Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek"

Transkript

1 Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek VYHLAŠOVATEL Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1, Ústí nad Labem Osoba oprávněná jednat za vyhlašovatele doc. PhDr. Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. 1. PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh na modernizaci vizuální podoby internetových stránek Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen UJEP ) na webové adrese (dále jen návrh ). Soutěž je vyhlášena jako anonymní, jednokolová. Je určena všem fyzickým i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob (dále jen soutěžící ), které řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. 2. POŽADOVANÝ ROZSAH A ZPRACOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ: Zájemce o účast v soutěži předloží nejméně jeden návrh soutěžního díla. Každý návrh musí být předložen v elektronické nebo tištěné podobě. Každý soutěžní návrh musí být podán se samostatně vyplněnou soutěžní přihláškou. Jako elektronická forma je akceptovatelný pouze formát PDF uložený na CD. Tištěná podoba soutěžního návrhu nesmí být větší než velikost formátu A3 (297 x 420 mm) a menší než velikost formátu A4 (210 x 297 mm). 2.1 Obecné požadavky Internetová prezentace UJEP je výchozím bodem, rozcestníkem, pro zaměstnance UJEP, její akademické pracovníky, studenty a zejména pak pro potenciální uchazeče

2 o studium na UJEP. Prezentace je určena pro zveřejňování oficiálních zpráv UJEP, aktuálních informací týkajících se univerzity jako celku, odkazů na důležitá střediska UJEP (STAG, knihovna, kontakty apod.) a další stránky obsahující důležité informace o UJEP. Návrh musí akceptovat širokou škálu informací, které UJEP prostřednictvím internetových stránek nabízí a zveřejňuje. Důraz je kladen především na ergonomii, přehlednost, snadnou ovladatelnost a rychlost nalezení požadované informace. Cílové skupiny webu: primární: uchazeči o studium, studenti, odborná a široká veřejnost, zaměstnanci, ostatní. Motivace návštěvníka k návštěvě: návštěvník se chce přihlásit ke studiu, návštěvník se chce dozvědět o vědecké, výzkumné a umělecké činnosti, návštěvník chce navštívit jednu ze součástí UJEP STAG, knihovna, knihkupectví, Erasmus+ a další, návštěvník se chce dozvědět o novinkách a plánovaných akcích. 2.2 Návrh musí obsahovat řešení následujících typových stránek: úvodní stránka, stránka běžného obsahu text, seznamy, nadpisy, foto, tabulky, video, viz. např. stránka s dynamicky generovaným obsahem např. výpis aktualit včetně image fotografie či jiné grafiky v jednotném formátu, aplikace návrhu na úvodní stránku alespoň jedné vybrané fakulty UJEP. Při návrhu lze vycházet ze stávající struktury úvodní stránky vybrané fakulty. Úvodní stránka vybrané fakulty může být koncepčně pojata zcela jinak, avšak s ohledem na požadavky uvedené v článcích 2.4 a 2.5 této soutěže. 2.3 Úvodní stránka struktura: Návrh úvodní stránky musí akceptovat následující strukturu. Jednotlivé položky jsou řazeny hierarchicky. 1. fakulty, 2. studium, 3. věda, výzkum a umělecká činnost,

3 4. STAG, e-přihláška, knihovna UJEP, Univerzitní knihkupectví, Univerzitní centrum podpory, elektronický systém veřejných zakázek (EZAK), Erasmus+, správa kolejí a menz, a další, 5. kontakty, 6. aktuality min. tři formou anotace, náhledová grafika není podmínkou, 7. kalendář akcí lze navrhnout různé formy (seznam, kalendář,...), 8. odkazy na sociální sítě, 9. partneři UJEP. Vzhledem k otevřenému počtu položek v bodě 4 (STAG, e-přihláška,...) budou tyto na hlavní stránce rozděleny do dvou vizuálně rozdílných úrovní, přičemž první úroveň mající větší vizuální akcent bude obsahovat max. 3 položky. Následný redakční systém (není předmětem této soutěže) bude pak umožňovat přesouvání jednotlivých položek mezi úrovněmi (kategoriemi) dle aktuální potřeby. Půjde tedy o jakýsi modulární systém umožňující maximální možnou flexibilitu. Pro potřeby této soutěže je možno pro dané úrovně použít libovolné položky uvedené v bodě Všechna řešení typových stránek musí splňovat následující: barvy jednotného vizuálního stylu (JVS), jednotné písmo či kombinace písem, jasně čitelná identifikace univerzity / fakulty, jednotná velikost a umístění loga UJEP / fakulty, jednotné umístění, podoba (s ohledem na JVS) a struktura funkčního menu (specifikace viz. níže), použití max. dvou na sobě nezávislých navigačních menu (funkční menu se do tohoto počtu nezahrnuje), responzivní layout, požadavky na přístupnost pro zrakově postižené, žádná funkční část stránek nesmí být navržena pro technologii Flash. 2.5 Funkční menu musí min. obsahovat následující položky: odkaz na úvodní stránku UJEP (home page), odkaz na úvodní stránku fakulty (home page) v případě typové úvodní stránky fakulty, vyhledávací pole, odkaz na STAG (informační studijní agenda), odkaz a stránku s oficiálními kontakty na UJEP / fakultu, přepínač jazyků (CZ, EN, DE, RU). 2.6 Responzivní layout Návrh musí být proveden s ohledem na responzivitu vizuální řešení pro různá zařízení (chytré telefony, tablety, netbooky, atd.). Výše uvedené typové stránky budou

4 navrženy pro min. 2 různé typové šířky zobrazovacícho zařízení desktop a chytrý telefon. 3. PODMÍNKY SOUTĚŽE: Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku nejpozději do 15 hodin (v případě osobního podání) na adresu děkanátu Fakulty umění a design Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, k rukám MgA. Adéla Machová, Pasteurova 9, Ústí nad Labem. Za čas a datum podání soutěžního návrhu odpovídá soutěžící. V případě podání návrhu pozemní poštou se za datum doručení návrhu pokládá datum podání na příslušné poště. Soutěžící doručí svůj soutěžní návrh v uzavřené obálce označené štítkem s čtyřmístným číselným kódem a stejně označenou DL obálkou obsahující přihlášku. Čtyřmístný kód si každý soutěžící zvolí sám. Označení obálky s návrhem jménem, tiráží či jiným identifikovatelným způsobem je nepřípustné. Obálku s adresou adresáte a odesílatele, ve které bude umístěna obálka s návrhem a DL obálkou, soutěžící čitelně označí titulkem Soutěž neotvírat. Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně autorským práv a prohlašuje, že nezneužije žádný ze soutěžních návrhů, ani jejich část, ke svým zájmům bez souhlasu autora. 4. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH A grafické zpracování v elektronické a tištěné podobě dle zadání 5. TERMÍN A ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ Návrhy musí být předány nebo zaslány pozemní poštou na sekretariát Fakulty umění a design Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, místnost číslo 232, k rukám MgA. Adély Machové, nejpozději do do 15 hodin a dle propozic soutěže

5 6. HODNOTÍCÍ KOMISE Soutěžní díla posoudí a vyhodnotí hodnotící komise jmenovaná vyhlašovatelem ve složení zástupců UJEP a zástupců z oblasti grafického designu. Předseda: zástupce oboru grafický design Členové zástupce UJEP rektorát zástupce UJEP rektorát zástupce UJEP rektorát zástupce oboru grafický design zástupce oboru grafický design zástupce oboru grafický design zástupce oboru PR a marketing z oblasti webových technologií Konkrétní jména poroty budou vyhlášena nejpozději k datu ukončení soutěže. Sekretářem soutěže byla jmenována MgA. Adéla Machová. Sekretář eviduje soutěžní návrhy, vypracuje jejich seznam, připraví je k hodnocení a kontroluje dodržení podmínek soutěže. Hodnoticí komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. 7. KRITÉRIA HODNOCENÍ Hodnotící komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií: soulad s požadavky zadání, originalita, celková výtvarná úroveň řešení, původnost soutěžní práce, jednoduchost a srozumitelnost, ergonomie, ovladatelnost a funkčnost návrhu, reprezentativnost.

6 8. VYHODNOCENÍ Hodnocení návrhů se uskuteční nejpozději do 14 dnů po uzávěrce soutěže. Ze soutěžních návrhů splňujících stanovené požadavky na obsah a formu vybere hodnotící komise vítězný návrh a udělí další ocenění. Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže. Všem soutěžícím budou bezprostředně po vyhlášení vítěze vyhlašovatelem písemně oznámeny výsledky soutěže. 9. NÁKLADY SOUTĚŽÍCÍCH NA ÚČAST, SKICOVNÉ A CENY Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící. Každému soutěžícímu, který se umístí do 8. místa včetně, bude vyplacena odměna dle následujícího pořadí: 1. místo Kč místo Kč místo Kč Vítězi soutěže vznikne dnem doručení výsledků soutěže povinnost uzavřít s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu licenční smlouvu dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Touto smlouvou vítěz soutěže postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití a šíření návrhu. Zároveň s ním vyhlašovatel uzavře v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na realizaci modernizace vizuální podoby internetových stránek UJEP za smluvní cenu Kč bez DPH. Předmětem této smlouvy bude zejména řešení vizuální podoby ostatních podstránek webu UJEP na základě vítězného návrhu. Předmětem smlouvy nebude realizace (programování) webu UJEP. Termín pro předání díla a jeho přesná specifikace budou stanoveny ve smlouvě po vzájemné dohodě. 10. PODMÍNKY PRO PŘÍPADNÉ ROZHODNUTÍ O JINÉM ROZDĚLENÍ CEN Soutěžní porota může rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen, případně mohou být uděleny ceny sponzorů či dalších partnerů. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do *Protokolu o průběhu a výsledcích soutěže*.

7 11. ODVOLÁNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE Vyhlašovatel je oprávněn odvolat veřejnou soutěž, pokud se v jejím průběhu vyskytnou důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na vyhlašovateli požadovat, aby ve veřejné soutěži pokračoval. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do Protokolu o průběhu a výsledcích soutěže. 12. NAVRÁCENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ Po termínu oznámeném spolu s výsledky soutěže může soutěžící písemně požádat vyhlašovatele o vrácení všech jím předložených soutěžních návrhů. Vyhlašovatel se zavazuje vrátit soutěžícímu všechny jím předložené soutěžní návrhy nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná žádost soutěžícího. Nepožádá-li však soutěžící o vrácení soutěžního návrhu do , není vyhlašovatel povinen mu po uplynutí této lhůty jeho soutěžní návrh vrátit. 13. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE Vyhlášení vydávání podkladů Veřejná prezentace soutěže červenec 2015 Sběr dotazů na adresu vyhlašovatele Termín ukončení soutěže , 15 hodin Hodnocení porotou do Zveřejnění výsledků do Lhůta k vyplácení cen do PROTOKOL O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH SOUTĚŽE Na základě zápisů o jednání a rozhodnutí poroty a na základě dalších skutečností souvisejících s průběhem soutěže vypracuje tajemník komise po konečném rozhodnutí poroty a vyhlášení výsledků dne Protokol o průběhu a výysledcích soutěže. Protokol schvalují všichni členové poroty.

8 15. KONTAKTY Osoba oprávněná jednat za vyhlašovatele doc. PhDr. Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. E: Kontaktní osoba pro dotazy MgA. Aleš Loziak E: T: T: Sekretář soutěže MgA. Adéla Machová E: T:

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY studentská urbanistickoarchitektonická soutěž LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Městská část Praha 8 v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Statutární město Děčín. v y h l a š u j e. veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN

Statutární město Děčín. v y h l a š u j e. veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN Statutární město Děčín v y h l a š u j e veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN 1.Identifikační údaje vyhlašovatele Název vyhlašovatele statutární město Děčín Sídlo Mírové náměstí 5, Děčín

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty

Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty Obsah Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty... 1 Soutěž Zlatý erb... 2 Činnost předsedy krajské poroty... 2 1. Oznámí pořadateli

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL Forma Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Identifikace zakázky Název zakázky 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek Zpracováno MČ Praha 2, 29.7.2009 Zadavatel

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami

Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami VÝZVA k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více