CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18"

Transkript

1 OBSAHres CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18

2 4 5 co jsou futures? FUTURES PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZEK PRODAT ČI KOUPIT URČITÁ POD- KLADOVÁ AKTIVA (NAPŘ. AKCIE, KOMODITY, AKCIOVÉ INDEXY, MĚNY ATD.) VE SJEDNANÉM MNOŽSTVÍ V PŘEDEM URČENÝ ČAS A ZA PŘEDEM STANOVENOU CENU. Kontrakty typu futures patří do rodiny tzv. standardizovaných derivátů, tedy investičních nástrojů odvozených od vývoje určitého podkladového aktiva. Futures nereprezentují přímý podíl na majetku, jako je tomu u akcií, nebo splacení půjčky, jak je to v případě dluhopisů, ale zjednodušeně řečeno jsou tyto obchody jakýmsi budoucím odhadem vývoje ceny podkladového aktiva. Například futures kontrakt na index je ve své podstatě sázkou na to, kterým směrem se budou hodnoty indexu pohybovat. co může být předmětem kontraktu? SUROVINY jak futures fungují? Již jsme si řekli, že futures se dají charakterizovat jako pevná dohoda mezi kupujícím a prodávajícím, která jim dává povinnost koupit/prodat k určitému datu v budoucnosti předem sjednané množství určitého podkladového (bazického) aktiva za předem sjednanou cenu, a je možné s nimi spekulovat na vzestup či pokles hodnoty předmětného podkladového aktiva. Tato možnost vyplývá z toho, v jaké pozici investor vystupuje zda na straně prodávajícího, nebo na straně kupujícího. Futures kontrakty je možné uzavřít na celou škálu aktiv obchodovaných na světových trzích. Můžete tak koupit kontrakty na nákup pšenice, kakaa, ba- ures vlny, ovsa, ropy, masa, dřeva, zlata, ale i třeba energie apod. Vybírat lze z celé škály nejrůznějších surovin. Nebojte se při obchodech 5 nedochází k přesunům tun surovin z místa na místo. To se děje až při vypořádání obchodů ve stanoveném termínu. Na burzách se namísto reálných surovin obchodují Podstatnou výhodou futures oproti akciím samotné kontrakty. či dluhopisům je na jedné straně jejich univerzálnost, protože lze profitovat jak na rostoucím, tak i na klesajícím vývoji hodno- FINANČNÍ KOMODITY Přibližně v polovině 70. let se začaly obchodovat také finanční futures zaloty podkladového aktiva, a na straně druhé je to možnost využití tzv. pákového efektu, žené na měnách, různých dluhových díky kterému může investor s poměrně malým vkladem ovládat velký objem finančních nástrojích nebo finančních indexech. Obchodovaným aktivem se tak stává prostředků. Páka umožňuje získat několikanásobné zisky, ale stejně tak může přivodit cizí měna, obligace, pokladniční poukázka nebo vybraný index. velké ztráty. FUTURES JSOU SÁZKOU NA VÝVOJ PODKLADOVÉHO DO OAKTIVA. KONTRAKT SLOVNÍČEK POJMŮ FUTURES MŮŽETE UZAVŘÍT NA NEJRŮZNĚJŠÍ KOMODITY: OD PŠENICE PŘES KÁVU, MASO, ROPU AŽ PO ZLATO, OPCI, MĚNU ČI AKCIOVÝ INDEX. Základní druhy futures kontraktů indexové (vybrané indexy) akciové (vybrané akciové tituly) komoditní (kovy, energie, plodiny) měnové (volně směnitelné měny) úrokové (pokladniční poukázky, dluhopisy) PODKLADOVÉ AKTIVUM Instrument, od kterého se odvíjí cena futures kontraktu (indexy, akcie, měny, komodity nebo například úrokové sazby). DERIVÁTY jsou investiční nástroje, které jsou odvozeny (derivovány) od jednotlivých podkladových aktiv.

3 6 pákový efekt Pákový efekt ve finanční terminologii znamená princip použití malého obnosu peněz na několikanásobně větší investici. Znamená to, že si lze koupit futures kontrakt v hodnotě několika desítek nebo stovek tisíc korun s počáteční investicí kolem %. Kdybyste se například rozhodli koupit futures kontrakt na index pražské burzy PX, počítá se jeho hodnota tak, že se jeho aktuální bodový stav vynásobí koeficientem 100 Kč. Dosahujeli tak index bodů, představuje hodnota kontraktu částku Kč. Pro obchodování s kontraktem ale stačí pouze zlomek této částky, tzv. maržový vklad. Jde v podstatě o zálohu záruku, že investor bude schopen dostát svým závazkům vyplývajícím z uzavřeného obchodu. Výše této zálohy je většinou stanovována jako procentuální hodnota z objemu obchodu a po skončení obchodování s danou futures je investorovi vrácena. V našem příkladu počítejme s 12,7 %, což by při hodnotě indexu Kč představovalo Kč. INVESTICÍ Kč LZE KOUPIT FUTURES KONTRAKT ZA Kč PÁKOVÝ EFEKT Kč INDEX PX futures7 4 body 3 body 2 body 1 bod 1 bod 2 body 3 body 4 body 400 Kč 300 Kč 200 Kč 100 Kč 100 Kč 200 Kč 300 Kč 400 Kč KDYŽ PÁKOVÝ EFEKT VYDĚLÁVÁ POČÁTEČNÍ CENA FUTURES KONTRAKTU KDYŽ PÁKOVÝ EFEKT ŠKODÍ Když hodnota indexu PX vzroste o 1 bod, zvýší se hodnota futures kontraktu na index pražské burzy PX o 100 Kč. Když hodnota indexu PX klesne o 1 bod, sníží se hodnota futures kontraktu na index pražské burzy PX o 100 Kč. PÁKA VÁM UMOŽNÍ REALIZOVAT ZISKY NĚKOLIKANÁSOBNĚ VYŠŠÍ, NEŽ BY ODPOVÍDALO VAŠIM FINANČNÍM MOŽNOSTEM, ALE STEJNĚ TAK VÁM MŮŽE PŘIVODIT VELKÉ ZTRÁTY.

4 8 9 doba trvání futures futures v historii Každý kontrakt futures má pevně stanovenou dobu realizace. Nejčastěji jsou z hle- vystopovat už v 17. století v Japonsku, kde Předchůdce dnešních kontraktů je možné diska doby trvání obchodovány tří-, šesti- se obchodovalo s budoucí sklizní rýže. Díky a devítiměsíční kontrakty splatné v předem uzavření kontraktu o dodání rýže tak získali rolníci peníze na osetí pole. Obchodníci určených měsících a dnech. Investor má tedy většinou dostatek času na realizaci záhy zjistili, že uzavřené kontrakty je možné svých záměrů. obchodovat ještě před jejich realizací podle toho, jak se vyvíjela očekávání sklizně, která Nové futures kontrakty jsou obvykle vypisovány v první burzovní den po 3. pátku ures v měsíci splatnosti. Měsíce splatnosti jsou tak vždy březen, červen, září a prosinec. ovlivňovala cenu zatím nesklizené úrody. futuá FUTURES POMÁHAJÍ SNIŽOVAT RIZIKA PODNIKÁNÍ. nakoupeny zářijové futures na index PX poslední den obchodování s futures na index PX, musím je prodat!

5 10 11 long vs. short pozice futures POZICE KUPUJÍCÍHO, OZNAČOVANÁ TÉŽ JAKO DLOUHÁ (LONG), URČUJE POVINNOST KOUPIT ZA PŘEDEM SJEDNANOU CENU K PŘEDEM SJED- NANÉMU DATU PODKLADOVÉ AKTIVUM. Pro držitele long pozice (kupujícího) je výhodné, pokud hodnota podkladového aktiva roste a v den splatnosti kontraktu je vyšší než v den, kdy byl obchod uzavřen. V takovém případě investor koupí toto aktivum od protistrany obchodu výhodněji, než by to mohl učinit přímo na trhu podkladových aktiv, a jeho pozice se tak stává ziskovou. Pro prodávajícího držitele short pozice pak platí zrcadlově obrácené podmínky. pozice kupujícího > long pozice Vysvětleme si roli kupujícího (long pozice) na jednoduchém modelovém příkladu, kdy předpokládáme, že hodnota podkladového aktiva roste: > INVESTOR SE DOMNÍVÁ, ŽE HODNOTA INDEXU PRAŽSKÉ BURZY PX BUDE V BUDOUCNU RŮST. AKTUÁLNĚ ČINÍ BODŮ. > JEDEN BOD INDEXU ODPOVÍDÁ 100 KČ, CELKOVÁ HODNOTA JEDNOHO KONTRAKTU JE TEDY KČ (1.400 BODŮ X 100 KČ). > PŘED OTEVŘENÍM POZICE MUSÍ INVESTOR SLOŽIT JIŽ ZMÍNĚNÝ MARŽOVÝ VKLAD. > POKUD SE PŘEDPOKLAD INVESTORA VYPLNIL A INDEX OPRAVDU ROSTE, VYDĚLÁVÁ INVESTOR S KAŽDÝM NÁRŮSTEM INDEXU O JEDEN BOD 100 KČ. Dosáhne-li index v průběhu trvání kontraktu například hodnoty bodů, zisk z pozice futures činí Kč (100 bodů x 100 Kč), což je nárůst o 7,14 %. KDO JE V POZICI LONG, ČEKÁ NA RŮST CENY, ABY REALIZOVAL ZISKY UZA- VŘENÍM POZICE TÍM, ŽE SVŮJ KONTRAKT PRODÁ. SLOVNÍČEK POJMŮ LONG POZICE Pozice kupujícího. Jde o investora, který se domnívá, že hodnota podkladového aktiva poroste, a proto futures kontrakt koupí. MARŽOVÝ VKLAD Záloha, která je požadována po každém účastníkovi obchodování pro případ nesplnění závazků vyplývajích z obchodů. hodnota aktiva den obchodu skutečná hodnota aktiva den splatnosti zisk pro držitele long pozice (ztráta pro držitele short pozice) KUPUJÍCÍ SE VŠAK MŮŽE DOSTAT I DO ZCELA OPAČNÉ SITUACE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JEHO OD- HAD RŮSTU PODKLADOVÉHO AKTIVA BYL MYLNÝ > Pokud index klesá, s každým záporným bodem indexu investor prodělává 100 Kč. Pokud tedy z původních bodů poklesne na bodů, ztráta z pozice futures činí Kč > Investor zaznamenává ztrátu analogicky podle výše uvedeného příkladu. sjednaná hodnota aktiva čas

6 12 13 long vs. short pozice pozice prodávajícího > short pozice V roli prodávajícího short pozici vystupuje investor, který spekuluje na budoucí pokles podkladového aktiva, v našem příkladě indexu PX: hodnota aktiva zisk pro držitele short pozice (ztráta pro držitele long pozice) > NEJPRVE INVESTOR FUTURES KONTRAKT PRODÁ, COŽ JE U FUTURES MOŽNÉ, I KDYŽ KONTRAKT sjednaná hodnota aktiva POZICE PRODÁVAJÍCÍHO, OZNAČOVANÁ JAKO PŘEDTÍM NEVLASTNÍ. TATO MOŽNOST JE DÁNA TÍM, KRÁTKA (SHORT), DÁVÁ NAOPAK POVINNOST ŽE FUTURES JSOU ZÁVAZKEM DO BUDOUCNOSTI, futures TOTO AKTIVUM PRODAT. ures NIKOLIV KE DNI OBCHODU. > INVESTOR SLOŽÍ MARŽOVÝ VKLAD skutečná hodnota aktiva > POKUD HODNOTA PODKLADOVÉHO AKTIVA KLESÁ, INVESTOR VYDĚLÁVÁ, POKUD NAOPAK STOUPÁ, den obchodu den splatnosti čas INVESTOR PRODĚLÁVÁ > VYPOŘÁDÁNÍ FUNGUJE STEJNĚ JAKO U DLOUHÉ POZICE > Všechny rozdíly (zisky/ztráty) vznikající z otevřených pozic jsou na konci obchodního dne, při denním vypořádání, tzv. Mark to market settlement, zohledněny na účtu investora. Pokud nemá investor aktuálně na svém maržovém účtu požadované prostředky na krytí závazků plynoucích z jeho uzavřených obchodů, je vyzván buď k jejich dodatečnému doplnění, nebo k uzavření pozice. S FUTURES MŮŽETE PROFITOVAT JAK NA ROSTOUCÍM, TAK NA KLESAJÍ- SLOVNÍČEK POJMŮ CÍM VÝVOJI HODNOTY PODKLADOVÉHO AKTIVA. SHORT POZICE Pozice prodávajícího. Investor kontrakt prodá, neboť se domnívá, že hodnota podkladového aktiva bude v den splatnosti pod hodnotou současnou. VYPOŘÁDÁNÍ KONTRAKTU Zúčtování a vypořádání jednotlivých obchodů > denní vypořádání zisků a ztrát (Mark to Market Settlement) denní vyčíslení výše zisků či ztrát pro jednotlivé pozice na základě rozdílu cen vyplývajícího z uzavřených obchodů > konečné vypořádání v den splatnosti kontraktu fyzické dodání bazického instrumentu (např. akcie, dluhopisy) nebo peněžní plnění, kdy jsou rozdíly mezi sjednanou hodnotou a skutečnou hodnotou vyrovnány finančně (např. akciový index).

7 14 15 k čemu spekulace zajišťovací obchod, arbitráž se futures tzv. hedging využívají? jak investoři využívají trh futures ures S FUTURES MŮŽETE EFEKTIVNĚ ZAJISTIT SVÉ PORTFOLIO. S FUTURES KONTRAKTY LZE OBECNĚ PROVÁDĚT NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INVESTIČNÍCH STRATEGIÍ. PŘI SPEKULACI DOCHÁZÍ K OTEVŘENÍ URČITÉ POZICE FUTURES. INVESTOR SPEKULANT SJEDNÁVÁ TUTO POZICI S CÍLEM PROFITOVAT NA VÝVOJI HODNOT PODKLADOVÉHO AKTIVA. (POKUD INVESTOR SPEKULUJE NA POKLES PODKLADOVÉHO AKTIVA, MĚL BY DRŽET OTEVŘENOU POZICI SHORT. NAOPAK POKUD JE INVESTOR PŘESVĚDČEN O TOM, ŽE KURZ PODKLADOVÉHO AKTIVA POROSTE, MĚL BY DRŽET OTEVŘENOU POZICI LONG.) TATO tk STRATEGIE VŠAK MŮŽE BÝT PŘI NESPRÁVNÉM ODHADU VÝVOJE TRHU ZNAČNĚ RIZIKOVOU. PROČ PROČ INVESTOŘI INVESTOŘI KUPUJÍ PRODÁVAJÍ FUTURES FUTURES aby vydělali li aby vydělali na možném m růstu na možném poklesu ceny aktiv ceny aktiv PRINCIP HEDGINGU SPOČÍVÁ V TOM, ŽE POMOCÍ FUTURES (NEBO OSTATNÍCH DERIVÁTŮ) SI INVESTOR MŮŽE ZAFIXOVAT CENU/HODNOTU URČITÉHO PODKLADOVÉHO AKTIVA. JINAK ŘEČENO TO ZNAMENÁ, ŽE K DANÉ POZICI UZAVŘENÉ NA TRHU PODKLADOVÝCH AKTIV (AŤ JIŽ SOUČASNÉ ČI BUDOUCÍ) SJEDNÁME TAKOVOU POZICI FUTURES, JEJÍŽ ZISKY ČI ZTRÁTY SE BUDOU VYVÍJET ZRCADLOVĚ. TATO STRATEGIE JE VE SVÉ PODSTATĚ ZALOŽENA NA VYUŽITÍ CENOVÝCH DIFERENCÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI INSTRUMENTY. TYTO CENOVÉ ROZDÍLY MOHOU VZNIKNOUT NAPŘÍKLAD OBCHODOVÁNÍM TOTOŽNÝCH KONTRAKTŮ NA RŮZNÝCH BURZÁCH (TZV. TERITORIÁLNÍ ARBITRÁŽ). V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU DÍKY VELKÉ PROPOJENOSTI JEDNOTLIVÝCH TRHŮ MOŽNOSTI ARBITRÁŽÍ POMĚRNĚ MALÉ. PROČ PROČ HEDGEŘI HEDGEŘI KUPUJÍ PRODÁVAJÍ FUTURES FUTURES aby se ochránili proti aby se ochránili proti m možnému nárůstu možnému ceny aktiv ceny aktiv poklesure

8 16 17 jak se s futures obchoduje? existují u futures nějaké garance? Vzhledem k tomu, že futures obchody jsou obecně považovány za rizikovější, je pro garantování závazků vyplývajících z uzavřených obchodů používán důmyslný systém celé řady různých garancí a omezení, které mají případným rizikům předcházet. Mezi tyto běžně užívané nástroje patří například: 1. listopad 15. listopad 24. listopad Index PX vzroste o 10 % na 1540 bodů, a jeho hodnota tak činí Kč < zisky a ztráty v obchodování s futures kontrakty OBCHODY S FUTURES JSOU UZAVÍRÁNY STEJNÝM ZPŮSOBEM JAKO OSTATNÍ BURZOVNÍ OBCHODY PROSTŘEDNICTVÍM ČLENŮ BURZY. INVESTOŘI ZADÁVAJÍ SVÉ PŘÍKAZY MAKLÉŘŮM, KTEŘÍ JE UMÍSŤUJÍ DO OBCHODNÍHO SYSTÉMU NA BURZU. K UZAVŘENÍ OBCHODU DOJDE TEHDY, POKUD SE SEJDOU DVA futures PŘÍKAZY (KE KOUPI U JEDNOHO A PRODEJI U DRUHÉHO), KTERÉ SE SHODUJÍ V DANÝCH PODMÍNKÁCH (DRUHU KON- TRAKTU, SPLATNOSTI, MNOŽSTVÍ, CENĚ ATD.). > maržové vklady Vklad, který je požadován po každém účastníkovi obchodování pro případ nesplnění závazků vyplývajících z jeho obchodů. > limity Jednotlivé druhy limitů určují většinou maximální množství kontraktů nebo objem finančních prostředků, které může investor během obchodování uzavřít. > fondy garancí Deponovaný vklad každého účastníka obchodování, který slouží ke splnění závazků v případě, že by tyto závazky nebyly dostatečně pokryty maržovými vklady. NAPROSTÁ VĚTŠINA OBCHODNÍKŮ SVOU POZICI UZAVŘE JEŠTĚ PŘED SJEDNANÝM DNEM SPLATNOSTI. GARANCE MAJÍ ZA ÚKOL ZAJISTIT SPL- NĚNÍ ZÁVAZKŮ VŠECH ÚČASTNÍKŮ OBCHODU S FUTURES. Investor kupuje jeden březnový kontrakt na index PX za cenu Kč Investor vkládá margin ve výši Kč zisk Kč Toto je váš zisk, pokud kontrakt hned prodáte Kč počáteční margin Index se propadl o zhruba 15 % na 1310 bodů a jeho hodnota činí Kč ztráta Kč Pokud chcete kontrakt dále držet, musíte navýšit prostředky na vašem účtu, abyste dosáhli požadovaného marginu < Kč < Kč < 0 Kč Každý investor, který si na trhu otevře pozici, má z hlediska obchodování de facto dvě možnosti, jak se svou pozicí naložit: > držet svou otevřenou pozici do sjednaného data splatnosti > uzavřít svou pozici tzv. vyrovnávací transakcí, což znamená, že ke své short nebo long pozici uskuteční transakci prostřednictvím opačné pozice a tím se jeho otevřená pozice vykompenzuje. Pokud tedy někdo napřed kontrakt prodal, uzavře pozici tak, že stejný kontrakt koupí a tím je oba spáruje a neutralizuje. Pokud koupil levněji, než před tím prodal, na transakci vydělal, v opačném případě prodělal. Tímto způsobem uzavřením končí naprostá většina futures kontraktů (více než 95 %).

9 18 19 Futures na pražské burze kde a jak najdu informace o obchodování s futures? Stejně jako je tomu u ostatních obchodovaných produktů, tak i informace o futures budou standardně zveřejňovány, a to jak formou on-line dat, tak formou závěrečných výsledků. Šíření informací bude zajištěno prostřednictvím internetových stránek burzy a některých obchodníků, informačních agentur, teletextu či denního tisku. V záplavě ostatních produktů jsou futures kontrakty poměrně snadno identifikovatelné například podle názvu futures: označení produktu identifikace podkladového aktiva splatnost kontraktu měsíc/rok OBCHODOVÁNÍ S FUTURES JE UMOŽNĚNO POUZE ČLENŮM BURZY. VLASTNÍ OBCHO- DOVÁNÍ PROBÍHÁ NA PODOBNÉM PRINCIPU JAKO SPAD OBCHODY S VYBRANÝMI EMISE- MI AKCIÍ A JE ZALOŽENO NA ČINNOSTI TZV. PX FUT Jun07, kde je PX identifikace TVŮRCŮ TRHU, KTEŘÍ MAJÍ POVINNOST podkladového aktiva, FUT je označení produktu a Jun07 UDRŽOVAT NABÍDKU A POPTÁVKU PRO JED- splatnost kontraktu měsíc / rok (v tomto případě červen 2007). NOTLIVÉ FUTURES SÉRIE. nebo podle kódu série futures: FaaaaxxMmmyy, kde je F označení futures, aaaa je i dentifikace podkladového aktiva (pokud nejsou na identifikaci vyčerpány všechny čtyři znaky, zůstává zbytek identifikace a ), xxm je doba trvání futures (délka kontraktu, např. tříměsíční kontrakt), mm je splatnost kontraktu měsíc splatnosti, yy je splatnost kontraktu / rok splatnosti Př. FPXAA03M1206 = tříměsíční futures kontrakt na index PX se splatností v 12/2006. PŘEHLED BROKERŮ OBCHODUJÍCÍCH S FUTURES A KOMPLETNÍ SEZNAM ČLENŮ PRAŽSKÉ BURZY NAJDETE NA VLOŽENÉ KARTIČCE A NA WEBO- VÝCH STRÁNKÁCH NEBO

10 futu Vydává Burza cenných papírů Praha, a. s. Koncepce a zpracování Bison & Rose public relations, s. r. o. Bělohorská 33, Praha 6 Kontakt Burza cenných papírů Praha, a. s. Rybná 14, Praha 1

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

Zajištění měnových rizik

Zajištění měnových rizik Ing.František Janatka,CSc. Zajištění měnových rizik Měnová rizika souvisejí s vývojem světové ekonomiky, měnovými kurzy a dalšími faktory -představují značná rizika, v současné době zejména pro české vývozce

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Praha 20. 10. 2011 Přednášející: Jan Korb Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Expertní přednáška pro DigiPárty

Expertní přednáška pro DigiPárty Expertní přednáška pro DigiPárty 23.3.2017. Obsah přednášky & Jak na černé zlato chytře a jednoduše? 1. Globální trh s ropou, jeho hráči a fundamenty 2. Ropa jako burzovní aktivum co vlastně obchodujeme?

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Finanční deriváty II.

Finanční deriváty II. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty II. strana 2 Obsah přednášky Princip opcí Druhy opcí Cena a spekulační efekt Kurzovní

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Ekonomicko-správní fakulta Jana Hnátková (UČO 174727) Finanční podnikání Magisterské (prezenční) studium Imatrikulační ročník 2005 Téma: Finanční deriváty Finanční trhy (PFFITR)

Více

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání RETAIL DERIVÁTY. Seminární práce do předmětu Finanční trhy

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání RETAIL DERIVÁTY. Seminární práce do předmětu Finanční trhy Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání RETAIL DERIVÁTY Seminární práce do předmětu Finanční trhy Autor: Lucie Kučerová Brno, listopad 2007 1 OBSAH 1 OBSAH 2

Více

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Předmluva Tento dokument popisuje různé finanční nástroje a s nimi spojená rizika a příležitosti. Riziko znamená možnost nedosažení očekávané návratnosti investice anebo ztrátu veškerého

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu Produkty finančních trhů a jejich rizika Devizové produkty a produkty peněžního trhu datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY. Karel Urbanovský, jaro 2012

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY. Karel Urbanovský, jaro 2012 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Karel Urbanovský, jaro 2012 1 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Obecně SP Dělení SP Pákové produkty Investiční produkty Investiční certifikáty 2 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Trh moderních strukturovaných

Více

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Deriváty II opce a opční strategie Opce Poskytuje vlastníkovi opce nikoli povinnost, ale právo k nákupu nebo prodeji určitého podkladového

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

Název položky Nákup Převod peněžních prostředků na rozvahové nebo podrozvahové aktivum.

Název položky Nákup Převod peněžních prostředků na rozvahové nebo podrozvahové aktivum. POPIS ČÍSELNÍKU : Typy transakcí prováděných s obchodovatelnými nástroji. OBCHTR Použití číselníku v parametrech: P0504 P0544 Typy obchodů s CP : Výčet položek číselníku: 04 položky Nákup Převod peněžních

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Strategie Covered Call

Strategie Covered Call Strategie Covered Call Tato strategie vzniká kombinací pozice na podkladovém aktivu a výpisem call opce na toto aktivum. Řada obchodníků bohužel neví, že s pomocí této strategie mohou zvýšit výnosnost

Více

6. Banka a finanční trh, vlastní operace banky s cennými papíry, operace pro klienta, investiční činnosti bank

6. Banka a finanční trh, vlastní operace banky s cennými papíry, operace pro klienta, investiční činnosti bank 6. Banka a finanční trh, vlastní operace banky s cennými papíry, operace pro klienta, investiční činnosti bank Finanční trh je trhem peněz a kapitálu. Banky vstupují na tento trh jako zprostředkovatelé

Více

Trh peněz a finančních aktiv

Trh peněz a finančních aktiv Trh peněz a finančních aktiv Funkce peněz Prostředek směny Uchovatel hodnoty Měřítko cen Poptávka po penězích (MD) Transakční Opatrnostní Spekulační Poptávka po penězích v praxi: že držíme peníze. Tím,

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Dluhopisy a dluhopisové portfolio I. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je popsat dluhopisy jako investiční instrumenty,

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úroková sazba a výpočet budoucí hodnoty Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit pojem úroku a roční úrokové

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií Garantovaná investice do českých akcií 1 1 Úvod Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu emisi garantovaného strukturovaného produktu

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace INVESTIČNÍ DOTAZNÍK 1. Obecné informace (a) (b) (c) (d) Banka předkládá tento Investiční dotazník Klientovi za účelem kvalifikovaného poskytování Investičních služeb Bankou. Poskytnuté informace bude Banka

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, RM-SYSTÉM, REGULACE KAPITÁLOVÉHO TRHU - TEST

BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, RM-SYSTÉM, REGULACE KAPITÁLOVÉHO TRHU - TEST BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, RM-SYSTÉM, REGULACE KAPITÁLOVÉHO TRHU - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o burze cenných papírů, o původu pojmu burza, její charakteristické znaky

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a stále se pohybuje v pásmu 870 965 bodů. Prozatím se nepodařilo překonat hranici okolo 965ti bodů, která

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Povaha a rizika obchodování s cennými papíry (str. 18-22)

Povaha a rizika obchodování s cennými papíry (str. 18-22) Povaha a rizika obchodování s cennými papíry (str. 18-22) Rizika a povaha spojená s obchodovatelnými instrumenty Investování na finančních trzích je rizikové. Každý investor by měl zhodnotit svou toleranci

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Mezinárodní finance 5. Devizové operace: forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou

Více

VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. OBECNÉ PROHLÁŠENÍ O RIZICÍCH červenec 2017 VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A., působící prostřednictvím značky FORTISSIO (www.fortissio.com) (dále jen Společnost), je regulovanou investiční

Více

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků Příloha č. 1 k usnesení Rady č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků ) Základní principy strategie při zhodnocování dočasně volných

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

DERIVÁTY FINANČNÍCH TRHŮ

DERIVÁTY FINANČNÍCH TRHŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta DERIVÁTY FINANČNÍCH TRHŮ KFDEFT Boris Šturc Deriváty finančního trhu Vydala Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Vydání první - pilotní

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 12/2011

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 12/2011 Technická Analýza. c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 aktuálně lehce přešlapuje pod klesající trendovou linkou. Pro další růst je rozhodující překonání 1270 bodové hranice. Pokud by se tak nestalo, tak

Více

Akciové. investování. www.xtb.cz

Akciové. investování. www.xtb.cz Akciové investování www.xtb.cz Obsah Úvod k akciovému investování 9 základní pojmů akciového investora Důležité faktory čas, výnos, riziko 3 +1 investiční strategie: Hodnotové investiční tituly Růstové

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 840 bodů a stále se pohybuje blízko předchozího pásma 870 965 bodů. Prozatím se nejedná o jednoznačné překonání

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více