DLOUHÁ PAM A JEJÍ VÝVOJ VE VÝNOSECH BURZOVNÍHO INDEXU PX V LETECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DLOUHÁ PAM A JEJÍ VÝVOJ VE VÝNOSECH BURZOVNÍHO INDEXU PX V LETECH 1997 2009"

Transkript

1 DLOUHÁ PAM A JEJÍ VÝVOJ VE VÝNOSECH BURZOVNÍHO INDEXU PX V LETECH Ladislav Krištoufek, IES FSV Univerzity Karlovy v Praze a ÚTIA Akademie vd R* Úvod Procesy s dlouhou pamtí jsou souástí mladého oboru mezi statistickou fyzikou, ekonometrií a ekonomií ekonofyzikou. Tato disciplína aplikuje metody používané v pírodních vdách na ekonomické a nanní systémy. Samotné procesy s dlouhou pamtí 1 spojené s odhadem Hurstova exponentu prodlaly bhem posledních let dramatický vývoj jak v teorii, tak i v metodách a aplikacích. Základním principem daného pístupu je popsat celý systém jedinou hodnotou, která v sob zahrnuje zárove komplexitu a jednoduchost. Tímto íslem je již zmínný Hurstv exponent. Pomocí jeho hodnoty mžeme posoudit, zda je zkoumaná ada predikovatelná i náhodná. Problematika predikovatelnosti burzovních výnos je velice podstatnou souástí nanní analýzy pi sestavování investiních portfolií a pi kontrukci investiních fond (Janda a Svárovská, 2009, 2010). Pítomnost dlouhé pamti má navíc dležitý vliv na oceování opcí a management rizik. eský burzovní index PX, kterým se zabývá analytická ást tohoto lánku, analyzoval již Janda (1994). Náhodností a efektivitou indexu, spolen se srovnáním s ostatními stedoevropskými indexy, se zabývali Hájek (2007) a Diviš a Teplý (2005) a poukázali na zlepšující se efektivitu v ase. Rzné testy efektivity, ve kterých zahrnul i test na pítomnost dlouhé pamti, aplikoval na index PX i jednotlivé akcie Tran (2007) a pro samotný index pomocí vtšiny test náhodnou procházku zamítl, avšak pro jednotlivé akcie nebyly výsledky jednoznané. Tran (2005) také analyzoval dlouhou pam ve výnosech eského indexu PX mezi roky 1993 a 2004 a našel signikantní persistenci. Podobn Cajueiro a Tabak (2006) zkoumali dlouhou pamt ve výnosech transitivních ekonomik a pro PX mezi roky 1994 a 2004 ji našli. Pítomnost signikantní dlouhé pamti navíc poukazuje na komplexní dynamiku v samotném zkoumaném procesu. Nelineárními komplexními systémy (konkrétn neuronovými sítmi) na akciových trzích stední Evropy se zabýval Baruník (2008) a ukázal, že tyto systémy lépe popisují chování daných trh. Tento lánek prezentuje dv asto používané metody pro odhad Hurstova exponentu metodu peškálovaných rozsah a periodogramovou metodu. Jelikož je však vtšina metod vychýlená pi pítomnosti procesu s krátkou pamtí, jako napíklad ARMA procesy, použijeme dále i metodu promíchání s pohyblivými bloky, pomocí * lánek vznikl za podpory grantu GAR 402/09/H045 a grantu MŠMT Názvosloví k danému tématu je tém výhradn anglické. Tato práce se pokouší zavést eské ekvivalenty k daným pojmm. Pvodní oznaení je vždy uvedeno v poznámce pod arou pro lepší orientaci v cizojazyné odborné literatue. POLITICKÁ EKONOMIE, 4,

2 které sestavíme kondenní intervaly pro testování hypotézy o nepítomnosti procesu s dlouhou pamtí ve zkoumané ad. Daná metoda je navíc odolná vi odlišným rozdlením, heteroskedasticit i trendování, jejichž vliv je ve vtšin aplikované literatury opomíjen. Sekce 1 obsahuje základní denice sebepodobnosti a dlouhé pamti v asových adách. Sekce 2 se zamuje na detailní popis již zmínných metod pro odhad Hurstova exponentu. V Sekci 3 popisujeme metodu promíchávání s pohyblivými bloky spolen s volbou dležitých parametr jak pro metody odhadu Hurstova exponentu, tak pro zmínnou metodu promíchávání. Nakonec v Sekci 4 aplikujeme dané metody na urení asov závislého Hurstova exponentu na výnosy indexu PX mezi roky 1997 a Docházíme k závru, že PX byl mezi roky 1998 a 2003 signi- kantn predikovatelný, avšak tato pedvídatelnost se v ase snižovala. Navíc prezentujeme i dležité poznatky ohledn dvou použitých metod a potenciální krátké pamti v procesu. lánek uzavírá shrnutí. 1. Sebepodobnost a dlouhá pam v asových adách Základní myšlenkou sebepodobnosti 2 jsou stejné, i alespo podobné, statistické vlastnosti procesu v jakémkoliv mítku po vhodném peškálovaní 3 (nejjednodušším zpsobem je standardizace). Standardizované denní výnosy za dané asové období, pokud jsou sebepodobné, pak mají podobné statistické vlastnosti jako týdenní i msíní výnosy po standardizaci za stejné asové období. Nejjednodušeji lze denovat sebepodobnost na základ rozdlení (Samorodnitsky, 2006). Proces je pak sebepodobný, pokud platí, že X (at) a H X(t), kde a je kladná konstanta a H je parametr sebepodobnosti, pro který platí 0 < H < 1. Parametr sebepodobnosti H se nazývá také Hurstv exponent po vodním inženýrovi Haroldu Edwinu Hurstovi (Hurst, 1951). Oznaení H pak dal exponentu Benoît Mandelbrot (Mandelbrot, van Ness, 1968), který výrazn pispl k rozvoji teorie sebepodobnosti a dlouhé pamti v jejích poáteních letech (nap. Mandelbrot, Wallis, 1969; Mandelbrot, 1970; a Mandelbrot, 1972). Dležitjší implikace sebepodobnosti pro asové ady vyplývají nikoliv z distribucí, ale z dynamických vlastností ad, které mohou být jednoduše popsány autokorelaní funkcí (Eichner et al., 2007) Tk ( Xt )( Xtk ) (1) t0 ( k), 2 ( T k) kde Xt je náhodná promnná, T je délka asové ady, k je poet zvolených zpoždní, je stední hodnota, tedy prmr, a je konená smrodatná odchylka. Dále denujme spektrální hustotu f() pes spektrální distribuní funkci F(), pro kterou platí ik ( k) e df( ). (2) 2 Oznaení v zahraniní literatue jsou self-similarity i self-afnity, které sice nejsou denin stejné, avšak z hlediska analýzy asových ad jsou rozdíly zanedbatelné. 3 Oznaení škála a reškálování i peškálování v tomto textu je ekvivalentní s anglickými výrazy scale a rescaling. 472 POLITICKÁ EKONOMIE, 4, 2010

3 Procesy s dlouhou pamtí pak denujeme v asové a frekvenní domén postupn podle následujících limitních pedpis: ( k) lim 1 k 2( H 1) ck t f ( ) lim0 1 12H c f Kritickou hodnotou Hurstova exponentu je 0,5, která implikuje dva možné procesy nezávislý proces i proces s krátkou pamtí (Beran, 1994; a Lillo, Farmer, 2004). Nezávislý proces má nulovou autokorelaci pro všechna zpoždní. Proces s krátkou pamtí má nenulové korelace pro nízká zpoždní, avšak nulové korelace pro vysoká zpoždní. Proces s Hurstovým exponentem vyšším než 0,5 má kladné korelace pro všechna zpoždní a je pak nazýván jako persistentní proces 4 (Mandebrot, van Ness, 1968). Korelace takového procesu klesají hyperbolicky a jejich suma je nekonená (Beran, 1994). Na druhou stranu, pro Hurstv exponent nižší než 0,5 má proces záporné korelace pro všechna zpoždní a je nazýván anti-persistentní 5 (Mandelbrot, van Ness, 1968). Proces má opt hyperbolicky klesající korelace, jejichž suma je však konená (Embrechts, Maejima, 2002). Persistentní proces pak implikuje, že kladná hodnota je statisticky astji následovaná kladnou hodnotou i naopak (v ad pozorujeme mén bod zvratu než u náhodného procesu). Naproti tomu, anti-persistentní proces implikuje, že kladná hodnota je statisticky astji následovaná zápornou hodnotou a naopak (Vandewalle, Ausloos, Boveroux, 1997). Pokraujeme metodami pro odhad Hurstova exponentu. 2. Metody pro odhad Hurstova exponentu V této sekci se zamíme na podrobný popis dvou metod pro odhadnutí Hurstova exponentu metodu peškálovaného rozsahu z asové domény a periodogramovou metodu z frekvenní domény. 6 Pi popisu metody peškálovaného rozsahu se zamíme i na metodu modikovaného peškálovaného rozsahu, 7 která se snaží odstranit dv slabiny nemodikované metody, a to použití pro heteroskedastické ady a procesy s krátkou pamtí. 2.1 Metoda peškálovaného rozsahu a modikovaného peškálovaného rozsahu (3) (4) 4 V zahraniní literatue jsou názvy pro persistentní proces velmi rznorodé long-range dependent (Beran, 1994), long-memory process (Lillo, Farmer, 2004), persistent process (Mandelbrot, van Ness, 1968) a black noise (Peters, 1994). 5 Podobn jako pro persistentní proces existuje v zahraniní literatue vtší množství ekvivalentních oznaení short-range dependence (Beran, 1994), anti-persistent (Mandelbrot, van Ness, 1968), intermediate memory process (Barkoulas, Baum, Travlos, 2000) a pink noise (Peters, 1994). 6 Pvodní oznaení pro metody je rescaled range analysis a periodogram. 7 Metoda je v zahraniní literatue oznaována jako modied rescaled range analysis. POLITICKÁ EKONOMIE, 4,

4 Metoda peškálovaného rozsahu (R/S) je nejstarší metodou urení Hurstova exponentu, byla vyvinuta H. E. Hurstem (Hurst, 1951) a na nanní ady byla metoda poprvé použita v 70. letech 20. století (Mandelbrot, 1970). Postup pro urení Hurstova exponentu danou metodou mžeme rozdlit do deseti krok (Peters, 1994; a Samorodnitsky, 2007): Krok 1: Pevedeme pvodní adu hodnot (P 0, P 1,, P T ) na adu logaritmických (spojitých) výnos (r 1, r 2,, r T ), kde r i = log P i log P i 1 pro i = 1, 2,..., T. (5) Krok 2: Rozdlíme asovou adu o délce T na N sousedících období o délce, zatímco N * = T. Každé období je pak oznaeno jako I n pro n = 1, 2,, N. Navíc oznaíme prvky v období I n jako r k,n pro k = 1, 2,,. Krok 3: Pro každé období I n uríme prmrný výnos jako 1 rn rk, n (6) k 1 Krok 4: Sestrojíme novou adu akumulovaných odchylek od aritmetického prmru (prol ady) pro každé období jako k X ( r r ). (7) kn, in, n i1 Krok 5: Spoteme rozsah denovaný jako rozdíl maxima a minima prolu pro každé období, tedy R i n = max(x k,n ) min(x k,n ). (8) Krok 6: Uríme výbrovou smrodatnou odchylku výnos jako 1 S ( r r ). (9) ln k, n k, n 1 k 1 Krok 7: Každý rozsah je standardizován související smrodatnou odchylkou a tvoí tak peškálovaný rozsah jako RIn ( R/ S) I. (10) n SIn Krok 8: Zopakujeme celý postup pro každé období o délce a získáme prmrný peškálovaný rozsah jako N 1 ( R/ S) ( R/ S) I N n. (11) n1 Krok 9: Délka je zvýšena a celý proces se zopakuje. Konkrétní délky se v literatue liší. Zde volíme metodu, která vychází z teorie multiplikativních kaskád, které souvisí s adami s dlouhou pamtí (Lux, 2007), a použijeme délky škál jako pirozené mocniny ísla 2 (Weron, 2002). Krok 10: Získáme prmrné peškálované rozsahy (R/S) pro dané délky. Peškálované rozsahy pak splují vztah 474 POLITICKÁ EKONOMIE, 4, 2010

5 (R/S) c * H, (12) kde c je konená konstanta nezávislá na a H je Hurstv exponent (Taqqu, Teverovsky, Willinger, 1995). Metodou nejmenších tverc ve dvojit logaritmickém mítku odhadneme Hurstv exponent ze vztahu log(r/s) log c + H log. (13) R/S analýza je známá a užívaná po dlouhou dobu, za kterou byla podrobena testování a kritice. Ta se na metodu snáší kvli problémm s heteroskedastickými daty (Di Matteo, 2007) a procesy s krátkou pamtí jako ARMA a GARCH (Lo, MacKinlay, 1999; a Al et al., 2008). Heteroskedasticita je problémem kvli užití výbrové smrodatné odchylky (rovnice 9) a spolen s ltrací pouze konstantního trendu ve výnosech (rovnice 7) tak celou metodu oslabuje oproti nestacionaritám v procesu. Stacionarita se dá však dobe testovat (nap. ADF a KPSS test) a v jejím pípad se pistupuje k metodám, které jsou pro nestacionární ady vyvinuty. Pro procesy s možnou krátkou pamtí byla R/S analýza upravena (Lo, 1991) a využívá se jako metoda modikovaných peškálovaných rozsah (M-R/S), na kterou se podrobnjí zamíme. Zásadním rozdílem M-R/S oproti R/S je užití upravené výbrové smrodatné odchylky. Takto je metoda mén citlivá oproti krátké pamti i heteroskedasticit. Nová rovnice pro upravenou výbrovou smrodatnou odchylku je pak denována pomocí autokovariance pro každou periodu I n až do zpoždní jako S j (14) M 2 I S n I n j j1 R/S se tak stává speciálním pípadem M-R/S pi = 0 (Dülger, Ozdemir, 2005). Nejdležitjším krokem modikované metody se stává urení potu zpoždní, která se použijí pro urení upravené smrodatné odchylky (Wang et al., 2006). Pokud je poet zpoždní píliš nízký, signinantní závislost ve vzdálenjších zpoždních mže být vynechána, a tudíž je odhadnutý Hurstv exponent stále vychýlený krátkou pamtí. Na druhou stranu, pokud zvolíme píliš vysoké zpoždní, je odhad opt zkreslený (Teverovsky, Taqqu, Willinger, 1999). Velká ást autor neeší volbu optimálního zpoždní a pouze odhadne Hurstv exponent i V statistiku, kterou nadenujeme pozdji, pro rzná zpoždní. Výsledky jsou pak interpretovány na základ srovnání daných odhad (Zhuang, Gree, Maggioni, 2000; a Alptekin, 2006). Existují i metody pro automatické urení optimálního zpozdní. Lo (1991) uruje zpoždní podle délky periody a autokorelace prvního ádu jako ˆ(1) * 3 2 ˆ (1) ( ˆ (1)). (15) Poznamenejme, že optimální zpoždní se uruje pro každou jednotlivou periodu v procedue odhadu Hurstova exponentu. Pi metod M-R/S se využívá V statistika, která je používaná pro testování stability Hurstova exponentu (Hurst, 1951), pro signi- POLITICKÁ EKONOMIE, 4,

6 kantní dlouhou pam pro konkrétní škálu (Lo, 1991) a rozpoznávání cykl v asové ad (McKenzie, 2002). Tato statistika je denovaná jako V ( R/ S). (16) Je zejmé, že pro nezávislý proces je V statistika konstantní pro mnící se škály. Pro persistentní proces je statistika rostoucí a pro anti-persistentní proces nakonec klesající. Pokud tedy V statistika mní své chování, lze mluvit o pechodu v chování Hurstova exponentu. Jako další metody pro odhalení zmn v chování lze použít bodové derivace 8 Hurstova exponentu (Bashan et al., 2008). Tyto derivace jsou nadenovány jako sklony mezi jednotlivými pmrnými peškálovanými rozsahy. 2.2 Periodogramová metoda Periodogramová metoda je založena na vlastnostech spektrální hustoty f(w) v nejniž- ších frekvencích w0. Jelikož je spektrální hustota inversní Fourierovskou transformací autokorelaní funkce, mžeme f(w) odhadnout pomocí inversní Fourierovské transformace autokorelaní funkce, která je známá jako periodogram I L (w), kde T je délka asové ady a w je frekvence (Geweke, Porter-Hudak, 1983; Weron, 2001). Periodogram je pak nadenován jako t1 2 2 it ( 1) T 1 k IT( k) xe t, (17) T kde k = k/t k = 1,..., T/2. Pro periodogram blízko poátku, tedy pro w0, platí I T ( k ) = c f k 1 2 H. (18) Podobn jako u metody R/S odhadneme Hurstv exponent H metodou nejmenších tverc aplikovanou na zlogaritmovanou rovnici 18, kde tedy získáme logi T ( k ) = log c f + (1 2H)log k. (19) 3. Nastavení parametr a testování hypotéz V této sekci se zamíme na nastavení parametr pro periodogramovou metodu a metodu peškálovaných rozsah. Zárove zavedeme metodu promíchávání s pohyblivými bloky, pomocí které budeme konstruovat kondenní intervaly pro testování hypotézy o nepítomnosti procesu s dlouhou pamtí. 3.1 Promíchávání s pohyblivými bloky Jelikož je vtšina metod pro odhad Hurstova exponentu H vychýlená pítomností procesu s krátkou pamtí, je teba tuto možnost zahrnout do testování základní hypotézy o nepítomnosti dlouhé pamti v testované asové ad. Pro tento pípad 8 Pvodní oznaení v zahraniní literatue je point to point derivatives. 476 POLITICKÁ EKONOMIE, 4, 2010

7 použijeme metodu promíchávání s pohyblivými bloky (MBB). 9 Metoda je založena na následujích krocích. Krok 1: Pvodní asovou adu výnos r 1,...,r T peltrujeme autoregresivním procesem prvního ádu AR(1) a získáme rezidua e 1,...,e T. Krok 2: Rezidua vycentrujeme okolo prmrné hodnoty a získáme centrovaná rezidua e i,c, pro která platí ic, i / 1 i T. T i Krok 3: adu centrovaných reziduí rozdlíme na m blok o délce tak, že platí m = T. Krok 4: Bloky centrovaných reziduí náhodn promícháme. Krok 5: Z promíchaných centrovaných reziduí sestavíme procesem použitým v Kroku 1 novou adu. Krok 6: Na nové ad odhadneme Hurstv exponent a opakujeme B-krát. Pomocí B odhad sestavíme kondenní intervaly pro testování hypotézy o nepítomnosti procesu s dlouhou pamtí. Základní myšlenkou metody MBB je petrhání dlouhodobých vazeb v asové ad a ponechání krátkodobých vazeb spolen s distribucí, potenciální heteroskedasticitou a trendováním (Efron, 1979; Srinivas, Srinivasan, 2000). Pokud je náš odhad pro pvodní adu výrazn odlišný od odhad založených na MBB, mžeme zamítnout hypotézu o nepítomnosti procesu s dlouhou pamtí v pvodní asové ad. Obrázek 1 Vývoj hodnot indexu PX 9 Metoda je oznaována jako moving block bootstrap. POLITICKÁ EKONOMIE, 4,

8 3.2 Parametry metod V analýze použijeme asov závislý Hurstv exponent (Grech, Mazur, 2004) s kondenními intervaly založenými na metod MBB. Jelikož použití MBB zajistí robustnost našich odhad vi krátké pamti v rámci kondenních interval, použijeme pouze R/S a periodogramovou metodu. Efektivita uvedených metod je závislá na volb dležitých parametr. Pro R/S je dležitá volba nejnižší a nejvyšší škály. Jelikož metoda používá smrodatnou odchylku, mže být pi malém potu pozorování její odhad vychýlen. Volíme nejnižší škálu u min rovnu 16 pozorováním na základ doporuení ostatních autor. Stejný asový interval použijeme i jako krok v asov závislém Hurstov exponentu, abychom dostali srovnatelné výsledky. Jakákoliv volba min totiž do asov závislého H zanáší autokorelaci. Dále v metod urujeme prmrný peškálovný rozsah. Pi malém potu tchto statistik mže jedno odlehlé pozorování celkový odhad výrazn ovlivnit. Opt podle doporuení ostatních autor volíme nejvyšší použitou škálu max jako jednu trvtinu celkové délky asové ady (Peters, 1994; Grech, Mazur, 2004; Matos et al., 2008; Alvarez-Ramirez, Rodriguez, Echeverria, 2005; a Einstein, Wu, Gil, 2001). Obrázek 2 Logaritmické výnosy indexu PX Periodogramová metoda má pouze jeden dležitý parametr, který mžeme zvolit, a to jak aproximujeme výraz w0. Taqqu, Teverovsky a Willinger (1995) doporuují použít 10% nejnižších frekvencí. Tohoto doporuení se držíme i v naší analýze. Posledními parametry, které je teba nadenovat, jsou pro metodu MBB. Velikost bloku volíme jako min /2, ímž se vyhneme potenciálním problémm pro pípad, že nejnižší použitá škála je rovna velikosti bloku, ímž by prmrná R/S statistika zstavala stejná pro nejnižší škálu. Nakonec pro konstrukci kondenních interval použijeme 100 odhad pomocí MBB. Pro R/S i periodogramovou metodu volíme délku asové ady jako 512 a 1024 pro možné srovnání výsledk. 478 POLITICKÁ EKONOMIE, 4, 2010

9 Obrázek 3 QQ-plot výnos PX 4. Data a výsledky Zkoumáme pítomnost procesu s dlouhou pamtí ve vývoji logaritmických výnos indexu Burzy cenných papír Praha v eské republice tedy burzovního indexu PX v období od do (2984 pozorování). 10 Analýza burzovních index je dležitá pro možnou konstrukci portfolií, které kopírují samotný index jakožto dostaten diverzikovaný koš aktiv. Navíc index poskytuje dležité informace o chování celého trhu a vysplost akciových trh je asto analyzována práv na základ srovnání burzovních index (Di Matteo, 2007). Index PX byl v letech 2008 a 2009 výrazn zasažen nanní krizí, což se projevilo ve zvýšené volatilit, a tedy i možné nestacionarit (obrázek 1 a 2). Stacionarita však není porušena podle KPSS testu (Kwiatkowski et al., 1992) pi hodnot 0,2240, piemž kritická hodnota pro 5% hladinu významnosti je 0,463. Pi nulové hypotéze stacionarity tedy hypotézu nezamítáme. Zamme se nyní na deskriptivní statistiky ady výnos prmrný výnos 0,0002, smrodatná odchylka 0,01535, šikmost -0,4871 a nadmrná špiatost 12,2788. Výnosy tedy nejsou normáln rozdlené již na základ hodnot šikmosti a špiatosti, tato domnnka je navíc podpoena Jarque-Bera testem (Jarque, Bera, 1981) pi hodnot a p-value velmi blízko hodnot 0. Tento výsledek byl však oekáván, jelikož bylo ukázáno, že vtšina výnos akciových index není normáln rozdleno, má tžké chvosty a je negativn sešikmená (Cont, 2001). Pro ilustraci uvádíme i QQ-plot a histogram výnos, které potvrzují dívjší závry 10 Odhady Hurstova exponentu jsou založeny na vlastním programu autora v prostedí TSP 5.0. Grafy a obrázky jsou sestrojeny v R a MS Ofce Excel POLITICKÁ EKONOMIE, 4,

10 (obrázek 3 a 4). Tyto vlastnosti pouze podtrhují nutnost použití metody MBB, která je odolná vi rzným rozdlením. Zamme se nyní na urení Hurstova exponentu pro zkoumanou asovou adu. Obrázek 4 Histogram výnos PX Zaneme výsledky odhadu asov závislého Hurstova exponentu podle periodogramu, které jsou založeny na 512 (obrázek 5) a 1024 pozorováních (obrázek 6). Vidíme, že ve vtšin pípad je Hurstv exponent vyšší než teoretická hodnota, která znaí nezávislý proces tedy 0,5. Na základ tohoto tvrzení však nemžeme vyslovit zásadní závry, jelikož 2,5% a 97,5% kondenní intervaly založené na MBB jsou výrazn široké. Tyto kondenní intervaly se pohybují tém konstant okolo 0,2 pro dolní a 0,7 pro horní kondenní interval. Nicmén nepozorujeme výrazné trendové i podobné výkyvy pro kondenní intervaly pro ob délky, a tedy mžeme tvrdit, že periodogramová metoda je odolná vi zmnám v rozdlení, i trendech a zmnách v krátké pamti. Na druhou stranu jsou pro ob délky kondenní intervaly velmi široké a pro 512 pozorování pak témr stabiln pokrývají pes polovinu celého intervalu oboru hodnot H, tedy mezi 0 a 1. Pro 1024 pozorování se situace mírn zlepšuje horní kondenní interval zstává blízko hodnoty 0,7, avšak dolní kondenní interval se piblížil hodnot 0,3, a tedy celkov se kondenní interval zúžil. Nicmén tento výsledek znaí relativn nízkou použitelnost periodogramové metody, protože je teba tém extrémních hodnot Hurstova exponentu, abychom mohli zamítnout nulovou hypotézu o nepítomnosti dlouhé pamti v testované asové ad. 480 POLITICKÁ EKONOMIE, 4, 2010

11 Obrázek 5 asov závislý Hurtv exponent (periodogram, 512 pozorování) I pes široké kondenní intervaly existují období, pro které mžeme nepítomnost procesu s dlouhou pamtí zamítnout, a to od dubna 2000 do dubna 2002, tedy dva roky. Po tyto dva roky byl trh více pedvídatelný, což je možné interpretovat jako mén efektivní. Tato predikovatelnost však po tchto dvou letech zmizela a index PX se až na krátká období nedal úspšn predikovat. Je však teba poznamenat, že hodnoty Hurstova exponentu zstaly blízko hornímu kondennímu intervalu. Situace je trochu odlišná pro situaci, kdy bylo pro odhad Hurstova exponentu použito 1024 pozorování. Pro tento pípad je období, kdy byl trh signikantn persistentní, výrazn kratší a navíc asov pozdji od ervence do prosince Tento výsledek napovídá, že struktura trhu se mnila, a tedy pravidelné vzory, které bylo možné sledovat pi 512 pozorování, již nebyly tak výrazné pro delší období. Nicmén tyto vzorce hlavn v prbhu roku 2002 byly silné a projevily se i v odhadu Hurstova exponentu pro delší období. Výsledky je však nutné porovnat s odhady podle metody peškálovaných rozsah. Odhady asov závislého Hurstova exponentu podle R/S spolen s 2,5% a 97,5% kondenními intervaly jsou ukázány na obrázku 7 a 8 pro 512 a 1024 pozorování v daném poadí. Pro pípad 512 pozorování sledujeme oproti metod periodogramu dva zásadní rozdíly kondenní intervaly jsou výrazn užší, ale nechovají se konstantn v ase. POLITICKÁ EKONOMIE, 4,

12 Obrázek 6 asov závislý Hurstv exponent (periodogram, 1024 pozorování) Dolní kondenní interval ve vtšin pípad pesahuje hodnotu 0,5, a tedy i pro promíchanou asovou adu bychom pouhým srovnáním odhadu s kritickou hodnotou považovali výraznou ást asových ad za persistentní. Pro pípad, kdy odhadujeme Hurstv exponent pes 1024 pozorování, je situace výrazn dramatitjší, jelikož dolní kondenní interval je tém ve všech pípadech nad kritickou hodnotou 0,5. Tato pozorování pouze podtrhují nutnost použití kondenních interval podle metody MBB, která zanechává v ad vtšinu statistických vlastností jako krátkou pam, heteroskedasticitu, trendovost, i rozdlení s tžkými chvosty a nenulovou šikmostí, ale petrhává dlouhodobé korelace a vzory, tedy dlouhou pam. Pro 512 pozorování navíc pro R/S pozorujeme mnící se chování kondenních interval v ase. Tento jev lze interpretovat jako mnící se strukturu krátkodobých korelací, tedy krátké pamti, a už ve výnosech samotných, i volatilit. Podobný vývoj se však vytrácí pro kondenní intervaly pro Hurstv exponent založený na 1024 pozorováních. Takový výsledek je však v souladu s oekáváními, kdy se mnící krátkodobé korelace pro delší období vyruší a nejsou pak globální. Celkov se tak R/S metoda zdá efektivnjší pro testování hypotézy o nepítomnosti dlouhé pamti ve nanních asových adách, jelikož kondenní intervaly pro R/S jsou široké pouze 20 % a 15 % z celkového oboru hodnot Hurstova exponentu pro 512 a 1024 pozorování v daném poadí. 482 POLITICKÁ EKONOMIE, 4, 2010

13 Obrázek 7 asov závislý Hurstv exponent (R/S, 512 pozorování) Zamme se nyní na vývoj samotného Hurstova exponentu pro R/S. Pro H zalo- žené na 512 pozorováních jsou výsledky velmi podobné tm, které jsou založeny na peridogramu výnosy indexu PX byly mezi dubnem 2000 a dubnem 2002 signi- kantn persistentní, a tedy lépe predikovatelné. Po tomto období nemžeme na 5% hladin významnosti, až na nkolik krátkých období, zamítnout hypotézu o nepítomnsti dlouhé pamti v procesu výnos. Hodnoty Hurstova exponentu však opt zstávají velice blízko hornímu kondennímu intervalu po tém celé sledované období. Pro odhady Hurstova exponentu s 1024 pozorováními dostáváme ásten odlišné výsledky výnosy indexu PX byly predikovatelné až do roku 2003, avšak samotná persistence je nalezena již díve. Je však nutné si uvdomit, že Hurstv exponent nepopisuje dynamiku pouze pro jedno dané období, ale pro celý úsek, na nmž je odhadován. Pro H, které je založeno na 512 pozorováních, musíme tedy pipoítat navíc dva obchodní roky a pro 1024 dokonce tyi. Tím se dostáváme do relativn konzistentního výsledku, že index byl mezi roky 1998 a 2003 signikantn persistentní se zeslabující tendencí a po tomto období nemžeme zamítnout hypotézu o nepítomnosti dlouhé pamti ve zkoumaném procesu. Na základ tohoto specického testu mžeme tvrdit, že index PX se v ase stával mén predikovatelným, více náhodným, a tedy i efektivnjším. Takový výsledek souhlasí s oekáváním, tedy že index byl zpoátku pedvídatelný, ale pi nárstu zájmu o obchodování a nárstu obchodník se tyto píležitosti zeslabovaly. Nicmén nesmíme opomenout fakt, že pro ob metody i ob použité délky asové ady pro odhad Hurstova exponentu i po roce 2003 zstává exponent velmi blízko hornímu kondennímu intervalu, který oddluje persistentní od nepersistentního procesu. POLITICKÁ EKONOMIE, 4,

14 Obrázek 8 asov závislý Hurstv exponent (R/S, 1024 pozorování) Pokud navíc srovnáme dv použité metody pouze z hlediska jejich efektivity, jasným vítzem je metoda peškálovaných rozsah, jelikož její kondenní intervaly jsou výrazn užší ve srovnání s periodogramovou metodou. Navíc jsou tyto intervaly i výrazn užší než intervaly, které byly prezentovány v rzných studiích zalo- žených na Monte Carlo simulacích (nap. Weron, 2002; Couillard, Davison, 2005; a Krištoufek, 2009). Tento výsledek znaí, že je metoda citlivjší na samotná data než na krátkodobé závislosti i heteroskedasticitu. Totéž nelze tvrdit o periodogramové metod. Celkov ovšem pro periodogramovou metodu konstatujeme, že její použitelnost pro daný typ dat je omezený, jelikož pro zamítnutí hypotézy o nepítomnosti procesu s dlouhou pamtí je poteba extrémních hodnot odhadu Hurstova exponentu. Závr V lánku jsme se zamili na detekci procesu s dlouhou pamtí ve výnosech burzovního indexu PX mezi roky 1997 a Ukázali jsme, že index prošel vývojem z persistentního procesu do procesu, kde dlouhá pam nebyla statisticky ukázána. Nicmén nepítomnost dlouhé pamti ve výnosech je relativn kehká, jelikož se hodnoty Hurstova exponentu drží velmi blízko kondenního intervalu, který znaí signikantn persistentní proces. Jelikož jsme použili metodu promíchávání s pohyblivými bloky, jsou výsledky robustní ví krátké pamti, heteroskedasticit, trendování a rzným rozdlením. Zkonstruované kondenní intervaly navíc napovdly, že ve vývoji chování výnos hrály dležitou roli i procesy s krátkou pamtí. Výsledky jsou v rozporu s vtšinou z ostatních lánk, které testují dlouhou pam v indexu PX a tvrdí, že index je signikantn persistentní dlouhodob, a to i v souasných letech. Tyto lánky však neberou v úvahu možné vychýlení krátkou pamtí a ostatními statistickými charakteristikami ve zkoumané ad. 484 POLITICKÁ EKONOMIE, 4, 2010

15 Literatura ALFI, V.; COCCETTI, F.; MAROTTA, M.; PETRI, A; PIETRONERO, L Exact Results for the Roughness of a Finite Size Random Walk. Physica A. 2008, Vol. 370, No. 1. ALPTEKIN, N Long Memory Analysis of USD/TRL Exchange Rate, International Journal of Social Sciences. 2006, Vol. 1, No. 2. ALVAREZ-RAMIREZ, J.; RODRIGUEZ, E.; ECHEVERRIA, J Detrending uctuation analysis based on moving average ltering. Physica A. 2005, Vol BARKOULAS, J.; BAUM, CH.; TRAVLOS, N Long memory in the Greek stock market. Applied Financial Economics. 2000, Vol. 10. BARUNÍK How Do Neural Networks Enhance the Predictability of Central European Stock Returns? Finance a úvr - Czech Journal of Economics and Finance. 2008, Vol. 58, No BASHAN, A.; BARTSCH, R.; KANTELHARDT, J.; HAVLIN, S Comparison of detrending methods for uctuation analysis. arxiv: BERAN, J Statistics for Long-Memory Processes, Monographs on Statistics and Applied Probability 61. New York: Chapman & Hall, ISBN CAJUEIRO, D.; TABAK, B Testing for predictability in equity returns for European transition markets. Economic Systems. 2006, Vol. 30. CONT, R Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. Quantitative Finance. 2001, Vol. 1, No. 2. COUILLARD, M; DAVISON, M A comment on measuring the Hurst exponent of nancial time series. Physica A. 2005, Vol DI MATTEO, T Multi-scaling in Finance. Quantitative Finance. 2007, Vol. 7, No. 1. DIVIŠ, K.; TEPLÝ, P Informaní efektivnost burzovních trh ve stední Evrop. Finance a úvr Czech Journal of Economics and Finance. 2005, Vol. 55, No DÜLGER, F.; OZDEMIR, Z Current Account Sustainability in Seven Developed Countries. Journal of Economic and Social Research. 2005, Vol. 7, No. 2. EFRON, B Bootstrap methods: Another look at the jackknife. Annals of Statistics. 1979, Vol. 7. EICHNER, J.; KANTELHARDT, J.; BUNDE, A.; HAVLIN, S Statistics of return intervals in longterm correlated records. Physical Review E. 2007, Vol. 75. EINSTEIN, A.; WU, H.-S.; GIL, J Detrended uctuation analysis of chromatin texture for diagnosis in breast cytology. Fractals. 2001, Vol. 9, No. 4. EMBRECHTS, P.; MAEJIMA, M Selfsimilar Processes, New Jersey: Princeton University Press, ISBN GEWEKE, J.; PORTER-HUDAK, S The estimation and application of long memory time series models. Journal of Time Series Analysis. 1983, Vol. 4, No. 4. GRECH, D.; MAZUR, Z Can one make any crash prediction in nance using the local Hurst exponent idea? Physica A. 2004, Vol HÁJEK, J Test slabé formy efektivnosti stedoevropských akciových trh. Politická ekonomie. 2007, Vol. 55, No. 6, pp HURST, H. E Long term storage capacity of reservoirs. Transactions of the American Society of Engineers. 1951, Vol JANDA, K Modelling Risks of Share Portfolio (in Czech with English summary). Finance a úvr. 1994, Vol. 44, No. 9. JANDA, K.; SVÁROVSKÁ, B Investing into Micronance Investment Funds. Working Papers IES 2009/32, Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies JANDA, K.; SVÁROVSKÁ, B Investing into Micro nance. Journal of Business Economics and Management forthcoming, Vol. 10. JARQUE, C.; BERA, A Ef cient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals: Monte Carlo evidence. Economics Letters. 1981, Vol. 7, No. 4. POLITICKÁ EKONOMIE, 4,

Výzkumná studie. Inflaèní oèekávání

Výzkumná studie. Inflaèní oèekávání Ministerstvo financí Èeské republiky Výzkumná studie Inflaèní oèekávání Marián Vávra è. 1/2005 Inflační očekávání Marián Vávra Abstrakt Inflační očekávání hrají klíčovou roli v ekonomice, neboť ekonomické

Více

POROVNÁNÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ VÝNOSŮ PORTFOLIA PRO RŮZNÁ OBDOBÍ NA TRHU

POROVNÁNÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ VÝNOSŮ PORTFOLIA PRO RŮZNÁ OBDOBÍ NA TRHU POROVNÁNÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ VÝNOSŮ PORTFOLIA PRO RŮZNÁ OBDOBÍ NA TRHU Aleš Kresta Klíčová slova: modelování výnosů, kopula funkce, NIG model, VaR Key words: returns modelling, copula functions, NIG

Více

GRAVITAČNÍ A FISKÁLNÍ MODELY STÁTNÍ PODPORY EXPORTNÍCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE

GRAVITAČNÍ A FISKÁLNÍ MODELY STÁTNÍ PODPORY EXPORTNÍCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE GRAVITAČNÍ A FISKÁLNÍ MODELY STÁTNÍ PODPORY EXPORTNÍCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Karel Janda, VŠE v Praze; Eva Michalíková, FSV UK Praha; Věra Potácelová, VŠE v Praze* 1. Úvod Státní podpora exportu prováděná

Více

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu STEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ INNOST obor 01 Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu Vypracoval: Ondej Mikšík Oktáva B Gymnázium Kromíž Masarykovo nám. 496 2007 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Digitální obraz...

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Švédští demokraté: analýza teritoriální a voliské základny krajní pravice v souasném Švédsku

Švédští demokraté: analýza teritoriální a voliské základny krajní pravice v souasném Švédsku Švédští demokraté: analýza teritoriální a voliské základny krajní pravice v souasném Švédsku The Sweden Democrats: An analysis of the far-right territorial and voter base in contemporary Sweden Autor:

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2012 íslo 4 strana 159 241 8. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství ODPADOVÉ

Více

VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ A OPCÍ K SESTAVENÍ FINANČNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE PODNIKU

VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ A OPCÍ K SESTAVENÍ FINANČNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE PODNIKU VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ A OPCÍ K SESTAVENÍ FINANČNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE PODNIKU Autoreferát disertační práce Studijní program: Studijní obor: Autor práce: Školitel: P6208 Ekonomika a management

Více

MODELY BANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ ČESKÝCH PODNIKŮ A ÚVĚROVÉ RIZIKO

MODELY BANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ ČESKÝCH PODNIKŮ A ÚVĚROVÉ RIZIKO 90 MODELY BANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ MODELY BANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ Adam Geršl a Petr Jakubík Tento článek prezentuje výsledky analýzy dat o jednotlivých bankovních úvěrech nefinančním podnikům v ČR z centrálního

Více

AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY

AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY ROBUST 2002, 16 49 c JČMF 2002 AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY M.BRABEC,M.MALÝ,B.PROCHÁZKA,Z.ROTH,L.TOMÁŠEK Abstract. Biostatistics is a branch of applied statistics whose main scope lies in the

Více

SOUČASNÉ TRENDY V APLIKACÍCH STATISTICKÝCH A KVANTITATIVNÍCH METOD V KONTEXTU PROSTOROVÝCH ANALÝZ

SOUČASNÉ TRENDY V APLIKACÍCH STATISTICKÝCH A KVANTITATIVNÍCH METOD V KONTEXTU PROSTOROVÝCH ANALÝZ Medzinárodná vedecká konferencia TRENDY V APLIKOVANÍ ŠTATISTICKÝCH METÓD PRI ZLEPŠOVANÍ KVALITY 12.-13. júl 2010, Malá Ida ISBN 978-80-225-3016-3 SOUČASNÉ TRENDY V APLIKACÍCH STATISTICKÝCH A KVANTITATIVNÍCH

Více

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE JIÍ SUCHÝ, JOSEF DOVALIL, TOMÁŠ PERI Fakulta tlesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, oddlení

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

Ročník I. 2010. Číslo 1. EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ

Ročník I. 2010. Číslo 1. EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ Číslo 1 Ročník I. 2010 EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ M. Červinka, T. Tykva: VLIV REGIONÁLNÍ POLITIKY A JEJÍCH NÁSTROJŮ NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO KLIMATU A ZNALOSTNÍ EKONOMIKY SE ZAMĚŘENÍM

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

KANCELÁŘSKÉ NEMOVITOSTI V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY

KANCELÁŘSKÉ NEMOVITOSTI V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY KANCELÁŘSKÉ NEMOVITOSTI V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY 145 KANCELÁŘSKÉ NEMOVITOSTI V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY Michal Hlaváček, Ondřej Novotný, Marek Rusnák Vývoj na trhu komerčních nemovitostí je významným faktorem

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

DETERMINANTY CENY NÁJEMNÍHO

DETERMINANTY CENY NÁJEMNÍHO Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta DETERMINANTY CENY NÁJEMNÍHO BYDLENÍ V PRAZE (PRÁCE STUDENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA) Daniel Nesnídal Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou vztahů

Více

Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách. Pricing power derivatives on energy exchanges

Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách. Pricing power derivatives on energy exchanges ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomie, manažerství a humanitních věd Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách Pricing power derivatives on energy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více