Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU"

Transkript

1 Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU Abstrakt Luboš Komárek Příspěvek se zabývá problematikou vztahů mezi měnovou politikou a cenami aktiv. V úvodu jsou diskutovány dva proudy názorů na roli cen aktiv v procesu měnověpolitického rozhodování. V jeho rámci je proveden výčet argumentů obhajujících i zpochybňujících reakce měnové politiky na vývoj cen aktiv. Následně je připomenuto standardní a širší měřítko inflace na bázi práce Alchiana a Kleina (1973) zohledňujících vývoj cen aktiv. V empirické části je srovnán vývoj úvěrů, produkce a akciových indexů a dokumentovány jejich korelace pomocí rolovaného korelačního koeficientu na příkladě vybraných nových členských zemí EU (jmenovitě České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska). Pro Českou republiku je analýza dále doplněna o srovnání vývoje standardních ukazatelů měřících vývoj cenové hladiny (CPI a PPI inflace) oproti tempu růstu cen nemovitostí a akciových indexů. Příspěvek rovněž diskutuje implikace vývoje cen aktiv pro formování měnové politiky ve vybraných nových členských zemích EU. Zde autor dochází k závěru, že zahrnutí cen aktiv do reakční funkce (a o to více do cílové funkce) centrální banky by bylo pro sledované země zřejmě velmi nákladné, a proto tato opatření nedoporučuje. Klíčová slova měnová politika, ceny aktiv, centrální bankovnictví, nové členské země EU Abstract The article deals with the links between monetary policy and asset prices. Initially, it discussed opinions of the role of asset prices in the decision making process of monetary policy. In this framework is reminded the theoretical work of Alchian and Klein (1973) that shows the way, how to cover the asset price inflation in the measurement of price dynamics. Consequently, it summarises the main pro and con associated with the reaction of monetary policy to the asset price development. Empirical part covers a comparison among outputs, share indexes and credits in the selected new Member States, namely in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. In the case of the Czech Republic I also show, how to differ the development of CPI and PPI inflation compared to the dynamics of real estate prices and share index of the Czech capital market (PX-5). Finally, I also argue that for the new EU Member States it could be very costly to include asset prices in the policy rule of the monetary policy, all the more in the objective function. Key Words Monetary policy, asset prices, central banking, new EU Member States Text obsahuje osobní názory autora, které se nemusejí shodovat s oficiálními názory ČNB. Za cenné náměty a připomínky děkuji Janu Fraitovi a Romanu Horváthovi, za poznámky k problematice akciového trhu pak Zlatuši Komárkové. Za veškeré případné chyby nese odpovědnost výhradně jeho autor. Text odráží některé z výsledků projektu GAČR 42/5/

2 Hospodářská politika nových členských zemí Evropské unie Úvod Jakou roli by měly hrát ceny aktiv při nastavování měnové politiky? To je jedna z otázek, která při vzrůstající míře globalizace ekonomik a propojenosti finančních trhů stojí před zodpověděním ekonomických teoretiků a tvůrců měnové politiky. Rovněž historická japonská, americká či britská zkušenost s důsledky výskytu významných cenových bublin 1 na trzích aktiv vytváří jasnou motivaci pro analýzu vztahu mezi způsobem provádění měnové politiky a vývojem cen aktiv, a to jak na národní, tak i nadnárodní úrovni. Ceny aktiv (akcií, nemovitostí, atd.) se totiž vyznačují vyšší volatilitou a endogenním charakterem v porovnání s vývojem fundamentálních makroekonomických proměnných (inflace, nezaměstnanost, HDP, atd.) 2 a v určitých časových obdobích se vyvíjejí velmi rozdílně od vývoje reálné ekonomiky. Vztah měnové politiky a cen aktiv je oboustranný. Opatření měnové politiky ovlivňují ekonomickou aktivitu skrze jednotlivé segmenty trhu aktiv (akciový trh, dluhopisový trh, trh nemovitostí, atd.), neboť trhy aktiv jsou úrokově citlivé 3 a hrají významnou roli v transmisních mechanismech měnové politiky. 4 Měnověpolitický proces může být vývojem na trzích aktiv naopak ovlivněn vpředhledící schopností cen aktiv. Její informační potenciál se může stát podstatným faktorem pro nastavování měnové politiky. Napříč ekonomickou literaturou však nelze nalézt jednoznačné vodítko mezi vztahem měnové politiky a vývojem na trzích aktiv. Není totiž obecně zřejmé, zda-li vůbec a za jakých okolností má centrální banka na vývoj na trzích aktiv reagovat, jakým způsobem by tato reakce měla být provedena a jak tuto případnou reakci nejlépe načasovat. Shoda existuje pouze v důsledném monitoringu trhu aktiv, včetně jeho dílčích segmentů. Příspěvek diskutuje problematiku optimální reakce měnové politiky na vývoj trhu aktiv s implikacemi pro vybrané nové členské země EU, tj. Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Jeho skladbu tvoří čtyři části. Na výše uvedenou úvodní pasáž navazuje část sumarizující hlavní transmisní mechanismy měnové politiky související s vývojem na trzích aktiv. Druhá část představuje dva základní názorové proudy na roli cen aktiv v měnověpolitickém procesu. Třetí část je věnována diskusi optimální reakce měnové politiky na vývoj cen aktiv, včetně diskuse alternativního způsobu měření inflace a důvodů obhajujících a odrazujících od reakce měnové politiky motivované vývojem na trzích aktiv. Čtvrtá část ukazuje dílčí empirická srovnání vývoj trhu aktiv ve vybraných nových členských zemích EU. Poslední část příspěvku sumarizuje naše závěry a doporučení. 1. Ceny aktiv a transmisní mechanismy měnové politiky Ústřední tezí vztahu mezi měnou politikou a vývojem cen aktiv je prokazatelnost existence bublin na trzích aktiv a znalost důvodu jejich vzniku. Šoky na trzích aktiv ovlivňují citlivost investic na cash-flow firem 5, neboť ovlivňují jejich čistou hodnotu a způsobují 1 tj. fundamentálně nepodloženého vývoje cen aktiv 2 viz obr. 1 až 4 3 Změna úrokové sazby vyvolá přesuny držby jednotlivých aktiv. 4 Pohyby cen aktiv ovlivňují agregátní poptávku zejména skrze: (i) efekt bohatství působící na spotřebu (tzv. wealth effect), (ii) schopnost firem vypůjčovat si finanční zdroje přes ovlivnění finančních výkazů firem (tzv. balance sheet effect) a (iii) zpětný efekt agregátní poptávky na ceny aktiv (tzv. second-round effect) - blíže viz část 1. 5 Viz např. Myers and Majluf (1984) nebo Bernanke, Gertler a Gilchrist (1996). 2

3 Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU rovněž problém morálního hazardu. Při růstu úrokových sazeb dochází k zostření celkových podmínek pro získání zdrojů na finančních trzích. Uvolněná měnová politika má opačné důsledky - viz např. Hubbard (1998). Prudký vzrůst cen aktiv je typicky doprovázen zvyšováním kladné výstupové mezery a poměru investic (včetně investic do bydlení) v relaci k HDP. Tento vývoj na trzích aktiv je často dále podporován uvolněnými monetárními podmínkami, tj. nižšími úrokovými sazbami vzhledem k sazbám plynoucích z Taylorova pravidla, což následně vede k vyšším než odpovídajícím tempům růstu úvěrů. Literatura analyzující měnové transmisní mechanismy, viz např. Bernanke a Gertler (1995), Mishkin (21) nebo Bean, Larsen a Nikolov (22) rozlišuje několik hlavních kanálů, které prostupují skrze dílčí segmenty trhů aktiv ceny akcií (stock market prices), ceny nemovitostí (real estate prices), měnové kurzy (exchange rates) a skrze jednotlivé základní typy ekonomických subjektů (banky, domácnosti, firmy). Níže jsou sumarizovány hlavní kanály transmisních mechanismů působící skrze ceny akcií a nemovitostí. 6 Měnové kurzy jako aktiva nejsou v tomto textu, z důvodu své specifičnosti a rozsáhlosti, analyzovány Měnová politika a ceny akcií Měnová politika ovlivňuje ceny akcií několika kanály. Z firemního pohledu vede expanzivní měnová politika (spojená s poklesem úrokových sazeb) k nižší atraktivitě obligací vzhledem k akciím, což vede k růstu poptávky po akciích a jejich ceny. Firmy proto jsou motivovány k emitování akcií, tzv. Tobinovo q 8 roste, což zapříčiňuje, že firmy mohou nakoupit mnoho nových investičních statků za relativně malý objem vydaných akcií. Alternativně je možné říci, že náklady získávání kapitálu (CK) klesají, což podporuje růst investic (I) a následně růst produktu (Y) viz kanál [1] a [2] v schématu 1. Expanzivní měnová politika (MP exp ) rovněž vede, s uvědoměním si výše popsaných mechanismů, k růstu čistého jmění firem (NW), což dále vede k růstu zápůjček firem (L F ), investic (I) a potažmo produktu (Y) viz kanál [3]. Avšak Fischer a Merton (1984) nebo Stein (1996) argumentují, že investice rovněž reagují na fundamentálně nepodložené změny v cenách aktiv. Firmy totiž často zvyšují (snižují) investiční výdaje, když jsou akcie nadhodnoceny (podhodnoceny). Firmy také zvyšují své externí financování během period inflace cen aktiv, což naznačuje, že hodnota zástav (collateral value) má vliv na náklady externího financování. Empirické práce přinášejí v této oblasti smíšené výsledky. 9 6 Jde o popis spíše krátkodobých efektů měnové politiky na ceny aktiv. 7 Mishkin (21) uvádí, že diskuse ohledně optimální reakce měnové politiky na pohyb cen aktiv je obdobná diskusi optimální reakce na pohyb nominálního měnového kurzu. 8 Podíl tržní hodnoty firmy a obnovovacích nákladů kapitálu (vyšší q vede k vyšší motivaci firem vydávat akcie). Diskuse k tématu např. na 9 Barro (199), Galeotti a Schiantarelli (1994) prokázali, že hodnota akcií signifikantně působí na investice. 3

4 Hospodářská politika nových členských zemí Evropské unie Schéma 1: Transmisní mechanismy měnové politiky ceny akcií Firmy [1] Tobin q P SE [2] CK I MP exp [3] NW L F Y Domácnosti P SE [4] FA LFD C d H [5] W C Poznámky: MP exp expanzivní měnová politika, P SE ceny akcií, I investice, Y- reálný produkt, Tobin q podíl tržní hodnoty firmy a obnovovacích nákladů kapitálu (vyšší q vede k vyšší motivaci firem vydávat akcie), CK náklady získání kapitálu, NW hodnota firmy, L F množství zapůjčených fondů firmami, FA finanční aktiva, LFD riziko finančního vyčerpání domácností, C d spotřeba zboží dlouhodobé spotřeby, H výdaje na zabezpečení bydlení, W bohatství domácností, C celková spotřeba domácností. Vypracováno na základě Mishkin (21). Z pohledu ovlivnění domácností expanzivní měnovou politikou, která způsobila růst cen akcií, dochází následně k růstu hodnoty finančních aktiv ve vlastnictví domácností (FA), tímto se snižuje riziko finančního vyčerpání domácností (LFD), roste spotřeba zboží dlouhodobé spotřeby (C d ) a rostou výdaje na bydlení (H), což zvyšuje agregátní poptávku a tedy produkt (Y). V případě negativního důchodového šoku je pro domácnost výhodnější držba finančních aktiv oproti aktivům reálným, neboť jejich likvidita je mnohem vyšší viz kanál [4]. Alternativní pohled na růst cen akcií skrze efekt bohatství ukazuje, že dochází rovněž k zvýšení bohatství domácností (W), což na základě Modiglianiho modelu životního cyklu vede k růstu jejich spotřeby, neboť domácnosti nově disponují vyššími zdroji viz kanál [5]. 1.2 Měnová politika a ceny nemovitostí Efekt měnové politiky na ceny nemovitostí je podobný efektu na ceny akcií. Zde bude popsán mechanismus působící přes banky a domácnosti. Významnou aktivitou komerčních bank je poskytování půjček na nákup nemovitostí, které často vystupují v roli zástavy úvěru. Pro banky a ostatní finanční instituce způsobí expanzivní měnová politika zvýšení cen nemovitostí (PR E ), což sníží pravděpodobnost vzniku ztráty z poskytnutého úvěru (LFL), což následně způsobí růst disponibilního kapitálu banky, který pak dále bance umožní poskytnout větší množství úvěrů (L B ). Investiční aktivita (I) se v ekonomice zvyšuje a produkt (Y) roste viz kanál [1] v schématu 2. 4

5 Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU Schéma 2: Transmisní mechanismy měnové politiky ceny nemovitostí Banky P RE [1] NW B LFL L B I MP exp Y Domácnosti P RE [2] H [3] W C Poznámky: MP exp expanzivní měnová politika, P RE ceny nemovitostí, NW B kapitál banky, LFL riziko finanční ztráty banky, L B množství zapůjčených fondů od bank, I - investice, Y- reálný produkt, H výdaje na zabezpečení bydlení, W bohatství domácností, C celková spotřeba domácností. Vypracováno na základě Mishkin (21). Přímý efekt do výdajů domácností vzniká vlivem růstu cen nemovitostí. Domácnosti vlivem nižší úrovně úrokových sazeb více financují své bytové potřeby, což vede k zvýšení výdajů na bydlení (H) a stimulaci agregátní poptávky; produkt ekonomiky roste 1 viz kanál [2]. Z pohledu efektu bohatství domácností (W) dochází k jeho zvýšení, což vede k růstu spotřeby domácností (C) a tedy agregátní poptávky viz kanál [3] Měnová politika a ceny aktiv - existují dva názorové proudy? Napříč ekonomickou literaturou existuje jednoznačná shoda, že centrální banka by měla vývoj na trzích aktiv bedlivě monitorovat a analyzovat. To je podporováno i ve vystoupeních mnoha tvůrců monetární politiky. 12 Shoda panuje i o doporučujícím chování centrální banky za situace, kdy vývoj cen aktiv odpovídá růstu produktivity v ekonomice a vývoji ostatních fundamentálních determinant. Poptávkové efekty jsou za této situace zachycovány nabídkovou stranou ekonomiky a pro měnovou politiku nevyvstávají důvody pro reakci. Vztah měnové politiky a cen aktiv je totiž oboustranný. Názory se však různí na to, jak formulovat optimální reakci měnové politiky (načasování zásahu, razanci zásahu) na vývoj cen aktiv a jejich vztah k stabilizaci inflační a výstupové mezery, resp. eliminaci asymetrických dopadů kolapsu cen aktiv na jednotlivé ekonomické subjekty. S určitou mírou zjednodušení a abstrakce lze přesto identifikovat dva názorové proudy. 13 Jejich odlišná doporučení často vycházejí z rozdílné sémantiky a výchozích předpokladů o tom, zda-li jsou 1 V sektoru stavebnictví dochází k zvětšujícímu se rozdílu mezi cenou nemovitosti vzhledem k její hodnotě pořízení a daný sektor se stává nadprůměrně profitabilní. 11 dále viz část 3 12 Viz např. Ferguson FED (25), Gramlich FED (21), Issing ECB (23), atd. 13 Výše uvedená názorová dichotomie je patrná i z obdobně zaměřené diskuse, tj. zda-li ceny aktiv mají spíše hrát úlohu informační proměnné (vývoj ceny aktiv obsahuje informace ohledně budoucího vývoje veličiny, která je centrální bankou cílovaná) nebo proměnné reakční (vývoj cen aktiv se stává motivem centrální banky pro přijmutí měnověpolitického rozhodnutí). 5

6 Hospodářská politika nových členských zemí Evropské unie centrální banky schopny na trzích aktiv spolehlivě rozpoznat finanční šoky od šoků technologických, tedy zda-li se v ekonomice vyskytuje racionálně zdůvodnitelná nebo nezdůvodnitelná bublina. První názorový proud zdůrazňuje, že měnová politika by se zejména měla orientovat na dosahování cenové stability a stabilizace inflační a výstupové mezery blízko dlouhodobě udržitelného stavu. Opatření měnové politiky reagující na vývoj cen aktiv by z obecného pohledu neměla být přijímána, neboť odhad jejich nesladěnosti je netriviálním úkolem nezaručujícím úspěšnější plnění měnověpolitického cíle. Výjimkou jsou adekvátní reakce eliminující dopady zjevných cenových bublin. Bernanke a Gertler (1999, 21), Gilchrist a Leahy (21) nebo Greenspan (22) docházejí k závěru, že centrální banky mohou získat jen velmi málo ze zásahu měnové politiky motivovaného vývojem na trhu cen aktiv pro vyšší stabilizaci výstupové a inflační mezery, vyjma získaného poznání o implicitní odezvě cen aktiv na inflační prognózu. Bernanke a Gertler (1999) však rovněž zdůrazňují, že centrální banky uplatňující režim inflačního cílení by měly provádět měnovou politiku aktivněji a preventivně vyrovnávat vznikající inflační a deflační tlaky. Preventivní reakce eliminující vznik bublin na trzích aktiv by však neměly být přijímány. Druhý názorový proud dává měnové politice větší reakční prostor. Jeho zastánci doporučují centrálním bankám přímou reakci na vývoj cen aktiv, tj. považují jejich zařazení do měnověpolitického pravidla centrální banky (policy rule) 14 jako vhodné viz např. Goodhart (1999), Cecchetti a kol. (22), Bordo a Jeanne (22). Tento proud rovněž podporuje reakce měnové politiky z titulu vývoje cen aktiv pomocí nastavení krátkodobých úrokových sazeb viz např. Borio a Lowe (22) nebo Rigobon a Sack (24). Chacha, Sarno a Valente (24) představili rozšířené vpředhledící Taylorovo pravidlo s cenami aktiv a měnovým kurzem s výsledkem obhajujícím reakce centrální banky v případech, kdy jsou nesladěnosti cen aktiv a měnového kurzu relativně velké. 15 Z obhajoby reakce na vývoj cen aktiv však v žádném případě neplyne doporučení, že by centrální banka měla ceny aktiv explicitně cílovat, tj. zahrnovat je do cílové funkce (objective function) měnové politiky, respektive dokonce zavádět měnověpolitický režim založený na vývoji cen aktiv obdobný tomu, jak je znám z podoby inflačního nebo monetárního cílování. Cecchetti a kol. (22) zdůrazňuje, že reagování na ceny aktiv za běžného provádění měnové politiky redukuje pravděpodobnost utváření cenových bublin. Dále dodává, že reakce na jejich vývoj by neměly být prováděny automaticky, nýbrž každý významnější nesladěný pohyb cen aktiv by měl být posuzován individuálně dle zdroje šoku, jemuž je ekonomika vystavena. Centrálním bankám s vytýčeným cílem cenové stability je doporučováno, aby jejich měnová politika: (i) obsahovala preventivní aspekt, tj. přijímala opatření proti vzniku cenové bubliny, resp. bezprostředně po jejím rozpoznání a (ii) brala v úvahu vývoj na dílčích segmentech trhu aktiv právě tak jako ostatních ekonomických indikátorů při rozhodování o nastavení měnové politiky. Uplatňování této strategie by mělo vést ke zlepšení 14 Tato podpora plyne i přes známé potíže s odhady nesladěnosti cen aktiv. Alexandre a Bacao (25) však za pomocí makroekonomického modelu postaveného na bázi nové keynesiánské ekonomie ukázali, že zahrnutí cen aktiv do měnověpolitického pravidla není vždy správné. Možné přínosy z reakce na nesladěnost cen aktiv mizí, pokud měnová politika reaguje na proměnné zatížené šumem, který je napříč nimi pozitivně korelován. Pokud jsou ceny aktiv vyšší (nižší) než bylo očekáváno, pak bychom mohli předpokládat, že inflace i kladná mezera produktu bude vyšší (nižší) než se očekávalo. Na možnou existenci této pozitivní korelace chybových členů inflace a nesladěnosti cen aktiv upozornil rovněž Checchetti a kol. (2). 15 Tato asymetričnost vede k úvahám o implementaci nelineárního úrokového pravidla, která byla rovněž potvrzena závěrem práce Bordo a Jeane (22). 6

7 Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU makroekonomické výkonnosti (včetně snížení variability výstupu a inflace), eliminaci značné nesladěnosti na trzích aktiv a omezení výkyvů v investičním cyklu. 2.1 Argumenty pro reakci měnové politiky na vývoj cen aktiv Eliminace finanční nestability. Tolerování prudkých výkyvů cen aktiv může způsobovat finanční nestabilitu. Růst cen aktiv má znatelné efekty na bilance komerčních bank a dalších dozorovaných subjektů v oblasti finančního zprostředkování, kapitálových trhů a pojišťovnictví viz část 1. Fluktuace cen aktiv způsobuje z bilančního pohledu ztížené pokrývání aktiv cizími zdroji jejich financování. Nicméně, jak uvádí např. Ferguson, Jr. (25) inovace, liberalizace a globalizace kapitálových trhů přinesly možnost širší selekce finančních instrumentů pro dlužníky a věřitele a obecně vedly k zdokonalení systému řízení rizik. 16 Eliminace volatility cen aktiv by tedy vedla k eliminaci finanční nestability. Měnová politika by proto měla sehrávat aktivní úlohu, neboť finanční nestabilita, přímo ohrožuje dosahování stability cenové (resp. měnové). Propojenost cen aktiv s vývojem produktu a inflace. Ceny aktiv signifikantně působí na současný a očekávaný vývoj produktu a inflace, např. přes vliv efektu bohatství na růst agregátní poptávky a obsahují informace s vpředhledící schopností určovat jejich vývoj. 17 viz část 1. Nicméně, jak uvádí např. IMF (2), prognostická schopnost cen aktiv závisí na rozvinutosti kapitálového trhu. Pokud se v segmentech trhu aktiv vytváří cenová bublina, která je způsobena uvolněnou měnovou politikou (nadměrná emise úvěrů), pak by měla centrální banka na vývoj cen aktiv reagovat zvýšením úrokových sazeb. Obdobné platí i při náhlém poklesu (krachu) cen aktiv. 2.2 Argumenty proti reakci měnové politiky na vývoj cen aktiv Obtížná rozpoznatelnost faktorů determinujících vývoj cen aktiv. Nemožnost rozpoznat, zda-li jsou pohyby cen aktiv podloženy vývojem fundamentálních determinant, nebo jen vývojem nepodložených (spekulativních) očekávání je základním argumentem pro obezřetnost měnověpolitické autority. Ceny aktiv jsou často rozkolísány zprávami o vývoji fundamentálních determinant (a nejen nich). Nárůst a pokles jejich cen je mnohdy dosti strmý a rychlý. Tvůrci měnové politiky by proto měli mít na paměti, že potenciální krátkodobý přínos ze stabilizace cen aktiv vlivem změny měnověpolitické úrokové sazby může navodit nejistotu, jak se dané opatření v ekonomice promítne v delším časovém horizontu. Pokud je znám exogenní původ šoku, pak by centrální banka rovněž neměla reagovat na vývoj cen aktiv. Obtížné stanovení optimálního časování reakce měnové politiky. Pokud je od přirozené volatility cen aktiv těžce rozpoznatelná bublina na trzích aktiv, pak pro centrální banku existuje riziko, že přijaté měnověpolitické rozhodnutí nebude, vlivem existence časových zpoždění a délky transmise, ideálně načasováno. Dokonce hrozí, že opatření centrální banky zaměřené na eliminaci růstu (poklesu) cen aktiv bude ve svém důsledku, vlivem zvratu v jejich vývoji, procyklické, nikoli proticyklické, jak bylo původně zamýšleno. Eliminace cenové bubliny na trhu aktiv může vést k situaci, kdy centrální 16 Mnoho komentářů přisuzuje těmto trendům klíčovou roli, jenž zabezpečila Spojeným státům hospodářský růst v posledních létech. 17 Jde zejména o ceny akcií viz. IMF (2). Ceny nemovitostí tuto predikční schopnost nemají tak silnou, neboť jsou omezeny fixní nabídkou v krátkém období a jsou obchodovány na méně likvidním trhu, než je kapitálový trh. Silnější je korelace cen nemovitostí se současným růstem produktu a rovněž ceny nemovitostí jsou významně spojeny s vývojem mezery výstupu. 7

8 Hospodářská politika nových členských zemí Evropské unie banka by de facto bedlivěji sledovala a reagovala na vývoj cen aktiv, než-li na primární cíl měnové politiky. Tímto dochází k tzv. zavedení měnové politiky, kdy načasování a výše změny měnověpolitických úrokových sazeb nepřispívá k stabilizaci inflace a ostatních fundamentálních proměnných. Cecchetti a kol. (2) zdůrazňuje, že ceny aktiv mohou mít implikace pro cenovou stabilitu v rozdílném časovém horizontu, než-li je horizont typicky uvažovaný pro inflační prognózu. 18 Na tuto možnou rozdílnost rovněž upozorňují faktičtí tvůrci monetární politiky - viz např. Issing (23). Neexistence podstatné informační výhody centrálních bank a zvýšená informační citlivost trhu aktiv. Centrální banky nedisponují podstatnou informační výhodou o vývoji rovnovážných trajektorií cen aktiv oproti privátnímu sektoru, tj. nedovedou spolehlivě rozpoznat 19 mezi pohybem cen aktiv reflektujících pohyby fundamentálních determinant a těch, které jimi nejsou způsobeny. Centrální banky sice zdokonalují modelový aparát a interní statistické zdroje, přesto nelze tuto výhodu považovat za postačující pro bezproblémovou identifikaci bublin na jednotlivých segmentech trhu aktiv. To je dáno i přetrvávající nedostatečnou znalostí vztahu mezi měnovou politikou a jednotlivými segmenty trhu aktiv v jejím transmisním mechanismu. Mnohé akademické studie potvrzují, že je netriviální nalézt jednoznačný vztah mezi cenou aktiv a budoucí inflací, který je stabilní v čase a napříč zeměmi viz např. Stock a Watson (2). Modely cen aktiv jsou rovněž založeny na nepozorovatelných proměnných 2, což často vede k četnému přehodnocení jejich výsledků viz IMF (2). 21 Reakce centrální banky na základě nejistých signálů by mohla vést k pomýlení privátních subjektů a zhoršení celkové situace. Centrální banky by cílováním cen aktiv mohly mít snahu kontrolovat příliš segmentů ekonomiky, což by znamenalo, že kredibilita měnové politiky by se spíše snížila. 22 Přizpůsobitelnost ekonomických subjektů. Lze předpokládat, že existenci neadekvátního vývoje na trhu aktiv racionálně se chovající a informované subjekty rozpoznají a zahrnou je do svých očekávání, preferencí a plánovaných investičních rozhodnutí. Reakce měnové politiky tedy není vhodná, pokud je zabezpečena veřejná dostupnost relevantních informací. Nicméně, méně vzdělaní a s krátkodobým výhledem se rozhodující jednotlivci nemusejí rozpoznat, že trh aktiv se vyvíjí nerovnovážně. 18 Tzv. horizont měnové politiky (alternativně nazýván horizont nejúčinnější transmise), který zjednodušeně řečeno vyjadřuje, za jak dlouho se provedené měnověpolitické opatření promítne do situace v reálné ekonomice. Jeho délka je rozdílná v různých ekonomikách, obvykle se pohybuje mezi 4 až 8 kvartály. Česká národní banka pracuje s horizontem měnové politiky v rozsahu 4 až 6 kvartálů. 19 Zejména ex ante, v některých případech i ex post. 2 Mezera výstupu, rovnovážný měnový kurz, rovnovážné úrokové sazby, atd. 21 Všeobecně uznávaná vyšší soutěživost na trzích aktiv vede k jejich vyšší informační citlivosti oproti jiným trhům, což by mělo vést autority k rezervovanému vnímání přijímaných signálů a odhodlání zavést opatření směřujícím proti aktuálním trendům na trhu aktiv. 22 Jak uvádí např. Bernanke, Laubach, Mishkin a Posen (1999), jedním z klíčových důvodů úspěchů měnové politiky Bundesbanky bylo přehlížení krátkodobých výchylek v produktu a jiných veličin při nastavování měnové politiky. 8

9 Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU 3. Optimální reakce a mix uplatňovaných politik 3.1 Možnosti měnové politiky V teoretickém světě efektivních kapitálových trhů bez regulatorních distorzí by pohyb cen aktiv plně reflektoval vývoj ekonomiky. V logice tohoto ideálního světa, který nás však neobklopuje, by centrální bankéři neměli mít důvod znepokojovat se volatilitou cen aktiv. Historické zkušenosti nám však dokládají, že velké výkyvy cen aktiv měly signifikantní efekt na současný a budoucí vývoj produktu a dosahování finanční stability. Známým negativním učebnicovým příkladem pozdní reakce měnové autority na vývoj na trzích aktiv je období tzv. Velké deprese z třicátých let minulého století, kdy byla aplikována přísná monetární politika i v době prudkého poklesu průmyslové produkce, krachu na kapitálovém trhu a propukající deflační spirály. Jako pozitivní příklad reakce lze uvést promptní odpověď měnové politiky amerického FEDu po krachu akciového trhu na podzim 1987 viz Gertler, Goodfriend, Issing a Spaventa (1999). 23 Dle IMF (2) existují v současnosti pro autority 24 dvě hlavní obecné výzvy, tj.: (i) zabránění přelivu efektů plynoucích z neadekvátního vývoje finančních trhů na trh zboží a služeb, tj. zabezpečení makroekonomické stability a (ii) minimalizace rizika, že přetrvávající periody inflace (deflace) cen aktiv, byť by se mohly jevit v souladu s vývojem fundamentálních determinant, neohrozí zdraví finančního sektoru. Z empirické evidence napříč zeměmi a jednotlivými obdobími je možné vysledovat, že opatření měnové politiky reagující na vývoj cen aktiv by měla být oprávněná v případech, kdy: (i) signály nadhodnocení (podhodnocení) jsou potvrzovány napříč spektrem dílčích segmentů trhu aktiv, respektive když skutečné ceny akcií a nemovitostí se zřetelně pohybují nad (pod) historickými nebo odhadovanými rovnovážnými trendovými trajektoriemi, (ii) inflace (deflace) cen aktiv je doprovázena silným růstem (poklesem) poskytnutých úvěrů a růstem (poklesem) peněžních agregátů, (iii) podezření o existenci bubliny na trzích aktiv je doprovázeno poklesem privátních úspor, rapidně rostoucích investic, prudkých zhoršeních v rozvahách firem a kumulací významného deficitu běžného účtu platební bilance. 25 Pokud nabyly autority přesvědčení, že vývoj na trhu aktiv je hoden zásahu, je otázkou, jakou skladbu by měl mít optimální mix následně uplatněných politik. Hospodářskopolitická opatření mohou využít: (a) změnu měnověpolitické sazby a/nebo reeskontování facilit (aktiv) kontrolovatelných centrální bankou, (b) změnu rezervních a kapitálových požadavků vedoucích k ovlivnění likvidity bankovního sektoru a následné nabídky úvěrů, (c) aplikaci proticyklických opatření fiskální politiky zaměřujících se na tlumení excesivních výkyvů ve výdajích privátního sektoru ovlivňujících stabilizaci příjmů a spotřebitelskou poptávku, (d) selektivní zavádění daňových změn zvyšujících (snižujících) příjmy z transakcí realizovaných na trzích aktiv. Jak je patrné z výše uvedeného výčtu potenciálních opatření, důležitou úlohu při aplikaci preventivní politiky má jak monetární, tak i fiskální politika. Monetární politika může reagovat hbitěji, než-li politika fiskální, neboť její opatření nejsou zatížena legislativními a rozpočtovými schvalovacími procesy. To však neznamená, že by fiskální politika v tomto ohledu měla být brána jako druhořadá. Implementace transparentních proticyklických opatření a vestavěných stabilizátorů je nutnou podmínkou efektivního a 23 Přesto, v ideálním případě by makroekonomické politiky měly působit preventivně, tj. tak aby zamezily vzniku podobných situací. 24 tj. vlády a centrální banky; 25 Obvykle se za limitní hodnotu považuje - dle charakteru a typu ekonomiky - hodnota mezi 4 až 6 procenty vztažená k nominálnímu HDP. 9

10 Hospodářská politika nových členských zemí Evropské unie preventivního boje s výskytem excesivního vývoje na trhu aktiv. Za těchto předpokladů bude mít měnová politika vytvořeno dobré zázemí pro případný efektivní a rychlý zásah. Přesto, ne vždy je vhodné nebo možné opatření měnové politiky přijímat. Příkladem je situace, kdy ekonomika padá do tzv. pasti likvidity následující po kolapsu cen aktiv (situace Japonska v druhé polovině 9. létech minulého století). Rovněž za situace, kdy měnověpolitická úroková sazba je blízká nule, tj. blízká nejnižší možné úrovni úrokových sazeb, a v ekonomice se prosazuje deflace, je efektivita měnové politiky značně omezena. 26 Při aplikaci nadnárodního pohledu zemí sdružených do měnové unie existuje riziko nedostatečné synchronizace fiskálních opatření na území národních států a situace, kdy bubliny (splaskliny) na trhu aktiv zasáhnou pouze dílčí teritoria. Zde bude muset měnová autorita zvážit, do jaké míry je případný zásah v souladu s teritorii, kde se segmenty trhu aktiv vyvíjejí bezproblémově. Čím je měnová unie rozsáhlejší, tím je dané riziko vyšší. Efektivnost měnové politiky závisí rovněž na rozvinutosti finančního systému dané země. Měnová politika je z obecného pohledu více efektivní ve finančním systému, ve kterém dominují bankovní úvěry a kde nerozvinutost kapitálového trhu brání firmám získat alternativní zdroje financování. Příčinou je skutečnost, že měnové autority v takových systémech mají přímou kontrolu nad likviditou bankovního sektoru, zatímco nabídka a poptávka generovaná kapitálovými trhy může být ovlivňována pouze nepřímo přes úrokové míry. 27 Z teoretického pohledu mohou centrální banky cílovat ceny aktiv přímo, tj. explicitně stanovit cílený index cen aktiv (viz část 3.2), nebo nepřímo, tj. zahrnout ceny aktiv do svého měnověpolitického pravidla, resp. zohledňovat při svém rozhodování o ceny aktiv rozšířený index měnových podmínek. Explicitní cílení cen aktiv není v ekonomické literatuře podporováno viz např. Mishkin (21). I při aplikaci implicitního cílení cen aktiv je však obtížné definovat skladbu cenového indexu věrně reprezentujícího vývoj jednotlivých segmentů trhu aktiv, včetně postihnutí jejich významnosti. Optimální reakce měnové politiky bude rovněž záviset na znalosti typu šoku, který jejich výkyv způsobil, tedy šlo-li o šok dočasný nebo trvalý. 3.2 Širší versus standardní měřítko inflace Pro přímé zohledňování cen aktiv v měnověpolitickém pravidle, zejména pak cen nemovitostí, v menší míře pak cen akcií, se vyslovil např. Goodhart (1999) způsobem založeným na práci Alchian a Klein (1973). Ti doporučují centrální bance sledovat cenový vývoj pomocí rozšířeného váženého indexu inflace, složeného ze standardní spotřebitelské inflace (π ) a inflace cen aktiv ( π AP ), který lze formalizovat vztahem π = απ + ( 1 α) AK π AP, (1) kde π AK je Alchianův a Kleinův způsob měření inflace. Autoři této teorie tvrdí, že centrální banka by měla zachovávat stabilitu kupní síly peněz, tj. konceptu zahrnujícího ceny aktuální, ale i budoucí spotřeby. Zde ceny aktiv vystupují jako měřítko budoucího cenového 26 Viz např. Frait (23). 27 Optimální měnová politika je rovněž zkoumána v modelovém prostředí. Nejčastěji se jedná o práce analyzující vztah vývoje cen aktiv a optimální měnové politiky na bázi nové keynesovské makroekonomie viz např. Bean (24) nebo Alexandre a Bacao (25). 1

11 Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU vývoje. Váhy by měly být odhadnuty s cílem maximalizovat predikční schopnost budoucí inflace. 28 Centrální banka zohledňující Alchain-Kleinovo pravidlo a Goodhartovo doporučení získává potenciální přinos pokud jejich následování vede k redukci variability inflace i produktu. Potenciálním rizikem je však to, že měnová politika může reagovat i na nerealistické informace obsažené v cenách nemovitostí, respektive cenách akcií, pokud by i ty byly ve výpočtu zahrnuty. Existuje-li evidence, že vývoj cen aktiv v dané ekonomice obsahuje informační potenciál ohledně budoucího vývoje inflace, pak růst inflace cen aktiv způsobí růst rozšířeného indikátoru inflace a signalizuje centrální bance přijmutí restriktivní politiky v situaci, kdy standardní vývoj indexu spotřebitelských cen tyto efekty ještě neumí postihnout. Tedy, pokud by inflačním cílem centrální banky byly 3 % meziroční spotřebitelské (CPI) inflace a pokud by očekávaná meziroční CPI inflace na horizontu měnové politiky byla rovna 3 %, avšak inflace cen aktiv by byla vyšší (nižší), pak centrální banka následující rozšířené měřítko inflace již v současnosti zpřísní (uvolní) měnovou politiku, než-li by to byla bývala udělala při pouhém sledování standardní spotřebitelské inflace. 29 Základním a silným předpokladem Alchianova a Kleinova pravidla je, že inflace cen aktiv založená na vývoji cen nemovitostí a případně i cen akcií věrně odráží budoucí spotřebitelskou inflaci. Nicméně vztah mezi spotřebitelskou inflací a inflací cen aktiv může být v realitě dosti rozvolněný. Alchianova a Kleinova teorie dále pracuje s předpokladem, že agregátní index cen aktiv věrně reprezentuje jejich skutečnou držbu jednotlivými subjekty. To je rovněž z praktického pohledu nerealistický předpoklad, neboť aktiva typu nemovitostí nebo akcií nejsou dokonalými reprezentanty skutečného portfolia aktiv vlastněných domácnostmi (což platí o to více v zemích s vysokou mírou úspor deponovaných v komerčním bankovnictví, resp. mimo kapitálový trh). Dále pravidlo opomíjí situace, kdy změna cen aktiv není přímo asociována se změnou inflačních očekávání. Alchain-Kleinovo pravidlo bylo testováno např. v práci Filardo (2) pro případ USA, a to se spíše negativními výsledky. Inflace cen nemovitostí zde ukázala schopnost predikovat spotřebitelskou inflaci, ovšem u inflace vypočtené z vývoje cen akcií tomu tak nebylo. IMF (2) nicméně uvádí, že hlavní chybou makroekonomických politik aplikovaných v některých vyspělých zemích v 8. a 9. létech nebylo cílování nevhodného indikátoru (spotřebitelské inflace), nýbrž nezdar ve využívání informací pramenících z cen aktiv a přehlížení jejich vlivu na bilance privátního sektoru. 4. Empirická pozorování pro vybrané nové členské země EU Při odhadech míry interakce mezi měnovou politikou a cenami aktiv se vyskytují dva nejčastější problémy - endogenita proměnných a existence tzv. opomíjených proměnných (omitted variables). První znamená, že ceny aktiv jsou ovlivněny krátkodobými úrokovými sazbami, které jsou simultánně ovlivňovány cenami aktiv, primárně skrze jejich vliv na očekávání ohledně měnové politiky. Druhý pak, že existuje mnoho proměnných ovlivňujících ceny aktiv a krátkodobé úrokové sazby. Jde zejména o proměnné vztahující se k makroekonomickému vývoji a změnách v rizikových preferencích. Empirické práce zkoumají oba směry vztahu mezi cenou aktiv a měnovou politikou, tj. jednak, jak ceny aktiv 28 Pro případ USA byl koeficient α blízký hodnotě,5. Za π byla použita jádrová spotřebitelská inflace, za π AP pak inflace cen nemovitostí - viz Filardo (2). V původní práci Alchian a Klein (1973) se větší váha přikládá cenám budoucí spotřeby, než-li současné spotřeby. 29 Nicméně tento mechanismu spíše odpovídá principu politiky stop and go. 11

12 Hospodářská politika nových členských zemí Evropské unie reagují na změny v měnové politice, tak i jak se provedené změny v měnové politice promítají do cen aktiv. Analýze cen aktiv v české republice byly věnovány např. práce Skolkové, Stillera a Syrovátky (21) nebo Šarocha a kol. (24). Skolková, Stiller a Syrovátka testovali úrokový spread mezi ročním a týdenním PRIBOREM vzhledem k jeho zpožděné hodnotě a tempu růstu spotřebitelských cen. Dále pak práce obsahuje odhady vztahu mezi burzovním indexem ČR (PX-5) a reálným HDP, respektive reálným HDP a ročním PRIBOREM. Šaroch a kol. testoval vztah cen nemovitostí k vývoji hrubého disponibilního důchodu. Při analýze trhu aktiv je nutno zohlednit nedostatečnou šíři akciového trhu a všeobecné podhodnocení cen nemovitostí na počátku transformace. Tyto argumenty by však měly s postupujícím časem ztrácet na síle. Nicméně, nespolehlivá a řídká data 3 o vývoji cen aktiv neumožňují jejich detailnější analýzu, což v obecné rovině platí i pro námi sledované čtyři nové členské země EU, tj. Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko ( dále EU4). 4.1 HDP, burzovní akciové indexy a úvěry v zemích EU4 Obrázky 1 až 4 porovnávají vývoj reálného produktu s vývojem akciových burzovních indexů zemí EU4. Ve svých levých částech ukazují vývoj skutečného reálného produktu, odhadovaného potenciálního produktu a výstupové mezery. Obdobný výpočet byl proveden v pravých částech obrázků pro burzovní indexy sledovaných zemí. Potenciální veličiny byly odhadnuty na základě Band-Pass filtru 31. Z porovnání trajektorií, zejména výstupové mezery a mezery akciového trhu lze pozorovat, do jaké míry se uvedené mezery vyvíjejí shodně, respektive, zda-li akciový trh disponuje určitou vpředhledící schopností ve vztahu k vývoji reálného produktu. Je zřejmé, že právě zmíněná nedostatečná rozvinutost a hloubka akciového trhu v uvedených ekonomikách znemožňuje věrohodnější analýzu. Přesto je patrné, že období hospodářského růstu zhruba odpovídaly obdobím růstu burzovních akciových indexů a naopak. Rovněž současný hospodářský růst ve všech sledovaných zemích koresponduje s růstem jejich akciových indexů, zejména po vstupu sledovaných zemí do EU (šedá plocha). 3 Statistika cen nemovitostí, existuje-li vůbec, je zatížena řadou nejistot. Data o cenách akcií jsou sice nezpochybnitelná, nicméně nerozvinutost kapitálového trhu a nízké zastoupení akcií v portfoliích domácností rovněž relativizují námi provedenou analýzu. 31 Tato metoda není spolehlivá v přesném určení výstupové mezery (jako ostatní typy filtrů), zejména na počátku a konci sledovaného období viz Barter a King (1995). Nicméně její trajektorie v čase odpovídá výsledkům mnoharovnicových makroekonomických modelů. 12

13 Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU Obr. 1a: Vývoj českého reálného GDP Obr. 1b: Vývoj českého burzovního indexu GDP_R_CR_SA GDP_R_CR_BP output_gap_cr Poznámka: GDP_R_CR_SA = sezónně očištěný reálný HDP; normalizováno 1995Q1=1, GDP_R_CR_BP = Band-Pass filtr sezónně očištěného reálného HDP, output_gap_cr = mezera výstupu (levá osa, procentní body). Šedá plocha = členství v EU Pramen: vlastní výpočty z dat Eurostatu. Obr. 2a: Vývoj maďarského reálného GDP 15 SE_CR SE_BP_CR SE_gap_CR Poznámka: SE_CR = burzovní index ČR (index PX5); normalizováno 1995Q1=1, SE_BP_CR = Band-Pass filtr burzovního indexu ČR, SE_gap_CR = mezera burzovního indexu (levá osa, procentní body). Šedá plocha = členství v EU Pramen: vlastní výpočty z dat Eurostatu. Obr. 2b: Vývoj maďarského burzovního indexu GDP_R_H_SA GDP_R_H_BP output_gap_h SE_H SE_BP_H SE_gap_H Poznámka a pramen: viz Obr. 1a Poznámka a pramen: viz Obr. 1b 13

14 Hospodářská politika nových členských zemí Evropské unie Obr. 3a: Vývoj polského reálného GDP Obr. 3b: Vývoj polského burzovního indexu GDP_R_P_SA GDP_R_P_BP output_gap_p SE_P SE_BP_P SE_gap_P Poznámka a pramen: viz Obr. 1a Obr. 4a: Vývoj slovenského reálného GDP Poznámka a pramen: viz Obr. 1b Obr. 4b: Vývoj slovenského burzovního indexu GDP_R_SR_SA GDP_R_SR_BP output_gap_sr SE_SK SE_BP_SK SE_gap_SK Poznámka a pramen: viz Obr. 1a Poznámka a pramen: viz Obr. 1b Pro podrobnější analýzu vztahu mezi reálným HDP a burzovním indexem daných zemí byl využit princip rolovaného korelačního koeficientu. S jeho pomocí lze sledovat vývoj těsnosti a dynamiky vzájemného vztahu. Z důvodu nedostatečné délky časových řad byl propočet proveden na úseku 2 rolovaných čtvrtletí (s posunem vždy o jedno čtvrtletí dopředu) s počátkem v prvním kvartálu Výsledky prezentuje obrázek 5. Zde je patrno, že síla lineární závislosti mezi HDP a burzovním akciovým indexem byla v České republice, Maďarsku a Polsku obdobná. Odlišný vývoj vykazují výsledky pro Slovensko, který je primárně způsoben velmi nízkým rozvojem a stupněm integrace slovenského akciového trhu Slovenska k EU viz Komárková (25). 14

15 Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU Obr. 5: Rolovaný korelační koeficient mezi reálným HDP a burzovním indexem RHO_CR1 RHO_H1 RHO_P1 RHO_SR1 Poznámka: RHO_CR1 rolovaný korelační koeficient mezi HDP a burzovním indexem v CR. Obdobné platí pro Maďarsko (H), Polsko (P) a Slovensko (SR). Pramen: Vlastní výpočty z dat IMF-IFS, ČSÚ a ČNB. Vývoj cen aktiv a reálné ekonomiky je rovněž vhodné porovnat s vývojem úvěrové dynamiky, neboť ta by mohla být významným indikátorem vývoje akciových indexů, potažmo produktu. 32 Obrázek 6 potvrzuje skutečnost, že úvěrová kreace nemohla být významný motorem vývoje českého akciového indexu. Její vývoj byl v České republice s výjimkou prvního pololetí roku 1995 jednociferný a po několik let rovněž záporný. V ostatních zemích byla úvěrová dynamika mnohem vyšší, vyjma situace na Slovensku v průběhu roku 2. V současné době je úvěrová dynamika Maďarska, Polska a Slovenska podobná vývoji v České republice. Tempa růstu HDP, úvěrové kreace a vývoje cen burzovních indexů pak společně demonstrují obrázky v příloze. Obr. 6: Vývoj úvěrové dynamiky tempa růstu v procentech CREDIT_CR_HP CREDIT_H_HP CREDIT_P_HP CREDIT_SR_HP 32 Jak uvádí IMF (2) od počátku 8. let došlo ve světě k růstu podílu úvěrů privátního sektoru oproti úvěrům poskytnutých veřejnému sektoru (zejména z důvodu fiskální konsolidace v mnoha zemích), což však mělo za následek zvýšení celkového rizika plynoucího z poskytování úvěrů, neboť privátní úvěry mají oproti úvěrům poskytnutým veřejnému sektoru rizikovost vyšší. 15

16 Hospodářská politika nových členských zemí Evropské unie Poznámka: CREDIT_CR_HP filtrovaná hodnota tempa růstu úvěrů v České republice pomocí Hodrick- Prescottova filtru (λ=1). Obdobné platí pro Maďarsko (H), Polsko (P) a Slovensko (SK). Pramen: Vlastní výpočty z dat ČNB (ARAD) pro ČR, ostatní z Eurostatu. Evaluace síly a dynamiky vzájemného vztahu mezi vývojem úvěrů a burzovních indexů byla opět provedena pomocí rolovaného korelačního koeficientu viz obrázek 7. Vztah byl zkoumán, z hlediska nedostatečné délky časových řad, na úseku 6 rolovaných měsíců s počátkem v lednu Výsledky ukazují na téměř totožnou trajektorii korelačního koeficientu pro Maďarsko a Polsko, ke kterým se od počátku roku 22 přidává i korelační koeficient pro Českou republiku. Sílící vazba mezi vývojem úvěrů a burzovním indexem je konsistentní s již prezentovanými výsledky pro HDP a burzovní indexy. Obr. 7: Rolovaný korelační koeficient mezi vývojem úvěrů a burzovním indexem RHO_CR2 RHO_H2 RHO_P2 RHO_SR2 Poznámka: RHO_CR2 rolovaný korelační koeficient mezi vývojem úvěrů a pohledávek za klienty celkem a burzovním indexem v CR. Obdobné platí pro Maďarsko (H), Polsko (P) a Slovensko (SR). Pramen: Vlastní výpočty z dat ČNB (ARAD) pro ČR, ostatní z Eurostatu. Výše popsané efekty je vhodné dát do souladu s vývojem měnověpolitických úrokových sazeb, tj. trajektorií jejich výše a četností jejich změn. Obrázek 8 tedy sumarizuje změny měnověpolitických sazeb, které byly centrálními bankami od ledna 1996 nastavovány. Jejich úroveň byla v České republice po většinu období nejnižší, vyjma období následujícím po měnových turbulencích z května Z obrázku je například dále možno vysledovat jasný sestupný trend výše úrokových sazeb konvergující k sazbám vyhlašovaných ECB, který zejména souvisí s procesem dezinflace, postupným získáváním kredibility měnověpolitických schémat (vyjma diskutabilních opatření Maďarské centrální banky v roce 23). 16

17 Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU Obr. 8: Konvergence měnověpolitických sazeb v procentech MP_RATE_CR MP_RATE_H MP_RATE_P MP_RATE_SR Poznámka: Inflation_CR (CPI) = míra inflace spotřebitelských cen, Inflation_CR (PPI) = míra inflace produkčních cen, SE_CR (growth rate) = tempo růstu burzovního indexu (PX5) pravá osa, REAL_ESTATE_CR (growth rate) = tempo růstu cen nemovitostí. Normalizováno 1995Q1 = 1. Šedá plocha = členství v EU Pramen: vlastní výpočty z dat IMF-IFS, ČSÚ a ČNB. 4.2 Ceny aktiv v České republice Pro analýzu cen aktiv v České republice disponujeme, vedle již prezentované řady burzovního akciového indexu, i indikátory o vývoji cen nemovitostí. Obrázek 9 tedy srovnává dynamiku vývoje na trzích aktiv v České republice 33 spolu s vývojem inflace na bázi indexu spotřebitelských cen (CPI) a indexu cen výrobců (PPI). Jak je patrno, již přibližně dva roky dosahují největších temp růstu ceny hlavních akciových titulů (pravá osa obr. 9). Tempo růstu cen nemovitostí se naproti tomu snižuje, což by mohlo být dáno jednak odrazem nenaplněných očekáváních o jejich ještě silnějším růstu z důvodu vstupu do EU, jednak jeho relativní nasyceností. Současná nízká úroveň úrokových sazeb a probíhající hypoteční boom by však mohly vést k jejich opětovnému růstu. Obr. 9: Dynamika cen, burzovního indexu a cen nemovitostí v České republice Inflation_CPI_CR Inflation_PPI_CR SE_CR (growth rate) REAL_ESTATE_CR (growth rate) 33 Data pro Maďarsko, Polsko a Slovensko v obdobné struktuře nebyla z veřejně přístupných zdrojů k dispozici. 17

18 Hospodářská politika nových členských zemí Evropské unie Poznámka: Inflation_CR (CPI) = míra inflace spotřebitelských cen, Inflation_CR (PPI) = míra inflace produkčních cen, SE_CR (growth rate) = tempo růstu burzovního indexu (PX5) pravá osa, REAL_ESTATE_CR (growth rate) = tempo růstu cen nemovitostí. Normalizováno 1995Q1 = 1. Šedá plocha = členství v EU Pramen: vlastní výpočty z dat IMF-IFS, ČSÚ a ČNB. Obrázek 1 detailněji zobrazuje vývoj na trhu nemovitostí v České republice. Jeho obsahem je vývoj cen nemovitostí a pozemků za celou Českou republiku jako celek a za Prahu. Ceny pozemků od počátku roku 1999 vzrostly méně, než-li ceny nemovitostí jako celku, nicméně jejich současná dynamika je vyšší. Obdobné platí i pro vývoj cen nemovitostí a pozemků v Praze. Nicméně nedostupnost delší časové řady nám neumožňuje analyzovat vývoj do roku Obr. 1: Vývoj cen nemovitostí v České republice a Praze REAL_ESTATE_CR REAL_ESTATE_LAND_CR REAL_ESTATE_LAND_PRAGUE REAL_ESTATE_PRAGUE Poznámka: REAL_ESTATE_CR (growth rate) = ceny nemovitostí celkem, REAL_ESTATE_LAND_CR = ceny pozemků celkem; REAL_ESTATE_PRAGUE = ceny nemovitostí v Praze, REAL_ESTATE_LAND_PRAGUE = ceny pozemků v Praze. Normalizováno 1995Q1 = 1. Šedá plocha = členství v EU. Pramen: Vlastní výpočty z dat ČSÚ a ČNB. Závěr Z provedené analýzy vztahu měnové politiky a cen aktiv plyne několik závěrů, které by měly být autoritami sledovaných nových členských zemí dodržovány. Centrální banka by měla ceny aktiv bedlivě monitorovat a analyzovat, a to nejen v souhrnu, ale i v dílčích segmentech trhu aktiv. S tímto souvisí i snaha zvyšovat spolehlivost a škálu datových zdrojů o vývoji na trzích aktiv. Měnová politika české, polské, maďarské nebo slovenské národní banky by dle názoru autora neměla ceny aktiv zahrnovat jak do reakční, tak do cílové funkce centrální banky. Důvodem je především neustálenost cen aktiv (dohánění podhodnocení cen nemovitostí, skokové růsty dílčích akciových titulů), relativně menší významnost a nerozvinutost kapitálového trhu, atd. Cílování cen aktiv není z obecného pohledu ani doporučováno vyspělým tržním ekonomikám, z čehož je možno vyvodit, že platnost tohoto doporučení je o to silnější pro ekonomiky tranzitivní. Reakce na vývoj cen aktiv, např. za současného stavu relativně vysokého růstu HDP a hodnot burzovních indexů by vedla, např. dle představeného Alchianova a Kleinova vztahu, k růstu očekávané inflace, což by vedlo centrální banku k zvýšení úrokových sazeb. Přísnější měnová politika by vedla k tlumení růstu a příznivého vývoje v intencích popsaných transmisních mechanismů měnové politiky. Dále pak, neustálenost vývoje cen aktiv v nových členských zemích by mohla vést 18

19 Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU k provádění procyklické politiky, což by znemožňovalo rychlejší konvergenci k zemím eurozóny. Z empirického srovnání zemí EU4 je patrno, že: (i) období hospodářského růstu zhruba odpovídaly obdobím růstu burzovních akciových indexů a naopak, (ii) síla lineární závislosti mezi HDP a burzovním akciovým indexem byla v České republice, Maďarsku a Polsku obdobná. Odlišný vývoj vykazují výsledky pro Slovensko, které jsou primárně způsobeny velmi nízkým rozvojem a hloubkou slovenského akciového trhu, (iii) vývoj úvěrové dynamiky se nezdá být výrazně v rozporu s vývojem akciového indexu a produktu pro země EU4 34 (viz rovněž příloha srovnávající tempa růstu sledovaných veličin), což potvrzuje i výpočet rolovaného korelačního koeficientu. Pro případ České republiky byla rovněž srovnána dynamika vývoje na trzích aktiv (akciové indexy, ceny nemovitostí) oproti vývoji standardních měřítek cenového vývoje (CPI a PPI inflace). 34 Největší pochybnosti autor spatřuje, vlivem popsaných skutečností, u výsledků pro Slovensko. 19

20 Hospodářská politika nových členských zemí Evropské unie Příloha Obr. P1: Srovnání tempa růstu burzovního indexu, úvěrů a HDP v České republice Obr. P2: Srovnání tempa růstu burzovního indexu, úvěrů a HDP v Maďarsku SE_CR_growth GDPR_CR_growth CREDIT_CR_growth SE_H_growth GDPR_H_growth CREDIT_H_growth Poznámka: SE-CR_growth = tempo růstu burzovního indexu, GGDP_CR = tempo růstu sezónně očištěného reálný HDP (pravá osa); CREDIT_CR = tempo růstu úvěrů. Pramen: vlastní výpočty z dat Eurostatu Obr. P3: Srovnání tempa růstu burzovního indexu, úvěrů a HDP v Polsku Poznámka a pramen: obdobně jako u obr. P1 Obr. P4: Srovnání tempa růstu burzovního indexu, úvěrů a HDP na Slovensku SE_P_growth GDPR_P_growth CREDIT_P_growth SE_SR_growth GDPR_SR_growth CREDIT_SR_growth Poznámka a pramen: obdobně jako u obr. P1 Poznámka a pramen: obdobně jako u obr. P1 Literatura [1] ALEXANDRE, F. BACAO, P. (25): Monetary policy, asset prices, and uncertainty. Economics letters, 86, p

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Praha, 24. května 2012 Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Ing. Kamil Kosman Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Možné scénáře vývoje

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph. D. Makroekonomická rovnováha Krátkodobá křivka nabídky (AS S ) je stoupající, znázorňuje, že krátkodobě nabídka citlivě

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Megatrendy. Aleš Michl

Megatrendy. Aleš Michl Megatrendy Současnost a vize české ekonomiky Aleš Michl ales.michl@rb.cz Megaměsta Zdroj: Ekonom/Michliq 13. září 2012, McKinsey/Urban world: Cities and the rise of the consuming class, June 2012. Jak

Více

Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013

Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Prezentace pro tiskovou konferenci Miroslav Singer guvernér Praha, 18. červen 2013 Struktura prezentace I. Výchozí stav reálné ekonomiky a finančního sektoru a alternativní

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014 Inflace Průvodce inflací pro rok 201 V následujících pěti stranách si stručně ale obsažně vysvětlíme velkou část informací o inflaci, její působení na současnou světovou ekonomiku, ale i katastrofické

Více

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Finanční fórum Zlaté koruny 2008 Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady České národní banky Dopady úvěrové krize na českou ekonomiku

Více

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru Přenos finanční krize do reáln lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru ekonomická přednáška pro jednání představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic 1 Filip Novotný Vysoká škola finanční a správní Praha, 23.4.2009 Osnova prezentace 2 Způsob záznamu

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

VÝVOJ CEN INVESTOVATELNÝCH KOMODITNÍCH INDEXŮ A ŠOKY V CENÁCH KOMODIT

VÝVOJ CEN INVESTOVATELNÝCH KOMODITNÍCH INDEXŮ A ŠOKY V CENÁCH KOMODIT VÝVOJ CEN INVESTOVATELNÝCH KOMODITNÍCH INDEXŮ A ŠOKY V CENÁCH KOMODIT Abstrakt ELIŠKA KVAPILOVÁ Moderní způsoby obchodování s komoditami přinesl teprve rozvoj technologií a vznik globálního trhu. Na dnešních

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Hospodářská politika a finanční stabilita Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška Brno, 5. dubna 211 Úvod Obsah prezentace: Finanční stabilita v kontextu hospodářských politik, cíle a

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř)

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Nová prognóza ČNB (Zpráva o inflaci IV/3) Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Tomáš Holub Praha, 5. listopadu 3 Plán prezentace Trajektorie úrokových sazeb a jejich chybějící snižování Potenciální

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv Role cen fosilních paliv v měnové politice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Konference Brno Holiday Inn Očekávaný vývoj cen fosilních paliv 28. března b 2007 Obsah prezentace Ceny ropy, plynu a uhlí zcela

Více

Investiční velkotrendy

Investiční velkotrendy Investiční velkotrendy Valuace Jiří Soustružník Duben 2012 Investiční velkotrendy: Valuace Základní investorova otázka (asi) zní: Jsou akcie levné, nebo drahé? Pokus o odpověď může být učiněn: Pohledem

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Analýza procesu zpřesňování dat o HDP - je minulost předvídatelná? František Cvengroš Smilovice, červen 2003

Analýza procesu zpřesňování dat o HDP - je minulost předvídatelná? František Cvengroš Smilovice, červen 2003 Analýza procesu zpřesňování dat o HDP - je minulost předvídatelná? František Cvengroš Smilovice, červen 2003 1 Protože nikdy nebudeme znát skutečnou hodnotu HDP, všechna publikovaná čísla o HDP jsou odhady

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Hedonický cenový index na datech poskytovatelů hypotečních úvěrů. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.

Hedonický cenový index na datech poskytovatelů hypotečních úvěrů. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Hedonický cenový index na datech poskytovatelů hypotečních úvěrů Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Proč nový index? V ČR existuje již několik cenových indexů například index ČSÚ (na transakčních i nabídkových

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Otázka: Hospodářská politika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mara. Hospodářská politika

Otázka: Hospodářská politika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mara. Hospodářská politika Otázka: Hospodářská politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mara Hospodářská politika týká se makroekonomie konkrétní pravidla a opatření, jimiž stát usměrňuje vývoj ekonomiky hospodářství

Více