-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. Telefon: ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i."

Transkript

1 PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5 27 ZVZs ndzvem:,,rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i. 09rP lzolsll uzaviend dle S 536 a ndsl. z6k. i.513/t99l Sb., obchodniho zdkoniku, ve zndni pozddj5ich piedpis0 l. Smluvni strany Objednatel: se sfdlem: te: Dte : Zastoupen'i: Osoba oprivnend jednat ve vecech technick'ich: Telefon: Obec Kornatice Kornatice 26, MiroSov, okres Rokycany, kraj plzeiskyi obec Kornatice neniplstcem DPH Jindiichem Sustrem, sta rostou obce Zdendk Varvaiovskf zde nek.va rva netro.cz t na stran6 jedn6 jako,,objednatel" a Zhotovitel: se sidlem: td: Dte : Jednajici: BOGL a rrvst, k.s. Renoirova t051./2a, Praha c t9 Josefem Knislem, jednatelem komplementdie Zapsanli v obchodnfm rejstiiku u Mdstsk6ho soudu v praze, oddil A, vlozka Osoba oprdvn6nd jednat ve vdcech technick'ich: Robert Achs, ieditel zdvodu 02 Dobiany Telefon: na strand druh6 jako,,zhotovitel" strana 1

2 jazyce pii pieddni a pievzetidila, b) v5echny nezbytn6 prrizkumy nutn6 pro iddn6 provdddni a dokondeni dila, c) provedeni v5ech opatieni organizadniho a stavebnd technologick6ho charakteru k isdn6mu provedeni dila, d) ve5ker6 prdce a doddvky souvisejici s bezpednostnimi opatienimi na ochranu osob a majetku (zejm6na chodc0 a vozidel v mistech dotden'ich stavbou). Na stavenist6 mohou krom6 zhotovitele a jeho zam6stnanc0 vstoupit jen objednatel a jim pov6ien6 osoby a pracovnici org6nu stdtniho stavebniho dohledu v doprovodu odpovddn6ho z6stupce zhotovitele. e) bezpednost prdce a ochranu Zivotniho prostied(v rozsahu dle piislusnlich prdvnich piedpis0, f) projedndni a obstardnf piipadn6ho zvld5tniho uiivdnf komunikaci a veiejn'ich ploch vdetnd 0hrady vymdienfch poplatkti a ndjemn6ho, g) ziizeni a odstran6ni zayheni stavenist6 vdetn6 napojeni na inienri rsk6 sit6. Zhotovitel se piipoji na potiebn6 zdroje el. energie a vody prostfednictvim odbernych zaiizeni s vlastnimi odpodtov'imi mdiidly, a to v mistech, kte16 urdi objednatel. Veikerou spotiebu el. energie a vody je povinen objednateli uhradit. h) odvoz a ulozeni vybouran'ich hmot a stavebni suti na sklddku vdetnd poplatku za uskladn6ni v souladu s ustanovenimi z6kona i. L85/2007 Sb., o odpadech, v platn6m zn5ni, piidemz splndni t6to povinnosti zhotovitel na vyzdddniobjednateli doloii piisluin'imi doklady, i) uvedenivsech povrch0 negativnd dotden'ich stavbou do p0vodniho stavu, j) v souladu s platn'i mi rozhodnutimi a vyj6dienimi ozn6meni zahdjeni stavebnich praci napi. sprdvcim siti apod., k) vytfdeni inzen'irsk'ich siti a odpovddnost za jejich poru5eni v piipadech, kdy objednatel piedal zhotoviteli dokumentaci o inzen'irskyich sitich vedoucich staveni5t6m a zabezpedeni podminek stanoven'ich sprdvci inzenlirsk'ich siti, l) zajistdni a splneni podminek vypl'ivajicich ze stavebniho povoleni nebo jin'ich souvisejicich dokladri, m) zhotoveni dokumentace skutedn6ho provedeni dila v souladu s vyhld5kou i. 499/2OOG Sb., o dokumentaci staveb, ve zn6ni pozddj5ich piedpis0, n) geodetick6 zameieni dila, o) splndni pozadavkrlr na publicitu v souladu s pravidly a pokyny pro publicitu pro piijemce dotace k zaji5t'ovdni informadn(ch a publikadnich opatieni pii realizaci projekt0 podpoien'ich z Programu rozvoje venkova dr, p) vyd6nikolaudadniho souhlasu na stavbu. lv. Doba a misto plneni t. Zhotovitel se zavazuje dilo prov6st v techto terminech: Termin pieddni a pievzetistavenistd: Termin zah6jeni dila: do 3 pracovnich dnri od uzavienit6to smlouvy, pracovniden ndsledujici po piediini a pievzeti stavenist6 Termin ukondenidila a pieddnijeho piedmdtu: nejpozd6ji 3L.I.20L4 2. Nedilnou souddsti t6to smlouvy a jeji piilohou d. 2 je harmonogram stavebnich praci a doddvek, kteni se zhotovitel zavazuje dodrzovat. 3. O pieddni a pievzeti stavenistd zhotovitelem bude sepsdn z6pis, kteni bude datovdn a podepsdn objednatelem a zhotovitelem. strana 3

3 4. Mistem plndni zak{zky je budova sd.p. 64, stavebni parcela t.73 a pozemkovd parcela i.2/2, katastrslni 0zemi Kornatice V. Cena dila 1. Cena za dilo proveden6 v rozsahu dle t6to smlouvy je sjedndna v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabidl v rdmci zaddvaciho (izeni na zakdzku. Cena za dilo dini: tt ,- Ki bez DPH K cen6 bez DPH bude piipodtena dai z piidan6 hodnoty ve v1i5i a zp0sobem dle zdkona i.235/2004 Sb., o dani z piidan6 hodnoty, ve zndni pozddj5ich piedpisfr, v den uskutedndnizdaniteln6ho plndni. Nedilnou souddsti t6to smlouvy a jeji piilohou d. 1 je ocendnii soupis stavebnich praci, doddvek a sluieb s v'i kazem v'im6r zpracovanf zhotovitelem v rdmci zaddvaciho iizeni na zak6zku. Cena dila je sjedndna jako nejv'i5e piipustnd. Jsou v ni zahrnuty ve5ker6 nilklady zhotovitele nezbytn6 pro iiidn6 a vdasn6 spln6ni ce16ho piedmdtu t6to smlouvy. V cend dila jsou zahrnuty n6klady na vesker6 stavebni pr6ce, doddvky di souvisejici sluzby nezbytnd pro i6dn6 a vdasn6 spln6ni dila, ndklady na zafizeni staveniste a jeho provoz, doddvku elektiiny, vodn6 a stodn6, odvoz a likvidaci odpadri, poplatky za sklddky, n6klady na pouzivdni strojri, stiezenl staveni5t6, riklid stavenistd a piilehl'ich ploch, dopravni znadeni, ndklady na zhotovov6ni, vfrobu, obstardvdni a piepravu zaflzeni, materi6l0 a doddvek, ndklady na schvalovaci iizeni, pievod prdv, pojistdni, bankovni garance, dan6, cla, spr6vni a mistni poplatky, provdddni piedepsan'ich zkousek, zabezpedeni prohld5eni o shod6, certifikdt0 a atestfi vsech materiiihi a prvkri a jak6koliv dalsi vlidaje spojen6 s realizaci dila pii zohledn6ni veskerrich rizik a vliv0 (vdetnd infladnich) b6hem jeho provdd6ni. Zhotovitel prohlasuje, ie se iddnd sezndmil s rozsahem stavby, stavenist6m, jakoz i podminkami provdddni stavby a potvrzuje, Ze dohodnutd cena dila zahrnuje veike16 ndklady spojen6 s komplexnim provedenim dila. Vl. Platebni podminky a fakturace , 4. 5, Z6lohy na platby nejsou sjedniiny a objednatel je neposkytuje. Cenu za dilo bude objednatel hradit pr0b6znd na z6kladd dildich faktur vystavovanlich zhotovitelem jedenkr6t m6sidnd. Piilohou kazd6 dildi faktury musi b'it objednatelem schvdlenli ocendnf soupis praci, doddvek a sluzeb skutedn6 proveden'ich, resp. poskytnut'ich v pi(slu5n6m kalend6inim m6sici (d6le jen,,zjistovaci protokol"), jinak bude faktura povazovdna za ne(plnou. Zji5tovaci protokol je zhotovitel povinen zpracovat vzdy k poslednimu dni kazd6ho kalend6iniho m6sice. Objednatel se ke zjis{ovacimu protokolu vyjddii do p6ti pracovnich dn0 ode dne jeho piedlozeni. Fakturu je zhotovitel opr6vndn vystavit pouze na d6stku odsouhlasenou objednatelem ve zjist'ovacim protokolu. Lh0ta splatnosti faktur je 30 dni od data dorudeni faktury objednateli. Za ildelem efektivni f hrady piipadn'ich pohleddvek objednatele za zhotovitelem vznikllich v souvislosti s touto smlouvou je objednatel oprdvndn z kazd6 faktury zhotovitele zadriet 1O % fakturovan6 ddstky bez DPH (d6le jen,,z6drln6"\. Zitdrin{ uhradiobjednatel zhotoviteli do 30 dn0 od pieddnia pievzeticel6ho piedmdtu dila bez vad a nedod6lk0, ne v5ak diive nez ve lh0t6 podle bodu 3 tohoto dliinku smlouvy. Pokud objednatel pievezme piedmdt dila s vadami nebo nedoddlky, uhradi zhotoviteli z6drin,6 do 30 dn0 od odstran6ni vsech vad a nedod6lk0 zjist6nrich pii pied6ni a pievzeti piedmdtu dila, ne vsak diive nez strana 4

4 ve lhritd podle bodu 3 tohoto dldnku smlouvy. 6. Faktury budou mit niilezitosti dafiov6ho dokladu dle zdkona E. 235/2004 Sb., o dani z piidan6 hodnoty, ve zndni pozd6j5ich piedpis0. 7. Objednatel je oprdvnen vadnou nebo ne0plnou fakturu pied uplynutim lh0ty splatnosti vrdtit zhotoviteli bez zaplaceni k provedeni opravy v tdchto piipadech: a) nebude-li faktura obsahovat n6kterou povinnou nebo dohodnutou n6leiitost nebo bude chybne vyridtov6na cena, b) budou-li vy0dtovdny pr6ce, doddvky di sluzby, kte16 zhotovitel neprovedl, resp. neposkytl, c) bude-li DPH vy0dtovdna v nesprdvn6 v1i5i. Ve vrdcen6 faktuie objednatel vyznadi d0vod vrdceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nov6 faktury. Vr6ti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, piestdvd b6zet pfivodni lh0ta splatnosti. Cel6 lhfita bdzi opdt ode dne dorudeni novd vyhotoven6 a opraven6 faktury objednateli. Vll. Podminky prov6d6ni dila I Zhotovitel je povinen jako odbornd zp0sobilii osoba zkontrolovat technickou d6st piedan6 projektov6 dokumentace a upozornit objednatele bez zbytedn6ho odkladu na zji5t6n6 vady a nedostatky a piedat mu soupis zjistdnrich vad a nedostatk0 piedan6 projektov6 dokumentace vdetn[ ndvrh0 na jejich odstrandni a vdetnd vymezenf dopadu na piedmdt a cenu dila, a to nejpozd6ji pied zahdjenim pracina piislu5n6 ddsti dila. Objednatel odevzdd zhotoviteli stavenist6 pro provdddni dila dle t6to smlouvy, zbaven6 prdv tietich osob a zprisobil6 pro plndni dila zhotovitelem, v terminu dle t6to smlouvy. StaveniSt6m se rozumi prostor vymezenli pro stavbu a pro zayizeni staveni5td v rozsahu dohodnut6m pii piejimce stavenist6, kterd bude provedena zdpisem o pieddni stavenist6. Zhotovitel je povinen zabezpedit zayizeni stavenistd, a to v souladu s jeho potiebami, v souladu s dokumentaci piedanou objednatelem a v souladu s dalsimi poiadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zaiizeni stavenistd vhodnd podminky pro v'ikon funkce osoby oprdvndn6 jednat ve vdcech technickfch. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti (pracovisti) v souladu s ustanovenim S 2-6 zdkona t.. 309/2006 Sb., o zajistdnidalsich podminek bezpednostia ochrany zdravi pii pr6ci, ve zndnipozddjsich piedpis0 (ddle jen,,z6kon o BOZP"), pii realizaci stavby zajistit zdkonem stanovenrs: a) pozadavky na pracovi5t6 a pracovni prostiedi, b) poiadavky na pracovi5td a pracovni prostiedi na staveni5ti, c) pozadavky na v'irobni a pracovni prostiedky a za heni, d) pozadavky na organizaci prdce a pracovni postupy, e) bezpednostni znadky, znaden( a sign6ly. BliZSi minimdlni pozadavky na bezpednost a ochranu zdravi pii prdci na stavenisti jsou stanoveny v naiizenivlddy d. 591./20OG Sb. a v jeho ptilohiich d. 1, 2,3 a 5 (diile jen,nv"). Stavebni prdce budou provdddny v letnim obdobi od 7.00 hod do 2L.00 hod. a v zimnim obdobi od 8.00 do hod. Vzhledem k okolni zdstavbd je nutn6 dodrzovat nodni klid. Zhotovitel stavby nesmi pii provdddni stavebnich praciv dobd od 7.00 hod do hod piekrodit piipustnou hladinu hl uku sta novenou vyhl65kou t /201'L Sb. Zhotovitel je odpovddn,i za dodriov6ni zdsad BOZP na stavb6 podle piislu5n,ich prdvnich piedpis0. K tomu 0delu je povinen zajistit interni kontrolu dodrzovdni povinnosti danlich zdkonem o BOZP a NV, a to jak u vlastnich zamestnanc0, tak u svlich subdodavatel0. Zhotovitel je zejm6na povinen zajistit: a) aby vsichni pracovnici zhotovitele a v5ech subdodavatel0 nosili na stavbd a stavenisti ochrannou strana 5

5 e) dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohls5enio shod6 na pouiit6 materidly, atd., f) doklady o nakldddni s odpady, g) doklady, jejichz zajistdnf je vyzadovilno stavebnim povolenim a doklady, bez nichz nebude vyddn kolaudadni souhlas, h) a dalsf doklady dle t6to smlouvy. 4. Dilo je pievzato zdpisem podepsanfm oprdvndnrimi zdstupci obou smluvnich stran (tzv. pieddvaci protokol). Pied6vaci protokol obsa huje zejm6na : a) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ddsti, b) identifikadni ridaje o dile ijeho ddsti, c) prohldieniobjednatele, Ze pieddvan6 dilo nebo jeho ddst piejimd, d) soupis piiloh, e) soupis provedenfch zm6n a odchylek od dokumentace ovdien6 ve stavebnim iizeni. Zmdny nebo odchylky budou zaneseny do dokumentace skutedn6ho provedeni na ndklady zhotovitele. V piipadd zji5tdni vad a nedod6lk0 pii pieddni dila, bude pieddvaci protokol obsahovat i lh0ty k jejich odstrandni, na ktenich se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi ob6ma stranami k dohodd o terminu odstrandni vad a nedodelkri, pak plati, Ze viechny vady a nedoddlky musi blit odstrandny nejpozd6ji do 10 dn0 ode dne pieddni a pievzeti dila. Po odstrandni posledni vady di nedoddlku bude o t6to skutednosti sepsdn smluvnimi stranami protokola timto okamzikem bude dilo povazovdno za pievzat6 bez jakrichkolivvad a nedod6lk0. 5. Objednatel neni povinen pievzit dilo v piipad6, ie vykazuje jak6koliv vady a nedoddlky. V piipad6, ie objednatel odmitne dilo pievzit, sepisi obd strany zdpis, v nemz uvedou sv6 stanoviska a jejich od0vodndni a dohodnou ndhradni termin pieddni. lx. OdpovEdnost za vady, z6ruka za jakost 1.. Zhotovitel odpovidii za vady, jeima dilo v dob6 jeho pieddnia ddle odpovidd za vady dila zji5t6n6 po celou dobu ziirudni lh0ty. 2. Zhotovitel poskytuje zdruku za to, Ze dilo bude zhotoveno podle podminek stanovenvch touto smlouvou, a Ze po dobu zdrudnidoby bude mit dilo vlastnosti dohodnut6 v t6to smlouv6 a vlastnosti stanoven6 prdvnimi piedpisy, technick'i mi normami, piipadnd vlastnosti obvykl6. 3. D6lka zdrudni lh0ty je stanovena na 60 mesicfi. Zhotovitel piedd piislu5n6 zdrudni listy objednateli pii pieddni dila. 4. Z6ru(.n( lhrita podind b6zet dnem pieddnia pievzetidila. V piipad6, Ze objednatel pievezme piedmdt dila s vadami a/nebo nedoddlky, uvedend zdruinl doba se prodlouii o dobu od pievzeti piedmdtu dila s vadami a/nebo nedoddlky do odstrandni p<isledni vady nebo nedoddlku zjistdn'ich pii pieddni a pievzeti piedm6tu dfla. 5. Z6ru(.ni doba nebdzi ode dne uplatndni vady, na nii se vztahuje zdruka za jakost, do doby odstrandni t6to vady. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozd6ji do posledniho dne z1ruin( lhfity, piidemz i reklamace odeslan6 objednatelem v posledni den zdrudni lh0ty se povazuje za vdas uplatn6nou. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstran6ni reklamovan6 vady do 3 pracovnich dno po obdrzeni reklamace, a to i v piipadd, Ze reklamaci neuzn5v6. Ndklady na odstrandni reklamovan6 vady nese zhotovitel ve spornlich piipadech ai do doby, nez se prokdze, zdali byla vada reklamovdna oprdvndn6. 8. Prok6Ze-li se ve sporn,ich pt(padech, Ze objednatel reklamoval neoprdvndnd, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli ve5ker6 n6klady zhotovitelem ddelnd vynalozen6 v souvislosti s odstrandnim strana 8

6 neoprdvndn6 reklamovan6 vady L. 12. Lhfitu pro odstraneni reklamovan,ich vad sjednaji ob6 smluvni strany pisemnd podle povahy a rozsahu reklamovan6 vady. Nedojde-li mezi ob6ma stranami k dohod6 o terminu odstrandni reklamovan6 vady, plati, Ze reklamovand vada musi b,it odstrandna nejpozddji do 20 dnri ode dne dorudeni reklamace zhotoviteli. Oznadi-li objednatel v reklamaci vadu jako havdriije zhotovitel povinen nastoupit k jejimu odstran6ni neprodlen6 po obdrzeni reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin. O odstrandni reklamovan6 vady sepise objednatel protokol, ve kter6m potvrdiodstrandnivady nebo uvede dfivody, pro kter6 odmitd opravu pievzit. V piipad6, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrandnim reklamovan6 vady, je objednatel oprdvn6n odstran6nivady prov6st sdm nebo prostiednictvim tieti osoby na ndklady zhotovitele. Ndklady s tim spojen6 je zhotovitel povinen uhradit objednateli do L0 dn0 po obdrieni pisemn6 vfzvy k (hrad6. X. Smluvni pokuty 1.. Pokud bude zhotovitel v prodleni s pieddnim dila nebo ukondenim dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v'i5i 0,2 yo z celkovd ceny dila bez DPH za kald'i i zapodat'i den prodleni , 5. Pokud zhotovitel neodstrani nedoddlky di vady uveden6 v pieddvacim protokolu v dohodnut6m terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve v'isi 5.000,- Kd za kazd'i nedod6lek di vadu, u nichz je v prodleni, a to za kazdri i zapodat'i den prodleni. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovan6 vady dila di zdruini vady v dohodnut6m terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v'i5i 5.000,- Ki za kazdou reklamovanou vadu, u nii je v prodleni, a to za kazd'i i zapodat'i den prodleni. Pokud zhotovitel nevyklidi stavenist6 a neodstranl zaiizeni staveniste ve sjednan6m term[nu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vri5i 5.000,- Kd za kazdri i zapodat,i den prodleni. Pokud objednatel zjisti nedostatky zhotovitele v uplatfiovdni pozadavk0 na bezpednost a ochranu zdravi pii prdci na stavb6, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, a to ve vrisi ,- Kd za kaid'i zji5tdn'i piipad poru5eni BOZP. 6. Pokud zhotovitel nesplni ndkterou svou dalsi povinnost uvedenou v dl. Vll t6to smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v1i5i ,- Kd za kazd6 poruseni sv6 povinnosti, a to i opakovan6. 7. Ndrok na ndhradu Skody nenismluvnimi pokutami dohodnut'imi v t6to smlouvd dotden. Xl. Bankovni zsruky 1,. Zhotovitel je povinen do 30 dn0 od uzavieni t6to smlouvy ptedlozit bankovni zdruku - originiil z6rutni listiny vystaven'i bankou oprdvndnou poskytovat zdruky na 0zemi er ve v1i5i minimdln ,- KE. Bankovni zdruka musi byit tidinnd po celou dobu realizace dila, tj. do protokoldrniho pieddni a pievzeti dila. Bankovni zdruka bude krft ndroky objednatele za zhotovitelem, kte16 mu vzniknou z d0vodu poruseni jeho povinnosti t'ikajicich se iddn6ho proviid6ni dila v piedepsan6 kvalit6 a smluven6 dobd plneni, kte16 zhotovitel nesplni ani po piedchozi pisemn6 v'yizv6 objednatele. Poskytnutd bankovni zdruka mus( b'it neodvolatelnd, bezpodminedns, vyplatitelnd na prvni pozadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala d0vody poiadovan6ho derpdni. Zhotovitel je povinen ndvrh z6rudni listiny piedlozit ke schv6leni objednateli do 14 dnir ode dne strana 9

7 _0. L1,. L2, Zhotovitelje povinen piedlozit objednateli seznam svrich subdodavatelfi, a to v souladu ss L4TaZVZ (v zdkonem pozadovan6m rozsahu, obsahu a lh0tdch a vdetn6 stanoven;ich piiloh). V piipad6, ie zhotovitel tuto svou povinnost iddn6 nesplni ve stanoven6 lhrit6, je po n6m objednatel oprdvndn pozadovat smluvnipokutu ve vrisi3.000,- Kd za kazd'i zapodatli den prodleni. Podkladem pro uzavienit6to smlouvy je nabidka zhotovitele (ddle jen,,nabidka zhotovitele"), kterou v postaveni uchazede podal do zadiivaciho ifzeni na zak zku. Podkladem pro uzavieni t6to smlouvy je rovn6z zadlvaci dokumentace k zakdzce vdetn6 viech jejich piiloh (d5le jen,,zaddvaci dokumentace kzak6zce"). JestliZe zezadavaci dokumentace kzakdzce nebo nabidky zhotovitele vyplfvaji zhotoviteli povinnosti vztahuj[c[ se k realizaci piedmdtu t6to smlouvy, avsak tyto povinnosti nejsou vrislovnd v t6to smlouv6 uvedeny, smluvni strany se pro tento piipad dohodly, ie i tyto povinnosti zhotovitele jsou souddsti obsahu zdvazkov6ho vztahu zaloien6ho touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodrzet. Zhotovitel neni oprdvn6n zapodist sv6 pohled6vky proti pohlediivkdm objednatele, ani sv6 pohled6vky a ndroky vznikl6 ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plndnim postoupit tietim osobdm, zastavit nebo s nimijinak disponovat bez pisemn6ho souhlasu objednatele. Objednatel je oprdvndn zapodist virdi jak6koli pohleddvce zhotovitele za objednatelem, i nesplatn6, jakoukoli svou pohleddvku, inesplatnou, za zhotovitelem. Pohled;ivky objednatele a zhotovitele zapodtenim zanikajive v1i5i, ve kter6 se kryji. Pokud jakdkoli ddst zdvazku podle t6to smlouvy je nebo se stane neplatnou di nevymahatelnou, nebude to mft vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zdvazkrl podle t6to smlouvy a smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou ddst zdvazku novou, platnou a vymahatelnou ddsti zavazku,jejii piedmdt bude nejl6pe odpovidat piedmdtu p0vodniho zdvazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala ndjak6 ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prdv a povinnosti odfivodnen6, smluvni strany udiniv5e pro to, aby takov6 ustanoveni bylo do t6to smlouvy dopln6no. Vzhledem k tomu, ie piedm6t t6to smlouvy je spolufinancovdn z dotadnich fondfi, je zhotovitel v souladu s S 2 pism. e) zdkona (..320/2001 Sb., o finanini kontrole ve veiejn6 sprdv6, ve zn6ni pozddjiich piedpisfr, osobou povinnou spolup0sobit pii vlikonu finandnf kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahujici se k piedm6tu plndni t6to smlouvy kontrolnim orgdnirm poskytovatele dotace, dijin'i m oprdvndnlim kontrolnim o196nirm. Jakf koliv spor vzniklri z t6to smlouvy, pokud se jej nepodai( urovnat jedndnim mezi smluvnimi stranami, bude rozhodnut ktomu v6cn6 piislusnlim soudem, piidemz soudem mistnd piislu5nrim k rozhodnutibude na zdkladd dohody smluvnich stran soud urdenri podle sidla objednatele. Tuto smlouvu lze mdnit a doplfiovat pouze pisemnfmi, vzestupnd dislovanlimi dodatky, kter6 budou za dodatek smlouvy vrislovnd oznadeny a podepsdny oprdvndnlimi zdstupci obou smluvnich stran. Odstoupit od t6to smlouvy nebo ji zrusit dohodou lze rovndz jen pisemn6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 origindlech, z nichz kazdd strana obdrii 2 vyhotoveni. Smluvnistrany prohlaiuji, ie se pedlivd sezn6mily s obsahem t6to smlouvy, smlouv6 rozuml, souhlasi se vsemi jejfmi ddstmi a jsou si v6domy ve5kerlich prdv a povinnosti, z t6to smlouvy vyplrivajicich, na drikaz toho piipojujisv6 podpisy. XlV. Piilohy smlouvy 1. Nedilnou souddsti t6to smlouvy jsou ndsledujici piilohy: Piiloha t. 1: Ocen6nri soupis stavebnich praci, doddvek a sluieb s vri kazem v'imdr Piiloha d. 2: Harmonogram stavebnich praci a doddvek strana 1L

8 XV. Doloika o schvdleni smlouvy radou obce NiZe podepsan'yi zdstupce objednatele timto v souladu s 5 41 odst. 1 zdkona L 1Z81Z0OO Sb., o obcich (obecni zyfueni), ve zndn( pozd6jsich piedpisfi, prohlasuje, Ze tato smlouva o dilo byla schvdlena radou obce Kornatice dne ,3, dislo usnesenil0/20i3. V Kornaticich dne /'4,...?..?../3 V Praze dne "1 /.tu.6', Za objednatele - obec Kornatice: Za zhotovitele - JindFich Sustr Starosta obce jedna I plementdie OBEC KORNATICE.-I(ORNATICE26.sta 43 MIROsoy IC: j&z4b6bt BOGL a KRfsL, Renoirova i0i1t2a, praha S lco: , DtC: 0Zt$74e19 strana 12

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972 Srnlouva o dilo uzaviend podle obchodnho zdkoniku L Smluvni strany l.objednatel Ndrodni hiebiin Kladruby nad Labem, Stdtni piispdvkovd organizace 533 14 Kladruby nad Labem lc:72048972 Jednajlci ieditelem

Více

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti uzaviendpodleust. gt746odst.2z6kona i.8g/2ot2sb.,obdansk'iz6konik,vplatn6matidinn6mzn6ni, ddle jen,,obeansk'i z6konik" na akci:,,odborn6 vzd6l6v6ni

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

le: Dtd: Bankovni spojeni: t. Smluvni strany 1. Obiednatel:

le: Dtd: Bankovni spojeni: t. Smluvni strany 1. Obiednatel: ? OPERAENi PROGRAM ZrvorN i prosrredi Evropskli fond pro regionslni rozvoj Pro vodu. SMLOUVA O D1LO uzavien6 ve smyslu 52586 a n5sl. Z6kona a.8912072 Sb., obiansk6ho zdkoniku na zhotovenf dila,,zavedeni

Více

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více

I. Smluvní strany. 1. Objednatel a prodávající: Povodí Moravy, s.p. (dále jen objednatel ) 2. Dodavatel a kupující: (dále jen dodavatel )

I. Smluvní strany. 1. Objednatel a prodávající: Povodí Moravy, s.p. (dále jen objednatel ) 2. Dodavatel a kupující: (dále jen dodavatel ) Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy dodavatele: Smlouva o provedení kácení břehových porostů a prodeji dřevní hmoty uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona

Více

KUPNi SMLOUVA. 2. firma: Navalo s.r.o. L, firma: C-KODECAR, spol. s.r.o.

KUPNi SMLOUVA. 2. firma: Navalo s.r.o. L, firma: C-KODECAR, spol. s.r.o. KUPNi SMLOUVA uzavfen6 nize uveden6ho dne, mdslce a roku v souladu s ustanovenim 5 2079 a ndsl. z6kona i.89/2012 Sb., obdanskri zdkonik, v platn6m zndn(mezismluvnimistranami L, firma: C-KODECAR, spol.

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I.

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I. SMLOUVA O DILO kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni pozdej5fch zm6n uzaviraji M6sto Neratovice se sidlem : jehoz jm6nem jedn6 starosta : ve vdcech veiejnjch : IE:

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

ll. 0vodni ustanoveni

ll. 0vodni ustanoveni o Smlouva o dilo lahranidnijazykov6-vzdeldvaci pobyt pro 26ky,zahranidnijazykov6 kurzy pro pedagogy a stinovdni pro pedagogy l.c zahraniini jarykovi - vzdelfvacf pobyt pro i6ky Spandlsko 40 diti + 4 pedagogov6

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

' Prdva a povinnostivlastnika lesa. It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,, dislo riitu : L240O89379/0800 zastoupen6 panem Petrem Hudouskem, starostou

' Prdva a povinnostivlastnika lesa. It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,, dislo riitu : L240O89379/0800 zastoupen6 panem Petrem Hudouskem, starostou SMLOUVA o poskytov6ni odborn6 f rovn6 hospodaieni v lese 1. M6sto Rokytnice v Orlickrich hor6ch, se sidlem ndm. Jindiicha Simka ip. 3, 5L7 61, Rokytnice v Orlick'ich horich, It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,,

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

I. PREDMET SMLOUVY O DILO

I. PREDMET SMLOUVY O DILO Smlouva o dilo disfo smlouvy zhotovitele: SD 12tO41tPB SMLUVNi STRANY ZHOTOVITEL: amethyst.cz, s.r.o. L1mai 41112 71100 Ostrava-Koblov lc: 25904540 Dle C225904540 Zastoupenf: p. Claudii Buchtovou, jednatelkou

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

SMLOUVA O DILO C.06/2013

SMLOUVA O DILO C.06/2013 SMLOUVA O DILO C.06/2013 1. Obec Hutisko - Solanec Adresa: Hutisko - Solanec 512, 75 62. Hutisko-Solanec Z"astoupene: Ing. Vladimh Petruzela, starosta lc: 00303836 gankovnispojeni: Cislo idtul 9ankovnispojeni:

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich.

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich. Smlouva o dilo i uzavien6 podle ustanoveni $ 2586 a nisledujicich NOZ nt. 1 Smluvni stranv 1.1. Objednatel : Sprfva majetku m6sta Moravslrj Krumlov, p.o, Zitmeckd l7, 672 01, Moravshi Krumlov Zastoupend:

Více

smlouvu o dilo E.L6l20tz (d6le jen,,zhotovitel") na stran6 druh6, uzaviraji podle ustanoveni I 536 a ndsl. obchodniho zdkoniku tuto

smlouvu o dilo E.L6l20tz (d6le jen,,zhotovitel) na stran6 druh6, uzaviraji podle ustanoveni I 536 a ndsl. obchodniho zdkoniku tuto Smluvni strany Obec Vil6mov i.p. L72,407 80 Vilemov reo 00261769 Dra cz 00261769 t.. u.5323431/0100 Zastoupend Hynkem Raichartem, starostou obce ZSstu pci oprdvneni jed nat ve vdcech techn icklich : p.p.

Více

crcuv ROP STREDNf Gener5lni rekonstrukce mistni komunikace Tatce

crcuv ROP STREDNf Gener5lni rekonstrukce mistni komunikace Tatce ROP STREDNf crcuv ;NVhI iia* l,:{} ;,'&:*: *t.ll}{}i.ji.fd{}$ti SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU UNIi Z EVROPSKENO TOTqDU PRO REGIONALNi ROZVOJ Gener5lni rekonstrukce mistni komunikace Tatce Cislo smlouvv :

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4 M6stskf isst Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4 18.6.2014 T,odpoviil6 Termin plneni Nov6 usneseni iislo SnlnEno Kontrolni termin zistupce starosty Ing. Pavel Machdiek Mg. Koubek 19.6.2014 Zastupitelstvo

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel Akademie ved v. v. t. Y Pruze dne>25.11.2013 Ej. : FZU ITHS - 124612013 VVZVN,K PODANi N,q.EiNTY VEREJNE ZAKAZKY MALEHO ROZSAHU ZasilfmeYirmvyzvuk pod6ni nabidky na veiejnou zakdzku maldho rozsahu si n6zvem,rzfhadovf

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

ista 6eski republika s.r.o.

ista 6eski republika s.r.o. SUlilfrNovlW 19 ':.1J $ ild a Smlouva o dilo a o odeditaci a roz06tovaci sluib6 dle $ 2586 a n6sl. zakona 6.8912012 Sb., ob6anskf zdkonfk v platn6m zn6ni 6. OSM 0312014 M6sto Sluknov Adresa: Zastoupeno:

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY Snvov rsrend Fflornl t**** SPA ZADAVAC DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAN XgiNrY na zaki,zku,rpifstroj pro vakuov6 kompresnf terapie66 Zad,avatel Savoy Westend Hotel, s.r.o. Rybnri 66812 Praha 1, Star6

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

VeiejnS zak6zka na doddvky. piijemce podpory v OPZP. EKO Century s.r.o. Kardsek 2230/1,h, Redkovice, 62100 Brno. Ja roslav Lasl, jednatel

VeiejnS zak6zka na doddvky. piijemce podpory v OPZP. EKO Century s.r.o. Kardsek 2230/1,h, Redkovice, 62100 Brno. Ja roslav Lasl, jednatel pisevr rua zpnavn zadavate LE VeiejnS zak6zka na doddvky,,doddvka svozov6 a manipulaini techniky do spoleinosti EKO Century s.r.o." zqddvand ve ziednoduiendm podlimitnim ffzeni podle zdkonq i. 137/2006

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

Smlouva o dilo. Ie: 00025844 Bankovni spojeni: eeskd nirodni banka

Smlouva o dilo. Ie: 00025844 Bankovni spojeni: eeskd nirodni banka Smlouva o dilo i. objednatele: i. zhotovitele: 7V /'l /lz lluzavieni podle g 2586 a nisl. z6kona i-8912012 Sb., obianskf zikonik, kterou niie uveden6ho dne, mesice a roku uzaviely smluvni strany: f. ieskri

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 ZD uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Statutární město

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

II. I. SMLUVNISTRANY. Objednatel: Dodavatel: 2.1 Specifikace 0drZby: viz. piiloha servisni smlouvy d.1

II. I. SMLUVNISTRANY. Objednatel: Dodavatel: 2.1 Specifikace 0drZby: viz. piiloha servisni smlouvy d.1 SMLoUVA o servisni UonZeE e islo smlouvy: ff20130424 I. SMLUVNISTRANY 1.1 Objednatel: Dodavatel: Psychiatricki k6iebna Cerveni Dv0r Cervenf Dvrir 1 eeskf Krumlov 381 01 Zastoupenf ieditelem MUDr. liiim

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu '$ t \ Ddle uveden6ho dne, mdsice a roku byla uzaviena tato Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu Smlouva o doddvce software (dale jen,,smlouva") podle zskona d,.892a12 Sb., obdansk6ho zdkoniku

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

.-. {e^: L-^t II. slolrv: zrvornf pnosrr.rof. Domov Harmonie, centrum socislnich sluzeb MiroSov, piisp6vkovd

.-. {e^: L-^t II. slolrv: zrvornf pnosrr.rof. Domov Harmonie, centrum socislnich sluzeb MiroSov, piisp6vkovd .-. {e^: L-^t v operndrui procrnhlt zrvornf pnosrr.rof EVRoPSTA unre Fond soudrznosti Evropskyf fond pro regionslni rozvoj vzduch a piirodu sp. zn.: CN/266ICN/13 d.j. 8e4el13/cN ZADAVATEL: slolrv: P1SEU

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

smlouvu o dílo na stavební práce

smlouvu o dílo na stavební práce SMLOUVA O DÍLO č. Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Město Vrbno pod Pradědem se sídlem: Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 IČ: 00296457 DIČ: CZ 00296457 zastoupené:

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

DRAZEBNI VYHLASKA. jak jsou tyto nemovit6 vdci zaps6ny na LV E. 725 pro katastrdlni 0zemi desk6 BudEjovice 2, obec eesk6.

DRAZEBNI VYHLASKA. jak jsou tyto nemovit6 vdci zaps6ny na LV E. 725 pro katastrdlni 0zemi desk6 BudEjovice 2, obec eesk6. AKTIVAMANAGEMENTs no U Cerna v.ie 304/9.170 Ol Ceski 8u lc:260 86 51,+ I Ole:C2260 86 514 ce @l.a mobl Fma i120 384 197 6l I I lu:47o )87 20t lal +170608077 M7 info@aktinmmeemste va moieri(u 5poleinostapsanivobtdnimEistiikuwdeiinKnpkinsoudovCskkhBodiiockfroddnC,vloik

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

t-l r-t reo: Dte : dii le je n,, poskytovate l" INVESTICE DO ROZ/OJE IZOENVATI

t-l r-t reo: Dte : dii le je n,, poskytovate l INVESTICE DO ROZ/OJE IZOENVATI evropshi -' soci6lnf - -, I MtNtsrERSTVo Srolsrvi, fond v CR EVRoPSKA utttlg '' vixo#i n irlovvcn-ovf ' INVESTICE DO ROZ/OJE IZOENVATI r-t lj t-l ^a v oprmdtuft l po konkurcncehopttgt Piiloha 2A N6vrh

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

Smlouva o dilo. l. Smluvni strany: ll. Uvod. lll. Piedm6t Pln6ni. smlouvu o dilo.

Smlouva o dilo. l. Smluvni strany: ll. Uvod. lll. Piedm6t Pln6ni. smlouvu o dilo. lnstitut postgradus[niho vzd6lsvdnf ve zdravotnictvf Smlouva o dilo l. Smluvni strany: I nstitut postgrad u6ln lho vzd6ldv5 n i ve zd ravotnictvi le. 000 23 841 zastoupenf: MUDr. Antonlnem Malinou, ieditelem

Více

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla S M L O U V A O D Í L O č. 20/2015 Č. smlouvy obejdnatele: 12/2015/R uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY. Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem společnosti IČO: 27485013

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY. Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem společnosti IČO: 27485013 SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.), na základě veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zakázkové číslo objednatele: 01/2016 Zakázkové

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Objednatel: Město Bohumín Sídlo: Masaryková 158,735 31 Bohumín-Nový Bohumín Zastoupen: Ing.Petrem

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedení účastníci uzavírají dle ust. 588 a násl. občanského zákoníku:

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedení účastníci uzavírají dle ust. 588 a násl. občanského zákoníku: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedení účastníci uzavírají dle ust. 588 a násl. občanského zákoníku: Prodávající :...... a Kupující : Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Č. objednatele: 17/2015/R Č. zhotovitele: uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu" ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku ***** ITPAIE$FT x $sw ZADAVACI DOKUMENTACE.A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory na zakilzku,rzfsabnik pro teplou vodu" Zadavatel Savoy Westend Hotelo s.r.o. Rybn6 66812 Praha l. Stard MEsto Toto vyberovei{zenf

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

Lu\oqL5. Zhotovitel: Objednatel: pied6nistavenist6: O9/2OI3 termin dokondeni: 1O/20I3. je konednd, nepiekroditeln6 a ocendna polozkov'im rozpodtem.

Lu\oqL5. Zhotovitel: Objednatel: pied6nistavenist6: O9/2OI3 termin dokondeni: 1O/20I3. je konednd, nepiekroditeln6 a ocendna polozkov'im rozpodtem. Lu\oqL5 1) Ndzev akce : 2) Misto stavbv : 3) Smluvni stranv : Objednatel: Odpovddnf zdstupce : Bankovn( spojeni : leo :oo2 42221, Zhotovitel: Odpov6dnli z6stupce : Bankovni spojeni : teo : rszgo+sg Dld:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-22/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více