CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18"

Transkript

1 OBSAHres CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18

2 4 5 co jsou futures? FUTURES PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZEK PRODAT ČI KOUPIT URČITÁ POD- KLADOVÁ AKTIVA (NAPŘ. AKCIE, KOMODITY, AKCIOVÉ INDEXY, MĚNY ATD.) VE SJEDNANÉM MNOŽSTVÍ V PŘEDEM URČENÝ ČAS A ZA PŘEDEM STANOVENOU CENU. Kontrakty typu futures patří do rodiny tzv. standardizovaných derivátů, tedy investičních nástrojů odvozených od vývoje určitého podkladového aktiva. Futures nereprezentují přímý podíl na majetku, jako je tomu u akcií, nebo splacení půjčky, jak je to v případě dluhopisů, ale zjednodušeně řečeno jsou tyto obchody jakýmsi budoucím odhadem vývoje ceny podkladového aktiva. Například futures kontrakt na index je ve své podstatě sázkou na to, kterým směrem se budou hodnoty indexu pohybovat. co může být předmětem kontraktu? SUROVINY jak futures fungují? Již jsme si řekli, že futures se dají charakterizovat jako pevná dohoda mezi kupujícím a prodávajícím, která jim dává povinnost koupit/prodat k určitému datu v budoucnosti předem sjednané množství určitého podkladového (bazického) aktiva za předem sjednanou cenu, a je možné s nimi spekulovat na vzestup či pokles hodnoty předmětného podkladového aktiva. Tato možnost vyplývá z toho, v jaké pozici investor vystupuje zda na straně prodávajícího, nebo na straně kupujícího. Futures kontrakty je možné uzavřít na celou škálu aktiv obchodovaných na světových trzích. Můžete tak koupit kontrakty na nákup pšenice, kakaa, ba- ures vlny, ovsa, ropy, masa, dřeva, zlata, ale i třeba energie apod. Vybírat lze z celé škály nejrůznějších surovin. Nebojte se při obchodech 5 nedochází k přesunům tun surovin z místa na místo. To se děje až při vypořádání obchodů ve stanoveném termínu. Na burzách se namísto reálných surovin obchodují Podstatnou výhodou futures oproti akciím samotné kontrakty. či dluhopisům je na jedné straně jejich univerzálnost, protože lze profitovat jak na rostoucím, tak i na klesajícím vývoji hodno- FINANČNÍ KOMODITY Přibližně v polovině 70. let se začaly obchodovat také finanční futures zaloty podkladového aktiva, a na straně druhé je to možnost využití tzv. pákového efektu, žené na měnách, různých dluhových díky kterému může investor s poměrně malým vkladem ovládat velký objem finančních nástrojích nebo finančních indexech. Obchodovaným aktivem se tak stává prostředků. Páka umožňuje získat několikanásobné zisky, ale stejně tak může přivodit cizí měna, obligace, pokladniční poukázka nebo vybraný index. velké ztráty. FUTURES JSOU SÁZKOU NA VÝVOJ PODKLADOVÉHO DO OAKTIVA. KONTRAKT SLOVNÍČEK POJMŮ FUTURES MŮŽETE UZAVŘÍT NA NEJRŮZNĚJŠÍ KOMODITY: OD PŠENICE PŘES KÁVU, MASO, ROPU AŽ PO ZLATO, OPCI, MĚNU ČI AKCIOVÝ INDEX. Základní druhy futures kontraktů indexové (vybrané indexy) akciové (vybrané akciové tituly) komoditní (kovy, energie, plodiny) měnové (volně směnitelné měny) úrokové (pokladniční poukázky, dluhopisy) PODKLADOVÉ AKTIVUM Instrument, od kterého se odvíjí cena futures kontraktu (indexy, akcie, měny, komodity nebo například úrokové sazby). DERIVÁTY jsou investiční nástroje, které jsou odvozeny (derivovány) od jednotlivých podkladových aktiv.

3 6 pákový efekt Pákový efekt ve finanční terminologii znamená princip použití malého obnosu peněz na několikanásobně větší investici. Znamená to, že si lze koupit futures kontrakt v hodnotě několika desítek nebo stovek tisíc korun s počáteční investicí kolem %. Kdybyste se například rozhodli koupit futures kontrakt na index pražské burzy PX, počítá se jeho hodnota tak, že se jeho aktuální bodový stav vynásobí koeficientem 100 Kč. Dosahujeli tak index bodů, představuje hodnota kontraktu částku Kč. Pro obchodování s kontraktem ale stačí pouze zlomek této částky, tzv. maržový vklad. Jde v podstatě o zálohu záruku, že investor bude schopen dostát svým závazkům vyplývajícím z uzavřeného obchodu. Výše této zálohy je většinou stanovována jako procentuální hodnota z objemu obchodu a po skončení obchodování s danou futures je investorovi vrácena. V našem příkladu počítejme s 12,7 %, což by při hodnotě indexu Kč představovalo Kč. INVESTICÍ Kč LZE KOUPIT FUTURES KONTRAKT ZA Kč PÁKOVÝ EFEKT Kč INDEX PX futures7 4 body 3 body 2 body 1 bod 1 bod 2 body 3 body 4 body 400 Kč 300 Kč 200 Kč 100 Kč 100 Kč 200 Kč 300 Kč 400 Kč KDYŽ PÁKOVÝ EFEKT VYDĚLÁVÁ POČÁTEČNÍ CENA FUTURES KONTRAKTU KDYŽ PÁKOVÝ EFEKT ŠKODÍ Když hodnota indexu PX vzroste o 1 bod, zvýší se hodnota futures kontraktu na index pražské burzy PX o 100 Kč. Když hodnota indexu PX klesne o 1 bod, sníží se hodnota futures kontraktu na index pražské burzy PX o 100 Kč. PÁKA VÁM UMOŽNÍ REALIZOVAT ZISKY NĚKOLIKANÁSOBNĚ VYŠŠÍ, NEŽ BY ODPOVÍDALO VAŠIM FINANČNÍM MOŽNOSTEM, ALE STEJNĚ TAK VÁM MŮŽE PŘIVODIT VELKÉ ZTRÁTY.

4 8 9 doba trvání futures futures v historii Každý kontrakt futures má pevně stanovenou dobu realizace. Nejčastěji jsou z hle- vystopovat už v 17. století v Japonsku, kde Předchůdce dnešních kontraktů je možné diska doby trvání obchodovány tří-, šesti- se obchodovalo s budoucí sklizní rýže. Díky a devítiměsíční kontrakty splatné v předem uzavření kontraktu o dodání rýže tak získali rolníci peníze na osetí pole. Obchodníci určených měsících a dnech. Investor má tedy většinou dostatek času na realizaci záhy zjistili, že uzavřené kontrakty je možné svých záměrů. obchodovat ještě před jejich realizací podle toho, jak se vyvíjela očekávání sklizně, která Nové futures kontrakty jsou obvykle vypisovány v první burzovní den po 3. pátku ures v měsíci splatnosti. Měsíce splatnosti jsou tak vždy březen, červen, září a prosinec. ovlivňovala cenu zatím nesklizené úrody. futuá FUTURES POMÁHAJÍ SNIŽOVAT RIZIKA PODNIKÁNÍ. nakoupeny zářijové futures na index PX poslední den obchodování s futures na index PX, musím je prodat!

5 10 11 long vs. short pozice futures POZICE KUPUJÍCÍHO, OZNAČOVANÁ TÉŽ JAKO DLOUHÁ (LONG), URČUJE POVINNOST KOUPIT ZA PŘEDEM SJEDNANOU CENU K PŘEDEM SJED- NANÉMU DATU PODKLADOVÉ AKTIVUM. Pro držitele long pozice (kupujícího) je výhodné, pokud hodnota podkladového aktiva roste a v den splatnosti kontraktu je vyšší než v den, kdy byl obchod uzavřen. V takovém případě investor koupí toto aktivum od protistrany obchodu výhodněji, než by to mohl učinit přímo na trhu podkladových aktiv, a jeho pozice se tak stává ziskovou. Pro prodávajícího držitele short pozice pak platí zrcadlově obrácené podmínky. pozice kupujícího > long pozice Vysvětleme si roli kupujícího (long pozice) na jednoduchém modelovém příkladu, kdy předpokládáme, že hodnota podkladového aktiva roste: > INVESTOR SE DOMNÍVÁ, ŽE HODNOTA INDEXU PRAŽSKÉ BURZY PX BUDE V BUDOUCNU RŮST. AKTUÁLNĚ ČINÍ BODŮ. > JEDEN BOD INDEXU ODPOVÍDÁ 100 KČ, CELKOVÁ HODNOTA JEDNOHO KONTRAKTU JE TEDY KČ (1.400 BODŮ X 100 KČ). > PŘED OTEVŘENÍM POZICE MUSÍ INVESTOR SLOŽIT JIŽ ZMÍNĚNÝ MARŽOVÝ VKLAD. > POKUD SE PŘEDPOKLAD INVESTORA VYPLNIL A INDEX OPRAVDU ROSTE, VYDĚLÁVÁ INVESTOR S KAŽDÝM NÁRŮSTEM INDEXU O JEDEN BOD 100 KČ. Dosáhne-li index v průběhu trvání kontraktu například hodnoty bodů, zisk z pozice futures činí Kč (100 bodů x 100 Kč), což je nárůst o 7,14 %. KDO JE V POZICI LONG, ČEKÁ NA RŮST CENY, ABY REALIZOVAL ZISKY UZA- VŘENÍM POZICE TÍM, ŽE SVŮJ KONTRAKT PRODÁ. SLOVNÍČEK POJMŮ LONG POZICE Pozice kupujícího. Jde o investora, který se domnívá, že hodnota podkladového aktiva poroste, a proto futures kontrakt koupí. MARŽOVÝ VKLAD Záloha, která je požadována po každém účastníkovi obchodování pro případ nesplnění závazků vyplývajích z obchodů. hodnota aktiva den obchodu skutečná hodnota aktiva den splatnosti zisk pro držitele long pozice (ztráta pro držitele short pozice) KUPUJÍCÍ SE VŠAK MŮŽE DOSTAT I DO ZCELA OPAČNÉ SITUACE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JEHO OD- HAD RŮSTU PODKLADOVÉHO AKTIVA BYL MYLNÝ > Pokud index klesá, s každým záporným bodem indexu investor prodělává 100 Kč. Pokud tedy z původních bodů poklesne na bodů, ztráta z pozice futures činí Kč > Investor zaznamenává ztrátu analogicky podle výše uvedeného příkladu. sjednaná hodnota aktiva čas

6 12 13 long vs. short pozice pozice prodávajícího > short pozice V roli prodávajícího short pozici vystupuje investor, který spekuluje na budoucí pokles podkladového aktiva, v našem příkladě indexu PX: hodnota aktiva zisk pro držitele short pozice (ztráta pro držitele long pozice) > NEJPRVE INVESTOR FUTURES KONTRAKT PRODÁ, COŽ JE U FUTURES MOŽNÉ, I KDYŽ KONTRAKT sjednaná hodnota aktiva POZICE PRODÁVAJÍCÍHO, OZNAČOVANÁ JAKO PŘEDTÍM NEVLASTNÍ. TATO MOŽNOST JE DÁNA TÍM, KRÁTKA (SHORT), DÁVÁ NAOPAK POVINNOST ŽE FUTURES JSOU ZÁVAZKEM DO BUDOUCNOSTI, futures TOTO AKTIVUM PRODAT. ures NIKOLIV KE DNI OBCHODU. > INVESTOR SLOŽÍ MARŽOVÝ VKLAD skutečná hodnota aktiva > POKUD HODNOTA PODKLADOVÉHO AKTIVA KLESÁ, INVESTOR VYDĚLÁVÁ, POKUD NAOPAK STOUPÁ, den obchodu den splatnosti čas INVESTOR PRODĚLÁVÁ > VYPOŘÁDÁNÍ FUNGUJE STEJNĚ JAKO U DLOUHÉ POZICE > Všechny rozdíly (zisky/ztráty) vznikající z otevřených pozic jsou na konci obchodního dne, při denním vypořádání, tzv. Mark to market settlement, zohledněny na účtu investora. Pokud nemá investor aktuálně na svém maržovém účtu požadované prostředky na krytí závazků plynoucích z jeho uzavřených obchodů, je vyzván buď k jejich dodatečnému doplnění, nebo k uzavření pozice. S FUTURES MŮŽETE PROFITOVAT JAK NA ROSTOUCÍM, TAK NA KLESAJÍ- SLOVNÍČEK POJMŮ CÍM VÝVOJI HODNOTY PODKLADOVÉHO AKTIVA. SHORT POZICE Pozice prodávajícího. Investor kontrakt prodá, neboť se domnívá, že hodnota podkladového aktiva bude v den splatnosti pod hodnotou současnou. VYPOŘÁDÁNÍ KONTRAKTU Zúčtování a vypořádání jednotlivých obchodů > denní vypořádání zisků a ztrát (Mark to Market Settlement) denní vyčíslení výše zisků či ztrát pro jednotlivé pozice na základě rozdílu cen vyplývajícího z uzavřených obchodů > konečné vypořádání v den splatnosti kontraktu fyzické dodání bazického instrumentu (např. akcie, dluhopisy) nebo peněžní plnění, kdy jsou rozdíly mezi sjednanou hodnotou a skutečnou hodnotou vyrovnány finančně (např. akciový index).

7 14 15 k čemu spekulace zajišťovací obchod, arbitráž se futures tzv. hedging využívají? jak investoři využívají trh futures ures S FUTURES MŮŽETE EFEKTIVNĚ ZAJISTIT SVÉ PORTFOLIO. S FUTURES KONTRAKTY LZE OBECNĚ PROVÁDĚT NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INVESTIČNÍCH STRATEGIÍ. PŘI SPEKULACI DOCHÁZÍ K OTEVŘENÍ URČITÉ POZICE FUTURES. INVESTOR SPEKULANT SJEDNÁVÁ TUTO POZICI S CÍLEM PROFITOVAT NA VÝVOJI HODNOT PODKLADOVÉHO AKTIVA. (POKUD INVESTOR SPEKULUJE NA POKLES PODKLADOVÉHO AKTIVA, MĚL BY DRŽET OTEVŘENOU POZICI SHORT. NAOPAK POKUD JE INVESTOR PŘESVĚDČEN O TOM, ŽE KURZ PODKLADOVÉHO AKTIVA POROSTE, MĚL BY DRŽET OTEVŘENOU POZICI LONG.) TATO tk STRATEGIE VŠAK MŮŽE BÝT PŘI NESPRÁVNÉM ODHADU VÝVOJE TRHU ZNAČNĚ RIZIKOVOU. PROČ PROČ INVESTOŘI INVESTOŘI KUPUJÍ PRODÁVAJÍ FUTURES FUTURES aby vydělali li aby vydělali na možném m růstu na možném poklesu ceny aktiv ceny aktiv PRINCIP HEDGINGU SPOČÍVÁ V TOM, ŽE POMOCÍ FUTURES (NEBO OSTATNÍCH DERIVÁTŮ) SI INVESTOR MŮŽE ZAFIXOVAT CENU/HODNOTU URČITÉHO PODKLADOVÉHO AKTIVA. JINAK ŘEČENO TO ZNAMENÁ, ŽE K DANÉ POZICI UZAVŘENÉ NA TRHU PODKLADOVÝCH AKTIV (AŤ JIŽ SOUČASNÉ ČI BUDOUCÍ) SJEDNÁME TAKOVOU POZICI FUTURES, JEJÍŽ ZISKY ČI ZTRÁTY SE BUDOU VYVÍJET ZRCADLOVĚ. TATO STRATEGIE JE VE SVÉ PODSTATĚ ZALOŽENA NA VYUŽITÍ CENOVÝCH DIFERENCÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI INSTRUMENTY. TYTO CENOVÉ ROZDÍLY MOHOU VZNIKNOUT NAPŘÍKLAD OBCHODOVÁNÍM TOTOŽNÝCH KONTRAKTŮ NA RŮZNÝCH BURZÁCH (TZV. TERITORIÁLNÍ ARBITRÁŽ). V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU DÍKY VELKÉ PROPOJENOSTI JEDNOTLIVÝCH TRHŮ MOŽNOSTI ARBITRÁŽÍ POMĚRNĚ MALÉ. PROČ PROČ HEDGEŘI HEDGEŘI KUPUJÍ PRODÁVAJÍ FUTURES FUTURES aby se ochránili proti aby se ochránili proti m možnému nárůstu možnému ceny aktiv ceny aktiv poklesure

8 16 17 jak se s futures obchoduje? existují u futures nějaké garance? Vzhledem k tomu, že futures obchody jsou obecně považovány za rizikovější, je pro garantování závazků vyplývajících z uzavřených obchodů používán důmyslný systém celé řady různých garancí a omezení, které mají případným rizikům předcházet. Mezi tyto běžně užívané nástroje patří například: 1. listopad 15. listopad 24. listopad Index PX vzroste o 10 % na 1540 bodů, a jeho hodnota tak činí Kč < zisky a ztráty v obchodování s futures kontrakty OBCHODY S FUTURES JSOU UZAVÍRÁNY STEJNÝM ZPŮSOBEM JAKO OSTATNÍ BURZOVNÍ OBCHODY PROSTŘEDNICTVÍM ČLENŮ BURZY. INVESTOŘI ZADÁVAJÍ SVÉ PŘÍKAZY MAKLÉŘŮM, KTEŘÍ JE UMÍSŤUJÍ DO OBCHODNÍHO SYSTÉMU NA BURZU. K UZAVŘENÍ OBCHODU DOJDE TEHDY, POKUD SE SEJDOU DVA futures PŘÍKAZY (KE KOUPI U JEDNOHO A PRODEJI U DRUHÉHO), KTERÉ SE SHODUJÍ V DANÝCH PODMÍNKÁCH (DRUHU KON- TRAKTU, SPLATNOSTI, MNOŽSTVÍ, CENĚ ATD.). > maržové vklady Vklad, který je požadován po každém účastníkovi obchodování pro případ nesplnění závazků vyplývajících z jeho obchodů. > limity Jednotlivé druhy limitů určují většinou maximální množství kontraktů nebo objem finančních prostředků, které může investor během obchodování uzavřít. > fondy garancí Deponovaný vklad každého účastníka obchodování, který slouží ke splnění závazků v případě, že by tyto závazky nebyly dostatečně pokryty maržovými vklady. NAPROSTÁ VĚTŠINA OBCHODNÍKŮ SVOU POZICI UZAVŘE JEŠTĚ PŘED SJEDNANÝM DNEM SPLATNOSTI. GARANCE MAJÍ ZA ÚKOL ZAJISTIT SPL- NĚNÍ ZÁVAZKŮ VŠECH ÚČASTNÍKŮ OBCHODU S FUTURES. Investor kupuje jeden březnový kontrakt na index PX za cenu Kč Investor vkládá margin ve výši Kč zisk Kč Toto je váš zisk, pokud kontrakt hned prodáte Kč počáteční margin Index se propadl o zhruba 15 % na 1310 bodů a jeho hodnota činí Kč ztráta Kč Pokud chcete kontrakt dále držet, musíte navýšit prostředky na vašem účtu, abyste dosáhli požadovaného marginu < Kč < Kč < 0 Kč Každý investor, který si na trhu otevře pozici, má z hlediska obchodování de facto dvě možnosti, jak se svou pozicí naložit: > držet svou otevřenou pozici do sjednaného data splatnosti > uzavřít svou pozici tzv. vyrovnávací transakcí, což znamená, že ke své short nebo long pozici uskuteční transakci prostřednictvím opačné pozice a tím se jeho otevřená pozice vykompenzuje. Pokud tedy někdo napřed kontrakt prodal, uzavře pozici tak, že stejný kontrakt koupí a tím je oba spáruje a neutralizuje. Pokud koupil levněji, než před tím prodal, na transakci vydělal, v opačném případě prodělal. Tímto způsobem uzavřením končí naprostá většina futures kontraktů (více než 95 %).

9 18 19 Futures na pražské burze kde a jak najdu informace o obchodování s futures? Stejně jako je tomu u ostatních obchodovaných produktů, tak i informace o futures budou standardně zveřejňovány, a to jak formou on-line dat, tak formou závěrečných výsledků. Šíření informací bude zajištěno prostřednictvím internetových stránek burzy a některých obchodníků, informačních agentur, teletextu či denního tisku. V záplavě ostatních produktů jsou futures kontrakty poměrně snadno identifikovatelné například podle názvu futures: označení produktu identifikace podkladového aktiva splatnost kontraktu měsíc/rok OBCHODOVÁNÍ S FUTURES JE UMOŽNĚNO POUZE ČLENŮM BURZY. VLASTNÍ OBCHO- DOVÁNÍ PROBÍHÁ NA PODOBNÉM PRINCIPU JAKO SPAD OBCHODY S VYBRANÝMI EMISE- MI AKCIÍ A JE ZALOŽENO NA ČINNOSTI TZV. PX FUT Jun07, kde je PX identifikace TVŮRCŮ TRHU, KTEŘÍ MAJÍ POVINNOST podkladového aktiva, FUT je označení produktu a Jun07 UDRŽOVAT NABÍDKU A POPTÁVKU PRO JED- splatnost kontraktu měsíc / rok (v tomto případě červen 2007). NOTLIVÉ FUTURES SÉRIE. nebo podle kódu série futures: FaaaaxxMmmyy, kde je F označení futures, aaaa je i dentifikace podkladového aktiva (pokud nejsou na identifikaci vyčerpány všechny čtyři znaky, zůstává zbytek identifikace a ), xxm je doba trvání futures (délka kontraktu, např. tříměsíční kontrakt), mm je splatnost kontraktu měsíc splatnosti, yy je splatnost kontraktu / rok splatnosti Př. FPXAA03M1206 = tříměsíční futures kontrakt na index PX se splatností v 12/2006. PŘEHLED BROKERŮ OBCHODUJÍCÍCH S FUTURES A KOMPLETNÍ SEZNAM ČLENŮ PRAŽSKÉ BURZY NAJDETE NA VLOŽENÉ KARTIČCE A NA WEBO- VÝCH STRÁNKÁCH NEBO

10 futu Vydává Burza cenných papírů Praha, a. s. Koncepce a zpracování Bison & Rose public relations, s. r. o. Bělohorská 33, Praha 6 Kontakt Burza cenných papírů Praha, a. s. Rybná 14, Praha 1

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2 KAPITOLA 2 CO LZE OBCHODOVAT Na čem lze na burze vydělávat Akcie základní investiční nástroj Komodity (Futures) velký potenciál pro zkušené E-mini futures nejmódnější produkt na trhu Exchange Traded Funds

Více

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ Ludvík Turek a Czechwealth team Jak se stát traderem 2008 Obsah Předmluva 5 Trading je byznys 7 Co je chytré si uvědomit hned na začátku 7 Vyhledávejte úspěšné obchodníky a vzdělávejte se 8 Nakonec rozhoduje

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ PROFITY.cz kurzy obchodování na světových burzách ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ Bašty 416/8 602 00 Brno +420 730 69 22 55 1 Úvod do světa obchodování Úvod do světa obchodování komodit Úvod V tisku, na internetu

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva diplomová práce Finanční deriváty Martin Eliášek 2009/2010 0 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci práci na téma: Finanční deriváty

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Bakalářská práce Martin Krupička Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České

Více

Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích

Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kocourek studijní obor: Finance

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Obchodování na měnovém trhu FOREX

Obchodování na měnovém trhu FOREX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Obchodování na měnovém trhu FOREX Diplomová práce Autor: Bc. Marek Souček Finance Vedoucí práce: Ing. Vladimír Nergl Praha

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Patria Forex. Uživatelský manuál

Patria Forex. Uživatelský manuál Patria Forex Uživatelský manuál Obsah O PATRIA FOREX... - 4 - ÚVOD... - 5 - STAŽENÍ APLIKACE... - 6 - AKTUALIZACE APLIKACE... - 9 - VKLAD A VÝBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... - 10 - VKLAD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ...

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Mikšík Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jakub Mikšík Akadem ický rok: 2009/2010 Kontak t: E-mail:

Více

Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů

Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů Autor: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. 1 Význam a funkce finančního trhu a investování Finanční trh je jako každý jiný trh, místo, kde se setkávají nakupující a prodávající

Více

Škola obchodníka I. Stanovte si cíle

Škola obchodníka I. Stanovte si cíle Škola obchodníka I. Stanovte si cíle Sestavení plánů a cílů je prvotní a nejdůležitější částí jakékoliv lidské činnosti. Úspěch totiž začíná určením toho, čeho chceme v životě dosáhnout. "Musíte vzít zodpovědnost

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY PŘI OBCHODOVÁNÍ NA KOMUNITNÍCH TRZÍCH

VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY PŘI OBCHODOVÁNÍ NA KOMUNITNÍCH TRZÍCH Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY PŘI OBCHODOVÁNÍ NA KOMUNITNÍCH TRZÍCH Štěpán Holub Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Více

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE. www.x-trade.eu

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE. www.x-trade.eu OBCHODOVÁNÍ NA BURZE www.x-trade.eu FOREX FOREX = International Interbank FOReign Exchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami. Gigantické objemy obchodů na Forexu vytvářejí

Více

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE. (trading)

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE. (trading) OBCHODOVÁNÍ NA BURZE (trading) FOREX FOREX = International Interbank FOReign Exchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami. Gigantické objemy obchodů na Forexu vytvářejí banky,

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

JAK ZAČÍT NA BURZE & HRAJEME SI, ABYCHOM ZBOHATLI

JAK ZAČÍT NA BURZE & HRAJEME SI, ABYCHOM ZBOHATLI 1. část kurzu: JAK ZAČÍT NA BURZE & HRAJEME SI, ABYCHOM ZBOHATLI Jiří Mazur autor kurzu, lektor, trader, TOP10 infopodnikatel JAK ZAČÍT NA BURZE & HRAJEME SI, ABYCHOM ZBOHATLI 2 Jak začít na burze & hrajeme

Více

Způsob uvádění cen komodit

Způsob uvádění cen komodit KAPITOLA 8 Způsob uvádění cen komodit Velkou část začínajících obchodníků s akciemi nebo komoditami odrazuje od trhů s futures složitost jejich oceňování, zatímco jiní lidé zase vstupují na tyto Největší

Více

Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami. Bc. Lenka Mikušková

Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami. Bc. Lenka Mikušková Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami Bc. Lenka Mikušková Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou obchodování na burze

Více

OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 MONEY MANAGEMENT... 117 Colosseum, a.s. - Forex ebook www.colosseum.

OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 MONEY MANAGEMENT... 117 Colosseum, a.s. - Forex ebook www.colosseum. OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 Proč Forex?... 7 Základní rozdělení brokerů... 9 Jak probíhá obchod na Forexu... 10 Finanční páka... 13 Ukázky obchodů... 14 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 Základní cenové

Více

Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX. Bc. Denisa Foltisová

Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX. Bc. Denisa Foltisová Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX Bc. Denisa Foltisová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku intradenního obchodování

Více