METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16"

Transkript

1 METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16

2 název projektu: Investování hrou registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ , číslo výzvy: 54 číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání vyhlašovatel: MŠMT, žadatel: EDIFICE construction & consulting, s.r.o

3

4

5 ÚVOD Vážení, dostáváte do rukou druhou část metodických pokynů k pracovním listům z cyklu Investování hrou. Na rozdíl od části k hodinám 1 až 8 má tento díl jinou strukturu. Proto je také opatřen tímto vysvětlujícím úvodem. Významnou součástí výukových hodin 9 až 16 je totiž investiční hra. Její průběh se z hlediska struktury opakuje, byť v listech samotných je zachycena různě. Důvod je jednoduchý celý kurz je totiž primárně orientován na podnikání, a tedy do jisté míry i řízení společnosti. Až sekundárně na úspory a kapitálový trh. Proto budou žáci nejen investovat, ale také provádět zápisy a hodnocení. A ty se samozřejmě liší při první seanci a při dalších, a také při první seanci v rámci jedné hodiny (neboť navíc obsahují zachycení účasti která se v průběhu hodiny v drtivé většině už nezmění). Při hře žáci uvidí postupně skutečný vývoj akciových trhů (podkladem ke hře jsou reálná data členěná podle jednotlivých ekonomických sektorů) se všemi růsty i pády. Každá seance tak bude originální, bude vyvolávat jiné nálady a podněcovat k jiným úvahám a rozhodnutím. VLOŽENÉ SOUTĚŽE Právě kvůli primární orientaci na podnikání je mezi herní seance vložena tvorba názvu, loga a propagačního letáku. Tuto oblast propagaci totiž podnikání zahrnuje vždy, nejen u investičních společností a finančnictví. Vedle ní najdete v průběhu hry znalostní soutěž, která ale slouží primárně k opakování. A tedy lepšímu uložení informací do dlouhodobé paměti. Cílem celého kurzu totiž není zahltit děti množstvím informací. Ale zpřístupnit jim svět podnikání, myšlení podnikatele, nutnost orientovat se na klienta, hlídat si náklady, výhodnost svého podnikání, počítat atd. Protože fiktivní firma musí v něčem podnikat, získají (nebo již získávají) jako nadstavbu informace o zásadách ze světa osobních financí úspor a investic. Většinu těchto informací jsme zahrnuli do první poloviny cyklu. Především jsme se v ní zaměřili na principy podnikání z hlediska nákladů a výnosů, princip fungování akciové společnosti jako reprezentanta podnikání prostřednictvím společností, orientaci na klienta a komunikaci s klientem, základy finančního plánování z hlediska spoření a hlavní informace o akciích, obligacích a kapitálových trzích. Aby žáky výuka bavila a lépe si znalosti osvojili, byly listy koncipovány do formy kvízů, doplňovaček, písemných úkolů apod. Zároveň je doplnila série videí, a to především tam, kde nešlo postupovat formou hry, protože výuka zaváděla zcela nové pojmy a souvislosti, které bylo nutné vysvětlit. Video pak mělo přinést prvek obrazovosti v informaci a opět tak podpořit lepší zapamatování. Samozřejmě, mělo výuku i zpestřit. Investování hrou Metodické pokyny II - 03

6 INVESTIČNÍ HRA Hodiny 9 až 16 jsou již mnohem více než na teoretickou výuku orientovány na praktickou činnost, která má nabyté znalosti upevnit a umožnit si jejich praktické odzkoušení byť v modelované podobě abstrahující od některých reálných prvků. Je v nich výrazně méně zastoupeno video a až na drobné výjimky jsou naplněny jen praktickými činnostmi. V tomto smyslu se liší i obsah metodických pokynů. I v této části najdete pokyny ke každému listu a každému úkolu, aby orientace v souboru hodin byla jednoduchá. Některé opakující se aktivity jsou však popsány jen jednou. Metodické pokyny totiž obsahují popis samotné hry. A sice v tom rozměru, v jakém je potřeba je mít po ruce pro okamžité použití. Širší kontext je popsán v pdf brožuře, obsahující ještě některé další informace. Popis je obsahem samostatné sekce, která není rozčleněna na jednotlivé hodiny. Učitel tak dostává do ruky na jedné straně stručný obsah hry, který může kdykoli použít kdekoli a univerzálně. Na straně druhé potom návody pro jednotlivé hodiny a podrobnou brožuru s řadou doplňujících a detailních informací. OPAKOVACÍ TEST Novým prvkem je opakovací test v pracovním listu č. 15. Jeho cílem není zkoušení a klasifikace žáků. Neboť ta není obsahem kurzu. Význam je především dvojí. Za prvé, opakování slouží k lepšímu zapamatování si důležitých informací. Z tohoto důvodu je součástí metodických ponyů i řešení testu, aby učitel mohl s žáky tato řešení probrat. A tím jim připomenout správné odpovědi. Za druhé, test slouží jako vložená znalostní soutěž. Za jeho vyplnění budou ti nejlepší dostávat body, které jim mohou přinést vítězství či dobré umístění v jedné ze součástí investiční hry. Z tohoto důvodu je budou muset vyplnit všichni žáci přítomní na hodině. Soutěž má ještě třetí, ale spíše doplňkový význam. Poslouží ke zpětnému vyhodnocení, jak si žáci osvojili informace z cyklu Investování hrou a jaká je úroveň jejich povědomí o podnikání, ev. spoření a investování. K tomuto účelu ovšem primárně slouží i evaluační testy na konci každé hodiny. Takže jde o záležitost doplňkovou. Celý komplex kurzu uzavírá poslední hodina. V ní se žáci dozvědí výsledky soutěže. Ale také dostanou doplňující, rámující informace a shrnutí toho nejdůležitějšího. Smyslem je celý kurz uzavřít. Ačkoliv vzdělávání se v oblasti podnikání, osobních financí a investic je celoživotní proces. Investování hrou Metodické pokyny II - 04

7 PRVNÍ INVESTICE Plán vyučovací hodiny (č. 9) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investice do cenných papírů. VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka CÍLE HODINY: Žáci rozhodnou o investicích do cenných papírů. FORMY A METODY: Práce po dvojicích či po skupinách. KLÍČOVÁ SLOVA: Akcie, akciové společnosti, státní dluhopisy, fond.

8 V této hodině žáci rozhodnou o prvních investicích své fiktivní firmy investiční společnosti, resp. jí spravovaného fondu. Proto je třeba, aby se na začátku seznámili s akciovými společnostmi, do nichž mohou investovat. To je obsahem ÚKOLU č. 1: Jde o jeden z mála úkolů, kdy se od žáků nečeká řešení. Měli by si projít všechny společnosti a zjistit, co která z nich dělá. Je věcí každého pedagoga, jakou zvolí metodu. Jako nejvhodnější se nám jeví diskuse v rámci celé třídy. Co je důležité: 1. Společnosti jsou fiktivní. 2. Každá společnost představuje celý jeden sektor průmyslu či služeb. 3. Protože část společností působí ve více oborech, mohou se předměty činnosti jednotlivých společností částečně (i když jen okrajově) prolínat. 4. Společnosti jsou sestaveny tak, že vývoj jejich akcií v rámci hry bude odpovídat vývoji skutečných oborových indexů za posledních zhruba 15 let. 5. Podrobné informace ke společnostem naleznete v brožuře. Samotné hraní začíná ÚKOLEM č. 2 Samotný průběh hry je po technické stránce popsán v jiné části této metodiky, společné pro většinu hodin a v pdf brožuře. Důležité je však zvolit proces rozhodování o investicích. 1. Na začátku každé seance žáci získají informace o aktuálním dění v ekonomice. Tyto informace obdrží pedagog v pdf souboru, který bude připomínat stránku z novin či zpravodajského webu s články. Může jej promítnout na obrazovku či pomocí dataprojektoru, dle konkrétních podmínek. 2. Žáci na základě těchto informací zvolí po diskusi nákup konkrétních akcií (minimálně tří, maximálně pěti viz popis hry). 3. Proces rozhodnutí může být různý. V praxi rozhodují o investicích manažeři, ev. investiční týmy (výbory). Do hry však chceme vtáhnout co nejvíce žáků a navíc s nimi chceme pracovat tak, aby si zvykli na zodpovědnost ve společnosti. Naopak, nechceme nechat rozhodování na jednom manažerovi investic, aby se nestal předmětem hněvu ostatních v případě neúspěchu. Proto si lze představit následující modely: Po diskusi rozhodne o investování celá třída hlasováním. Manažer může vyjádřit svůj názor či zapsat investici na herní plátno. Představenstvo má právo v případě, že zásadně nesouhlasí, toto rozhodnutí změnit, protože zodpovídá za výsledky společnosti. Členové dozorčí rady mají právo na kladení otázek představenstvu. Po diskusi rozhodne manažer fondu, resp. jeho tým, byl-li zvolen (považujeme to za vhodnější kvůli dělbě odpovědnosti). Představenstvo má právo v případě, že zásadně nesouhlasí, toto rozhodnutí změnit. Členové dozorčí rady mají právo se jej ptát, proč tak učinilo. Po diskusi rozhodne o investování představenstvo, které to bude muset zdůvodnit. Manažer fondu jen zapíše investici na plátno. Členové dozorčí rady mají právo se ptát, proč představenstvo rozhodlo, jak rozhodlo. Rozhodovací model by měl učitel vždy zvolit podle složení třídy. Podle toho, nakolik jsou její žáci aktivní, atd. Podle aktivity je také možné nechat manažera komunikace, aby se vyjadřoval k rozhodnutí z pozice toho, kdo bude muset komunikovat s klienty apod. Investování hrou Metodické pokyny II - 06

9 Aby žáci nejen hráli, ale také si osvojili, že každý rozhodovací proces má svá pravidla a ve velkých společnostech je třeba o důležitých jednáních činit záznamy, sepíšou záznam o průběhu jednání. Zápisy je možné dělat individuálně, po dvojicích či skupinách. Počet přítomných osob z firmy: Počet přítomných žáků. Počet přítomných členů představenstva: Počet přítomných členů/počet členů. Počet přítomných členů dozorčí rady: Počet přítomných členů/počet členů. Počet omluvených: Počet nepřítomných žáků (i když důvod nepřítomnosti nebude znám). Manažer fondu přítomen: podtržením či škrtnutím ANO/NE Počet přítomných osob z firmy: Firmu představuje celá třída. Jde tedy o počet přítomných žáků. V realitě nikdy nerozhoduje o investicích celá firma. Je však třeba zapojit všechny žáky, a proto budou o investicích diskutovat. Počet přítomných členů představenstva: Třída si zvolila představenstvo. Do této kolonky se zapíše počet přítomných zlomkem, kde v čitateli bude počet přítomných a ve jmenovateli počet členů představenstva. Aby bylo možné hru odehrát za všech okolností, abstrahujeme od situace, kdy představenstvo nebude usnášeníschopné. V takovém případě se prostě rozhodne bez něj. Počet přítomných členů dozorčí rady: Totéž zápis zlomkem platí pro přítomnost členů dozorčí rady. Počet omluvených: Téměř vždy někdo z žáků chybí. Tyto žáky budeme považovat za omluvené členy firmy. Protože hlasovat lze různými modely, na další řádku žáci zapíší, jak rozhodování proběhlo. V závorkách je nápověda, v jakém smyslu mají rozhodování popsat (např. obecnou shodnou, hlasováním, při němž rozhodla většina, hlasováním, při němž rozhodla varianta s největším počtem hlasů, rozhodnutím představenstva, rozhodnutím manažera fondu apod.). Předposlední bod zápisu obsahuje počet společností, do nichž fiktivní firma zainvestuje. Poslední bod spočívá v popsání konkrétního portfolia. Stačí jednoduché názvy společností a procentuální podíly. V rámci hodiny č. 9 žáci budou rozhodovat o složení portfolia ještě jednou, a to v rámci ÚKOLU č. 3. Opět svá rozhodnutí učiní vybraným postupem (postup by se neměl v průběhu hry měnit, pokud k tomu nebudou zásadní důvody) na základě informací z médií. Protože půjde o druhou seanci hranou ve stejné hodině, odpadne v tomto případě zápis o účasti. Také se pozmění text zápisu, neboť již nepůjde o prvotní investici, nýbrž o změny v portfoliu. Nicméně obsah zůstává podobný a přibude jen jedna kolonka navíc. Investování hrou Metodické pokyny II - 07

10 Zápis tedy bude mít tuto podobu: Jak proběhlo rozhodování o investicích (viz výše). Jaké jsou změny v portfoliu a proč. Žáci budou rozhodovat o změnách oproti předešlému stavu (mohou se ovšem také rozhodnout ponechat portfolio nezměněné). K tomu budou mít nějaké důvody. Obojí tedy popíší jak změny, tak důvody. Nápovědu najdou v závorce (např. snížení podílu státních dluhopisů, protože klesají jejich výnosy, zvýšení podílu společnosti XY, protože očekáváme její silný růst, zvýšení počtu společností v portfoliu kvůli lepšímu rozložení rizika ). Zbytek zápisu bude stejný jako v úkolu č. 2. Počet společností, které budou po této seanci v portfoliu. Složení portfolia. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli zapamatovat, že obor, ve kterém společnosti podnikají, výrazně spoluurčuje vývoj jejich ceny na burze (vedle jejich vlastních výsledků). Měli by si osvojit pravidla investiční hry tak, aby ji nadále mohli hrát již bez problémů. Investování hrou Metodické pokyny II - 08

11 PRVNÍ INVESTICE Plán vyučovací hodiny (č. 10) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investice do cenných papírů. VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka CÍLE HODINY: Žáci poznají největší burzy a rozhodnou o investicích do cenných papírů. FORMY A METODY: Práce ve skupinách a s celou třídou. KLÍČOVÁ SLOVA: Akcie, akciové společnosti, státní dluhopisy, fond.

12 V této hodině žáci opět opakovaně rozhodnou o investicích své fiktivní firmy. Aby však hodina byla zpestřena novými informacemi, oživena a přinesla nové poznatky, seznámí se v ÚKOLU č. 1 s nejvýznamnějšími burzami světa. Sestavit takový seznam nelze jednoduše podle nějakých ukazatelů. Pro posuzování velikosti burz se jich totiž používá hned několik. Zcela nový a neznámý pojem, který je vhodné žákům vysvětlit, je tržní kapitalizace. Tržní kapitalizace společnosti odpovídá součinu počtu jejích akcií a tržní ceny těchto akcií. Vydal-li někdo např. 1 milion akcií, přičemž každá z nich stojí na burze 500 Kč, potom tržní kapitalizace společnosti představuje 500 miliónů Kč. Jde tedy de facto o tržní hodnotu společnosti. Velikost burz lze posuzovat mj. podle těchto kritérií: Tržní kapitalizace společností, s jejichž akciemi se na ní obchoduje. Například slavná burza v New Yorku (NYSE) uvádí tržní kapitalizaci svých společností přesahující 28 bilionů amerických dolarů. Pro zajímavost tržní kapitalizace Apple činí okolo 700 miliard dolarů (konec r. 2014). Je to nejvíc v USA. O druhé místo se přetahují Microsoft a ropná společnost Exxon Mobile (obě okolo 400 miliard). Tržní kapitalizace Facebooku osciluje okolo 200 miliard dolarů. Tržní kapitalizace domácích společností. Tedy pouze společností, které pocházejí ze země, v níž burza sídlí. Objemy obchodů s akciemi. Ty se samozřejmě posuzují v cenách, za které se obchoduje. Jde zkrátka o to, kolik burzou proteče peněz. Objemy obchodů s domácími akciemi. Podobně jako u kapitalizace i u objemu obchodů se někdo dívá jen na domácí společnosti. Celkové objemy obchodů se všemi cennými papíry. Na burzách se totiž nemusí obchodovat jen s akciemi, ale též s obligacemi, deriváty (práva odvozená z cenných papírů, např. opce právo koupit či prodat nějaký cenný papír v určité době za určitou cenu), nebo dokonce i deriváty na komodity. Ačkoliv především burzy v Asii se dlouhodobě derou vzhůru, stále platí, že podle většiny kritérií vévodí světu burza v New Yorku (NYSE), se sídlem na slavném Wall Streetu. Vedle ní vznikl na začátku 70. let tzv. mimoburzovním systém NASDAQ. Šlo o čistě elektronický systém, obchodníci se nepotkávali na žádném parketu. Tento moderní koncept také odpovídal tomu, že NASDAQ se soustředil na moderní, tzv. technologické firmy. Dnes jde o rozvinutý trh, druhý největší v USA a na celém americkém kontinentu. V Evropě je největší Euronext, který vznikl fúzí několika národních burz a působí v Paříži, Londýně (pouze deriváty), Bruselu, Amsterdamu, Lisabonu a Portu. Nejprestižnější je ovšem zřejmě stále burza v Londýně. Právě město nad Temží je totiž největším finančním centrem Evropy. I přesto (podle některých škarohlídů právě proto), že Británie není v eurozóně. V Asii má dlouhou tradici burza v Tokiu (především díky velkému množství obchodovaných japonských společností), s níž se o vedoucí místo přetahují burzy v Šanghaji a Hong Kongu. Ve východní Evropě je nejvýznamnější burza ve Varšavě. A to z několika důvodů. Za prvé, Polsko představuje největší trh z hlediska počtu obyvatel a jejich tržní síly ve východní Evropě. Za druhé, velice rychle po pádu komunismu přijalo přísné zákony regulující fungování akciových společností, investičních společností a obchodů s cennými papíry. Za třetí, provedlo brzo penzijní reformu, díky níž začaly na trh s akciemi proudit úspory obyvatel soustředěné v penzijních fondech. Právě poslední změny polského penzijního systému, které penzijní fondy připraví o velkou část majetku, tamní burzu oslabují. Přesto však zřejmě zůstane lídrem v regionu, protože zde nemá vážného konkurenta (možná Vídeň). Investování hrou Metodické pokyny II - 10

13 V České republice existuje od r Burza cenných papírů Praha a mimoburzovní RM-Systém. Akcionáři burzy jsou velké banky a obchodníci s cennými papíry. RM-Systém založila původně společnost PVT (bývalý Podnik výpočetní techniky, který mj. technicky zajišťoval kuponovou privatizaci, většinu voleb a první registr cenných papírů tzv. Středisko cenných papírů), nyní patří do finanční skupiny Fio. Český akciový trh nikdy neměl na růžích ustláno. Dlouho čekal na kvalitní legislativu a zdejší společnosti si až na výjimky nikdy nezvykly chodit pro peníze formou vydávání nových akcií. V posledních letech se dokonce opakovaně diskutuje o tom, zda česká burza nezanikne a její obchody nepřevezme burza ve Varšavě nebo ve Vídni. K informování žáků postačí, pokud si text o burzách přečtou, eventuálně mohou diskutovat, o kterých slyšeli apod. Ve zbývající části hodiny budou žáci opět investovat. V ÚKOLU č. 1, V ÚKOLU č. 2 V ÚKOLU č. 3 rozhodnou o změnách v portfoliích svého fondu. Seance budou probíhat stejně jako v hodině č. 9. Žáci tedy obdrží na začátku každé seance zprávy z ekonomiky stylizované právě tak, aby odrážely vývoj období, k němuž se váže aktuální vývoj burzovních cen (připomínáme, že hra je fiktivní, ovšem čerpá z reálného vývoje reálných burzovních indexů). Žáci opět provedou zápisy z jednotlivých seancí. Všechny položky se již objevily v hodině 9, proto jen připomínáme: Počet přítomných osob z firmy: Počet přítomných žáků. Počet přítomných členů představenstva: Počet přítomných členů/počet členů. Počet přítomných členů dozorčí rady: Počet přítomných členů/počet členů. Počet omluvených: Počet nepřítomných žáků (i když důvod nepřítomnosti nebude znám). Manažer fondu přítomen: podtržením či škrtnutím ANO/NE Zápis o účasti se objeví pouze u úkolu č. 2 (seance 3). Ostatní body budou ve všech třech úkolech. Jak proběhlo rozhodování o investicích: Slovní popis kdo a jak rozhodl (celá třída hlasováním, představenstvo apod.) Jaké jsou změny v portfoliu a proč: Slovní popis, co se změnilo a z jakého důvodu. Počet společností, které budou po této seanci v portfoliu: Jen číslem. Složení portfolia: Tituly a jejich podíly v portfoliu. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli zapamatovat, že obří burzy jsou v USA, Evropě i Asii a že je běžné, aby se na burze v jedné zemi obchodovalo s akciemi ze země jiné. Zároveň by měli vidět rozdíly ve vývoji různých akcií na burzách a rozdíl mezi akciemi a dluhopisy. Investování hrou Metodické pokyny II - 11

14 PRODÁVAT MUSÍ MARKETING Plán vyučovací hodiny (č. 11) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investice do cenných papírů. VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka CÍLE HODINY: Žáci zvolí název a logo společnosti. FORMY A METODY: Práce ve skupinách a s celou třídou. KLÍČOVÁ SLOVA: Název, logo, akcie, akciové společnosti, státní dluhopisy, fond.

15 V této hodině žáci opět opakovaně rozhodnou o investicích své fiktivní firmy. Především však sehrají dvě z vložených soutěží. A sice o nejlepší název a logo fondu a o nejlepší prodejní leták. ÚKOL č. 1 Zadání prvního úkolu spočívá v navržení vhodného názvu pro investiční společnost. V reálném světě zpravidla vznikají názvy ze jmen zakladatelů, nebo odvozeně od mateřských finančních skupin. A následně se ještě znovu mění s fúzemi. Takže lidé ani nevědí, co znamenají zkratky jako ING, ABN Amro, BNP Paribas Jsou ale instituce, u nichž mají názvy vysloveně cílený obsah. Např taková Royal Bank of Scotland. U nás po revoluci vznikaly nové banky vyčleněním z bývalé Státní banky československé. A vznikaly obsahové názvy Komerční banka, Investiční banka, Československá obchodní banka Z dob minulých přetrvala Živnostenská banka. Také Česká spořitelna má obsahový název odkazuje na spoření. NÁŠ TIP: Žáci nyní mohou vymyslet název, který odkazuje třeba na cíle spoření a investování. Nebo na kvalitu péče. Případně na kvalitu zázemí (vzpomeňme na Harvardské fondy). Pokuste se je navést na podobné uvažování co klienty osloví, co bude ladit s jejich potřebami, emocemi apod. Existují slova, která jsou příjemná a pozitivní (děti, aktivní, kreativní, kvalifikovaný, budoucnost, důvěrný, hrdý.) a naopak. U úkolu č. 1 postačí vytvořit několik návrhů, např., po skupinách či dvojicích. Na výběr názvu totiž navazuje úkol č. 4 tvorba loga který je koncipován jako domácí úkol. Jinak by musel proběhnout snad jedině v hodinách výtvarné výchovy a mimo ostatní úkoly hodiny č. 11. Je možné zvolit název hned, nejlépe hlasováním celé třídy. Anebo nechat volbu na jednotlivých skupinách, které budou zpracovávat domácí úkol tvorbu loga pokud takových skupin bude více. ÚKOL č. 2 spočívá v odehrání jedné seance (konkrétně seance 6). Její průběh i zápis budou standardní, jako v předchozích hodinách. ÚKOL č. 3 spočívá ve volbě obsahu marketingového letáku. Pracovní list obsahuje nabídku možných informací, které v letáku mohou být a nemusí. Slouží k lepší orientaci žáků, kteří si mohou vybrat a doplnit leták dalšími informacemi, které uznají za vhodné.!!!je jen na nich, zda splní tento úkol, nebo za domácí úkol někdo z nich přímo vytvoří návrh letáku (může jít o kresbu, pdf soubor, wordovský soubor ve formátu doc apod. ne soubor v křivkách a formátech určených pouze pro grafické programy). Zatímco úkol č. 3 žáci stejně jako volbu názvu a loga fondu splnit musí, zapojení se do soutěže o nejlepší leták je dobrovolné!!! Leták určitě musí obsahovat název a logo fondu. Poplatky za správu, do čeho fond investuje a kdo je správcem, jsou údaje nutné, dalo by se říci povinné. Nemusí být velkým písmem. Poplatek za správu je u všech fondů 0, aby nezasahoval do výpočtu zhodnocení. Jde o ideální příklad jen pro potřeby hry. U ostatních položek mohou žáci volit. Vhodné je upřednostňovat to, co reflektuje potřeby klientů. Tedy, co jim fond přinese, v čem je lepší než ostatní apod. Jeho hlavní přednosti atd. Je vhodnější říct s tímto fondem budete lépe spát, než náš fond používá software páté generace. Připomeňte dětem video o vlastnostech a benefitech produktu. Základní informace: Fond nikdy nesmí slibovat výnosy! Toto je třeba dětem říct, ať již tuto informaci zvolí či nikoliv. Investování hrou Metodické pokyny II - 13

16 ÚKOL č. 4 představuje vrchol této hodiny. Je jedno, zda se třída rozdělí na skupiny, které navrhnou loga, a následně se z nich vybere (nejlépe hlasováním). Anebo třída na základě již zvoleného názvu pověří někoho, kdo si, případně s dalšími spolužáky vezme tvorbu loga jako svůj úkol. Každopádně, tento úkol je koncipován primárně jako domácí úkol, neboť v čase vymezeném v rámci hodiny jej nelze zcela splnit kvalitně. DŮLEŽITÉ: NÁZEV A LOGO MUSÍ MÍT KAŽDÁ FIKTIVNÍ FIRMA - INVESTIČNÍ SPOLEČNOST. NÁZEV NEMÁ POVINNÁ SLOVA, V LOGU MŮŽE BÝT PÍSMO A NEMUSÍ. NECHCEME OMEZOVAT KREATIVITU DĚTÍ. DĚTI MOHOU ZVOLIT LOGO V HODINĚ A DOMA JEJ VYTVOŘIT NAPŘ. JEN PROSTÝM NÁPISEM. TÍM SPLNÍ PODMÍNKY KURZU. POKUD ALE CHTĚJÍ SOUTĚŽIT O BODY, MĚL BY SI MINIMÁLNĚ TVORBU LOGA ZA DOMÁCÍ ÚKOL VZÍT NĚKDO, KDO SE MU BUDE VĚNOVAT. STEJNĚ TAK U MARKETINGOVÉHO LETÁKU. NA JEHO TVORBĚ BY SE MĚL VŽDY PODÍLET MANAŽER KOMUNIKACE. Název a logo odešle učitel týmu Investování hrou, který vytvoří nálepku určenou pro nalepení na herní plátno (viz instrukce ze školení). Protože je otázkou, do které hodiny nálepka dorazí, není tento kratičký úkol přímo v pracovních listech. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli vyzkoušet kreativní tvorbu. Vyprovokovat svoji fantazii a naučit se, že slova i obrázky vzbuzují určité emoce, což je v podnikání a komunikaci důležité. Zároveň sehrají další investiční seanci. Investování hrou Metodické pokyny II - 14

17 JAK SE NÁM HÝBOU INVESTICE Plán vyučovací hodiny (č. 12) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investice do cenných papírů. VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka CÍLE HODINY: Žáci přehodnotí a případně upraví investice. FORMY A METODY: Práce ve skupinách a s celou třídou. KLÍČOVÁ SLOVA: Logo, akcie, akciové společnosti, státní dluhopisy, fond.

18 Tato hodina je věnována především pokračování investiční hry. Protože však na konci hodiny 11 dostali žáci domácí úkol vytvořit návrh loga, je na začátku hodiny vytvořen prostor pro jeho prezentaci, případně výběr nejlepšího návrhu. Do pracovního listu postačí logo popsat, načrtnout, nebo nalepit jeho výtisk. Tím bude splněn ÚKOL č. 1. Vybírat lze představenstvem, hlasováním celé třídy nebo týmem komunikace. Rozhodně by však měli vybírat žáci. Vybraný návrh zašle v dohodnutém formátu učitel týmu Investování hrou, který z něj vytvoří nálepku na herní plátno. ÚKOL č. 2, ÚKOL č. 3, A ÚKOL č. 4 spočívají v sehrání seancí 7, 8 a 9 podle standardního modelu se standardním zápisem. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli prohloubit své znalosti investování prostřednictvím dalšího pokračování hry. Zároveň by si měli vyzkoušet kooperaci a rozhodovací procesy, neboť pokročilé stadium hry ukáže rozdíl ve výsledcích u různých investic a vyvolá jistě protichůdné názory na další investice. Investování hrou Metodické pokyny II - 16

19 JAK SE NÁM HÝBOU INVESTICE Plán vyučovací hodiny (č. 13) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investice do cenných papírů. VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka CÍLE HODINY: Žáci přehodnotí a případně upraví investice. FORMY A METODY: Práce ve skupinách a s celou třídou. KLÍČOVÁ SLOVA: Býci, medvědi, akcie, akciové společnosti, státní dluhopisy, fond.

20 Tato hodina je opět věnována především pokračování investiční hry. Aby však žáci opět dostali nějakou novou informaci a aby byla hodina něčím zpestřena, zasvětí je na úvod do nejznámějších pojmů z filmů o burzách a makléřích. ÚKOL č. 1. spočívá v popsání toho, co v řeči burziánů symbolizují zobrazená zvířata. Býk symbolizuje růst býčí trh je rostoucí trh. Myslí se tím rostoucí po několik dnů a výrazně, nikoli třeba jen krátký jednodenní růst uprostřed vlny pádů. Hovoří-li se jako o býcích o obchodnících, může to mít řadu významů. Mohou spekulovat na růst, věřit v růst apod. Proč je býk symbolem pro růst? Je to symbol dávno zažitý a těžko říct. Snad pro jeho sílu a proto, že když útočí, tak hlavou zespoda vzhůru. Medvěd symbolizuje pokles medvědí trh je takový, který klesá a je na něm medvědí, tedy pesimistická nálada. Jako o medvědech se o obchodnících zpravidla nehovoří, i když i na klesajícím trhu lze pomocí spekulací na pokles vydělávat. Proč je medvěd symbolem pro pokles? Podobně jako u býka je těžké hledat začátky. Možná proto, že působí líně a v zimě spí, že každé setkání s ním nahání strach a že útočí svými tlapami seshora dolů. Podobně ÚKOL č. 2 seznamuje žáky se známými pojmy. Řešení je prosté obchodníkům obchodujícím na burze s cennými papíry se také říká makléři či brokeři. Specializovaným firmám (na obchody s cennými papíry) se také říká makléřské či brokerské domy. Na burze mohou obchodovat jen lidé s makléřskou licencí. Pojem makléř nemusí být spojen jen s cennými papíry, hovoří se např. také o realitních makléřích. Naopak jiný pojem vžitý pro obchodníky dealer se v oblasti peněz a investic používá spíše ve spojitosti s obchodováním s měnami. ÚKOL č. 3, ÚKOL č. 4 A ÚKOL č. 5 spočívají v sehrání seancí 10, 11 a 12 podle standardního modelu se standardním zápisem. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli zapamatovat pojmy makléř, broker, býčí a medvědí trh, s nimiž se při zájmu o investice budou běžně setkávat. Další seance hry by jim již měly jednoznačně ukázat kolísavý vývoj na akciových trzích, který je pro takové trhy typický. Investování hrou Metodické pokyny II - 18

21 CO ŘÍCI KLIENTŮM Plán vyučovací hodiny (č. 14) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investice do cenných papírů. VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka CÍLE HODINY: Žáci obhájí svůj fond před investorem. FORMY A METODY: Práce ve skupinách a s celou třídou. KLÍČOVÁ SLOVA: Klient, výnos, ztráta, akcie, akciové společnosti, státní dluhopisy, fond.

22 Na úvod hodiny sehrají žáci standardní seanci 13 se standardní formou zápisu, a to jako ÚKOL č. 1. Většina hodiny však bude věnována komunikaci s klientem. Žáci už odehráli 13 ze 14 seancí. Fond jejich investiční společnosti má nějaké konkrétní výsledky. Žáci už vědí, jak si stojí se zhodnocením proti indexu, a jaký mají z investování pocit. A také, jak si stojí proti ostatním fiktivním investičním společnostem (resp. jejich fondům), které odehrály stejný počet seancí. Tuto informaci jim učitel může podat na základě údajů na webu v sekci věnované průběhu hry. V podstatě jde o stejnou situaci jako v reálném světě. Manažeři fondů a jejich nadřízení se také mohou podívat na vývoj konkurenčních fondů, třeba právě na webové stránky té či oné investiční společnosti. Nebo do médií. ÚKOL č. 2 je základem k jakékoliv komunikaci s klientem. Komunikátor investiční společnosti musí vědět, proč má fond právě takové výsledky, jaké má. Žáci dostávají na začátku každé seance zprávy o vývoji ekonomiky, z nichž mohou velmi dobře vidět, proč akcie v jejich portfoliu stoupaly či klesaly. Stejně tak žáci vědí, zda se jim vyplatila sázka na akcie či na významný podíl obligací (státních dluhopisů). ÚKOL č. 3 Cílem tohoto úkolu není žádat od studentů zpracování analýzy, která by byla vyčerpávající a vyžadovala by jistou odbornou erudici. Jejich popis ani nebude dále analyzován a hodnocen jinak, než pouze učitelem na místě. Cílem je, aby zformulovali alespoň některou z příčin, nebo hlavní sdělení typu fond vydělává více než index, protože obsahuje vysoce rostoucí akcie společnosti XY, nebo fond je pod úrovní indexu, protože obsahuje vysoký podíl obligací, které ovšem na druhou stranu omezují jeho kolísání. Jde o to, aby se naučili vysvětlovat a aby si vytvořili komunikační základnu pro další úkoly. je poměrně jednoduchý, protože studenti si jen v reminiscenci na hodinu č. 5 Základem je spokojený klient zopakují posouzení dvou rozhovorů, z nichž jeden je klientsky přívětivější a druhý nikoliv. V obou případech je klientsky přívětivější rozhovor v pravém sloupci. ÚKOL č. 4 pak přenáší břímě komunikace na žáky. Již vědí, co je příčinou jejich výsledků (umí to popsat i kdyby se mýlili, v tomto případě to není důležité, nejde o odbornou analýzu, ale o komunikaci) a připomněli si, že je třeba vyjít v první řadě vstříc klientovi. Žáci si mohou ve skupinách vybrat toho, kdo bude komunikovat, a sehrát scénku. V každém případě mají investiční společnosti zvoleny ředitele komunikace. Ti jsou zodpovědní za to, aby nalezli vhodné sdělení pro komunikaci s klientem. Mohou tak učinit ve scénce, anebo v diskusi s ostatními. Řešení úkolu č. 4 může vypadat třeba následovně: Jako ředitel komunikace sděluji, že naše výsledky budeme komunikovat jako úspěch. Náš fond sice vydělává méně než fond konkurenční společnosti. Avšak jejich fond má obrovské výkyvy cen. Kdo potřebuje rychle peníze, je v ohrožení, že je bude muset vyzvedávat v době poklesu. Náš fond je velice stabilní. Považujeme jeho strategii za dobrou a budeme v jejím naplňování pokračovat. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli osvojit schopnost vysvětlit, proč se to a ono událo a obhájit si své výsledky. Měli by si své znalosti o podnikání rozšířit o znalost umění vykazovat a komentovat. Investování hrou Metodické pokyny II - 20

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

PODÍLOVÉ FONDY. Ing. Věra Holíková

PODÍLOVÉ FONDY. Ing. Věra Holíková Autor Anotace Očekávaný přínos Tematická oblast Téma Předmět Ročník Obor vzdělávání Stupeň a typ vzdělávání Název DUM Ing. Věra Holíková PODÍLOVÉ FONDY Výukový materiál slouží jako podklad pro výklad problematiky

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ NOVÝ ROČNÍK 2015 / 2016 kurzu finanční gramotnosti pro SŠ a 2st.ZŠ Nejjednodušší cesta k nadstandardní výuce osobních financí a podnikání Nementorujeme, hrajeme si Děti se baví, učitelům tím šetří práci

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník Metodický pokyn

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Blok 1 Stručné makroekonomické okénko a co dnes znamená finanční represe. Petr Sklenář

Blok 1 Stručné makroekonomické okénko a co dnes znamená finanční represe. Petr Sklenář Blok 1 Stručné makroekonomické okénko a co dnes znamená finanční represe Petr Sklenář 1 Stručné makroekonomické okénko 2 Pomalý růst, nízký růst a vyšší zadlužení Růst HDP reálný; % 2006 2015 2016 2017

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře?

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Udělali jsme kalkulačku, která vám napoví, jaký je rozdíl v důchodových pilířích. Pomůže vám odpovědět na otázku: Co získám (ztratím) účastí v II. pilíři důchodového

Více

Výroba a výrobní faktory

Výroba a výrobní faktory Výroba a výrobní faktory Výrobní proces Výroba neboli výrobní proces představuje sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 2.00 Evidence změn 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 5.9.2007 2.00 2 9

Více

Akciové. investování. www.xtb.cz

Akciové. investování. www.xtb.cz Akciové investování www.xtb.cz Obsah Úvod k akciovému investování 9 základní pojmů akciového investora Důležité faktory čas, výnos, riziko 3 +1 investiční strategie: Hodnotové investiční tituly Růstové

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Diskontní certifikáty

Diskontní certifikáty V následujícím přehledu najdete aktuálně nakoupené produkty, kromě otevřených podílových fondů, na hlavní investiční platformě OCCAM CONSULT. Jsou seřazeny do skupin dle svých vlastností a investičních

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH Úvod Investor začátečník Život a finance Úspěch a bohatství Krysí závod Aktiva a pasiva Pasivní příjmy Druhy pasivních příjmů Pasivní příjmy a internet Ideální pasivní příjem

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Finanční trhy Kolektivní investování

Finanční trhy Kolektivní investování Finanční trhy Kolektivní investování Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Kolektivní

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů 1 Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet 2 Soustava veřejných rozpočtů Evropský rozpočet Státní rozpočet Rozpočet vyššího územně správního celku (rozpočet krajů) Rozpočet místní = municipální (rozpočet

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Dluhopisy a dluhopisové portfolio I. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je popsat dluhopisy jako investiční instrumenty,

Více

Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera

Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera 22. února 2017 Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera Na finančních trzích převažuje od amerických

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. Masér sportovní a rekondiční (69-41-M/001) 4. ročník

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. Masér sportovní a rekondiční (69-41-M/001) 4. ročník Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: VI/2 Datum vytvoření: 1. 3. 2013 Autor: Mgr. Kateřina

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! Proč investovat s NN Investment Fondy? Partners? Na základě jedné smlouvy lze investovat

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Následující grafy ukazují zlepšení studentů Obchodní akademie v Ostravě po 4 hraních simulační hry FINANČNÍ SVOBODA. Studenti v průběhu dvou

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu)

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu) Využití poměrových ukazatelů pro fundamentální analýzu cenných papírů Principem této analýzy je stanovení, zda je cenný papír na kapitálovém trhu podhodnocen, správně oceněn, nebo nadhodnocen. Analýza

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Obchodování s cennými papíry SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS vám umožní obchodovat s různými druhy investičních nástrojů především na burzách v Německu,

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Příloha číslo 1 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní bankou

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Questra Holdings / AGAM

Questra Holdings / AGAM Questra Holdings / AGAM O Společnosti Společnost Questra Holdings nabízí investorům po celém světě začít vydělávat a provádět své plány a sny při spuštění slibného podnikání: nákup a prodej akcií společností

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více