-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. Telefon: ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i."

Transkript

1 PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5 27 ZVZs ndzvem:,,rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i. 09rP lzolsll uzaviend dle S 536 a ndsl. z6k. i.513/t99l Sb., obchodniho zdkoniku, ve zndni pozddj5ich piedpis0 l. Smluvni strany Objednatel: se sfdlem: te: Dte : Zastoupen'i: Osoba oprivnend jednat ve vecech technick'ich: Telefon: Obec Kornatice Kornatice 26, MiroSov, okres Rokycany, kraj plzeiskyi obec Kornatice neniplstcem DPH Jindiichem Sustrem, sta rostou obce Zdendk Varvaiovskf zde nek.va rva netro.cz t na stran6 jedn6 jako,,objednatel" a Zhotovitel: se sidlem: td: Dte : Jednajici: BOGL a rrvst, k.s. Renoirova t051./2a, Praha c t9 Josefem Knislem, jednatelem komplementdie Zapsanli v obchodnfm rejstiiku u Mdstsk6ho soudu v praze, oddil A, vlozka Osoba oprdvn6nd jednat ve vdcech technick'ich: Robert Achs, ieditel zdvodu 02 Dobiany Telefon: na strand druh6 jako,,zhotovitel" strana 1

2 jazyce pii pieddni a pievzetidila, b) v5echny nezbytn6 prrizkumy nutn6 pro iddn6 provdddni a dokondeni dila, c) provedeni v5ech opatieni organizadniho a stavebnd technologick6ho charakteru k isdn6mu provedeni dila, d) ve5ker6 prdce a doddvky souvisejici s bezpednostnimi opatienimi na ochranu osob a majetku (zejm6na chodc0 a vozidel v mistech dotden'ich stavbou). Na stavenist6 mohou krom6 zhotovitele a jeho zam6stnanc0 vstoupit jen objednatel a jim pov6ien6 osoby a pracovnici org6nu stdtniho stavebniho dohledu v doprovodu odpovddn6ho z6stupce zhotovitele. e) bezpednost prdce a ochranu Zivotniho prostied(v rozsahu dle piislusnlich prdvnich piedpis0, f) projedndni a obstardnf piipadn6ho zvld5tniho uiivdnf komunikaci a veiejn'ich ploch vdetnd 0hrady vymdienfch poplatkti a ndjemn6ho, g) ziizeni a odstran6ni zayheni stavenist6 vdetn6 napojeni na inienri rsk6 sit6. Zhotovitel se piipoji na potiebn6 zdroje el. energie a vody prostfednictvim odbernych zaiizeni s vlastnimi odpodtov'imi mdiidly, a to v mistech, kte16 urdi objednatel. Veikerou spotiebu el. energie a vody je povinen objednateli uhradit. h) odvoz a ulozeni vybouran'ich hmot a stavebni suti na sklddku vdetnd poplatku za uskladn6ni v souladu s ustanovenimi z6kona i. L85/2007 Sb., o odpadech, v platn6m zn5ni, piidemz splndni t6to povinnosti zhotovitel na vyzdddniobjednateli doloii piisluin'imi doklady, i) uvedenivsech povrch0 negativnd dotden'ich stavbou do p0vodniho stavu, j) v souladu s platn'i mi rozhodnutimi a vyj6dienimi ozn6meni zahdjeni stavebnich praci napi. sprdvcim siti apod., k) vytfdeni inzen'irsk'ich siti a odpovddnost za jejich poru5eni v piipadech, kdy objednatel piedal zhotoviteli dokumentaci o inzen'irskyich sitich vedoucich staveni5t6m a zabezpedeni podminek stanoven'ich sprdvci inzenlirsk'ich siti, l) zajistdni a splneni podminek vypl'ivajicich ze stavebniho povoleni nebo jin'ich souvisejicich dokladri, m) zhotoveni dokumentace skutedn6ho provedeni dila v souladu s vyhld5kou i. 499/2OOG Sb., o dokumentaci staveb, ve zn6ni pozddj5ich piedpis0, n) geodetick6 zameieni dila, o) splndni pozadavkrlr na publicitu v souladu s pravidly a pokyny pro publicitu pro piijemce dotace k zaji5t'ovdni informadn(ch a publikadnich opatieni pii realizaci projekt0 podpoien'ich z Programu rozvoje venkova dr, p) vyd6nikolaudadniho souhlasu na stavbu. lv. Doba a misto plneni t. Zhotovitel se zavazuje dilo prov6st v techto terminech: Termin pieddni a pievzetistavenistd: Termin zah6jeni dila: do 3 pracovnich dnri od uzavienit6to smlouvy, pracovniden ndsledujici po piediini a pievzeti stavenist6 Termin ukondenidila a pieddnijeho piedmdtu: nejpozd6ji 3L.I.20L4 2. Nedilnou souddsti t6to smlouvy a jeji piilohou d. 2 je harmonogram stavebnich praci a doddvek, kteni se zhotovitel zavazuje dodrzovat. 3. O pieddni a pievzeti stavenistd zhotovitelem bude sepsdn z6pis, kteni bude datovdn a podepsdn objednatelem a zhotovitelem. strana 3

3 4. Mistem plndni zak{zky je budova sd.p. 64, stavebni parcela t.73 a pozemkovd parcela i.2/2, katastrslni 0zemi Kornatice V. Cena dila 1. Cena za dilo proveden6 v rozsahu dle t6to smlouvy je sjedndna v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabidl v rdmci zaddvaciho (izeni na zakdzku. Cena za dilo dini: tt ,- Ki bez DPH K cen6 bez DPH bude piipodtena dai z piidan6 hodnoty ve v1i5i a zp0sobem dle zdkona i.235/2004 Sb., o dani z piidan6 hodnoty, ve zndni pozddj5ich piedpisfr, v den uskutedndnizdaniteln6ho plndni. Nedilnou souddsti t6to smlouvy a jeji piilohou d. 1 je ocendnii soupis stavebnich praci, doddvek a sluieb s v'i kazem v'im6r zpracovanf zhotovitelem v rdmci zaddvaciho iizeni na zak6zku. Cena dila je sjedndna jako nejv'i5e piipustnd. Jsou v ni zahrnuty ve5ker6 nilklady zhotovitele nezbytn6 pro iiidn6 a vdasn6 spln6ni ce16ho piedmdtu t6to smlouvy. V cend dila jsou zahrnuty n6klady na vesker6 stavebni pr6ce, doddvky di souvisejici sluzby nezbytnd pro i6dn6 a vdasn6 spln6ni dila, ndklady na zafizeni staveniste a jeho provoz, doddvku elektiiny, vodn6 a stodn6, odvoz a likvidaci odpadri, poplatky za sklddky, n6klady na pouzivdni strojri, stiezenl staveni5t6, riklid stavenistd a piilehl'ich ploch, dopravni znadeni, ndklady na zhotovov6ni, vfrobu, obstardvdni a piepravu zaflzeni, materi6l0 a doddvek, ndklady na schvalovaci iizeni, pievod prdv, pojistdni, bankovni garance, dan6, cla, spr6vni a mistni poplatky, provdddni piedepsan'ich zkousek, zabezpedeni prohld5eni o shod6, certifikdt0 a atestfi vsech materiiihi a prvkri a jak6koliv dalsi vlidaje spojen6 s realizaci dila pii zohledn6ni veskerrich rizik a vliv0 (vdetnd infladnich) b6hem jeho provdd6ni. Zhotovitel prohlasuje, ie se iddnd sezndmil s rozsahem stavby, stavenist6m, jakoz i podminkami provdddni stavby a potvrzuje, Ze dohodnutd cena dila zahrnuje veike16 ndklady spojen6 s komplexnim provedenim dila. Vl. Platebni podminky a fakturace , 4. 5, Z6lohy na platby nejsou sjedniiny a objednatel je neposkytuje. Cenu za dilo bude objednatel hradit pr0b6znd na z6kladd dildich faktur vystavovanlich zhotovitelem jedenkr6t m6sidnd. Piilohou kazd6 dildi faktury musi b'it objednatelem schvdlenli ocendnf soupis praci, doddvek a sluzeb skutedn6 proveden'ich, resp. poskytnut'ich v pi(slu5n6m kalend6inim m6sici (d6le jen,,zjistovaci protokol"), jinak bude faktura povazovdna za ne(plnou. Zji5tovaci protokol je zhotovitel povinen zpracovat vzdy k poslednimu dni kazd6ho kalend6iniho m6sice. Objednatel se ke zjis{ovacimu protokolu vyjddii do p6ti pracovnich dn0 ode dne jeho piedlozeni. Fakturu je zhotovitel opr6vndn vystavit pouze na d6stku odsouhlasenou objednatelem ve zjist'ovacim protokolu. Lh0ta splatnosti faktur je 30 dni od data dorudeni faktury objednateli. Za ildelem efektivni f hrady piipadn'ich pohleddvek objednatele za zhotovitelem vznikllich v souvislosti s touto smlouvou je objednatel oprdvndn z kazd6 faktury zhotovitele zadriet 1O % fakturovan6 ddstky bez DPH (d6le jen,,z6drln6"\. Zitdrin{ uhradiobjednatel zhotoviteli do 30 dn0 od pieddnia pievzeticel6ho piedmdtu dila bez vad a nedod6lk0, ne v5ak diive nez ve lh0t6 podle bodu 3 tohoto dliinku smlouvy. Pokud objednatel pievezme piedmdt dila s vadami nebo nedoddlky, uhradi zhotoviteli z6drin,6 do 30 dn0 od odstran6ni vsech vad a nedod6lk0 zjist6nrich pii pied6ni a pievzeti piedmdtu dila, ne vsak diive nez strana 4

4 ve lhritd podle bodu 3 tohoto dldnku smlouvy. 6. Faktury budou mit niilezitosti dafiov6ho dokladu dle zdkona E. 235/2004 Sb., o dani z piidan6 hodnoty, ve zndni pozd6j5ich piedpis0. 7. Objednatel je oprdvnen vadnou nebo ne0plnou fakturu pied uplynutim lh0ty splatnosti vrdtit zhotoviteli bez zaplaceni k provedeni opravy v tdchto piipadech: a) nebude-li faktura obsahovat n6kterou povinnou nebo dohodnutou n6leiitost nebo bude chybne vyridtov6na cena, b) budou-li vy0dtovdny pr6ce, doddvky di sluzby, kte16 zhotovitel neprovedl, resp. neposkytl, c) bude-li DPH vy0dtovdna v nesprdvn6 v1i5i. Ve vrdcen6 faktuie objednatel vyznadi d0vod vrdceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nov6 faktury. Vr6ti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, piestdvd b6zet pfivodni lh0ta splatnosti. Cel6 lhfita bdzi opdt ode dne dorudeni novd vyhotoven6 a opraven6 faktury objednateli. Vll. Podminky prov6d6ni dila I Zhotovitel je povinen jako odbornd zp0sobilii osoba zkontrolovat technickou d6st piedan6 projektov6 dokumentace a upozornit objednatele bez zbytedn6ho odkladu na zji5t6n6 vady a nedostatky a piedat mu soupis zjistdnrich vad a nedostatk0 piedan6 projektov6 dokumentace vdetn[ ndvrh0 na jejich odstrandni a vdetnd vymezenf dopadu na piedmdt a cenu dila, a to nejpozd6ji pied zahdjenim pracina piislu5n6 ddsti dila. Objednatel odevzdd zhotoviteli stavenist6 pro provdddni dila dle t6to smlouvy, zbaven6 prdv tietich osob a zprisobil6 pro plndni dila zhotovitelem, v terminu dle t6to smlouvy. StaveniSt6m se rozumi prostor vymezenli pro stavbu a pro zayizeni staveni5td v rozsahu dohodnut6m pii piejimce stavenist6, kterd bude provedena zdpisem o pieddni stavenist6. Zhotovitel je povinen zabezpedit zayizeni stavenistd, a to v souladu s jeho potiebami, v souladu s dokumentaci piedanou objednatelem a v souladu s dalsimi poiadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zaiizeni stavenistd vhodnd podminky pro v'ikon funkce osoby oprdvndn6 jednat ve vdcech technickfch. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti (pracovisti) v souladu s ustanovenim S 2-6 zdkona t.. 309/2006 Sb., o zajistdnidalsich podminek bezpednostia ochrany zdravi pii pr6ci, ve zndnipozddjsich piedpis0 (ddle jen,,z6kon o BOZP"), pii realizaci stavby zajistit zdkonem stanovenrs: a) pozadavky na pracovi5t6 a pracovni prostiedi, b) poiadavky na pracovi5td a pracovni prostiedi na staveni5ti, c) pozadavky na v'irobni a pracovni prostiedky a za heni, d) pozadavky na organizaci prdce a pracovni postupy, e) bezpednostni znadky, znaden( a sign6ly. BliZSi minimdlni pozadavky na bezpednost a ochranu zdravi pii prdci na stavenisti jsou stanoveny v naiizenivlddy d. 591./20OG Sb. a v jeho ptilohiich d. 1, 2,3 a 5 (diile jen,nv"). Stavebni prdce budou provdddny v letnim obdobi od 7.00 hod do 2L.00 hod. a v zimnim obdobi od 8.00 do hod. Vzhledem k okolni zdstavbd je nutn6 dodrzovat nodni klid. Zhotovitel stavby nesmi pii provdddni stavebnich praciv dobd od 7.00 hod do hod piekrodit piipustnou hladinu hl uku sta novenou vyhl65kou t /201'L Sb. Zhotovitel je odpovddn,i za dodriov6ni zdsad BOZP na stavb6 podle piislu5n,ich prdvnich piedpis0. K tomu 0delu je povinen zajistit interni kontrolu dodrzovdni povinnosti danlich zdkonem o BOZP a NV, a to jak u vlastnich zamestnanc0, tak u svlich subdodavatel0. Zhotovitel je zejm6na povinen zajistit: a) aby vsichni pracovnici zhotovitele a v5ech subdodavatel0 nosili na stavbd a stavenisti ochrannou strana 5

5 e) dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohls5enio shod6 na pouiit6 materidly, atd., f) doklady o nakldddni s odpady, g) doklady, jejichz zajistdnf je vyzadovilno stavebnim povolenim a doklady, bez nichz nebude vyddn kolaudadni souhlas, h) a dalsf doklady dle t6to smlouvy. 4. Dilo je pievzato zdpisem podepsanfm oprdvndnrimi zdstupci obou smluvnich stran (tzv. pieddvaci protokol). Pied6vaci protokol obsa huje zejm6na : a) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ddsti, b) identifikadni ridaje o dile ijeho ddsti, c) prohldieniobjednatele, Ze pieddvan6 dilo nebo jeho ddst piejimd, d) soupis piiloh, e) soupis provedenfch zm6n a odchylek od dokumentace ovdien6 ve stavebnim iizeni. Zmdny nebo odchylky budou zaneseny do dokumentace skutedn6ho provedeni na ndklady zhotovitele. V piipadd zji5tdni vad a nedod6lk0 pii pieddni dila, bude pieddvaci protokol obsahovat i lh0ty k jejich odstrandni, na ktenich se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi ob6ma stranami k dohodd o terminu odstrandni vad a nedodelkri, pak plati, Ze viechny vady a nedoddlky musi blit odstrandny nejpozd6ji do 10 dn0 ode dne pieddni a pievzeti dila. Po odstrandni posledni vady di nedoddlku bude o t6to skutednosti sepsdn smluvnimi stranami protokola timto okamzikem bude dilo povazovdno za pievzat6 bez jakrichkolivvad a nedod6lk0. 5. Objednatel neni povinen pievzit dilo v piipad6, ie vykazuje jak6koliv vady a nedoddlky. V piipad6, ie objednatel odmitne dilo pievzit, sepisi obd strany zdpis, v nemz uvedou sv6 stanoviska a jejich od0vodndni a dohodnou ndhradni termin pieddni. lx. OdpovEdnost za vady, z6ruka za jakost 1.. Zhotovitel odpovidii za vady, jeima dilo v dob6 jeho pieddnia ddle odpovidd za vady dila zji5t6n6 po celou dobu ziirudni lh0ty. 2. Zhotovitel poskytuje zdruku za to, Ze dilo bude zhotoveno podle podminek stanovenvch touto smlouvou, a Ze po dobu zdrudnidoby bude mit dilo vlastnosti dohodnut6 v t6to smlouv6 a vlastnosti stanoven6 prdvnimi piedpisy, technick'i mi normami, piipadnd vlastnosti obvykl6. 3. D6lka zdrudni lh0ty je stanovena na 60 mesicfi. Zhotovitel piedd piislu5n6 zdrudni listy objednateli pii pieddni dila. 4. Z6ru(.n( lhrita podind b6zet dnem pieddnia pievzetidila. V piipad6, Ze objednatel pievezme piedmdt dila s vadami a/nebo nedoddlky, uvedend zdruinl doba se prodlouii o dobu od pievzeti piedmdtu dila s vadami a/nebo nedoddlky do odstrandni p<isledni vady nebo nedoddlku zjistdn'ich pii pieddni a pievzeti piedm6tu dfla. 5. Z6ru(.ni doba nebdzi ode dne uplatndni vady, na nii se vztahuje zdruka za jakost, do doby odstrandni t6to vady. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozd6ji do posledniho dne z1ruin( lhfity, piidemz i reklamace odeslan6 objednatelem v posledni den zdrudni lh0ty se povazuje za vdas uplatn6nou. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstran6ni reklamovan6 vady do 3 pracovnich dno po obdrzeni reklamace, a to i v piipadd, Ze reklamaci neuzn5v6. Ndklady na odstrandni reklamovan6 vady nese zhotovitel ve spornlich piipadech ai do doby, nez se prokdze, zdali byla vada reklamovdna oprdvndn6. 8. Prok6Ze-li se ve sporn,ich pt(padech, Ze objednatel reklamoval neoprdvndnd, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli ve5ker6 n6klady zhotovitelem ddelnd vynalozen6 v souvislosti s odstrandnim strana 8

6 neoprdvndn6 reklamovan6 vady L. 12. Lhfitu pro odstraneni reklamovan,ich vad sjednaji ob6 smluvni strany pisemnd podle povahy a rozsahu reklamovan6 vady. Nedojde-li mezi ob6ma stranami k dohod6 o terminu odstrandni reklamovan6 vady, plati, Ze reklamovand vada musi b,it odstrandna nejpozddji do 20 dnri ode dne dorudeni reklamace zhotoviteli. Oznadi-li objednatel v reklamaci vadu jako havdriije zhotovitel povinen nastoupit k jejimu odstran6ni neprodlen6 po obdrzeni reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin. O odstrandni reklamovan6 vady sepise objednatel protokol, ve kter6m potvrdiodstrandnivady nebo uvede dfivody, pro kter6 odmitd opravu pievzit. V piipad6, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrandnim reklamovan6 vady, je objednatel oprdvn6n odstran6nivady prov6st sdm nebo prostiednictvim tieti osoby na ndklady zhotovitele. Ndklady s tim spojen6 je zhotovitel povinen uhradit objednateli do L0 dn0 po obdrieni pisemn6 vfzvy k (hrad6. X. Smluvni pokuty 1.. Pokud bude zhotovitel v prodleni s pieddnim dila nebo ukondenim dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v'i5i 0,2 yo z celkovd ceny dila bez DPH za kald'i i zapodat'i den prodleni , 5. Pokud zhotovitel neodstrani nedoddlky di vady uveden6 v pieddvacim protokolu v dohodnut6m terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve v'isi 5.000,- Kd za kazd'i nedod6lek di vadu, u nichz je v prodleni, a to za kazdri i zapodat'i den prodleni. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovan6 vady dila di zdruini vady v dohodnut6m terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v'i5i 5.000,- Ki za kazdou reklamovanou vadu, u nii je v prodleni, a to za kazd'i i zapodat'i den prodleni. Pokud zhotovitel nevyklidi stavenist6 a neodstranl zaiizeni staveniste ve sjednan6m term[nu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vri5i 5.000,- Kd za kazdri i zapodat,i den prodleni. Pokud objednatel zjisti nedostatky zhotovitele v uplatfiovdni pozadavk0 na bezpednost a ochranu zdravi pii prdci na stavb6, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, a to ve vrisi ,- Kd za kaid'i zji5tdn'i piipad poru5eni BOZP. 6. Pokud zhotovitel nesplni ndkterou svou dalsi povinnost uvedenou v dl. Vll t6to smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v1i5i ,- Kd za kazd6 poruseni sv6 povinnosti, a to i opakovan6. 7. Ndrok na ndhradu Skody nenismluvnimi pokutami dohodnut'imi v t6to smlouvd dotden. Xl. Bankovni zsruky 1,. Zhotovitel je povinen do 30 dn0 od uzavieni t6to smlouvy ptedlozit bankovni zdruku - originiil z6rutni listiny vystaven'i bankou oprdvndnou poskytovat zdruky na 0zemi er ve v1i5i minimdln ,- KE. Bankovni zdruka musi byit tidinnd po celou dobu realizace dila, tj. do protokoldrniho pieddni a pievzeti dila. Bankovni zdruka bude krft ndroky objednatele za zhotovitelem, kte16 mu vzniknou z d0vodu poruseni jeho povinnosti t'ikajicich se iddn6ho proviid6ni dila v piedepsan6 kvalit6 a smluven6 dobd plneni, kte16 zhotovitel nesplni ani po piedchozi pisemn6 v'yizv6 objednatele. Poskytnutd bankovni zdruka mus( b'it neodvolatelnd, bezpodminedns, vyplatitelnd na prvni pozadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala d0vody poiadovan6ho derpdni. Zhotovitel je povinen ndvrh z6rudni listiny piedlozit ke schv6leni objednateli do 14 dnir ode dne strana 9

7 _0. L1,. L2, Zhotovitelje povinen piedlozit objednateli seznam svrich subdodavatelfi, a to v souladu ss L4TaZVZ (v zdkonem pozadovan6m rozsahu, obsahu a lh0tdch a vdetn6 stanoven;ich piiloh). V piipad6, ie zhotovitel tuto svou povinnost iddn6 nesplni ve stanoven6 lhrit6, je po n6m objednatel oprdvndn pozadovat smluvnipokutu ve vrisi3.000,- Kd za kazd'i zapodatli den prodleni. Podkladem pro uzavienit6to smlouvy je nabidka zhotovitele (ddle jen,,nabidka zhotovitele"), kterou v postaveni uchazede podal do zadiivaciho ifzeni na zak zku. Podkladem pro uzavieni t6to smlouvy je rovn6z zadlvaci dokumentace k zakdzce vdetn6 viech jejich piiloh (d5le jen,,zaddvaci dokumentace kzak6zce"). JestliZe zezadavaci dokumentace kzakdzce nebo nabidky zhotovitele vyplfvaji zhotoviteli povinnosti vztahuj[c[ se k realizaci piedmdtu t6to smlouvy, avsak tyto povinnosti nejsou vrislovnd v t6to smlouv6 uvedeny, smluvni strany se pro tento piipad dohodly, ie i tyto povinnosti zhotovitele jsou souddsti obsahu zdvazkov6ho vztahu zaloien6ho touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodrzet. Zhotovitel neni oprdvn6n zapodist sv6 pohled6vky proti pohlediivkdm objednatele, ani sv6 pohled6vky a ndroky vznikl6 ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plndnim postoupit tietim osobdm, zastavit nebo s nimijinak disponovat bez pisemn6ho souhlasu objednatele. Objednatel je oprdvndn zapodist virdi jak6koli pohleddvce zhotovitele za objednatelem, i nesplatn6, jakoukoli svou pohleddvku, inesplatnou, za zhotovitelem. Pohled;ivky objednatele a zhotovitele zapodtenim zanikajive v1i5i, ve kter6 se kryji. Pokud jakdkoli ddst zdvazku podle t6to smlouvy je nebo se stane neplatnou di nevymahatelnou, nebude to mft vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zdvazkrl podle t6to smlouvy a smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou ddst zdvazku novou, platnou a vymahatelnou ddsti zavazku,jejii piedmdt bude nejl6pe odpovidat piedmdtu p0vodniho zdvazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala ndjak6 ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prdv a povinnosti odfivodnen6, smluvni strany udiniv5e pro to, aby takov6 ustanoveni bylo do t6to smlouvy dopln6no. Vzhledem k tomu, ie piedm6t t6to smlouvy je spolufinancovdn z dotadnich fondfi, je zhotovitel v souladu s S 2 pism. e) zdkona (..320/2001 Sb., o finanini kontrole ve veiejn6 sprdv6, ve zn6ni pozddjiich piedpisfr, osobou povinnou spolup0sobit pii vlikonu finandnf kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahujici se k piedm6tu plndni t6to smlouvy kontrolnim orgdnirm poskytovatele dotace, dijin'i m oprdvndnlim kontrolnim o196nirm. Jakf koliv spor vzniklri z t6to smlouvy, pokud se jej nepodai( urovnat jedndnim mezi smluvnimi stranami, bude rozhodnut ktomu v6cn6 piislusnlim soudem, piidemz soudem mistnd piislu5nrim k rozhodnutibude na zdkladd dohody smluvnich stran soud urdenri podle sidla objednatele. Tuto smlouvu lze mdnit a doplfiovat pouze pisemnfmi, vzestupnd dislovanlimi dodatky, kter6 budou za dodatek smlouvy vrislovnd oznadeny a podepsdny oprdvndnlimi zdstupci obou smluvnich stran. Odstoupit od t6to smlouvy nebo ji zrusit dohodou lze rovndz jen pisemn6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 origindlech, z nichz kazdd strana obdrii 2 vyhotoveni. Smluvnistrany prohlaiuji, ie se pedlivd sezn6mily s obsahem t6to smlouvy, smlouv6 rozuml, souhlasi se vsemi jejfmi ddstmi a jsou si v6domy ve5kerlich prdv a povinnosti, z t6to smlouvy vyplrivajicich, na drikaz toho piipojujisv6 podpisy. XlV. Piilohy smlouvy 1. Nedilnou souddsti t6to smlouvy jsou ndsledujici piilohy: Piiloha t. 1: Ocen6nri soupis stavebnich praci, doddvek a sluieb s vri kazem v'imdr Piiloha d. 2: Harmonogram stavebnich praci a doddvek strana 1L

8 XV. Doloika o schvdleni smlouvy radou obce NiZe podepsan'yi zdstupce objednatele timto v souladu s 5 41 odst. 1 zdkona L 1Z81Z0OO Sb., o obcich (obecni zyfueni), ve zndn( pozd6jsich piedpisfi, prohlasuje, Ze tato smlouva o dilo byla schvdlena radou obce Kornatice dne ,3, dislo usnesenil0/20i3. V Kornaticich dne /'4,...?..?../3 V Praze dne "1 /.tu.6', Za objednatele - obec Kornatice: Za zhotovitele - JindFich Sustr Starosta obce jedna I plementdie OBEC KORNATICE.-I(ORNATICE26.sta 43 MIROsoy IC: j&z4b6bt BOGL a KRfsL, Renoirova i0i1t2a, praha S lco: , DtC: 0Zt$74e19 strana 12

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

7. Identifikaini(tddiezaddvatele

7. Identifikaini(tddiezaddvatele Y PSDFSKUJ&Mg VA$I BWOOU(NOsT lt$ww"esfcr,(z vvzvn x PfreoloZeNi Nneiorv Institut postgradudlniho vzddldvdni ve zdravotnictvi (ddle jen,,lpvz") jako stdtni piispdvkovd organizace ziizend Ministerstvem

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR SMLOUVA 0 OiLO die 2886 a nasi. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk Smluvni strany: 1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600 -r Cislo smlouvy objednatele: 412012 Smlouva 0 dilo a Smlouva mandatnl uzavfena podle 536 a nasl. a 566 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu.' Cast A Smluvni strany

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E k veiejn6 zakazce zaddvan5 dle z6kona 6. 13712006 Sb., o veiejnych zakazkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracov6ni nabldky k podlimitniveiejne

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o.

Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Základní pojmy 1. Zhotovitel Meriva Translations s.r.o., se sídlem Topolová 113, Tábor, IČ: 28072669, DIČ: CZ28072669,

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více