Metaxa Partyhaus Design Contest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metaxa Partyhaus Design Contest"

Transkript

1 Pravidla studentské soutěže Metaxa Partyhaus Design Contest Společnost REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o. vyhlašuje tuto Studentskou designovou soutěž 1. VYHLAS OVATEL SOUTE Z E A VYHLA S ENI SOUTE Z E Vyhlas ovatel soute z e: společnost Remy Cointreau Czech Republic s.r.o., se sídlem Pod Klaudiánkou 1174/4b, Praha 4, IČO: , DIČ: CZ Dne 8. dubna 2015 vyhlas uje studentskou designovou soute z na te ma vytvor ení kompletní ho návrhu řešení interiéru METAXA PARTYHAUSU a níže stanoví podmíńky te to soute z e. 2. DRUH SOUTE Z E Soute z je vyhla s ena jako studentska, jednokolova, neanonymní, ver ejna a projektova. Za jemci o u c ast v soute z i se nejprve pr ihla sí zpu sobem stanoveny m v te chto pravidlech a na sledne doruc í vyhlas ovateli svu j soute z ní na vrh spln ujíćí tato pravidla soute z e a poz adavky zada ní. 3. PR EDME T A U C EL SOUTE Z E Posla níḿ soute z e je nají t mezi studenty talentovane a kreativní designe ry a da t jim s anci zíśkat zkus enosti a uplatne ní se v praxi. U c elem soute z e je pak vy be r nejleps í ho r es ení pr edme tu soute z e, jak je specifikova n v na sledujíćíćh ustanoveníćh. Fakticka realizace ví te zne ho na vrhu je na na sledne m vy luc ne m uva z ení vyhlas ovatele soute z e. Pr edme tem soute z e je zpracova ní kompletní ho na vrhu r es ení interieru METAXA PARTYHAUS. 4. PODMI NKY ZADA NI Cíĺem je navrhnout interier Metaxa Partyhaus o plos e 33 m2, ktery bude spln ovat podmíńky zada ní, které jsou přílohou těchto pravidel.. 5. PODMI NKY U C ASTI V SOUTE Z I, PR IHLA S ENI SOUTE Z I CI HO Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je zároveň studentem VŠ nebo VOŠ se zaměřením na architekturu, design nebo grafiku, s doručovací adresou na území České republiky, která splní tato pravidla soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k vyhlašovateli, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže, a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stane fyzická osoba splňující výše popsané podmínky soutěže tím, že zašle vyplněnou přihlášku do soutěže na ovou adresu nebo se do soutěže přihlásí prostřednictvím webových stránek soutěže to vše

2 nejpozději do 30. dubna Při prvním přihlášení do soutěže potvrdí účastník soutěže, že souhlasí s tím, aby vyhlašovatel soutěže použil informace o účastníkovi soutěže, které zadá při přihlášení, především pak jméno, příjmení, věk a ovou adresu, na které ho v případě výhry bude vyhlašovatel kontaktovat. Na klady, ktere vzniknou soute z íćíḿu v souvislosti s u c astí v soute z i, nese soute z íćí. 6. VYHLA S ENI SOUTE Z E A ZVER EJNE NI SOUTE Z NI CH PODMI NEK Soute z je vyhlas ena dne na internetovy ch stra nka ch soute z e ww.partyhauscontest.cz, Soute z ní podmíńky a zada ní vyhlas ovatele budou od dostupne na internetove adrese ww.partyhauscontest.cz 7. ZPU SOB A TERMI N ODEVZDA NI SOUTE Z NI CH NA VRHU Účastník soutěže (předem přihlášený dle bodu 5 Pravidel) je povinen doručit svůj soutěžní návrh kompletního řešení interiéru METAXA PARTYHAUSU nejpozději do 6. května 2015 do 16:00 na adresu vyhlašovatele soutěže společnosti Remy Cointreau s.r.o., Pod Klaudiánkou 1174/4b, Praha 4, a to ve formě elektronické vizualizace (na CD nebo USB nosiči) a také vytištěný ve formátu A3 na kappa desce. Soutěžní návrh musí být soutěžícím vyhlašovateli doručen v zalepené obálce, zřetelně označené heslem Metaxa Partyhaus Design Contest a obsahující mimo jiné i jméno a příjmení soutěžícího a jeho e- mailovou adresu, kterou uvedl v přihlášce do soutěže 8. KRITE RIA HODNOCENI SOUTE Z NI CH NA VRHU Soute z ní na vrhy, spln ujíćí podmíńky zada ní vyhlas ovatele, budou hodnoceny podle níź e uvedeny ch kritérií bez por adí vy znamnosti: - originalita + kreativita, inovativní pojetí, mys lenka, celkovy design a nevs ední zpracova ní i vzhled. - praktičnost řešení ve vztahu k využití prostoru - ekonomic nost a cenova stra nka projektu. Ví te zne na vrhy budou vybra ny porotou ustavenou vyhlas ovatelem. Vyhlas ovatel si vyhrazuje pra vo ví te zny soute z ní na vrh nerealizovat. Soute z íćí berou na ve domí, z e vs echny soute z ní na vrhy, ktere nesplní za vazne podmíńky a zada ní vyhlašovatele budou z posuzování vyloučeny. 9. SOUTE Z NI POROTA Porota ma c tyr i c leny. Bude zasedat, jednat a rozhodovat v tomto sloz ení : Jan Plecháč designer, odborný garant a předseda poroty Tereza Provazníková šéfredaktorka časopisu Marianne bydlení, Marianne Venkov & Styl a Elle Decoration Mária Hrablíková brand manažerka značky Metaxa pro Českou a Slovenskou republiku Ingrid Vurm Lermen šéfredaktorka online projektu insidecro a architektka brazilského původu

3 10. CENY 1. cena: ,- Kč + party v Metaxa Partyhausu 2. cena: ,- Kč + party v Metaxa Partyhausu 3. cena: 5.000,- Kč 4. a 5. cena: Metaxa Party Pack Zdanění cen: Ceny ude lene v soute z i fyzicky m osoba m a pr esahujíćí c a stku Kc budou sníź eny o aktua lní dan z pr í jmu, ktera bude vyhlas ovatelem odvedena pr íḿo spra vci dane. Soutěžní porota si vyhrazuje právo na neudělení cen, popřípadě neudělení odměn v plné výši. Ceny budou vítězům předány v rámci slavnostního vyhlášení soutěže, které proběhne 15. června 2015 v Praze. Finanční odměny pak budou zaslány na účet výherců vedený u banky s pobočkou na území České republiky, a to nejpozději do 30 dnů od slavnostního vyhlášení soutěže. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. 11. ZA KLADNI TERMI NY SOUTE Z E Vyhlášení soutěže: 8. dubna 2015 Den otevřených dveří stávajícího Metaxa Partyhaus pod Žizkovskou věží: 22. dubna 2015 Termín pro odevzdání přihlášek: 30. dubna 2015 Termín pro doručení soutěžních návrhů: 6. května 2015 Výběr vítězných návrhů soutěžní porotou: 11. května 2015 Realizace vítězného soutěžního návrhu vyhlašovatelem: 12. května 13. června 2015 Prezentace realizovaného vítězného projektu a vernisáž výstavy soutěžních projektů: 15. června 2015 Výsledky soutěže budou uveřejněny na webové stránce soutěže ww.partyhauscontest.cz a autoři vítězných soutěžních návrhů budou informování na ové adresy, které poskytli vyhlašovateli 12. AKCEPTOVA NI SOUTE Z NI CH PODMI NEK Souhlas vyhlas ovatele a porotcu s podmínkami soutěže Svou u c astí v soute z i potvrzují vyhlas ovatel a porotci, z e se sezna mili s podmíńkami soute z e a zavazují se, z e budou soute z ní podmíńky dodrz ovat. Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže Pr ihla s eníḿ do soute z e a odevzda níḿ soute z níćh na vrhu vyslovují soute z íćí souhlas s te mito podmíńkami soute z e a za roven c estne prohlas ují, z e odevzdane soute z ní na vrhy jsou jejich vlastní

4 soute z ní autorske díĺo. 13. SOUHLAS SE ZPRACOVA NI M OSOBNI CH U DAJU Informace o zpracova ní osobních u daju Vyhlas ovatel hodla zpracova vat osobní u daje u c astníḱu soute z e v rozsahu jme no, pr í jmení, s kola, kontaktní u daje, popr. fotografie ocene ne ho u c astníḱa soute z e. Tyto u daje hodla zpracovatel shromaz d ovat a uchova vat, co se ty c e jme na, pr í jmení, s koly, kontaktníćh u daju, popr. fotografie ocene ne ho u c astníḱa soute z e, te z zver ejn ovat na internetovy ch stra nka ch soute z e a vyhlas ovatele soute z e v souvislosti se soute z í a zver ejn ova níḿ soute z níćh na vrhu, jakoz i pro u c ely propagace soute z e a k dals íḿ u c elu m uvedeny m níź e. Souhlas soutěžících se zpracova ním osobních u daju Přihlášením do soute z e vyslovuje soute z íćí souhlas se zpracova níḿ jíḿ poskytnuty ch osobníćh u daju zpracovatelem, jak bylo specifikova no v pr edcha zejíćíḿ bode, a to pro u c el stanoveny níź e. Tento souhlas ude luje soute z íćí pro vs echny poskytnute u daje, a to po celou dobu 5 let ode dne ude lení souhlasu. Poskytnutí osobníćh u daju je dobrovolne, je vs ak podmíńkou u c asti v soute z i. Soute z íćí prohlas uje, z e vs echny u daje jsou pravdive a jsou jíḿ poskytova ny dobrovolne. U čel zpracova ní osobních u daju V souladu s 5 za kona c. 101/2000 Sb. o ochrane osobníćh u daju jsou vs echny poz adovane u daje shromaz d ova ny a zpracova va ny vy hradne pro u c ely te to soute z e, tj. zejme na evidence soute z íćíćh, hodnocení a zver ejne ní vy sledku soute z e. Prohla s ení spra vce a poučení o pra vech subjektu u daju soutěžícího Vyhlas ovatel soute z e jako spra vce dle 4 píśm. j) za kona c. 101/2000 Sb. o ochrane osobníćh u daju (da le jen "Spra vce") prohlas uje, z e bude shromaz d ovat osobní u daje v rozsahu nezbytne m pro naplne ní stanovene ho u c elu a zpracova vat je pouze v souladu s u c elem, k ne muz byly shroma z de ny. Povinnosti stanove v 5 se budou obdobne vztahovat i na pr íṕadne ho zpracovatele osobníćh u daju. Soute z íćí ma pra vo na pr íśtup k osobníḿ u daju m, jakoz i pra vo na opravu osobníćh u daju. Pokud soute z íćí zjistí c i se domní va, z e spra vce prova dí zpracova ní jeho osobníćh u daju, ktere je v rozporu s ochranou jeho soukrome ho a osobní ho z ivota nebo v rozporu se za konem, zejme na jsou-li osobní u daje nepr esne s ohledem na u c el jejich zpracova ní, mu z e poz a dat spra vce o vysve tlení a poz adovat, aby spra vce odstranil takto vznikly stav. Pokud spra vce opra vne ne z a dosti subjektu u daju nevyhoví, ma subjekt pra vo obra tit se pr íḿo na U r ad pro ochranu osobníćh u daju. 14. AUTORSKA PRA VA SOUTE Z I CI CH Prohla s ení u častníka soutěže a svolení k užití pro u čely této soutěže V te to soute z i ocene ne soute z ní na vrhy se sta vají majetkem vyhlas ovatele soute z e. Pro pr íṕad, z e soute z ní na vrh bude pr edme tem autorsky ch pra v dle za kona c. 121/2000 Sb., autorsky za kon, v platne m zne ní c i pr edme tem pra va jake hokoliv jine ho dus evní ho vlastnictví, tak odevzda níḿ soute z ní ho na vrhu soute z íćí prohlas uje, z e jeho soute z ní na vrh byl vytvor en v souladu s pra vníḿi pr edpisy, a to zejme na vy s e uvedeny mi za kony a z e odevzda níḿ soute z ní ho na vrhu, nebude porus eno z a dne pra vo tr etí osoby. V pr íṕade, z e u c astníḱ soute z e porus í svu j za vazek vyply vajíćí ze za ruky

5 uvedene v pr edchozí ve te, odpoví da za ves kere du sledky z toho plynoucí. Pokud vyhlas ovatel v souladu s te mito soute z níḿi podmíńkami uz ije vy sledek c innosti tr etí osoby chra ne ny pra vem dus evní ho vlastnictví, napr. autorsky m pra vem apod., a uplatní -li opra vne na osoba z tohoto titulu sve na roky vu c i vyhlas ovateli, u c astníḱ soute z e provede na sve na klady vypor a da ní majetkovy ch du sledku a je odpove dny za ves kerou s kodu takto zpu sobenou vyhlas ovateli. Autor i ocene ny ch soute z níćh na vrhu ude lují vyhlas ovateli opra vne ní k vy konu pra va soute z ní na vrh uz í t pro u c ely te to soute z e - realizaci interie ru METAXA PARTYHAUS. Vyhlas ovatel je take opra vne n zadat vyhotovení kopií soute z ní ho na vrhu bez jake hokoliv omezení z hlediska mnoz ství, míśta a c asu tr etí osobe. Vyhlas ovatel mu z e soute z ní na vrhy da le rozmnoz ovat, rozs ir ovat, upravovat, reprodukovat, dopln ovat, zpracova vat a/nebo jaky mkoli jiny m zpu sobem me nit, a v pu vodní c i takto zme ne ne podobe bez omezení uz í vat. U c astníḱ soute z e poskytuje vyhlas ovateli vy s e v tomto bode uvedena opra vne ní jako vy hradní, bez u zemní ho a mnoz stevní ho omezení, a to po celou dobu trva ní majetkovy ch pra v k soute z níḿu na vrhu. U c astníḱ soute z e, nedohodne-li se s vyhlas ovatelem píśemne jinak, nema pra vo poskytnout opra vne ní vy s e v tomto bode uvedena tr etí osobe, a je i povinen zdrz et se vy konu pra v, ke ktery m vy s e v tomto bode ude lil opra vne ní vyhlas ovateli. Opra vne ní vy s e v tomto bodu uvedena není vyhlas ovatel povinen vyuz í t. Odme na za poskytnutí vs ech vy s e v tomto bode uvedeny ch opra vne ní autorem na vrhu je obsaz ena v odme ne za ocene ny na vrh. Neocene ne na vrhy budou po ukonc ení soute z e na poz a da ní vra ceny autoru m a nesta vají se majetkem vyhlas ovatele soute z e. Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních na vrhu Odevzda níḿ soute z níćh na vrhu vyslovují soute z íćí souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystaveníḿ svy ch soute z níćh na vrhu v ra mci propagace soute z e a jejíćh vy sledku 15. USTANOVENI O PRA VNI CH PR EDPISECH, PODLE NICHZ SE SOUTE Z KONA V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a vyhlašovatelem řídí právním řádem České republiky. 16. OSTATNI USTANOVENI Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webove stránce: Bude-li mít vyhlašovatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže. Vyhlašovatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost internetu apod. ). Vyhlašovatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

6 V případě, že se autora oceněného soutěžního návrhu nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká jeho nárok na získání odměny. Takto nepřevzatá odměna propadá vyhlašovateli soutěže. V Praze dne

7 Příloha pravidel Podrobné podmínky zadání vyhlašovatele Zadání soutěž specifikace Partyhaus 2 Technicka specifikace Opláštění kontejneru trapézovaným plechem síly 1,5mm bez jedné dlouhé stěny Dvoukřídlé dveře na kratší straně opatřené těsnící gumou 1 kontejner klasické pákové, kontejnerové primárně se otevírá křídlo pravé, bezpečnostní klapka proti přestřihnutí visacího zámku 1 kontejner klika, zámek primárně se otevírá křídlo levé Uvažujeme ještě o jedněch dveřích v 2. kontejneru kontejnerové zavírání do kalkulace prosím extra Vstupní otvor: šířka 2294, délka 2286mm Lakování: vnitřní prostor šedá základní, vnější odstín RAL x okno o průměru 60cm

8

9 Za kladní informace Dva kontejnery spojené delší stranou Častá manipulace převozy /nakládka auto s rukou/ Všeobecný předpoklad: pevné uchycení s ohledem na převoz /aretace šuplíků, zajištění dvířek atp./ Nadměrně nezatěžovat jednostranně rozložit váhu Materia ly stavba Stěny, příčky a strop Broušené OSB 12mm Zadní stěna koupelny a WC - trapézovaný kontejnerový plech Podlaha Partyzóna + koupelna - Gerflor Creation Clic velký výběr vzorů viz. WC - slza plech s nástřikem proti korozi Rozmístění povinné prvky Klimatizace viz. plánek a obr. 1 Okna pevně dle projektu Audio/video vše v levém kontejneru viz. nákres ipad /se spotify/ Jeden kabel pro připojení iphohe s jackem Mixážní pult omnitronic EM180 stěnové zapuštěné umístění do otvoru 483x46mm, hloubka 200mm obr. 2 Stropní repro 4x, průměr 270mm obr. 3 LCD 47 na nástěnném držáku Sunbally ( svítící žluté kuličky ), kt. budou využité na různe dekorační prvky samotného Partyhausu ( napr. bar, závěs atd. )

10 Sunball Když naplníte Sunball Metaxou, rozzáří se. Ve dne i v noci prozáří koktejly, dodá dobrou náladu a party díky němu bude nezapomenutelná. Nejzářivější party pod sluncem může se Sunballem začít. Využití Sunballu je nutné ke splnění podmínek soutěže.

11

12 Obrázek 1

13 Obrázek 2 Obrázek 3

14 WC koupelna Záchod EcoDelta 08 Řešení stěn a stropu Koupelna Nerezové umyvadlo /možnost výběru do 8.000Kč/ Spodní skříňka s dvířky /uvnitř 2x kanystr čistá-špinavá voda, ohřívač a čerpadlo/ Řešení pravé a čelní stěny a stropu /levá stěna trapézovaný plech/ Kuchyně/bar Co musí obsahovat: Prostor na koš Prostor na úklidové prostředky Prostor na 2 přepravky na čisté a 2 přepravky na špinavé sklo rozměr 74x38cm výška 23cm Prostor na 1 přepravku na čísté a 1 přepravku na špinavé sklo rozměr 74x38cm výška 19cm Poličky se sklenicemi /k dispozici musí být na jednu akci cca 80 velkých sklenic METAXA a 50 malých sklenic METAXA Prostor pro nádobí a příbory Prostor pro kuchyňské potřeby /ubrousky, prkénka atp./

15 Velká sklenice horní průměr 82mm, výška 155mm Malá sklenice horní průměr 70mm, výška 145mm Partyzóna Co musí obsahovat Šatnu Prostor na lékárničku Prostor pro hasičský přístroj Osvětlení 2 elektrické obvody kont.1 kont.2 každý kontejner vlastní obvod a pojistnou skříň /nelze mít ovládání v pravém kontejneru na zařízení v levém kontejneru a naopak/ Zdroj el. energie připojen zásuvkou 380V na jistič 25A Nutné počítat s umístěním nouzového, únikového světla ke stropu u vchodových dveří

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen síť Facebook ).

Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen síť Facebook ). 1. Úplná pravidla soutěže Tajná ingredience 2015: Odhalte tajemství jedinečné chuti Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže Tajná ingredience 2015: Odhalte tajemství jedinečné chuti (dále

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod. Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady!

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady! Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína Město Kolín Oddělení marketingu a propagace Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE I. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni za stůl o 56 pingpongových stolů značky JOOLA a také o možnost vyhrát jednu ze 14 návštěv reprezentantů ve stolním tenise a

Více

Soutěž probíhá v termínu od 26. února do 17. března 2013 na území České republiky.

Soutěž probíhá v termínu od 26. února do 17. března 2013 na území České republiky. Pravidla soutěže ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement Praha s.r.o., se sídlem: Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže o členskou Elite Card a letenky (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností NN Z ivotni pojis t ovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností Dceřiné společnosti pro účel těchto pravidel jsou: RAILREKLAM, s. r. o. Výzkumný

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace Pravidla soutěže Pravidla registrace OČIMA PSA Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz I. Všeobecná ustanovení využívání provizního systému affiliate.jasnaznacka.cz Vyplne ním registrac ního formulár e a souhlasem s Provizními podmínkami,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Soutěžní návrhy je nutné zaslat na email design@next.cz ve formátech PDF a DWG.

Soutěžní návrhy je nutné zaslat na email design@next.cz ve formátech PDF a DWG. SOUTĚŽ NEXT DESIGN DOOR 2012 motto: "Bezpečný design - staň se tvůrcem limitované série bezpečnostních dveří NEXT" PROPOZICE SOUTĚZE 01-2012 1. SPECIFIKACE SOUTĚŽE 1. 1. Účel a cíl soutěže Účelem soutěže

Více

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interac ve SRL,

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž je vyhlášena na dobu od 17. 10. 2013 od 14:00 do 14. 11. 2013 do 23:59 (dále jen doba konání soutěže ).

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž je vyhlášena na dobu od 17. 10. 2013 od 14:00 do 14. 11. 2013 do 23:59 (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Nenaboř to 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je společnost Scholz&Friends, s.r.o., se sídlem Zlatnická 1582/10, Praha 1, 110 00, Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Rytířská 10, 110 00 Praha 1 VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Soutěžní podmínky Regionální organizátor Pražské integrované

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla")

Pravidla soutěže Galerie zbloudilých vánočních dárků (dále jen Pravidla) Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla") Tato pravidla upravují podmínky spotřebitelské Soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Soutěž"), která probíhá

Více

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup. (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod

Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o osobní automobil Opel Corsa a dalších 49 cen (dále jen

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

Pravidla soutěže Smart Life 2014

Pravidla soutěže Smart Life 2014 Pravidla soutěže Smart Life 2014 Tato pravidla upravují soutěž s názvem Smart Life (dále jen soutěž ) a jsou jediným závazným dokumentem pro organizování této soutěže. 1. Obecné podmínky realizace soutěže

Více

Vyhlášení veřejného příslibu

Vyhlášení veřejného příslibu Vyhlášení veřejného příslibu Univerzita Palackého v Olomouci vyhlašuje ve smyslu ustanovení 2887a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů veřejný příslib odměny vypsáním

Více

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

soutěž o nejlepší grafický návrh studentského trička Otevřená věda II

soutěž o nejlepší grafický návrh studentského trička Otevřená věda II Realizační tým projektu Otevřená věda II vyhlašuje soutěž o nejlepší grafický návrh studentského trička Otevřená věda II Identifikační údaje zadavatele: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Národní

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Kozel slaví 140. výročí a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Kozel slaví 140. výročí se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto statutu (dále jen statut ), která vyznačují

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou"

Úplná pravidla Soutěže Jízdenky kartou Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou" 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže je Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III (dále jen "DPMLJ").

Více

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Pravidla spotřebitelské soutěže Čl. I. Obecná ustanovení 1. Organizátorem soutěže je společnost Euro- Agency Publicity Brno s.r.o., se sídlem Praha 4, Jílovská 1167/71a,

Více

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Společnost Siemens, s.r.o., reprezentant všech společností Siemens v České republice (dále jen Siemens), ve snaze podpořit prestiž českého

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je Jan Becher Karlovarská Becherovka, a. s., T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary,

Více

Statutární město Děčín. v y h l a š u j e. veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN

Statutární město Děčín. v y h l a š u j e. veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN Statutární město Děčín v y h l a š u j e veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN 1.Identifikační údaje vyhlašovatele Název vyhlašovatele statutární město Děčín Sídlo Mírové náměstí 5, Děčín

Více

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch (dále jen akce

Více

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě I. Pořadatel soutěže a technické zabezpečení soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE AKADEMIE KÁVY

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE AKADEMIE KÁVY ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE AKADEMIE KÁVY Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže AKADEMIE KÁVY (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu

Více

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art I. Pořadatel a organizátor soutěže 1. Soutěž bude probíhat prostřednictvím profilu Tchibo Česká republika, v aplikaci serveru Facebook.com (dále jen FB ), na stránkách

Více

Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek

Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek VYHLAŠOVATEL Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1, 400

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem a soutěžícím.

Více

Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání!

Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání! Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění

Více

Brněnské architektonické stezky

Brněnské architektonické stezky Soutěž o návrh vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky 1. VYHLAŠOVATEL Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 ve spolupráci s Domem umění města Brna, příspěvková organizace,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Pořadatelem soutěže je společnost Avon Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 00571989, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel ).

Pořadatelem soutěže je společnost Avon Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 00571989, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel ). Pravidla soutěže Soutěž AVON pochod 2013 Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel znalostně-tipovací marketingové soutěže s názvem Soutěž AVON pochod 2013 (dále jen soutěž"). Tato úplná pravidla závazně

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2016

Požární ochrana očima dětí pro rok 2016 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Vydává metodický pokyn starosty SH ČMS pro 42. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí pro rok 2016 a) vyhlašovatelem soutěže

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

Specifikace poptávky

Specifikace poptávky Specifikace poptávky 1. Předmět poptávky Zajištění realizace výstavní expozice (výstavba stánku) České agentury na podporu obchodu/czechtrade (dále zadavatel ) na veletrhu FAKUMA 2015 v Německu, Friedrichshafen.

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhraj lístky na Kabát (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte pračku Whirlpool

Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte pračku Whirlpool 1. Pořadatel a administrátor Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte pračku Whirlpool Pořadatelem propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte novou střechu

Pravidla soutěže Vyhrajte novou střechu Pravidla soutěže Vyhrajte novou střechu I. Obecná ustanovení 1. Organizátorem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351,

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Vyhrajte let naslepo s Českými aeroliniemi

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Úplná pravidla fotografické soutěže

Úplná pravidla fotografické soutěže Úplná pravidla fotografické soutěže Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel fotografické soutěže (dále jen Soutěž). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru

Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Promo akce Vyhraj poukázku do TEPfaktoru. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! XII. Mléčné výrobky (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol.

Více

Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013

Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY!

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! úplné znění pravidel Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce Vybojuj vstupenky za 5 piv Radegast a další ceny (dále

Více