Analýza finančních trhů (letmý úvod pro makrekonomy)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza finančních trhů (letmý úvod pro makrekonomy)"

Transkript

1 Analýza finančních trhů (letmý úvod pro makrekonomy) Vysoká škola ekonomická 5HP501 Makroekonomická analýza 21./ Ing. Daniel Drahotský, MBA Národohospodářská fakulta

2 Úvod Měnové kurzy Benchmarking Diskontování Úrokové nástroje Akcie, nemovitosti Srovnání mezi trhy

3 Interakce makroekonomická situace oceňování (skupin) aktiv makroekonomická politika stav + očekávání trhu Analýza z pohledu investora hledání té správné diskontní míry porovnávání aktuálních tržních cen s výsledky vlastní analýzy + snaha o zisk Analýza z pohledu makroekonoma získání informací o očekáváních trhu úprava makroekonomické politiky (fiskální / monetární) 3

4 Finanční trhy Základní typy obchodovaných investičních aktiv Měny Úrokové nástroje Akcie Komodity Zlato Nemovitosti Odvozená aktiva = deriváty (termínové kontrakty) navázané na základní, burzovně obchodovatelná aktiva nebo indexy prosté forward, futures, swap s opcionalitou opce, swapce navázané na neburzovně obchodovaná aktiva pojistné swapy swapy úvěrového selhání (CDS), katastrofické swapy,... počasí, sport, politické události,... 4

5 Úvod Měnové kurzy Benchmarking Diskontování Úrokové nástroje Akcie, nemovitosti Srovnání mezi trhy

6 Analýza měnových kurzů Modely Parita kupní síly (viz předchozí přednášky) Platební bilance (viz předchozí přednášky) Úroková parita CAPM Tradiční makroekonomické proměnné / indikátory: Tempo růstu HDP Inflace + reálné úrokové míry Produktivita práce Indikátory globalizace : Transakční poptávka Korelace s jinými aktivy 6

7 Modely založené na paritě kupní síly Modely parity kupní síly jsou založené na zákonu jedné ceny, tzn. že při absenci transakčních nákladů by stejné zboží na různých trzích vyjádřené ve stejné měně by mělo mít stejnou cenu Podle teorie by nominální měnový kurz měl reflektovat kurz dle parity kupní síly Kritika a důkazy omezené působnosti: Balassa-Samuelson: rozdíly pro obchodovatelné a neobchodovatelné zboží Big Mac Index Starbucks Tall Late index 7

8 Modely založené na platební bilanci Modely odhadování budoucích měnových kurzů založené na platební bilanci počítají se vzájemnou interakcí měnového kurzu se změnami stavu devizových rezerv (resp. saldy běžného, finančního a kapitálového účtu PB) Souhrnný deficit běžného, finančního a kapitálového účtu je provázen snížením devizových rezerv, kterou jsou tyto devizové rezervy kryty, a následným znehodnocením měny Trvalé přebytky obchodní bilance, které by nebyly vyrovnávány adekvátním vývozem kapitálu, by naopak vedly k posilování měnového kurzu Marshall-Lernerova podmínka (Alfred Marshall, Abba Lerner): má-li mít devalvace měny pozitivní vliv na obchodní bilanci, souhrnná elasticita vývozu a dovozu musí být > 1! není-li splněna, devalvace měny v krátkém období způsobí zhoršení platební bilance devalvace měny má negativní dopad na PB do doby, než se spotřebitelé přizpůsobí své spotřební chování novým cenám 8

9 Model parity úrokových sazeb 1 + i H = S/F ( 1 + i F ) ; kde i H... úroková sazba domácí měny i F... úroková sazba cizí měny měny S... spotový kurz (dnes sjednaný dnešní kurz) F... forwardový kurz (dnes sjednaný kurz v budoucnosti) kurz spot S kurz forward F? úrok domácí měny i H 5% úrok zahraniční měny i F 8% 1+i H = S/F (1+i F ) kurz forward F Zkouška: úroková parita podle teorie zajišťuje, že forwardový kurz reflektuje úrokový diferenciál, neboť měna s vyšší úrokovou sazbou by měla oslabit o rozdíl úrokových sazeb (krytá parita) pokud by úroková parita neplatila a např. 1+i H < S/F (1+i F ), potom by existovaly arbitrážní příležitosti v případě nerovnosti výše by arbitražéři mohli získat, pokud by: 1+i H = S/F * 1+i F 1.05 = * = 1.05 si domácí investor za domácí měnu nakoupil na spotu měnu zahraniční, termínovým prodejem si zajistil budoucí kurz zahraniční měny a do doby zpětného prodeje zahraniční měny do domácí inkasoval zahraniční úroky totéž by mohl provést zahraniční investor, který by si měnu s nižším úrokem půjčil v případě nekryté úrokové parity investor spekuluje na to, že budoucí spotový kurz bude jiný než by odpovídal kryté úrokové paritě (viz hypotéky v Maďarsku, carry trade,...) 9

10 Vážený měnový kurz Stát (měnová zóna) Váha v indexu (%) Eurozóna Čína Kanada Mexiko 9.72 Japonsko 8.71 V. Británie 4.32 J. Korea 3.5 Tchajwan 2.37 Singapur 2.02 Ostatní Celkem 100 Měnový kurz je z makroekonomického pohledu vhodnější sledovat oproti koši měn, s nimiž daný stát obchoduje : U.S. Dolar měřeno košem měn, váženo podle zahraničního obchodu se propadl na své historické maximum. Vztah k euru může být někdy zavádějící, protože euro je také na nízkých úrovních vůči ostaním měnám (CHF,JPY, AUD, CAD). 10

11 Úvod Měnové kurzy Benchmarking Diskontování Úrokové nástroje Akcie, nemovitosti Srovnání mezi trhy

12 Základní metody oceňování Benchmarking Ostatní aktiva (resp. jejich průměry, indexy) považujeme za srovnávací veličinu (benchmark, etalon) a vyhodnocujeme relativní nad/podhodnocení zkoumaného aktiva vůči benchmarku v rámci trhu jednoho typu aktiv mezi trhy Diskontování předpokládá, že dnešní cena odráží veškerou budoucnost, tzn. zejména budoucí výnosy z aktiva. Budoucí výnosy se liší výší i v čase, kdy budou k dispozici. Současná cena se proto musí rovnat diskontovaným budoucím výnosům. Diskontováním zjišťujeme absolutní cenu. přímých plateb (úrok / kupon, splacená jistina, dividenda) nepříjmých příjmů, tj. navýšení hodnoty aktiva (např. nevyplacené zisky = FCF) očekávané prodejní ceny 12

13 Benchmarking ukazatelů z účetnictví Ukazatele ceny (akcie) P / E (resp. ep/e), P / CF (resp. ep/...), P / EBITDA, P / S, P / BV P / [reprodukční hodnota vlastního kapitálu], Tobin Q (tržní kapitalizace (akcie+dluhy) / reprodukční cena VK) PEG (P/E / g) dividendový výnos (D/P), ziskový výnos (E/P) Ukazatele rentability ROE, ROA, ROS Ukazatele likvidity likvidita: běžná, pohotová, okamžitá; podíl pracovního kapitálu na aktivech Ukazatele aktivity doba obratu: zásob, pohledávek, dluhu, běžných aktiv, dlouhodobého majetku Ukazatele zadluženosti D/E, DSCR Specifické sektorové ukazatele banky: CAR (kapitálová přiměřenost), cost/income, loans/deposits,... nemovitosti: obsazenost, efektivní nájem na m2, průměrná cena hotelového pokoje,

14 Benchmarking příklad použití Relativní ocenění ruské NOMOS-BANK vůči ostatním středoevropským bankám 14

15 Benchmarking příklad použití 15

16 Úvod Měnové kurzy Benchmarking Diskontování Úrokové nástroje Akcie, nemovitosti Srovnání mezi trhy

17 NPV, IRR Racionální investor se rozhoduje vždy tak, že vyhledává projekty / investice, u nichž čistá současná hodnota (net present value, NPV) investice (-) a budoucích příjmů (+) je kladná Jako diskontní sazbu pro výpočet NPV používá výnos alternativní investice (bezriziková úroková míra nebo bezriziková úroková míra zvýšená o rizikovou přirážku) V příkladě níže je investor indiferentní mezi investicí do projektu, resp. cash-flow nesoucícho aktiva a alternativní (diskontní) sazbou Vnitřní výnosové procento IRR (internal rate of return) je taková diskontní sazba, kdy NPV=0 Diskontní sazba (i) = 5.00% diskontní faktor současná hodnota Období (n) cash flow (CF) DF PV 0-1,000, ,000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,050, , NPV = PV = 0 17

18 Diskontní sazba Diskontní sazba pro oceňování (nemá nic společného s diskontní sazbou centrální banky) je volena nejčastěji jako kombinace bezrizikové úrokové míry R f a rizikové přirážky R p i = R f + R p Volba bezrizikové úrokové míry závisí na typu aktiva (projektu), zejména na jeho splatnosti (trvání ). Nejčastěji používané bezrizikové míry: fixing úrokových sazeb peněžního trhu (LIBOR, PRIBOR,...) výnos 10letých státních dluhopisů Výše rizikové přirážky reflektuje požadovaný nadvýnos k výnosu z bezrizikového aktiva, odráží míru nejistoty a závisí na: míře informovanosti investorů době trvání investice likviditě aktiva ostatních rizicích Riziková přirážka u akcií = equity premium Riziková přirážka u dluhopisů = credit spread, liquidity spread 18

19 Riziková prémie Výše rizikové prémie (přirážky k bezrizikovému výnosu) R P je kritická pro všechny modely, které jsou založeny na diskontování ( diskontní sazba i = R F + R P ) Gordonův dividendový model R P = D/P + G R F ; kde R F = nominální bezrizikový výnos (pokladničních poukázek nebo dluhopisů) D = očekávaná dividenda v příštím období, P = hodnota indexu G = dlouhodobé nominální tempo růstu dividend CAPM - z rovnice přímky cenných papírů (SML) E(R P ) = R F + β * (E(R M )- R F ) -> E(R M ) = RF + [(E(R M )- R F ] = R F + R P - očekávaný výnos trhu E(R M ) se obtížně zjišťuje, a proto se zpravidla dosazuje historický Historická riziková prémie R P = ( 1 + mavg (MY) ) / ( 1+ mavg (TBY) ) ; kde mavg... klouzavý průměr, MY = meziroční výnos akciového trhu, TBY = výnos 10letých státních dluhopisů studie Dimson, March, Staunton (2002): průměrná riziková prémie globálního akciového trhu na základě dat : = 4,9 % k pokladničním poukázkám, resp. 4,6 % k dlouhodobým státním dluhopisům 19

20 Úvod Měnové kurzy Benchmarking Diskontování Akcie, nemovitosti Úrokové nástroje Srovnání mezi trhy

21 Oceňování akcií - DFCF Discounted Free Cash-Flow je dnes nejrozšířenější metoda oceňování založená na volném cashflow FCF = zisk + odpisy + zdaněné úroky = (EBIT x (1 t)) a dále sníženém o penězi financované investice (CapEx) Hodnota podniku dána současnou hodnotou cash flow po zdanění, kterou očekávají vlastníci a investoři v budoucích letech; částky jsou diskontovány k datu oceňování podniku úrokovou mírou přizpůsobenou riziku Tržní hodnota podniku FMV (fair market value) je dána součtem současné hodnoty volných peněžních toků za 5 let DFCF a současné hodnoty věčné renty PVP (present value of perpetuity): FMV = DFCF za 5 let + PVP v 5.roce Hranice 5 let je zvolena arbitrárně. Ve skutečnosti se snažíme modelovat co nejdelší období, aby váha perpetuity PVP, resp. potenciální chyba v odhadu tempa růstu g ovlivňovaly celkové ocenění co nejméně. PVP = FCF v 6. roce / (i g) ; kde i - diskontní sazba (riziku přizpůsobená úroková míra) g očekávané tempo růstu cash flow 21

22 Oceňování akcií - DFCF Discounted Free Cash-Flow 22

23 Úvod Měnové kurzy Benchmarking Diskontování Akcie, nemovitosti Úrokové nástroje Srovnání mezi trhy

24 Oceňování dluhopisů Cena běžného dluhopisu je rovna čisté současné hodnotě všech budoucích plateb, tj. kuponů a jistiny (diskontování cash-flow) 24

25 Oceňování dluhopisů Parametry dluhopisu splatnost (roky) Cashflow dluhopisu v roce n Trh požaduje sazba kuponu nominál výnos do splatnosti (i) Kolik má být cena dluhopisu? (P) v CZK v % nominálu % 10, , % 10, % % 10, , % 9, % % 10, , % 10, % % 10, , % 11, % % 10, , % 10, % % 10, , % 9, % % 10, , % 10, % % 10, , % 11, % cena dluhopisu P 25

26 cena dluhopisu Výnos do splatnosti Výnos do splatnosti (yield-to-maturity) je: diskontní míra, při které NPV investice do dluhopisu = 0 teoretický výnos, který by investor obdržel, pokud by si peníze uložil za úrok odpovídající výnosu do splatnosti (při frekvenci připisování úroků shodné s frekvencí výplat kuponů) Mezi výnosem do splatnosti a cenou dluhopisu je inverzní vztah výnos do splatnosti (YTM) Citlivost ceny dluhopisu na změnu výnosu: roste s rostoucí durací (průměrnou dobou splatnosti) roste s klesající absolutní úrovní výnosu do splatnosti 26

27 Výnosová křivka zachycuje vztah mezi splatností dluhopisu a výnosem do splatnosti 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% teorie tvaru výnosových křivek čistá teorie očekávání současná výnosová křivka odráží očekávání trhu ohledně budoucího vývoje sazeb po celé délce výnosové křivky modifikovaná teorie očekávání současná výnosová křivka odráží očekávání ohledně budoucího vývoje sazeb a rizikovou přirážku teorie preference likvidity - delší dluhopisy jsou pro investora spojeny s vyšším rizikem, a proto jejich držitelé požadují vyšší výnos = likviditní prémii teorie preferovaných tržních segmentů zdůvodňuje zprvu rustoucí tvar preferencí likvidity (většina investorů - zejm. banky a fondy peněžního trhu) a následný pozvolnější růst preferencí dlouhých splatností (pojišťovny, penzijní fondy) 27

28 Aktuální výnosové křivky CZK, USD, EUR 28

29 výnos do splatnosti výnos do splatnosti výnos do splatnosti výnos do splatnosti Tvary výnosových křivek Normální / strmá Plochá Investoři očekávají růst inflace a krátkodobých sazeb splatnost Investoři očekávají ekonomickou stagnaci až útlum a pokles inflace/sazeb splatnost Normální Inverzní Investoři očekávají stabilní až mírně rostoucí krátkodobé sazby splatnost splatnost Investoři očekávají hlubokou recesi a výrazný pokles inflace/sazeb 29

30 Tvar výnosové křivky jako indikátor Sklon výnosové křivky je spolehlivým indikátorem budoucího ekonomického růstu a inflace Sklon se sleduje jako rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými úrokovými sazbami, např. 3 měsíce / 10 let, 2 roky / 10 let, ap. V USA je rozpětí mezi 1denní sazbou centrální banky a výnosu 10letých státních dluhopisů zařazeno do respektovaného indexu předstihových ukazatelů (Conference Board Leading Economic Index) Strmá výnosová křivka odráží očekávání vysokého tempa růstu, často provázeného zvýšenou inflací Plochá nebo inverzní křivka spolehlivě předpovídá hospodářské zpomalení Arturo Estrella, Tobias Adrian: je-li spread 3M T-Bills / 10Y T-Bonds menší než 0,93%, následuje růst nezaměstnanosti Dlouhodobě pozitivní sklon tvar výnosové křivky je nezbytný pro dnešní finanční systém Inverzní křivka představuje vážnou hrozbu pro banky, které by musely úročit depozita vyšší sazbou než za kolik jsou schopny poskytovat úvěry. V krátkém období to vede k omezení úvěrů do ekonomiky, při přetrvávajícím stavu ke kolapsu banky. Při řešení finanční krize proto centrální banky snížily krátkodobé sazby téměř na nulu ve snaze a) nepoložit zbytek bank, b) nezastavit příliv úvěrů do ekonomiky 30

31 Ploché a inverzní křivky v dobách nejistoty a před recesí před recesí (1989 ) před krizí (2006, 2007) dnešní, relativně strmá křivka (2011) 31

32 Conference Board Leading Economic Index (USA) = souhrnný index indexů zahrnující 10 nejvýznamnějších ukazatelů americké ekonomiky klesá před recesí, roste před expanzí; za posledních 50 let obdivuhodně spolehlivý vypočítáván nevládní organizací The Conference Board The United States Department of Labor s monthly report on the unemployment rate, average hourly earnings and the average workweek hours from the Employment Situation report The United States Department of Labor s weekly report on first-time claims for state unemployment insurance The Census Bureau s monthly consumer goods and materials report from the Preliminary Report on Manufacturers' Shipments, Inventories, and Orders The Census Bureau s monthly non-defense capital goods report from the Preliminary Report on Manufacturers' Shipments, Inventories, and Orders The Census Bureau s monthly report on building permits from the Housing Starts and Building Permits report The difference (spread) between the interest rates of 10-year Treasury notes and the federal funds rate The Federal Reserve's inflation-adjusted measure of the M2 money supply The Institute for Supply Management s monthly ISM Index of Manufacturing including: supplier deliveries, imports, production, inventories, new orders, new export orders, order backlogs, prices and employment. The S&P 500 The University of Michigan Consumer Sentiment Index's consumer expectations 32

33 Výnosová křivka USA a akciový index S&P 500 září 2003 křivka pozitivní, čeká se růst červen 2006 křivka inverzní, na Titanicu se ještě 2 roky tančí... leden 2009 na trzích panika, sazby efektivně na nule, budoucnost nejistá březen 2011 očekává se inflace, centrální banka dál stimuluje... Pramen: 33

34 výnos do splatnosti Credit spread = kreditní přirážka = dodatečný výnos, kteří investoři požadují nad výnos bezrizikových aktiv rizikový (např. podnikový) dluhopis bezrizikový dluhopis (např. státní dluhopis referenční země) splatnost kreditní přirážka je tím vyšší, čím - se zvyšuje pravděpodobnost kreditního selhání (default), tj. nesplacení jistiny nebo opoždění splátek kuponů - je slabší je rating dluhopisu - dlouhodobé ratingy S&P: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-,, SD, D - dlouhodobé ratingy Moody s: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A, A1, A2, A3, Baa1,, C 34

35 Kreditní přirážka jako indikátor Kreditní přirážka se vykazuje jako: absolutní rozdíl mezi výnosem rizikového aktiva k bezrizikovému (při stejné splatnosti) cena za CDS (credit default swap, swap úvěrového selhání), pokud je obchodován Kreditní přirážka u jednoho emitenta nebývá stejná na všech segmentech splatnosti dluhopisy s kratšími splatnostmi mívají kreditní přirážku nižší (větší míra jistoty) Kreditní přirážka je proměnlivá v čase reflektuje investory vnímanou změnu ve schopnosti plnit včas závazky z dluhopisu 35

36 Kreditní přirážky i na státních dluhopisech aktuální výnosy dluhopisů předlužených zemí EU v % 5leté CDS (cena pojištění za kompenzaci investora v případě defaultu) 36

37 Kreditní přirážky i na státních dluhopisech : Spready se roztahují dramaticky pouze na periferii u malých ekonomik. Naopak velké Španělsko, Itálie jsou zatím v poho, byť situace je nervóznější 37

38 Kreditní přirážky i na státních dluhopisech : Již 3 země slovutné eurozóny mají vyšší CDS spready než Argentina. I zde se ukazuje, že Španělsko se odděluje od zbytku stáda PIGS, ze kterého se stává pouze PIG. (Petr Sklenář, analytik J&T) 38

39 Úvod Měnové kurzy Benchmarking Diskontování Akcie, nemovitosti Úrokové nástroje Srovnání mezi trhy

40 FED model (SVM-1) srovnává výnosnosti a relativní nad/podhodnocení jednotlivých trhů (zde dluhopisy vs. akcie) A. Greenspan: irrational exuberance (1996) Edward Yardeni: Fed s Stock Market Model Finds Overvaluation (1997) Základní východisko: FEY = TBY nebo také 1 / TBY = P / FE FEY = FE / P ; kde FEY... future earnings yield (budoucí ziskový výnos akcií, E/P) = očekávaná převrácená hodnota P/E v horizontu 12 měsíců TBY... treasury bonds yield = výnos 10leých státních dluhopisů FE future earnings = očekávané zisky firem v indexu S&P500 P... price = hodnota indexu S&P 500 FVP = FE / TBY ; kde FVP... fair value price = vnitřní hodnota trhu (teoretická hodnota indexu S&P500, kdyby ziskový výnos akcií byl roven výnosu 10letých státních dluhopisů Kritika: model srovnává nesrovnatelné rozdílné volatility, rozdílná úvěrová rizika 40

41 Asnessův model Cliffors Asness, AQR Capital Management (2000) Vysvětluje rozdílný výnos akcií a dluhopisů rozdíly ve volatilitě (míře výkyvů) Základní východisko: E(A) = a + b (E/P) a E(D) = Y ; kde E(A)... očekávaný výnos akcií E(D)... očekávaný výnos státních dluhopisů E/P... ziskový výnos Y... aktuální výnos státních dluhopisů a,b... koeficienty generace, která zažila kolaps/prasknutí bubliny, chce kompenzaci za volatilitu, a proto: E(A)-E(D) = c + d σ A + e σ D konečná rovnice: E/P = ϒ 0 + ϒ 1 Y + ϒ 2 σ A + ϒ 3 σ D vícefaktorovou regresí historických dat (20 let) se optimalizují koeficienty ϒ 0 až ϒ 3 a a za σ A a σ D se dosadí 20letá směrodatná odchylka anualizovaných výnosů akcií, resp. dluhopisů vypočtený E/P, resp. P/E trhu se následně porovnává s aktuálním P/E

42 Yardeniho FED model (SVM-2) Původní FED model neodpovídal na otázku, proč dochází k výrazné divergenci mezi výnosy akcií a obligací Yardeni (2001) do původního modelu zapracoval nové proměnné: rizikovost firemních zisků oproti zaručeným příjmům ze státních dluhopisů konsenzuální odhad zisků firem indexu S&P 500 za horizontem 12 měsíců FEY = a + b*tby + c*rp d*lteg RP = CBY TBY ; kde FEY... očekávaný ziskový výnos akciového trhu TBY... výnos 10letých státních dluhopisů CBY... corporate bond yield = výnos indexu korporátních dluhopisů s ratingem A (Moody s) RP... riziková prémie akciového trhu LTEG... konsenzuální odhadované roční tempo růstu zisků firem na následujících 3-5 let a, b, c, d... Koeficienty Zjednodušení (a=b=c=0): FEY = CBY d*lteg a FVP = FE / (CBY d*lteg) ; kde FVP... fair value price = vnitřní hodnota trhu (teoretická, vypočtená hodnota indexu S&P500) 42

43 15/05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/2011 Modifikace FED modelu Alternativní aplikace FED modelu používají např. přesnější vyjádření rizikové prémie dluhopisů (nikoli spread dluhopisů s ratingem A, ale vážený kreditní spread jednotlivých firem v indexu S&P 500) 6.00% Equity Risk Premium US stock universe Riziková prémie akcií v indexu S&P % 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% : akcie jsou relativně levnější než dluhopisy Pramen: data Bloomberg / výpočty J&T Asset Management 43

44 Děkuji za pozornost Daniel Drahotský Ředitel úseku Finanční trhy J&T BANKA, a.s.

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 2.12.2014 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry strana

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Úvod. Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry

Úvod. Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry TRH KAPITÁLU Úvod Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry Vznik díky odložené spotřebě Nutná kompenzace možnost

Více

Blok 1 Stručné makroekonomické okénko a co dnes znamená finanční represe. Petr Sklenář

Blok 1 Stručné makroekonomické okénko a co dnes znamená finanční represe. Petr Sklenář Blok 1 Stručné makroekonomické okénko a co dnes znamená finanční represe Petr Sklenář 1 Stručné makroekonomické okénko 2 Pomalý růst, nízký růst a vyšší zadlužení Růst HDP reálný; % 2006 2015 2016 2017

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Finanční trhy. Fundamentální analýza

Finanční trhy. Fundamentální analýza Finanční trhy Fundamentální analýza Charakteristika fundamentální analýzy (I) FA je nejvíce používanou analýzou akcií. Vychází z předpokladu, že na trhu existují cenné papíry podhodnocené a nadhodnocené.

Více

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě?

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě? ING Obavy z posilující koruny - jsou na místě? Vojtěch Benda Senior economist Praha 26. listopadu 2007 Kurz koruny k euru a dolaru Kurz EUR/CZK Kurz USD/CZK 41 47 39 42 37 35 37 33 32 31 27 29 27 22 25

Více

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Investiční výhled Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Praha, květen 2011 Dluhopisy Ekonomika USA Ekonomická data

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy (Patrik Hudec, Head of Fund Portfolio Management) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. květen 2016 2 Globální

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu)

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu) Využití poměrových ukazatelů pro fundamentální analýzu cenných papírů Principem této analýzy je stanovení, zda je cenný papír na kapitálovém trhu podhodnocen, správně oceněn, nebo nadhodnocen. Analýza

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová PE 301 Podniková ekonomika 2 Eva Kislingerová Téma 2 obligací Hodnota kmenových akcií a Téma 2 2-2 Struktura přednášky Cenné papíry akcie, obligace Tržní míra kapitalizace (market capitalization rate)

Více

Ocenění firem. náš základní přístup

Ocenění firem. náš základní přístup Ocenění firem náš základní přístup Typy ocenění Existují v zásadě 3 typy ocenění: 1. Na základě analýzy výnosů 2. Na základě analýzy majetku 3. Metody založené na trhu - analýza kapitálového trhu a trhu

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

Oceňování podniku. Základní metody oceňování podniku

Oceňování podniku. Základní metody oceňování podniku Oceňování podniku Základní metody oceňování podniku Postup při oceňování podniku Prvním krokem při oceňování podniku je vyjasnění důvodu, kvůli kterému je oceňování prováděno Druhým krokem je ujasnění

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Dluhopisy a měny Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Dluhopisy Doba splatnosti

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK. 1. srpna 2017

SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK. 1. srpna 2017 SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK 1. srpna 2017 2 Makroekonomický výhled Monika Junicke, Senior analytik Raiffeisenbank 01-13 07-13 01-14 07-14 01-15 07-15 01-16 07-16 01-17 1Q-14 2Q-14 3Q-14 4Q-14 1Q-15

Více

Makroekonomická predikce

Makroekonomická predikce Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Odbor Finanční politika Č Ministerstvo financí Č, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 ekonomický výkon, ceny zboží a služeb, trh práce, vztahy k zahraničí,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Mezinárodní ekonomie. Kurzová politika Peníze, úrokové sazby a směnné kurzy

Mezinárodní ekonomie. Kurzová politika Peníze, úrokové sazby a směnné kurzy Mezinárodní ekonomie Kurzová politika Peníze, úrokové sazby a směnné kurzy 1. Směnné kurzy a devizové trhy 13. kapitola Krugman Obstfeld Základní problémy Směnný kurz umožňuje převést ceny v různých zemích

Více

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Dagmar.Linnertova@mail.muni.cz Luděk Benada 75970@mail.muni.cz Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 1 Hodnotící kritéria Úvod do problematiky

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

Fond korporátních dluhopisů březen 2014

Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond od svého založení v roce 2001 vzrostl o 72% a překonal dluhopisové fondy, které investují část svého majetku do státních dluhopisů. Potvrdilo se, že korporátní

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Prosinec -0,17% Od ledna +0,95% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60% Konzervativní

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Asset Management: Dluhopisy. Jiří Musil

Asset Management: Dluhopisy. Jiří Musil Asset Management: Dluhopisy Jiří Musil Co je cílem Vymezeni dluhopisu a klasifikace dluhopisů dle ruznych kriterií Základní pojmy spojené s dluhopisy a základy oceňování Dluhopisové deriváty a jejich použití

Více

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 OTEVŘEN ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 I. Měnový kurz II. Platební bilance III. Model IS-LM LM-BP Ing. A. Ecková,, PhD. 8. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA domácí úroková míra,

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Martin Pecka, (Portfolio Manager) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. březen 2017 2 Obsah Nejdůležitější události uplynulého měsíce Přehled hlavních ekonomik

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 7/ Paralelní provázanost na finanční a investiční rizika. Viz prezentace č. 2. BIVŠ, 2015 2 Z obrázku vyplývá, že existuje pět hlavních finančních

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Dluhopisy a dluhopisové portfolio I. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je popsat dluhopisy jako investiční instrumenty,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Finanční trhy. Finanční aktiva

Finanční trhy. Finanční aktiva Finanční trhy Finanční aktiva Magický trojúhelník investování (I) Riziko Výnos Likvidita Magický trojúhelník investování (II) Tři prvky magického trojúhelníku (výnos, riziko a likvidita) vytváří určitý

Více

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1 4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA slide 1 Obsahem přednášky jsou účetní identity pro otevřenou ekonomiku model malé otevřené ekonomiky co znamená malá jak jsou determinovány čisté exporty a měnové kurzy jak hospodářská

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ.  Česká republika Investiční oddělení Duben 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v dubnu meziročně o 3,5% po růstu 3,8% v březnu. Vývoj inflace byl o trochu lepší,

Více

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit Řešené ukázkové příklady k bakalářské zkoušce z MTP0 1. Peněžní multiplikátor Vyberte potřebné údaje a vypočítejte hodnotu peněžního multiplikátoru pro měnový agregát M1, jestliže znáte následující údaje:

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 17.5.2010 Aktualizace odhadů Komerční banka, a.s. Nové doporučení koupit Předešlé doporučení akumulovat Nová cílová cena 4467,- Kč Předešlá cílová

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Příprava na certifikaci EFA

Příprava na certifikaci EFA Hlavní cíle programu Úspěšným absolvováním programu získají poradci špičkové odborné znalosti, které jim umožní získat certifikát FA, který je prestižním evropským certifikátem v oblasti finančního poradenství

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více