BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování"

Transkript

1 BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací Článek 4 - Kalendář burzovních dnů Článek 5 - Harmonogram burzovního dne Článek 6 - Burzovní shromáždění Článek 7 - Burzovní dohodci Článek 8 - Obchodní systém ČÁST 2 OBCHODOVÁNÍ Článek 9 - Článek 10 - Článek 11 - Článek 12 - Článek 13 - Článek 14 - Článek 15 - Článek 16 - Článek 17 - Článek 18 - Článek 19 - Článek 20 - HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Způsob obchodování Burzovní obchody Předmět burzovních obchodů Kurz Závěrečný kurz produktu Stanovení středu povoleného rozpětí Obchodování v automatických obchodech Aukce Kontinuální obchodování Tvůrce trhu Povinnosti tvůrce trhu Podpora likvidity trhu 1

2 Článek 21 - Článek 22 - Článek 23 - HLAVA II ZÁKLADNÍ AUKCE Základní aukce Náležitosti objednávky pro základní aukci Stanovení aukční ceny v základní aukci Článek 24 - Článek 25 - Článek 26 - Článek 27 - HLAVA III KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ Kontinuální obchodování Náležitosti objednávky pro kontinuální obchodování Povolené rozpětí v kontinuálním obchodování a jeho změna Stanovení ceny obchodu v kontinuálním obchodování Článek 28 - Článek 29 - Článek 30 - HLAVA IV REGISTROVANÉ OBCHODY Registrované obchody uzavřené na OTC trhu Náležitosti oboustranné instrukce pro registrované obchody Zpracování a zrušení instrukcí Článek 31 - Článek 32 - Článek 33 - Článek 34 - Článek 35 - Článek 36 - HLAVA V ZPRACOVÁNÍ UZAVŘENÝCH OBCHODŮ Registrace a konfirmace obchodů Operativní monitoring trhu Formy monitoringu Dohled nad obchodováním Analytická kontrola obchodů Hlášení obchodů Článek 37 - Článek 38 - Článek 39 - HLAVA VI SPOLEČNÝ DENNÍ TRH OTE A BURZY Společný Denní trh OTE a burzy v České republice Obchody uzavřené na společném Denním trhu OTE a burzy Zvláštní ustanovení pro nabídky na společném Denním trhu OTE a burzy vyplývající z finančních futures 2

3 Článek 40 - Článek 41 - Článek 42 - Článek 43 - HLAVA VII MIMOŘÁDNÉ SITUACE Dočasné pozastavení povinnosti kotovat Pozastavení obchodování Pozastavení obchodování za rizikové situace vyžadující okamžitou evakuaci Dočasná změna harmonogramu burzovního dne Článek 44 - Článek 45 - Článek 46 - HLAVA VIII VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ Vypořádání burzovních obchodů a zúčtování daní Registrace uzavřených obchodů u Osoby vyhodnocující odchylky Pozastavení možnosti obchodovat a náhradní obchod na žádost centrální protistrany Článek 47 - Článek 48 - Článek 49 - Článek 50 - HLAVA IX PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Odpovědnost a povinnosti Burzy Řešení sporů Změny Pravidel obchodování Účinnost Pravidel obchodování 3

4 PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ Článek 1 Předmět úpravy ČÁST 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pravidla obchodování upravují základní zásady a podmínky obchodování na POWER EXCHAN- GE CENTRAL EUROPE, a.s. (dříve Energetická burza Praha), jakož i ostatní náležitosti, které souvisejí s uzavíráním obchodů. Článek 2 Definice pojmů 1. Burza společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 2. Burzovní shromáždění shromáždění osob oprávněných k burzovním obchodům a dalších osob uvedených ve Statutu Burzy, kterým byla udělena vstupenka na burzovní shromáždění nebo mají jiné oprávnění ke vstupu na burzovní shromáždění. Burzovní shromáždění probíhá formou zapojení do elektronického systému obchodování. 3. Vstupenka na burzovní shromáždění certifikát prokazující oprávnění účastníka obchodování nebo jiné oprávněné osoby účastnit se burzovního shromáždění. 4. Účastník obchodování osoba, která má oprávnění k uzavírání obchodů na trhu Burzy. 5. Burzovní den den, ve kterém se obchoduje na Burze v souladu s platným Kalendářem burzovních dnů. 6. Burzovní informace jakékoliv informace týkající se obchodů uzavřených na Burze a informace související s činností Burzy, jejichž původním zdrojem nebo šiřitelem je Burza. 7. Burzovní obchod koupě a prodej produktu osobami oprávněnými k burzovním obchodům v rámci burzovního shromáždění. 8. Obchodní systém obchodní elektronický systém, jehož prostřednictvím dochází k uzavírání obchodů na Burze; není-li v Burzovních předpisech uvedeno jinak, za součást Obchodního systému je považován i obchodní systém provozovaný obchodním partnerem Burzy nebo obchodní systém, k němuž náleží autorská práva obchodnímu partneru Burzy, bez ohledu na to, zda je umístěn v sídle nebo mimo sídlo Burzy, pokud v rámci něho Burza umožňuje uzavírat Burzovní obchody. 9. Automatické obchody obchody založené na elektronickém zpracování objednávek dle algoritmů definovaných v Obchodním systému. 10. Registrované obchody uzavřené na OTC trhu obchody založené na párování adresných instrukcí, uzavřené mimo Obchodní systém (tzv. OTC clearing) 11. Centrální protistrana smluvní strana všech burzovních obchodů tak jak je definována v Pravidlech účastnictví. 12. Objednávka anonymní příkaz účastníka k nákupu/prodeji bez identifikace protistrany. 13. Instrukce adresný příkaz účastníka k nákupu/prodeji s uvedením protistrany. 4

5 14. Limitní cena maximální cena v případě nákupu / minimální cena v případě prodeje, za kterou lze objednávku zobchodovat. 15. Povolené rozpětí pásmo vymezující cenové hranice pro možnost uzavírání obchodů. 16. Produkty rozumí komodity a/nebo jejich deriváty, které jsou předmětem burzovního obchodu na Burze. 17. Trh je definován předmětem burzovního obchodu dle své příslušnost k registraci v soustavě nebo dle příslušnosti podkladového aktiva odvozeného od produktů s dodávkou v dané soustavě. Všechny Trhy Burzy s futures produkty jsou regulovanými trhy s investičními nástroji ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Všechny Trhy Burzy se spotovými produkty jsou trhy provozovanými komoditní burzou podle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách. 18. Společný Denní trh OTE a burzy trh, který organizuje OTE, a.s. ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb. jako tzv. Denní trh, na který má burza zajištěný přístup na základě uzavřené smlouvy mezi OTE a burzou a kde k uzavírání obchodů s elektřinou a jejich vypořádání dochází prostřednictvím Obchodního systému Burzy podle pravidel stanovených v Pravidlech obchodování, Pravidlech vypořádání a Obchodních podmínkách OTE. 19. Obchodní podmínky OTE Obchodní podmínky OTE, a.s. 20. OTE společnost OTE, a.s., která vykonává činnost operátora trhu podle zák.č. 458/2000 Sb., energetický zákon. 21. ECC společnost European Commodity Clearing AG, se sídlem Augustusplatz 9, Leipzig, Spolková republika Německo, reg.č.:hrb jako Burzou určený provozovatel zúčtovacího systému obchodů uzavřených na Burze. 22. Vypořádání obchodu dodání/odebrání předmětu obchodu a zúčtování (peněžní vyrovnání) na základě uzavřeného obchodu, provedené v souladu s pravidly provozovatele vypořádacího systému; tam, kde Burzovní předpisy používají termíny vypořádání, zúčtovací, apod. v souvislosti se započtením vzájemných pohledávek nebo se splněním vzájemných dluhů z obchodů s investičními nástroji, rozumí se tím Vypořádání obchodu. 23. Pozastavení obchodování pozastavení obchodování se všemi produkty v rámci všech typů obchodů pro všechny účastníky obchodování. 24. Dočasné přerušení obchodování přerušení obchodování výhradně z technických důvodů. 25. Burzovní pravidla tato Pravidla obchodování a případně jiná pravidla schválená valnou hromadou Burzy, týkající se obchodování na Burze. 26. Burzovní řády podrobná pravidla vydaná Burzovní komorou pro jednotlivé oblasti obchodování na Burze, např. Pravidla účastnictví, Řád komunikačního napojení Účastníků PXE, Poplatkový řád, Sazebník poplatků, Standardizace komoditních kontraktů. 27. Burzovní předpisy Burzovní pravidla, Burzovní řády a Statut. 28. Osoba vyhodnocující odchylky subjekt, který vyhodnocuje rozdíly skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů elektřiny nebo plynu v daném časovém úseku a na daném území a plnící funkci oficiálního místa pro nahlašování dodávkových diagramů (nominací), tj. pro Českou republiku je to OTE, a.s (dále jen OTE ), pro Slovenskou republiku je to OKTE, a.s., (dále jen OKTE ) ), pro Maďarsko je to Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (dále jen MAVIR ). Článek 3 Šíření burzovních informací 1. Burza vydává Věstník (Bulletin PXE). 2. Ve Věstníku Burza uveřejňuje zejména: 5

6 a) seznam osob oprávněných k uzavírání burzovních obchodů, b) změny Burzovních pravidel a Burzovních řádů, c) změny v Poplatkovém řádu a Sazebníku poplatků, d) informace týkající se obchodování na Burze, e) rozhodnutí orgánů Burzy s dopadem na účastníky obchodování, f) další informace týkající se činnosti Burzy. 3. Burza zasílá Věstník všem účastníkům a dalším osobám oprávněným k uzavírání burzovních obchodů elektronickou formou a současně ho zpřístupní účastníkům na svých internetových stránkách. 4. Burza na svých internetových stránkách uveřejňuje kromě informací uvedených v odstavci 2 zejména: a) aktuální znění Burzovních pravidel a Burzovních řádů, b) aktuální znění Poplatkového řádu a Sazebníku poplatků, c) výroční zprávy Burzy, d) ostatní údaje uvedené v těchto Pravidlech. 5. Změny Burzovních pravidel a Burzovních řádů uveřejní Burza ve Věstníku burzy vždy nejméně 15 dní před nabytím jejich účinnosti. Článek 4 Kalendář burzovních dnů Burzovní komora stanoví, ve kterých dnech probíhá, resp. neprobíhá obchodování na Burze. Rozhodnutí burzovní komory se oznámí ve Věstníku. V souladu s tímto rozhodnutím Burza, vždy předem na následující kalendářní rok, sestaví kalendář burzovních dní a zpřístupní jej účastníkům obchodování, Článek 5 Harmonogram burzovního dne Harmonogram burzovního dne pro dané období stanoví Burzovní komora. Rozhodnutí burzovní komory se oznámí ve Věstníku. Článek 6 Burzovní shromáždění 1. Burzovního shromáždění jsou oprávněni se účastnit pouze: a) zakladatelé a členové Burzy, b) účastníci obchodování a ostatní osoby, kterým byla udělena vstupenka na burzovní shromáždění, c) burzovní dohodci, d) zaměstnanci Burzy při výkonu svých pracovních povinností, e) burzovní komisař. 2. Burzovní shromáždění probíhá neprezenčním způsobem formou zapojení do Obchodního systému. Článek 7 Burzovní dohodci 6

7 1. Postavení burzovních dohodců, vznik a zánik jejich funkce jsou upraveny zejména Statutem Burzy. 2. Burzovní dohodce je zprostředkovatelem burzovních obchodů a jeho činnost je prováděna prostřednictvím Obchodního systému. 3. Burzovní dohodce je kromě povinností stanovených předpisy Burzy povinen zejména: a) dohlížet na obchodní knihu, do které jsou chronologicky zaznamenávány obchody uzavřené během burzovního dne, b) dohlížet na vydávání závěrkového listu uzavřených obchodů zúčastněným stranám obchodu s uvedením dohodnutých podmínek obchodu. 4. Burzovní dohodce má právo odmítnout zprostředkování takového obchodu, u kterého má důvodné podezření, že jeho účastník nepostupuje v souladu s právními nebo burzovními předpisy. 5. Burzovní dohodce je v odůvodněných případech oprávněn ke vložení objednávky jménem účastníka obchodování. Žádost o vložení objednávky musí být potvrzena písemnou formou nebo e- mailem. Článek 8 Obchodní systém 1. Účastníci obchodování jsou oprávněni užívat Obchodní systém pouze v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním předpisem Burzy 1 nebo rozhodnutími burzovní komory. 2. V případě závady Obchodního systému, jež má nebo může mít za následek ohrožení, narušení nebo znemožnění řádného průběhu obchodování nebo nebezpečí jejího vzniku, se řídí režim obchodování a používání Obchodního systému zvláštním předpisem Burzy 1 nebo rozhodnutími burzovní komory nebo Generálního sekretáře Burzy. ČÁST 2 - OBCHODOVÁNÍ HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 9 Způsob obchodování 1. Na Burze se používá způsob obchodování založený na elektronickém zpracování objednávek a instrukcí. 2. Účastník obchodování uzavírá obchody na Burze prostřednictvím obchodního systému a burzovních dohodců. 3. Účastník obchodování odpovídá za obsahovou správnost a úplnost podávaných příkazů k nákupu nebo prodeji a provádí kontrolu údajů a skutečností, na jejichž základě příslušné příkazy podává. 4. Parametry pro obchodování (krok kotace, povolené rozpětí apod.) stanoví burzovní komora a vyhlásí je ve Věstníku. Článek 10 Burzovní obchody 1 Burzovní řád - Komunikační napojení účastníků PXE 7

8 1. Burzovním obchodem je obchod, jehož předmětem je koupě nebo prodej příslušného produktu a na jehož podstatných náležitostech se osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody dohodly. 2. Rozlišují se dva typy burzovních obchodů automatické a registrované. 3. Burzovním automatickým obchodem je obchod, na jehož podstatných náležitostech se strany dohodly prostřednictvím Obchodního systému. Burzovní automatický obchod je považován za uzavřený až v okamžiku, kdy jej provozovatel zúčtovacího systému dle svých pravidel akceptuje. 4. Burzovním registrovaným obchodem (tzv. OTC clearing) je obchod, na jehož podstatných náležitostech se strany dohodly mimo Obchodní systém a jenž byl následně registrován v Obchodním systému pro účely vypořádání. 5. Burza není oprávněna zrušit obchody uzavřené a potvrzené v Obchodním systému v souladu s Burzovními pravidly s výjimkou náhradních obchodů. Článek 11 Předmět burzovních obchodů 1. Předmětem obchodu na Burze mohou být pouze produkty vypsané Burzou a přijaté k obchodování v souladu s Burzovními pravidly Účastník obchodování je povinen v souvislosti s obchodováním s Produkty nakupovat komodity jen pro účely jejího dalšího prodeje a nebude jejím konečným spotřebitelem; tento stav je povinen udržovat po celou dobu trvání Smlouvy o účastnictví. Článek 12 Kurz 1. Kurzem se v daném okamžiku obchodování vždy rozumí poslední cena stanovená v automatických obchodech. 2. Nelze-li kurz stanovit postupem dle odst.1, rozumí se jím střed povoleného rozpětí stanovený v souladu s těmito Pravidly. 3. Výpočet cen a stanovení kurzů se provádí na základě algoritmů definovaných v Obchodním systému, pokud není v Burzovních pravidlech uvedeno jinak. 4. V případě, že reálná tržní cena produktu vycházející z analytického modelu stanoveného burzou se výrazně odlišuje od kurzu dle odstavců 1 a 2 (zejména v případech, kdy v daný burzovní den nebyl pro daný produkt uzavřen žádný burzovní obchod), burzovní dohodce stanoví nový kurz (dále jen Změna ), přičemž zohlední zejména cenu vycházející z analytického modelu stanoveného burzou. O stanoveném kurzu jsou účastníci obchodování informováni neprodleně prostřednictvím Obchodního systému. 5. Vstupními daty analytického modelu stanoveného burzou jsou tato data v tomto pořadí: a) průměr středu nejlepší kotace tvůrců trhu, b) kurzy ostatních produktů, ze kterých je možné složením a/nebo rozložením dosáhnout příslušného produktu, c) informace získané od účastníků obchodování, d) ceny obchodů uzavřených na OTC trhu pro daný produkt, e) ceny vypořádání obdobných produktů obchodovaných na energetických burzách v Evropě. 6. Změnu je oprávněna provádět výhradně osoba na pozici burzovního dohodce. 7. Změnu je možné provádět pouze v době, kdy je daný produkt obchodován v některém z typů automatických obchodů. 2 Standardizace komoditních kontraktů 8

9 8. Četnost a frekvence Změn není předem stanovena, právo rozhodnutí o Změně přísluší výhradně burzovnímu dohodci za dodržení postupů uvedených v těchto Pravidlech. Článek 13 Závěrečný kurz produktu 1. Závěrečný kurz je roven: a) poslednímu stanovenému kurzu, tj. poslední stanovené ceně v rámci Automatických obchodů v daném burzovním dni, b) pokud burzovní dohodce cenu posledního obchodu vyhodnotí jako zjevnou manipulaci kurzem (např. v případě nízké likvidity), tato cena nebude zahrnuta do stanovení závěrečného kurzu produktu. O této skutečnosti je neprodleně informován generální sekretář Burzy a následně Burzovní komora, c) středu povoleného rozpětí podle těchto Pravidel, pokud nelze závěrečný kurz stanovit podle písm. a). Článek 14 Stanovení středu povoleného rozpětí 1. Za střed povoleného rozpětí pro obchodování v kontinuálním obchodování se považuje poslední stanovená cena před zahájením kontinuálního obchodování. 2. V případě, kdy je produkt uveden poprvé na burzovní trh, namísto neexistující předchozí závěrečné ceny stanoví střed povoleného rozpětí Burza, přičemž se přihlíží k názoru účastníků obchodování, zejména tvůrců trhu. Článek 15 Obchodování v automatických obchodech 1. V rámci Automatických obchodů dochází k uzavírání burzovních obchodů na základě objednávek k nákupu a prodeji produktů průběžně vkládaných a zpracovávaných v Obchodním systému. 2. Minimální obchodovatelnou jednotkou, která se může stát předmětem obchodování v rámci automatických obchodů, je jeden kontrakt 3. Minimální obchodovatelnou jednotku (minimální velikost kontraktu) stanoví burzovní komora v rámci parametrů obchodování. 3. Při párování objednávek je uplatňován princip cenové a následně časové priority. 4. Burzovní komora je oprávněna stanovit maximální výši objemu objednávky. 5. Automatické obchody mohou mít formu aukce nebo kontinuálního obchodování, anebo mohou být v rámci automatických obchodů přítomny obě dvě formy v oddělených fázích. 6. Burzovní komora určí formu automatických obchodů a případně časový průběh a návaznost jednotlivých fází obchodování prostřednictvím harmonogramu burzovního dne. Článek 16 Aukce 1. Obchodování v aukci je založeno na zpracování objednávek k nákupu a prodeji produktu soustředěných k jednomu časovému okamžiku, jehož výsledkem je stanovení ceny pro daný produkt. 2. Po stanovení aukční ceny může být čas pro vkládání objednávek rozšířen o možnost dorovnání převisu. 3. Aukční cenou se rozumí cena, za kterou je možné daný produkt kupovat a prodávat v aukci. 3 Standardizace komoditních kontraktů 9

10 4. Doba trvání a způsob aukce pro jednotlivé produkty jsou dány harmonogramem burzovního dne. Článek 17 Kontinuální obchodování 1. Kontinuální obchodování je způsobem obchodování, při kterém dochází k uzavírání obchodů na základě průběžného párování objednávek k nákupu a prodeji. 2. Účastníkům obchodování jsou průběžně poskytovány informace o aktuálním stavu trhu, zejména aktuální cena (cena posledního obchodu), nejlepší nabídka na nákup a prodej (bid and ask), hloubka trhu. 3. Poskytované informace jsou aktualizovány ihned po uskutečnění každé změny v rámci kontinuálního obchodování, zejména po každém vložení, zrušení nebo změně objednávky. Článek 18 Tvůrce trhu 1. Tvůrcem trhu se rozumí účastník obchodování, který s Burzou uzavřel Smlouvu o vykonávání činnosti tvůrce trhu (dále pro účely tohoto článku jen Smlouva ). 2. Smlouva může být uzavřena za předpokladu, že: a) účastník obchodování splňuje požadavky stanovené na tvůrce trhu těmito Pravidly a ostatními podmínkami stanovenými Burzovní komorou pro tvůrce trhu, b) účastník obchodování informoval Clearingového účastníka o záměru stát se tvůrcem trhu. 3. Návrh na uzavření Smlouvy je k dispozici na internetových stránkách Burzy v českém a anglickém jazyce. 4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a kromě obecných náležitostí musí obsahovat označení produktu, u kterého chce žadatel o uzavření této smlouvy vykonávat činnost tvůrce trhu. 5. Smlouvu jménem Burzy uzavírá generální sekretář, který je oprávněn si od žadatele vyžádat dostatečné informace a dokumenty, jejichž předložení bude považovat za nezbytné jako podklad pro uzavření Smlouvy. 6. Generální sekretář rozhodne o uzavření Smlouvy do 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy. V případě, že se generální sekretář rozhodne Smlouvu neuzavřít, písemně o tom informuje žadatele o uzavření Smlouvy. 7. Na uzavření Smlouvy není právní nárok. 8. Burzovní komora je oprávněna stanovit: a) minimální a maximální přípustný počet tvůrců trhu na produkt, b) kritéria pro hodnocení činnosti tvůrců trhu, c) kategorie tvůrců trhu; kategorie stanovené Burzovní komorou uveřejní Burzovní komora ve Věstníku. 9. Generální sekretář je oprávněn pozastavit nebo odejmout oprávnění k činnosti tvůrce trhu, jestliže tvůrce trhu neplní povinnosti stanovené Smlouvou nebo těmito pravidly, nebo nastanou takové okolnosti, které neumožňují řádné vykonávání této činnosti. 10. Činnost tvůrců trhu je Burzou průběžně kontrolována. Článek 19 Povinnosti tvůrce trhu 1. Tvůrce trhu je povinen udržovat nabídku a poptávku (dále jen kotace ) na daném produktu v souladu se smlouvou o vykonávání činnosti tvůrce trhu. 10

11 2. Produkty, které jsou předmětem povinnosti kotovat stanoví pro jednotlivé kategorie tvůrců trhu Burzovní komora prováděcím předpisem. 3. Tvůrce trhu je povinen udržovat kotaci na daném produktu minimálním počtem kontraktů a při dodržení maximálního cenového rozpětí stanoveným Burzovní komorou nebo, v mimořádných případech upravených burzovními předpisy, burzovním dohodcem. Porušení této povinnosti je považováno za porušení povinností tvůrce trhu. 4. Kotace jsou vkládány do Obchodního systému prostřednictvím jednotlivých objednávek. 5. Umožňuje-li to Obchodní systém pro daný typ kontraktu, minimální počet kontraktů stanovený podle odst. 3 může být rozdělen do více objednávek s různými cenami. 6. V případě, že po uzavření obchodu klesne počet kontraktů v kotaci nebo dojde k rozšíření maximálního cenového rozpětí pod hodnoty stanovené podle odst. 3, je tvůrce trhu povinen doplnit počet kontraktů na požadovanou hodnotu, a to nejpozději ve lhůtě stanovené Burzovní komorou. 7. V případě technické závady na straně tvůrce trhu, která znemožňuje datovou komunikaci mezi ním a Burzou, je tvůrce trhu povinen tuto skutečnost neprodleně telefonicky oznámit Burze a při vyžádání burzovním dohodcem následně i potvrdit em. Po dobu této technické závady není tvůrce trhu povinen mít vloženu kotaci na daném produktu. Oznámení tvůrce trhu je Burza oprávněna prověřit. Burza informaci o technické závadě poskytne ostatním účastníkům obchodování. 8. V případě technické závady dle odst. 7, může na žádost tvůrce trhu dojít ke zrušení všech objednávek tohoto tvůrce trhu. Zrušení objednávek zajišťuje Burza prostřednictvím k tomu určené volby v Obchodním systému. 9. V případě realizace náhradních obchodů je na výzvu Burzy tvůrce trhu povinen učinit cenovou nabídku, za kterou je ochoten tento náhradní obchod uskutečnit. Na cenovou nabídku se nevztahuje maximální cenové rozpětí. Článek 20 Podpora likvidity trhu 1. Každý z účastníků obchodování, který nemá s burzou uzavřenu Smlouvu o vykonávání činnosti tvůrce trhu, má právo vyvíjet činnost spočívající v udržování nabídky a poptávky v rozsahu produktů stanoveném Burzovním předpisem pro tvůrce trhu, kteří nejsou generálními tvůrci trhu. Tato činnost bude považována za podporu likvidity trhu ve smyslu Burzovních předpisů pouze tehdy, pokud účastník obchodování dodrží v daném časovém období parametry stanovené Burzovním přepisem pro tvůrce trhu, kteří nejsou generálními tvůrci trhu, nestanoví-li takový Burzovní předpis jinak. 2. Právo provádět podporu likvidity trhu vzniká na základě potvrzení Burzy, které lze vydat na základě oznámení účastníka obchodování obsahujícího charakteristiku produktů, na které se tato jeho činnost bude vztahovat. Toto právo vzniká prvním burzovním dnem nejbližšího následujícího kalendářního měsíce po doručení potvrzení Burzy účastníkovi obchodování, není-li mezi Burzou a účastníkem obchodování dohodnuto jinak. Na vydání potvrzení Burzou není právní nárok 3. Burzovní komora je oprávněna stanovit ve vztahu k určitému produktu maximální přípustný počet účastníků vykonávajících podporu likvidity trhu, 4. Účastníku, který provádí podporu likvidity trhu, stanoví Burzovní předpisy zvýhodněné poplatky. 5. Splnění podmínek pro podporu likvidity trhu kontroluje burzovní dohodce. 6. Vyhodnocení podpory likvidity trhu probíhá jedenkrát měsíčně, a to vždy po uplynutí daného kalendářního měsíce. 11

12 HLAVA II ZÁKLADNÍ AUKCE Článek 21 Základní aukce 1. Ustanovení Hlavy II Základní aukce obsahují pravidla pro tuto aukci, která se aplikují v případě, kdy Burza takovou formu obchodování umožňuje. 2. V rámci základní aukce, Obchodní systém průběžně vyhodnocuje situaci v knize objednávek a zejména stanovuje teoretickou aukční cenu, teoretický převis (směr a počet kontraktů), kumulovaný počet kontraktů na nákup a prodej. 3. S každou změnou v knize objednávek (zrušení objednávky, vložení nové objednávky, změna objednávky) je stav trhu aktualizován. 4. Počet objednávek od jednotlivých účastníků není nijak omezen. Článek 22 Náležitosti objednávky pro základní aukci 1. Objednávka určená pro základní aukci musí obsahovat tyto údaje: a) identifikace produktu, b) směr objednávky (nákup nebo prodej), c) počet kontraktů, d) cena, e) identifikační číslo účastníka obchodování, který objednávku zadal. 2. Při vkládání objednávek je každé objednávce automaticky přiřazen index časové posloupnosti v závislosti na době, kdy byla objednávka vložena. V případě změny objednávky je objednávce přiřazen nový index časové posloupnosti. Článek 23 Stanovení aukční ceny v základní aukci 1. Základem pro stanovení aukční ceny je teoretická cena, což je cena, za kterou by se mohl uskutečnit obchod, pokud by nebylo stanoveno povolené rozpětí a při které je dosaženo největšího možného počtu prodaných a koupených kontraktů. 2. Pokud by způsobem podle odst. 1 bylo dosaženo stejného největšího možného počtu prodaných a koupených kontraktů pro více cen, bude teoretickou cenou taková cena, při které je dosaženo nejmenšího rozdílu mezi kumulovaným počtem nabízených a poptávaných kontraktů. 12

13 HLAVA III KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ Článek 24 Kontinuální obchodování 1. Ke spárování objednávek pro daný produkt může dojít pouze za splnění následujících podmínek: a) objednávky se týkají opačného směru obchodu, b) objednávka na prodej obsahuje nižší nebo stejnou cenu než je cena obsažená v objednávce na nákup, c) každá z objednávek by po spárování byla uspokojena nejméně v rozsahu podmínky minimálního množství, pokud tato byla zadána, d) cena, které by bylo dosaženo spárováním objednávek, musí splňovat podmínky podle čl. 15 a Umožňuje-li Burza obchodování v základní aukci, zůstávají po ukončení kontinuálního obchodování objednávky, které nebyly zcela uspokojeny a mají delší časovou platnost, v centrální evidenci objednávek a jsou zařazeny k dalšímu zpracování. Článek 25 Náležitosti objednávky pro kontinuální obchodování 1. Objednávka určená pro kontinuální obchodování musí obsahovat tyto údaje: a) identifikace produktu, b) směr objednávky (nákup nebo prodej), c) počet kontraktů d) cena, e) identifikační číslo účastníka obchodování, který objednávku zadal, 2. Kromě údajů podle odst. 1 může objednávka dále obsahovat zejména: a) časovou podmínku platnosti objednávky, b) podmínku minimálního množství (tzv. All or None ), c) zobrazovaný počet kontraktů (tj. počet kontraktů určený účastníkem, který má být zobrazen na obrazovkách terminálů ostatních účastníků, tzv. Hidden Quantity ) 3. Při vkládání objednávek je každé objednávce automaticky přiřazen index časové posloupnosti v závislosti na době, kdy byla objednávka vložena. V případě změny objednávky je objednávce přiřazen nový index časové posloupnosti. Článek 26 Povolené rozpětí v kontinuálním obchodování a jeho změna 1. Výši povoleného rozpětí stanoví Burzovní komora nebo generální sekretář. 2. Povolené rozpětí je vymezeno jako procento, o které se může odchýlit cena obchodu od otevíracího kurzu pro kontinuální obchodování. 3. V rámci kontinuálního obchodování nemůže být uzavřen obchod mimo povolené rozpětí s výjimkou skutečností uvedených v odst

14 4. Pokud by situace na trhu (zejména pak z důvodu vysoké volatility) vyžadovala uzavírání obchodů mimo povolené rozpětí, je burzovní dohodce oprávněn na základě požadavku účastníků dočasně rozšířit maximální povolené rozpětí v souladu s parametry obchodování schválenými Burzovní komorou. 5. Rozšířené povolené rozpětí je platné pouze do konce daného burzovního dne. Článek 27 Stanovení ceny obchodu v kontinuálním obchodování 1. Cena obchodu v rámci kontinuálního obchodování je rovna ceně dříve vložené objednávky. HLAVA IV REGISTROVANÉ OBCHODY Článek 28 Registrované obchody uzavřené na OTC trhu 1. Registrovaný OTC obchod je možné uzavřít v okamžiku, kdy se strany bilaterálně nebo prostřednictvím třetí osoby (brokera) dohodnou na těchto podstatných náležitostech: 14 a) produkt b) počet MW c) cena za 1 MWh v EUR 2. Po dohodnutí podmínek obchodu vloží burzovní dohodce do Obchodního systému oboustrannou instrukci, kterou jsou oba účastníci po kontrole náležitostí povinni potvrdit. Vložení oboustranné instrukce je možné za následujících podmínek: a) počet MW v instrukci nepřekračuje maximální velikost objednávky, b) cena zadaná v instrukci splňuje cenovou podmínku dle zvláštního předpisu, c) účastník nepřekročí svůj limit maržového požadavku, d) instrukce splňuje náležitosti dle těchto Pravidel. 3. OTC obchod je považován za zaregistrovaný až v okamžiku, kdy je oboustranná instrukce potvrzena oběma protistranami a kdy provozovatel zúčtovacího systému dle svých pravidel obchod akceptuje. 4. Doba zahájení a ukončení registrace obchodů v průběhu burzovního dne je stanovena časovým harmonogramem burzovního dne. 5. OTC obchod registrovaný po ukončení daného burzovního dne bude v přehledu obchodů uveden s datem kalendářního dne, ve kterém byl uzavřen, avšak registrace tohoto obchodu do vypořádacího systému proběhne následující burzovní den. Článek 29 Náležitosti oboustranné instrukce pro registrované obchody 1. Instrukce musí obsahovat tyto údaje: a) identifikace produktu, b) počet kontraktů (jednotek el. energie v MW), c) cena za 1 MWh, d) identifikaci účastníka na straně prodeje,

15 e) identifikaci účastníka na straně nákupu, f) datum a čas uzavření obchodu. 2. Kromě údajů podle odst. 1 instrukce může obsahovat označení brokera, který uzavření obchodu zprostředkoval. 3. Burzovní komora je oprávněna stanovit maximální výši počtu kontraktů a maximální odchylku ceny od posledního závěrečného kurzu daného produktu. Článek 30 Zpracování a zrušení instrukcí 1. Burzovní dohodce je oprávněn nepotvrzenou oboustrannou instrukci změnit nebo zrušit do doby jejího potvrzení oběma protistranami. 2. Účastníci registrovaného OTC obchodu se mohou v případě chybného vložení nebo potvrzení obchodu dohodnout na jeho zrušení. Rušení obchodu je možné pouze v průběhu burzovního dne, ve kterém byl do systému vložen. Zrušení obchodu provede burzovní dohodce, a to po obdržení žádosti o zrušení obchodu od obou protistran. V těchto případech nejsou údaje o obchodu předávány do vypořádacího systému. HLAVA V ZPRACOVÁNÍ UZAVŘENÝCH OBCHODŮ Článek 31 Registrace a konfirmace obchodů 1. Spárované obchody jsou předány k registraci u provozovatele zúčtovacího systému, který je dle svých pravidel akceptuje nebo odmítne. V okamžiku akceptace zúčtovacím systémem je uzavření obchodu nebo registrace OTC obchodu potvrzena účastníkovi obchodování prostřednictvím Obchodního systému. V případě odmítnutí obchodu zúčtovacím systémem, nedochází k uzavření burzovního obchodu, resp. registraci OTC obchodu. Pominou-li důvody odmítnutí obchodu, je Burza o této skutečnosti neprodleně informována provozovatelem zúčtovacího systému. Trvají-li strany obchodu na jeho uzavření po pominutí důvodů jeho odmítnutí, je nutné obchod uzavřít nebo OTC obchod registrovat znovu prostřednictvím burzovního dohodce. Článek 32 Operativní monitoring trhu Operativní monitoring trhu (dále jen monitoring ) je nedílnou součástí regulačního systému Burzy. Cílem monitoringu je ochrana zájmů účastníků obchodování a investorů průběžným dohlížením nad podmínkami a pravidly obchodování na Burze. Monitoring je orientován především na oblast prevence. Článek 33 Formy monitoringu Formy monitoringu jsou: a) dohled nad obchodováním, b) analytická kontrola obchodů účastníků obchodování. 15

16 Článek 34 Dohled nad obchodováním 1. Dohledem nad obchodováním se rozumí soustavná činnost v průběhu obchodování zaměřená zejména na: a) plnění stanovených podmínek pro uzavírání obchodů na Burze a zjišťování odchylek od těchto postupů v reálném čase, b) přijímání opatření k odstranění zjištěných odchylek. 2. Dohled nad obchodováním je prováděn oprávněnými zaměstnanci Burzy. Článek 35 Analytická kontrola obchodů 1. Analytickou kontrolou obchodů se rozumí: a) průběžná činnost zaměřená na vyhledávání obchodů a jednání, u kterých by mohlo docházet k porušování burzovních pravidel (dále jen vybrané obchody a jednání ), b) shromažďování základních údajů nezbytných k ověření dodržování povinností osob oprávněných uzavírat burzovní obchody. c) prošetření vybraných obchodů a jednání, d) prošetření dodržování burzovních pravidel osobami oprávněnými uzavírat burzovní obchody, e) prošetření podnětů vyplývajících z činnosti Burzy při dohledu nad obchodováním, a jiné. 2. Analytická kontrola obchodů je prováděna oprávněnými zaměstnanci Burzy. Článek 36 Hlášení obchodů 1. Burza informuje Českou národní banku o obchodech s komoditními deriváty uzavřených na jejím trhu a jejich změnách podle zvláštního právního předpisu 4. Účastník obchodování již tedy nemusí tyto obchody samostatně České národní bance hlásit. 2. Povinnost účastníka obchodování hlásit České národní bance obchody s kótovanými investičními nástroji uzavřené mimo trh Burzy však není ustanovením předchozího odstavce dotčena. HLAVA VI SPOLEČNÝ DENNÍ TRH OTE A BURZY Článek 37 Společný denní trh OTE a burzy v České republice 1. Pro obchodování s registrovanými hodinovými produkty na Společném Denním trhu OTE a burzy platí: a) pravidla uzavírání takových obchodů a jejich vypořádání se řídí Burzovními předpisy (zejména čl. 38 těchto Pravidel) a dále Obchodními podmínkami OTE; b) obchodem uzavřeným na společném denním trhu OTE a burzy se rozumí obchod uzavřený na denním trhu OTE prostřednictvím AOS podle pravidel stanovených v Pravidlech obchodování a Obchodních podmínkách OTE odst. 4 zákona č. 256/2004 o podnikání na kapitálovém trhu 16

17 2. Systém OTE není považován ze součást Obchodního systému. Článek 38 Obchody uzavřené na společném Denním trhu OTE a burzy 1. Obchod uzavřený na společném Denním trhu OTE a burzy prostřednictvím tzv. nabídky vložené do AOS se automaticky stává burzovním obchodem, tzn. že do takového obchodu automaticky vstupuje Centrální protistrana. Nabídkou se pro účely společného Denního trhu OTE a burzy rozumí: a) souhrnný blok požadovaných nákupů/prodejů pro hodinové produkty (dále standardní nabídka ) nebo b) nabídky vyplývající z finančních futures podle čl. 39 těchto pravidel (dále nabídky z finančních futures ) zasílané účastníky obchodování prostřednictvím Obchodního systému do informačního systému OTE. 2. Takovýto obchod je tedy k okamžiku jeho uzavření na společném Denním trhu OTE a burzy vždy nahrazen dvěma obchody se shodným předmětem (tj. se shodným druhem produktu, množstvím a cenou) jako původní obchod, a to: a) jedním burzovním obchodem mezi účastníkem obchodování a Centrální protistranou b) jedním obchodem mezi Centrální protistranou a Operátorem trhu za dodržení podmínky zachování směru obchodu z pozice účastníka obchodování (nákup / prodej). 3. Vložení standardní nabídky je možné pokud: a) případné uspokojení objednávky nezpůsobí překročení spotového limitu účastníka obchodování a b) nabídka obsahuje povinné náležitosti dle Obchodních podmínek OTE. 4. Burza je oprávněna stanovit každému účastníkovi obchodování spotový limit v EUR, přičemž při stanovení výše spotového limitu je Burza vázána požadavkem ECC. Do doby obdržení prvního požadavku ECC je spotový limit automaticky stanoven na 0 EUR, kdy účastník obchodování není oprávněn spotové obchody uzavírat. Burza zaručuje, že celková platba vyplývající ze spotových obchodů daného účastníka obchodování nepřekročí tento spotový limit. 5. Burza a Centrální protistrana mají právo přístupu k údajům o nabídkách jednotlivých účastníků obchodování na Denním trhu OTE. Účastník, který bude využívat možnosti obchodování na společném Denním trhu OTE a burzy, je proto povinen udělit burze souhlas se zpřístupněním těchto údajů ve formě předepsané OTE. 6. Nabídky zadané účastníky obchodování do Obchodního systému jsou prostřednictvím automatické komunikace zasílány do informačního systému OTE (CS OTE), kde jsou validovány a registrovány. Práce s nabídkami účastníků obchodování na Společném Denním trhu OTE a burzy se řídí Obchodními podmínkami OTE. 7. Pevná cena za obchodování na společném Denním trhu OTE a burzy je hrazena účastníkem obchodování přímo OTE. Pevná cena je stanovena jako součin pevné ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem v příslušném Cenovém rozhodnutí a součtu množství elektřiny nakoupené a prodané ve všech obchodních hodinách kalendářního měsíce prostřednictvím Denního trhu. 8. Účastník obchodování přistupující na společný Denní trh OTE a burzy prostřednictvím Obchodního systému odpovídá burze za škodu způsobenou jí chybným nebo neúplným zadáním nabídek. 9. Reklamace se řídí Obchodními podmínkami OTE. Účastníky obchodování zastupuje v reklamačním řízení s OTE burza. 17

18 Článek 39 Zvláštní ustanovení pro nabídky na společném Denním trhu OTE a burzy vyplývající z finančních futures 1. Účastník obchodování přistupující na Společný Denní trh OTE a burzy má možnost nezávisle a paralelně vedle standardní nabídky zadat prostřednictvím burzy také nabídky na nákup a prodej na tomto trhu za účelem fyzické dodávky vyplývající z otevřené pozice finančních futures. Nabídky z finančních futures jsou účastníky obchodování zadávány prostřednictvím Obchodního systému a burzou automaticky zasílány do informačního systému OTE. Ustanovení následujících odstavců tohoto článku platí výlučně pro nabídky z finančních futures. 2. Nabídky je možné zadat vždy pouze na následující měsíc, nejpozději poslední obchodní den ve kterém se dané měsíční finanční futures obchodují. V průběhu měsíce splatnosti již není možné zvolené hodnoty libovolně měnit. Burza může na základě odůvodněné žádosti účastníka obchodování zrušit či změnit zadané nabídky. V odůvodněných případech (uzavíraní pozic účastníka apod.) má právo burza dané nabídky zrušit. 3. Je možné zadat jeden požadavek pro nákup nebo prodej pro měsíc base a jeden požadavek pro nákup nebo prodej pro měsíc peak. Jednotlivé nabídky jsou zadány v MW bez ceny a nesmí být vyšší než otevřená pozice příslušného účastníka na měsíčním finančním futures po ukončení posledního obchodního dne tohoto futures (včetně kaskádování) a také musí respektovat krátkou či dlouhou otevřenou pozici měsíčního futures. Pokud by byla zadaná nabídka vyšší, bude zadána hodnota otevřené pozice měsíčního finančního futures. Pokud není dodržen směr (dlouhá/krátká pozice) je nabídka účastníka neplatná. 4. V Obchodním systému může účastník vždy zkontrolovat svou aktuální pozici (base a peak) na následující měsíc (již po případném kaskádování), hodnotu kterou zadal a aktuální hodnotu, která by byla dle aktuální pozice zadána do OTE. 5. Tyto nabídky mají nespecifikovanou cenu a neprobíhá zde kontrola vůči spot limitu. 6. Nabídkám je přiřazena cena dle následujícího principu v souladu s Obchodními podmínkami OTE: a) u nabídek na nákup systém OTE pro každou hodinu nabídky dosadí jako cenu nabídky maximální cenu všech nabídek na nákup a nabídek na prodej vstupujících do sesouhlasení v dané hodině. b) u nabídek na prodej systém OTE pro každou hodinu nabídky dosadí jako cenu nabídky minimální cenu všech nabídek na prodej a nabídek na nákup vstupujících do sesouhlasení v dané hodině. 7. Vypořádání a fakturace obchodů uzavřených prostřednictvím těchto nabídek probíhá stejným způsobem jako u obchodů uzavřených prostřednictvím standardních nabídek. HLAVA VII MIMOŘÁDNÉ SITUACE Článek 40 Dočasné pozastavení povinnosti kotovat 1. V případě, že nastanou okolnosti, které mohou nebo by mohly: a) ovlivnit tvorbu nebo vývoj cen/kurzů dosahovaných na Burze, b) narušit regulérnost uzavírání anebo vypořádání obchodů, c) jiným způsobem poškodit zájmy účastníků obchodování, může generální sekretář burzy rozhodnout o dočasném pozastavení povinnosti kotovat. 18

19 2. Rozhodnutí o dočasném pozastavení povinnosti kotovat se může týkat všech nebo jen určitých produktů. 3. K dočasnému pozastavení povinnosti kotovat může dojít po ukončení burzovního dne nebo i v jeho průběhu a je účinné nejdříve od vydání rozhodnutí o dočasném pozastavení, pokud není stanoveno jinak. 4. Rozhodnutí o dočasném pozastavení povinnosti kotovat Burza bez zbytečného prodlení oznámí všem účastníkům obchodování, a to prostřednictvím komunikačního systému Burzy nebo jiným vhodným způsobem. Článek 41 Pozastavení obchodování 1. Generální sekretář může rozhodnout o pozastavení obchodování v případě, že nastanou okolnosti, které mohou či mohly: a) ovlivnit tvorbu nebo vývoj cen/kurzů dosahovaných na Burze, b) narušit regulérnost uzavírání anebo vypořádání obchodů, c) poškodit postavení nebo zájmy Burzy, d) mít za následek porušení zákona, Burzovních pravidel, Statutu nebo předpisů zúčtovacího systému, e) jiným způsobem poškodit zájmy účastníků obchodování. 2. Mezi tyto okolnosti patří rovněž stávky, občanské nepokoje, válečný stav, přírodní katastrofy nebo jiné výsledky působení vyšší moci, jakož i jakékoli další technické důvody nebo jiné události, které by mohly ohrozit, ztížit nebo znemožnit obchodování nebo vypořádání obchodů. 3. Za technické důvody se zejména považují: a) problémy na straně Burzy, zejména problémy s Obchodním systémem, b) problémy na straně osoby zajišťující vypořádání obchodů, c) technické problémy na straně účastníků obchodování, zejména problémy s připojením k obchodnímu systému, kdy osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody nemohou činit úkony spojené s obchodováním, 4. Pozastavení obchodování se může týkat všech nebo jen určitých produktů. 5. K pozastavení obchodování může dojít po ukončení burzovního dne nebo i v jeho průběhu. K pozastavení obchodování dochází nejdříve od vydání rozhodnutí o pozastavení, pokud není v takovém rozhodnutí stanoveno, že k pozastavení dochází později. 6. K vydání rozhodnutí o pozastavení obchodování je oprávněn generální sekretář. 7. Rozhodnutí o pozastavení obchodování Burza bez zbytečného prodlení oznámí všem účastníkům obchodování, a to prostřednictvím komunikačního systému Burzy nebo jiným vhodným způsobem. Článek 42 Pozastavení obchodování za rizikové situace vyžadující okamžitou evakuaci 1. V případě, že nastane taková riziková situace, která si vyžaduje okamžitou evakuaci pracovníků a odůvodněně nelze čekat na rozhodnutí generálního sekretáře, je oprávněnému zaměstnanci, za předpokladu, že nebude ohrožen jeho život či zdraví, uložena povinnost standardně ukončit produkční server pro zachování synchronizace dat produkčního a záložního systému Burzy. Za rizikovou situaci pro účely tohoto pozastavení je zvláště považována např. přírodní katastrofa, požár, bombový teroristický útok apod. 19

20 2. Oprávněný zaměstnanec má pro ukončení produkčního serveru v rámci svého řídícího uživatelského menu aktivní volbu, kterou zadá v případech popsaných v odstavci Zadáním volby pro ukončení produkčního serveru dojde k uzavření podsystémů, produkční i záložní systém bude stabilizován a synchronizace dat zachována. Obchodní a zúčtovací systém bude účastníkům obchodování od okamžiku zadání volby na ukončení produkčního serveru nedostupný. 4. K pozastavení obchodování podle odst. 1 až 3 může dojít také v případě, kdy je vyhlášen stav nouze podle ustanovení příslušného zákona 5 nebo v případech, kdy může dojít k ovlivnění činnosti centrální protistrany. Článek 43 Dočasná změna harmonogramu burzovního dne 1. Generální sekretář má právo v odůvodněných případech rozhodnout o dočasné změně harmonogramu burzovního dne. 2. Rozhodnutí podle odst. 1 Burza v dostatečném předstihu a bez zbytečného prodlení oznámí účastníkům obchodování, kterých se toto rozhodnutí bezprostředně dotýká, a to prostřednictvím komunikačního systému Burzy nebo jiným vhodným způsobem. HLAVA VIII VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ Článek 44 Vypořádání burzovních obchodů a zúčtování daní 1. Vypořádání burzovních obchodů, včetně zúčtování příslušných daní, s výjimkou obchodů uzavřených na společném Denním trhu OTE a burzy prostřednictvím nabídky vložené do AOS, provádí Centrální protistrana pro tyto obchody a řídí se pravidly vydanými touto Centrální protistranou platnými v okamžiku vypořádání obchodů. Případná změna osoby provádějící vypořádání obchodů uzavřených na Burze bude oznámena ve Věstníku. 2. V případě obchodů uzavřených na společném Denním trhu OTE a burzy jsou výsledné denní platby zúčtovány prostřednictvím ECC dle jeho pravidel. 3. Ke konečné ceně vypořádání se připočítává daň z přidané dané hodnoty, případně další aplikovatelné nepřímé daně ( standardní zúčtování nepřímých daní ). Pro přepočet výše nepřímých daní z cizí měny na tuzemskou měnu bude pro účely zúčtování použit devizový kurz stanovený Českou národní bankou ke dni dodávky. O výši použitého kurzu budou účastníci obchodování informováni. 4. Standardní zúčtování nepřímých daní bude provedeno, pokud účastník obchodování nepředloží Centrální protistraně prostřednictvím Burzy dokumenty opravňující Centrální protistranu k jinému postupu ("nestandardní zúčtování nepřímých daní") nebo pokud nesplní další podmínky uvedené v odstavci 3 tohoto článku. 5. Účastník obchodování, který má zájem o nestandardní zúčtování nepřímých daní, je povinen před změnou z režimu standardního zúčtování nepřímých daní na režim nestandardního zúčtování poskytnout Centrální protistraně prostřednictvím Burzy dokumenty prokazující jeho nárok na nestandardní zúčtování nepřímých daní a dále zajištění svého potenciálního závazku uhradit Centrální protistraně doúčtované nepřímé daně podle odst. 6 tohoto článku. Konkrétní forma zajištění a jejich výše musí být akceptovatelné pro Centrální protistranu a mohou být uvedeny ve smlouvě o účastnictví nebo v jejím dodatku. 5 Zákon 458/2000 Sb. o Podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (Energetický zákon) 20

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ. automatizovaný obchodní systém XETRA Praha

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ. automatizovaný obchodní systém XETRA Praha Burzovní pravidla část I. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ pro automatizovaný obchodní systém XETRA Praha Strana 1 OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Opatření pro případ nouze... 3 Článek

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování

BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování upravují základní zásady a podmínky obchodování s investičními cennými papíry (dále

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ Článek 1 Poplatky Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví a) Poplatek (jednorázový) za získání práva účastnit se obchodování na burze vydání vstupenky na burzovní

Více

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY v systému Xetra Praha ČÁST I Pravidla pro činnost tvůrců trhu 3 Článek 1 Předmět ustanovení 3 Článek 2 Tvůrce trhu 3 Článek

Více

HLAVA II OSOBY OPRÁVNĚNÉ K UZAVÍRÁNÍ BURZOVNÍCH OBCHODŮ

HLAVA II OSOBY OPRÁVNĚNÉ K UZAVÍRÁNÍ BURZOVNÍCH OBCHODŮ BURZOVNÍ ŘÁD PRAVIDLA ÚČASTNICTVÍ OBSAH: HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Článek 2 Předmět úpravy Definice pojmů HLAVA II OSOBY OPRÁVNĚNÉ K UZAVÍRÁNÍ BURZOVNÍCH OBCHODŮ Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou

Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou Prezentace pro Účastníky trhu Leden 2008 www.ote-cr.cz Obsah 1. Blokový krátkodobý trh (BT) 2. Nové produkty na OTE 2.1. Popis produktu DKK 3. Obchodování

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery

OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery květen 08 Základní charakteristika > registrace bilaterální OTC transakce mezi dvěma účastníky obchodování do obchodního

Více

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015 Dina Lašová Elektřina jako komodita n komodita => zjednodušeně řečeno surovina potraviny, kovy, bavlna, ropa, zemní plyn a také elektřina n elektřina je hromadná

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Burzovní pravidla část II. PRAVIDLA ČLENSTVÍ

Burzovní pravidla část II. PRAVIDLA ČLENSTVÍ Burzovní pravidla část II.. PRAVIDLA ČLENSTVÍ Strana 1 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy Tato část burzovních pravidel upravuje podmínky členství na Burze cenných papírů Praha, a.s. (dále

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí a obchodování

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy a definice pojmů (1) V těchto pravidlech mají následující výrazy níže definovaný význam, pokud z kontextu

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle par. 642 651 Obchodního zákoníku v platném znění) Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01 IČ 26439573

Více

Pravidla VOP systému společnosti RWE Transgas, a.s.

Pravidla VOP systému společnosti RWE Transgas, a.s. Pravidla VOP systému společnosti RWE Transgas, a.s. 1. Definice Níže uvedené definice slouží pouze pro účely těchto Pravidel. 1.1. CS OTE znamená centrální informační systém Operátora trhu. 1.2. Dílčí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Nařízení REMIT a jeho implementace

Nařízení REMIT a jeho implementace Nařízení REMIT a jeho implementace 9. února 2015 Obsah Registrace účastníků trhu a organizovaných tržních míst Reporting dat Monitoring velkoobchodního trhu 1 REMIT dokumenty 1 st level Nařízení REMIT

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Obchod s elektřinou v ČR

Obchod s elektřinou v ČR Obchod s elektřinou v ČR OSNOVA 1 Účastníci trhu s elektřinou, výroba elektřiny, prodej EE 2 Odběrový diagram spotřebitele a jeho pokrytí 3 Obchodované produkty s elektřinou 4 Energetická burza PXE 5 Brokeři

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Změny DT s elektřinou na OTE. Záporné ceny a druhá aukce

Změny DT s elektřinou na OTE. Záporné ceny a druhá aukce Změny DT s elektřinou na OTE Záporné ceny a druhá aukce Zavedení záporných cen na DT V současnosti systém OTE na Denním trhu s elektřinou nepodporuje záporné ceny jak v procesu zadávání/nahrazení/anulace

Více

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Společnost ASCENSUS, s.r.o. se sídlem: Na Hvězdárnách 411, Lety, 25229 Dobřichovice; IČ: 27255930; DIČ: CZ27255930,

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz

Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz Jan Prokš Českomoravská elektrotechnická asociace Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz Českomoravská elektrotechnická asociace je registrována na Českomoravské komoditní burze

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 1. všeobecné podmínky 1.1. Všeobecné podmínky firmy Kubešová Miroslava (dále jen Všeobecné podmínky ) pro poskytování

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Smlouva o přístupu do CS OTE

Smlouva o přístupu do CS OTE (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno Instituce zřizovaná podle speciálního zákona 229/1992 Sb. o komoditních burzách (v platném znění); Státní dozor vůči burze vykonává

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu

K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu Z rozhodovací praxe KCP/1/2005 K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu Obchodník s cennými papíry je povinen sledovat již zadané pokyny a zvažovat jejich přesunutí na jiné segmenty

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha 21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha Burza je trhem, kde se realizují obchody s investičními instrumenty. Vedle peněžních burz existují i zbožové burzy a burzy služeb. V rámci peněžních burz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

INFORMACE O PRAVIDLECH PRO PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

INFORMACE O PRAVIDLECH PRO PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Příloha č. 5 INFORMACE O PRAVIDLECH PRO PROVÁDĚNÍ POKYNŮ 1. Obecná ustanovení 1.1 Banka uspokojuje Pokyny svých klientů na příslušném trhu či jeho části za nejlepších podmínek, přičemž zejména zohledňuje

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Podmínky přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Podmínky přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Podmínky přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaný trh burzy ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy a definice pojmů (1) V těchto

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 I. Preambule Společnost, se sídlem Tetín čp. 45, okr. Beroun, IČ: 186 01 227, zapsaná v obchodním

Více

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Tyto smluvní podmínky upravují vztah provozovatele portálu (David Říha IČ: 01719181, dále jen Provozovatel ) a Poskytovatel slev zadavatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012 Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 3 únor 2012 FORMULÁŘE Obsah Přílohy č. 2 OPP 1. Formulář pro stanovení počáteční výšefinančního zajištění... Chyba! Záložka není definována.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Jak bude organizován slovenský trh Zuzana Šolcová ČEPS, a.s. Předmět trhu s elektřinou Dodávka elektřiny mezi účastníky trhu Regulovaný přístup k přenosové a distribučním

Více

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ).

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ). Obchodní podmínky 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatelem a správcem inzertního portálu www.pronajemka.cz je společnost AGETAS s.r.o. se sídlem, 101 00, Praha 10, IČ: 29046220, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

člen a dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno

člen a dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno PROSPEKSA, a.s. člen a dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno Mandátní smlouva o zastupování MPO a podřízených organizací při nákupu komodit elektřiny a plynu na ČMKBK č. 043/2013/E+P, S 13/21400/30

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Simona Wildová ředitelka úseku burz. obchodů Českomoravské komoditní burza Kladno

Simona Wildová ředitelka úseku burz. obchodů Českomoravské komoditní burza Kladno Simona Wildová ředitelka úseku burz. obchodů Českomoravské komoditní burza Kladno Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje Litoměřice 1. března 2012 1. SOUTĚŽNÍ VÝBĚR 2. ELEKTRONIZACE NÁKUPU 3.

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tento popis služby elektronických komunikací (dále jen Popis služby ) definuje podmínky přístupu k tísňovým telefonním číslům,

Více

Evidenční číslo smlouvy: A / 15

Evidenční číslo smlouvy: A / 15 Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen "Smlouva") uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 OBSAH Úvodní ustanovení... 1 Definice pojmů... 2 Práva a závazky poskytovatele... 3 Práva a závazky

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister

Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister Tyto Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a jsou určeny

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více