BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování"

Transkript

1 BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací Článek 4 - Kalendář burzovních dnů Článek 5 - Harmonogram burzovního dne Článek 6 - Burzovní shromáždění Článek 7 - Burzovní dohodci Článek 8 - Obchodní systém ČÁST 2 OBCHODOVÁNÍ Článek 9 - Článek 10 - Článek 11 - Článek 12 - Článek 13 - Článek 14 - Článek 15 - Článek 16 - Článek 17 - Článek 18 - Článek 19 - Článek 20 - HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Způsob obchodování Burzovní obchody Předmět burzovních obchodů Kurz Závěrečný kurz produktu Stanovení středu povoleného rozpětí Obchodování v automatických obchodech Aukce Kontinuální obchodování Tvůrce trhu Povinnosti tvůrce trhu Podpora likvidity trhu 1

2 Článek 21 - Článek 22 - Článek 23 - HLAVA II ZÁKLADNÍ AUKCE Základní aukce Náležitosti objednávky pro základní aukci Stanovení aukční ceny v základní aukci Článek 24 - Článek 25 - Článek 26 - Článek 27 - HLAVA III KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ Kontinuální obchodování Náležitosti objednávky pro kontinuální obchodování Povolené rozpětí v kontinuálním obchodování a jeho změna Stanovení ceny obchodu v kontinuálním obchodování Článek 28 - Článek 29 - Článek 30 - HLAVA IV REGISTROVANÉ OBCHODY Registrované obchody uzavřené na OTC trhu Náležitosti oboustranné instrukce pro registrované obchody Zpracování a zrušení instrukcí Článek 31 - Článek 32 - Článek 33 - Článek 34 - Článek 35 - Článek 36 - HLAVA V ZPRACOVÁNÍ UZAVŘENÝCH OBCHODŮ Registrace a konfirmace obchodů Operativní monitoring trhu Formy monitoringu Dohled nad obchodováním Analytická kontrola obchodů Hlášení obchodů Článek 37 - Článek 38 - Článek 39 - HLAVA VI SPOLEČNÝ DENNÍ TRH OTE A BURZY Společný Denní trh OTE a burzy v České republice Obchody uzavřené na společném Denním trhu OTE a burzy Zvláštní ustanovení pro nabídky na společném Denním trhu OTE a burzy vyplývající z finančních futures 2

3 Článek 40 - Článek 41 - Článek 42 - Článek 43 - HLAVA VII MIMOŘÁDNÉ SITUACE Dočasné pozastavení povinnosti kotovat Pozastavení obchodování Pozastavení obchodování za rizikové situace vyžadující okamžitou evakuaci Dočasná změna harmonogramu burzovního dne Článek 44 - Článek 45 - Článek 46 - HLAVA VIII VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ Vypořádání burzovních obchodů a zúčtování daní Registrace uzavřených obchodů u Osoby vyhodnocující odchylky Pozastavení možnosti obchodovat a náhradní obchod na žádost centrální protistrany Článek 47 - Článek 48 - Článek 49 - Článek 50 - HLAVA IX PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Odpovědnost a povinnosti Burzy Řešení sporů Změny Pravidel obchodování Účinnost Pravidel obchodování 3

4 PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ Článek 1 Předmět úpravy ČÁST 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pravidla obchodování upravují základní zásady a podmínky obchodování na POWER EXCHAN- GE CENTRAL EUROPE, a.s. (dříve Energetická burza Praha), jakož i ostatní náležitosti, které souvisejí s uzavíráním obchodů. Článek 2 Definice pojmů 1. Burza společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 2. Burzovní shromáždění shromáždění osob oprávněných k burzovním obchodům a dalších osob uvedených ve Statutu Burzy, kterým byla udělena vstupenka na burzovní shromáždění nebo mají jiné oprávnění ke vstupu na burzovní shromáždění. Burzovní shromáždění probíhá formou zapojení do elektronického systému obchodování. 3. Vstupenka na burzovní shromáždění certifikát prokazující oprávnění účastníka obchodování nebo jiné oprávněné osoby účastnit se burzovního shromáždění. 4. Účastník obchodování osoba, která má oprávnění k uzavírání obchodů na trhu Burzy. 5. Burzovní den den, ve kterém se obchoduje na Burze v souladu s platným Kalendářem burzovních dnů. 6. Burzovní informace jakékoliv informace týkající se obchodů uzavřených na Burze a informace související s činností Burzy, jejichž původním zdrojem nebo šiřitelem je Burza. 7. Burzovní obchod koupě a prodej produktu osobami oprávněnými k burzovním obchodům v rámci burzovního shromáždění. 8. Obchodní systém obchodní elektronický systém, jehož prostřednictvím dochází k uzavírání obchodů na Burze; není-li v Burzovních předpisech uvedeno jinak, za součást Obchodního systému je považován i obchodní systém provozovaný obchodním partnerem Burzy nebo obchodní systém, k němuž náleží autorská práva obchodnímu partneru Burzy, bez ohledu na to, zda je umístěn v sídle nebo mimo sídlo Burzy, pokud v rámci něho Burza umožňuje uzavírat Burzovní obchody. 9. Automatické obchody obchody založené na elektronickém zpracování objednávek dle algoritmů definovaných v Obchodním systému. 10. Registrované obchody uzavřené na OTC trhu obchody založené na párování adresných instrukcí, uzavřené mimo Obchodní systém (tzv. OTC clearing) 11. Centrální protistrana smluvní strana všech burzovních obchodů tak jak je definována v Pravidlech účastnictví. 12. Objednávka anonymní příkaz účastníka k nákupu/prodeji bez identifikace protistrany. 13. Instrukce adresný příkaz účastníka k nákupu/prodeji s uvedením protistrany. 4

5 14. Limitní cena maximální cena v případě nákupu / minimální cena v případě prodeje, za kterou lze objednávku zobchodovat. 15. Povolené rozpětí pásmo vymezující cenové hranice pro možnost uzavírání obchodů. 16. Produkty rozumí komodity a/nebo jejich deriváty, které jsou předmětem burzovního obchodu na Burze. 17. Trh je definován předmětem burzovního obchodu dle své příslušnost k registraci v soustavě nebo dle příslušnosti podkladového aktiva odvozeného od produktů s dodávkou v dané soustavě. Všechny Trhy Burzy s futures produkty jsou regulovanými trhy s investičními nástroji ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Všechny Trhy Burzy se spotovými produkty jsou trhy provozovanými komoditní burzou podle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách. 18. Společný Denní trh OTE a burzy trh, který organizuje OTE, a.s. ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb. jako tzv. Denní trh, na který má burza zajištěný přístup na základě uzavřené smlouvy mezi OTE a burzou a kde k uzavírání obchodů s elektřinou a jejich vypořádání dochází prostřednictvím Obchodního systému Burzy podle pravidel stanovených v Pravidlech obchodování, Pravidlech vypořádání a Obchodních podmínkách OTE. 19. Obchodní podmínky OTE Obchodní podmínky OTE, a.s. 20. OTE společnost OTE, a.s., která vykonává činnost operátora trhu podle zák.č. 458/2000 Sb., energetický zákon. 21. ECC společnost European Commodity Clearing AG, se sídlem Augustusplatz 9, Leipzig, Spolková republika Německo, reg.č.:hrb jako Burzou určený provozovatel zúčtovacího systému obchodů uzavřených na Burze. 22. Vypořádání obchodu dodání/odebrání předmětu obchodu a zúčtování (peněžní vyrovnání) na základě uzavřeného obchodu, provedené v souladu s pravidly provozovatele vypořádacího systému; tam, kde Burzovní předpisy používají termíny vypořádání, zúčtovací, apod. v souvislosti se započtením vzájemných pohledávek nebo se splněním vzájemných dluhů z obchodů s investičními nástroji, rozumí se tím Vypořádání obchodu. 23. Pozastavení obchodování pozastavení obchodování se všemi produkty v rámci všech typů obchodů pro všechny účastníky obchodování. 24. Dočasné přerušení obchodování přerušení obchodování výhradně z technických důvodů. 25. Burzovní pravidla tato Pravidla obchodování a případně jiná pravidla schválená valnou hromadou Burzy, týkající se obchodování na Burze. 26. Burzovní řády podrobná pravidla vydaná Burzovní komorou pro jednotlivé oblasti obchodování na Burze, např. Pravidla účastnictví, Řád komunikačního napojení Účastníků PXE, Poplatkový řád, Sazebník poplatků, Standardizace komoditních kontraktů. 27. Burzovní předpisy Burzovní pravidla, Burzovní řády a Statut. 28. Osoba vyhodnocující odchylky subjekt, který vyhodnocuje rozdíly skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů elektřiny nebo plynu v daném časovém úseku a na daném území a plnící funkci oficiálního místa pro nahlašování dodávkových diagramů (nominací), tj. pro Českou republiku je to OTE, a.s (dále jen OTE ), pro Slovenskou republiku je to OKTE, a.s., (dále jen OKTE ) ), pro Maďarsko je to Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (dále jen MAVIR ). Článek 3 Šíření burzovních informací 1. Burza vydává Věstník (Bulletin PXE). 2. Ve Věstníku Burza uveřejňuje zejména: 5

6 a) seznam osob oprávněných k uzavírání burzovních obchodů, b) změny Burzovních pravidel a Burzovních řádů, c) změny v Poplatkovém řádu a Sazebníku poplatků, d) informace týkající se obchodování na Burze, e) rozhodnutí orgánů Burzy s dopadem na účastníky obchodování, f) další informace týkající se činnosti Burzy. 3. Burza zasílá Věstník všem účastníkům a dalším osobám oprávněným k uzavírání burzovních obchodů elektronickou formou a současně ho zpřístupní účastníkům na svých internetových stránkách. 4. Burza na svých internetových stránkách uveřejňuje kromě informací uvedených v odstavci 2 zejména: a) aktuální znění Burzovních pravidel a Burzovních řádů, b) aktuální znění Poplatkového řádu a Sazebníku poplatků, c) výroční zprávy Burzy, d) ostatní údaje uvedené v těchto Pravidlech. 5. Změny Burzovních pravidel a Burzovních řádů uveřejní Burza ve Věstníku burzy vždy nejméně 15 dní před nabytím jejich účinnosti. Článek 4 Kalendář burzovních dnů Burzovní komora stanoví, ve kterých dnech probíhá, resp. neprobíhá obchodování na Burze. Rozhodnutí burzovní komory se oznámí ve Věstníku. V souladu s tímto rozhodnutím Burza, vždy předem na následující kalendářní rok, sestaví kalendář burzovních dní a zpřístupní jej účastníkům obchodování, Článek 5 Harmonogram burzovního dne Harmonogram burzovního dne pro dané období stanoví Burzovní komora. Rozhodnutí burzovní komory se oznámí ve Věstníku. Článek 6 Burzovní shromáždění 1. Burzovního shromáždění jsou oprávněni se účastnit pouze: a) zakladatelé a členové Burzy, b) účastníci obchodování a ostatní osoby, kterým byla udělena vstupenka na burzovní shromáždění, c) burzovní dohodci, d) zaměstnanci Burzy při výkonu svých pracovních povinností, e) burzovní komisař. 2. Burzovní shromáždění probíhá neprezenčním způsobem formou zapojení do Obchodního systému. Článek 7 Burzovní dohodci 6

7 1. Postavení burzovních dohodců, vznik a zánik jejich funkce jsou upraveny zejména Statutem Burzy. 2. Burzovní dohodce je zprostředkovatelem burzovních obchodů a jeho činnost je prováděna prostřednictvím Obchodního systému. 3. Burzovní dohodce je kromě povinností stanovených předpisy Burzy povinen zejména: a) dohlížet na obchodní knihu, do které jsou chronologicky zaznamenávány obchody uzavřené během burzovního dne, b) dohlížet na vydávání závěrkového listu uzavřených obchodů zúčastněným stranám obchodu s uvedením dohodnutých podmínek obchodu. 4. Burzovní dohodce má právo odmítnout zprostředkování takového obchodu, u kterého má důvodné podezření, že jeho účastník nepostupuje v souladu s právními nebo burzovními předpisy. 5. Burzovní dohodce je v odůvodněných případech oprávněn ke vložení objednávky jménem účastníka obchodování. Žádost o vložení objednávky musí být potvrzena písemnou formou nebo e- mailem. Článek 8 Obchodní systém 1. Účastníci obchodování jsou oprávněni užívat Obchodní systém pouze v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním předpisem Burzy 1 nebo rozhodnutími burzovní komory. 2. V případě závady Obchodního systému, jež má nebo může mít za následek ohrožení, narušení nebo znemožnění řádného průběhu obchodování nebo nebezpečí jejího vzniku, se řídí režim obchodování a používání Obchodního systému zvláštním předpisem Burzy 1 nebo rozhodnutími burzovní komory nebo Generálního sekretáře Burzy. ČÁST 2 - OBCHODOVÁNÍ HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 9 Způsob obchodování 1. Na Burze se používá způsob obchodování založený na elektronickém zpracování objednávek a instrukcí. 2. Účastník obchodování uzavírá obchody na Burze prostřednictvím obchodního systému a burzovních dohodců. 3. Účastník obchodování odpovídá za obsahovou správnost a úplnost podávaných příkazů k nákupu nebo prodeji a provádí kontrolu údajů a skutečností, na jejichž základě příslušné příkazy podává. 4. Parametry pro obchodování (krok kotace, povolené rozpětí apod.) stanoví burzovní komora a vyhlásí je ve Věstníku. Článek 10 Burzovní obchody 1 Burzovní řád - Komunikační napojení účastníků PXE 7

8 1. Burzovním obchodem je obchod, jehož předmětem je koupě nebo prodej příslušného produktu a na jehož podstatných náležitostech se osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody dohodly. 2. Rozlišují se dva typy burzovních obchodů automatické a registrované. 3. Burzovním automatickým obchodem je obchod, na jehož podstatných náležitostech se strany dohodly prostřednictvím Obchodního systému. Burzovní automatický obchod je považován za uzavřený až v okamžiku, kdy jej provozovatel zúčtovacího systému dle svých pravidel akceptuje. 4. Burzovním registrovaným obchodem (tzv. OTC clearing) je obchod, na jehož podstatných náležitostech se strany dohodly mimo Obchodní systém a jenž byl následně registrován v Obchodním systému pro účely vypořádání. 5. Burza není oprávněna zrušit obchody uzavřené a potvrzené v Obchodním systému v souladu s Burzovními pravidly s výjimkou náhradních obchodů. Článek 11 Předmět burzovních obchodů 1. Předmětem obchodu na Burze mohou být pouze produkty vypsané Burzou a přijaté k obchodování v souladu s Burzovními pravidly Účastník obchodování je povinen v souvislosti s obchodováním s Produkty nakupovat komodity jen pro účely jejího dalšího prodeje a nebude jejím konečným spotřebitelem; tento stav je povinen udržovat po celou dobu trvání Smlouvy o účastnictví. Článek 12 Kurz 1. Kurzem se v daném okamžiku obchodování vždy rozumí poslední cena stanovená v automatických obchodech. 2. Nelze-li kurz stanovit postupem dle odst.1, rozumí se jím střed povoleného rozpětí stanovený v souladu s těmito Pravidly. 3. Výpočet cen a stanovení kurzů se provádí na základě algoritmů definovaných v Obchodním systému, pokud není v Burzovních pravidlech uvedeno jinak. 4. V případě, že reálná tržní cena produktu vycházející z analytického modelu stanoveného burzou se výrazně odlišuje od kurzu dle odstavců 1 a 2 (zejména v případech, kdy v daný burzovní den nebyl pro daný produkt uzavřen žádný burzovní obchod), burzovní dohodce stanoví nový kurz (dále jen Změna ), přičemž zohlední zejména cenu vycházející z analytického modelu stanoveného burzou. O stanoveném kurzu jsou účastníci obchodování informováni neprodleně prostřednictvím Obchodního systému. 5. Vstupními daty analytického modelu stanoveného burzou jsou tato data v tomto pořadí: a) průměr středu nejlepší kotace tvůrců trhu, b) kurzy ostatních produktů, ze kterých je možné složením a/nebo rozložením dosáhnout příslušného produktu, c) informace získané od účastníků obchodování, d) ceny obchodů uzavřených na OTC trhu pro daný produkt, e) ceny vypořádání obdobných produktů obchodovaných na energetických burzách v Evropě. 6. Změnu je oprávněna provádět výhradně osoba na pozici burzovního dohodce. 7. Změnu je možné provádět pouze v době, kdy je daný produkt obchodován v některém z typů automatických obchodů. 2 Standardizace komoditních kontraktů 8

9 8. Četnost a frekvence Změn není předem stanovena, právo rozhodnutí o Změně přísluší výhradně burzovnímu dohodci za dodržení postupů uvedených v těchto Pravidlech. Článek 13 Závěrečný kurz produktu 1. Závěrečný kurz je roven: a) poslednímu stanovenému kurzu, tj. poslední stanovené ceně v rámci Automatických obchodů v daném burzovním dni, b) pokud burzovní dohodce cenu posledního obchodu vyhodnotí jako zjevnou manipulaci kurzem (např. v případě nízké likvidity), tato cena nebude zahrnuta do stanovení závěrečného kurzu produktu. O této skutečnosti je neprodleně informován generální sekretář Burzy a následně Burzovní komora, c) středu povoleného rozpětí podle těchto Pravidel, pokud nelze závěrečný kurz stanovit podle písm. a). Článek 14 Stanovení středu povoleného rozpětí 1. Za střed povoleného rozpětí pro obchodování v kontinuálním obchodování se považuje poslední stanovená cena před zahájením kontinuálního obchodování. 2. V případě, kdy je produkt uveden poprvé na burzovní trh, namísto neexistující předchozí závěrečné ceny stanoví střed povoleného rozpětí Burza, přičemž se přihlíží k názoru účastníků obchodování, zejména tvůrců trhu. Článek 15 Obchodování v automatických obchodech 1. V rámci Automatických obchodů dochází k uzavírání burzovních obchodů na základě objednávek k nákupu a prodeji produktů průběžně vkládaných a zpracovávaných v Obchodním systému. 2. Minimální obchodovatelnou jednotkou, která se může stát předmětem obchodování v rámci automatických obchodů, je jeden kontrakt 3. Minimální obchodovatelnou jednotku (minimální velikost kontraktu) stanoví burzovní komora v rámci parametrů obchodování. 3. Při párování objednávek je uplatňován princip cenové a následně časové priority. 4. Burzovní komora je oprávněna stanovit maximální výši objemu objednávky. 5. Automatické obchody mohou mít formu aukce nebo kontinuálního obchodování, anebo mohou být v rámci automatických obchodů přítomny obě dvě formy v oddělených fázích. 6. Burzovní komora určí formu automatických obchodů a případně časový průběh a návaznost jednotlivých fází obchodování prostřednictvím harmonogramu burzovního dne. Článek 16 Aukce 1. Obchodování v aukci je založeno na zpracování objednávek k nákupu a prodeji produktu soustředěných k jednomu časovému okamžiku, jehož výsledkem je stanovení ceny pro daný produkt. 2. Po stanovení aukční ceny může být čas pro vkládání objednávek rozšířen o možnost dorovnání převisu. 3. Aukční cenou se rozumí cena, za kterou je možné daný produkt kupovat a prodávat v aukci. 3 Standardizace komoditních kontraktů 9

10 4. Doba trvání a způsob aukce pro jednotlivé produkty jsou dány harmonogramem burzovního dne. Článek 17 Kontinuální obchodování 1. Kontinuální obchodování je způsobem obchodování, při kterém dochází k uzavírání obchodů na základě průběžného párování objednávek k nákupu a prodeji. 2. Účastníkům obchodování jsou průběžně poskytovány informace o aktuálním stavu trhu, zejména aktuální cena (cena posledního obchodu), nejlepší nabídka na nákup a prodej (bid and ask), hloubka trhu. 3. Poskytované informace jsou aktualizovány ihned po uskutečnění každé změny v rámci kontinuálního obchodování, zejména po každém vložení, zrušení nebo změně objednávky. Článek 18 Tvůrce trhu 1. Tvůrcem trhu se rozumí účastník obchodování, který s Burzou uzavřel Smlouvu o vykonávání činnosti tvůrce trhu (dále pro účely tohoto článku jen Smlouva ). 2. Smlouva může být uzavřena za předpokladu, že: a) účastník obchodování splňuje požadavky stanovené na tvůrce trhu těmito Pravidly a ostatními podmínkami stanovenými Burzovní komorou pro tvůrce trhu, b) účastník obchodování informoval Clearingového účastníka o záměru stát se tvůrcem trhu. 3. Návrh na uzavření Smlouvy je k dispozici na internetových stránkách Burzy v českém a anglickém jazyce. 4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a kromě obecných náležitostí musí obsahovat označení produktu, u kterého chce žadatel o uzavření této smlouvy vykonávat činnost tvůrce trhu. 5. Smlouvu jménem Burzy uzavírá generální sekretář, který je oprávněn si od žadatele vyžádat dostatečné informace a dokumenty, jejichž předložení bude považovat za nezbytné jako podklad pro uzavření Smlouvy. 6. Generální sekretář rozhodne o uzavření Smlouvy do 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy. V případě, že se generální sekretář rozhodne Smlouvu neuzavřít, písemně o tom informuje žadatele o uzavření Smlouvy. 7. Na uzavření Smlouvy není právní nárok. 8. Burzovní komora je oprávněna stanovit: a) minimální a maximální přípustný počet tvůrců trhu na produkt, b) kritéria pro hodnocení činnosti tvůrců trhu, c) kategorie tvůrců trhu; kategorie stanovené Burzovní komorou uveřejní Burzovní komora ve Věstníku. 9. Generální sekretář je oprávněn pozastavit nebo odejmout oprávnění k činnosti tvůrce trhu, jestliže tvůrce trhu neplní povinnosti stanovené Smlouvou nebo těmito pravidly, nebo nastanou takové okolnosti, které neumožňují řádné vykonávání této činnosti. 10. Činnost tvůrců trhu je Burzou průběžně kontrolována. Článek 19 Povinnosti tvůrce trhu 1. Tvůrce trhu je povinen udržovat nabídku a poptávku (dále jen kotace ) na daném produktu v souladu se smlouvou o vykonávání činnosti tvůrce trhu. 10

11 2. Produkty, které jsou předmětem povinnosti kotovat stanoví pro jednotlivé kategorie tvůrců trhu Burzovní komora prováděcím předpisem. 3. Tvůrce trhu je povinen udržovat kotaci na daném produktu minimálním počtem kontraktů a při dodržení maximálního cenového rozpětí stanoveným Burzovní komorou nebo, v mimořádných případech upravených burzovními předpisy, burzovním dohodcem. Porušení této povinnosti je považováno za porušení povinností tvůrce trhu. 4. Kotace jsou vkládány do Obchodního systému prostřednictvím jednotlivých objednávek. 5. Umožňuje-li to Obchodní systém pro daný typ kontraktu, minimální počet kontraktů stanovený podle odst. 3 může být rozdělen do více objednávek s různými cenami. 6. V případě, že po uzavření obchodu klesne počet kontraktů v kotaci nebo dojde k rozšíření maximálního cenového rozpětí pod hodnoty stanovené podle odst. 3, je tvůrce trhu povinen doplnit počet kontraktů na požadovanou hodnotu, a to nejpozději ve lhůtě stanovené Burzovní komorou. 7. V případě technické závady na straně tvůrce trhu, která znemožňuje datovou komunikaci mezi ním a Burzou, je tvůrce trhu povinen tuto skutečnost neprodleně telefonicky oznámit Burze a při vyžádání burzovním dohodcem následně i potvrdit em. Po dobu této technické závady není tvůrce trhu povinen mít vloženu kotaci na daném produktu. Oznámení tvůrce trhu je Burza oprávněna prověřit. Burza informaci o technické závadě poskytne ostatním účastníkům obchodování. 8. V případě technické závady dle odst. 7, může na žádost tvůrce trhu dojít ke zrušení všech objednávek tohoto tvůrce trhu. Zrušení objednávek zajišťuje Burza prostřednictvím k tomu určené volby v Obchodním systému. 9. V případě realizace náhradních obchodů je na výzvu Burzy tvůrce trhu povinen učinit cenovou nabídku, za kterou je ochoten tento náhradní obchod uskutečnit. Na cenovou nabídku se nevztahuje maximální cenové rozpětí. Článek 20 Podpora likvidity trhu 1. Každý z účastníků obchodování, který nemá s burzou uzavřenu Smlouvu o vykonávání činnosti tvůrce trhu, má právo vyvíjet činnost spočívající v udržování nabídky a poptávky v rozsahu produktů stanoveném Burzovním předpisem pro tvůrce trhu, kteří nejsou generálními tvůrci trhu. Tato činnost bude považována za podporu likvidity trhu ve smyslu Burzovních předpisů pouze tehdy, pokud účastník obchodování dodrží v daném časovém období parametry stanovené Burzovním přepisem pro tvůrce trhu, kteří nejsou generálními tvůrci trhu, nestanoví-li takový Burzovní předpis jinak. 2. Právo provádět podporu likvidity trhu vzniká na základě potvrzení Burzy, které lze vydat na základě oznámení účastníka obchodování obsahujícího charakteristiku produktů, na které se tato jeho činnost bude vztahovat. Toto právo vzniká prvním burzovním dnem nejbližšího následujícího kalendářního měsíce po doručení potvrzení Burzy účastníkovi obchodování, není-li mezi Burzou a účastníkem obchodování dohodnuto jinak. Na vydání potvrzení Burzou není právní nárok 3. Burzovní komora je oprávněna stanovit ve vztahu k určitému produktu maximální přípustný počet účastníků vykonávajících podporu likvidity trhu, 4. Účastníku, který provádí podporu likvidity trhu, stanoví Burzovní předpisy zvýhodněné poplatky. 5. Splnění podmínek pro podporu likvidity trhu kontroluje burzovní dohodce. 6. Vyhodnocení podpory likvidity trhu probíhá jedenkrát měsíčně, a to vždy po uplynutí daného kalendářního měsíce. 11

12 HLAVA II ZÁKLADNÍ AUKCE Článek 21 Základní aukce 1. Ustanovení Hlavy II Základní aukce obsahují pravidla pro tuto aukci, která se aplikují v případě, kdy Burza takovou formu obchodování umožňuje. 2. V rámci základní aukce, Obchodní systém průběžně vyhodnocuje situaci v knize objednávek a zejména stanovuje teoretickou aukční cenu, teoretický převis (směr a počet kontraktů), kumulovaný počet kontraktů na nákup a prodej. 3. S každou změnou v knize objednávek (zrušení objednávky, vložení nové objednávky, změna objednávky) je stav trhu aktualizován. 4. Počet objednávek od jednotlivých účastníků není nijak omezen. Článek 22 Náležitosti objednávky pro základní aukci 1. Objednávka určená pro základní aukci musí obsahovat tyto údaje: a) identifikace produktu, b) směr objednávky (nákup nebo prodej), c) počet kontraktů, d) cena, e) identifikační číslo účastníka obchodování, který objednávku zadal. 2. Při vkládání objednávek je každé objednávce automaticky přiřazen index časové posloupnosti v závislosti na době, kdy byla objednávka vložena. V případě změny objednávky je objednávce přiřazen nový index časové posloupnosti. Článek 23 Stanovení aukční ceny v základní aukci 1. Základem pro stanovení aukční ceny je teoretická cena, což je cena, za kterou by se mohl uskutečnit obchod, pokud by nebylo stanoveno povolené rozpětí a při které je dosaženo největšího možného počtu prodaných a koupených kontraktů. 2. Pokud by způsobem podle odst. 1 bylo dosaženo stejného největšího možného počtu prodaných a koupených kontraktů pro více cen, bude teoretickou cenou taková cena, při které je dosaženo nejmenšího rozdílu mezi kumulovaným počtem nabízených a poptávaných kontraktů. 12

13 HLAVA III KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ Článek 24 Kontinuální obchodování 1. Ke spárování objednávek pro daný produkt může dojít pouze za splnění následujících podmínek: a) objednávky se týkají opačného směru obchodu, b) objednávka na prodej obsahuje nižší nebo stejnou cenu než je cena obsažená v objednávce na nákup, c) každá z objednávek by po spárování byla uspokojena nejméně v rozsahu podmínky minimálního množství, pokud tato byla zadána, d) cena, které by bylo dosaženo spárováním objednávek, musí splňovat podmínky podle čl. 15 a Umožňuje-li Burza obchodování v základní aukci, zůstávají po ukončení kontinuálního obchodování objednávky, které nebyly zcela uspokojeny a mají delší časovou platnost, v centrální evidenci objednávek a jsou zařazeny k dalšímu zpracování. Článek 25 Náležitosti objednávky pro kontinuální obchodování 1. Objednávka určená pro kontinuální obchodování musí obsahovat tyto údaje: a) identifikace produktu, b) směr objednávky (nákup nebo prodej), c) počet kontraktů d) cena, e) identifikační číslo účastníka obchodování, který objednávku zadal, 2. Kromě údajů podle odst. 1 může objednávka dále obsahovat zejména: a) časovou podmínku platnosti objednávky, b) podmínku minimálního množství (tzv. All or None ), c) zobrazovaný počet kontraktů (tj. počet kontraktů určený účastníkem, který má být zobrazen na obrazovkách terminálů ostatních účastníků, tzv. Hidden Quantity ) 3. Při vkládání objednávek je každé objednávce automaticky přiřazen index časové posloupnosti v závislosti na době, kdy byla objednávka vložena. V případě změny objednávky je objednávce přiřazen nový index časové posloupnosti. Článek 26 Povolené rozpětí v kontinuálním obchodování a jeho změna 1. Výši povoleného rozpětí stanoví Burzovní komora nebo generální sekretář. 2. Povolené rozpětí je vymezeno jako procento, o které se může odchýlit cena obchodu od otevíracího kurzu pro kontinuální obchodování. 3. V rámci kontinuálního obchodování nemůže být uzavřen obchod mimo povolené rozpětí s výjimkou skutečností uvedených v odst

14 4. Pokud by situace na trhu (zejména pak z důvodu vysoké volatility) vyžadovala uzavírání obchodů mimo povolené rozpětí, je burzovní dohodce oprávněn na základě požadavku účastníků dočasně rozšířit maximální povolené rozpětí v souladu s parametry obchodování schválenými Burzovní komorou. 5. Rozšířené povolené rozpětí je platné pouze do konce daného burzovního dne. Článek 27 Stanovení ceny obchodu v kontinuálním obchodování 1. Cena obchodu v rámci kontinuálního obchodování je rovna ceně dříve vložené objednávky. HLAVA IV REGISTROVANÉ OBCHODY Článek 28 Registrované obchody uzavřené na OTC trhu 1. Registrovaný OTC obchod je možné uzavřít v okamžiku, kdy se strany bilaterálně nebo prostřednictvím třetí osoby (brokera) dohodnou na těchto podstatných náležitostech: 14 a) produkt b) počet MW c) cena za 1 MWh v EUR 2. Po dohodnutí podmínek obchodu vloží burzovní dohodce do Obchodního systému oboustrannou instrukci, kterou jsou oba účastníci po kontrole náležitostí povinni potvrdit. Vložení oboustranné instrukce je možné za následujících podmínek: a) počet MW v instrukci nepřekračuje maximální velikost objednávky, b) cena zadaná v instrukci splňuje cenovou podmínku dle zvláštního předpisu, c) účastník nepřekročí svůj limit maržového požadavku, d) instrukce splňuje náležitosti dle těchto Pravidel. 3. OTC obchod je považován za zaregistrovaný až v okamžiku, kdy je oboustranná instrukce potvrzena oběma protistranami a kdy provozovatel zúčtovacího systému dle svých pravidel obchod akceptuje. 4. Doba zahájení a ukončení registrace obchodů v průběhu burzovního dne je stanovena časovým harmonogramem burzovního dne. 5. OTC obchod registrovaný po ukončení daného burzovního dne bude v přehledu obchodů uveden s datem kalendářního dne, ve kterém byl uzavřen, avšak registrace tohoto obchodu do vypořádacího systému proběhne následující burzovní den. Článek 29 Náležitosti oboustranné instrukce pro registrované obchody 1. Instrukce musí obsahovat tyto údaje: a) identifikace produktu, b) počet kontraktů (jednotek el. energie v MW), c) cena za 1 MWh, d) identifikaci účastníka na straně prodeje,

15 e) identifikaci účastníka na straně nákupu, f) datum a čas uzavření obchodu. 2. Kromě údajů podle odst. 1 instrukce může obsahovat označení brokera, který uzavření obchodu zprostředkoval. 3. Burzovní komora je oprávněna stanovit maximální výši počtu kontraktů a maximální odchylku ceny od posledního závěrečného kurzu daného produktu. Článek 30 Zpracování a zrušení instrukcí 1. Burzovní dohodce je oprávněn nepotvrzenou oboustrannou instrukci změnit nebo zrušit do doby jejího potvrzení oběma protistranami. 2. Účastníci registrovaného OTC obchodu se mohou v případě chybného vložení nebo potvrzení obchodu dohodnout na jeho zrušení. Rušení obchodu je možné pouze v průběhu burzovního dne, ve kterém byl do systému vložen. Zrušení obchodu provede burzovní dohodce, a to po obdržení žádosti o zrušení obchodu od obou protistran. V těchto případech nejsou údaje o obchodu předávány do vypořádacího systému. HLAVA V ZPRACOVÁNÍ UZAVŘENÝCH OBCHODŮ Článek 31 Registrace a konfirmace obchodů 1. Spárované obchody jsou předány k registraci u provozovatele zúčtovacího systému, který je dle svých pravidel akceptuje nebo odmítne. V okamžiku akceptace zúčtovacím systémem je uzavření obchodu nebo registrace OTC obchodu potvrzena účastníkovi obchodování prostřednictvím Obchodního systému. V případě odmítnutí obchodu zúčtovacím systémem, nedochází k uzavření burzovního obchodu, resp. registraci OTC obchodu. Pominou-li důvody odmítnutí obchodu, je Burza o této skutečnosti neprodleně informována provozovatelem zúčtovacího systému. Trvají-li strany obchodu na jeho uzavření po pominutí důvodů jeho odmítnutí, je nutné obchod uzavřít nebo OTC obchod registrovat znovu prostřednictvím burzovního dohodce. Článek 32 Operativní monitoring trhu Operativní monitoring trhu (dále jen monitoring ) je nedílnou součástí regulačního systému Burzy. Cílem monitoringu je ochrana zájmů účastníků obchodování a investorů průběžným dohlížením nad podmínkami a pravidly obchodování na Burze. Monitoring je orientován především na oblast prevence. Článek 33 Formy monitoringu Formy monitoringu jsou: a) dohled nad obchodováním, b) analytická kontrola obchodů účastníků obchodování. 15

16 Článek 34 Dohled nad obchodováním 1. Dohledem nad obchodováním se rozumí soustavná činnost v průběhu obchodování zaměřená zejména na: a) plnění stanovených podmínek pro uzavírání obchodů na Burze a zjišťování odchylek od těchto postupů v reálném čase, b) přijímání opatření k odstranění zjištěných odchylek. 2. Dohled nad obchodováním je prováděn oprávněnými zaměstnanci Burzy. Článek 35 Analytická kontrola obchodů 1. Analytickou kontrolou obchodů se rozumí: a) průběžná činnost zaměřená na vyhledávání obchodů a jednání, u kterých by mohlo docházet k porušování burzovních pravidel (dále jen vybrané obchody a jednání ), b) shromažďování základních údajů nezbytných k ověření dodržování povinností osob oprávněných uzavírat burzovní obchody. c) prošetření vybraných obchodů a jednání, d) prošetření dodržování burzovních pravidel osobami oprávněnými uzavírat burzovní obchody, e) prošetření podnětů vyplývajících z činnosti Burzy při dohledu nad obchodováním, a jiné. 2. Analytická kontrola obchodů je prováděna oprávněnými zaměstnanci Burzy. Článek 36 Hlášení obchodů 1. Burza informuje Českou národní banku o obchodech s komoditními deriváty uzavřených na jejím trhu a jejich změnách podle zvláštního právního předpisu 4. Účastník obchodování již tedy nemusí tyto obchody samostatně České národní bance hlásit. 2. Povinnost účastníka obchodování hlásit České národní bance obchody s kótovanými investičními nástroji uzavřené mimo trh Burzy však není ustanovením předchozího odstavce dotčena. HLAVA VI SPOLEČNÝ DENNÍ TRH OTE A BURZY Článek 37 Společný denní trh OTE a burzy v České republice 1. Pro obchodování s registrovanými hodinovými produkty na Společném Denním trhu OTE a burzy platí: a) pravidla uzavírání takových obchodů a jejich vypořádání se řídí Burzovními předpisy (zejména čl. 38 těchto Pravidel) a dále Obchodními podmínkami OTE; b) obchodem uzavřeným na společném denním trhu OTE a burzy se rozumí obchod uzavřený na denním trhu OTE prostřednictvím AOS podle pravidel stanovených v Pravidlech obchodování a Obchodních podmínkách OTE odst. 4 zákona č. 256/2004 o podnikání na kapitálovém trhu 16

17 2. Systém OTE není považován ze součást Obchodního systému. Článek 38 Obchody uzavřené na společném Denním trhu OTE a burzy 1. Obchod uzavřený na společném Denním trhu OTE a burzy prostřednictvím tzv. nabídky vložené do AOS se automaticky stává burzovním obchodem, tzn. že do takového obchodu automaticky vstupuje Centrální protistrana. Nabídkou se pro účely společného Denního trhu OTE a burzy rozumí: a) souhrnný blok požadovaných nákupů/prodejů pro hodinové produkty (dále standardní nabídka ) nebo b) nabídky vyplývající z finančních futures podle čl. 39 těchto pravidel (dále nabídky z finančních futures ) zasílané účastníky obchodování prostřednictvím Obchodního systému do informačního systému OTE. 2. Takovýto obchod je tedy k okamžiku jeho uzavření na společném Denním trhu OTE a burzy vždy nahrazen dvěma obchody se shodným předmětem (tj. se shodným druhem produktu, množstvím a cenou) jako původní obchod, a to: a) jedním burzovním obchodem mezi účastníkem obchodování a Centrální protistranou b) jedním obchodem mezi Centrální protistranou a Operátorem trhu za dodržení podmínky zachování směru obchodu z pozice účastníka obchodování (nákup / prodej). 3. Vložení standardní nabídky je možné pokud: a) případné uspokojení objednávky nezpůsobí překročení spotového limitu účastníka obchodování a b) nabídka obsahuje povinné náležitosti dle Obchodních podmínek OTE. 4. Burza je oprávněna stanovit každému účastníkovi obchodování spotový limit v EUR, přičemž při stanovení výše spotového limitu je Burza vázána požadavkem ECC. Do doby obdržení prvního požadavku ECC je spotový limit automaticky stanoven na 0 EUR, kdy účastník obchodování není oprávněn spotové obchody uzavírat. Burza zaručuje, že celková platba vyplývající ze spotových obchodů daného účastníka obchodování nepřekročí tento spotový limit. 5. Burza a Centrální protistrana mají právo přístupu k údajům o nabídkách jednotlivých účastníků obchodování na Denním trhu OTE. Účastník, který bude využívat možnosti obchodování na společném Denním trhu OTE a burzy, je proto povinen udělit burze souhlas se zpřístupněním těchto údajů ve formě předepsané OTE. 6. Nabídky zadané účastníky obchodování do Obchodního systému jsou prostřednictvím automatické komunikace zasílány do informačního systému OTE (CS OTE), kde jsou validovány a registrovány. Práce s nabídkami účastníků obchodování na Společném Denním trhu OTE a burzy se řídí Obchodními podmínkami OTE. 7. Pevná cena za obchodování na společném Denním trhu OTE a burzy je hrazena účastníkem obchodování přímo OTE. Pevná cena je stanovena jako součin pevné ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem v příslušném Cenovém rozhodnutí a součtu množství elektřiny nakoupené a prodané ve všech obchodních hodinách kalendářního měsíce prostřednictvím Denního trhu. 8. Účastník obchodování přistupující na společný Denní trh OTE a burzy prostřednictvím Obchodního systému odpovídá burze za škodu způsobenou jí chybným nebo neúplným zadáním nabídek. 9. Reklamace se řídí Obchodními podmínkami OTE. Účastníky obchodování zastupuje v reklamačním řízení s OTE burza. 17

18 Článek 39 Zvláštní ustanovení pro nabídky na společném Denním trhu OTE a burzy vyplývající z finančních futures 1. Účastník obchodování přistupující na Společný Denní trh OTE a burzy má možnost nezávisle a paralelně vedle standardní nabídky zadat prostřednictvím burzy také nabídky na nákup a prodej na tomto trhu za účelem fyzické dodávky vyplývající z otevřené pozice finančních futures. Nabídky z finančních futures jsou účastníky obchodování zadávány prostřednictvím Obchodního systému a burzou automaticky zasílány do informačního systému OTE. Ustanovení následujících odstavců tohoto článku platí výlučně pro nabídky z finančních futures. 2. Nabídky je možné zadat vždy pouze na následující měsíc, nejpozději poslední obchodní den ve kterém se dané měsíční finanční futures obchodují. V průběhu měsíce splatnosti již není možné zvolené hodnoty libovolně měnit. Burza může na základě odůvodněné žádosti účastníka obchodování zrušit či změnit zadané nabídky. V odůvodněných případech (uzavíraní pozic účastníka apod.) má právo burza dané nabídky zrušit. 3. Je možné zadat jeden požadavek pro nákup nebo prodej pro měsíc base a jeden požadavek pro nákup nebo prodej pro měsíc peak. Jednotlivé nabídky jsou zadány v MW bez ceny a nesmí být vyšší než otevřená pozice příslušného účastníka na měsíčním finančním futures po ukončení posledního obchodního dne tohoto futures (včetně kaskádování) a také musí respektovat krátkou či dlouhou otevřenou pozici měsíčního futures. Pokud by byla zadaná nabídka vyšší, bude zadána hodnota otevřené pozice měsíčního finančního futures. Pokud není dodržen směr (dlouhá/krátká pozice) je nabídka účastníka neplatná. 4. V Obchodním systému může účastník vždy zkontrolovat svou aktuální pozici (base a peak) na následující měsíc (již po případném kaskádování), hodnotu kterou zadal a aktuální hodnotu, která by byla dle aktuální pozice zadána do OTE. 5. Tyto nabídky mají nespecifikovanou cenu a neprobíhá zde kontrola vůči spot limitu. 6. Nabídkám je přiřazena cena dle následujícího principu v souladu s Obchodními podmínkami OTE: a) u nabídek na nákup systém OTE pro každou hodinu nabídky dosadí jako cenu nabídky maximální cenu všech nabídek na nákup a nabídek na prodej vstupujících do sesouhlasení v dané hodině. b) u nabídek na prodej systém OTE pro každou hodinu nabídky dosadí jako cenu nabídky minimální cenu všech nabídek na prodej a nabídek na nákup vstupujících do sesouhlasení v dané hodině. 7. Vypořádání a fakturace obchodů uzavřených prostřednictvím těchto nabídek probíhá stejným způsobem jako u obchodů uzavřených prostřednictvím standardních nabídek. HLAVA VII MIMOŘÁDNÉ SITUACE Článek 40 Dočasné pozastavení povinnosti kotovat 1. V případě, že nastanou okolnosti, které mohou nebo by mohly: a) ovlivnit tvorbu nebo vývoj cen/kurzů dosahovaných na Burze, b) narušit regulérnost uzavírání anebo vypořádání obchodů, c) jiným způsobem poškodit zájmy účastníků obchodování, může generální sekretář burzy rozhodnout o dočasném pozastavení povinnosti kotovat. 18

19 2. Rozhodnutí o dočasném pozastavení povinnosti kotovat se může týkat všech nebo jen určitých produktů. 3. K dočasnému pozastavení povinnosti kotovat může dojít po ukončení burzovního dne nebo i v jeho průběhu a je účinné nejdříve od vydání rozhodnutí o dočasném pozastavení, pokud není stanoveno jinak. 4. Rozhodnutí o dočasném pozastavení povinnosti kotovat Burza bez zbytečného prodlení oznámí všem účastníkům obchodování, a to prostřednictvím komunikačního systému Burzy nebo jiným vhodným způsobem. Článek 41 Pozastavení obchodování 1. Generální sekretář může rozhodnout o pozastavení obchodování v případě, že nastanou okolnosti, které mohou či mohly: a) ovlivnit tvorbu nebo vývoj cen/kurzů dosahovaných na Burze, b) narušit regulérnost uzavírání anebo vypořádání obchodů, c) poškodit postavení nebo zájmy Burzy, d) mít za následek porušení zákona, Burzovních pravidel, Statutu nebo předpisů zúčtovacího systému, e) jiným způsobem poškodit zájmy účastníků obchodování. 2. Mezi tyto okolnosti patří rovněž stávky, občanské nepokoje, válečný stav, přírodní katastrofy nebo jiné výsledky působení vyšší moci, jakož i jakékoli další technické důvody nebo jiné události, které by mohly ohrozit, ztížit nebo znemožnit obchodování nebo vypořádání obchodů. 3. Za technické důvody se zejména považují: a) problémy na straně Burzy, zejména problémy s Obchodním systémem, b) problémy na straně osoby zajišťující vypořádání obchodů, c) technické problémy na straně účastníků obchodování, zejména problémy s připojením k obchodnímu systému, kdy osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody nemohou činit úkony spojené s obchodováním, 4. Pozastavení obchodování se může týkat všech nebo jen určitých produktů. 5. K pozastavení obchodování může dojít po ukončení burzovního dne nebo i v jeho průběhu. K pozastavení obchodování dochází nejdříve od vydání rozhodnutí o pozastavení, pokud není v takovém rozhodnutí stanoveno, že k pozastavení dochází později. 6. K vydání rozhodnutí o pozastavení obchodování je oprávněn generální sekretář. 7. Rozhodnutí o pozastavení obchodování Burza bez zbytečného prodlení oznámí všem účastníkům obchodování, a to prostřednictvím komunikačního systému Burzy nebo jiným vhodným způsobem. Článek 42 Pozastavení obchodování za rizikové situace vyžadující okamžitou evakuaci 1. V případě, že nastane taková riziková situace, která si vyžaduje okamžitou evakuaci pracovníků a odůvodněně nelze čekat na rozhodnutí generálního sekretáře, je oprávněnému zaměstnanci, za předpokladu, že nebude ohrožen jeho život či zdraví, uložena povinnost standardně ukončit produkční server pro zachování synchronizace dat produkčního a záložního systému Burzy. Za rizikovou situaci pro účely tohoto pozastavení je zvláště považována např. přírodní katastrofa, požár, bombový teroristický útok apod. 19

20 2. Oprávněný zaměstnanec má pro ukončení produkčního serveru v rámci svého řídícího uživatelského menu aktivní volbu, kterou zadá v případech popsaných v odstavci Zadáním volby pro ukončení produkčního serveru dojde k uzavření podsystémů, produkční i záložní systém bude stabilizován a synchronizace dat zachována. Obchodní a zúčtovací systém bude účastníkům obchodování od okamžiku zadání volby na ukončení produkčního serveru nedostupný. 4. K pozastavení obchodování podle odst. 1 až 3 může dojít také v případě, kdy je vyhlášen stav nouze podle ustanovení příslušného zákona 5 nebo v případech, kdy může dojít k ovlivnění činnosti centrální protistrany. Článek 43 Dočasná změna harmonogramu burzovního dne 1. Generální sekretář má právo v odůvodněných případech rozhodnout o dočasné změně harmonogramu burzovního dne. 2. Rozhodnutí podle odst. 1 Burza v dostatečném předstihu a bez zbytečného prodlení oznámí účastníkům obchodování, kterých se toto rozhodnutí bezprostředně dotýká, a to prostřednictvím komunikačního systému Burzy nebo jiným vhodným způsobem. HLAVA VIII VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ Článek 44 Vypořádání burzovních obchodů a zúčtování daní 1. Vypořádání burzovních obchodů, včetně zúčtování příslušných daní, s výjimkou obchodů uzavřených na společném Denním trhu OTE a burzy prostřednictvím nabídky vložené do AOS, provádí Centrální protistrana pro tyto obchody a řídí se pravidly vydanými touto Centrální protistranou platnými v okamžiku vypořádání obchodů. Případná změna osoby provádějící vypořádání obchodů uzavřených na Burze bude oznámena ve Věstníku. 2. V případě obchodů uzavřených na společném Denním trhu OTE a burzy jsou výsledné denní platby zúčtovány prostřednictvím ECC dle jeho pravidel. 3. Ke konečné ceně vypořádání se připočítává daň z přidané dané hodnoty, případně další aplikovatelné nepřímé daně ( standardní zúčtování nepřímých daní ). Pro přepočet výše nepřímých daní z cizí měny na tuzemskou měnu bude pro účely zúčtování použit devizový kurz stanovený Českou národní bankou ke dni dodávky. O výši použitého kurzu budou účastníci obchodování informováni. 4. Standardní zúčtování nepřímých daní bude provedeno, pokud účastník obchodování nepředloží Centrální protistraně prostřednictvím Burzy dokumenty opravňující Centrální protistranu k jinému postupu ("nestandardní zúčtování nepřímých daní") nebo pokud nesplní další podmínky uvedené v odstavci 3 tohoto článku. 5. Účastník obchodování, který má zájem o nestandardní zúčtování nepřímých daní, je povinen před změnou z režimu standardního zúčtování nepřímých daní na režim nestandardního zúčtování poskytnout Centrální protistraně prostřednictvím Burzy dokumenty prokazující jeho nárok na nestandardní zúčtování nepřímých daní a dále zajištění svého potenciálního závazku uhradit Centrální protistraně doúčtované nepřímé daně podle odst. 6 tohoto článku. Konkrétní forma zajištění a jejich výše musí být akceptovatelné pro Centrální protistranu a mohou být uvedeny ve smlouvě o účastnictví nebo v jejím dodatku. 5 Zákon 458/2000 Sb. o Podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (Energetický zákon) 20

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ. automatizovaný obchodní systém XETRA Praha

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ. automatizovaný obchodní systém XETRA Praha Burzovní pravidla část I. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ pro automatizovaný obchodní systém XETRA Praha Strana 1 OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Opatření pro případ nouze... 3 Článek

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví ,- EUR

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví ,- EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ Článek 1 Poplatky Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví a) Poplatek (jednorázový) za získání práva účastnit se obchodování na burze vydání vstupenky na burzovní

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování

BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování upravují základní zásady a podmínky obchodování s investičními cennými papíry (dále

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ Článek 1 Poplatky Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví a) Poplatek (jednorázový) za získání práva účastnit se obchodování na burze vydání vstupenky na burzovní

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy a působnost Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací ČÁST

Více

Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou

Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou Prezentace pro Účastníky trhu Leden 2008 www.ote-cr.cz Obsah 1. Blokový krátkodobý trh (BT) 2. Nové produkty na OTE 2.1. Popis produktu DKK 3. Obchodování

Více

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY v systému Xetra Praha ČÁST I Pravidla pro činnost tvůrců trhu 3 Článek 1 Předmět ustanovení 3 Článek 2 Tvůrce trhu 3 Článek

Více

PRAVIDLA PRO AUKČNÍ OBCHODY

PRAVIDLA PRO AUKČNÍ OBCHODY PRAVIDLA PRO AUKČNÍ OBCHODY Článek 1 Základní charakteristiky aukce (1) Aukční obchody na RM-S jsou typem promptních obchodů organizovaných formou anonymního uspokojování pokynů ke koupi a pokynů k prodeji

Více

ELEKTRICKÁ ENERGIE - OBCHODOVÁNÍ NA BURZE. Jana Horová burzovní dohodce

ELEKTRICKÁ ENERGIE - OBCHODOVÁNÍ NA BURZE. Jana Horová burzovní dohodce ELEKTRICKÁ ENERGIE - OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová burzovní dohodce 26.11.2009 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 2 VZNIK BURZY Založena - 5.března 2007 akciovou společností Burza cenných papírů Praha

Více

HLAVA II OSOBY OPRÁVNĚNÉ K UZAVÍRÁNÍ BURZOVNÍCH OBCHODŮ

HLAVA II OSOBY OPRÁVNĚNÉ K UZAVÍRÁNÍ BURZOVNÍCH OBCHODŮ BURZOVNÍ ŘÁD PRAVIDLA ÚČASTNICTVÍ OBSAH: HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Článek 2 Předmět úpravy Definice pojmů HLAVA II OSOBY OPRÁVNĚNÉ K UZAVÍRÁNÍ BURZOVNÍCH OBCHODŮ Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery

OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery květen 08 Základní charakteristika > registrace bilaterální OTC transakce mezi dvěma účastníky obchodování do obchodního

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ 25081489, DIČ CZ699000864, jednající panem Ing. Petrem Koblicem,

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

PRAVIDLA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU PRAVIDLA VYPOŘÁDÁNÍ PXE

PRAVIDLA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU PRAVIDLA VYPOŘÁDÁNÍ PXE PRAVIDLA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU PRAVIDLA VYPOŘÁDÁNÍ PXE Verze č. 2 Účinná od 5. listopadu 2011 Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 1 > ČÁST OBECNÁ 5 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ...5 Článek 1 Předmět

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Sirius (dále jen Nadace )

GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Sirius (dále jen Nadace ) GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Sirius (dále jen Nadace ) 1. Působnost 1.1 Účelem těchto grantových pravidel je stanovit základní podmínky pro poskytování nadačních příspěvků Nadace (dále jen Grantová pravidla

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

l... 20fyCJorcPj/lojou rosek a.s. " KONFIRMACE SMLOUVY O DODÁVCE I SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY A.

l... 20fyCJorcPj/lojou rosek a.s.  KONFIRMACE SMLOUVY O DODÁVCE I SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY A. I 20fyCJorcPj/lojou KONFIRMACE SMLOUVY O DODÁVCE I SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY uzavřená níže uvedeného dne mezi dále uvedenými smluvními stranami podle 757 zák. Č. 89/202 Sb., občanský zákoník

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Identifikace

Více

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015 Dina Lašová Elektřina jako komodita n komodita => zjednodušeně řečeno surovina potraviny, kovy, bavlna, ropa, zemní plyn a také elektřina n elektřina je hromadná

Více

Nákup dodávek na komoditní burze jako jednací řízení bez uveřejnění

Nákup dodávek na komoditní burze jako jednací řízení bez uveřejnění NÁKUP DODÁVEK NA KOMODITNÍ BURZE ( 64 písm. c) Komoditní burza Komoditní burza je právnickou osobou, zřízenou k organizování burzovních obchodů se zbožím (komoditami), které jsou předmětem obchodování

Více

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV Obec Sviadnov Obecní úřad Sviadnov, Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV OBSAH: I. Předmět úpravy, cíl II. III. IV. Předpokládaná hodnota veřejné

Více

SAMOSTATNÁ AUKCE A KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ

SAMOSTATNÁ AUKCE A KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ Burzovní pravidla - část III. SAMOSTATNÁ AUKCE A KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ v obchodním systému XETRA Praha Pravidla pro samostatnou aukci a kontinuální obchodování 11.12. 2014 Strana 1 Článek 1 Předmět ustanovení

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD služby IPVOX

REKLAMAČNÍ ŘÁD služby IPVOX REKLAMAČNÍ ŘÁD služby IPVOX Článek I. Úvodní ustanovení Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti Informační a bezpečnostní agentura s.r.o., (dále jen poskytovatel ) za vady při poskytování

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Smlouva o získávání informací z evidencí centrálního depozitáře cenných papírů prostřednictvím Information Service Broker

Smlouva o získávání informací z evidencí centrálního depozitáře cenných papírů prostřednictvím Information Service Broker Smlouva o získávání informací z evidencí centrálního depozitáře cenných papírů prostřednictvím Information Service Broker Centrální depozitář cenných papírů, a.s, se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14,

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Návrh VYHLÁŠKA ze dne.2008, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb. Česká národní

Více

člen a dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno

člen a dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno Příloha č. 11 usnesení 36. Rady města Stříbra ze dne 11.04.2016 PROSPEKSA, a.s. člen a dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů č. 072/2016/E+P (podle 2445

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu

Více

Na jednání Rady Olomouckého kraje dne jsou předkládány ke schválení zadávací podmínky a odůvodnění veřejné zakázky na realizaci:

Na jednání Rady Olomouckého kraje dne jsou předkládány ke schválení zadávací podmínky a odůvodnění veřejné zakázky na realizaci: poř.č. Důvodová zpráva: I. Zadávací podmínky veřejné zakázky Na jednání Rady Olomouckého kraje dne 16. 4. 2015 jsou předkládány ke schválení zadávací podmínky a odůvodnění veřejné zakázky na realizaci:

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Podmínky VŘ 2017/1 na dílčí obstarání PpS 2017-2018

Podmínky VŘ 2017/1 na dílčí obstarání PpS 2017-2018 Podmínky výběrového řízení na dílčí obstarání podpůrných služeb primární regulace frekvence bloku (PR), sekundární regulace výkonu bloku (SR), minutové zálohy 15ti-minutové záporné (MZ15-) a minutové zálohy

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Pravidla poskytování informací d) emisích, kde obchodování probíhá za působení tvůrce trhu a stanovení podmínek pro tvůrce trhu,

Pravidla poskytování informací d) emisích, kde obchodování probíhá za působení tvůrce trhu a stanovení podmínek pro tvůrce trhu, PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Informace o emisích a trhu Článek 1 Informace získané od emitentů investičních nástrojů a dalších osob (1) Informace, které získá RM-S od emitentů investičních nástrojů resp.

Více

Nařízení REMIT a jeho implementace

Nařízení REMIT a jeho implementace Nařízení REMIT a jeho implementace 9. února 2015 Obsah Registrace účastníků trhu a organizovaných tržních míst Reporting dat Monitoring velkoobchodního trhu 1 REMIT dokumenty 1 st level Nařízení REMIT

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI Evidenční číslo smlouvy:... Č. j.:... Výtisk č.:.. SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI CENTRÁLNÍM A POVĚŘUJÍCÍM ZADAVATELEM PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RESORTU DOPRAVY

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/14/1007/2010 ze dne 17.6.2010, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s.

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. Stránka 1 z 7 Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu čl. I. bod 3 VOP vydané v souladu se

Více

Město Mikulov Náměstí 1, Mikulov tel.: , fax:

Město Mikulov Náměstí 1, Mikulov tel.: , fax: Město Mikulov Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00F487P* MUMIX00F487P Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne 17.06.2016 MUMI 16020910 Miloslav Novotný

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK A PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129 zapsaná v obchodním

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Burzovní pravidla část II. PRAVIDLA ČLENSTVÍ

Burzovní pravidla část II. PRAVIDLA ČLENSTVÍ Burzovní pravidla část II.. PRAVIDLA ČLENSTVÍ Strana 1 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy Tato část burzovních pravidel upravuje podmínky členství na Burze cenných papírů Praha, a.s. (dále

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Smlouva, ^ ^ rok SMLUVNÍ STRANY

Smlouva, ^ ^ rok SMLUVNÍ STRANY KUMSP00RN4BU ímobavsiibsi.bxiský ícřai - ť-.y.jskv oiw-?5to MLOUVY (DODATKU i _. -

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: *MVCRX029XV9P* MVCRX029XV9P odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 15358-3/VZ-2015 prvotní identifikátor Praha 3. února 2015 Přílohy: 1 Výzva k podání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Uzance průmyslových a ostatních komodit elektřina

Uzance průmyslových a ostatních komodit elektřina Uzance průmyslových a ostatních komodit elektřina Předmět a místo plnění Předmětem burzovního obchodu je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zájemce s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

NÁKUP ELEKTŘINY / PLYNU VEŘEJNÝM ZADAVATELEM

NÁKUP ELEKTŘINY / PLYNU VEŘEJNÝM ZADAVATELEM NÁKUP ELEKTŘINY / PLYNU VEŘEJNÝM ZADAVATELEM OBECNÉ MOŽNOSTI 1. Nákup bez prostředníka a. zadání veřejné zakázky na dodávky elektřiny/plynu zpravidla formou otevřeného řízení, tj. neomezený okruh uchazečů

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec IČ 70891508 Název veřejné zakázky: Dodávka elektřiny na rok 2017 Zadavatel sepsal v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Centrální zadavatel: Česká republika Ministerstvo vnitra se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064 Název veřejné zakázky: Dodávky elektrické energie (dále jen EE

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Obchod s elektřinou v ČR

Obchod s elektřinou v ČR Obchod s elektřinou v ČR OSNOVA 1 Účastníci trhu s elektřinou, výroba elektřiny, prodej EE 2 Odběrový diagram spotřebitele a jeho pokrytí 3 Obchodované produkty s elektřinou 4 Energetická burza PXE 5 Brokeři

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

Burzovní pravidla část IV. KONTINUÁLNÍ AUKCE. v obchodním systému Xetra Praha

Burzovní pravidla část IV. KONTINUÁLNÍ AUKCE. v obchodním systému Xetra Praha Burzovní pravidla část IV. KONTINUÁLNÍ AUKCE v obchodním systému Xetra Praha Článek 1 Předmět ustanovení 3 Článek 2 Hlavní zásady tržního modelu 3 Článek 3 Produkty a segmentace 4 Článek 4 Účastníci trhu

Více

SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva /

SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva / SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva / 1. Český svaz tanečního sportu Spolek vedený u Městského soudu

Více

5a Zkušební provoz (1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce

5a Zkušební provoz (1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce Strana 7790 Sbírka zákonů č. 454 / 2008 454 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. Informace o emisích a trhu

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. Informace o emisích a trhu PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Informace o emisích a trhu Článek 1 Informace získané od emitentů investičních nástrojů a dalších osob (1) Informace, které získá RM-S od emitentů investičních nástrojů,

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Změny DT s elektřinou na OTE. Záporné ceny a druhá aukce

Změny DT s elektřinou na OTE. Záporné ceny a druhá aukce Změny DT s elektřinou na OTE Záporné ceny a druhá aukce Zavedení záporných cen na DT V současnosti systém OTE na Denním trhu s elektřinou nepodporuje záporné ceny jak v procesu zadávání/nahrazení/anulace

Více

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1. Definice 1.1 Ve smlouvách, podkladech a dokumentech uvedených v odst. 2.1 níže: Autorizovaný správce Bankovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

na období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

na období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 Podmínky výběrového řízení na dílčí obstarání podpůrných služeb primární regulace frekvence bloku (PR), sekundární regulace výkonu bloku (SR), minutové zálohy 15ti-minutové kladné (MZ15+), minutové zálohy

Více

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno Instituce zřizovaná podle speciálního zákona 229/1992 Sb. o komoditních burzách (v platném znění); Státní dozor vůči burze vykonává

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více