Pokyny pro vypracování absolventské práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro vypracování absolventské práce"

Transkript

1 Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám absolventských prací základní informace o způsobu zadání absolventské práce (dále AP) a jejího zpracování, o požadavcích na nezbytnou úroveň a formální stránku odevzdávané práce, informace o průběhu obhajoby a principech její klasifikace. 2. Zadání absolventské práce (AP) a) Škola stanoví studentům a studentkám (i na jejich vlastní návrh) téma AP, vedoucí-ho a oponent-a/ku absolventské práce. Je bezpodmínečně nutné, aby téma prokazatelně souviselo s odborným zaměřením vyšší odborné školy sociální práce. b) Témata AP a jejich přidělení jednotlivým studentům a studentkám škola zveřejní nejpozději 6 měsíců před konáním absolutoria. c) Student/ka předloží ke schválení vedoucí-mu AP rozpracování tématu ( formulaci cíle, název, předpokládanou osnovu a základní odbornou literaturu potřebnou ke zpracování AP) na formuláři Zadání absolventské práce (formulář je k dispozici na Po zapracování případných připomínek a podpisu vedoucí-ho AP odevzdá student/ka vyplněný formulář na studijní oddělení ve školou stanoveném termínu. d) Vyplněný a podepsaný formulář Zadání AP představuje pro studující závazný rámec pro vypracování AP. e) Práce musí být napsána v jazyce českém (výjimky povoluje pouze ředitelka školy na základě písemné žádosti student-a/ky). f) Rozsah AP je stanoven nejméně na 30 stran A4 bez příloh a maximálně 50 stran A4 bez příloh. 3. Odborná úroveň absolventské práce a) Zpracováním AP má student/ka prokázat, že v oboru, ve kterém se připravoval-a, získal a potřebné postoje a osvojil-a si odpovídající vědomosti a dovedností, které je schop-en/na tvůrčím způsobem aplikovat. 1

2 b) Student/ka může v AP navazovat na své předchozí seminární a ročníkové práce. Je však bezpodmínečně nutné, aby AP byla tématicky, obsahově i v logice svého výkladu vnitřně uceleným, konzistentním pojednáním. c) Nevyžaduje se, aby AP přinášela výhradně nové poznatky. Může být kultivovanou kompilací. Očekává se však, že bude zahrnovat vlastní názory, úvahy, dílčí závěry a osobní kritická hodnocení autor-a/ky. Povinné jsou doklady dovednosti aplikovat teoretické poznatky v praxi sociální práce. 4. Možné formy zpracování absolventské práce. a) Odborná studie: důkladné zpracování daného tématu, podstatná literatura, historický přehled problému, současný stav, polemika mezi různými názory, kazuistiky nebo výzkumná sonda, průzkum, šetření. b) Vlastní samostatný výzkum. c) Kultivovaná kompilace: shromáždění teoretických poznatků z řádně označených dostupných zdrojů a aplikace těchto poznatků v praxi (kazuistiky, seznámení s výsledky dlouhodobého pozorování, příprava programu pro klienty a záznam z realizace, reflexe praktické zkušenosti, záznamy rozhovorů s odborníky atd.) 5. Zpracování absolventské práce - odpovědnost. a) Odpovědnost za kvalitní zpracování a celkovou úroveň AP má student-ka (autor-ka AP). Vedoucí AP je povin-en/na poskytovat student-ovi/ce odborné konzultace a vedení v konzultačních hodinách nebo dle dohody se student-em/kou. Je odpovědn-ý/á škole za to, že k oponentuře bude předána AP, která splňuje obsahové i formální požadavky školy. Je odpovědný za kvalitní vypracování posudku AP, vede obhajobu AP. Vedoucí AP rámcově řídí a průběžně kontroluje práci studenta, vede ho k soustavné a samostatné práci. Student-ka s vedoucí-m konzultuje zejména koncepční otázky a obtížnější partie AP. Student-ka je povin-en/na, i když pracuje samostatně, dbát pokynů a připomínek vedoucího práce a v dohodnutých termínech mu výsledky své práce předkládat. Na začátku si student-ka ujasňuje nezbytná východiska pro svou práci, tj. především cíl práce, formu práce, pracovní postup, výzkumné metody, informační zdroje, z nichž bude čerpat, vnitřní strukturu práce, časový plán atd. To jsou současně kriteria, podle kterých bude AP hodnocena. b) Struktura obsahu AP samozřejmě závisí na charakteru a formě zpracovávaného tématu. V obecné rovině platí, že práci tvoří tři základní části : úvod, hlavní část a závěr: V úvodu je důležité formulovat východiska práce, vymezit obsah a rozsah řešeného problému, informovat o dosavadním stavu poznání problematiky, stručně zhodnotit literaturu, která o ní pojednává, vytýčit konkrétní cíle práce, charakterizovat pracovní 2

3 postup a zvolené výzkumné metody, uvést obsahovou strukturu následující hlavní části, naznačit možnosti praktického využití výsledků práce atd. Hlavní část AP obvykle nejprve charakterizuje podrobněji sledovanou problematiku s využitím relevantních (řádně citovaných) zdrojů, shrnuje dosavadní poznání, formuluje vlastní teoretická východiska (kompilační přístup) a hypotézy. V dalších pasážích autor-ka aplikuje teoretické poznatky v praxi - může prezentovat výsledky vlastního bádání, popř. empirického průzkumu (kvalitativní i kvantitativní metody), předkládá kazuistiku, zkušenosti z praxe atp. - analyzuje je a hodnotí. V podobě úvah, postřehů, interpretací, kritik, komentářů apod. je zde tedy prezentováno vlastní řešení problému. Tuto část lze dále vnitřně členit podle různých kriterii, přičemž jednotlivé dílčí partie by měly být zakončeny krátkými dílčími závěry. Závěr stručně shrnuje poznatky získané ve všech sledovaných aspektech problému. Mělo by jít o vnitřně propojené shrnutí všeho, k čemu se dospělo, čeho bylo dosaženo, co bylo poznáno a vysvětleno. Závěr by neměl postrádat případné návrhy dalšího postupu či možného řešení, žádoucích opatření atd. Konečně by zde mělo být také otevřeně řečeno, do jaké míry se autor-ovi/ce podařilo naplnit cíle práce, splnit co si předsevzal-a, v jakém rozsahu, kvalitě, jaká je praktická využitelnost a pod. Seznam použité literatury Přílohy nezapočítávají se do obsahu AP c) Veškeré náklady spojené se zpracováním AP nese student-ka. Student-ka písemně vyjadřuje v AP souhlas s tím, že škola může obhájenou AP uložit ve školní knihovně a využívat ji podle platných norem ke studijním účelům. 6. Formální úprava absolventské práce a) AP je zpracována zásadně na počítači v textovém editoru Word. Studující mohou využívat pro zpracování AP počítače ve školní knihovně a po předchozí dohodě i počítače v počítačové učebně školy. Vazba AP je kroužková, kterou za úhradu poskytuje i škola. b) Zpracování AP musí bezpodmínečně odpovídat současným gramatickým normám českého spisovného jazyka (výjimku tvoří přepisy přímé řeči v záznamech rozhovorů nebo prezentace výtvorů klientů apod.). c) Úvodní strana musí obsahovat tyto údaje: viz. VZOR Název školy, adresa Název absolventské práce Jméno a příjmení autor-a/ky AP Obor vzdělávání Titul, jméno a příjmení vedoucí-ho AP Datum odevzdání AP Titulní strana se nečísluje 3

4 d) Čestné prohlášení (s.2): Na straně 2 musí být uvedeno čestné prohlášení s vlastnoručním podpisem student-a/ky o tom, že student-ka vypracoval-a AP samostatně s využitím řádně uvedených a vyznačených pramenů. Student-ka připojí souhlas s využíváním AP ve školní knihovně ke studijním účelům a k případné reprezentaci školy. e) Abstrakt (s.3) Student-ka vypracuje stručný výtah z AP v německém, resp.anglickém jazyce (rozsah max 1 strana A4). f) Obsah AP musí mít OBSAH, kde je přehledně uvedena struktura AP s názvy kapitol a podkapitol včetně čísel stran Vzor: Úvod 6 1 Název kapitoly 12 g) Úprava textu AP Musí odpovídat současným normám pro zpracování písemností. Papír velikost papíru A4 = 296,7*210 mm, gramáž papíru 80g/cm2 Řádkování 1,5 Písmo font Times New Roman (CE), velikost písma 12 Zarovnávání do bloku Okraje levá a pravá strana, horní, dolní 2,5 cm, u hřbetu navíc 0,5 cm Číslování stran na stránce dole uprostřed Hlavní kapitoly začínají na nové stránce Kapitoly se označují číslováním se zachycením úrovní kapitol, které je patrné ze vzoru: Používají se maximálně čtyři úrovně podkapitol. c) Bibliografické citace a seznam použité literatury se řídí normou: BIBLIOGRAFICKÉ CITACE - ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace : obsah, forma, struktura a ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. 4

5 Jak citovat? Údaje do bibliografických citací se přebírají vždy přímo z primárních dokumentů, tj. z dokumentů, které autor měl v ruce. Přepisují se tak, jak jsou uvedeny v originálu. Zachovávají se pravopisné normy pro daný jazyk citovaného dokumentu. Slova obsažená v údajích o citovaném dokumentu se nezkracují, není-li to nezbytně nutné. Forma citací musí být v celé práci jednotná. Struktura jednotlivých citací se však od sebe liší podle typů citovaných dokumentů. Soupis těchto citací je třeba uspořádat v číselné posloupnosti, která však musí odpovídat pořadí odkazů v textu.je také možné uvést odkaz formou poznámky v dolní části strany ( pod čarou ). Bibliografické citace se uvádí na konci AP jako seznam použité literatury v abecedním uspořádání. Zdroj: (online ) Podrobnější viz Doporučená pomůcka: d) Hotovou AP studující odevzdají ve stanoveném termínu (nejpozději 3 týdny před začátkem absolutoria) celkem ve třech výtiscích takto: 1 výtisk AP a její elektronická verze - škola ( studijní oddělení ) 1 výtisk vedoucí AP 1 výtisk oponent-ka* *oponent-ovi/ce předá studující AP pouze na základě písemného souhlasu vedoucí-ho AP e) Vedoucí práce a oponent-ka odevzdají písemně vypracovaný posudek dle zadané struktury s návrhem klasifikace na formuláři školy nejpozději deset dní před obhajobou AP na studijní oddělení. Klasifikace: výborně velmi dobře dobře nevyhověl-a f) Studující mají právo seznámit se s posudky a hodnocením jejich absolventských prací pět dnů před zahájením obhajoby. 7. Obhajoba absolventské práce - průběh obhajoby 1. Nejprve student-ka představí svou AP, seznámí komisi s cílem své práce a jejími hlavními výsledky, provede sebehodnocení. 2. Oponent-ka před komisí vysloví svůj názor na absolventskou práci, uvede své připomínky a klade otázky (uvedené v posudku), na které má student reagovat (může mít s sebou písemnou přípravu). Není-li oponent-ka přítom-en/na, zastupuje místopředseda/kyně komise. 3. Student reaguje na posudek vedoucí-ho AP a na otázky, které dostal k patnácti až dvacetiminutové přípravě na potítku. 4. Všichni členové komise mají možnost klást studentovi doplňující otázky. 5.Zkušební komise rozhodne o výsledné klasifikaci zpravidla hned po ukončení obhajoby každé-ho student-a/ky, aby se k ní mohl-a vyjádřit každ-ý/á oponent-ka): Klasifikaci navrhuje vedoucí absolventské práce, o klasifikaci rozhoduje zkušební komise hlasováním, místopředseda, který zastupoval nepřítomného oponenta, vychází při svém hlasování z návrhu obsaženého v oponentském posudku, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební komise. 5

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce.

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce. Struktura obsahu teoreticky zaměřené práce V tomto návrhu se vyžaduje od autora práce, aby prokázal vhodným návrhem řazení kapitol a subkapitol (i jejich označením), že dokáže podat téma a řešení přehledným

Více

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace Ivana Shánilová, Věra Kosíková 1 1. Předmluva k obsahu, cílům a organizaci vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace Milí lektoři vzdělávacího

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Vědecké prezentace. Obsah

Vědecké prezentace. Obsah Obsah Vědecké prezentace Obsah...1 Vědecká komunikace - úvod...2 Písemný projev...3 Proces tvorby odborného vědeckého písemného dokumentu...3 Prerekvizita (fáze 0) sběr materiálu...3 První fáze cílený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Vzory grafické úpravy desek, titulní strany a úvodních stránek práce SOČ 2010/2011 OBSAH Obrázky, vzory úpravy: Obrázek 1: Vzor úpravy desek práce SOČ (vnější desky, přebal)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více