METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16"

Transkript

1 METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16

2 název projektu: Investování hrou registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ , číslo výzvy: 54 číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání vyhlašovatel: MŠMT, žadatel: EDIFICE construction & consulting, s.r.o

3

4

5 ÚVOD Vážení, dostáváte do rukou druhou část metodických pokynů k pracovním listům z cyklu Investování hrou. Na rozdíl od části k hodinám 1 až 8 má tento díl jinou strukturu. Proto je také opatřen tímto vysvětlujícím úvodem. Významnou součástí výukových hodin 9 až 16 je totiž investiční hra. Její průběh se z hlediska struktury opakuje, byť v listech samotných je zachycena různě. Důvod je jednoduchý celý kurz je totiž primárně orientován na podnikání, a tedy do jisté míry i řízení společnosti. Až sekundárně na úspory a kapitálový trh. Proto budou žáci nejen investovat, ale také provádět zápisy a hodnocení. A ty se samozřejmě liší při první seanci a při dalších, a také při první seanci v rámci jedné hodiny (neboť navíc obsahují zachycení účasti která se v průběhu hodiny v drtivé většině už nezmění). Při hře žáci uvidí postupně skutečný vývoj akciových trhů (podkladem ke hře jsou reálná data členěná podle jednotlivých ekonomických sektorů) se všemi růsty i pády. Každá seance tak bude originální, bude vyvolávat jiné nálady a podněcovat k jiným úvahám a rozhodnutím. VLOŽENÉ SOUTĚŽE Právě kvůli primární orientaci na podnikání je mezi herní seance vložena tvorba názvu, loga a propagačního letáku. Tuto oblast propagaci totiž podnikání zahrnuje vždy, nejen u investičních společností a finančnictví. Vedle ní najdete v průběhu hry znalostní soutěž, která ale slouží primárně k opakování. A tedy lepšímu uložení informací do dlouhodobé paměti. Cílem celého kurzu totiž není zahltit děti množstvím informací. Ale zpřístupnit jim svět podnikání, myšlení podnikatele, nutnost orientovat se na klienta, hlídat si náklady, výhodnost svého podnikání, počítat atd. Protože fiktivní firma musí v něčem podnikat, získají (nebo již získávají) jako nadstavbu informace o zásadách ze světa osobních financí úspor a investic. Většinu těchto informací jsme zahrnuli do první poloviny cyklu. Především jsme se v ní zaměřili na principy podnikání z hlediska nákladů a výnosů, princip fungování akciové společnosti jako reprezentanta podnikání prostřednictvím společností, orientaci na klienta a komunikaci s klientem, základy finančního plánování z hlediska spoření a hlavní informace o akciích, obligacích a kapitálových trzích. Aby žáky výuka bavila a lépe si znalosti osvojili, byly listy koncipovány do formy kvízů, doplňovaček, písemných úkolů apod. Zároveň je doplnila série videí, a to především tam, kde nešlo postupovat formou hry, protože výuka zaváděla zcela nové pojmy a souvislosti, které bylo nutné vysvětlit. Video pak mělo přinést prvek obrazovosti v informaci a opět tak podpořit lepší zapamatování. Samozřejmě, mělo výuku i zpestřit. Investování hrou Metodické pokyny II - 03

6 INVESTIČNÍ HRA Hodiny 9 až 16 jsou již mnohem více než na teoretickou výuku orientovány na praktickou činnost, která má nabyté znalosti upevnit a umožnit si jejich praktické odzkoušení byť v modelované podobě abstrahující od některých reálných prvků. Je v nich výrazně méně zastoupeno video a až na drobné výjimky jsou naplněny jen praktickými činnostmi. V tomto smyslu se liší i obsah metodických pokynů. I v této části najdete pokyny ke každému listu a každému úkolu, aby orientace v souboru hodin byla jednoduchá. Některé opakující se aktivity jsou však popsány jen jednou. Metodické pokyny totiž obsahují popis samotné hry. A sice v tom rozměru, v jakém je potřeba je mít po ruce pro okamžité použití. Širší kontext je popsán v pdf brožuře, obsahující ještě některé další informace. Popis je obsahem samostatné sekce, která není rozčleněna na jednotlivé hodiny. Učitel tak dostává do ruky na jedné straně stručný obsah hry, který může kdykoli použít kdekoli a univerzálně. Na straně druhé potom návody pro jednotlivé hodiny a podrobnou brožuru s řadou doplňujících a detailních informací. OPAKOVACÍ TEST Novým prvkem je opakovací test v pracovním listu č. 15. Jeho cílem není zkoušení a klasifikace žáků. Neboť ta není obsahem kurzu. Význam je především dvojí. Za prvé, opakování slouží k lepšímu zapamatování si důležitých informací. Z tohoto důvodu je součástí metodických ponyů i řešení testu, aby učitel mohl s žáky tato řešení probrat. A tím jim připomenout správné odpovědi. Za druhé, test slouží jako vložená znalostní soutěž. Za jeho vyplnění budou ti nejlepší dostávat body, které jim mohou přinést vítězství či dobré umístění v jedné ze součástí investiční hry. Z tohoto důvodu je budou muset vyplnit všichni žáci přítomní na hodině. Soutěž má ještě třetí, ale spíše doplňkový význam. Poslouží ke zpětnému vyhodnocení, jak si žáci osvojili informace z cyklu Investování hrou a jaká je úroveň jejich povědomí o podnikání, ev. spoření a investování. K tomuto účelu ovšem primárně slouží i evaluační testy na konci každé hodiny. Takže jde o záležitost doplňkovou. Celý komplex kurzu uzavírá poslední hodina. V ní se žáci dozvědí výsledky soutěže. Ale také dostanou doplňující, rámující informace a shrnutí toho nejdůležitějšího. Smyslem je celý kurz uzavřít. Ačkoliv vzdělávání se v oblasti podnikání, osobních financí a investic je celoživotní proces. Investování hrou Metodické pokyny II - 04

7 PRVNÍ INVESTICE Plán vyučovací hodiny (č. 9) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investice do cenných papírů. VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka CÍLE HODINY: Žáci rozhodnou o investicích do cenných papírů. FORMY A METODY: Práce po dvojicích či po skupinách. KLÍČOVÁ SLOVA: Akcie, akciové společnosti, státní dluhopisy, fond.

8 V této hodině žáci rozhodnou o prvních investicích své fiktivní firmy investiční společnosti, resp. jí spravovaného fondu. Proto je třeba, aby se na začátku seznámili s akciovými společnostmi, do nichž mohou investovat. To je obsahem ÚKOLU č. 1: Jde o jeden z mála úkolů, kdy se od žáků nečeká řešení. Měli by si projít všechny společnosti a zjistit, co která z nich dělá. Je věcí každého pedagoga, jakou zvolí metodu. Jako nejvhodnější se nám jeví diskuse v rámci celé třídy. Co je důležité: 1. Společnosti jsou fiktivní. 2. Každá společnost představuje celý jeden sektor průmyslu či služeb. 3. Protože část společností působí ve více oborech, mohou se předměty činnosti jednotlivých společností částečně (i když jen okrajově) prolínat. 4. Společnosti jsou sestaveny tak, že vývoj jejich akcií v rámci hry bude odpovídat vývoji skutečných oborových indexů za posledních zhruba 15 let. 5. Podrobné informace ke společnostem naleznete v brožuře. Samotné hraní začíná ÚKOLEM č. 2 Samotný průběh hry je po technické stránce popsán v jiné části této metodiky, společné pro většinu hodin a v pdf brožuře. Důležité je však zvolit proces rozhodování o investicích. 1. Na začátku každé seance žáci získají informace o aktuálním dění v ekonomice. Tyto informace obdrží pedagog v pdf souboru, který bude připomínat stránku z novin či zpravodajského webu s články. Může jej promítnout na obrazovku či pomocí dataprojektoru, dle konkrétních podmínek. 2. Žáci na základě těchto informací zvolí po diskusi nákup konkrétních akcií (minimálně tří, maximálně pěti viz popis hry). 3. Proces rozhodnutí může být různý. V praxi rozhodují o investicích manažeři, ev. investiční týmy (výbory). Do hry však chceme vtáhnout co nejvíce žáků a navíc s nimi chceme pracovat tak, aby si zvykli na zodpovědnost ve společnosti. Naopak, nechceme nechat rozhodování na jednom manažerovi investic, aby se nestal předmětem hněvu ostatních v případě neúspěchu. Proto si lze představit následující modely: Po diskusi rozhodne o investování celá třída hlasováním. Manažer může vyjádřit svůj názor či zapsat investici na herní plátno. Představenstvo má právo v případě, že zásadně nesouhlasí, toto rozhodnutí změnit, protože zodpovídá za výsledky společnosti. Členové dozorčí rady mají právo na kladení otázek představenstvu. Po diskusi rozhodne manažer fondu, resp. jeho tým, byl-li zvolen (považujeme to za vhodnější kvůli dělbě odpovědnosti). Představenstvo má právo v případě, že zásadně nesouhlasí, toto rozhodnutí změnit. Členové dozorčí rady mají právo se jej ptát, proč tak učinilo. Po diskusi rozhodne o investování představenstvo, které to bude muset zdůvodnit. Manažer fondu jen zapíše investici na plátno. Členové dozorčí rady mají právo se ptát, proč představenstvo rozhodlo, jak rozhodlo. Rozhodovací model by měl učitel vždy zvolit podle složení třídy. Podle toho, nakolik jsou její žáci aktivní, atd. Podle aktivity je také možné nechat manažera komunikace, aby se vyjadřoval k rozhodnutí z pozice toho, kdo bude muset komunikovat s klienty apod. Investování hrou Metodické pokyny II - 06

9 Aby žáci nejen hráli, ale také si osvojili, že každý rozhodovací proces má svá pravidla a ve velkých společnostech je třeba o důležitých jednáních činit záznamy, sepíšou záznam o průběhu jednání. Zápisy je možné dělat individuálně, po dvojicích či skupinách. Počet přítomných osob z firmy: Počet přítomných žáků. Počet přítomných členů představenstva: Počet přítomných členů/počet členů. Počet přítomných členů dozorčí rady: Počet přítomných členů/počet členů. Počet omluvených: Počet nepřítomných žáků (i když důvod nepřítomnosti nebude znám). Manažer fondu přítomen: podtržením či škrtnutím ANO/NE Počet přítomných osob z firmy: Firmu představuje celá třída. Jde tedy o počet přítomných žáků. V realitě nikdy nerozhoduje o investicích celá firma. Je však třeba zapojit všechny žáky, a proto budou o investicích diskutovat. Počet přítomných členů představenstva: Třída si zvolila představenstvo. Do této kolonky se zapíše počet přítomných zlomkem, kde v čitateli bude počet přítomných a ve jmenovateli počet členů představenstva. Aby bylo možné hru odehrát za všech okolností, abstrahujeme od situace, kdy představenstvo nebude usnášeníschopné. V takovém případě se prostě rozhodne bez něj. Počet přítomných členů dozorčí rady: Totéž zápis zlomkem platí pro přítomnost členů dozorčí rady. Počet omluvených: Téměř vždy někdo z žáků chybí. Tyto žáky budeme považovat za omluvené členy firmy. Protože hlasovat lze různými modely, na další řádku žáci zapíší, jak rozhodování proběhlo. V závorkách je nápověda, v jakém smyslu mají rozhodování popsat (např. obecnou shodnou, hlasováním, při němž rozhodla většina, hlasováním, při němž rozhodla varianta s největším počtem hlasů, rozhodnutím představenstva, rozhodnutím manažera fondu apod.). Předposlední bod zápisu obsahuje počet společností, do nichž fiktivní firma zainvestuje. Poslední bod spočívá v popsání konkrétního portfolia. Stačí jednoduché názvy společností a procentuální podíly. V rámci hodiny č. 9 žáci budou rozhodovat o složení portfolia ještě jednou, a to v rámci ÚKOLU č. 3. Opět svá rozhodnutí učiní vybraným postupem (postup by se neměl v průběhu hry měnit, pokud k tomu nebudou zásadní důvody) na základě informací z médií. Protože půjde o druhou seanci hranou ve stejné hodině, odpadne v tomto případě zápis o účasti. Také se pozmění text zápisu, neboť již nepůjde o prvotní investici, nýbrž o změny v portfoliu. Nicméně obsah zůstává podobný a přibude jen jedna kolonka navíc. Investování hrou Metodické pokyny II - 07

10 Zápis tedy bude mít tuto podobu: Jak proběhlo rozhodování o investicích (viz výše). Jaké jsou změny v portfoliu a proč. Žáci budou rozhodovat o změnách oproti předešlému stavu (mohou se ovšem také rozhodnout ponechat portfolio nezměněné). K tomu budou mít nějaké důvody. Obojí tedy popíší jak změny, tak důvody. Nápovědu najdou v závorce (např. snížení podílu státních dluhopisů, protože klesají jejich výnosy, zvýšení podílu společnosti XY, protože očekáváme její silný růst, zvýšení počtu společností v portfoliu kvůli lepšímu rozložení rizika ). Zbytek zápisu bude stejný jako v úkolu č. 2. Počet společností, které budou po této seanci v portfoliu. Složení portfolia. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli zapamatovat, že obor, ve kterém společnosti podnikají, výrazně spoluurčuje vývoj jejich ceny na burze (vedle jejich vlastních výsledků). Měli by si osvojit pravidla investiční hry tak, aby ji nadále mohli hrát již bez problémů. Investování hrou Metodické pokyny II - 08

11 PRVNÍ INVESTICE Plán vyučovací hodiny (č. 10) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investice do cenných papírů. VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka CÍLE HODINY: Žáci poznají největší burzy a rozhodnou o investicích do cenných papírů. FORMY A METODY: Práce ve skupinách a s celou třídou. KLÍČOVÁ SLOVA: Akcie, akciové společnosti, státní dluhopisy, fond.

12 V této hodině žáci opět opakovaně rozhodnou o investicích své fiktivní firmy. Aby však hodina byla zpestřena novými informacemi, oživena a přinesla nové poznatky, seznámí se v ÚKOLU č. 1 s nejvýznamnějšími burzami světa. Sestavit takový seznam nelze jednoduše podle nějakých ukazatelů. Pro posuzování velikosti burz se jich totiž používá hned několik. Zcela nový a neznámý pojem, který je vhodné žákům vysvětlit, je tržní kapitalizace. Tržní kapitalizace společnosti odpovídá součinu počtu jejích akcií a tržní ceny těchto akcií. Vydal-li někdo např. 1 milion akcií, přičemž každá z nich stojí na burze 500 Kč, potom tržní kapitalizace společnosti představuje 500 miliónů Kč. Jde tedy de facto o tržní hodnotu společnosti. Velikost burz lze posuzovat mj. podle těchto kritérií: Tržní kapitalizace společností, s jejichž akciemi se na ní obchoduje. Například slavná burza v New Yorku (NYSE) uvádí tržní kapitalizaci svých společností přesahující 28 bilionů amerických dolarů. Pro zajímavost tržní kapitalizace Apple činí okolo 700 miliard dolarů (konec r. 2014). Je to nejvíc v USA. O druhé místo se přetahují Microsoft a ropná společnost Exxon Mobile (obě okolo 400 miliard). Tržní kapitalizace Facebooku osciluje okolo 200 miliard dolarů. Tržní kapitalizace domácích společností. Tedy pouze společností, které pocházejí ze země, v níž burza sídlí. Objemy obchodů s akciemi. Ty se samozřejmě posuzují v cenách, za které se obchoduje. Jde zkrátka o to, kolik burzou proteče peněz. Objemy obchodů s domácími akciemi. Podobně jako u kapitalizace i u objemu obchodů se někdo dívá jen na domácí společnosti. Celkové objemy obchodů se všemi cennými papíry. Na burzách se totiž nemusí obchodovat jen s akciemi, ale též s obligacemi, deriváty (práva odvozená z cenných papírů, např. opce právo koupit či prodat nějaký cenný papír v určité době za určitou cenu), nebo dokonce i deriváty na komodity. Ačkoliv především burzy v Asii se dlouhodobě derou vzhůru, stále platí, že podle většiny kritérií vévodí světu burza v New Yorku (NYSE), se sídlem na slavném Wall Streetu. Vedle ní vznikl na začátku 70. let tzv. mimoburzovním systém NASDAQ. Šlo o čistě elektronický systém, obchodníci se nepotkávali na žádném parketu. Tento moderní koncept také odpovídal tomu, že NASDAQ se soustředil na moderní, tzv. technologické firmy. Dnes jde o rozvinutý trh, druhý největší v USA a na celém americkém kontinentu. V Evropě je největší Euronext, který vznikl fúzí několika národních burz a působí v Paříži, Londýně (pouze deriváty), Bruselu, Amsterdamu, Lisabonu a Portu. Nejprestižnější je ovšem zřejmě stále burza v Londýně. Právě město nad Temží je totiž největším finančním centrem Evropy. I přesto (podle některých škarohlídů právě proto), že Británie není v eurozóně. V Asii má dlouhou tradici burza v Tokiu (především díky velkému množství obchodovaných japonských společností), s níž se o vedoucí místo přetahují burzy v Šanghaji a Hong Kongu. Ve východní Evropě je nejvýznamnější burza ve Varšavě. A to z několika důvodů. Za prvé, Polsko představuje největší trh z hlediska počtu obyvatel a jejich tržní síly ve východní Evropě. Za druhé, velice rychle po pádu komunismu přijalo přísné zákony regulující fungování akciových společností, investičních společností a obchodů s cennými papíry. Za třetí, provedlo brzo penzijní reformu, díky níž začaly na trh s akciemi proudit úspory obyvatel soustředěné v penzijních fondech. Právě poslední změny polského penzijního systému, které penzijní fondy připraví o velkou část majetku, tamní burzu oslabují. Přesto však zřejmě zůstane lídrem v regionu, protože zde nemá vážného konkurenta (možná Vídeň). Investování hrou Metodické pokyny II - 10

13 V České republice existuje od r Burza cenných papírů Praha a mimoburzovní RM-Systém. Akcionáři burzy jsou velké banky a obchodníci s cennými papíry. RM-Systém založila původně společnost PVT (bývalý Podnik výpočetní techniky, který mj. technicky zajišťoval kuponovou privatizaci, většinu voleb a první registr cenných papírů tzv. Středisko cenných papírů), nyní patří do finanční skupiny Fio. Český akciový trh nikdy neměl na růžích ustláno. Dlouho čekal na kvalitní legislativu a zdejší společnosti si až na výjimky nikdy nezvykly chodit pro peníze formou vydávání nových akcií. V posledních letech se dokonce opakovaně diskutuje o tom, zda česká burza nezanikne a její obchody nepřevezme burza ve Varšavě nebo ve Vídni. K informování žáků postačí, pokud si text o burzách přečtou, eventuálně mohou diskutovat, o kterých slyšeli apod. Ve zbývající části hodiny budou žáci opět investovat. V ÚKOLU č. 1, V ÚKOLU č. 2 V ÚKOLU č. 3 rozhodnou o změnách v portfoliích svého fondu. Seance budou probíhat stejně jako v hodině č. 9. Žáci tedy obdrží na začátku každé seance zprávy z ekonomiky stylizované právě tak, aby odrážely vývoj období, k němuž se váže aktuální vývoj burzovních cen (připomínáme, že hra je fiktivní, ovšem čerpá z reálného vývoje reálných burzovních indexů). Žáci opět provedou zápisy z jednotlivých seancí. Všechny položky se již objevily v hodině 9, proto jen připomínáme: Počet přítomných osob z firmy: Počet přítomných žáků. Počet přítomných členů představenstva: Počet přítomných členů/počet členů. Počet přítomných členů dozorčí rady: Počet přítomných členů/počet členů. Počet omluvených: Počet nepřítomných žáků (i když důvod nepřítomnosti nebude znám). Manažer fondu přítomen: podtržením či škrtnutím ANO/NE Zápis o účasti se objeví pouze u úkolu č. 2 (seance 3). Ostatní body budou ve všech třech úkolech. Jak proběhlo rozhodování o investicích: Slovní popis kdo a jak rozhodl (celá třída hlasováním, představenstvo apod.) Jaké jsou změny v portfoliu a proč: Slovní popis, co se změnilo a z jakého důvodu. Počet společností, které budou po této seanci v portfoliu: Jen číslem. Složení portfolia: Tituly a jejich podíly v portfoliu. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli zapamatovat, že obří burzy jsou v USA, Evropě i Asii a že je běžné, aby se na burze v jedné zemi obchodovalo s akciemi ze země jiné. Zároveň by měli vidět rozdíly ve vývoji různých akcií na burzách a rozdíl mezi akciemi a dluhopisy. Investování hrou Metodické pokyny II - 11

14 PRODÁVAT MUSÍ MARKETING Plán vyučovací hodiny (č. 11) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investice do cenných papírů. VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka CÍLE HODINY: Žáci zvolí název a logo společnosti. FORMY A METODY: Práce ve skupinách a s celou třídou. KLÍČOVÁ SLOVA: Název, logo, akcie, akciové společnosti, státní dluhopisy, fond.

15 V této hodině žáci opět opakovaně rozhodnou o investicích své fiktivní firmy. Především však sehrají dvě z vložených soutěží. A sice o nejlepší název a logo fondu a o nejlepší prodejní leták. ÚKOL č. 1 Zadání prvního úkolu spočívá v navržení vhodného názvu pro investiční společnost. V reálném světě zpravidla vznikají názvy ze jmen zakladatelů, nebo odvozeně od mateřských finančních skupin. A následně se ještě znovu mění s fúzemi. Takže lidé ani nevědí, co znamenají zkratky jako ING, ABN Amro, BNP Paribas Jsou ale instituce, u nichž mají názvy vysloveně cílený obsah. Např taková Royal Bank of Scotland. U nás po revoluci vznikaly nové banky vyčleněním z bývalé Státní banky československé. A vznikaly obsahové názvy Komerční banka, Investiční banka, Československá obchodní banka Z dob minulých přetrvala Živnostenská banka. Také Česká spořitelna má obsahový název odkazuje na spoření. NÁŠ TIP: Žáci nyní mohou vymyslet název, který odkazuje třeba na cíle spoření a investování. Nebo na kvalitu péče. Případně na kvalitu zázemí (vzpomeňme na Harvardské fondy). Pokuste se je navést na podobné uvažování co klienty osloví, co bude ladit s jejich potřebami, emocemi apod. Existují slova, která jsou příjemná a pozitivní (děti, aktivní, kreativní, kvalifikovaný, budoucnost, důvěrný, hrdý.) a naopak. U úkolu č. 1 postačí vytvořit několik návrhů, např., po skupinách či dvojicích. Na výběr názvu totiž navazuje úkol č. 4 tvorba loga který je koncipován jako domácí úkol. Jinak by musel proběhnout snad jedině v hodinách výtvarné výchovy a mimo ostatní úkoly hodiny č. 11. Je možné zvolit název hned, nejlépe hlasováním celé třídy. Anebo nechat volbu na jednotlivých skupinách, které budou zpracovávat domácí úkol tvorbu loga pokud takových skupin bude více. ÚKOL č. 2 spočívá v odehrání jedné seance (konkrétně seance 6). Její průběh i zápis budou standardní, jako v předchozích hodinách. ÚKOL č. 3 spočívá ve volbě obsahu marketingového letáku. Pracovní list obsahuje nabídku možných informací, které v letáku mohou být a nemusí. Slouží k lepší orientaci žáků, kteří si mohou vybrat a doplnit leták dalšími informacemi, které uznají za vhodné.!!!je jen na nich, zda splní tento úkol, nebo za domácí úkol někdo z nich přímo vytvoří návrh letáku (může jít o kresbu, pdf soubor, wordovský soubor ve formátu doc apod. ne soubor v křivkách a formátech určených pouze pro grafické programy). Zatímco úkol č. 3 žáci stejně jako volbu názvu a loga fondu splnit musí, zapojení se do soutěže o nejlepší leták je dobrovolné!!! Leták určitě musí obsahovat název a logo fondu. Poplatky za správu, do čeho fond investuje a kdo je správcem, jsou údaje nutné, dalo by se říci povinné. Nemusí být velkým písmem. Poplatek za správu je u všech fondů 0, aby nezasahoval do výpočtu zhodnocení. Jde o ideální příklad jen pro potřeby hry. U ostatních položek mohou žáci volit. Vhodné je upřednostňovat to, co reflektuje potřeby klientů. Tedy, co jim fond přinese, v čem je lepší než ostatní apod. Jeho hlavní přednosti atd. Je vhodnější říct s tímto fondem budete lépe spát, než náš fond používá software páté generace. Připomeňte dětem video o vlastnostech a benefitech produktu. Základní informace: Fond nikdy nesmí slibovat výnosy! Toto je třeba dětem říct, ať již tuto informaci zvolí či nikoliv. Investování hrou Metodické pokyny II - 13

16 ÚKOL č. 4 představuje vrchol této hodiny. Je jedno, zda se třída rozdělí na skupiny, které navrhnou loga, a následně se z nich vybere (nejlépe hlasováním). Anebo třída na základě již zvoleného názvu pověří někoho, kdo si, případně s dalšími spolužáky vezme tvorbu loga jako svůj úkol. Každopádně, tento úkol je koncipován primárně jako domácí úkol, neboť v čase vymezeném v rámci hodiny jej nelze zcela splnit kvalitně. DŮLEŽITÉ: NÁZEV A LOGO MUSÍ MÍT KAŽDÁ FIKTIVNÍ FIRMA - INVESTIČNÍ SPOLEČNOST. NÁZEV NEMÁ POVINNÁ SLOVA, V LOGU MŮŽE BÝT PÍSMO A NEMUSÍ. NECHCEME OMEZOVAT KREATIVITU DĚTÍ. DĚTI MOHOU ZVOLIT LOGO V HODINĚ A DOMA JEJ VYTVOŘIT NAPŘ. JEN PROSTÝM NÁPISEM. TÍM SPLNÍ PODMÍNKY KURZU. POKUD ALE CHTĚJÍ SOUTĚŽIT O BODY, MĚL BY SI MINIMÁLNĚ TVORBU LOGA ZA DOMÁCÍ ÚKOL VZÍT NĚKDO, KDO SE MU BUDE VĚNOVAT. STEJNĚ TAK U MARKETINGOVÉHO LETÁKU. NA JEHO TVORBĚ BY SE MĚL VŽDY PODÍLET MANAŽER KOMUNIKACE. Název a logo odešle učitel týmu Investování hrou, který vytvoří nálepku určenou pro nalepení na herní plátno (viz instrukce ze školení). Protože je otázkou, do které hodiny nálepka dorazí, není tento kratičký úkol přímo v pracovních listech. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli vyzkoušet kreativní tvorbu. Vyprovokovat svoji fantazii a naučit se, že slova i obrázky vzbuzují určité emoce, což je v podnikání a komunikaci důležité. Zároveň sehrají další investiční seanci. Investování hrou Metodické pokyny II - 14

17 JAK SE NÁM HÝBOU INVESTICE Plán vyučovací hodiny (č. 12) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investice do cenných papírů. VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka CÍLE HODINY: Žáci přehodnotí a případně upraví investice. FORMY A METODY: Práce ve skupinách a s celou třídou. KLÍČOVÁ SLOVA: Logo, akcie, akciové společnosti, státní dluhopisy, fond.

18 Tato hodina je věnována především pokračování investiční hry. Protože však na konci hodiny 11 dostali žáci domácí úkol vytvořit návrh loga, je na začátku hodiny vytvořen prostor pro jeho prezentaci, případně výběr nejlepšího návrhu. Do pracovního listu postačí logo popsat, načrtnout, nebo nalepit jeho výtisk. Tím bude splněn ÚKOL č. 1. Vybírat lze představenstvem, hlasováním celé třídy nebo týmem komunikace. Rozhodně by však měli vybírat žáci. Vybraný návrh zašle v dohodnutém formátu učitel týmu Investování hrou, který z něj vytvoří nálepku na herní plátno. ÚKOL č. 2, ÚKOL č. 3, A ÚKOL č. 4 spočívají v sehrání seancí 7, 8 a 9 podle standardního modelu se standardním zápisem. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli prohloubit své znalosti investování prostřednictvím dalšího pokračování hry. Zároveň by si měli vyzkoušet kooperaci a rozhodovací procesy, neboť pokročilé stadium hry ukáže rozdíl ve výsledcích u různých investic a vyvolá jistě protichůdné názory na další investice. Investování hrou Metodické pokyny II - 16

19 JAK SE NÁM HÝBOU INVESTICE Plán vyučovací hodiny (č. 13) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investice do cenných papírů. VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka CÍLE HODINY: Žáci přehodnotí a případně upraví investice. FORMY A METODY: Práce ve skupinách a s celou třídou. KLÍČOVÁ SLOVA: Býci, medvědi, akcie, akciové společnosti, státní dluhopisy, fond.

20 Tato hodina je opět věnována především pokračování investiční hry. Aby však žáci opět dostali nějakou novou informaci a aby byla hodina něčím zpestřena, zasvětí je na úvod do nejznámějších pojmů z filmů o burzách a makléřích. ÚKOL č. 1. spočívá v popsání toho, co v řeči burziánů symbolizují zobrazená zvířata. Býk symbolizuje růst býčí trh je rostoucí trh. Myslí se tím rostoucí po několik dnů a výrazně, nikoli třeba jen krátký jednodenní růst uprostřed vlny pádů. Hovoří-li se jako o býcích o obchodnících, může to mít řadu významů. Mohou spekulovat na růst, věřit v růst apod. Proč je býk symbolem pro růst? Je to symbol dávno zažitý a těžko říct. Snad pro jeho sílu a proto, že když útočí, tak hlavou zespoda vzhůru. Medvěd symbolizuje pokles medvědí trh je takový, který klesá a je na něm medvědí, tedy pesimistická nálada. Jako o medvědech se o obchodnících zpravidla nehovoří, i když i na klesajícím trhu lze pomocí spekulací na pokles vydělávat. Proč je medvěd symbolem pro pokles? Podobně jako u býka je těžké hledat začátky. Možná proto, že působí líně a v zimě spí, že každé setkání s ním nahání strach a že útočí svými tlapami seshora dolů. Podobně ÚKOL č. 2 seznamuje žáky se známými pojmy. Řešení je prosté obchodníkům obchodujícím na burze s cennými papíry se také říká makléři či brokeři. Specializovaným firmám (na obchody s cennými papíry) se také říká makléřské či brokerské domy. Na burze mohou obchodovat jen lidé s makléřskou licencí. Pojem makléř nemusí být spojen jen s cennými papíry, hovoří se např. také o realitních makléřích. Naopak jiný pojem vžitý pro obchodníky dealer se v oblasti peněz a investic používá spíše ve spojitosti s obchodováním s měnami. ÚKOL č. 3, ÚKOL č. 4 A ÚKOL č. 5 spočívají v sehrání seancí 10, 11 a 12 podle standardního modelu se standardním zápisem. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli zapamatovat pojmy makléř, broker, býčí a medvědí trh, s nimiž se při zájmu o investice budou běžně setkávat. Další seance hry by jim již měly jednoznačně ukázat kolísavý vývoj na akciových trzích, který je pro takové trhy typický. Investování hrou Metodické pokyny II - 18

21 CO ŘÍCI KLIENTŮM Plán vyučovací hodiny (č. 14) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investice do cenných papírů. VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka CÍLE HODINY: Žáci obhájí svůj fond před investorem. FORMY A METODY: Práce ve skupinách a s celou třídou. KLÍČOVÁ SLOVA: Klient, výnos, ztráta, akcie, akciové společnosti, státní dluhopisy, fond.

22 Na úvod hodiny sehrají žáci standardní seanci 13 se standardní formou zápisu, a to jako ÚKOL č. 1. Většina hodiny však bude věnována komunikaci s klientem. Žáci už odehráli 13 ze 14 seancí. Fond jejich investiční společnosti má nějaké konkrétní výsledky. Žáci už vědí, jak si stojí se zhodnocením proti indexu, a jaký mají z investování pocit. A také, jak si stojí proti ostatním fiktivním investičním společnostem (resp. jejich fondům), které odehrály stejný počet seancí. Tuto informaci jim učitel může podat na základě údajů na webu v sekci věnované průběhu hry. V podstatě jde o stejnou situaci jako v reálném světě. Manažeři fondů a jejich nadřízení se také mohou podívat na vývoj konkurenčních fondů, třeba právě na webové stránky té či oné investiční společnosti. Nebo do médií. ÚKOL č. 2 je základem k jakékoliv komunikaci s klientem. Komunikátor investiční společnosti musí vědět, proč má fond právě takové výsledky, jaké má. Žáci dostávají na začátku každé seance zprávy o vývoji ekonomiky, z nichž mohou velmi dobře vidět, proč akcie v jejich portfoliu stoupaly či klesaly. Stejně tak žáci vědí, zda se jim vyplatila sázka na akcie či na významný podíl obligací (státních dluhopisů). ÚKOL č. 3 Cílem tohoto úkolu není žádat od studentů zpracování analýzy, která by byla vyčerpávající a vyžadovala by jistou odbornou erudici. Jejich popis ani nebude dále analyzován a hodnocen jinak, než pouze učitelem na místě. Cílem je, aby zformulovali alespoň některou z příčin, nebo hlavní sdělení typu fond vydělává více než index, protože obsahuje vysoce rostoucí akcie společnosti XY, nebo fond je pod úrovní indexu, protože obsahuje vysoký podíl obligací, které ovšem na druhou stranu omezují jeho kolísání. Jde o to, aby se naučili vysvětlovat a aby si vytvořili komunikační základnu pro další úkoly. je poměrně jednoduchý, protože studenti si jen v reminiscenci na hodinu č. 5 Základem je spokojený klient zopakují posouzení dvou rozhovorů, z nichž jeden je klientsky přívětivější a druhý nikoliv. V obou případech je klientsky přívětivější rozhovor v pravém sloupci. ÚKOL č. 4 pak přenáší břímě komunikace na žáky. Již vědí, co je příčinou jejich výsledků (umí to popsat i kdyby se mýlili, v tomto případě to není důležité, nejde o odbornou analýzu, ale o komunikaci) a připomněli si, že je třeba vyjít v první řadě vstříc klientovi. Žáci si mohou ve skupinách vybrat toho, kdo bude komunikovat, a sehrát scénku. V každém případě mají investiční společnosti zvoleny ředitele komunikace. Ti jsou zodpovědní za to, aby nalezli vhodné sdělení pro komunikaci s klientem. Mohou tak učinit ve scénce, anebo v diskusi s ostatními. Řešení úkolu č. 4 může vypadat třeba následovně: Jako ředitel komunikace sděluji, že naše výsledky budeme komunikovat jako úspěch. Náš fond sice vydělává méně než fond konkurenční společnosti. Avšak jejich fond má obrovské výkyvy cen. Kdo potřebuje rychle peníze, je v ohrožení, že je bude muset vyzvedávat v době poklesu. Náš fond je velice stabilní. Považujeme jeho strategii za dobrou a budeme v jejím naplňování pokračovat. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli osvojit schopnost vysvětlit, proč se to a ono událo a obhájit si své výsledky. Měli by si své znalosti o podnikání rozšířit o znalost umění vykazovat a komentovat. Investování hrou Metodické pokyny II - 20

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ PROFITY.cz kurzy obchodování na světových burzách ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ Bašty 416/8 602 00 Brno +420 730 69 22 55 1 Úvod do světa obchodování Úvod do světa obchodování komodit Úvod V tisku, na internetu

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ Ludvík Turek a Czechwealth team Jak se stát traderem 2008 Obsah Předmluva 5 Trading je byznys 7 Co je chytré si uvědomit hned na začátku 7 Vyhledávejte úspěšné obchodníky a vzdělávejte se 8 Nakonec rozhoduje

Více

profi Petr Kučera Bude ELIXIR lékem poradenství? PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII?

profi Petr Kučera Bude ELIXIR lékem poradenství? PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII? profi 5 /2013 PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII? SOS CONSULTING JAK SE HRAJE V PRVNÍ LIZE FLEXI POD LUPOU PŘÍLOHA PENZIJNÍ FONDY PŘÍLOHA POVINNÉ RUČENÍ Petr Kučera Bude

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Škola obchodníka I. Stanovte si cíle

Škola obchodníka I. Stanovte si cíle Škola obchodníka I. Stanovte si cíle Sestavení plánů a cílů je prvotní a nejdůležitější částí jakékoliv lidské činnosti. Úspěch totiž začíná určením toho, čeho chceme v životě dosáhnout. "Musíte vzít zodpovědnost

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci.

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Investiční magazín Magazín Investice na Maltě. Uzavřené investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Editorial Odborné studie ukazují, že se klienti při čtení firemních

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků Business angels as an alternative to financing small and medium enterprises Radek Michelfeit Un ico rn Co lle ge,

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra společenských věd Petr Valenta Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více