruka Páně, v tom se Kryštůfek nemýlil! Po dnešku se ztotožňuji s poutní písní Davidovou: Duše naše jako ptáče unikla osidlu ptáčníků. Osidlo se ztrhalo, i unikli jsme! 17

18 Quo vadis? Legenda vypravuje, že apoštol Petr chtěl opustit Řím, aby se vyhnul pronásledování, které vůči křesťanům rozpoutal císař Nero. V městské bráně však Petr potkal Krista, jdoucího naopak do Říma. Zaskočený apoštol se ho otázal: Quo vadis, Domine? Kam kráčíš, Pane? Kristus mu v legendárním podání odpověděl: Jdu do Říma, abych byl znovu ukřižován. A Petr poznal, že musí následovat svého Pána. Obrátil se nazpět, aby s oběťmi Neronova krvavého šílenství sdílel jejich utrpení i smrt pro víru. Avšak víra v Krista Ukřižovaného a Vzkříšeného přemáhá smrt, otvírá bránu do nebeského Jeruzaléma! Ježíš zná cestu připravenou pro ty, kteří v něho věří a vyznávají ho. On sám je přece ta cesta, pravda a život. Petrova otázka, kam kráčí Pán, je vlastně tázáním, kudy se máme ubírat my, které si Pán svolal do církve. Quo vadis, ecclesia? Kam kráčíš, církvi? Jdeš v požehnaných stopách Kristových, i když je to cesta bolestná, lemovaná našimi životními kříži? Už mnohokrát jsme předvedli, že se umíme obrátit ke světu a přejímat jeho manýry. Světská společnost nás za to kupodivu nechválí, jsme jí lhostejní. Ale Kristu lhostejní nejsme! Což není v moci Ducha Svatého obrátit nás k pravdě, strhnout slovy věčného života, vloženými do kořenů církve? Ponouknuti Duchem ptejme se jako Petr: Kam kráčíš, Pane? Ježíš se přece ubíral po cestě křížové. Obětoval se. Vykonal to, čeho my nejsme schopni - a tak nás hříšníky před Bohem zastoupil! S nevypravitelnou láskou se táže své záletné nevěsty: Kam kráčíš, církvi? Odpovězme: Spěcháme k tobě, Pane. Tlučeme ti na dveře. Prosíme, otevři nám! Co mají Athény společného s Jeruzalémem? Staří husité měli národní a politické zájmy, na které se ještě dnes mohou odvolávat ideologové nebo politici. Ale zápas, který Husovi dědicové vedli, byl ve své podstatě duchovní, křesťanský. Šlo jim o věrnost Kristovu zákonu ve věcech víry i v mravech. Husité se sice shodli na společném základním programu (Čtyři artikuly pražské) i na závazném měřítku víry a mravů (jímž je Písmo svaté), ale dělil je postoj k církevním tradicím. Do jaké míry věrnost pravdě Kristova evangelia vyžaduje příklon či odklon od katolické nauky a církevních struktur? Umírnění utrakvisté a radikální táborité (a po nich Jednota bratrská) na tuto otázku podávali rozdílné odpovědi. Ale soudné husitské teology nikdy nenapadlo popřít to, co bylo věřeno vždy, všude a ode všech (zásada stanovená Vincencem z Lerina), co všechny křesťany ve víře spojuje v bratry a sestry, co je tedy v nejširším smyslu slova katolické - všeobecné. Společně sdílenými prameny víry musí být svlažováno každé křesťanské obecenství, má-li se v něm uskutečňovat jediná, svatá a všeobecná církev Kristova. To staří husité dobře věděli. Chtěli přístup k pramenům víry pročistit, nikoli tyto prameny zapečetit kvůli usilování o jiné, byť i vznešené hodnoty. Je hezké, že se občanská společnost ve svých demokratických a humanitních ideálech inspirovala husitskou reformací, ale ani demokracie ani laický humanismus nemohou člověka spasit, zachránit od hříchu, dát mu věčný život a sjednotit ho s Bohem. 18

19 Komenský poznamenal: Cesta do nebe je jediná, Kristus; a pravda je jediná, Kristus; a život jediný, Kristus. V těchto slovech je shrnuto, kam směřovala české reformace. Křesťan ví, že spásu mu nedá žádná státní, národní nebo politická ideologie. Spása je od Boha, který poslal Spasitele - Krista. Církev může hájit demokratické a humanitní ideály, ale musí hledat Boží království a jeho spravedlnost! Boží spravedlnost naplnil Ježíš Kristus. Osvobodil nás ke svobodě. Kristova církev stojí na straně spravedlnosti a svobody, na straně života. Proto jí apoštol Pavel dává za úkol zvěstovat živého Krista: Jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu. Smrt nemohla Krista pohltit, neboť se v něm srazila s Bohem, jehož moci se musela podřídit. Křesťanská kréda začínají vyznáním jediného všemohoucího Boha. U něho není nic nemožné. Proto věřím, že křísí z mrtvých. Že v osobě Ježíše Krista sjednotil své božství s naším lidstvím. Že jediný Bůh žije třemi způsoby bytí a v každém z nich je Bohem osobním - Otcem i Synem i Duchem Svatým. Věřím, že Kristus ustanovil pro svůj lid prostředky spásy, svátosti, v nichž se spásné Boží slovo mocí Ducha spojuje s hmotnými prvky - ve křtu s vodou, ve Večeři Páně s chlebem a vínem. Skrze svátosti Spasitel navazuje a upevňuje spojení s námi, které s Bohem smířil svou obětí a oživil svým vzkříšením. Věřím, že až se dovrší tento věk, vrátí se Kristus v moci, vzkřísí mrtvé a promění živé a zasedne k Soudu. Věřím, že kdo vyznává Ježíše jako Pána, vejde do věčného života, ale kdo ho odmítne či zapře, sám že se odsoudí Takové je poselství Písem. Z pravdivého biblického svědectví vyrůstá víra každého společenství, jež nezapomíná, čím se křesťanská církev liší od spolku náboženských fantastů. Jedině víra založená na živém Bohu a na živém Kristu totiž buduje živoucí společenství bratří a sester, náležejících svému Pánu a Spasiteli. Tuto víru nazývám katolickou - všeobecnou, neboť je tmelem jednoty křesťanstva. Středověcí husité považovali takovou víru za nutnost, bez důsledků z ní vyvozených by zakoušeli nouzi spasení. Pro dnešní nevěřící věřící je drahým nedostatkovým zbožím. Avšak naše církev, jež se odvážila vetknout si do názvu přívlastek husitská, by se ve víře a mravech neměla spokojit s ničím menším, než s opravdovým luxusem Kristovým! Nesmí se pídit po ideologických či teologických diskontech, kde nabízejí produkty sice levné a lákavé, ale z dílny Mefistofelovy Svět je posedlý duchem směšování, plácání jednoho přes druhé. Zato duch evangelia učí rozlišování. Církev musí rozlišovat. Stále aktuálně znějí už od starověku prudká slova Tertuliánova: Co mají společného Athény s Jeruzalémem? A sv. Jeroným se vznětlivostí sobě vlastní dodává: Jaký souhlas Krista s Beliálem? Mrtví pohřbívají mrtvé Nemohu se dovolat sestře Heleně. Blíží se k devadesátce, je zesláblá, neopouští svůj byt. Žertuje, že umře doma na gauči, kde tráví nejvíce času Podobně jako jiní staří lidé, za nimiž chodím na návštěvy, dovede zajímavě vyprávět. Například jak se před válkou zamilovala do polského důstojníka Klepu na dveře bytu, zevnitř se nic neozývá. Vhazuji do schránky lístek se vzkazem pro Heleninu dceru, ať se mi ozve, co se s maminkou děje. Nejspíš upadla, odvezli ji 19

20 do nemocnice, domýšlím se. Cestou na faru se mě však zmocňuje neodbytný pocit, že stařenka je po smrti a že mezi došlou poštou najdu parte A skutečně - z obálky, podstrčené pode dveřmi, vytahuji smuteční oznámení a dopis s prosbou, abych na zesnulou vzpomenul při mši. Umřela před pár dny v nemocnici, kam ji převezli poté, co doma upadla a zlomila si stehenní kost. Předtucha se mi sice potvrdila, ale raději bych se mýlil Čtu, že pohřeb se konat nebude. Zpopelní ji bez obřadu, tiché rozloučení se odehraje pouze v kruhu rodinném Takto mrtví pohřbívají své mrtvé. Ale nesoudím je za to. Zdalipak někdo zapláče nad mou rakví? Anebo kdo se nade mnou pomodlí, když skoro nikdo se dnes neumí ani pokřižovat, natož aby znal Otčenáš? Černá groteska z karlovarského krematoria: smuteční hosté si šeptají, že pohřby jsou sadismus, měly by se zakázat Když jsem se sešel s osiřelou dcerou, uvedl jsem ji do značných rozpaků nabídkou, že uložení urny s matčinými ostatky pietně doprovodím modlitbou. Prý se nejprve poradí s rodinou a pak mi dá vědět. Vím, že nedá Z pozůstalosti mi dovolila vzít si knížku, která mi bude milou sestřičku připomínat - Ovidiovy Proměny s pozoruhodnými ilustracemi Pabla Picassa. Habent sua fata libelli. Knihy mají své osudy. Putují od majitele k majiteli, z ruky do ruky. I moje knihy ode mě poputují dál, jen doufám, že ne do sběru nebo do popelnice Ve službě Se svými farníky jsem se v Sokolově seznámil vpravdě křesťansky - u nemocničního lůžka předchozího faráře, zotavujícího se po operaci. Pochopil jsem až později, že to bylo znamením, jak si mám ve farářské službě počínat - že se jim musím otevřít tak, jako se oni otevřeli mně, a doprovázet je životem jako přítel, který jim s pomocí Boží dává naději a přináší pokoj a útěchu. Ne vždy jsem ve své službě obstál Vlastně si nejsem jistý, jestli jsem vůbec obstál a zdali někdy obstojím. Spoléhám na milosrdenství Boží. Učím se pokoře, ve vědomí, že kněz musí setrvávat v pokání a poklekat na kolena před křížem našeho dobrého Pána a Spasitele Ježíše Krista. Také cítím, že mě farářská služba vnitřně tříbí, přetváří duši, pročišťuje srdce. Nutí mě podřizovat se nárokům evangelia. Máloco je tak vyčerpávající, jako boj se stále přežívajícími hříšnými zvyklostmi, se starým Adamem v nás Ale Pán Bůh mi nabídl jedinečnou šanci - oddat se novému dílu, a tak zapomenout na vše staré, přesměrovat se od sebe k bližnímu. Společně máme za úkol pečovat o dům Hospodinův - o církev, která věří, a protože věří, tak se modlí, a protože se modlí, tak se z ní rozlévá požehnání do světa. Církev v Boha věřící a Boha vyznávající, k Bohu se modlící a Božím jménem žehnající je předzvěstí přicházejícího Božího království. Pět roků si mě Hospodin otesával, až jsem konečně poznal, že ve víře, vyznání a modlitbě se zapouštějí pevné kořeny nejen farářské služby, ale celého křesťanského života. A z toho vyplývá, že základní činností církve je bohoslužba. Věřit, vyznávat, modlit se, žehnat, prostě křesťansky žít, sloužit a svědčit - to nejsou trpké nudné povinnosti, vždyť liturgie se slaví! Křesťanský život je slavností, svátkem, 20

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více