Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010"

Transkript

1 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup Funding Inc. ( Emitent ). Produkt nabízí investorovi možnost získat výnos odvislý od výkonnosti dvou košů indexů rozvinutých a rozvíjejících se trhů ( Podkladové koše ). V případě držení Produktu do data splatnosti ( Splatnost ) je Emitent povinen vyplatit 100% investované jistiny, resp. nominální hodnoty ( Jistina ). Koš akciových indexů rozvinutých trhů ( Koš rozvinutých trhů ) má následující složení: Standard & Poor s 500 Index zveřejňovaný na Bloomberg straně SPX Index. Eurostoxx 50 Index zveřejňovaný na Bloomberg straně SX5E Index. Nikkei 225 Index zveřejňovaný na Bloomberg straně NKY Index. Koš akciových indexů rozvíjejících se trhů ( Koš rozvíjejících se trhů ) má následující složení: Hang Seng Index zveřejňovaný na Bloomberg straně HSI Index. Kospi 200 Index zveřejňovaný na Bloomberg straně KOSPI2 Index. Ishares MSCI Brazil Index Fund ETF zveřejňovaný na Bloomberg straně EWZ US Equity. Ochrana návratnosti investované Jistiny je předmětem kreditního (úvěrového) rizika Emitenta a Citigroup Inc., jednající jako Poskytovatel garance, který zaručuje výplatu všech splatných částek v rámci Produktu. To znamená, že pokud se Emitent či Poskytovatel garance stanou insolventními a bude vyhlášen úpadek anebo tyto společnosti jinak přestanou být způsobilé uhradit své závazky ve chvíli, kdy Produkt dosáhne splatnosti či před splatností, investoři nemusí obdržet zpět část či celou jimi investovanou Jistinu, jakýkoli kupón, participaci na výnosu nebo jakoukoliv takovou částku, která náležela investorovi před vyhlášením úpadku Emitenta nebo Poskytovatele garance (pro více detailů viz sekce Hlavní rizika Kreditní riziko). Tyto indikativní podmínky musí být vykládány společně a v souladu s příslušnými ustanoveními uvedenými v emisním programu Emitenta U.S. $30,000,000,000 Euro Medium Term Note and Certificate Programme ze dne 18. srpna 2010 a v jeho následných dodatcích (souhrnně Prospekt ). Kopii Prospektu můžete získat na pobočce Distributora, resp. u osobního bankéře nebo na adrese: dluhopisy.htm Emitent Produktu vyplatí případný roční úrok ( Úrok ) ve třech datech ( Roční data pro výplatu ) následovně: Pokud v první Hodnotící datum bude index s nejhorší výkonností z Koše rozvíjejících se trhů dosahovat vyšší výkonnosti než index s nejlepší výkonností z Koše rozvinutých trhů (hodnoty výkonnosti poměřeny na základě příslušných hodnot ve Výchozí hodnotící datum a v první Hodnotící datum), obdrží investoři Úrok ve výši 9.00%, který bude vyplacen při prvním Datu pro výplatu. V ostatních případech nebude za první rok vyplacen žádný Úrok. Pokud v druhé Hodnotící datum bude index s nejhorší výkonností z Koše rozvíjejících se trhů dosahovat vyšší výkonnosti než index s nejlepší výkonností z Koše rozvinutých trhů (hodnoty výkonnosti poměřeny na základě příslušných hodnot ve Výchozí hodnotící datum a v druhé Hodnotící datum), obdrží investoři Úrok ve výši 9.00%, který bude vyplacen při druhém Datu pro výplatu. V ostatních případech nebude za druhý rok vyplacen žádný Úrok. Pokud v Konečné datum ocenění bude index s nejhorší výkonností z Koše rozvíjejících se trhů dosahovat vyšší výkonnosti než index s nejlepší výkonností z Koše rozvinutých trhů (hodnoty výkonnosti poměřeny na základě příslušných hodnot ve Výchozí hodnotící datum a v Konečné datum ocenění), obdrží investoři Úrok ve výši 9.00%, který bude vyplacen v Datum splatnosti. V ostatních případech nebude vyplacen žádný Úrok a investoři obdrží zpět pouze Jistinu. Pro více detailů ohledně výpočtu potenciálního výnosu Produktu prosím nahlédněte do Indikativních podmínek Produktu a Hypotetických příkladů. Každý potenciální nabyvatel tohoto Produktu se musí ujistit, že rozumí komplexnosti a rizikům, jež jsou součástí tohoto Produktu. Potenciální nabyvatelé Produktu by měli konzultovat se svými právními, daňovými, účetními a jinými profesionálními poradci nezbytná kritéria pro řádné posouzení vhodnosti Produktu jako investice pro příslušného potenciálního nabyvatele. Investor požaduje: INVESTIČNÍ CÍLE Investor, který investuje do Produktu by měl být toho názoru, že indexy v rámci Koše rozvíjejících se trhů budou v období mezi Výchozím hodnotícím datem a Konečným datem ocenění dosahovat vyšší výkonnosti než indexy v rámci Koše rozvinutých trhů. Přímou expozici na Emitenta a nepřímo na Poskytovatele garance. Expozici na Podkladové koše. Ochranu návratnosti Jistiny při držení Produktu do splatnosti poskytovanou Emitentem a garantovanou Poskytovatelem garance. Potenciální Úrok ve výši 9.00% p.a., vyplácený ročně v Data pro výplatu (s přihlédnutím k Hlavním rizikům ). Střednědobá investice navázaná na akcie. Investor akceptuje: Maximální doba držení Produktu 3 roky Výnos produktu, který může být nižší než výnos aktiv obsažených v Podkladových koších Možnost obdržení pouze Jistiny v Datum splatnosti bez dalšího dodatečného výnosu, pokud v každé Hodnotící datum index s nejhorší výkonností z Koše rozvíjejících se trhů nepřekoná výkonností nejvýkonnější index z Koše rozvinutých trhů. Minimální potenciální výnos 0% a maximální potenciální výnos ve výši 9.00% p.a. plus Jistina v Datum splatnosti. Možnost ztráty celé Jistiny nebo její části, nebo jakéhokoliv zbývajícího výnosu Produktu v případě požadovaného odprodeje Produktu ze strany investora před Datem splatnosti. Kreditní (úvěrové) riziko Emitenta a Poskytovatele garance ve vztahu k Jistině a jakémukoliv výnosu v průběhu trvání Produktu. Strategii nákupu a držení Produktu do splatnosti, a s tím spojenou nízkou likviditu Produktu. Riziko související s investicí do střednědobých strukturovaných dluhových cenných papírů (viz. ''Hlavní rizika''). Možnost ztráty celé Jistiny nebo její části, nebo jakéhokoliv možného výnosu Produktu v případě předčasného odkupu Produktu ze strany Emitenta za předem určitých okolností, jako například z důvodu, že plnění závazků Emitenta v souvislosti s Produktem se stane nemožným, nezákonným, z důvodů vyšší moci, z důvodu změn daňových předpisů nebo některých tržních událostí nebo změn v právních předpisech majících vliv na Emitenta nebo jeho dceřinné společnosti. K předčasné splatnosti může dojít i z jiných důvodů, které jsou určeny na základě rozhodnutí Agenta pro výpočet nebo jsou jinak specifikována v souladu s Nabídkovými dokumenty Produktu (pro více detailů viz sekce Hlavní rizika Riziko předčasné splatnosti). Produkty s ochranou návratnosti Jistiny jsou vytvořeny za účelem poskytnutí výnosů vázaných na podkladové tržní faktory a současné ochrany Jistiny (avšak s přihkédnutím ke Kreditnímu riziku Emitenta a Poskytovatele garance pro podrobnější informace viz část Hlavní rizika Kreditní riziko a Hlavní rizika Riziko Poskytovatele garance). 1

2 Referenční měna: Min. investice: CZK DETAILY INVESTICE CZK 100,000 a následně násobky CZK 50,000 Méně než 1 rok PROFIL INVESTORA Maximální investiční horizont v letech Rizikový profil P2 Emisní cena (Cena při vydání): 100% nominální hodnoty Likvidita (Předčasné ukončení na žádost investora/klienta): Na denní bázi při vynaložení nejlepšího úsilí za standardních tržních podmínek; za Poplatek za předčasný (zpětný) odkup (viz. níže) Velmi nízké Nízké Střední Středně vysoké Investiční cíl Produktu Vysok é Velmi vysoké Příjmový Růstový Příjmový + Růstový Vysoce růstový INDIKATIVNÍ PODMÍNKY PRODUKTU Tyto indikativní podmínky Produktu obsahují podmínky, které jsou indikativní a existuje možnost jejich dalšího doplnění či změny. Finální (konečné) podmínky Produktu budou zveřejněny v Emitentových Finálních podmínkách ( Finální Podmínky ), které společně s Emitentovým Prospektem (dostupným za podmínek popsaných na straně 1) budou tvořit Emitentův nabídkový dokument vztahující se k Produktu ( Nabídkové dokumenty ). Finální podmínky budou vydány a komunikovány potom, co investoři provedou svou investici. Tyto indikativní podmínky podléhají Nabídkovým dokumentům a v případě jakýchkoliv rozporů je rozhodující znění uvedené v Nabídkových dokumentech. Emitent Poskytovatel garance Citigroup Funding Inc. Citigroup Inc. Seniorní nezajištěný dluh emitenta Status Produkt není garantován ani pojištěn v rámci FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation s Temporary Liquidity Guarantee Program) ani v rámci jiného fondu pojištění vkladů či vládního garančního programu/fondu. Rating a Výhled Emisní cena (Cena při vydání) Pořizovací cena Emitentův seniorní dluh má k datu vydání tohoto dokumentu rating A3 / P-1, negativní výhled (Moody s), A / A-1, negativní výhled (Standard & Poor s) a A+ / F1+, stabilní výhled (Fitch), a to na základě garance poskytnuté společností Citigroup Inc. Rating a výhled (tak jak byly poskytnuty odpovídajícími ratingovými společnostmi) se mohou v Den obchodu, resp. během trvání Produktu změnit. 100% nominální hodnoty 97.00% nominální hodnoty Upisovací období 3. listopadu až 20. prosince 2010 Den obchodu 21. prosince 2010 Výchozí hodnotící datum 22. prosince 2010 Datum emise 10. ledna 2011 Konečné datum ocenění 20. prosince 2013 Datum splatnosti (Splatnost) 10. ledna

3 Rok prosince 2011 Hodnotíci data t Rok prosince 2012 Rok prosince ledna 2012 Data pro výplatu 10. ledna ledna 2014 Podkladové indexy Podkladový index Bloomberg kód Měna Hang Seng Index HSI Index HKD Kospi 200 Index KOSPI2 Index KRW IShares MSCI Brazil Index Fund ETF EWZ US Equity USD S&P 500 Index SPX Index USD Eurostoxx 50 Index SX5E Index EUR Nikkei 225 Index NKY Index JPY Roční výnos Pokud bude EM_Return vyšší než Dev_Return, pak bude vyplacena Nominální hodnota* 9.00% Pokud bude Dev_Return vyšší než EM_Return, pak bude vyplacena pouze Jistina. Kde platí: EM_ Return = Min(Referenční výnos indexů Hang Seng, Kospi 200, IShares MSCI Brazil Index Fund ETF) Dev_Return = Max(Referenční výnos indexů S&P 500, Eurostoxx 50, Nikkei 225) Referenční výnos indexů Pro každý konkrétní Index se rovná (Cena pro vypořádání / Výchozí hodnota 1) Cena pro vypořádání Pro každý Podkladový index je Cenou pro vypořádání oficiální závěrečná hodnota pro daný index v konkrétním Hodnotícím datu Nominální hodnota CZK 50,000 s výhradou minimální investované částky CZK 100,000 Obchodní dny pro výplatu Londýn, New York a Budapešť Konvence obchodních dní: následující (viz. níže) Konvence obchodních dní Konvence Obchodních dní: v případě, že určené datum nebude Obchodním dnem, bude pro určené datum použita hodnota z prvního následujícího dne, které je Obchodním dnem. Konvence Obchodních dní je konvencí pro nastavování dat specifikovaných nebo určených v souvislosti s transakcí. Toto nastavení je nutné, jelikož příslušný datum může připadnout na den, který není Obchodním dnem. Obchodní dny pro výpočet Zúčtování / vypořádání Produktu Jakýkoliv den, pro který platí, že (a) manažer (sponzor) Podkladového indexu zveřejní hodnotu Podkladového Indexu a (b) taková burza nebo kotační systém, kde probíhá obchodování s podstatným dopadem (tak jak je určeno Agentem pro výpočet na základě jeho výlučného rozhodnutí) na celý trh pro futures kontrakty nebo opční kontrakty vztahující se na Podkladový index, je otevřena k obchodování v rámci své pravidelné obchodní seance. Euroclear Bank S.A./N.V. a/nebo Clearstream 3

4 Rozhodné právo Přijetí k obchodování na regulovaném trhu ISIN Agent pro výpočet Dealer / Agent pro úpis Distributor Anglické Lucemburská burza cenných papírů XS Citigroup Global Markets Limited Citigroup Global Markets Limited Citibank Europe plc, organizační složka 1) Při investici (Jistina) ve výši do 1,000,000,- CZK (včetně) Vstupní poplatek ve výši 2.5% z Nominální hodnoty splatný Distributorovi + rozdíl mezi Nominální hodnotou Produktu a skutečnou Pořizovací hodnotou Produktu stanovenou v příslušný Den obchodu ve výši až 3.0% z Nominální hodnoty (indikativní hodnota platná ke dni ) vyplacený Distributorovi Poplatek za obstarání nákupu a správy cenného papíru (účtovaný Distributorem): 2) Při investici (Jistina) ve výši od 1,050,000,- CZK do 5,000,000,- CZK (včetně) Vstupní poplatek ve výši 2.25 % z Nominální hodnoty splatný Distributorovi + rozdíl mezi Nominální hodnotou Produktu a skutečnou Pořizovací hodnotou Produktu stanovenou v příslušný Den obchodu ve výši až 3.0% z Nominální hodnoty (indikativní hodnota platná ke dni ) vyplacený Distributorovi 3) Při investici (Jistina) ve výši nad 5,050,000,- CZK Vstupní poplatek ve výši 2.00% z Nominální hodnoty splatný Distributorovi + rozdíl mezi Nominální hodnotou Produktu a skutečnou Pořizovací hodnotou Produktu stanovenou v příslušný Den obchodu ve výši až 3.0% z Nominální hodnoty (indikativní hodnota platná ke dni ) vyplacený Distributorovi Poplatek za správu Produktu ve výši 1,- Kč je již zahrnut v Poplatku za obstarání nákupu a správy cenného papíru. Poplatek za předčasný (zpětný) odkup: % z výsledné kupní ceny, tj. částky realizované při předčasném zpětném odkupu Emitentem (počet kusů x aktuální hodnota zpětného odkupu stanovená Emitentem či jím oprávněnou osobou ve stanovený den obchodu) konkrétní podmínky zpětného odkupu jsou předmětem zvláštní smlouvy 4

5 HISTORICKÁ VÝKONNOST PODKLADOVÝCH INDEXŮ OD ŘÍJNA 2005 DO ŘÍJNA 2010 KOŠ ROZVINUTÝCH TRHŮ 1) S&P 500 INDEX - Standard and Poor s 500 Index je index s váženou kapitalizací 500 akcií. Index je určen k měření výkonnosti v celé šíři domácí ekonomiky pomocí změn v agregované tržní hodnotě 500 akcií reprezentujících všechna hlavní odvětví průmyslu. Index byl otevřen s výchozí hodnotou 10 pro počáteční období ) EUROSTOXX 50 INDEX - Eurostoxx 50 Index je index s volně plovoucí poměrnou tržní kapitalizací veřejně obchodovatelných akcií 50 evropských blue chip společností v rámci Evropské měnové unie (EMU). Váha každé společnosti v rámci indexu je omezena na maximálně 10% z tržní kapitalizace veřejně obchodovatelných akcií v rámci indexu. Index byl otevřen s výchozí hodnotou 1000 ke dni 31. prosince ) NIKKEI 225 INDEX - Nikkei 225 Stock Average je cenově vážený průměr 225 nejlépe hodnocených japonských společností uvedených v první sekci Tokijské burzy cenných papírů. Index Nikkei 225 Stock Average byl poprvé publikován 16. května 1949, kdy byla průměrná cena YEN s dělitelem % 40.00% SPX Index SX5E Index NKY Index 20.00% 0.00% % % % Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Zdroj: Bloomberg 20. října Upozornění: Použité údaje se se týkají minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Skutečné výsledky se mohou lišit. 5

6 KOŠ ROZVÍJEJÍCÍCH SE TRHŮ 1) HANG SENG INDEX - Hang Seng Index je volně plovoucí index s poměrnou tržní kapitalizací akcií vybraných společností obchodovaných na burze cenných papírů Hong Kong. Součásti indexu jsou rozděleny do čtyř sub-indexů: obchod a průmysl, finance, užitkové předměty a nemovitosti. Index byl otevřen s výchozí hodnotou 100 dne 31. července ) KOSPI 200 INDEX - Kospi 200 je index s váženou kapitalizací zahrnující 200 korejských akcií, které dohromady reprezentují 93% z celkové tržní hodnoty Korejské burzy cenných papírů. Index byl otevřen s výchozí hodnotou 100 dne 3. ledna ) ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND - ishares MSCI Brazil Index Fund ETF je fond veřejně obchodovaný na burze v USA. Cílem tohoto fondu je dosáhnout investičních výsledků odpovídajících výkonnosti na brazilském trhu veřejně obchodovaných cenných papírů, měřeno vzhledem k MSCI Brazil (Free) Indexu. Fond investuje do reprezentativního vzorku indexových akcií s pomocí techniky portfolio sampling % % % HSI Index KOSPI2 Index EWZ US Index % % % % 50.00% 0.00% % Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Zdroj: Bloomberg 20. října Upozornění: Použité údaje se se týkají minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Skutečné výsledky se mohou lišit. 6

7 HYPOTETICKÉ PŘÍKLADY Níže uvedené hypotetické příklady uvažují různé Výchozí hodnoty Podkladových indexů NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ PRŮMĚRNÝ SCÉNÁŘ 7

8 ŠPATNÝ SCÉNÁŘ Tyto hypotetické příklady jsou pouze ilustrativní a nezbytně nereprezentují současnou, minulou nebo budoucí výkonnost Podkladových indexů nebo Produktu. Poskytovatel tohoto dokumentu neposkytuje žádné ujištění a/nebo záruku toho, že výkonnost či výnos uvedené v tomto dokumentu budou v budoucnu skutečně dosaženy. Informace poskytnuté v tomto dokumentu byly získány z různých zdrojů, jež jsou považovány za důvěryhodné, přičemž Citibank N.A. ani Citigroup Inc. ani žádná z jejich dceřiných společností neposkytuje žádné ujištění týkající se správnosti nebo úplnosti takto získaných informací ani nepřejímá žádnou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, nebo následné ztráty vyplývající z jejich použití. 8

9 HLAVNÍ RIZIKA POTENCIÁLNÍM INVESTORŮM DOPORUČUJEME PEČLIVĚ PŘEČÍST NÍŽE UVEDENÁ RIZIKA SPOJENÁ S TÍMTO PRODUKTEM. RIZIKA ZDE UVEDENÁ NEJSOU (A NEMAJÍ BÝT) KOMPLETNÍM SEZNAMEM VŠECH RIZIK A ÚPLAT, KTERÁ JSOU PRO PRODUKT NEBO VAŠE ROZHODNUTÍ PRODUKT KOUPIT RELEVANTNÍ. TATO RIZIKA DOPLŇUJÍ DALŠÍ RIZIKA POPSANÁ V NABÍDKOVÝCH DOKUMENTECH EMITENTA PRODUKTU, SE KTERÝMI BY SE MĚL INVESTOR SEZNÁMIT. V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI TÍMTO INFORMAČNÍM LISTEM A NABÍDKOVÝM DOKUMENTEM VYDANÝM EMITENTEM PRODUKTU JSOU VŽDY ROZHODUJÍCÍ NABÍDKOVÉ DOKUMENTY VYDANÉ EMITENTEM PRODUKTU. 9

10 Riziko úrokových sazeb: Růst úrokových sazeb během doby trvání Produktu může způsobit pokles hodnoty Produktu před Datem splatnosti a naopak. Kreditní riziko: Investor nese v plném rozsahu kreditní (úvěrové) riziko Emitenta, Citigroup Funding Inc. a Poskytovatele garance, Citigroup Inc. Z toho vyplývá, že pokud se Emitent a/nebo Poskytovatel garance stanou insolventními, bude vyhlášen jejich úpadek či tyto společnosti jakýmkoliv jiným způsobem přestanou být způsobilé plnit své závazky řádně a včas, Investor nemusí obdržet zpět část či celou investovanou Jistinu. Indikativní podmínky Produktu obsahují informaci o současném ratingu seniorním dluhu Emitenta určeném nezávislými ratingovými agenturami. Prosím, vezměte na vědomí, že tento rating odráží nezávislý rating jednotlivých ratingových společností s ohledem na bezpečnost výplaty Jistiny a výnosů. Tyto ratingy nejsou garancí kreditní kvalita. Investoři by se měli za účelem získání více informací ohledně jejich systému ratingu obrátit přímo na ratingové agentury. Tyto ratingy neberou v potaz žádná rizika související s kolísáním tržní ceny tohoto Produktu nebo rizika, v nichž jsou pro určení Jistiny a výnosů určující jiné faktory než je Emitentova kreditní kvalita. Ratingy nepředstavují doporučení ke koupi, prodeji, nebo držení cenných papírů a mohou být ratingovými agenturami kdykoliv změněny nebo odejmuty. Pro ilustraci podle používaných ratingu Standard & Poor's: AAA: Emitentova schopnost výplaty úroků a splátky jistiny je velmi silná AA: Emitentova schopnost výplaty úroků a splátky jistiny je silná a od nejvýše hodnocených emitentů se liší pouze v malé míře A: Emitentova schopnost výplaty úroků a splátky jistiny je silná, avšak poněkud citlivější na nepříznivé dopady změn okolností a ekonomických podmínek než dluh ve výše hodnocených kategoriích. A-1: Krátkodobé závazky s ratingem 'A-1' jsou Standard & Poor's hodnoceny v nejvyšší kategorii. Dlužníkova schopnost svým finančním závazkům je silná. Riziko Poskytovatele garance: Citigroup Inc., jednající jako Poskytovatel garance, bezpodmínečně a neodvolatelně zaručuje výplatu všech splatných částek v rámci Produktu, takže v případě, kdy by Emitent nebyl schopen splnit své povinnosti v souvislosti s Produktem, je Poskytovatel garance povinen splnit závazky vůči držitelům Produktu tak, jako by šlo o jeho vlastní závazky. Nicméně, potencionální Investoři by si měli být vědomi rizik, které mohou omezit schopnost Poskytovatele garance dodržet jeho závazek v souvislosti s výplatou všech částek v rámci Produktu, například jako holdingová společnost Poskytovatel garance není zapojen přímo v žádných podnikatelských aktivitách, které generují zisk a jako takový je závislý na schopnosti svých dceřiných společností vyplácet jí dividendy a zálohy, přičemž dceřiné společnosti mohou podléhat restriktivním regulatorním požadavkům a kreditním ujednáním, které mohou následně ovlivnit schopnost Poskytovatele garance splnit své závazky. Poskytovatel garance současně podléhá americkému bankovnímu právu, a tudíž po něm může být vyžadováno poskytnutí finanční podpory svým dceřiným společnostem v objemu a četnosti, které mohou nepříznivě ovlivnit jeho schopnost splnit své závazky. Investoři by měli také vzít na vědomí, že Citigroup Inc. má právo nahradit sebe jako Poskytovatele garance společností s rovnocenným postavením a uvěrovou bonitou, bez povinnosti toto oznamovat držitelům Produktu. Pro více informací ohledně těchto a dalších rizik souvisejících s Poskytovatelem garance, prosím, nahlédněte do Prospektu, který je pro Vás k dispozici u Vašeho bankéře nebo na stránkách Riziko likvidity: Dealer/Investiční obchodník vyvine maximální úsilí k vytvoření sekundárního trhu pro obchodování s Produkty, ale neposkytuje garanci, že takovýto trh bude existovat. Současně není zaručeno, že tento trh bude k dispozici po celou dobu trvání Produktu. Dealer, Distributor anebo jakákoliv z jejich dceřiných či spřízněných společností nemají povinnost vyvinout úsilí k vytvoření sekundárního trhu pro obchodování s Produkty zejména v případě, že vyhodnotí, že by takovéto konání nebo jakékoliv zajišťovací aktivity, které provedou nebo plánují provést v souvislosti s takovýmto konáním, mohla porušit jakékoliv příslušné právní předpisy. Investoři plánující odprodat jimi držený Produkt před Datem splatností, mohou obdržet výrazně méně, než činila jejich původně investovaná částka. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, Dealer, Distributor ani žádné z jejich dceřiných či spřízněných společností nemají fiduciární povinnost k vytvoření sekundárního trhu vůči žádnému z držitelů Produktu. Riziko předčasné splatnosti: U Produktu může za určitých okolností dojít k Předčasné splatnosti ze strany Emitenta, například z důvodu, že plnění závazků Emitenta v souvislosti s Produktem se stane nezákonné, nemožné, z důvodu zásahu vyšší moci nebo z důvodu změn daňových zákonů. K předčasné splatnosti může navíc dojít i v případě, kdy dojde k narušení trhu nebo změny v právních předpisech, které budou mít dopad na schopnost Emitenta a/nebo jeho dceřiných či spřízněných společností zajistit svou expozici v rámci Produktu. To, zda nastala taková situace, bude určeno Agentem pro výpočet v souladu s podmínkami Produktu, tak jak jsou popsány v Prospektu a ve Finálních podmínkách Produktu, a za takovýchto okolností může dojít k předčasné splatnosti Produktu ze strany Emitenta, přičemž odkupní cena, kterou obdrží Investor, může být nižší než 100% investované Jistiny a nemusí obsahovat žádný splatný výnos. V takovém případě podléhají Investoři reinvestičnímu riziku, jelikož nemusí být schopni nahradit svou investici v Produktu jinou investicí se stejnými riziky a šancemi na dosažení výnosu v porovnání s odpovídajícím Produktem. Navíc, Investoři nebudou profitovat ze žádných pohybů cen podkladových aktiv, ke kterým může dojít mezi datem předčasné splatnosti a Datem splatností. 10

11 Tržní riziko: Investoři investující do Produktu by měli mít předchozí zkušenost s produkty obsahující deriváty nebo by měli podniknout kroky k seznámení se s tímto typem produktů. Potenciální Investoři by měli vzít na vědomí, že přestože Produkt nezakládá žádný právní nárok nebo vlastnické právo k podkladovému aktivu(ům), výnos Produktu může obsahovat stejná ekonomická a další rizika, jako přímá investice do podkladových(ého) aktiv(a). Nákup Produktu Investorem zakládá Emitentovi povinnost vyplatit částky dle podmínek Produktu, tak jak jsou popsány výše, a každý Investor se stává věřitelem Emitenta. Různé faktory mohou ovlivnit tržní cenu Produktu. Patří mezi ně (avšak nikoliv pouze) úroveň volatility u podkladových trhů. Změna v jakémkoliv z těchto faktorů při zachování podmínky držení Produktu do splatnosti a zachování kreditní kvality Emitenta ovlivní cenu Produktu na sekundárním trhu. Možné riziko střetu zájmů: Jednotlivé Citi společnosti mohou zastávat různé role ve vztahu k Produktům a každá takováto společnost může být vystavena střetu zájmů, který vychází z důsledků role, kterou zastává v souvislosti s Produkty nebo jako následek jejích aktivit obecně. Konkrétně, Emitent, Distributor a Agent pro výpočet/agent pro výplatu jsou spřízněnými společnostmi, z nichž každá plní rozdílné funkce v procesu vydávání Produktu a jeho podkladové struktury. Citi společnosti mohou být zavázány profesionálními nebo fiduciárními závazky vůči osobám odlišným od držitelů Produktů. Zájem těchto jiných osob se může lišit od zájmu držitelů Produktů a v takové situaci, může příslušná Citi společnost přistoupit ke krokům, které nepříznivě ovlivní tyto držitele. Daňové riziko: Investoři by se měli poradit s nezávislými daňovými poradci předtím, než se rozhodnou investovat do tohoto Produktu. Citigroup (vč. Distributora) neposkytuje daňové poradenství, a proto veškeré záležitosti spojené s aplikací daní zůstávají plně na odpovědnosti Investora. Investoři by měli vzít na vědomí, že způsob zdanění se v jednotlivých jurisdikcích může lišit. Investor přebírá a stává se výhradně odpovědným za jakékoliv a všechny daně vůči jakékoliv jurisdikci, vládnímu nebo regulatornímu úřadu, včetně (avšak nikoliv pouze) jakékoliv státní nebo místní daně, nebo jiného podobného typu poplatku, který se může vztahovat na jakoukoliv platbu v souvislosti s Produktem. Změny v jakýchkoliv existujících právních předpisech nebo procesech vztahujícím se k daňové povinnosti, mohou mít nepříznivý dopad na držitele Produktu. Skládání rizik: Investice do Produktů obsahuje rizika a měla by být provedena po zhodnocení směru, času a závažnosti potenciálních budoucích tržních změn v ceně nebo hodnotě podkladových tržních faktorů, stejně jako podmínek Produktů. Na Produkt může mít současně vliv více než jedno riziko a tudíž nemusí být možné předvídat vliv jednotlivých rizikových faktorů. Navíc, při současném působení více rizik může dojít ke skládání rizik, což může mít nepředvídatelný efekt. Nelze poskytnout žádné ujištění ohledně toho, jaký vliv mohou mít různé kombinace rizik na hodnotu Produktu. Faktory ovlivňující akcie: Investoři investující do Produktu by měli mít předcházející zkušenost s indexy a s investicemi na globálních kapitálových trzíchí obecně. Hodnota akciových indexů je obecně založena na hodnotě obsažených cenných papírů v rámci tohoto indexu, přesto však investoři musí vzít na vědomí, že hodnota akciového indexu v jakoukoliv chvíli nemusí obsahovat reinvestování výnosů cenných papírů v rámci takového akciového indexu. Současně by měli chápat globální ekonomický a politický vývoj a stejně tak i vývoj na globálních finančních trzích, přičemž vývoj v těchto oblastech mimo jiné může mít dopad na hodnotu akciových indexů a výkonnost akciových indexů, a následně na Produkty. Riziko akcií rozvíjejících se trhů: Akcie rozvíjejících se trhů sebou nesou vyšší potenciální riziko než akcie na více rozvinutých trzích, včetně rizika rychlých a nepředvídatelných změn. Investoři investující do Produktu by si měli být vědomi těchto rizik akciových trhů a související nejistoty ohledně Produktu. Změna nebo ukončení podkladového Indexu: Investoři by si měli být vědomi, že v případě podstatné změny ve způsobu výpočtu Indexu, může Agent pro výpočet na základě svého výlučného uvážení provést změny ve vztahu k Indexu včetně jeho nahrazení jiným indexem nebo předčasným zpětným odkupem Produktu. V případě odkupu Produktu může být investorovi vyplaceno méně než jím investovaná Jistina. V případě zájmu o více detailů, prosím, prostudujte nabídkové dokumenty (Konečné podmínky a Prospekt). 11

12 UJIŠTĚNÍ KLIENTA V SOUVISLOSTI S NÁKUPEM STRUKTUROVANÉHO DLUHOVÉHO CENNÉHO PAPÍRU Pokud má klient zájem o obstarání koupě Produktu je požádán, aby si přečetl a podepsal následující, a tím vyjádřil svůj zájem a souhlas s následujícími skutečnostmi. Samotný pokyn k obstarání nákupu je prováděn samostatnou smlouvou a po úpisu klient obdrží konečné podmínky Produktu. Potvrzuji, že rozumím a souhlasím s následujícími skutečnostmi: 1. Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka (dále jen Distributor ) je spřízněnou společností Citigroup, Inc. Citigroup, Inc. a jejich spřízněných společností (souhrnně přidružené společnosti Citigroup ), a může obdržet poplatek/odměnu nebo jinou kompenzaci (peněžní nebo jiné formy) v souvislosti s mnou prováděným nákupem nebo prodejem Produktu. Indikativní rozpětí rozdílu mezi nominální hodnotou Produktu a jeho pořizovací cenou činí ke dni 13. října %. 2. Tento strukturovaný Produkt je určen pouze pro distribuci mimo USA, resp. nesmí být nabízen tzv. osobám Spojených států (U.S.Persons). V souvislosti s investicí do tohoto Produktu platí pro občany Austrálie a Irska, že mohou pořídit tento Produkt pouze při osobním setkání s personálním investičním bankéřem na pobočce Distributora. 3. Prodejcům a zaměstnancům přidružených společností Citigroup může být vyplácen poplatek, odměna nebo jiná kompenzace (peněžní nebo jiné formy) v souvislosti s mnou prováděným nákupem tohoto Produktu. Výše a struktura vstupního poplatku za obstarání koupě a správu tohoto produktu je uvedena v úvodní části Informačního listu (viz.indikativní podmínky Produktu). Vstupní poplatek tohoto Produktu ke dni 13. října 2010 je až 2.5 % (viz. výše). 4. Tento Produkt je smluvním závazkem Emitenta a pokud není určeno ve Finálních podmínkách, tento Produkt není hodnocen žádnou ratingovou společností. Jakýkoliv závazek vrácení Jistiny (pokud existuje) a/nebo výplaty úroků (pokud existuje) v souvislosti s Produktem je poskytován Emitentem Produktu a držitelé Produktu berou na vědomí plné kreditní riziko Emitenta, resp. Poskytovatele garance. Držitelé Produktu by také měli plně akceptovat kreditní riziko Poskytovatele garance ve vztahu k jakýmkoli výplatám, které mohou nastat ve prospěch držitele Produktu a/nebo jakékoli Jistiny, která je chráněna dle tohoto Produktu. 5. Tento Produkt je Distributorem nabízen na území České republiky na základě veřejné nabídky cenných papíru ve smyslu ustanovení 34 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Tyto indikativní podmínky nenahrazují ani nejsou součástí Prospektu vydaného k tomuto Produktu, příp. shrnutí Prospektu k tomuto Produktu, jež byly Emitentem vydány v souladu s příslušnou právní úpravou, zejména v souladu se Směrnicí 2003/71/EES ze dne 4. listopadu 2003 ohledně prospektu vydávaného při veřejné nabídce či při přijetí k obchodování. Prospekt k tomuto Produktu byl řádně uveřejněn způsobem stanoveným příslušnou právní úpravou a Investor má rovněž možnost získat jej na jakékoli pobočce Distributora anebo na oficiálních webových stránkách Distributora Informační list sám o sobě nepředstavuje nabídku k uskutečnění transakce, ani žádost o učinění nabídky k uskutečnění transakce. Tento dokument nepředstavuje nabídku na úpis nebo nabídku ke koupi Produktu. Veškeré názory a domněnky vyslovené v Informačním listu mohou být změněny bez jakéhokoliv upozornění, čímž nejsou jakkoliv dotčena příslušná ustanovení právní úpravy týkající se změny podstatných informací obsažených v prospektu k Produktu. Všechny informace uvedené v Informačním listu jsou důvěrné a jsou určeny pouze pro účely Citibank Europe plc, Citibank, N.A., Citigroup Inc. a jejich přidružených společností a Investora, kterému byly tyto informace poskytnuty. 6. Produkt není bankovním vkladem a není pojištěn v rámci fondu pojištění vkladů ( U.S. Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC ) ani v rámci jiného fondu pojištění vkladů či vládního garančního programu/fondu a pokud není uvedeno jinak, není závazkem Citigroup Inc. nebo jejích přidružených společností Citigroup a není ani z její strany garantován. S investicí do cenného papíru jsou spojena investiční rizika, a to včetně případné ztráty investovaných prostředků/jistiny. Historická či předpokládaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Cena cenného papíru může klesnout, jakož i stoupnout. Investice do Produktu denominovaného v jiné než lokální měně může přinášet riziko kolísání měnových kurzů, které mohou zapříčinit ztrátu Jistiny. 7. Není zaručeno, že strukturované dluhopisy musí mít stanoven sekundární trh pro jejich obchodování a v případě, že bude stanoven, není zaručeno, že bude k dispozici i do budoucna. V souvislosti s tím není zaručeno, že Investor bude mít možnost odprodat nebo nakoupit za pevně stanovenou cenu strukturované dluhopisy v investované Jistině/částce, za kterou by chtěl Investor koupit, resp. prodat. Z tohoto důvodu nemusí být Produkt obchodovatelný na trhu, a tudíž Investor nemusí mít možnost odprodat své strukturované dluhopisy před jejich splatností, nebo v případě, že Produkt bude nelikvidní, může Investor dosáhnout prodeje strukturovaných dluhopisů pouze za cenu výrazné srážky vůči původně investované Jistině/částce. Investor by měl být připraven na výrazné poklesy v tržní hodnotě Produktu, především následně po výplatě výnosu (pokud nějaký). V případě, že Investor bude požadovat předčasné splacení/zpětný odkup jeho strukturovaného dluhopisu před splatností Produktu, odprodá Produkt za běžnou/převažující tržní cenu Produktu, což může vést ve ztrátu části nebo úplné investované Jistiny. 12

13 Za těchto okolností, by měl být Investor připraven držet Produkt do jeho splatnosti. Citibank Europe plc, Citibank, N.A., Citigroup, Inc. ani žádná z jejich dceřiných či přidružených společností za žádných okolností negarantuje existenci sekundárního trhu pro Produkt. 8. V den Předčasné splatnosti či v Den (řádné) splatnosti Produktu budou peněžní prostředky převedeny na můj bankovní účet až po převedení takovýchto prostředků na Distributora od Emitenta. Tento postup může způsobit, že výplata Jistiny (pokud k ní dojde) a/nebo případných výnosů (pokud k ní dojde) bude vyplacena Investorovi následující den po dni uvedeném jako výplatní den a/nebo den Předčasné splatnosti a/nebo Datum splatnosti Jistiny a/nebo případných výnosů. 9. Je možné, že nebudu schopen odprodat celý Produkt nebo jeho část tak, jak budu požadovat a ve chvíli, kdy to budu vyžadovat. Dealer vyvine úsilí k zajištění sekundárního trhu pro Produkt, jelikož ten není obchodován na žádném regulovaném trhu. Neexistuje žádná jistota, že kdokoliv bude zamýšlet vytvořit trh pro Produkt, a pokud ho někdo vytvoří, že v tom bude pokračovat v budoucnu. Tudíž neexistuje žádná jistota, že jakožto držitel Produktu, budu mít přístup k přesné nákupní a prodejní ceně Produktu v nominálním objemu prostředků, které chci nakoupit, nebo odprodat. Z tohoto důvodu pro tento Produkt nemusí existovat trh a z toho plyne, že nemusí existovat ani možnost odprodat Produkt před splatností a v případě, že se odprodej podaří, bude dosaženo odprodeje pouze za ceny výrazně nižší, než kolik činila původně Investorem investovaná částka. Jsem připraven očekávat výrazné snížení mark to market (tržních) cen, obzvláště poté, co bude vyplacen výnos. V případě, že budu mít zájem odprodávat Produkt před splatností, budu jej odprodávat za tržní cenu, což může vyústit až ve ztrátu Jistiny. S ohledem na tyto podmínky bych měl být připraven držet Produkt do splatnosti. Citibank Europe plc, Citibank, N.A., Citigroup Inc ani žádné z jejich dceřiných nebo přidružených společností za žádných okolností negarantují zajištění trhu pro cenné papíry. 10. Rozumím, že ani Emitent ani jakákoli jiná dceřiná nebo přidružená společnost Citigroup zapojená v nákupu Produktu pro mě mi neposkytne zvláštní poradenství týkající se daňového režimu jakékoli platby učiněné na základě Produktu. Jsem si vědom, že zdanění v souvislosti s Produktem závisí na mých osobních poměrech a může se měnit. Pokud to budu považovat za nutné a patřičné, vyhledám nezávislé poradenství týkající se daní ve vztahu k jakýmkoli platbám učiněným v souvislosti s Produktem. 11. Mohou nastat změny v ekonomických přínosech cenných papírů z důvodu takových situací, jako je narušení trhu (market disruption), povinná nabídka převzetí, sloučení, znárodnění, insolvence, ukončení registrace a změny v daňových zákonech. 12. Detailní podmínky Produktu jsou obsaženy v Emitentově Prospektu, jak je popsáno na první straně výše (který může být doplněn shrnutím), jsou publikovány v anglickém a českém jazyce a Finálními podmínkami, které jsou vydány pouze v anglickém jazyce. Potvrzuji, že mám k těmto dokumentům přístup. Uzavřením této transakce, potvrzuji, že souhlasím a akceptuji v plné míře podmínky Produktu uvedené v těchto dokumentech. Rozumím tomu, že obdržím kopii Finálních podmínek, které budou obsahovat detailní podmínky Produktu, až po datu emise poštou nebo prostřednictvím webových stránek Distributora - (jak je uvedeno na první straně Indikativních podmínek). Rozumím tomu, že bez ohledu na možné nesrovnalosti mezi anglickou a tomu odpovídající českou verzí základního Prospektu, Finální podmínky spolu s anglickou verzí základního Prospektu mají přednost. 13. Podpisem Informačního listu potvrzuji, že jsem seznámen s investiční strategií Produktu a považuji Produkt vzhledem ke své současné finanční situaci a mým investičním cílům pro mě vhodný. Před tím, než jsem učinil toto investiční rozhodnutí, jsem si pečlivě prostudovat Informační list, který obsahuje dodatečné informace k posouzení Produktu a poskytuje důležité informace ohledně rizik, poplatků a nákladů spojených s Produktem a plně jsem pochopil ekonomická rizika a přednosti, stejně tak jako právní, daňové a účetní aspekty a důsledky transakce, a mé rozhodnutí je v souladu s mými cíli a jsem schopen přijmout riziko a konzultoval jsem toto se svými vlastními účetními, daňovými a/nebo dalšími poradci, pokud jsem se domníval, že je to nutné nebo vhodné. 14. Nejsem osobou Spojených států a ani nemám jakkoliv jinak zakázáno nabývat či držet tento Produkt podle místních zákonů a nařízení. 15. Distributor si vyhrazuje právo odvolat jakoukoliv nabídku Produktu před koncem jeho upisovacího období. Emitent a/nebo Distributor si zejména vyhrazují právo zrušit pokyn, a to pokud dle odůvodněného zjištění Emitenta či Distributora bude s ohledem na Produkt (i) celkový objem klienty upsaných prostředků nedostatečný pro realizaci koupě na příslušném trhu, resp. od Emitenta nebo (ii) pokud se cena či hodnota podkladového aktiva Produktu během upisovacího období změní podstatným způsobem a tato změna bude mít dopad na úpis Produktu. Distributor bude zákazníky o existenci takových událostí informovat bez zbytečného odkladu, a to zpravidla prostřednictvím zákaznické linky CitiPhone či osobního bankéře. Pro vyloučení pochybností platí, že tyto případy se považují za události, kdy není možné v souladu se Smlouvou obstarat koupi Produktu. 13

14 16. Distributor je účasten v příslušném záručním systému osob poskytujících investiční služby, který stanoví způsob výpočtu výše a stanovení rozsahu náhrady poskytované zákazníkovi z takového systému. Podrobnosti o záručním systému na základě irského zákona (Investor Compensation Act 1998) Vám budou sděleny prostřednictvím osobního bankéře či na žádost. Citigroup Inc. a její spřízněné společnosti mohou jednat jako příkazce nebo zprostředkovatel ve stejné transakci nebo v souvislosti s transakcí vztahující se instrumentům, které jsou podkladovým aktivem transakce. Některé z poskytnutých informací mohou být získány z různých publikovaných a nepublikovaných zdrojů, jež jsou považovány za důvěryhodné. Citibank Europe plc, Citibank N.A., Citigroup Inc. a ani žádná z jejich dceřiných či přidružených společností však neručí za jejich přesnost nebo úplnost ani nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné ztráty plynoucí z jejich použití. Obsah tohoto dokumentu je důvěrný a určený pouze k použití pro účely Citigroup Inc. a jejích přidružených společností a klientů, jimž je doručen. Nesmí být ani kopírován ani distribuován žádným jiným osobám s výjimkou klientových profesionálních poradců. V případě připomínek, stížností a podnětů týkajících se investičních produktů, kontaktujte naši non-stop zákaznickou linku CitiPhone Jakékoliv dotazy ohledně této nabídky zodpoví především Váš osobní bankéř. 14

BH Securities 4Y ING Autocallable Note

BH Securities 4Y ING Autocallable Note BH Securities a.s. BH Securities 4Y ING Autocallable Note 4 roky splatnost Bariéra 70% pro výplatu kupónu Roční kupon 6.5% Snowball efekt Bariéra 50% pro výplatu jistiny Možnost předčasného splacení Popis

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012

Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012 VEŘEJNÁ NABÍDKA STRUKTUROVANÉHO DLUHOVÉHO CENNÉHO PAPÍRU DENOMINOVANÉHO V CZK SE SPLATNOSTÍ 5 LET, S OCHRANOU NÁVRATNOSTI JISTINY* PŘI DRŽENÍ PRODUKTU DO SPLATNOSTI NAVÁZANÉHO NA 3 MĚSÍČNÍ CZK PRIBOR EMITENT:

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Střednědobý Dluhopis s nulovým kupónem

Střednědobý Dluhopis s nulovým kupónem Střednědobý Dluhopis s nulovým kupónem Podmínky emise dluhopisu 30.března 2010 Emitent: Garant: Rating: Status: ISIN: Objem emise: Citigroup Funding Inc. Citigroup Inc Rating emitenta je v současné době

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 2 000 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001928 Emisní kurz: [Tento údaj

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Investiční teze: Investor usiluje o: Stručný přehled. Investor je ochoten akceptovat: Co je strukturovaný dluhopis?

Investiční teze: Investor usiluje o: Stručný přehled. Investor je ochoten akceptovat: Co je strukturovaný dluhopis? www.volksbank.cz ZLATÝ GARANT Cap / Floor Lock-In Cliquet on Gold Strukturovaný dluhopis 100% ochrana jistiny k datu splatnosti* potenciální roční kupón je navázán na součet měsíčních výkonností zlata

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Rekordní výsledky za rok 2014 a rekordní 2015 ve výhledu Společnost BMW reportovala 18.3. rekordní hospodářské výsledky za rok 2014. Společnost poprvé v historii překročila dvoumilionovou

Více

Floored Floater Note. Popis produktu 13. 02. 2012. Riziko emitenta: Investor nese kreditní riziko emitenta: SGA Société Générale Acceptance N.V.

Floored Floater Note. Popis produktu 13. 02. 2012. Riziko emitenta: Investor nese kreditní riziko emitenta: SGA Société Générale Acceptance N.V. Floored Floater Note Popis produktu 13. 02. 2012 Charakteristika Rizikový profil Splatnost Měna Podkladové aktivum Kapitálová ochrana Čtvrtletní bonus 3 roky CZK Pribor 3M 100 % kapitálová garance ze strany

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

INFORMACE O REŽIMU OCHRANY MAJETKU ZÁKAZNÍKA

INFORMACE O REŽIMU OCHRANY MAJETKU ZÁKAZNÍKA INFORMACE O REŽIMU OCHRANY MAJETKU ZÁKAZNÍKA Platnost a účinnost od 1. března 2016 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD ISIN LU0254364663 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013 Lucembursko Základní údaje Manažer fondu

Více

INVESTIČNÍ CERTIFIKÁT ČSOB ALLERGAN

INVESTIČNÍ CERTIFIKÁT ČSOB ALLERGAN INVESTIČNÍ CERTIFIKÁT ČSOB ALLERGAN Představujeme Tento investiční certifikát je určen klientům, kteří chtějí investovat do cenného papíru vydaného ČSOB s potenciálem zajímavého výnosu ve formě pevného

Více

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s.

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. Dluhopisový program v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Dluhopisy v předpokládané

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

BH Securities, a.s. MS Top Český Bonus CZK

BH Securities, a.s. MS Top Český Bonus CZK BH Securities, a.s. MS Top Český Bonus CZK Obsah 1. Popis produktu 3 2. Podkladová aktiva 4 3. Ilustrační příklad 5 4. Funkcionalita 6 5. Výhody a rizika 7 6. Charakteristika produktu 8 7. Kontakty 9 2

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 200 000 000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003702938 Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií Garantovaná investice do českých akcií 1 1 Úvod Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu emisi garantovaného strukturovaného produktu

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s výnosem na bázi diskontu v celkové jmenovité hodnotě emise 300 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003701302 Emisní kurz 75,41 % jmenovité

Více

Garantovaný dluhopis Maximum

Garantovaný dluhopis Maximum Garantovaný dluhopis Maximum v CZK Září 2008 SG Paris Global Equities & Derivatives Solutions +33 1 42 13 38 85 1 Základní charakteristiky 10-ti letá doba splatnosti Denominovaný v CZK Možnost investice

Více

CFI Z-Allocator CZK I.

CFI Z-Allocator CZK I. CFI Z-Allocator CZK I. 100% Garance návratnosti investované částky Nová konstrukce strukturovaného produktu Vysoká participace na podkladovém aktivu Krátká splatnost 4 roky Emitentem banka s vysokým ratingem

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

GES REAL 0%/2016. Užijte si roční 5% úrok na neuvěřitelných 6 let

GES REAL 0%/2016. Užijte si roční 5% úrok na neuvěřitelných 6 let GES REAL 0%/2016 Užijte si roční 5% úrok na neuvěřitelných 6 let Proč Diskontovaný dluhopis GES REAL 0%/2016? Fixujte si výnos ve výši 5 % p. a. na následujících 6 let Vyšší výnos než spořicí produkty

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 EMISNÍ DODATEK ZE DNE 20. LISTOPADU 2007 5 000 000 000 Kč Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 Tento emisní dodatek (dále jen Emisní dodatek

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem České HDP i počet nových úvěrů na vzestupu Tento rok byl pro české hospodářství velmi dobrý, HDP vzrostlo nad očekávání zejména díky intervenci ČNB a oživení evropské ekonomiky. Společně

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT0000634704 (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG Údaje o fondu k 28. 02. 2014 Investiční společnost C-QUADRAT Portfolio manažer ARTS Asset

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTÉČNÍ

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR %

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR % Strana 1042 Sbírka zákonů č. 98 / 2014 Částka 42 98 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014 2020, VAR % Ministerstvo

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 125 000 000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003702953 Emisní kurz: 102,21

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem IPO v Londýně Společnost chystá svůj první vstup na burzu, který se bude konat začátkem března v Londýně. Konkrétně půjde o prodej 20% společnost za předpokládanou cenu 150 mil. EUR.

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

Doba Kapitálová Kategorie trvání ochrana rizika 102 % Vývoj měn vůči EUR od počátku pojištění ( ) EUR / BRL brazilský real

Doba Kapitálová Kategorie trvání ochrana rizika 102 % Vývoj měn vůči EUR od počátku pojištění ( ) EUR / BRL brazilský real TIMBI 2015/2017 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen z výkonnosti pěti měn zemí TIMBI vůči

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG, TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC, KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5AGG VYUZIJTE ŠANCE NA 40 % BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník )

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník ) INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník ) PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s. 1.1. Emitent: I. Základní charakteristika dluhopisů. Emitentem dluhopisů je obchodní společnost SNAPCORE a.s., se sídlem Václavské náměstí 846/1, Palác

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem ECB se chystá na největší stimulaci v historii Evropy Minulý týden po zveřejnění dat o evropské inflaci se Eurozóna oficiálně dostala do deflace. ECB, jejíž mandátem je hájit stabilitu

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY S

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 3,70% p.a. splatné v roce 2012 ISIN CZ

Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 3,70% p.a. splatné v roce 2012 ISIN CZ EMISNÍ DODATEK ZE DNE 9. SRPNA 2007 1 500 000 000 Kč Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 3,70% p.a. splatné v roce 2012 ISIN CZ0002001126 Tento emisní dodatek (dále jen Emisní dodatek )

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

Emisní podmínky dluhopisů

Emisní podmínky dluhopisů Emisní podmínky dluhopisů Dluhopis BOOLER INVEST Limited Emitent: BOOLER INVEST Limited, W1B3HH London, 3rd Floor 207 Regent Street, Spojené království Velké Británie a Irska, Registrační číslo: 10179565,

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Statuty NOVIS pojistných fondů

Statuty NOVIS pojistných fondů Statuty NOVIS pojistných fondů Statut NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811

Více