Analýza finančních trhů (letmý úvod pro makrekonomy)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza finančních trhů (letmý úvod pro makrekonomy)"

Transkript

1 Analýza finančních trhů (letmý úvod pro makrekonomy) Vysoká škola ekonomická 5HP501 Makroekonomická analýza 21./ Ing. Daniel Drahotský, MBA Národohospodářská fakulta

2 Úvod Měnové kurzy Benchmarking Diskontování Úrokové nástroje Akcie, nemovitosti Srovnání mezi trhy

3 Interakce makroekonomická situace oceňování (skupin) aktiv makroekonomická politika stav + očekávání trhu Analýza z pohledu investora hledání té správné diskontní míry porovnávání aktuálních tržních cen s výsledky vlastní analýzy + snaha o zisk Analýza z pohledu makroekonoma získání informací o očekáváních trhu úprava makroekonomické politiky (fiskální / monetární) 3

4 Finanční trhy Základní typy obchodovaných investičních aktiv Měny Úrokové nástroje Akcie Komodity Zlato Nemovitosti Odvozená aktiva = deriváty (termínové kontrakty) navázané na základní, burzovně obchodovatelná aktiva nebo indexy prosté forward, futures, swap s opcionalitou opce, swapce navázané na neburzovně obchodovaná aktiva pojistné swapy swapy úvěrového selhání (CDS), katastrofické swapy,... počasí, sport, politické události,... 4

5 Úvod Měnové kurzy Benchmarking Diskontování Úrokové nástroje Akcie, nemovitosti Srovnání mezi trhy

6 Analýza měnových kurzů Modely Parita kupní síly (viz předchozí přednášky) Platební bilance (viz předchozí přednášky) Úroková parita CAPM Tradiční makroekonomické proměnné / indikátory: Tempo růstu HDP Inflace + reálné úrokové míry Produktivita práce Indikátory globalizace : Transakční poptávka Korelace s jinými aktivy 6

7 Modely založené na paritě kupní síly Modely parity kupní síly jsou založené na zákonu jedné ceny, tzn. že při absenci transakčních nákladů by stejné zboží na různých trzích vyjádřené ve stejné měně by mělo mít stejnou cenu Podle teorie by nominální měnový kurz měl reflektovat kurz dle parity kupní síly Kritika a důkazy omezené působnosti: Balassa-Samuelson: rozdíly pro obchodovatelné a neobchodovatelné zboží Big Mac Index Starbucks Tall Late index 7

8 Modely založené na platební bilanci Modely odhadování budoucích měnových kurzů založené na platební bilanci počítají se vzájemnou interakcí měnového kurzu se změnami stavu devizových rezerv (resp. saldy běžného, finančního a kapitálového účtu PB) Souhrnný deficit běžného, finančního a kapitálového účtu je provázen snížením devizových rezerv, kterou jsou tyto devizové rezervy kryty, a následným znehodnocením měny Trvalé přebytky obchodní bilance, které by nebyly vyrovnávány adekvátním vývozem kapitálu, by naopak vedly k posilování měnového kurzu Marshall-Lernerova podmínka (Alfred Marshall, Abba Lerner): má-li mít devalvace měny pozitivní vliv na obchodní bilanci, souhrnná elasticita vývozu a dovozu musí být > 1! není-li splněna, devalvace měny v krátkém období způsobí zhoršení platební bilance devalvace měny má negativní dopad na PB do doby, než se spotřebitelé přizpůsobí své spotřební chování novým cenám 8

9 Model parity úrokových sazeb 1 + i H = S/F ( 1 + i F ) ; kde i H... úroková sazba domácí měny i F... úroková sazba cizí měny měny S... spotový kurz (dnes sjednaný dnešní kurz) F... forwardový kurz (dnes sjednaný kurz v budoucnosti) kurz spot S kurz forward F? úrok domácí měny i H 5% úrok zahraniční měny i F 8% 1+i H = S/F (1+i F ) kurz forward F Zkouška: úroková parita podle teorie zajišťuje, že forwardový kurz reflektuje úrokový diferenciál, neboť měna s vyšší úrokovou sazbou by měla oslabit o rozdíl úrokových sazeb (krytá parita) pokud by úroková parita neplatila a např. 1+i H < S/F (1+i F ), potom by existovaly arbitrážní příležitosti v případě nerovnosti výše by arbitražéři mohli získat, pokud by: 1+i H = S/F * 1+i F 1.05 = * = 1.05 si domácí investor za domácí měnu nakoupil na spotu měnu zahraniční, termínovým prodejem si zajistil budoucí kurz zahraniční měny a do doby zpětného prodeje zahraniční měny do domácí inkasoval zahraniční úroky totéž by mohl provést zahraniční investor, který by si měnu s nižším úrokem půjčil v případě nekryté úrokové parity investor spekuluje na to, že budoucí spotový kurz bude jiný než by odpovídal kryté úrokové paritě (viz hypotéky v Maďarsku, carry trade,...) 9

10 Vážený měnový kurz Stát (měnová zóna) Váha v indexu (%) Eurozóna Čína Kanada Mexiko 9.72 Japonsko 8.71 V. Británie 4.32 J. Korea 3.5 Tchajwan 2.37 Singapur 2.02 Ostatní Celkem 100 Měnový kurz je z makroekonomického pohledu vhodnější sledovat oproti koši měn, s nimiž daný stát obchoduje : U.S. Dolar měřeno košem měn, váženo podle zahraničního obchodu se propadl na své historické maximum. Vztah k euru může být někdy zavádějící, protože euro je také na nízkých úrovních vůči ostaním měnám (CHF,JPY, AUD, CAD). 10

11 Úvod Měnové kurzy Benchmarking Diskontování Úrokové nástroje Akcie, nemovitosti Srovnání mezi trhy

12 Základní metody oceňování Benchmarking Ostatní aktiva (resp. jejich průměry, indexy) považujeme za srovnávací veličinu (benchmark, etalon) a vyhodnocujeme relativní nad/podhodnocení zkoumaného aktiva vůči benchmarku v rámci trhu jednoho typu aktiv mezi trhy Diskontování předpokládá, že dnešní cena odráží veškerou budoucnost, tzn. zejména budoucí výnosy z aktiva. Budoucí výnosy se liší výší i v čase, kdy budou k dispozici. Současná cena se proto musí rovnat diskontovaným budoucím výnosům. Diskontováním zjišťujeme absolutní cenu. přímých plateb (úrok / kupon, splacená jistina, dividenda) nepříjmých příjmů, tj. navýšení hodnoty aktiva (např. nevyplacené zisky = FCF) očekávané prodejní ceny 12

13 Benchmarking ukazatelů z účetnictví Ukazatele ceny (akcie) P / E (resp. ep/e), P / CF (resp. ep/...), P / EBITDA, P / S, P / BV P / [reprodukční hodnota vlastního kapitálu], Tobin Q (tržní kapitalizace (akcie+dluhy) / reprodukční cena VK) PEG (P/E / g) dividendový výnos (D/P), ziskový výnos (E/P) Ukazatele rentability ROE, ROA, ROS Ukazatele likvidity likvidita: běžná, pohotová, okamžitá; podíl pracovního kapitálu na aktivech Ukazatele aktivity doba obratu: zásob, pohledávek, dluhu, běžných aktiv, dlouhodobého majetku Ukazatele zadluženosti D/E, DSCR Specifické sektorové ukazatele banky: CAR (kapitálová přiměřenost), cost/income, loans/deposits,... nemovitosti: obsazenost, efektivní nájem na m2, průměrná cena hotelového pokoje,

14 Benchmarking příklad použití Relativní ocenění ruské NOMOS-BANK vůči ostatním středoevropským bankám 14

15 Benchmarking příklad použití 15

16 Úvod Měnové kurzy Benchmarking Diskontování Úrokové nástroje Akcie, nemovitosti Srovnání mezi trhy

17 NPV, IRR Racionální investor se rozhoduje vždy tak, že vyhledává projekty / investice, u nichž čistá současná hodnota (net present value, NPV) investice (-) a budoucích příjmů (+) je kladná Jako diskontní sazbu pro výpočet NPV používá výnos alternativní investice (bezriziková úroková míra nebo bezriziková úroková míra zvýšená o rizikovou přirážku) V příkladě níže je investor indiferentní mezi investicí do projektu, resp. cash-flow nesoucícho aktiva a alternativní (diskontní) sazbou Vnitřní výnosové procento IRR (internal rate of return) je taková diskontní sazba, kdy NPV=0 Diskontní sazba (i) = 5.00% diskontní faktor současná hodnota Období (n) cash flow (CF) DF PV 0-1,000, ,000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,050, , NPV = PV = 0 17

18 Diskontní sazba Diskontní sazba pro oceňování (nemá nic společného s diskontní sazbou centrální banky) je volena nejčastěji jako kombinace bezrizikové úrokové míry R f a rizikové přirážky R p i = R f + R p Volba bezrizikové úrokové míry závisí na typu aktiva (projektu), zejména na jeho splatnosti (trvání ). Nejčastěji používané bezrizikové míry: fixing úrokových sazeb peněžního trhu (LIBOR, PRIBOR,...) výnos 10letých státních dluhopisů Výše rizikové přirážky reflektuje požadovaný nadvýnos k výnosu z bezrizikového aktiva, odráží míru nejistoty a závisí na: míře informovanosti investorů době trvání investice likviditě aktiva ostatních rizicích Riziková přirážka u akcií = equity premium Riziková přirážka u dluhopisů = credit spread, liquidity spread 18

19 Riziková prémie Výše rizikové prémie (přirážky k bezrizikovému výnosu) R P je kritická pro všechny modely, které jsou založeny na diskontování ( diskontní sazba i = R F + R P ) Gordonův dividendový model R P = D/P + G R F ; kde R F = nominální bezrizikový výnos (pokladničních poukázek nebo dluhopisů) D = očekávaná dividenda v příštím období, P = hodnota indexu G = dlouhodobé nominální tempo růstu dividend CAPM - z rovnice přímky cenných papírů (SML) E(R P ) = R F + β * (E(R M )- R F ) -> E(R M ) = RF + [(E(R M )- R F ] = R F + R P - očekávaný výnos trhu E(R M ) se obtížně zjišťuje, a proto se zpravidla dosazuje historický Historická riziková prémie R P = ( 1 + mavg (MY) ) / ( 1+ mavg (TBY) ) ; kde mavg... klouzavý průměr, MY = meziroční výnos akciového trhu, TBY = výnos 10letých státních dluhopisů studie Dimson, March, Staunton (2002): průměrná riziková prémie globálního akciového trhu na základě dat : = 4,9 % k pokladničním poukázkám, resp. 4,6 % k dlouhodobým státním dluhopisům 19

20 Úvod Měnové kurzy Benchmarking Diskontování Akcie, nemovitosti Úrokové nástroje Srovnání mezi trhy

21 Oceňování akcií - DFCF Discounted Free Cash-Flow je dnes nejrozšířenější metoda oceňování založená na volném cashflow FCF = zisk + odpisy + zdaněné úroky = (EBIT x (1 t)) a dále sníženém o penězi financované investice (CapEx) Hodnota podniku dána současnou hodnotou cash flow po zdanění, kterou očekávají vlastníci a investoři v budoucích letech; částky jsou diskontovány k datu oceňování podniku úrokovou mírou přizpůsobenou riziku Tržní hodnota podniku FMV (fair market value) je dána součtem současné hodnoty volných peněžních toků za 5 let DFCF a současné hodnoty věčné renty PVP (present value of perpetuity): FMV = DFCF za 5 let + PVP v 5.roce Hranice 5 let je zvolena arbitrárně. Ve skutečnosti se snažíme modelovat co nejdelší období, aby váha perpetuity PVP, resp. potenciální chyba v odhadu tempa růstu g ovlivňovaly celkové ocenění co nejméně. PVP = FCF v 6. roce / (i g) ; kde i - diskontní sazba (riziku přizpůsobená úroková míra) g očekávané tempo růstu cash flow 21

22 Oceňování akcií - DFCF Discounted Free Cash-Flow 22

23 Úvod Měnové kurzy Benchmarking Diskontování Akcie, nemovitosti Úrokové nástroje Srovnání mezi trhy

24 Oceňování dluhopisů Cena běžného dluhopisu je rovna čisté současné hodnotě všech budoucích plateb, tj. kuponů a jistiny (diskontování cash-flow) 24

25 Oceňování dluhopisů Parametry dluhopisu splatnost (roky) Cashflow dluhopisu v roce n Trh požaduje sazba kuponu nominál výnos do splatnosti (i) Kolik má být cena dluhopisu? (P) v CZK v % nominálu % 10, , % 10, % % 10, , % 9, % % 10, , % 10, % % 10, , % 11, % % 10, , % 10, % % 10, , % 9, % % 10, , % 10, % % 10, , % 11, % cena dluhopisu P 25

26 cena dluhopisu Výnos do splatnosti Výnos do splatnosti (yield-to-maturity) je: diskontní míra, při které NPV investice do dluhopisu = 0 teoretický výnos, který by investor obdržel, pokud by si peníze uložil za úrok odpovídající výnosu do splatnosti (při frekvenci připisování úroků shodné s frekvencí výplat kuponů) Mezi výnosem do splatnosti a cenou dluhopisu je inverzní vztah výnos do splatnosti (YTM) Citlivost ceny dluhopisu na změnu výnosu: roste s rostoucí durací (průměrnou dobou splatnosti) roste s klesající absolutní úrovní výnosu do splatnosti 26

27 Výnosová křivka zachycuje vztah mezi splatností dluhopisu a výnosem do splatnosti 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% teorie tvaru výnosových křivek čistá teorie očekávání současná výnosová křivka odráží očekávání trhu ohledně budoucího vývoje sazeb po celé délce výnosové křivky modifikovaná teorie očekávání současná výnosová křivka odráží očekávání ohledně budoucího vývoje sazeb a rizikovou přirážku teorie preference likvidity - delší dluhopisy jsou pro investora spojeny s vyšším rizikem, a proto jejich držitelé požadují vyšší výnos = likviditní prémii teorie preferovaných tržních segmentů zdůvodňuje zprvu rustoucí tvar preferencí likvidity (většina investorů - zejm. banky a fondy peněžního trhu) a následný pozvolnější růst preferencí dlouhých splatností (pojišťovny, penzijní fondy) 27

28 Aktuální výnosové křivky CZK, USD, EUR 28

29 výnos do splatnosti výnos do splatnosti výnos do splatnosti výnos do splatnosti Tvary výnosových křivek Normální / strmá Plochá Investoři očekávají růst inflace a krátkodobých sazeb splatnost Investoři očekávají ekonomickou stagnaci až útlum a pokles inflace/sazeb splatnost Normální Inverzní Investoři očekávají stabilní až mírně rostoucí krátkodobé sazby splatnost splatnost Investoři očekávají hlubokou recesi a výrazný pokles inflace/sazeb 29

30 Tvar výnosové křivky jako indikátor Sklon výnosové křivky je spolehlivým indikátorem budoucího ekonomického růstu a inflace Sklon se sleduje jako rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými úrokovými sazbami, např. 3 měsíce / 10 let, 2 roky / 10 let, ap. V USA je rozpětí mezi 1denní sazbou centrální banky a výnosu 10letých státních dluhopisů zařazeno do respektovaného indexu předstihových ukazatelů (Conference Board Leading Economic Index) Strmá výnosová křivka odráží očekávání vysokého tempa růstu, často provázeného zvýšenou inflací Plochá nebo inverzní křivka spolehlivě předpovídá hospodářské zpomalení Arturo Estrella, Tobias Adrian: je-li spread 3M T-Bills / 10Y T-Bonds menší než 0,93%, následuje růst nezaměstnanosti Dlouhodobě pozitivní sklon tvar výnosové křivky je nezbytný pro dnešní finanční systém Inverzní křivka představuje vážnou hrozbu pro banky, které by musely úročit depozita vyšší sazbou než za kolik jsou schopny poskytovat úvěry. V krátkém období to vede k omezení úvěrů do ekonomiky, při přetrvávajícím stavu ke kolapsu banky. Při řešení finanční krize proto centrální banky snížily krátkodobé sazby téměř na nulu ve snaze a) nepoložit zbytek bank, b) nezastavit příliv úvěrů do ekonomiky 30

31 Ploché a inverzní křivky v dobách nejistoty a před recesí před recesí (1989 ) před krizí (2006, 2007) dnešní, relativně strmá křivka (2011) 31

32 Conference Board Leading Economic Index (USA) = souhrnný index indexů zahrnující 10 nejvýznamnějších ukazatelů americké ekonomiky klesá před recesí, roste před expanzí; za posledních 50 let obdivuhodně spolehlivý vypočítáván nevládní organizací The Conference Board The United States Department of Labor s monthly report on the unemployment rate, average hourly earnings and the average workweek hours from the Employment Situation report The United States Department of Labor s weekly report on first-time claims for state unemployment insurance The Census Bureau s monthly consumer goods and materials report from the Preliminary Report on Manufacturers' Shipments, Inventories, and Orders The Census Bureau s monthly non-defense capital goods report from the Preliminary Report on Manufacturers' Shipments, Inventories, and Orders The Census Bureau s monthly report on building permits from the Housing Starts and Building Permits report The difference (spread) between the interest rates of 10-year Treasury notes and the federal funds rate The Federal Reserve's inflation-adjusted measure of the M2 money supply The Institute for Supply Management s monthly ISM Index of Manufacturing including: supplier deliveries, imports, production, inventories, new orders, new export orders, order backlogs, prices and employment. The S&P 500 The University of Michigan Consumer Sentiment Index's consumer expectations 32

33 Výnosová křivka USA a akciový index S&P 500 září 2003 křivka pozitivní, čeká se růst červen 2006 křivka inverzní, na Titanicu se ještě 2 roky tančí... leden 2009 na trzích panika, sazby efektivně na nule, budoucnost nejistá březen 2011 očekává se inflace, centrální banka dál stimuluje... Pramen: 33

34 výnos do splatnosti Credit spread = kreditní přirážka = dodatečný výnos, kteří investoři požadují nad výnos bezrizikových aktiv rizikový (např. podnikový) dluhopis bezrizikový dluhopis (např. státní dluhopis referenční země) splatnost kreditní přirážka je tím vyšší, čím - se zvyšuje pravděpodobnost kreditního selhání (default), tj. nesplacení jistiny nebo opoždění splátek kuponů - je slabší je rating dluhopisu - dlouhodobé ratingy S&P: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-,, SD, D - dlouhodobé ratingy Moody s: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A, A1, A2, A3, Baa1,, C 34

35 Kreditní přirážka jako indikátor Kreditní přirážka se vykazuje jako: absolutní rozdíl mezi výnosem rizikového aktiva k bezrizikovému (při stejné splatnosti) cena za CDS (credit default swap, swap úvěrového selhání), pokud je obchodován Kreditní přirážka u jednoho emitenta nebývá stejná na všech segmentech splatnosti dluhopisy s kratšími splatnostmi mívají kreditní přirážku nižší (větší míra jistoty) Kreditní přirážka je proměnlivá v čase reflektuje investory vnímanou změnu ve schopnosti plnit včas závazky z dluhopisu 35

36 Kreditní přirážky i na státních dluhopisech aktuální výnosy dluhopisů předlužených zemí EU v % 5leté CDS (cena pojištění za kompenzaci investora v případě defaultu) 36

37 Kreditní přirážky i na státních dluhopisech : Spready se roztahují dramaticky pouze na periferii u malých ekonomik. Naopak velké Španělsko, Itálie jsou zatím v poho, byť situace je nervóznější 37

38 Kreditní přirážky i na státních dluhopisech : Již 3 země slovutné eurozóny mají vyšší CDS spready než Argentina. I zde se ukazuje, že Španělsko se odděluje od zbytku stáda PIGS, ze kterého se stává pouze PIG. (Petr Sklenář, analytik J&T) 38

39 Úvod Měnové kurzy Benchmarking Diskontování Akcie, nemovitosti Úrokové nástroje Srovnání mezi trhy

40 FED model (SVM-1) srovnává výnosnosti a relativní nad/podhodnocení jednotlivých trhů (zde dluhopisy vs. akcie) A. Greenspan: irrational exuberance (1996) Edward Yardeni: Fed s Stock Market Model Finds Overvaluation (1997) Základní východisko: FEY = TBY nebo také 1 / TBY = P / FE FEY = FE / P ; kde FEY... future earnings yield (budoucí ziskový výnos akcií, E/P) = očekávaná převrácená hodnota P/E v horizontu 12 měsíců TBY... treasury bonds yield = výnos 10leých státních dluhopisů FE future earnings = očekávané zisky firem v indexu S&P500 P... price = hodnota indexu S&P 500 FVP = FE / TBY ; kde FVP... fair value price = vnitřní hodnota trhu (teoretická hodnota indexu S&P500, kdyby ziskový výnos akcií byl roven výnosu 10letých státních dluhopisů Kritika: model srovnává nesrovnatelné rozdílné volatility, rozdílná úvěrová rizika 40

41 Asnessův model Cliffors Asness, AQR Capital Management (2000) Vysvětluje rozdílný výnos akcií a dluhopisů rozdíly ve volatilitě (míře výkyvů) Základní východisko: E(A) = a + b (E/P) a E(D) = Y ; kde E(A)... očekávaný výnos akcií E(D)... očekávaný výnos státních dluhopisů E/P... ziskový výnos Y... aktuální výnos státních dluhopisů a,b... koeficienty generace, která zažila kolaps/prasknutí bubliny, chce kompenzaci za volatilitu, a proto: E(A)-E(D) = c + d σ A + e σ D konečná rovnice: E/P = ϒ 0 + ϒ 1 Y + ϒ 2 σ A + ϒ 3 σ D vícefaktorovou regresí historických dat (20 let) se optimalizují koeficienty ϒ 0 až ϒ 3 a a za σ A a σ D se dosadí 20letá směrodatná odchylka anualizovaných výnosů akcií, resp. dluhopisů vypočtený E/P, resp. P/E trhu se následně porovnává s aktuálním P/E

42 Yardeniho FED model (SVM-2) Původní FED model neodpovídal na otázku, proč dochází k výrazné divergenci mezi výnosy akcií a obligací Yardeni (2001) do původního modelu zapracoval nové proměnné: rizikovost firemních zisků oproti zaručeným příjmům ze státních dluhopisů konsenzuální odhad zisků firem indexu S&P 500 za horizontem 12 měsíců FEY = a + b*tby + c*rp d*lteg RP = CBY TBY ; kde FEY... očekávaný ziskový výnos akciového trhu TBY... výnos 10letých státních dluhopisů CBY... corporate bond yield = výnos indexu korporátních dluhopisů s ratingem A (Moody s) RP... riziková prémie akciového trhu LTEG... konsenzuální odhadované roční tempo růstu zisků firem na následujících 3-5 let a, b, c, d... Koeficienty Zjednodušení (a=b=c=0): FEY = CBY d*lteg a FVP = FE / (CBY d*lteg) ; kde FVP... fair value price = vnitřní hodnota trhu (teoretická, vypočtená hodnota indexu S&P500) 42

43 15/05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/2011 Modifikace FED modelu Alternativní aplikace FED modelu používají např. přesnější vyjádření rizikové prémie dluhopisů (nikoli spread dluhopisů s ratingem A, ale vážený kreditní spread jednotlivých firem v indexu S&P 500) 6.00% Equity Risk Premium US stock universe Riziková prémie akcií v indexu S&P % 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% : akcie jsou relativně levnější než dluhopisy Pramen: data Bloomberg / výpočty J&T Asset Management 43

44 Děkuji za pozornost Daniel Drahotský Ředitel úseku Finanční trhy J&T BANKA, a.s.

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 29. červen - 3. červenec 2015 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 982-1.3-6.4 3.7-1.5 901 1,058 CZK/EUR 27.10 0.5 1.6 2.1 1.2 27.10 28.32 CZK/USD 24.41-0.1

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva diplomová práce Finanční deriváty Martin Eliášek 2009/2010 0 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci práci na téma: Finanční deriváty

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2012 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi 20 Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

OBCHODOVÁNÍ NA FOREXU

OBCHODOVÁNÍ NA FOREXU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODOVÁNÍ NA FOREXU TRADING IN FOREX Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. Autor: Bc. Radek

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

Ekonomický měsíčník LISTOPAD 2003

Ekonomický měsíčník LISTOPAD 2003 Ekonomický měsíčník LISTOPAD 23 ČNB ponechala úrokové sazby beze změny Bankovní rada snížila prognózu inflace. ČNB zmírnila své obavy z růstu retailových úvěrů. Centrální banka neklade překážky emisi dluhopisů

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 20. - 24. duben 2015 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,049 0.1 9.1 10.8 4.7 901 1,058 CZK/EUR 27.47-0.3 0.9 0.7-0.2 27.23 28.32 CZK/USD

Více

N_MF_A Mezinárodní finance 3. Devizový trh 1. Členění a struktura 2. Subjekty devizového trhu 3. FOREX, tržní ceny 4. Kotace spotového kurzu, spread 5. Základní druhy operací na měnových trzích, měnová

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více