METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16"

Transkript

1 METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16

2 název projektu: Investování hrou registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ , číslo výzvy: 54 číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání vyhlašovatel: MŠMT, žadatel: EDIFICE construction & consulting, s.r.o

3

4

5 ÚVOD Vážení, dostáváte do rukou druhou část metodických pokynů k pracovním listům z cyklu Investování hrou. Na rozdíl od části k hodinám 1 až 8 má tento díl jinou strukturu. Proto je také opatřen tímto vysvětlujícím úvodem. Významnou součástí výukových hodin 9 až 16 je totiž investiční hra. Její průběh se z hlediska struktury opakuje, byť v listech samotných je zachycena různě. Důvod je jednoduchý celý kurz je totiž primárně orientován na podnikání, a tedy do jisté míry i řízení společnosti. Až sekundárně na úspory a kapitálový trh. Proto budou žáci nejen investovat, ale také provádět zápisy a hodnocení. A ty se samozřejmě liší při první seanci a při dalších, a také při první seanci v rámci jedné hodiny (neboť navíc obsahují zachycení účasti která se v průběhu hodiny v drtivé většině už nezmění). Při hře žáci uvidí postupně skutečný vývoj akciových trhů (podkladem ke hře jsou reálná data členěná podle jednotlivých ekonomických sektorů) se všemi růsty i pády. Každá seance tak bude originální, bude vyvolávat jiné nálady a podněcovat k jiným úvahám a rozhodnutím. VLOŽENÉ SOUTĚŽE Právě kvůli primární orientaci na podnikání je mezi herní seance vložena tvorba názvu, loga a propagačního letáku. Tuto oblast propagaci totiž podnikání zahrnuje vždy, nejen u investičních společností a finančnictví. Vedle ní najdete v průběhu hry znalostní soutěž, která ale slouží primárně k opakování. A tedy lepšímu uložení informací do dlouhodobé paměti. Cílem celého kurzu totiž není zahltit děti množstvím informací. Ale zpřístupnit jim svět podnikání, myšlení podnikatele, nutnost orientovat se na klienta, hlídat si náklady, výhodnost svého podnikání, počítat atd. Protože fiktivní firma musí v něčem podnikat, získají (nebo již získávají) jako nadstavbu informace o zásadách ze světa osobních financí úspor a investic. Většinu těchto informací jsme zahrnuli do první poloviny cyklu. Především jsme se v ní zaměřili na principy podnikání z hlediska nákladů a výnosů, princip fungování akciové společnosti jako reprezentanta podnikání prostřednictvím společností, orientaci na klienta a komunikaci s klientem, základy finančního plánování z hlediska spoření a hlavní informace o akciích, obligacích a kapitálových trzích. Aby žáky výuka bavila a lépe si znalosti osvojili, byly listy koncipovány do formy kvízů, doplňovaček, písemných úkolů apod. Zároveň je doplnila série videí, a to především tam, kde nešlo postupovat formou hry, protože výuka zaváděla zcela nové pojmy a souvislosti, které bylo nutné vysvětlit. Video pak mělo přinést prvek obrazovosti v informaci a opět tak podpořit lepší zapamatování. Samozřejmě, mělo výuku i zpestřit. Investování hrou Metodické pokyny II - 03

6 INVESTIČNÍ HRA Hodiny 9 až 16 jsou již mnohem více než na teoretickou výuku orientovány na praktickou činnost, která má nabyté znalosti upevnit a umožnit si jejich praktické odzkoušení byť v modelované podobě abstrahující od některých reálných prvků. Je v nich výrazně méně zastoupeno video a až na drobné výjimky jsou naplněny jen praktickými činnostmi. V tomto smyslu se liší i obsah metodických pokynů. I v této části najdete pokyny ke každému listu a každému úkolu, aby orientace v souboru hodin byla jednoduchá. Některé opakující se aktivity jsou však popsány jen jednou. Metodické pokyny totiž obsahují popis samotné hry. A sice v tom rozměru, v jakém je potřeba je mít po ruce pro okamžité použití. Širší kontext je popsán v pdf brožuře, obsahující ještě některé další informace. Popis je obsahem samostatné sekce, která není rozčleněna na jednotlivé hodiny. Učitel tak dostává do ruky na jedné straně stručný obsah hry, který může kdykoli použít kdekoli a univerzálně. Na straně druhé potom návody pro jednotlivé hodiny a podrobnou brožuru s řadou doplňujících a detailních informací. OPAKOVACÍ TEST Novým prvkem je opakovací test v pracovním listu č. 15. Jeho cílem není zkoušení a klasifikace žáků. Neboť ta není obsahem kurzu. Význam je především dvojí. Za prvé, opakování slouží k lepšímu zapamatování si důležitých informací. Z tohoto důvodu je součástí metodických ponyů i řešení testu, aby učitel mohl s žáky tato řešení probrat. A tím jim připomenout správné odpovědi. Za druhé, test slouží jako vložená znalostní soutěž. Za jeho vyplnění budou ti nejlepší dostávat body, které jim mohou přinést vítězství či dobré umístění v jedné ze součástí investiční hry. Z tohoto důvodu je budou muset vyplnit všichni žáci přítomní na hodině. Soutěž má ještě třetí, ale spíše doplňkový význam. Poslouží ke zpětnému vyhodnocení, jak si žáci osvojili informace z cyklu Investování hrou a jaká je úroveň jejich povědomí o podnikání, ev. spoření a investování. K tomuto účelu ovšem primárně slouží i evaluační testy na konci každé hodiny. Takže jde o záležitost doplňkovou. Celý komplex kurzu uzavírá poslední hodina. V ní se žáci dozvědí výsledky soutěže. Ale také dostanou doplňující, rámující informace a shrnutí toho nejdůležitějšího. Smyslem je celý kurz uzavřít. Ačkoliv vzdělávání se v oblasti podnikání, osobních financí a investic je celoživotní proces. Investování hrou Metodické pokyny II - 04

7 PRVNÍ INVESTICE Plán vyučovací hodiny (č. 9) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investice do cenných papírů. VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka CÍLE HODINY: Žáci rozhodnou o investicích do cenných papírů. FORMY A METODY: Práce po dvojicích či po skupinách. KLÍČOVÁ SLOVA: Akcie, akciové společnosti, státní dluhopisy, fond.

8 V této hodině žáci rozhodnou o prvních investicích své fiktivní firmy investiční společnosti, resp. jí spravovaného fondu. Proto je třeba, aby se na začátku seznámili s akciovými společnostmi, do nichž mohou investovat. To je obsahem ÚKOLU č. 1: Jde o jeden z mála úkolů, kdy se od žáků nečeká řešení. Měli by si projít všechny společnosti a zjistit, co která z nich dělá. Je věcí každého pedagoga, jakou zvolí metodu. Jako nejvhodnější se nám jeví diskuse v rámci celé třídy. Co je důležité: 1. Společnosti jsou fiktivní. 2. Každá společnost představuje celý jeden sektor průmyslu či služeb. 3. Protože část společností působí ve více oborech, mohou se předměty činnosti jednotlivých společností částečně (i když jen okrajově) prolínat. 4. Společnosti jsou sestaveny tak, že vývoj jejich akcií v rámci hry bude odpovídat vývoji skutečných oborových indexů za posledních zhruba 15 let. 5. Podrobné informace ke společnostem naleznete v brožuře. Samotné hraní začíná ÚKOLEM č. 2 Samotný průběh hry je po technické stránce popsán v jiné části této metodiky, společné pro většinu hodin a v pdf brožuře. Důležité je však zvolit proces rozhodování o investicích. 1. Na začátku každé seance žáci získají informace o aktuálním dění v ekonomice. Tyto informace obdrží pedagog v pdf souboru, který bude připomínat stránku z novin či zpravodajského webu s články. Může jej promítnout na obrazovku či pomocí dataprojektoru, dle konkrétních podmínek. 2. Žáci na základě těchto informací zvolí po diskusi nákup konkrétních akcií (minimálně tří, maximálně pěti viz popis hry). 3. Proces rozhodnutí může být různý. V praxi rozhodují o investicích manažeři, ev. investiční týmy (výbory). Do hry však chceme vtáhnout co nejvíce žáků a navíc s nimi chceme pracovat tak, aby si zvykli na zodpovědnost ve společnosti. Naopak, nechceme nechat rozhodování na jednom manažerovi investic, aby se nestal předmětem hněvu ostatních v případě neúspěchu. Proto si lze představit následující modely: Po diskusi rozhodne o investování celá třída hlasováním. Manažer může vyjádřit svůj názor či zapsat investici na herní plátno. Představenstvo má právo v případě, že zásadně nesouhlasí, toto rozhodnutí změnit, protože zodpovídá za výsledky společnosti. Členové dozorčí rady mají právo na kladení otázek představenstvu. Po diskusi rozhodne manažer fondu, resp. jeho tým, byl-li zvolen (považujeme to za vhodnější kvůli dělbě odpovědnosti). Představenstvo má právo v případě, že zásadně nesouhlasí, toto rozhodnutí změnit. Členové dozorčí rady mají právo se jej ptát, proč tak učinilo. Po diskusi rozhodne o investování představenstvo, které to bude muset zdůvodnit. Manažer fondu jen zapíše investici na plátno. Členové dozorčí rady mají právo se ptát, proč představenstvo rozhodlo, jak rozhodlo. Rozhodovací model by měl učitel vždy zvolit podle složení třídy. Podle toho, nakolik jsou její žáci aktivní, atd. Podle aktivity je také možné nechat manažera komunikace, aby se vyjadřoval k rozhodnutí z pozice toho, kdo bude muset komunikovat s klienty apod. Investování hrou Metodické pokyny II - 06

9 Aby žáci nejen hráli, ale také si osvojili, že každý rozhodovací proces má svá pravidla a ve velkých společnostech je třeba o důležitých jednáních činit záznamy, sepíšou záznam o průběhu jednání. Zápisy je možné dělat individuálně, po dvojicích či skupinách. Počet přítomných osob z firmy: Počet přítomných žáků. Počet přítomných členů představenstva: Počet přítomných členů/počet členů. Počet přítomných členů dozorčí rady: Počet přítomných členů/počet členů. Počet omluvených: Počet nepřítomných žáků (i když důvod nepřítomnosti nebude znám). Manažer fondu přítomen: podtržením či škrtnutím ANO/NE Počet přítomných osob z firmy: Firmu představuje celá třída. Jde tedy o počet přítomných žáků. V realitě nikdy nerozhoduje o investicích celá firma. Je však třeba zapojit všechny žáky, a proto budou o investicích diskutovat. Počet přítomných členů představenstva: Třída si zvolila představenstvo. Do této kolonky se zapíše počet přítomných zlomkem, kde v čitateli bude počet přítomných a ve jmenovateli počet členů představenstva. Aby bylo možné hru odehrát za všech okolností, abstrahujeme od situace, kdy představenstvo nebude usnášeníschopné. V takovém případě se prostě rozhodne bez něj. Počet přítomných členů dozorčí rady: Totéž zápis zlomkem platí pro přítomnost členů dozorčí rady. Počet omluvených: Téměř vždy někdo z žáků chybí. Tyto žáky budeme považovat za omluvené členy firmy. Protože hlasovat lze různými modely, na další řádku žáci zapíší, jak rozhodování proběhlo. V závorkách je nápověda, v jakém smyslu mají rozhodování popsat (např. obecnou shodnou, hlasováním, při němž rozhodla většina, hlasováním, při němž rozhodla varianta s největším počtem hlasů, rozhodnutím představenstva, rozhodnutím manažera fondu apod.). Předposlední bod zápisu obsahuje počet společností, do nichž fiktivní firma zainvestuje. Poslední bod spočívá v popsání konkrétního portfolia. Stačí jednoduché názvy společností a procentuální podíly. V rámci hodiny č. 9 žáci budou rozhodovat o složení portfolia ještě jednou, a to v rámci ÚKOLU č. 3. Opět svá rozhodnutí učiní vybraným postupem (postup by se neměl v průběhu hry měnit, pokud k tomu nebudou zásadní důvody) na základě informací z médií. Protože půjde o druhou seanci hranou ve stejné hodině, odpadne v tomto případě zápis o účasti. Také se pozmění text zápisu, neboť již nepůjde o prvotní investici, nýbrž o změny v portfoliu. Nicméně obsah zůstává podobný a přibude jen jedna kolonka navíc. Investování hrou Metodické pokyny II - 07

10 Zápis tedy bude mít tuto podobu: Jak proběhlo rozhodování o investicích (viz výše). Jaké jsou změny v portfoliu a proč. Žáci budou rozhodovat o změnách oproti předešlému stavu (mohou se ovšem také rozhodnout ponechat portfolio nezměněné). K tomu budou mít nějaké důvody. Obojí tedy popíší jak změny, tak důvody. Nápovědu najdou v závorce (např. snížení podílu státních dluhopisů, protože klesají jejich výnosy, zvýšení podílu společnosti XY, protože očekáváme její silný růst, zvýšení počtu společností v portfoliu kvůli lepšímu rozložení rizika ). Zbytek zápisu bude stejný jako v úkolu č. 2. Počet společností, které budou po této seanci v portfoliu. Složení portfolia. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli zapamatovat, že obor, ve kterém společnosti podnikají, výrazně spoluurčuje vývoj jejich ceny na burze (vedle jejich vlastních výsledků). Měli by si osvojit pravidla investiční hry tak, aby ji nadále mohli hrát již bez problémů. Investování hrou Metodické pokyny II - 08

11 PRVNÍ INVESTICE Plán vyučovací hodiny (č. 10) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investice do cenných papírů. VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka CÍLE HODINY: Žáci poznají největší burzy a rozhodnou o investicích do cenných papírů. FORMY A METODY: Práce ve skupinách a s celou třídou. KLÍČOVÁ SLOVA: Akcie, akciové společnosti, státní dluhopisy, fond.

12 V této hodině žáci opět opakovaně rozhodnou o investicích své fiktivní firmy. Aby však hodina byla zpestřena novými informacemi, oživena a přinesla nové poznatky, seznámí se v ÚKOLU č. 1 s nejvýznamnějšími burzami světa. Sestavit takový seznam nelze jednoduše podle nějakých ukazatelů. Pro posuzování velikosti burz se jich totiž používá hned několik. Zcela nový a neznámý pojem, který je vhodné žákům vysvětlit, je tržní kapitalizace. Tržní kapitalizace společnosti odpovídá součinu počtu jejích akcií a tržní ceny těchto akcií. Vydal-li někdo např. 1 milion akcií, přičemž každá z nich stojí na burze 500 Kč, potom tržní kapitalizace společnosti představuje 500 miliónů Kč. Jde tedy de facto o tržní hodnotu společnosti. Velikost burz lze posuzovat mj. podle těchto kritérií: Tržní kapitalizace společností, s jejichž akciemi se na ní obchoduje. Například slavná burza v New Yorku (NYSE) uvádí tržní kapitalizaci svých společností přesahující 28 bilionů amerických dolarů. Pro zajímavost tržní kapitalizace Apple činí okolo 700 miliard dolarů (konec r. 2014). Je to nejvíc v USA. O druhé místo se přetahují Microsoft a ropná společnost Exxon Mobile (obě okolo 400 miliard). Tržní kapitalizace Facebooku osciluje okolo 200 miliard dolarů. Tržní kapitalizace domácích společností. Tedy pouze společností, které pocházejí ze země, v níž burza sídlí. Objemy obchodů s akciemi. Ty se samozřejmě posuzují v cenách, za které se obchoduje. Jde zkrátka o to, kolik burzou proteče peněz. Objemy obchodů s domácími akciemi. Podobně jako u kapitalizace i u objemu obchodů se někdo dívá jen na domácí společnosti. Celkové objemy obchodů se všemi cennými papíry. Na burzách se totiž nemusí obchodovat jen s akciemi, ale též s obligacemi, deriváty (práva odvozená z cenných papírů, např. opce právo koupit či prodat nějaký cenný papír v určité době za určitou cenu), nebo dokonce i deriváty na komodity. Ačkoliv především burzy v Asii se dlouhodobě derou vzhůru, stále platí, že podle většiny kritérií vévodí světu burza v New Yorku (NYSE), se sídlem na slavném Wall Streetu. Vedle ní vznikl na začátku 70. let tzv. mimoburzovním systém NASDAQ. Šlo o čistě elektronický systém, obchodníci se nepotkávali na žádném parketu. Tento moderní koncept také odpovídal tomu, že NASDAQ se soustředil na moderní, tzv. technologické firmy. Dnes jde o rozvinutý trh, druhý největší v USA a na celém americkém kontinentu. V Evropě je největší Euronext, který vznikl fúzí několika národních burz a působí v Paříži, Londýně (pouze deriváty), Bruselu, Amsterdamu, Lisabonu a Portu. Nejprestižnější je ovšem zřejmě stále burza v Londýně. Právě město nad Temží je totiž největším finančním centrem Evropy. I přesto (podle některých škarohlídů právě proto), že Británie není v eurozóně. V Asii má dlouhou tradici burza v Tokiu (především díky velkému množství obchodovaných japonských společností), s níž se o vedoucí místo přetahují burzy v Šanghaji a Hong Kongu. Ve východní Evropě je nejvýznamnější burza ve Varšavě. A to z několika důvodů. Za prvé, Polsko představuje největší trh z hlediska počtu obyvatel a jejich tržní síly ve východní Evropě. Za druhé, velice rychle po pádu komunismu přijalo přísné zákony regulující fungování akciových společností, investičních společností a obchodů s cennými papíry. Za třetí, provedlo brzo penzijní reformu, díky níž začaly na trh s akciemi proudit úspory obyvatel soustředěné v penzijních fondech. Právě poslední změny polského penzijního systému, které penzijní fondy připraví o velkou část majetku, tamní burzu oslabují. Přesto však zřejmě zůstane lídrem v regionu, protože zde nemá vážného konkurenta (možná Vídeň). Investování hrou Metodické pokyny II - 10

13 V České republice existuje od r Burza cenných papírů Praha a mimoburzovní RM-Systém. Akcionáři burzy jsou velké banky a obchodníci s cennými papíry. RM-Systém založila původně společnost PVT (bývalý Podnik výpočetní techniky, který mj. technicky zajišťoval kuponovou privatizaci, většinu voleb a první registr cenných papírů tzv. Středisko cenných papírů), nyní patří do finanční skupiny Fio. Český akciový trh nikdy neměl na růžích ustláno. Dlouho čekal na kvalitní legislativu a zdejší společnosti si až na výjimky nikdy nezvykly chodit pro peníze formou vydávání nových akcií. V posledních letech se dokonce opakovaně diskutuje o tom, zda česká burza nezanikne a její obchody nepřevezme burza ve Varšavě nebo ve Vídni. K informování žáků postačí, pokud si text o burzách přečtou, eventuálně mohou diskutovat, o kterých slyšeli apod. Ve zbývající části hodiny budou žáci opět investovat. V ÚKOLU č. 1, V ÚKOLU č. 2 V ÚKOLU č. 3 rozhodnou o změnách v portfoliích svého fondu. Seance budou probíhat stejně jako v hodině č. 9. Žáci tedy obdrží na začátku každé seance zprávy z ekonomiky stylizované právě tak, aby odrážely vývoj období, k němuž se váže aktuální vývoj burzovních cen (připomínáme, že hra je fiktivní, ovšem čerpá z reálného vývoje reálných burzovních indexů). Žáci opět provedou zápisy z jednotlivých seancí. Všechny položky se již objevily v hodině 9, proto jen připomínáme: Počet přítomných osob z firmy: Počet přítomných žáků. Počet přítomných členů představenstva: Počet přítomných členů/počet členů. Počet přítomných členů dozorčí rady: Počet přítomných členů/počet členů. Počet omluvených: Počet nepřítomných žáků (i když důvod nepřítomnosti nebude znám). Manažer fondu přítomen: podtržením či škrtnutím ANO/NE Zápis o účasti se objeví pouze u úkolu č. 2 (seance 3). Ostatní body budou ve všech třech úkolech. Jak proběhlo rozhodování o investicích: Slovní popis kdo a jak rozhodl (celá třída hlasováním, představenstvo apod.) Jaké jsou změny v portfoliu a proč: Slovní popis, co se změnilo a z jakého důvodu. Počet společností, které budou po této seanci v portfoliu: Jen číslem. Složení portfolia: Tituly a jejich podíly v portfoliu. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli zapamatovat, že obří burzy jsou v USA, Evropě i Asii a že je běžné, aby se na burze v jedné zemi obchodovalo s akciemi ze země jiné. Zároveň by měli vidět rozdíly ve vývoji různých akcií na burzách a rozdíl mezi akciemi a dluhopisy. Investování hrou Metodické pokyny II - 11

14 PRODÁVAT MUSÍ MARKETING Plán vyučovací hodiny (č. 11) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investice do cenných papírů. VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka CÍLE HODINY: Žáci zvolí název a logo společnosti. FORMY A METODY: Práce ve skupinách a s celou třídou. KLÍČOVÁ SLOVA: Název, logo, akcie, akciové společnosti, státní dluhopisy, fond.

15 V této hodině žáci opět opakovaně rozhodnou o investicích své fiktivní firmy. Především však sehrají dvě z vložených soutěží. A sice o nejlepší název a logo fondu a o nejlepší prodejní leták. ÚKOL č. 1 Zadání prvního úkolu spočívá v navržení vhodného názvu pro investiční společnost. V reálném světě zpravidla vznikají názvy ze jmen zakladatelů, nebo odvozeně od mateřských finančních skupin. A následně se ještě znovu mění s fúzemi. Takže lidé ani nevědí, co znamenají zkratky jako ING, ABN Amro, BNP Paribas Jsou ale instituce, u nichž mají názvy vysloveně cílený obsah. Např taková Royal Bank of Scotland. U nás po revoluci vznikaly nové banky vyčleněním z bývalé Státní banky československé. A vznikaly obsahové názvy Komerční banka, Investiční banka, Československá obchodní banka Z dob minulých přetrvala Živnostenská banka. Také Česká spořitelna má obsahový název odkazuje na spoření. NÁŠ TIP: Žáci nyní mohou vymyslet název, který odkazuje třeba na cíle spoření a investování. Nebo na kvalitu péče. Případně na kvalitu zázemí (vzpomeňme na Harvardské fondy). Pokuste se je navést na podobné uvažování co klienty osloví, co bude ladit s jejich potřebami, emocemi apod. Existují slova, která jsou příjemná a pozitivní (děti, aktivní, kreativní, kvalifikovaný, budoucnost, důvěrný, hrdý.) a naopak. U úkolu č. 1 postačí vytvořit několik návrhů, např., po skupinách či dvojicích. Na výběr názvu totiž navazuje úkol č. 4 tvorba loga který je koncipován jako domácí úkol. Jinak by musel proběhnout snad jedině v hodinách výtvarné výchovy a mimo ostatní úkoly hodiny č. 11. Je možné zvolit název hned, nejlépe hlasováním celé třídy. Anebo nechat volbu na jednotlivých skupinách, které budou zpracovávat domácí úkol tvorbu loga pokud takových skupin bude více. ÚKOL č. 2 spočívá v odehrání jedné seance (konkrétně seance 6). Její průběh i zápis budou standardní, jako v předchozích hodinách. ÚKOL č. 3 spočívá ve volbě obsahu marketingového letáku. Pracovní list obsahuje nabídku možných informací, které v letáku mohou být a nemusí. Slouží k lepší orientaci žáků, kteří si mohou vybrat a doplnit leták dalšími informacemi, které uznají za vhodné.!!!je jen na nich, zda splní tento úkol, nebo za domácí úkol někdo z nich přímo vytvoří návrh letáku (může jít o kresbu, pdf soubor, wordovský soubor ve formátu doc apod. ne soubor v křivkách a formátech určených pouze pro grafické programy). Zatímco úkol č. 3 žáci stejně jako volbu názvu a loga fondu splnit musí, zapojení se do soutěže o nejlepší leták je dobrovolné!!! Leták určitě musí obsahovat název a logo fondu. Poplatky za správu, do čeho fond investuje a kdo je správcem, jsou údaje nutné, dalo by se říci povinné. Nemusí být velkým písmem. Poplatek za správu je u všech fondů 0, aby nezasahoval do výpočtu zhodnocení. Jde o ideální příklad jen pro potřeby hry. U ostatních položek mohou žáci volit. Vhodné je upřednostňovat to, co reflektuje potřeby klientů. Tedy, co jim fond přinese, v čem je lepší než ostatní apod. Jeho hlavní přednosti atd. Je vhodnější říct s tímto fondem budete lépe spát, než náš fond používá software páté generace. Připomeňte dětem video o vlastnostech a benefitech produktu. Základní informace: Fond nikdy nesmí slibovat výnosy! Toto je třeba dětem říct, ať již tuto informaci zvolí či nikoliv. Investování hrou Metodické pokyny II - 13

16 ÚKOL č. 4 představuje vrchol této hodiny. Je jedno, zda se třída rozdělí na skupiny, které navrhnou loga, a následně se z nich vybere (nejlépe hlasováním). Anebo třída na základě již zvoleného názvu pověří někoho, kdo si, případně s dalšími spolužáky vezme tvorbu loga jako svůj úkol. Každopádně, tento úkol je koncipován primárně jako domácí úkol, neboť v čase vymezeném v rámci hodiny jej nelze zcela splnit kvalitně. DŮLEŽITÉ: NÁZEV A LOGO MUSÍ MÍT KAŽDÁ FIKTIVNÍ FIRMA - INVESTIČNÍ SPOLEČNOST. NÁZEV NEMÁ POVINNÁ SLOVA, V LOGU MŮŽE BÝT PÍSMO A NEMUSÍ. NECHCEME OMEZOVAT KREATIVITU DĚTÍ. DĚTI MOHOU ZVOLIT LOGO V HODINĚ A DOMA JEJ VYTVOŘIT NAPŘ. JEN PROSTÝM NÁPISEM. TÍM SPLNÍ PODMÍNKY KURZU. POKUD ALE CHTĚJÍ SOUTĚŽIT O BODY, MĚL BY SI MINIMÁLNĚ TVORBU LOGA ZA DOMÁCÍ ÚKOL VZÍT NĚKDO, KDO SE MU BUDE VĚNOVAT. STEJNĚ TAK U MARKETINGOVÉHO LETÁKU. NA JEHO TVORBĚ BY SE MĚL VŽDY PODÍLET MANAŽER KOMUNIKACE. Název a logo odešle učitel týmu Investování hrou, který vytvoří nálepku určenou pro nalepení na herní plátno (viz instrukce ze školení). Protože je otázkou, do které hodiny nálepka dorazí, není tento kratičký úkol přímo v pracovních listech. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli vyzkoušet kreativní tvorbu. Vyprovokovat svoji fantazii a naučit se, že slova i obrázky vzbuzují určité emoce, což je v podnikání a komunikaci důležité. Zároveň sehrají další investiční seanci. Investování hrou Metodické pokyny II - 14

17 JAK SE NÁM HÝBOU INVESTICE Plán vyučovací hodiny (č. 12) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investice do cenných papírů. VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka CÍLE HODINY: Žáci přehodnotí a případně upraví investice. FORMY A METODY: Práce ve skupinách a s celou třídou. KLÍČOVÁ SLOVA: Logo, akcie, akciové společnosti, státní dluhopisy, fond.

18 Tato hodina je věnována především pokračování investiční hry. Protože však na konci hodiny 11 dostali žáci domácí úkol vytvořit návrh loga, je na začátku hodiny vytvořen prostor pro jeho prezentaci, případně výběr nejlepšího návrhu. Do pracovního listu postačí logo popsat, načrtnout, nebo nalepit jeho výtisk. Tím bude splněn ÚKOL č. 1. Vybírat lze představenstvem, hlasováním celé třídy nebo týmem komunikace. Rozhodně by však měli vybírat žáci. Vybraný návrh zašle v dohodnutém formátu učitel týmu Investování hrou, který z něj vytvoří nálepku na herní plátno. ÚKOL č. 2, ÚKOL č. 3, A ÚKOL č. 4 spočívají v sehrání seancí 7, 8 a 9 podle standardního modelu se standardním zápisem. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli prohloubit své znalosti investování prostřednictvím dalšího pokračování hry. Zároveň by si měli vyzkoušet kooperaci a rozhodovací procesy, neboť pokročilé stadium hry ukáže rozdíl ve výsledcích u různých investic a vyvolá jistě protichůdné názory na další investice. Investování hrou Metodické pokyny II - 16

19 JAK SE NÁM HÝBOU INVESTICE Plán vyučovací hodiny (č. 13) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investice do cenných papírů. VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka CÍLE HODINY: Žáci přehodnotí a případně upraví investice. FORMY A METODY: Práce ve skupinách a s celou třídou. KLÍČOVÁ SLOVA: Býci, medvědi, akcie, akciové společnosti, státní dluhopisy, fond.

20 Tato hodina je opět věnována především pokračování investiční hry. Aby však žáci opět dostali nějakou novou informaci a aby byla hodina něčím zpestřena, zasvětí je na úvod do nejznámějších pojmů z filmů o burzách a makléřích. ÚKOL č. 1. spočívá v popsání toho, co v řeči burziánů symbolizují zobrazená zvířata. Býk symbolizuje růst býčí trh je rostoucí trh. Myslí se tím rostoucí po několik dnů a výrazně, nikoli třeba jen krátký jednodenní růst uprostřed vlny pádů. Hovoří-li se jako o býcích o obchodnících, může to mít řadu významů. Mohou spekulovat na růst, věřit v růst apod. Proč je býk symbolem pro růst? Je to symbol dávno zažitý a těžko říct. Snad pro jeho sílu a proto, že když útočí, tak hlavou zespoda vzhůru. Medvěd symbolizuje pokles medvědí trh je takový, který klesá a je na něm medvědí, tedy pesimistická nálada. Jako o medvědech se o obchodnících zpravidla nehovoří, i když i na klesajícím trhu lze pomocí spekulací na pokles vydělávat. Proč je medvěd symbolem pro pokles? Podobně jako u býka je těžké hledat začátky. Možná proto, že působí líně a v zimě spí, že každé setkání s ním nahání strach a že útočí svými tlapami seshora dolů. Podobně ÚKOL č. 2 seznamuje žáky se známými pojmy. Řešení je prosté obchodníkům obchodujícím na burze s cennými papíry se také říká makléři či brokeři. Specializovaným firmám (na obchody s cennými papíry) se také říká makléřské či brokerské domy. Na burze mohou obchodovat jen lidé s makléřskou licencí. Pojem makléř nemusí být spojen jen s cennými papíry, hovoří se např. také o realitních makléřích. Naopak jiný pojem vžitý pro obchodníky dealer se v oblasti peněz a investic používá spíše ve spojitosti s obchodováním s měnami. ÚKOL č. 3, ÚKOL č. 4 A ÚKOL č. 5 spočívají v sehrání seancí 10, 11 a 12 podle standardního modelu se standardním zápisem. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli zapamatovat pojmy makléř, broker, býčí a medvědí trh, s nimiž se při zájmu o investice budou běžně setkávat. Další seance hry by jim již měly jednoznačně ukázat kolísavý vývoj na akciových trzích, který je pro takové trhy typický. Investování hrou Metodické pokyny II - 18

21 CO ŘÍCI KLIENTŮM Plán vyučovací hodiny (č. 14) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investice do cenných papírů. VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka CÍLE HODINY: Žáci obhájí svůj fond před investorem. FORMY A METODY: Práce ve skupinách a s celou třídou. KLÍČOVÁ SLOVA: Klient, výnos, ztráta, akcie, akciové společnosti, státní dluhopisy, fond.

22 Na úvod hodiny sehrají žáci standardní seanci 13 se standardní formou zápisu, a to jako ÚKOL č. 1. Většina hodiny však bude věnována komunikaci s klientem. Žáci už odehráli 13 ze 14 seancí. Fond jejich investiční společnosti má nějaké konkrétní výsledky. Žáci už vědí, jak si stojí se zhodnocením proti indexu, a jaký mají z investování pocit. A také, jak si stojí proti ostatním fiktivním investičním společnostem (resp. jejich fondům), které odehrály stejný počet seancí. Tuto informaci jim učitel může podat na základě údajů na webu v sekci věnované průběhu hry. V podstatě jde o stejnou situaci jako v reálném světě. Manažeři fondů a jejich nadřízení se také mohou podívat na vývoj konkurenčních fondů, třeba právě na webové stránky té či oné investiční společnosti. Nebo do médií. ÚKOL č. 2 je základem k jakékoliv komunikaci s klientem. Komunikátor investiční společnosti musí vědět, proč má fond právě takové výsledky, jaké má. Žáci dostávají na začátku každé seance zprávy o vývoji ekonomiky, z nichž mohou velmi dobře vidět, proč akcie v jejich portfoliu stoupaly či klesaly. Stejně tak žáci vědí, zda se jim vyplatila sázka na akcie či na významný podíl obligací (státních dluhopisů). ÚKOL č. 3 Cílem tohoto úkolu není žádat od studentů zpracování analýzy, která by byla vyčerpávající a vyžadovala by jistou odbornou erudici. Jejich popis ani nebude dále analyzován a hodnocen jinak, než pouze učitelem na místě. Cílem je, aby zformulovali alespoň některou z příčin, nebo hlavní sdělení typu fond vydělává více než index, protože obsahuje vysoce rostoucí akcie společnosti XY, nebo fond je pod úrovní indexu, protože obsahuje vysoký podíl obligací, které ovšem na druhou stranu omezují jeho kolísání. Jde o to, aby se naučili vysvětlovat a aby si vytvořili komunikační základnu pro další úkoly. je poměrně jednoduchý, protože studenti si jen v reminiscenci na hodinu č. 5 Základem je spokojený klient zopakují posouzení dvou rozhovorů, z nichž jeden je klientsky přívětivější a druhý nikoliv. V obou případech je klientsky přívětivější rozhovor v pravém sloupci. ÚKOL č. 4 pak přenáší břímě komunikace na žáky. Již vědí, co je příčinou jejich výsledků (umí to popsat i kdyby se mýlili, v tomto případě to není důležité, nejde o odbornou analýzu, ale o komunikaci) a připomněli si, že je třeba vyjít v první řadě vstříc klientovi. Žáci si mohou ve skupinách vybrat toho, kdo bude komunikovat, a sehrát scénku. V každém případě mají investiční společnosti zvoleny ředitele komunikace. Ti jsou zodpovědní za to, aby nalezli vhodné sdělení pro komunikaci s klientem. Mohou tak učinit ve scénce, anebo v diskusi s ostatními. Řešení úkolu č. 4 může vypadat třeba následovně: Jako ředitel komunikace sděluji, že naše výsledky budeme komunikovat jako úspěch. Náš fond sice vydělává méně než fond konkurenční společnosti. Avšak jejich fond má obrovské výkyvy cen. Kdo potřebuje rychle peníze, je v ohrožení, že je bude muset vyzvedávat v době poklesu. Náš fond je velice stabilní. Považujeme jeho strategii za dobrou a budeme v jejím naplňování pokračovat. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli osvojit schopnost vysvětlit, proč se to a ono událo a obhájit si své výsledky. Měli by si své znalosti o podnikání rozšířit o znalost umění vykazovat a komentovat. Investování hrou Metodické pokyny II - 20

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Obchodování s cennými papíry SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS vám umožní obchodovat s různými druhy investičních nástrojů především na burzách v Německu,

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Diskontní certifikáty

Diskontní certifikáty V následujícím přehledu najdete aktuálně nakoupené produkty, kromě otevřených podílových fondů, na hlavní investiční platformě OCCAM CONSULT. Jsou seřazeny do skupin dle svých vlastností a investičních

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník Metodický pokyn

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ NOVÝ ROČNÍK 2015 / 2016 kurzu finanční gramotnosti pro SŠ a 2st.ZŠ Nejjednodušší cesta k nadstandardní výuce osobních financí a podnikání Nementorujeme, hrajeme si Děti se baví, učitelům tím šetří práci

Více

: Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_19_FO

: Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_19_FO 19. BURZY Zvláštní forma trhu, střetává se nabídka s poptávkou. Zvláštnostmi tohoto trhu jsou podstatné znaky burzy: 1. Obchody se uzavírají zastupitelnými předměty, se kterými je přípustné obchodovat.

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře?

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Udělali jsme kalkulačku, která vám napoví, jaký je rozdíl v důchodových pilířích. Pomůže vám odpovědět na otázku: Co získám (ztratím) účastí v II. pilíři důchodového

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, RM-SYSTÉM, REGULACE KAPITÁLOVÉHO TRHU - TEST

BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, RM-SYSTÉM, REGULACE KAPITÁLOVÉHO TRHU - TEST BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, RM-SYSTÉM, REGULACE KAPITÁLOVÉHO TRHU - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o burze cenných papírů, o původu pojmu burza, její charakteristické znaky

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. Masér sportovní a rekondiční (69-41-M/001) 4. ročník

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. Masér sportovní a rekondiční (69-41-M/001) 4. ročník Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: VI/2 Datum vytvoření: 1. 3. 2013 Autor: Mgr. Kateřina

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Nejčastější investiční omyly

Nejčastější investiční omyly Nejčastější investiční omyly Praha, 23. října 2013 Přednášející: Petr Žabža Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Rizikovost investice lze ukázat v grafu, který informuje o tom, jak hluboko dokázaly akcie a dluhopisy v minulosti klesnout z předchozího maxima a jak dlouho

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Investiční espresso 1/2011

Investiční espresso 1/2011 Investiční espresso 1/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 8.2. 2011 OBSAH 1. Ohlédnutí za rokem 2010 od získání licence po nastavení služby 2. Jak dopadla naše

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Exxon Mobil Společnost Exxon Mobil Corporation se zabývá výzkumem, těžbou, distribucí a prodejem ropy, zemního plynu a ropných produktů. Také se podílí na těžbě

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů Investiční espresso - srovnání smíšených fondů 9.9.2012 Vydání č.3 Smíšené otevřené fondy - jejich strategie a nabídka v ČR Obsah Úvod - strana 1 Fond C- Quadrat Arts Best Momentum ve srovnání s jinými

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více