-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. Telefon: ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i."

Transkript

1 PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5 27 ZVZs ndzvem:,,rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i. 09rP lzolsll uzaviend dle S 536 a ndsl. z6k. i.513/t99l Sb., obchodniho zdkoniku, ve zndni pozddj5ich piedpis0 l. Smluvni strany Objednatel: se sfdlem: te: Dte : Zastoupen'i: Osoba oprivnend jednat ve vecech technick'ich: Telefon: Obec Kornatice Kornatice 26, MiroSov, okres Rokycany, kraj plzeiskyi obec Kornatice neniplstcem DPH Jindiichem Sustrem, sta rostou obce Zdendk Varvaiovskf zde nek.va rva netro.cz t na stran6 jedn6 jako,,objednatel" a Zhotovitel: se sidlem: td: Dte : Jednajici: BOGL a rrvst, k.s. Renoirova t051./2a, Praha c t9 Josefem Knislem, jednatelem komplementdie Zapsanli v obchodnfm rejstiiku u Mdstsk6ho soudu v praze, oddil A, vlozka Osoba oprdvn6nd jednat ve vdcech technick'ich: Robert Achs, ieditel zdvodu 02 Dobiany Telefon: na strand druh6 jako,,zhotovitel" strana 1

2 jazyce pii pieddni a pievzetidila, b) v5echny nezbytn6 prrizkumy nutn6 pro iddn6 provdddni a dokondeni dila, c) provedeni v5ech opatieni organizadniho a stavebnd technologick6ho charakteru k isdn6mu provedeni dila, d) ve5ker6 prdce a doddvky souvisejici s bezpednostnimi opatienimi na ochranu osob a majetku (zejm6na chodc0 a vozidel v mistech dotden'ich stavbou). Na stavenist6 mohou krom6 zhotovitele a jeho zam6stnanc0 vstoupit jen objednatel a jim pov6ien6 osoby a pracovnici org6nu stdtniho stavebniho dohledu v doprovodu odpovddn6ho z6stupce zhotovitele. e) bezpednost prdce a ochranu Zivotniho prostied(v rozsahu dle piislusnlich prdvnich piedpis0, f) projedndni a obstardnf piipadn6ho zvld5tniho uiivdnf komunikaci a veiejn'ich ploch vdetnd 0hrady vymdienfch poplatkti a ndjemn6ho, g) ziizeni a odstran6ni zayheni stavenist6 vdetn6 napojeni na inienri rsk6 sit6. Zhotovitel se piipoji na potiebn6 zdroje el. energie a vody prostfednictvim odbernych zaiizeni s vlastnimi odpodtov'imi mdiidly, a to v mistech, kte16 urdi objednatel. Veikerou spotiebu el. energie a vody je povinen objednateli uhradit. h) odvoz a ulozeni vybouran'ich hmot a stavebni suti na sklddku vdetnd poplatku za uskladn6ni v souladu s ustanovenimi z6kona i. L85/2007 Sb., o odpadech, v platn6m zn5ni, piidemz splndni t6to povinnosti zhotovitel na vyzdddniobjednateli doloii piisluin'imi doklady, i) uvedenivsech povrch0 negativnd dotden'ich stavbou do p0vodniho stavu, j) v souladu s platn'i mi rozhodnutimi a vyj6dienimi ozn6meni zahdjeni stavebnich praci napi. sprdvcim siti apod., k) vytfdeni inzen'irsk'ich siti a odpovddnost za jejich poru5eni v piipadech, kdy objednatel piedal zhotoviteli dokumentaci o inzen'irskyich sitich vedoucich staveni5t6m a zabezpedeni podminek stanoven'ich sprdvci inzenlirsk'ich siti, l) zajistdni a splneni podminek vypl'ivajicich ze stavebniho povoleni nebo jin'ich souvisejicich dokladri, m) zhotoveni dokumentace skutedn6ho provedeni dila v souladu s vyhld5kou i. 499/2OOG Sb., o dokumentaci staveb, ve zn6ni pozddj5ich piedpis0, n) geodetick6 zameieni dila, o) splndni pozadavkrlr na publicitu v souladu s pravidly a pokyny pro publicitu pro piijemce dotace k zaji5t'ovdni informadn(ch a publikadnich opatieni pii realizaci projekt0 podpoien'ich z Programu rozvoje venkova dr, p) vyd6nikolaudadniho souhlasu na stavbu. lv. Doba a misto plneni t. Zhotovitel se zavazuje dilo prov6st v techto terminech: Termin pieddni a pievzetistavenistd: Termin zah6jeni dila: do 3 pracovnich dnri od uzavienit6to smlouvy, pracovniden ndsledujici po piediini a pievzeti stavenist6 Termin ukondenidila a pieddnijeho piedmdtu: nejpozd6ji 3L.I.20L4 2. Nedilnou souddsti t6to smlouvy a jeji piilohou d. 2 je harmonogram stavebnich praci a doddvek, kteni se zhotovitel zavazuje dodrzovat. 3. O pieddni a pievzeti stavenistd zhotovitelem bude sepsdn z6pis, kteni bude datovdn a podepsdn objednatelem a zhotovitelem. strana 3

3 4. Mistem plndni zak{zky je budova sd.p. 64, stavebni parcela t.73 a pozemkovd parcela i.2/2, katastrslni 0zemi Kornatice V. Cena dila 1. Cena za dilo proveden6 v rozsahu dle t6to smlouvy je sjedndna v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabidl v rdmci zaddvaciho (izeni na zakdzku. Cena za dilo dini: tt ,- Ki bez DPH K cen6 bez DPH bude piipodtena dai z piidan6 hodnoty ve v1i5i a zp0sobem dle zdkona i.235/2004 Sb., o dani z piidan6 hodnoty, ve zndni pozddj5ich piedpisfr, v den uskutedndnizdaniteln6ho plndni. Nedilnou souddsti t6to smlouvy a jeji piilohou d. 1 je ocendnii soupis stavebnich praci, doddvek a sluieb s v'i kazem v'im6r zpracovanf zhotovitelem v rdmci zaddvaciho iizeni na zak6zku. Cena dila je sjedndna jako nejv'i5e piipustnd. Jsou v ni zahrnuty ve5ker6 nilklady zhotovitele nezbytn6 pro iiidn6 a vdasn6 spln6ni ce16ho piedmdtu t6to smlouvy. V cend dila jsou zahrnuty n6klady na vesker6 stavebni pr6ce, doddvky di souvisejici sluzby nezbytnd pro i6dn6 a vdasn6 spln6ni dila, ndklady na zafizeni staveniste a jeho provoz, doddvku elektiiny, vodn6 a stodn6, odvoz a likvidaci odpadri, poplatky za sklddky, n6klady na pouzivdni strojri, stiezenl staveni5t6, riklid stavenistd a piilehl'ich ploch, dopravni znadeni, ndklady na zhotovov6ni, vfrobu, obstardvdni a piepravu zaflzeni, materi6l0 a doddvek, ndklady na schvalovaci iizeni, pievod prdv, pojistdni, bankovni garance, dan6, cla, spr6vni a mistni poplatky, provdddni piedepsan'ich zkousek, zabezpedeni prohld5eni o shod6, certifikdt0 a atestfi vsech materiiihi a prvkri a jak6koliv dalsi vlidaje spojen6 s realizaci dila pii zohledn6ni veskerrich rizik a vliv0 (vdetnd infladnich) b6hem jeho provdd6ni. Zhotovitel prohlasuje, ie se iddnd sezndmil s rozsahem stavby, stavenist6m, jakoz i podminkami provdddni stavby a potvrzuje, Ze dohodnutd cena dila zahrnuje veike16 ndklady spojen6 s komplexnim provedenim dila. Vl. Platebni podminky a fakturace , 4. 5, Z6lohy na platby nejsou sjedniiny a objednatel je neposkytuje. Cenu za dilo bude objednatel hradit pr0b6znd na z6kladd dildich faktur vystavovanlich zhotovitelem jedenkr6t m6sidnd. Piilohou kazd6 dildi faktury musi b'it objednatelem schvdlenli ocendnf soupis praci, doddvek a sluzeb skutedn6 proveden'ich, resp. poskytnut'ich v pi(slu5n6m kalend6inim m6sici (d6le jen,,zjistovaci protokol"), jinak bude faktura povazovdna za ne(plnou. Zji5tovaci protokol je zhotovitel povinen zpracovat vzdy k poslednimu dni kazd6ho kalend6iniho m6sice. Objednatel se ke zjis{ovacimu protokolu vyjddii do p6ti pracovnich dn0 ode dne jeho piedlozeni. Fakturu je zhotovitel opr6vndn vystavit pouze na d6stku odsouhlasenou objednatelem ve zjist'ovacim protokolu. Lh0ta splatnosti faktur je 30 dni od data dorudeni faktury objednateli. Za ildelem efektivni f hrady piipadn'ich pohleddvek objednatele za zhotovitelem vznikllich v souvislosti s touto smlouvou je objednatel oprdvndn z kazd6 faktury zhotovitele zadriet 1O % fakturovan6 ddstky bez DPH (d6le jen,,z6drln6"\. Zitdrin{ uhradiobjednatel zhotoviteli do 30 dn0 od pieddnia pievzeticel6ho piedmdtu dila bez vad a nedod6lk0, ne v5ak diive nez ve lh0t6 podle bodu 3 tohoto dliinku smlouvy. Pokud objednatel pievezme piedmdt dila s vadami nebo nedoddlky, uhradi zhotoviteli z6drin,6 do 30 dn0 od odstran6ni vsech vad a nedod6lk0 zjist6nrich pii pied6ni a pievzeti piedmdtu dila, ne vsak diive nez strana 4

4 ve lhritd podle bodu 3 tohoto dldnku smlouvy. 6. Faktury budou mit niilezitosti dafiov6ho dokladu dle zdkona E. 235/2004 Sb., o dani z piidan6 hodnoty, ve zndni pozd6j5ich piedpis0. 7. Objednatel je oprdvnen vadnou nebo ne0plnou fakturu pied uplynutim lh0ty splatnosti vrdtit zhotoviteli bez zaplaceni k provedeni opravy v tdchto piipadech: a) nebude-li faktura obsahovat n6kterou povinnou nebo dohodnutou n6leiitost nebo bude chybne vyridtov6na cena, b) budou-li vy0dtovdny pr6ce, doddvky di sluzby, kte16 zhotovitel neprovedl, resp. neposkytl, c) bude-li DPH vy0dtovdna v nesprdvn6 v1i5i. Ve vrdcen6 faktuie objednatel vyznadi d0vod vrdceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nov6 faktury. Vr6ti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, piestdvd b6zet pfivodni lh0ta splatnosti. Cel6 lhfita bdzi opdt ode dne dorudeni novd vyhotoven6 a opraven6 faktury objednateli. Vll. Podminky prov6d6ni dila I Zhotovitel je povinen jako odbornd zp0sobilii osoba zkontrolovat technickou d6st piedan6 projektov6 dokumentace a upozornit objednatele bez zbytedn6ho odkladu na zji5t6n6 vady a nedostatky a piedat mu soupis zjistdnrich vad a nedostatk0 piedan6 projektov6 dokumentace vdetn[ ndvrh0 na jejich odstrandni a vdetnd vymezenf dopadu na piedmdt a cenu dila, a to nejpozd6ji pied zahdjenim pracina piislu5n6 ddsti dila. Objednatel odevzdd zhotoviteli stavenist6 pro provdddni dila dle t6to smlouvy, zbaven6 prdv tietich osob a zprisobil6 pro plndni dila zhotovitelem, v terminu dle t6to smlouvy. StaveniSt6m se rozumi prostor vymezenli pro stavbu a pro zayizeni staveni5td v rozsahu dohodnut6m pii piejimce stavenist6, kterd bude provedena zdpisem o pieddni stavenist6. Zhotovitel je povinen zabezpedit zayizeni stavenistd, a to v souladu s jeho potiebami, v souladu s dokumentaci piedanou objednatelem a v souladu s dalsimi poiadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zaiizeni stavenistd vhodnd podminky pro v'ikon funkce osoby oprdvndn6 jednat ve vdcech technickfch. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti (pracovisti) v souladu s ustanovenim S 2-6 zdkona t.. 309/2006 Sb., o zajistdnidalsich podminek bezpednostia ochrany zdravi pii pr6ci, ve zndnipozddjsich piedpis0 (ddle jen,,z6kon o BOZP"), pii realizaci stavby zajistit zdkonem stanovenrs: a) pozadavky na pracovi5t6 a pracovni prostiedi, b) poiadavky na pracovi5td a pracovni prostiedi na staveni5ti, c) pozadavky na v'irobni a pracovni prostiedky a za heni, d) pozadavky na organizaci prdce a pracovni postupy, e) bezpednostni znadky, znaden( a sign6ly. BliZSi minimdlni pozadavky na bezpednost a ochranu zdravi pii prdci na stavenisti jsou stanoveny v naiizenivlddy d. 591./20OG Sb. a v jeho ptilohiich d. 1, 2,3 a 5 (diile jen,nv"). Stavebni prdce budou provdddny v letnim obdobi od 7.00 hod do 2L.00 hod. a v zimnim obdobi od 8.00 do hod. Vzhledem k okolni zdstavbd je nutn6 dodrzovat nodni klid. Zhotovitel stavby nesmi pii provdddni stavebnich praciv dobd od 7.00 hod do hod piekrodit piipustnou hladinu hl uku sta novenou vyhl65kou t /201'L Sb. Zhotovitel je odpovddn,i za dodriov6ni zdsad BOZP na stavb6 podle piislu5n,ich prdvnich piedpis0. K tomu 0delu je povinen zajistit interni kontrolu dodrzovdni povinnosti danlich zdkonem o BOZP a NV, a to jak u vlastnich zamestnanc0, tak u svlich subdodavatel0. Zhotovitel je zejm6na povinen zajistit: a) aby vsichni pracovnici zhotovitele a v5ech subdodavatel0 nosili na stavbd a stavenisti ochrannou strana 5

5 e) dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohls5enio shod6 na pouiit6 materidly, atd., f) doklady o nakldddni s odpady, g) doklady, jejichz zajistdnf je vyzadovilno stavebnim povolenim a doklady, bez nichz nebude vyddn kolaudadni souhlas, h) a dalsf doklady dle t6to smlouvy. 4. Dilo je pievzato zdpisem podepsanfm oprdvndnrimi zdstupci obou smluvnich stran (tzv. pieddvaci protokol). Pied6vaci protokol obsa huje zejm6na : a) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ddsti, b) identifikadni ridaje o dile ijeho ddsti, c) prohldieniobjednatele, Ze pieddvan6 dilo nebo jeho ddst piejimd, d) soupis piiloh, e) soupis provedenfch zm6n a odchylek od dokumentace ovdien6 ve stavebnim iizeni. Zmdny nebo odchylky budou zaneseny do dokumentace skutedn6ho provedeni na ndklady zhotovitele. V piipadd zji5tdni vad a nedod6lk0 pii pieddni dila, bude pieddvaci protokol obsahovat i lh0ty k jejich odstrandni, na ktenich se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi ob6ma stranami k dohodd o terminu odstrandni vad a nedodelkri, pak plati, Ze viechny vady a nedoddlky musi blit odstrandny nejpozd6ji do 10 dn0 ode dne pieddni a pievzeti dila. Po odstrandni posledni vady di nedoddlku bude o t6to skutednosti sepsdn smluvnimi stranami protokola timto okamzikem bude dilo povazovdno za pievzat6 bez jakrichkolivvad a nedod6lk0. 5. Objednatel neni povinen pievzit dilo v piipad6, ie vykazuje jak6koliv vady a nedoddlky. V piipad6, ie objednatel odmitne dilo pievzit, sepisi obd strany zdpis, v nemz uvedou sv6 stanoviska a jejich od0vodndni a dohodnou ndhradni termin pieddni. lx. OdpovEdnost za vady, z6ruka za jakost 1.. Zhotovitel odpovidii za vady, jeima dilo v dob6 jeho pieddnia ddle odpovidd za vady dila zji5t6n6 po celou dobu ziirudni lh0ty. 2. Zhotovitel poskytuje zdruku za to, Ze dilo bude zhotoveno podle podminek stanovenvch touto smlouvou, a Ze po dobu zdrudnidoby bude mit dilo vlastnosti dohodnut6 v t6to smlouv6 a vlastnosti stanoven6 prdvnimi piedpisy, technick'i mi normami, piipadnd vlastnosti obvykl6. 3. D6lka zdrudni lh0ty je stanovena na 60 mesicfi. Zhotovitel piedd piislu5n6 zdrudni listy objednateli pii pieddni dila. 4. Z6ru(.n( lhrita podind b6zet dnem pieddnia pievzetidila. V piipad6, Ze objednatel pievezme piedmdt dila s vadami a/nebo nedoddlky, uvedend zdruinl doba se prodlouii o dobu od pievzeti piedmdtu dila s vadami a/nebo nedoddlky do odstrandni p<isledni vady nebo nedoddlku zjistdn'ich pii pieddni a pievzeti piedm6tu dfla. 5. Z6ru(.ni doba nebdzi ode dne uplatndni vady, na nii se vztahuje zdruka za jakost, do doby odstrandni t6to vady. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozd6ji do posledniho dne z1ruin( lhfity, piidemz i reklamace odeslan6 objednatelem v posledni den zdrudni lh0ty se povazuje za vdas uplatn6nou. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstran6ni reklamovan6 vady do 3 pracovnich dno po obdrzeni reklamace, a to i v piipadd, Ze reklamaci neuzn5v6. Ndklady na odstrandni reklamovan6 vady nese zhotovitel ve spornlich piipadech ai do doby, nez se prokdze, zdali byla vada reklamovdna oprdvndn6. 8. Prok6Ze-li se ve sporn,ich pt(padech, Ze objednatel reklamoval neoprdvndnd, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli ve5ker6 n6klady zhotovitelem ddelnd vynalozen6 v souvislosti s odstrandnim strana 8

6 neoprdvndn6 reklamovan6 vady L. 12. Lhfitu pro odstraneni reklamovan,ich vad sjednaji ob6 smluvni strany pisemnd podle povahy a rozsahu reklamovan6 vady. Nedojde-li mezi ob6ma stranami k dohod6 o terminu odstrandni reklamovan6 vady, plati, Ze reklamovand vada musi b,it odstrandna nejpozddji do 20 dnri ode dne dorudeni reklamace zhotoviteli. Oznadi-li objednatel v reklamaci vadu jako havdriije zhotovitel povinen nastoupit k jejimu odstran6ni neprodlen6 po obdrzeni reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin. O odstrandni reklamovan6 vady sepise objednatel protokol, ve kter6m potvrdiodstrandnivady nebo uvede dfivody, pro kter6 odmitd opravu pievzit. V piipad6, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrandnim reklamovan6 vady, je objednatel oprdvn6n odstran6nivady prov6st sdm nebo prostiednictvim tieti osoby na ndklady zhotovitele. Ndklady s tim spojen6 je zhotovitel povinen uhradit objednateli do L0 dn0 po obdrieni pisemn6 vfzvy k (hrad6. X. Smluvni pokuty 1.. Pokud bude zhotovitel v prodleni s pieddnim dila nebo ukondenim dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v'i5i 0,2 yo z celkovd ceny dila bez DPH za kald'i i zapodat'i den prodleni , 5. Pokud zhotovitel neodstrani nedoddlky di vady uveden6 v pieddvacim protokolu v dohodnut6m terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve v'isi 5.000,- Kd za kazd'i nedod6lek di vadu, u nichz je v prodleni, a to za kazdri i zapodat'i den prodleni. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovan6 vady dila di zdruini vady v dohodnut6m terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v'i5i 5.000,- Ki za kazdou reklamovanou vadu, u nii je v prodleni, a to za kazd'i i zapodat'i den prodleni. Pokud zhotovitel nevyklidi stavenist6 a neodstranl zaiizeni staveniste ve sjednan6m term[nu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vri5i 5.000,- Kd za kazdri i zapodat,i den prodleni. Pokud objednatel zjisti nedostatky zhotovitele v uplatfiovdni pozadavk0 na bezpednost a ochranu zdravi pii prdci na stavb6, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, a to ve vrisi ,- Kd za kaid'i zji5tdn'i piipad poru5eni BOZP. 6. Pokud zhotovitel nesplni ndkterou svou dalsi povinnost uvedenou v dl. Vll t6to smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v1i5i ,- Kd za kazd6 poruseni sv6 povinnosti, a to i opakovan6. 7. Ndrok na ndhradu Skody nenismluvnimi pokutami dohodnut'imi v t6to smlouvd dotden. Xl. Bankovni zsruky 1,. Zhotovitel je povinen do 30 dn0 od uzavieni t6to smlouvy ptedlozit bankovni zdruku - originiil z6rutni listiny vystaven'i bankou oprdvndnou poskytovat zdruky na 0zemi er ve v1i5i minimdln ,- KE. Bankovni zdruka musi byit tidinnd po celou dobu realizace dila, tj. do protokoldrniho pieddni a pievzeti dila. Bankovni zdruka bude krft ndroky objednatele za zhotovitelem, kte16 mu vzniknou z d0vodu poruseni jeho povinnosti t'ikajicich se iddn6ho proviid6ni dila v piedepsan6 kvalit6 a smluven6 dobd plneni, kte16 zhotovitel nesplni ani po piedchozi pisemn6 v'yizv6 objednatele. Poskytnutd bankovni zdruka mus( b'it neodvolatelnd, bezpodminedns, vyplatitelnd na prvni pozadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala d0vody poiadovan6ho derpdni. Zhotovitel je povinen ndvrh z6rudni listiny piedlozit ke schv6leni objednateli do 14 dnir ode dne strana 9

7 _0. L1,. L2, Zhotovitelje povinen piedlozit objednateli seznam svrich subdodavatelfi, a to v souladu ss L4TaZVZ (v zdkonem pozadovan6m rozsahu, obsahu a lh0tdch a vdetn6 stanoven;ich piiloh). V piipad6, ie zhotovitel tuto svou povinnost iddn6 nesplni ve stanoven6 lhrit6, je po n6m objednatel oprdvndn pozadovat smluvnipokutu ve vrisi3.000,- Kd za kazd'i zapodatli den prodleni. Podkladem pro uzavienit6to smlouvy je nabidka zhotovitele (ddle jen,,nabidka zhotovitele"), kterou v postaveni uchazede podal do zadiivaciho ifzeni na zak zku. Podkladem pro uzavieni t6to smlouvy je rovn6z zadlvaci dokumentace k zakdzce vdetn6 viech jejich piiloh (d5le jen,,zaddvaci dokumentace kzak6zce"). JestliZe zezadavaci dokumentace kzakdzce nebo nabidky zhotovitele vyplfvaji zhotoviteli povinnosti vztahuj[c[ se k realizaci piedmdtu t6to smlouvy, avsak tyto povinnosti nejsou vrislovnd v t6to smlouv6 uvedeny, smluvni strany se pro tento piipad dohodly, ie i tyto povinnosti zhotovitele jsou souddsti obsahu zdvazkov6ho vztahu zaloien6ho touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodrzet. Zhotovitel neni oprdvn6n zapodist sv6 pohled6vky proti pohlediivkdm objednatele, ani sv6 pohled6vky a ndroky vznikl6 ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plndnim postoupit tietim osobdm, zastavit nebo s nimijinak disponovat bez pisemn6ho souhlasu objednatele. Objednatel je oprdvndn zapodist virdi jak6koli pohleddvce zhotovitele za objednatelem, i nesplatn6, jakoukoli svou pohleddvku, inesplatnou, za zhotovitelem. Pohled;ivky objednatele a zhotovitele zapodtenim zanikajive v1i5i, ve kter6 se kryji. Pokud jakdkoli ddst zdvazku podle t6to smlouvy je nebo se stane neplatnou di nevymahatelnou, nebude to mft vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zdvazkrl podle t6to smlouvy a smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou ddst zdvazku novou, platnou a vymahatelnou ddsti zavazku,jejii piedmdt bude nejl6pe odpovidat piedmdtu p0vodniho zdvazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala ndjak6 ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prdv a povinnosti odfivodnen6, smluvni strany udiniv5e pro to, aby takov6 ustanoveni bylo do t6to smlouvy dopln6no. Vzhledem k tomu, ie piedm6t t6to smlouvy je spolufinancovdn z dotadnich fondfi, je zhotovitel v souladu s S 2 pism. e) zdkona (..320/2001 Sb., o finanini kontrole ve veiejn6 sprdv6, ve zn6ni pozddjiich piedpisfr, osobou povinnou spolup0sobit pii vlikonu finandnf kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahujici se k piedm6tu plndni t6to smlouvy kontrolnim orgdnirm poskytovatele dotace, dijin'i m oprdvndnlim kontrolnim o196nirm. Jakf koliv spor vzniklri z t6to smlouvy, pokud se jej nepodai( urovnat jedndnim mezi smluvnimi stranami, bude rozhodnut ktomu v6cn6 piislusnlim soudem, piidemz soudem mistnd piislu5nrim k rozhodnutibude na zdkladd dohody smluvnich stran soud urdenri podle sidla objednatele. Tuto smlouvu lze mdnit a doplfiovat pouze pisemnfmi, vzestupnd dislovanlimi dodatky, kter6 budou za dodatek smlouvy vrislovnd oznadeny a podepsdny oprdvndnlimi zdstupci obou smluvnich stran. Odstoupit od t6to smlouvy nebo ji zrusit dohodou lze rovndz jen pisemn6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 origindlech, z nichz kazdd strana obdrii 2 vyhotoveni. Smluvnistrany prohlaiuji, ie se pedlivd sezn6mily s obsahem t6to smlouvy, smlouv6 rozuml, souhlasi se vsemi jejfmi ddstmi a jsou si v6domy ve5kerlich prdv a povinnosti, z t6to smlouvy vyplrivajicich, na drikaz toho piipojujisv6 podpisy. XlV. Piilohy smlouvy 1. Nedilnou souddsti t6to smlouvy jsou ndsledujici piilohy: Piiloha t. 1: Ocen6nri soupis stavebnich praci, doddvek a sluieb s vri kazem v'imdr Piiloha d. 2: Harmonogram stavebnich praci a doddvek strana 1L

8 XV. Doloika o schvdleni smlouvy radou obce NiZe podepsan'yi zdstupce objednatele timto v souladu s 5 41 odst. 1 zdkona L 1Z81Z0OO Sb., o obcich (obecni zyfueni), ve zndn( pozd6jsich piedpisfi, prohlasuje, Ze tato smlouva o dilo byla schvdlena radou obce Kornatice dne ,3, dislo usnesenil0/20i3. V Kornaticich dne /'4,...?..?../3 V Praze dne "1 /.tu.6', Za objednatele - obec Kornatice: Za zhotovitele - JindFich Sustr Starosta obce jedna I plementdie OBEC KORNATICE.-I(ORNATICE26.sta 43 MIROsoy IC: j&z4b6bt BOGL a KRfsL, Renoirova i0i1t2a, praha S lco: , DtC: 0Zt$74e19 strana 12

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti uzaviendpodleust. gt746odst.2z6kona i.8g/2ot2sb.,obdansk'iz6konik,vplatn6matidinn6mzn6ni, ddle jen,,obeansk'i z6konik" na akci:,,odborn6 vzd6l6v6ni

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich.

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich. Smlouva o dilo i uzavien6 podle ustanoveni $ 2586 a nisledujicich NOZ nt. 1 Smluvni stranv 1.1. Objednatel : Sprfva majetku m6sta Moravslrj Krumlov, p.o, Zitmeckd l7, 672 01, Moravshi Krumlov Zastoupend:

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC:

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC: vt4l7-lcif,//y Tento projekt Modernizace vliuky um6leckeho zam6ienije spolufinancovdn Evropskou uni[, reg.e.: CZ.. 42.4.00 34.03266 - KUPNISMLOUVA Ckinek l, SmluvnI strany Zilkladni um6lecki Skola,Vele5in,

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

etanet< I. Smluvni stranv

etanet< I. Smluvni stranv r't KUpNi SMLOUVA i.j.: HSAA-127 52-1812013 uzavienhv souladu s $ 409 a n6sl. zhkonad. 513/1991 Sb., obchodniho zskoniku, ve zndni pozddjsich piedpisri, (d6le jen,,obchodni zdkonik') (d6le jen,,smlouva")

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-"':"'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-':'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek * * evrops * soclalnl :-"':"'!_ MtNtsTERSrvO SrolSrvf. fond v CR rvnopsra ururr''' naixo#*"n irioizv;fdvi': INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f+ t-r OP Vzdil6vrini ko kurenceschopnost -- ZApis o posouzeni

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Io" Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf

Io Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf O\L\ IOP. KVALITA ZIVOTA Io" Ndrodni hlebtin Kladruby nad Labem, st6tni piisp6vkov6 organizace 533 14 KLADItUBY NAD TABEM rc 7 zo48g7 2, ot( cz t zocsgt z Ucet vedeny u Komerdni b;rnky, a,s, t,43_591747027110l00

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s.

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s. O PE RAEI i dlintegrovany EVRO PS KA UNIE EVROPSKV FOND PRO REOIONALNi ROZVO] SANCE PRO VAs ROZV0J av'ea Ni2e uveden6 smluvni strany KUPNI SMLOUVA Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Zastoupen:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12 dj. ku puj lcf h o: 22-364-1 6 I R-20 1 2 dj. prod6vajiciho: uzavien6 v souladu KUPNi SMLOUVA s $ 409 a n6sl. zlkona e. 513/1991 Sb., obchodni z6konlk, ve zn6ni pozdej5ich piedpis&, (d6le jen,,obchodni

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

ilil ilil ilt smlowa o oil,o

ilil ilil ilt smlowa o oil,o smlowa o oil,o Spr6va Ndrodniho parku a chrdn6nd krajinn6 oblasti Sumava sidlem: l. m6je 260,3850l VimPerk zastoupen6: Mgr. Jiiim Mdnkem, ieditelem Ie:005 83171 DIC: C2005 83 171 Bankovnf spojeni: Komerdni

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

Kupnf smlouva. 1. Smluvni strany. Kupuiici:

Kupnf smlouva. 1. Smluvni strany. Kupuiici: EVROPSKA UNIE EVROPSKY FOND FRO REGIONALNI ROZVOJ MINISTERSTVO SKOLSTVi, MLADEZE A TELOVVcHoVY INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI 1. Smluvni strany Kupuiici: Kupnf smlouva E. g77an0a29 uzavlend podle S 2079

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

Usnesenl. t/,/l T- Ing. Antonin Ma5talit. MUDr. Hana HerSkov5. starosta. mfstosta rostka. i j

Usnesenl. t/,/l T- Ing. Antonin Ma5talit. MUDr. Hana HerSkov5. starosta. mfstosta rostka. i j StatutSrni m6sto Ostrava mestskf obvod SlezskS Ostrava zastupitelstvo mestsk6ho obvodu Statut6rni rn6eto Usnesenl Ing. Antonin Ma5talit starosta I i j t/,/l T- MUDr. Hana HerSkov5 mfstosta rostka t-, Mestski

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Zůstatek účtu k 1.1.2013 195 994 Příjmy rozp. skut. členské příspěvky 280 500 296 577 neinv.dotace kraj 735 000 735 000 příjem z reklamy(čsad)

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///'

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///' !-raa-j'.-) I,,1f.,:lrri: iji,j::: - r"r'ltr -- - _-l ffih HLAVNi MEsTo PRAHA,/t tr,,/,- MAGISTRAT HLAvNiHo MESTA PRAHY --1..-.DBOR KONTROLNiCH e TNNOSTi.,t-/ l, / /,///' Stejnopis d. 2 Zpr{va o vfsledku

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O DILO. . Trzni 2042, Lilvinov. . Ukrajinsk6 453, Litvinov. Holesick6 248, Litvinov - Janov. cz 00266027. lco: Dte : Vichozi podklady a 0daje

SMLOUVA O DILO. . Trzni 2042, Lilvinov. . Ukrajinsk6 453, Litvinov. Holesick6 248, Litvinov - Janov. cz 00266027. lco: Dte : Vichozi podklady a 0daje .:! t "' U SMLOUVA O DILO uzavien6 v souladu s obecn6 zavaznfmiplatnlmi prdvnim i piedpisy, zejm na dle ustanoveni $ 2586 a ndsl. zdkona d. S9/2006 Sb., v 0latn6m zndni a ve zndni pozddjsich piedpisi (dele

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor obecni Unno H RADEC Ing. fan Nozar, auditor Na Vfhledech 3r5, 33+ 52 Merklin dislo opravnlnlr4z4 o zapisu do seznamu auditoru lc +gz 37 6or Doslodne: 71, 05, 2012 Piiloha: Zpr ix a neziivisl6ho auditora

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Příloha č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu: Oprava místní komunikace u pí. Kahounové

Příloha č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu: Oprava místní komunikace u pí. Kahounové SMLOUVA O DÍLO na realizaci stavby Oprava místní komunikace u pí. Kahounové TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) se uzavírá dle ust. 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo:

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Č.j.: Číslo v CES: Číslo úkolu: SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: Janou Jabůrkovou, ředitelkou Odboru komunikace

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. 'ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 012/2014-5495 Zhotovitel Název Sídlo Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku PROJEKT: VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ PAVILON 7 Číslo smlouvy objednatele : Číslo smlouvy zhotovitele : I. Smluvní strany

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy. III. Součást smlouvy

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy. III. Součást smlouvy č.j. 19/2015 Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Obec Štíhlice, IČO: 00639745, se sídlem 281 63 Štíhlice čp. 5 zastoupená Tomášem Rychtou, starostou obce, za obec jednající ve věcech smluvních;

Více

2. uiel Dodatku. 2.1. Dodatek upiesiuje a dophiuje zn6ni Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek nekte16

2. uiel Dodatku. 2.1. Dodatek upiesiuje a dophiuje zn6ni Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek nekte16 in-st:itni riiad inspekce prdce Sidf o: Jednajici: le: 75046962 dsle jen Zadavatel na strane jednd KolSiskd 45L/13,7 46 0L Opava Mgr. lng. Rudolf Hahn, generillni inspektor Autocont CZ a.s. Sidlo: Jednajici:

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Zákolany se sídlem: 273 28 Zákolany

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Smluvní strany: 1. Poskytovatel: sídlo: IČ: DIČ: bankovní účet číslo:, vedený u zastoupení:, 2. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2,

Více

Smlouva o dílo. č. smlouvy zhotovitele. č. smlouvy objednatele. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Smlouva o dílo. č. smlouvy zhotovitele. č. smlouvy objednatele. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. Smlouva o dílo č. smlouvy zhotovitele.. č. smlouvy objednatele uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Název a adresa: Město Stříbro se

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Požární úniková cesta v 1.PP objektu Komenského nám.6, Brno" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Požární úniková cesta v 1.PP objektu Komenského nám.6, Brno OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

9gh#:"""*u""""' 1 F:; ej."r,", rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000

9gh#:*u' 1 F:; ej.r,, rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000 ) ROP STiED I CEcflY SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/2013 1 F:; l..ft 01 ej."r,", rada reqionu soudri i i iri nosti Stiedni iechy :,. r-,r 9gh#:"""*u""""' ^'i^: 12000 Praha 2 l FT s d ; spojeni:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Příloha č. 1 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle zákona č. 89/01 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Sluvní strany 1. Příspěvková organizace: Obchodní akadeie, Prostějov, Palackého 18 zastoupená:

Více

Havarijní opravy místních komunikací.

Havarijní opravy místních komunikací. Evidenční č. smlouvy:.- Pčíloha č.2 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. 33/2014/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt

Více

Projekt spolupráce Programu rozvoje venkova UČÍME SE FILMEM SMLOUVA O DÍLO

Projekt spolupráce Programu rozvoje venkova UČÍME SE FILMEM SMLOUVA O DÍLO SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany OBJEDNATEL 1: Zastoupená: Kontaktní osoba: Kontaktní adresa: Region Pošembeří

Více

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013 Smlouva o dílo č. OLP/831/2013 uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více